Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)"

Transkript

1

2 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) STK Sammanfattning Utbildningsdepartementet föreslår att åldersavskrivningen av studielån, som idag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Motsvarande avskaffande av åldersavskrivning ska även gälla återkrav av studiemedel som lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag. Beslutsunderlag Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel G-Tjänsteskrivelse-VoOber. 10/9-Avskaffad ålderavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Förslag Yttrande avseende Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Studiemedel består av två delar: studiebidrag som är den mindre delen och som inte ska återbetalas samt studielån numera så kallat annuitetslån som ska återbetalas. Promemorians förslag avser den återbetalning respektive det återkrav (då medel betalats ut felaktigt eller med fel belopp) som kvarstår efter att betalning enligt huvudregeln skulle ha skett. Förutom studiemedel finns studiehjälp för studerande som är under 20 år. Återkrav som avser

3 studiehjälp omfattas inte av de i promemorian föreslagna ändringarna utan bör även fortsatt skrivas av vid 67 års ålder. 2 (7) Nuvarande reglering Återbetalning av studielån Den som har fått studielån ska enligt studiestödslagen betala tillbaka lånet. Återbetalningstiden är enligt huvudregeln 25 år eller det lägre antalet år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 60 år. Studielånet och räntan på lånet ska betalas med ett visst belopp varje år, så kallat årsbelopp. För att återbetalningen inte ska bli alltför betungande för låntagare med jämförelsevis låga inkomster finns det möjligheter till nedsättning av årsbelopp på ett sätt som tar hänsyn till låntagarens betalningsförmåga. Nedsättning kan i vissa fall ske till noll, vilket exempelvis kan gälla den som är varaktigt beroende av försörjningsstöd. Eventuellt resterande skuld vid återbetalningstidens slut ska betalas under det följande året, men även då ska bestämmelserna om nedsättning av årsbelopp tillämpas. Betalningen ska pågå till dess att full återbetalning har skett, dock längst till utgången av det år då låntagaren fyller 67 år. Studielån som inte inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år ska skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarstår dock för årsbelopp för de tre senaste åren som har förfallit till betalning. Studielån ska också skrivas av om låntagaren avlider eller om det annars finns synnerliga skäl till det. Synnerliga skäl ska enligt förarbetena kunna anses föreligga om låntagaren under studietiden fått en skada som uppenbarligen hindrat att utbildingen fullföljs eller om betalningsförmågan är varaktigt nedsatt på grund av sjukdom eller handikapp. Återkrav av studiemedel Studiemedel som har betalats ut ska under vissa förutsättningar krävas tillbaka om de har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. En återkravsskuld ska som utgångspunkt betalas tillbaka omgående till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Den studerande kan i vissa fall få en betalningsplan eller anstånd med betalningen. En fordran ska bevakas fram till utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller 67 år. Därefter ska fordran skrivas av. Fordran ska också skrivas av om den återbetalningsskyldige avlider. Pensionsåldersutredningens förslag I betänkandet Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013:25, anges bland annat att vi måste arbeta längre när vi lever längre, annars blir pensionsnivåerna för låga, försörjningsbördan orimlig och välfärdens finansiering hotas. Alltfler äldre har enligt betänkandet goda förutsättningar för ett längre arbetsliv. I betänkandet föreslås att det införs en riktålder för när man ska gå i pension och att riktåldern ska följa medellivslängden. När det gäller studiemedel föreslås i betänkandet bland annat att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 54 till 57 år. Dessutom anses det rimligt att justera avskrivningstiden med beaktande av att den så kallade

4 LAS-åldern 1 föreslås ändras från 67 till 69 år. 3 (7) Promemorians förslag Riksdagen har beslutat att införa en ändring i studiestödslagen som innebär en höjning av den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel från 54 till 56 år. Skälet var att möjliggöra för fler att arbeta längre. Denna lagändring trädde i kraft den 1 juli Föreliggande förslag innebär att studielån som beviljas för studier som bedrivs efter den 31 december 2014 inte ska skrivas av vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år. Studielån bör även fortsättningsvis skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider. Även återkravsfordringar bör skrivas av vid dödsfall. Nuvarande trygghetsregler, till exempel i form av möjligheter till nedsättning av det belopp som årligen ska betalas av låntagaren, bör vara oförändrade. Återkrav av studiemedel ska inte heller skrivas av vid den angivna åldern. Återkrav ska dock fortsatt skrivas av om den återbetalningsskyldige avlider. Ändringen i studiestödslagen föreslås träda i kraft den 1 januari Ett stort antal låntagare kommer under en relativt lång övergångsperiod att betala tillbaka studielån som omfattas av både de nuvarande och de föreslagna avskrivningsreglerna. Detta innebär att en viss del av dessa låntagares skulder fortsatt bör skrivas av vid utgången av 67 års ålder. Skäl till förslaget Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv. För att välfärden ska finansieras på sikt krävs det också att fler arbetar längre. Det är då också rimligt att de som börjar studera framöver får betala av sina studielån högre upp i åldrarna. Konsekvenser enligt utredningen Staten I promemorian antas att utgiftsminskningen avseende borttagande av åldersavskrivningen inte blir så stor som dagens totala avskrivning, då förslaget antas medföra att avskrivningar på grund av dödsfall eller synnerliga skäl ökar något. Sammantaget beräknas dock statens utgifter minska med 350 miljoner kronor årligen. Administrativa konsekvenser Förslaget bedöms få administrativa konsekvenser för CSN bland annat genom kostnader för förändringar av IT-system och kostnader för låntagare som efter 67 år kommer att ansöka om nedsättning av årsbeloppet. För Kronofogdemyndigheten kommer förslagen medföra vissa administrativa konsekvenser, då myndigheten bland annat kommer att få hantera fler äldre gäldenärer med studiemedelsskulder. De allmänna förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna kommer troligtvis bland annat få hantera fler tvister om återbetalning. Kommunerna 1 En arbetstagare har enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställning med fullt anställningsskydd till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år.

5 Normalt lämnas inte ekonomiskt bistånd för till exempel studiestödsskulder och därmed bedöms förslagen inte få någon nämnbar påverkan på kommunernas ekonomiska bistånd. 4 (7) Återbetalning av studiemedel Promemorian anger att det är relativt svårt att bedöma förändringens påverkan på låntagarna, då det idag inte finns låntagare som uppnått 68 års ålder och som är återbetalningsskyldiga. Förslaget kan få effekt först om drygt tio år och då för personer som är 65 år när de tar studielån från och med år För flertalet låntagare kan dock förslaget få effekt om cirka 40 år då de uppnår 68 års ålder. Generellt sett får förslaget konsekvenser för de äldre låntagare som har en lägre ålderspension i relation till sin tidigare inkomst från förvärvsarbete. En grupp låntagare som berörs av förslaget är de som under flera år har fått årsbeloppet nedsatt. Denna grupp antas uppgå till personer, varav är män och är kvinnor. Förslaget antas också få konsekvenser för de låntagare som misskött sin återbetalning och där indrivning av skulden inte varit möjlig. I denna grupp ingår relativt många utlandsbosatta låntagare. Totalt uppskattas dessa till personer, varav är män och är kvinnor. Nuvarande trygghetsregler i form av nedsättning av årsbelopp med hänsyn till inkomst eller vid synnerliga skäl och avskrivning av studielån vid synnerliga skäl bör enligt förslaget dock även fortsättningsvis gälla för låntagarna. Återkrav av studiemedel Enligt gällande regler ska återkrav normalt betalas tillbaka omgående, vilket innebär att de flesta kommer att ha betalt tillbaka sina återkrav före 68 års ålder. Konsekvenserna av att avskaffa åldersavskrivningen när det gäller återkrav av studiemedel är relativt svårbedömda, de som har ett återkrav av annuitetslån har ännu inte uppnått 68 års ålder. Cirka personer, varav män och kvinnor förväntas i dagsläget inte ha betalat av sitt återkrav av studiemedel vid utgången av 67 års ålder. Låga inkomster är sannolikt en avgörande orsak till att återkrav inte betalas tillbaka omgående. De som idag får sitt återkrav avskrivet har i flera fall äldre återkravsskulder, vilka CSN inte har lyckats driva in under många år. Många av de återkrav som CSN kommer att fortsätta att bevaka även efter 67 års ålder riskerar därför att inte kunna drivas in. Jämställdheten Studiemedelssystemet är utformat på ett könsneutralt sätt och de föreslagna ändringarna ska gälla lika för kvinnor och män. Kvinnor är i majoritet av dem som förväntas ha kvar en studielånsskuld efter 67 års ålder med anledning av att de har fått årsbeloppen nedsatta och därmed skjutit fram återbetalningen. De har också en högre förväntad genomsnittlig skuld. Antalet kvinnor och män som förväntas ha studielån efter 67 års ålder på grund av att de misskött sin betalning är ungefär lika stort, vilket även gäller återkravsskulder. Män har jämförelsevis en högre återkravsskuld än kvinnor. Kvinnornas studielånsskulder på grund av misskött betalning är något högre än för män.

6 5 (7) Mot bakgrund av att kvinnor genomsnittligt har lägre livsinkomster och utbildar sig i högre utsträckning än män men får sämre avkastning på sin utbildningsinvestering, bedöms förslaget sammantaget få större konsekvenser för kvinnor jämfört med män. Kvinnor äldre än 65 år har lägre inkomster än män i samma åldersgrupp. Mot bakgrund av inkomstskillnaderna kan det antas att kvinnor med kvarvarande skulder i högre utsträckning än män kommer att ha rätt till nedsättning av årsbeloppet. Detta innebär dock inte att män kommer att betala in ett högre genomsnittligt belopp än kvinnor eller en högre andel av de debiterade beloppen, eftersom kvinnor generellt sett är noggrannare med sin återbetalning. Stadskontorets synpunkter Stadskontoret vill påpeka att promemorians text är otydligt skriven och förutsätter att läsaren har mycket god kunskap om nuvarande studiemedelssystem. Då detta inte är givet har stadskontoret i den inledande beskrivningen av promemorians text lagt till text som förklarar systemet och som följaktligen inte ingår i promemorians ursprungliga text. Alla i Sverige bör ha lika goda möjligheter att studera oavsett hemmets socioekonomiska status och oavsett kön. Detta kräver att möjligheterna att finansiera studierna är fördelaktiga. Grundregeln måste alltid vara att lån ska återbetalas, vilket också de allra flesta gör då det gäller studielån. Att inför eventuella studier och därtill hörande studieskulder ta med i beräkningen att det finns trygghetsregler kopplade till återbetalning/återkrav är troligtvis inte särskilt vanligt. Försämrade villkor, som kan bli följden om promemorians förslag går igenom, kan istället innebära att människor avstår från studier för att inte sätta sig i en framtida svårbedömd skuldsituation. Att allt fler äldre har goda förutsättningar att arbeta högre upp i åldrarna innebär inte att alla äldre har dessa fysiska eller mentala förutsättningar. De som påbörjar studier sent kan i det tidigare yrkeslivet ha haft ett tungt arbete som inneburit belastningsskador. Dessutom leder inte alla akademiska utbildningar till arbete med hög lön eller utan fysiska och mentala påfrestningar. Därmed är det inte givet att den enskilda löntagaren har förmåga att utnyttja den så kallade LASåldern, att kvarstå i anställning till utgången av den månad han/hon fyller 67 år. Dessa löntagare, som inte arbetar till 67 och som haft låg lön, och därmed låg pension, kommer troligtvis ha svårt att återbetala studielån efter 67 års ålder. Att återbetala studielån, studiemedel eller återkrav efter pensioneringen I utredningen anges att förslaget generellt får konsekvenser för de äldre låntagare som har en lägre ålderspension i relation till sin tidigare inkomst från förvärvsarbete. Det är få förunnat att ha en högre pension än vad den tidigare lönen varit, vilket skulle innebära att de allra flesta drabbas. Även de som under flera år har fått årsbeloppet nedsatt påverkas av förslaget. Här finns således två grupper låntagare som särskilt efter pensionen kommer att ha svårt att återbetala lånen. För att underlätta för grupperna med tidigare låg inkomst av förvärvsarbete ska de nuvarande trygghetsreglerna finnas kvar. Dessa regler innebär nedsättning av årsbelopp med hänsyn till inkomst, enligt förslaget även ålderspension, eller vid synnerliga skäl eller till och med avskrivning av studielån vid synnerliga skäl. I utredning påpekas dessutom att konsekvenserna av avskaffande av åldersavskrivningen är svårbedömda då de som har annuitetslån ännu inte uppnått 68 års ålder.

7 Utredningen beskriver att om åldersavskrivningen för studieskulder tas bort minskar de förväntade förlusterna för staten och mindre medel behöver sättas av till kreditreserven. Förslaget förväntas dock medföra att avskrivningar på grund av dödsfall eller synnerliga skäl ökar något. Konsekvenserna är således svårbedömda och ändå skrivs sammantaget beräknas statens utgifter minska med 350 miljoner kronor årligen. Det framgår inte hur denna siffra har tagits fram. Stadskontoret är tveksamt till om denna minskning av förlusterna för staten kan bli så stor, då minskningen är beroende av de svagare inkomstgruppernas förmåga att betala tillbaka och hur många de ovan beskrivna trygghetsreglerna kan tillämpas på. 6 (7) Promemorian anger inte hur det årliga återbetalningsbeloppet ska beräknas om åldergränsen tas bort. Nu beräknas årsbeloppen utifrån det år lånen ska vara återbetalade enligt reglerna ovan. Jämställdheten Det anges i utredningen att kvinnor är i majoritet av dem som förväntas ha kvar en studieskuld efter 67 års ålder, då de fått årsbeloppen nedsatta och därmed skjutit fram återbetalningen. Vidare anges att då kvinnor genomsnittligt har lägre livsinkomster och utbildar sig i högre utsträckning än män, men får sämre avkastning på sin utbildningsinvestering, bedöms förslaget sammantaget få större konsekvenser för kvinnor jämfört med män. Dessutom anges att kvinnor generellt är noggrannare med att återbetala än män. Någon hänsyn till skillnaderna tas inte i promemorian, det konstateras bara att konsekvenserna blir större för kvinnorna. Stadskontoret vill poängtera att kvinnor som redan har låga inkomster kommer att som ålderspensionärer få ännu sämre ekonomi och därmed svårare att återbetala. Enligt den statliga Pensionsmyndigheten hade kvinnor år 2011 i genomsnitt 65 % av mäns pensioner. Anledningen till detta är enligt Pensionsmyndigheten bland annat att kvinnor arbetar mer deltid än män då de tar större ansvar för barn och hem och att kvinnor har generellt lägre lön än män oavsett yrke. Kvinnor kommer dessutom generellt ut senare i arbetslivet vilket också påverkar pensionen. Att männen är slarvigare med inbetalningarna och att utlandsstudenter missköter inbetalningarna anges vidare i utredningen. Detta sammantaget skulle innebära lägre besparingar för staten. Att generalisera låntagarnas åtagande på detta sätt är dessutom tveksamt. Vad det innebär att låntagare är slarviga eller missköter sig förklaras inte, några belägg för dessa resonemang redovisas inte heller. Det anges även i promemorian att administrationskostnaderna för CSN och Kronofogdemyndigheten kommer att öka. Inga beräkningar anges. Troligvis kommer också förslaget leda till fler tvister om återbetalning och fler överklagade utsökningsärende i domstol enligt promemorian. Förutom den personliga utsattheten i dessa ärenden torde de ökade administrativa kostnaderna inte minska statens förslust. Det finns ett jämställdhetsperspektiv i utredningen, men bara som ett påstående av att kvinnorna kommer att påverkas mest. Konsekvensanalyser I promemorian beskrivs att statens utgifter beräknas minska med 350 miljoner kronor årligen om åldersavskrivningen tas bort. Konsekvenserna av promemorians förslag är svåra att bedöma då inga tydliga kostandsberäkningar gjorts. Det anges exempelvis enbart att administrativa kostnader kommer att öka.

8 Det anges i promemorian att förslaget inte får någon nämnbar påverkan på kommunernas ekonomiska bistånd. En del personer har behov av insatser, till exempel hemtjänst, med av kommunen fastställd avgift som beräknas utifrån inkomst. När dessa personer nu också ska återbetala studielån kan de komma att hamna under skälig levnadsnivå. I promemorian anges Socialnämnden kan i speciella fall ge ekonomiskt bistånd till betalning av skulder om det är den enda möjligheten för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Detta är dock inte den vanliga regeln. Därför krävs ett tydligt regelverk som anger vad som ska prioriteras i dessa fall, avskrivning av studieskulden eller att kommunen ska ge ekonomiskt bistånd. Det senare fallet, som innebär att kommunen skulle få ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, strider mot den kommunala finansieringsprincipen. 7 (7) Sammantaget pekar ovanstående på att de nuvarande återbetalningsreglerna ska gälla även fortsättningsvis. Möjligtvis kan ett tillägg göras i reglerna som innebär att de som fortsätter arbeta efter 65-års ålder och fortfarande har en studieskuld ska fortsätta återbetala under sin yrkesverksamma tid. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

9 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (3) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Utbildningsdepartementet Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) Dnr U2014/4061/SF Sammanfattning Malmö stad är tveksam till om minskningen av förlusterna för staten, som anges i promemorian, kan bli så stor genom att åldersavskrivningen tas bort. Det anges att statens utgifter beräknas minska med 350 miljoner kronor årligen. Konsekvenserna av promemorians förslag är svåra att bedöma då inga tydliga kostandsberäkningar gjorts. Det finns ett jämställdhetsperspektiv i promemorian, men bara som ett konstaterande att kvinnor kommer att drabbas, dock tas ingen hänsyn till problematiken. Sammantaget anser Malmö stad att de nuvarande återbetalningsreglerna ska gälla även fortsättningsvis. Möjligtvis kan ett tillägg göras i reglerna som innebär att de som fortsätter arbeta efter 65-års ålder och fortfarande har en studieskuld, ska fortsätta återbetala under sin yrkesverksamma tid. Yttrande Promemorian är otydligt skriven både vad gäller beskrivningen av nuvarande regelverk och vad som faktiskt ska gälla om promemorians förslag går igenom. Alla i Sverige bör ha lika goda möjligheter att studera oavsett hemmets socioekonomiska status och oavsett kön. Detta kräver att möjligheterna att finansiera studierna är fördelaktiga. Grundregeln måste alltid vara att lån ska återbetalas, vilket också de allra flesta gör då det gäller studielån. Att inför eventuella studier och därtill hörande studieskulder ta med i beräkningen att det finns trygghetsregler kopplade till återbetalning/återkrav är troligtvis inte särskilt vanligt. Försämrade villkor, som kan bli följden om promemorians förslag går igenom, kan istället innebära att människor avstår från studier för att inte sätta sig i en framtida svårbedömd skuldsituation.

10 Att allt fler äldre har goda förutsättningar att arbeta högre upp i åldrarna innebär inte att alla äldre har dessa fysiska eller mentala förutsättningar. De som påbörjar studier sent kan i det tidigare yrkeslivet ha haft ett tungt arbete som inneburit belastningsskador. Dessutom leder inte alla akademiska utbildningar till arbete med hög lön eller utan fysiska och mentala påfrestningar. Därmed är det inte givet att den enskilda löntagaren har förmåga att utnyttja den så kallade LAS-åldern, att kvarstå i anställning till utgången av den månad han/hon fyller 67 år. Dessa löntagare, som inte arbetar till 67 och som har haft låg lön, kommer troligtvis ha svårt att återbetala studielån efter 67 års ålder. 2 (3) Att återbetala studielån, studiemedel eller återkrav efter pensioneringen I utredningen anges att generellt får förslaget konsekvenser för de äldre låntagare som har en lägre ålderspension i relation till sin tidigare inkomst från förvärvsarbete. De är få förunnat att ha en högre pension än vad den tidigare lönen varit, vilket skulle innebära att de allra flesta drabbas. Även de som under flera år har fått årsbeloppet nedsatt påverkas av förslaget. Här finns således två grupper låntagare som särskilt efter pensionen kommer att ha svårt att återbetala lånen.. Statens utgifter beräknas minska med 350 miljoner kronor årligen men det framgår inte hur denna siffra har tagits fram. Detta gör promemorians förslag svårbedömda. Malmö stad är tveksam till om denna minskning av förlusterna för staten kan bli så stor då minskningen är beroende av de svagare inkomstgruppernas förmåga att betala tillbaka samtidigt som de nuvarande trygghetsreglerna ska finnas kvar. Promemorian anger inte hur det årliga återbetalningsbeloppet ska beräknas om åldergränsen tas bort. Jämställdheten Det anges i promemorian att kvinnor är i majoritet av dem som förväntas ha kvar en studieskuld efter 67 års ålder, då de fått årsbeloppen nedsatta och därmed skjutit fram återbetalningen. Vidare anges att då kvinnor genomsnittligt har lägre livsinkomster och utbildar sig i högre utsträckning än män, men får sämre avkastning på sin utbildningsinvestering, bedöms förslaget sammantaget få större konsekvenser för kvinnor jämfört med män. Någon hänsyn till skillnaderna tas inte i promemorian, det konstateras bara att konsekvenserna blir större för kvinnorna. Malmö stad vill poängtera att kvinnor som redan har låga inkomster kommer att som ålderspensionärer få ännu sämre ekonomi och därmed svårare att återbetala. Enligt den statliga Pensionsmyndigheten hade kvinnor år 2011 i genomsnitt 65 % av mäns pensioner. Anledningen till detta är enligt Pensionsmyndigheten bland annat att kvinnor arbetar mer deltid än män då de tar större ansvar för barn och hem och att kvinnor har generellt lägre lön än män oavsett yrke. Kvinnor kommer dessutom generellt ut senare i arbetslivet vilket också påverkar pensionen.

11 Att generalisera låntagarnas åtagande på det sätt som görs i promemorian, männen är slarvigare och utlandsstudenter missköter inbetalningarna, är tveksamt. Vad det innebär att låntagare är slarviga eller missköter sig förklaras inte, några belägg för dessa resonemang redovisas inte heller. 3 (3) Det anges i promemorian att administrationskostnaderna för CSN och Kronofogdemyndigheten kommer att öka. Inga beräkningar anges. Troligvis kommer också förslaget leda till fler tvister om återbetalning och fler överklagade utsökningsärende. Förutom den personliga utsattheten i dessa ärenden torde de ökade administrativa kostnaderna inte minska statens förslust. Malmö stad vill påpeka att en del personer har behov av insatser, till exempel hemtjänst, med av kommunen fastställd avgift som beräknas utifrån inkomst. När dessa personer nu också ska återbetala studielån kan de komma att hamna under skälig levnadsnivå. I promemorian anges Socialnämnden kan i speciella fall ge ekonomiskt bistånd till betalning av skulder om det är den enda möjligheten för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Detta är dock inte den vanliga regeln. Därför krävs ett tydligt regelverk som anger vad som ska prioriteras i dessa fall, avskrivning av studieskulden eller att kommunen ska ge ekonomiskt bistånd. Det senare fallet, som innebär att kommunen skulle få ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, strider mot den kommunala finansieringsprincipen. Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Sekreterare Tomas Bärring [Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Remisspromemoria U2014/4061/SF 2014-06-17 Utbildningsdepartementet Enheten för studiefinansiering Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel 2 1. Sammanfattning Denna promemoria

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 september 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rudolf Laurin Wistrand Advokatbyrå Box 11920 404 39 Göteborg MOTPART Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödslag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1395 Utkom från trycket den 5 januari 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

REMISSVAR 1 (11) Försvarsdepartementet STOCKHOLM. CSN Huvudkontoret. Vårt diarienummer Datum

REMISSVAR 1 (11) Försvarsdepartementet STOCKHOLM. CSN Huvudkontoret. Vårt diarienummer Datum REMISSVAR 1 (11) Datum 2017-01-09 Ert datum 2016-09-29 Vårt diarienummer 2016-110-7450 Er beteckning Fö2016/01252/MFI Kopia till Utbildningsdepartementet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Statens kreditförluster på studielån

Statens kreditförluster på studielån Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU8 Statens kreditförluster på studielån Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Betänkande från Arbetsmarknadsdepartementet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29) Svar senast 30 september 2013

Betänkande från Arbetsmarknadsdepartementet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29) Svar senast 30 september 2013 SIGNERAD 2013-09-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2013-09-17 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Betänkande från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:141

Regeringens proposition 2009/10:141 Regeringens proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet Prop. 2009/10:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Öka återbetalningen av obetalda skulder Regeringsuppdrag

Öka återbetalningen av obetalda skulder Regeringsuppdrag Diarienummer 2016-100-6731 Öka återbetalningen av obetalda skulder Regeringsuppdrag CSN, januari, 2017 Diarienummer 2016-100-6731 Diarienummer 2016-100-6731 Innehåll Sammanfattning... 4 1. Öka återbetalningen

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

Dagordning Kårstyrelsemöte, S1 14/15

Dagordning Kårstyrelsemöte, S1 14/15 DAGORDNING Kårstyrelsemöte, S1 Kårhuset Lund, 2 september 2014 Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande Dagordning Kårstyrelsemöte, S1 14/15 Tid: Måndag den 8 september 2014 klockan 18.00 Plats: Hollywood,

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

17 Anstånd och eftergift

17 Anstånd och eftergift 17 Anstånd och eftergift 17.1 Utredningens uppdrag I Underhållsstödsutredningens uppdrag ingår att se över de nuvarande reglerna om anstånd och eftergift. 17.2 Gällande rätt En bidragsskyldig förälder

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Folkbildningsrådet Lasse Magnusson. Nytt studiestödssystem. Huvudprinciper

Folkbildningsrådet Lasse Magnusson. Nytt studiestödssystem. Huvudprinciper Folkbildningsrådet 1999-09-28 Lasse Magnusson PM Nytt studiestödssystem Huvudprinciper Regeringen har i sin proposition 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem föreslagit att ett nytt studiestödssystem

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Centrala studiestödsnämnden Sundsvall KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Centrala studiestödsnämnden Sundsvall KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5404-16 KLAGANDE Centrala studiestödsnämnden 851 82 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 juli 2016

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Förändringar i studiestödssystemet

Förändringar i studiestödssystemet Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet

Läs mer

Datum Ert datum För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

Datum Ert datum För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) REMISSVAR 1 (5) csn Rättsavdelningen Kopia t ill Utbildningsdepartementet Datum 2017-03-22 Ert datum 2017-01-24 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2017-110-1398 Ert diarienummer N2017 /

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Kunder med betalningssvårigheter. Det första kravet från Kronofogden Slutrapport

Kunder med betalningssvårigheter. Det första kravet från Kronofogden Slutrapport Kunder med betalningssvårigheter Det första kravet från Kronofogden 2-27 Slutrapport CSN utvärderings- och statistikenheten September 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgiftsområde 15 Studiestöd Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet: Ökat stöd för underhållsreglering - DS 2014:27 (Svar senast 5 november)

Remiss från Socialdepartementet: Ökat stöd för underhållsreglering - DS 2014:27 (Svar senast 5 november) SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2014-10-02 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare paulina.franzen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet: Ökat stöd

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer Budgetunderlag - Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1:5 Hemutrustningslån Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån CSN Februari, Informationsklassning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull % Kronofogden 1(6) REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2011-10-31 801-20276-11/112 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets

Läs mer

Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11) Remiss från Justitiedepartementet

Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11) Remiss från Justitiedepartementet PM 2012:84 RI (Dnr 001-723/2012) Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011 PM 2011: RIV (Dnr 001-1320/2011) Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-04-05 Ert datum 2017-01-12 Vårt diarienummer 2017-110-1135 Er beteckning N2015/00368/PBB Kopia: Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Del av Boverkets

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende KS 4 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Jan Malmberg Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2012-1081 Kommunstyrelsen Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv?

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? 1 (7) Analysavdelningen Erik Granseth Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Enklare regler i socialförsäkringen

Enklare regler i socialförsäkringen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 169 Enklare regler i socialförsäkringen.

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Remiss om betänkandet Moderniserad studiehjälp KS 585/2015

Remiss om betänkandet Moderniserad studiehjälp KS 585/2015 Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-06-01 Handläggare Madeleine Hagerth Telefon: 08-508 21 051 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-06-17 Remiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

ej8 2009 -C4- O3 1CSO ~CYrQ 1

ej8 2009 -C4- O3 1CSO ~CYrQ 1 Södertälje U kommun ej8 2009 -C4- O3 1CSO ~CYrQ 1 2009-04-02 Tjänsteskrivelse Dnr Rnr Dnr KS09/81 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Ola Schön 08-550 219 29 ola. schon@sodertalje.se Kommunstyrelsen

Läs mer