Affärsplan FORDONSHOTELLET AB. Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan FORDONSHOTELLET AB. Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet"

Transkript

1 Affärsplan FORDONSHOTELLET AB Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet

2 Innehållsförteckning Nuvarande situation... 1 Affärsidé:... 1 Organisation... 2 Omvärldsanalys... 2 Analys av företagets miljö... 2 Branschanalys... 2 Strategival... 3 Marknadsundersökning... 4 Marknadsplanering... 4 Marknadsandel... 4 Målgrupp... 4 Prissättningsmetod... 5 Företagets drift... 5 Bemanningsplan och arbetstidsschema... 5 Genomförandeplan... 6 Investeringskalkyl... 7 Räkenskapsår... 8 Finansieringsplan... 8 Säkerhet för främmande kapital... 8 Likviditet... 8 Budgeterad resultaträkning... 8 Budgeterad balansräkning... 9 Break-even-analys... 9 Ekonomisk bedömning för de kommande fem åren... 9 Framtida utveckling... 9 Bilagor

3 Affärsplan FORDONSHOTELLET AB Nuvarande situation Kiruna kommun har idag en befolkningsmängd på invånare. Staden är i full gång med en världsomtalad samhällsomvandling och har samtidigt gjort en stor satsning för att öka invånarantalet till Det välkända gruvbrytningsföretaget LKAB, som ligger bakom stadsflytten, bedriver en stor del av sin verksamhet i Kiruna och är en bidragande faktor till att förvärvsinkomsten i Kiruna kommun ligger cirka 15 procent över rikssnittet. I slutet av år 2011 fanns det registrerade motorfordon i kommunen (se bilaga 1). Efter en marknadsundersökning har det framkommit att många Kirunabor saknar säkra och lättillgängliga förvaringsutrymmen för sina motorfordon. Vi har även sett ett behov av en gördet-själv-hall (fortsättningsvis kallad GDS-hall) i anknytning till fordonsförvaringen. Affärsidé: Vår verksamhet erbjuder individen som är i behov av trygg lång- eller korttidsförvaring en bekväm lösning i form av hyrbara garage med tillgång till en gör-det-själv-hall. Såväl garagen som verkstaden är tillgängliga när som helst på dygnet för att skapa mervärde för våra kunder. Säkert Prisvärt Bekvämt Företaget erbjuder en trygg förvaringsmöjlighet under såväl sommar- som vinterhalvåret med tillgång till självservice dygnet runt. Målet med verksamheten är att vara Kirunas ledande inom motorfordonsförvaring samt att växa med fokus på enkel och trygg förvaring. Visionen är att i framtiden vara det självklara valet vid förvaring av kundens motorfordon. Sida 1

4 Organisation Verksamheten är tänkt att bedrivas av en person som ansvarar för de administrativa uppgifterna, så som redovisning av verksamheten, och även har kontakt med kunderna. Den organisationsform vi ser som mest lämplig för denna verksamhet är aktiebolag. Ett av kraven för att bilda ett privat aktiebolag är ett insatskapital på kronor som blir bolagets aktiekapital. Fördelen med ett aktiebolag är att en eller flera personer kan starta bolaget och att det företaget är en juridisk person som kan ingå avtal, äga tillgångar och ha skulder. Ägaren/ägarna är inte heller personligt ansvariga för verksamhetens ekonomi och riskerar därmed inte att förlora mer än det de gått in med i aktiekapital. 1 Omvärldsanalys Världsekonomin är en påverkande faktor för verksamheten eftersom individens köpkraft samvarierar med konjunkturutvecklingen. Då efterfrågan på garagen förmodas sjunka vid lågkonjunktur och stiga vid högkonjunktur kan företaget drabbas negativt i form av outnyttjad/kapacitetsbrist. Även stigande bränslekostnader kan påverka företaget negativt genom minskade incitament att äga motorfordon och därmed ett minskat behov av fordonsförvaring. Å andra sidan kan detta även innebära att fler väljer att ställa undan sina motorfordon till dess att bränslepriserna blivit lägre, vilket skulle skapa större efterfrågan på företagets tjänst. Kirunas geografiska läge, med avlägsna grannstäder och närhet till natur, tror vi kan bidra till såväl behov av som intresse för motorfordon. Enligt vår marknadsundersökning finns intresse för motorfordon vilket har skapat en efterfrågan på förvaringsmöjligheter av dessa. Bristen på garage- och förvaringsutrymme ger affärsidén en stark tillväxtpotential. Analys av företagets miljö Analysen av verksamhetens interna och externa miljö ger en bild av att det finns en stor potential för denna typ av verksamhet. Det finns i dagsläget ingen etablerad verksamhet som erbjuder samma helhetskoncept som Fordonshotellet AB i eller omkring Kiruna. Det tyder på att företaget skulle bli först och således även marknadsledande i Kiruna. Vi anser att den rådande bristen på förvaringsutrymmen och det stora antalet motorfordon i Kiruna ger en stark indikation om att utvecklingspotential finns, då främst i form av utökat antal garageplatser, förvaringsutrymmen för större fordon etc. En annan möjlighet med denna verksamhet är att den kan expandera till andra platser och därmed stärka varumärket ytterligare. Företagets främsta hot består av nuvarande och potentiella framtida konkurrenter samt efterfrågans konjunkturkänslighet. Branschanalys Nedan följer en analys av konkurrensen som finns inom branschen. Här har vi breddat vår analys och undersökt fler faktorer än bara den direkta konkurrensen. Vi har analyserat konkurrenter, leverantörer, nyetableringsmöjligheter, kunder och substitut. Utifrån denna analys har vi bildat oss en bredare uppfattning om Fordonshotellet AB:s potentiella position på marknaden. 1 Sida 2

5 Konkurrenter och substitut Vi har valt att dela upp konkurrensen i två typer: Garage/förvaringsutrymme och GDS-hall. Garage/förvaringsutrymme När det gäller garage och förvaringsutrymmen har vi identifierat föreningen Torneträsk Fritidsförening som erbjuder två olika garagetyper till försäljning. Vi ser inte dessa som ett större hot då föreningen dels är lokaliserad sex mil utanför Kiruna och i dagsläget inte heller erbjuder någon GDS-hall. Vår primära datainsamling visade de största substituten till vår tjänst är privatpersoner som förvarar sina fordon i eget garage eller hyr ut garageplats. GDS-hall I centrala Kiruna finns idag fyra OKQ8 och två Statoil bensinstationer. I Nedre Norrmalm finns en OKQ8-mack som erbjuder sina kunder en GDS-tjänst liknande Fordonshotellet AB:s och därmed är dess främsta konkurrent. Även här utgör privata garage en form av konkurrens till GDS-hall om det är så att det finns möjlighet för fordonsägaren att mecka med fordonet i garaget. Leverantörer Vid etablering av denna verksamhet uppkommer diverse uppstartskostnader. Det krävs ett större markområde till lokalerna, tänkbara leverantörer av detta kan vara myndigheter, förtetag eller markägande privatperson. Även byggföretag såsom Skanska och PEAB kan vara tänkbara leverantörer. Verksamheten är planerad att etableras Kiruna, gärna nära en bensinstation utan GDS-hall, för att göra det mer bekvämt för kunderna (E10 i höjd med Östermalm eller Malmvägen i höjd med Östermalm). Andra leverantörer till Fordonshotellet AB är de som tillhandahåller relevant utrustning till GDS-hallen. Leverantörer till driften av verksamheten är energibolag för belysning och uppvärmning av verkstad samt en extern firma som tar hand om snöröjning. Nyetablering Etablering av liknande verksamheter i Kiruna skulle utgöra ett hot. Framförallt om det nyetablerade företaget erbjuder liknande, bättre tjänster och konkurrera till bättre priser och därigenom överta Fordonshotellets kunder. Just nu ser vi inte nyetableringar som ett speciellt stort hot eftersom det i nuläget inte finns någon verksamhet som erbjuder samma koncept som Fordonshotellet AB. Kunder Fordonshotellet AB erbjuder kunden en lättillgänglig och trygg förvaring av motorfordon med en GDS-hall i anslutning till garaget, vilket gör verksamheten unik på marknaden. Kunderna har troligtvis låg förhandlingskraft eftersom deras alternativa förvaringsmöjligheter många gånger är begränsade. Vi tror att kirunaborna möjligen kommer vara beredda att betala ett högre pris för tjänsterna eftersom de har en högre genomsnittsinkomst än landet som helhet. Strategival Företagets strategi är att erbjuda en differentierad tjänst, där verksamheten kommer att särskilja sig från nuvarande konkurrenter genom att erbjuda kunden en unik lösning med fokus på bekvämlighet och trygghet. Målet med denna strategi är att kunden skall förknippa verksamheten med bekvämlighet, prisvärdhet och säkerhet. Sida 3

6 Marknadsundersökning För att skapa en bild av efterfrågan på förvaringsutrymmen i Kiruna, har både primär- och sekundärundersökningar genomförts. Genom att fokusera på primärundersökningar blir analysen bli mer trovärdig och användbar. Sekundärdata har inhämtats från Statistiska Centralbyrån och relevanta hemsidor. Primärundersökningen har framförallt bestått av telefonintervjuer med ett tjugotal slumpmässigt utvalda Kirunabor (se bilaga 2). Vid dessa framkom det att det finns behov/efterfrågan på förvaringsutrymmen även för andra motorfordon än snöskotrar. Flera av respondenterna uttryckte en stor önskan om tillgång till en GDS-hall, vilket tydligt skulle öka efterfrågan och betalningsviljan. Efterfrågan omfattade förvaring under både sommar och vinter. Generellt var personerna vi pratade med väldigt positiva till affärsidén. Studien har även innefattat telefonkontakt med personer på Polar Maskin AB, Motorjouren AB och Yamahacenter. Marknadsplanering Marknadsandel Eftersom det i dagsläget inte finns någon liknande verksamhet kommer Fordonshotellet AB att inneha den totala marknadsandelen för denna typ av verksamhet. Då antalet garageplatser (200) är få relativt antalet fordon i Kiruna som ryms i garagen (27 406), har Fordonshotellet AB möjligheter att växa och stora möjligheter att kunna hyra ut samtliga platser. Målgrupp Fordonshotellet AB riktar sig till ägare av motorfordon som är i behov av förvaringsmöjligheter. Företagets främsta målgrupp är män i åldern år som är bosatta i Kiruna Kommun. Vid val av målgrupp har vi utgått ifrån den information som insamlats vid bland annat telefonintervjuer då personer i denna kategori uttryckte ett större intresse för vår affärsidé än övriga individer. Vi estimerar att vår definierade målgrupp är uppdelad i potentiella kunder enligt följande: Säsongsbundna fordon Hobbyfordon Övriga 20% 30% 50% 50 % Är personer som har säsongsbundna fordon såsom snöskotrar och motorcyklar som inte ryms hemma. 30 % Är personer äger hobbyfordon. 20 % Är personer som äger övriga typer av fordon som ryms i fordonsgaragen. Sida 4

7 Prissättningsmetod Det kommer inledningsvis att finnas två olika storlekar på garagen med storleksanpassade priser. Priset för de mindre garagen är 500 kronor/månad och för de större 800 kronor/månad. GDS-hallen kommer att finnas tillgänglig vid behov och kunder kommer kunna boka en plats i hallen mot en kostnad. Priset för att använda hallen är 60 kronor/timme för kunder som även hyr garage av Fordonshotellet AB, för övriga kunder är priset 120 kronor/timme. Genom att kontakta en OKQ8-station med GDS-hall har vi fått uppgifter om pris för att utnyttja liknande tjänster. Företagets drift Då vi inte funnit befintliga lokaler som uppfyller de kriterier som krävs för att bedriva vår verksamhet, har vi räknat på att bygga nya lokaler som blir skräddarsydda efter våra önskemål. Vi har även räknat med att mark till anläggningen kommer att behöva anskaffas. I GDS-hallen kommer utrustning såsom högtryckstvätt, kompressor, lyftanordningar och eventuella avlastningsbord köpas in. Utrustningen kommer köpas in i nyskick eftersom den ska hålla en hög kvalitet. För att nyttja konceptet går kunden in på företagets hemsida, söker efter en ledig garageplats för att sedan boka den önskade platsen. På hemsidan kan kunden även läsa om företaget, avtal samt hitta kontaktuppgifter och vägbeskrivning till anläggningen. Bokning kan, förutom på hemsidan, även göras via telefon. När man hyr garageplats kommer man även att få tillgång till att boka verkstaden på hemsidan eller telefon. Kunderna kommer även ha möjligheten att ställa sig i kö till de garage de önskar hyra och blir på så sätt garanterade en plats när dessa är lediga. Kösystemet kommer även hjälpa verksamheten genom att ägaren får möjlighet få en bättre uppfattning om efterfrågan på garageplatser. Bemanningsplan och arbetstidsschema Till en början kommer endast en person arbeta med verksamheten, förslagsvis ägaren av Fordonshotellet AB, som även kommer att vara befattningshavare. Denne kommer i huvudsak att arbeta vardagar mellan kl och ansvarar då för att svara i telefon, ta hand om bokningar och finnas tillgänglig för att hjälpa kunderna och utföra lättare underhållning av anläggningen. Beroende på hur verksamheten fortlöper, finns möjlighet att anställa ytterligare en person. Kunderna kommer att ha tillgång till garage och GDS-hall dygnet runt, sju dagar i veckan. Telefontid för bokning och frågor kommer att erbjudas måndag - fredag kontorstid, kl Anläggningen kommer att vara inhägnad med industristängsel och varje garage kommer vara låsbart, vilket ökar säkerheten. Sida 5

8 Genomförandeplan Invigning av verksamheten beräknas till november år Tidpunkten för byggnationen syftar dels på att det är enklare att bygga under sommaren då klimatet är mer fördelaktigt. För att nå det uppsatta etableringsmålet följer nedan en övergripande genomförandeplan. Tabell 2: Genomförandeplan för Fordonshotellet AB Startaktiviteter Projektet inleds med en ansökan till bolagsverket för att kunna starta upp företaget, där verksamheten ska registreras som ett aktiebolag. Under samma period kommer även en ansökan till skatteverket att ske där en skatte- och avgiftsanmälan kommer att lämnas. Anmälan till skatteverket kommer att innehålla en ansökan om F-skatt, anmälan om momspliktig verksamhet samt uppgifter om preliminärskatten. När detta är klart måste verksamhetens finansiering säkerställas hos banken, processen uppskattas vara klar den 1:a mars. Samtidigt kommer ett bygg- och marklov att ansökas om hos samhällsbyggnadskontoret i Kiruna och vi estimerar att behandlingstiden kommer vara cirka tre månader. Tillträde till marken beräknas ske i början av maj månad. 2 Förberedelser Avtal med elbolag, försäkringsbolag och snöröjningsentreprenör ska göras under april och maj månad. Byggnationen påbörjas så snart när bygglov och tillträde till marken fås och beräknas ta ungefär 6 månader och skall vara klar i slutet av oktober månad. Inköp av utrustning och montering av lyftkranar till verkstaden utförs i augusti. Hemsidan planeras vara klar och i bruk till juli månad för att potentiella kunder skall kunna boka garagen samt hitta information om Fordonshotellet AB. Adressen för hemsidan kommer att synas i marknadsföringen e4d html Sida 6

9 Marknadsföring Syftet med marknadsföringen av Fordonshotellet AB är att nå ut till potentiella kunder och öka deras kännedom om den nystartade verksamheten och dess erbjudande. Målet med marknadsföringen inför och efter öppningen är att företaget skall bli uppmärksammat och att Kirunaborna ska känna till Fordonshotellet AB. Marknadsföringen kommer främst att bestå av annonsering på Blocket och i Kirunatidningen, affischering samt ett premiärevent där kunder och andra intresserade får en möjlighet att se verkstaden och garagen. För utförligare information om markandsföringen, se bilaga 3. Investeringskalkyl Mark Enligt Mats Persson på Kiruna kommun kostar mark ca 100 kronor/m2. Byggnation Byggnation av Fordonshotellet AB är verksamhetens tyngsta investeringspost. Investeringen ska finansiera byggnation av de små skotergaragen, stora bilgaragen, GDS-hallen och industristängsel med grind. Den uppskattade byggnationskostnaden och offerten har vi fått från Marcus Olsson, Rekab Entreprenad AB. Beräknad avskrivningstid på byggnaderna är 33 år. 3 Inventarier Denna post innefattar inventarier till GDS-hallen såsom tryckluft/kompressor, högtryckstvätt, billyft, universallyft, avlastningsbord samt liggbräda. Beräknad ekonomisk livslängd och avskrivningstid på dessa inventarier är 10 år. Övrigt & Förbrukningsvaror Denna post innehåller artiklar såsom golvställ till torkrulle inklusive torkrullar, sopsäckshållare med tillhörande sopsäckar, vägghållare med förstahjälpen-låda, brandsläckare, brandvarnare, toalettpapper samt tvål. Posten innehåller även kostnad för ansökan om aktiebolag hos Bolagsverket. 3 d344796a5abdc1256bce0042d1a4/4e8bae738acb4feac125722f0042c964!opendocument&click= Sida 7

10 Marknadsföring Fordonshotellet ABs marknadsföring består av en hemsida, annonsering i Kirunatidningen, annonsering på Blocket samt affischering och flyers. Driftskostnader Driftskostnaderna för verksamheten utgörs av el, värme, försäkring, snöröjning samt sophämtning. Elkostnaden är uppskattad av Jörgen Eriksson, Energiexpert på Vattenfall AB, försäkringskostnaden av Clary Jörgensen på Folksam och snöröjningen av Jonny Sjöström på Sjöströms Åkeri AB. Räkenskapsår Eftersom att verksamheten planeras starta i november har vi valt att tillämpa ett förlängt räkenskapsår (14 månader) i våra finansiella beräkningar för Fordonshotellet AB, om inget annat anges. Finansieringsplan (Se bilaga 4 för finansieringsplan) Fordonshotellet AB kommer att behöva ta ett långfristigt lån på 7,5 miljoner kronor och en checkkredit på 2 miljoner kronor för finansiering av verksamheten. Räntan på lånet uppgår till 6 procent med en återbetalningstid på 20 år, checkkrediten har en kalkylränta på 5,5 procent och en kontraktsränta på 2 procent (kontraktsräntan betalas årligen på det lånade beloppet). De uppskattade ränteuppgifterna kommer från David Jones, chef på Nordea i Luleås företagskontor. Checkkrediten tas för att kunna täcka uppstartskostnaderna och planeras att återbetalas i november Säkerhet för främmande kapital När företag är i behov av att låna pengar av banken, främmande kapital, krävs det att företaget lämnar säkerhet att banken kommer få tillbaka pengarna. Det finns två typer av säkerheter som kan ges, borgen och realsäkerhet (pantsättning av olika tillgångar). 4 För uppstarten av verksamheten beräknar vi att ett lån på 7,5 miljoner kronor kommer att behövas, vilket kommer att finansiera byggnationen av lokalerna, driftkostnader och inköp av inventarier. Fordonshotellet AB kommer lämna säkerhet till banken i form av realsäkerhet. Realsäkerhet innebär att Fordonshotellet AB pantsätter egendomen som säkerhet. Likviditet (Se bilaga 5 för aktuell likviditetsbudget) Budgeterad resultaträkning (Se bilaga 6 för budgeterad resultaträkning) Efter att ha upprättat en budgeterad resultaträkning för Fordonshotellet AB ser vi att företaget under sitt första verksamhetsår har ett beräknat resultat på kronor. Detta innebär en nettomarginal på 2,1 procent (resultat efter finansiella poster/nettoomsättning). 4 Sida 8

11 Budgeterad balansräkning (Se bilaga 7 för budgeterad balansräkning) Break-even-analys För att Fordonshotellet AB ska göra en resultatmässig nollvinst krävs enligt vår break-evenanalys en nettoomsättning på cirka 1, 24 miljoner kronor. Detta är beräknat på 12 månader med fasta kostnader på cirka 1,1 miljoner kronor och rörliga kostnader på cirka 1,38 miljoner kronor. För att få en nettoomsättning som går break-even måste 80 av de små garagen (beräknat på att garagen utgör 38,85 procent av den totala omsättningen), 53 av de stora (utgör 40,62 procent) samt 8 timmar per dag i GDS-hallen (utgör 20,52 procent) vara uthyrda. (Se bilaga 8 för beräkningar). Ekonomisk bedömning för de kommande fem åren Vi ser det som möjligt att omsättningen ökar inom de kommande fem åren, dels genom fler uthyrda timmar i GDS-hallen och dels genom högre priser för garagen. Genom minskade kostnader, främst eftersom kostnaderna för checkkrediten var av engångskaraktär, kommer förhoppningsvis vinstmarginalen att öka och verksamheten uppvisa ett bättre resultat på sikt. Att anordna säsongsbaserade events så som skoter-, bil- eller motorcykelträffar kan uppmuntra till en högre belastning på GDS-hallen och att fler fordonsintresserade blir medvetna om verksamheten via buzz marketing. Framtida utveckling Beroende på hur verksamheten fortlöper och om det finns ett intresse hos ägaren, finns det möjlighet att expandera verksamheten exempelvis genom att utöka antalet garageplatser, alternativt att tillverka andra storlekar på garagen där husbilar, husvagnar och båtar kan få plats. En annan utvecklingsmöjlighet kan vara att bygga en näraliggande servicehall där kunden kan lämna in fordonet för reparation och eventuell besiktning. En annan utvecklingsmöjlighet som vi ser skulle gynna verksamheten är om någon etablerad verkstad eller mack är intresserad av att ta över verksamheten. På det sättet skulle Fordonshotellet AB bli en sidoverksamhet till deras befintliga. Utvecklingsmöjligheterna gör att Fordonshotellet AB kommer att vara ett flexibelt koncept med möjlighet till att utöka verksamheten och generera högre vinst. Sida 9

12 Bilaga 1 Fordon i trafik Fordon i trafik i Kiruna kommun vid slutet av Valda fordonsslag bedömer vi som möjliga att förvara i Fordonshotellet ABs garageutrymmen. Källa: Statistiska Centralbyråns Statistik Fordon i trafik efter fordonsslag och kommun vid slutet av år Sida 10

13 Bilaga 2 Marknadsundersökning Vid utvecklingen av affärsidén gjordes telefonintervjuer med ett tjugotal slumpmässigt utvalda Kirunabor. Vi använde oss under samtalen av öppen intervjuteknik och anpassade frågorna efter respondenternas svar. De ursprungliga frågorna som användes vid telefonintervjuerna var: Har du skoter? Hur förvarar du skotern? Vad skulle du vara villig att betala för att förvara skotern på ett skoterhotell? Tror du att det finns någon efterfrågan för en sådan tjänst? Sida 11

14 Bilaga 3 Marknadsföring Nedan följer en beskrivning av komponenterna i företagets marknadsföringsstrategi. Information om Fordonshotellet AB kommer att finnas tillgänglig per telefon och på företagets hemsida. I slutet av juli månad kommer det även att finnas möjlighet för kunder att göra intresseanmälan via telefon, mail och hemsidan. Annonsering via internet (Blocket.se) och i den lokala Kirunatidningen kommer att påbörjas två månader innan nyöppningen. Vi beräknar att det ska finnas en annons varje månad i tidningen och på Blocket.se. Efter nyöppningen i oktober månad skall annonsering fortsatt ske månatligen. Annonsering kommer möjligtvis ske mer frekvent inför invigningen samt inför sommar- respektive vintersäsong. I september månad kommer affischer att placeras på strategiskt utvalda platser runt om i Kiruna, främst där verksamhetens målgrupp finns som exempelvis Midnightsun Cruisers klubbstuga. Redan i juli månad kommer en Facebook-sida att skapas för att på så sätt nå ut via sociala medier. Kommunikation och marknadsföring via internet och Facebook har möjlighet att nå ut till många och olika kundsegment. Ett premiärevent vid invigning av Fordonshotellet AB kommer att hållas i början av november, några dagar innan nyöppningen av verksamheten. Premiäreventet kommer att annonseras via ovan nämnda kanaler. Syftet med eventet är att potentiella kunder skall få möjlighet att få se garagen, verkstaden samt information om Fordonshotellet AB. En rundtur av området kommer att hållas under kvällen. Under eventet kommer Fordonshotellet AB att bjuda besökarna på kaffe, annan dryck och tilltugg. Fordonshotellet AB strävar efter att erbjuda en bekväm och positiv kundupplevelse vilket förhoppningsvis skapar buzz marketing, d.v.s. att informationen sprids vidare till andra personer. Vi kommer några veckor innan premiäreventet att kontakta Kirunatidningen för att tipsa dem om den nya verksamheten Fordonshotellet AB. På så sätt få tidningen intresserad av att komma till premiäreventet och skriva om företaget och på så sätt få det publicerat i tidningen. Sida 12

15 Bilaga 4 Finansieringsplan Sida 13

16 Bilaga 5 Likviditetsbudget Ett lånelöfte för finansieringen beräknas vara klart den 1:a mars eftersom byggnationen av verksamheten planeras starta i maj månad. Vi gör ett antagande att ett avtal görs med banken så att ingen amortering och räntekostnad betalas in till banken innan verksamheten öppnat i november månad. Eftersom det finns ett krav på eget kapital om kronor så kommer ägaren själv att gå in med dessa. Sida 14

17 Fortsättning - Likviditetsbudget Sida 15

18 Fortsättning - Likviditetsbudget Garageuthyrning Med hjälp från verksamhetens goda marknadsföringsstrategi har vi gjort beräkningar på att 100 garageplatser kommer att vara uthyrda första månaden, vilket ger ett kapacitetsutnyttjande på 50 procent. Följande 4 månader räknar vi med att kapacitetsutnyttjandet ökar till 80 procent (160 uthyrda garage). I april månad räknar vi med att efterfrågan kommer stiga på garagen i och med verksamhetens etablering, då har vi antagit att det nya kapacitetsutnyttjandet stiger till 85 procent. Eftersom vintern börjar lida mot sitt slut i Kiruna i maj kommer fler människor att vilja förvara sina snöskotrar i garagen, vi har därför uppskattat att 90 procent av små-garagen kommer att vara uthyrda. Utnyttjandekapaciteten på de stora garagen är bibehållen, d.v.s. 85 procent. Denna uthyringskapacitet fortlöper till och med september månad då vi tror att efterfrågan kommer att öka igen. Vi uppskattar en kapacitet på 95 procent för alla de 200 garageplatserna. Under oktober, november och december under det första verksamhetsåret beräknar vi med att ha 100 procent uthyringskapacitet på garageplatserna. GDS-hall I november beräknar vi att GDS-hallen hyrs ut 6 timmar/dag. December till och med februari räknar vi med att den hyrs ut 8 timmar/dag. Vi har uppskattat att 3 timmar kommer att hyras av våra befintliga kunder och 5 timmar av allmänheten. I mars maj ökar bokningarna till 10 timmar/dag, varav 4 timmar av befintliga kunder och 6 timmar för allmänheten. I juni uppskattar vi en ytterligare ökning av antalet bokningstimmar till 12 timmar/dag, 5 timmar av befintliga kunder och 7 timmar från allmänheten. I juli och augusti kommer GDS-hallen vara uthyrd 15 timmar/dag, 6 timmar av befintliga kunder och 9 timmar från allmänheten. September - december kommer bokningarna av hallen att minska till 12 timmar/dag igen. Sida 16

19 Bilaga 6 Budgeterad resultaträkning Sida 17

20 Bilaga 7 Budgeterad balansräkning Sida 18

21 Bilaga 8 Break-even Uträkningar Sida 19

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd...

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

Affärsplan. Casino Cosmopol Nordic AB. Amanda Winsa Johanna Sundström Sandra Granbom Sandra Öhman Sofhia Blomquist

Affärsplan. Casino Cosmopol Nordic AB. Amanda Winsa Johanna Sundström Sandra Granbom Sandra Öhman Sofhia Blomquist Affärsplan Casino Cosmopol Nordic AB Amanda Winsa Johanna Sundström Sandra Granbom Sandra Öhman Sofhia Blomquist Civilekonom, termin 5 Luleå Tekniska Universitet 2013-01-11 Innehållsförteckning Affärsidé

Läs mer

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 Innehållsförteckning GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET 4 VISION 4 AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 TIDSPLAN INLEDANDE VERKSAMHET

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING Grupp C6: Gustav Andersson 920914-2695, Astrid Bergeröd 900720-5124, Linnea Forsvall 910617-0245, Kenny Söderberg 850813-6952, Kristin Wiström 910606-5320, Kevin Österman

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer