Mål och Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Budget 2015-2017"

Transkript

1 Mål och Budget

2 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 Mål och Budget Innehåll 1. Den politiska majoritetens inriktning 1 2. Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 3. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen m m 8 4. Budget per sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 12 Stöd och Omsorg 16 Samhällsbyggnad och Kultur 20 Service och Administration 24 Kommunchef med Stab Resultatbudget 29 Kassaflödesbudget 29 Balansbudget Investeringsbudget 32 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 MÅL OCH BUDGET Den politiska majoritetens inriktning Socialdemokraterna, Nybyggarpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inledde vårt samarbete under den förra mandatperioden. Vi är nu överens om att fortsätta detta samarbete under en hel mandatperiod. Årets budget är därför inledningen på att genomföra de förändringar som vi blivit överens om för mandatperioden. Vår överenskommelse vilar på den vision I balans med naturen Valdemarsvik 2025 som fullmäktige enhälligt har ställt sig bakom. Vi hoppas därför att viljeinriktningen i budgeten kan få bred uppslutning i fullmäktige. Vår kommun har en ansträngd ekonomi. Trots en relativt god ekonomisk situation för Sveriges kommuner befinner sig en majoritet av kommunerna i samma situation som Valdemarsvik. Det beror sannolikt på den häftiga strukturomvandlingen. Urbaniseringen går snabbare i Sverige än i något annat utvecklat land i världen. Detta leder till ett utökat tryck på utbyggnad av kommunal service i tillväxtorterna och tryck på en snabb krympning i avvecklingskommunerna. En sådan snabb utarmning av den kommunala servicen riskerar dessutom att ytterligare snabba på urbaniseringen. Vilket i sin tur leder till behov av ytterligare besparingar. För Valdemarsviks del var flyttningsnettot under 2013 för första gången på lång tid positivt men p g a fler döda än födda minskade befolkningen trots det med 12 personer. Under 2014 har trenden brutits och kommunen ökade under första halvåret med 60 personer. När förbifarten i Söderköping byggs 2017 ökar dessutom förutsättningarna för en positiv utveckling särskilt för vår kommuns norra delar. I kommunen är varannan anställd hos företagen och hos kommunen 50 år eller äldre och var tredje 60 år eller äldre. Om vi ska kunna behålla företagen och rimlig kommunal service är en positiv befolkningsutveckling nödvändig. Det kommer dock inte att ske om vi genomför en dramatisk försämring av den kommunala servicen. Detta är skälet till att kommunstyrelsens majoritet lägger fram ett förslag till budget som inte lever upp till vår målsättning om ett överskott på 1,5 procent. Den besvärliga ekonomiska situationen medför trots det krav på besparingar och en anpassning av den kommunala verksamheten till de förändrade behoven på grund av den förändrande befolkningssammansättningen. Fler äldre ställer ökade krav på t ex hemtjänsten. Samtidigt föds bara mellan 50 och 60 barn i kommunen varje år som ska gå i kommunens fem skolor. I det läget kan inte all kommunal verksamhet behållas oförändrad. Vi tillhör de fem kommuner i Sverige som satsar mest per barn i våra skolor, men tyvärr går dessa pengar inte i tillräckligt stor utsträckning till det pedagogiska stöd som varje elev har rätt till. Det är inte hållbart i längden. Därför har vi inte funnit att det är möjligt att behålla Gryts skola efter vårterminen Enligt prognosen skulle skolan då ha 18 barn i sex klasser och alla barn utom två skulle bo på fastlandet. Budgeten innehåller dessutom krav på ett intensifierat samarbete med andra kommuner och rationaliseringsåtgärder av förvaltningen. Socialdemokraterna Nybyggarpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet 1

6 Mål och budget 2015 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål och åtaganden för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Inriktningsmål och åtaganden ur ett verksamhetsperspektiv Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Minska föroreningarna till vattendrag med avrinning till Östersjön. Mätning/beräkning av mängden krom som sprids från Valdemarsviken. 2019: Från 250 till 50 kg krom/år Samhälls- Byggnad och Kultur 2

7 Mål och budget 2015 Mätning/beräkning av mängden koppar och zink som sprids från fd Bruksområdet via Gusumsån. 2016: Från 120 kg koppar till 15 kg/år resp 150 kg zink till 25 kg/år. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två gröna dagar i månaden inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % år 2015, och därefter med 5 procentenheter per år. Inventera och initiera åtgärdande av enskilda avloppsanläggningar. Minska andel felsorterat avfall. Mäts genom plockanalyser. Statistik från matsedeln. Statistik från leverantörerna. 2012: 10 % 2013: 16 % Minst 30 anläggningar skall årligen tillståndsprövas. 2016: Minskning med 3 % 2 gröna dagar i månaden 2015: 25 % 2016: 30 % 2017: 35 % 2018: 40 % Samhällsbyggnad och Kultur Service och Administration Service och Administration Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Statistik från leverantörerna. 2012: 7 % 2013: 6 % 2015: 10 % 2016: 15 % 2017: 20 % 2018: 25 % Service och Administration Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Resultatet av kundundersökningen Insikt ska förbättras och minst uppgå till medelvärdet för samtliga deltagande kommuner Kundundersökningen Insikt NKI Nöjd Kund Index 2011: 61 NKI minst 67 (medelvärde 2013) Kommunchef Resultatet av Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet ska vara bland de hundra bästa år 2017 Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Attitydundersökning. 2013: plats : plats 250 Redovisa antal genomförda besök i företag med fler än 5 anställda och färre än 5 anställda. I uppföljningen även redovisa de insatser som verkställs utifrån kartläggningen vid företagsbesöken. Årlig ökning i ranking 50 platser per år I genomsnitt genomföra 6 företagsbesök per månad. Särredovisa besök i företag med fler resp färre än 5 anställda. Kommunchef Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 3

8 Mål och budget 2015 Vidta åtgärder inom kommunens verksamheter i syfte att öka antalet praktikplatser. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder. 2015: 25 praktikplatser i genomsnitt varje månad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Skolinspektionens elevenkät. Minst 7 på en 10-gradig skala Barn, Utbildning och Arbets- Betygsresultaten i årskurs 9 ska överträffa det förväntade resultatet enligt Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser (SALSA) Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Följs upp med hjälp av Skolverkets Salsastatistik. Närvaro och resultat på nationella prov. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen: +5 Genomsnittligt meritvärde: % närvaro och 100 % godkända resultat marknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Mäts genom medborgarenkäten trygghetsindex 66. Nästa mätning : Index minst 70 Kommunchef 5. En kommun med god kvalitet och service inom alla verksamheter. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Mäts genom medborgarenkäten Index bemötande och tillgänglighet 56 år : Index minst 60 Service och Administration Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 %. Säkerställa att bemötandet inom äldreomsorgen präglas av respekt och delaktighet. Nästa mätning 2016 Mäts genom enkät till eleverna. Resultat 2013: 58 % Mäts genom Öppna Jämförelser. Bemötande: 70 % Service och Administration Bemötande: Minst 80 % Stöd och Omsorg 4

9 Mål och budget 2015 Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Säkerställa att alla brukare har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att alla hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Kommunens anställda ska ha en bra arbetsmiljö. 2012: 81 % nöjda 2013: 79 % nöjda Inflytande och delaktighet: 2012: 93 % nöjda 2013: 90 % nöjda Öppna Jämförelser. Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktman. Redovisning enligt internkontrollplan. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Medarbetarenkät 2015 Inflytande och delaktighet: Minst 90 % Bättre än medelvärdet i riket, 14 personal Stöd och Omsorg 100 % Stöd och Omsorg 100 % av de som ger sitt samtycke Stöd och Omsorg 100 % Samtliga Kommunstyrelsen fastställer målvärde under 2015 Samtliga En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så Antal framtagna planer. 3 st Samhällsbyggnad och Kultur att de blir exploateringsfärdiga före 2016 års utgång. Revidering av detaljplaner Antal givna planbesked Minst 5 årligen Samhälls- Byggnad och Kultur 5

10 Mål och budget 2015 En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med rika fritidsmöjligheter. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Rika fritidsmöjligheter för kommuninvånarna Mäts genom Medborgarenkäten Fritidsmöjligheter: 2014: Index : Index minst 57 Kommunchef En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och Åtaganden ett rikt kulturliv. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Utveckla kommunens kulturverksamhet. Medborgarenkäten Kultur 2016: minst Samhällsbyggnad 2014: Index 61 index 65 Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Kommunens verksamheter ska stödja de nyanlända med permanent uppehållstillstånds etablering i samhället. Medborgenkäten Påverkan 2014: 33 Information: 2014: 43 Nästa mätning Antal genomförda aktiviteter. Andel som är engagerade i Valdemarsviks föreningsliv eller deltar i kommunens arrangerade aktiviteter Påverkan: minst 40 Information: minst 52 Minst 18 öppna aktiviteter per år. Minst 50 % av de nyanlända som omfattas av etablering ska vara engagerade i föreningslivet eller delta i kommunens arrangerade aktiviteter. och Kultur Service och Administration Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Andel som har fadder respektive andel som tackat nej. Andel vuxna som är i arbete eller deltar i utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Alla erbjuds fadder. Alla erbjuds någon aktivitet. 6

11 Mål och budget 2015 Andel som väljer att bo kvar i Valdemarsvik ett år efter tiden i etablering. Minst varannan väljer att bo kvar i Valdemarsvik ett år efter avslutad etablering. Inriktningsmål och åtaganden ur ett finansiellt perspektiv Kommunfullmäktige har i augusti 2013 antagit lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer ger åtaganden enligt nedan. 9. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Följs upp i delårsrapport och årsredovisningen 2015: 0,6 % För planperioden: 1,0 % Kommunstyrelsen Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2016 vara minst 150 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar. Årsredovisningen. Senarelagt mål enligt 2014 års budget. Följs upp i delårsrapport och årsredovisningen Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. 150 miljoner kr i eget kapital år 2016 Kommunstyrelsen 40 % Kommunstyrelsen Budgetavvikelse: 0 Samtliga Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet. Antalet arbetsplatsträffar där detta skett redovisas. Samtliga Samtliga 7

12 Mål och Budget 2015 Planeringsförutsättningar Ekonomisk utveckling Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt, och utvecklingen under innevarande år har hittills varit svagare än beräknat. SKL skriver ner årets BNP-tillväxt till 2,1 % kalenderkorrigerat. Skatteunderlaget för 2013 och 2014 väntas öka med 3,5 % per år, vilket med hänsyn till den låga inflationen ger en stark real skatteunderlagstillväxt. Under 2015 och 2016 väntas enligt SKL skatteunderlaget accelerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder till mycket stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. Därefter avtar skatteunderlagstillväxten, främst till följd av att arbetade timmar inte ökar lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans. Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,8 % för 2015, 3,0 % för 2016 och 3,2 % 2017, som också har använts i ramberäkningarna. Skillnaderna mellan skatteunderlagsökningen och pris/löneuppräkningarna beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till den kommunala sektorns ekonomi under kommande år. Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2014 (2013 års beskattningsbara inkomster) beräknas öka med 2,9 % jämfört med året innan. Ökningen i riket 3,5 %. Skattesatsen för kommunen behålls oförändrad. Ramar till sektorerna I slutet av maj 2014 fastställde kommunfullmäktige ramar för sektorerna Ramarna byggde på de förutsättningar som var fastställda i gällande Mål och Budget med bl a ökade lokalkostnader för Vammarskolan och Gusums förskola samt att Gryts skola är kvar till och med vårterminen Den innehåller också generella besparingar på 4,9 miljoner kronor för 2015 och ytterligare 2 miljoner kronor för I samband med budgetgenomgångarna under våren har ytterligare besparingskrav på 2,5 miljoner kronor lagts på samtliga sektorer. Dessa medel, samt 4,1 milj kr extra har tillförts ramen för Stöd och Omsorg för Därutöver har ytterligare 5 miljoner kronor tillförts Stöd och Omsorg under höstens budgetprocess, främst på grund av de ökade volymerna inom äldreomsorgen. För 2017 ligger ett ytterligare generellt besparingskrav på 3 miljoner kronor. Ramarna innebär också att särskilda budgetfördelningsmodeller har använts för förskola och skola samt äldreomsorg, som tar sin utgångspunkt i förändringen av be- 8

13 Mål och Budget 2015 folkningen i aktuella åldersgrupper. I sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad innebär detta krav på besparingar i takt med att barn- och elevunderlaget minskar. Kommunens resultat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Resultat, mkr - 0,9-0,5 +2,5 +6,5 +7,5 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning -0,25 % -0.0 % exkl prog -0,1 % +0,1 % exkl program 0,6 % 1,5 % 1,7 % Kommunfullmäktiges nivå för årets resultat, i de fastställda riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning uppnås inte det första året. För hela planperioden uppgår resultatet till 1,3 %. Nettoinvesteringar Mkr 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Lokaler 37,5 20,6 7,9 4,6 11,3 Övr anläggningar inkl reserv 11,0 19,0 19,6 17,0 14,5 Totalt 48,5 39,6 27,5 21,6 25,8 Vatten och avlopp samt avfallshant 1,1 9,0 12,0 4,0 26,0 Totalt 49,6 48,6 39,5 25,6 51,8 Under åren genomförs stora om- och tillbyggnader av lokaler p g a tidigare eftersatta investeringar. Låneskuld 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Låneskuld, mkr 107,8 107,8 132,8 144,8 174,8 I procent av anläggningstillgångar 40 % 33 % 37 % 38 % 42 % Målsättningen för låneskuldens utveckling är att den inte ska överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Bedömningen av måluppfyllelsen störs av hanteringen av förskotteringen i miljöprojekten, och kan slutligt stämmas av när de är färdigställda. I den sammantagna låneskulden ingår vidareutlåning till de kommunala bolagen samt lån riktade till va-kollektivet. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen 9

14 Mål och Budget 2015 styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2014 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2015 används befolkningstalet invånare. I början av september hade kommunen invånare efter en uppgång med 60 personer under första halvåret. Det är efter befolkningen den 1 november 2014 som statsbidragsintäkterna beräknas. Under 2013 minskade kommunen med endast 11 personer och under 2014 har minskningen förbytts till en mindre ökning. Det finns anledning att tro att detta speglar ett trendbrott som innebär att den tidigare årliga minskningen har upphört. Till detta kommer att förbifarten i Söderköping kommer att börja byggas under 2017 och ytterligare förbättra förutsättningarna i vart fall för kommunens nordligaste del. Av dessa skäl ska kommunens framtida planering utgå ifrån ett i vart fall oförändrat invånarantal under åren 2016 och

15 Mål och Budget 2015 Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal födda år år år år w En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag, till äldreomsorgen. Verksamhetens driftramar (löpande priser) Bokslut 2013 Prognos 2014 Ramar 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Sektor/Avdelning Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg Samhällsbyggnad och Kultur Service och administration Kommunchef/Stab Särskilda program Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Generell besparing Lokalbank Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta Verksamh nettokostn I sektorsramarna ingår generella sparbeting år 2016 med 2,0 miljoner kronor. De särskilda budgetfördelningsmodellerna inom barn och utbildning samt äldreomsorgen innebär också att resurserna minskas för skolan på grund av minskande elevkullar, medan äldreomsorgen tillförs mer medel genom fler äldre i befolkningen. Ytterligare generell besparing är inlagd 2017 med 3 miljoner kronor. Kommunstyrelsens reserv höjs från 1 till 3 miljoner kronor på grund av reserv för osäkerhet i förhandlingar med Migrationsverket. 11

16 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Ansvarsområde Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Arbetsmarknadsenheten inom sektorn svarar för administration och uppföljning av olika former av anpassade anställningar och praktikplatser. Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket. Åtaganden mätbara mål Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning Vidta åtgärder inom kommunens verksamheter i syfte att öka antalet praktikplatser. Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Betygsresultaten i årskurs 9 ska överträffa det förväntade resultatet enligt Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser (SALSA). Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Sektorns anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Hålla sektorns budgetram och uppföljningarna under året ska alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr, löpande priser) Bokslut 2013 Budget 2014 Ramar 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Budgetfördelningsmodell Särskilda tillägg/avdrag : Lokalkostn Vammarskolan Lokalkostn försk Gusum Gryts skola t o m vt Besparingskrav Flyktingmottagning Total ram (avrundat)

17 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Budget 2015 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknad Ledning och administration Totalt exkl flykting Flyktingmottagning Totalt Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde fritidsgård mm Fritidsgårdsverksamhet i centralorten för åringar. Verksamhetsområde förskola/barnomsorg Förskola Gryt 1-5 år, 1 avd. Förskola Loviseberg 1-5 år, 6 avd. Förskola Gusum 1-5 år, 3 avdelningar. Nybyggnation mars Förskola Ringarum 1-5 år, 3 avd. Fritidshem Sörby 6-9 år. Fritidsklubb Loviseberg år (fritidshem med inskrivna barn samt öppen fritidsverksamhet för åringar). Fritidshem Gryt, Gusum och Ringarum 6-12 år. Dagbarnvårdare Gusum, 1 person. Verksamhetsområde grundskola Grundskoleundervisningen inklusive förskoleklass i Valdemarsviks kommun omfattar alla i kommunen folkbokförda 6-16 åringar och bedrivs enligt följande: Sörby åk F-3 Gryt, Ringarum och Gusum åk F-6 Vammarskolan åk 4-9 Kommunen betalar enligt bidrag på lika villkor för elever såväl inom den kommunala skolan som för friskoleelever inom kommunen, Söderköping och Norrköping. Verksamhetsområde gymnasieskola Sektorn Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för att en treårig gymnasial utbildning erbjuds alla i kommunen folkbokförda åringar. Alla program erbjuds genom samarbetsavtal inom Östsam. Verksamhetsområde vuxenutbildning Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för att följande utbildningar ges inom kommunal vuxenutbildning: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning i samma ämnen som utgör kärnämnen i gymnasieskolan med undantag av idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. 13

18 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Särskild utbildning för vuxna i egen regi. Uppdragsutbildning med satsning mot näringslivets och kommunens anställda Verksamhetsområde arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten erbjuder deltagare arbetsprövning/praktik/sysselsättning där arbetslinje kontra sysselsättning får olika resultat för den enskilde, beroende på behov och målsättning med placeringen. Enheten är länken mellan Arbetsförmedlingen, IFO, m fl och kommunens verksamheter vad det gäller praktikplatser, sysselsättning (fas 3), och bidragsanställningar. Planering och handläggning av sommarpraktikplatser. Enheten driver renoveringsprojekt, skogslag, viss skötsel av grönytor samt bilvård av kommunens egna/leasade bilar. Verksamhetsområde Flyktingmottagande Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket. Verksamhetsområde ledning och administration Central ledning för sektorns verksamhet, administration av skolskjutsar och interkommunala ersättningar, statistik, utredningar, analyser, KSBUU (kallelse, ärendehantering, protokoll mm), inackorderingstillägg, resebidrag, ekonomi, fakturering, diariehantering, försäkringsfrågor, hemsidan, intranätet, information diverse kontakter mm. Inom detta verksamhetsområde finns även den centrala elevhälsan som tillgodoser elevernas behov av tillgång till medicinska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidrar i arbetet med att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samverkar med socialtjänstens råd och stöd, och bildar i och med detta en samverkansgrupp, Barn och ungdomsteamet. Förändringar Resursfördelningsmodellen för barnomsorg och skola innebär att budgeten utgår från att medel tilldelas per elev och att budgetramen därför minskar vid en negativ elevutveckling och att den ökar vid en positiv elevutveckling. Från 2014 till 2017 beräknas antalet elever och förskolebarn minska med totalt ca 37. Sektorns ambition är att den förändrade budgetramen så lite som möjligt ska påverka verksamheten genom ett generellt utlägg på förskolor och skolor med minskad personaltäthet som följd. Sedan tidigare planerade anpassningar är - Samordning fritidsgård och årsverksamhet. - Minskat antal dagbarnvårdare ger full effekt Elevassistenter minskas för att förbättra kvaliteten, växlas mot lärarkompetens. - En del generella besparingar inom verksamheterna. SYV/Yrkesvägledning utgår från Gy/vux/arbetsmarknad, tidigare från Vammarskolan. Viss mindre besparing inom Arbetsmarknadsenheten. 14

19 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Ökade öppettider förskolan kommer att påverka bemanningen dagtid. Budgeten innebär att Gryts skola läggs ner från och med höstterminen Därefter erbjuds de 20-talet eleverna undervisning i centralorten. 15

20 Sektor Stöd och Omsorg Ansvarsområde STÖD OCH OMSORG Sektor Stöd och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård, hemsjukvård Äldreomsorg Funktionsnedsättning Färdtjänst Myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Flyktingmottagande ensamkommande barn Åtaganden mätbara mål Säkerställa att bemötandet inom äldreomsorgen präglas av respekt och delaktighet. Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Säkerställa att alla brukare har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att alla hemsjukvårdspatienter som ger sitt samtycke bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Sektorns anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Hålla sektorns budgetram och uppföljningarna under året ska alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr, löpande priser) Bokslut 2013 Budget 2014 Ramar 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Budgetfördelningsmodell Särskilda tillägg/avdrag : Omfördelning/tillägg Flyktingmottagning Total ram (avrundat)

Mål och Budget 2014-2016

Mål och Budget 2014-2016 Mål och Budget 2014-2016 INDELAD ENLIGT NY ORGANISATION Foton: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2014

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer