Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl Beslutande Se särskild närvarolista sid Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil Karlström Utses att justera Göte Eklund Lars-Olof Jönsson Tid för justering Kommunhuset, den 6 april 2001 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande. Bertil Karlström. Ove Engkvist Justerande. Göte Eklund Lars-Olof Jönsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Underskrift. Bertil Karlström

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 26 Meddelanden Länsstyrelsens beslut att utse Lars Nilsson Mörlunda till ny ledamot och Bo Fransson, Hultsfred till ny ersättare i komunfullmäktige. Nytt ärende utöver kallelsen: Driftstöd till RockCity Hultsfred AB 2002 och 2003 m m. beslutar enhälligt att uppta ärendet till behandling.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 27 Yttrande över förstudie för slutförvaring av använt kärnbränsle i Hultsfreds kommun Svensk Kärnbränslehantering AB överlämnade en preliminär slutrapport den 17 april Remisshanteringen samt remissinstansernas synpunkter framgår av särskild bilaga vilken redovisades i kommunfullmäktige i januari Några nya synpunkter har därefter inte redovisats från partigrupperna. SKB har under december 2000 färdigställt slutrapport vilken bifogats bolagets Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K). Handlingarna har tillsammans med övriga förstudiekommuners slutrapporter överlämnats för granskning till Statens Kärnkraftsinspektion (SKI). SKI har översänt FUD-K rapporten på remiss till bl a Hultsfreds kommun. De synpunkter som Hultsfreds kommun remissinstanser och förstudieorganisation har haft på den preliminära förstudierapporten har delvis beaktats i slutrapporten. I en överenskommelse om avslutande verkfamhet 2001 åtager sig SKB att genomföra alternativt bekosta kompletterande utredningar vad avser: Regional samverkan Framtidsseminarium Utvärdering av Hultsfredsmodellen Hultsfreds roll i regionen EU-strategi Attitydundersökningar SKB s informationskontor kvarstår som resurs under hela SKB tillhandahåller och uppdaterar en utställning om djupförvarsprojektets utveckling.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Om kommunfullmäktiges yttrande över slutrapporten bedöms föranleda någon form av åtgärd kommer SKB att redovisa detta som ett särskilt tillägg i slutrapporten. Från kommunens projektledning föreligger förslag till yttrande över svensk Kärnbränslehantering AB:s Förstudie för slutförvaring av använt kärnbränsle i Hultsfreds kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som eget svar på SKB s förstudierapport översända projektledningens yttrande. s beslut Projektledningens yttrande antas som kommunfullmäktiges svar på SKB:s förstudierapport.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 28 Yttrande över SKI:s remiss beträffande Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K) Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har till Statens Kärnkraftinspektion (SKI) överlämnat Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet, nedan kallad FUD-K rapporten. Rapporten avser de kompletterande redovisningar som regeringen begärde i sitt beslut över FUD-program 98 beträffande alternativa metoder, underlag för val av platser samt program för platsundersökningarna. SKB ser det som angeläget att ansvariga myndigheter och regeringen i samband med granskningen klargör om det underlag som redovisas i rapporten kan ligga till grund för: att KBS-3 metoden är det för Sverige lämpligaste alternativet och att den utgör en grundläggande förutsättning för arbetet i platsundersökningsskedet, att gå vidare i lokaliseringsprocessen med undersökningar och samråd på de utvalda platserna på sätt som föreslås i rapporten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt Hultsfreds förstudieorganisation att till kommunstyrelsen lämna förslag till remissvar. Förstudieorganisationen har i grupparbeten redovisat sina synpunkter på FUD-K rapporten. Referensgruppen (kommunfullmäktiges ledamöter) samt förstudieorganisationens medlemmar har givits möjlighet att deltaga i SKI s utfrågningar beträffande metod- och platsvalet (Hultsfred/Oskarshamn 13, 14/2-2001). Hultsfreds kommun arrangerade vidare seminarierna Alternativa metoder samt Dialog med allmänheten? (Hultsfred 22, 23/2-2001).

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Även enskilda medlemmar i förstudieorganisationen har inlämnat synpunkter. Projektledningen har sammanställt synpunkterna och avlämnat eget yttrande ( ). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som eget svar på SKI s remiss översända projektledningens yttrande s beslut Projektledningens yttrande antas som kommunfullmäktiges svar på SKI:s remiss beträffande Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K).

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 EKK Revisionen Kf 29 Dnr Årsredovisning 2000 Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen överlämnat Hultsfreds kommuns årsredovisning för verksamheten 2000 och årsredovisning för koncernen Hultsfreds kommun. Av årsredovisningen framgår bland annat att 2000 års resultat för kommunen totalt blev ett överskott på 8,1 mkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav uppfyllts. Den egentliga verksamheten redovisar däremot ett underskott på 8,2 mkr. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 94/2001 Kommunstyrelsen 32/01 s beslut Årets resultat för kommunen fastställs till 8,1 miljoner kronor. Årsredovisningen för Hultsfreds kommun och för koncernen Hultsfreds kommun godkänns. Kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda beviljas enhälligt ansvarsfrihet för år 2000.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 30 Dnr Handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete Mjuka nämnder har vid sammanträde till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande framlagt ett förslag till Handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete - Trygghetsplan för Hultsfreds kommun Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 58/2001 Kommunstyrelsen 33/01 Yrkande Tomas Söreling s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring av första stycket Bakgrund 3:meningen: Samordnare tillika koordinator för alla grupper är en sekreterare utsedd av kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Tomas Sörelings yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Sörelings yrkande. s beslut Handlingsplanen för kommunens brottsförebyggande arbete - Trygghetsplan för Hultsfreds kommun antas med följande ändring av första stycket Bakgrund, 3:meningen: Samordnare tillika koordinator för alla grupper är en sekreterare utsedd av kommunstyrelsen.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 BUN TK Kf 31 Dnr Motion om ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred Fullmäktigeledamoten Lars Eriksson kd, har , Kf 63, lämnat in en motion med begäran om ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred samt en översyn av om det finns andra platser i kommunen som är i behov av övergångsställen. Arbetsutskottet har , 304, remitterat motionen till tekniska kontoret, som avgivit nedanstående yttrande över densamma till kommunstyrelsen Allmänt Det är dubbelt så stor risk att skadas när vi går över gatan i en korsning med övergångställe jämfört med när vi går över gatan i en korsning utan övergångsställe. Detta visar en studie utfört av Tekniska Högskolan i Lund. Studien omfattar närmare tusen övergångställen i fem svenska städer. Studien visar ockfå att de flesta olyckorna mellan motorfordon och gående som korsar gatan sker just på övergångställen. Olycksfallsrisken är störst för barn och äldre, de åldersgrupper som ofta väljer att lita till de vita strecken. Under de senaste tio åren skadades mer än femtusen gående vid obevakade övergångställen. Drygt 250 dog. Skadorna orsakades av för hög hastighet i kollisonsögonblicket. Fr o m 1 maj 2000 har fordonsförare väjningsplikt gentemot gående som korsar eller står i begrepp att korsa gatan på övergångställen. Det är troligt att den nya regeln kommer att förstärka de gåendes trygghetskänsla på övergångstället och därmed ytterligare försämra deras beteende. För att öka säkerheten för alla trafikanter behövs förändringar i gatumiljön. Det kan bl a innebära att antalet övergångställen minskar. Det kan också innebära att man vidtar åtgärder som medför låga hastigheter på platser där motorfordonstrafiken är stor och många gående har behov att korsa körbanan.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 En sådan passage ska kompletteras med åtgärder som dels säkerställer att biltrafikens hastighet inte överskrider 30 km/tim, dela ökar förarnas uppmärksamhet eller förkortar konfliktzonerna. Sådana åtgärder är anläggande av refug, breddning av befintlig refug, avsmalning av körbanan, upphöjning av övergångstället eller utförande av gupp. Aktuellt fall Granitvägen Granitvägen är utformad som en återvändsgata, vilket torde innebära att dygnsfordonstrafiken ej är så omfattande. Gatan har för en tid sedan kompletterats med ett gupp för att nedbringa hastigheten till 30 km/tim. På båda sidor om gatan finns separerade gång- och cykelbanor. I korsningen Granitvägen V Långgatan finns markerat övergångställe som tillgodoser trafik till och ifrån centrum. Med hänvisning till ovanstående anser vi att något ytterligare övergångställe på Granitvägen ej är nödvändigt att utföra. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 64/2001 Kommunstyrelsen 34/01 Kommunstyrelsen föreslår att Lars Erikssons motion om ytterligare ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred samt en översyn av om det finns andra platser i kommunen som är i behov av övergångsställen skall anses besvarad genom tekniska kontorets yttrande. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i skolornas undervisning beakta behovet av trafikundervisning, bland annat vad gäller korsning av gata med övergångsställe respektive utan övergångsställe. Yrkande Lars Eriksson kd, yrkar på återremiss till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Propositionsordning

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Lars Erikssons yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 s beslut Lars Erikssons motion om ytterligare ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred samt en översyn av om det finns andra platser i kommunen som är i behov av övergångsställen skall anses besvarad genom tekniska kontorets yttrande. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i skolornas undervisning beakta behovet av trafikundervisning, bland annat vad gäller korsning av gata med övergångsställe respektive utan övergångsställe. Reservation Lars Eriksson, Evert Möller, Åke Nilsson, Runa Petersson, Annika Eek, Margaretha Åverling och Lennart Davidsson, samtliga kd, reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Eriksson yrkande.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 32 Dnr Motion om energiåtervinning i returvattnet från Målilla isbana Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april, 1997, 39, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Hans Johansson, båda s, en motion om en utredning i syfte att få energiåtervinning i returvattnet från isbanan i Målilla. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. På uppdrag av arbetsutskottet har tekniska kontoret lämnat följande yttrande. Motionen avser att få till stånd en utredning i syfte att få energiåtervinning i returvattnet från isbanan. Utlåtande har inhämtats från Energikontor Sydost, Hans Gulliksson, varvid man efter ha tagit del av föreliggande fakta kommit fram till att det ej finns någon nämnvärd besparingseffekt i projektet. Beräkningar som har gjorts visar att payoff-tiden (återbetalningstiden), exkl. ränta, uppgår till ca 13 år, vilket måste anses som alldeles för lång återbetalningstid. Vad som dock konstaterats, vad avser isbanan, är att utbyte av belysningsarmaturerna torde vara en lönsam åtgärd. Energikontor Sydosts utlåtande gjordes i samband med att man på kommunens uppdrag upprättade erforderligt underlag för bidragsansökan hos DESS, för ev. anslutning av barnstugan och Skeppet i Målilla till den fastbränsleeldade panncentralen i Venhagsskolan. I samband med Gullikssons föredragning, ang bidragsansökan till DESS, redovisade han sin åsikt, enligt ovan, på möjlighet till besparing. Arbetsutskottets uppdrog , 68, åt Tekniska kontoret att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och Målilla G o IF Bandy utreda kostnader och möjliga besparingar genom utbyte av belysningsarmaturerna på isbanan

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 68/2001 Kommunstyrelsen 35/01 s beslut Tekniska kontorets yttrande utgör svar på motionen om energiåtervinning från returvattnet från isbanan i Målilla.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kf 33 Dnr Motion om bättre information vid återvinningsstationerna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , inlämnades av Göran Berglund m:svo, motion om bättre information vid återvinningsstationerna. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska kontoret lämnat följande svar på motionen. Vi har haft samråd med Svenska Förpackningsinsamlingen AB som samordnar organisationen för insamling av förpackningar åt producenterna. Vid samrådet med förpackningsinsamlingens regionsrepresentanter tog vi upp följande gällande återvinningsstationerna: Städning, snöröjning, avgränsning med staket eller dylikt, information, bättre standard på containrarna och större inkast. Följande överenskoms: Städning som härrör till förpackningsinsamlingens verksamhet skall kunna utföras av idrottsföreningar eller liknande som erhåller ersättning av förpackningsinsamlingen. De fyra mest utsatta stationerna kommer troligen att utformas med staket. Informationstavlor m m skall uppsättas vid varje station. Komplettering med bättre containrar och större inkast för vissa fraktioner skall även utföras. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 69/2001 Kommunstyrelsen 36/01 s beslut

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Göran Berglunds motion om bättre information vid återvinningsstationerna skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar Kf 34 Dnr Motion om ortsnamnsskyltning i Hultsfreds kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 68, inlämnades av Göran Berglund m:svo, en motion om att kommunen skall verka för ökad/bättre ortsnamnsskyltning i kommunen Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, , 357, har tekniska kontoret lämnat följande svar på motionen. En arbetsgrupp har informellt bildats med följande sammansättning: Turistkonsulten Jenni Leppelt, kultursekreteraren Katarina Genberg, Roland Jonsson från hembygdsföreningen i Målilla samt Per-Ola Persson från tekniska kontoret. Vi har som en första åtgärd inlett ett inventeringsarbete som skall klarlägga antalet fungerande orter och byar i kommunen. Till arbetsgruppens hjälp och bistånd har vi anlitat våra hembygdsföreningar. Inventeringsdelen torde vara avklarad första halvåret Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 70/2001 Kommunstyrelsen 37/01 s beslut Göran Berglunds motion om ortnamnsskyltning i Hultsfreds komun skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 35 Dnr Motion om utredning av de ekonomiska konsekvenser som de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 68, inlämnades av Torbjörn Wirsenius fp, en motion om utredning av de ekonomiska konsekvenser som de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, , 357, har tekniska kontoret lämnat följande svar på motionen. beslutade , om att minska bidraget till snöröjning av enskilda vägar och till utfartsvägar men också att en utvärdering av det nya bidragssystemet skall ske efter vintern 2000/2001. I maj månad 2001 avser kommunen samråda med berörda. Därefter kan man förhoppningsvis få en bild av hur de nya bidragsreglerna har fungerat. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 71/2001 Kommunstyrelsen 38/01 Kommunstyrelsen föreslår att Torbjörn Wirsenius motion om utredning av vilka ekonomiska konsekvenser de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar Tekniska kontoret föreslås få i uppdrag att inbjuda LRF för diskussion om utformningen på utvärderingen av bidragssystemet. Yrkanden Göran Berglund m:svo yrkar på återremiss till kommunstyrelsen. Torbjörn Wirsenius fp med instämmande av Per Edgren m, och Åke Nilsson

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kd: En representant från varje vägsamfällighet skall inbjudas till diskussionen om utformningen på utvärderingen av bidragssystemet. Lars Lundgren c, med instämmande av Bo Bergman s yrkar att ombud som utsetts av vägsamfälligheterna skall kallas till diskussionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Göran Berglunds yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Torbjörn Wirsenius m fl yrkande och på Lundgrens/Bergmans yrkande finner att kommunfullmäktige bifaller Lundgrens/Bergmans yrkande s beslut. Torbjörn Wirsenius motion om utredning av vilka ekonomiska konsekvenser de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar Tekniska kontoret får i uppdrag att inbjuda LRF och de ombud som utsetts av vägsamfälligheterna för diskussion om utformningen på utvärderingen av bidragssystemet. Åke Nilsson anmäler reservation mot beslutet.

20 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 36 Dnr Motion om IT och demokrati. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 34, inlämnades av fullmäktigeledamoten Per Edgrens m, en motion om IT och demokrati. Motionären yrkar att alla ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder skall beredas möjlighet att via elektronisk post eller liknande få tillgång till samtliga offentliga kallelser och föredragningslistor. Enligt arbetsutskottets uppdrag , 188, har kommunkansliet avgivit yttrande över motionen till kommunstyrelsen. Att lägga ut samtliga handlingar till fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden bedöms för närvarande inte möjligt. Merarbetet är alltför omfattande för att kunna genomföras inom nuvarande organisation. Dessutom vill majoriteten av ledamöterna få handlingarna i pappersform. Kommunkansliet föreslår att fullmäktiges, styrelsens och nämndernas kallelser/föredragningslistor skall läggas ut på kommunens hemsida samt att de ledamöter som så önskar skall efter anmält intresse få kallelse/föredragningslista per e-post Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 78/2001 Kommunstyrelsen 41/2001 s beslut Med hänvisning till kommunkansliets yttrande avvaktas med att sända ut handlingar till fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden via elektronisk post. Kommunstyrelsens och nämndernas kallelser/föredragningslistor skall läggas ut på kommunens hemsida och de ledamöter som så önskar skall efter ha anmält intresse få kallelsen/föredragningslistan per e-post. Per Edgrens motion om IT och demokrati skall härmed anses besvarad.

21 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 37 Dnr Motion om valfrihet i skola och barnomsorg Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 82 inlämnade fullmäktigeledamöterna Åke Bergh, Gun-Yvonne Fahlström, Sture Persson, Per Edgren och Peter Karlsson, samtliga m, in en motion om valfrihet inom skola och barnomsorg. Motionärerna yrkar att varje val av skola och barnomsorg skall ske genom att barn/ungdomar och föräldrar genomför ett aktivt val och att finansieringen av elevernas utbildning skall följa elevens val även om valet av skola inte sker inom den egna kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , 388, motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har antagit ett av barn- och utbildningschef Anders Jansson upprättat yttrande som nämndens eget yttrande. Beredning Anders Janssons yttrande BUN 14/01 Kommunstyrelsens arbetsutskott 85/2001 Kommunstyrelsen 42/2001 föreslås att avslå motionen om valfrihet inom skola och barnomsorg med hänvisning till barn- och utbildningschefens/nämndens yttrande. Yrkande Per Edgren m, yrkar bifall till motionen. Åke Nilsson kd: markerar kommunens gällande bestämmelser enligt skollagen, som innebär att kommunen skall beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en

22 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. a) Proposition på kommunstyrelsens förslag och på Per Edgrens yrkande. b) Proposition på Åke Nilssons tilläggsyrkande Ordföranden ställer proposition enligt a) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs. Omröstningsproposition godkänner följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Per Edgrens yrkande. Omröstningsresultat Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar kommunfullmäktige med 30 ja-röster mot 17 nej-röster (två ledamöter saknas) att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Åke Nilssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. s beslut Med hänvisning till barn- och utbildningschefens/nämndens yttrande. avslås motionen om valfrihet inom skola och barnomsorg

23 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Reservationer Gun-Yvonne Fahlström Åke Bergh Gunvor Nilsson, Pär Edgren och Sture Persson, samtliga m reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Edgrens yrkande. Lars Eriksson, Evert Möller, Åke Nilsson, Runa Petersson, Annika Eek, Margaretha Åverling och Lennart Davidsson, samtliga kd, reserverar sig mot beslutet till förmån för Åke Nilssons yrkande.

24 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 38 Dnr Försäljning av del av fastigheten Hultsfred 3:54 Enligt Arbetsutskottets uppdrag , 40, har köpeavtal om försäljning av ca 31 ha av fastigheten Hultsfred 3:54 upprättats mellan Hultsfreds kommun som säljare och Karin och Börje Gustavsson, Glumslöv, som köpare. Enligt arbetsutskottets beslut är köpeskillingen bestämd till kronor. Beredning Arbetsutskottet 364/00 Arbetsutskottet 40/01 Arbetsutskottet 88/2001 Kommunstyrelsen 44/2001 föreslås att godkänna köpeavtalet om försäljning av cirka 31 ha av fastigheten Hultsfred 3:54 till Karin och Börje Gustavsson, Glumslöv, för en köpeskilling av kronor. Yrkande Gun-Yvonne Fahlström m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att köpeskillingen skall användas till avbetalning på kommunens låneskuld. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. b) Proposition på kommunstyrelsens förslag. b) Proposition på Gun-Yvonne Fahlströms tilläggsyrkande Ordföranden ställer proposition enligt a) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Gun- Yvonne Fahlstöms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

25 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 s beslut Köpeavtalet om försäljning av cirka 31 ha av fastigheten Hultsfred 3:54 till Karin och Börje Gustavsson, Glumslöv, för en köpeskilling av kronor godkänns. Reservationer Gun-Yvonne Fahlström Åke Bergh Gunvor Nilsson, Pär Edgren och Sture Persson, samtliga m reserverar sig mot beslutet till förmån för Gun-Yvonne Fahlströms yrkande.

26 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kf 39 Dnr Motion om användning av slam från AR-verken som bränsle Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 137, inlämnades av Göran Berglund m:svo, en motion om användning av slam från AR-verken som bränsle. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. På remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott , 646, har tekniska kontoret lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen. Förbränning av slam Texten nedan är saxad från Regionalt avfallsprogram för Kalmar län samrådshandling Avloppsslam kan förbrännas separat eller tillsammans med avfall. Separat förbränning kräver i praktiken torkning före förbränning för att reducera behovet av stödbränsle (olja). Separat förbränning av slam är en specialiserad slambehandlingsmetod, som inte direkt återverkar på övrig avfallsbehandling. Anläggningar för samförbränning av slam och avfall finns i drift i Europa men saknas ännu så länge i Sverige. Proveldning med slaminblandning har dock genomförts vid bland annat Högdalenverket i Stockholm, Igelstaverket i Södertälje och Gärstadsverket i Linköping. Prov med samförbränning av slam med avfall planeras även att utföras vid Stegeholmsverket i Västervik. Resultaten från proveldningen visar att maximalt % normalavvattnat avloppsslam kan sameldas med vanliga sopor utan att mer märkbara drift-problem uppstår. Förutsättningen är då att erforderlig inmatningskapacitet finns att tillgå samt att något högre rökgasflöden kan omsättas i förbränningsanläggningen. Från energibalanssynpunkt går slamtillsatsen i grova drag jämt upp (energiinnehållet i slammets organiska andel motsvarar den energi som erfordras för att förånga slammet vatteninnehåll) Avloppsslam innehåller som regel något högre halter tungmetaller och andra föroreningar än exempelvis hushållsavfall. Befintliga och planerade rökgasreningsutrustningar vid våra förbränningsanläggningar för avfall bedöms dock kunna uppfylla ställda utsläppskrav även vid viss inblandning av avloppsslam i avfallsbränslet. Underförstått är då att komplettering av rök- gasreningen sker

27 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 för att uppfylla krav i EG-direktivet för avfallsförbränning (komplettering erfordras även om endast vanliga sopor eldas). Inom Kalmar län uppkommer totalt ca ton brännbart avfall per år. Eldas hela den mängd avfall med % inblandning avloppsslam kan maximalt drygt ton slam per år omhändertas genom sameldning med avfall, d v s under en tredjedel av den producerade slammängden i länet. Finns önskemål om att förbränna större slammängder måste slammet torkas före förbränningen. Slamförbränning i Hultsfreds värmeverk. Från kommunens ar-verk uppkommer årligen ca 3000 ton slam med TS-halten ca 20 %. Vi har varit i kontakt med Vattenfall som äger och driver värmeverket och fått följande svar. Pannorna i värmeverket är avsedda för förbränning av flis, spån och bark. Att blanda in slam i dessa bränsleslag och förbränna i be-fintliga pannor är ej möjligt. Den befintliga rökgasreningen är ej avpassad till en bränslemix med slam. Vattenfall kan följaktligen ej mottaga slam från våra avloppsverk. Beredning Arbetsutskottet 89/01 Kommunstyrelsen 45/2001 s beslut Göran Berglunds motion om användning av slam från AR-verken som bränsle skall anses besvarad genom tekniska kontorets yttrande

28 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Kf 40 Dnr Motion om ett övergångställe vid korsningen Storgatan - Strandvägen, Virserum. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 68, inlämnades av Göran Berglund m:svo, en motion om ett övergångställe vid korsningen Storgatan- Strandvägen, Virserum, för skolelevernas säkerhet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning På remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott, 358/00, har tekniska kontoret lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen. Allmänt Det är dubbelt så stor risk att skadas när vi går över gatan i en korsning med övergångställe jämfört med när vi går över gatan i en korsning utan övergångsställe. Detta visar en studie utfört av Tekniska Högskolan i Lund. Studien omfattar närmare tusen övergångställen i fem svenska städer. Studien visar också att de flesta olyckorna mellan motorfordon och gående som korsar gatan sker just på övergångställen. Olycksrisken är störst för barn och äldre, de åldersgrupper som ofta väljer att lita till de vita strecken. Under de senaste tio åren skadades mer än femtusen gående vid obevakade övergångställen. Drygt 250 dog. Skadorna orsakades av för hög hastighet i kollisonsögonblicket. Fr o m 1 maj 2000 har fordonsförare väjningsplikt gentemot gående som korsar eller står i begrepp att korsa gatan på övergångställen. Det är troligt att den nya regeln kommer att förstärka de gåendes trygghetskänsla på övergångstället och därmed ytterligare försämra deras beteende. För att öka säkerheten för alla trafikanter behövs förändringar i gatumiljön. Det kan bl a innebära att antalet övergångställen minskar. Det kan ockfå innebära att man vidtar åtgärder som medför låga hastigheter på platser där motorfordonstrafiken är stor och många gående har behov att korsa körbanan. En sådan passage ska kompletteras med åtgärder som dels säkerställer att biltrafikens hastighet inte överskrider 30 km/tim, dela ökar förarnas uppmärksamhet eller förkortar konfliktzonerna. Sådana åtgärder är anläggande

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer