Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola"

Transkript

1 Skolinspektionen Beslut Mariestads kommun inf se Rektorerna vid Vadsbogymnasiet Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Vadsbogymnasiet i Mariestads kommun Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: , Fax:

2 2(14) Tillsyn i Vadsbogymnasiet Skolinspektionen genomför tillsyn i Mariestads kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Vadsbogymnasiet besöktes av Skolinspektionen mellan den 22 och 24 januari Fakta om skolan Mariestads kommun erbjuder genom Vadsbogymnasiet utbildning vid elva nationella program, en riksrekryterande utbildning med egna examensmål. Marinteknik, samt introduktionsprogram. Vid Vadsbogymnasiet finns även gymnasiesärskola som erbjuder de nationella programmen Hotell- och restaurangprograrnmet och Hantverksprogrammet park/fastighet. Dessutom erbjuds inom gymnasiesärskolan individuella program med yrkesträning eller verksamhetsträning. Huvuddelen av kommunens gymnasieungdomar studerar vid Vadsbogymnasiet tillsammans med elever från framför allt närliggande kommuner. Skolans utbildning Marinteknik och de nationellt godkända idrottsutbildningarna i ishockey och innebandy lockar även elever från längre bort liggande kommuner. Vid Vadsbogymnasiet studerar 835 elever inklusive de 33 elever som studerar vid gymnasiesärskolan. Vadsbogymnasiet organiseras i fyra skolenheter som leds av var sin rektor. Två skolenheter består av nationella program, en av gymnasiesärskola och en av introduktionsprogram. Den rektor som ansvarar för introduktionsprogram ansvarar även för kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Särskild utbildning för vuxna ingår i gymnasiesärskoleenheten. Senast tillgänglig statistik från Skolverket visar för år 2012 att den genomsnittliga betygspoängen för Vadsbogymnasiets avgångselever var 14,5 vilket kan jämföras med den genomsnittliga betygspoängen för riket som var 14,0 för samtliga skolor. Vadsbogymnasiets genomsnittliga betygspoäng har de senaste fem åren varierat mellan 14,2 och 14,5. Den genomsnittliga betygspoängen vid samtliga nationella program utom ett ligger över motsvarande programs genomsnitt i riket. Kvinnors betygspoäng är högre än männens för Vadsbogymnasiets avgångselever. De senaste två åren har differensen mellan kvinnors och mäns betygspoäng varit större på Vadsbogymnasiet än för genomsnittet i riket. Andelen elever som når grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier är för år 2012 (93,2 procent) högre än genomsnittet i riket (86,7). De senaste fem åren har detta värde för Vadsbogymnasiet varierat mellan 92,2 och 97,8 procent. Andelen kvinnor liksom andelen män och elever med utländsk

3 3(14) bakgrund som når grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier är vid Vadsbogymnasiet i samtliga fall högre än genomsnittet i riket. Även andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra är högre vid Vadsbogymnasiet än riksgenomsnittet. Skolans egen uppföljning för de senaste fyra åren visar att nära nog sex procent av eleverna på de nationella programmen varje år slutar Vadsbogymnasiet med ett samlat betygsdokument. För eleverna på introduktionsprogrammen redovisas ingen statistik. Rektorn för gymnasiesärskolan uppger i den verksamhetsredogörelse som skickats till skolinspektionen att de flesta elever når de mål som finns för respektive program. I en bilaga till gymnasiesärskolans kvalitetsredovisning finns en sammanställning över utfärdade slutbetyg Det anges dock inte hur många elever som deltog i kurserna eller om skolan utfärdade intyg. I beslutet används benämningen Vadsbogymnasiet då både gymnasieskola och gymnasiesärskola avses. Helhetsbedömning Vadsbogymnasiet består enligt skolans dokumentation av fyra skolenheter med fyra rektorer. Skolan upplevs dock av såväl elever som personal som en stor gymnasieskola där gymnasiesärskolan är en del. Skolans dokumentation i form av årlig plan mot kränkande behandling, ordningsregler och även skolans kvalitetsarbete och samrådsverksamhet är gemensamma för Vadsbogymnasiet. Gymnasiesärskolan utgör ett undantag då verksamheten bedriver ett eget kvalitetsarbete och även har utformat ett tillägg till Vadsbogymnasiets plan mot kränkande behandling. Varje rektor måste fullt ut ha möjlighet att ta det fulla ansvar som författningarna lägger på rektor för en skolenhet och ha möjlighet att besluta om sin enhets inre organisation och arbetssätt för att därigenom kunna fatta beslut om förändring. Skolinspektionens bedömning att skolans verksamhet inte bedrivs i fyra olika skolenheter på ett författningsenligt sätt, får till följd att Mariestads kommun brister på ett antal punkter beroende på bland annat denna bedömning. Förutom rektorn för gymnasiesärskolan har samtliga rektorer innehaft sina tjänster under kort tid. De har inte haft tillgång till dokument från tidigare års kvalitetsarbete vad gäller uppgifter som krävs för att genomföra ett dokumenterat, systematiskt kvalitetsarbete. Täta rektorsbyten och vikarierande rektorer har medfört att det, med undantag av gymnasiesärskolan, inte bedrivs något systematiskt, dokumenterat kvalitetsarbete vid Vadsbogymnasiet bestående av planering, uppföljning och utveckling. Uppföljning och utvärdering av skolans resultat är grunden för det systematiska kvalitetsarbetet och en garanti för bland annat den myndighetsutövning som betygsättning utgör. Vadsbogymnasiet når läsåret 2011/2012 på alla program utom ett, högre genomsnittliga

4 4(14) betygspoäng än genomsnittet i riket. För att bland annat säkerställa skolans resultat i form av betygspoäng är det viktigt att skolan bedriver ett systematiskt, dokumenterat kvalitetsarbete. Enligt skollag och läroplan för gymnasieskolan ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Vadsbogymnasiet har under flera år saknat kontinuerlig pedagogisk ledning på flertalet skolenheter vilket utöver brister i skolenheternas kvalitetsarbete, även resulterat i en osäkerhet hos lärarpersonalen när det gäller utformningen av särskilt stöd. Vid den utbildningsinspektion som genomfördes i slutet av år 2007 och med beslutsdatum bedömde Skolverket att det fanns brister i skolans likabehandlingsplan, i skolans arbete med särskilt stöd, rektors beslut om utökat program samt att skolans kvalitetsredovisning inte uppfyllde förordningens krav. Vid tiden för tillsynen framstår dock Vadsbogymnasiet som en skola där alla skolenheternas elever finns integrerade i verksamheten och där det inte förekommer någon förstörelse eller nedskräpning. Det framkommer inte heller några signaler om kränkningar eller trakasserier. Vadsbogymnasiet framstår som en lugn och trygg skola med engagerad personal och där personal och elever bemöter varandra med respekt och tillit. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Mariestads kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 22 maj 2013 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Undervisning och lärande. Lärarna måste i högre grad samverka med varandra i arbetet med att nå utbildningens mål. Motivering Enligt läroplan för gymnasieskolan, Lgy 11, ska läraren i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper att den främjar elevernas lärande, samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmå-

5 5(14) len samt organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Vid gymnasieskolan genomförs olika skolövergripande temadagar och samverkan har utvecklats inom de olika ämnesgrupperna. Däremot varierar samverkan mellan de olika ämnesgrupperna inom de olika programarbetslagen. Det framkommer i diskussionerna med lärarna och rektorerna att denna samverkan framför allt måste utvecklas på yrkesprogrammen när det gäller samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma ämnen/ämnen inom programmets inriktningar. Utredningen visar att lärarna vid gymnasieskolans skolenheter inte i tillräcklig utsträckning samarbetar för att eleverna ska få sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper att den främjar elevernas lärande. Lärarna behöver också i högre utsträckning samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen samt organisera och genomföra arbetet så att eleverna får möjlighet att i högre grad arbeta ämnesövergripande. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs art avhjälpa bristen. Författning Lgy Kunskaper/Lpf Kunskaper Lpf Riktlinjer, läraren skall. Grundläggande värden och inflytande Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Grundläggande värden och inflytande. Vid varje skolenhet ska i planeringen av verksamheten anges utformningen av elevernas inflytande. Vid varje skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna, vid vilka frågor av betydelse för utbildningen behandlas. Motivering Elever ska enligt skollagen och läroplanerna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade om frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska i övrigt stödjas och underlättas.

6 6(14) Vid varje skolenhet ska det enligt skollagen finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna. På forumen ska frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna. Forumens främsta uppgift ska enligt förarbetena vara att utgöra en arena där eleverna kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor. Enligt skollagen ska eleverna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas i forum och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs. Enligt skollagen ska den närmare utformningen av inflytandet anges i samband med planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas på skolenhetsnivå. Vid Vadsbogymnasiet ska det enligt skolans rutiner regelbundet genomföras klassråd. Frågor som anses viktiga för skolan som helhet förs vidare till skolans elevråd som tar upp frågeställningarna med rektorerna. Vid skolan finns också en skolkonferens som behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Det saknas dock för varje skolenhet forum för samråd med eleverna. Rektorerna har heller inte i planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet angett hur elevernas inflytande enligt skollagen ska utformas. Av utredningen framkommer att Vadsbogymnasiets skolenheter saknar forum för samråd och att den närmare utformningen av elevernas inflytande inte anges i skolenheternas planering av det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna. Författning 1 kap. 10, 4 kap. 9 första stycket skollagen, Lgyll 2.3 Elevernas ansvar och inflytande/lpf Elevernas ansvar och inflytande. 4 kap. 13 och 14 skouagen. Trygghet och studiero Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet och studiero. Det ska för varje skolenhet finnas ordningsregler som har utarbetats under medverkan av eleverna och som följs upp vid skolenheten. Det ska för varje skolenhet finnas en plan mot kränkande behandling som anger konkreta åtgärder som varje skolenhet och varje särskild

7 7(14) verksamhet utifrån aktuell kartläggning avser att påbörja och genomföra under det kommande läsåret. Motivering Ordningsregler Enligt skollagen ska ordningsregler finnas vid varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Vid Vadsbogymnasiet har gemensamma ordningsregler utarbetats för hela gymnasieskolan tillsammans med eleverna. Gymnasiesärskolan har egna ordningsregler som utarbetats tillsammans med eleverna. Utredningen visar att gymnasieskolans skolenheter saknar ordningsregler för skolenheterna som har utarbetats under medverkan av eleverna på enheten. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Plan mot kränkande behandling Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ert målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Enligt samma lag ska det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Vadsbogymnasiet har utarbetat en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2012/ denna skriver bland annat skolan att arbetet för att motverka kränkande behandling av elever planeras och genomförs tillsammans med en utomstående organisation. I detta arbete har bland annat ingått att göra en webbaserad kartläggning i form av en trygghetsenkät som därefter har analyserats tillsammans med skolans ledning. I den gemensamma planen anges också hur det förebyggande arbetet ska genomföras under läsåret 2012/2013. Gymnasiesärskolan har utarbetat ett tillägg till den gemensamma planen. I detta tillägg informerar gymnasiesärskolan om sitt arbetssätt för att motverka kränkande behandling. Utredningen visar att skolenheterna saknar en plan mot kränkande behandling som uppfyller skollagens krav. Planen anger inte vilka konkreta åtgärder som respektive skolenhet och varje särskild verksamhet, utifrån de kartläggningar som gjorts, avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Därmed utgår inte planen från de behov som finns vid varje skolenhet och i varje särskild verksamhet. Verksamheten uppfyller därmed inte författnrngarnas krav och huvudmannen föreläggs avhjälpa bristen.

8 8(14) Diskrimmermgsombudsmannen som har tillsynsansvar över diskrimineringslagen kommer att informeras om att den likabehandlingsplan som gäller för skolenheterna vid Vadsbogymnasiet inte innehåller konkreta åtgärder som varje skolenhet och varje särskild verksamhet utifrån aktuell kartläggning avser att påbörja och genomföra under det kommande läsåret. Författning 5 kap. 5 skollagen 6 kap. 6 och 8 skollagen Särskilt stöd Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Särskilt stöd. Den som uppmärksammar att en elev inte kommer att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller har andra svårigheter i skolsituationen ska anmäla det till rektor. Motivering Enligt skollagen ska det om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Barn- och utbildnmgsförvaltrungen i Mariestads kommun har tagit fram rutiner för hanteringen av särskilt stöd. Rutinerna är dock nya varför lärare och rektorer uppger att dessa rutiner inte ännu följs av samtliga lärare vid Vadsbogymnasiet. Enligt lärare förekommer att blanketten "Kursmål kommer inte att uppnås" skickas hem till omyndiga elevers föräldrar i stället för att anmälan görs till rektor att eleven befaras inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektorerna är medvetna om att blanketten används men betonar att blanketten "Kursmål kommer inte att uppnås" inte får ersätta en anmälan till rektor om det befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. De uppger också att blanketten ska tas bort. Utredningen visar att gymnasieskolan inte uppfyller skollagens krav på att elever som skolan befarar inte kommer att nå kunskapskraven ska anmälas till rektor. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen.

9 9 (14) Författning 3 kap. 8 första stycket skollagen. Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Rektorn vid varje skolenhet måste ta sitt fulla ansvar som pedagogisk ledare och chef och verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn vid varje skolenhet måste ansvara för skolenhetens resultat och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete vid skolenheten samt omsätta resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen. Motivering Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att ett systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete genomförs på enheten genom att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat. Vid gymnasieskolan råder enligt rektorerna en oklar organisation. De tre rektorerna har samtliga kort anställrungstid vid skolan och en rektor kommer endast att inneha sin tjänst under vårterminen. Det är oklart om någon av rektorerna har samordningsansvar. Rektorerna uppger också att de inte har haft möjlighet att leda det pedagogiska arbetet som det är tänkt enligt skollagen. Detta bekräftas av lärarna. Gymnasieskolans rektorer uppger att de saknar underlag från tidigare kvalitetsarbete vid gymnasieskolan. De uppger också att de inte har haft tid att sammanställa skolans resultat men att de har påbörjat ett arbete med att forma riktlinjer för skolans kvalitetsarbete. Lärarna uppger att det inte genomförs något systematiskt kvalitetsarbete vid gymnasieskolan. Ufredningen visar att skolenheterna vid gymnasieskolan saknar ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från skolenhetens samlade resultat utifrån de nationella målen och kunskapskraven och som analyseras och dokumenteras i syfte att utveckla utbildriingen. Ett dokumenterat och systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå krävs också för att konstaterade utvecklingsbehov ska kunna redovisas för huvudmannen. Utredningen visar också att rektorerna inte lever upp till skollagens krav på pedagogisk ledning och samordning. Verk-

10 10 (14) samhetert uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna. Författning 2 kap. 9 första stycket skollagen. 4 kap. 4, 5 och 6 skollagen. Lgy Rektorns ansvar/lpf Rektors ansvar. Ledningsstruktur och organisering av utbildningen Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Ledningsstruktur och organisering av utbildningen. Rektor ska besluta om sin enhets inre organisation och i övrigt fatta de beslut som följer av författningarna. Motivering Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen och andra förordningar. Enligt rektorerna organiseras Vadsbogymnasiet i fyra skolenheter. Två skolenheter består av nationella program, en av introduktionsprogram och vuxenutbildning och en av gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Vid intervjuer framgår att lärare och elever vet vem som är deras rektor. Det framgår dock vid samtal med rektorerna och lärarna att skolenheternas inre organisation inte är tydliggjorda utifrån att Vadsbogymnasiet är flera skolenheter med var sin rektor. Detta gäller exempelvis planen mot diskrinunering och kränkande behandling som inte utgår från behoven vid varje skolenhet och hur skolenheternas plan mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler har tagits fram och beslutats då skolan har en gemensam elevrådsoch skolkonferensverksamhet. Detta gäller även det systematiska kvalitetsarbetet. Till stor del är skolenheterna beroende av varandra då det gäller särskilt stöd, elevhälsa, schema, lärare, lärosalar och utrustning. Av utredningen framgår att skolenheternas inre organisation inte är tydliggjorda utifrån att Vadsbogymnasiet är fyra skolenheter med var sin rektor. Samtliga bestämmelser i skolförfattningarna som gäller för en skolenhet ska tillämpas och kunna tillämpas vid en skolenhet oberoende av de andra, vilket inte är fallet för skolenheterna vid Vadsbogymnasiet. Varje rektor måste fullt ut ha möjlighet att ta det ansvar som författningarna lägger på rektor för en sko-

11 11(14) lenhet och ha möjlighet att besluta om sin enhets inre organisation. För detta krävs bland annat att respektive rektor har full autonomi inom sin enhet och möjlighet att utforma elevinflytandet och det särskilda stödet samt uppföljning och analys av kunskapsresultat och resultatet av värdegrundsarbetet för den egna enheten. Detta för att därigenom kunna fatta beslut om eventuella förändringar. Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 2 kap. 9 och 10 första stycket skollagen Omfattning, innehåll och resurstillgång Bedömning Mariestads kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Omfattning, innehåll och resurstillgång. Det Industritekniska programmet måste erbjudas i överensstämmelse med författningarnas krav vad gäller omfattning och innehåll. Det ska för varje introduktionsprogram finnas en plan för utbildningen som visar utbudningens innehåll. För arbetsförlagt lärande ska rektorn besluta om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsår ska göras. Motivering En elev får enligt gymnasieförordningen delta frivilligt i undervisningen i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av rektor. Enligt skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Enligt 2010 års gymnasieförordning ska rektor besluta om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras. Vid samtal med lärare och rektorer framkommer att det Industritekniska programmet redan vid utbildningens början utökas med 300 poäng för samtliga elever utan att rektor beslutar om utökat program individuellt för varje elev. I samtal med rektor för introduktionsprogram framkommer att det saknas en plan för utbildningen.

12 12 (14) Vid dokumentgranskrring och samtal framkommer att rektorerna beslutat om förläggningen av arbetsplatsförlagt lärande. Rektorerna har dock inte beslutat om vilka kurser eller delar av kurser som ska förläggas till arbetsplatser. Utredningen visar att rektor inte har beslutat om utökat program individuellt för varje elev på Industritekniska programmet, att det saknas en plan för utbildning på Introduktionsprogram och att rektor inte har beslutat om vilka kurser eller delar av kurser som ska förläggas till arbetsplatser. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs avhjälpa bristerna. Författning 16 kap. 20, bilaga 3 skollagen. 4 kap års gymnasieförordning. 17 kap. 7 skollagen. 4 kap. 12 andra stycket 2010 års gymnasieförordning I ärendets slutliga handläggning har deltagit avdelningsjurist Charlotte Fagher. På Skolinspektionens vägnar Egon^ndersson Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

13 Skolinspektionen Bilaga (14) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att granska skolväsendet. Tillsyn genomförs samtidigt i de fristående skolor som finns i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelsen inriktas tillsynen mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen, i ett beslut (kommunbeslut). Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Fritidshem vid fristående skolor inspekteras i anslutning till tillsynen av den fristående grundskolan. Skolinspektionen ger alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolväsendet utan i vilken utsträckning huvudmannen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntrungar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i besluten grundas på de dokument som huvudman och skolor lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Även annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen använder olika tillsynsmetoder vilket innebär att besöken vid skolor och verksamheter kan variera avseende såväl omfattningen som av vilka grupper som intervjuas. Vid kommunala förskolor och fritidshem grundar sig inspektionen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning. För den offentliga verksamheten kompletteras alla beslut med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det finns brister har huvudman och rektor eller förskolechef ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med

14 Skolinspektionen Bilaga (14) anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Ytterhgare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2013-05-24 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektom vid Katedralskolan helene.lagerquist@katedral.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Katedralskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-03-21 Vansbro kommun Rektorn vid Vansbro utbildningscenter Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Vansbro utbildningscenter i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-12 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Östra Reals gymnasium lotta.daumichen-nordgren@stockholm.se robert.mellander@stockholm.se rolf.oden@stockholm.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola rs Skolinspektionen 2014-03-26 Hermods AB magnus.wahlberg@hermods.se Rektorn vid Design & Construction College daniel.maimstrom@hermods.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Design & Construction

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-15 Karlshamns koirvmun Rektorn vid Grundsärskolan Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Grundsärskolan i Karlshamns kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola : Skolinspektionen Beslut 2013-06-20 Jönköpings kommun Rektorn vid Per Brahegymnasiet R04 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Per Brahegymnasiet R04 i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-06 REFIS Rörentreprenörernas friskola Stockholm Rektorn vid REFIS Rörentreprenörernas friskola Stockholm robert.waardahl@refis.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Thorildsplans gymnasium jonas.b.andersson@stockholm.se brittmarie.kekonius@stockholm.se linus.nygren@stockholm.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-04 Dnr 44-2011:5338 Säkerhetsgymnasiet AB martin.bjurhem@bya.se Rektorn vid Säkerhetsgymnasiet bodil.henrikson@sakerhetsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Dnr 43- Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid Edströmska gymnasiet anita.kettunen@vasteras.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Edströmska gymnasiet i Västerås

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola /f : \ Beslut Skolinspektionen 2014-02-20 Kristianstads kommun Rektorn vid Christian 4:s Gymnasium 1 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Christian 4:s Gymnasium 1 i Kristianstads kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut ' Skolinspektionen 2013-12-19 Kristianstads kommun Rektorn vid Milnergymnasiet Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Milnergymnasiet Kristianstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-27 Sparre Gyixmasium Rektorn vid Sparre Gymnasium kee@sparregyrnnasimn.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Sparre Gymnasium i Täby kommun Skoiinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Franska Skolan Rektorn vid Franska Skolan bjorn.kullgard@franskaskolan.se eva.naslund@franskaskolan.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Franska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-04-24 Lärande i Sverige AB petra.comstedt@realgymnasiet.se Rektorn vid Realgymnasiet Linköping adnan.zanhar@realgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola ^ \ Beslut Skolinspektionen 2013-05-17 Karlshamns kommun Rektorn vid Vägga 4 BF, 4YP, TE Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Vägga 4 BF, 4YP, TE i Karlshamns kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skoiinspektionen Beslut 2014-08-22 Gagnefs kommun Rektorn vid Gymnasieutbildningen i Gagnef Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Gymnasieutbildningen i Gagnef i Gagnefs kommun Skoiinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lunds Dans- och Musikalgymnasium Rektorn vid Lunds Dans- och Musikalgymnasium Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Lunds Dans- och Musikalgymnasium i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer