Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/ Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Investeringstillväxten avtog under det tredje kvartalet men tillväxten i ekonomin hamnade ändå på 10,7 procent för de första tre kvartalen, tack vare en kraftig ökning av exporten. Handelsöverskottet nådde 120 miljarder USD och för året väntas överskottet bli 50 procent högre än Det skapar ökade spänningar med omvärlden, framförallt med USA som också menar att den undervärderade valutan ger Kina ett orättvist övertag. Valutareserven översteg 1000 miljarder US dollar och en intensiv diskussion om hur medlen bör användas pågår internt i Kina. I diskussionen om tillväxtpolitikens utformning finns två skolor. Den första argumenterar för strukturskifte, till ökad inhemsk efterfrågan och större tjänstesektor. Det skulle dämpa trycket på miljön och energiförbrukningen samt minska exportberoendet. Den andra skolan menar att en sådan ansats kommer alltför tidigt, då en stor del av landet fortfarande är agrart och måste uppmuntras att industrialiseras och exportera. Kina firar femårsjubileum som WTO-medlem och de sista av anslutningsåtagandena gäller finanssektorn. Vissa öppningar utlovas men restriktionerna är betydande. Tillväxtutsikterna för den kinesiska ekonomin är fortsatt goda. Riskerna innefattar en alltför kraftig nedgång av den globala efterfrågan (närmast USA), ökade protektionistiska tendenser, och banksektorn som behöver moderniseras ännu snabbare. Huruvida nya makroekonomiska åtstramningar införs kommer att bero på investerings- och exporttillväxtens storlek.

2 2(11) Tillväxten avtog en aning Regeringen och centralbankens makroekonomiska åtstramningar gav visst resultat i det tredje kvartalet och tillväxten i den kinesiska ekonomin minskade till 10,4 procent, vilket innebar en tillväxt på 10,7 procent för de första nio månaderna. Anledningen till försvagningen var framförallt en något lägre investeringstillväxt. Investeringarna i fasta tillgångar fortsatte att växa men takten sjönk från 30 procent till 23,7 procent i september. Det var dock inte fallet på alla områden och investeringarna i t ex järnvägsnätet växte med 107 procent under de första tre kvartalen. men handelsöverskott var rekordhögt Utrikeshandeln ökade kraftigt och handelsöverskottet nådde en rekordnivå under oktober. Exporten och importen av varor växte med 29 respektive 22 procent under det tredje kvartalet. Trenden fortsatte i oktober och resulterade i ett rekordhögt handelsöverskott på ca 120 miljarder US dollar. För året förväntas handelsöverskottet hamna på cirka 150 miljarder, en ökning med 50 procent jämfört med förra året. En del av förklaringen ligger i den kapacitet som byggts upp i stål- och maskinindustrin under senare år. Kina har gått från att vara netto-stålimportör till netto-stålexportör. Vidare växte exporten till Latinamerika, Afrika och Östeuropa snabbare än till de traditionella marknaderna i Europa och USA under perioden. Det rekordhöga handelsöverskottet resulterar i ökade spänningar med omvärlden, framförallt med USA som är det land som har störst handelsunderskott mot Kina. Det är troligt att antalet tvister i WTO kommer att öka om utvecklingen fortsätter. Både USA och EU har sagt sig vara beredda att ta till tvistlösning om de inte kommer till rätta med sina respektive handelsproblem med Kina. Den kinesiska ledningen gör dock klart att ett stort handelsöverskott inte är något man eftersträvar. Istället söker man, åtminstone i retoriken till omvärlden, sätt att aktivt minska överskottet. De frihandelsavtal som sluts handlar bl a om att kinesiska investeringar utomlands bör öka och att tillverkningsindustrin ska uppmuntras att lägga produktion i andra länder (som ett sätt att bl a kringgå handelsbarriärer och ändra etiketten made in China till made in X ). Många menar att det stora handelsöverskottet är ett tecken på en obalans i ekonomin. Oblansen skulle komma av att den kinesiska exporten får hjälp i form av subventioner, skattelättnader och en undervärderad valuta. Att valutareserven översteg 1000 miljarder US dollar i oktober gav ökad bekräftelse till dessa teorier. Men obalansen uppstår även på andra håll. Den kinesiska centralbanken köper amerikanska statsobligationer till låg ränta och

3 3(11) hjälper därmed till att finansiera de amerikanska så kallade dubbla underskotten d v s budgeten och handelsbalansen. Detta möjliggör också för amerikanska företag att använda de pengarna till investeringar med högre avkastning (ofta utomlands). De resurser som finns i den kinesiska valutareserven används inte effektivt (enligt flera bedömare är en rimlig nivå på valutareserven ca 400 miljarder US dollar). Detta har skapat en intensiv diskussion i Kina om vad resurserna skulle kunna användas till. Det finns många områden som skulle behöva finansiering. Man skulle kunna bygga ut det sociala skyddsnätet, betala av en stor del av de värdelösa fordringarna, investera i aktier, bygga upp oljereserver osv. Problemet med dessa lösningar är dock att mer pengar i systemet skulle öka inflationstrycket. Vidare innebär åtgärden ett förtroendeproblem i förhållande till de finansiella marknaderna. Det finns en risk att man skapar en förväntning om att regeringen och centralbanken alltid kommer att lösa problem som t ex de värdelösa fordringarna med hjälp av valutareserven. Till stor del är frågan om valutareservens medel ändå ett lyxproblem, eftersom det i praktiken handlar om hur ett överskott av resurser ska hanteras. I frågan om Kinas handelsöverskott är det emellertid viktigt att komma ihåg att Kina även har handelsunderskott gentemot framförallt många av sina asiatiska grannar. Det är också möjligt att tillväxten i handelsöverskottet kommer att minska något i och med att efterfrågan i USA dämpas, vilket de flesta ekonomiska indikatorer tyder på. Valutan Den kinesiska valutan, som sedan juli 2005 får handlas inom ett begränsat fluktuationsband, har fortsatt stärkts mot US-dollarn under En starkare sådan appreciering har länge efterfrågats av många amerikanska politiker, med tillverkningsindustrin i ryggen, som menar att den undervärderade yuanen orsakat förlorade arbetstillfällen i USA. Den relativa förstärkningen av yuanen i förhållande till dollarn som ägt rum är inte tillräcklig enligt dessa kritiker. Euron har stärkts mot yuanen under 2006 (se figur 1).

4 4(11) Valutakurserna för RMB-USD och RMB-EUR Valutakursen 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 USD EUR 7,5 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov 30-dec 30-jan 28-feb 30- mar 30-apr 30-maj 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov Källa: Kinas centralbank PBOC och ambassadens beräkningar Två skolor för tillväxtpolitiken Man skulle kunna säga att Kina befinner sig vid ett vägskäl beträffande sin tillväxtpolitik. President Hu Jintao försöker profilera sig gentemot den tidigare dogmasättande ledaren Deng Xiaoping, som yttrade den kända frasen it s glorious to get rich med att istället tala om det harmoniska samhället som landets nästa steg. För att detta ska ske måste obalanserna/orättvisorna 1 rättas till. För tillväxtpolitiken innebär detta att större hänsyn bör tas till miljön och mer resurser gå till mindre energikrävande verksamheter, t ex tjänstesektorn, samt att handelsöverskottet och beroendet av exporten minskas till förmån för inhemsk efterfrågan och konsumtion. De ökande sociala klyftorna, bl a mellan fattig och rik, behöver hanteras. Detta är också den linje som förordas av Världsbanken och en del andra bedömare. De hävdar att det behövs fler makroekonomiska restriktioner riktade mot framförallt den tunga industrin. Skattelättnader för export bör även tas bort. Den andra skolan ser problem med ett snabbt strukturskifte i ekonomin. De menar att drastiska avskräckande åtgärder för industrins utveckling skulle kunna få förödande konsekvenser för den del av ekonomin som ännu inte nåtts av industrialiseringen framför allt om vidare 1 Kommunistpartiet nämner fem obalanser: människa-natur, ekonomisk-social utveckling, stad-landsbygd, mellan olika provinser, och Kina-omvärlden.

5 5(11) makroekonomiska och finanspolitiska restriktioner för industrin skulle sammanfalla med en minskad efterfrågan globalt. I grunden speglar de båda skolorna två olika bilder av Kina. En som Kinaframgångssagan, med de utvecklade kuststäderna, som nu är redo att ta nästa steg i tillväxtkedjan, och den andra, ett Kina där 750 miljoner människor som är registrerade på landsbygden och i stor utsträckning ännu inte har nåtts av industrialiseringen. En tolkning är att båda bilderna är rätt. Kina är med sina km 2 och över 1,3 miljarder invånare stort nog att rymma båda verkligheter och kanske är det möjligt att till viss del anpassa politiken till utvecklade kustregioner såväl som till de fattigare inre regionerna. Ledningens retorik om tillväxtpolitiken kan också ses som en målsättning på lång sikt, som kommer att ta många år att realiseras. Energipolitiken En del av bakgrunden till uppkomsten av diskussionen kring tillväxtpolitikens inriktning är den snabbt växande, och ofta ineffektiva, energiförbrukningen, som fortsätter att vara en av Kinas största utmaningar. Den internationella energimyndigheten, IEA, presenterade nyligen nya beräkningar enligt vilka Kina redan 2010 skulle gå om USA som det land i världen med störst utsläpp av koldioxid, och därmed vara mest skyldig till att påskynda växthuseffekten. I det tredje kvartalet fortsatte energiförbrukningen att växa snabbare än BNP. Som tidigare nämnts är den kinesiska ledningens främsta svar på problemet att genomföra en omstrukturering av ekonomin, bort från ett alltför stort beroende av tung energislukande industri, till en mer tjänstedriven ekonomi. Nyckeln är dock enligt många ekonomer att släppa regleringen av elpriserna och låta marknadskrafterna sätta priset som då med stor sannolikhet skulle bli högre. Inte förrän detta sker har hushållen och företagen tillräckliga incitament för att spara energi och investera i energibesparande åtgärder. Miljön -försöket med att introducera grön BNP möter motgångar Miljöförstöringen fortsätter att vara ett av Kinas största problem. I den förra kvartalsrapporten presenterades ett nytt initiativ av miljöadministrationen, SEPA, och statiskbyrån, NBS, att införa en grön BNP, där kostnaderna för miljöförstöring dras av den traditionella BNP-beräkningen. Undersökningar hos allmänheten visar att måttet har stöd hos många men att de provinser som är med i provgruppen är tveksamma. Provinserna är rädda att deras BNP-siffror kommer att se lägre ut än andra provinsers samt att mer restriktiva miljöregler är negativa för ekonomin på kort sikt. Å andra sidan finns det de som menar att måttet inte går tillräckligt långt i och med att

6 6(11) negativa hälsokonsekvenser (t ex hög frekvens av lungcancer, barn som blir missbildade o s v) inte inkluderas. En motgång för metoden var att chefen för NBS fick sparken tidigare under hösten. SEPA har dock lovat att fortsätta driva frågan. Konsumtionen ökar långsamt Realinkomsterna i städerna växte med 10 procent under de tre första kvartalen. På landsbygden växte inkomsterna med 11,4 procent de första tre kvartalen. Ökningen reflekterar också växande pengaöverföringar från familjemedlemmar som migrerat till städerna. I och med att människors inkomst och levnadsstandard fortsättar att öka vore det naturligt att tro att konsumtionen följer efter. Världsbankens hushållsundersökning (baserad på 36 städer) visar emellertid att sparandet fortsatte att öka snabbare än konsumtionen. Konsumtionsökningen per capita i städerna var endast 8,4 procent. Ambassaden har tidigare tagit upp problemet med den höga sparandegraden i Kina som till stor del härrör från otillräcklig täckning för sjukvård, förhållandevis höga utbildningskostnader, och mycket låg statlig pension, som gör att människor måste spara en stor del av inkomsten. Å andra sidan betalar de flesta väldigt lite skatt, gränsen för inkomstskatt ligger vid yuan per år (en hög inkomstnivå för kinesisk standard). Detaljhandeln växte med höga 13 procent. Som mått på konsumtionen är dock variabeln operfekt. En stor del av det som reflekteras är grossisthandeln. Antalet varuhus och affärer som växer fram i storstäderna ökar snabbt. Många lockas av den enorma marknaden och ser till takten av inkomstökningarna. Men inte sällan har dessa varuhus svårt att gå runt. Inkomsterna kommer till stor del av varumärken som betalar för placeringen av sina produkter. En del av förklaringen är den höga sparandekvoten samt det faktum att de som nått västerländsk medelklasstandard eller är rika inte utgör mer än ungefär 5 procent. Detta sagt så ökar konsumtionen stadigt och inget talar för att den skulle minska inom de närmaste åren. Ny arbetsrättslig lag I det harmoniska samhället ligger även det bristande arbetsrättsliga skyddet i fokus. I oktober lanserades en ny arbetsrättslig lag Labour Contract Law. Huvudinnehållet i lagen är att det ska bli svårare att, som många företag gör, endast anställa genom tillfälliga kontrakt. Konsekvensen av det nuvarande

7 7(11) systemet är speciellt svårt för migrantarbetare 2. En byggarbetare som skadar sig har t ex liten möjlighet att få ersättning ens för sjukvårdskostnader om han inte är fast anställd och har migrerat från landsbygd till stad, en vanlig situation i Kina och en av anledningarna till den nya lagen. Lagen, som nu är under beredning, har fått kritik av både kinesiska och utländska företag som menar att kostnaden för att anställa blir högre. Svenska företag och andra som ligger långt framme när det gäller personalpolitik och frågor om företagens sociala och miljömässiga ansvar ser dock inga problem med den nya lagen. Den finansiella sektorn nya reformer Sedan Kina blev medlem av Världshandelsorganisationen, WTO för fem år sedan har Kinas finansiella system genomgått stora förändringar. Öppningen av banksektorn utgjorde den sista delen av Kinas anslutningsåtaganden. Under hösten annonserade den kinesiska ledningen att utländska banker skulle tillåtas ta inlåning i RMB, en pusselbit i bankernas verksamhet som tidigare varit otillåten. De nya bestämmelserna kommer emellertid med betydande restriktioner. Det svåraste för de utländska bankerna blir att möta de höga kapitalkrav som ställs. För att kunna ta emot inlåning måste de utländska bankerna öppna locally incorporated subsidiaries för vilka kapitalkraven är 1 miljard RMB, för den första enheten, därefter 500 miljoner RMB i de följande. För de flesta banker är detta en omöjlighet. För ett tiotal av de största bankerna i världen har dock potentialen i den kinesiska marknaden övervägt och man har ansökt om tillstånd. Den fulla betydelsen av de nya regleringarna är emellertid fortfarande oklar. Vissa menar att regleringarna även innebär att utländska banker som håller kvar det gamla bransch-systemet inte kommer att få öppna nya representationskontor. En sådan bestämmelse skulle kunna få konsekvenser för bl a de svenska bankerna i Kina. Restriktionerna har skapats delvis p.g.a. en rädsla för att utländska banker ska konkurrera ut de inhemska. Hittills är det svårt att se att denna risk skulle vara överhängande. De utländska bankernas andel av de totala tillgångarna i bankerna är enligt en aktuell uppskattning cirka 2 procent. För att bibehålla sitt marknadsövertag på lång sikt krävs dock att de kinesiska bankerna förbättrar konkurrenskraften. Det kanske viktigaste är att bygga ut ett bättre system för och en vana vid professionell riskbedömning vid varje utlåning. 2 I Kina måste man ansöka om uppehållstillstånd för att flytta mellan provinser (och stad och landsbygd), vilket många av migrantarbetarna saknar då tillstånden är svåra att erhålla.

8 8(11) Traditionellt levde bankerna i symbios med de statliga företagen och utlåningsbeslut samt räntenivåer sattes på politiska och administrativa grunder. Det är framförallt denna praxis som skapat problemen med stora tillgångarna av värdelösa fordringar. Det sker emellertid många förbättringsförsök. De utländska bankerna närvaro och olika joint ventures påverkar. EU, USA, IMF m.fl. har samarbetsprogram som syftar till att hjälpa Kina att skapa ett modernare finansiellt system. Dessutom har tre av de största bankerna nyligen listats på börserna i Hongkong och Shanghai. Det talas nu om att den sista stora och problemtyngda banken Bank of Agriculture, kommer att följa i fotspåren. Bankerna har fått höga värderingar på marknaden. Detta förvånar bl a utländska banker i Peking, som menar att värderingarna inte på något sätt reflekterar de kinesiska bankernas balansräkning. Det finns också stora problem med otransparans. Banksystemet är speciellt underutvecklat på landsbygden. Ett stort problem är bristen på säkerhet, då privat ägande av land inte är tillåtet. Experiment med mikrokrediter sker, men enligt bedömare är detta inte tillräckligt då ett helt system med betalningar o. s. v. behövs. Bank of Agriculture har ett stort nät men fungerar inte alltid så väl. Kina funderar även på att bygga ut postsparbanker för att möta efterfrågan. Det är tydligt att det kommer att ta tid att ändra vanor och bygga ut ett utvecklat riskbedömningssystem. Även om huvudkontoren blir mer vana vid internationell praxis kommer det att dröja innan kunskapen sipprar ut i provinserna. Systemförändringen fördröjs också av incitamentsstrukturen. I Kina bestämmer centralbanken inom vilket spann som bankerna får sätta sina inlånings- och utlåningsräntor, vilket betyder att möjligheten att konkurrera är begränsad. Dessutom får de högsta cheferna ofta lönepåslag efter hur många affärer som görs, d v s framförallt storleken på utlåningen. Bankerna klarar sig relativt bra i en situation med en tillväxtnivå på 9-10 procent per år (men t o m under dessa omständigheter är man beroende av tillskott från staten då och då), men vad händer om tillväxten skulle minska med bara ett par procent? Det mesta beror på om reformtakten är tillräcklig. Aktiemarknaden De gradvisa förändringarna i aktiemarknaden har gett resultat och börsen i Shanghai har, trots sina fortsatt stora strukturella problem, vuxit med rekordhöga cirka 90 procent under Chinese Securities Regulatory Commission (CSRC) annonserade nyligen att möjligheterna för både kinesiska och utländska investerare kommer att fortsätta att växa. Detta ska ske bl a

9 9(11) genom att systemen med Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) och Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), som infördes i 2002 respektive 2006, ska öka i omfattning. Den förra möjliggör för kinesiska fonder och banker (som ansökt om tillstånd) att investera i utländska marknader medan den andra gör det möjligt för utländska banker och fonder att investera i den kinesiska kapitalmarknaden. Hittills har QFII använts i högre utsträckning än QDII då avkastningen på den kinesiska marknaden varit hög och den kinesiska valutan varit under apprecieringstryck. Att den kinesiska kapitalmarkanden fortsätter att utvecklas och erbjuder fler möjligheter för investerare är viktigt av flera skäl. Sparandebehovet hos kinesiska hushåll skulle kunna minska om spararna fick uppleva en högre avkastning på sina undansatta pengar. Den alltför stora likviditeten i banksektorn skulle också kunna sjunka då spararna får fler valmöjligheter. Aktiemarknader i sig underlättar även för allokering av nytt kapital till växande företag. Det är även möjligt att spekulationstrycket på fastighetsmarknaden skulle kunna lättas något, i och med att fler investeringsalternativ presenteras. Ytterligare risker i ekonomin Förutom de interna utmaningarna finns också vissa externa orosmoment. Det mest överhängande och troliga är en bromsande tillväxt i USA. Handeln och investeringsflödena länderna emellan är betydande, USA är Kinas andra största handelspartner (efter EU) och Kina är USA:s största. Även om det inte är någon tvekan om att en minskad efterfrågan i USA får konsekvenser för den kinesiska ekonomin är det dock inte säkert att konsekvenserna blir lika betydande som befarat. Kina är alltmer integrerad med ekonomierna i Asien. Dollarns sjunkande värde gentemot yuanen kompenseras av ett ökande värde på euron. Det är möjligt att EU kommer att få en större roll i Kinas export. En ytterligare riskfaktor i den kinesiska ekonomin är en växande ekonomisk nationalism i Kina 3. Självständig innovation är ett nyckelbegrepp och utländska företag uppmanas bilda joint ventures med kinesiska och på så sätt föra över sitt teknologiska kunnande. I offentlig upphandling främjas också ofta kinesiska produktion. För ekonomin kan detta få negativa konsekvenser, om t ex internationella investerare drar öronen åt sig. 3 Telemeddelande nr 176 A

10 10(11) Fler makroekonomiska åtstramningar? Då de makroekonomiska kontrollerna verkar ha fungerat är det mindre troligt att några större nya åtstramningar är att vänta inom den närmsta framtiden. Om detta sker är det enligt många bedömare troligare med ökade reservkrav för bankerna än nya räntehöjningar. Huruvida nya makroekonomiska regler införs kommer också att bero på investeringstillväxten framöver och på den internationella efterfrågan. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '05 K1-3 '05 K1-4 '06 K1 '06 K1-2 '06 K1-3 BNP-tillväxt, procent 9,9 9,9 10,3 10,9 10,7 BNP mrd USD ** Export mrd USD 546, ,6 691,2 Import mrd USD 478, ,2 581,4 Ökn statl investeringar 26,1 25,7 27,7 29,8 27,3 procent Inflation: KPI procent 0,9 1,6 0,8 1,5 1,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion 16,3 16,4 16,7 17,7 17,2 procent Utl dir inv (kontr) mrd USD 130,3 ** ** 88,5 132,8 Utl dir inv (real) mrd USD 43,2 60,3 14,2 28,4 42,6 Valutareserv mrd USD 769,0 818,9 875,1 941,1 987,9 Växelkurs RMB/USD 8,0930 8,0702 8,0170 7,9943 7,904 Tillväxt M2procent (året 17,9 17,6 18,8 18,4 16,83 före) ** = ingen uppgift LENTZ CC: UD-UrH

11 UD-IH UD-EIM Lindström, Kamilla Backteman, Linda 11(11)

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Sid. 1(11) 2010-12-09 Peking Per Linnér, andre ambassadsekreterare Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Inflationen nådde i oktober 4,4 procent och utgör

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Brasilien - Säker navigering i farliga vatten

Brasilien - Säker navigering i farliga vatten NUMMER 1, 9 MARS 2011 Brasilien - Säker navigering i farliga vatten Brasilien har haft den högsta tillväxten på 20 år under 2010 men nu återgår ekonomin till en mer stabil tillväxttakt, på grund av ekonomisk

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

GRANIT FONDER Månadsbrev december 2011

GRANIT FONDER Månadsbrev december 2011 Månadsbrev december 2011 Förvaltarkommentar: 2011 Året började svagt positivt då Q4 rapporterna kom in bra. Det blev ett hack i kurvan efter tsunamin i Japan i mars. I Kina var det oron för snabba prisuppgångar

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer