EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED"

Transkript

1 EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt andra s.k. 'controlled affiliates' 1 under dess styre (med kollektiv benämning: Exide eller företaget ), genom sina direktörer, chefer och anställda, bedriver sin affärsverksamhet på ärligt sätt, med integritet och enligt lagen. Denna Norm utgör företagets åtagande av dessa fundamentala principer och tillhandahåller rutiner som ska tillförsäkra att företagets standarder med avseende på integritet och etiskt uppträdande upprätthålls på ett konsekvent och effektivt sätt. Denna Norm gäller alla anställda på Exide, oavsett deras befattning inom företaget, inklusive dess högsta verkställande direktör, högsta finanschef, högsta redovisningschef eller 'controller', eller andra som utför liknande funktioner. Exide och dess anställda måste också kräva att tredjepart som representerar Exide exempelvis agenter, säljare och distributörer samtycker till att följa denna Norm och annan gällande företagspolicy när de agerar å Exides vägnar. På liknande sätt gäller att anställda som fungerar som chefer eller i likvärdiga befattningar i s.k. 'non-controlled' filialkontor eller närstående bolag bör, i möjlig utsträckning, uppmuntra sådana närstående bolag till att följa denna Norm och annan gällande företagspolicy. Exide bedriver affärsverksamhet på hundratals orter i Nordamerika och i över 80 länder runt om i världen. Exide betraktar sina anställda som företagets ambassadörer vars uppträdande, både på och utanför arbetsplatsen, har en direkt och betydande inverkan på företagets affärsverksamhet och rykte. Exide förväntar sig att alla anställda: Lyder gällande lagar och förordningar som styr Exides affärsbeteende runt om i världen. Är ärliga, rättvisa, etiska och pålitliga i alla Exides affärsförhållanden och aktiviteter. Undviker alla intressekonflikter som kan uppstå mellan arbetslivet och personliga intressen eller angelägenheter. Gynnar en atmosfär där rättvis anställningspraxis gäller för varje medlem i den mångfacetterade Exide-gruppen. Strävar efter att skapa en säker arbetsmiljö och att skydda miljön. Uppehåller en kultur med ett etiskt beteendemönster, som alla anställda accepterar, värderar och gör till förebild. 1 En controlled affiliate är ett dotterbolag, ett filialkontor eller annan närstående organisation, i vilken Exide Technologies direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av rösträttigheterna, eller i vilken makten att styra enheten innehas av Exide Technologies eller utövas å Exide Technologies vägnar. 1

2 Förlänar Exide sina bästa insatser, odelad lojalitet samt uppmärksamhet. II. NORMENS UTVECKLING OCH TILLÄMPNING Uppfyllandekommitté Företagets globala uppfyllandekommitté ( uppfyllandekommittén ) tillhandahåller vägledning och hjälp för anställda samt vidtar periodvisa genomgångar, samt styr revisionen (om sådan behövs) och implementeringen av Normen och annan gällande företagspolicy. Uppfyllandekommittén granskar (och styr vid behov) även undersökningar av påstådda överträdelser mot Normen, gällande företagspolicy och/eller gällande lag. En lista med uppfyllandekommitténs medlemmar finns på företagets intranät. Rapportering av icke-uppfyllande Om du är övertygad om att (a) du eller någon annan har brutit mot eller kan ha brutit mot Normen, annan företagspolicy eller lagen eller (b) om du är osäker på huruvida beteende som du eller någon annan överväger att engagera er i kan utgöra ett brott mot Normen, annan företagspolicy eller lagen, måste du rapportera ärendet till: 1. din personalchef, 2. företagets kostnadsfria telefonnummer som finns på listorna med företagets adresser och telefonnummer, 3. den juridiska avdelningen, 4. eventuell högre auktoritet i din kommandokedja (utom i de fall där den potentiella överträdelsen involverar trakasseri), eller 5. valfri medlem i uppfyllandekommittén. Företaget kommer inte att vidta motåtgärder mot någon som i god tro rapporterar om överträdelse eller misstänkt överträdelse av Normen, annan företagspolicy eller lag. Tvärtom är det så att företaget välkomnar, uppskattar och kräver insatser å sina anställdas vägnar när det gäller att kommunicera eventuell förseelse eller missgärning. Det är till hjälp för företaget om du identifierar dig själv när du rapporterar om överträdelser eller misstänkta överträdelser eftersom detta gör det enklare för Exide att undersöka den misstänkta missgärningen. Men företaget inser att i vissa fall vill du kanske förbli anonym och företaget uppmuntrar alla överträdelserapporter som görs i god tro. Om du lämnar in en anonym rapport ber företaget dig att tillhandahålla så många detaljer som möjligt avseende det påstådda, orättmätiga beteendet, de inblandade individerna och grunden till anklagelserna. Frågor om Normen Exide har till åtagande att ge åtkomlig, tidsenlig och specifik vägledning åt anställda som har frågor om Normen eller annan företagspolicy eller som söker vägledning i juridiska eller etiska frågor. Om du har någon fråga uppmuntras du att kontakta en högre auktoritet i din kommandokedja eller 2

3 någon på den juridiska avdelningen eller i uppfyllandekommittén. Var dock medveten om att advokaterna på den juridiska avdelningen är företagsjurister. Därför tillhandahåller de inga juridiska råd individuellt till anställda och kan heller inte representera dessa anställda. Undersökningar av överträdelser Rapporterade, potentiella överträdelser mot lagen, Normen eller annan företagspolicy undersöks snarast möjligt, enligt vad som är lämpligt. De anställda förväntas att ställa upp på och samarbeta i alla företagsundersökningar. I allmänhet har de anställda inte rätt eller tillstånd till att utföra sina egna undersökningar. Undersökningarna utförs i allmänhet av personalavdelningen, avdelningen för intern granskning och/eller den juridiska avdelningen. Företaget kommer att samarbeta så långt det är möjligt och praktiskt med tillämpliga federala, statliga och lokala myndigheter som undersöker en överträdelse. Du förväntas göra detsamma. Det är en överträdelse mot Normen och gällande lag att hemlighålla en överträdelse eller att ändra eller förstöra bevis. Konsekvenser av icke-uppfyllande All Exide-anställda förväntas följa lagen, Normen och annan företagspolicy både bokstavligen och i dess andemening. Anställda som inte gör det kan utsättas för disciplinär åtgärd vilket kan innebära uppsägelse av en anställning. Underlåtande att följa Normen, annan företagspolicy och lagen kan få mycket allvarliga konsekvenser både för de inblandade individerna och för företaget. Om du bryter mot Normen, företagspolicyn och/eller lagen kan du utsätta dig själv för risken för åtal, fängelse och böter. Det kan också bli ett krav att du ersätter företaget för förluster eller betalar skadestånd som utgör resultatet av sådana överträdelser. Företaget kan också utsättas för åtal rörande dessa överträdelser. Disciplin gällande överträdelser Det följande är exempel på uppträdande som kan resultera i disciplinär åtgärd: auktorisering eller deltagande i handlingar som utgör överträdelser mot gällande lagar, Normen eller annan företagspolicy (kallas häri för överträdelser ), underlåtande att rapportera överträdelser eller undanhållande av relevant och viktig information om överträdelser som du är medveten om och bör vara medveten om, en arbetsledares otillräckliga överinseende av anställd som resulterar i underlåtenhet att i tid förhindra eller upptäcka en överträdelse som görs av anställd, vidtagande av motåtgärder, d v s att försöka uppmuntra andra att, direkt eller indirekt, motarbeta individer som i god tro rapporterar överträdelser och inlämnande av rapporter om överträdelser eller misstänkta överträdelser som du vet, eller borde ha vetat, är falska. 3

4 Kriterier för disciplinära åtgärder Företaget kommer att följa sådana rutiner och vidta sådana disciplinära åtgärder som företaget anser vara nödvändiga under rådande omständigheter. Faktorer, som företaget kan beakta vid fastställandet av lämplig disciplinär åtgärd mot överträdelse, inkluderar: överträdelsens art och överträdelsens faktiska eller potentiella effekt på företaget och andra anställda, huruvida personen var direkt eller indirekt inblandad i överträdelsen, huruvida överträdelsen skedde med flit eller var oavsiktlig, huruvida överträdelsen representerade en isolerad händelse eller ett beteendemönster, huruvida personen rapporterade överträdelsen, huruvida personen undanhöll relevant eller viktig information om överträdelsen, i vilken utsträckning personen samarbetade med undersökningen, om överträdelsen bestod av underlåtandet att övervaka en annan anställd som bröt mot Normen, annan företagspolicy eller mot lagen, i vilken utsträckning omständigheterna återspeglar otillräckligt överinseende eller brist på vaksamhet, om överträdelsen bestod av vedergällning mot annan anställd för rapportering av en överträdelse eller för samarbete med en undersökning, arten och effekten av sådan vedergällning, eventuell disciplinär åtgärd som företaget kan ha vidtagit tidigare för liknande överträdelser, och ditt tidigare uppträdande med hänsyn till Normen. III. JURIDISKA OCH ETISKA STANDARDER A. Allmänt Exide bedriver affärsverksamhet i mer än 80 länder runt om i världen. Resultatet blir att vår drift lyder under lagar som finns i många länder, provinser, delstater, kommuner och organisationer (t.ex. EU). Oavsett var du arbetar är det viktigt att du följer både lagarna och rutinerna för det land som du arbetar i och gällande lagar och rutiner i USA. USA:s lagar utsträcker sig ofta till Exides drift i hela världen såväl som affärsaktiviteten för företagets anställda där de bor och arbetar. Andra länder kan också använda sina egna lagar utanför sina gränser på sina egna medborgare. I vissa situationer kan det finnas en konflikt mellan gällande lagar i två eller flera länder. Om du påträffar en sådan konflikt är det speciellt viktigt att konsultera med den juridiska avdelningen för att förstå hur konflikten kan lösas på rätt sätt. 4

5 Sektion B nedan sammanfattar vissa lagar och etiska principer som är av speciell betydelse för företaget. Dessutom bör du läsa och förstå sådan detaljerad policy som upprätthålls på företagets intranätplats. Om du inte har webbåtkomst kan du få tryckta exemplar av denna policy från din chef, den juridiska avdelningen eller av en personalchef. Du måste läsa och följa denna företagspolicy. Företaget inser att Normen och annan företagspolicy inte möjligen kan förutse alla potentiella scenarier och problem som du kan träffa på. Till en viss utsträckning måste företaget sätta sin tillit till var och en av er att agera med integritet, att använda ert bästa omdöme, att söka vägledning när det behövs och att hantera situationer etiskt och ansvarsfullt. B. Beskrivning av vissa viktiga lagar och etiska principer 1. Antitrust- och handelslagar Antitrust- och handelslagar är avsedda att upprätthålla och befrämja rättvis och öppen konkurrens. Exide har till åtagande att strikt följa andemeningen och avsikten med alla antitrust- och handelspraxislagar. Dessa lagar förbjuder i allmänhet följande: (i) avtal mellan konkurrenter som fixerar priser eller konkurrensvillkor eller annan oskälig, begränsad konkurrens och (ii) undantagsbeteende av en firma med monopolmakt eller en riskfull sannolikhet att få marknadsmakt. Syftet med antitrustlagarna är att uppmuntra energisk konkurrens baserad på objektivitet. Under antitrustlagarna behöver olagliga avtal inte ta formen av ett skriftligt kontrakt eller bestå av uttryckliga åtaganden eller ömsesidiga övertygelser. Domstolar kan dra slutsatser och gör det också avseende avtal baserade på indicier såsom utbyte av aktuell eller framtida prisinformation eller konkurrensstrategier. All kommunikation med en konkurrents representant, oavsett hur oskyldig den kan verka på den tidpunkten, kan bli utsatt för antitrustgranskning vid ett senare tillfälle. Du måste sköta alla förhållanden med konkurrenter och andra tredjepart, inklusive sociala aktiviteter, som om de ägde rum fullständigt i offentlig åsyn, eftersom dessa förhållanden kan utsättas för grundlig undersökning och ofördelaktig tolkning vid senare tillfälle. Handelsföreningsmöten har exempelvis ett helt legitimt och värdefullt syfte. Dessa möten kan dock också ge tillfällen till opassande diskussioner. Informella sammankomster utanför officiella handelsföreningsmöten är speciellt riskfyllda från ett antitrustperspektiv. Anställda som deltar i sociala funktioner med konkurrentrepresentanter bör begränsa sin konversation till småprat och undvika samtalsämnen som kan tolkas som en hemlig överenskommelse av konkurrenterna. När det gäller internationella aktiviteter bör du vara medveten om att USA:s antitrustlagar gäller för beteende som sker utanför USA om det uppträdandet har en direkt, betydande och rimligen förutsebar effekt på kommers inom USA. Dessutom upprätthåller länderna inom EU och många andra länder inom och utanför den europeiska unionen konkurrenslagar som liknar de antitrustlagar som finns i USA. Därför gäller att om du bedriver företagsverksamhet i andra länder så måste du följa lagarna i de relevanta länderna, samt USA:s antitrustlagar där så gäller. På liknande sätt gäller USA:s antitrustlagar för alla utländska enheter som bedriver verksamhet i USA. Ovanstående beskrivning är inte uttömmande avseende antitrustlagarnas räckvidd. Kontakta den juridiska avdelningen om du har några frågor om hur antitrustlagarna används på alla föreliggande, 5

6 föreslagna eller tilltänkta affärstransaktioner eller praxis för företaget, eller deras användning på någon som företaget bedriver affärsverksamhet med. 2. Intressekonflikter Affärstransaktioner med leverantörer, kunder och andra bör vara baserade på ekonomisk objektivitet som är positiv för företaget och inte personlig vinning för de anställda. Du får inte inneha befattningar eller bli inblandade i situationer som försätter dig i en intressekonflikt med företaget, om du inte på förhand har erhållit godkännande att göra så. Sådant uppträdande är inte bara ett beteende mot företagspolicyn, det kan också vara olagligt. Även möjligheten till sken av en intressekonflikt kan vara skadlig för företaget och måste undvikas. En intressekonflikt kan uppstå när en anställd hos företaget eller agent som representerar företaget engagerar sig i någon aktivitet som förringar eller utgör en störning i hans eller hennes fullständiga och tidsenliga prestanda avseende tjänster för företaget. En intressekonflikt kan också uppstå när en anställd eller en agent från företaget, en medlem i hans eller hennes familj eller en individ med vilken han eller hon har ett nära personligt förhållande, antingen direkt eller indirekt genom en annan person, firma eller enhet, har ett finansiellt eller annat intresse som kan ha inflytande på individens omdöme på företagets vägnar. Företaget tolkar frasen medlem av hans eller hennes familj att i stora drag inkludera minst en individs partner, barn, partners barn, förälder, syskon, anhörig eller en vuxen som delar individens boende. Eftersom intressekonflikter kan uppstå i många situationer görs det inga försök att katalogisera dem här. Men följande allmänna regel täcker flertalet vanliga problem: Med avseende på en person, firma eller enhet som levererar varor eller tjänster till, köper varor eller tjänster från, eller är en konkurrent till, företaget, dess dotterbolag eller närstående bolag, skall ingen företagsanställd eller representant för företaget, utan tidigare godkännande: acceptera gåvor (förutom sådana som är av nominellt värde), lån (förutom från en etablerad bank- eller finansinstitution) eller tjänster (såsom underhållning) förutom brukliga affärsartigheter, ta emot kompensation från, fungera som högre chef, direktör, partner, anställd, ägare eller konsult till, eller på annat sätt tillhandahålla tjänster (antingen mot betalning eller som frivillig) till en utomstående affärsgrupp, äga eller ha ett betydande intresse, direkt eller indirekt, i någon utomstående grupp, förutom där sådant intresse består av värdepapper för ett offentligt ägt företag och sådana värdepapper som regelbundet handlas med på den öppna marknaden, vidarebefordra företagskonfidentiell information (som den definieras i Sektion 8.c. nedan) till personer som inte är berättigade att vara medvetna om sådan information eller använda konfidentiell information på något sätt för att främja personliga intressen eller vinningar, delta, direkt eller indirekt, i inköp eller försäljning av egendom eller egendomsrättigheter som var kända att vara av intresse för företaget, eller 6

7 bedriva affärer med utomstående grupper på ett sådant sätt som kan leda den utomstående till att tro att transaktionerna var med företaget, inte med individen. En gåva är ett faktiskt objekt av värde, alla tjänster som har ett värde och alla tjänster som inte finns tillgängliga för alla anställda på lika basis. Exempel på gåvor inkluderar: kostnadsfri användning av bil, båt, flygplan, logi eller annan egendom. Betalning av resa, semester, underhållning juridiska och/eller redovisningsutgifter, tjänster som avser personliga finanser och skatteplanering eller professionella tjänster. Speciella avdrag, rabatter eller lån. Individuellt klubbmedlemskap eller tillhandahållandet av tjänster till en anställds eller hans eller hennes familjs förmån. Om du blir inblandad i en situation som skapar en intressekonflikt, eller verkar skapa en intressekonflikt, skall du omedelbart informera en högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. 3. Värdepapperslagar: handel och avslöjande av konfidentiell information USA:s federala värdepapperslagar som gäller Exide och alla dess anställda runt om i världen förbjuder inköp och försäljning av ett värdepapper från företaget eller andra företag baserat på information som allmänheten inte har tillgång till. USA:s federala värdepapperslagar förbjuder dessutom arbetsgivare, direktörer, chefer och anställda från att veterligen eller vårdslöst underlåta att vidta åtgärder för att förhindra handel baserad på sådan information av dem som de direkt eller indirekt kontrollerar. Om du känner till någon viktig information som inte har avslöjats offentligt så skall du inte köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper från företaget (eller s.k. puts, calls, optioner eller andra rättigheter att köpa eller sälja sådana värdepapper) tills skälig tid förlöpt efter det allmänna avslöjandet av sådan insiderinformation. Du får heller inte avslöja sådan insiderinformation till individer som inte är anställda vid företaget tills skälig tid förlöpt efter det att företaget offentligt avslöjat informationen. Dessutom är det aldrig lämpligt för en anställd att tillråda andra att köpa eller sälja företagets värdepapper. Du bör vara medveten om att diskussioner av företagets affärer och prospekt kan leda till juridiskt ansvar. Du bör vara försiktig så att du inte för konversation angående konfidentiella ärenden ute bland allmänheten såsom ombord på ett flygplan, i en hiss eller via allmänna telefonnätet där någon kan höra dig. På liknande sätt skall du säkra konfidentiella dokument och inte lämna kvar dem där de kan läsas av en tillfällig iakttagare. Exide tar sitt ansvar, i egenskap av företag med vilket det handlas offentligt, mycket seriöst. Det är de anställda som är ansvariga för att förbereda och granska rapporter och andra dokument som skickats till eller lämnats in till USA:s Securities and Exchange Commission (SEC), aktiebörser och andra reglerare. Det måste med pressreleaser och annan offentlig kommunikation eftersträvas att dessa tillhandahåller fullständig, rättvis, korrekt, tidsenlig och förståelig information. Andra anställda som tillhandahåller information för användning i detta material inklusive Exides finansiella redovisningar till de anställda som förbereder dem och till våra revisorer, måste göra detsamma. Viss företagspersonal i övre hierarkin, såsom seniorchefer och högre chefer, kan utsättas för ytterligare handelsbegränsningar och rapporteringsskyldigheter under de federala 7

8 värdepapperslagarna. I flertalet fall rådgör den juridiska avdelningen sådan personal när de utsätts för dessa tillkommande skyldigheter. 4. Arbets- och anställningslag Alla anställda måste följa gällande lagar som avser arbete och anställning, och måste dessutom främja företagets mål att säkra lika anställningsmöjligheter för alla i anslutning med anställning, uppdrag, utbildning, kompensation, kampanj, anställdas förmåner, disciplinering och discharge av anställda och alla andra bestämmelser och villkor för anställningen. Företaget har etablerat policy och program för att säkerställa uppfyllande av arbets- och anställningslagar och dessa mål, inklusive men inte begränsat till, en policy för möjlighet till lika anställning och en policy som förhindrar trakasseri och diskriminering. a. Anställningsmöjlighet på jämställda villkor, trakasseri och diskriminering Företaget har som ett av sina åtaganden möjligheten till lika anställning. Företaget eftersträvar också att tillhandahålla en arbetsmiljö där alla anställda kan arbeta tillsammans bekvämt och produktivt. Företaget förbjuder trakasseri eller diskriminering som är baserad på en individs ras, religion, hudfärg, nationella ursprung, fysiska eller mentala handikapp, militära status/veteranstatus, ålder, kön, sexuella inriktning eller andra egenskaper som skyddas av gällande lagar. Företagets ickediskrimineringspolicy styr alla anställningsaspekter av på Exide inklusive anställning, uppdrag, utbildning, annonskampanjer, kompensation, anställdas förmåner, anställdas disciplin och avskedande och alla andra anställningsbestämmelser och -villkor. Företaget tolererar inte ovälkommet beteende som skapar en hotande, fientligt inställd eller aggressiv arbetsmiljö (exempelvis att berätta skämt eller visa affischer, e-postmeddelanden, bilder osv. som förlöjligar eller kränker en medlem av en viss ras eller etnisk grupp eller som är av sexuell art). Det är också oacceptabelt att göra ovälkomna sexuella närmanden till annan individ som du arbetar med. Det är ditt eget ansvar att upprätthålla en miljö som inte har denna typ av beteende. Om du tror att du är utsatt för uppträdande som bryter mot företagspolicy skall du följa rutiner som anges i den policy som gäller det geografiska område där du är anställd. b. Nepotism och andra förhållanden Det är företagets policy att tillhandahålla samma möjligheter för alla anställda och kandidater för anställning såväl som att fatta varje anställningsbeslut på ett rättvist och lämpligt sätt. Eftersom vissa personliga förhållanden såsom dem mellan familjemedlemmar, rumskamrater, samboende och par kan skapa en faktisk eller ge sken av en intressekonflikt, ha en negativ inverkan på arbetsresultat och påverka de anställdas moral kan det vara olämpligt för vissa släktingar och andra som är inblandade i personliga förhållanden att arbeta tillsammans. Sådana beslut rörande anställning, befordran, förflyttningar och liknande måste granskas och godkännas skriftligen av personalavdelningen eller den juridiska avdelningen. 5. Felaktiga eller ej registrerade betalningar, alltför stora gåvor Du får inte utställa eller förenkla opassande utbetalningar inklusive mutor, olagliga provisioner (kickbacks) eller andra betalningar eller gåvor till regeringstjänstemän, eller ge eller acceptera opassande gåvor till eller från kunder, leverantörer eller affärskontakter. Du får inte heller skapa eller 8

9 upprätthålla hemliga eller ej registrerade fonder eller tillgångar, eller införa falska eller påhittade poster i företagets böcker eller arkiv. Opassande betalningar kan vara i form av gåvor eller tillhandahållande av tjänster, såväl som pengar. De kan utställas eller tas emot direkt eller indirekt, inklusive arrangemang som hjälper till att eller hjälper andra att utställa eller ta emot en opassande betalning. Opassande betalningar inkluderar betalningar som är förbjudna enligt lag såsom betalning av alla slag till eller från stats- eller myndighetstjänstemän, betalningar som representerar mutor, olagliga provisioner (kickbacks) eller betalningar till eller från statstjänstemän, kunder, leverantörer eller andra som företaget bedriver affärsverksamhet med samt betalningar som gjorts med opassande avsikt. Dessutom är alla betalningar som du rapporterar fel eller avsiktligt inte rapporterar alls i bokföringsposterna opassande. Du måste rapportera alla betalningar som utställts eller tagits emot och du måste inkludera stöddokumentation som beskriver syftet med sådana betalningar eller mottaganden. Oregistrerade betalningar eller mottaganden eller betalningar eller mottaganden som gjorts vid sidan om får inte förekomma. Du skall vara medveten om att gåvor eller betalningar till stats- och myndighetstjänstemän kan bryta mot gällande lagar eller internationella överenskommelser även om de ges utan att vara avsedda att ha inflytande på statstjänstemannen ifråga. USA:s lagar förbjuder dessutom mutning av utländsk såväl som inrikes statstjänstemän. Du måste omedelbart rapportera till valfri högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen alla förfrågningar som görs av en stats- eller myndighetstjänsteman om en opassande betalning. Företagspolicy förbjuder dessutom de anställda att ge eller ta emot alltför stora eller ej sedvanliga gåvor eller tjänster till eller från andra som företaget bedriver affärsverksamhet med, oavsett om sådana gåvor eller tjänster utgör olagliga eller på annat sätt opassande betalningar. 6. Regeringskontrakt Vid kontrakt med nationella, statliga, lokala eller utländska myndigheter får du inte göra falska uttalanden eller anspråk och du får inte erbjuda eller ta emot mutor, olagliga provisioner eller andra liknande erbjudanden. Du måste följa alla nationella, statliga, lokala och utländska lagar i vad gäller att ge anbud på och att ingå kontrakt med en myndighet. Det finns tre fundamentala principer som alltid gäller när man har att göra med myndighetskontrakt: Du får inte till regeringen veterligen utställa eller ge skenet av att utställa falska eller bedrägliga uttalanden eller falska anspråk för betalningen, varken i muntlig eller skriftlig form. Detta inkluderar anbud, offerter, förfrågningar om betalning och andra dokument av alla slag som innehåller falsk, påhittad eller bedräglig information. Du får inte erbjuda, ge, be om eller ta emot någon som helst form av muta, rabatt, dricks eller olaglig provision i anslutning till ett kontrakt med myndighet. Du får inte söka eller ta emot information som företaget inte är auktoriserat att äga inklusive, men inte begränsat till, konfidentiella data eller ägardata från andra 9

10 konkurrenter som ger anbud på myndighetskontrakt och icke-offentliga regeringsdokument som har att göra med val av anbud eller källa. Du måste omedelbart rapportera alla kända eller misstänkta överträdelser av dessa principer. Detta är speciellt viktigt under en USA-lag som förbjuder erbjudandet, accepterandet eller hemställan av valfri typ av kompensation i utbyte mot fördelaktig behandling i anslutning till ett kontrakt för USA:s regering. Underlåtande att följa denna eller andra liknande lagar skulle kunna resultera i juridiskt ansvar både för den eller de inblandade individerna och för företaget. Om en överträdelse anses vara allvarlig skulle den kunna resultera i att företaget blir bannlyst eller förnekas möjligheten att lämna anbud på framtida myndighetskontrakt. 7. Annonsering/reklam Du får inte skapa, godkänna eller sprida något reklammaterial, bl.a., och utan inskränkning till, batterietiketter och annonsmaterial som är falskt eller vilseledande, som inte är försvarligt hållbart eller som på annat sätt bryter mot gällande lagar och förordningar. Gällande lagar och företagspolicy förbjuder falsk, vilseledande och bedräglig annonsering och relaterade aktiviteter vid annonsering och försäljning av produkter som säljs av företaget. Dessutom är rättvis och korrekt annonsering viktig för att bibehålla företagets goodwill och rykte hos sina kunder och hos allmänheten. Därför måste all annonsering vara sanningsenlig och specifika anspråk måste bestyrkas skriftligen innan de framläggs. Om du har några frågor om lämpligheten av någon föreslagen annons, broschyr eller annat kampanjmaterial skall du tala med uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen innan du publicerar eller sprider det materialet. Avtal med konkurrenter att inskränka annonsering eller att annonsera på ett visst sätt skulle kunna utgöra antitrust-överträdelser. Därför bör annonseringsplaner inte delas med konkurrenter. 8. Intellektuell egendom Du får bara använda företagets patent, upphovsrätter, varumärken och handelshemligheter på ett sådant sätt som kommer att skydda dem som företagets tillgångar och du får inte förskingra eller göra intrång på sådan intellektuell egendom som tillhör andra. USA:s och andra länders lagar styr användningen av material och/eller information som kan vara föremål för patent, varumärke eller en upphovsrätt, eller som kan behandlas som en handelshemlighet. Företaget äger och använder patent, upphovsrätter, varumärken och handelshemligheter. Det kan också ibland ha i sin ägo sådant material som det har inköpt eller använt enligt avtal med en tredje part (t.ex. teknisk design, rätten att använda ett varunamn eller datorprogram), som kan vara skyddat genom patent, upphovsrätt, varumärke och/eller utgöra en handelshemlighet som tillhör det andra företaget. Företagets användning av dessa material måste vara i enlighet med villkoren i ett gällande avtal och måste följa de lagar som reglerar användningen av sådant material. 10

11 a. Upphovsrätten och dess uppfyllande Lagar om upphovsrätt beviljar sådan upphovsrätt till den som har kreerat ett författarskapsverk, t.ex. böcker, artiklar, tidskrifter, ritningar, datorprogram och fotografier av valfritt slag. Upphovsrättslagar förbjuder ej auktoriserad kopiering av material med upphovsrätt förutom under begränsade omständigheter. En överträdelse mot detta förbud kan utsätta både de inblandade anställda och förtaget för betydande civila och/eller kriminella straff. b. Varumärkesskydd Ett varumärke är ett ord, en symbol, ett namn, en enhet eller en kombination därav som används för att identifiera en produkt eller linje med produkter eller tjänster och för att åtskilja dem från produkter och tjänster som tillhör andra företag. Företaget äger ett antal varumärken som är välkända för allmänheten och extremt värdefulla. Du måste vara försiktig så att du använder företagets varumärken korrekt och rapportera all ej auktoriserad tredjepartsanvändning av företagets varumärken. På liknande sätt har företaget till åtagande att respektera andras varumärkesrättigheter och att undvika användning av varumärken som är förvirrande lika dem som tillhör andra företag. Ett anspråk på intrång kan uppstå från användningen av ett ord eller en design som låter som eller som visuellt liknar en tredje parts varumärke, speciellt när det förekommer likhet i produkt och/eller i paketering eller i annan s.k. trade dress (t.ex. bild, motiv eller begrepp). c. Handelshemligheter och konfidentiell information Konfidentiell information är en värdefull tillgång för företaget och måste hållas konfidentiell. Företaget har utvecklat sina egna handelshemligheter och ägarinformation och konfidentiell information, och kan också ha åtkomst till handelshemligheter och ägarinformation och konfidentiell information som tillhör andra som de bedriver affärsverksamhet med. I konfidentiell information ingår, utan inskränkning, information om företagets, dess kunders eller dess affärspartners: handelshemligheter eller äganderätt, strategisk källinformation eller -analys, patentansökningar, utvecklingsarbete eller experimentellt arbete, formler, testdata, prototyper, modeller och produktspecifikationer, finansiell information, försäljnings- och marknadsstrategier, planer och program samt produktutvecklingsinformation, kundlistor, anställdas och konsulters personalinformation, inklusive men inte begränsat till förmåner, extra förmåner, löner, aktieoptioner, kompensation, formler eller bonus såväl som deras adresser och telefonnummer som inte berör verksamheten, 11

12 organisationsstruktur och rapporteringsförhållanden, samt affärsplaner. Du får inte använda konfidentiell information för andra syften än företagssyften, varken under eller efter avslutad anställning vid företaget, och du får inte yppa sådan information för ej auktoriserade anställda eller tredjepart såsom kunder, klienter eller utomstående entreprenörer utan tidigare godkännande från en högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef eller uppfyllandekommittén. Du måste också undvika att på ett opassande sätt använda konfidentiell information som erhålls från tidigare arbetsgivare eller andra tredjepart, såsom leverantörer, kunder eller enheter som är inblandade i företagets förhandling av kontrakt, sammanslagningar, förvärv och andra affärstransaktioner. Du bör rikta alla frågor som avser huruvida något är konfidentiell information till någon högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. Om du är osäker på huruvida något är konfidentiell information skall du behandla den som om den är konfidentiell information tills du får förtydligande från företaget som inte är konfidentiell information. Konfidentiell information skall alltid förbli företagets egendom. 9. Miljö, hälsa och säkerhet Företaget inser sin skyldighet som företagsmedborgare när det gäller att bedriva sina aktiviteter på olika sätt som främjar en ren, säker och hälsosam miljö, både för samhällen där vi bedriver affärsverksamhet och för våra anställda. Företaget har till åtagande att hjälpa till att upprätthålla, skydda och, där så är möjligt, förbättra miljön för framtida generationer och förväntar sig på liknande sätt att var och en av dess anställda är uppmärksam på miljöeffekten av deras individuella såväl som företagets beslut och handlingar. Exide är en ledande medlem av en bransch som har etablerat ett av de mest framgångsrika återvinningsprogrammen som finns idag. Exide och dess anställda måste bedriva företagets affärsverksamhet på ett sätt som minskar potentiellt ofördelaktig inverkan på miljön, skyddar grannars och anställdas hälsa och säkerhet, förbättrar sparandet av energi och naturliga resurser, samt följer i alla avseenden gällande lagar som är utformade att skydda den naturliga miljön och att skydda allas hälsa och säkerhet. Ingen anställd på eller agent för företaget har rätt att veterligen eller avsiktligt engagera sig i något beteende som inte följer lagarna avseende miljö, hälsa och säkerhet eller att auktorisera, dirigera, godkänna eller tolerera sådant uppträdande av någon annan person. Icke-uppfyllande av lagar och förordningar som avser miljö, hälsa och säkerhet kan ha allvarliga effekter på de inblandade individerna, såväl som på företaget. Både företaget och individuellt anställda kan bli ansvariga inte bara för de höga kostnaderna att ta hand om föroreningar vid miljöincidenter, utan även för mer betydande bötesstraff. Varje anläggningschef har ansvaret för att tillförsäkra miljö-, hälso- och säkerhetsefterlevnad på den anläggningen, oavsett om det är en smältugn, batterianläggning, annan tillverkningsanläggning, ett distributionscenter eller en filial. Avdelningen för miljö, säkerhet och hälsa (Environment, Health & Safety Department) är den som fastställer policy och ger vägledning åt varje anläggningschef och annan personal för att uppnå och upprätthålla efterlevnad. Avdelningen för miljö, säkerhet och hälsa 12

13 övervakar dessutom prestanda och rekommenderar steg för att förbättra prestanda om så är lämpligt. I tillägg till dessa steg förväntas det att varje anställd samarbetar helt och hållet med företagets miljöprogram för efterlevnad och detta inkluderar: Om du blir medveten om att företaget kanske bryter mot någon lag, förordning eller företagspolicy som avser miljö, säkerhet eller hälsa, eller medveten om att en anställd ger falsk information eller data, rapportera då omedelbart sådan information till någon högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef, företagets vice VD för Global Environment, Health & Safety, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. Sådana förhållanden måste åtgärdas snarast möjligt eller så måste den aktivitet som skapar förhållandet ifråga stoppas, Försök att förhindra överträdelser mot lagar som avser miljö, hälsa och säkerhet från att uppstå och att snarast åtgärda alla sådana överträdelser som sker trots företagets bästa ansträngningar, Sträva efter att maximera återvinning och minimera användning av produkter eller system som kan producera avfall och på annat sätt skada miljön. 10. Falska uttalanden och planer på bedrägeri Du får inte engagera dig i någon plan att bedra någon kund, leverantör eller annan person som företaget bedriver affärsverksamhet med genom att använda pengar, egendom eller tjänster eller avsiktligt överta eller stjäla andras egendom. Du måste alltid göra sanningsenliga uttalanden om företagets produkter och tjänster, du får inte avsiktligt dölja viktiga fakta för någon som företaget bedriver affärsverksamhet med och du får inte veterligen göra åtaganden som företaget inte kan uppfylla. Specifikt gäller att du inte veterligen och avsiktligt får göra eller ge skenet av att göra falska uttalanden, i muntlig eller skriftlig form, till regeringstjänstemän. På liknande sätt gäller att du inte veterligen och avsiktligt får dölja eller ge skenet av att dölja viktiga fakta som begärs i en regeringsrapport, -ansökan eller annat inlämnande till regeringen. Dessa förbud utsträcker sig till alla kommunikationer med alla federala, statliga, lokala eller utländska regeringsmyndigheter. Du kan bryta mot denna policy och mot lagen även om du inte personligen utfärdar det falska uttalandet eller döljer det viktiga faktumet. Anställda är t.ex. förbjudna att lämna falsk information till annan anställda eller till tredjepart som är medveten om, eller ifall det under rådande omständigheter är troligt, att informationen kommer att ges till regeringen vid ett senare tillfälle. 11. Stöld av företagsegendom Du får inte förskingra företagets tillgångar eller förse någon person eller enhet med några produkter som inte är i enlighet med etablerad företagspolicy och inte heller erhålla någon personlig förmån från en kund, leverantör eller annan person som företaget bedriver affärsverksamhet med. Detta förbud inkluderar ej auktoriserad användning av företagets kommunikationsutrustning, datorer, relaterade anläggningar och andra företagstillgångar inklusive konfidentiell information. Om 13

14 du får information om stöld, bedrägeri, försnillning eller förskingring av företagets egendom eller resurser måste du omedelbart rapportera det. 12. Redovisning/bokföring Anställda som är ansvariga för redovisningen måste korrekt framställa alla företagsposter så att de tydligt reflekterar företagets transaktioner, tillgångar och skulder. De måste också upprätthålla och skydda sådana poster och stöddokumentation i enlighet med företagets policy och rutiner samt gällande juridiska krav och bokföringskrav. Om du tror att företagets böcker och poster inte följer dessa krav skall du omedelbart rapportera ärendet. a. Förberedelse av poster; uppfyllande av allmänt accepterade bokföringsprinciper Företaget måste föra böcker, poster och konton som noggrant och tydligt reflekterar alla transaktioner, disponering av tillgångar och alla andra händelser som lyder under specifika, reglerande redovisningskrav (såsom allmänt accepterade bokföringsprinciper och andra gällande regler, förordningar och kriterier för förberedelser av bokslut). Dessutom måste företaget upprätthålla poster med alla sina tillgångar och skulder. Under inga som helst omständigheter får det finnas några oregistrerade fonder eller tillgångar som tillhör företaget, oavsett för vilka syften fonder eller tillgångarna kan ha varit avsedda för och det får inte finnas någon opassande eller felaktig post som införts i böckerna eller posterna som tillhör företaget. Ingen betalning å företagets vägnar får godkännas eller göras med avsikten, förståelsen eller medvetenheten om att någon del av betalningen får användas för något annat syfte än det som beskrivs av dokumenten som stödjer betalningarna. Alla kvitton och utbetalningar måste beskrivas i sin helhet och korrekt i böckerna och posterna som tillhör företaget och måste stödjas av tillämplig dokumentation som korrekt beskriver syftena med dessa. b. Arkivering och förvaring av poster Det är många lagbestämmelser som kräver korrekt arkivering av många kategorier av poster och dokument som företag i allmänhet upprätthåller. I beaktande av de juridiska kraven och företagets affärsverksamhetsbehov har företaget etablerat en postarkiveringspolicy som innehåller de korrekta arkiveringsperioderna för de typer av poster som skapats och mottagits av varje affärsenhet eller dotterbolag. Förutom gällande arkiveringskrav kan existerandet av väntande eller hotande rättstvister, undersökningar och/eller stämningar kräva att viss information och vissa dokument behålls under en längre tid än vad företagets arkiveringspolicy kräver. Företaget har etablerat rutiner som förhindrar avsiktlig och oavsiktlig förstöring av dokument som skulle kunna leda till åtal eller till ett förhindrande av att rättvisa uppnås, och den juridiska avdelningen kommer att utfärda meddelanden om sådana sakfrågor allteftersom de uppstår och kommer att ge instruktioner om att vissa dokumentkategorier inte får förstöras förrän sakfrågan är avklarad. 14

15 Såvida inte den juridiska avdelningen har utfärdat meddelande om ett aktuellt oavklarat ärende som kräver fortsatt arkivering av vissa dokument skall alla dokument förstöras i slutet av den period som anges i gällande postarkiveringspolicy. Du måste följa dokumentarkiveringspolicyn som gäller din speciella affärsenhet eller dotterbolag. Överinseende personal är ansvarig för bevakning av efterlevnad av gällande policy inom sina avdelningar, inklusive korrekt arkivering och förstöring av dokument. Tala med din chef om du är osäker på vilken postarkiveringspolicy som gäller din befattning. 13. Besvara förfrågningar från regering, press och allmänheten Endast auktoriserade företagstjänstemän har tillstånd att besvara förfrågningar om företagsinformation från medier, finanssamhället, investerare och andra. Utan att försöka svara skall de anställda hänvisa alla sådana förfrågningar till chefen för affärsenheten och den juridiska avdelningen. Om du kontaktas av advokater, regeringsagenter (dvs. från det amerikanska justitiedepartementet, USA:s Federal Trade Commission eller någon annan amerikansk, statlig eller lokal myndighet), utredare eller andra tredjeparter om potentiella eller faktiska rättstvister eller undersökningar, oavsett om rättstvisten eller undersökningen involverar företaget eller ej, skall du omedelbart informera den juridiska avdelningen. Anställda måste dessutom hänvisa alla muntliga och skriftliga förfrågningar om information, dokument eller vittnesmål till den juridiska avdelningen. Omedelbar rapportering till den juridiska avdelningen är speciellt viktig när förfrågningar görs i form av klagan, inkallelse, stämning, beordran att inkomma med rättsgrund eller med dokument som juridiskt kräver inställelse vid domstol eller att ett svar inlämnas. Alla originaldokument av juridisk typ måste omedelbart skickas till den juridiska avdelningen. Under inga omständigheter får du utge några som helst svar, någon som helst information eller något som helst dokument förrän du kontaktar den juridiska avdelningen. Du måste informera den person som utställer förfrågan om att företagets policy är sådan att förfrågningar hanteras av den juridiska avdelningen. 14. Politiska aktiviteter och bidrag Exide följer alla lagar och förordningar som gäller användning av företagets fonder, tillgångar, anläggningar och tjänster för stöd av politiska partier eller kandidater och följer alla lagar som gäller kampanjfinans och politisk etik. Företaget kommer inte att be anställda eller medlemmar i deras familjer om illegala politiska bidrag och inte heller begära att eller instruera anställda att donera sin tid, sina insatser eller sin energi till någon kandidat eller politiskt parti. På liknande sätt gäller att under inga omständigheter skall anställda ha tillstånd att begära eller styra inblandning i dylik aktivitet för någon anställd i sin kommandokedja. Anställda förbjudes att använda tvång för att pressa någon att engagera sig i insamlingar, eller göra ett bidrag, å en kandidats eller politisk kommittés vägnar. Exide uppmuntrar sina anställda att deltaga i den politiska processen, att uttrycka sina personliga åsikter om policy eller politiska sakfrågor och att engagera sig i politisk aktivitet. Sådana aktiviteter måste dock ske under anställds fritid och på anställds egen bekostnad. Företaget inser helt och hållet din rätt att bestämma huruvida, till vem och i vilket belopp du vill göra monetära eller icke-monetära bidrag till politiska kandidater. Men om du engagerar dig i sådan aktivitet eller gör offentliga 15

16 uttalanden om dina personliga, politiska åsikter får du inte tala eller agera å företagets vägnar och du måste även undvika skenet av att göra så. Exide kan enligt lag använda sina resurser för att etablera och utföra insamlingar å en politisk kommittés vägnar och be om anställdas deltagande. Företaget får också kommunicera med sina anställda, i den utsträckning som tillåts enligt lag, om policy, förslag och juridiska uppdateringar som har att göra med ämnen som är av intresse för företaget och dess anställda. 15. Internationell affärsverksamhet Anställda måste strikt följa alla lagar i alla länder som de bedriver verksamhet i och måste följa alla USA:s lagar som styr utländsk verksamhet (exempelvis Foreign Corrupt Practices Act, lagar som förbjuder samarbete med utländska bojkotter och som kräver åtlydnad av landsspecifika embargon och exportkontrollagar). Anställda måste också respektera och vara toleranta avseende de värderingar och sedvänjor som finns i de samhällen och länder som företaget bedriver affärsverksamhet i. a. USA:s Foreign Corrupt Practices Act Företagets anställda och agenter får inte utställa betalningar eller erbjuda utbetalningar till någon utländsk regeringstjänsteman, regeringsanställd eller någon representant för en utländsk regeringstjänsteman, tjänsteman från politiskt parti, kandidat för politisk post eller tjänsteman i en officiell internationell organisation (såsom FN eller Världsbanken) för att locka den tjänstemannen till att använda sitt inflytande på någon regerings agerande eller beslut för att bistå företaget med att förvärva eller hålla kvar kunden. Denna policy gäller betalningar i form av gåvor såväl som pengar och inkluderar användningen av personliga såväl som företagets fonder. Även om lagen tillåter vissa typer av utbetalningar till utländska tjänstemän, inklusive betalningar som förenklar rutinmässiga regeringsåtgärder, involverar fastställandet av vilka betalningar som är tillåtna sofistikerad bedömning av och kunskap om värdlandets praxis. Detta område i lagen är mycket komplicerat. Det minsta misstag kan exponera både företaget och dess anställda till kriminellt åtal, stora böter och fängelse. Därför måste uppfyllandekommittén och den juridiska avdelningen godkänna alla föreslagna betalningar som du tror är förenklande eller på annat sätt ett undantag från lagen. b. Import- och tullkontroller USA:s tull- och handelslagar kräver att allt importerat gods klassificeras korrekt och värderas och kommer in i USA med korrekt kvot eller korrekta export/import-licenser, etiketter, markeringar med ursprungsland, fraktsedlar och företagsfakturor. USA:s tull-lag och företagspolicy förbjuder dessutom importen av transbefordrat gods, vilka utgörs av produkter som tillverkats i ett land, skeppats till ett andra land och sedan skeppats till USA med det andra landets etiketter och exportlicenser. Du bör rikta alla frågor som har att göra med import av gods till någon högre myndighet i din kommandokedja, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. 16

17 c. Exportkontroller Under International Traffic in Arms Regulations, som administreras av USA:s State Department, måste varje leverans av artiklar som har sitt ursprung i USA men går över gränsen och som är specifikt utformade, tillverkade eller anpassade för militärt bruk licensieras på individuell basis. Under Export Administration Regulations, som administreras av USA:s Department of Commerce, kan exporten av kommersiellt gods och kommersiella tjänster från USA kräva en speciell exportlicens från USA:s Commerce Department. Samma sak kan gälla en transbefordran av ursprungligt gods från USA från ett icke-usa-land till ett annat, och för vissa exporter av gods som tillverkats utanför USA med innehåll från USA. Du bör rikta alla frågor som har att göra med export av gods till någon högre myndighet i din kommandokedja, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. d. Antibojkottlagar Anställda måste sköta företagets affärsverksamhet i enlighet med USA:s antibojkottlagar som är avsedda att förhindra företagsverksamheter att samarbeta med icke-sanktionerad utländsk bojkott av länder som är vänliga gentemot USA. Praktiskt sett är det så att antibojkottfrågor nästan alltid uppstår i förbindelse med bojkott av gods från Israel av arabländerna. I allmänhet förbjuder antibojkottlagarna och -förordningarna samarbete med en utländsk bojkott, oavsett om detta görs genom att (i) vägra att bedriva affärsverksamhet med en annan person, (ii) använda sig av diskriminerande anställningspraxis, (iii) ge information om ras, religion, kön eller nationellt ursprung för någon person i USA, (iv) ge information om någon persons anknytningar till eller affärsförhållanden med ett bojkottat land (t.ex. Israel) eller någon person som tros vara begränsad från att bedriva affärsverksamhet i de bojkottande länderna eller (v) använda remburser som innehåller bojkottprovisioner. Eftersom det krävs att företaget rapporterar bojkottförfrågningar måste du informera uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen om alla sådana förfrågningar. e. USA:s handelsförbud Anställda måste bedriva företagets affärsverksamhet i enlighet med de handelsrestriktioner som åläggs under USA:s International Emergency Economic Powers Act och Trading With the Enemy Act. Det finns också en lista över personer och enheter som företaget inte får bedriva verksamhet med. Förbuden och restriktionerna som åläggs under de lagarna påverkar exporter, importer, resor, valutatransaktioner och tillgångar och konton med vissa länder, antingen direkt eller genom tredje part. Innan du bedriver affärsverksamhet med ett annat land måste du bekräfta att det inte finns några handelsrestriktioner som gäller för just det landet. All framlagd kontakt med handelsförbudsländer måste genomgås i förväg med den juridiska avdelningen. Observera att USA:s handelsförbud rörande Kuba gäller både företag i USA och deras utländska dotterbolag. Både Kanada och EU har dock antagit blockeringslagstiftning som förbjuder kanadensiska och europeiska företag att vägra att sälja till Kuba på grund av USA-handelsförbudet. Därför instrueras anställda på sådana företag att hänvisa alla frågor som har att göra med Kuba till uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. 17

18 Certifiering och bekräftelse Jag erkänner att jag har mottagit och kommer att läsa igenom Exide Technologies etikregler om god affärssed ( Normen ). Jag förstår att ett villkor för fortsatt anställning på företaget är att jag håller mig till de standarder och rutiner som beskrivs i Normen och gällande företagspolicy. Jag är också införstådd med att om jag är anställd på ömsesidigt uppsägbara villkor, så kommer varken Normen eller någon företagspolicy att på något sätt ändra sådan status för min anställning, och ej heller kommer Normen eller någon företagspolicy att utgöra något anställningskontrakt. Jag intygar att om jag bryter mot eller får information om överträdelse mot Normen, företagspolicy eller lagen så kommer jag omedelbart att rapportera detta enligt de rutiner som beskrivs i Normen. Namn (Vg texta) Underskrift Datum 18

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER

ETISKA RIKTLINJER ET ETISKA RIKTLINJER Etiska riktlinjer Inledning ICF har förbundit sig att upprätthålla och främja kompetensen inom coaching. Därför förväntar sig ICF att alla medlemmar och certifierade coacher, mentorcoacher,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Riktlinjer vid interna oegentligheter

Riktlinjer vid interna oegentligheter 13 februari 2009 1/7 Riktlinjer vid interna oegentligheter Syfte Då Haninge kommun inte accepterar några former av interna oegentligheter är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS* RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. KÄRNVÄRDERINGAR Responsible Care Respekt och integritet Ansvarstagande

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer