Omsättningen uppgick till tkr (1.701 tkr) de tre första kvartalen 2009, varav 502 tkr (424 tkr) under tredje kvartalet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsättningen uppgick till 1.747 tkr (1.701 tkr) de tre första kvartalen 2009, varav 502 tkr (424 tkr) under tredje kvartalet."

Transkript

1 MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per Omsättningen uppgick till tkr (1.701 tkr) de tre första kvartalen 2009, varav 502 tkr (424 tkr) under tredje kvartalet. Omsättningen under det tredje kvartalet genererades under senare hälften av perioden efter de säsongsmässigt svaga månaderna juli och augusti. Fem analysinstrument såldes under den senare hälften av det tredje kvartalet främst för analys av bröstmjölk. Under senare delen av tredje kvartalet registrerades en klar förbättring av marknadsförutsättningarna med en betydande ökning av antalet offerter och förfrågningar inom ko-, buffel- och bröstmjölksanalys. Hittills under fjärde kvartalet har ordrar avseende nio analysinstrument erhållits. Resultat efter skatt uppgick till tkr ( tkr) de tre första kvartalen 2009, varav tkr ( tkr) under det tredje kvartalet. Höga kostnader för serieproduktion och marknadssatsningar inföll under tredje kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till -0,44 kr (-0,43 kr) de tre första kvartalen 2009, varav -0,19 kr (-0,14 kr) under det tredje kvartalet. Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom en försäljning till totalt kunder i 31 länder. 1

2 Verksamheten Omsättning Omsättningen under de tre första kvartalen 2009 uppgick till tkr (1.701 tkr), varav 502 tkr (424 tkr) under det tredje kvartalet. All försäljning under tredje kvartalet kan hänföras till den senare hälften av kvartalet. Under tredje kvartalet är försäljningen under juli och augusti säsongsmässigt svag. Fem analysinstrument såldes under den senare hälften av det tredje kvartalet främst för analys av bröstmjölk. Försäljning av tre instrument av den nya serietillverkade produktgenerationen avseende analys av bröstmjölk genomfördes till en kund i Japan. I samband med denna order skrev Miris på ett distributionsavtal för instrument för både ko- och bröstmjölksanalys. Vidare såldes ett instrument av den nya generationen för analys av ko-.och buffelmjölk till en indisk kund efter en lyckad utvärdering. Ytterligare en försäljning av ett instrument för bröstmjölksanalys gjordes under perioden. Resultat Under perioden januari till september togs stora kostnader i samband med färdigställandet av den nya generationens instrument för serieproduktion samt för marknadssatsningar inom framförallt ko-, buffel- och bröstmjölksanalys. Resultat efter skatt uppgick till tkr ( tkr) de tre första kvartalen 2009, varav tkr ( tkr) under det tredje kvartalet. Marknadsförutsättningar Miris har i år deltagit i ett antal strategiskt viktiga mässor och seminarier samt utvärderingar. I samband med EMBA s (European Milk Bank Association) 100-års jubileum i Wien i september deltog Miris på ett internationellt symposium där viktiga kundkontakter togs. Ledande forskare bekräftar återigen att analys av näringsinnehållet i bröstmjölk ger bättre förutsättningar för vård av förtidigt födda barn. Vidare betonades att en bättre kontrollerad individuell näringstillförsel till dessa barn ger färre komplikationer och en bättre start under deras första levnadsdagar och därmed kortare sjukhusvistelse. Detta är värdefullt för barnen och leder även till lägre kostnader inom sjukvården. Seminariet var ytterligare en bekräftelse på behovet av Miris produkter. Förmågan hos Miris instrument att på ett kostnadseffektivt sätt visa precisa mätresultat i realtid bidrar inom analys av ko- och buffelmjölk till en effektivare, säkrare och lönsammare mjölkproduktionskedja från lantbruk till mejeri. I lantbruket möjliggör detta optimering och styrning av mjölkproduktionen, effektivisering av utfodringen samt kontroll av hälsan hos mjölkkorna. Med Miris instrument kan näringsinnehållet i ohomogeniserad mjölk analyseras redan på gården istället för att mjölken skickas till ett laboratorium, vilket sparar både tid och pengar. På mejerier 2

3 kan resultaten användas inom processtyrning, effektivisering och kvalitetskontroll, etc. i syfte att optimera produktionsstyrningen av komjölk. Instrumentet är i denna miljö ett utomordentligt alternativ till tidskrävande kemiska analyser och andra dyrare analysinstrument baserade på fysikaliska metoder. Miris instrument är väl positionerat på en marknad avseende mjölkanalys med betydande tillväxtförutsättningar. Instrumentet visar hög mätnoggrannhet, är användarvänligt och kostnadseffektivt. Finansiell ställning Koncernens egna kapital uppgick vid rapportperiodens slut till -520 tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per samma datum till tkr. Efter rapportperioden, närmare bestämt i november, har en företrädesemission genomförts om drygt 9,5 mkr (se vidare i avsnittet finansiell ställning under huvudrubriken Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång sid 6). Under augusti erhöll Miris ett lån på sammanlagt 1,8 mkr för att säkra kapitalbehovet fram tills dess att företrädesemissionen är helt slutförd.. 3

4 Ägarförhållanden Fördelning av röster och kapital per den 30 september 2009 Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital Hans Åkerblom genom bolag ,29 % Lars-Ove Sjaunja (privat och genom bolag) ,22 % Kerstin Svennersten-Sjaunja (privat och genom bolag) ,63 % Tony Malmström ,40 % Dan Lindqvist ,39 % Aktiebolaget Uppsala Cementgjuteri ,38 % Nordnet Pensionsförsäkring ,28 % Tomas Mattson genom bolag ,87 % Thomas Halvorsen ,72 % Sedermera Fondkommission AB ,46 % Anders Kjellberg AB ,36 % KPA Etisk Aktiefond ,05 % Niklas Åberg ,05 % Övriga ,90 % Totalt ,00% Styrelse Styrelsen består av fem personer. Tomas Matsson är styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter omfattar Ingemar Kihlström, Christer Sjölin, Lars-Ove Sjaunja samt Hans Åkerblom. Personal och organisation Miris organisation inkluderade vid rapportperiodens slut 5 personer, varav 3 är anställda i Miris och övriga personer arbetar på konsultbasis för Miris. 4

5 Insynspersoner Efter de i juli registrerade emissionerna (kvittningsemission om 1,1 Mkr samt riktad emission om 1,6 Mkr) hade insynspersonerna i Miris Holding AB följande andelar av röster och kapital i Miris Holding AB: Insynspersoner Antal aktier Förändring Andel av röster Hans Åkerblom (Mindo AB) ,29 % Lars-Ove Sjaunja * ,21 % Christer Sjölin ,74 % Ingemar Kihlström ,43 % Tomas Matsson ,87 % Tony Malmström ,40 % Thomas Halvorsen ,72 % Christina Tham ,02 % Summa: ,68 % * Varav via Losab, i vilket bolag Lars-Ove Sjaunja per innehade 51 % av aktierna. 5

6 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Order Under senare delen av tredje kvartalet registrerades en ökning av antalet offerter och förfrågningar inom ko-, buffel- och bröstmjölksanalys. Hittills under fjärde kvartalet har ordrar avseende nio analysinstrument erhållits. Miris fick inledningsvis en order på ett analysinstrument för mätning av komjölk från en ny distributör i Rumänien i oktober. Bolaget erhöll vidare i oktober en order från ett svenskt sjukhus gällande ett analysinstrument för bröstmjölk. Ytterligare order avseende totalt två instrument för bröstmjölksanalys inkom under innevarande månad från kunder i Slovenien och Portugal. I Portugal kommer instrumentet att användas av landets största neonatalklinik, som nyligen öppnade sin första mjölkbank. Miris analysinstrument kan användas på sjukhusens mjölkbanker för att klassificera mjölkens innehåll innan den levereras till sjukhusens neonatalkliniker där förtidigt födda barn vårdas. Miris fick under november även en order på ett analysinstrument för mätning av komjölk från ett svenskt universitet. Vidare slöts ett leasingavtal avseende instrument för analys av bröstmjölk med ett holländskt sjukhus i november. Miris fick dessutom i november en uppföljningsorder från en kund i Indien på fyra instrument med kringutrustning för analys av ko- och buffelmjölk. Ordern är den första i sitt slag av den automatiserade instrumentvarianten som ingår i den nya produktfamiljen. Den automatiserade modellen är ett mycket lämpligt val då antalet mjölkanalyser är omfattande. Finansiell ställning Under november avslutades teckningsperioden i Miris Holding ABs företrädesemission genom vilken bolaget tillfördes drygt 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades drygt 6,4 miljoner aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 67 procent av antalet aktier i emissionen. Vidare tecknades drygt 2,7 miljoner aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande 29 procent av antalet aktier i emissionen. Därutöver tecknades drygt 0,35 miljoner aktier genom kvittning. Den inför företrädesemissionen anordnade emissionsgarantin behövde därmed inte utnyttjas. Totalt har Miris fått drygt 300 nya aktieägare i den nu avslutade företrädesemissionen. Bolaget hade drygt 700 aktieägare innan emissionen. Företrädesemissionen (under registrering) ökar antalet aktier i Miris Holding AB med aktier till aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till ,60 kronor. Det övergripande motivet med emissionen var att förstärka balansräkningen och säkra Miris kapitalbas till dess att koncernen uppvisar ett positivt kassaflöde. Det viktigaste motivet med emissionen var att förstärka försäljnings- och supportorganisationen för att ta vara på de betydande möjligheter som öppnar sig för Miris i nuvarande marknadsläge och därmed öka omsättningen. Ett viktigt inslag i den framtida expansionen är att fördjupa och bredda Miris globala nätverk av distributörer och återförsäljare. Emissionskapitalet kommer också att användas till att finansiera den ökning av rörelsekapitalet som följer av den förväntade, ökade försäljningen. 6

7 Delar av emissionsbeloppet ska användas för förvärv av det lönsamma analysföretaget Losab, som har en egenutvecklad kompletterande högkvalitativ teknologi, vilken möjliggör analys även på fasta livsmedel, bl a ost. Med förvärvet av Losab skapas ett välpositionerat nordiskt företag för analys av livsmedel i både flytande och fast form samt av läkemedel. Miris ökar genom detta förvärv dessutom sin löpande försäljning av förbrukningsvaror med betydande potential. Den 19 november 2009 hölls en extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ). Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till apportemission, vilket innebar att Miris förvärv av L O Sjaunja AB (LOSAB) nu är genomfört enligt det aktieöverlåtelseavtal som träffades den 4 november Genom apportemissionen gavs nya aktier ut till teckningskursen 1,11 kronor, vilket motsvarar kronor av den totala köpeskillingen för LOSAB på kronor. Resterande del, kronor, betalades med revers. Efter denna apportbetalning (apportemission under registrering) ökar antalet aktier i Miris Holding AB från aktier till aktier. Efter apportemissionen uppgår aktiekapitalet i Miris Holding AB därmed till ,20 kronor. Personal Miris har efter rapportperioden vidare förstärkt sin försäljningsorganisation med ytterligare en säljare. Miris omfattar därefter 6 personer, varav 3 personer arbetar på konsultbasis, förutom de återförsäljare och distributörer, som ingår i Miris försäljningsnätverk. 7

8 Insynspersoner Insynspersonernas deltagande i företrädesemissionen samt i apportbetalning i samband med förvärv av LOSAB (enbart Lars-Ove Sjaunja omfattas i tabellen nedan av apportemissionen). Insynspersoner Antal aktier Förändring Andel av röster Hans Åkerblom ,34 % Lars-Ove Sjaunja ,64 % Christer Sjölin ,68 % Ingemar Kihlström ,39 % Tomas Matsson ,72 % Tony Malmström ,20 % Thomas Halvorsen ,96 % Christina Tham ,01 % Summa: ,94 % Utsikter En fortsatt ökning av antalet beställningar av instrument för analys av bröst-, ko- och buffelmjölk förväntas efter genomförd utökning av försäljningsorganisationen. Denna förstärkning har påbörjats under det fjärde kvartalet - under vilket bl.a. ytterligare en säljare har knutits till Miris egen säljorganisation - och kommer att fortsätta dels inom den egna försäljningsorganisationen, dels genom att bolaget utökar antalet återförsäljare och distributörer. Ett förvärv av Losab breddar Miris produktportfölj och ger tillgång till viktiga förbrukningsartiklar. Losab förväntas initialt öka omsättningen i Miris med ca 1 mkr på årsbasis. De höga kostnaderna för serieproduktion, som redovisades under tredje kvartalet, förväntas minska sett som andel av fakturering. Miris förväntas redovisa ett positivt rörelseresultat och kassaflöde för helåret

9 Finanser i sammandrag Denna rapport omfattar Miriskoncernen (Miris), och koncernens moderbolag, Miris Holding AB. Koncernen bildades i början på 2006 medan koncernens dotterbolag Miris AB har bedrivit verksamhet under flera år. En redogörelse för koncernens redovisningsprinciper finns i årsredovisningen som är utlagd på Miris hemsida. Definitioner av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning. Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utelöpande aktier 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Risker Många risker kan ha en negativ inverkan på bolagets marknader. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning Nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Dessa och övriga risker som är förknippade med bolagets verksamhet och aktie belyses närmare i emissionsmemorandum från Memorandumet finns tillgängligt på Miris hemsida: Riskfaktorerna är där omnämnda utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Nästa rapporttillfälle är bokslutskommunikén som planeras att publiceras Rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Uppsala Miris Holding AB Tomas Matsson Tony Malmström Styrelsens ordförande VD Ledamöter Hans Åkerblom Christer Sjölin Lars-Ove Sjaunja Ingemar Kihlström 15

16 16

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Genom den ökade orderingången har bolaget tagit ett steg närmare en eftersträvad break even på koncernnivå.

Genom den ökade orderingången har bolaget tagit ett steg närmare en eftersträvad break even på koncernnivå. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-09-30 Omsättningen för Q1-Q3 uppgick till 4460 tkr (1747 tkr), varav 1873 tkr (502 tkr) under tredje kvartalet. Ökad försäljning och minskade kostnader

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer