Delårsrapport augusti 2014 KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20"

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2014 KF

2 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning Delårsbokslut 8 månader Finansiell analys - kommunen Drift- och investeringsredovisning Ekonomiska rapporter NÄMNDERNAS REDOVISNING Kommunstyrelsen...30 Bildningsnämnden...36 Socialnämnden...43 Miljö- och byggnadsnämnden...48 Räddningsnämnden Västra Skaraborg...51 Revisionen...51 BOLAGENS REDOVISNING...52 REDOVISNINGSMODELL OCH REDOVISNINGSPRINCIPER...56 Delårsrapport augusti (56)

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets viktigaste händelser Mycket händer i en kommun under åtta månader. Här är några av de viktigaste händelserna: Den stora mängd nederbörd som föll under ett dygn i augusti gjorde att ca 250 fastigheter inom samhällena, främst Kvänum, blev drabbade av översvämningar. Av kommunens fastigheter var det framförallt Tornumsgården och Nästegårdsskolan i Kvänum som drabbades. Sedan februari kan alla medborgare söka ett 40-tal e-tjänster dygnet runt via kommunens hemsida. Kommunerna i Västra Skaraborg har kommit överens om att medfinansiera en utbyggnad av E20. Varas del är 48 mkr och beslut ska tas i kommunfullmäktige under hösten. Befolkningen ökade under första halvåret med 19 invånare, vilket gör att kommunen i halvårsskiftet har invånare. Arbetet med torget startade år 2011 och planprocessen har pågått i ca 2 år. Detaljplanen överklagades i juni och väntar nu på prövning av länsstyrelsen. Byggandet av det nya badet, Vara Badhus, fortgår enligt planerna och invigning planeras till 22 november. Ombyggnaden av Nästegårdsbadet var klar under våren. Ombyggnad av gång- och cykelnätet pågår vid Sveagatan i Vara. Det är viktigt att antal enskilda avlopp ökar. Antalet beviljade tillstånd för enskilt avlopp uppgick till 120 från januari t.o.m. augusti. Motsvarande siffra för 2013 var 66. För att höja kunskapsresultaten i Vara kommuns skolor deltar kommunen i ett projekt som heter PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholms stad. Kommunen har sedan augusti 14 nya förstelärare, totalt nu 20 förstelärare. 65 pedagoger från kommunen deltar i den statliga satsningen "matematiklyftet". En ny IT-strategi för skolan är antagen och den innebär att inom tre år har alla Vara kommuns elever ett eget IT-verktyg. En satsning har gjorts mot förskolans "tidiga insatser" med sociala team. Vara kommun har påbörjat ett nära samarbete med Närhälsan, där en hemsjukvårdsläkare kommer att stärka hälso- och sjukvårdsarbetet för de mest sjuka äldre. Antalet ärenden inom boendestöd har ökat och här har man utökat verksamheten med satellitlägenheter knutna till verksamheten och gruppboendet Målaren. Omvärldsanalys Starkt skatteunderlag trots svag BNP Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Det gör att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 % till 2,1 %. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 %. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I reala termer växer skatteunderlaget omkring 2 % såväl i år som nästa år. Årets tillväxt baseras i hög grad på växande sysselsättning Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svag. BNP:s ökning mellan 4:e kvartalet 2013 och 2:a kvartalet i år uppgick enligt preliminära uppgifter till endast 0,1 %. Utvecklingen på olika delområden har varit splittrad. Produktionen i byggbranschen och delar av den privata tjänstesektorn har vuxit snabbt samtidigt som svag export bidragit till att industriproduktionen backat ytterligare. Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 ökat med 1,9 %. Samtidigt har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med hela 1,6 %. Det innebär att produktionsökningen till Delårsrapport augusti (56)

4 mycket stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och endast till ringa del genom ökad produktivitet. I delar av ekonomin har produktiviteten, enligt nationalräkenskapernas preliminära beräkningar, t.o.m. minskat. SKL:s bedömning är att fortsatta produktionsökningar inom den privata tjänstesektorn i högre grad, än under de senaste åren, kommer att kunna genereras genom ökad produktivitet. Det innebär inte att sysselsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn avstannar, men väl att framtida produktionsökningar i högre grad kan klaras utan mer arbetskraft. Svag export sänker BNP-prognosen Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 % i år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 % under de två senaste decennierna. Nästa år stärks den internationella konjunkturen något. Exportvägd tillväxt beräknas då öka 2,3 %. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att SKL tvingas skruva ner den tidigare bedömningen för i år. Nu räknar SKL med att den svenska exporten ökar 2,8 % mellan 2013 och 2014 jämfört med tidigare prognos från april som innebar en ökning på 4,7 %. Den lägre exporttillväxten har i sin tur fört med sig en nedjusterad BNP-prognos. BNP 2014 beräknas öka med 2,1 % jämfört med 3,0 i föregående bedömning. Den fortsatt svaga industrikonjunkturen är förvånande också mot bakgrund av de indikationer som industriföretagen gett uttryck för i olika enkäter. I Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har alltsedan årsskiftet en betydande andel av industriföretagen förutskickat såväl en ökad exportorderingång som expansiva produktionsplaner. Även inköpschefsindex har pekat i positiv riktning om än inte lika tydligt. Mot bakgrund av denna optimism, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. För åren 2016 och 2017 beräknas den internationella tillväxten bli av samma omfattning som 2015, d.v.s. en årlig tillväxt i exportvägd BNP med 2,3 %. Svensk export växer under dessa år med 5,5 6 % per år. Inhemsk efterfrågan har tagit fart Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 %. Det är dubbelt så snabbt som En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Från en nedgång med drygt 11 % i bostadsinvesteringarna 2012 beräknas dessa i år öka med 18 %. Även nästa år beräknas de öka, men då med mer måttliga 8 %. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Varas förutsättningar framöver Under 2013 ökade antalet invånare i Vara kommun med 52 invånare, vilket var ett trendbrott, då befolkningen minskat under många år. Befolkningsprognosen, som kom i februari 2014, visade ändå på att invånarantalet i Vara kommun kommer minska med ca 100 invånare under den närmaste 5-årsperioden. Det är dock en väsentligt bättre prognos än den som kom 2013 då Vara kommun skulle minska med ca 400 invånare under närmaste 5-årsperioden. Enligt senaste befolkningsprognosen ska Vara kommun minska med ca 40 personer under 2014, men fram till halvårsskiftet 2014 har antalet i stället ökat med 19 personer, vilket är en mycket bättre utveckling. Den nya skatteunderlagsprognosen visar en något större ökning av skatteunderlaget 2014 och 2015, men svagare utveckling 2016 och 2017 än vad förra prognosen visade. Ändringarna beror främst på att SKL nu Delårsrapport augusti (56)

5 räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden. Detta innebär lägre skatteintäkter för åren 2016 och 2017 än vad som tidigare budgeterats. Kommunens medfinansiering av utbyggnad av E20 är 48 mkr för att förbättring av vägen ska kunna tidigareläggas, preliminär start Beslut ska fattas av kommunfullmäktige före årsskiftet. För Vara betyder det mycket att få bättre väg till Göteborg både när det gäller godstransporter, arbetspendling och turism. Delårsrapport augusti (56)

6 Övergripande måluppfyllelse Många av målen mäts bara vartannat år och flera mål kan endast utläsas vid årsbokslutet. I denna rapport jämför vi arbetsklimatundersökningen genomförd 2014 med den som gjordes Utfall i förhållande till mål: 100% = Grönt (uppnått) 85%-100% = Gult (delvis uppnått) 0%-85% = Rött (inte uppnått) Inget utfall Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen. Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen. Invånarenkäten genomförs vartannat år ojämna år. Jag kan rekommendera vänner att flytta hit. 81% 75% Jag trivs med att bo och leva i Vara kommun. 95% 75% Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Invånarenkäten genomförs vartannat år ojämna år. Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. 89% 75% kommuninvånare Vid halvårsskiftet 2014 uppgick Vara kommuns invånare till Det är färre än målet på invånare, men 19 invånare fler än vid årsskiftet 2013/2014. Vara kommun har invånare Vara kommuns alla verksamheter präglas av en helhetssyn på det kommunala uppdraget. Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper. Mätning sker under hösten 2014 Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper. 100% Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 instämmer 57 % av medarbetarna helt och 38 % delvis i att de arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. I jämförelse med 2012 års undersökning är det en ökning med 1 % Indikator Utfall 2012 Utfall 2014 Mål 2014 Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt. 94% 95% 75% Delårsrapport augusti (56)

7 Resultatmål Det årliga resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent +/- 2 procent. Årets resultat beräknas till 31 mkr, d.v.s. 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet beräknas därmed att uppnås. Det årliga resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag uppgår till 2 procent +/- 2 procent. -0,4% 4% 2% Soliditet Soliditeten får under mandatperioden inte understiga 20 %. Soliditeten beräknas uppgå till 33,5 % i bokslutet. Målet beräknas därmed att uppnås. Soliditeten understiger inte 20 procent. 30,1% 33,5% 20% Våra invånare, kunder/brukare och medarbetare är goda ambassadörer för Vara kommun. De upplever att Vara kommun är en bra kommun att bo och verka i och de vill gärna berätta det för andra. Här litar invånarna på att skattemedlen används effektivt i kommunen. Vara kommuns kommuninvånare blir allt nöjdare med att bo i Vara kommun. Invånarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. Nöjd-invånarindex Kommuninvånarna litar på att skattemedlen används effektivt. Invånarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun. 62% 75% Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service. Måttet avser nöjd-kund-index (NKI) som uppmätts inom grundskolan vid mätningen våren Det genomsnittliga nöjd-kund-indexet för grundskolans elever uppgick vid mätningen till 53 och för föräldrarna till 61, ett genomsnitt på 57. Nöjd-kund/brukar-index för 2013 är genomsnittet av gymnasiets NKI, 60, från hösten 2012 och förskolans NKI, 78, från våren Socialförvaltningen har gått över till nationella nyckeltal. Nöjd-kund/brukar-index Vara kommun har nöjda medarbetare. Nöjd-medarbetar-index är 79 enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren I jämförelse med 2012 års undersökning är det oförändrat. Målet för 2012 var Indikator Utfall 2012 Utfall 2014 Mål 2014 Nöjd-medarbetar-index (genomsnitt) Delårsrapport augusti (56)

8 Vara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare som har kunden/brukaren i fokus. Det goda ledarskapet och medarbetarnas engagemang säkerställer kvaliteten i och utvecklingen av service till kommuninnevånarna. Vara kommuns medarbetare upplever att deras närmaste chef uppfyller de krav de har på en bra ledare. Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 instämmer 49 % av medarbetarna helt och 37 % delvis i att deras närmaste chef uppfyller de krav de har på en bra ledare. I jämförelse med 2012 års underökning är det en ökning med 4 procentenheter Indikator Utfall 2012 Utfall 2014 Mål 2014 Min närmaste chef uppfyller de krav jag har på en bra ledare. 82% 86% 85% Medarbetarna känner sig delaktiga i verksamhetens mål. Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 känner sig 93 % av medarbetarna delaktiga i verksamhetens mål och 75 % av medarbetarna instämmer i att enheten avsätter tid för att arbeta med dessa mål. I jämförelse med 2012 års undersökning är det en ökning på 2 respektive 5 procentenheter Indikator Utfall 2012 Utfall 2014 Mål 2014 Delaktighet i verksamhetens mål. 91% 93% 95% På min enhet avsätter vi tid för att arbeta med våra mål. 70% 75% 95% Varje medarbetare använder minst 5 % av sin arbetstid till utveckling. Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 instämmer 29 % av medarbetarna helt och 41 % delvis i att 5 % av arbetstiden används till utveckling. I jämförelse med 2012 år undersökning är det en ökning med 6 procentenheter. 5% av arbetstiden används till utveckling. 64% 70% 75% Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun har halverats till 3 %, år Sjufrånvaron har ökat under första halvåret Förhoppingen är att Projekt Sjukfrånvaro som startade i början av 2014 ska bidra till sjunkande siffror framöver. Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun har halverats till 3%, år ,3% 7,2% 3,5% Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45 %, år Uppföljning sker till årsbokslutet. Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45%, år ,8% 44,5% Delårsrapport augusti (56)

9 Vara kommuns varumärke är starkt och ska vårdas och stärkas genom aktiva kommunikationsinsatser intern och externt. Tillsammans med kommunens invånare är medarbetarna våra bästa marknadsförare. Medarbetarna har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 instämmer 16 % av medarbetarna helt och 55 % delvis i att de har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. I jämförelse med 2012 års undersökning är det en ökning med 9 procentenheter. Jag har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. 62% 71% 75% Kommuninvånarna uppfattar att de har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter. Invånarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. Jag har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter. 82% 50% Kommunen ska bidra till att nå de 16 nationella miljömålen genom att uppfylla konkreta lokala miljömål och underlätta för företag och kommuninvånare att vara aktiva i miljöarbetet. Koldioxidutsläppen från resor minskar i förhållande till 2010 års nivå. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Förbrukning av mängd drivmedel L L Förnyelsebara drivmedel i förhållande till icke förnyelsebara. 8% 11% Andelen ekologiska livsmedel som köps ska öka under perioden. De ekologiska inköpen för första halvåret 2014 ligger på 5 % ekologiska livsmedel. Det är en ökning med 1 procentenhet sedan Andelen ekologiska livsmedel, baserat på kostnader ,3% Alla enheter sorterar sitt avfall i fraktionerna plast, metall, glas, papp, papper och farligt avfall. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Andel enheter som sorterar sitt avfall. 63% 100 Energiförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Antalet förbrukade MWh Delårsrapport augusti (56)

10 Fossila bränslen används inte för uppvärmning av kommunens lokaler. Det finns fortfarande sju pannor som drivs med fossila bränslen i kommunens lokaler. Antalet pannor som drivs med fossila bränslen i kommunens lokaler Pappersförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Mängden inköpt papper per år (1000-tal) ark 2 490ark Andelen vegetariska livsmedel i kommunens kostverksamhet ska öka. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Andel vegetariska livsmedel (baserat på vikt). 69% 75% Vara kommuns medarbetare ska ha ökat sina kunskaper om miljöpåverkan. Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 instämmer 29 % av medarbetarna helt och 45 % delvis i att deras kunskaper om miljöpåverkan har ökat under de senaste två åren. I jämförelse med 2012 års undersökning är det en ökning med 5 procentenheter. Mina kunskaper om miljöpåverkan har ökat under de senaste två åren. 69% 74% 73% Kommunen ska säkerställa en väl fungerande verksamhet med få störningar Medarbetarnas säkerhetsmedvetande har ökat från år 2012 till Enligt den arbetsklimatundersökning som genomfördes under våren 2014 instämmer 94 % av medarbetarna i att de har kunskaper om hur risker förebyggs. 87 % instämmer i att de arbetar utifrån dokumenterade rutiner kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Säkerhetsmedvetandet har därmed ökat från år 2012 till 2014 med 1 respektive 2 procentenheter. Jag har kunskap om hur jag arbetar för att förebygga risker. Vi arbetar utifrån dokumenterade rutiner kring hälsa och säkerhet på min arbetsplats. 93% 94% 65% 85% 87% 65% Kommunens säkerhetsorganisation testas årligen genom övning eller utbildning. Kommunens säkerhetsorganisation har inte testats i år. Under hösten kommer brandutbildning att genomföras för samtliga medarbetare. Genomförd övning/utbildning för säkerhetsorganisationens medlemmar. 50% Delårsrapport augusti (56)

11 Vara kommuns upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, samverkan och helhetssyn Avtalstroheten ska vara 100 %. Endast stickprov kan användas för att följa upp detta mål. Vid granskning av samtliga inköp av sjukvårdsartiklar och förbandsartiklar mellan januari och juni var avtalstroheten 99 % mot det företag kommunen har avtal med. Beställarkompetensen ska vara så hög att inga upphandlingar ska upphävas. Kravet att inga upphandlingar ska upphävas (överprövas) har inte uppfyllts. En upphandling har hittills i år överprövats. Det är kommunens upphandling av livsmedel som överprövats, vilket inte är så överraskande då livsmedelsområdet är ett av de mest överprövade områdena inom offentlig upphandling. E-fakturor ska eftersträvas och e-handel tillämpas där så är möjligt. Andelen e-fakturor eller SVE-fakturor var 18 % vid årsskiftet 2013/2014, vilket var en ökning från 5 % vid föregående årsskifte. Under hösten 2013 slöt kommunen ett avtal med ett företag som tagit kontakt med de flesta av kommunens leverantörer som uppmanats att skicka SVE-fakturor genom dem. I augusti 2014 var andelen e-fakturor eller SVE-fakturor 41 %, vilket inte uppfyller målet som är på 50 % för 2014, men är en klar förbättring. Bedömningen är att kommunen kommer upp i 47 % under Andelen e-fakturor. 18% 47% 50% Kulturaktiviteter ingår som en naturlig del i alla kommuninvånares vardag. Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten. Invånarenkät genomförs vartannat år, ojämna år. Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet. 73% 70% Kommunens arbete stimulerar till att näringslivet stärker sin konkurrenskraft och utvecklas positivt. I kommunen finns ett gott företagsklimat. Enligt Svenskt Näringslivs ranking 2013 som publicerades i april 2014 nås inte målet beträffande total placering då Vara rankas på plats 33, det innebär dock två placeringar bättre än föregående år. Företagarnas sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet i Vara rankas på plats 25, vilket är åtta platser bättre än föregående år. Varas placering i Svenskt Näringslivs årliga rankning (lägst). Företagarnas sammanfattade omdöme om det lokala företagsklimatet Arbetet med att stärka entreprenörskap i allmänhet och i unga åldrar i synnerhet, ska intensifieras. Antalet nystartade företag (AB, HB, KB, EF): Utfall per den (startdatum ) är 58 företag. Andel elever med valmöjlighet på Lagmansgymnasiet som väljer att starta UF-företag är 73 % (prognos läsåret 14/15) för läsåret 13/14 var siffran 6,8 %. Den stora ökningen beror på att Lagmansgymnasiet gör en storsatsning för att införa UF i nästan alla program. Delårsrapport augusti (56)

12 Antalet nystartade företag Andel elever med valmöjligheten på Lagmansgymnasiet som väljer att starta UF-företag. 7% 73% 40% Internationellt arbete är en integrerad del av den ordinarie verksamheten och bidrar till en positiv verksamhetsutveckling. Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare. Undersökningen om bl.a. världsmedborgare som genomfördes under våren 2014 för samtliga elever i årskurs 7, 8 och 9 visar att andelen elever som känner sig som världsmedborgare har ökat sedan tidigare mätning. Uppföljning av indikatorn om andel elever som deltagit i internationellt projekt/utbyte sker till bokslutet. Jag känner mig som en världsmedborgare. 69% 71% 75% Andel elever som deltagit i ett internationellt projekt/utbyte. 58% 50% Minst en verksamhet inom varje nämnd ska ha deltagit i ett EU/internationellt utbyte under mandatperioden. Uppföljning sker till årsbokslutet. Att antalet medarbetare som deltog i ett utbyte/studieresa i annat land under 2013 beror på att samtliga medarbetare fick möjlighet att tillbringa en internatvecka i Estland. Därför var övriga satsningar på internationellt samarbete begränsat. Andel resultatenheter som har deltagit i ett EU/internationellt projekt under mandatperioden. 41% 75% Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen Antal medarbetare som har deltagit i ett utbyte/studieresa i ett annat land Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan. Avstämning sker en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Andelen alkoholfria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. 34% 35% Andelen tobaksfria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. 59% 60% Andelen narkotika fria elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. 92% 93% Arbeta för en positiv sjukförsäkringsutveckling. Andelen kommuninvånare med sjuk- och aktivitetsersättning var 785 i maj Det saknas statistik uppdelat på ersättningstyperna. Antalet i sjuk- och aktivitetsersättning Sjukpenningtal 10,2 11,2 7 Delårsrapport augusti (56)

13 Stärka äldresäkerhetstänkandet bland befolkningen. Avstämning sker en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Höftledsfrakturer Invånarna ska ges större möjligheter att minska sin resursförbrukning. Kommunen ska bli ett föredöme. Öka andelen källsorterat avfall av den totala avfallsmängden. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Andel källsorterat avfall 12% 30% Användningen av elenergi har minskat. Avstämning görs en gång per år, då tillgänglig statistik är årsvis. Elförbrukningen inom kommunens gränser har minskat med 10 % MWh Utsläppen av näringsämnen till våra vattendrag ska minska. Målet går inte att mäta. Miljöenheten har fortsatt med tillsyn på lantbruk och ställer krav på enskilda anläggningar så att de uppfyller gällande bestämmelser. Då målet inte går att mäta och målet hela tiden ska förbättras finns heller ingen mått att mäta mot, med andra ord Mål 2014 är tomt. Vattenkvalitet Delårsrapport augusti (56)

14 Personalekonomisk redovisning Den årliga personalekonomiska redovisningen innehåller uppföljningar och statistik som mestadels endast tas fram på helårsbasis. Till delårsbokslutet redovisas inte detta siffermaterial, men några kommentarer lämnas här om prognoser och trender för effektmålen. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har för första halvåret stigit till 7,2 % jämfört med 6,4 % första halvåret föregående år. För att bryta denna negativa trend, och hjälpa till att uppnå kommunens mål om 3 % sjukfrånvaro, har ett särskilt sjukfrånvaroprojekt inrättats. Projektet har kartlagt sjukfrånvaron, och olika målgrupper i kommunen. Ett särskilt åtgärdsprogram, kallat Kropp, själ och kreativitet har tagits fram för personer som har upprepad korttidssjukfrånvaro. Projektet fokuserar även på långtidsfrånvaron. De åtgärder som vidtagits för de olika målgrupperna förväntas synas i statistiken under Frisknärvaro Som en effekt av att kommunen inte lyckats minska sjukfrånvaron i den takt som önskats, kommer inte heller målet om långtidsfriska att uppnås. Detta mål kan dock endast mätas för helår. Övriga effektmål En arbetsklimatsundersökning har genomförts före sommaren, och kommer att återkopplas till cheferna under september för vidare behandling och åtgärder på enheterna. Målsättningar som fastställts av Vara kommuns chefer inför verksamhetsutvecklingen 2013 var att positivt påverka följande effektmål: 1. På min arbetsplats sätter vi vår målgrupp av kommuninnevånare i centrum. 2. Medarbetarna upplever att arbetslaget arbetar med ständiga förbättringar av sin verksamhet. 3. Medarbetarna upplever att på deras arbetsplats präglas klimatet av respekt för och tillit till individen. Resultatet från arbetsklimatsundersökningen 2014 redovisas nedan, jämfört med 2012 års undersökning. Fråga Positiva svar 2012 Positiva svar % 97 % 2 86 % 90 % 3 95 % 95 % Resultatet visar en positiv utveckling efter verksamhetsutvecklingen på utvalda effektmål. Delårsrapport augusti (56)

15 Delårsbokslut 8 månader Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 40,5 mkr, vilket är 39,3 mkr bättre än budget för perioden. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 33,0 mkr. Resultatförbättringen mellan åren beror huvudsakligen på att diskonteringsräntan sänktes 2013 med 0,75 procentenheter, vilket motsvarade 33,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader är 469,9 mkr efter åtta månader. Det motsvarar 62,6 % av årsbudgeten. Riktpunkten är en förbrukning på 66,7 % efter åtta månader. Jämfört med samma period föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 4,6 % (26,6 mkr) och intäkterna har ökat med 3,8 % (5,1 mkr). Skatteintäkter och statsbidrag redovisas till 512,9 mkr efter åtta månader. Det motsvarar 67,6 % av årsbudgeten, vilket är något högre än riktpunkten på 66,7 %. Jämfört med samma period föregående år har skatteintäkter och statsbidrag ökat med 2,9 % (14,5 mkr.) Finansnettot redovisar en nettokostnad på 2,5 mkr efter åtta månader och motsvarar 33,8 % av årsbudgeten. Riktpunkten efter åtta månader är en förbrukning på 67,6 %. Finansiell ställning Nettoinvesteringarna uppgår till 75,2 mkr jämfört med 56,0 mkr samma period föregående år. Jämfört med budget motsvarar det 46,7 % förbrukning. Nettoinvesteringarna på 75,2 mkr består av: 49,8 mkr badet i Vara, 5,0 mkr om-och tillbyggnad kök Västra skolan, 4,6 mkr förskola Kvänum Räfsan, 2,0 mkr ombyggnad Nästegårdsbadet och 1,1 mkr regionombyggnad vårdcentralen. Resterande 12,7 mkr avser övriga projekt. Jämfört med samma period föregående år har likviditeten ökat med 19,1mkr och uppgår till 66,0 mkr bl.a. för att Vara Bostäder AB har betalat tillbaka sina lån på 57 mkr till kommunen. Därutöver har koncernen en checkkredit på 100 mkr. Kommunens långfristiga låneskuld är 11,5 mkr, vilka avser anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar. Soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan) ligger på 35,1 % efter åtta månader. Det är en ökning med 5,0 procentenheter jämfört med årsskiftet. Delårsrapport augusti (56)

16 Finansiell analys - kommunen Prognos 2014 Resultat och kapacitet Årets resultat Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 FULLFONDERINGSMODELL Årets resultat, mkr 30,3-3,0 31,0 Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 4,2 % -0,4 % 4,0 % BLANDAD MODELL Årets resultat, mkr 33,1 24,8 16,9 Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 4,6 % 3,3 % 2,2 % BALANSKRAVSUTREDNING Resultat enligt resultaträkningen 30,3-3,0 31,0 Realisationsvinst -0,7-0,9 0,0 Blandad redovisningsmodell 2,8 27,8-14,1 Summa resultat enligt balanskravsutredning 32,4 23,9 16,9 Årets resultat med fullfonderingsmodellen beräknas bli 31,0 mkr, vilket motsvarar 4,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 29,2 mkr bättre än budget. Jämfört med föregående år ökar resultatet med 34,0 mkr. Den stora förklaringen till detta är att under 2013 försämrades resultatet av den sänkta diskonteringsräntan med 33,2 mkr. Därtill fick kommunen en återbetalning av försäkringspremier på 14,0 mkr från AFA Försäkring. Med den blandade redovisningsmodellen uppgår årets resultat till 16,9 mkr, vilket motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Balanskravet, som är uttryckt i kommunallagen, innebär att kommunens resultat måste överstiga noll kronor. För att upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning är det en tillräcklig resultatnivå. I balanskravsutredningen görs justering för realisationsvinster/- förluster och kostnader på pensioner intjänade före år Kommunens medfinansiering av utbyggnad av E20 är 48 mkr för att förbättring av vägen ska kunna tidigareläggas, preliminär start Beslut ska fattas av kommunfullmäktige före årsskiftet. Om beslut tas om att kostnadsföra hela beloppet under 2014, försämras kommunens resultat med 48 mkr plus eventuell indexering. Inga kostnader har reserverats för ytterligare försäkringskostnader i samband med de översvämningar som drabbade kommunen under augusti. Intäkter och kostnader (Procentuell förändring) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Nettokostnadsutveckling -0,2 % 4,2 % 4,3 % Skatte- och statsbidragsutveckling 1,5 % 3,1 % 3,2 % En förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatter och generella statsbidrag. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 734,9 mkr och ökar med 4,3 % jämfört med Delårsrapport augusti (56)

17 föregående år. Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökar med 3,2 % jämfört med föregående år. Skatteintäkterna ökar med 2,1 % och de generella statsbidragen ökar med 6,6 %. Driftkostnadsandel Löpande kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (procentandel) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 88,2 % 89,4 % 90,4 % Avskrivningar 5,2 % 5,0 % 5,1 % Nettokostnadsandel 93,4 % 94,4 % 95,5 % Finansnetto *) 2,4 % 6,0 % 0,5 % Driftkostnadsandel 95,8 % 100,4 % 96,0 % *) Finansnettot inkluderar finansiella kostnader för pensionsskulden enligt fullfonderingsmodell. Nettokostnader som andel av skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur stor andel av kommunens intäkter som förbrukas av löpande driftverksamhet. Generellt brukar en nettokostnadsandel under 98 % betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom de flesta kommuner, då sett över en längre tidsperiod, bedöms kunna finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. För 2014 uppgår nettokostnadsandelen till 95,5 %. Nettokostnadsandelen för 2012 och 2013 var lägre p.g.a. återbetalning av premier från AFA, 14,7 mkr respektive 14,0 mkr. Driftkostnadsandelen beräknas bli 96,0 % i år. Minskningen med 5,5 procentenheter på finansnettot mellan 2013 och 2014 är orsakad av att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänktes med 0,75 procentenheter Totalt med 33,2 mkr, varav 30,6 mkr p.g.a. av att Vara kommun redovisar pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen. Årets investeringar Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Investeringsvolym (mkr) Investeringsvolym/verksamhetens kostnader 7 % 13 % 13 % Nettoinvesteringar/avskrivningar 159 % 294 % 296 % Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 116 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 45 mkr. Investeringsnivån är hög, vilket åskådliggörs av att nettoinvesteringarna beräknas till 296 % av avskrivningarna. Den större andelen investeringar finns inom den tekniska verksamheten. De största investeringarna är: Vara badhus 66,1 mkr för 2014, om-och tillbyggnad kök Västra skolan 5,2 mkr, Räfsans förskola 4,8 mkr, ombyggnad Nästegårdsbadet 2,7 mkr, regionombyggnad vårdcentralen 1,1 mkr och om-/tillbyggnad Levene skola 1,0 mkr. Resterande 35,1 mkr avser övriga projekt. Skattefinansieringsgrad av investeringarna (procent) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Skattefinansieringsgrad 113 % 31 % 60 % Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. Skattefinansieringsgraden av investeringarna beräknas till 60 %. Det innebär att årets nettoinvesteringar på 116 mkr finansieras till 60 % av egna medel från den löpande verksamheten. Resterande finansiering av investeringarna sker genom ianspråktagande av kommunens likviditet. Delårsrapport augusti (56)

18 Soliditet (procent) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Inkl. pensioner intjänade före ,3 30,1 33,5 Exkl. pensioner intjänade före ,6 77,4 79,0 Soliditeten (betalningsstyrkan på lång sikt) beräknas öka med 3,4 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror på att det egna kapitalet ökar med 12,1 % till följd av det prognostiserade överskottet på 31,0 mkr. Skuldsättningsgrad (procent) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Total skuldsättningsgrad varav avsättningsgrad varav kortfristig skuldsättningsgrad varav långfristig skuldsättningsgrad Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas med skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad minskar med 3 procentenheter. Risk och kontroll Likviditet ur ett riskperspektiv (mkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Likvida medel Balanslikviditet % 100 % 73 % 61 % Rörelsekapital I jämförelse med 2013 beräknas de likvida medlen öka med 40 mkr, till 50 mkr bl. a för att Vara Bostäder AB betalat tillbaka sina lån på sammanlagt 57 mkr till kommunen. Balanslikviditeten (visar den kortfristiga betalningsstyrkan) minskar med 12 procentenheter till 61 %. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar - kortfristiga skulder) minskar till -53, mestadels beroende på den höga investeringsnivån. Finansiella nettotillgångar (mkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Nettolåneskuld resp. nettolikviditet Övriga fordringar och skulder Finansiella nettotillgångar Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrkan på "medellång sikt". Här ingår finansiella anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, samt kort- och långfristiga skulder. De finansiella nettotillgångarna minskar enligt prognosen med 60 mkr jämfört med föregående år. De likvida medlen ökar med 39,4 mkr, de kortfristiga fordringarna minskar med 64,6 mkr, de kortfristiga skulderna minskar med 11,1 mkr och de långfristiga skulderna ökar med 1,2 mkr. De finansiella anläggningstillgångarna minskar med 46,0 mkr p.g.a. att Vara Bostäder AB har betalat tillbaka sina lån. Delårsrapport augusti (56)

19 Pensionsåtagande (mkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Avsättningar intjänade före Avsättningar intjänade efter Löneskatt Total pensionsskuld Den totala pensionsskulden inklusive löneskatt minskar med 16 mkr, från 440 mkr till 424 mkr. Pensionsavsättningar intjänade före1998 (gamla ansvarsförbindelsen) minskar med 14,2 mkr inklusive löneskatt. Finansiella mål och måluppfyllelse Årets resultat Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 %, +/- 2 %. Måluppfyllelse Årets resultat beräknas uppgå till 31,0 mkr, vilket motsvarar 4,0 % av skatter och generella statsbidrag. Målet uppnås därmed. Soliditet Soliditeten får inte under mandatperioden understiga 20 %. Måluppfyllelse Soliditeten beräknas i årsprognosen uppgå till 33,5 %. Det innebär att målet beräknas uppfyllas. God ekonomisk hushållning För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vara kommuns definition - Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. - God ekonomisk hushållning innebär att kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar. - Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte förbruka sina tillgångar för att täcka löpande behov. En god ekonomisk hushållning innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. - Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att medel från försäljning av anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar. - Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen då kommunen vill ha en rättvisande bild av den finansiella situationen. Verksamhetsperspektiv Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer som ger förutsättningar för att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Uppfyllelse god ekonomisk hushållning år 2014 Vara kommun har en årsprognos på 31,0 mkr, vilket motsvarar 4,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att Vara kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Delårsrapport augusti (56)

20 Budgetutfall 2014 Belopp mkr Nämndernas verksamhet 9,2 Finansförvaltningens verksamhetskostnader 5,9 Summa 15,1 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag 10,4 Finansnetto 3,7 Avvikelse mot budget 29,2 Nämndernas avvikelse budget/prognos 2014, belopp mkr Vara kommuns revisorer 0,0 Kommunstyrelsen 4,3 Räddningsnämnden -0,1 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 Bildningsnämnden 1,4 Socialnämnden 3,5 Summa 9,2 Nämndernas verksamhet I bokslutet för 2013 hade nämnderna ett överskott på 6,8 mkr. I prognosen för 2014 har nämnderna ett sammanlagt överskott på 9,2 mkr. Beslutet att bokföra avstämningen mot resursfördelningen för socialnämnden och bildningsnämnden har inte genomförts. Bildningsnämnden skulle påverkas positivt med 2,6 mkr och socialnämnden negativt med 5,3 mkr. Finansförvaltningen verksamhetskostnader Finansförvaltningen beräknas totalt redovisa ett överskott med 5,9 mkr. Här ingår ett beräknat överskott på 3,2 mkr för pensionskostnader inkl. löneskatt samt ett överskott på 2,0 mkr när det gäller personalkostnadsförändring. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar totalt ett budgetöverskott med 10,4 mkr. Av detta bidrar skatteintäkterna med ett överskott på 2,5 mkr och de generella statsbidragen med 7,9 mkr. Av statsbidragen är det inkomstutjämningsbidraget som har det största överskottet med 6,9 mkr. Finansnetto Finansnettot beräknas redovisa ett budgetöverskott med 3,7 mkr. Orsakerna till överskottet är högre ränteintäkter 0,9 mkr samt lägre kostnader för räntor och pensionsskuldförändring 2,8 mkr i jämförelse med budget. Finansiella nyckeltal Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Årets resultat, mkr 55,5-0,6 30,3-3,0 31,0 Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 7,9 % -0,1 % 4,2 % -0,4 % 4,0 % Förändring verksamhetens nettokostnader 0,3 % 5,3 % -0,2 % 4,2 % 4,3 % Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag 3,3 % 1,6 % 1,5 % 3,1 % 3,2 % Soliditet 24,4 % 29,5 % 31,3 % 30,1 % 33,5 % Nettoinvesteringar, mkr Långfristig låneskuld, mkr Pensionsskulden, mkr Balanslikviditet 114 % 129 % 100 % 73 % 61 % Delårsrapport augusti (56)

21 Diagram - finansiella nyckeltal Delårsrapport augusti (56)

22 Delårsrapport augusti (56)

23 Delårsrapport augusti (56)

24 Delårsrapport augusti (56)

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 KF 2015-10-26

Delårsrapport augusti 2015 KF 2015-10-26 Delårsrapport augusti KF -10-26 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 5 Personalekonomisk redovisning...13

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer