RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 475 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox (Text av betydelse för EES) SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox (Text av betydelse för EES) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Syftet med den första lägesrapporten och information om rapporteringsperioden Sammanfattning av den första lägesrapporten och rapportens uppbyggnad Åtgärder på kort sikt det aktuella läget i genomförandearbetet och följande steg EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn Europeiska investeringsbanken (EIB) Nationell finansiering Statliga stödåtgärder som omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd Andra nationella och regionala program som stöder hållbar sjöfart Internationell dialog och tekniskt samarbete Åtgärder på medellång och lång sikt nuläge och följande steg Samordning med berörda parter och medlemsstater Vägledning för genomförande av direktiv 2012/33/EU Regleringsåtgärder Ramvillkor för användning av marin LNG som fartygsbränsle Arbete inom IMO Arbete inom ISO Arbete på EU-nivå Teknik för avgasrening Godkännande av avgasreningssystem på fartyg Krav för avfall genererat genom avgasrening Landström Utveckling av infrastruktur Forskning, teknisk utveckling och innovation Slutsatser... 1 Bilaga Bilaga SV 2 SV

3 1. INLEDNING I september 2011 framlades arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox 1 (ej översatt till svenska). Detta dokument, nedan kallat åtgärdspaketet, medföljde förslaget till ändring av direktiv 1999/32/EG av den 26 april Ändringen innebär införlivande av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) bestämmelser från 2008 om maximal tillåten svavelhalt för bränslen som används inom sjöfartssektorn. I åtgärdspaketet föreslås ett antal kompletterande åtgärder på kort sikt, inom den nuvarande budgetramen, för att minska efterlevnadskostnaderna i samband med de nya kraven på lägre svavelutsläpp. Dessutom föreslås ett antal kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt för att de miljöutmaningar som EU:s sjöfartssektor står inför ska kunna hanteras utifrån ett bredare perspektiv och på ett mer integrerat sätt Syftet med den första lägesrapporten och information om rapporteringsperioden Den 21 november 2012 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2012/33/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen 2. I direktivet lyfts användningen av alternativa teknikbaserade metoder för efterlevnad fram som ett alternativ till bränslebaserade metoder, exempelvis avgasreningssystem ombord, alternativa bränslen som flytande naturgas (nedan kallad LNG) och landström. Enligt artikel 1.10 c 2 i direktiv 2012/33/EU ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta lämpliga åtgärder, inbegripet de som anges i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox och som ska främja efterlevnad av miljökraven i detta direktiv och minska eventuella negativa effekter. I denna första lägesrapport, som omfattar perioden från september 2011 till januari 2013, redovisas i vilken grad åtgärderna som fastställs i åtgärdspaketet har genomförts. Dessutom lämnas förslag på hur kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter inom sjöfartssektorn kan utöka sitt samarbete för genomförandet av åtgärderna och fastställs en metod för att vid behov ta fram kompletterande åtgärder Sammanfattning av den första lägesrapporten och rapportens uppbyggnad Att införa teknik som gör det möjligt att efterleva direktivet kräver kapitalinvesteringar från den privata sektorn, vid behov med stöd från den offentliga sektorn. I kapitel 2 beskrivs kortfattat arbetet fram till idag med de kortsiktiga kompletterande åtgärder som togs fram för att EU:s nuvarande finansieringsinstrument, och nationella finansieringssystem, ska kunna fortsätta ge specifikt stöd till sjöfartsprojekt med fokus på lösningar som efterlever de nya kraven på lägre svavelutsläpp. I kapitlet presenteras såväl de framsteg som har uppnåtts som de utmaningar som hindrar att åtgärder genomförs. Förslag lämnas även på hur dessa utmaningar kan bemötas. Arbetet med att ta fram kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt har redan påbörjats med ett antal åtgärder som är inriktade på att identifiera och åtgärda luckor i lagstiftningen som hindrar ett tryggt och säkert införande av teknik för miljövänligare fartyg och användning av alternativa bränslen i synnerhet marin flytande naturgas (LNG). 1 2 SEK(2011) 1052 slutlig. EUT L 327, , s. 1. SV 3 SV

4 Åtgärder har även tagits fram för att utveckla nödvändiga standarder och en grön infrastruktur. Kapitel 3 innehåller en kort sammanfattning av nuläget i denna process och en beskrivning av den fortsatta inriktningen, där kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter inom sjöfartssektorn tillsammans arbetar för att genomföra åtgärdspaketet. I detta sammanhang föreslår kommissionen att en särskild expertgrupp European Sustainable Shipping Forum (ESSF) ska bildas. I kapitel 4 presenteras slutsatserna och en sammanfattning av de följande stegen. I bilaga 1 till denna rapport presenteras en färdplan för ett snabbare genomförande av åtgärdspaketet för hållbar sjötransport. I bilaga 2 slutligen förtecknas de TEN-Tsamfinansierade projekt för sjömotorvägar och hamnar som stöder den politiska prioriteringen om låga svavelutsläpp. 2. ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT DET AKTUELLA LÄGET I GENOMFÖRANDEARBETET OCH FÖLJANDE STEG 2.1. EU:s finansieringsinstrument för transportsektorn Under 2011 och 2012 har TEN-T-programmet (det transeuropeiska transportnätet) och Marco Polo II-programmet gett specifikt ekonomiskt stöd till sjöfartsprojekt med fokus på lösningar för efterlevnad av de nya kraven på lägre svavelutsläpp och projekt som underlättar användningen av avgasreningssystem ombord, alternativa bränslen som LNG och landström. (a) TEN-T-programmet TEN-T-programmet har samfinansierat ett antal projekt som har bidragit till målet att öka stödet för användning av bränslen med låg svavelhalt. Som exempel på projekt kan nämnas genomförbarhetsstudier, förberedande studier, pilotarbeten och arbeten för att underlätta utvecklingen av grön infrastruktur, exempelvis med marin LNG, landbaserad bunkringsinfrastruktur, landströmsförsörjning och avgasreningsteknik. Det totala värdet på dessa TEN-T-samfinaniserade projekt för sjömotorvägar och hamnar uppgår till 123,3 miljoner euro, varav 56,9 miljoner euro utgör EU:s samlade bidrag. Utvecklingen av bunkringsinfrastruktur för LNG har ägt rum inte bara i svavelkontrollområdet (SECA Sulphur Emission Control Area) utan även i Medelhavet och Atlanten. Denna utveckling har huvudsakligen skett på frivillig basis genom initiativ från medlemsstaterna i södra EU och har potential att bidra till utbyggnaden av LNGbunkringsanläggningar över hela EU. Stöd för en miljövänligare sjöfartssektor och tillhörande utveckling av hamninfrastruktur, inklusive bunkerpråmar för marin LNG, kommer att förbli en prioritering under de kommande ettåriga och fleråriga TEN-T-ansökningsomgångarna. Fokus behöver även läggas på andra åtgärder som validering och provning av nya miljövänligare tekniker, stöd för alternativa bränslen inklusive LNG och möjligheten till individuella fartygsjusteringar för att klara miljökraven. Det kommer dessutom att bli viktigt att uppgradera och ta fram nya åtgärder för befintliga och planerade anslutningar till sjömotorvägar. Reglerna för statligt stöd kommer att följas i samband med TEN-T-projekten, när så är tillämpligt. (b) Marco Polo II-programmet År 2011 infördes i Marco Polo-programmet 3 en specifik politisk prioritering för stöd till närsjöfartsbaserade projekt inriktade på innovativ utsläppsminskande teknik och effektiva arbetssätt. 3 C(2011) 7317, SV 4 SV

5 Den ansökningsomgång som ägde rum 2011 gav dock dålig respons från sjöfartssektorn, framför allt till följd av det svåra ekonomiska och finansiella läget. Som en följd av detta valdes inget närsjöfartsprojekt enligt den specifika prioriteringen ut. Frågor rörande närsjöfartens konkurrenskraft och miljövänlighet tas även upp inom ramarna för en kompletterande åtgärd Contribution to European programme for the support of Short Sea Shipping (bidrag till det europeiska programmet för främjande av närsjöfart). Bland frågorna ingår troliga störningar i logistikkedjan eller trafikomställningar från sjötransport till landtransport som en följd av de strängare kraven för svavelutsläpp inom det europeiska svavelkontrollområdet (SECA) som införs Nätverket European Shortsea Network (ESN) som består av olika nationella center för främjande av närsjöfart (SPC Shortsea Promotion Centres) håller för närvarande på att genomföra denna åtgärd 4. Som ett första steg ska ESN i slutet av 2013 ta fram en metod för datainsamling och bedömning av såna möjliga effekter på närsjöfarten inom svavelkontrollområdet. I Marco Polo-programmets ansökningsomgång 2012 (med en budget på 64,6 miljoner euro) har man behållit prioriteringarna för en ren och miljövänlig närsjöfart. De första indikationerna tyder på att ansökningsomgången 2012 lockade betydligt fler närsjöfartsprojekt än 2011 och resultaten av projektutvärderingarna kommer att offentliggöras under första halvan av För att få en kontinuitet i alla dessa initiativ under den kommande fleråriga budgetramen för perioden 2020 blir det viktigt att säkerställa att aktiviteterna för att stödja åtgärder som främjar en miljövänligare sjöfart fortsätter via uppföljningen av Marco Polo-programmet inom det omarbetade TEN-T-programmet 5 och Fonden för ett sammanlänkat Europa 6. Kommissionens förslag rörande TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa diskuteras för närvarande inom lagstiftningsförfarandet mellan Europaparlamentet och rådet. Följande steg I enlighet med artikel 12 i Marco Polo-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II), EUT L 328, , s. 1) omfattade arbetsprogrammet 2011 fyra extra kompletterande åtgärder. Contribution to European programme for the support of Short Sea Shipping (SSS) realiseras genom ett anslag i enlighet med artikel f i tillämpningsföreskrifterna för förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget. Den preliminära budgeten uppgår till euro. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, KOM(2011) 650 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, KOM(2011) 665 slutlig. SV 5 SV

6 ESN European Shortsea Network, SPC nationella center för främjande av närsjöfart. Åtgärd Tidsperi od 1. Ansöka om medel via TEN-T:s ettåriga och Medlemsstaterna/ Stängd fleråriga ansökningsomgångar sjöfartssektorn 2. Utnyttja möjligheterna i Marco Poloprogrammets Sjöfartssektorn Första halvåret ansökningsomgång Analysera möjliga sätt att justera kriterierna i Tidigt 2013 Marco Polo II-programmet för att bättre medlemsstaterna återspegla marknadsförhållandena och möjliggöra finansiering av miljövänliga sjöfartsprojekt. 4. Få till stånd en bättre användning av EU:s Tidigt 2013 finansieringsinstrument för transportsektorn medlemsstaterna/ och samordning med andra EU-instrument, sjöfartssektorn exempelvis strukturfonder, EIB-lån etc. 5. Se till att det finns kontinuitet i ESN:s arbete med möjliga effekter (t.ex. ESN/SPC trafikomställningar) för närsjöfarten inom svavelkontrollområdet (SECA) Europeiska investeringsbanken (EIB) EIB har fortsatt att tillhandahålla finansiering för marina transportprojekt med fokus på att stödja utvecklingen av teknik för miljövänligare fartyg och ökad bränsleeffektivitet, i linje med EU-lagstiftningen. Till exempel skulle EIB-lån kunna stå för upp till hälften av kostnaderna för nya fartyg (särskilt vid användning av ny teknik) eller optimeringsprojekt för hela fartygsbestånd, exempelvis installation av avgasrening och anpassning av motorer till LNG-drift, förutsatt att lånets minimistorlek är 50 miljoner euro. Hittills är det dock få ansökningar om finansiering som har lämnats in till EIB. Ett möjligt sätt att hantera sjöfartssektorn svaga respons skulle kunna vara att skapa en större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfart. Dessutom skulle nya möjligheter kunna uppstå genom tänkbara partnerskap (med flera olika parter) över sektorsgränserna. 7 Sådana partnerskap skulle kunna sammanföra partner som arbetar för att utveckla, finansiera och genomföra sjöfartsprojekt med syfte att exempelvis prova, kontrollera och sprida teknik för miljövänligare fartyg. Att slå samman flera olika uppgraderingsprojekt för att nå den kritiska massa som krävs (dvs. över 50 miljoner euro), skulle kunna vara ett annat alternativ för sjöfartssektorn att undersöka. Dessutom bör användningen av andra innovativa finansiella instrument som införts av EIB för att finansiera stora europeiska infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn, exempelvis instrumentet för lånegarantier för TEN-T-projekt (LGTT Loan Guarantee for TEN-T) eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer 8, eller finansieringsinstrumentet för riskdelning för finansiering av pilot- och demonstrationsprojekt 7 8 Till exempel en allians mellan organisationer från två eller flera olika sektorer, exempelvis företag, myndigheter och mellanstatliga organisationer som verkar inom sjöfartsområdet. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 670/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av beslut nr 1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ) och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet. SV 6 SV

7 undersökas närmare. Den grönbok 9 om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin som nyligen offentliggjordes bör också tas i beaktande. Följande steg Åtgärd 6. Skapa större medvetenhet om EIB:s utlåningsvillkor för sjöfartssektorn. 7. Utforska möjligheterna för tänkbara partnerskap över sektorsgränserna som skulle kunna säkra EIB-finansiering för sjöfartsprojekt. 8. Utforska möjligheten att använda LGTT eller pilotfasen i Europa 2020-initiativet om projektobligationer för att finansiera infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn med lång återbetalningstid. 9. Utforska möjligheten att finansiellt slå samman olika uppgraderingsprojekt i syfte att erhålla allmänna EIB-lån. EIB/ kommission en/ sjöfartssekto rn Kommission en/ ESSF Kommission en/ medlemsstat erna/ sjöfartssekto rn/ ESSF Tidsperi od ESSF EIB Europeiska investeringsbanken, ESSF European Sustainable Shipping Forum Nationell finansiering Statliga stödåtgärder som omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd Villkoren för att använda statliga stödåtgärder för att främja en tidig anpassning till de nya miljökraven, enligt avsnitten och i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 10, har klargjorts ytterligare. Medlemsstater som vill stödja operatörer som påverkas av kraven på lägre svavelutsläpp som infördes genom direktiv 2012/33/EU kan erbjuda statligt stöd för följande: Inköp av nya fartyg som följer de nya svavelgränsvärdena, förutsatt att inköpen äger rum minst ett år innan de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. fram till den 31 december Stödet får maximalt uppgå till 10 % för stora företag, 15 % för medelstora företag och 20 % för små företag. Eftermontering av utrustning på befintliga fartyg för att följa de nya svavelgränsvärdena (t.ex. genom montering av avgasreningssystem) innan de nya bestämmelserna träder i kraft, dvs. fram till den 31 december. Stödet får maximalt uppgå till 50 % för stora företag, 60 % för medelstora företag och 70 % för små företag COM(2013) 150 final. EUT C , s. 1. SV 7 SV

8 På grund av de budgetunderskott och åtstramningsåtgärder som gäller i de flesta av EU:s medlemsstater har användningen av denna möjlighet varit begränsad. Hittills är Finland den enda medlemsstaten som har gett ett sådant stöd för tidig anpassning till kraven i det nyligen antagna direktivet (direktiv 2012/33/EU). Kommissionen godkände det finska stödprogrammet den 7 december Den 23 januari 2013 godkändes några ändringar av det ursprungliga programmet. 12 Vidare har de finska myndigheterna infört ett individuellt stöd baserat på detta program för en ny LNG-driven färja mellan Åbo och Stockholm Andra nationella och regionala program som stöder hållbar sjöfart Vid sidan av åtgärder för att stödja en tidig anpassning till de nya miljökraven är det nödvändigt att undersöka möjligheterna till specifikt offentligt engagemang på nationell och/eller regional nivå för att möjliggöra en hållbar sjöfart i enlighet med reglerna för statligt stöd. Detta engagemang skulle kunna ta sig uttryck i stimulansåtgärder för miljövänliga fartyg som anlöper nationella hamnar, t.ex. genom rabatter på hamnavgifter, skattebefrielser eller andra nationella program som belönar de som tidigt investerar i miljövänlig sjöfartsteknik och de som främjar en hållbar sjöfart. Följande steg 2.4. Internationell dialog och tekniskt samarbete Kommissionen har haft med åtgärdspaketet på agendan vid bilaterala och multilaterala samtal kring sjöfartsfrågor med viktiga samarbetspartner som Amerikas förenta stater, Kina, Japan, Norge och Brasilien. Syftet med dessa samtal har varit att hålla viktiga samarbetspartner informerade om EU:s förslag, att få kunskap om samarbetspartnernas egna satsningar inom detta område, att identifiera möjligheter till samarbete och att säkerställa en global kompatibilitet för tekniska och operativa åtgärder. Samordning kommer att krävas med de satsningar som utförs av IMO, Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och andra relevanta organ för att få en global driftskompatibilitet för eventuella tekniska och operativa standarder som antas av EU eller på internationell nivå. Följande steg Åtgärd 10. Fortsätta det internationella samtalet kring sjöfartsfrågor med viktiga internationella samarbetspartner och samordna arbetet med hållbarhetsfrågor inom sjöfarten med IMO och ISO. Kommissio nen med stöd av EMSA Tidsperio d Fortlöpan de 3. ÅTGÄRDER PÅ MEDELLÅNG OCH LÅNG SIKT NULÄGE OCH FÖLJANDE STEG I åtgärdspaketet föreslås kompletterande åtgärder på medellång och lång sikt inom följande områden: EU:s lagstiftning och regelverk, miljövänlig teknik och alternativa bränslen för SA Finland Stödprogrammet om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, EUT C 22, , s. 4. SA (2012/N) Finland Ändringar av ordningen om allmänna riktlinjer för investeringsstöd till fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, offentliggjort den 23 januari SA Finland Statligt stöd för miljöskydd för Viking Line Ltd., antaget den 25 april 2012, EUT C 160, , s. 9. SV 8 SV

9 sjöfart, grön infrastruktur, tänkbara finansieringsmöjligheter, forskning och utveckling, innovation och internationellt samarbete Samordning med berörda parter och medlemsstaterna Då det finns många olika tillvägagångssätt och lösningar att välja mellan, och med hänsyn till att många berörda parter inom sjöfartssektorn och medlemsstaterna uttrycker att det finns ett behov av ett mer strukturerat informationsutbyte och en mer reglerad samordning av arbetet för att skynda på genomförandet av åtgärdspaketet, kommer kommissionen att bilda en särskild expertgrupp European Sustainable Shipping Forum (ESSF). ESSF kommer att föra samman såväl representanter för medlemsstaterna som för privata och offentliga organisationer för att, inom gemensamt definierade områden, få till stånd en strukturerad dialog, ett utbyte av bra arbetssätt och teknisk kunskap, samt samarbete och samordning mellan privata och offentliga inom sjöfartssektorn och berörda avdelningar inom kommissionen. Genom ESSF kommer det att bli möjligt att diskutera praktiska frågor och problem som kan dyka upp under genomförandeprocessen, i synnerhet under övergångsfasen innan de nya bestämmelserna träder i kraft. ESSF kommer därigenom även att skapa en plattform för att diskutera kortsiktiga åtgärder enligt beskrivningen i kapitel 2 ovan. Dessutom kommer ESSF, vid behov, att ta vederbörlig hänsyn till regionala särdrag. Det föreslås att ESSF ska vara uppbyggt på följande sätt: en plenarförsamling, ett sekretariat och icke-permanenta tekniska arbetsgrupper som leder ESSF:s arbete inom specifika frågor. ESSF ska ledas av kommissionen, som även lämnar ett förslag på direktiv för forumet som forumet därefter ska godkänna. Det föreslås av ESSF bildas genom ett särskilt kommissionsbeslut Vägledning för genomförande av direktiv 2012/33/EU Direktiv 2012/33/EU offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 november Medlemsstaterna ska senast den 18 juni införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. I direktivet föreskrivs ett antal genomförandeakter och delegerade akter, vilka bland annat syftar till att hjälpa medlemsstaterna att följa upp, genomföra och tillämpa direktivet. Dessutom anges i direktivet att en kommitté och en expertgrupp med sakkunniga från medlemsstaterna ska hjälpa kommissionen vid framtagningen av dessa akter. För att denna process ska bli verklighet föreslås det att en expertgrupp som diskuterar genomförandet av direktiv 2012/33/EU skapas inom ramarna för ESSF. Följande steg SV 9 SV

10 3.2. Regleringsåtgärder Åtgärd 11. Skapa European Sustainable Shipping Forum (ESSF). 12. Organisera ESSF:s första plenarsammanträde och starta arbetet i ESSF:s tekniska arbetsgrupper. 13. Diskutera genomförandet av direktiv 2012/33/EU. Kommissionen tillsammans med alla berörda parter ESSF Tidsperi od Första halvan av 2013 Andra halvan av 2013 Från andra medlemsstaterna/ halvan av ESSF/ 2013 till 2015 sjöfartssektorn Ramvillkor för användning av marin LNG som fartygsbränsle För att potentialen hos LNG som fartygsbränsle ska kunna utnyttjas måste man göra vad man kan för att säkerställa att alla nödvändiga säkerhetsregler finns på plats. Detta arbete måste utföras i god tid så att den rättsliga osäkerheten försvinner. Arbete pågår på såväl internationell nivå som på IMO-, ISO- och EU-nivå för att säkerställa att detta blir fallet Arbete inom IMO För närvarande arbetar IMO:s underkommitté för flytande ämnen och gaser i bulk (BLG) med internationella föreskrifter för gas som bränsle IGF (International Gas as Fuel Code) som kommer att ersätta IMO:s tillfälliga riktlinjer för gas som fartygsbränsle (MSC. 285(86)). Viktiga tekniska frågor håller fortfarande på att undersökas, som placeringen av LNG-tanken, skydd mot skador vid kollisioner och grundstötningar, användning av portabla tankar och reglerna för bunkringsverksamhet. Dessa tekniska frågor är av stor vikt, inte minst när det handlar om passagerarfartyg. Även frågor rörande utbildningen av sjömän kommer att behöva undersökas närmare. IGF-föreskrifterna förväntas bli färdiga under Arbete inom ISO Inom ISO arbetar den berörda tekniska kommittén (ISO TC 67 arbetsgrupp 10) för närvarande med att ta fram riktlinjer för system och installationer för att tillhandahålla LNG som bränsle till fartyg. I detta arbete ingår även framtagning av krav rörande säkerhet, komponenter, system och utbildning. Det första utkastet till riktlinjerna kommer att bli färdigt under Riktlinjerna kommer att komplettera det arbete som ISO redan har utfört inom marin LNG Arbete på EU-nivå (a) Obligatoriska tekniska standarder för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Den 24 januari 2013 presenterade kommissionen paketet för miljövänlig energi för transport som innehåller ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 14. I det föreslagna direktivet krävs att medlemsstaterna ser till att alla hamnar för sjöfart inom TEN-T:s stomnät utrustas med LNG-tankstationer för fartyg senast den 31 december 2020 (artikel 6.2). Därtill krävs i det föreslagna direktivet att 14 COM(2013) 18 final. SV 10 SV

11 alla tankstationer ska uppfylla vissa bestämda tekniska specifikationer senast den 31 december 2015 (artikel 6.4). LNG-tankstationer för fartyg ska följa de europeiska standarder som håller på att tas fram med utgångspunkt i den globala ISO-standarden ISO/TC67/WG10. (b) Rutiner och regler för distribution och bunkring av marin LNG Bristen på gemensamma rutiner och harmoniserade regler på EU-nivå för distribution och bunkring av LNG för fartyg är en fråga som för närvarande behandlas av kommissionen i samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). Arbetet har biståtts av en särskild expertgrupp inom marin LNG som sammanträdde i april, juni och december Dessa möten anordnades av kommissionen och EMSA. Expertgruppen arbetade framför allt med att sammanställa de nuvarande reglerna och standarderna för LNG och identifiera möjliga hinder för storskalig användning av LNG som fartygsbränsle inom EU. Vidare samordnar kommissionen sitt arbete med och följer, med hjälp av EMSA, de pågående lagstiftningsändringarna på internationell nivå rörande bunkring av marin LNG inom IMO, ISO, IAPH (International Association of Ports and Harbours) och SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators). EMSA har även anlitat extern expertis för att analysera eventuella luckor i regler och standarder för bunkring för gasdrivna fartyg. Kommissionen kommer att fortsätta diskussionerna och arbetet med att anta EU-övergripande ramvillkor för bunkring av LNG som är förenliga med standarder och föreskrifter på internationell nivå. I arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Actions towards a comprehensive EU framework on LNG for shipping (ej översatt till svenska) som medföljer meddelandet Miljövänlig energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen 15 anges de resultat som uppnåtts hittills och de steg som ska vidtas fram till slutet av för att uppnå en komplett samling regler, standarder och riktlinjer. (c) Stödåtgärder Europaparlamentet har även föreslagit en förberedande åtgärd (med en budget på 1 miljon euro) med syfte att främja införandet av lämpliga ramvillkor för LNG för sjöfart, t.ex. genom fokusstudier. Åtgärdens omfattning är ännu inte fastställd och hänsyn kommer att tas till resultaten från den analys av luckor i regelverket som utfördes under 2012 av kommissionen, EMSA och berörda parter. Den förberedande åtgärden kan även stödja eventuella framtida insatser för att vidareutveckla ramvillkoren för användning av marin LNG som följer på diskussionerna i ESSF. Följande steg för marin LNG Med tanke på ämnets komplexitet finns det ett behov av att vidga omfattningen och deltagandet till andra berörda parter i leveranskedjan för marin LNG och inkludera berörda myndigheter i medlemsstaterna. Därför föreslås det att en arbetsgrupp för marin LNG skapas inom ESSF. Arbetsgruppen ska basera sitt arbete bland annat på de resultat som den särskilda expertgruppen för LNG-frågor har kommit fram till, de rekommendationer som utfärdats vid EMSA:s analys av luckor i lagstiftningen och ytterligare genomförbarhetsstudier med stöd av TEN-T-programmet, dvs. Northern EU LNG project etc. 15 COM(2013) 17 final, SV 11 SV

12 Arbetsgruppen kommer att vara rådgivande till ESSF kring tekniska och juridiska aspekter vid framtagningen av ramvillkor (standarder, riktlinjer och/eller lagstiftning) för att främja användningen av LNG som marint bränsle på EU-nivå. Den kan även utföra följande åtgärder: Åtgärd 14. Utveckla gemensamma, harmoniserade riktlinjer, standarder och/eller regler för marin LNG som fartygsbränsle som omfattar tekniska, operativa, säkerhetsmässiga, skyddsmässiga och utbildningsmässiga aspekter av (a) transport, lagring och distribution, (b) bunkring, (c) användning på fartyg. 15. Analysera några av de potentiella marknadshinder som hämmar användningen av LNG, dvs. organisatoriska, operativa och kostnadsrelaterade faktorer och bristande information. 16. Upprätthålla kontakter och samordna arbetet med pågående ändringar av regler och föreskrifter kring användningen av marin LNG på internationell nivå, dvs. inom IMO, ISO, IAPH, SIGTTO etc. 17. Ge vägledning och stöd för framtagning och bedömning av effektiva affärsmodeller (för leveranskedjan för LNG). 18. Öka den allmänna medvetenheten om fördelarna med marin LNG. Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Kommissione n/ Tidsperio d Teknik för avgasrening Godkännande av avgasreningssystem på fartyg Harmoniserade krav för godkännande av avgasreningssystem (skrubbing-teknik) ombord på fartyg som för flagg för en EU-medlemsstat infördes genom kommissionens direktiv 2011/75/EU av den 2 september om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning 17. Enligt dessa nya bestämmelser, som gäller från den 5 oktober 2012, måste avgasreningssystem ombord på EU-fartyg följa de standarder som fastställs i bilaga A.1 18 till direktivet EUT L 239, , s. 1 EGT L 46, , s. 25. Bilaga A.1 Utrustning för vilken de internationella instrumenten redan innehåller detaljerade provningsstandarder. SV 12 SV

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser Havsfrågor Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 ON THE MOVE Bättre trafiksäkerhet i EU EU-initiativ i korthet Riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 BAKGRUND

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 289 Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316 Beslut

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Förutsättningar för elanslutning av fartyg i Göteborgs hamn

Förutsättningar för elanslutning av fartyg i Göteborgs hamn Förutsättningar för elanslutning av fartyg i Göteborgs hamn Kontaktuppgifter GÖTEBORGS HAMN / PORT OF GOTHENBURG SE-403 38 Göteborg, Sweden info@portgot.se Tel +46 31 731 2000 www.portgot.se ABB SE-721

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer