ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod"

Transkript

1 ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod

2 Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden har vi fastställt de principer för gott uppförande som vi ska följa, både som företag och enskilda medarbetare. Vi vet att vårt företags framgångar bygger på starka, långvariga relationer såväl med de som lyssnar på våra radiostationer och ser vår utomhusreklam som med våra affärspartner, annonsörer och lokalsamhällen. Det gör vi genom att förtjäna deras förtroende, ge utmärkt service och se till att vi agerar etiskt och ärligt i allt vi gör. Detsamma gäller för våra relationer inom Clear Channel-familjen. Som företag är vi övertygade om att vi måste fortsätta att hålla högsta möjliga etiska standard. Uppförandekoden hjälper oss med det. Det här dokumentet innehåller: Vägledande principer för hur vi ska bedriva vår verksamhet. Exempel som hjälper dig att lösa olika problem. Kontaktinformation så att du vet vart du ska vända dig. Vår ambition har varit att ta hänsyn till det senaste i mediebranschen och i världen runt omkring oss, såsom nya trender inom sociala medier och hur företagstillgångar ska användas på rätt sätt. Som framgår av Uppförandekoden har vi alla ett ansvar att agera ärligt och uppriktigt i allt vi gör. Vi vet att våra medarbetare redan stöder den här målsättningen, som är avgörande för att vår verksamhet ska genomsyras av öppenhet och ärlighet. Bästa hälsningar Bob Pittman Ordförande + vd CC Media Holdings, Inc. och Clear Channel Communications, Inc. William Eccleshare Vd Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. i

3 VÄRDEN SOM VISAR OSS VÄGEN Vår uppgift och gemensamma vision är att skapa produkter och tjänster som intresserar och engagerar våra kunder, samhällen, annonsörer och affärspartner. Därför måste vi se till att vårt produktutbud hela tiden utvecklas och blir mer attraktivt, och att det speglar ny teknik och nya beteenden och smaker hos konsumenterna. Vi måste vara överallt där våra kunder är, och överallt där våra affärspartner och annonsörer förväntar sig att vi ska vara med de produkter och tjänster de vill ha. Våra värden visar vägen ÄRLIGHET, RESPEKT, NYFIKENHET, SAMARBETE + SNABBHET vi arbetar tillsammans för att skapa och genomföra vår gemensamma vision. Vi utgår från våra värden i alla beslut vi fattar. ÄRLIGHET En bra utgångspunkt när man löser problem är att vara transparent och sedan agera utifrån fakta. RESPEKT Nyckeln till vår framgång är att förena mångfalden i våra livserfarenheter och bakgrunder och på så vis uppnå resultat. NYFIKENHET Vi strävar efter att aldrig sluta upptäcka, undersöka och undra vad som är nästa steg för vårt företag och hur vi ska bli ännu bättre. SAMARBETE Vi arbetar tillsammans som ett team. Men en sund och respektfull debatt är en viktig del i vårt kreativa arbete. Det gör att vi anstränger oss ännu mer så att nya idéer eller befintliga produkter blir ännu bättre. SNABBHET Vi levererar våra produkter och tjänster snabbt utan att göra avkall på kvalitet. ii

4 DE VÄRDERINGAR SOM VÄGLEDER OSS: ÄRLIGHET SNABBHET Våra kunder. Våra människor. Vårt samhälle. RESPEKT NYFIKENHET SAMARBETE iii

5 INNEHÅLL Inledning...i Värden Som Visar Oss Vägen...ii Om Vår Uppförandekod Råd + Rapportering Om Missförhållanden...4 Vikten Av Att Rapportera...5 Vart Vänder Man Sig...5 Utred + ta itu med problem...6 Nolltolerans mot repressalier...6 Konsekvenser vid överträdelser Vi Stöttar Varandra Som Medarbetare...8 Rättvis behandling...9 Säkerheten på arbetsplatsen...11 Företagstillgångar...12 Teknikanvändning Våra Kunder + Annonspartner Har Förtroende För Oss...16 Ärlig konkurrens...17 Etisk försäljning + marknadsföring...18 Service med kvalitet...18 Skydd av tredje parts tillgångar...19 Internationella handelsrestriktioner Våra Aktieägare Har Förtroende För Oss...21 Intressekonflikter...22 Anti-korruption Insideraffärer Dokumentation Våra Lokala Samhällen Gör Oss Till De Vi Är...31 Informationsutbyte Vårt ansvar gentemot allmänheten Vårt sociala ansvar Vårt samhällsengagemang Politiska bidrag Undantag...37 Intygande...38 iv

6 OM VÅR UPPFÖRANDEKOD

7 OM VÅR UPPFÖRANDEKOD Vi går in för att skapa en ärlig, öppen och etisk arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi vill också att dessa värden ska prägla våra relationer och kommunikationen med våra lyssnare, kunder och med vår publik. På Clear Channel arbetar vi tillsammans för att genomföra denna gemensamma vision. Till vår hjälp har vi utformat Uppförandekoden. Den ger oss vägledning för etiska beslut och gynnar i slutänden alla våra intressenter. Koden förklarar de etiska regler och juridiska krav som ligger till grund för vårt arbete på Clear Channel, oavsett var i världen vi bedriver vår verksamhet. Kanske hamnar du ibland i situationer på arbetet som inte omfattas av den lokala medarbetarpolicyn eller av andra regler eller praxis. Det är ett annat skäl till att koden finns. Den ger dig vägledning när du har frågor eller problem. Fundera över följande om du känner dig osäker på hur du ska agera: Vilket alternativ motsvarar bäst våra värden som visar vägen? Vilket val är ärligast? Hur påverkas andra av ditt beslut? Hur skulle händelsen och resultatet se ut om det publicerades i tidningen? Koden ger lika och tydliga riktlinjer till oss alla från chefer och medarbetare till praktikanter, leverantörer och olika representanter genom hela Clear Channel-företagsfamiljen med CC Media Holdings, Inc., Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. och deras dotterbolag. 2

8 Som ett globalt företag är det vårt ansvar att följa tillämpliga lagar överallt i världen där vi bedriver vår verksamhet. Ibland är lagstiftningen striktare på ett håll än på ett annat. Om lokala lagar strider mot vår Uppförandekod eller mot de regler som gäller på din avdelning eller arbetsplats ska du följa den strängaste standarden. Vi har alla ett ansvar att känna till och följa de lagar och regler som gäller vårt arbete. Rådgör med våra jurister om du har frågor eller är tveksam vad som förväntas av dig. Våra chefer och övrig företagsledning har ett ansvar att visa att de förpliktar sig att följa Uppförandekoden och skapa en arbetsmiljö som bygger på den. De ska också se till att medarbetarna deltar i våra utbildningar i regelefterlevnad (compliance). Som chef ska du: Leda föredömligt och se till att alla medarbetare känner till och följer vår Uppförandekod, andra företagspolicyer och tillämpliga lagar. Se till att alla som direktrapporterar förstår vikten av att delta i våra utbildningar i regelefterlevnad. Skapa en öppen atmosfär där såväl de som direktrapporterar som övriga Clear Channel-medarbetare känner sig bekväma med att ställa frågor och lämna rapporter. Omedelbart ta itu med ärenden där man vet eller misstänker att någon har brutit mot Uppförandekoden, policyer eller mot lagen. Uppmärksamma ansträngningar när det gäller att följa Uppförandekoden, särskilt i samband med löpande feedback eller utvärderingar. Chefer måste också se till att Clear Channel-medarbetare som framför sina åsikter eller rapporterar om missförhållanden eller avvikelser informeras om att företaget inte accepterar repressalier. Cheferna ska respektera detta och förklara vad som gäller för dem som rapporterar direkt till dem. De ska också vidta åtgärder om de får vetskap om att det har eller kan ha förekommit repressalier. 3

9 01 RÅD + RAPPORTERING OM MISSFÖRHÅLLANDEN

10 01 RÅD + RAPPORTERING OM MISSFÖRHÅLLANDEN Vikten av att rapportera Alla som ingår i Clear Channels team har ett ansvar att rapportera eventuella överträdelser av Uppförandekoden, företagets policyer eller tillämpliga lagar. De är också skyldiga att samarbeta vid en eventuell utredning av sådana överträdelser i enlighet med gällande lagstiftning. Även om du kan rapportera anonymt ser vi helst att du uppger vem du är. På så vis kan vi kontakta dig igen om vi behöver mer information för att gå vidare med en utredning. Din identitet hålls hemlig, om omständigheterna gör det möjligt och i enlighet med vad som gäller enligt lag. F Tienne hörde hennes chef tala om att justera det finansiella resultatet för att öka bonusutbetalningarna. Tienne tycker att samtalet är opassande. Även om hon vill rapportera händelsen är hon orolig för att hennes chef ska behandla henne annorlunda efteråt och att det ska påverka hennes jobb. Vad ska Tienne göra? Vart vänder man sig Kontakta någon av följande om du har frågor som du vill diskutera eller rapportera: Din chef En annan chef som du känner dig bekväm med Personalavdelningen Chefjuristen eller annan person på den juridiska avdelningen S Tienne ska rapportera att hon är orolig över det hon hört. Eftersom hon rapporterar i god tro är det vårt företags skyldighet att se till att inga repressalier vidtas. Tienne kan rapportera händelsen till en annan chef eller andra resurser som anges i den här koden. Hon kan också ta kontakt med Clear Channels hotline. Compliancechefen eller den som är ansvarig för regelefterlevnadsfrågor på arbetsplatsen Styrelsens kontrollkommitté Clear Channels hotline: (om du ringer från ett annat land än USA, använder du utlandsprefixet för landet du ringer ifrån)

11 Utred + ta itu med problem Vår ambition är att tillämpa konsekventa principer när vi utreder rapporterade händelser. När någon gör en rapport vidarebefordras informationen till rätt person som granskar och utreder händelsen. Vi ska omedelbart, diskret och professionellt följa upp alla trovärdiga tecken på att det skett en överträdelse av vår Uppförandekod eller av andra regler eller lagar. Vi ska också vidta lämpliga åtgärder, till exempel genom att underrätta relevanta myndigheter. Dessutom ska vi visa god samarbetsvilja under utredningar i enlighet med lokala lagar. Det betyder att du ärligt och så fullständigt som möjligt ska redogöra för alla relevanta detaljer i det aktuella ärendet. Du ska också se till att ha en komplett dokumentation över handlingar och annan information som du innehar i enlighet med den informationshanteringspolicy som gäller på din avdelning eller arbetsplats. Nolltolerans mot repressalier F I Nicos land är det oartigt att tala om någon bakom hans eller hennes rygg. Men Nico tror att han såg sin kollega Michael göra något som kan vara olagligt. Vad ska han göra? S Clear Channel skyddar Nico mot alla eventuella repressalier för att ha rapporterat vad han sett. Allt Nico behöver göra är att försäkra att han talar sanning och att han berättar allt han vet. Clear Channel får inte använda repressalier mot någon som i god tro informerar oss om en eventuell överträdelse av koden, företagets policyer eller gällande lagstiftning. Vi accepterar inte heller någon form av hot eller trakasserier mot medarbetare som rapporterar sina misstankar om missförhållanden eller avvikelser. Att handla i god tro betyder att man redogör för all information och anser sig ge en sann och fullständig rapport. Det spelar med andra ord ingen roll huruvida din rapport visar sig vara sann, så länge du ger en sanningsenlig bild av händelsen. En person som lämnar en rapport i ond tro, eller som vidtar repressalier mot någon som rapporterat eller deltagit i en utredning i god tro kan bli föremål för disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning i enlighet med gällande lagstiftning. Clear Channel ska se till att ingen utsätts för repressalier. Om en medarbetare känner till eller misstänker att repressalier ändå har förekommit ska han eller hon rapportera det till någon av de tillgängliga instanserna. Mer information om hur rapportering sker finns i de regler som gäller på din avdelning eller arbetsplats. 6

12 Konsekvenser vid överträdelser Överträdelser av vår Uppförandekod, våra regler eller tillämpliga lagar kan få allvarliga konsekvenser både för enskilda personer och för företaget. De som uppträder oetiskt och olagligt (och de som beordrar, tolererar, godkänner eller stöder sådant beteende) kan bli föremål för åtal eller andra disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning i enlighet med gällande lagstiftning. Kom ihåg att ett sådant beteende utsätter oss alla för risker. Det kan förstöra vårt anseende och påverka våra intressenter negativt, och det kan ge upphov till: Böter. Civilrättsligt ansvar. Straffrättsligt ansvar. Om du är inblandad i en överträdelse kommer man vid en eventuell utredning att ta hänsyn till följande: Om du rapporterade händelsen. I vilken mån du samarbetat. Om överträdelsen var avsiktlig eller oavsiktlig. Dessutom kommer dessa faktorer att beaktas vid en eventuell disciplinär åtgärd. 7

13 02 VI STÖTTAR VARANDRA SOM MEDARBETARE

14 02 Rättvis behandling VI STÖTTAR VARANDRA SOM MEDARBETARE Trakasserier + diskriminering På Clear Channel når vi våra mål genom att samarbeta. Alla medarbetare har ett ansvar gentemot varandra och förväntas främja lika möjligheter inom företaget. Vi satsar på att locka till oss de bästa i branschen. Det gör vi genom att skapa en miljö som värdesätter och respekterar alla som ingår i vårt team. Vi accepterar inte trakasserier på vår arbetsplats och inte heller diskriminering mot nya eller befintliga medarbetare. Trakasserier kan vara muntliga, fysiska eller visuella och komma från kolleger, chefer, leverantörer eller konsulter. Att trakassera innebär att man agerar på ett sätt som har till syfte eller effekt att skrämma, förolämpa eller förnedra någon. Värt att notera är också att trakasserier kan vara sexuella eller ha andra anspelningar. För att se till att inga trakasserier förekommer på vår arbetsplats måste vi vara noga med att våra kommentarer och handlingar är korrekta och visar respekt för våra medarbetare. Dessutom ska vi inte acceptera att någon på vårt företag gör eller säger något som diskriminerar eller trakasserar någon som söker arbete eller redan är anställd hos oss på grundval av etnisk tillhörighet, hudfärg, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion, funktionsnedsättning, nationalitet, erfarenhet eller civilstånd eller på grund av graviditet. Detta får inte heller ske på grund av genetisk information eller andra skyddade uppgifter. Vi väljer våra medarbetare utifrån meriter och fattar aldrig personalbeslut utifrån uppgifter som är skyddade enligt lag. Personalbeslut kan till exempel handla om följande: F Igår frågade Sandras kollega Liam om hon ville ta ett glas med honom efter jobbet. Det var tredje gången han frågade om de skulle träffas utanför arbetet. Dessutom brukar han ge henne kommenterar som gör henne generad. Liams beteende får Sandra att känna sig illa till mods. Vad ska hon göra? S Sandra har precis som vi andra på Clear Channel rätt att trivas på jobbet. Hon ska omedelbart rapportera Liams uppförande till sin chef eller annan resurs som nämns i den här Uppförandekoden. Hon kan även vända sig till Clear Channels hotline. Anställning Placering Befordran Nedgradering Omplacering Tjänstledighet Varsel Uppsägning Utbildning Ersättning Förmåner Företagssponsrade program Disciplin Avsluta anställning Om du observerar ett olämpligt uppträdande, eller om du själv känner dig utsatt för sådant agerande, ska du informera din chef eller någon på personalavdelningen. 9

15 Dataskydd Clear Channel är skyldigt att skydda konfidentiell information som kan identifiera en person (personlig information) i syfte att skydda alla inblandade parters privatliv och identitet. Personlig information är bland annat följande: Information om löneförmåner Uppgifter om ersättning Medicinska uppgifter Kontaktinformation som hemadress och telefonnummer Personnummer Skatteinformation Bankuppgifter och finansiell information Var och en av oss har en skyldighet att skydda såväl vår egen som andras personliga information. Ingen av oss har rätt att få tillgång till känslig information om våra medarbetare utan särskilt tillstånd eller affärsbehov. Om du kommer i kontakt med sådan information på grund av dina arbetsuppgifter måste du vara särskilt noga med att skydda den så att den inte kommer bort, blir stulen eller lämnas ut på grund av slarv, och informationen får enbart användas i avsett syfte. Om man måste skicka personlig eller konfidentiell information till någon utanför företaget ska liknande skydd användas. Kontakta någon på företagets juridiska avdelning för att se till att den utomstående mottagaren har ett lämpligt dataskydd. Rådgör med din chef eller någon av företagets jurister om du har frågor om hur vi skyddar uppgifter om anställda eller om du vill rapportera att sådana uppgifter har avslöjats eller att du misstänker att så har skett. Vägledning om hur våra leverantörers, kunders och andra affärspartners tillgångar skyddas finns i avsnittet Skydd av tredje parts tillgångar i denna Uppförandekod. 10

16 Säkerheten på arbetsplatsen Säkerhetsbestämmelser om anläggning + fordon Vi anser att vi alla, oavsett arbetsuppgifter och position, har ett gemensamt ansvar att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Tillsammans är vi ansvariga att tillhandahålla och följa alla säkerhetsregler och föreskrifter, däribland företagets interna policy och praxis. Det innebär att vi ska genomföra våra arbetsuppgifter på ett sätt som främjar en ren, säker och hälsosam miljö. Om du anser att det finns rutiner, utrustning eller arbetsförhållanden som inte är säkra eller hälsosamma ska du omedelbart rapportera det till din chef, till någon av företagets jurister eller till chefen för riskhantering. Detta gäller även om det skulle inträffa en olycka eller skada. Om du har tillstånd att köra något av företagets fordon ska du enbart göra det inom ramen för ditt arbete och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi avråder starkt från att använda mobiltelefon när du kör något av företagets fordon. Om du ändå väljer att använda telefonen under körning ska du ha en handsfree-enhet och alltid följa de trafikregler som gäller. Att skicka sms, e-post eller använda andra funktioner på mobiltelefonen är aldrig lämpligt i samband med körning. I vissa länder kan det dessutom vara olagligt. F Jag ska medverka vid ett event för vårt företags räkning i morgon och alkohol kommer att serveras där. Får jag dricka alkohol på tillställningen? S Ja, förutsatt att du får dricka alkohol enligt gällande lag. Du ska dricka med måtta och undvika att bli berusad. Det är viktigt att du inte skämmer ut dig själv eller företaget. Våld Vi medverkar aldrig till våld och accepterar inte någon form av våld. Det gäller till exempel hot, våldshandlingar, skrämsel eller försök att skrämma någon. Det är viktigt att vi är uppmärksamma och reagerar om vi ser tecken på våldsamt beteende. Våld kan ofta förhindras om vi är vaksamma på nyckfullt och inkonsekvent beteende. Enligt lag är det förbjudet att ha vapen på arbetsplatsen. Om du känner till eller misstänker att det förekommer våld eller hot om våld måste du omedelbart rapportera det. Om du tror att någon är i omedelbar fara ska du kontakta säkerhetspersonalen på plats eller lokala myndigheter. Alkohol, olagliga droger + mediciner Vi förväntas vara i form och att kunna utföra våra arbetsuppgifter på säkrast möjliga sätt. Det innebär att vi alltid ska agera ansvarsfullt och professionellt. Därför ska vi aldrig vara påverkade av alkohol eller olagliga droger på arbetet. Vi får inte heller felaktigt använda receptfria läkemedel. Dessutom får vi aldrig använda, inneha, överlämna eller sälja olagliga droger eller alkohol i Clear Channels lokaler eller i samband med företagsarrangemang. Undantag gäller om företaget serverar måttliga mängder alkohol i samband med inofficiella företagsevenemang. Mer information om säkerheten på arbetsplatsen finns i de regler som gäller på din avdelning eller arbetsplats. 11

17 Företagstillgångar Vi har fått förtroendet att dagligen hantera Clear Channels tillgångar och är ansvariga för att skydda dem och använda dem på lämpligt sätt. Kom alltid ihåg att vårt företags goda namn och varumärke hör till våra mest värdefulla tillgångar och att vi alla har ett ansvar att se till att vi behåller vårt goda rykte bland våra kunder och alla de som vi arbetar med. Clear Channels tillgångar omfattar materiella och immateriella tillgångar såsom fysisk egendom samt konfidentiellt och patentskyddat material, däribland immateriell egendom. F Kara reser ofta och använder Clear Channels mobiltelefon och bärbara dator när hon väntar på terminaler och under längre tåg- och flygresor. Hur kan Kara skydda företagets konfidentiella information? Information Vi måste skydda Clear Channels konfidentiella och äganderättsligt skyddade information. Den omfattar i regel all information som inte är tillgänglig för allmänheten. Vi får enbart delge konfidentiell information till personer som har rätt att få tillgång till den för legitima affärsändamål. Till exempel ska du aldrig vidarebefordra e-postmeddelanden eller annan intern Clear Channel-kommunikation eller dokument till andra Clear Channel-medarbetare eller utomstående parter, såvida de inte har rätt att få tillgång till informationen och behöver den i sitt arbete för Clear Channel. Du ska också se till att inte diskutera frågor som rör Clear Channel på offentliga platser. Nedan följer några exempel på konfidentiell information: Affärsplaner. S Kara uppfylla sin skyldighet att skydda Clear Channels information genom att undvika att diskutera känslig information på offentliga platser där någon kan snappa upp vad hon säger. Det gäller till exempel under tåg- eller taxiresor, men det kan även gälla i offentliga lokaler eller på toaletter i Clear Channels egna lokaler. När det gäller datorer och annan teknisk utrustning som kan innehålla företagsinformation ska hon säkerställa deras fysiska säkerhet och hela tiden ha uppsikt över dem. Information som är föremål för sekretessavtal. Finansiella resultat. Information om kunder, leverantörer eller konkurrenter. Budgetinformation eller prispolicyer. Företagets säkerhetsplaner. Personuppgifter om anställda. Information förknippad med rättstvister eller advokatsekretess. Information om regelefterlevnad. Immateriell egendom. Programvaru- eller teknikinformation. Lösenord till hårdvara, teknik eller filer som utfärdats av företaget. 12

18 Immateriell egendom Vår immateriella egendom (IP) är en annan värdefull tillgång. I vårt arbete för Clear Channel måste vi alltid vinnlägga oss om att skydda och upprätthålla våra IP-rättigheter. Dessa omfattar men är inte begränsade till immateriella tillgångar som upphovsrätt, patent, företagshemligheter, formskydd, uppfinningar, system, processer, kundförteckningar, programvara, logotyper och varumärken. Lagen skyddar vår rätt till den här egendomen på samma sätt som för andra former av egendom. I den utsträckning lagen tillåter det ska vi skydda företagets IP-rättigheter och komma ihåg att rättigheterna till immateriell egendom som skapats med företagets material, på företagets tid och bekostnad i regel hör till Clear Channel. Kontakta någon från vår juridiska avdelning om du har frågor om konfidentiell information eller IP-rättigheter. F Clear Channel har en affärsuppgörelse med ett bilföretag. Bilföretaget tillhandahåller däck och underhåll på Clear Channels fordon i utbyte mot reklam på Clear Channels affischer och affischtavlor. Sven, som är försäljningschef på Clear Channel, har noggrant dokumenterat affärsrelationen och sett till att värdena redovisas korrekt i företagets bokföring. Nu undrar Sven om han får dra nytta av avtalet med bilhandlaren för att skaffa nya däck till sin privata bil, eftersom han är Clear Channel-anställd. Får han göra så? Fysiska tillgångar Clear Channels fysiska tillgångar har förvärvats genom hårt arbete från alla medarbetare. Hit räknas utrustning, anläggning, fordon, kapital och dokument, och vi måste omsorgsfullt se till att de inte förstörs. Även om det är rimligt att man någon gång till exempel ringer hem från jobbet för att höra hur ett barn mår och att man ibland tar en kopia för privat bruk, ska man undvika att använda företagets tillgångar i någon större och mer kostsam utsträckning. S Nej. Clear Channels affärsrelation med bilhandlaren är Clear Channels tillgång och ska enbart användas för affärsändamål. Sven får inte utnyttja affärsrelationen för att skaffa sig förmåner privat. Förhindra bedrägeri Vi har ett ansvar att se till att sådana tillgångar som vi har rätt att använda i arbetet inte används på ett bedrägligt sätt och att de inte blir stulna eller används felaktigt. Clear Channels tillgångar och medel ska enbart användas för företagets affärsändamål och får aldrig används i olagligt syfte. Om du får vetskap om att tillgångar eller medel har använts felaktigt eller om du misstänker att så skett, ska du omedelbart tala med din chef. Det gäller även om du har frågor om hur de ska användas. Du kan också informera styrelsens kontrollkommitté genom att ta kontakt med Clear Channels hotline. 13

19 Teknikanvändning Informationssäkerhet Vårt företag förser oss med teknisk utrustning som vi behöver för att kunna utföra vårt arbete effektivt. För att säkerställa att företagets informationstillgångar skyddas både under och efter din anställning hos Clear Channel ska du följa följande riktlinjer: Märk informationen på ett lämpligt sätt, se till att den är skyddad och begränsa tillgången enbart till dem som behöver den. Hantera alla lösenord som konfidentiell information och avslöja dem inte för andra, eftersom det kan leda till att personlig information kommer ut. Om du har talat om lösenordet för någon ska det ändras så snart som möjligt. Lås dator, utrustning och telefon när du inte använder dem. Anta alltid att en tredje part lyssnar. Diskutera därför inte företagsrelaterad konfidentiell information på offentliga platser som flygplatser, restauranger eller tåg. Var försiktig när du kopierar, faxar eller gör dig av med känsliga papper, skivor, ljudband eller andra företagstillgångar och kasta dem inte så att informationen kan snappas upp. Om du tappar bort eller blir bestulen på något ska du rapportera det till din chef eller till den juridiska avdelningen. Försäkra dig om att du känner till företagets policy om informationssäkerhet och vad som gäller på din avdelning eller arbetsplats. När du är ute och reser ska du aldrig lägga ifrån dig utrustning som bärbar dator, telefon, surfplatta och portfölj. Till och med i Clear Channels egna lokaler ska du se till att lösenordsskydda känslig information och e-postkonto när de inte används. Om du tappar bort eller blir bestulen på utrustning som tillhör Clear Channel eller som innehåller information om Clear Channel, ska du omedelbart informera din chef och it-helpdesken i ditt land eller NOC (Corporate Network Operations Center). It-personalen kan eventuellt begränsa risken för att personlig information avslöjas och att information äventyras om utrustningen hamnar i orätta händer. 14

20 Sociala medier Clear Channel inser att det blir allt viktigare att delta i sociala medier och uppmuntrar oss att använda dessa värdefulla resurser på ett ansvarsfullt sätt. Med ansvarsfullt menar vi att alla måste uttrycka sig omsorgsfullt och fundera över hur deras kommentarer kommer att tas emot i offentliga forum som bloggar, mikrobloggar som Twitter, sociala nätverkssajter som Facebook och LinkedIn, wikis, webbplatser för utbyten av foto och video och chattrum. Nedan beskrivs några allmänna tankar kring hur sociala medier används på ett ansvarsfullt sätt både i arbetet och privat: F Ryan är dj på en lokal Clear Channelradiostation. På fritiden har han en blogg och många av dem som följer bloggen känner till hans koppling till Clear Channel. Det händer att han får frågor om Clear Channel och ibland diskuterar han själv intressanta händelser på jobbet. Är det något Ryan ska tänka på när det gäller bloggen? Lägg inte ut konfidentiell information om vårt företag eller om våra affärspartner. Här menar vi till exempel aktieinformation, operationella strategier, finansiella resultat och företagshemligheter. Redogör enbart för dina personliga åsikter och agera inte språkrör för företaget om du inte blivit ombedd att göra det. Se till att det innehåll du delar med dig av är lämpligt, sanningsenligt, korrekt och hänsynsfullt och förenligt med andra delar av vår Uppförandekod. Undvik att använda sociala medier för att kommunicera med kolleger eller samarbetspartner när det är lämpligare att ta samtalet öga mot öga. Det här gäller oavsett om du är på eller utanför jobbet. Om du har frågor rekommenderar vi att du vänder dig till din chef eller ser över de regler som gäller för din avdelning eller arbetsplats. S Ja, det är det. Vi vet att bloggar kan vara en värdefull kommunikationskanal inom sociala medier. Men Ryan får inte avslöja någon konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information på internet, oavsett om informationen tillhör Clear Channel, våra kunder eller andra. Vi har bara rätt att delge känslig information om vi har säkerställt att det finns legitima skäl till det, och detta får aldrig ske via bloggar, andra sociala medier eller på internet i övrigt. 15

21 03 VÅRA KUNDER + ANNONSPARTNER HAR FÖRTROENDE FÖR OSS

22 03 Ärlig konkurrens VÅRA KUNDER + ANNONSPARTNER HAR FÖRTROENDE FÖR OSS Konkurrens- + antitrustlagstiftning Konkurrenslagstiftningen syftar till att skapa lika villkor för alla företag. Dessa lagar främjar en öppen och rättvis konkurrens, och förbjuder överenskommelser och praxis som på ett oskäligt sätt begränsar handeln. Lagstiftningen bidrar till att våra kunder kan dra nytta av fördelarna med öppen konkurrens. Dessutom gynnas vi i vår tur av en öppen konkurrens bland leverantörer och säljare. Clear Channel är beroende av kompetensen hos sina medarbetare och kvaliteten hos sina produkter och tjänster för att lyckas, och följer de konkurrenslagar som gäller där vi bedriver vår verksamhet. Konkurrenslagstiftningen är ofta komplex, men går i stort ut på att förbjuda formella och informella överenskommelser med konkurrenter som kan begränsa handeln. Till exempel är det förbjudet att dela upp marknader eller områden eller delge information om priser, villkor, kostnader, marknadsplaner, kunder eller annan konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information. Värt att notera är att ett avtal inte måste vara skriftligt för att vara olagligt. Om Clean Channels konkurrenter försöker diskutera någon av dessa frågor med dig ska du omedelbart avsluta samtalet och gå därifrån. Var särskilt försiktig när du besöker handelsarrangemang, seminarier eller branschkonferenser och undvik diskussioner om konkurrensmässigt känsliga frågor med våra konkurrenter. Tvivelaktiga händelser ska omedelbart rapporteras till chefen. Om du har frågor om konkurrenslagar ska du vända dig till någon på vår juridiska avdelning. Avtal som eventuellt har konsekvenser för konkurrensen måste först godkännas av vår chefjurist. F Francisco deltar i en branschkonferens. Under lunchen kommer hans vän och kollega, som arbetar för en av Clear Channels konkurrenter, fram till honom. Efter en stund börjar Franciscos vän berätta om sin arbetsgivares planer på att sänka priserna på utomhus- och flygplatsreklam. Francisco befarar att det här kan skada Clear Channels konkurrenskraft och är frestad att svara. Ska han göra det? S Nej, Francisco ska inte diskutera Clear Channels prissättning överhuvudtaget med kollegan och inte heller med någon annan som inte har rätt att ta del av sådan information. I det här fallet ska Francisco avsluta diskussionen så fort hans vän tar upp den. Därefter ska han omedelbart rapportera händelsen till företagets juridiska avdelning. 17

23 Lämplig användning av konkurrensinformation Ibland får vi tillgång till konfidentiell information om våra konkurrenter som skulle kunna vara till fördel för vårt företags verksamhet. Informationen kan komma från våra affärspartner eller från nya medarbetare som tidigare arbetat för eller ändå har information om en konkurrent. När det gäller sådan information är det viktigt att vi alltid agerar lagenligt och etiskt. Till exempel ska man aldrig försöka ta reda på konfidentiell information i samband med en intervju, från nyanställda eller från en kollega på en annan avdelning som kanske har tillgång till sådan konkurrensinformation som du inte har. Även om det kanske är lagligt att använda konkurrensinformation kanske det inte är etiskt riktigt att göra det. Om någon avsiktligt eller oaktsamt delger dig konfidentiell information ska du diskutera frågan med någon vid vår juridiska avdelning och inte använda dig av den utan tillstånd. Etisk försäljning + marknadsföring För att värna om vårt rykte och vara lojala mot våra kunder är det viktigt att vi alltid tillämpar en rättvis handelspraxis. De som ägnar sig åt att sälja och marknadsföra våra produkter och tjänster måste se till att vi alltid bedriver vår verksamhet på ett ärligt och hederligt sätt. Det betyder att vi ska vara omsorgsfulla och uppriktiga när vi beskriver våra produkters och tjänsters kvalitet, egenskaper och tillgänglighet. Det innebär också att vi aldrig får dra otillbörlig fördel av någon genom en falsk framställning av väsentliga fakta eller genom att manipulera, dölja eller missbruka konfidentiell information eller information som ännu inte offentliggjorts och inte heller genom bedrägeri eller andra ojusta affärsmetoder. Service med kvalitet Kundåtaganden I de beslut vi fattar som Clear Channel-medarbetare måste vi alltid se till vad kunden tänker, vill och förväntar sig av oss. Vi måste förstås också uppfylla kontraktsvillkoren med våra kunder. Om vi av någon orsak inte kan uppfylla dessa villkor måste vi agera ansvarsfullt och försöka återvinna kundens förtroende. För att undvika att det händer igen ska vi utreda orsakerna till problemet och vidta åtgärder. 18

24 Myndighetskrav Alla våra radiosändningar ska ske i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, bland annat de som utfärdats av tillsynsmyndigheten Federal Communications Commission (FCC) i USA. Vissa regleringsområden är särskilt problematiska. Det gäller bland annat identifiering av sponsring och de förknippade förbjudna företeelserna payola och plugola, samt otillbörligt innehåll. Varje enskild överträdelse av dessa bestämmelser kan leda till höga böter eller till att stationen inte får förnyade tillstånd, eller andra påföljder. Payola är en muta som innebär att någon tar emot pengar eller något av värde för att sända en låt, ett program eller ett uttalande av något slag utan att det framgår klart att en ersättning har mottagits i utbyte mot sändningen eller från vem. Plugola innebär att en anställd vid en radiostation sänder något som är av ekonomiskt intresse för honom eller henne utan att det framgår. De båda företeelserna liknar varandra men i det senare fallet behöver det inte vara fråga om en utomstående part eller något slags betalning. Enligt gällande bestämmelser ska det under sändningen framgå att det finns en uppgörelse som innebär att den som sänder får pengar, tjänster eller något av värde i utbyte mot att sända en låt, ett program eller något annat material. Den amerikanska tillsynsmyndigheten Federal Communications Commission (FCC) ger vissa riktlinjer för definition och regler för vad som ska anses otillbörligt, vilket är förbjudet under vissa omständigheter. Liknande riktlinjer ges av motsvarande tillsynsmyndigheter på andra håll i världen. Vänd dig till den juridiska avdelningen om du har frågor om FCC:s eller andra tillsynsmyndigheters bestämmelser. Skydd av tredje parts tillgångar Vi är skyldiga att skydda våra affärspartners tillgångar i samma utsträckning som våra egna. På så vis kan vi upprätthålla förtroendet hos våra leverantörer, kunder och affärspartner. Om du får information från eller om en tredje part som annars inte är offentlig (inklusive deras kontaktuppgifter) ska du inte föra informationen vidare. Detta får ske först efter godkännande från vår juridiska avdelning. Dessutom ska vi alltid se till att ha erforderligt tillstånd innan vi kopierar, distribuerar eller på annat sätt använder upphovsrättsligt skyddat material som Clear Channel inte redan äger eller har rätt att använda. 19

25 Internationella handelsrestriktioner Import-/exportkontroller Som ett globalt företag levererar vi våra produkter och tjänster över hela världen. Därför måste vi följa såväl nationella som lokala regler och bestämmelser för vår internationella affärsverksamhet. Vi måste förstå och följa lagar som gäller export, återexport eller import från USA och var än i världen vi bedriver vår verksamhet. Området är komplicerat, så vänd dig till någon på den juridiska avdelningen om du har frågor. Bojkotter, restriktioner och sanktioner Clear Channel måste följa de nationella och multinationella sanktioner och bestämmelser som gäller för handel med vissa länder. Till exempel har den amerikanska regeringen utfärdat sanktionsbestämmelser i syfte att begränsa amerikanska företag och deras dotterbolag från att ägna sig åt vissa ekonomiska aktiviteter. Europeiska unionen har ett liknande sanktionssystem. Enligt antibojkottlagar i USA är det dessutom förbjudet för amerikanska företag och deras dotterbolag att delta i internationella bojkotter som den amerikanska regeringen inte stöder, och om de får förfrågan att delta måste det rapporteras till regeringen. Andra länder kan också ha lagar som gör det förbjudet att delta i bojkotter mot specifika länder. Rådgör med vår juridiska avdelning om du har frågor om sanktioner eller bojkottlagstiftning. Detsamma gäller om du tror att det kan finnas en konflikt mellan två länders lagstiftning eller med företagets policy. 20

26 04 VÅRA AKTIEÄGARE HAR FÖRTROENDE FÖR OSS

27 04 Intressekonflikter VÅRA AKTIEÄGARE HAR FÖRTROENDE FÖR OSS Det är vårt ansvar att uteslutande agera i företagets bästa intresse. För att vi ska kunna utföra ett gott arbete måste vi vara uppmärksamma på situationer som kan skapa en intressekonflikt. En intressekonflikt uppstår när vår lojalitet mot företaget påverkas av en faktisk eller möjlig fördel eller påverkan utifrån. Vi ska vara medvetna om sådant som eventuellt kan påverka eller som ser ut att påverka vår lojalitet mot företaget, och så långt som möjligt undvika det. Om en intressekonflikt skulle uppstå, eller se ut att uppstå, ska du omedelbart underrätta din chef. En situation som eventuellt kan ge upphov till en intressekonflikt och där en vice vd, vd eller högre chef är inblandad, måste godkännas av chefjuristen. På så vis kan frågan granskas ordentligt och hanteras av rätt instanser, och om den godkänns, dokumenteras på lämpligt sätt. Det är inte möjligt att beskriva alla intressekonflikter, men nedan följer några situationer som kan orsaka en intressekonflikt: Att göra affärer med familjemedlemmar. Att ha ett ekonomiskt intresse i ett annat företag som vi gör affärer med. Att avleda en affärsmöjlighet från vårt företag till ett annat. Att ta ett andra jobb. Att driva egen verksamhet. Att vara chef för ett annat företag. Att vara ledare i vissa organisationer. Att ta emot eller erbjuda gåvor eller underhållning i vissa situationer. Några av de vanligaste intressekonflikterna tas upp närmare nedan. Om du har frågor om en eventuell intressekonflikt ska du kontakta någon på vår juridiska avdelning. 22

28 Affärsförbindelser med familj + vänner När det finns en personlig relation eller familjeband mellan medarbetare, i synnerhet om en av dem ska rapportera till den andra, kan det uppfattas som att en anställd behandlas på ett förmånligare sätt eller favoriseras. Till familjemedlemmar räknas make/maka, sambo eller livspartner, barn, syskonbarn, föräldrar, mor- och farföräldrar, barnbarn, svärföräldrar, styvbarn, vårdnadshavare eller andra nära familjemedlemmar eller ingifta personer. Ingen medarbetare ska ha en position som innebär att han eller hon har ett direkt rapporterings- eller beslutsfattandeansvar över en familjemedlem. Detsamma gäller rekommendationer och anställningsbeslut. Även om vi uppmuntrar våra medarbetare att föreslå kandidater till tjänster avråder vi från anställningsförhållanden som av sin natur ger sken av oegentlig påverkan eller favorisering. Kom ihåg att det också är viktigt att undvika att relationer uppfattas om partiska. Ekonomiska intressen En intressekonflikt kan även föreligga om du, en familjemedlem eller nära vän har ett personligt eller väsentligt ekonomiskt intresse i en leverantör, en potentiell leverantör, kund eller konkurrent till Clear Channel. Om du hamnar i en sådan situation får du inte utnyttja din position för att påverka en affär eller förhandling på något sätt. Innan du gör affärer för Clear Channels räkning med en organisation där en familjemedlem arbetar eller har ett väsentligt ekonomiskt intresse, ska du omedelbart underrätta din chef, avvakta ett godkännande och dokumentera godkännandet. F Min bror äger ett företag som Clear Channel överväger att anlita som leverantör, och jag vet att kontraktet verkligen skulle hjälpa min brors företag. Är det något jag kan göra för att hjälpa min bror att vinna kontraktet? S Nej, det finns inget du kan göra eftersom det inte vore etiskt riktigt om du försökte påverka valet av leverantör. Om du inte redan är inblandad i beslutet ska du se till att inte bli det. Men om dina arbetsuppgifter på Clear Channel inbegriper inköpsbeslut och du eventuellt kan bli inblandad i din brors offert, ska du omedelbart kontakta din chef så att vi kan se till att hanteringen blir transparent och rättvis. Så länge du rapporterar situationen i god tro kommer det inte få några negativa konsekvenser för dig. Följande visar om det föreligger ett väsentligt ekonomiskt intresse : Du eller en familjemedlem äger mer än 5 procent av de utestående aktierna i ett företag eller har inflytande över de beslut som företaget fattar. Investeringen motsvarar mer än 5 procent av dina eller dina nära familjemedlemmars totala tillgångar. Affärstillfällen När vi arbetar för Clear Channel är det vår skyldighet att sätta företagets intressen framför våra egna. Det innebär att vi inte för egen räkning (eller till förmån för vänner eller familj) får utnyttja tillfällen som uppstår genom våra kontakter i arbetet på Clear Channel utan tillstånd från chefjuristen eller den verkställande direktören. 23

29 Anställning + styrelseuppdrag i ett annat företag Att ta anställning eller sitta i styrelsen för ett annat företag än Clear Channel kan skapa intressekonflikter. Vi ska alltid överväga sådana beslut mycket noga och aldrig engagera oss i någon verksamhet utanför Clear Channel som hindrar eller riskerar att hindra oss från att utföra vårt arbete för Clear Channel. Hit räknas arbete som kan innebära konkurrens för Clear Channel, eller om du på något sätt hjälper våra konkurrenter eller andra parter som vi gör affärer med. Det är inte tillåtet att utföra arbete för ett annat företag än Clear Channel på arbetstid. Arbetet får inte heller innebära att Clear Channels resurser eller utrustning används. Innan du tar anställning eller tackar ja till ett styrelseuppdrag i ett annat företag ska du rådgöra med din chef så att detta inte står i strid med företagets intressen. Du kan även kontakta vår personalavdelning för mer information om vilken policy din avdelning eller arbetsplats har för anställning utanför Clear Channel. Företagsledare + styrelseledamöter Företagsledare och styrelseledamöter måste rapportera en tilltänkt transaktion med närstående till chefjuristen. Chefjuristen måste godkänna transaktionen innan den kan genomföras. I vissa fall krävs också ett godkännande i förväg från styrelsens kontrollkommitté. Enligt vår Uppförandekod får företaget inte bevilja lån till chefsledare och styrelseledamöter. Transaktioner med närstående kan vara komplicerade och kan medföra krav på offentliggörande enligt den amerikanska finansinspektionens (United States Securities and Exchange Commission) bestämmelser. Läs mer om detta i vårt policydokument om transaktioner med närstående. F John arbetar regelbundet med Clear Channels affischtavlor och är mycket händig. Kan John frilansa på deltid som hantverkare? S Förutsatt att John inte använder Clear Channels tid, material (t.ex. verktyg) eller andra resurser har han rätt att ha andra inkomstkällor så länge det inte konkurrerar med Clear Channel. Men innan John bestämmer sig ska han först informera sin chef för att säkerställa att det inte är fråga om någon intressekonflikt med Clear Channel. Icke-anställda styrelseledamöter och deras familjemedlemmar kan ha ett väsentligt ekonomiskt intresse i eller anknytning till leverantörer, kunder, konkurrenter och tredjeparter som vi gör eller avser att göra affärer med. Etik- och uppförandekoden innehåller vissa undantag för icke-anställda styrelseledamöter när det gäller vår policy om intressekonflikter. Om man som företagsledare eller styrelseledamot har frågor eller problem när det gäller eventuella intressekonflikter eller transaktioner med närstående ska man kontakta chefjuristen. 24

30 Gåvor och underhållning Vår ambition är att behandla alla människor och företag som vi gör affärer med på ett rättvist och opartiskt sätt. Missuppfattningar kan ofta undvikas om man agerar på ett sätt som gör det klart att vårt företag bedriver sin verksamhet etiskt och inte har för avsikt att varken ta emot eller bevilja otillbörliga ersättningar. Våra medarbetare ska därför inte ge eller ta emot gåvor, underhållning eller annan ersättning som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, våra affärsbeslut. Gåvor är vanligtvis en vara eller tjänst men kan definieras som något som har ett värde. Till underhållning räknas evenemang där både den person som ger och den som tar emot medverkar. Det kan till exempel handla om ett restaurangbesök eller idrottsliga evenemang. Förutom i samband med godkända, företagssponsrade evenemang, får vi bara ta emot gåvor eller underhållning om samtliga av följande kriterier är uppfyllda: Att det finns ett giltigt affärssyfte. Att det inte är kontanter eller likvida medel. Att det inte finns några restriktioner eller förbud i gällande lag eller avtal. F Raquel hjälper till med underhållet av iheartradios webbplats, och en av hennes annonspartner från ett annat företag har skickat henne ett litet smycke. De har arbetat tillsammans under nästan ett år och partnerrepresentanten vill visa sin tacksamhet. Hur ska Raquel göra? S Raquel bör troligen tacka nej till gåvan. Om hon behöver hjälp ska hon vända sig till sin chef eller själv avböja gåvan på ett artigt sätt. Gåvan kan anses allt för frikostig och kan påverka framtida affärsbeslut. Att en representant för givarföretaget finns på plats vid evenemanget. Att det är lämpligt med tanke på givarens och mottagarens befattningar. Att det inte genererar mottagaren. Att det sker spontant. När man ger en gåva eller underhållning är det viktigt att se till att det är förenligt med mottagarföretagets partnerpolicy. Detta ska kontrolleras innan gåvan eller underhållningen ges bort. Läs mer i de policyer som gäller för er avdelning eller arbetsplats, eller kontakta din chef eller den som ansvarar för regelefterlevnad. Värt att notera är att de regler som gäller för att ge eller tillhandahålla gåvor eller underhållning till tjänstemän vid myndigheter är striktare än de som gäller för andra affärspartner. Kontakta den juridiska avdelningen om du har frågor om att ge eller erbjuda gåvor eller underhållning till tjänstemän vid myndigheter. 25

31 Anti-korruption Clear Channel tolererar inte mutor. Vi förlorar hellre affärsmöjligheter eller riskerar förseningar än att delta i olaglig verksamhet. Vi mutar aldrig en tredje part, offentlig eller privat, varken direkt eller indirekt, till exempel via ett ombud. Vi går in för att vinna affärer tack vare kvaliteten på våra produkter och tjänster, aldrig genom mutor. Vi följer alla internationella lagar, fördrag och förordningar som förbjuder mutor, däribland den amerikanska lagen om utländska mutor (Foreign Corrupt Practices Act) och den brittiska mutlagen (Bribery Act). För att värna om vårt affärsmässiga rykte ska vi följa denna lagstiftning var än i världen vi gör affärer och oavsett lokala lagar eller seder. Det betyder att vi aldrig får erbjuda, försöka att erbjuda, godkänna eller utlova någon typ av muta eller otillbörlig ersättning i syfte att erhålla eller behålla en affär eller skaffa oss en orättvis fördel. Dessutom får vi aldrig be om eller ta emot en muta. En muta är ett erbjudande eller en gåva som består av något av värde, eller en förmån som är avsedd att på ett otillbörligt sätt påverka mottagarens agerande, eller att det kan uppfattas som att det har otillbörlig påverkan. Till mutor räknas pengar, gåvor, reseutgifter eller andra utlägg, gästfrihet, icke marknadsmässiga lån, rabatter, tjänster, affärs- eller anställningserbjudanden, politiska bidrag eller välgörenhetsbidrag eller annan indirekt eller direkt förmån eller ersättning. Clear Channel förbjuder även så kallade underlättande betalningar, som är mindre betalningar till enskilda personer som vid en myndighet handlägger rutinmässiga ärenden, till exempel att utfärda tillstånd. En kickback innebär att man får tillbaka ett belopp som redan har betalats eller som ska betalas i belöning för att ha beviljat eller bidragit till en affär. Var extra försiktig när du arbetar med tjänstemän vid myndigheter. Vänd dig omedelbart till juridiska avdelningen om du har frågor om huruvida din kontaktperson kan anses vara en myndighetsperson. F Marie är ansvarig för att ansöka om de myndighetstillstånd som behövs i ett land där Clear Channel ska etablera sin verksamhet. Genom efterforskningar har hon fått fram uppgifter om några tredjepartsföretag som erbjuder sig att utfärda statliga licenser och tillstånd, och hon har ett samtal med en representant för ett av dessa. Under mötet uppger företagets representant, Raul, att även om han kanske ligger lite högre i pris än övriga finns det ingen som kan ta fram licenserna snabbare än han. Hur ska Marie tolka det? S Marie har all anledning att bli skeptisk. Högre priser mot ett snabbare utförande kan vara ett tecken på att Rauls företag kommer att göra otillbörliga eller olagliga betalningar för Clear Channels räkning, och det får inte ske. Marie ska tacka Raul, avsluta mötet, rapportera händelsen till Clear Channels juridiska avdelning och avstå från att anlita Rauls företag. 26

32 MYNDIGHETSTJÄNSTEMÄN: Personer anställda av en nationell, regional, lokal eller annan myndighet Vald tjänsteman Tjänsteman eller anställd vid myndighet eller statligt kontrollerat företag EXEMPEL En tulltjänsteman, polistjänsteman, minister eller annan regeringstjänsteman som ansvarar för att utfärda koncessioner eller bevilja tillstånd för reklam Kommunfullmäktigeordförande, ledamot eller lagstiftare Myndighetsperson med ansvar för sändningsfrågor eller chefen för ett statligt elbolag F Marcus och hans team från Clear Channel har ett möte med några ministrar i ett europeiskt land. Under en kafferast vänder sig en av ministrarna till Marcus och frågar var han har köpt sin klocka. Hon säger att hon gärna vill veta eftersom hennes man skulle vilja ha en likadan. Marcus bestämmer sig för att ge den till henne, som en gåva till hennes man, och säger att det är ett tecken på goodwill. Får han göra så? Enskild person som tillfälligt har en officiell funktion vid myndighet eller för myndighets räkning Kandidat till politisk eller folkvald myndighetstjänst Politiskt parti eller partirepresentant Myndighetskonsult som är underkastad myndighetens regler Kandidat till lokal lagstiftande församling Ledare för lokalt parti Det ska noteras att vi inte får anlita en tredje part för att utföra något som vi inte etiskt eller juridiskt kan göra själva. Att anlita en tredje part för att indirekt göra en otillbörlig betalning eller erbjuda någon slags förmån strider mot vår kod liksom mot anitkorruptionslagstiftningen. Innan vi anlitar en tredje part ska den omsorgsfullt granskas utifrån våra förfaranden för företagsbesiktning. S Nej, Marcus har begått ett stort misstag. Hans intentioner var goda, men vi får aldrig ge något av värde till en person som representerar eller är anställd vid en myndighet. Gåvan kan få det att verka som att Marcus på ett otillbörligt sätt försöker ställa sig in hos ministern. Antikorruptionslagstiftningen är komplex och påföljderna vid överträdelser är stränga. Alla handlingar som kan uppfattas som mutor ska därför undvikas. Om du vill veta mer kan du se över de regler som gäller för din avdelning eller arbetsplats. Du kan också vända dig till någon vid vår juridiska avdelning. 27

33 Insideraffärer I vårt arbete för Clear Channel kan vi komma i kontakt med s.k. insiderinformation om vårt företag och andra företag. Insiderinformation är uppgifter t.ex. om ett företag som inte har offentliggjorts eller på annat sätt är allmänt känd och som väsentligt kan påverka priset på finansiella instrument, t.ex. aktier eller optioner, och därmed kan påverka en investerares beslut att köpa, sälja eller behålla aktier i ett visst företag. Eftersom vi är ett publikt företag är vi underkastade ett antal lagar som gäller köp och försäljning av våra aktier och andra publikt handlade aktier. Att köpa eller sälja aktier i ett företag, eller påverka någon annan att göra detsamma, när du innehar insiderinformation är brottsligt och förbjudet enligt företagets policy, oavsett vilken position du har inom företaget. Detta gäller t.ex. information om aktier, utdelningar, förestående fusioner och förvärv, rättstvister, affärsstrategier, ledningsförändringar, obligationer eller andra räntebärande instrument, aktier, optioner eller derivat som avser Clear Channel eller andra affärspartner. Information kan upphöra att vara icke-offentlig : Om den registreras hos den amerikanska finansinspektionen (Securities and Exchange Commission (SEC)). Om den publiceras i en nyhetsmedia med stor spridning. Om den offentliggörs på annat sätt, och det därefter går en skälig tid så att informationen hinner fångas upp av marknaden. Om du avslöjar insiderinformation till någon som inte har ett affärsmässigt behov att få ta del av den, t.ex. till familjemedlemmar eller andra personer i ditt hushåll, och oavsett om den personen sedan köper eller säljer värdepapper (eller vidarebefordrar informationen till någon annan, som i sin tur gör det) kan du göra dig skyldig till insiderbrott. Insiderbrott strider mot vår Uppförandekod, liksom mot insiderlagstiftningen. Avstå från affären om du är tveksam till vad som gäller enligt lag. Ta i stället omedelbart kontakt med vår chefjurist. Mer information finns i vår policy om insiderhandel och den aktuella bilagan. 28

34 Dokumentation Dokumentation och rapportering av information för Clear Channels räkning måste ske noggrant och ärligt. All vår dokumentation, som bland annat omfattar kundkonton, kostnadsunderlag och finansiella rapporter ska upprätthållas i detalj och i rätt tid och på ett korrekt sätt spegla våra transaktioner. Att förfalska eller att inte dokumentera på rätt sätt är en allvarlig förseelse som kan leda till åtal eller uppsägning. Vi förser såväl våra aktieägare och långivare som myndighetsorgan med information. Därför måste vår redovisningsdokumentation vara förenlig inte bara med våra interna kontrollrutiner och metoder för utlämnande av information utan även med allmänt accepterade redovisningsprinciper och skattekrav, inklusive alla lagar och bestämmelser. Vår offentliga kommunikation och de rapporter vi dokumenterar hos myndighetsorgan måste innehålla information som är fullständig, korrekt, uppdaterad och begriplig. Med hjälp av såväl interna som externa revisionsfunktioner ska vi se till att vår redovisning, bokföring och register är korrekta. Vi ska därför i god samarbetsanda förse vår redovisningsavdelning och interna revisionspersonal samt styrelsens kontrollkommitté och oberoende revisorer med den information de efterfrågar. Vi uppmuntrar öppen kommunikation med styrelsens kontrollkommitté samt med bokförare och revisorer och ser gärna att du ställer frågor om dina ansvarsområden. Givetvis ska vi aldrig på ett bedrägligt sätt försöka påverka, förmå, tvinga, manipulera eller vilseleda oberoende revisorer. Om du är osäker på hur något ska redovisas eller om du anser att en transaktion har redovisats felaktigt ska du rapportera det. Detsamma gäller om du har frågor eller klagomål om ett ärende som rör redovisning, revision eller interna redovisningskontroller. Du ska då vända dig till din chef, den controller som är ansvarig för din affärsenhet eller till redovisningschefen eller ekonomichefen. Du kan även vända dig till styrelsens kontrollkommitté eller kontakta Clear Channels hotline. F Vivienne är timanställd och har arbetat fem timmars övertid den här veckan. Hennes chef har uppmanat henne att gå en timme tidigare nästa vecka i stället för att rapportera övertid den här veckan. Den extra timmen skulle ge henne tid att uträtta ärenden nästa vecka. Vad ska hon göra? S Vivienne ska göra två saker. För det första ska hon inte göra som chefen säger. Hon ska alltså inte justera sitt schema nästa vecka utan rapportera övertiden på rätt sätt. För det andra ska hon lämna en rapport om chefens agerande till en annan person i ledningen. Hon kan också vända sig till någon av de andra instanser som nämns i det här dokumentet. Vi har alla ett ansvar att se till att Clear Channels dokumentation, däribland arbetstidsregistrering, är korrekt. 29

35 Hantering, förvaring + förstöring av dokumentation Vi ska se till att e-post och annan liknande information, både i elektronisk form och i pappersformat, sparas och kastas i enlighet med Clear Channels policyer för dokumentationshantering och tillämpliga lagar och bestämmelser. Det händer att vi blir inblandade i rättstvister, rättsliga anspråk, föreläggande om inställelse eller myndighetsutredning. Det kan innebära att vi måste göra en del av vår dokumentation tillgänglig för tredjeparter. I så fall ska du kontakta vår juridiska avdelning som hjälper dig hur du ska gå vidare. Genom en effektiv dokumentationshantering kan vi uppfylla våra affärsbehov och se till att ha vår dokumentation tillgänglig när det behövs. Se till att du aldrig ändrar, förstör, justerar eller undanhåller dokumentation som är relevant för en utredning. Du ska heller aldrig hindra, försvåra eller försöka påverka ett offentligt förfarande. Läs mer i de policyer för dokumentationshantering som gäller för din avdelning eller arbetsplats och vänd dig till din chef om du har några frågor. 30

36 05 VÅRA LOKALA SAMHÄLLEN GÖR OSS TILL DE VI ÄR

37 05 Informationsutbyte VÅRA LOKALA SAMHÄLLEN GÖR OSS TILL DE VI ÄR E-post + snabbmeddelanden Vi ansvarar för att använda Clear Channels nätverk och datasystem på ett etiskt och lagligt sätt. I viss mån får systemen användas för privata ändamål, men Clear Channel förbehåller sig rätten att övervaka användningen utom i de fall det är förbudet enligt lag. Detta omfattar all data och kommunikation som skickas, tas emot eller sparas via företagets e-post- eller röstmeddelandekonton. Det gäller även alla elektroniska dokument på företagets bärbara datorer och andra mobila enheter. Det är aldrig tillåtet att använda internet i obehörigt syfte eller för olagliga och oetiska ändamål. Det är inte heller tillåtet att ladda ned någon form av sexuellt material. När vi formulerar ett e-postmeddelande eller skickar snabbmeddelanden ska vi komma ihåg att elektroniska meddelanden kan ändras och vidarebefordras utan vårt medgivande. Du hittar mer information om detta i gällande policyer för din avdelning eller arbetsplats. Svar till massmedier + analytiker Clear Channel har gett vissa särskilda medarbetare i uppdrag att sköta kommunikationen med exempelvis massmedier, analytiker och andra tredjeparter. Till massmedier räknas bland annat tryckta tidningar, internetbaserade publikationer som bloggar samt tv- och radioreportrar. Enbart dessa medarbetare får diskutera vårt företag med massmedier, aktieanalytiker och/eller investerare. De besvarar också förfrågningar om företaget från andra tredjeparter. Om detta inte ingår i dina arbetsuppgifter ska du inte besvara eller kommentera sådana frågor. Alla förfrågningar från utomstående beträffande finansiell eller annan känslig information om vårt företag ska hänvisas till vår avdelning för investerarrelationer. Alla frågor om vårt företag från massmedia ska hänvisas till kommunikationsavdelningen. 32

38 Revisioner + interna/externa utredningar Vi är skyldiga att uppfylla alla krav när det gäller lagenliga revisioner, inspektioner och utredningar, bland annat de som utförs av myndigheter. Vi ska förse utredare med den information de har rätt till och vidta omedelbara åtgärder för att spara dokument som är relevanta för sådana utredningar. Om någon utomstående kontaktar dig gällande en revision, inspektion eller utredning ska du omedelbart hänvisa ärendet till chefjuristen. Vårt ansvar gentemot allmänheten Allmänheten förväntar sig att vi ska leverera högkvalitativa produkter och tjänster. Hur väl vi lyckas med det är avgörande för Clear Channels framgångar. Som innehavare av sändningsrättigheter är det också vår plikt att tjäna allmänhetens intresse. Därför eftersträvar vi att förse det lokala samhället med ett varierande och noga utvalt programutbud baserat på en unik erfarenhet av medieområdet. Vårt sociala ansvar I egenskap av ett ledande globalt medieföretag ser vi det som vår uppgift att ta upp viktiga frågor som påverkar det samhälle där vi verkar. Vårt varumärke Clear Channel Communities, som står för samhällsengagemang, arbetar för att förbättra situationen i amerikanska lokala samhällen liksom på andra ställen runtom i världen när det gäller familj, hälsa, utbildning, läs- och skrivkunskaper, konst och musik. Vi uppmuntrar alla Clear Channels medarbetare att engagera sig i lokala samhällsfrågor. Välkommen in på på vår webbplats om du vill veta mer om detta arbete. Du kan också vända dig till din chef, som berättar mer. 33

39 Respekten för mänskliga rättigheter + arbetsrätt Som ett led i vårt sociala samhällsansvar tillvaratar vi enskilda mänskliga rättigheter i hela verksamheten. Samma sak förväntar vi oss av våra affärspartner. Våra medarbetare har skäliga arbetstider och rättvisa löner. Clear Channel har nolltolerans mot barn- och tvångsarbete och mot människohandel och vi gör inte medvetet affärer med underleverantörer, affärspartner eller säljare som bryter mot denna praxis. Omtanke om miljön Clear Channel har också ett ansvar att bedriva sin verkamhet på ett sätt som bevarar och främjar en ren, säker och sund miljö. Det innebär att vi ska agera i enlighet med aktuella miljölagars anda och bokstav samt de offentliga policyer som bygger på denna lagstiftning. Att inte följa miljölagstiftningen och motsvarande bestämmelser kan få allvarliga konsekvenser. Vårt företag och våra medarbetare kan förutom att tvingas stå för kostnaderna för att åtgärda föroreningen också dömas till stränga civil- och straffrättsliga påföljder. Alla medarbetare ska göra allt de kan för att förhindra överträdelser, och om det ändå sker rapportera sådana händelser till sin chef, den juridiska avdelningen eller chefen för riskhantering. Vårt samhällsengagemang Clear Channel uppmuntrar sina medarbetare att delta i samhällsaktiviteter, välgörenhet och liknande verksamhet i lokalsamhället. Däremot har du inte rätt att under arbetstid och i företagets lokaler uppmana kolleger att engagera sig i välgörenhetsevenemang som du själv förespråkar. Du får inte heller använda företagets tillgångar, lokaler, tid eller resurser till privata välgörenhetsändamål. Däremot ser vi förstås gärna att du deltar i företagssponsrade välgörenhetsinitiativ. 34

Får vi lov att presentera iheartmedia, Inc. och Clear Channel Outdoor Holdings Inc.:s uppförandekod.

Får vi lov att presentera iheartmedia, Inc. och Clear Channel Outdoor Holdings Inc.:s uppförandekod. Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera iheartmedia, Inc. och Clear Channel Outdoor Holdings Inc.:s uppförandekod. Bob Pittman Richard Bressler I iheartmedia, Inc.:s etik- och uppförandekod (Uppförandekoden)

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. s. 1 (5)

Uppförandekod. s. 1 (5) Sammanställt av: Ingrid Olsson, HR-chef Dokumentnamn: Uppförandekod Dokumenttyp: Policy Godkänt av: Generalsekreteraren Dokumentnr: Utfärdat datum: 2014-06-18 Senaste revision: 2016-05-25 Publicerat: IM-webben

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer