HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005"

Transkript

1 HEMUPPGIFT Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök IEK203 Försöksplanering Vt-2005 Pernilla Engström Mathias Larsson Patrik Paulsson Anna-Maria Ullnert Luleå Tekniska Universitet Institutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avdelningen för Kvalitets- och Miljöledning

2 Sammanfattning Denna hemuppgift ingår som ett obligatoriskt moment i kursen Försökplanering, IEK203, vid Luleå tekniska universitet. Gruppen får välja något att utföra faktorförsök på och sedan med hjälp av programmet Design expert analysera resultatet. Författarna till denna rapport har valt att utföra test för att optimera bryggningen av det godaste kaffet. Projektet startade med att gruppen enades om att kaffebryggning skulle optimeras samt vilka faktorer som var relevanta för detta försök, nämligen A, kaffe-/vattenkvot, B, vattentemperatur, C, maltid på kaffebönor samt D, tid före press av sump. Sedan planerades hemförsöket. En försöksplan valdes med en slumpmässig körordning och pilottest utfördes för att verifiera de utvalda faktorerna som relevanta och för att välja lämpliga nivåer. Försöket utfördes under två dagar och då användes termometer, hela kaffebönor, kaffekvarn, mockapress och en smakpanel som bestod av åtta frivilliga personer. Som försöksplan 4 användes 2, 16 delförsök med replikat i två delblock. Avsikten var att genomföra ett fullständigt faktorförsök genom att dela upp försöket i två block för att minimera och identifiera de skillnader som skulle uppstå då testerna utfördes under två dagar. Flertalet responser valdes att analyseras, samtliga baserades på kaffets smak. Resultatet på de olika försöken testades av smakpanelen som oberoende av varandra fick poängsätta smaken (inte styrkan) med en sexgradig skala där ett motsvarade inte gott och sex motsvarade fantastiskt gott. Svaren samlades sedan in och analyserades i Design expert. 11 olika responser tolkades, en respons var för varje enskild medlem i testpanelen (8 st), en respons för kvinnor, en för män och slutligen en respons för gruppen som helhet. Detta för att studera hur åsikter om gott kaffe skiljer sig mellan personer och kön och om man kan optimera kaffesmaken för så många som möjligt genom att studera gruppens respons. Flertalet störande faktorer och risker identifierades. Den mänskliga faktorn, att försöken genomfördes på två olika dagar, olika smakuppfattningar, samt skillnad i kvalitet på bönor och vatten. Ett antal åtgärder som exempelvis gemensam lunch vidtogs för att minimera dessa risker. Slutsatser av försöken samt av den genomförda analysen i Design expert blev att faktorerna A och C, kaffe-/vattenkvot respektive maltid, samt sampelet dessa två emellan, var aktiva på 10% signifikansnivå. Dessa faktorer är identifierade som betydelsefulla för bryggning av det godaste kaffe och bör väljas på sina höga nivåer. Det faktum att det bästa resultatet uppnåddes då alla faktorer var på sina högsta nivåer tyder på att våra val av nivåer inte var optimala. Inför fortsatta studier bör nivåerna ändras och på så sätt kan man ytterligare optimera kaffets smak.

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PROBLEMDISKUSSION SYFTE METOD FAKTORER Nivåer på faktorer Konstanta faktorer GENOMFÖRANDE RESPONSER STÖRANDE FAKTORER OCH RISKER EMPIRI OCH RESULTAT MEDELVÄRDE GRUPP MEDELVÄRDE MÄN OCH KVINNOR RESPONSER FÖR VARJE ENSKILD RESPONDENT ANALYS OCH SLUTSATS ANALYS Analys av medel för gruppen Analys av medel för män och kvinnor Analys av individuella respondenter SLUTSATS DISKUSSION DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER BILAGOR... 9 BILAGA 1. KÖRORDNING... 9 BILAGA 2. SVARSBLANKETT BILAGA 3. RESPONSER BILAGA 4 A-D. RESULTAT GRUPP BILAGA 5 E-H. RESULTAT KVINNOR BILAGA 6. RESULTAT INDIVIDUELLA RESPONDENTER... 18

4 1. Inledning Uppgiften valdes genom att gruppen först brainstormade fram några olika förslag på vad som skulle kunnas optimeras med hjälp av försöksplanering. Då många förslag ansågs intressanta bestämde gruppen att välja något som skulle vara användbart i vardagsbestyren. Eftersom alla i gruppen är kaffeälskare valdes att försöket skulle gå ut på att optimera bryggning för att uppnå den godaste kaffesmaken. Gruppen bestämde sig för att använda en mockapress, där kaffepulver och hett vatten blandas. Blandningen får stå och dra i några minuter och sedan pressas sumpen till botten i behållaren. Gruppen utgick från hela kaffebönor som mals med egen elektrisk kvarn. 1.1 Problemdiskussion En del problem uppstod under försökets gång såsom att få tag på bra termometrar för att uppskatta vattentemperaturen, detta löstes dock smidigt med hjälp av en kemistudent som utan problem fick låna saker från kemiinstitutionen. Det problem som mest ställde till oro var att gruppen på något sätt använde fel försöksplan när försöket initierades i Design Expert, detta orsakade svårigheter vid analysen av responsvärdena. Gruppen ställdes inför alternativen att antingen göra om försöket och då återigen samla hela smakpanelen vilket kändes relativt svårt eller att använda den informationen som försöket redan resulterats i fast analysera detta lite annorlunda med hjälp av Design Expert. Det senare alternativet valdes, gruppen löste problemet med hjälp av det suveräna programmet. Detta gav även författarna bättre förståelse vad Design Expert kunde utföra. 2. Syfte Syftet med denna hemuppgift var att med hjälp av ett faktorförsök och uppföljande analys identifiera de faktorer som påverkar möjligheten att brygga det godaste kaffet. Denna uppgift baseras endast på en försöksomgång, men vi kommer att lämna förslag på fortsatta försök för ytterligare fördjupningar. 3. Metod Hemförsöksteamet har valt att försöka brygga det godaste kaffet. Detta genomfördes genom noggrann planering av hemförsöket, en försöksplan samt experiment som startade med ett pilottest för att verifiera de faktorer som gruppen kom fram till. Till vår hjälp hade vi termometrar, kaffebönor, kaffekvarn, mockapress och en smakpanel på åtta personer. 3.1 Faktorer Gruppen tog genom brainstorming fram följande faktorer som de trodde skulle påverka resultatet: A = Kaffe/Vatten-kvot (mått/dl) B = Temperatur på tillsatt vatten ( C) C = Maltid kaffebönor (sek) D = Tid innan press av sump (min) Samtliga faktorer ovan ansågs vara mätbara, styrbara och påverkande vilket är kriteriet för relevanta försöksfaktorer. 1

5 3.1.1 Nivåer på faktorer För att kunna välja lämpliga nivåer så genomförde vi ett pilotförsök. Vi provade de olika faktorerna på nivåer vi hade bestämt oss för sedan tidigare. Detta var bra då vi fick justera alla våra nivåer efter detta, antingen på grund av att intervallerna var för breda eller helt enkelt felaktiga. Enligt rekommendationer på kaffepaketet är den bästa temperaturen för kaffebryggning 97 C. Därför valde vi först 97 C till vår höga nivå på vattentemperaturen men detta var inte praktiskt genomförbart. Det visade sig att den högsta temperaturen vi kunde värma vattnet till var 92 C, därefter började vattnet koka. Därför fick detta bli vår nya höga nivå. Vid faktor A, kvoten mellan kaffe och vatten, valde vi att hålla mängden vatten konstant och endast variera mängden kaffe. Till 8 dl vatten tillsatte vi som låg nivå 6 mått kaffe och som hög nivå 8 mått kaffe. Då en kopp kaffe är ca 1 dl vatten motsvarar dessa nivåer 0,75 respektive 1,0 mått kaffe per kopp. Detta gav oss en kaffe/vatten-kvot som reducerade antalet faktorer som behövde testas. För faktor B, vattnets temperatur, valde vi som högsta nivån den högsta temperatur på vattnet som vi uppnådde i pilotförsöket, 92 C. Som den låga nivån valde vi 87 C. Detta trodde vi var en bra nivå då man antagligen inte kan gå mycket lägre i temperatur utan att kaffet enbart på grund av detta börjar smaka dåligt. För faktor C, maltid för bönorna, tog vi också lärdom av pilotförsöket. Vi valde nivåerna 5 respektive 10 sek. I pilotförsöket märkte vi att vid maltider över 10 sek blev bönorna så finmalda att skillnaden blev liten. Skillnaden mellan 5 och 10 sek är däremot tydlig. För faktor D, tid innan press av sump, valde vi nivåerna 3 respektive 5 min. Även här använde vi pilotförsöket som grund för fastställandet av nivåerna. Vi upplevde att vid tider över 5 min svalnade kaffet så pass mycket att enbart det påverkar smaken mycket. Dessutom blev smaken väldigt besk då kaffet drar för länge Konstanta faktorer Då vissa i gruppen anser sig som erfarna kaffedrickare, och därmed vet att kaffepulvrets ålder påverkar resultatet, hölls denna faktor konstant och endast nymalet kaffe användes. Kaffet serveras också direkt efter att sumpen pressats till botten vilket gör att tid fram till servering hålls konstant. 3.2 Genomförande Innan själva genomförandet av försöken upprättade vi en försöksplan med de fyra faktorerna och en slumpmässigt framtagen körordning. Enligt ovan blev det en försöksplan med 16 delförsök och två delblock. Alltså hade vi som avsikt att genomföra ett fullständigt faktorförsök. Genom att dela upp försöket i två block kan vi minimera och identifiera de skillnader som kommer av att vi genomför försöket på två dagar. Samtliga försök var randomiserade och blockningen överlagrades på fyrfaktorsamspelet. För försöksplan se bilaga 1. Vi tillverkade en svarsblankett som delades ut till smakpanelen, se bilaga 2. Smakpanelen var inte tillåten att prata med varandra om kaffets karaktär och sina åsikter eller att titta på varandras svarsblanketter. Detta för att undvika medveten och omedveten påverkan av resultaten. 2

6 Försöket genomfördes i två omgångar, och Under försöken hade vi i gruppen en person som stod för tillverkningen av kaffet, en som ansvarade för tidtagningen (tid till press och maltid), en som serverade det färdiga kaffet och en som övervakade smakpanelen. 4. Responser Vi valde att studera flera olika responser, dock samtliga baserade på kaffets smak. Responserna beror således helt på den personliga åsikten om gott kaffe vilket är en risk och således en källa till variation. Resultatet på de olika försöken testades av åtta personer i en smak-panel som oberoende av varande fick poängsätta smaken (inte styrkan) med en sexgradig skala där ett motsvarade inte gott och sex motsvarade fantastiskt gott (svarsblankett se bilaga 1). Svaren samlades sedan in och analyserades i Design expert. 11 olika responser tolkades, en respons var varje enskild medlem i testpanelen (8 st), en respons för kvinnor, en för män och slutligen en respons för gruppen som helhet. Detta för att kunna se om åsikter om gott kaffe skiljer sig mellan personer och kön och om man kan optimera kaffesmaken för så många som möjligt genom att studera gruppens respons. 5. Störande faktorer och risker Vi har identifierat ett antal störande faktorer och risker som kan påverka våra resultat på olika sätt och få oss att dra felaktiga slutsatser. Den mest uppenbara risken vid alla försök är den mänskliga faktorn. I vårt fall kan den som exempel ställa till det dels bland oss i gruppen vid tillverkningen av kaffet och dels för försökspersonerna i smakpanelen. Alla har ju olika åsikter om vad som är ett gott kaffe och dessutom finns risken att deras smaklökar domnar bort efter så mycket kaffe. Dessutom genomförde vi försöken på två olika dagar, åtta var dag, för att smakpanelen inte skulle tröttna på kaffe. Detta kan också vara en källa för variation. Vi vidtog vissa åtgärder för att minimera dessa risker. Vi valde att endast låta en och samma person sköta tillverkningen av kaffet så att det hela tiden genomfördes på samma sätt. För att jämställa smaklökarna hos provpanelen bjöd vi alla på samma lunch, tillagad av oss, innan testerna genomfördes. Vi bjöd dessutom på mörk choklad mellan de olika delförsöken för att neutralisera smaklökarna. Vi identifierade även vissa risker som var svårare att kontrollera. Vi använde naturligtvis vanligt kranvatten till kaffet. Detta kan variera i hårdhet, viskositet, smak etc. Vi kan endast påverka detta genom att använda samma kran under alla delförsök. Det finns även en risk att de bönor vi köpte skiljde sig i smak och kvalitet då vi inhandlade två påsar bönor vid två olika tillfällen. För att minimera denna risk köpte vi samma sorts bönor av erkänd hög kvalitet från en och samma affär. Det kan även inträffa att kvarn eller press skulle gå sönder eller att kvarnen är/blir oexakt i malningen så att försöken påverkas. Detta är även svårt att påverka eller kontrollera. Under delförsöken var vi försiktiga så att inget skulle gå sönder och kvarnen är tidigare använd under lång tid så vi bedömde dess driftsäkerhet som hög. 6. Empiri och resultat Försöken genomfördes utan några problem och smakpanelen uppskattade vissa koppar av kaffet. De upplevde inte att deras förmåga att bedöma smaken minskade med antalet koppar, antagligen för att de oftast smakade, inte drack upp allt. Efter att vi genomfört de båda 3

7 försöksomgångarna sammanställde vi resultaten i en excel-fil, se bilaga 3. Här räknade vi ut ett medelvärde på varje delförsök baserat på smakpanelens betyg. Dessa värden matade vi sen in i vår försöksplan i Design expert för att kunna genomföra analysen. Se bilaga Medelvärde grupp Genom att titta på medelvärdena för gruppen i resultaten kan man se att försök nr två och sju verkar vara de som i genomsnitt var godast. Faktor A och C samt samspelet AC föll ut som aktiva på 10 % signifikansnivå. Samspelet AC överlagrades med BD, men då både A och C var aktiva verkade det rimligt att anta att det var just AC som var den aktiva av de två. Flera faktorer kan tolkas som aktiva beroende på vem som uppskattar linjen i normalplotten. Men i vår hemförsöksgrupp var vi ense om att valet av A, C och AC som aktiva gav en bra skattning av modellen. ANOVA- tabellen verifierade vårt val. För att ta del av normalplott, ANOVA, residualplottar och kubplot se bilaga 4 a-d. Förklaringsgraden var på ca 84%. Den skattade modellen blev i verkliga enheter: 4

8 Medel grupp := y = * Kaffe/vatten-kvot * Maltid * Kaffe/vatten-kvot * Maltid 6.2 Medelvärde män och kvinnor Genom att studera responserna för män respektive kvinnor fick vi fram att A, C och AC föll ut som aktiva för männen och att A respektive C föll ut som aktiva för kvinnorna på 10 % signifikansnivå. Anledningen till denna indelning var att vi ville se om det finns skillnader mellan vilket kaffe män och kvinnor föredrar. Residualerna för båda grupperna såg bra ut och inga tendenser till mönster eller trender fanns. För att ta del av normalplotter, ANOVAtabeller, residualplotter och kubplotter, se bilaga 5a-h. Förklaringsgraden för männens modell var 84% och kvinnornas 68%. De skattade modellerna blev i verkliga enheter: Medel Män := y = * Kaffe/vatten-kvot * Maltid * Kaffe/vatten-kvot * Maltid Medel kvinnor := y = * Kaffe/vatten-kvot * Maltid 6.3 Responser för varje enskild respondent I dessa normalplotter hamnar flera effekter under varandra. Detta beror på att vi inte har en kontinuerlig skala när vi analyserar varje person för sig. Därför blir det svårare att skatta modellerna utifrån dessa plotter. För person 1, 5, 6 och 7 var A och C aktiva och för person 2 och 8 var A, C och AC aktiva, alla på 10 % signifikansnivå. För person 3 får vi A och AD som aktiva vilket avviker från resterande resultat, därför redovisas denna modell nedan. För person 4 får vi inga aktiva faktorer och därför kan vi inte påvisa att någon av faktorerna påverkar smaken av kaffe för dessa individer. I bilaga 6a-d, redovisar vi normalplotter och kubplotter för modellerna avseende person 1, (A och C aktiva), 8 (A, C och AC aktiva) och 3. Vi redovisar även normalplotten för person 4 där det inte finns några aktiva faktorer. Person 3 := y = * Kaffe/vatten-kvot * Tid innan press * Kaffe/vatten-kvot * Tid innan press 5

9 7. Analys och slutsats 7.1 Analys När vi började med att analysera resultaten i Design Expert så stötte vi på problem. I normalplotten fanns gröna trekanter. Detta väckte vår oro då dessa endast ska finnas då man genomfört ett försök med flera replikat, inte med block. Detta fick oss att närmare studera vår försöksplan och upptäckte där problemet. Vi hade genomfört ett försök med två block och två 4 1 replikat, vilket inte var avsikten. Vi fick alltså ett reducerat faktorförsök, en 2 IV -försöksplan 4 och inte en 2 som vi avsåg. De alternativ vi hade var att göra om hela block 2, göra om hela försöket för att få rätt körordning på delförsöken eller att analysera det som vi fått fram. Vi valde det senare, mycket eftersom det inte gick att åter igen samla samman vår smakpanel inom överskådlig tid. Det var kanske dessutom att begära för mycket av dem. Nackdelen med att analysera dessa resultat är att vi får överlagringar mellan tvåfaktorsamspelen men förhoppningsvis kommer inte detta att spela så stor roll. Fördelen är att vi tack vare våra två replikat kan använda ANOVA-tabellen och inte bara en grafisk uppskattning. Den definierande relationen i IV -försöksplanen var I = ABCD Analys av medel för gruppen När faktorinställningarna för denna respons analyserades fick vi den högsta nivån och således det godaste kaffet när A och C är på sina höga nivåer. Vi gjorde en residualanalys och den var ok. Dock skulle försök 8 (ordnade efter standardordning) kunna generera en uteliggare. Annars fanns inga tecken på trender eller mönster. Även samspelet AC faller ut som aktivt. Dock så överlagras detta även av andra överlagringar, men eftersom även A och C är aktiva så går AC att skilja ur från de övriga Analys av medel för män och kvinnor Vid närmare studie av kuberna för respektive grupp såg vi att männen verkar mer känsliga för maltiden än kvinnorna. Skillnaden på responsen mellan låg och hög nivå på maltiden, C var betydligt större för männen. Vi ser också att så länge maltiden är på sin höga nivå för männen så är skillnaden i smak inte så stor när kaffe/vattenkvoten, A varieras. Kvinnorna verkar däremot känsligare för nivåerna på faktor A. Gemensamt för båda responserna är att smaken optimeras när A och C är på sin höga nivå Analys av individuella respondenter Vidare analys av de individuella respondenterna pekar på samma resultat som för de båda tidigare analyserna. A och C är aktiva och för några personer även samspelet AC. Vi får även här klart bäst resultat då faktorerna är på sina höga nivåer. Det finns en person, person 3, som avviker från de övriga genom att överlagringen AD är aktiv. Dessutom överlagras denna faktor av BC och är därför svår att tolka. Båda AD och BC kan vara aktiva eftersom de båda innehåller A respektive C, aktiva huvudfaktorer, se bilaga 6. 6

10 7.2 Slutsats Vi kan, på 10 % signifikansnivå, dra slutsatsen att faktorn A, kaffe/vattenkvoten och faktor C, maltiden är aktiva faktorer som påverkar kaffets goda smak. Även samspelet mellan dessa faktorer, AC, är aktivt. Detta gäller för medel av grupp, medel för kvinnor och män och de individuella respondenterna. För samtliga gäller även att dessa faktorer ska vara på sina höga nivåer, alltså 1 mått bönor per kopp kaffe och en maltid på 10 sek. Jämför man kvinnor mot män, såväl som gruppen mot individerna så är skillnaderna på responsen små, för de olika nivåerna på faktorerna. Enda gången man kan se en tydlig skillnad är då man jämför män mot kvinnor avseende maltid. Män reagerar mer på de olika nivåerna för maltiden. Gemensamt är dock att nivån ska vara hög. 7

11 8. Diskussion 8.1 Diskussion och egna reflektioner Då vi analyserade vårt försök framgick det ganska tydligt att nivåerna på faktorerna inte varit optimala. De faktorer vi identifierat som aktiva ska samtliga vara på sina höga nivåer för att maximera responsen. Det kan innebära att vi över lag har valt för låga nivåer. Vi tycker trots det att våra resultat känns logiska. En låg kvot mellan kaffebönor och vatten leder oftast inte till ett gott kaffe och låg maltid ger grova kaffebönor vilket borde försämra bryggprocessen och ge ett mindre gott kaffe. Däremot kan man tänka sig att med mer korrekta nivåer vore det möjligt att eventuellt hitta fler aktiva faktorer och skilja ut dessa från alla flerfaktorssamspel. Vi vidtog ett antal åtgärder för att minimera variationen i försöken, men kanske hade vi kunnat göra ännu mer. Vi skulle som exempel kunnat genomfört alla försöken på en dag istället för två olika. Då skulle antagligen variationen härledd från två olika dagar minska, men resultaten skulle ändå kunna bli sämre eftersom risken är större att försökspanelen skulle tröttna både fysiskt och psykiskt. Man kan man även diskutera vår responsvariabel. Vad som är det godaste kaffet är naturligtvis olika från person till person. Därför använde vi en ganska bred betygsskala och analyserade medelvärdet från gruppen och jämförde det med kvinnor, män och individerna var för sig. Då resultaten blev lika anser vi oss kunna dra slutsatser av materialet. För att dra säkra slutsatser borde smakpanelen vara större och dessutom borde replikaten utföras under en större tidsrymd. Detta var dock inte möjligt med de tidsbegränsningar som en kurs på 5 poäng innebär. Till sist borde vi ha varit mer noggranna vid utformningen av vår försöksplan. Vi fick en försöksplan med 2 replikat, 2 block och 8 delförsök istället för 2 block med 16 delförsök som var tanken. Detta kan vi tyvärr endast skylla på slarv från vår egen sida och det borde inte inträffa. Vi lär oss dock av våra misstag och vet nu att vi borde ha varit ännu mer noggranna i planeringsfasen. Vi har dock gjort det bästa av situationen och anser oss kunnat dra tydliga slutsatser ur vårt försök. 8.2 Förslag till fortsatta studier Genom fortsatta studier vore det möjligt att ytterligare förbättra resultaten. Man skulle som exempel kunna genomföra kompletterande försök för att undersöka om de maximum i responsen vi funnit är ett maximum eller enbart ett lokalt maximum. På så sätt skulle dessa kompletterande försök till slut förflytta vår kub så den låg med maximum för responsen exakt i mitten. Kompletterande försök skulle även kunna optimera våra nivåer på faktorerna så att de garanterat inte missar någon aktiv faktor. Som exempel vore det önskvärt att undersöka vad som händer med responsen då nivåerna höjs ytterligare. Kommer det då att uppstå ett nytt maximum för responsen eller kommer det nuvarande att gälla? Dessa försök genomförs lämpligen till dess att man säkert vet att responsen åter minskar. 8

12 9. Bilagor Bilaga 1. Körordning Std ordning Körordning Block Faktor A Faktor B Faktor C Faktor D Responsvariabel 5 1 Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block Block

13 Bilaga 2. Svarsblankett Kaffetest Man Kvinna Testperson nummer: Testomgång 1 2 Kaffe 1 Kaffe 2 Kaffe 3 Kaffe 4 Kaffe 5 Kaffe 6 Kaffe 7 Kaffe 8 Inte gott Fantastiskt gott 10

14 Bilaga 3. Responser Kön Man Man Kvinna Man Man Kvinna Kvinna Man Försök Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel Medel Man Medel kvinna

15 Bilaga 4 a-d. Resultat grupp Response: Medel grupp ANOVA for Selected Factorial Model Analysis of variance table [Partial sum of squares] Medel grupp Half Normal plot Sum of Mean F Source Squares DF Square Value Prob > F A: Kaf f e/vatten-kvot D: Tid innan press Half Normal % probability AC A C Block Model significant A B C D AB AC AD Residual Cor Total The Model F-value of implies the model is significant. There is only a 0.30% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise Effect Values of "Prob > F" less than indicate model terms are significant. In this case A, C, AC are significant model terms. a, Normalplot och ANOVA-tabell som visar att A, C och AC är aktiva faktorer Medel grupp Normal Plot of Residuals Medel grupp 3.00 Residuals vs. Run 99 Normal % Probability Studentized Residuals Studentized Residuals Run Number b, Residualerna verkar normalfördelade, och inget konstigt ses i Residual vs. Run 12

16 Medel grupp X = A: Kaffe/v atten-kv ot Y = B: Vattentem p Z = Cube Graph Medel grupp Actual Factor D: Tid innan press = 4.00 B C+ C: M altid B C- A- A+ A: Kaffe/vatten-kvot c, Kubplot medelvärde män. Visar att högsta betyget uppnås då bade A och C är på sin höga nivå Final Equation in Terms of Actual Factors: Medel grupp = * Kaffe/vatten-kvot * Maltid * Kaffe/vatten-kvot * Maltid Std. Dev R-Squared Mean Adj R-Squared C.V Pred R-Squared PRESS Adeq Precision d, Skattad modell och diverse information om modellen 13

17 Bilaga 5 a-d. Resultat män Medel Män Half Normal plot Response: Medel Män ANOVA for Selected Factorial Model Analysis of variance table [Partial sum of squares] A: Kaf f e/vatten-kvot D: Tid innan press Half Normal % probability AC A C Sum of Mean F Source Squares DF Square Value Prob > F Block Model significant A B C D AB AC AD Residual Cor Total The Model F-value of implies the model is significant. There is only a 0.10% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. Effect Values of "Prob > F" less than indicate model terms are significant. In this case A, C, AC are significant model terms. a, Normalplot och ANOVA-tabell som visar att A, C och AC är aktiva faktorer Medel Män Normal Plot of Residuals Medel Män Residuals vs. Run Normal % Probability Studentized Residuals Studentized Residuals Run Number b, Residualerna verkar vara normalfördelade, och inget konstigt ses i Residual vs. Run 14

18 Medel Män X = A: Kaffe/v atten-kv ot Y = C : Maltid Z = B: Vattentem p Actual Factor D: Tid innan press = 4.00 Cube Graph Medel Män C B+ C B- A- A+ A: Kaffe/vatten-kvot c, Kubplot medelvärde män. Visar att högsta betyget uppnås då bade A och C är på sin höga nivå Final Equation in Terms of Actual Factors: Medel Män = * Kaffe/vatten-kvot 1.4 * Maltid * Kaffe/vatten-kvot * Maltid Std. Dev R-Squared Mean Adj R-Squared C.V Pred R-Squared PRESS Adeq Precision d, Skattad modell och diverse information om modellen 15

19 Bilaga 5 e-h. Resultat kvinnor Medel kvinnor Half Normal plot Response: Medel kvinnor A: Kaf f e/vatten-kvot D: Tid innan press Half Normal % probability A C ANOVA for Selected Factorial Model Analysis of variance table [Partial sum of squares] Sum of Mean F Source Squares DF Square Value Prob > F Block Model significant A C Residual Cor Total The Model F-value of implies the model is significant. There is only 20 a 0.10% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 0 Values of "Prob > F" less than indicate model terms are significant. In this case A, C are significant model terms Effect e, Normalplot och ANOVA-tabell som visar att A och C är aktiva faktorer. Medel kvinnor Normal Plot of Residuals Medel kvinnor Residuals vs. Run Normal % Probability Studentized Residuals Studentized Residuals Run Number f, Residualerna verkar normalfördelade, och inget konstigt ses i Residual vs. Run 16

20 Medel kv innor X = A: Kaf f e/v atten-kv ot Y = Z = Cube Graph Medel kvinnor Actual Factor D: Tid innan press = 4.00 C B+ C B- A- A+ A: Kaffe/vatten-kvot g, Kubplot medelvärde kvinnor. Visar att högsta betyget uppnås då både A och C är på sin höga nivå Final Equation in Terms of Actual Factors: Medel kvinn = * Kaffe/vatten-kvot * Maltid Std. Dev R-Squared Mean Adj R-Squared C.V Pred R-Squared PRESS Adeq Precision h, Skattad modell och diverse information om modellen 17

Genvägen till det perfekta ljudet

Genvägen till det perfekta ljudet Genvägen till det perfekta ljudet - Hemförsök i försöksplanering IEK 0, 005-0-8 LTU Magnus Blomberg Anders Drott Esbjörn Lilja Hannes Skirgård 1 Inledning Sedan århundraden tillbaka har trumman använts

Läs mer

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

Valfri räknedosa, kursbok (Kutner m fl) utan anteckningar. Tentamen omfattar totalt 20p. Godkänt från 12p.

Valfri räknedosa, kursbok (Kutner m fl) utan anteckningar. Tentamen omfattar totalt 20p. Godkänt från 12p. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: Betygsgränser: 732G21 Sambandsmodeller 2009-01-14,

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Uppgift 1: Bill och Georg har gått till puben tillsammans. De beslutar sig för att spela dart (vilket betyder kasta pil mot en tavla). Sedan gammalt vet

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 20 mars 2015 9 14 Examinator: Anders Björkström, bjorks@math.su.se Återlämning: Fredag 27/3 kl 12.00, Hus 5,

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A11/STA A14 (8 poäng) 25 augusti 2004, klockan 08.15-13.15

Tentamen i Statistik, STA A11/STA A14 (8 poäng) 25 augusti 2004, klockan 08.15-13.15 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för Statistik Tentamen i Statistik, STA A/STA A4 (8 poäng) 5 augusti 4, klokan 8.5-3.5 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

Bilaga 1, Exempel på dålig uppdatering

Bilaga 1, Exempel på dålig uppdatering Bilaga 1, Exempel på dålig uppdatering Bilden nedan visar att vissa delar av LTU:s webbplats är ouppdaterad. Ett exempel på detta är att läsårsindelningen är för läsår 5/6 och detta kunde ses den 6 oktober

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng MSTA33 Ingrid Svensson TENTAMEN 2004-01-13 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för Teknologer, 5 poäng Tillåtna

Läs mer

(a) Beräkna sannolikhetsfunktionen p X (x). (2p) (b) Beräkna väntevärdet för X. (1p) (c) Beräkna standardavvikelsen för X. (1p)

(a) Beräkna sannolikhetsfunktionen p X (x). (2p) (b) Beräkna väntevärdet för X. (1p) (c) Beräkna standardavvikelsen för X. (1p) Tentamenskrivning: TMS145 - Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, 5p. Tid: Lördag den 14 april, 2007 kl 14.00-18.00 i V-huset. Examinator: Olle Nerman, tel 7723565. Jour: Alexandra Jauhiainen,

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

TAMS28 DATORÖVNING 1-2015 VT1

TAMS28 DATORÖVNING 1-2015 VT1 TAMS28 DATORÖVNING 1-2015 VT1 Datorövningen behandlar simulering av observationer från diskreta och kontinuerliga fördelningar med hjälp av dator, illustration av skattningars osäkerhet, analys vid parvisa

Läs mer

Fördelar med NFTS. Nuvarande system/teknik måste ändå uppdateras FältForsks webbsidor behöver utvecklas

Fördelar med NFTS. Nuvarande system/teknik måste ändå uppdateras FältForsks webbsidor behöver utvecklas Nordic Field Trial System (NFTS) Torbjörn Leuchovius SLU Fältforsk Johannes Forkman SLU Fältforsk - Referensgrupp 2012-10-23 Fördelar med NFTS Utökat nordiskt metodsamarbete Samnordiska/internationella

Läs mer

Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys

Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys STOCKHOLMS UNIVERSITET 13 februari 2009 Matematiska institutionen Avd. för matematisk statistik Gudrun Brattström Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys I sista datorövningen kommer

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb Stora kaffe och tebryggare ComBi Animo ComBiserien Professionell, modern och snabb Varje dag njuter miljontals människor av den utsökta aromen och fylliga smaken hos en kopp nybryggt kaffe och te på olika

Läs mer

INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP

INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP By INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP UPPLÄGG Tävlingen kommer att ske fredagen den 19/9 på Örenäs Slott som är beläget i Glumslöv söder om Helsingborg. Samtliga tävlande har fyra timmar

Läs mer

Det handlar inte om fika.

Det handlar inte om fika. Det handlar inte om fika. Det handlar om gott kaffe. Det finns en massa tankar om vad som är gott kaffe. Vi har i alla fall bestämt oss för vad vi tycker är gott. Kaffe från Italien. I alla dess former.

Läs mer

100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola.

100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola. Brygg&Espresso Martin Olsson Blå 100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola. Art.nr 101576 40x100 g 391425 36x110 g 391391 35x115 g 101584

Läs mer

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM DE ÄR INGEN KONS A MÄA SPÄNNING OCH SRÖM OM MAN VE HR DE FNGERAR! lite grundläggande el-mätteknik 010 INNEHÅLL Inledning 3 Grunder 3 Växelspänning 4 Effektivvärde 5 Likriktat medelvärde 6 Överlagrad spänning

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26

Högskoleverket. Delprov NOG 2002-10-26 Högskoleverket Delprov NOG 2002-10-26 1. Det ordinarie priset på en skjorta, som såldes på rea, var 600 kr. Inför slutrean sänktes priset till halva ursprungliga reapriset. Vad var det ursprungliga reapriset

Läs mer

gott kaffe sedan Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe

gott kaffe sedan Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe gott kaffe sedan 1897 Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe Martin Olsson kaffe ett unikt kaffe av högsta kvalitet Vi har 100-årig erfarenhet av kaffe. Det har gett oss kunskap och tradition

Läs mer

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser REGRESSIONSANALYSER Ett antal olika regressionsmodeller har konstruerats för att undersöka om resultaten i ÖJ

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Rättningsprogram för Experimentella Metoder 2010

Rättningsprogram för Experimentella Metoder 2010 Rättningsprogram för Experimentella Metoder 2010 Ett av målen med kontrollräkning av studenternas analyser är att i görligaste mån avslöja: a) Direkta felskrivningar i tabeller och bland övriga data. b)

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04) LUNDS UNIVERSITET, MATEMATIKCENTRUM, MATEMATISK STATISTIK BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB ÖVNING 7 (25-4-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (25-5-4) Aktuella avsnitt i boken: 6.6 6.8. Lektionens mål: Du ska kunna sätta

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt KAFFESKOLA Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt Vi är världens näst största kaffenation. NORDIC:

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström October 31, 2010 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

Bygga linjära modeller! Didrik Vanhoenacker 2007

Bygga linjära modeller! Didrik Vanhoenacker 2007 Bygga linjära modeller! Didrik Vanhoenacker 2007 1 Bygga enkla modeller Tänk att vi ska försöka förstå vad som styr hur många blommor korsblommiga växter har. T ex hos Lomme och Penningört. Hittills har

Läs mer

Kvalitetsmätning av de äldres mat

Kvalitetsmätning av de äldres mat Kvalitetsmätning av de äldres mat Äldreboenden och Lunchboxen Antagen av: KSSU den [Klicka här och skriv datum] Gemensam administration Utredningsenheten Christer Friberg Kjell-Åke Arvidsson 2005-11-15

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 1, 4p 13 november 2004, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 1, 4p 13 november 2004, kl. 09.00-13.00 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A Deltentamen, 4p november 004, kl. 09.00-.00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formel- och

Läs mer

Baristautbildning. Restaurang och livsmedelsprogrammet

Baristautbildning. Restaurang och livsmedelsprogrammet Baristautbildning Restaurang och livsmedelsprogrammet Med tiden har trenderna inom kaffedrickandet ändrats och numera nöjer man sig inte med vanligt bryggkaffe. Kaffedrycker har därför blivit mycket viktiga

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Introduktion. Förberedelser inför resan

Introduktion. Förberedelser inför resan Introduktion I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2 STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Michael Carlson HT2012 TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2 2012-11-20 Skrivtid: kl 9.00-14.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon Bifogade hjälpmedel:

Läs mer

Nästa. Fresh Brew. Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN)

Nästa. Fresh Brew. Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN) Nästa generation Fresh Brew Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN) OptiFresh Next generation OptiFresh från Animo OptiFresh Bean NG OptiFresh Bean NG OptiFresh NG OptiFresh NG Fresh Brew har fått

Läs mer

RLX RLX-serien Smaken av kvalitet, världen över Smaken av kvalitet, världen över

RLX RLX-serien Smaken av kvalitet, världen över Smaken av kvalitet, världen över RLX-serien från Bravilor Bonamat är den idealiska maskinen för din kaffehörna, bar eller buffé. Alltid färskbryggt kaffe tillgängligt. Dessutom snabbt hett vatten för att göra te, soppa, choklad eller

Läs mer

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP14/TEN 1 OPTIMERINGSLÄRA GRUNDKURS för I, Ii och TB Datum: 24 augusti 2009 Tid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Lundgren m fl: Optimeringslära och/eller Lundgren

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor MIOFINO EN NY FIKAUPPLEVELSE PÅ JOBBET HJÄRTAT OCH SJÄLEN AV KAFFE miofino Coffee Bar är helt ny fikaupplevelse på jobbet. Här kombinerar

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker i skolan. Syftet är att stimulera barn till att äta tillräckligt

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie TENTAMEN I GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2011-10-28 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare utan lagrade formler eller text, bifogade

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Alexandra Krounis KTH/SWECO Handledare: Stefan Larsson KTH Fredrik Johansson KTH/SWECO Stockholm, 2014 Bakgrund I Sverige finns

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR. från. M-Line

FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR. från. M-Line FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR från M-Line M-LINE KAFFEBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR FÄRSKBRYGGT OCH SMAKFULLT KAFFE NÄR DET ÄR SOM BÄST! MÄNNISKOR

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Datorlaboration 3. 1 Inledning. 2 Grunderna. 1.1 Förberedelse. Matematikcentrum VT 2007

Datorlaboration 3. 1 Inledning. 2 Grunderna. 1.1 Förberedelse. Matematikcentrum VT 2007 Lunds universitet Kemometri Lunds Tekniska Högskola FMS 210, 5p / MAS 234, 5p Matematikcentrum VT 2007 Matematisk statistik version 7 februari Datorlaboration 3 1 Inledning I denna laboration behandlas

Läs mer

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten.

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten. 1 Isolering av koffein Koffein är en organisk förening som finns i bl.a. kaffe och te. Den hör till gruppen alkaloider. Kaffets uppiggande verkan beror på koffeinet. I en kopp medelstarkt kaffe finns 80-100

Läs mer

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Redovisning TMU-enkäten 12 Br. Logen 8 Gustav Fröding Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Fråga 1 Hur är trivseln innan logesalen? Snitt=4,3 3 2 1 1. Hur är trivseln

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

SPECIALKAFFE ATT BRYGGA ESPRESSO ATT TÄVLA I KAFFE RÄTT TEMPERATUR

SPECIALKAFFE ATT BRYGGA ESPRESSO ATT TÄVLA I KAFFE RÄTT TEMPERATUR SPECIALKAFFE ATT BRYGGA ESPRESSO ATT TÄVLA I KAFFE RÄTT TEMPERATUR www.arekafferosteri.se K affe är alldeles onödigt......för vår överlevnad. Med mat, vatten och skydd mot värme eller kyla överlever vi.

Läs mer

Startanalys med Qualisys system --- Introduktion. Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha?

Startanalys med Qualisys system --- Introduktion. Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha? Startanalys med Qualisys system --- Introduktion Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha? Ovan är bild från en simstart som visar några av de olika varianterna av simstarter som finns. Några

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering MSG830 Statistisk analys och experimentplanering Tentamen 20 Mars 2015, 8:30-12:30 Examinator: Staan Nilsson, telefon 073 5599 736, kommer till tentamenslokalen 9:30 och 11:30 Tillåtna hjälpmedel: Valfri

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Claudia Girnth-Diamba

Claudia Girnth-Diamba 1346 Claudia Girnth-Diamba Solrød Gymnasium, Solrød Center 2, DK 2680 Solrød Strand, Danmark Koka gröna grönsaker i saltat vatten och vid olika ph Vill du att dina grönsaker skall bli bruna när de kokas?

Läs mer

Linjär algebra förel. 10 Minsta kvadratmetoden

Linjär algebra förel. 10 Minsta kvadratmetoden Linjär algebra förel. 10 Minsta kvadratmetoden Niels Chr. Overgaard 015-09- c N. Chr. Overgaard Förel. 9 015-09- logoonly 1 / 17 Data från 1 vuxna män vikt (kg) längd (m) 58 1,69 83 1,77 80 1,79 77 1,80

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl.

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik Statistiska Metoder 5MS010, 7.5 hp Kadri Meister Rafael Björk LABORATIONER Detta dokument innehåller beskrivningar av de tre laborationerna

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VIN Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer