Mål och Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Budget 2015-2017"

Transkript

1 Mål och Budget

2 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 Mål och Budget Innehåll 1. Den politiska majoritetens inriktning 1 2. Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 3. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen m m 8 4. Budget per sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 12 Stöd och Omsorg 16 Samhällsbyggnad och Kultur 20 Service och Administration 24 Kommunchef med Stab Resultatbudget 29 Kassaflödesbudget 29 Balansbudget Investeringsbudget 32 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 MÅL OCH BUDGET Den politiska majoritetens inriktning Socialdemokraterna, Nybyggarpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inledde vårt samarbete under den förra mandatperioden. Vi är nu överens om att fortsätta detta samarbete under en hel mandatperiod. Årets budget är därför inledningen på att genomföra de förändringar som vi blivit överens om för mandatperioden. Vår överenskommelse vilar på den vision I balans med naturen Valdemarsvik 2025 som fullmäktige enhälligt har ställt sig bakom. Vi hoppas därför att viljeinriktningen i budgeten kan få bred uppslutning i fullmäktige. Vår kommun har en ansträngd ekonomi. Trots en relativt god ekonomisk situation för Sveriges kommuner befinner sig en majoritet av kommunerna i samma situation som Valdemarsvik. Det beror sannolikt på den häftiga strukturomvandlingen. Urbaniseringen går snabbare i Sverige än i något annat utvecklat land i världen. Detta leder till ett utökat tryck på utbyggnad av kommunal service i tillväxtorterna och tryck på en snabb krympning i avvecklingskommunerna. En sådan snabb utarmning av den kommunala servicen riskerar dessutom att ytterligare snabba på urbaniseringen. Vilket i sin tur leder till behov av ytterligare besparingar. För Valdemarsviks del var flyttningsnettot under 2013 för första gången på lång tid positivt men p g a fler döda än födda minskade befolkningen trots det med 12 personer. Under 2014 har trenden brutits och kommunen ökade under första halvåret med 60 personer. När förbifarten i Söderköping byggs 2017 ökar dessutom förutsättningarna för en positiv utveckling särskilt för vår kommuns norra delar. I kommunen är varannan anställd hos företagen och hos kommunen 50 år eller äldre och var tredje 60 år eller äldre. Om vi ska kunna behålla företagen och rimlig kommunal service är en positiv befolkningsutveckling nödvändig. Det kommer dock inte att ske om vi genomför en dramatisk försämring av den kommunala servicen. Detta är skälet till att kommunstyrelsens majoritet lägger fram ett förslag till budget som inte lever upp till vår målsättning om ett överskott på 1,5 procent. Den besvärliga ekonomiska situationen medför trots det krav på besparingar och en anpassning av den kommunala verksamheten till de förändrade behoven på grund av den förändrande befolkningssammansättningen. Fler äldre ställer ökade krav på t ex hemtjänsten. Samtidigt föds bara mellan 50 och 60 barn i kommunen varje år som ska gå i kommunens fem skolor. I det läget kan inte all kommunal verksamhet behållas oförändrad. Vi tillhör de fem kommuner i Sverige som satsar mest per barn i våra skolor, men tyvärr går dessa pengar inte i tillräckligt stor utsträckning till det pedagogiska stöd som varje elev har rätt till. Det är inte hållbart i längden. Därför har vi inte funnit att det är möjligt att behålla Gryts skola efter vårterminen Enligt prognosen skulle skolan då ha 18 barn i sex klasser och alla barn utom två skulle bo på fastlandet. Budgeten innehåller dessutom krav på ett intensifierat samarbete med andra kommuner och rationaliseringsåtgärder av förvaltningen. Socialdemokraterna Nybyggarpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet 1

6 Mål och budget 2015 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål och åtaganden för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Inriktningsmål och åtaganden ur ett verksamhetsperspektiv Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Minska föroreningarna till vattendrag med avrinning till Östersjön. Mätning/beräkning av mängden krom som sprids från Valdemarsviken. 2019: Från 250 till 50 kg krom/år Samhälls- Byggnad och Kultur 2

7 Mål och budget 2015 Mätning/beräkning av mängden koppar och zink som sprids från fd Bruksområdet via Gusumsån. 2016: Från 120 kg koppar till 15 kg/år resp 150 kg zink till 25 kg/år. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två gröna dagar i månaden inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % år 2015, och därefter med 5 procentenheter per år. Inventera och initiera åtgärdande av enskilda avloppsanläggningar. Minska andel felsorterat avfall. Mäts genom plockanalyser. Statistik från matsedeln. Statistik från leverantörerna. 2012: 10 % 2013: 16 % Minst 30 anläggningar skall årligen tillståndsprövas. 2016: Minskning med 3 % 2 gröna dagar i månaden 2015: 25 % 2016: 30 % 2017: 35 % 2018: 40 % Samhällsbyggnad och Kultur Service och Administration Service och Administration Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Statistik från leverantörerna. 2012: 7 % 2013: 6 % 2015: 10 % 2016: 15 % 2017: 20 % 2018: 25 % Service och Administration Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Resultatet av kundundersökningen Insikt ska förbättras och minst uppgå till medelvärdet för samtliga deltagande kommuner Kundundersökningen Insikt NKI Nöjd Kund Index 2011: 61 NKI minst 67 (medelvärde 2013) Kommunchef Resultatet av Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet ska vara bland de hundra bästa år 2017 Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Attitydundersökning. 2013: plats : plats 250 Redovisa antal genomförda besök i företag med fler än 5 anställda och färre än 5 anställda. I uppföljningen även redovisa de insatser som verkställs utifrån kartläggningen vid företagsbesöken. Årlig ökning i ranking 50 platser per år I genomsnitt genomföra 6 företagsbesök per månad. Särredovisa besök i företag med fler resp färre än 5 anställda. Kommunchef Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 3

8 Mål och budget 2015 Vidta åtgärder inom kommunens verksamheter i syfte att öka antalet praktikplatser. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder. 2015: 25 praktikplatser i genomsnitt varje månad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Skolinspektionens elevenkät. Minst 7 på en 10-gradig skala Barn, Utbildning och Arbets- Betygsresultaten i årskurs 9 ska överträffa det förväntade resultatet enligt Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser (SALSA) Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Följs upp med hjälp av Skolverkets Salsastatistik. Närvaro och resultat på nationella prov. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen: +5 Genomsnittligt meritvärde: % närvaro och 100 % godkända resultat marknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Mäts genom medborgarenkäten trygghetsindex 66. Nästa mätning : Index minst 70 Kommunchef 5. En kommun med god kvalitet och service inom alla verksamheter. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Mäts genom medborgarenkäten Index bemötande och tillgänglighet 56 år : Index minst 60 Service och Administration Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 %. Säkerställa att bemötandet inom äldreomsorgen präglas av respekt och delaktighet. Nästa mätning 2016 Mäts genom enkät till eleverna. Resultat 2013: 58 % Mäts genom Öppna Jämförelser. Bemötande: 70 % Service och Administration Bemötande: Minst 80 % Stöd och Omsorg 4

9 Mål och budget 2015 Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Säkerställa att alla brukare har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att alla hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Kommunens anställda ska ha en bra arbetsmiljö. 2012: 81 % nöjda 2013: 79 % nöjda Inflytande och delaktighet: 2012: 93 % nöjda 2013: 90 % nöjda Öppna Jämförelser. Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktman. Redovisning enligt internkontrollplan. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Medarbetarenkät 2015 Inflytande och delaktighet: Minst 90 % Bättre än medelvärdet i riket, 14 personal Stöd och Omsorg 100 % Stöd och Omsorg 100 % av de som ger sitt samtycke Stöd och Omsorg 100 % Samtliga Kommunstyrelsen fastställer målvärde under 2015 Samtliga En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så Antal framtagna planer. 3 st Samhällsbyggnad och Kultur att de blir exploateringsfärdiga före 2016 års utgång. Revidering av detaljplaner Antal givna planbesked Minst 5 årligen Samhälls- Byggnad och Kultur 5

10 Mål och budget 2015 En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med rika fritidsmöjligheter. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Rika fritidsmöjligheter för kommuninvånarna Mäts genom Medborgarenkäten Fritidsmöjligheter: 2014: Index : Index minst 57 Kommunchef En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och Åtaganden ett rikt kulturliv. Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Utveckla kommunens kulturverksamhet. Medborgarenkäten Kultur 2016: minst Samhällsbyggnad 2014: Index 61 index 65 Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Kommunens verksamheter ska stödja de nyanlända med permanent uppehållstillstånds etablering i samhället. Medborgenkäten Påverkan 2014: 33 Information: 2014: 43 Nästa mätning Antal genomförda aktiviteter. Andel som är engagerade i Valdemarsviks föreningsliv eller deltar i kommunens arrangerade aktiviteter Påverkan: minst 40 Information: minst 52 Minst 18 öppna aktiviteter per år. Minst 50 % av de nyanlända som omfattas av etablering ska vara engagerade i föreningslivet eller delta i kommunens arrangerade aktiviteter. och Kultur Service och Administration Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Andel som har fadder respektive andel som tackat nej. Andel vuxna som är i arbete eller deltar i utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Alla erbjuds fadder. Alla erbjuds någon aktivitet. 6

11 Mål och budget 2015 Andel som väljer att bo kvar i Valdemarsvik ett år efter tiden i etablering. Minst varannan väljer att bo kvar i Valdemarsvik ett år efter avslutad etablering. Inriktningsmål och åtaganden ur ett finansiellt perspektiv Kommunfullmäktige har i augusti 2013 antagit lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer ger åtaganden enligt nedan. 9. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, Åtaganden Beskrivning/Mätmetod Målvärden Ansvarig Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Följs upp i delårsrapport och årsredovisningen 2015: 0,6 % För planperioden: 1,0 % Kommunstyrelsen Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2016 vara minst 150 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar. Årsredovisningen. Senarelagt mål enligt 2014 års budget. Följs upp i delårsrapport och årsredovisningen Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. 150 miljoner kr i eget kapital år 2016 Kommunstyrelsen 40 % Kommunstyrelsen Budgetavvikelse: 0 Samtliga Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet. Antalet arbetsplatsträffar där detta skett redovisas. Samtliga Samtliga 7

12 Mål och Budget 2015 Planeringsförutsättningar Ekonomisk utveckling Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt, och utvecklingen under innevarande år har hittills varit svagare än beräknat. SKL skriver ner årets BNP-tillväxt till 2,1 % kalenderkorrigerat. Skatteunderlaget för 2013 och 2014 väntas öka med 3,5 % per år, vilket med hänsyn till den låga inflationen ger en stark real skatteunderlagstillväxt. Under 2015 och 2016 väntas enligt SKL skatteunderlaget accelerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder till mycket stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. Därefter avtar skatteunderlagstillväxten, främst till följd av att arbetade timmar inte ökar lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans. Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,8 % för 2015, 3,0 % för 2016 och 3,2 % 2017, som också har använts i ramberäkningarna. Skillnaderna mellan skatteunderlagsökningen och pris/löneuppräkningarna beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till den kommunala sektorns ekonomi under kommande år. Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2014 (2013 års beskattningsbara inkomster) beräknas öka med 2,9 % jämfört med året innan. Ökningen i riket 3,5 %. Skattesatsen för kommunen behålls oförändrad. Ramar till sektorerna I slutet av maj 2014 fastställde kommunfullmäktige ramar för sektorerna Ramarna byggde på de förutsättningar som var fastställda i gällande Mål och Budget med bl a ökade lokalkostnader för Vammarskolan och Gusums förskola samt att Gryts skola är kvar till och med vårterminen Den innehåller också generella besparingar på 4,9 miljoner kronor för 2015 och ytterligare 2 miljoner kronor för I samband med budgetgenomgångarna under våren har ytterligare besparingskrav på 2,5 miljoner kronor lagts på samtliga sektorer. Dessa medel, samt 4,1 milj kr extra har tillförts ramen för Stöd och Omsorg för Därutöver har ytterligare 5 miljoner kronor tillförts Stöd och Omsorg under höstens budgetprocess, främst på grund av de ökade volymerna inom äldreomsorgen. För 2017 ligger ett ytterligare generellt besparingskrav på 3 miljoner kronor. Ramarna innebär också att särskilda budgetfördelningsmodeller har använts för förskola och skola samt äldreomsorg, som tar sin utgångspunkt i förändringen av be- 8

13 Mål och Budget 2015 folkningen i aktuella åldersgrupper. I sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad innebär detta krav på besparingar i takt med att barn- och elevunderlaget minskar. Kommunens resultat 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Resultat, mkr - 0,9-0,5 +2,5 +6,5 +7,5 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning -0,25 % -0.0 % exkl prog -0,1 % +0,1 % exkl program 0,6 % 1,5 % 1,7 % Kommunfullmäktiges nivå för årets resultat, i de fastställda riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning uppnås inte det första året. För hela planperioden uppgår resultatet till 1,3 %. Nettoinvesteringar Mkr 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Lokaler 37,5 20,6 7,9 4,6 11,3 Övr anläggningar inkl reserv 11,0 19,0 19,6 17,0 14,5 Totalt 48,5 39,6 27,5 21,6 25,8 Vatten och avlopp samt avfallshant 1,1 9,0 12,0 4,0 26,0 Totalt 49,6 48,6 39,5 25,6 51,8 Under åren genomförs stora om- och tillbyggnader av lokaler p g a tidigare eftersatta investeringar. Låneskuld 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Låneskuld, mkr 107,8 107,8 132,8 144,8 174,8 I procent av anläggningstillgångar 40 % 33 % 37 % 38 % 42 % Målsättningen för låneskuldens utveckling är att den inte ska överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Bedömningen av måluppfyllelsen störs av hanteringen av förskotteringen i miljöprojekten, och kan slutligt stämmas av när de är färdigställda. I den sammantagna låneskulden ingår vidareutlåning till de kommunala bolagen samt lån riktade till va-kollektivet. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen 9

14 Mål och Budget 2015 styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2014 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2015 används befolkningstalet invånare. I början av september hade kommunen invånare efter en uppgång med 60 personer under första halvåret. Det är efter befolkningen den 1 november 2014 som statsbidragsintäkterna beräknas. Under 2013 minskade kommunen med endast 11 personer och under 2014 har minskningen förbytts till en mindre ökning. Det finns anledning att tro att detta speglar ett trendbrott som innebär att den tidigare årliga minskningen har upphört. Till detta kommer att förbifarten i Söderköping kommer att börja byggas under 2017 och ytterligare förbättra förutsättningarna i vart fall för kommunens nordligaste del. Av dessa skäl ska kommunens framtida planering utgå ifrån ett i vart fall oförändrat invånarantal under åren 2016 och

15 Mål och Budget 2015 Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal födda år år år år w En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag, till äldreomsorgen. Verksamhetens driftramar (löpande priser) Bokslut 2013 Prognos 2014 Ramar 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Sektor/Avdelning Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg Samhällsbyggnad och Kultur Service och administration Kommunchef/Stab Särskilda program Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Generell besparing Lokalbank Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta Verksamh nettokostn I sektorsramarna ingår generella sparbeting år 2016 med 2,0 miljoner kronor. De särskilda budgetfördelningsmodellerna inom barn och utbildning samt äldreomsorgen innebär också att resurserna minskas för skolan på grund av minskande elevkullar, medan äldreomsorgen tillförs mer medel genom fler äldre i befolkningen. Ytterligare generell besparing är inlagd 2017 med 3 miljoner kronor. Kommunstyrelsens reserv höjs från 1 till 3 miljoner kronor på grund av reserv för osäkerhet i förhandlingar med Migrationsverket. 11

16 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Ansvarsområde Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Arbetsmarknadsenheten inom sektorn svarar för administration och uppföljning av olika former av anpassade anställningar och praktikplatser. Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket. Åtaganden mätbara mål Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning Vidta åtgärder inom kommunens verksamheter i syfte att öka antalet praktikplatser. Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Betygsresultaten i årskurs 9 ska överträffa det förväntade resultatet enligt Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser (SALSA). Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Sektorns anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Hålla sektorns budgetram och uppföljningarna under året ska alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr, löpande priser) Bokslut 2013 Budget 2014 Ramar 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Budgetfördelningsmodell Särskilda tillägg/avdrag : Lokalkostn Vammarskolan Lokalkostn försk Gusum Gryts skola t o m vt Besparingskrav Flyktingmottagning Total ram (avrundat)

17 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Budget 2015 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknad Ledning och administration Totalt exkl flykting Flyktingmottagning Totalt Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde fritidsgård mm Fritidsgårdsverksamhet i centralorten för åringar. Verksamhetsområde förskola/barnomsorg Förskola Gryt 1-5 år, 1 avd. Förskola Loviseberg 1-5 år, 6 avd. Förskola Gusum 1-5 år, 3 avdelningar. Nybyggnation mars Förskola Ringarum 1-5 år, 3 avd. Fritidshem Sörby 6-9 år. Fritidsklubb Loviseberg år (fritidshem med inskrivna barn samt öppen fritidsverksamhet för åringar). Fritidshem Gryt, Gusum och Ringarum 6-12 år. Dagbarnvårdare Gusum, 1 person. Verksamhetsområde grundskola Grundskoleundervisningen inklusive förskoleklass i Valdemarsviks kommun omfattar alla i kommunen folkbokförda 6-16 åringar och bedrivs enligt följande: Sörby åk F-3 Gryt, Ringarum och Gusum åk F-6 Vammarskolan åk 4-9 Kommunen betalar enligt bidrag på lika villkor för elever såväl inom den kommunala skolan som för friskoleelever inom kommunen, Söderköping och Norrköping. Verksamhetsområde gymnasieskola Sektorn Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för att en treårig gymnasial utbildning erbjuds alla i kommunen folkbokförda åringar. Alla program erbjuds genom samarbetsavtal inom Östsam. Verksamhetsområde vuxenutbildning Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för att följande utbildningar ges inom kommunal vuxenutbildning: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning i samma ämnen som utgör kärnämnen i gymnasieskolan med undantag av idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. 13

18 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Särskild utbildning för vuxna i egen regi. Uppdragsutbildning med satsning mot näringslivets och kommunens anställda Verksamhetsområde arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten erbjuder deltagare arbetsprövning/praktik/sysselsättning där arbetslinje kontra sysselsättning får olika resultat för den enskilde, beroende på behov och målsättning med placeringen. Enheten är länken mellan Arbetsförmedlingen, IFO, m fl och kommunens verksamheter vad det gäller praktikplatser, sysselsättning (fas 3), och bidragsanställningar. Planering och handläggning av sommarpraktikplatser. Enheten driver renoveringsprojekt, skogslag, viss skötsel av grönytor samt bilvård av kommunens egna/leasade bilar. Verksamhetsområde Flyktingmottagande Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket. Verksamhetsområde ledning och administration Central ledning för sektorns verksamhet, administration av skolskjutsar och interkommunala ersättningar, statistik, utredningar, analyser, KSBUU (kallelse, ärendehantering, protokoll mm), inackorderingstillägg, resebidrag, ekonomi, fakturering, diariehantering, försäkringsfrågor, hemsidan, intranätet, information diverse kontakter mm. Inom detta verksamhetsområde finns även den centrala elevhälsan som tillgodoser elevernas behov av tillgång till medicinska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidrar i arbetet med att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samverkar med socialtjänstens råd och stöd, och bildar i och med detta en samverkansgrupp, Barn och ungdomsteamet. Förändringar Resursfördelningsmodellen för barnomsorg och skola innebär att budgeten utgår från att medel tilldelas per elev och att budgetramen därför minskar vid en negativ elevutveckling och att den ökar vid en positiv elevutveckling. Från 2014 till 2017 beräknas antalet elever och förskolebarn minska med totalt ca 37. Sektorns ambition är att den förändrade budgetramen så lite som möjligt ska påverka verksamheten genom ett generellt utlägg på förskolor och skolor med minskad personaltäthet som följd. Sedan tidigare planerade anpassningar är - Samordning fritidsgård och årsverksamhet. - Minskat antal dagbarnvårdare ger full effekt Elevassistenter minskas för att förbättra kvaliteten, växlas mot lärarkompetens. - En del generella besparingar inom verksamheterna. SYV/Yrkesvägledning utgår från Gy/vux/arbetsmarknad, tidigare från Vammarskolan. Viss mindre besparing inom Arbetsmarknadsenheten. 14

19 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Ökade öppettider förskolan kommer att påverka bemanningen dagtid. Budgeten innebär att Gryts skola läggs ner från och med höstterminen Därefter erbjuds de 20-talet eleverna undervisning i centralorten. 15

20 Sektor Stöd och Omsorg Ansvarsområde STÖD OCH OMSORG Sektor Stöd och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård, hemsjukvård Äldreomsorg Funktionsnedsättning Färdtjänst Myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Flyktingmottagande ensamkommande barn Åtaganden mätbara mål Säkerställa att bemötandet inom äldreomsorgen präglas av respekt och delaktighet. Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Säkerställa att alla brukare har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att alla hemsjukvårdspatienter som ger sitt samtycke bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Sektorns anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Hålla sektorns budgetram och uppföljningarna under året ska alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr, löpande priser) Bokslut 2013 Budget 2014 Ramar 2015 Ek plan 2016 Ek plan 2017 Budgetfördelningsmodell Särskilda tillägg/avdrag : Omfördelning/tillägg Flyktingmottagning Total ram (avrundat)

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer