EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED"

Transkript

1 EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt andra s.k. 'controlled affiliates' 1 under dess styre (med kollektiv benämning: Exide eller företaget ), genom sina direktörer, chefer och anställda, bedriver sin affärsverksamhet på ärligt sätt, med integritet och enligt lagen. Denna Norm utgör företagets åtagande av dessa fundamentala principer och tillhandahåller rutiner som ska tillförsäkra att företagets standarder med avseende på integritet och etiskt uppträdande upprätthålls på ett konsekvent och effektivt sätt. Denna Norm gäller alla anställda på Exide, oavsett deras befattning inom företaget, inklusive dess högsta verkställande direktör, högsta finanschef, högsta redovisningschef eller 'controller', eller andra som utför liknande funktioner. Exide och dess anställda måste också kräva att tredjepart som representerar Exide exempelvis agenter, säljare och distributörer samtycker till att följa denna Norm och annan gällande företagspolicy när de agerar å Exides vägnar. På liknande sätt gäller att anställda som fungerar som chefer eller i likvärdiga befattningar i s.k. 'non-controlled' filialkontor eller närstående bolag bör, i möjlig utsträckning, uppmuntra sådana närstående bolag till att följa denna Norm och annan gällande företagspolicy. Exide bedriver affärsverksamhet på hundratals orter i Nordamerika och i över 80 länder runt om i världen. Exide betraktar sina anställda som företagets ambassadörer vars uppträdande, både på och utanför arbetsplatsen, har en direkt och betydande inverkan på företagets affärsverksamhet och rykte. Exide förväntar sig att alla anställda: Lyder gällande lagar och förordningar som styr Exides affärsbeteende runt om i världen. Är ärliga, rättvisa, etiska och pålitliga i alla Exides affärsförhållanden och aktiviteter. Undviker alla intressekonflikter som kan uppstå mellan arbetslivet och personliga intressen eller angelägenheter. Gynnar en atmosfär där rättvis anställningspraxis gäller för varje medlem i den mångfacetterade Exide-gruppen. Strävar efter att skapa en säker arbetsmiljö och att skydda miljön. Uppehåller en kultur med ett etiskt beteendemönster, som alla anställda accepterar, värderar och gör till förebild. 1 En controlled affiliate är ett dotterbolag, ett filialkontor eller annan närstående organisation, i vilken Exide Technologies direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av rösträttigheterna, eller i vilken makten att styra enheten innehas av Exide Technologies eller utövas å Exide Technologies vägnar. 1

2 Förlänar Exide sina bästa insatser, odelad lojalitet samt uppmärksamhet. II. NORMENS UTVECKLING OCH TILLÄMPNING Uppfyllandekommitté Företagets globala uppfyllandekommitté ( uppfyllandekommittén ) tillhandahåller vägledning och hjälp för anställda samt vidtar periodvisa genomgångar, samt styr revisionen (om sådan behövs) och implementeringen av Normen och annan gällande företagspolicy. Uppfyllandekommittén granskar (och styr vid behov) även undersökningar av påstådda överträdelser mot Normen, gällande företagspolicy och/eller gällande lag. En lista med uppfyllandekommitténs medlemmar finns på företagets intranät. Rapportering av icke-uppfyllande Om du är övertygad om att (a) du eller någon annan har brutit mot eller kan ha brutit mot Normen, annan företagspolicy eller lagen eller (b) om du är osäker på huruvida beteende som du eller någon annan överväger att engagera er i kan utgöra ett brott mot Normen, annan företagspolicy eller lagen, måste du rapportera ärendet till: 1. din personalchef, 2. företagets kostnadsfria telefonnummer som finns på listorna med företagets adresser och telefonnummer, 3. den juridiska avdelningen, 4. eventuell högre auktoritet i din kommandokedja (utom i de fall där den potentiella överträdelsen involverar trakasseri), eller 5. valfri medlem i uppfyllandekommittén. Företaget kommer inte att vidta motåtgärder mot någon som i god tro rapporterar om överträdelse eller misstänkt överträdelse av Normen, annan företagspolicy eller lag. Tvärtom är det så att företaget välkomnar, uppskattar och kräver insatser å sina anställdas vägnar när det gäller att kommunicera eventuell förseelse eller missgärning. Det är till hjälp för företaget om du identifierar dig själv när du rapporterar om överträdelser eller misstänkta överträdelser eftersom detta gör det enklare för Exide att undersöka den misstänkta missgärningen. Men företaget inser att i vissa fall vill du kanske förbli anonym och företaget uppmuntrar alla överträdelserapporter som görs i god tro. Om du lämnar in en anonym rapport ber företaget dig att tillhandahålla så många detaljer som möjligt avseende det påstådda, orättmätiga beteendet, de inblandade individerna och grunden till anklagelserna. Frågor om Normen Exide har till åtagande att ge åtkomlig, tidsenlig och specifik vägledning åt anställda som har frågor om Normen eller annan företagspolicy eller som söker vägledning i juridiska eller etiska frågor. Om du har någon fråga uppmuntras du att kontakta en högre auktoritet i din kommandokedja eller 2

3 någon på den juridiska avdelningen eller i uppfyllandekommittén. Var dock medveten om att advokaterna på den juridiska avdelningen är företagsjurister. Därför tillhandahåller de inga juridiska råd individuellt till anställda och kan heller inte representera dessa anställda. Undersökningar av överträdelser Rapporterade, potentiella överträdelser mot lagen, Normen eller annan företagspolicy undersöks snarast möjligt, enligt vad som är lämpligt. De anställda förväntas att ställa upp på och samarbeta i alla företagsundersökningar. I allmänhet har de anställda inte rätt eller tillstånd till att utföra sina egna undersökningar. Undersökningarna utförs i allmänhet av personalavdelningen, avdelningen för intern granskning och/eller den juridiska avdelningen. Företaget kommer att samarbeta så långt det är möjligt och praktiskt med tillämpliga federala, statliga och lokala myndigheter som undersöker en överträdelse. Du förväntas göra detsamma. Det är en överträdelse mot Normen och gällande lag att hemlighålla en överträdelse eller att ändra eller förstöra bevis. Konsekvenser av icke-uppfyllande All Exide-anställda förväntas följa lagen, Normen och annan företagspolicy både bokstavligen och i dess andemening. Anställda som inte gör det kan utsättas för disciplinär åtgärd vilket kan innebära uppsägelse av en anställning. Underlåtande att följa Normen, annan företagspolicy och lagen kan få mycket allvarliga konsekvenser både för de inblandade individerna och för företaget. Om du bryter mot Normen, företagspolicyn och/eller lagen kan du utsätta dig själv för risken för åtal, fängelse och böter. Det kan också bli ett krav att du ersätter företaget för förluster eller betalar skadestånd som utgör resultatet av sådana överträdelser. Företaget kan också utsättas för åtal rörande dessa överträdelser. Disciplin gällande överträdelser Det följande är exempel på uppträdande som kan resultera i disciplinär åtgärd: auktorisering eller deltagande i handlingar som utgör överträdelser mot gällande lagar, Normen eller annan företagspolicy (kallas häri för överträdelser ), underlåtande att rapportera överträdelser eller undanhållande av relevant och viktig information om överträdelser som du är medveten om och bör vara medveten om, en arbetsledares otillräckliga överinseende av anställd som resulterar i underlåtenhet att i tid förhindra eller upptäcka en överträdelse som görs av anställd, vidtagande av motåtgärder, d v s att försöka uppmuntra andra att, direkt eller indirekt, motarbeta individer som i god tro rapporterar överträdelser och inlämnande av rapporter om överträdelser eller misstänkta överträdelser som du vet, eller borde ha vetat, är falska. 3

4 Kriterier för disciplinära åtgärder Företaget kommer att följa sådana rutiner och vidta sådana disciplinära åtgärder som företaget anser vara nödvändiga under rådande omständigheter. Faktorer, som företaget kan beakta vid fastställandet av lämplig disciplinär åtgärd mot överträdelse, inkluderar: överträdelsens art och överträdelsens faktiska eller potentiella effekt på företaget och andra anställda, huruvida personen var direkt eller indirekt inblandad i överträdelsen, huruvida överträdelsen skedde med flit eller var oavsiktlig, huruvida överträdelsen representerade en isolerad händelse eller ett beteendemönster, huruvida personen rapporterade överträdelsen, huruvida personen undanhöll relevant eller viktig information om överträdelsen, i vilken utsträckning personen samarbetade med undersökningen, om överträdelsen bestod av underlåtandet att övervaka en annan anställd som bröt mot Normen, annan företagspolicy eller mot lagen, i vilken utsträckning omständigheterna återspeglar otillräckligt överinseende eller brist på vaksamhet, om överträdelsen bestod av vedergällning mot annan anställd för rapportering av en överträdelse eller för samarbete med en undersökning, arten och effekten av sådan vedergällning, eventuell disciplinär åtgärd som företaget kan ha vidtagit tidigare för liknande överträdelser, och ditt tidigare uppträdande med hänsyn till Normen. III. JURIDISKA OCH ETISKA STANDARDER A. Allmänt Exide bedriver affärsverksamhet i mer än 80 länder runt om i världen. Resultatet blir att vår drift lyder under lagar som finns i många länder, provinser, delstater, kommuner och organisationer (t.ex. EU). Oavsett var du arbetar är det viktigt att du följer både lagarna och rutinerna för det land som du arbetar i och gällande lagar och rutiner i USA. USA:s lagar utsträcker sig ofta till Exides drift i hela världen såväl som affärsaktiviteten för företagets anställda där de bor och arbetar. Andra länder kan också använda sina egna lagar utanför sina gränser på sina egna medborgare. I vissa situationer kan det finnas en konflikt mellan gällande lagar i två eller flera länder. Om du påträffar en sådan konflikt är det speciellt viktigt att konsultera med den juridiska avdelningen för att förstå hur konflikten kan lösas på rätt sätt. 4

5 Sektion B nedan sammanfattar vissa lagar och etiska principer som är av speciell betydelse för företaget. Dessutom bör du läsa och förstå sådan detaljerad policy som upprätthålls på företagets intranätplats. Om du inte har webbåtkomst kan du få tryckta exemplar av denna policy från din chef, den juridiska avdelningen eller av en personalchef. Du måste läsa och följa denna företagspolicy. Företaget inser att Normen och annan företagspolicy inte möjligen kan förutse alla potentiella scenarier och problem som du kan träffa på. Till en viss utsträckning måste företaget sätta sin tillit till var och en av er att agera med integritet, att använda ert bästa omdöme, att söka vägledning när det behövs och att hantera situationer etiskt och ansvarsfullt. B. Beskrivning av vissa viktiga lagar och etiska principer 1. Antitrust- och handelslagar Antitrust- och handelslagar är avsedda att upprätthålla och befrämja rättvis och öppen konkurrens. Exide har till åtagande att strikt följa andemeningen och avsikten med alla antitrust- och handelspraxislagar. Dessa lagar förbjuder i allmänhet följande: (i) avtal mellan konkurrenter som fixerar priser eller konkurrensvillkor eller annan oskälig, begränsad konkurrens och (ii) undantagsbeteende av en firma med monopolmakt eller en riskfull sannolikhet att få marknadsmakt. Syftet med antitrustlagarna är att uppmuntra energisk konkurrens baserad på objektivitet. Under antitrustlagarna behöver olagliga avtal inte ta formen av ett skriftligt kontrakt eller bestå av uttryckliga åtaganden eller ömsesidiga övertygelser. Domstolar kan dra slutsatser och gör det också avseende avtal baserade på indicier såsom utbyte av aktuell eller framtida prisinformation eller konkurrensstrategier. All kommunikation med en konkurrents representant, oavsett hur oskyldig den kan verka på den tidpunkten, kan bli utsatt för antitrustgranskning vid ett senare tillfälle. Du måste sköta alla förhållanden med konkurrenter och andra tredjepart, inklusive sociala aktiviteter, som om de ägde rum fullständigt i offentlig åsyn, eftersom dessa förhållanden kan utsättas för grundlig undersökning och ofördelaktig tolkning vid senare tillfälle. Handelsföreningsmöten har exempelvis ett helt legitimt och värdefullt syfte. Dessa möten kan dock också ge tillfällen till opassande diskussioner. Informella sammankomster utanför officiella handelsföreningsmöten är speciellt riskfyllda från ett antitrustperspektiv. Anställda som deltar i sociala funktioner med konkurrentrepresentanter bör begränsa sin konversation till småprat och undvika samtalsämnen som kan tolkas som en hemlig överenskommelse av konkurrenterna. När det gäller internationella aktiviteter bör du vara medveten om att USA:s antitrustlagar gäller för beteende som sker utanför USA om det uppträdandet har en direkt, betydande och rimligen förutsebar effekt på kommers inom USA. Dessutom upprätthåller länderna inom EU och många andra länder inom och utanför den europeiska unionen konkurrenslagar som liknar de antitrustlagar som finns i USA. Därför gäller att om du bedriver företagsverksamhet i andra länder så måste du följa lagarna i de relevanta länderna, samt USA:s antitrustlagar där så gäller. På liknande sätt gäller USA:s antitrustlagar för alla utländska enheter som bedriver verksamhet i USA. Ovanstående beskrivning är inte uttömmande avseende antitrustlagarnas räckvidd. Kontakta den juridiska avdelningen om du har några frågor om hur antitrustlagarna används på alla föreliggande, 5

6 föreslagna eller tilltänkta affärstransaktioner eller praxis för företaget, eller deras användning på någon som företaget bedriver affärsverksamhet med. 2. Intressekonflikter Affärstransaktioner med leverantörer, kunder och andra bör vara baserade på ekonomisk objektivitet som är positiv för företaget och inte personlig vinning för de anställda. Du får inte inneha befattningar eller bli inblandade i situationer som försätter dig i en intressekonflikt med företaget, om du inte på förhand har erhållit godkännande att göra så. Sådant uppträdande är inte bara ett beteende mot företagspolicyn, det kan också vara olagligt. Även möjligheten till sken av en intressekonflikt kan vara skadlig för företaget och måste undvikas. En intressekonflikt kan uppstå när en anställd hos företaget eller agent som representerar företaget engagerar sig i någon aktivitet som förringar eller utgör en störning i hans eller hennes fullständiga och tidsenliga prestanda avseende tjänster för företaget. En intressekonflikt kan också uppstå när en anställd eller en agent från företaget, en medlem i hans eller hennes familj eller en individ med vilken han eller hon har ett nära personligt förhållande, antingen direkt eller indirekt genom en annan person, firma eller enhet, har ett finansiellt eller annat intresse som kan ha inflytande på individens omdöme på företagets vägnar. Företaget tolkar frasen medlem av hans eller hennes familj att i stora drag inkludera minst en individs partner, barn, partners barn, förälder, syskon, anhörig eller en vuxen som delar individens boende. Eftersom intressekonflikter kan uppstå i många situationer görs det inga försök att katalogisera dem här. Men följande allmänna regel täcker flertalet vanliga problem: Med avseende på en person, firma eller enhet som levererar varor eller tjänster till, köper varor eller tjänster från, eller är en konkurrent till, företaget, dess dotterbolag eller närstående bolag, skall ingen företagsanställd eller representant för företaget, utan tidigare godkännande: acceptera gåvor (förutom sådana som är av nominellt värde), lån (förutom från en etablerad bank- eller finansinstitution) eller tjänster (såsom underhållning) förutom brukliga affärsartigheter, ta emot kompensation från, fungera som högre chef, direktör, partner, anställd, ägare eller konsult till, eller på annat sätt tillhandahålla tjänster (antingen mot betalning eller som frivillig) till en utomstående affärsgrupp, äga eller ha ett betydande intresse, direkt eller indirekt, i någon utomstående grupp, förutom där sådant intresse består av värdepapper för ett offentligt ägt företag och sådana värdepapper som regelbundet handlas med på den öppna marknaden, vidarebefordra företagskonfidentiell information (som den definieras i Sektion 8.c. nedan) till personer som inte är berättigade att vara medvetna om sådan information eller använda konfidentiell information på något sätt för att främja personliga intressen eller vinningar, delta, direkt eller indirekt, i inköp eller försäljning av egendom eller egendomsrättigheter som var kända att vara av intresse för företaget, eller 6

7 bedriva affärer med utomstående grupper på ett sådant sätt som kan leda den utomstående till att tro att transaktionerna var med företaget, inte med individen. En gåva är ett faktiskt objekt av värde, alla tjänster som har ett värde och alla tjänster som inte finns tillgängliga för alla anställda på lika basis. Exempel på gåvor inkluderar: kostnadsfri användning av bil, båt, flygplan, logi eller annan egendom. Betalning av resa, semester, underhållning juridiska och/eller redovisningsutgifter, tjänster som avser personliga finanser och skatteplanering eller professionella tjänster. Speciella avdrag, rabatter eller lån. Individuellt klubbmedlemskap eller tillhandahållandet av tjänster till en anställds eller hans eller hennes familjs förmån. Om du blir inblandad i en situation som skapar en intressekonflikt, eller verkar skapa en intressekonflikt, skall du omedelbart informera en högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen. 3. Värdepapperslagar: handel och avslöjande av konfidentiell information USA:s federala värdepapperslagar som gäller Exide och alla dess anställda runt om i världen förbjuder inköp och försäljning av ett värdepapper från företaget eller andra företag baserat på information som allmänheten inte har tillgång till. USA:s federala värdepapperslagar förbjuder dessutom arbetsgivare, direktörer, chefer och anställda från att veterligen eller vårdslöst underlåta att vidta åtgärder för att förhindra handel baserad på sådan information av dem som de direkt eller indirekt kontrollerar. Om du känner till någon viktig information som inte har avslöjats offentligt så skall du inte köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper från företaget (eller s.k. puts, calls, optioner eller andra rättigheter att köpa eller sälja sådana värdepapper) tills skälig tid förlöpt efter det allmänna avslöjandet av sådan insiderinformation. Du får heller inte avslöja sådan insiderinformation till individer som inte är anställda vid företaget tills skälig tid förlöpt efter det att företaget offentligt avslöjat informationen. Dessutom är det aldrig lämpligt för en anställd att tillråda andra att köpa eller sälja företagets värdepapper. Du bör vara medveten om att diskussioner av företagets affärer och prospekt kan leda till juridiskt ansvar. Du bör vara försiktig så att du inte för konversation angående konfidentiella ärenden ute bland allmänheten såsom ombord på ett flygplan, i en hiss eller via allmänna telefonnätet där någon kan höra dig. På liknande sätt skall du säkra konfidentiella dokument och inte lämna kvar dem där de kan läsas av en tillfällig iakttagare. Exide tar sitt ansvar, i egenskap av företag med vilket det handlas offentligt, mycket seriöst. Det är de anställda som är ansvariga för att förbereda och granska rapporter och andra dokument som skickats till eller lämnats in till USA:s Securities and Exchange Commission (SEC), aktiebörser och andra reglerare. Det måste med pressreleaser och annan offentlig kommunikation eftersträvas att dessa tillhandahåller fullständig, rättvis, korrekt, tidsenlig och förståelig information. Andra anställda som tillhandahåller information för användning i detta material inklusive Exides finansiella redovisningar till de anställda som förbereder dem och till våra revisorer, måste göra detsamma. Viss företagspersonal i övre hierarkin, såsom seniorchefer och högre chefer, kan utsättas för ytterligare handelsbegränsningar och rapporteringsskyldigheter under de federala 7

8 värdepapperslagarna. I flertalet fall rådgör den juridiska avdelningen sådan personal när de utsätts för dessa tillkommande skyldigheter. 4. Arbets- och anställningslag Alla anställda måste följa gällande lagar som avser arbete och anställning, och måste dessutom främja företagets mål att säkra lika anställningsmöjligheter för alla i anslutning med anställning, uppdrag, utbildning, kompensation, kampanj, anställdas förmåner, disciplinering och discharge av anställda och alla andra bestämmelser och villkor för anställningen. Företaget har etablerat policy och program för att säkerställa uppfyllande av arbets- och anställningslagar och dessa mål, inklusive men inte begränsat till, en policy för möjlighet till lika anställning och en policy som förhindrar trakasseri och diskriminering. a. Anställningsmöjlighet på jämställda villkor, trakasseri och diskriminering Företaget har som ett av sina åtaganden möjligheten till lika anställning. Företaget eftersträvar också att tillhandahålla en arbetsmiljö där alla anställda kan arbeta tillsammans bekvämt och produktivt. Företaget förbjuder trakasseri eller diskriminering som är baserad på en individs ras, religion, hudfärg, nationella ursprung, fysiska eller mentala handikapp, militära status/veteranstatus, ålder, kön, sexuella inriktning eller andra egenskaper som skyddas av gällande lagar. Företagets ickediskrimineringspolicy styr alla anställningsaspekter av på Exide inklusive anställning, uppdrag, utbildning, annonskampanjer, kompensation, anställdas förmåner, anställdas disciplin och avskedande och alla andra anställningsbestämmelser och -villkor. Företaget tolererar inte ovälkommet beteende som skapar en hotande, fientligt inställd eller aggressiv arbetsmiljö (exempelvis att berätta skämt eller visa affischer, e-postmeddelanden, bilder osv. som förlöjligar eller kränker en medlem av en viss ras eller etnisk grupp eller som är av sexuell art). Det är också oacceptabelt att göra ovälkomna sexuella närmanden till annan individ som du arbetar med. Det är ditt eget ansvar att upprätthålla en miljö som inte har denna typ av beteende. Om du tror att du är utsatt för uppträdande som bryter mot företagspolicy skall du följa rutiner som anges i den policy som gäller det geografiska område där du är anställd. b. Nepotism och andra förhållanden Det är företagets policy att tillhandahålla samma möjligheter för alla anställda och kandidater för anställning såväl som att fatta varje anställningsbeslut på ett rättvist och lämpligt sätt. Eftersom vissa personliga förhållanden såsom dem mellan familjemedlemmar, rumskamrater, samboende och par kan skapa en faktisk eller ge sken av en intressekonflikt, ha en negativ inverkan på arbetsresultat och påverka de anställdas moral kan det vara olämpligt för vissa släktingar och andra som är inblandade i personliga förhållanden att arbeta tillsammans. Sådana beslut rörande anställning, befordran, förflyttningar och liknande måste granskas och godkännas skriftligen av personalavdelningen eller den juridiska avdelningen. 5. Felaktiga eller ej registrerade betalningar, alltför stora gåvor Du får inte utställa eller förenkla opassande utbetalningar inklusive mutor, olagliga provisioner (kickbacks) eller andra betalningar eller gåvor till regeringstjänstemän, eller ge eller acceptera opassande gåvor till eller från kunder, leverantörer eller affärskontakter. Du får inte heller skapa eller 8

9 upprätthålla hemliga eller ej registrerade fonder eller tillgångar, eller införa falska eller påhittade poster i företagets böcker eller arkiv. Opassande betalningar kan vara i form av gåvor eller tillhandahållande av tjänster, såväl som pengar. De kan utställas eller tas emot direkt eller indirekt, inklusive arrangemang som hjälper till att eller hjälper andra att utställa eller ta emot en opassande betalning. Opassande betalningar inkluderar betalningar som är förbjudna enligt lag såsom betalning av alla slag till eller från stats- eller myndighetstjänstemän, betalningar som representerar mutor, olagliga provisioner (kickbacks) eller betalningar till eller från statstjänstemän, kunder, leverantörer eller andra som företaget bedriver affärsverksamhet med samt betalningar som gjorts med opassande avsikt. Dessutom är alla betalningar som du rapporterar fel eller avsiktligt inte rapporterar alls i bokföringsposterna opassande. Du måste rapportera alla betalningar som utställts eller tagits emot och du måste inkludera stöddokumentation som beskriver syftet med sådana betalningar eller mottaganden. Oregistrerade betalningar eller mottaganden eller betalningar eller mottaganden som gjorts vid sidan om får inte förekomma. Du skall vara medveten om att gåvor eller betalningar till stats- och myndighetstjänstemän kan bryta mot gällande lagar eller internationella överenskommelser även om de ges utan att vara avsedda att ha inflytande på statstjänstemannen ifråga. USA:s lagar förbjuder dessutom mutning av utländsk såväl som inrikes statstjänstemän. Du måste omedelbart rapportera till valfri högre auktoritet i din kommandokedja, din personalchef, uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen alla förfrågningar som görs av en stats- eller myndighetstjänsteman om en opassande betalning. Företagspolicy förbjuder dessutom de anställda att ge eller ta emot alltför stora eller ej sedvanliga gåvor eller tjänster till eller från andra som företaget bedriver affärsverksamhet med, oavsett om sådana gåvor eller tjänster utgör olagliga eller på annat sätt opassande betalningar. 6. Regeringskontrakt Vid kontrakt med nationella, statliga, lokala eller utländska myndigheter får du inte göra falska uttalanden eller anspråk och du får inte erbjuda eller ta emot mutor, olagliga provisioner eller andra liknande erbjudanden. Du måste följa alla nationella, statliga, lokala och utländska lagar i vad gäller att ge anbud på och att ingå kontrakt med en myndighet. Det finns tre fundamentala principer som alltid gäller när man har att göra med myndighetskontrakt: Du får inte till regeringen veterligen utställa eller ge skenet av att utställa falska eller bedrägliga uttalanden eller falska anspråk för betalningen, varken i muntlig eller skriftlig form. Detta inkluderar anbud, offerter, förfrågningar om betalning och andra dokument av alla slag som innehåller falsk, påhittad eller bedräglig information. Du får inte erbjuda, ge, be om eller ta emot någon som helst form av muta, rabatt, dricks eller olaglig provision i anslutning till ett kontrakt med myndighet. Du får inte söka eller ta emot information som företaget inte är auktoriserat att äga inklusive, men inte begränsat till, konfidentiella data eller ägardata från andra 9

10 konkurrenter som ger anbud på myndighetskontrakt och icke-offentliga regeringsdokument som har att göra med val av anbud eller källa. Du måste omedelbart rapportera alla kända eller misstänkta överträdelser av dessa principer. Detta är speciellt viktigt under en USA-lag som förbjuder erbjudandet, accepterandet eller hemställan av valfri typ av kompensation i utbyte mot fördelaktig behandling i anslutning till ett kontrakt för USA:s regering. Underlåtande att följa denna eller andra liknande lagar skulle kunna resultera i juridiskt ansvar både för den eller de inblandade individerna och för företaget. Om en överträdelse anses vara allvarlig skulle den kunna resultera i att företaget blir bannlyst eller förnekas möjligheten att lämna anbud på framtida myndighetskontrakt. 7. Annonsering/reklam Du får inte skapa, godkänna eller sprida något reklammaterial, bl.a., och utan inskränkning till, batterietiketter och annonsmaterial som är falskt eller vilseledande, som inte är försvarligt hållbart eller som på annat sätt bryter mot gällande lagar och förordningar. Gällande lagar och företagspolicy förbjuder falsk, vilseledande och bedräglig annonsering och relaterade aktiviteter vid annonsering och försäljning av produkter som säljs av företaget. Dessutom är rättvis och korrekt annonsering viktig för att bibehålla företagets goodwill och rykte hos sina kunder och hos allmänheten. Därför måste all annonsering vara sanningsenlig och specifika anspråk måste bestyrkas skriftligen innan de framläggs. Om du har några frågor om lämpligheten av någon föreslagen annons, broschyr eller annat kampanjmaterial skall du tala med uppfyllandekommittén eller den juridiska avdelningen innan du publicerar eller sprider det materialet. Avtal med konkurrenter att inskränka annonsering eller att annonsera på ett visst sätt skulle kunna utgöra antitrust-överträdelser. Därför bör annonseringsplaner inte delas med konkurrenter. 8. Intellektuell egendom Du får bara använda företagets patent, upphovsrätter, varumärken och handelshemligheter på ett sådant sätt som kommer att skydda dem som företagets tillgångar och du får inte förskingra eller göra intrång på sådan intellektuell egendom som tillhör andra. USA:s och andra länders lagar styr användningen av material och/eller information som kan vara föremål för patent, varumärke eller en upphovsrätt, eller som kan behandlas som en handelshemlighet. Företaget äger och använder patent, upphovsrätter, varumärken och handelshemligheter. Det kan också ibland ha i sin ägo sådant material som det har inköpt eller använt enligt avtal med en tredje part (t.ex. teknisk design, rätten att använda ett varunamn eller datorprogram), som kan vara skyddat genom patent, upphovsrätt, varumärke och/eller utgöra en handelshemlighet som tillhör det andra företaget. Företagets användning av dessa material måste vara i enlighet med villkoren i ett gällande avtal och måste följa de lagar som reglerar användningen av sådant material. 10

11 a. Upphovsrätten och dess uppfyllande Lagar om upphovsrätt beviljar sådan upphovsrätt till den som har kreerat ett författarskapsverk, t.ex. böcker, artiklar, tidskrifter, ritningar, datorprogram och fotografier av valfritt slag. Upphovsrättslagar förbjuder ej auktoriserad kopiering av material med upphovsrätt förutom under begränsade omständigheter. En överträdelse mot detta förbud kan utsätta både de inblandade anställda och förtaget för betydande civila och/eller kriminella straff. b. Varumärkesskydd Ett varumärke är ett ord, en symbol, ett namn, en enhet eller en kombination därav som används för att identifiera en produkt eller linje med produkter eller tjänster och för att åtskilja dem från produkter och tjänster som tillhör andra företag. Företaget äger ett antal varumärken som är välkända för allmänheten och extremt värdefulla. Du måste vara försiktig så att du använder företagets varumärken korrekt och rapportera all ej auktoriserad tredjepartsanvändning av företagets varumärken. På liknande sätt har företaget till åtagande att respektera andras varumärkesrättigheter och att undvika användning av varumärken som är förvirrande lika dem som tillhör andra företag. Ett anspråk på intrång kan uppstå från användningen av ett ord eller en design som låter som eller som visuellt liknar en tredje parts varumärke, speciellt när det förekommer likhet i produkt och/eller i paketering eller i annan s.k. trade dress (t.ex. bild, motiv eller begrepp). c. Handelshemligheter och konfidentiell information Konfidentiell information är en värdefull tillgång för företaget och måste hållas konfidentiell. Företaget har utvecklat sina egna handelshemligheter och ägarinformation och konfidentiell information, och kan också ha åtkomst till handelshemligheter och ägarinformation och konfidentiell information som tillhör andra som de bedriver affärsverksamhet med. I konfidentiell information ingår, utan inskränkning, information om företagets, dess kunders eller dess affärspartners: handelshemligheter eller äganderätt, strategisk källinformation eller -analys, patentansökningar, utvecklingsarbete eller experimentellt arbete, formler, testdata, prototyper, modeller och produktspecifikationer, finansiell information, försäljnings- och marknadsstrategier, planer och program samt produktutvecklingsinformation, kundlistor, anställdas och konsulters personalinformation, inklusive men inte begränsat till förmåner, extra förmåner, löner, aktieoptioner, kompensation, formler eller bonus såväl som deras adresser och telefonnummer som inte berör verksamheten, 11

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i. The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter)

Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i. The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter) [2004-Jul-22] Anti-bestickning och bokföring och bokföringsbestämmelser i The Foreign Corrupt Practices Act (Lag om utrikes [utanför USA] korrupta aktiviteter) Gällande enligt Pub. L. 105-366 (1998-Nov-10)

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer