Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl Beslutande Se särskild närvarolista sid Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil Karlström Utses att justera Göte Eklund Lars-Olof Jönsson Tid för justering Kommunhuset, den 6 april 2001 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande. Bertil Karlström. Ove Engkvist Justerande. Göte Eklund Lars-Olof Jönsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Underskrift. Bertil Karlström

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 26 Meddelanden Länsstyrelsens beslut att utse Lars Nilsson Mörlunda till ny ledamot och Bo Fransson, Hultsfred till ny ersättare i komunfullmäktige. Nytt ärende utöver kallelsen: Driftstöd till RockCity Hultsfred AB 2002 och 2003 m m. beslutar enhälligt att uppta ärendet till behandling.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 27 Yttrande över förstudie för slutförvaring av använt kärnbränsle i Hultsfreds kommun Svensk Kärnbränslehantering AB överlämnade en preliminär slutrapport den 17 april Remisshanteringen samt remissinstansernas synpunkter framgår av särskild bilaga vilken redovisades i kommunfullmäktige i januari Några nya synpunkter har därefter inte redovisats från partigrupperna. SKB har under december 2000 färdigställt slutrapport vilken bifogats bolagets Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K). Handlingarna har tillsammans med övriga förstudiekommuners slutrapporter överlämnats för granskning till Statens Kärnkraftsinspektion (SKI). SKI har översänt FUD-K rapporten på remiss till bl a Hultsfreds kommun. De synpunkter som Hultsfreds kommun remissinstanser och förstudieorganisation har haft på den preliminära förstudierapporten har delvis beaktats i slutrapporten. I en överenskommelse om avslutande verkfamhet 2001 åtager sig SKB att genomföra alternativt bekosta kompletterande utredningar vad avser: Regional samverkan Framtidsseminarium Utvärdering av Hultsfredsmodellen Hultsfreds roll i regionen EU-strategi Attitydundersökningar SKB s informationskontor kvarstår som resurs under hela SKB tillhandahåller och uppdaterar en utställning om djupförvarsprojektets utveckling.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Om kommunfullmäktiges yttrande över slutrapporten bedöms föranleda någon form av åtgärd kommer SKB att redovisa detta som ett särskilt tillägg i slutrapporten. Från kommunens projektledning föreligger förslag till yttrande över svensk Kärnbränslehantering AB:s Förstudie för slutförvaring av använt kärnbränsle i Hultsfreds kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som eget svar på SKB s förstudierapport översända projektledningens yttrande. s beslut Projektledningens yttrande antas som kommunfullmäktiges svar på SKB:s förstudierapport.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 28 Yttrande över SKI:s remiss beträffande Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K) Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har till Statens Kärnkraftinspektion (SKI) överlämnat Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet, nedan kallad FUD-K rapporten. Rapporten avser de kompletterande redovisningar som regeringen begärde i sitt beslut över FUD-program 98 beträffande alternativa metoder, underlag för val av platser samt program för platsundersökningarna. SKB ser det som angeläget att ansvariga myndigheter och regeringen i samband med granskningen klargör om det underlag som redovisas i rapporten kan ligga till grund för: att KBS-3 metoden är det för Sverige lämpligaste alternativet och att den utgör en grundläggande förutsättning för arbetet i platsundersökningsskedet, att gå vidare i lokaliseringsprocessen med undersökningar och samråd på de utvalda platserna på sätt som föreslås i rapporten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt Hultsfreds förstudieorganisation att till kommunstyrelsen lämna förslag till remissvar. Förstudieorganisationen har i grupparbeten redovisat sina synpunkter på FUD-K rapporten. Referensgruppen (kommunfullmäktiges ledamöter) samt förstudieorganisationens medlemmar har givits möjlighet att deltaga i SKI s utfrågningar beträffande metod- och platsvalet (Hultsfred/Oskarshamn 13, 14/2-2001). Hultsfreds kommun arrangerade vidare seminarierna Alternativa metoder samt Dialog med allmänheten? (Hultsfred 22, 23/2-2001).

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Även enskilda medlemmar i förstudieorganisationen har inlämnat synpunkter. Projektledningen har sammanställt synpunkterna och avlämnat eget yttrande ( ). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som eget svar på SKI s remiss översända projektledningens yttrande s beslut Projektledningens yttrande antas som kommunfullmäktiges svar på SKI:s remiss beträffande Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K).

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 EKK Revisionen Kf 29 Dnr Årsredovisning 2000 Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen överlämnat Hultsfreds kommuns årsredovisning för verksamheten 2000 och årsredovisning för koncernen Hultsfreds kommun. Av årsredovisningen framgår bland annat att 2000 års resultat för kommunen totalt blev ett överskott på 8,1 mkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav uppfyllts. Den egentliga verksamheten redovisar däremot ett underskott på 8,2 mkr. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 94/2001 Kommunstyrelsen 32/01 s beslut Årets resultat för kommunen fastställs till 8,1 miljoner kronor. Årsredovisningen för Hultsfreds kommun och för koncernen Hultsfreds kommun godkänns. Kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda beviljas enhälligt ansvarsfrihet för år 2000.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 30 Dnr Handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete Mjuka nämnder har vid sammanträde till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande framlagt ett förslag till Handlingsplan för kommunens brottsförebyggande arbete - Trygghetsplan för Hultsfreds kommun Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 58/2001 Kommunstyrelsen 33/01 Yrkande Tomas Söreling s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring av första stycket Bakgrund 3:meningen: Samordnare tillika koordinator för alla grupper är en sekreterare utsedd av kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Tomas Sörelings yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Sörelings yrkande. s beslut Handlingsplanen för kommunens brottsförebyggande arbete - Trygghetsplan för Hultsfreds kommun antas med följande ändring av första stycket Bakgrund, 3:meningen: Samordnare tillika koordinator för alla grupper är en sekreterare utsedd av kommunstyrelsen.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 BUN TK Kf 31 Dnr Motion om ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred Fullmäktigeledamoten Lars Eriksson kd, har , Kf 63, lämnat in en motion med begäran om ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred samt en översyn av om det finns andra platser i kommunen som är i behov av övergångsställen. Arbetsutskottet har , 304, remitterat motionen till tekniska kontoret, som avgivit nedanstående yttrande över densamma till kommunstyrelsen Allmänt Det är dubbelt så stor risk att skadas när vi går över gatan i en korsning med övergångställe jämfört med när vi går över gatan i en korsning utan övergångsställe. Detta visar en studie utfört av Tekniska Högskolan i Lund. Studien omfattar närmare tusen övergångställen i fem svenska städer. Studien visar ockfå att de flesta olyckorna mellan motorfordon och gående som korsar gatan sker just på övergångställen. Olycksfallsrisken är störst för barn och äldre, de åldersgrupper som ofta väljer att lita till de vita strecken. Under de senaste tio åren skadades mer än femtusen gående vid obevakade övergångställen. Drygt 250 dog. Skadorna orsakades av för hög hastighet i kollisonsögonblicket. Fr o m 1 maj 2000 har fordonsförare väjningsplikt gentemot gående som korsar eller står i begrepp att korsa gatan på övergångställen. Det är troligt att den nya regeln kommer att förstärka de gåendes trygghetskänsla på övergångstället och därmed ytterligare försämra deras beteende. För att öka säkerheten för alla trafikanter behövs förändringar i gatumiljön. Det kan bl a innebära att antalet övergångställen minskar. Det kan också innebära att man vidtar åtgärder som medför låga hastigheter på platser där motorfordonstrafiken är stor och många gående har behov att korsa körbanan.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 En sådan passage ska kompletteras med åtgärder som dels säkerställer att biltrafikens hastighet inte överskrider 30 km/tim, dela ökar förarnas uppmärksamhet eller förkortar konfliktzonerna. Sådana åtgärder är anläggande av refug, breddning av befintlig refug, avsmalning av körbanan, upphöjning av övergångstället eller utförande av gupp. Aktuellt fall Granitvägen Granitvägen är utformad som en återvändsgata, vilket torde innebära att dygnsfordonstrafiken ej är så omfattande. Gatan har för en tid sedan kompletterats med ett gupp för att nedbringa hastigheten till 30 km/tim. På båda sidor om gatan finns separerade gång- och cykelbanor. I korsningen Granitvägen V Långgatan finns markerat övergångställe som tillgodoser trafik till och ifrån centrum. Med hänvisning till ovanstående anser vi att något ytterligare övergångställe på Granitvägen ej är nödvändigt att utföra. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 64/2001 Kommunstyrelsen 34/01 Kommunstyrelsen föreslår att Lars Erikssons motion om ytterligare ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred samt en översyn av om det finns andra platser i kommunen som är i behov av övergångsställen skall anses besvarad genom tekniska kontorets yttrande. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i skolornas undervisning beakta behovet av trafikundervisning, bland annat vad gäller korsning av gata med övergångsställe respektive utan övergångsställe. Yrkande Lars Eriksson kd, yrkar på återremiss till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Propositionsordning

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Lars Erikssons yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 s beslut Lars Erikssons motion om ytterligare ett övergångsställe på Granitvägen i Hultsfred samt en översyn av om det finns andra platser i kommunen som är i behov av övergångsställen skall anses besvarad genom tekniska kontorets yttrande. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i skolornas undervisning beakta behovet av trafikundervisning, bland annat vad gäller korsning av gata med övergångsställe respektive utan övergångsställe. Reservation Lars Eriksson, Evert Möller, Åke Nilsson, Runa Petersson, Annika Eek, Margaretha Åverling och Lennart Davidsson, samtliga kd, reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Eriksson yrkande.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 32 Dnr Motion om energiåtervinning i returvattnet från Målilla isbana Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april, 1997, 39, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Hans Johansson, båda s, en motion om en utredning i syfte att få energiåtervinning i returvattnet från isbanan i Målilla. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. På uppdrag av arbetsutskottet har tekniska kontoret lämnat följande yttrande. Motionen avser att få till stånd en utredning i syfte att få energiåtervinning i returvattnet från isbanan. Utlåtande har inhämtats från Energikontor Sydost, Hans Gulliksson, varvid man efter ha tagit del av föreliggande fakta kommit fram till att det ej finns någon nämnvärd besparingseffekt i projektet. Beräkningar som har gjorts visar att payoff-tiden (återbetalningstiden), exkl. ränta, uppgår till ca 13 år, vilket måste anses som alldeles för lång återbetalningstid. Vad som dock konstaterats, vad avser isbanan, är att utbyte av belysningsarmaturerna torde vara en lönsam åtgärd. Energikontor Sydosts utlåtande gjordes i samband med att man på kommunens uppdrag upprättade erforderligt underlag för bidragsansökan hos DESS, för ev. anslutning av barnstugan och Skeppet i Målilla till den fastbränsleeldade panncentralen i Venhagsskolan. I samband med Gullikssons föredragning, ang bidragsansökan till DESS, redovisade han sin åsikt, enligt ovan, på möjlighet till besparing. Arbetsutskottets uppdrog , 68, åt Tekniska kontoret att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och Målilla G o IF Bandy utreda kostnader och möjliga besparingar genom utbyte av belysningsarmaturerna på isbanan

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 68/2001 Kommunstyrelsen 35/01 s beslut Tekniska kontorets yttrande utgör svar på motionen om energiåtervinning från returvattnet från isbanan i Målilla.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kf 33 Dnr Motion om bättre information vid återvinningsstationerna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , inlämnades av Göran Berglund m:svo, motion om bättre information vid återvinningsstationerna. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska kontoret lämnat följande svar på motionen. Vi har haft samråd med Svenska Förpackningsinsamlingen AB som samordnar organisationen för insamling av förpackningar åt producenterna. Vid samrådet med förpackningsinsamlingens regionsrepresentanter tog vi upp följande gällande återvinningsstationerna: Städning, snöröjning, avgränsning med staket eller dylikt, information, bättre standard på containrarna och större inkast. Följande överenskoms: Städning som härrör till förpackningsinsamlingens verksamhet skall kunna utföras av idrottsföreningar eller liknande som erhåller ersättning av förpackningsinsamlingen. De fyra mest utsatta stationerna kommer troligen att utformas med staket. Informationstavlor m m skall uppsättas vid varje station. Komplettering med bättre containrar och större inkast för vissa fraktioner skall även utföras. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 69/2001 Kommunstyrelsen 36/01 s beslut

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Göran Berglunds motion om bättre information vid återvinningsstationerna skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar Kf 34 Dnr Motion om ortsnamnsskyltning i Hultsfreds kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 68, inlämnades av Göran Berglund m:svo, en motion om att kommunen skall verka för ökad/bättre ortsnamnsskyltning i kommunen Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, , 357, har tekniska kontoret lämnat följande svar på motionen. En arbetsgrupp har informellt bildats med följande sammansättning: Turistkonsulten Jenni Leppelt, kultursekreteraren Katarina Genberg, Roland Jonsson från hembygdsföreningen i Målilla samt Per-Ola Persson från tekniska kontoret. Vi har som en första åtgärd inlett ett inventeringsarbete som skall klarlägga antalet fungerande orter och byar i kommunen. Till arbetsgruppens hjälp och bistånd har vi anlitat våra hembygdsföreningar. Inventeringsdelen torde vara avklarad första halvåret Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 70/2001 Kommunstyrelsen 37/01 s beslut Göran Berglunds motion om ortnamnsskyltning i Hultsfreds komun skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 35 Dnr Motion om utredning av de ekonomiska konsekvenser som de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 68, inlämnades av Torbjörn Wirsenius fp, en motion om utredning av de ekonomiska konsekvenser som de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, , 357, har tekniska kontoret lämnat följande svar på motionen. beslutade , om att minska bidraget till snöröjning av enskilda vägar och till utfartsvägar men också att en utvärdering av det nya bidragssystemet skall ske efter vintern 2000/2001. I maj månad 2001 avser kommunen samråda med berörda. Därefter kan man förhoppningsvis få en bild av hur de nya bidragsreglerna har fungerat. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 71/2001 Kommunstyrelsen 38/01 Kommunstyrelsen föreslår att Torbjörn Wirsenius motion om utredning av vilka ekonomiska konsekvenser de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar Tekniska kontoret föreslås få i uppdrag att inbjuda LRF för diskussion om utformningen på utvärderingen av bidragssystemet. Yrkanden Göran Berglund m:svo yrkar på återremiss till kommunstyrelsen. Torbjörn Wirsenius fp med instämmande av Per Edgren m, och Åke Nilsson

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kd: En representant från varje vägsamfällighet skall inbjudas till diskussionen om utformningen på utvärderingen av bidragssystemet. Lars Lundgren c, med instämmande av Bo Bergman s yrkar att ombud som utsetts av vägsamfälligheterna skall kallas till diskussionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Göran Berglunds yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Torbjörn Wirsenius m fl yrkande och på Lundgrens/Bergmans yrkande finner att kommunfullmäktige bifaller Lundgrens/Bergmans yrkande s beslut. Torbjörn Wirsenius motion om utredning av vilka ekonomiska konsekvenser de nya bidragsreglerna om stöd till enskilda vägar medför skall anses besvarad genom tekniska kontorets svar Tekniska kontoret får i uppdrag att inbjuda LRF och de ombud som utsetts av vägsamfälligheterna för diskussion om utformningen på utvärderingen av bidragssystemet. Åke Nilsson anmäler reservation mot beslutet.

20 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 36 Dnr Motion om IT och demokrati. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 34, inlämnades av fullmäktigeledamoten Per Edgrens m, en motion om IT och demokrati. Motionären yrkar att alla ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder skall beredas möjlighet att via elektronisk post eller liknande få tillgång till samtliga offentliga kallelser och föredragningslistor. Enligt arbetsutskottets uppdrag , 188, har kommunkansliet avgivit yttrande över motionen till kommunstyrelsen. Att lägga ut samtliga handlingar till fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden bedöms för närvarande inte möjligt. Merarbetet är alltför omfattande för att kunna genomföras inom nuvarande organisation. Dessutom vill majoriteten av ledamöterna få handlingarna i pappersform. Kommunkansliet föreslår att fullmäktiges, styrelsens och nämndernas kallelser/föredragningslistor skall läggas ut på kommunens hemsida samt att de ledamöter som så önskar skall efter anmält intresse få kallelse/föredragningslista per e-post Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 78/2001 Kommunstyrelsen 41/2001 s beslut Med hänvisning till kommunkansliets yttrande avvaktas med att sända ut handlingar till fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden via elektronisk post. Kommunstyrelsens och nämndernas kallelser/föredragningslistor skall läggas ut på kommunens hemsida och de ledamöter som så önskar skall efter ha anmält intresse få kallelsen/föredragningslistan per e-post. Per Edgrens motion om IT och demokrati skall härmed anses besvarad.

21 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 37 Dnr Motion om valfrihet i skola och barnomsorg Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 82 inlämnade fullmäktigeledamöterna Åke Bergh, Gun-Yvonne Fahlström, Sture Persson, Per Edgren och Peter Karlsson, samtliga m, in en motion om valfrihet inom skola och barnomsorg. Motionärerna yrkar att varje val av skola och barnomsorg skall ske genom att barn/ungdomar och föräldrar genomför ett aktivt val och att finansieringen av elevernas utbildning skall följa elevens val även om valet av skola inte sker inom den egna kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , 388, motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har antagit ett av barn- och utbildningschef Anders Jansson upprättat yttrande som nämndens eget yttrande. Beredning Anders Janssons yttrande BUN 14/01 Kommunstyrelsens arbetsutskott 85/2001 Kommunstyrelsen 42/2001 föreslås att avslå motionen om valfrihet inom skola och barnomsorg med hänvisning till barn- och utbildningschefens/nämndens yttrande. Yrkande Per Edgren m, yrkar bifall till motionen. Åke Nilsson kd: markerar kommunens gällande bestämmelser enligt skollagen, som innebär att kommunen skall beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en

22 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. a) Proposition på kommunstyrelsens förslag och på Per Edgrens yrkande. b) Proposition på Åke Nilssons tilläggsyrkande Ordföranden ställer proposition enligt a) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs. Omröstningsproposition godkänner följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Per Edgrens yrkande. Omröstningsresultat Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar kommunfullmäktige med 30 ja-röster mot 17 nej-röster (två ledamöter saknas) att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Åke Nilssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. s beslut Med hänvisning till barn- och utbildningschefens/nämndens yttrande. avslås motionen om valfrihet inom skola och barnomsorg

23 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Reservationer Gun-Yvonne Fahlström Åke Bergh Gunvor Nilsson, Pär Edgren och Sture Persson, samtliga m reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Edgrens yrkande. Lars Eriksson, Evert Möller, Åke Nilsson, Runa Petersson, Annika Eek, Margaretha Åverling och Lennart Davidsson, samtliga kd, reserverar sig mot beslutet till förmån för Åke Nilssons yrkande.

24 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 38 Dnr Försäljning av del av fastigheten Hultsfred 3:54 Enligt Arbetsutskottets uppdrag , 40, har köpeavtal om försäljning av ca 31 ha av fastigheten Hultsfred 3:54 upprättats mellan Hultsfreds kommun som säljare och Karin och Börje Gustavsson, Glumslöv, som köpare. Enligt arbetsutskottets beslut är köpeskillingen bestämd till kronor. Beredning Arbetsutskottet 364/00 Arbetsutskottet 40/01 Arbetsutskottet 88/2001 Kommunstyrelsen 44/2001 föreslås att godkänna köpeavtalet om försäljning av cirka 31 ha av fastigheten Hultsfred 3:54 till Karin och Börje Gustavsson, Glumslöv, för en köpeskilling av kronor. Yrkande Gun-Yvonne Fahlström m, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att köpeskillingen skall användas till avbetalning på kommunens låneskuld. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. b) Proposition på kommunstyrelsens förslag. b) Proposition på Gun-Yvonne Fahlströms tilläggsyrkande Ordföranden ställer proposition enligt a) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Gun- Yvonne Fahlstöms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

25 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 s beslut Köpeavtalet om försäljning av cirka 31 ha av fastigheten Hultsfred 3:54 till Karin och Börje Gustavsson, Glumslöv, för en köpeskilling av kronor godkänns. Reservationer Gun-Yvonne Fahlström Åke Bergh Gunvor Nilsson, Pär Edgren och Sture Persson, samtliga m reserverar sig mot beslutet till förmån för Gun-Yvonne Fahlströms yrkande.

26 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kf 39 Dnr Motion om användning av slam från AR-verken som bränsle Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 137, inlämnades av Göran Berglund m:svo, en motion om användning av slam från AR-verken som bränsle. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. På remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott , 646, har tekniska kontoret lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen. Förbränning av slam Texten nedan är saxad från Regionalt avfallsprogram för Kalmar län samrådshandling Avloppsslam kan förbrännas separat eller tillsammans med avfall. Separat förbränning kräver i praktiken torkning före förbränning för att reducera behovet av stödbränsle (olja). Separat förbränning av slam är en specialiserad slambehandlingsmetod, som inte direkt återverkar på övrig avfallsbehandling. Anläggningar för samförbränning av slam och avfall finns i drift i Europa men saknas ännu så länge i Sverige. Proveldning med slaminblandning har dock genomförts vid bland annat Högdalenverket i Stockholm, Igelstaverket i Södertälje och Gärstadsverket i Linköping. Prov med samförbränning av slam med avfall planeras även att utföras vid Stegeholmsverket i Västervik. Resultaten från proveldningen visar att maximalt % normalavvattnat avloppsslam kan sameldas med vanliga sopor utan att mer märkbara drift-problem uppstår. Förutsättningen är då att erforderlig inmatningskapacitet finns att tillgå samt att något högre rökgasflöden kan omsättas i förbränningsanläggningen. Från energibalanssynpunkt går slamtillsatsen i grova drag jämt upp (energiinnehållet i slammets organiska andel motsvarar den energi som erfordras för att förånga slammet vatteninnehåll) Avloppsslam innehåller som regel något högre halter tungmetaller och andra föroreningar än exempelvis hushållsavfall. Befintliga och planerade rökgasreningsutrustningar vid våra förbränningsanläggningar för avfall bedöms dock kunna uppfylla ställda utsläppskrav även vid viss inblandning av avloppsslam i avfallsbränslet. Underförstått är då att komplettering av rök- gasreningen sker

27 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 för att uppfylla krav i EG-direktivet för avfallsförbränning (komplettering erfordras även om endast vanliga sopor eldas). Inom Kalmar län uppkommer totalt ca ton brännbart avfall per år. Eldas hela den mängd avfall med % inblandning avloppsslam kan maximalt drygt ton slam per år omhändertas genom sameldning med avfall, d v s under en tredjedel av den producerade slammängden i länet. Finns önskemål om att förbränna större slammängder måste slammet torkas före förbränningen. Slamförbränning i Hultsfreds värmeverk. Från kommunens ar-verk uppkommer årligen ca 3000 ton slam med TS-halten ca 20 %. Vi har varit i kontakt med Vattenfall som äger och driver värmeverket och fått följande svar. Pannorna i värmeverket är avsedda för förbränning av flis, spån och bark. Att blanda in slam i dessa bränsleslag och förbränna i be-fintliga pannor är ej möjligt. Den befintliga rökgasreningen är ej avpassad till en bränslemix med slam. Vattenfall kan följaktligen ej mottaga slam från våra avloppsverk. Beredning Arbetsutskottet 89/01 Kommunstyrelsen 45/2001 s beslut Göran Berglunds motion om användning av slam från AR-verken som bränsle skall anses besvarad genom tekniska kontorets yttrande

28 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Kf 40 Dnr Motion om ett övergångställe vid korsningen Storgatan - Strandvägen, Virserum. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 68, inlämnades av Göran Berglund m:svo, en motion om ett övergångställe vid korsningen Storgatan- Strandvägen, Virserum, för skolelevernas säkerhet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning På remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott, 358/00, har tekniska kontoret lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen. Allmänt Det är dubbelt så stor risk att skadas när vi går över gatan i en korsning med övergångställe jämfört med när vi går över gatan i en korsning utan övergångsställe. Detta visar en studie utfört av Tekniska Högskolan i Lund. Studien omfattar närmare tusen övergångställen i fem svenska städer. Studien visar också att de flesta olyckorna mellan motorfordon och gående som korsar gatan sker just på övergångställen. Olycksrisken är störst för barn och äldre, de åldersgrupper som ofta väljer att lita till de vita strecken. Under de senaste tio åren skadades mer än femtusen gående vid obevakade övergångställen. Drygt 250 dog. Skadorna orsakades av för hög hastighet i kollisonsögonblicket. Fr o m 1 maj 2000 har fordonsförare väjningsplikt gentemot gående som korsar eller står i begrepp att korsa gatan på övergångställen. Det är troligt att den nya regeln kommer att förstärka de gåendes trygghetskänsla på övergångstället och därmed ytterligare försämra deras beteende. För att öka säkerheten för alla trafikanter behövs förändringar i gatumiljön. Det kan bl a innebära att antalet övergångställen minskar. Det kan ockfå innebära att man vidtar åtgärder som medför låga hastigheter på platser där motorfordonstrafiken är stor och många gående har behov att korsa körbanan. En sådan passage ska kompletteras med åtgärder som dels säkerställer att biltrafikens hastighet inte överskrider 30 km/tim, dela ökar förarnas uppmärksamhet eller förkortar konfliktzonerna. Sådana åtgärder är anläggande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Ove Engkvist Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se särskild närvarolista. Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se särskild närvarolista. Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare 1(24) Plats och tid sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera Stig Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-15.20 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Sivert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 13.30 15.00 ande Gunilla Abrahamsson Pär Edgren Ove Klingstedt Ingela Gustafsson Tommy Rälg Lars Nilsson Eva Didriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Margaretha Helander, Birgitta Sigfridsson, Erik Sandberg. Stig Andersson Ivan Gunnarsson

Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Margaretha Helander, Birgitta Sigfridsson, Erik Sandberg. Stig Andersson Ivan Gunnarsson 1(12) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Margaretha Helander, Birgitta

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se särskild närvarolista. Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se särskild närvarolista. Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare 1(19) Plats och tid Medborgarhuset i Rosenfors, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Gun-Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30 16.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Eva Didriksson, s Lars Nilsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 1999-02-08 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 1999-02-08 kl. 08.30-11.35 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-14.45 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Arne Högstedt Lennart Beijer Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.05 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v

Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Ove Engkvist, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 164-176 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 13.00-16.45 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Lars Rundgren, s, kl 14.00-16.45 Roger Lindström, kd Gun-Yvonne

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 1999-03-29 kl. 08.30-11.45 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.50 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bryggaren, Västervik kl. 10.00 11.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Eva Didriksson, s Ingela Gustafsson, m Agneta Goth, v Lennart Eklund, c Tommy Einarsson, v Annica Eek, kd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, kl. 9.00 12.10 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Tommy Ejnarsson, v Konny Bogren, s Lennart Beijer, v Åke Bergh, m Torbjörn Wirsenius,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.05 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer