Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014"

Transkript

1 Version6, KvS Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Symposiet arrangerades av Näringslivscentrum i Lysekil i samarbete med Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen. Ann Bjerdén Olsson, ordförande i Näringslivscentrum Lysekil NLC, hälsade alla välkomna till konferensen och gav en kort presentation av NLC:s vision, organisation och arbete med olika utvecklingsfrågor. Frågan om fast förbindelse över Gullmarn lyftes fram som en av de allra viktigaste för att utveckla näringsliv och attraktivt boende i Lysekils kommun. Ann riktade ett särskilt tack till Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen för gott samarbete och ekonomiskt stöd som möjliggjort konferensen. Ett tack riktades också till NLC:s Infrastrukturgrupp som svarat för planeringen av konferensen. Per-Allan Olsson, samhällsplanerare från Rådhuset Arkitekter AB som knutits till NLC:s Infrastrukturgrupp som konsult, redogjorde för bakgrunden till konferensen och upplägget av konferensprogrammet. Frågan om en fast förbindelse över Gullmarn har diskuterats länge och olika lösningar har studerats men hittills fallit på svårigheter att finansiera de omfattande investeringskostnaderna. De nya möjligheter som nu aktualiserats är dels flytbrotekniken, som ger relativt låga bygg- och underhållskostnader, dels ny lagstiftning som möjliggör finansiering i form av broavgifter. Konferensens syfte var att bygga kunskap om flytbroar och broavgifter, att beskriva möjligheter att åstadkomma en fast förbindelse över Gullmarn samt att diskutera former och förutsättningar för fortsatt process. Per-Allan höll ihop de olika programpunkterna under dagen. Ferjefri E 39 Norsk storsatsning på infrastruktur och teknikutveckling Olav Egil Ellevset från Statens Vegvesen i Norge berättade om det gigantiska infrastrukturprojektet Ferjefri E 39. E 39 sträcker sig utmed den norska kusten från Trondheim i norr till Kristiansand i söder, en sträcka på cirka 1100 km. 1

2 Projektet är kostnadsberäknat till 150 miljarder NOK och beräknas ta 20 år. Infrastrukturprojekt är även ett kunskapsprojekt och ett branschlyft. Längs sträckan finns 8 djupa och breda fjordar (de flesta är cirka 500 djupa, med undantag av Sognefjorden med ett djup på meter), och man tittar på olika flytande tekniker (både broar och tunnlar) som en del i strategin. Olav visade en rad exempel från projektet (Bocknafjorden, Björnafjorden och Sognefjorden) hur man tänker använda flytande bro eller tunnel, eller kombinationer av dessa och kombinationer med fasta konstruktioner. Han visade olika koncept för flytande pontoner, bottenförankringar m.m. Sognefjorden med sina 3,7 km bredd och meters djup och sjöfart i form av stora kryssningsfartyg blir pilotprojekt, där man tittar på både traditionell hängbro, bro med flytande pontoner, flytbro med fackverkskonstruktion på flytande pontoner, samt rörbro eller en kombination av flytande bro och rörbro för att möjliggöra sjöfarten. Skiss på förbindelse över Sognefjorden med kombination bro/rörbro, Sweco Projektet kommer att leda till en restidsförkortning på 40 % vilket leder till en väsentlig förstoring av boende- och arbetsmarknadsregionen. Det regionalekonomiska värdet av infrastruktursatsningen beräknas vara upp till 100 miljarder NOK per år, som effekt av ökad produktivitet och värdeskapande på sträckan Stavanger-Bergen! Satsningen är en del i strategin ta heile Noreg i bruk d.v.s. att vända avfolkningstrenden på landsbygden. Statens Vegvesen har beräknat att trafiken kommer att öka med i snitt 300 % på E39, på grund av av att det är en starkt undertryckt trafik på sträckan idag. Olav betonade att projektet är en investering i teknisk utveckling och att det finns ett stort behov av forskning och utveckling på området, men också intressanta nya möjligheter med energiproduktion. Den största kostnaden för stora brokonstruktioner är stålförbrukningen och där hoppas Olav att nya material som t.ex. grafen kan få betydelse i framtiden. 2

3 Erfarenheter av genomförda flytbroprojekt i Norge Jan-Olov Skogland, projektledare på Statens vegvesen, berättade om erfarenheterna från byggnationen av Nordhordlandsbron. Färjetrafiken över Salhusfjorden kunde inte täcka lokalbefolkningens behov av biltransporter, och det skapades ett starkt lokalt engagemang för en bro. Det fanns även en vilja att betala broavgift för att få till stånd en bro (samma avgift som för båtarna). Så tidigt som 1966 gjordes en första förprojektering, men det skulle dröja ända till 1987 innan man fattade beslut i Stortinget om investeringen. Resultatet blev en 1614,75 meter bro bestående av en 1246 meter lång flytbro och en högbrodel för fartygspassage. Den lokala topografin möjliggjorde denna utformning eftersom det finns en bergsklack som sträcker sig ut i sundet på den södra sidan. Denna ger stöd för en fast förankring i den södra delen 170 meter ut och 30 meter ner i sundet. Detta ger en seglingsfri höjd under bron på 32 meter. I norra brodelen är bron förankrad på fastlandet. För att säkerställa fortsatt god vattenomsättning inne i fjorden är bron uppbyggd på separata pontoner i lättaggregatbetong med en bärande fackverkskonstruktion i stål. Totala kostnaden för Nordhordlandsbron (inkl tillfarter) uppgick till 960 milj Nkr (1994 års penningvärde). Kostnadsfördelningen för byggnationen av Nordhordlandsbron: 54 % Stålkonstruktionen och viadukt 13 % Pontonerna 13 % Landförankringarna 19 % Övriga kostnader inkl. transport och montering Hela projektets kostnader (lån, ränta, avgiftshantering) finansierades med broavgifter och var betalda efter 11 år då broavgiften upphörde. Broavgiften uppgick till 45 kr för liten bil (med rabatt 27 kr), passagerare åkte gratis. Trafikutvecklingen över bron har varit våldsam; från fordon/årsmedeldygn året innan öppnandet till året efter öppnandet, sista året med broavgift och år De problem man har kunnat se vid inspektioner av bron är fogarna och rostangrepp, men överlag avsevärt lägre underhållskostnad än vad man brukar räkna med. Under de 19 år bron varit i drift har underhållskostnaderna uppgått till 10,5 milj Nkr, dvs drygt en halv milj Nkr per år eller 0,09% av investeringskostnaden (normalt beräknas underhållskostnaden för konventionella broar till 1% av investeringskostnaden). 3

4 Flytbrotekniken framtidens konstruktionsteknik Birger Opgård, sektionsledare på Multikonsult AS, visade bilder på flytande broar i USA och i Norge, för att beskriva olika konstruktionstekniker för flytande broar och tunnlar, och olika förankringstekniker. Som inledande kuriosa visade Birger bilder på flytande broar av gammalt snitt Birger förordade en kombination av landförankringar och sidoförankringar gör att bron inte påverkas (rör sig) lika mycket av strömmar och tidvatten, som om bron endast har landförankringar. Vidare visade Birger skisser på sektionskonstruerad flytbro, vilket ger en kedjeeffekt som innebär att bron inte utsätts för spänningar på samma sätt som en bro byggd i ett stycke med landförankringar Flytbrotekniken för- och nackdelar Marit Reiso från Reinertsen AS sammanfattade huvudmotiven för att välja flytbro: Lång och djup fjord/vatten Oberoende av bottenförhållanden Lägre materialkostnad* Minskade installationskostnader* Minskad visuell inverkan i miljön* *Detta gäller för flytbro nära vattenytan, inte för flytande hängbroar/högbroar Sammanfattande osäkerheter och risker med flytbrotekniken: Liten erfarenhet Rörelse och stabilitet Korrosion Översvämning och vatteninträgning Sjöfart/Påkörning 4

5 När det gäller det sistnämna kan man antingen ha en öppningsbar bro, men då måste trafiken stängas av under broöppning, vilket inte är önskvärt. Alternativt kan man placera en högbrodel i ena ändan av bron, så att sjötrafiken kan passera under bron. Nackdelen med denna variant är om fartygstrafiken måste ändra riktning från farleden för att passera bron. Marit presenterade en teknisk lösning med en rörbrodel mitt på bron för att erbjuda sjöfarten fri passage. För att garantera säkerheten vid punkterna för övergången från bro till tunneldel har man gjort skyddsbarriärer runt dessa punkter. Fördelen med denna konstruktion är att det inte finns någon begränsning i höjd och bredd för sjöfarten. Marit visade några olika modeller för att stabilisera för sidorörelser, bl.a. tekniker där det är besvärliga bottenförhållanden som omöjliggör bottenförankring. Marit redogjorde för kostnadsfördelarna med modulbyggda flytbroar, som enkelt kan monteras på plats efter att ha bogserats dit med båt. Jämfört med en platsbyggd bro är detta både snabbare och billigare. Ny lagstiftning öppnar möjligheter till avgiftsfinansiering Ulla-Stina Ingemarsson från Trafikverket, berättade om den nya lagstiftningen kring infrastrukturavgifter. Beslut togs i riksdagen i februari i år, och det är regeringen som beslutar vilka vägavsnitt som ska avgiftsbeläggas och vilka fordon som ska omfattas av avgiftsplikt och avgiftspliktens inträde. Det är Trafikverket som beslutar om infrastrukturavgiftens storlek, medan det ligger på Transportstyrelsen att besluta om betalning av infrastrukturavgift. Regeringens nuvarande bedömning är att på det allmänna vägnätet bör infrastrukturavgifter i närtid tas ut på bron över Motalaviken på väg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4. Avgiften skall tas ut av alla typer av fordon med undantag av utryckningsfordon, EG-mobilkranar och bussar med en totalvikt av minst 14 ton. Lagen är utformad så att avgiften endast får täcka kostnader för lån och räntor som tagits för att bygga upp infrastrukturen samt driftkostnader. När man beräknar storleken på avgiften räknar man med en återbetalningstid baserat på planerad livslängd, minst 20 år (praxis max 40 år). Lagen gäller allmänna vägnätet utom för färjor och för tunga fordon på enskilda vägar. För de vägar som ingår i TEN-nätet och motorväg får man bara ta ut avgift för tunga fordon för bro, tunnel eller bergspass. Kostnaderna ska fördelas utifrån andel av trafik och får justeras för att ta hänsyn till ökade kostnaderna för att anlägga infrastruktur som kan hänföras till en viss kategori. Lagen ger ingen möjlighet till 5

6 rabatt eller differentiering för exempelvis pendlare. Ett regelverk för utländska fordon planeras till den 1 januari Ulla-Stina skickade med några egna kommentarer kring tankarna om att avgiftsfinansiera en del av kostnaden för en fast förbindelse över Gullmarn: Beakta noga allmänhetens och näringslivets acceptans för avgiftsfinansiering Jämför med nuläget och avgiftens relation till tidsvinsten Maxtaxa eller differentiering för exempelvis pendlare är inte tillåtet Differentiering av avgiften mellan tung och lätt trafik kan öka acceptansen för en avgiftsfinansierad fast förbindelse Betydelsen av en fast förbindelse över Gullmaren ur lokalt och regionalt samhällsutvecklingsperspektiv Michael Johansson, näringslivschef i Lysekils kommun målade upp den kanske mest kända bilden av sommarstaden Lysekil, men betonade att kommunen också har en stor tillverkningsindustri med Skandinaviens största oljeraffinaderi och oljehamn. Hela området kring denna anläggning är utpekat som ett av sju riksintressen i landet för anläggningar för industriell produktion. I Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling för fastlås att: Västra Götaland är landets ledande industriregion och har alla förutsättningar att fortsätta vara det. Vidare konstateras i samma dokument att: Företagens möjligheter till kompetensförsörjning på hemmaplan är avgörande för deras möjlighet att fortsätta utvecklas i regionen. Michael presenterade siffror och statistik som tydligt visade de stora utmaningar kommunen står inför när det gäller åldersstruktur, ungdomsflykt och stora pensionsavgångar. Detta kommer att innebära att varannan arbetsplats inte kommer att kunna besättas med ny arbetskraft om Lysekil inte kan bli en del i en större arbetsmarknadsregion än idag, helt i enlighet med vad som fastslås i den regionala utvecklingsstrategin: När de lokala arbetsmarknaderna vidgas, och fler når ett större utbud, stärks företags och andra organisationers förutsättningar att utvecklas. En fast förbindelse över Gullmarn i kombination med en förbättring av vägstandarden på väg 161 skulle ge Lysekil den chansen. 6

7 Restider till/från Lysekil utan respektive med fast förbindelse över Gullmarn. Illustration av Sweco Michael citerade förordet till den regionala utvecklingsstrategin: Västra Götaland 2020 handlar om hela Västra Götaland. Bilden av den gemensamma regionen, där alla innevånare har möjlighet att ta tillvara våra sammantaget starka förutsättningar för utbildning, arbete, kultur, fritid med mera, är en omistlig del av vår vision för framtiden. Michaels avslutningsord till auditoriet denna dag var: - Lysekil vill bidra till Västra Götalandsregionens vision men vi behöver också er hjälp för att lyckas med detta! Tomas Ekberg, chefsanalytiker på Västra Götalandsregionen, inledde med en bild på regionens vision om det goda livet och de fyra byggstenarna hälsa, att ha något meningsfullt att göra, delaktighet och ekonomiska resurser, och konstaterade att det är dessa fyra frågor som har starkast samband med att människor är mer nöjda/mindre missnöjda med sina liv långsiktigt. Att ha arbete eller snarare att inte vara arbetslös har en avgörande effekt på de andra tre faktorerna. Med tydlig statistik visade Tomas att den viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt och utveckling i ett svenskt perspektiv är den lokala arbetsmarknadsregionens storlek. Och för mindre kommuner, närheten till större arbetsmarknadscentra, attraktivitet och ett positivt socialt kapital. Detta förklaras genom att större lokala arbetsmarknader relativt utvecklar ett mer diversifierat näringsliv och ger utrymme för mer specialiserade arbetsuppgifter. De får en större hemmamarknad och blir därmed mindre omvärldsberoende och mer robusta. Det bygger på en högre produktivitet och en bättre matchning på arbetsmarknaden som ger högre inkomster, högre ekonomisk tillväxt och fler jobb. En bättre fungerande arbetsmarknad ger 7

8 också relativt sett lägre ohälsotal. Detta gör självklart större arbetsmarknader till mer attraktiva än mindre arbetsmarknadsregioner. Med statistik över befolkningsutvecklingen i regionen, utvecklingen av priser på småhus och arbetslöshetssiffror i regionen, konstaterade Tomas att Göteborgsregionen är motorn i Västsverige men att Bohuslän och Västkusten kompletterar som Västsveriges mest attraktiva områden för boende. Där dessa två företräden sammanfaller skapas särskilt starka förutsättningar för långsiktig välfärd för regionens invånare. Även Tomas återger förordet till den regionala utvecklingsstrategin för , och menar att detta är ett starkt argument för att få regionens stöd för en fast förbindelse över Gullmarn om invånarna i Lysekil i dag och i framtiden tycker det är en bra lösning. Han avslutade med att visionera om att man i framtiden inte har ett lika platsbundet arbete där fler kan bo där de vill, vilket talar till Lysekils fördel med sin attraktiva livsmiljö och som en redan etablerad stad vid havet. Tomas avslutade sin presentation med orden: Jag skulle rösta JA! till en fast förbindelse över Gullmarn, om den klarar de mycket höga krav när det gäller estetik och natur som området kräver. Lars Segelod från Västsvenska Handelskammaren framförde samma argumentation som Tomas Ekberg med Göteborg som motor för Västra Götalandsregionen och att det är genom en förstoring av arbetsmarknadsregionen Göteborg som Lysekil har sin chans att få en positiv ekonomisk tillväxt. Detta kan endast bli verklighet genom stora satsningar på infrastrukturen i regionen. Fast förbindelse över Gullmaren tidigare studier Stefan Andersson från Sweco sammanfattade resultatet i den tidigare genomförda idéstudien om fast förbindelse över Gullmarn, som genomfördes 2007/2010. Han börjar med att konstatera att när man söker på resväg från Lysekil till Uddevalla på Google, föreslår Google resrutt via Gläborg och E6, trots att det är 27 km längre, MEN 7 minuter kortare resväg! Väntetiden och den extra restiden med färjan i kombination med den låga vägtandarden på 161 gör att fler och fler väljer den betydligt längre vägen via E6. Detta innebär en ökad miljöbelastning för området. Enligt de genomförda studierna ger färjan en extra restid på cirka 20 minuter jämfört med om det funnits en fast förbindelse (Restid ca 10 min samt i genomsnitt 10 min väntetid) och i kombination med den låga vägstandarden på 161 mellan Skår Rotviksbro upplevs förbindelsen över Gullmarn som en barriär av Lysekils näringsliv och ett hinder för regional utveckling. 8

9 Med en fast förbindelse skulle man enligt studierna nå göteborgsområdet på en timma, en restid som idag ligger nära acceptanstiden för pendling. Lysekil skulle närma sig göteborgsregionens arbetsmarknadsområde. Med hänsyn till Gullmarns natur- och kulturvärden samt ekonomiska motiv har man i studien bedömt att de mest realistiska lägena för en fast förbindelse över Gullmarn finns i den södra delen i anslutning till befintlig transportkorridor och i kanten av områdena för naturintressen. I de tidigare studierna har man tittat på både bro- och tunnelalternativ, men det är broalternativet man har beräknat kostnaderna för. Kostnaderna för bro och vägförbättringar på 161 beräknades år 2007 till cirka Mnkr, vilket uppräknat till 2014 års penningvärde skulle innebära cirka Mnkr. De traditionella samhällsekonomiska effekterna, såsom restidsförkortning, ökad trafiksäkerhet mm, beräknas tillsammans generera en samhällsekonomisk nytta som ligger något högre jämfört med investeringskostnaderna för en hängbro. Den regionalekonomiska effekten av de föreslagna infrastruktursatsningarna i studien beräknas bli att cirka 75 personer, tidigare arbetslösa, kommer i sysselsättning och 275 personer hittar nya jobb som ökar produktiviteten. Detta beräknas motsvara ett samhällsekonomiskt värde på cirka 500 Mnkr i 60 år. Sammantaget, om de traditionella och regionalekonomiska effekterna läggs ihop, visar studierna att det är en samhällsekonomisk vinst att bygga en fast förbindelse över Gullmarn. Möjlig utformning av flytbro över Gullmarn Karl-Gunnar Lundström från konsultbolaget WSP visade skisser på tre olika förslag på sträckning för en flytbro över Gullmarn, där alternativ 1 som är i nära anslutning till den befintliga färjeleden, är det mest fördelaktiga ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Alternativ 2 och tre ligger längre in i Gullmaren. Han visade också visualiserade koncept för olika förslag på utformning av en flytbro med eller utan en högbrodel för passage för sjöfarten. 9

10 Skiss till flytbro med landfast högbrodel som snedkabelbro. Illustration WSP Konsekvenser av fast förbindelse över Gullmarn Stefan Andersson, Sweco, har beräknat att en flytbro med lokalisering i nära anslutning till färjeleden (1 800 meter) skulle kosta cirka Mnkr1 och med kringkostnader2 på c:a 200 Mnkr skulle projektet kosta cirka Mnkr, vilket är ungefär 60 % av den beräknade kostnaden för en traditionell brokonstruktion. Detta 1 2 Baserat på en schablon från WSP om att kostnaden är 1 Mnkr/meter. Bl a uppgradering av väg 161 mellan Skår och Bäcken 10

11 förbättrar kalkylen för den beräknade samhällsekonomiska nyttan av en fast förbindelse över Gullmarn. Möjlig finansiering av byggnation och drift Stefan Andersson hade också gjort en finansieringsanalys med syfte att ringa in nivån för några parameterar för att få en indikation på hur finansieringen skulle kunna ske. Det är dock en mängd olika faktorer på både intäkts- och kostnadssidan som påverkar analysen kraftigt, så den är att betrakta med en indikativ analys. Analysen är därför gjord utifrån följande antaganden: Bygget pågår i 5 år, med start 2025 och trafiköppning 1/ Dagens prisnivå Kalkylperiod 40 år Låneränta 5 % Kostnadsutveckling 2 % per år fordon/dygn (årsmedelvärde) kommer att nyttja förbindelsen med 0,36 % i årlig ökning (Trafikverkets prognos för nordvästra delen av Västra Götaland) Regionala/statliga anslag 500 Mnkr Underhållskostnaden utgör 1,5 % av investeringskostnaden Fyra olika beräkningar har gjorts med tre olika broavgifter (10, 20, 30 kr samma avgift för alla typer av fordon) och med intäkter från färjedriftsmedel under 20 respektive 40 år. Av störst betydelse för kalkylen är möjligheterna att få använda färjedriftsmedel under 40 år.* *Siffrorna i den preliminära rapporten håller för närvarande på att justeras ner utifrån att underhållskostnaderna enligt de norska representanterna är lägre än 1,5 % samt att anläggningskostnaden för avgiftsstationerna är betydligt lägre än i denna presentation. Möjlig beslutsprocess Max Falk, chef på enheten Infrastruktur och IT/bredband på Västra Götalandsregionen, förklarade beslutsprocessen för infrastruktursatsningarna i Västra Götaland. Processen sker på regeringsnivå, statlig nivå (Trafikverket) och regional nivå och går i fyraårscykler. Max betonade att infrastrukturfrågor är oerhört komplexa eftersom de är många olika intressen i den fysiska planeringen som skall vägas mot varandra, inte minst miljöaspekter och värden i natur- och kulturmiljön. Samtidighet och ömsesidig förståelse för hur olika delar hänger ihop blir viktigt för att få de olika planeringsformerna att samverka. Max tipsade om ett antal projekt där det finns intressanta erfarenheter att dra: 11

12 Torsöbron klara likheter med Gullmarn E20 visar vad ett enat agerande kan skapa Trollhättepaketet omständigheter som lyfter behov Västsvenska paketet paketlösningar en framgångsfaktor Svinesundsbron alternativa finansieringslösningar Max lyfte fram ett antal andra framgångsfaktorer : För att få igenom större projekt krävs förankring och mod! Viktigt att skapa samsyn Visa på dynamiska effekter Hitta tydliga skäl som många kan ta till sig Enighet och tydlighet är viktigt Om handlingar finns framme vid rätt tillfälle så är det lättare att fatta beslut Om åtgärden speglar en övergripande inriktning Politisk timing Reflektioner Konferensen avslutades med en stunds reflektioner över dagens presentationer och diskussioner om hur den fortsatta processen med en fast förbindelse över Gullmarn skall genomföras. Anders Gunnarsson var moderator för detta avslutande samtal. Företrädarna för de närvarande politiska partierna var eniga om att det är angeläget om att få en fast förbindelse över Gullmaren och att det initiativ som Näringslivscentrum i Lysekil har tagit för att starta denna process måste fortsätta med oförminskad kraft om Lysekils näringsliv skall kunna få sin arbetskrafts/kompetensförsörjning tillgodosedd i framtiden. Det ökar också möjligheterna att kunna attrahera fler människor att bosätta sig i Lysekils kommun. Företrädare för Uddevalla och Orust kommun stödjer Lysekil i sin kamp för en fast förbindelse över Gullmarn. Flera företrädare för Näringslivet i Lysekils kommun betonade de problem med arbetskrafts/kompetensförsörjning som de redan idag lider av, och framförallt problemet med att hitta jobba till den medflyttande partnern. VD för Lysekils hamn, Tor Carlsen menade att en fast förbindelse över Gullmarn i kombination med en färjelinje till sydnorge skulle förkorta transporterna till sydnorge väsentligt. Det fanns en stor enighet i det samlade auditoriet om att måste komma igång nu och göra fördjupade studier på de konkreta förslag på flytande bro över Gullmarn som 12

13 presenterades under dagen. Viktigt är att lägga fast en tydlig färdriktning, och att det finns en stor politisk enighet i regionen om färdvägen. Olav Ellevset ansåg att SWECO s beräkning av den samhällsekonomiska nyttan är i underkant, och att de regionalekonomiska effekterna troligen är betydligt större! Olav skickade med att han tror att det är viktigt att visa på de stora regionalekonomiska långsiktiga motiven i argumentationen för en fast förbindelse över Gullmarn och att det just nu är viktigast med en stor och enad VILJA! På bilden från vänster: Per-Allan Olsson, Jan Olav Skogland, Anders Gunnarsson, Lars Segelod, Stefan Andersson, Michael Johansson, Jens Larsson, Marit Reiso, Max Falk, Ulla-Stina Ingemarsson, Birger Opgård, Olav Egil Ellevset, Tomas Ekberg, Ann Bjerdén Olsson, Roland Karlsson, Karl-Gunnar Lundström. 13

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

R-08-68. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar

R-08-68. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar R-08-68 Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar Micael Sandberg, Stig Björne, Kajsa Forsberg SWECO EUROFUTURES April 2008 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Framtidens boende i norra Bohuslän. dokumentation av seminariet

Framtidens boende i norra Bohuslän. dokumentation av seminariet Framtidens boende i norra Bohuslän dokumentation av seminariet Futura 25 oktober 2002 1 Innehåll Inledning 3 Forskningsuppdraget 4 Boende och arbete i norra Bohuslän 6 Priser och efterfrågan på fastigheter

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer