Affärsplan FORDONSHOTELLET AB. Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan FORDONSHOTELLET AB. Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet"

Transkript

1 Affärsplan FORDONSHOTELLET AB Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet

2 Innehållsförteckning Nuvarande situation... 1 Affärsidé:... 1 Organisation... 2 Omvärldsanalys... 2 Analys av företagets miljö... 2 Branschanalys... 2 Strategival... 3 Marknadsundersökning... 4 Marknadsplanering... 4 Marknadsandel... 4 Målgrupp... 4 Prissättningsmetod... 5 Företagets drift... 5 Bemanningsplan och arbetstidsschema... 5 Genomförandeplan... 6 Investeringskalkyl... 7 Räkenskapsår... 8 Finansieringsplan... 8 Säkerhet för främmande kapital... 8 Likviditet... 8 Budgeterad resultaträkning... 8 Budgeterad balansräkning... 9 Break-even-analys... 9 Ekonomisk bedömning för de kommande fem åren... 9 Framtida utveckling... 9 Bilagor

3 Affärsplan FORDONSHOTELLET AB Nuvarande situation Kiruna kommun har idag en befolkningsmängd på invånare. Staden är i full gång med en världsomtalad samhällsomvandling och har samtidigt gjort en stor satsning för att öka invånarantalet till Det välkända gruvbrytningsföretaget LKAB, som ligger bakom stadsflytten, bedriver en stor del av sin verksamhet i Kiruna och är en bidragande faktor till att förvärvsinkomsten i Kiruna kommun ligger cirka 15 procent över rikssnittet. I slutet av år 2011 fanns det registrerade motorfordon i kommunen (se bilaga 1). Efter en marknadsundersökning har det framkommit att många Kirunabor saknar säkra och lättillgängliga förvaringsutrymmen för sina motorfordon. Vi har även sett ett behov av en gördet-själv-hall (fortsättningsvis kallad GDS-hall) i anknytning till fordonsförvaringen. Affärsidé: Vår verksamhet erbjuder individen som är i behov av trygg lång- eller korttidsförvaring en bekväm lösning i form av hyrbara garage med tillgång till en gör-det-själv-hall. Såväl garagen som verkstaden är tillgängliga när som helst på dygnet för att skapa mervärde för våra kunder. Säkert Prisvärt Bekvämt Företaget erbjuder en trygg förvaringsmöjlighet under såväl sommar- som vinterhalvåret med tillgång till självservice dygnet runt. Målet med verksamheten är att vara Kirunas ledande inom motorfordonsförvaring samt att växa med fokus på enkel och trygg förvaring. Visionen är att i framtiden vara det självklara valet vid förvaring av kundens motorfordon. Sida 1

4 Organisation Verksamheten är tänkt att bedrivas av en person som ansvarar för de administrativa uppgifterna, så som redovisning av verksamheten, och även har kontakt med kunderna. Den organisationsform vi ser som mest lämplig för denna verksamhet är aktiebolag. Ett av kraven för att bilda ett privat aktiebolag är ett insatskapital på kronor som blir bolagets aktiekapital. Fördelen med ett aktiebolag är att en eller flera personer kan starta bolaget och att det företaget är en juridisk person som kan ingå avtal, äga tillgångar och ha skulder. Ägaren/ägarna är inte heller personligt ansvariga för verksamhetens ekonomi och riskerar därmed inte att förlora mer än det de gått in med i aktiekapital. 1 Omvärldsanalys Världsekonomin är en påverkande faktor för verksamheten eftersom individens köpkraft samvarierar med konjunkturutvecklingen. Då efterfrågan på garagen förmodas sjunka vid lågkonjunktur och stiga vid högkonjunktur kan företaget drabbas negativt i form av outnyttjad/kapacitetsbrist. Även stigande bränslekostnader kan påverka företaget negativt genom minskade incitament att äga motorfordon och därmed ett minskat behov av fordonsförvaring. Å andra sidan kan detta även innebära att fler väljer att ställa undan sina motorfordon till dess att bränslepriserna blivit lägre, vilket skulle skapa större efterfrågan på företagets tjänst. Kirunas geografiska läge, med avlägsna grannstäder och närhet till natur, tror vi kan bidra till såväl behov av som intresse för motorfordon. Enligt vår marknadsundersökning finns intresse för motorfordon vilket har skapat en efterfrågan på förvaringsmöjligheter av dessa. Bristen på garage- och förvaringsutrymme ger affärsidén en stark tillväxtpotential. Analys av företagets miljö Analysen av verksamhetens interna och externa miljö ger en bild av att det finns en stor potential för denna typ av verksamhet. Det finns i dagsläget ingen etablerad verksamhet som erbjuder samma helhetskoncept som Fordonshotellet AB i eller omkring Kiruna. Det tyder på att företaget skulle bli först och således även marknadsledande i Kiruna. Vi anser att den rådande bristen på förvaringsutrymmen och det stora antalet motorfordon i Kiruna ger en stark indikation om att utvecklingspotential finns, då främst i form av utökat antal garageplatser, förvaringsutrymmen för större fordon etc. En annan möjlighet med denna verksamhet är att den kan expandera till andra platser och därmed stärka varumärket ytterligare. Företagets främsta hot består av nuvarande och potentiella framtida konkurrenter samt efterfrågans konjunkturkänslighet. Branschanalys Nedan följer en analys av konkurrensen som finns inom branschen. Här har vi breddat vår analys och undersökt fler faktorer än bara den direkta konkurrensen. Vi har analyserat konkurrenter, leverantörer, nyetableringsmöjligheter, kunder och substitut. Utifrån denna analys har vi bildat oss en bredare uppfattning om Fordonshotellet AB:s potentiella position på marknaden. 1 Sida 2

5 Konkurrenter och substitut Vi har valt att dela upp konkurrensen i två typer: Garage/förvaringsutrymme och GDS-hall. Garage/förvaringsutrymme När det gäller garage och förvaringsutrymmen har vi identifierat föreningen Torneträsk Fritidsförening som erbjuder två olika garagetyper till försäljning. Vi ser inte dessa som ett större hot då föreningen dels är lokaliserad sex mil utanför Kiruna och i dagsläget inte heller erbjuder någon GDS-hall. Vår primära datainsamling visade de största substituten till vår tjänst är privatpersoner som förvarar sina fordon i eget garage eller hyr ut garageplats. GDS-hall I centrala Kiruna finns idag fyra OKQ8 och två Statoil bensinstationer. I Nedre Norrmalm finns en OKQ8-mack som erbjuder sina kunder en GDS-tjänst liknande Fordonshotellet AB:s och därmed är dess främsta konkurrent. Även här utgör privata garage en form av konkurrens till GDS-hall om det är så att det finns möjlighet för fordonsägaren att mecka med fordonet i garaget. Leverantörer Vid etablering av denna verksamhet uppkommer diverse uppstartskostnader. Det krävs ett större markområde till lokalerna, tänkbara leverantörer av detta kan vara myndigheter, förtetag eller markägande privatperson. Även byggföretag såsom Skanska och PEAB kan vara tänkbara leverantörer. Verksamheten är planerad att etableras Kiruna, gärna nära en bensinstation utan GDS-hall, för att göra det mer bekvämt för kunderna (E10 i höjd med Östermalm eller Malmvägen i höjd med Östermalm). Andra leverantörer till Fordonshotellet AB är de som tillhandahåller relevant utrustning till GDS-hallen. Leverantörer till driften av verksamheten är energibolag för belysning och uppvärmning av verkstad samt en extern firma som tar hand om snöröjning. Nyetablering Etablering av liknande verksamheter i Kiruna skulle utgöra ett hot. Framförallt om det nyetablerade företaget erbjuder liknande, bättre tjänster och konkurrera till bättre priser och därigenom överta Fordonshotellets kunder. Just nu ser vi inte nyetableringar som ett speciellt stort hot eftersom det i nuläget inte finns någon verksamhet som erbjuder samma koncept som Fordonshotellet AB. Kunder Fordonshotellet AB erbjuder kunden en lättillgänglig och trygg förvaring av motorfordon med en GDS-hall i anslutning till garaget, vilket gör verksamheten unik på marknaden. Kunderna har troligtvis låg förhandlingskraft eftersom deras alternativa förvaringsmöjligheter många gånger är begränsade. Vi tror att kirunaborna möjligen kommer vara beredda att betala ett högre pris för tjänsterna eftersom de har en högre genomsnittsinkomst än landet som helhet. Strategival Företagets strategi är att erbjuda en differentierad tjänst, där verksamheten kommer att särskilja sig från nuvarande konkurrenter genom att erbjuda kunden en unik lösning med fokus på bekvämlighet och trygghet. Målet med denna strategi är att kunden skall förknippa verksamheten med bekvämlighet, prisvärdhet och säkerhet. Sida 3

6 Marknadsundersökning För att skapa en bild av efterfrågan på förvaringsutrymmen i Kiruna, har både primär- och sekundärundersökningar genomförts. Genom att fokusera på primärundersökningar blir analysen bli mer trovärdig och användbar. Sekundärdata har inhämtats från Statistiska Centralbyrån och relevanta hemsidor. Primärundersökningen har framförallt bestått av telefonintervjuer med ett tjugotal slumpmässigt utvalda Kirunabor (se bilaga 2). Vid dessa framkom det att det finns behov/efterfrågan på förvaringsutrymmen även för andra motorfordon än snöskotrar. Flera av respondenterna uttryckte en stor önskan om tillgång till en GDS-hall, vilket tydligt skulle öka efterfrågan och betalningsviljan. Efterfrågan omfattade förvaring under både sommar och vinter. Generellt var personerna vi pratade med väldigt positiva till affärsidén. Studien har även innefattat telefonkontakt med personer på Polar Maskin AB, Motorjouren AB och Yamahacenter. Marknadsplanering Marknadsandel Eftersom det i dagsläget inte finns någon liknande verksamhet kommer Fordonshotellet AB att inneha den totala marknadsandelen för denna typ av verksamhet. Då antalet garageplatser (200) är få relativt antalet fordon i Kiruna som ryms i garagen (27 406), har Fordonshotellet AB möjligheter att växa och stora möjligheter att kunna hyra ut samtliga platser. Målgrupp Fordonshotellet AB riktar sig till ägare av motorfordon som är i behov av förvaringsmöjligheter. Företagets främsta målgrupp är män i åldern år som är bosatta i Kiruna Kommun. Vid val av målgrupp har vi utgått ifrån den information som insamlats vid bland annat telefonintervjuer då personer i denna kategori uttryckte ett större intresse för vår affärsidé än övriga individer. Vi estimerar att vår definierade målgrupp är uppdelad i potentiella kunder enligt följande: Säsongsbundna fordon Hobbyfordon Övriga 20% 30% 50% 50 % Är personer som har säsongsbundna fordon såsom snöskotrar och motorcyklar som inte ryms hemma. 30 % Är personer äger hobbyfordon. 20 % Är personer som äger övriga typer av fordon som ryms i fordonsgaragen. Sida 4

7 Prissättningsmetod Det kommer inledningsvis att finnas två olika storlekar på garagen med storleksanpassade priser. Priset för de mindre garagen är 500 kronor/månad och för de större 800 kronor/månad. GDS-hallen kommer att finnas tillgänglig vid behov och kunder kommer kunna boka en plats i hallen mot en kostnad. Priset för att använda hallen är 60 kronor/timme för kunder som även hyr garage av Fordonshotellet AB, för övriga kunder är priset 120 kronor/timme. Genom att kontakta en OKQ8-station med GDS-hall har vi fått uppgifter om pris för att utnyttja liknande tjänster. Företagets drift Då vi inte funnit befintliga lokaler som uppfyller de kriterier som krävs för att bedriva vår verksamhet, har vi räknat på att bygga nya lokaler som blir skräddarsydda efter våra önskemål. Vi har även räknat med att mark till anläggningen kommer att behöva anskaffas. I GDS-hallen kommer utrustning såsom högtryckstvätt, kompressor, lyftanordningar och eventuella avlastningsbord köpas in. Utrustningen kommer köpas in i nyskick eftersom den ska hålla en hög kvalitet. För att nyttja konceptet går kunden in på företagets hemsida, söker efter en ledig garageplats för att sedan boka den önskade platsen. På hemsidan kan kunden även läsa om företaget, avtal samt hitta kontaktuppgifter och vägbeskrivning till anläggningen. Bokning kan, förutom på hemsidan, även göras via telefon. När man hyr garageplats kommer man även att få tillgång till att boka verkstaden på hemsidan eller telefon. Kunderna kommer även ha möjligheten att ställa sig i kö till de garage de önskar hyra och blir på så sätt garanterade en plats när dessa är lediga. Kösystemet kommer även hjälpa verksamheten genom att ägaren får möjlighet få en bättre uppfattning om efterfrågan på garageplatser. Bemanningsplan och arbetstidsschema Till en början kommer endast en person arbeta med verksamheten, förslagsvis ägaren av Fordonshotellet AB, som även kommer att vara befattningshavare. Denne kommer i huvudsak att arbeta vardagar mellan kl och ansvarar då för att svara i telefon, ta hand om bokningar och finnas tillgänglig för att hjälpa kunderna och utföra lättare underhållning av anläggningen. Beroende på hur verksamheten fortlöper, finns möjlighet att anställa ytterligare en person. Kunderna kommer att ha tillgång till garage och GDS-hall dygnet runt, sju dagar i veckan. Telefontid för bokning och frågor kommer att erbjudas måndag - fredag kontorstid, kl Anläggningen kommer att vara inhägnad med industristängsel och varje garage kommer vara låsbart, vilket ökar säkerheten. Sida 5

8 Genomförandeplan Invigning av verksamheten beräknas till november år Tidpunkten för byggnationen syftar dels på att det är enklare att bygga under sommaren då klimatet är mer fördelaktigt. För att nå det uppsatta etableringsmålet följer nedan en övergripande genomförandeplan. Tabell 2: Genomförandeplan för Fordonshotellet AB Startaktiviteter Projektet inleds med en ansökan till bolagsverket för att kunna starta upp företaget, där verksamheten ska registreras som ett aktiebolag. Under samma period kommer även en ansökan till skatteverket att ske där en skatte- och avgiftsanmälan kommer att lämnas. Anmälan till skatteverket kommer att innehålla en ansökan om F-skatt, anmälan om momspliktig verksamhet samt uppgifter om preliminärskatten. När detta är klart måste verksamhetens finansiering säkerställas hos banken, processen uppskattas vara klar den 1:a mars. Samtidigt kommer ett bygg- och marklov att ansökas om hos samhällsbyggnadskontoret i Kiruna och vi estimerar att behandlingstiden kommer vara cirka tre månader. Tillträde till marken beräknas ske i början av maj månad. 2 Förberedelser Avtal med elbolag, försäkringsbolag och snöröjningsentreprenör ska göras under april och maj månad. Byggnationen påbörjas så snart när bygglov och tillträde till marken fås och beräknas ta ungefär 6 månader och skall vara klar i slutet av oktober månad. Inköp av utrustning och montering av lyftkranar till verkstaden utförs i augusti. Hemsidan planeras vara klar och i bruk till juli månad för att potentiella kunder skall kunna boka garagen samt hitta information om Fordonshotellet AB. Adressen för hemsidan kommer att synas i marknadsföringen e4d html Sida 6

9 Marknadsföring Syftet med marknadsföringen av Fordonshotellet AB är att nå ut till potentiella kunder och öka deras kännedom om den nystartade verksamheten och dess erbjudande. Målet med marknadsföringen inför och efter öppningen är att företaget skall bli uppmärksammat och att Kirunaborna ska känna till Fordonshotellet AB. Marknadsföringen kommer främst att bestå av annonsering på Blocket och i Kirunatidningen, affischering samt ett premiärevent där kunder och andra intresserade får en möjlighet att se verkstaden och garagen. För utförligare information om markandsföringen, se bilaga 3. Investeringskalkyl Mark Enligt Mats Persson på Kiruna kommun kostar mark ca 100 kronor/m2. Byggnation Byggnation av Fordonshotellet AB är verksamhetens tyngsta investeringspost. Investeringen ska finansiera byggnation av de små skotergaragen, stora bilgaragen, GDS-hallen och industristängsel med grind. Den uppskattade byggnationskostnaden och offerten har vi fått från Marcus Olsson, Rekab Entreprenad AB. Beräknad avskrivningstid på byggnaderna är 33 år. 3 Inventarier Denna post innefattar inventarier till GDS-hallen såsom tryckluft/kompressor, högtryckstvätt, billyft, universallyft, avlastningsbord samt liggbräda. Beräknad ekonomisk livslängd och avskrivningstid på dessa inventarier är 10 år. Övrigt & Förbrukningsvaror Denna post innehåller artiklar såsom golvställ till torkrulle inklusive torkrullar, sopsäckshållare med tillhörande sopsäckar, vägghållare med förstahjälpen-låda, brandsläckare, brandvarnare, toalettpapper samt tvål. Posten innehåller även kostnad för ansökan om aktiebolag hos Bolagsverket. 3 d344796a5abdc1256bce0042d1a4/4e8bae738acb4feac125722f0042c964!opendocument&click= Sida 7

10 Marknadsföring Fordonshotellet ABs marknadsföring består av en hemsida, annonsering i Kirunatidningen, annonsering på Blocket samt affischering och flyers. Driftskostnader Driftskostnaderna för verksamheten utgörs av el, värme, försäkring, snöröjning samt sophämtning. Elkostnaden är uppskattad av Jörgen Eriksson, Energiexpert på Vattenfall AB, försäkringskostnaden av Clary Jörgensen på Folksam och snöröjningen av Jonny Sjöström på Sjöströms Åkeri AB. Räkenskapsår Eftersom att verksamheten planeras starta i november har vi valt att tillämpa ett förlängt räkenskapsår (14 månader) i våra finansiella beräkningar för Fordonshotellet AB, om inget annat anges. Finansieringsplan (Se bilaga 4 för finansieringsplan) Fordonshotellet AB kommer att behöva ta ett långfristigt lån på 7,5 miljoner kronor och en checkkredit på 2 miljoner kronor för finansiering av verksamheten. Räntan på lånet uppgår till 6 procent med en återbetalningstid på 20 år, checkkrediten har en kalkylränta på 5,5 procent och en kontraktsränta på 2 procent (kontraktsräntan betalas årligen på det lånade beloppet). De uppskattade ränteuppgifterna kommer från David Jones, chef på Nordea i Luleås företagskontor. Checkkrediten tas för att kunna täcka uppstartskostnaderna och planeras att återbetalas i november Säkerhet för främmande kapital När företag är i behov av att låna pengar av banken, främmande kapital, krävs det att företaget lämnar säkerhet att banken kommer få tillbaka pengarna. Det finns två typer av säkerheter som kan ges, borgen och realsäkerhet (pantsättning av olika tillgångar). 4 För uppstarten av verksamheten beräknar vi att ett lån på 7,5 miljoner kronor kommer att behövas, vilket kommer att finansiera byggnationen av lokalerna, driftkostnader och inköp av inventarier. Fordonshotellet AB kommer lämna säkerhet till banken i form av realsäkerhet. Realsäkerhet innebär att Fordonshotellet AB pantsätter egendomen som säkerhet. Likviditet (Se bilaga 5 för aktuell likviditetsbudget) Budgeterad resultaträkning (Se bilaga 6 för budgeterad resultaträkning) Efter att ha upprättat en budgeterad resultaträkning för Fordonshotellet AB ser vi att företaget under sitt första verksamhetsår har ett beräknat resultat på kronor. Detta innebär en nettomarginal på 2,1 procent (resultat efter finansiella poster/nettoomsättning). 4 Sida 8

11 Budgeterad balansräkning (Se bilaga 7 för budgeterad balansräkning) Break-even-analys För att Fordonshotellet AB ska göra en resultatmässig nollvinst krävs enligt vår break-evenanalys en nettoomsättning på cirka 1, 24 miljoner kronor. Detta är beräknat på 12 månader med fasta kostnader på cirka 1,1 miljoner kronor och rörliga kostnader på cirka 1,38 miljoner kronor. För att få en nettoomsättning som går break-even måste 80 av de små garagen (beräknat på att garagen utgör 38,85 procent av den totala omsättningen), 53 av de stora (utgör 40,62 procent) samt 8 timmar per dag i GDS-hallen (utgör 20,52 procent) vara uthyrda. (Se bilaga 8 för beräkningar). Ekonomisk bedömning för de kommande fem åren Vi ser det som möjligt att omsättningen ökar inom de kommande fem åren, dels genom fler uthyrda timmar i GDS-hallen och dels genom högre priser för garagen. Genom minskade kostnader, främst eftersom kostnaderna för checkkrediten var av engångskaraktär, kommer förhoppningsvis vinstmarginalen att öka och verksamheten uppvisa ett bättre resultat på sikt. Att anordna säsongsbaserade events så som skoter-, bil- eller motorcykelträffar kan uppmuntra till en högre belastning på GDS-hallen och att fler fordonsintresserade blir medvetna om verksamheten via buzz marketing. Framtida utveckling Beroende på hur verksamheten fortlöper och om det finns ett intresse hos ägaren, finns det möjlighet att expandera verksamheten exempelvis genom att utöka antalet garageplatser, alternativt att tillverka andra storlekar på garagen där husbilar, husvagnar och båtar kan få plats. En annan utvecklingsmöjlighet kan vara att bygga en näraliggande servicehall där kunden kan lämna in fordonet för reparation och eventuell besiktning. En annan utvecklingsmöjlighet som vi ser skulle gynna verksamheten är om någon etablerad verkstad eller mack är intresserad av att ta över verksamheten. På det sättet skulle Fordonshotellet AB bli en sidoverksamhet till deras befintliga. Utvecklingsmöjligheterna gör att Fordonshotellet AB kommer att vara ett flexibelt koncept med möjlighet till att utöka verksamheten och generera högre vinst. Sida 9

12 Bilaga 1 Fordon i trafik Fordon i trafik i Kiruna kommun vid slutet av Valda fordonsslag bedömer vi som möjliga att förvara i Fordonshotellet ABs garageutrymmen. Källa: Statistiska Centralbyråns Statistik Fordon i trafik efter fordonsslag och kommun vid slutet av år Sida 10

13 Bilaga 2 Marknadsundersökning Vid utvecklingen av affärsidén gjordes telefonintervjuer med ett tjugotal slumpmässigt utvalda Kirunabor. Vi använde oss under samtalen av öppen intervjuteknik och anpassade frågorna efter respondenternas svar. De ursprungliga frågorna som användes vid telefonintervjuerna var: Har du skoter? Hur förvarar du skotern? Vad skulle du vara villig att betala för att förvara skotern på ett skoterhotell? Tror du att det finns någon efterfrågan för en sådan tjänst? Sida 11

14 Bilaga 3 Marknadsföring Nedan följer en beskrivning av komponenterna i företagets marknadsföringsstrategi. Information om Fordonshotellet AB kommer att finnas tillgänglig per telefon och på företagets hemsida. I slutet av juli månad kommer det även att finnas möjlighet för kunder att göra intresseanmälan via telefon, mail och hemsidan. Annonsering via internet (Blocket.se) och i den lokala Kirunatidningen kommer att påbörjas två månader innan nyöppningen. Vi beräknar att det ska finnas en annons varje månad i tidningen och på Blocket.se. Efter nyöppningen i oktober månad skall annonsering fortsatt ske månatligen. Annonsering kommer möjligtvis ske mer frekvent inför invigningen samt inför sommar- respektive vintersäsong. I september månad kommer affischer att placeras på strategiskt utvalda platser runt om i Kiruna, främst där verksamhetens målgrupp finns som exempelvis Midnightsun Cruisers klubbstuga. Redan i juli månad kommer en Facebook-sida att skapas för att på så sätt nå ut via sociala medier. Kommunikation och marknadsföring via internet och Facebook har möjlighet att nå ut till många och olika kundsegment. Ett premiärevent vid invigning av Fordonshotellet AB kommer att hållas i början av november, några dagar innan nyöppningen av verksamheten. Premiäreventet kommer att annonseras via ovan nämnda kanaler. Syftet med eventet är att potentiella kunder skall få möjlighet att få se garagen, verkstaden samt information om Fordonshotellet AB. En rundtur av området kommer att hållas under kvällen. Under eventet kommer Fordonshotellet AB att bjuda besökarna på kaffe, annan dryck och tilltugg. Fordonshotellet AB strävar efter att erbjuda en bekväm och positiv kundupplevelse vilket förhoppningsvis skapar buzz marketing, d.v.s. att informationen sprids vidare till andra personer. Vi kommer några veckor innan premiäreventet att kontakta Kirunatidningen för att tipsa dem om den nya verksamheten Fordonshotellet AB. På så sätt få tidningen intresserad av att komma till premiäreventet och skriva om företaget och på så sätt få det publicerat i tidningen. Sida 12

15 Bilaga 4 Finansieringsplan Sida 13

16 Bilaga 5 Likviditetsbudget Ett lånelöfte för finansieringen beräknas vara klart den 1:a mars eftersom byggnationen av verksamheten planeras starta i maj månad. Vi gör ett antagande att ett avtal görs med banken så att ingen amortering och räntekostnad betalas in till banken innan verksamheten öppnat i november månad. Eftersom det finns ett krav på eget kapital om kronor så kommer ägaren själv att gå in med dessa. Sida 14

17 Fortsättning - Likviditetsbudget Sida 15

18 Fortsättning - Likviditetsbudget Garageuthyrning Med hjälp från verksamhetens goda marknadsföringsstrategi har vi gjort beräkningar på att 100 garageplatser kommer att vara uthyrda första månaden, vilket ger ett kapacitetsutnyttjande på 50 procent. Följande 4 månader räknar vi med att kapacitetsutnyttjandet ökar till 80 procent (160 uthyrda garage). I april månad räknar vi med att efterfrågan kommer stiga på garagen i och med verksamhetens etablering, då har vi antagit att det nya kapacitetsutnyttjandet stiger till 85 procent. Eftersom vintern börjar lida mot sitt slut i Kiruna i maj kommer fler människor att vilja förvara sina snöskotrar i garagen, vi har därför uppskattat att 90 procent av små-garagen kommer att vara uthyrda. Utnyttjandekapaciteten på de stora garagen är bibehållen, d.v.s. 85 procent. Denna uthyringskapacitet fortlöper till och med september månad då vi tror att efterfrågan kommer att öka igen. Vi uppskattar en kapacitet på 95 procent för alla de 200 garageplatserna. Under oktober, november och december under det första verksamhetsåret beräknar vi med att ha 100 procent uthyringskapacitet på garageplatserna. GDS-hall I november beräknar vi att GDS-hallen hyrs ut 6 timmar/dag. December till och med februari räknar vi med att den hyrs ut 8 timmar/dag. Vi har uppskattat att 3 timmar kommer att hyras av våra befintliga kunder och 5 timmar av allmänheten. I mars maj ökar bokningarna till 10 timmar/dag, varav 4 timmar av befintliga kunder och 6 timmar för allmänheten. I juni uppskattar vi en ytterligare ökning av antalet bokningstimmar till 12 timmar/dag, 5 timmar av befintliga kunder och 7 timmar från allmänheten. I juli och augusti kommer GDS-hallen vara uthyrd 15 timmar/dag, 6 timmar av befintliga kunder och 9 timmar från allmänheten. September - december kommer bokningarna av hallen att minska till 12 timmar/dag igen. Sida 16

19 Bilaga 6 Budgeterad resultaträkning Sida 17

20 Bilaga 7 Budgeterad balansräkning Sida 18

21 Bilaga 8 Break-even Uträkningar Sida 19

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd...

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2006 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Avveckling av befintlig OK-Q8 station Vid ett stormöte påkallat av intresseföreningen informerades om OK-Q8:s planer på att avveckla stationen i Gunnarn.

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1. a) Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden: (6p)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1. a) Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden: (6p) Uppgift/Fråga: 1 a) Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden: (6p) b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Uppgift/Fråga: 2 Företag eftersträvar att

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KONGLIGA KEMISEKTIONEN Produktportfölj KTH Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KNUT 2016/2017 Innehåll Produktportföljens innehåll... 2 Evenemang... 2 Allmänt... 2 Lunchföreläsning... 2 Studiebesök...

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Kvartalsrapport 2, Perioden i korthet. Verksamheten. Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014

Kvartalsrapport 2, Perioden i korthet. Verksamheten. Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014 Kvartalsrapport 2, 2014 Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014 Siffrorna inom parentes = samma period föregående år Perioden i korthet - Intäkterna uppgick till 1104 TSEK (1261 TSEK)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng

STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Tentamen STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng Datum: 2014-10-29 Skrivningstid: 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, med tömt minne.

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer