RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 475 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox (Text av betydelse för EES) SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox (Text av betydelse för EES) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Syftet med den första lägesrapporten och information om rapporteringsperioden Sammanfattning av den första lägesrapporten och rapportens uppbyggnad Åtgärder på kort sikt det aktuella läget i genomförandearbetet och följande steg EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn Europeiska investeringsbanken (EIB) Nationell finansiering Statliga stödåtgärder som omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd Andra nationella och regionala program som stöder hållbar sjöfart Internationell dialog och tekniskt samarbete Åtgärder på medellång och lång sikt nuläge och följande steg Samordning med berörda parter och medlemsstater Vägledning för genomförande av direktiv 2012/33/EU Regleringsåtgärder Ramvillkor för användning av marin LNG som fartygsbränsle Arbete inom IMO Arbete inom ISO Arbete på EU-nivå Teknik för avgasrening Godkännande av avgasreningssystem på fartyg Krav för avfall genererat genom avgasrening Landström Utveckling av infrastruktur Forskning, teknisk utveckling och innovation Slutsatser... 1 Bilaga Bilaga SV 2 SV

3 1. INLEDNING I september 2011 framlades arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox 1 (ej översatt till svenska). Detta dokument, nedan kallat åtgärdspaketet, medföljde förslaget till ändring av direktiv 1999/32/EG av den 26 april Ändringen innebär införlivande av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) bestämmelser från 2008 om maximal tillåten svavelhalt för bränslen som används inom sjöfartssektorn. I åtgärdspaketet föreslås ett antal kompletterande åtgärder på kort sikt, inom den nuvarande budgetramen, för att minska efterlevnadskostnaderna i samband med de nya kraven på lägre svavelutsläpp. Dessutom föreslås ett antal kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt för att de miljöutmaningar som EU:s sjöfartssektor står inför ska kunna hanteras utifrån ett bredare perspektiv och på ett mer integrerat sätt Syftet med den första lägesrapporten och information om rapporteringsperioden Den 21 november 2012 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2012/33/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen 2. I direktivet lyfts användningen av alternativa teknikbaserade metoder för efterlevnad fram som ett alternativ till bränslebaserade metoder, exempelvis avgasreningssystem ombord, alternativa bränslen som flytande naturgas (nedan kallad LNG) och landström. Enligt artikel 1.10 c 2 i direktiv 2012/33/EU ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta lämpliga åtgärder, inbegripet de som anges i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox och som ska främja efterlevnad av miljökraven i detta direktiv och minska eventuella negativa effekter. I denna första lägesrapport, som omfattar perioden från september 2011 till januari 2013, redovisas i vilken grad åtgärderna som fastställs i åtgärdspaketet har genomförts. Dessutom lämnas förslag på hur kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter inom sjöfartssektorn kan utöka sitt samarbete för genomförandet av åtgärderna och fastställs en metod för att vid behov ta fram kompletterande åtgärder Sammanfattning av den första lägesrapporten och rapportens uppbyggnad Att införa teknik som gör det möjligt att efterleva direktivet kräver kapitalinvesteringar från den privata sektorn, vid behov med stöd från den offentliga sektorn. I kapitel 2 beskrivs kortfattat arbetet fram till idag med de kortsiktiga kompletterande åtgärder som togs fram för att EU:s nuvarande finansieringsinstrument, och nationella finansieringssystem, ska kunna fortsätta ge specifikt stöd till sjöfartsprojekt med fokus på lösningar som efterlever de nya kraven på lägre svavelutsläpp. I kapitlet presenteras såväl de framsteg som har uppnåtts som de utmaningar som hindrar att åtgärder genomförs. Förslag lämnas även på hur dessa utmaningar kan bemötas. Arbetet med att ta fram kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt har redan påbörjats med ett antal åtgärder som är inriktade på att identifiera och åtgärda luckor i lagstiftningen som hindrar ett tryggt och säkert införande av teknik för miljövänligare fartyg och användning av alternativa bränslen i synnerhet marin flytande naturgas (LNG). 1 2 SEK(2011) 1052 slutlig. EUT L 327, , s. 1. SV 3 SV

4 Åtgärder har även tagits fram för att utveckla nödvändiga standarder och en grön infrastruktur. Kapitel 3 innehåller en kort sammanfattning av nuläget i denna process och en beskrivning av den fortsatta inriktningen, där kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter inom sjöfartssektorn tillsammans arbetar för att genomföra åtgärdspaketet. I detta sammanhang föreslår kommissionen att en särskild expertgrupp European Sustainable Shipping Forum (ESSF) ska bildas. I kapitel 4 presenteras slutsatserna och en sammanfattning av de följande stegen. I bilaga 1 till denna rapport presenteras en färdplan för ett snabbare genomförande av åtgärdspaketet för hållbar sjötransport. I bilaga 2 slutligen förtecknas de TEN-Tsamfinansierade projekt för sjömotorvägar och hamnar som stöder den politiska prioriteringen om låga svavelutsläpp. 2. ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT DET AKTUELLA LÄGET I GENOMFÖRANDEARBETET OCH FÖLJANDE STEG 2.1. EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn Under 2011 och 2012 har TEN-T-programmet (det transeuropeiska transportnätet) och Marco Polo II-programmet gett specifikt ekonomiskt stöd till sjöfartsprojekt med fokus på lösningar för efterlevnad av de nya kraven på lägre svavelutsläpp och projekt som underlättar användningen av avgasreningssystem ombord, alternativa bränslen som LNG och landström. (a) TEN-T-programmet TEN-T-programmet har samfinansierat ett antal projekt som har bidragit till målet att öka stödet för användning av bränslen med låg svavelhalt. Som exempel på projekt kan nämnas genomförbarhetsstudier, förberedande studier, pilotarbeten och arbeten för att underlätta utvecklingen av grön infrastruktur, exempelvis med marin LNG, landbaserad bunkringsinfrastruktur, landströmsförsörjning och avgasreningsteknik. Det totala värdet på dessa TEN-T-samfinaniserade projekt för sjömotorvägar och hamnar uppgår till 123,3 miljoner euro, varav 56,9 miljoner euro utgör EU:s samlade bidrag. Utvecklingen av bunkringsinfrastruktur för LNG har ägt rum inte bara i svavelkontrollområdet (SECA Sulphur Emission Control Area) utan även i Medelhavet och Atlanten. Denna utveckling har huvudsakligen skett på frivillig basis genom initiativ från medlemsstaterna i södra EU och har potential att bidra till utbyggnaden av LNGbunkringsanläggningar över hela EU. Stöd för en miljövänligare sjöfartssektor och tillhörande utveckling av hamninfrastruktur, inklusive bunkerpråmar för marin LNG, kommer att förbli en prioritering under de kommande ettåriga och fleråriga TEN-T-ansökningsomgångarna. Fokus behöver även läggas på andra åtgärder som validering och provning av nya miljövänligare tekniker, stöd för alternativa bränslen inklusive LNG och möjligheten till individuella fartygsjusteringar för att klara miljökraven. Det kommer dessutom att bli viktigt att uppgradera och ta fram nya åtgärder för befintliga och planerade anslutningar till sjömotorvägar. Reglerna för statligt stöd kommer att följas i samband med TEN-T-projekten, när så är tillämpligt. (b) Marco Polo II-programmet År 2011 infördes i Marco Polo-programmet 3 en specifik politisk prioritering för stöd till närsjöfartsbaserade projekt inriktade på innovativ utsläppsminskande teknik och effektiva arbetssätt. 3 C(2011) 7317, SV 4 SV

5 Den ansökningsomgång som ägde rum 2011 gav dock dålig respons från sjöfartssektorn, framför allt till följd av det svåra ekonomiska och finansiella läget. Som en följd av detta valdes inget närsjöfartsprojekt enligt den specifika prioriteringen ut. Frågor rörande närsjöfartens konkurrenskraft och miljövänlighet tas även upp inom ramarna för en kompletterande åtgärd Contribution to European programme for the support of Short Sea Shipping (bidrag till det europeiska programmet för främjande av närsjöfart). Bland frågorna ingår troliga störningar i logistikkedjan eller trafikomställningar från sjötransport till landtransport som en följd av de strängare kraven för svavelutsläpp inom det europeiska svavelkontrollområdet (SECA) som införs Nätverket European Shortsea Network (ESN) som består av olika nationella center för främjande av närsjöfart (SPC Shortsea Promotion Centres) håller för närvarande på att genomföra denna åtgärd 4. Som ett första steg ska ESN i slutet av 2013 ta fram en metod för datainsamling och bedömning av såna möjliga effekter på närsjöfarten inom svavelkontrollområdet. I Marco Polo-programmets ansökningsomgång 2012 (med en budget på 64,6 miljoner euro) har man behållit prioriteringarna för en ren och miljövänlig närsjöfart. De första indikationerna tyder på att ansökningsomgången 2012 lockade betydligt fler närsjöfartsprojekt än 2011 och resultaten av projektutvärderingarna kommer att offentliggöras under första halvan av För att få en kontinuitet i alla dessa initiativ under den kommande fleråriga budgetramen för perioden 2020 blir det viktigt att säkerställa att aktiviteterna för att stödja åtgärder som främjar en miljövänligare sjöfart fortsätter via uppföljningen av Marco Polo-programmet inom det omarbetade TEN-T-programmet 5 och Fonden för ett sammanlänkat Europa 6. Kommissionens förslag rörande TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa diskuteras för närvarande inom lagstiftningsförfarandet mellan Europaparlamentet och rådet. Följande steg I enlighet med artikel 12 i Marco Polo-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II), EUT L 328, , s. 1) omfattade arbetsprogrammet 2011 fyra extra kompletterande åtgärder. Contribution to European programme for the support of Short Sea Shipping (SSS) realiseras genom ett anslag i enlighet med artikel f i tillämpningsföreskrifterna för förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget. Den preliminära budgeten uppgår till euro. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, KOM(2011) 650 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, KOM(2011) 665 slutlig. SV 5 SV

6 ESN European Shortsea Network, SPC nationella center för främjande av närsjöfart. Åtgärd Tidsperi od 1. Ansöka om medel via TEN-T:s ettåriga och Medlemsstaterna/ Stängd fleråriga ansökningsomgångar sjöfartssektorn 2. Utnyttja möjligheterna i Marco Poloprogrammets Sjöfartssektorn Första halvåret ansökningsomgång Analysera möjliga sätt att justera kriterierna i Tidigt 2013 Marco Polo II-programmet för att bättre medlemsstaterna återspegla marknadsförhållandena och möjliggöra finansiering av miljövänliga sjöfartsprojekt. 4. Få till stånd en bättre användning av EU:s Tidigt 2013 finansieringsinstrument för transportsektorn medlemsstaterna/ och samordning med andra EU-instrument, sjöfartssektorn exempelvis strukturfonder, EIB-lån etc. 5. Se till att det finns kontinuitet i ESN:s arbete med möjliga effekter (t.ex. ESN/SPC trafikomställningar) för närsjöfarten inom svavelkontrollområdet (SECA) Europeiska investeringsbanken (EIB) EIB har fortsatt att tillhandahålla finansiering för marina transportprojekt med fokus på att stödja utvecklingen av teknik för miljövänligare fartyg och ökad bränsleeffektivitet, i linje med EU-lagstiftningen. Till exempel skulle EIB-lån kunna stå för upp till hälften av kostnaderna för nya fartyg (särskilt vid användning av ny teknik) eller optimeringsprojekt för hela fartygsbestånd, exempelvis installation av avgasrening och anpassning av motorer till LNG-drift, förutsatt att lånets minimistorlek är 50 miljoner euro. Hittills är det dock få ansökningar om finansiering som har lämnats in till EIB. Ett möjligt sätt att hantera sjöfartssektorn svaga respons skulle kunna vara att skapa en större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfart. Dessutom skulle nya möjligheter kunna uppstå genom tänkbara partnerskap (med flera olika parter) över sektorsgränserna. 7 Sådana partnerskap skulle kunna sammanföra partner som arbetar för att utveckla, finansiera och genomföra sjöfartsprojekt med syfte att exempelvis prova, kontrollera och sprida teknik för miljövänligare fartyg. Att slå samman flera olika uppgraderingsprojekt för att nå den kritiska massa som krävs (dvs. över 50 miljoner euro), skulle kunna vara ett annat alternativ för sjöfartssektorn att undersöka. Dessutom bör användningen av andra innovativa finansiella instrument som införts av EIB för att finansiera stora europeiska infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn, exempelvis instrumentet för lånegarantier för TEN-T-projekt (LGTT Loan Guarantee for TEN-T) eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer 8, eller finansieringsinstrumentet för riskdelning för finansiering av pilot- och demonstrationsprojekt 7 8 Till exempel en allians mellan organisationer från två eller flera olika sektorer, exempelvis företag, myndigheter och mellanstatliga organisationer som verkar inom sjöfartsområdet. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 670/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av beslut nr 1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ) och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet. SV 6 SV

7 undersökas närmare. Den grönbok 9 om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin som nyligen offentliggjordes bör också tas i beaktande. Följande steg Åtgärd 6. Skapa större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfartssektorn. 7. Utforska möjligheterna för tänkbara partnerskap över sektorsgränserna som skulle kunna säkra EIB-finansiering för sjöfartsprojekt. 8. Utforska möjligheten att använda LGTT eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer för att finansiera infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn med lång återbetalningstid. 9. Utforska möjligheten att finansiellt slå samman olika uppgraderingsprojekt i syfte att erhålla allmänna EIB-lån. EIB/ kommission en/ sjöfartssekto rn Kommission en/ ESSF Kommission en/ medlemsstat erna/ sjöfartssekto rn/ ESSF Tidsperi od ESSF EIB Europeiska investeringsbanken, ESSF European Sustainable Shipping Forum Nationell finansiering Statliga stödåtgärder som omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd Villkoren för att använda statliga stödåtgärder för att främja en tidig anpassning till de nya miljökraven, enligt avsnitten och i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 10, har klargjorts ytterligare. Medlemsstater som vill stödja operatörer som påverkas av kraven på lägre svavelutsläpp som infördes genom direktiv 2012/33/EU kan erbjuda statligt stöd för följande: Inköp av nya fartyg som följer de nya svavelgränsvärdena, förutsatt att inköpen äger rum minst ett år innan de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. fram till den 31 december Stödet får maximalt uppgå till 10 % för stora företag, 15 % för medelstora företag och 20 % för små företag. Eftermontering av utrustning på befintliga fartyg för att följa de nya svavelgränsvärdena (t.ex. genom montering av avgasreningssystem) innan de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. fram till den 31 december. Stödet får maximalt uppgå till 50 % för stora företag, 60 % för medelstora företag och 70 % för små företag COM(2013) 150 final. EUT C , s. 1. SV 7 SV

8 På grund av de budgetunderskott och åtstramningsåtgärder som gäller i de flesta av EU:s medlemsstater har användningen av denna möjlighet varit begränsad. Hittills är Finland den enda medlemsstaten som har gett ett sådant stöd för tidig anpassning till kraven i det nyligen antagna direktivet (direktiv 2012/33/EU). Kommissionen godkände det finska stödprogrammet den 7 december Den 23 januari 2013 godkändes några ändringar av det ursprungliga programmet. 12 Vidare har de finska myndigheterna infört ett individuellt stöd baserat på detta program för en ny LNG-driven färja mellan Åbo och Stockholm Andra nationella och regionala program som stöder hållbar sjöfart Vid sidan av åtgärder för att stödja en tidig anpassning till de nya miljökraven är det nödvändigt att undersöka möjligheterna till specifikt offentligt engagemang på nationell och/eller regional nivå för att möjliggöra en hållbar sjöfart i enlighet med reglerna för statligt stöd. Detta engagemang skulle kunna ta sig uttryck i stimulansåtgärder för miljövänliga fartyg som anlöper nationella hamnar, t.ex. genom rabatter på hamnavgifter, skattebefrielser eller andra nationella program som belönar de som tidigt investerar i miljövänlig sjöfartsteknik och de som främjar en hållbar sjöfart. Följande steg 2.4. Internationell dialog och tekniskt samarbete Kommissionen har haft med åtgärdspaketet på agendan vid bilaterala och multilaterala samtal kring sjöfartsfrågor med viktiga samarbetspartner som Amerikas förenta stater, Kina, Japan, Norge och Brasilien. Syftet med dessa samtal har varit att hålla viktiga samarbetspartner informerade om EU:s förslag, att få kunskap om samarbetspartnernas egna satsningar inom detta område, att identifiera möjligheter till samarbete och att säkerställa en global kompatibilitet för tekniska och operativa åtgärder. Samordning kommer att krävas med de satsningar som utförs av IMO, Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och andra relevanta organ för att få en global driftskompatibilitet för eventuella tekniska och operativa standarder som antas av EU eller på internationell nivå. Följande steg Åtgärd 10. Fortsätta det internationella samtalet kring sjöfartsfrågor med viktiga internationella samarbetspartner och samordna arbetet med hållbarhetsfrågor inom sjöfarten med IMO och ISO. Kommissio nen med stöd av EMSA Tidsperio d Fortlöpan de 3. ÅTGÄRDER PÅ MEDELLÅNG OCH LÅNG SIKT NULÄGE OCH FÖLJANDE STEG I åtgärdspaketet föreslås kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt inom följande områden: EU:s lagstiftning och regelverk, miljövänlig teknik och alternativa bränslen för SA Finland Stödprogrammet om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, EUT C 22, , s. 4. SA (2012/N) Finland Ändringar av ordningen om allmänna riktlinjer för investeringsstöd till fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, offentliggjort den 23 januari SA Finland Statligt stöd för miljöskydd för Viking Line Ltd., antaget den 25 april 2012, EUT C 160, , s. 9. SV 8 SV

9 sjöfart, grön infrastruktur, tänkbara finansieringsmöjligheter, forskning och utveckling, innovation och internationellt samarbete Samordning med berörda parter och medlemsstaterna Då det finns många olika tillvägagångssätt och lösningar att välja mellan, och med hänsyn till att många berörda parter inom sjöfartssektorn och medlemsstaterna uttrycker att det finns ett behov av ett mer strukturerat informationsutbyte och en mer reglerad samordning av arbetet för att skynda på genomförandet av åtgärdspaketet, kommer kommissionen att bilda en särskild expertgrupp European Sustainable Shipping Forum (ESSF). ESSF kommer att föra samman såväl representanter för medlemsstaterna som för privata och offentliga organisationer för att, inom gemensamt definierade områden, få till stånd en strukturerad dialog, ett utbyte av bra arbetssätt och teknisk kunskap, samt samarbete och samordning mellan privata och offentliga inom sjöfartssektorn och berörda avdelningar inom kommissionen. Genom ESSF kommer det att bli möjligt att diskutera praktiska frågor och problem som kan dyka upp under genomförandeprocessen, i synnerhet under övergångsfasen innan de nya bestämmelserna träder i kraft. ESSF kommer därigenom även att skapa en plattform för att diskutera kortsiktiga åtgärder enligt beskrivningen i kapitel 2 ovan. Dessutom kommer ESSF, vid behov, att ta vederbörlig hänsyn till regionala särdrag. Det föreslås att ESSF ska vara uppbyggt på följande sätt: en plenarförsamling, ett sekretariat och icke-permanenta tekniska arbetsgrupper som leder ESSF:s arbete inom specifika frågor. ESSF ska ledas av kommissionen, som även lämnar ett förslag på direktiv för forumet som forumet därefter ska godkänna. Det föreslås av ESSF bildas genom ett särskilt kommissionsbeslut Vägledning för genomförande av direktiv 2012/33/EU Direktiv 2012/33/EU offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 november Medlemsstaterna ska senast den 18 juni införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. I direktivet föreskrivs ett antal genomförandeakter och delegerade akter, vilka bland annat syftar till att hjälpa medlemsstaterna att följa upp, genomföra och tillämpa direktivet. Dessutom anges i direktivet att en kommitté och en expertgrupp med sakkunniga från medlemsstaterna ska hjälpa kommissionen vid framtagningen av dessa akter. För att denna process ska bli verklighet föreslås det att en expertgrupp som diskuterar genomförandet av direktiv 2012/33/EU skapas inom ramarna för ESSF. Följande steg SV 9 SV

10 3.2. Regleringsåtgärder Åtgärd 11. Skapa European Sustainable Shipping Forum (ESSF). 12. Organisera ESSF:s första plenarsammanträde och starta arbetet i ESSF:s tekniska arbetsgrupper. 13. Diskutera genomförandet av direktiv 2012/33/EU. Kommissionen tillsammans med alla berörda parter ESSF Tidsperi od Första halvan av 2013 Andra halvan av 2013 Från andra medlemsstaterna/ halvan av ESSF/ 2013 till 2015 sjöfartssektorn Ramvillkor för användning av marin LNG som fartygsbränsle För att potentialen hos LNG som fartygsbränsle ska kunna utnyttjas måste man göra vad man kan för att säkerställa att alla nödvändiga säkerhetsregler finns på plats. Detta arbete måste utföras i god tid så att den rättsliga osäkerheten försvinner. Arbete pågår på såväl internationell nivå som på IMO-, ISO- och EU-nivå för att säkerställa att detta blir fallet Arbete inom IMO För närvarande arbetar IMO:s underkommitté för flytande ämnen och gaser i bulk (BLG) med internationella föreskrifter för gas som bränsle IGF (International Gas as Fuel Code) som kommer att ersätta IMO:s tillfälliga riktlinjer för gas som fartygsbränsle (MSC. 285(86)). Viktiga tekniska frågor håller fortfarande på att undersökas, som placeringen av LNG-tanken, skydd mot skador vid kollisioner och grundstötningar, användning av portabla tankar och reglerna för bunkringsverksamhet. Dessa tekniska frågor är av stor vikt, inte minst när det handlar om passagerarfartyg. Även frågor rörande utbildningen av sjömän kommer att behöva undersökas närmare. IGF-föreskrifterna förväntas bli färdiga under Arbete inom ISO Inom ISO arbetar den berörda tekniska kommittén (ISO TC 67 arbetsgrupp 10) för närvarande med att ta fram riktlinjer för system och installationer för att tillhandahålla LNG som bränsle till fartyg. I detta arbete ingår även framtagning av krav rörande säkerhet, komponenter, system och utbildning. Det första utkastet till riktlinjerna kommer att bli färdigt under Riktlinjerna kommer att komplettera det arbete som ISO redan har utfört inom marin LNG Arbete på EU-nivå (a) Obligatoriska tekniska standarder för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Den 24 januari 2013 presenterade kommissionen paketet för miljövänlig energi för transport som innehåller ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 14. I det föreslagna direktivet krävs att medlemsstaterna ser till att alla hamnar för sjöfart inom TEN-T:s stomnät utrustas med LNG-tankstationer för fartyg senast den 31 december 2020 (artikel 6.2). Därtill krävs i det föreslagna direktivet att 14 COM(2013) 18 final. SV 10 SV

11 alla tankstationer ska uppfylla vissa bestämda tekniska specifikationer senast den 31 december 2015 (artikel 6.4). LNG-tankstationer för fartyg ska följa de europeiska standarder som håller på att tas fram med utgångspunkt i den globala ISO-standarden ISO/TC67/WG10. (b) Rutiner och regler för distribution och bunkring av marin LNG Bristen på gemensamma rutiner och harmoniserade regler på EU-nivå för distribution och bunkring av LNG för fartyg är en fråga som för närvarande behandlas av kommissionen i samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). Arbetet har biståtts av en särskild expertgrupp inom marin LNG som sammanträdde i april, juni och december Dessa möten anordnades av kommissionen och EMSA. Expertgruppen arbetade framför allt med att sammanställa de nuvarande reglerna och standarderna för LNG och identifiera möjliga hinder för storskalig användning av LNG som fartygsbränsle inom EU. Vidare samordnar kommissionen sitt arbete med och följer, med hjälp av EMSA, de pågående lagstiftningsändringarna på internationell nivå rörande bunkring av marin LNG inom IMO, ISO, IAPH (International Association of Ports and Harbours) och SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators). EMSA har även anlitat extern expertis för att analysera eventuella luckor i regler och standarder för bunkring för gasdrivna fartyg. Kommissionen kommer att fortsätta diskussionerna och arbetet med att anta EU-övergripande ramvillkor för bunkring av LNG som är förenliga med standarder och föreskrifter på internationell nivå. I arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Actions towards a comprehensive EU framework on LNG for shipping (ej översatt till svenska) som medföljer meddelandet Miljövänlig energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen 15 anges de resultat som uppnåtts hittills och de steg som ska vidtas fram till slutet av för att uppnå en komplett samling regler, standarder och riktlinjer. (c) Stödåtgärder Europaparlamentet har även föreslagit en förberedande åtgärd (med en budget på 1 miljon euro) med syfte att främja införandet av lämpliga ramvillkor för LNG för sjöfart, t.ex. genom fokusstudier. Åtgärdens omfattning är ännu inte fastställd och hänsyn kommer att tas till resultaten från den analys av luckor i regelverket som utfördes under 2012 av kommissionen, EMSA och berörda parter. Den förberedande åtgärden kan även stödja eventuella framtida insatser för att vidareutveckla ramvillkoren för användning av marin LNG som följer på diskussionerna i ESSF. Följande steg för marin LNG Med tanke på ämnets komplexitet finns det ett behov av att vidga omfattningen och deltagandet till andra berörda parter i leveranskedjan för marin LNG och inkludera berörda myndigheter i medlemsstaterna. Därför föreslås det att en arbetsgrupp för marin LNG skapas inom ESSF. Arbetsgruppen ska basera sitt arbete bland annat på de resultat som den särskilda expertgruppen för LNG-frågor har kommit fram till, de rekommendationer som utfärdats vid EMSA:s analys av luckor i lagstiftningen och ytterligare genomförbarhetsstudier med stöd av TEN-T-programmet, dvs. Northern EU LNG project etc. 15 COM(2013) 17 final, SV 11 SV

12 Arbetsgruppen kommer att vara rådgivande till ESSF kring tekniska och juridiska aspekter vid framtagningen av ramvillkor (standarder, riktlinjer och/eller lagstiftning) för att främja användningen av LNG som marint bränsle på EU-nivå. Den kan även utföra följande åtgärder: Åtgärd 14. Utveckla gemensamma, harmoniserade riktlinjer, standarder och/eller regler för marin LNG som fartygsbränsle som omfattar tekniska, operativa, säkerhetsmässiga, skyddsmässiga och utbildningsmässiga aspekter av (a) transport, lagring och distribution, (b) bunkring, (c) användning på fartyg. 15. Analysera några av de potentiella marknadshinder som hämmar användningen av LNG, dvs. organisatoriska, operativa och kostnadsrelaterade faktorer och bristande information. 16. Upprätthålla kontakter och samordna arbetet med pågående ändringar av regler och föreskrifter kring användningen av marin LNG på internationell nivå, dvs. inom IMO, ISO, IAPH, SIGTTO etc. 17. Ge vägledning och stöd för framtagning och bedömning av effektiva affärsmodeller (för leveranskedjan för LNG). 18. Öka den allmänna medvetenheten om fördelarna med marin LNG. Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Tidsperio d Teknik för avgasrening Godkännande av avgasreningssystem på fartyg Harmoniserade krav för godkännande av avgasreningssystem (skrubbing-teknik) ombord på fartyg som för flagg för en EU-medlemsstat infördes genom kommissionens direktiv 2011/75/EU av den 2 september om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning 17. Enligt dessa nya bestämmelser, som gäller från den 5 oktober 2012, måste avgasreningssystem ombord på EU-fartyg följa de standarder som fastställs i bilaga A.1 18 till direktivet EUT L 239, , s. 1 EGT L 46, , s. 25. Bilaga A.1 Utrustning för vilken de internationella instrumenten redan innehåller detaljerade provningsstandarder. SV 12 SV

13 Krav för avfall genererat genom avgasrening Vissa typer av avgasreningssystem genererar avfall som inte kan släppas utan i havet utan måste tas om hand på ett korrekt sätt. Därför kommer kraven på avfall genererat av avgasreningssystem att bedömas av kommissionens avdelningar under den pågående översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. Följande steg för avgasreningsteknik Med tanke på de tekniska, operativa och ekonomiska utmaningarna i samband med installation, drift och underhåll av avgasreningssystem (skrubbrar) föreslås det att en arbetsgrupp inom avgasreningsteknik ska inrättas inom ESSF. Arbetsgruppen ska bland annat titta på huruvida det är lämpligt att använda avgasreningssystem för alla olika typer av motorer och alla kategorier och storlekar av fartyg, startkostnader, tillgänglighet, produkternas utvecklingsstadium, återbetalningstid, deponering av rester (slagg) och utbildning av personal. Denna arbetsgrupp ska vara rådgivande till ESSF inom tekniska, ekonomiska och operativa frågor i samband med användning av avgasreningsteknik på fartyg. Åtgärd 19. Föreslå att ta med rester från avgasreningssystem i det omarbetade direktivet 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn. 20. Bedöma behovet av riktlinjer och/eller standarder för avgasreningsteknik, omfattande tekniska, operativa och säkerhetsmässiga aspekter, inklusive utbildning av personal, samt marin förorening. 21. Identifiera och analysera potentiella marknadshinder som hämmar användningen av avgasreningsteknik. 22. Samordna arbetet med pågående regleringsinitiativ på internationell nivå, exempelvis IMO:s arbete med spolvattenskriterier för avgasreningssystem. 23. Utbyta information om pågående och planerade projekt och försök i samband med installation av avgasreningsteknik ombord på fartyg. Kommission en Kommission en/ EMSA/ESS F Kommission en/ ESSF Kommission en med stöd av EMSA Kommission en/ EMSA/ESS F Tidsperi od Andra kvartalet Landström Standardiseringsåtgärder för att främja införandet av denna teknik, som i betydande grad kan minska den lokala föroreningen i hamnar och i framtiden kan matas med ren havsbaserad vindkraftsenergi, är redan på gång. Enligt förslaget till ett direktiv om utbyggnad av SV 13 SV

14 infrastrukturen för alternativa bränslen 19 måste medlemsstaterna se till att landströmsförsörjning till fartyg installeras i hamnar, förutsatt att detta är kostnadseffektivt och innebär miljöfördelar. Dessutom måste landströmsförsörjningen, enligt det föreslagna direktivet, följa den tillämpliga EN-standarden och de tekniska specifikationer som anges i den nyligen antagna globala standarden IEC/ISO/IEEE senast den 31 december Ytterligare stimulansåtgärder föreslås i den aktuella översynen av direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. I kommissionens förslag föreslås en obligatorisk tillfällig skattebefrielse för landströmsförsörjning till fartyg medan de ligger i hamn. När direktivet har antagits ska denna stimulansåtgärd gälla under period på åtta år. Diskussionerna om den föreslagna lagstiftningen pågår dock fortfarande. Följande steg Åtgärd 24. Medlemsstaterna och sjöfartssektorn ska utnyttja stimulansåtgärderna för landströmsförsörjning på bästa sätt. Medlemssta terna/ sjöfartssekt orn Tidsperi od Utveckling av infrastruktur I förslaget till en ny TEN-T-förordning anges infrastrukturkrav som syftar till att främja säkra, effektiva, smarta, energieffektiva och hållbara transporttjänster. Användningen av nya tekniker och innovationer tas också upp, i synnerhet byggandet av anläggningar för alternativa bränslen som krävs för användning av miljövänlig teknik på fartyg. TEN-T-stödet kommer att underlätta övergången till en miljövänligare sjöfart på de stora trafiklederna längs EU:s kuster och ledernas anslutningar till inlandet Forskning, teknisk utveckling och innovation EU:s sjunde ramprogram (FP7) för transport har lämnat stöd åt flera olika forskningsprojekt 20 med särskilt intresse för utvecklingen av innovativa marina koncept, däribland teknik för miljövänligare fartyg, alternativa bränslen och operativa strategier för en miljövänligare sjötransport. Besluten bakom stödet tar även hänsyn till prioriteringarna i den strategiska forskningsagenda för sjöfart som har definierats av den branschstyrda teknikplattformen Waterborne, som sammanför berörda parter inom forskning och utveckling kring vattenburen transport. 21. Teknikplattformen Waterborne håller för närvarande på att uppdatera sin strategiska forskningsagenda för att kunna lämna synpunkter om prioriteringar för nästa COM(2013) 18 final. STREAMLINE (Strategic Research for Innovative Marine Propulsion Concepts strategisk forskning inom innovativa koncept för marin framdrivning), TEFLES (Technologies and Scenarios for Low Emissions Shipping tekniker och scenarier för sjöfart med låga utsläpp), DEECON (Innovative Aftertreatment System for Marine Diesel Engine Emission Control innovativt efterbehandlingssystem för utsläppskontroll från marina dieselmotorer) och HELIOS (High Pressure Electronically Controlled Gas Injection for Marine Two-stroke Diesel Engines elektroniskt kontrollerad gasinsprutning under högt tryck för marina tvåtaktsdieselmotorer) är exempel på sådana EU-finansierade forskningsprojekt. Närmare information kan fås på webbplatsen för CORDIS (Gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling), SV 14 SV

15 arbetsprogram som ska genomföras inom Horizon 2020 EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation För att klara de miljö- och klimatutmaningar som sjöfartssektorn står inför krävs ytterligare investeringar i forskning och utveckling, tillsammans med ett mer samordnat och konsekvent angreppssätt från EU:s sjöfartsnäring. Vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem 22 (2011) innehåller ambitiösa mål för minskning av sjöfartens koldioxidutsläpp. Kontakter med berörda parter visar att sjöfartssektorn arbetar på innovativa sätt för att få fram utsläppsfria fartyg 23. Generellt sett leder ökad energieffektivitet hos ett fartyg till minskad total bränsleförbrukning och därigenom till en direkt minskning av utsläppen av förorenande ämnen och koldioxid. Sådana innovativa metoder kräver användning av flera nya tekniker, mer omfattande studier och genomförande av valideringsprojekt. Olika forsknings- och utvecklingsåtgärder för att genomföra åtgärdspaketet för hållbar sjötransport skulle kunna återfinnas i de olika specifika målen i Horizon 2020-programmet, under smarta, gröna och integrerade transporter och samhälleliga utmaningar. För att största möjliga nytta ska kunna dras av Horizon 2020-programmet bör en arbetsgrupp för forskning, innovation och teknik inrättas inom ESSF. Arbetsgruppen ska utarbeta ESSF:s forsknings- och utvecklingsinriktning, fastställa krav och medverka till beslut som stöder åtgärdspaketet inom det specifika Horizon 2020-programmet. Vid behov kommer hänsyn att tas till regionala särdrag. Följande steg Åtgärd 25. Bidra vid framtagningen av arbetsprogrammet för Horizon ansökningsomgångarna. a) Föreslå lämpliga ämnen och typer av åtgärder. b) Informera och vägleda berörda organisationer om hur de utnyttjar Horizon 2020-finansiering på bästa sätt för att genomföra åtgärdspaketet. 26. Bidra till agendan för strategisk forskning och innovation för sjötransportsektorn inom Horizon 2020-programmet. a) Övervaka arbetets framskridande och uppdatera forsknings- och utvecklingskraven för åtgärdspaketet. b) Hjälpa till att anpassa EU:s forskningsoch innovationsåtgärder efter genomförandet av politiska beslut. teknikplattformen Waterborne (WTP)/ESSF WTP/ESSF WTP/ESSF Tidsperi od Under 2013 och framåt Under 2013 och framåt KOM(2011) 144 slutlig. Den senaste LeaderSHIP-rapporten, som publicerades den 20 februari 2013, diskuterar även ett möjligt offentlig-privat partnerskap i arbetet med att få fram fartyg utan utsläpp/utan tekniska olyckor ( SV 15 SV

16 4. SLUTSATSER Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med medlemsstaterna och berörda parter för att genomföra de åtgärder som identifieras i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 16 september 2011, samt för att ta fram kompletterande åtgärder som främjar efterlevnaden av kraven på lägre svavelutsläpp och en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart inom EU. Av denna anledning kommer de åtgärder som identifieras i de tidigare kapitlen och som sammanfattas i bilaga 1 att genomföras. För att skynda på och samordna denna process kommer kommissionen att skapa ett större forum för berörda parter European Sustainable Shipping Forum (ESSF). ESSF kommer att utgöra en plattform för strukturell dialog, utbyte av bra arbetssätt och teknisk kunskap, samt samarbete och samordning mellan relevanta offentliga och privata parter inom sjöfartssektorn och kommissionens berörda avdelningar, på områden som identifieras gemensamt. Flera tekniska arbetsgrupper kommer att hjälpa ESSF. De kommer i första hand att fokusera på teknik för avgasrening och ökad användning av marin LNG, samordning av forsknings- och utvecklingsaktiviteter och innovation (med utgångspunkt i den bredare forsknings- och utvecklingsanalys som utförs av teknikplattformen Waterborne), finansieringsfrågor och utbyte av bra arbetssätt för genomförandet av direktiv 2012/33/EU. Kommissionen kommer att rapportera om hur arbetet fortskrider med genomförandet av dessa åtgärder under mitten av SV 16 SV

17 BILAGA 1: Färdplan för ett snabbare genomförande av åtgärdspaketet för hållbar sjötransport Åtgärd 1 Ansöka om medel via TEN-T:s ettåriga och fleråriga ansökningsomgångar Utnyttja möjligheterna i Marco Poloprogrammets ansökningsomgång Analysera möjliga sätt att justera kriterierna i Marco Polo II-programmet för att bättre återspegla marknadsförhållandena och möjliggöra finansiering av miljövänliga sjöfartsprojekt. 4 Få till stånd en bättre användning av EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn och samordning med andra EU-instrument, exempelvis strukturfonder, EIB-lån etc. 5 Se till att det finns kontinuitet i ESN:s arbete med möjliga effekter (t.ex. trafikomställningar) för närsjöfarten inom svavelkontrollområdet (SECA). Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn Sjöfartssektorn medlemsstaterna medlemsstaterna/ sjöfartssektorn ESN/SPC Ti ds pe ri od Stängd Första halvåret 2013 Tidigt 2013 Tidigt Skapa större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfartssektorn. EIB/kommissionen 7 Utforska möjligheterna för tänkbara partnerskap över sektorsgränserna som skulle kunna säkra EIB-finansiering för sjöfartsprojekt. 8 Utforska möjligheten att använda LGTT eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer för att finansiera infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn med lång återbetalningstid. 9 Utforska möjligheten att finansiellt slå samman olika uppgraderingsprojekt i syfte att erhålla allmänna EIB-lån. medlemsstaterna/ sjöfartssektorn/ ESSF medlemsstaterna/ sjöfartssektorn/ ESSF Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn SV 17 SV

18 Åtgärd Ti ds pe ri od 10 Undersöka möjligheten att införa nationella finansieringsmetoder som hjälper nationella sjöfartsoperatörer att tidigt uppfylla kraven på lägre svavelutsläpp. Medlemsstaterna 11 Identifiera möjliga stimulansåtgärder på lokal, nationell och regional nivå, exempelvis rabatter på hamnavgifter för miljövänliga fartyg (i enlighet med reglerna för statligt stöd). 12 Fortsätta det internationella samtalet kring sjöfartsfrågor med viktiga internationella samarbetspartner och samordna arbetet rörande hållbarhetsfrågor inom sjöfarten med IMO och ISO. 13 Skapa European Sustainable Shipping Forum (ESSF). 14 Organisera ESSF:s första plenarsammanträde och starta arbetet i ESSF:s tekniska arbetsgrupper. 15 Diskutera genomförandet av direktiv 2012/33/EU. 16 Utveckla gemensamma, harmoniserade riktlinjer, standarder och/eller regler för marin LNG som fartygsbränsle som omfattar tekniska, operativa, säkerhetsmässiga, skyddsmässiga och utbildningsmässiga aspekter av (a) transport, lagring och distribution, (b) bunkring, (c) användning på fartyg. 17 Analysera några av de potentiella marknadshinder som hämmar användningen av LNG, dvs. organisatoriska, operativa och kostnadsrelaterade faktorer och bristande information. Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn Kommissionen med stöd av EMSA Kommissionen tillsammans med berörda parter ESSF medlemsstaterna/ ESSF/ sjöfartssektorn Fortlöpande Första halvan av 2013 Andra halvan av 2013 Från andra halvan av 2013 till 2015 SV 18 SV

19 Åtgärd 18 Upprätthålla kontakter och samordna arbetet med pågående ändringar av regler och föreskrifter kring användningen av marin LNG på internationell nivå, dvs. inom IMO, ISO, IAPH, SIGTTO etc. 19 Ge vägledning och stöd för framtagning och bedömning av effektiva affärsmodeller (för leveranskedjan för LNG). 20 Öka den allmänna medvetenheten om fördelarna med marin LNG. 21 Föreslå att ta med rester från avgasreningssystem i det omarbetade direktivet 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn. 22 Bedöma behovet av riktlinjer och/eller standarder för avgasreningsteknik, omfattande tekniska, operativa och säkerhetsmässiga aspekter, inklusive utbildning av personal, samt marin förorening. Kommissionen Ti ds pe ri od Andra kvartalet Identifiera och analysera potentiella marknadshinder som hämmar användningen av avgasreningsteknik. 24 Samordna arbetet med pågående regleringsinitiativ på internationell nivå, exempelvis IMO:s arbete med spolvattenskriterier för avgasreningssystem. ESSF ESSF 25 Utbyta information om pågående och planerade projekt och försök i samband med installation av avgasreningsteknik ombord på fartyg. 26 Medlemsstaterna och sjöfartssektorn ska utnyttja stimulansåtgärderna för landströmsförsörjning på bästa sätt. 27 Bidra vid framtagningen av arbetsprogrammet för Horizon 2020-ansökningsomgångarna. Föreslå lämpliga ämnen och typer av åtgärder. Informera och vägleda berörda organisationer Medlemsstaterna/ sjöfartssektorn WTP/ESSF Under 2013 och framåt SV 19 SV

20 Åtgärd om hur de utnyttjar Horizon 2020-finansiering på bästa sätt för att genomföra åtgärdspaketet. 28 Bidra till agendan för strategisk forskning och innovation för sjötransportsektorn inom Horizon 2020-programmet. Övervaka arbetets framskridande och uppdatera forsknings- och utvecklingskraven för åtgärdspaketet. Hjälpa till att anpassa EU:s forsknings- och innovationsåtgärder efter genomförandet av politiska beslut. WTP/ESSF Ti ds pe ri od Under 2013 och framåt SV 20 SV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen STOHAB 2013-03-11 Till Stockholms Hamn AB:s styrelse Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Bakgrund Stockholms Hamnar tog

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.7.2011 SEK(2011) 919 slutlig ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslaget till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv?

Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv? Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv? Stefan Andersson 2014-11-06 Så beslutar EU EU-kommissionen Ministerrådet Europaparlamentet Direktivet EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 16 mars 2016 (OR. en) 2014/0216 (COD) PE-CONS 24/15 CODIF 49 ECO 45 INST 113 MI 234 CODEC 523 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 31.5.2012 2011/0380(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till fiskeriutskottet

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-10-11 Dokumentbeteckning KOM (2016) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM147. Förordning om koldioxidutsläpp från fartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM147. Förordning om koldioxidutsläpp från fartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om koldioxidutsläpp från fartyg Miljödepartementet 2013-08-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 480 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning,

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 501 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 2016/0287(COD) 17.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer