Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08"

Transkript

1 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1

2 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått ut. Få besökare. undervisning i grupphandledning i mindre grupp Informationssökning i samband med uppsats-examensarbetes- eller papperskrivande. Introduktioner till nya studenter Undervisning i en speciell databas Undervisning inför examensarbete Enskild handledning VI bemöter studenter som vill lämna en litteraturlista Seniorsurfintroduktion att använda OPAC och referenskällor. ppt i klassrum gemensamma sökövningar i gruppinfo i internt informationsbladinfo till nyanställda hemsidor Undervisning för grundutbildningsstudenter och forskarstudenter Lärarna begär genomgång av biblioteket för sina grupper; bokprat. Enskilda genomgångar på studenters begäran. 2

3 Vid besök i årskurs 1 i samband med studieuppgift går jag igenom skolans länksamling i helklass. Elever får sedan boka tid enskilt eller i smågrupper för att få mera riktad visning. Årskurs två har en s k fackuppsats som är en förberedelse för projektarbetet. Då besöker jag ofta klassen för mer undervisning om bibl resurser. Inför treans projektarbete återkommer jag och pratar om Kulthaus processmodell och visar åter på resurserna på bibl. Kort genomgång av OPAC inkl. vår internetservice. Visning av våra databaser i mån av tid (både låntagarens och egen) Nästan uteslutande i enskilt möte med den studerande Släktforskning databasvecka skolbarngymnasiet friskolan föräldragrupper... Biblioteksvisning och info.sök för gymnasister Biblioteksvisningar för inbokade klassbesök där vi bl a visar vår opac och vissa databaser och berättar om bibliotekets service. Det finns också möjlighet för eleverna att boka enskild handledning vid behov. Enskild sökhjälp Infodiskarbete Workshops med inriktning på databassökning Introduktioner med genomgång av sökning webb mm Biblioteksintroduktioner till alla nya gymnasieelever i åk 1. Informationssökningslektion till alla gymnasieelever i åk 1. Surfa på biblioteket Nättjänster Biblioteksvisningar Visning av databaser Källkritik Sökstrategier Biblioteksintroduktioner databassökningar Infomationssökning i olika steg. Rundvandringar. Webb. introduktiongrupp undervisning sökhjälp Introduktionerpoänggivande kurserboka bibliotekarie etc. I samarbete med studievägledare för vuxenstuderande. För enskilda studenter vid behov. Källkritik biblioteksintroduktion informationssökning jag går ut i klasser och visar hur man använder bilbiotek. Eftersom det är integrerat skol- och folkbibliotek finns personal tillgänglig för att visa besökare man kan boka tid eller spontant. Visning av databasssökningar enskild handledning i lärplattformar hur man scannar e-posta m m Bibliotekskunskap informationssökning Respondenter: 28 3

4 4

5 Kommentar till föregående fråga: (Hur mycket tid ägnar du i genomsnitt åt en studerande inklusive förberedelse/efterarbete?) Tiden kan variera. Mycket beroende på hur studie- och biblioteksvan den studerande är. Vi har haft ytterst få bokade tider även om vi haft tjänste länge. Oftast lite mer än 1 timma men sällan två timmar. 10 minuter är nog minimum 30 min max beror på person visar lokaldatabaser och lånekortsfunktioner mm Eftersom den enskilda visningen synes vara den viktigaste för eleverna får den ta mycket tid om det går. Det är mycket individuellt och få som bokar tid. 1-2 timmar 1 timme till sökhjälpen och 1-2 timmar för förberedelse 10 min Det är väldigt olika hur lång tid det tar. Några behöver bara några minuter andra är väldigt ovana databassökare och behöver mer än en timme. den studerade kan boka bibliotekarie 1/2 tim Tiden är ofta svår att bedöma eftersom frågan kan vara liten dvs hjälp med att scanna. Eller stor då studenten behöver hjälp med uppkopplingar till skolan samt sökning av kurslitteratur. allt från 3 min till längre sekvenser beroende på vad eleven har behov av och vilken baskunskap studenten har- de flesta frågor är av kortare karaktär men det finns behov av mer djupgående undervisning ibland. Den tid man satsar på att ge bra undervisning sparar man in på att man får färre följdfrågor och att eleven jobbar mer självständigt sedan Respondenter: 13 Kommentar till föregående fråga: (Får studenten/vuxenstuderande samma service som andra besökare?) Inte riktigt eftersom den studerande ofta vill ha litteratur som inte finns på biblioteket utan måste fjärrlånas. Det känns ju särskilt viktigt att vara pedagogisk i mötet med elever. Allmänheten han få mer service rakt upp och ner. Studenterna får ofta mer hjälp till självhjälp så att de i högre grad klarar sig själva i fortsättningen. Eftersom jag arbetar på ett högskolebibliotek blir svaret att studenter får mer tid än vanliga låntagare. 5

6 Studenterna kanske frågar om mer hjälp än vad allmänheten gör. De är mera medvetna om vad för slags hjälp de kan få. Tar ofta mer tid eftersom de inte är så hemmastadda i internetsökningar eller ordbehandlingsprogram. Studerande är ofta mer krävande (inte alltid) insisterar på att litteraturen ordnas fram på olika sätt. Frågorna tar längre tid. Snabbare servicesnabba inköp bättre återkoppling omstyrning av fjärrlån.. Ibland upplever man att icke-studerande hamnar i bakgrunden om de inte håller sig framme. frågan om hur jag hjälper en stud vid info-disken ville jag bocka för alla alternativen - men det funkade inte kunde bara bocka för 3 Tar ofta mer tid i anspråk. Vi har generös inställning till fjärrlån av studentlitteratur studerande bör lära sig bibliotekssystem och kunna söka själva på det egna biblioteket Självklart får studenten mer hjälp än en vanlig låntagare. Oftast svåra o krångliga uppgifter som behöver diskuteras och letas. Försöker faktiskt ge samma service till alla Ja ibland får studenterna mer tid Tycker att det är självklart att alla låntagare får likvärdig hjälp Kan bero på hur påstrid studenten är. Vissa nöjer sig med att fråga vad vi har på vårt bibliotek medan andra kräver mer tid med fjärrlån. Men samma sak gäller för vanliga låntagare Respondenter: 19 6

7 Kommentar till föregående fråga: (Fjärrlånar biblioteket studie- eller kurslitteratur?) Fjärrlån är den tjänst som studerande efterfrågar mest. Folkbiblioteken köper in alldeles för lite kurslitteratur. Det är skrämmande hur dåligt intresserade man är av allmänna kurser t ex den om marknadsföring 7,5 poäng som jag går nujag tror inte ett enda folkbibliotek i Sverige har rätt upplaga på huvudboken Principels of managment. Jag har själv tillgång till fyra upplagor genom lån från olika ställen och det är 2008 som gäller de andra upplagorna är för gamla. Folk bilbioteken borde ägna sig mer år kurslistor än deckarinköp! Vårt kommunbibliotek sköter våra fjärrlån. Förekommer inte ofta. Största delen av fjärrlånen är kurslitt. Distansstuderandegymnasieelever är i majoritet. Känns självklart för oss. Vi ska stödja lärande och studerande på olika sätt. Fjärrlån ger oss goodwill! Tycker att det är lite märkligt att högskolebiblioteken inte servar eleverna med litteratur. Våra fjärrlån ökar i antal Ja inom sydostsamarbetet Vi hänvisar till vårt högskolebibliotek om de har boken eller överväger inköp Den största delen av våra fjärrlån är studielitteratur Biblioteket fjärrlånar bara till distansstuderande. Vi rekommenderar även studenten att gå till sitt högskolebibliotek då vi sett att boken finns på hyllan. Vi ringer ibland till högskolebiblioteket så att de kan lägga undan bokeneller så ber vi studenten själv ringa. 7

8 restriktivt Ej till distansstud vi fjärrlånar allt som går att fjärrlåna Fjärrlån görs ej av böcker som finns på biblioteket. Det finns alltid ett ref. ex av all kurslitt på bibl. Vi fjärrlånar som regel till alla studerande som inte är inskrivna vid närmaste universitet/högskola och till distansstuderande. Bibliotekets fjärrlån är till för studier och forskning i första hand När vi ser att de finns inne. Vi kollar ca 5 olika bibliotek och den är utlånad överallt så säger vi det. Respondenter: 20 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon fjärrlånepolicy när det gäller studieeller kurslitteratur?) Heltidsstudernande vid stadens universitet ska fjärrlåna där. Ibland kan jag söka efter önskade böcker likväl om de finns iom sydost + kalmar. Studenten ska ha undersökt möjligheten att låna media på eget högskolebiblioteksökt själv på närliggande folkbibliotek. Vi visar hur detta går till hur man reserverar hur man effektivt bevakar sina köplatser. Vi fjärrlånar om media går att anskaffa på något sättär det en kursbok med många res. rekommenderar vi eget köp. Vi lånar allt utan begränsningar även om vårt eget ex är utlånat. Restriktiva att låna in kurslitteratur till högskolestuderande i Växjö Vi skaffar allt som går att få tag i - antingen genom inköp eller fjärrlån I första hand görs beställning inom transportområdet därefter via Libris vi lånar först och främst från Sesim i andra hand från Libris vi tar ut en avgift (gäller all litteratur inte endast studie/kurslitt.) endast att den ska vara generös 8

9 Vi fjärrlånar in det som våra elever och våra lärare behöver Köper det som är köpbart. Fjärrlånar avancerad litteratur från högskolebiblioteken Lånar inte in böcker som vi själva äger och är utlånade. Vi köper i första hand in studielitteratur om vi har många som studerar samma ämne. Oftast återkommer beställningarna. Om det inte går ser vi efter om det går att beställa inom rimlig tid Går boken att få tag som fjärrlån och tiden räcker till för låntagaren? =Fjärrlån. Bedömer vi att fler kommer att behöva läsa boken? =Inköp. försöker följa de regler som finns Håller på med mediaplan Vi köper in böcker efter 2 fjärrlån om boken går att köpa in fortfarande eller om inte boken är väldigt dyr och smal Se föregående kommentar Att vi ska fjärrlåna kurslitteratur om vi inte har böckerna. Service till kommunens invånare. Vi kontrollerar att distansstud i första hand nyttjar sitt eget högskolebibl. Vi ger råd om vilken litteratur som är baslitt och bör lånas vi hjälper dem att hitta inköpskanaler vi gör därefter sökning för att se vad som bör kunna levereras i tid i övrigt råder vi dem att köpa eller köa på högskolans bibliotek. Samma som för andra fjärrlån (numera tidigare lånade vi bara inom regionen) Respondenter: 20 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon inköpspolicy när det gäller studieeller kurslitteratur?) Vi köper litteratur som har en bredare grupp läsare. Biblioteket köper all obligatorisk litteratur som finns i universitetets kurslistor. Vi köper ej in alltför smal litteratur den lånar vi istället. Vi har inte resurser att köpa kurslitteratur. Vi köper på efterfrågan. Jag studerar kurslittrerturlistor på 30 p nivå i histopria språ kekonominaturämnen det är där man lär sig var man kan hitta grundböckerna i olika ämnen! Vi har en policy som säger att om vi fjärrlånat boken tre gånger de senste åren ska vi köpa in den. Detta händer ofta med kurs/studielitteratur. Ofta har vi böckerna som efterfrågas men de är redan utlånade då lånar vi inom sydost regionen(sesim) Inte uttalad men om det är pedagogisk litteratur som flera kan komma att utnyttja köper vi in. Bedöms från fall till fall. 9

10 Litteraturen bör ha ett värde för fler låntagare alt litteraturen kan efterfrågas som fjärrlån fler gånger varför eget ex är mer ekonomiskt. Köper efterfrågad litteratur av allmämt intresse. köper om vi har mer än 2 fjärrberoende på åldernivåstudiegruppens storlek om titeln är svår att låna en medieplan finns Om en bok efterfrågas mer än en gång så försöker vi köpa den. köp det som är relevant köper in den studie/kurslitt. som det är stor efterfrågan på. Vi bedömer från fall till fall Vi köper det som går att köpa Vi köper media som är relevant för våra kunder och vårt bibliotek vilket innebär att vi köper mer allmänt inriktad studielitteratur ej alltför specifik. Vi ska ha all vår egen kurslitteratur och eftersom varje fjärrlån går först via inköp köps ju oftast denna litteratur in. Köper in om boken är intressant för allmänheten eller vi har flera studerande som efterfrågar Vi har en medieplan Alltid två kursref. Minst ett utlåningsex oftast fler. köper av mer allmänt intresse och ej på alltför hög nivåvissa ämnen som pedagogik och medicin tror jag vi prioriterar svarade just innan Efter ett antal fjärrlån köps böckerna oftast. Gäller ej litteratur på engelska. vi köper det som efterfrågas mest- litt som används av flera kurser eller populära kurser. Material som har även ett allmänt intresse för andra än studerande. Vad som framgår i mediaplanen kan skilja sig åt i olika ämnen Respondenter: 28 Kommentar till föregående fråga: (Tycker du att man tar tillräcklig hänsyn till den studerandes inköpsförslag?) Alla inköpsförslag behandlas lika oavsett vem de kommer ifrån Nej jag önskar att vi hade haft möjlighet att köpa in mer media. Jag får ofta frågor från folkbibliotket på kursböcker på högskolenivå som jag köpt in för fördjupning här på gymnasiet samma bok lånar jag ut gång på gång till folkbiblioteket eftersom 10

11 folkbiblioteket är fast i att kurslittertur är för svårt för våra låntagare Vi gör de flesta av våra inköp utifrån användarnas önskemål. Vi ser gärna att elever önskar böcker och tillgodoser dem i möjligaste mån. Vi tar stor hänsyn till alla inköpsförslag. Absolut! vi köper på förslag Vi är ganska generösa Studerande är den grupp som är mest prioriterad Inköpsförslag från studenter och personal på högskolan resulterar nästan alltid i ett inköp. Vi tar alltid hänsyn till alla inköpsförslagoch köper det mesta som föreslås ja Alla förfrågningar betraktas som inköpsförslag- Respondenter: 14 11

12 Kommentar till föregående fråga: (Lokaler och utrustning) Vi har en anpassad dator som behöver förnyas. Hemsidan kunde vara bättre anpassad för funktionshindrade. Tillgänglighetskonsult Maj Almén var med vid byggnationen av vårt bibliotek. Vi skulle behöva utrusta oss bättre men har svårt för att få gehör. Ingen efterfrågan. Hemsidan är alldeles ny och jag har ej hunnit testa tillgängligheten. Teknisk utrustning finns och lokalerna har godkänts av kommunens handikappråd. Vi brukar även passa på att fråga besökare med handikapp om de upplever några hinder när vi har möblerat om. våra anpassade datorer står för det mesta och väntar på support Svårt att bedöma egentligen eftersom det är sällan vi har funktionshindrade besökare Vi har ett nytt bibliotek men ändå finns det saker som bör bli bättre! En checklista för bibliotek önskar jag mig för att kolla av vilken status biblioteket har ur denna synpunkt. Gör gärna en sån och uppmana oss att kolla och diskutera och utvärdera! Och göra något åt det! Huvudbiblioteket är lokalmässigt bra anpassat stora brister på filialerna Vi önskar oss talsyntes som gör att man kan lyssna på hela sidan har vissa stycken inlästa. Det finns å många olika typer av handikapp att man inte kan hävda attt det fungerar för alla Lokalmässigt väntar vi på en hiss till andra våningen nedre våningen är okej. Utrustning för vissa handikapp är inte uppdaterat. Respondenter: 12 12

13 Kommentar till föregående fråga: (Finns det information på bibliotekets hemsida som riktar sig till studerande?) Vi har haft men sidan är under arbete. Men det kommer det snart att göra det är min förhoppning. Uppgifter om kontakt länkar boktips (även av elever)öppettider mm men kan förbättras avsevärt Vi har inte hunnit bygga upp hemsidan ännu eftersom den är alldeles ny. Källkritik informationssökning boktips m.m. Vi har 24-timmarsbiblioteket med databaser och artiklar vi tänker göra en Lilla Sökguiden Kompetens direkt - hitta din lärmiljö Vi har egentligen ingen särskild service för studenter det finns en bibliotekarie som till namnet är ansvarig för området men inte mycket praktisk verksamhet. Beror delvis på efterfrågan eftersom gymnasieskolan sköter sina elever själva och detsamma gäller för högskolan på plats. Respondenter: 10 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon specifik marknadsföring mot studerande?) Vi har affischer uppsatta på kommunens högskolecentrum. Dessutom finns en särskild organisation sammansatt av bibliotekvuxenutbildningenhögskolecentrumfolkhögskolastudieförbund och arbetsförmedling. Informera vid läsårsupptakt på universitetet om att vi finns. Försöker synas och märkas genom boktips och besök i klasser Info till gymnasieelever ges vid start. Till Campuselever vid förfrågan En folder för studerande endast på hemsidan 13

14 Via information som skickas hem till studenter som precis börjat studera samt olika anslag på hemsidan. i liten omfattning Jag visar den egna katalogen ibland och att de kan söka i bibliotek.se och libris själva om de vill Respondenter: 9 Vilka tjänster skulle du vilja erbjuda studerande i framtiden? Kunna utöka möjligheterna till mera utbildning i informationskomptens för studerande. Mer pedagogisk handledning. På samma nivå som idag men naturligtvis anpassade till framtida förhållanden och teknik. framför allt mera tid och mer pengar till inköp av kurslitteratur. Jag önskar att biblioketet var en självklar plats att gå till även vid högskolestudier vi har i nuläget inte en tillräckligt attraktiv miljö och inte heller kompetens i alla led. Ett kusnakpscentrum öppet ca 70 timmar i veckan med restaurang och bra teknik. Samma som idag. Vore kul om vi kunde ha mer kurslitteratur och att vi jhade tillgång till de baser som studenterna använder. Jag skulle vilja att vi kunde mer om den service som högskolorna har för distansstuderande. Chatt med bibliotekarie i studentmailen (är på g) Fler workshops Vet ej Boka en bibliotekarie Sökkurser i Internet o databaser Trådlöst nätverk. Bättre öppettider. Bättre utbildad personal. bättre hemsida som ger hjälp till självhjälp Det bör vara tydligare för en högskolestudent att använda sig av högskolebiblioteken i första hand. Det beror på vad de efterfrågar. I dagsläget har vi mest efterfrågan på fjärrlånetjänster. tjänster i mobilen längre öppettider Vi har precis startat med tjänsten Boka studiebibliotekarie. Flera databaser e-böcker. Tycker att vi redan idag har ett bra utbud med olika alternativ. Bättre hemsida med självinstruerande filmer hur man söker i olika databaser. Film är underskattat! Passar utmärkt på våra hemsidor! Hjälp till med det! Boka en bibliotekarie är en bra service som skulle kunna utnyttjas bättre. Snabbare fjärrlån men det verkar som om många högskolebibliotek har blivit mindre serviceminded gentemot sina egna studerande. Mer individanpassad/gruppanpassad handledning. vet ej en mer lugn arbetsplats där man kan koppla in sig till ett möte eller föreläsning riktade till distansstuderande I första hand hjälp till sjävhjälpt.ex. bättre utrustning samt sökundervisning 14

15 tillgång till kursutbud på utländska utbildningar. kursutbud för SFI Beror på efterfrågan Respondenter: 27 Vilka typer av kompetensutveckling skulle biblioteken behöva få för att kunna förbättra sin service till vuxenstuderande ytterligare? Mera om användningen av kataloger databaser länklistor digitala media samt av biblioteket. bibliotekspedagogik information och samverkan med högskolecentrum Vet ej Vi arbetar ständigt på det att sprida kompetens som finns internt. Kunskap kring att söka kurslitteratur. Bättre kontakter med universitet och högskolor. Fle ämneskompetenta bibliotekarier Regelbundna genomgångar av hur man söker i olika databaser nya webbplatser etc. Vet ej Hur skapa minisökkurser för vuxenstuderande; använda webben för ändamålet t ex? Sökmetodik - med pedagogiskt perspektiv Studiebesök på framåt folkbibliotek. Bättre samarbete med universitetsbiblioteket. Pengar från länsbiblioteket för litteaturinköp till högskolestuderande. ökat utbyte med högskolors bibliotek Bibliotekspedagogisk utgå från de studerandes önskemål Informationssökning databaskunskap (vilka olika som finns och hur man använder dem) Vet ej pedagogisk utbildning Tror att vi redan har den kontinuerliga kompetensutbildning som behövs. Bemötande är urvikitgt. Bör alltid påpekas och tränas. Mer samarbete med lärarna. Lärarna är inte vana att jobba tillsammans med bibliotekarier i någon större utsträckning. Lära vuxeneleverna att biblioteket är en bra studiemiljö. Få en bättre insikt i vilken service högskolebiblioteken erbjuder sina studenter. Ofta känner studenterna inte till vad deras eget högskolebibliotek kan erbjuda. Lära oss att använda de vanligaste databaserna som finns på resp. ub. Utbildning i bibliotekspedagogik. Få mer tid att försöka förnya sin kunskaper. Det kan gå långt tid mellan själva kompetensutvecklingen till när man verkligen använder sig av kunskaperna.. Rubbet: bemötandestörre kompetens när det gäller databassökningar kompetens inom hantering av informationsmängder (datareferenser etc.) osv. pedagogik pedagogisk utbildning teknisk utbildning 15

16 uppgradering av tekniskt kunnande pedagogisk presentation av källkritik. Handleda de som skriver uppsatser. viss teknisk uppdatering och kanske mer riktlinjer på vad viv vill tillhandahålla och vad som högskolan ska stå för 16

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Personalenkät juni-augusti 2006

Personalenkät juni-augusti 2006 Personalenkät juni-augusti 2006 Antal e-postmottagare: 107 Antal personer som fullföljt dialogen: 92 Svarsfrekvens beräknad på fullföljda: 86% Högskola/universitet 21 (Växjö 10, BTH 5, Kalmar 6) Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

6DPPDQVWlOOQLQJDYLQOHGDQGHHQNlWLQRPSURMHNWHW )UlPMDQGHDYYX[QDVOlUDQGHL6\GRVWDSULO

6DPPDQVWlOOQLQJDYLQOHGDQGHHQNlWLQRPSURMHNWHW )UlPMDQGHDYYX[QDVOlUDQGHL6\GRVWDSULO 1 (1) 6DPPDQVWlOOQLQJDYLQOHGDQGHHQNlWLQRPSURMHNWHW )UlPMDQGHDYYX[QDVOlUDQGHL6\GRVWDSULO %DNJUXQG 3URMHNWHW Projekt vuxnas lärande i Sydost med en regional konsulenttjänst syftar till att stärka samarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 2004 Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland KULDA-UTREDNINGEN, rapport Introduktion De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Handlingsplan för skolbibliotek

Handlingsplan för skolbibliotek Handlingsplan för skolbibliotek - gymnasiet Annevie Robertsson 2014-08-15 Bakgrund En handlingsplan är ett dokument som förklarar bibliotekens funktioner och framtida visioner. Det behövs för att skapa

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? A. Kvinna 50 72,5 B. Man 19 27,5 Total 69 100 98,6% (69/70) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 6 8,6 C. 35-64 28 40 D. 65-36 51,4 Total 70 100 100% (70/70)

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkäten är besvarad av 16 studenter (av 42 möjliga) vilket motsvarar 38%.

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

Göta mediegrupp möte 27 september 2016

Göta mediegrupp möte 27 september 2016 2016-10-02 Göta mediegrupp möte 27 september 2016 Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna Figaro/Linköpings bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Finspångs

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet T - Teknisk fysik Samlingsbild - Index Nöjd student T - Teknisk fysik 87 Nöjd student - LiTH Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (-6) 00 008 * livet som student på LiU?

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 8 Nöjd student - Filfak 78 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (9-7) Negativa % Positiva % 010 008 * livet som student på LiU? 8 9 8 81

Läs mer

Borås 2-3 oktober Elsa Gomez, Mitthögskolan i Härnösand Roland Tiger, Länsbibliotek Västernorrland Jan Wolf-Watz, Folkbiblioteket i Härnösand

Borås 2-3 oktober Elsa Gomez, Mitthögskolan i Härnösand Roland Tiger, Länsbibliotek Västernorrland Jan Wolf-Watz, Folkbiblioteket i Härnösand 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Elsa Gomez, Mitthögskolan i Härnösand Roland Tiger, Länsbibliotek Västernorrland Jan Wolf-Watz, Folkbiblioteket i Härnösand 6DPELEOLRWHNHWL+lUQ VDQG I inbjudan

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer