Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08"

Transkript

1 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1

2 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått ut. Få besökare. undervisning i grupphandledning i mindre grupp Informationssökning i samband med uppsats-examensarbetes- eller papperskrivande. Introduktioner till nya studenter Undervisning i en speciell databas Undervisning inför examensarbete Enskild handledning VI bemöter studenter som vill lämna en litteraturlista Seniorsurfintroduktion att använda OPAC och referenskällor. ppt i klassrum gemensamma sökövningar i gruppinfo i internt informationsbladinfo till nyanställda hemsidor Undervisning för grundutbildningsstudenter och forskarstudenter Lärarna begär genomgång av biblioteket för sina grupper; bokprat. Enskilda genomgångar på studenters begäran. 2

3 Vid besök i årskurs 1 i samband med studieuppgift går jag igenom skolans länksamling i helklass. Elever får sedan boka tid enskilt eller i smågrupper för att få mera riktad visning. Årskurs två har en s k fackuppsats som är en förberedelse för projektarbetet. Då besöker jag ofta klassen för mer undervisning om bibl resurser. Inför treans projektarbete återkommer jag och pratar om Kulthaus processmodell och visar åter på resurserna på bibl. Kort genomgång av OPAC inkl. vår internetservice. Visning av våra databaser i mån av tid (både låntagarens och egen) Nästan uteslutande i enskilt möte med den studerande Släktforskning databasvecka skolbarngymnasiet friskolan föräldragrupper... Biblioteksvisning och info.sök för gymnasister Biblioteksvisningar för inbokade klassbesök där vi bl a visar vår opac och vissa databaser och berättar om bibliotekets service. Det finns också möjlighet för eleverna att boka enskild handledning vid behov. Enskild sökhjälp Infodiskarbete Workshops med inriktning på databassökning Introduktioner med genomgång av sökning webb mm Biblioteksintroduktioner till alla nya gymnasieelever i åk 1. Informationssökningslektion till alla gymnasieelever i åk 1. Surfa på biblioteket Nättjänster Biblioteksvisningar Visning av databaser Källkritik Sökstrategier Biblioteksintroduktioner databassökningar Infomationssökning i olika steg. Rundvandringar. Webb. introduktiongrupp undervisning sökhjälp Introduktionerpoänggivande kurserboka bibliotekarie etc. I samarbete med studievägledare för vuxenstuderande. För enskilda studenter vid behov. Källkritik biblioteksintroduktion informationssökning jag går ut i klasser och visar hur man använder bilbiotek. Eftersom det är integrerat skol- och folkbibliotek finns personal tillgänglig för att visa besökare man kan boka tid eller spontant. Visning av databasssökningar enskild handledning i lärplattformar hur man scannar e-posta m m Bibliotekskunskap informationssökning Respondenter: 28 3

4 4

5 Kommentar till föregående fråga: (Hur mycket tid ägnar du i genomsnitt åt en studerande inklusive förberedelse/efterarbete?) Tiden kan variera. Mycket beroende på hur studie- och biblioteksvan den studerande är. Vi har haft ytterst få bokade tider även om vi haft tjänste länge. Oftast lite mer än 1 timma men sällan två timmar. 10 minuter är nog minimum 30 min max beror på person visar lokaldatabaser och lånekortsfunktioner mm Eftersom den enskilda visningen synes vara den viktigaste för eleverna får den ta mycket tid om det går. Det är mycket individuellt och få som bokar tid. 1-2 timmar 1 timme till sökhjälpen och 1-2 timmar för förberedelse 10 min Det är väldigt olika hur lång tid det tar. Några behöver bara några minuter andra är väldigt ovana databassökare och behöver mer än en timme. den studerade kan boka bibliotekarie 1/2 tim Tiden är ofta svår att bedöma eftersom frågan kan vara liten dvs hjälp med att scanna. Eller stor då studenten behöver hjälp med uppkopplingar till skolan samt sökning av kurslitteratur. allt från 3 min till längre sekvenser beroende på vad eleven har behov av och vilken baskunskap studenten har- de flesta frågor är av kortare karaktär men det finns behov av mer djupgående undervisning ibland. Den tid man satsar på att ge bra undervisning sparar man in på att man får färre följdfrågor och att eleven jobbar mer självständigt sedan Respondenter: 13 Kommentar till föregående fråga: (Får studenten/vuxenstuderande samma service som andra besökare?) Inte riktigt eftersom den studerande ofta vill ha litteratur som inte finns på biblioteket utan måste fjärrlånas. Det känns ju särskilt viktigt att vara pedagogisk i mötet med elever. Allmänheten han få mer service rakt upp och ner. Studenterna får ofta mer hjälp till självhjälp så att de i högre grad klarar sig själva i fortsättningen. Eftersom jag arbetar på ett högskolebibliotek blir svaret att studenter får mer tid än vanliga låntagare. 5

6 Studenterna kanske frågar om mer hjälp än vad allmänheten gör. De är mera medvetna om vad för slags hjälp de kan få. Tar ofta mer tid eftersom de inte är så hemmastadda i internetsökningar eller ordbehandlingsprogram. Studerande är ofta mer krävande (inte alltid) insisterar på att litteraturen ordnas fram på olika sätt. Frågorna tar längre tid. Snabbare servicesnabba inköp bättre återkoppling omstyrning av fjärrlån.. Ibland upplever man att icke-studerande hamnar i bakgrunden om de inte håller sig framme. frågan om hur jag hjälper en stud vid info-disken ville jag bocka för alla alternativen - men det funkade inte kunde bara bocka för 3 Tar ofta mer tid i anspråk. Vi har generös inställning till fjärrlån av studentlitteratur studerande bör lära sig bibliotekssystem och kunna söka själva på det egna biblioteket Självklart får studenten mer hjälp än en vanlig låntagare. Oftast svåra o krångliga uppgifter som behöver diskuteras och letas. Försöker faktiskt ge samma service till alla Ja ibland får studenterna mer tid Tycker att det är självklart att alla låntagare får likvärdig hjälp Kan bero på hur påstrid studenten är. Vissa nöjer sig med att fråga vad vi har på vårt bibliotek medan andra kräver mer tid med fjärrlån. Men samma sak gäller för vanliga låntagare Respondenter: 19 6

7 Kommentar till föregående fråga: (Fjärrlånar biblioteket studie- eller kurslitteratur?) Fjärrlån är den tjänst som studerande efterfrågar mest. Folkbiblioteken köper in alldeles för lite kurslitteratur. Det är skrämmande hur dåligt intresserade man är av allmänna kurser t ex den om marknadsföring 7,5 poäng som jag går nujag tror inte ett enda folkbibliotek i Sverige har rätt upplaga på huvudboken Principels of managment. Jag har själv tillgång till fyra upplagor genom lån från olika ställen och det är 2008 som gäller de andra upplagorna är för gamla. Folk bilbioteken borde ägna sig mer år kurslistor än deckarinköp! Vårt kommunbibliotek sköter våra fjärrlån. Förekommer inte ofta. Största delen av fjärrlånen är kurslitt. Distansstuderandegymnasieelever är i majoritet. Känns självklart för oss. Vi ska stödja lärande och studerande på olika sätt. Fjärrlån ger oss goodwill! Tycker att det är lite märkligt att högskolebiblioteken inte servar eleverna med litteratur. Våra fjärrlån ökar i antal Ja inom sydostsamarbetet Vi hänvisar till vårt högskolebibliotek om de har boken eller överväger inköp Den största delen av våra fjärrlån är studielitteratur Biblioteket fjärrlånar bara till distansstuderande. Vi rekommenderar även studenten att gå till sitt högskolebibliotek då vi sett att boken finns på hyllan. Vi ringer ibland till högskolebiblioteket så att de kan lägga undan bokeneller så ber vi studenten själv ringa. 7

8 restriktivt Ej till distansstud vi fjärrlånar allt som går att fjärrlåna Fjärrlån görs ej av böcker som finns på biblioteket. Det finns alltid ett ref. ex av all kurslitt på bibl. Vi fjärrlånar som regel till alla studerande som inte är inskrivna vid närmaste universitet/högskola och till distansstuderande. Bibliotekets fjärrlån är till för studier och forskning i första hand När vi ser att de finns inne. Vi kollar ca 5 olika bibliotek och den är utlånad överallt så säger vi det. Respondenter: 20 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon fjärrlånepolicy när det gäller studieeller kurslitteratur?) Heltidsstudernande vid stadens universitet ska fjärrlåna där. Ibland kan jag söka efter önskade böcker likväl om de finns iom sydost + kalmar. Studenten ska ha undersökt möjligheten att låna media på eget högskolebiblioteksökt själv på närliggande folkbibliotek. Vi visar hur detta går till hur man reserverar hur man effektivt bevakar sina köplatser. Vi fjärrlånar om media går att anskaffa på något sättär det en kursbok med många res. rekommenderar vi eget köp. Vi lånar allt utan begränsningar även om vårt eget ex är utlånat. Restriktiva att låna in kurslitteratur till högskolestuderande i Växjö Vi skaffar allt som går att få tag i - antingen genom inköp eller fjärrlån I första hand görs beställning inom transportområdet därefter via Libris vi lånar först och främst från Sesim i andra hand från Libris vi tar ut en avgift (gäller all litteratur inte endast studie/kurslitt.) endast att den ska vara generös 8

9 Vi fjärrlånar in det som våra elever och våra lärare behöver Köper det som är köpbart. Fjärrlånar avancerad litteratur från högskolebiblioteken Lånar inte in böcker som vi själva äger och är utlånade. Vi köper i första hand in studielitteratur om vi har många som studerar samma ämne. Oftast återkommer beställningarna. Om det inte går ser vi efter om det går att beställa inom rimlig tid Går boken att få tag som fjärrlån och tiden räcker till för låntagaren? =Fjärrlån. Bedömer vi att fler kommer att behöva läsa boken? =Inköp. försöker följa de regler som finns Håller på med mediaplan Vi köper in böcker efter 2 fjärrlån om boken går att köpa in fortfarande eller om inte boken är väldigt dyr och smal Se föregående kommentar Att vi ska fjärrlåna kurslitteratur om vi inte har böckerna. Service till kommunens invånare. Vi kontrollerar att distansstud i första hand nyttjar sitt eget högskolebibl. Vi ger råd om vilken litteratur som är baslitt och bör lånas vi hjälper dem att hitta inköpskanaler vi gör därefter sökning för att se vad som bör kunna levereras i tid i övrigt råder vi dem att köpa eller köa på högskolans bibliotek. Samma som för andra fjärrlån (numera tidigare lånade vi bara inom regionen) Respondenter: 20 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon inköpspolicy när det gäller studieeller kurslitteratur?) Vi köper litteratur som har en bredare grupp läsare. Biblioteket köper all obligatorisk litteratur som finns i universitetets kurslistor. Vi köper ej in alltför smal litteratur den lånar vi istället. Vi har inte resurser att köpa kurslitteratur. Vi köper på efterfrågan. Jag studerar kurslittrerturlistor på 30 p nivå i histopria språ kekonominaturämnen det är där man lär sig var man kan hitta grundböckerna i olika ämnen! Vi har en policy som säger att om vi fjärrlånat boken tre gånger de senste åren ska vi köpa in den. Detta händer ofta med kurs/studielitteratur. Ofta har vi böckerna som efterfrågas men de är redan utlånade då lånar vi inom sydost regionen(sesim) Inte uttalad men om det är pedagogisk litteratur som flera kan komma att utnyttja köper vi in. Bedöms från fall till fall. 9

10 Litteraturen bör ha ett värde för fler låntagare alt litteraturen kan efterfrågas som fjärrlån fler gånger varför eget ex är mer ekonomiskt. Köper efterfrågad litteratur av allmämt intresse. köper om vi har mer än 2 fjärrberoende på åldernivåstudiegruppens storlek om titeln är svår att låna en medieplan finns Om en bok efterfrågas mer än en gång så försöker vi köpa den. köp det som är relevant köper in den studie/kurslitt. som det är stor efterfrågan på. Vi bedömer från fall till fall Vi köper det som går att köpa Vi köper media som är relevant för våra kunder och vårt bibliotek vilket innebär att vi köper mer allmänt inriktad studielitteratur ej alltför specifik. Vi ska ha all vår egen kurslitteratur och eftersom varje fjärrlån går först via inköp köps ju oftast denna litteratur in. Köper in om boken är intressant för allmänheten eller vi har flera studerande som efterfrågar Vi har en medieplan Alltid två kursref. Minst ett utlåningsex oftast fler. köper av mer allmänt intresse och ej på alltför hög nivåvissa ämnen som pedagogik och medicin tror jag vi prioriterar svarade just innan Efter ett antal fjärrlån köps böckerna oftast. Gäller ej litteratur på engelska. vi köper det som efterfrågas mest- litt som används av flera kurser eller populära kurser. Material som har även ett allmänt intresse för andra än studerande. Vad som framgår i mediaplanen kan skilja sig åt i olika ämnen Respondenter: 28 Kommentar till föregående fråga: (Tycker du att man tar tillräcklig hänsyn till den studerandes inköpsförslag?) Alla inköpsförslag behandlas lika oavsett vem de kommer ifrån Nej jag önskar att vi hade haft möjlighet att köpa in mer media. Jag får ofta frågor från folkbibliotket på kursböcker på högskolenivå som jag köpt in för fördjupning här på gymnasiet samma bok lånar jag ut gång på gång till folkbiblioteket eftersom 10

11 folkbiblioteket är fast i att kurslittertur är för svårt för våra låntagare Vi gör de flesta av våra inköp utifrån användarnas önskemål. Vi ser gärna att elever önskar böcker och tillgodoser dem i möjligaste mån. Vi tar stor hänsyn till alla inköpsförslag. Absolut! vi köper på förslag Vi är ganska generösa Studerande är den grupp som är mest prioriterad Inköpsförslag från studenter och personal på högskolan resulterar nästan alltid i ett inköp. Vi tar alltid hänsyn till alla inköpsförslagoch köper det mesta som föreslås ja Alla förfrågningar betraktas som inköpsförslag- Respondenter: 14 11

12 Kommentar till föregående fråga: (Lokaler och utrustning) Vi har en anpassad dator som behöver förnyas. Hemsidan kunde vara bättre anpassad för funktionshindrade. Tillgänglighetskonsult Maj Almén var med vid byggnationen av vårt bibliotek. Vi skulle behöva utrusta oss bättre men har svårt för att få gehör. Ingen efterfrågan. Hemsidan är alldeles ny och jag har ej hunnit testa tillgängligheten. Teknisk utrustning finns och lokalerna har godkänts av kommunens handikappråd. Vi brukar även passa på att fråga besökare med handikapp om de upplever några hinder när vi har möblerat om. våra anpassade datorer står för det mesta och väntar på support Svårt att bedöma egentligen eftersom det är sällan vi har funktionshindrade besökare Vi har ett nytt bibliotek men ändå finns det saker som bör bli bättre! En checklista för bibliotek önskar jag mig för att kolla av vilken status biblioteket har ur denna synpunkt. Gör gärna en sån och uppmana oss att kolla och diskutera och utvärdera! Och göra något åt det! Huvudbiblioteket är lokalmässigt bra anpassat stora brister på filialerna Vi önskar oss talsyntes som gör att man kan lyssna på hela sidan har vissa stycken inlästa. Det finns å många olika typer av handikapp att man inte kan hävda attt det fungerar för alla Lokalmässigt väntar vi på en hiss till andra våningen nedre våningen är okej. Utrustning för vissa handikapp är inte uppdaterat. Respondenter: 12 12

13 Kommentar till föregående fråga: (Finns det information på bibliotekets hemsida som riktar sig till studerande?) Vi har haft men sidan är under arbete. Men det kommer det snart att göra det är min förhoppning. Uppgifter om kontakt länkar boktips (även av elever)öppettider mm men kan förbättras avsevärt Vi har inte hunnit bygga upp hemsidan ännu eftersom den är alldeles ny. Källkritik informationssökning boktips m.m. Vi har 24-timmarsbiblioteket med databaser och artiklar vi tänker göra en Lilla Sökguiden Kompetens direkt - hitta din lärmiljö Vi har egentligen ingen särskild service för studenter det finns en bibliotekarie som till namnet är ansvarig för området men inte mycket praktisk verksamhet. Beror delvis på efterfrågan eftersom gymnasieskolan sköter sina elever själva och detsamma gäller för högskolan på plats. Respondenter: 10 Kommentar till föregående fråga: (Har biblioteket någon specifik marknadsföring mot studerande?) Vi har affischer uppsatta på kommunens högskolecentrum. Dessutom finns en särskild organisation sammansatt av bibliotekvuxenutbildningenhögskolecentrumfolkhögskolastudieförbund och arbetsförmedling. Informera vid läsårsupptakt på universitetet om att vi finns. Försöker synas och märkas genom boktips och besök i klasser Info till gymnasieelever ges vid start. Till Campuselever vid förfrågan En folder för studerande endast på hemsidan 13

14 Via information som skickas hem till studenter som precis börjat studera samt olika anslag på hemsidan. i liten omfattning Jag visar den egna katalogen ibland och att de kan söka i bibliotek.se och libris själva om de vill Respondenter: 9 Vilka tjänster skulle du vilja erbjuda studerande i framtiden? Kunna utöka möjligheterna till mera utbildning i informationskomptens för studerande. Mer pedagogisk handledning. På samma nivå som idag men naturligtvis anpassade till framtida förhållanden och teknik. framför allt mera tid och mer pengar till inköp av kurslitteratur. Jag önskar att biblioketet var en självklar plats att gå till även vid högskolestudier vi har i nuläget inte en tillräckligt attraktiv miljö och inte heller kompetens i alla led. Ett kusnakpscentrum öppet ca 70 timmar i veckan med restaurang och bra teknik. Samma som idag. Vore kul om vi kunde ha mer kurslitteratur och att vi jhade tillgång till de baser som studenterna använder. Jag skulle vilja att vi kunde mer om den service som högskolorna har för distansstuderande. Chatt med bibliotekarie i studentmailen (är på g) Fler workshops Vet ej Boka en bibliotekarie Sökkurser i Internet o databaser Trådlöst nätverk. Bättre öppettider. Bättre utbildad personal. bättre hemsida som ger hjälp till självhjälp Det bör vara tydligare för en högskolestudent att använda sig av högskolebiblioteken i första hand. Det beror på vad de efterfrågar. I dagsläget har vi mest efterfrågan på fjärrlånetjänster. tjänster i mobilen längre öppettider Vi har precis startat med tjänsten Boka studiebibliotekarie. Flera databaser e-böcker. Tycker att vi redan idag har ett bra utbud med olika alternativ. Bättre hemsida med självinstruerande filmer hur man söker i olika databaser. Film är underskattat! Passar utmärkt på våra hemsidor! Hjälp till med det! Boka en bibliotekarie är en bra service som skulle kunna utnyttjas bättre. Snabbare fjärrlån men det verkar som om många högskolebibliotek har blivit mindre serviceminded gentemot sina egna studerande. Mer individanpassad/gruppanpassad handledning. vet ej en mer lugn arbetsplats där man kan koppla in sig till ett möte eller föreläsning riktade till distansstuderande I första hand hjälp till sjävhjälpt.ex. bättre utrustning samt sökundervisning 14

15 tillgång till kursutbud på utländska utbildningar. kursutbud för SFI Beror på efterfrågan Respondenter: 27 Vilka typer av kompetensutveckling skulle biblioteken behöva få för att kunna förbättra sin service till vuxenstuderande ytterligare? Mera om användningen av kataloger databaser länklistor digitala media samt av biblioteket. bibliotekspedagogik information och samverkan med högskolecentrum Vet ej Vi arbetar ständigt på det att sprida kompetens som finns internt. Kunskap kring att söka kurslitteratur. Bättre kontakter med universitet och högskolor. Fle ämneskompetenta bibliotekarier Regelbundna genomgångar av hur man söker i olika databaser nya webbplatser etc. Vet ej Hur skapa minisökkurser för vuxenstuderande; använda webben för ändamålet t ex? Sökmetodik - med pedagogiskt perspektiv Studiebesök på framåt folkbibliotek. Bättre samarbete med universitetsbiblioteket. Pengar från länsbiblioteket för litteaturinköp till högskolestuderande. ökat utbyte med högskolors bibliotek Bibliotekspedagogisk utgå från de studerandes önskemål Informationssökning databaskunskap (vilka olika som finns och hur man använder dem) Vet ej pedagogisk utbildning Tror att vi redan har den kontinuerliga kompetensutbildning som behövs. Bemötande är urvikitgt. Bör alltid påpekas och tränas. Mer samarbete med lärarna. Lärarna är inte vana att jobba tillsammans med bibliotekarier i någon större utsträckning. Lära vuxeneleverna att biblioteket är en bra studiemiljö. Få en bättre insikt i vilken service högskolebiblioteken erbjuder sina studenter. Ofta känner studenterna inte till vad deras eget högskolebibliotek kan erbjuda. Lära oss att använda de vanligaste databaserna som finns på resp. ub. Utbildning i bibliotekspedagogik. Få mer tid att försöka förnya sin kunskaper. Det kan gå långt tid mellan själva kompetensutvecklingen till när man verkligen använder sig av kunskaperna.. Rubbet: bemötandestörre kompetens när det gäller databassökningar kompetens inom hantering av informationsmängder (datareferenser etc.) osv. pedagogik pedagogisk utbildning teknisk utbildning 15

16 uppgradering av tekniskt kunnande pedagogisk presentation av källkritik. Handleda de som skriver uppsatser. viss teknisk uppdatering och kanske mer riktlinjer på vad viv vill tillhandahålla och vad som högskolan ska stå för 16

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost 1 Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost Birgitta Hellman Magnusson, april 5 Slutversion 551 Innehåll: Inledning, sid. Förslag till basnivå

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

LIBRIS LIBRIS LIBRIS LIB SOM SOM SOM SOM LOKAL LOKAL LOKAL L OPAC OPAC OPAC O

LIBRIS LIBRIS LIBRIS LIB SOM SOM SOM SOM LOKAL LOKAL LOKAL L OPAC OPAC OPAC O LIBRIS LIBRIS LIBRIS LIB SOM SOM SOM SOM LOKAL LOKAL LOKAL L OPAC OPAC OPAC O 2009-03-31 En konsekvensbeskrivning av Akademi Sydost Anna Stockman, Blekinge Tekniska Högskola, Eva Norling, Blekinge Tekniska

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Kommentarer: Verksamheten fortsätter att växa vid de tre biblioteken. Antalet utlån t o m oktober 2001 (59 600) är redan nästan lika många som under hela 2000 (60

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap och gemenskap? Med fokus på användaren fördjupad

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer