Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08"

Transkript

1 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1

2 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått ut. Få besökare. undervisning i grupphandledning i mindre grupp Informationssökning i samband med uppsats-examensarbetes- eller papperskrivande. Introduktioner till nya studenter Undervisning i en speciell databas Undervisning inför examensarbete Enskild handledning VI bemöter studenter som vill lämna en litteraturlista Seniorsurfintroduktion att använda OPAC och referenskällor. ppt i klassrum gemensamma sökövningar i gruppinfo i internt informationsbladinfo till nyanställda hemsidor Undervisning för grundutbildningsstudenter och forskarstudenter Lärarna begär genomgång av biblioteket för sina grupper; bokprat. Enskilda genomgångar på studenters begäran. 2

3 Vid besök i årskurs 1 i samband med studieuppgift går jag igenom skolans länksamling i helklass. Elever får sedan boka tid enskilt eller i smågrupper för att få mera riktad visning. Årskurs två har en s k fackuppsats som är en förberedelse för projektarbetet. Då besöker jag ofta klassen för mer undervisning om bibl resurser. Inför treans projektarbete återkommer jag och pratar om Kulthaus processmodell och visar åter på resurserna på bibl. Kort genomgång av OPAC inkl. vår internetservice. Visning av våra databaser i mån av tid (både låntagarens och egen) Nästan uteslutande i enskilt möte med den studerande Släktforskning databasvecka skolbarngymnasiet friskolan föräldragrupper... Biblioteksvisning och info.sök för gymnasister Biblioteksvisningar för inbokade klassbesök där vi bl a visar vår opac och vissa databaser och berättar om bibliotekets service. Det finns också möjlighet för eleverna att boka enskild handledning vid behov. Enskild sökhjälp Infodiskarbete Workshops med inriktning på databassökning Introduktioner med genomgång av sökning webb mm Biblioteksintroduktioner till alla nya gymnasieelever i åk 1. Informationssökningslektion till alla gymnasieelever i åk 1. Surfa på biblioteket Nättjänster Biblioteksvisningar Visning av databaser Källkritik Sökstrategier Biblioteksintroduktioner databassökningar Infomationssökning i olika steg. Rundvandringar. Webb. introduktiongrupp undervisning sökhjälp Introduktionerpoänggivande kurserboka bibliotekarie etc. I samarbete med studievägledare för vuxenstuderande. För enskilda studenter vid behov. Källkritik biblioteksintroduktion informationssökning jag går ut i klasser och visar hur man använder bilbiotek. Eftersom det är integrerat skol- och folkbibliotek finns personal tillgänglig för att visa besökare man kan boka tid eller spontant. Visning av databasssökningar enskild handledning i lärplattformar hur man scannar e-posta m m Bibliotekskunskap informationssökning Respondenter: 28 3

4 4

5 Kommentar till föregående fråga: (Hur mycket tid ägnar du i genomsnitt åt en studerande inklusive förberedelse/efterarbete?) Tiden kan variera. Mycket beroende på hur studie- och biblioteksvan den studerande är. Vi har haft ytterst få bokade tider även om vi haft tjänste länge. Oftast lite mer än 1 timma men sällan två timmar. 10 minuter är nog minimum 30 min max beror på person visar lokaldatabaser och lånekortsfunktioner mm Eftersom den enskilda visningen synes vara den viktigaste för eleverna får den ta mycket tid om det går. Det är mycket individuellt och få som bokar tid. 1-2 timmar 1 timme till sökhjälpen och 1-2 timmar för förberedelse 10 min Det är väldigt olika hur lång tid det tar. Några behöver bara några minuter andra är väldigt ovana databassökare och behöver mer än en timme. den studerade kan boka bibliotekarie 1/2 tim Tiden är ofta svår att bedöma eftersom frågan kan vara liten dvs hjälp med att scanna. Eller stor då studenten behöver hjälp med uppkopplingar till skolan samt sökning av kurslitteratur. allt från 3 min till längre sekvenser beroende på vad eleven har behov av och vilken baskunskap studenten har- de flesta frågor är av kortare karaktär men det finns behov av mer djupgående undervisning ibland. Den tid man satsar på att ge bra undervisning sparar man in på att man får färre följdfrågor och att eleven jobbar mer självständigt sedan Respondenter: 13 Kommentar till föregående fråga: (Får studenten/vuxenstuderande samma service som andra besökare?) Inte riktigt eftersom den studerande ofta vill ha litteratur som inte finns på biblioteket utan måste fjärrlånas. Det känns ju särskilt viktigt att vara pedagogisk i mötet med elever. Allmänheten han få mer service rakt upp och ner. Studenterna får ofta mer hjälp till självhjälp så att de i högre grad klarar sig själva i fortsättningen. Eftersom jag arbetar på ett högskolebibliotek blir svaret att studenter får mer tid än vanliga låntagare. 5

6 Studenterna kanske frågar om mer hjälp än vad allmänheten gör. De är mera medvetna om vad för slags hjälp de kan få. Tar ofta mer tid eftersom de inte är så hemmastadda i internetsökningar eller ordbehandlingsprogram. Studerande är ofta mer krävande (inte alltid) insisterar på att litteraturen ordnas fram på olika sätt. Frågorna tar längre tid. Snabbare servicesnabba inköp bättre återkoppling omstyrning av fjärrlån.. Ibland upplever man att icke-studerande hamnar i bakgrunden om de inte håller sig framme. frågan om hur jag hjälper en stud vid info-disken ville jag bocka för alla alternativen - men det funkade inte kunde bara bocka för 3 Tar ofta mer tid i anspråk. Vi har generös inställning till fjärrlån av studentlitteratur studerande bör lära sig bibliotekssystem och kunna söka själva på det egna biblioteket Självklart får studenten mer hjälp än en vanlig låntagare. Oftast svåra o krångliga uppgifter som behöver diskuteras och letas. Försöker faktiskt ge samma service till alla Ja ibland får studenterna mer tid Tycker att det är självklart att alla låntagare får likvärdig hjälp Kan bero på hur påstrid studenten är. Vissa nöjer sig med att fråga vad vi har på vårt bibliotek medan andra kräver mer tid med fjärrlån. Men samma sak gäller för vanliga låntagare Respondenter: 19 6

7 Kommentar till föregående fråga: (Fjärrlånar biblioteket studie- eller kurslitteratur?) Fjärrlån är den tjänst som studerande efterfrågar mest. Folkbiblioteken köper in alldeles för lite kurslitteratur. Det är skrämmande hur dåligt intresserade man är av allmänna kurser t ex den om marknadsföring 7,5 poäng som jag går nujag tror inte ett enda folkbibliotek i Sverige har rätt upplaga på huvudboken Principels of managment. Jag har själv tillgång till fyra upplagor genom lån från olika ställen och det är 2008 som gäller de andra upplagorna är för gamla. Folk bilbioteken borde ägna sig mer år kurslistor än deckarinköp! Vårt kommunbibliotek sköter våra fjärrlån. Förekommer inte ofta. Största delen av fjärrlånen är kurslitt. Distansstuderandegymnasieelever är i majoritet. Känns självklart för oss. Vi ska stödja lärande och studerande på olika sätt. Fjärrlån ger oss goodwill! Tycker att det är lite märkligt att högskolebiblioteken inte servar eleverna med litteratur. Våra fjärrlån ökar i antal Ja inom sydostsamarbetet Vi hänvisar till vårt högskolebibliotek om de har boken eller överväger inköp Den största delen av våra fjärrlån är studielitteratur Biblioteket fjärrlånar bara till distansstuderande. Vi rekommenderar även studenten att gå till sitt högskolebibliotek då vi sett att boken finns på hyllan. Vi ringer ibland till högskolebiblioteket så att de kan lägga undan bokeneller så ber vi studenten själv ringa. 7

8 restriktivt Ej till distansstud vi fjärrlånar allt som går att fjärrlåna Fjärrlån görs ej av böcker som finns på biblioteket. Det finns alltid ett ref. ex av all kurslitt på bibl. Vi fjärrlånar som regel till alla studerande som inte är inskrivna vid närmaste universitet/högskola och till distansstuderande. Bibliotekets fjärrlån är till för studier och forskning i första hand När vi ser att de finns inne. Vi kollar ca 5 olika bibliotek och den är utlånad överallt så säger vi det. Respondenter: 20 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon fjärrlånepolicy när det gäller studieeller kurslitteratur?) Heltidsstudernande vid stadens universitet ska fjärrlåna där. Ibland kan jag söka efter önskade böcker likväl om de finns iom sydost + kalmar. Studenten ska ha undersökt möjligheten att låna media på eget högskolebiblioteksökt själv på närliggande folkbibliotek. Vi visar hur detta går till hur man reserverar hur man effektivt bevakar sina köplatser. Vi fjärrlånar om media går att anskaffa på något sättär det en kursbok med många res. rekommenderar vi eget köp. Vi lånar allt utan begränsningar även om vårt eget ex är utlånat. Restriktiva att låna in kurslitteratur till högskolestuderande i Växjö Vi skaffar allt som går att få tag i - antingen genom inköp eller fjärrlån I första hand görs beställning inom transportområdet därefter via Libris vi lånar först och främst från Sesim i andra hand från Libris vi tar ut en avgift (gäller all litteratur inte endast studie/kurslitt.) endast att den ska vara generös 8

9 Vi fjärrlånar in det som våra elever och våra lärare behöver Köper det som är köpbart. Fjärrlånar avancerad litteratur från högskolebiblioteken Lånar inte in böcker som vi själva äger och är utlånade. Vi köper i första hand in studielitteratur om vi har många som studerar samma ämne. Oftast återkommer beställningarna. Om det inte går ser vi efter om det går att beställa inom rimlig tid Går boken att få tag som fjärrlån och tiden räcker till för låntagaren? =Fjärrlån. Bedömer vi att fler kommer att behöva läsa boken? =Inköp. försöker följa de regler som finns Håller på med mediaplan Vi köper in böcker efter 2 fjärrlån om boken går att köpa in fortfarande eller om inte boken är väldigt dyr och smal Se föregående kommentar Att vi ska fjärrlåna kurslitteratur om vi inte har böckerna. Service till kommunens invånare. Vi kontrollerar att distansstud i första hand nyttjar sitt eget högskolebibl. Vi ger råd om vilken litteratur som är baslitt och bör lånas vi hjälper dem att hitta inköpskanaler vi gör därefter sökning för att se vad som bör kunna levereras i tid i övrigt råder vi dem att köpa eller köa på högskolans bibliotek. Samma som för andra fjärrlån (numera tidigare lånade vi bara inom regionen) Respondenter: 20 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon inköpspolicy när det gäller studieeller kurslitteratur?) Vi köper litteratur som har en bredare grupp läsare. Biblioteket köper all obligatorisk litteratur som finns i universitetets kurslistor. Vi köper ej in alltför smal litteratur den lånar vi istället. Vi har inte resurser att köpa kurslitteratur. Vi köper på efterfrågan. Jag studerar kurslittrerturlistor på 30 p nivå i histopria språ kekonominaturämnen det är där man lär sig var man kan hitta grundböckerna i olika ämnen! Vi har en policy som säger att om vi fjärrlånat boken tre gånger de senste åren ska vi köpa in den. Detta händer ofta med kurs/studielitteratur. Ofta har vi böckerna som efterfrågas men de är redan utlånade då lånar vi inom sydost regionen(sesim) Inte uttalad men om det är pedagogisk litteratur som flera kan komma att utnyttja köper vi in. Bedöms från fall till fall. 9

10 Litteraturen bör ha ett värde för fler låntagare alt litteraturen kan efterfrågas som fjärrlån fler gånger varför eget ex är mer ekonomiskt. Köper efterfrågad litteratur av allmämt intresse. köper om vi har mer än 2 fjärrberoende på åldernivåstudiegruppens storlek om titeln är svår att låna en medieplan finns Om en bok efterfrågas mer än en gång så försöker vi köpa den. köp det som är relevant köper in den studie/kurslitt. som det är stor efterfrågan på. Vi bedömer från fall till fall Vi köper det som går att köpa Vi köper media som är relevant för våra kunder och vårt bibliotek vilket innebär att vi köper mer allmänt inriktad studielitteratur ej alltför specifik. Vi ska ha all vår egen kurslitteratur och eftersom varje fjärrlån går först via inköp köps ju oftast denna litteratur in. Köper in om boken är intressant för allmänheten eller vi har flera studerande som efterfrågar Vi har en medieplan Alltid två kursref. Minst ett utlåningsex oftast fler. köper av mer allmänt intresse och ej på alltför hög nivåvissa ämnen som pedagogik och medicin tror jag vi prioriterar svarade just innan Efter ett antal fjärrlån köps böckerna oftast. Gäller ej litteratur på engelska. vi köper det som efterfrågas mest- litt som används av flera kurser eller populära kurser. Material som har även ett allmänt intresse för andra än studerande. Vad som framgår i mediaplanen kan skilja sig åt i olika ämnen Respondenter: 28 Kommentar till föregående fråga: (Tycker du att man tar tillräcklig hänsyn till den studerandes inköpsförslag?) Alla inköpsförslag behandlas lika oavsett vem de kommer ifrån Nej jag önskar att vi hade haft möjlighet att köpa in mer media. Jag får ofta frågor från folkbibliotket på kursböcker på högskolenivå som jag köpt in för fördjupning här på gymnasiet samma bok lånar jag ut gång på gång till folkbiblioteket eftersom 10

11 folkbiblioteket är fast i att kurslittertur är för svårt för våra låntagare Vi gör de flesta av våra inköp utifrån användarnas önskemål. Vi ser gärna att elever önskar böcker och tillgodoser dem i möjligaste mån. Vi tar stor hänsyn till alla inköpsförslag. Absolut! vi köper på förslag Vi är ganska generösa Studerande är den grupp som är mest prioriterad Inköpsförslag från studenter och personal på högskolan resulterar nästan alltid i ett inköp. Vi tar alltid hänsyn till alla inköpsförslagoch köper det mesta som föreslås ja Alla förfrågningar betraktas som inköpsförslag- Respondenter: 14 11

12 Kommentar till föregående fråga: (Lokaler och utrustning) Vi har en anpassad dator som behöver förnyas. Hemsidan kunde vara bättre anpassad för funktionshindrade. Tillgänglighetskonsult Maj Almén var med vid byggnationen av vårt bibliotek. Vi skulle behöva utrusta oss bättre men har svårt för att få gehör. Ingen efterfrågan. Hemsidan är alldeles ny och jag har ej hunnit testa tillgängligheten. Teknisk utrustning finns och lokalerna har godkänts av kommunens handikappråd. Vi brukar även passa på att fråga besökare med handikapp om de upplever några hinder när vi har möblerat om. våra anpassade datorer står för det mesta och väntar på support Svårt att bedöma egentligen eftersom det är sällan vi har funktionshindrade besökare Vi har ett nytt bibliotek men ändå finns det saker som bör bli bättre! En checklista för bibliotek önskar jag mig för att kolla av vilken status biblioteket har ur denna synpunkt. Gör gärna en sån och uppmana oss att kolla och diskutera och utvärdera! Och göra något åt det! Huvudbiblioteket är lokalmässigt bra anpassat stora brister på filialerna Vi önskar oss talsyntes som gör att man kan lyssna på hela sidan har vissa stycken inlästa. Det finns å många olika typer av handikapp att man inte kan hävda attt det fungerar för alla Lokalmässigt väntar vi på en hiss till andra våningen nedre våningen är okej. Utrustning för vissa handikapp är inte uppdaterat. Respondenter: 12 12

13 Kommentar till föregående fråga: (Finns det information på bibliotekets hemsida som riktar sig till studerande?) Vi har haft men sidan är under arbete. Men det kommer det snart att göra det är min förhoppning. Uppgifter om kontakt länkar boktips (även av elever)öppettider mm men kan förbättras avsevärt Vi har inte hunnit bygga upp hemsidan ännu eftersom den är alldeles ny. Källkritik informationssökning boktips m.m. Vi har 24-timmarsbiblioteket med databaser och artiklar vi tänker göra en Lilla Sökguiden Kompetens direkt - hitta din lärmiljö Vi har egentligen ingen särskild service för studenter det finns en bibliotekarie som till namnet är ansvarig för området men inte mycket praktisk verksamhet. Beror delvis på efterfrågan eftersom gymnasieskolan sköter sina elever själva och detsamma gäller för högskolan på plats. Respondenter: 10 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon specifik marknadsföring mot studerande?) Vi har affischer uppsatta på kommunens högskolecentrum. Dessutom finns en särskild organisation sammansatt av bibliotekvuxenutbildningenhögskolecentrumfolkhögskolastudieförbund och arbetsförmedling. Informera vid läsårsupptakt på universitetet om att vi finns. Försöker synas och märkas genom boktips och besök i klasser Info till gymnasieelever ges vid start. Till Campuselever vid förfrågan En folder för studerande endast på hemsidan 13

14 Via information som skickas hem till studenter som precis börjat studera samt olika anslag på hemsidan. i liten omfattning Jag visar den egna katalogen ibland och att de kan söka i bibliotek.se och libris själva om de vill Respondenter: 9 Vilka tjänster skulle du vilja erbjuda studerande i framtiden? Kunna utöka möjligheterna till mera utbildning i informationskomptens för studerande. Mer pedagogisk handledning. På samma nivå som idag men naturligtvis anpassade till framtida förhållanden och teknik. framför allt mera tid och mer pengar till inköp av kurslitteratur. Jag önskar att biblioketet var en självklar plats att gå till även vid högskolestudier vi har i nuläget inte en tillräckligt attraktiv miljö och inte heller kompetens i alla led. Ett kusnakpscentrum öppet ca 70 timmar i veckan med restaurang och bra teknik. Samma som idag. Vore kul om vi kunde ha mer kurslitteratur och att vi jhade tillgång till de baser som studenterna använder. Jag skulle vilja att vi kunde mer om den service som högskolorna har för distansstuderande. Chatt med bibliotekarie i studentmailen (är på g) Fler workshops Vet ej Boka en bibliotekarie Sökkurser i Internet o databaser Trådlöst nätverk. Bättre öppettider. Bättre utbildad personal. bättre hemsida som ger hjälp till självhjälp Det bör vara tydligare för en högskolestudent att använda sig av högskolebiblioteken i första hand. Det beror på vad de efterfrågar. I dagsläget har vi mest efterfrågan på fjärrlånetjänster. tjänster i mobilen längre öppettider Vi har precis startat med tjänsten Boka studiebibliotekarie. Flera databaser e-böcker. Tycker att vi redan idag har ett bra utbud med olika alternativ. Bättre hemsida med självinstruerande filmer hur man söker i olika databaser. Film är underskattat! Passar utmärkt på våra hemsidor! Hjälp till med det! Boka en bibliotekarie är en bra service som skulle kunna utnyttjas bättre. Snabbare fjärrlån men det verkar som om många högskolebibliotek har blivit mindre serviceminded gentemot sina egna studerande. Mer individanpassad/gruppanpassad handledning. vet ej en mer lugn arbetsplats där man kan koppla in sig till ett möte eller föreläsning riktade till distansstuderande I första hand hjälp till sjävhjälpt.ex. bättre utrustning samt sökundervisning 14

15 tillgång till kursutbud på utländska utbildningar. kursutbud för SFI Beror på efterfrågan Respondenter: 27 Vilka typer av kompetensutveckling skulle biblioteken behöva få för att kunna förbättra sin service till vuxenstuderande ytterligare? Mera om användningen av kataloger databaser länklistor digitala media samt av biblioteket. bibliotekspedagogik information och samverkan med högskolecentrum Vet ej Vi arbetar ständigt på det att sprida kompetens som finns internt. Kunskap kring att söka kurslitteratur. Bättre kontakter med universitet och högskolor. Fle ämneskompetenta bibliotekarier Regelbundna genomgångar av hur man söker i olika databaser nya webbplatser etc. Vet ej Hur skapa minisökkurser för vuxenstuderande; använda webben för ändamålet t ex? Sökmetodik - med pedagogiskt perspektiv Studiebesök på framåt folkbibliotek. Bättre samarbete med universitetsbiblioteket. Pengar från länsbiblioteket för litteaturinköp till högskolestuderande. ökat utbyte med högskolors bibliotek Bibliotekspedagogisk utgå från de studerandes önskemål Informationssökning databaskunskap (vilka olika som finns och hur man använder dem) Vet ej pedagogisk utbildning Tror att vi redan har den kontinuerliga kompetensutbildning som behövs. Bemötande är urvikitgt. Bör alltid påpekas och tränas. Mer samarbete med lärarna. Lärarna är inte vana att jobba tillsammans med bibliotekarier i någon större utsträckning. Lära vuxeneleverna att biblioteket är en bra studiemiljö. Få en bättre insikt i vilken service högskolebiblioteken erbjuder sina studenter. Ofta känner studenterna inte till vad deras eget högskolebibliotek kan erbjuda. Lära oss att använda de vanligaste databaserna som finns på resp. ub. Utbildning i bibliotekspedagogik. Få mer tid att försöka förnya sin kunskaper. Det kan gå långt tid mellan själva kompetensutvecklingen till när man verkligen använder sig av kunskaperna.. Rubbet: bemötandestörre kompetens när det gäller databassökningar kompetens inom hantering av informationsmängder (datareferenser etc.) osv. pedagogik pedagogisk utbildning teknisk utbildning 15

16 uppgradering av tekniskt kunnande pedagogisk presentation av källkritik. Handleda de som skriver uppsatser. viss teknisk uppdatering och kanske mer riktlinjer på vad viv vill tillhandahålla och vad som högskolan ska stå för 16

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet

en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet m ä n n i s k o r s l i k a v ä r d e en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet f r amst e g e t 7 innehåll 2 Kerstin Wockatz människors lika värde 3 Else-Gun Blomqvist, Örjan Peterson Läs- och skrivstöd

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer