RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 475 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox (Text av betydelse för EES) SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox (Text av betydelse för EES) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Syftet med den första lägesrapporten och information om rapporteringsperioden Sammanfattning av den första lägesrapporten och rapportens uppbyggnad Åtgärder på kort sikt det aktuella läget i genomförandearbetet och följande steg EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn Europeiska investeringsbanken (EIB) Nationell finansiering Statliga stödåtgärder som omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd Andra nationella och regionala program som stöder hållbar sjöfart Internationell dialog och tekniskt samarbete Åtgärder på medellång och lång sikt nuläge och följande steg Samordning med berörda parter och medlemsstater Vägledning för genomförande av direktiv 2012/33/EU Regleringsåtgärder Ramvillkor för användning av marin LNG som fartygsbränsle Arbete inom IMO Arbete inom ISO Arbete på EU-nivå Teknik för avgasrening Godkännande av avgasreningssystem på fartyg Krav för avfall genererat genom avgasrening Landström Utveckling av infrastruktur Forskning, teknisk utveckling och innovation Slutsatser... 1 Bilaga Bilaga SV 2 SV

3 1. INLEDNING I september 2011 framlades arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox 1 (ej översatt till svenska). Detta dokument, nedan kallat åtgärdspaketet, medföljde förslaget till ändring av direktiv 1999/32/EG av den 26 april Ändringen innebär införlivande av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) bestämmelser från 2008 om maximal tillåten svavelhalt för bränslen som används inom sjöfartssektorn. I åtgärdspaketet föreslås ett antal kompletterande åtgärder på kort sikt, inom den nuvarande budgetramen, för att minska efterlevnadskostnaderna i samband med de nya kraven på lägre svavelutsläpp. Dessutom föreslås ett antal kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt för att de miljöutmaningar som EU:s sjöfartssektor står inför ska kunna hanteras utifrån ett bredare perspektiv och på ett mer integrerat sätt Syftet med den första lägesrapporten och information om rapporteringsperioden Den 21 november 2012 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2012/33/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen 2. I direktivet lyfts användningen av alternativa teknikbaserade metoder för efterlevnad fram som ett alternativ till bränslebaserade metoder, exempelvis avgasreningssystem ombord, alternativa bränslen som flytande naturgas (nedan kallad LNG) och landström. Enligt artikel 1.10 c 2 i direktiv 2012/33/EU ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta lämpliga åtgärder, inbegripet de som anges i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox och som ska främja efterlevnad av miljökraven i detta direktiv och minska eventuella negativa effekter. I denna första lägesrapport, som omfattar perioden från september 2011 till januari 2013, redovisas i vilken grad åtgärderna som fastställs i åtgärdspaketet har genomförts. Dessutom lämnas förslag på hur kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter inom sjöfartssektorn kan utöka sitt samarbete för genomförandet av åtgärderna och fastställs en metod för att vid behov ta fram kompletterande åtgärder Sammanfattning av den första lägesrapporten och rapportens uppbyggnad Att införa teknik som gör det möjligt att efterleva direktivet kräver kapitalinvesteringar från den privata sektorn, vid behov med stöd från den offentliga sektorn. I kapitel 2 beskrivs kortfattat arbetet fram till idag med de kortsiktiga kompletterande åtgärder som togs fram för att EU:s nuvarande finansieringsinstrument, och nationella finansieringssystem, ska kunna fortsätta ge specifikt stöd till sjöfartsprojekt med fokus på lösningar som efterlever de nya kraven på lägre svavelutsläpp. I kapitlet presenteras såväl de framsteg som har uppnåtts som de utmaningar som hindrar att åtgärder genomförs. Förslag lämnas även på hur dessa utmaningar kan bemötas. Arbetet med att ta fram kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt har redan påbörjats med ett antal åtgärder som är inriktade på att identifiera och åtgärda luckor i lagstiftningen som hindrar ett tryggt och säkert införande av teknik för miljövänligare fartyg och användning av alternativa bränslen i synnerhet marin flytande naturgas (LNG). 1 2 SEK(2011) 1052 slutlig. EUT L 327, , s. 1. SV 3 SV

4 Åtgärder har även tagits fram för att utveckla nödvändiga standarder och en grön infrastruktur. Kapitel 3 innehåller en kort sammanfattning av nuläget i denna process och en beskrivning av den fortsatta inriktningen, där kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter inom sjöfartssektorn tillsammans arbetar för att genomföra åtgärdspaketet. I detta sammanhang föreslår kommissionen att en särskild expertgrupp European Sustainable Shipping Forum (ESSF) ska bildas. I kapitel 4 presenteras slutsatserna och en sammanfattning av de följande stegen. I bilaga 1 till denna rapport presenteras en färdplan för ett snabbare genomförande av åtgärdspaketet för hållbar sjötransport. I bilaga 2 slutligen förtecknas de TEN-Tsamfinansierade projekt för sjömotorvägar och hamnar som stöder den politiska prioriteringen om låga svavelutsläpp. 2. ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT DET AKTUELLA LÄGET I GENOMFÖRANDEARBETET OCH FÖLJANDE STEG 2.1. EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn Under 2011 och 2012 har TEN-T-programmet (det transeuropeiska transportnätet) och Marco Polo II-programmet gett specifikt ekonomiskt stöd till sjöfartsprojekt med fokus på lösningar för efterlevnad av de nya kraven på lägre svavelutsläpp och projekt som underlättar användningen av avgasreningssystem ombord, alternativa bränslen som LNG och landström. (a) TEN-T-programmet TEN-T-programmet har samfinansierat ett antal projekt som har bidragit till målet att öka stödet för användning av bränslen med låg svavelhalt. Som exempel på projekt kan nämnas genomförbarhetsstudier, förberedande studier, pilotarbeten och arbeten för att underlätta utvecklingen av grön infrastruktur, exempelvis med marin LNG, landbaserad bunkringsinfrastruktur, landströmsförsörjning och avgasreningsteknik. Det totala värdet på dessa TEN-T-samfinaniserade projekt för sjömotorvägar och hamnar uppgår till 123,3 miljoner euro, varav 56,9 miljoner euro utgör EU:s samlade bidrag. Utvecklingen av bunkringsinfrastruktur för LNG har ägt rum inte bara i svavelkontrollområdet (SECA Sulphur Emission Control Area) utan även i Medelhavet och Atlanten. Denna utveckling har huvudsakligen skett på frivillig basis genom initiativ från medlemsstaterna i södra EU och har potential att bidra till utbyggnaden av LNGbunkringsanläggningar över hela EU. Stöd för en miljövänligare sjöfartssektor och tillhörande utveckling av hamninfrastruktur, inklusive bunkerpråmar för marin LNG, kommer att förbli en prioritering under de kommande ettåriga och fleråriga TEN-T-ansökningsomgångarna. Fokus behöver även läggas på andra åtgärder som validering och provning av nya miljövänligare tekniker, stöd för alternativa bränslen inklusive LNG och möjligheten till individuella fartygsjusteringar för att klara miljökraven. Det kommer dessutom att bli viktigt att uppgradera och ta fram nya åtgärder för befintliga och planerade anslutningar till sjömotorvägar. Reglerna för statligt stöd kommer att följas i samband med TEN-T-projekten, när så är tillämpligt. (b) Marco Polo II-programmet År 2011 infördes i Marco Polo-programmet 3 en specifik politisk prioritering för stöd till närsjöfartsbaserade projekt inriktade på innovativ utsläppsminskande teknik och effektiva arbetssätt. 3 C(2011) 7317, SV 4 SV

5 Den ansökningsomgång som ägde rum 2011 gav dock dålig respons från sjöfartssektorn, framför allt till följd av det svåra ekonomiska och finansiella läget. Som en följd av detta valdes inget närsjöfartsprojekt enligt den specifika prioriteringen ut. Frågor rörande närsjöfartens konkurrenskraft och miljövänlighet tas även upp inom ramarna för en kompletterande åtgärd Contribution to European programme for the support of Short Sea Shipping (bidrag till det europeiska programmet för främjande av närsjöfart). Bland frågorna ingår troliga störningar i logistikkedjan eller trafikomställningar från sjötransport till landtransport som en följd av de strängare kraven för svavelutsläpp inom det europeiska svavelkontrollområdet (SECA) som införs Nätverket European Shortsea Network (ESN) som består av olika nationella center för främjande av närsjöfart (SPC Shortsea Promotion Centres) håller för närvarande på att genomföra denna åtgärd 4. Som ett första steg ska ESN i slutet av 2013 ta fram en metod för datainsamling och bedömning av såna möjliga effekter på närsjöfarten inom svavelkontrollområdet. I Marco Polo-programmets ansökningsomgång 2012 (med en budget på 64,6 miljoner euro) har man behållit prioriteringarna för en ren och miljövänlig närsjöfart. De första indikationerna tyder på att ansökningsomgången 2012 lockade betydligt fler närsjöfartsprojekt än 2011 och resultaten av projektutvärderingarna kommer att offentliggöras under första halvan av För att få en kontinuitet i alla dessa initiativ under den kommande fleråriga budgetramen för perioden 2020 blir det viktigt att säkerställa att aktiviteterna för att stödja åtgärder som främjar en miljövänligare sjöfart fortsätter via uppföljningen av Marco Polo-programmet inom det omarbetade TEN-T-programmet 5 och Fonden för ett sammanlänkat Europa 6. Kommissionens förslag rörande TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa diskuteras för närvarande inom lagstiftningsförfarandet mellan Europaparlamentet och rådet. Följande steg I enlighet med artikel 12 i Marco Polo-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II), EUT L 328, , s. 1) omfattade arbetsprogrammet 2011 fyra extra kompletterande åtgärder. Contribution to European programme for the support of Short Sea Shipping (SSS) realiseras genom ett anslag i enlighet med artikel f i tillämpningsföreskrifterna för förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget. Den preliminära budgeten uppgår till euro. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, KOM(2011) 650 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, KOM(2011) 665 slutlig. SV 5 SV

6 ESN European Shortsea Network, SPC nationella center för främjande av närsjöfart. Åtgärd Tidsperi od 1. Ansöka om medel via TEN-T:s ettåriga och Medlemsstaterna/ Stängd fleråriga ansökningsomgångar sjöfartssektorn 2. Utnyttja möjligheterna i Marco Poloprogrammets Sjöfartssektorn Första halvåret ansökningsomgång Analysera möjliga sätt att justera kriterierna i Tidigt 2013 Marco Polo II-programmet för att bättre medlemsstaterna återspegla marknadsförhållandena och möjliggöra finansiering av miljövänliga sjöfartsprojekt. 4. Få till stånd en bättre användning av EU:s Tidigt 2013 finansieringsinstrument för transportsektorn medlemsstaterna/ och samordning med andra EU-instrument, sjöfartssektorn exempelvis strukturfonder, EIB-lån etc. 5. Se till att det finns kontinuitet i ESN:s arbete med möjliga effekter (t.ex. ESN/SPC trafikomställningar) för närsjöfarten inom svavelkontrollområdet (SECA) Europeiska investeringsbanken (EIB) EIB har fortsatt att tillhandahålla finansiering för marina transportprojekt med fokus på att stödja utvecklingen av teknik för miljövänligare fartyg och ökad bränsleeffektivitet, i linje med EU-lagstiftningen. Till exempel skulle EIB-lån kunna stå för upp till hälften av kostnaderna för nya fartyg (särskilt vid användning av ny teknik) eller optimeringsprojekt för hela fartygsbestånd, exempelvis installation av avgasrening och anpassning av motorer till LNG-drift, förutsatt att lånets minimistorlek är 50 miljoner euro. Hittills är det dock få ansökningar om finansiering som har lämnats in till EIB. Ett möjligt sätt att hantera sjöfartssektorn svaga respons skulle kunna vara att skapa en större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfart. Dessutom skulle nya möjligheter kunna uppstå genom tänkbara partnerskap (med flera olika parter) över sektorsgränserna. 7 Sådana partnerskap skulle kunna sammanföra partner som arbetar för att utveckla, finansiera och genomföra sjöfartsprojekt med syfte att exempelvis prova, kontrollera och sprida teknik för miljövänligare fartyg. Att slå samman flera olika uppgraderingsprojekt för att nå den kritiska massa som krävs (dvs. över 50 miljoner euro), skulle kunna vara ett annat alternativ för sjöfartssektorn att undersöka. Dessutom bör användningen av andra innovativa finansiella instrument som införts av EIB för att finansiera stora europeiska infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn, exempelvis instrumentet för lånegarantier för TEN-T-projekt (LGTT Loan Guarantee for TEN-T) eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer 8, eller finansieringsinstrumentet för riskdelning för finansiering av pilot- och demonstrationsprojekt 7 8 Till exempel en allians mellan organisationer från två eller flera olika sektorer, exempelvis företag, myndigheter och mellanstatliga organisationer som verkar inom sjöfartsområdet. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 670/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av beslut nr 1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ) och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet. SV 6 SV

7 undersökas närmare. Den grönbok 9 om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin som nyligen offentliggjordes bör också tas i beaktande. Följande steg Åtgärd 6. Skapa större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfartssektorn. 7. Utforska möjligheterna för tänkbara partnerskap över sektorsgränserna som skulle kunna säkra EIB-finansiering för sjöfartsprojekt. 8. Utforska möjligheten att använda LGTT eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer för att finansiera infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn med lång återbetalningstid. 9. Utforska möjligheten att finansiellt slå samman olika uppgraderingsprojekt i syfte att erhålla allmänna EIB-lån. EIB/ kommission en/ sjöfartssekto rn Kommission en/ ESSF Kommission en/ medlemsstat erna/ sjöfartssekto rn/ ESSF Tidsperi od ESSF EIB Europeiska investeringsbanken, ESSF European Sustainable Shipping Forum Nationell finansiering Statliga stödåtgärder som omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd Villkoren för att använda statliga stödåtgärder för att främja en tidig anpassning till de nya miljökraven, enligt avsnitten och i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 10, har klargjorts ytterligare. Medlemsstater som vill stödja operatörer som påverkas av kraven på lägre svavelutsläpp som infördes genom direktiv 2012/33/EU kan erbjuda statligt stöd för följande: Inköp av nya fartyg som följer de nya svavelgränsvärdena, förutsatt att inköpen äger rum minst ett år innan de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. fram till den 31 december Stödet får maximalt uppgå till 10 % för stora företag, 15 % för medelstora företag och 20 % för små företag. Eftermontering av utrustning på befintliga fartyg för att följa de nya svavelgränsvärdena (t.ex. genom montering av avgasreningssystem) innan de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. fram till den 31 december. Stödet får maximalt uppgå till 50 % för stora företag, 60 % för medelstora företag och 70 % för små företag COM(2013) 150 final. EUT C , s. 1. SV 7 SV

8 På grund av de budgetunderskott och åtstramningsåtgärder som gäller i de flesta av EU:s medlemsstater har användningen av denna möjlighet varit begränsad. Hittills är Finland den enda medlemsstaten som har gett ett sådant stöd för tidig anpassning till kraven i det nyligen antagna direktivet (direktiv 2012/33/EU). Kommissionen godkände det finska stödprogrammet den 7 december Den 23 januari 2013 godkändes några ändringar av det ursprungliga programmet. 12 Vidare har de finska myndigheterna infört ett individuellt stöd baserat på detta program för en ny LNG-driven färja mellan Åbo och Stockholm Andra nationella och regionala program som stöder hållbar sjöfart Vid sidan av åtgärder för att stödja en tidig anpassning till de nya miljökraven är det nödvändigt att undersöka möjligheterna till specifikt offentligt engagemang på nationell och/eller regional nivå för att möjliggöra en hållbar sjöfart i enlighet med reglerna för statligt stöd. Detta engagemang skulle kunna ta sig uttryck i stimulansåtgärder för miljövänliga fartyg som anlöper nationella hamnar, t.ex. genom rabatter på hamnavgifter, skattebefrielser eller andra nationella program som belönar de som tidigt investerar i miljövänlig sjöfartsteknik och de som främjar en hållbar sjöfart. Följande steg 2.4. Internationell dialog och tekniskt samarbete Kommissionen har haft med åtgärdspaketet på agendan vid bilaterala och multilaterala samtal kring sjöfartsfrågor med viktiga samarbetspartner som Amerikas förenta stater, Kina, Japan, Norge och Brasilien. Syftet med dessa samtal har varit att hålla viktiga samarbetspartner informerade om EU:s förslag, att få kunskap om samarbetspartnernas egna satsningar inom detta område, att identifiera möjligheter till samarbete och att säkerställa en global kompatibilitet för tekniska och operativa åtgärder. Samordning kommer att krävas med de satsningar som utförs av IMO, Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och andra relevanta organ för att få en global driftskompatibilitet för eventuella tekniska och operativa standarder som antas av EU eller på internationell nivå. Följande steg Åtgärd 10. Fortsätta det internationella samtalet kring sjöfartsfrågor med viktiga internationella samarbetspartner och samordna arbetet med hållbarhetsfrågor inom sjöfarten med IMO och ISO. Kommissio nen med stöd av EMSA Tidsperio d Fortlöpan de 3. ÅTGÄRDER PÅ MEDELLÅNG OCH LÅNG SIKT NULÄGE OCH FÖLJANDE STEG I åtgärdspaketet föreslås kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt inom följande områden: EU:s lagstiftning och regelverk, miljövänlig teknik och alternativa bränslen för SA Finland Stödprogrammet om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, EUT C 22, , s. 4. SA (2012/N) Finland Ändringar av ordningen om allmänna riktlinjer för investeringsstöd till fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, offentliggjort den 23 januari SA Finland Statligt stöd för miljöskydd för Viking Line Ltd., antaget den 25 april 2012, EUT C 160, , s. 9. SV 8 SV

9 sjöfart, grön infrastruktur, tänkbara finansieringsmöjligheter, forskning och utveckling, innovation och internationellt samarbete Samordning med berörda parter och medlemsstaterna Då det finns många olika tillvägagångssätt och lösningar att välja mellan, och med hänsyn till att många berörda parter inom sjöfartssektorn och medlemsstaterna uttrycker att det finns ett behov av ett mer strukturerat informationsutbyte och en mer reglerad samordning av arbetet för att skynda på genomförandet av åtgärdspaketet, kommer kommissionen att bilda en särskild expertgrupp European Sustainable Shipping Forum (ESSF). ESSF kommer att föra samman såväl representanter för medlemsstaterna som för privata och offentliga organisationer för att, inom gemensamt definierade områden, få till stånd en strukturerad dialog, ett utbyte av bra arbetssätt och teknisk kunskap, samt samarbete och samordning mellan privata och offentliga inom sjöfartssektorn och berörda avdelningar inom kommissionen. Genom ESSF kommer det att bli möjligt att diskutera praktiska frågor och problem som kan dyka upp under genomförandeprocessen, i synnerhet under övergångsfasen innan de nya bestämmelserna träder i kraft. ESSF kommer därigenom även att skapa en plattform för att diskutera kortsiktiga åtgärder enligt beskrivningen i kapitel 2 ovan. Dessutom kommer ESSF, vid behov, att ta vederbörlig hänsyn till regionala särdrag. Det föreslås att ESSF ska vara uppbyggt på följande sätt: en plenarförsamling, ett sekretariat och icke-permanenta tekniska arbetsgrupper som leder ESSF:s arbete inom specifika frågor. ESSF ska ledas av kommissionen, som även lämnar ett förslag på direktiv för forumet som forumet därefter ska godkänna. Det föreslås av ESSF bildas genom ett särskilt kommissionsbeslut Vägledning för genomförande av direktiv 2012/33/EU Direktiv 2012/33/EU offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 november Medlemsstaterna ska senast den 18 juni införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. I direktivet föreskrivs ett antal genomförandeakter och delegerade akter, vilka bland annat syftar till att hjälpa medlemsstaterna att följa upp, genomföra och tillämpa direktivet. Dessutom anges i direktivet att en kommitté och en expertgrupp med sakkunniga från medlemsstaterna ska hjälpa kommissionen vid framtagningen av dessa akter. För att denna process ska bli verklighet föreslås det att en expertgrupp som diskuterar genomförandet av direktiv 2012/33/EU skapas inom ramarna för ESSF. Följande steg SV 9 SV

10 3.2. Regleringsåtgärder Åtgärd 11. Skapa European Sustainable Shipping Forum (ESSF). 12. Organisera ESSF:s första plenarsammanträde och starta arbetet i ESSF:s tekniska arbetsgrupper. 13. Diskutera genomförandet av direktiv 2012/33/EU. Kommissionen tillsammans med alla berörda parter ESSF Tidsperi od Första halvan av 2013 Andra halvan av 2013 Från andra medlemsstaterna/ halvan av ESSF/ 2013 till 2015 sjöfartssektorn Ramvillkor för användning av marin LNG som fartygsbränsle För att potentialen hos LNG som fartygsbränsle ska kunna utnyttjas måste man göra vad man kan för att säkerställa att alla nödvändiga säkerhetsregler finns på plats. Detta arbete måste utföras i god tid så att den rättsliga osäkerheten försvinner. Arbete pågår på såväl internationell nivå som på IMO-, ISO- och EU-nivå för att säkerställa att detta blir fallet Arbete inom IMO För närvarande arbetar IMO:s underkommitté för flytande ämnen och gaser i bulk (BLG) med internationella föreskrifter för gas som bränsle IGF (International Gas as Fuel Code) som kommer att ersätta IMO:s tillfälliga riktlinjer för gas som fartygsbränsle (MSC. 285(86)). Viktiga tekniska frågor håller fortfarande på att undersökas, som placeringen av LNG-tanken, skydd mot skador vid kollisioner och grundstötningar, användning av portabla tankar och reglerna för bunkringsverksamhet. Dessa tekniska frågor är av stor vikt, inte minst när det handlar om passagerarfartyg. Även frågor rörande utbildningen av sjömän kommer att behöva undersökas närmare. IGF-föreskrifterna förväntas bli färdiga under Arbete inom ISO Inom ISO arbetar den berörda tekniska kommittén (ISO TC 67 arbetsgrupp 10) för närvarande med att ta fram riktlinjer för system och installationer för att tillhandahålla LNG som bränsle till fartyg. I detta arbete ingår även framtagning av krav rörande säkerhet, komponenter, system och utbildning. Det första utkastet till riktlinjerna kommer att bli färdigt under Riktlinjerna kommer att komplettera det arbete som ISO redan har utfört inom marin LNG Arbete på EU-nivå (a) Obligatoriska tekniska standarder för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Den 24 januari 2013 presenterade kommissionen paketet för miljövänlig energi för transport som innehåller ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 14. I det föreslagna direktivet krävs att medlemsstaterna ser till att alla hamnar för sjöfart inom TEN-T:s stomnät utrustas med LNG-tankstationer för fartyg senast den 31 december 2020 (artikel 6.2). Därtill krävs i det föreslagna direktivet att 14 COM(2013) 18 final. SV 10 SV

11 alla tankstationer ska uppfylla vissa bestämda tekniska specifikationer senast den 31 december 2015 (artikel 6.4). LNG-tankstationer för fartyg ska följa de europeiska standarder som håller på att tas fram med utgångspunkt i den globala ISO-standarden ISO/TC67/WG10. (b) Rutiner och regler för distribution och bunkring av marin LNG Bristen på gemensamma rutiner och harmoniserade regler på EU-nivå för distribution och bunkring av LNG för fartyg är en fråga som för närvarande behandlas av kommissionen i samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). Arbetet har biståtts av en särskild expertgrupp inom marin LNG som sammanträdde i april, juni och december Dessa möten anordnades av kommissionen och EMSA. Expertgruppen arbetade framför allt med att sammanställa de nuvarande reglerna och standarderna för LNG och identifiera möjliga hinder för storskalig användning av LNG som fartygsbränsle inom EU. Vidare samordnar kommissionen sitt arbete med och följer, med hjälp av EMSA, de pågående lagstiftningsändringarna på internationell nivå rörande bunkring av marin LNG inom IMO, ISO, IAPH (International Association of Ports and Harbours) och SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators). EMSA har även anlitat extern expertis för att analysera eventuella luckor i regler och standarder för bunkring för gasdrivna fartyg. Kommissionen kommer att fortsätta diskussionerna och arbetet med att anta EU-övergripande ramvillkor för bunkring av LNG som är förenliga med standarder och föreskrifter på internationell nivå. I arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Actions towards a comprehensive EU framework on LNG for shipping (ej översatt till svenska) som medföljer meddelandet Miljövänlig energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen 15 anges de resultat som uppnåtts hittills och de steg som ska vidtas fram till slutet av för att uppnå en komplett samling regler, standarder och riktlinjer. (c) Stödåtgärder Europaparlamentet har även föreslagit en förberedande åtgärd (med en budget på 1 miljon euro) med syfte att främja införandet av lämpliga ramvillkor för LNG för sjöfart, t.ex. genom fokusstudier. Åtgärdens omfattning är ännu inte fastställd och hänsyn kommer att tas till resultaten från den analys av luckor i regelverket som utfördes under 2012 av kommissionen, EMSA och berörda parter. Den förberedande åtgärden kan även stödja eventuella framtida insatser för att vidareutveckla ramvillkoren för användning av marin LNG som följer på diskussionerna i ESSF. Följande steg för marin LNG Med tanke på ämnets komplexitet finns det ett behov av att vidga omfattningen och deltagandet till andra berörda parter i leveranskedjan för marin LNG och inkludera berörda myndigheter i medlemsstaterna. Därför föreslås det att en arbetsgrupp för marin LNG skapas inom ESSF. Arbetsgruppen ska basera sitt arbete bland annat på de resultat som den särskilda expertgruppen för LNG-frågor har kommit fram till, de rekommendationer som utfärdats vid EMSA:s analys av luckor i lagstiftningen och ytterligare genomförbarhetsstudier med stöd av TEN-T-programmet, dvs. Northern EU LNG project etc. 15 COM(2013) 17 final, SV 11 SV

12 Arbetsgruppen kommer att vara rådgivande till ESSF kring tekniska och juridiska aspekter vid framtagningen av ramvillkor (standarder, riktlinjer och/eller lagstiftning) för att främja användningen av LNG som marint bränsle på EU-nivå. Den kan även utföra följande åtgärder: Åtgärd 14. Utveckla gemensamma, harmoniserade riktlinjer, standarder och/eller regler för marin LNG som fartygsbränsle som omfattar tekniska, operativa, säkerhetsmässiga, skyddsmässiga och utbildningsmässiga aspekter av (a) transport, lagring och distribution, (b) bunkring, (c) användning på fartyg. 15. Analysera några av de potentiella marknadshinder som hämmar användningen av LNG, dvs. organisatoriska, operativa och kostnadsrelaterade faktorer och bristande information. 16. Upprätthålla kontakter och samordna arbetet med pågående ändringar av regler och föreskrifter kring användningen av marin LNG på internationell nivå, dvs. inom IMO, ISO, IAPH, SIGTTO etc. 17. Ge vägledning och stöd för framtagning och bedömning av effektiva affärsmodeller (för leveranskedjan för LNG). 18. Öka den allmänna medvetenheten om fördelarna med marin LNG. Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Tidsperio d Teknik för avgasrening Godkännande av avgasreningssystem på fartyg Harmoniserade krav för godkännande av avgasreningssystem (skrubbing-teknik) ombord på fartyg som för flagg för en EU-medlemsstat infördes genom kommissionens direktiv 2011/75/EU av den 2 september om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning 17. Enligt dessa nya bestämmelser, som gäller från den 5 oktober 2012, måste avgasreningssystem ombord på EU-fartyg följa de standarder som fastställs i bilaga A.1 18 till direktivet EUT L 239, , s. 1 EGT L 46, , s. 25. Bilaga A.1 Utrustning för vilken de internationella instrumenten redan innehåller detaljerade provningsstandarder. SV 12 SV

13 Krav för avfall genererat genom avgasrening Vissa typer av avgasreningssystem genererar avfall som inte kan släppas utan i havet utan måste tas om hand på ett korrekt sätt. Därför kommer kraven på avfall genererat av avgasreningssystem att bedömas av kommissionens avdelningar under den pågående översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. Följande steg för avgasreningsteknik Med tanke på de tekniska, operativa och ekonomiska utmaningarna i samband med installation, drift och underhåll av avgasreningssystem (skrubbrar) föreslås det att en arbetsgrupp inom avgasreningsteknik ska inrättas inom ESSF. Arbetsgruppen ska bland annat titta på huruvida det är lämpligt att använda avgasreningssystem för alla olika typer av motorer och alla kategorier och storlekar av fartyg, startkostnader, tillgänglighet, produkternas utvecklingsstadium, återbetalningstid, deponering av rester (slagg) och utbildning av personal. Denna arbetsgrupp ska vara rådgivande till ESSF inom tekniska, ekonomiska och operativa frågor i samband med användning av avgasreningsteknik på fartyg. Åtgärd 19. Föreslå att ta med rester från avgasreningssystem i det omarbetade direktivet 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn. 20. Bedöma behovet av riktlinjer och/eller standarder för avgasreningsteknik, omfattande tekniska, operativa och säkerhetsmässiga aspekter, inklusive utbildning av personal, samt marin förorening. 21. Identifiera och analysera potentiella marknadshinder som hämmar användningen av avgasreningsteknik. 22. Samordna arbetet med pågående regleringsinitiativ på internationell nivå, exempelvis IMO:s arbete med spolvattenskriterier för avgasreningssystem. 23. Utbyta information om pågående och planerade projekt och försök i samband med installation av avgasreningsteknik ombord på fartyg. Kommission en Kommission en/ EMSA/ESS F Kommission en/ ESSF Kommission en med stöd av EMSA Kommission en/ EMSA/ESS F Tidsperi od Andra kvartalet Landström Standardiseringsåtgärder för att främja införandet av denna teknik, som i betydande grad kan minska den lokala föroreningen i hamnar och i framtiden kan matas med ren havsbaserad vindkraftsenergi, är redan på gång. Enligt förslaget till ett direktiv om utbyggnad av SV 13 SV

14 infrastrukturen för alternativa bränslen 19 måste medlemsstaterna se till att landströmsförsörjning till fartyg installeras i hamnar, förutsatt att detta är kostnadseffektivt och innebär miljöfördelar. Dessutom måste landströmsförsörjningen, enligt det föreslagna direktivet, följa den tillämpliga EN-standarden och de tekniska specifikationer som anges i den nyligen antagna globala standarden IEC/ISO/IEEE senast den 31 december Ytterligare stimulansåtgärder föreslås i den aktuella översynen av direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. I kommissionens förslag föreslås en obligatorisk tillfällig skattebefrielse för landströmsförsörjning till fartyg medan de ligger i hamn. När direktivet har antagits ska denna stimulansåtgärd gälla under period på åtta år. Diskussionerna om den föreslagna lagstiftningen pågår dock fortfarande. Följande steg Åtgärd 24. Medlemsstaterna och sjöfartssektorn ska utnyttja stimulansåtgärderna för landströmsförsörjning på bästa sätt. Medlemssta terna/ sjöfartssekt orn Tidsperi od Utveckling av infrastruktur I förslaget till en ny TEN-T-förordning anges infrastrukturkrav som syftar till att främja säkra, effektiva, smarta, energieffektiva och hållbara transporttjänster. Användningen av nya tekniker och innovationer tas också upp, i synnerhet byggandet av anläggningar för alternativa bränslen som krävs för användning av miljövänlig teknik på fartyg. TEN-T-stödet kommer att underlätta övergången till en miljövänligare sjöfart på de stora trafiklederna längs EU:s kuster och ledernas anslutningar till inlandet Forskning, teknisk utveckling och innovation EU:s sjunde ramprogram (FP7) för transport har lämnat stöd åt flera olika forskningsprojekt 20 med särskilt intresse för utvecklingen av innovativa marina koncept, däribland teknik för miljövänligare fartyg, alternativa bränslen och operativa strategier för en miljövänligare sjötransport. Besluten bakom stödet tar även hänsyn till prioriteringarna i den strategiska forskningsagenda för sjöfart som har definierats av den branschstyrda teknikplattformen Waterborne, som sammanför berörda parter inom forskning och utveckling kring vattenburen transport. 21. Teknikplattformen Waterborne håller för närvarande på att uppdatera sin strategiska forskningsagenda för att kunna lämna synpunkter om prioriteringar för nästa COM(2013) 18 final. STREAMLINE (Strategic Research for Innovative Marine Propulsion Concepts strategisk forskning inom innovativa koncept för marin framdrivning), TEFLES (Technologies and Scenarios for Low Emissions Shipping tekniker och scenarier för sjöfart med låga utsläpp), DEECON (Innovative Aftertreatment System for Marine Diesel Engine Emission Control innovativt efterbehandlingssystem för utsläppskontroll från marina dieselmotorer) och HELIOS (High Pressure Electronically Controlled Gas Injection for Marine Two-stroke Diesel Engines elektroniskt kontrollerad gasinsprutning under högt tryck för marina tvåtaktsdieselmotorer) är exempel på sådana EU-finansierade forskningsprojekt. Närmare information kan fås på webbplatsen för CORDIS (Gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling), SV 14 SV

15 arbetsprogram som ska genomföras inom Horizon 2020 EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation För att klara de miljö- och klimatutmaningar som sjöfartssektorn står inför krävs ytterligare investeringar i forskning och utveckling, tillsammans med ett mer samordnat och konsekvent angreppssätt från EU:s sjöfartsnäring. Vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem 22 (2011) innehåller ambitiösa mål för minskning av sjöfartens koldioxidutsläpp. Kontakter med berörda parter visar att sjöfartssektorn arbetar på innovativa sätt för att få fram utsläppsfria fartyg 23. Generellt sett leder ökad energieffektivitet hos ett fartyg till minskad total bränsleförbrukning och därigenom till en direkt minskning av utsläppen av förorenande ämnen och koldioxid. Sådana innovativa metoder kräver användning av flera nya tekniker, mer omfattande studier och genomförande av valideringsprojekt. Olika forsknings- och utvecklingsåtgärder för att genomföra åtgärdspaketet för hållbar sjötransport skulle kunna återfinnas i de olika specifika målen i Horizon 2020-programmet, under smarta, gröna och integrerade transporter och samhälleliga utmaningar. För att största möjliga nytta ska kunna dras av Horizon 2020-programmet bör en arbetsgrupp för forskning, innovation och teknik inrättas inom ESSF. Arbetsgruppen ska utarbeta ESSF:s forsknings- och utvecklingsinriktning, fastställa krav och medverka till beslut som stöder åtgärdspaketet inom det specifika Horizon 2020-programmet. Vid behov kommer hänsyn att tas till regionala särdrag. Följande steg Åtgärd 25. Bidra vid framtagningen av arbetsprogrammet för Horizon ansökningsomgångarna. a) Föreslå lämpliga ämnen och typer av åtgärder. b) Informera och vägleda berörda organisationer om hur de utnyttjar Horizon 2020-finansiering på bästa sätt för att genomföra åtgärdspaketet. 26. Bidra till agendan för strategisk forskning och innovation för sjötransportsektorn inom Horizon 2020-programmet. a) Övervaka arbetets framskridande och uppdatera forsknings- och utvecklingskraven för åtgärdspaketet. b) Hjälpa till att anpassa EU:s forskningsoch innovationsåtgärder efter genomförandet av politiska beslut. teknikplattformen Waterborne (WTP)/ESSF WTP/ESSF WTP/ESSF Tidsperi od Under 2013 och framåt Under 2013 och framåt KOM(2011) 144 slutlig. Den senaste LeaderSHIP-rapporten, som publicerades den 20 februari 2013, diskuterar även ett möjligt offentlig-privat partnerskap i arbetet med att få fram fartyg utan utsläpp/utan tekniska olyckor (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/shipbuilding/leadership2015/). SV 15 SV

16 4. SLUTSATSER Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med medlemsstaterna och berörda parter för att genomföra de åtgärder som identifieras i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 16 september 2011, samt för att ta fram kompletterande åtgärder som främjar efterlevnaden av kraven på lägre svavelutsläpp och en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart inom EU. Av denna anledning kommer de åtgärder som identifieras i de tidigare kapitlen och som sammanfattas i bilaga 1 att genomföras. För att skynda på och samordna denna process kommer kommissionen att skapa ett större forum för berörda parter European Sustainable Shipping Forum (ESSF). ESSF kommer att utgöra en plattform för strukturell dialog, utbyte av bra arbetssätt och teknisk kunskap, samt samarbete och samordning mellan relevanta offentliga och privata parter inom sjöfartssektorn och kommissionens berörda avdelningar, på områden som identifieras gemensamt. Flera tekniska arbetsgrupper kommer att hjälpa ESSF. De kommer i första hand att fokusera på teknik för avgasrening och ökad användning av marin LNG, samordning av forsknings- och utvecklingsaktiviteter och innovation (med utgångspunkt i den bredare forsknings- och utvecklingsanalys som utförs av teknikplattformen Waterborne), finansieringsfrågor och utbyte av bra arbetssätt för genomförandet av direktiv 2012/33/EU. Kommissionen kommer att rapportera om hur arbetet fortskrider med genomförandet av dessa åtgärder under mitten av SV 16 SV

17 BILAGA 1: Färdplan för ett snabbare genomförande av åtgärdspaketet för hållbar sjötransport Åtgärd 1 Ansöka om medel via TEN-T:s ettåriga och fleråriga ansökningsomgångar Utnyttja möjligheterna i Marco Poloprogrammets ansökningsomgång Analysera möjliga sätt att justera kriterierna i Marco Polo II-programmet för att bättre återspegla marknadsförhållandena och möjliggöra finansiering av miljövänliga sjöfartsprojekt. 4 Få till stånd en bättre användning av EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn och samordning med andra EU-instrument, exempelvis strukturfonder, EIB-lån etc. 5 Se till att det finns kontinuitet i ESN:s arbete med möjliga effekter (t.ex. trafikomställningar) för närsjöfarten inom svavelkontrollområdet (SECA). Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn Sjöfartssektorn medlemsstaterna medlemsstaterna/ sjöfartssektorn ESN/SPC Ti ds pe ri od Stängd Första halvåret 2013 Tidigt 2013 Tidigt Skapa större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfartssektorn. EIB/kommissionen 7 Utforska möjligheterna för tänkbara partnerskap över sektorsgränserna som skulle kunna säkra EIB-finansiering för sjöfartsprojekt. 8 Utforska möjligheten att använda LGTT eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer för att finansiera infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn med lång återbetalningstid. 9 Utforska möjligheten att finansiellt slå samman olika uppgraderingsprojekt i syfte att erhålla allmänna EIB-lån. medlemsstaterna/ sjöfartssektorn/ ESSF medlemsstaterna/ sjöfartssektorn/ ESSF Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn SV 17 SV

18 Åtgärd Ti ds pe ri od 10 Undersöka möjligheten att införa nationella finansieringsmetoder som hjälper nationella sjöfartsoperatörer att tidigt uppfylla kraven på lägre svavelutsläpp. Medlemsstaterna 11 Identifiera möjliga stimulansåtgärder på lokal, nationell och regional nivå, exempelvis rabatter på hamnavgifter för miljövänliga fartyg (i enlighet med reglerna för statligt stöd). 12 Fortsätta det internationella samtalet kring sjöfartsfrågor med viktiga internationella samarbetspartner och samordna arbetet rörande hållbarhetsfrågor inom sjöfarten med IMO och ISO. 13 Skapa European Sustainable Shipping Forum (ESSF). 14 Organisera ESSF:s första plenarsammanträde och starta arbetet i ESSF:s tekniska arbetsgrupper. 15 Diskutera genomförandet av direktiv 2012/33/EU. 16 Utveckla gemensamma, harmoniserade riktlinjer, standarder och/eller regler för marin LNG som fartygsbränsle som omfattar tekniska, operativa, säkerhetsmässiga, skyddsmässiga och utbildningsmässiga aspekter av (a) transport, lagring och distribution, (b) bunkring, (c) användning på fartyg. 17 Analysera några av de potentiella marknadshinder som hämmar användningen av LNG, dvs. organisatoriska, operativa och kostnadsrelaterade faktorer och bristande information. Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn Kommissionen med stöd av EMSA Kommissionen tillsammans med berörda parter ESSF medlemsstaterna/ ESSF/ sjöfartssektorn Fortlöpande Första halvan av 2013 Andra halvan av 2013 Från andra halvan av 2013 till 2015 SV 18 SV

19 Åtgärd 18 Upprätthålla kontakter och samordna arbetet med pågående ändringar av regler och föreskrifter kring användningen av marin LNG på internationell nivå, dvs. inom IMO, ISO, IAPH, SIGTTO etc. 19 Ge vägledning och stöd för framtagning och bedömning av effektiva affärsmodeller (för leveranskedjan för LNG). 20 Öka den allmänna medvetenheten om fördelarna med marin LNG. 21 Föreslå att ta med rester från avgasreningssystem i det omarbetade direktivet 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn. 22 Bedöma behovet av riktlinjer och/eller standarder för avgasreningsteknik, omfattande tekniska, operativa och säkerhetsmässiga aspekter, inklusive utbildning av personal, samt marin förorening. Kommissionen Ti ds pe ri od Andra kvartalet Identifiera och analysera potentiella marknadshinder som hämmar användningen av avgasreningsteknik. 24 Samordna arbetet med pågående regleringsinitiativ på internationell nivå, exempelvis IMO:s arbete med spolvattenskriterier för avgasreningssystem. ESSF ESSF 25 Utbyta information om pågående och planerade projekt och försök i samband med installation av avgasreningsteknik ombord på fartyg. 26 Medlemsstaterna och sjöfartssektorn ska utnyttja stimulansåtgärderna för landströmsförsörjning på bästa sätt. 27 Bidra vid framtagningen av arbetsprogrammet för Horizon 2020-ansökningsomgångarna. Föreslå lämpliga ämnen och typer av åtgärder. Informera och vägleda berörda organisationer Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn WTP/ESSF Under 2013 och framåt SV 19 SV

20 Åtgärd om hur de utnyttjar Horizon 2020-finansiering på bästa sätt för att genomföra åtgärdspaketet. 28 Bidra till agendan för strategisk forskning och innovation för sjötransportsektorn inom Horizon 2020-programmet. Övervaka arbetets framskridande och uppdatera forsknings- och utvecklingskraven för åtgärdspaketet. Hjälpa till att anpassa EU:s forsknings- och innovationsåtgärder efter genomförandet av politiska beslut. WTP/ESSF Ti ds pe ri od Under 2013 och framåt SV 20 SV

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) TRANS 32 AVIATION 12 MAR 12 ENER 21 ENV 74 IND 28 RECH 29 CAB 4 CODEC 193 FÖRSLAG från:

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning 2015-06-01 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet (transport) den 11 juni 2015 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

FINNGULF LNG OCH BALTICCONNECTOR

FINNGULF LNG OCH BALTICCONNECTOR FINNGULF LNG OCH BALTICCONNECTOR Utveckling av regional gasinfrastruktur 13.8.2014 -året 2013 Omsättning 1 147,5 miljoner euro Rörelsevinst 36,8 miljoner euro Balansräkningens slutsumma 769 miljoner euro

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Utskottet för regional utveckling

Utskottet för regional utveckling EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.11.2012 2011/0302(COD) YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer