Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER"

Transkript

1 Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER

2 Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade av dessa värden är integritet som vi anammar på följande sätt: Vi är ärliga, rättframma och etiska i alla våra mellanhavanden med kunder, leverantörer och entreprenörer, samt med varandra. Vi arbetar på att bygga upp förtroende hos varandra och att noggrant efterleva de lagar som styr vår affärsverksamhet, inte bara som en juridisk förpliktelse, utan också för att det är att göra det rätta. Detta dokument innehåller de principer och uppträdandestandarder som vi förväntar oss att var och en på Sun Chemical ska anamma och garantera.ta dig tid till att läsa och förstå dessa standarder och riktlinjer. Om du behöver mer information eller har en fråga angående rätt uppträdande i en särskild situation kan du självklart ta upp det inom din organisation genom att fråga din chef. Eller kontakta oss direkt, om du anser att en särskild fråga inte kan uppmärksammas lokalt. Du får mer än bara en enkel deklaration om vår etik. Du håller varje dag hela bolagets rykte i dina händer. I egenskap av representant för Sun Chemical, kan dina affärsbeslut och ditt uppträdande återspeglas på dina medarbetare och på hela bolaget och därför måste det vara klanderfritt. Om vi alla konsekvent väljer den rätta vägen, kan vi förvänta oss att vårt företag kommer att fortsätta vara känt för sitt rykte om ärlighet, integritet och rättvisa handlingar. Sun Chemical kan inte vara framgångsrikt utan en institutionaliserad process för att göra det rätta och vi kommer att bli framgångsrika genom att vara ett företag känt för sin integritet. Rudi Lenz Chef och VD James R. Van Horn Sr. Vice VD och chefsjurist 1

3 Standarder och riktlinjer för affärsmässigt uppträdande Innehållsförteckning Sidan 1 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 9 Sidan 11 Sidan 15 Sidan 17 Sidan 24 Sidan 27 Sidan 28 Några ord om affärsmässigt uppträdande Våra värderingar Vad är grunden för affärsmässigt uppträdande? Dina rättigheter som anställd: Respekt, värdighet och sekretess Ditt ansvar att undvika potentiella intressekonflikter och att skydda Sun Chemicals egendom Policy för antikorruption och mutor Ditt förhållande till kunder, leverantörer och externa parter Ditt förhållande till myndigheter Insiderhandel Vart du kan hitta information (Index) 2

4 Våra värderingar Passion för förträfflighet. Vi är motiverade av en känsla av stolthet att kunna uppfylla de högsta standarderna och vara bäst på det vi gör. Vi tar initiativ och strävar efter kontinuerlig kvalitetsförbättring, i tron att passionen att lära och växa är nyckeln till förträfflighet. Vi känner ett åtagande att sträva efter våra mål med entusiasm, en obeveklig och målmedveten känsla av angelägenhet och en vinnarattityd. Integritet. Vi är ärliga, rättframma och etiska i alla våra mellanhavanden med kunder, leverantörer och entreprenörer och med varandra. Vi arbetar med att bygga upp förtroende hos varandra och att noggrant efterleva de lagar som styr vår affärsverksamhet, inte bara som en juridisk förpliktelse, utan också för att det är det rätta att göra. Innovation. Vi söker alltid nya lösningar som ger mer värde åt våra kunder. Vi stödjer våra anställdas kreativitet, deras strategiska tänkande och envishet vid utvecklandet av dessa lösningar. Vi söker kontinuerligt framåtskridande genom att anpassa dagens procedurer och genom forskning och utveckling. Vi lär oss från våra misslyckanden och från våra framgångar. Ansvar. Vi tar individuellt och som ett företag fullt ansvar för vår prestation och för våra arbetsprodukter, vare sig de finns på kontoret, i laboratoriet eller på fabriksgolvet. Vi tillkännager vårt ansvar för det slutliga resultatet av det vi gör och erkänner att vår prestation har ett direkt inflytande för framgången för våra medarbetare, kunder och vårt företag. Samarbete. Vi tror på gränslösa möjligheter med gemensamma ansträngningar. Vi uppnår förträfflighet genom att sätta kollektiva mål framför privata intressen. Vi motiverar och uppmuntrar varandra och stödjer meningsfullt samarbete bland kollegor från olika bakgrunder och verksamhetsområden. Vi respekterar individuella skillnader, värdesätter variation och delar vår kunskap över hela företaget. Respekt för individen. Vi tror på värdigheten, värdet och den kreativa potentialen hos alla människor. Vi erkänner behovet av balans mellan arbete och fritid och behandlar alla anställda rättvist och konsekvent. Vi belönar och ger erkännande för prestation, värdesätter expertkunskaper och söker aktivt anställdas engagemang och bidrag. Vi investerar i personlig tillväxt och utveckling och erbjuder våra anställda en miljö där alla kan påverka och hitta tillfredsställelse. Ledarskap. Vi är den långsiktiga partnern och globala ledaren inom vår industri. Vi strävar kontinuerligt efter att bli bäst på det vi gör både som företag och som enskilda individer. Vi uppskattar kvaliteterna av personligt ledarskap - kompetens, tillförsikt och en passion att överträffa förväntningar och vi inspirerar andra att göra det samma. Vi erbjuder våra kunder produkter och tjänster av högsta kvalitet. 3

5 Lojalitet. Vi känner en koppling till företaget och uppvisar åtagande och hängivenhet mot våra kunder och mot varandra. Vi delar generöst med oss av vår vishet och erbjuder våra bästa råd och vår uppmuntran till kollegor. Vi löser problem med öppenhet och uppriktighet. Vi är stolta över att vara en del av Sun Chemical och vårdar detta på ett personligt sätt. Vi tror att vi kommer att jobba tillsammans under en lång tid. Mod. Vi värdesätter och uppmuntrar innovation och risktagande på alla nivåer. Vi kämpar för förändring och arbetar på att övervinna hinder för framgång, samtidigt som vi förblir flexibla och anpassningsbara. Även om vår dynamiska miljö ofta kräver snabba svar och djärv handling, räds vi inte att ta initiativ eller att göra misstag, därför att vi vet att försök och misstag är en integrerad del av inlärningen. Kundfokus. Vårt syfte är enkelt - att alltid kunna erbjuda alla kunder, både interna och externa, produkter och tjänster som har obeveklig kvalitet - är felfria, levereras i tid. Vi anpassar våra aktiviteter till att förbättra och maximera värdet till våra kunder. Vi gör detta genom att förutse deras behov, överträffa kraven och att hela tiden sträva efter att förbättra oss. Kommunikation. Vi stöder och uppmuntrar öppen kommunikation och meningsfullt samarbete bland kollegor från varierande bakgrunder och verksamhetsområden. Vi håller oss fullt informerade och involverade i affärsverksamheten. Vi delar fritt med oss av information och litar på samarbetsviljan hos våra kollegor. Vi tror på fritt och ärligt utbyte av idéer, både internt och externt. Gemenskapsanda. Vi tror på att bibehålla arbetsmiljöer där hälsan och säkerheten för våra anställda och grannar värdesätts. Vi utvecklar bara produkter som kan tillverkas, användas och kasseras på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Vi sparar resurser. Vi uppmuntrar våra anställda att spela en aktiv roll i de samhällen där vi bor och arbetar. 4

6 Vad är grunden för affärsmässigt uppträdande? Som anställd på Sun Chemical är du skyldig att känna till och agera enligt en uppträdandekod som stämmer överens med våra värderingar. Ingen förväntar sig att du ska vara en juridisk expert. Fokus ligger således på att göra det rätta. Riktlinjer, såsom denna broschyr, är viktiga vid utvecklandet av en gemensam uppsättning av värderingar som styr vår affärsverksamhet på Sun Chemical. Här följer en sammanfattning av de standarder som var och en på Sun Chemical förväntas leva upp till: Lyd alla gällande lagar som styr vår affärsverksamhet. Sträva efter att vara ärlig, rättvis och pålitlig i alla dina mellanhavanden. Undvik alla intressekonflikter mellan ditt arbete och ditt privatliv. Värdesätt variation genom att iaktta rättvisa anställningsmetoder för alla medarbetare. Sträva efter att skapa en säker arbetsplats och att skydda miljön. Respektera rättigheterna, värdigheten och sekretessen hos andra anställda och andra enskilda personer som du har att göra med å företagets vägnar. Se till att våra arbetsmiljöer är fria från trakasserier och diskriminering i alla former. Skydda Sun Chemicals företagsegna och konfidentiella information från oegentligt offentliggörande. Ta inte emot och erbjud inte några oegentliga betalningar, gåvor eller tacksamhetsbevis från eller till någon kund, leverantör, myndighetsperson eller tredje part. Ta inte emot någon konfidentiell information från en annan person eller ett företag. Underteckna inte heller någon sekretessöverenskommelse som gynnar en tredje part, utan ett giltigt godkännande och en juridisk granskning. Ingå inte någon kontraktsmässig skyldighet utan ordentligt godkännande och juridisk granskning. Se till att all ekonomisk arkivinformation som tillhör Sun Chemical är korrekt, korrekt och fullständigt återspeglar den beskrivna transaktionen, samt efterlever alla gällande lagar och redovisningsstandarder. Se till att dina affärsrelationer med Sun Chemicals kunder, leverantörer, konkurrenter och myndigheter överensstämmer med alla gällande lagar, inklusive lagar om konkurrens, antitrust, förbud gentemot mutor, ekonomiska transaktioner, skatt och antiterrorism. Är det allt? Den korta sammanfattningen på denna sida begränsar eller inskränker inte standarderna och riktlinjerna för affärsmässigt uppträdande för Sun Chemical. Den är bara avsedd att introducera några av de viktiga begrepp som stöder vårt företags värderingar. Sunt förnuft och en grundläggande förståelse för juridiska och etiska principer, bör vara allt du behöver för att kunna göra din del för att upprätthålla en hög uppträdandestandard och bevara företagets rykte. Läs noggrant igenom standarderna och riktlinjerna för affärsmässigt uppträdande (Business Conduct Standards och Guidelines) i denna broschyr. Dessa förklaringar kommer att göra det lättare för dig att identifiera juridiska och etiska frågeställningar i takt med att de uppstår och för att kunna hjälpa dig att lösa dem. 5

7 Vad finns det för nationella skillnader? Vi är ett globalt företag och har därför en uppsättning globala standarder och riktlinjer. Även om vi har ansträngt oss att inte använda en USA- eller EU-centrerad ton, är referenser till amerikanska och EU- lagar oundvikliga, eftersom en stor del av vår affärsverksamhet involverar transaktioner med USA eller EU. Sun Chemical inser att lagar varierar från land till land och från område till område och vi kräver att anställda efterlever de lagar som är gällande på deras platser och för de transaktioner de genomför. Detta är emellertid bara en minimumstandard. I den omfattning som standarderna och riktlinjerna för affärsmässigt uppträdande är striktare än lokal lagstiftning, kräver Sun Chemical efterlevnad med de högre globala affärsstandarderna som uttrycks här. Detta är det sätt på vilket vi kan säkerställa en rättvis och konsekvent behandling av våra anställda, kunder och leverantörer över hela världen. Vem måste följa dessa riktlinjer? Dessa standarder och riktlinjer gäller för alla av Sun Chemicals anställda, tjänstemän, direktörer, ombud, rådgivare och konsulter över hela världen, inklusive alla funktionella avdelningar eller enheter, samt Sun Chemical Group B.V.-styrda dotterbolag och dess samriskföretagpartners som företaget utövar styrelsekontroll över, var de än finns. När orden företag eller Sun Chemical används i denna broschyr, betyder de inte bara hela vår grupp av företag och filialer, utan också det lokala företaget, divisionen eller den funktionella enhet som du arbetar för. De standarder och riktlinjer som redovisas i denna broschyr, är en redovisning av principer för individuellt och affärsmässigt uppträdande och skapar inte på något sätt några kontraktsmässiga eller andra anställningsrättigheter eller någon garanti för fortsatt anställning, såtillvida all anställning, om det inte på annat sätt omfattas av ett skriftligt kontrakt, kan avslutas när som helst, antingen av dig eller av företaget, med eller utan anledning och med eller utan förhandsvarning. Vad innebär efterlevnad? Sun Chemicals standarder för företagsuppträdande återspeglar och kräver gemensamt ansvar av företaget och alla våra anställda, att efterleva de lagar som styr företagets aktiviteter runtom i världen, att efterfölja de högsta etiska standarderna och att agera som ansvarsfulla medlemmar i de samhällen där vi är verksamma. Dessa standarder för affärsmässigt uppträdande har strukturerats för att ge Sun Chemicals anställda över hela världen den nödvändiga information som behövs för att uppfylla företagets mål och syften, i dess strävan efter globala affärsrelationer. Alla anställda är ansvariga att efterleva dessa standarder och myndigheters lagar och bestämmelser som gäller för företagets aktiviteter, samt andra principer och procedurer som kan införlivas av företaget. Chefer är ansvariga för att se till att alla anställda i deras grupp förstår och efterlever dessa standarder. Företagets framgång i att uppfylla dess juridiska och etiska förpliktelser, beror på att var och en av oss ber om råd innan problem uppstår och rapporterar händelser som kan tänkas bryta mot standarderna och riktlinjerna för affärsmässigt uppträdande. Det spelar ingen roll om en anställd ägnar sig åt olagligt eller oetiskt uppträdande för att skapa fördelar för sig själv och andra, eller om denne gör så i ett vilselett försök att gynna Sun Chemical. Kort sagt är oetiskt eller olagligt uppträdande oacceptabelt på Sun Chemicals arbetsplats. 6

8 Vad gör jag om jag hittar ett eventuellt problem gällande brist på efterlevnad? Du uppmuntras att göra varje ansträngning för att säkerställa att företaget fortsätter att efterleva standarderna och riktlinjerna för affärsmässigt uppträdande. Därför begärs det och uppmuntras att du och alla anställda rapporterar brist på efterlevnad av säkerhet, lagstiftning eller företagets principer, till sina chefer, chefsjuristen, ekonomichefen eller till verksamhetschefen, eller till Etiklinjen (Ethics Line), så att en analys av situationen fullföljs och nödvändiga korrigerande åtgärder kan tas för att lösa alla eventuella efterlevnadsproblem. Det är Sun Chemicals princip att stödja och skydda varje person som i god tro rapporterar misstänkt brist på efterlevnad. Alla rapporter gällande eventuell brist på efterlevnad av lagstiftningen eller företagets principer, kommer att utvärderas rättvist och omgående och kommer att behandlas konfidentiellt i den mån som omständigheterna tillåter. Chefsjuristen eller en annan lämplig chef på företaget kommer att koordinera den nödvändiga utvärderingen. Det är viktigt att den person som rapporterar problemet INTE genomför någon egen utredning, eftersom det kan innebära komplexa juridiska problem. Hur är det med samarbete vid en undersökning? Alla anställda förväntas samarbeta vid undersökningen av alla påstådda överträdelser. Om det fastställs att det krävs en korrigerande åtgärd, kommer företaget och dess högsta företagsledning att bestämma vilka steg som ska tas för att korrigera situationen och förebygga en upprepning. Vem kan svara på mina frågor? Dessa standarder och riktlinjer kan inte tillhandahålla definitiva svar på alla frågor du kan ställas inför medan du arbetar på Sun Chemical. Därför måste vi lita på vårt eget sunda förnuft och goda omdöme för vad som krävs för att efterfölja Sun Chemicals höga standarder, inklusive när det är korrekt att söka vägledning för rätt uppträdande. Om du har frågor angående dessa standarder och riktlinjer, företagets relaterade principer eller procedurer, eller de lagar som styr dina aktiviteter å Sun Chemicals vägnar, eller om du känner ett behovav att söka vägledning gällande en juridisk eller etisk fråga,ska du rådfråga din chef eller din lokala VD. Om de inte kan hjälpa dig, kan du kontakta chefsjuristen, ekonomichefen, den verkställande direktören eller Etiklinjen (Ethics Line). All korrespondens skickas till: Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ U.S.A. Eric R. Finkelman, chefsjurist Tel: Fax: (konfidentiellt) E-post: 7

9 Gerry Brady, ekonomichef Tel: Fax: (konfidentiellt) E-post: Rudi Lenz, President och VD Tel: Fax: (konfidentiellt) E-post: eller kontakta Ethics Line 8

10 Dina rättigheter som anställd: Respekt, värdighet och sekretess Vad är Sun Chemicals synpunkt gällande lika möjligheter? Sun Chemical är medvetna om att dess största styrka ligger i skickligheten och förmågan hos de anställda. Vi förväntas hålla oss själva ansvariga för att nå de högsta professionella standarderna, med ömsesidig respekt som grund för alla professionella relationer. En viktig del av detta är frihet från diskriminering, rädsla, trakasseri och andra negativa sociala problem. Sun Chemical åtar sig därför att se till att våra anställda har en så positiv och frihetsbaserad arbetsmiljö som möjligt. Även om specifika program för mänskliga resurser och principer har detaljerade skillnader mellan divisioner, verksamhetsenheter, dotterbolag eller filialer, har övergripande mål etablerats som vägledning för företagets aktiviteter för arbetsrelationer. Det är företagets policy att: Erbjuda lika möjligheter för alla individer vid rekrytering, anställning, utveckling, befordran och kompensation och alla andra villkor och bestämmelser för anställning utan hänsyn till ras, religion, kön, hudfärg, ålder, äktenskaplig status, sexuell läggning, fysiskt eller mentalt handikapp, krigsveteranstatus eller nationellt ursprung. Upprätthålla en professionell, säker, drogfri och diskrimineringsfri arbetsmiljö. Erkänna och kompensera anställda baserat på deras prestationer och att ge en konkurrenskraftig uppsättning förmåner. Vad är trakasserier? Sun Chemicals riktlinje och lagarna i många länder, förbjuder alla typer av trakasserier, nollning, skrämseltaktik och hämnd på arbetsplatsen, eller på någon företags- eller affärsrelaterad tillställning, ett evenemang eller ett möte. Förbjudna utövanden inkluderar, men är ej begränsade till: Verbala trakasserier: Invektiv, oförskämdheter, nedvärderande kommentarer, hot eller skrämmande språk av en etnisk, rasistisk, religiös eller sexuell natur. Visuella trakasserier: Nedvärderande, förolämpande, hotande, nedsättande skriftliga, tryckta eller elektroniska material, gester, bilder eller fysiska objekt som visas, skickas till en annan person eller som görs tillgänglig för andra att se och som är av en förolämpande, etnisk, rasistisk, religiös eller sexuell natur. Fysiska trakasserier: Ovälkommet vidrörande, nollning eller fysiskt störande av en person eller en persons privata egendom. Sexuella trakasserier: Ovälkomna sexuella närmanden, oavsett om det finns ett underförstått eller uttryckligt villkor för anställning, befordran eller en annan förmån, eller ett hot om en negativ anställningsåtgärd om sådana krav avvisas. 9

11 Vedergällning: Negativ handling som utförs mot en anställd som har kommit med ett internt eller externt påstående eller som har gett bevis som stöder ett påstående om diskriminering eller trakasserier. Klagomål angående diskriminering och trakasserier bör hänvisas till din chef, personalavdelningen eller Sun Chemicals juridiska avdelning. Vilken är vår riktlinje för sekretess på arbetsplatsen? Det är Sun Chemicals riktlinje att efterleva gällande juridiska krav rörande sekretess på arbetsplatsen. Anställda och entreprenörer bör emellertid vara medvetna om att de kan komma att ha begränsade rättigheter till sekretess, vad gäller information eller filer som sköts av dem eller av företaget gällande Sun Chemicals egendom, eller som överförs eller lagras genom Sun Chemicals datasystem, röstmeddelanden, e-post eller andra tekniska eller elektroniska resurser, med undantag av information eller filer som sköts av företagets personalavdelning eller som specifikt regleras av lagstiftningen. Företaget kan åsidosätta alla gällande datorlösenord för att inspektera, undersöka eller söka igenom en anställds datafiler eller överföringar, röstmeddelanden, e-post eller andra av Sun Chemicals media där information lagras eller överförs till. (Inom Europeiska Unionen skyddar och kontrollerar specifika lagar och direktiv det som betraktas som personlig och privat information, även om den sparas på företagets system och det är Sun Chemicals riktlinje att efterleva sådana lagar och direktiv.) Sekretesslagar som relaterar till en anställds personliga, privata information ändras avsevärt i många länder till följd av den breda tillgängligheten av information via elektroniska och andra kommunikationsmedel. Sun Chemicals riktlinje är att efterleva alla de sekretesslagar och alla av Europeiska Unionens direktiv som gäller för privat, personligt identifierbar information som relaterar till dess anställda. Eftersom dessa lagar är komplexa, kan inte denna broschyr i detalj redovisa alla specifika åtgärder som krävs av företaget. I allmänhet kräver Sun Chemicals riktlinje: Skriftligt meddelande till den anställde och erhålla ett skriftligt förhandsgodkännande, om att privat, personligt identifierbar information samlas in av företaget från en annan källa än den anställde. Skriftligt medgivande från den anställde före offentliggörande, om privat, personligt identifierbar information om den anställde som tänker delas ut till någon tredje part, utöver den information som krävs enligt lag ska delas med andra som en nödvändig del av administrationen av företagets sjukförsäkring, pensionsförmåner eller andra anställningsförmåner eller program som sköts av företaget åt dess anställda eller på annat sätt tillåts eller erfordras enligt lagstiftningen. Information angående tidigare anställda kommer att hemlighållas på samma sätt som information rörande nuvarande anställda. Tillgång till privat, personligt identifierbar information är begränsad till våra anställda och till tredje parts tjänsteleverantörer som vi anser behöver känna till denna information för att på ett korrekt sätt kunna administrera företagets planer, program, förmåner och anställningsfunktioner som relaterade till din anställning inom företaget. 10

12 Ditt ansvar att undvika potentiella intressekonflikter och att skydda Sun Chemicals egendom Som anställd på Sun Chemical har du ett ansvar att genomföra dina åtaganden i överensstämmelse med Sun Chemicals bästa intresse. Som ett minimum, måste du undvika intressekonflikter, skydda Suns konfidentiella information från obehörig användning eller offentliggörande och att efterleva dess principer som täcker din användning av företagets egendom och ditt interagerande med andra anställda. Vad innebär en intressekonflikt? En intressekonflikt uppstår i varje situation där det finns en potential till delade lojaliteter mellan dina personliga intressen och/eller en tredje parts intressen och dina skyldigheter mot Sun Chemical. Vanligtvis uppstår en intressekonflikt när en anställd använder sin anställning för att främja ett privat ekonomiskt intresse eller för att utföra arbete utanför företaget. En konflikt existerar när en persons privata åtgärder inte ligger i linje med företagets affärsintressen. Aktiviteter som är verkliga intressekonflikter accepteras aldrig. Aktiviteter som ger intrycket av en intressekonflikt måste också undvikas. Exempel på intressekonflikter inkluderar: Att arbeta för två eller flera arbetsgivare på samma gång eller att personligen dra fördel av, att utföra arbete för, eller tjänstgöra som konsult, rådgivare, anställd eller chef för något utomstående vinstdrivande företag, om detta inte uttryckligen har skriftligen godkänts av VD:n eller ekonomichefen. Att personligen dra nytta av, att utföra något arbete för, eller tjänstgöra som konsult, rådgivare, anställd eller chef för någon konkurrent, leverantör eller kund. Att sälja några produkter eller tjänster som konkurrerar med eller liknar de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Sun Chemical. Att driva ett utomstående vinstdrivande företag, om detta inte uttryckligen skriftligen har godkänts av VD:n eller ekonomichefen. Att använda Sun Chemicals utrustning, tillgångar eller tid för att ägna sig åt aktiviteter som inte gäller Sun Chemical, om detta inte uttryckligen skriftligen har godkänts av VD:n eller ekonomichefen. Att delta i någon ekonomisk transaktion eller att inneha eller kontrollera något ekonomiskt intresse hos någon konkurrent, kund eller leverantör, förutom innehav av mindre än 5 % intresse i ett företag vars värdepapper är börsnoterade på en nationell aktiebörs. Att personligen utnyttja affärsmöjligheter som rättmätigt tillhör företaget. Att delta i affärstransaktioner med företaget för personlig vinning eller vinst, direkt eller indirekt, för dig själv eller för någon inhemsk partner eller familjemedlem, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från VD:n eller ekonomichefen. Att anställa familjemedlemmar eller en inhemks partner eller att ha familjemedlemmar eller en inhemsk partner i en affärsenhet som du sköter, förutom om detta har godkänts av VD:n eller ekonomichefen. 11

13 Med undantag av anställningsrelationer som existerade före den 1 oktober 2002, förutsatt att sådana relationer rapporterades till VD:n före den 1 december Att ta emot kompensation eller något av materiellt värde från tredje parter för tjänster som du tillhandahåller å Sun Chemicals vägnar. Att ta emot kompensation eller något av materiellt värde från tredje parter som har eller tänker ha en affärsrelation med Sun Chemical. Varje anställd som bryter mot dessa principer för intressekonflikter, kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive avsked och andra åtgärder. I den händelse att en fråga angående en möjlig intressekonflikt uppstår, ska den anställde, före deltagande i den ifrågasatta aktiviteten, skicka in relevanta fakta till företagets jurisk för att fastställa huruvida en potentiell konflikt existerar. Hur bör jag skydda Sun Chemicals konfidentiella information? Företagets privata och konfidentiella informationen är en av dess mest värdefulla tillgångar. All information om företaget, dess produkter, planer eller affärsverksamhet som i allmänhet inte är fritt tillgänglig för allmänheten, är konfidentiell. Oegentligt eller obehörigt offentliggörande av denna information kan avsevärt skada Sun Chemicals konkurrensposition och slösa bort värdefulla tillgångar. Oegentligt offentliggörande eller användning av denna information kan också utgöra en brottslig handling och utsätta den person som utför detta för juridiska åtgärder och möjligen fängelsestraff. Sun Chemical kräver att du samtycker till att skydda all konfidentiell information och att inte offentliggöra sådan information till någon tredje part och inte heller använda den för personlig vinning eller konkurrens med företaget (med undantag för vad som kan komma att särskilt tillåtas genom ett skriftligt förhandsgodkännande och en överenskommelse med företaget.) Detta gäller inte bara när du är anställd; utan också efter att din anställning hos Sun Chemical har upphört. Utöver det, så tillhör allt arbete, all information eller alla de uppfinningar som utvecklats av anställda inom omfattningen av deras anställning på företaget Sun Chemical. Alla sådana arbetsprodukter måste omgående offentliggöras och ges till företaget. Som anställd är du ansvarig för integriteten av och att skydda all affärsinformation, inklusive dina elektroniska anteckningar och röstmeddelanden. Du måste vidta åtgärder för att skydda den information som har anförtrotts dig. Du får till exempel inte genomföra olämpliga förändringar av informationen, eller förstöra, vanställa eller offentliggöra information. Kundförteckningar, egendomsinformation och annan affärsinformation, även om den har sammanställts från offentliga källor, är företagets egendom och får inte tas eller användas för personlig vinning. Företagets privata information måste märkas som Konfidentiell och tillgång till sådan information måste begränsas till personer som har behov av att känna till sådan information. Du är ansvarig för att säkerställa att all konfidentiell information tillhörande företaget är skyddad på ett korrekt sätt eller är elektroniskt skyddad, så att den inte är tillgänglig för personer som inte har auktoriserad tillgång till den. Du måste skydda den gentemot oavsiktligt offentliggörande via elektroniska metoder, genom användningen av trådlösa eller mobila kommunikationer som inte är skyddade gentemot avlyssning. 12

14 Interna register och affärsinformation som tillhör företaget är konfidentiella. Anställda kan endast få tillgång till dokument, filer eller program, vare sig dessa är datoriserade eller inte, som de har behörighet till. Anställda med en särskild eller speciell tillgång till elektronisk information och e-post, får inte bereda sig tillgång till sådana register utanför deras normala arbete där de stödjer eller administrerar dessa system, utan att ha tillbörlig behörighet. Obehörig genomgång, kopiering, spridning, borttagande, skadande eller ändring av filer, lösenord, datasystem eller program, eller oegentlig användning av information som har erhållits med obehöriga metoder, kan utgöra en grund för disciplinära åtgärder och till och med avsked. Hur bör jag använda företagets tillgångar? Sun Chemicals tillgångar är dyra att införskaffa och upprätthålla. Anställda får endast använda företagets tillgångar för deras avsedda ändamål och bevara och upprätthålla deras värde och användbarhet. Felanvändning eller förstörelse av företagets egendom är ett allvarligt överträdelse gentemot din skyldighet att använda företagets egendom på ett ansvarsfullt sätt och enbart för affärsändamål. Maskiner, mobiltelefoner, utrustning, datorer, elektroniska apparater, fordon och annan företagsegendom som anförtrotts åt anställda för användning i deras arbeten, måste användas i enlighet med alla gällande regler, bestämmelser och skyddsåtgärder som reglerar dess användning. Sun Chemical har Internetåtkomst och andra informationstjänster för att stödja främjandet av våra affärsmål och syften. Företaget uppmuntrar användningen av Internet som ett verktyg för affärsverksamhet och inlärning. Tillfällig och kortvarig åtkomst till Internet är godtagbart för din fortbildning, utveckling eller yrkesträning som gagnar företaget och som gör det möjligt för dig att bli mer effektiv på arbetet genom att förbättra arbets-/personliga aktiviteter. Emellertid är det alltid förbjudet att under och efter arbetet, att använda Internettjänster eller utrustning som företaget tillhandahåller för att bereda sig tillgång till webbplatser avsedda för personlig underhållning, personligt vinstsyfte eller annan privat användning, eller som bryter mot Sun Chemicals principer gällande sexuella trakasserier eller andra principer. Sun Chemical har vissa rättigheter att kunna övervaka och logga Internet- och e-postaktiviteter, att blockera förolämpande, olagliga och icke-affärsrelaterade webbplatser, för att säkerställa efterlevnaden med företagets policy eller för att neka eller begränsa Internetåtkomst. Om en Internetanvändare är osäker på om en webbplats bryter mot företagets policy eller lagstiftningen, bör denne kontakta en jurist på Sun Chemical. Sun Chemicals anställda använder mjukvaruprogram för ordbehandling, ekonomisk rapportering, datahantering och många andra applikationer. De flesta av dessa mjukvaruprodukter som är köpta av företaget omfattas av någon form av licensavtal som beskriver villkor, förutsättningar och tillåtet bruk. Det är Sun Chemicals policy att respektera upphovsrättslagar och att iaktta villkoren och förutsättningarna i varje licensavtal. Internationell upphovsrättslagstiftning inför civilrättsliga straff och brottmålsstraff för olaglig kopiering och användning av licensierad programvara. Alla användare måste vara medvetna om de 13

15 begränsningar som finns för användning av programvaran och måste rätta sig efter dessa begränsningar. Om du har specifika frågorr bör du kontakta din lokala representant för IT-systemen för mer information. Vad är Sun Chemicals riktlinje för e-post, telefon och Internet? Internetaktivitet användning av mobiltelefon eller andra trådlösa medier anses vara offentliga och användare måste genomföra sina aktiviteter i enlighet därmed. Att skicka e-post med konfidentiellt eller företagseget innehåll, kräver kryptering av all känslig information för att bevara dess konfidentialitet. E-postsystem på Internet som är inom företagets kontroll får användas för vissa konfidentiella ärenden i linje med företagets riktlinje för e-post och Internet. För känslig och konfidentiell kommunikation krävs adressbekräftelse för den avsedde mottagaren före avsändandet. Elektroniska kommunikationsmedia kan användas för att förmedla och utbyta information, så länge som användningen efterlever alla gällande lagar, bestämmelser och företagets principer, inklusive: de som styr import och export av teknologi, programvara och data. de som styr överföringen av data över nationella gränser, i synnerhet personuppgifter för enskilda personer som omfattas av sekretesslagstiftningens skydd. de som relaterar till upphovsrätt, varumärke och marknadsföringslagar och de som reglerar intern företagsanvändning i enlighet med Sun Chemicals policy för e-post och Internet. Underlåtenhet att efterleva dessa gällande lagar och principer kan riskera företagets förmåga att fritt driva sin verksamhet med att använda elektroniska media. Det är därför viktigt att du skyddar dessa tillgångar genom korrekt användning. För att erhålla en kopia av Sun Chemicals Policy för kommunikationssystem (Communications System Usage Policy) kan du kontakta din personalavdelning eller IT Help Desk. Dessutom bör du vara medveten om att alla elektroniska och/eller röstmeddelanden som används i företagets affärsverksamhet, betraktas som arkivinformation och egendom som tillhör företaget. Enligt gällande sekretesslagar, och enligt det som särskilt beskrivits i avsnittet med titeln Dina rättigheter som anställd ( Your Rights As an Employee ), så förbehåller sig företaget rättigheten att när som helst kunna övervaka och att få åtkomst till innehållet i meddelanden och annat material och data som skapats, skickats eller mottagits över företagets system. 14

16 Policy för antikorruption och mutor Sun Chemical har noll tolerans för mutor och korruption. Det är vår policy att efterleva alla gällande lagar i den jurisdiktion där vi utför affärsverksamhet. Sun Chemicals policy för antikorruption och mutor gäller även affärsutövanden och transaktioner i alla länder där vi verkar. Efterlevnad av denna policy är obligatoriskt. Sun Chemical tolererar inte att dess ledning, chefer, anställda, ombud eller leverantörer är involverade (vare sig direkt eller indirekt med mutor eller korruption i någon form. Sun Chemicals styrelse och ledning är förberedda att kunna avsäga sig avtal eller affärsmöjligheter istället för att betala mutor och det är företagets policy att stödja anställa vad det gäller detta. Vad är mutor? Mutor definieras som: att erbjuda, lova eller ge, eller att begära, samtycka till att emottaga eller att acceptera: en ekonomisk eller annan förmån till en annan person eller enhet (både i den offentliga och privata sektorn) det som är ämnat att skapa ett felaktigt förfarande av en annan person för en relevant funktion eller aktivitet, eller för att belöna ett sådant felaktigt utövande. Felaktigt förfarande betyder ett förfarande som leder till en överträdelse av en förväntan där en person ska agera i god tro, opartiskt eller i enlighet med en förtroendeposition. Några exempel på mutor Definitionen av mutor är mycket vida och är inte enbart begränsad till kontantbetalningar. Till exempel så kan följande utgöra en muta: en kontantbetalning eller en gåva till en kund med förväntan eller hopp om att en sådan förmån kan hjälpa Sun att vinna ett anbud; alla betalningssätt (oavsett hur små de är) till en offentlig tjänsteman för att påskynda utfärdandet av en licens, förutom där gällande lokala lagar uttryckligen godkänner en sådan betalning för det avsedda utförandet av funktionen; provision för resa med förstaklass och/eller femstjärnigt hotell för en statlig tjänsteman för att besöka en anläggning; alla former för främjande eller en smörjnings -betalning (oavsett hur liten den är) i antingen den offentliga eller privata sektorn. 15

17 Affärsutövande med ombud, leverantörer, samriskföretag eller konsortium I alla affärsutövanden med ombud eller leverantörer som åtager sig att leverera tjänster för Sun Chemical, eller med samriskföretag/konsortiumpartners, så måste du säkerställa att de är medvetna om Sun Chemicals noll tolerans-policy som de måste efterleva och att de själva efterlever liknande strikta principer. Det är aldrig acceptabelt att inte låtsas se eller att arbeta med mottot det är bäst att inte fråga vid affärsutövanden med Sun Chemicals leverantörer eller ombud, eftersom deras åtgärder kan exponera dig och/eller Sun Chemical inför en skadeståndsskyldighet. Därför måste du utföra lämpliga kontroller av potentiella ombud, leverantörer eller samriskföretagspartners. Vilka andra avsnitt är relevanta i Standarder och riktlinjer för affärsutövande? Du bör även hänvisa till avsnitten i Standarder och riktlinjer för affärsutövande med titeln Dina relationer med kunder, leverantörer och externa parter och Dina relationer med statliga enheter, som båda utgör en del av denna policy. Skadestånd Samtidigt som överträdelse av denna policy är föremål för disciplinära åtgäder, så föreligger även allvarliga skadestånd för både företaget och individer som förklaras skyldiga för mutor. Om du känner till eller misstänker att en muta har skett, uppmuntras du till att rapportera detta i enlighet med den detaljerade proceduren som tas upp i Sun Chemicals Standarder och riktlinjer för affärsutövande. 16

18 Ditt förhållande till kunder, leverantörer och externa parter Vilken policy gäller för utbyte av gåvor och deltagande i evenemang med tredje parter? Det är vanligt för personer och företag som gör affärer med varandra att utbyta små gåvor, att betala för varandras affärsrelaterade måltider och att underhålla varandra. Hur lämpligt utbytet är (en gåva, en måltid eller någon form av underhållning såsom teater eller ett sportevenemang) beror på omständigheterna och sedvänjorna där personen är verksam. I allmänhet är acceptansen av sådana marknadsfrämjande föremål eller erbjudandet av dem, godtagbart i sådan omfattning som anges här nedan. Gåvor: Vilka är reglerna för att ge gåvor eller för att främja affärsverksamhet till kunder eller andra tredje parter? Företagssponsrade evenemang avsedda för att främja företagets affärsverksamhet eller som involverar en liten grupp människor åt gången är godtagbara. Vissa evenemang, såsom resor, sportevenemang, semestrar, gåvor och befordran, kan vara effektiva metoder att göra detta om de görs på lämpligt sätt. Det är mycket värdefullt att bygga starka relationer med tredje parter och korrekt genomförda marknadsfrämjande aktiviteter hjälper oss att göra detta. Dessa riktlinjer garanterar transparens och korrekthet i denna process. Däremot betraktas det som en kommersiell muta att erbjuda några lån, mutor, betalningar under bordet, betalningar, gratistjänster, eller saker av materiellt värde till en enhet eller person som gör eller försöker att göra affärer med företaget och detta är inte tillåtet. För att säkerställa efterlevnad, förbjuder företaget därför betalning eller givandet av en gåva, tjänst eller marknadsfrämjande sak, direkt eller indirekt genom ombud eller tredje parter av väsentligt värde (definierat som USD 300 eller mer) till leverantörer, kunder, potentiella kunder eller deras ombud, anställda, släktingar eller förtroendemän. Undantag kan ges, men kräver ett skriftligt förgodkännande av företagets jurist, VD eller ekonomichef. Kontanter eller motsvarande gåvor måste alltid undvikas. Företaget förbjuder också erbjudande av några kontanter eller likvärdiga saker, eller dyrbara gåvor eller underhållning (såsom betalda semestrar, juveler, dyr sportutrustning, gratis logi eller transport) eller andra saker eller tjänster som är av betydande värde, till någon tredje part, såvida inte ett skriftligt förhandsgodkännande erhållits från företagets jurist, VD eller ekonomichef. Mottagande: Vilka är reglerna för att ta emot gåvor eller verksamhetsfrämjande föremål från leverantörer eller andra tredje parter? Företaget förbjuder strikt att allt accepterande eller mottagande, direkt eller indirekt, av någon anställd, ett ombud, en rådgivare eller konsult på Sun Chemical av någon gåva, gratifikation eller tjänst som har mer än ett bestämt värde (USD 50 eller mer) från företagets leverantörer, potentiella leverantörer, kunder, potentiella kunder eller deras ombud, anställda, släktingar eller förtroendemän. 17

19 Godkännande måste inhämtas från företagets chefsjurist, VD eller ekonomichef för mottagande av något föremål eller en tjänst som är värd mer än USD 50. Ingen anställd på Sun Chemical får ta emot kontanter eller något annat av värde av någon anledning från en tredje part, som skulle medföra en uttrycklig eller underförstådd skyldighet om att Sun Chemical kommer att etablera eller upprätthålla en affärsrelation med denne person eller en filial till denne person. Måltider av en måttlig och lämplig natur kan tas emot av Sun Chemicals anställda från företag och personer som gör affärer eller vill göra affärer med oss, så länge som det bara sker för bekvämlighetens skull att inte behöva dela på kostnaden, och att avsikten är til för att kompensera med ömsesidiga evenemang av liknande natur, betalda av Sun Chemical. Närvaro eller deltagande i utflykter, sportevenemang, underhållningsevenemang och andra liknande aktiviteter som är sponsrade av leverantörer, potentiella leverantörer, tjänsteleverantörer, potentiella tjänsteleverantörer och andra tredje parter, kan godkännas om sådana evenemang är relaterade till utvecklandet av en ömsesidig affärsrelation mellan parterna. Utan ett skriftligt godkännande från företagets chefsjurist, VD eller ekonomichef, får anställda på Sun Chemical inte ta emot kostnadsfri transport, logi, hotellrum eller förbetalda utflykter i samband med affärsmöten, seminarier eller andra evenemang, sponsrade eller besökta av nuvarande eller potentiella leverantörer, nuvarande eller potentiella kunder, eller deras ombud, anställda, släktingar eller förtroendemän. Det är Sun Chemicals policy att dess anställda alltid måste betala för sina egna resor och logi eller hotellkostnader. Om evenemanget är av värde för företaget, måste dina utgifter betalas av Sun Chemical, såvida inte ett godkännande erhålls från företagets chefsjurist, VD eller ekonomichef. Sun Chemical stödjer att vi utvecklar relationer med tredje parter och med denna policy vill vi säkerställa att vi påvisar dessa nettofördelar genom att koppla kostnaderna till våra aktiviteter. Hur hanterar jag handelsrestriktioner? Förmågan hos företag i USA och inom EU, samt deras internationella dotterbolag och filialer att bedriva handel på världsmarknaden begränsas av bestämmelser initierade av USA:s federala regering och EU:s befattningshavare. Till exempel, företag inom USA; företag utanför USA som har amerikanska medborgare som chefer, styrelseledamöter eller direktörer; samt alla företag som använder råmaterial eller som återförsäljer produkter tillverkade i USA, är förbjudna att delta i ekonomiska bojkottaktioner riktade mot vänligt inställda länder eller att handla med vissa företag där Sun Chemicals produkter kan komma att säljas till länder under embargo. Vad är det som gäller angående antibojkottlagar? Antibojkottlagar är avsedda att hindra företag från att stödja en bojkott som införts av ett land gentemot ett annat. Många länder där Sun Chemical bedriver affärsverksamhet har sådana lagar. USA:s regering och europeiska regeringar har stränga lagar som styr dessa åtgärder. Dessa lagar förbjuder företaget eller någon av dess anställda att samarbeta med osanktionerade bojkottaktioner, genom att vägra att göra affärer med någon baserat på ras, religion, nationellt ursprung ELLER från att tillhandahålla information angående dessa angelägenheter till kunder eller potentiella kunder. 18

20 Dessa lagar förbjuder också tillhandahållande av information angående relationer som företaget eventuellt har med ett bojkottat land. Enligt bestämmelserna måste begäran om att delta i en bojkott genast rapporteras till ansvariga myndighetsinstanser. Dessa förfrågningar kan potentiellt hittas i nästan alla affärsdokument, inklusive kontrakt, förfrågningar om anbud, kreditivbrev, köpordrar och frågeformulär som begär information om potentiella leverantörer. Du bör vara uppmärksam på förbehåll som förbjuder import av varor från vissa länder eller som kräver transport av varor på fartyg som kan angöra i hamnar i särskilda länder. Om något dokument innehåller ett språkbruk som du tror kan vara bojkottrelaterat, måste du omedelbart kontakta Sun Chemicals juridiska avdelning för rådgivning och hjälp innan du fullföljer transaktionen. Hur påverkar regleringen av internationell handel mig? USA:s regering och EU, samt dess medlemsstater har ekonomiska embargon mot länder som de anser vara statens fiender. Dessa är vanligtvis länder som tillämpar eller som stöder terrorism, bryter mot standarder för mänskliga rättigheter, eller ägnar sig åt andra oacceptabla utövanden. I egenskap som en god företagsmedborgare efterlever Sun Chemical dessa embargon strikt. Till exempel, det amerikanska handelsdepartementet och skattedepartementet reglerar, och i vissa fall förbjuder, handel med olika länder utanför Förenta Staterna. USA har för närvarande omfattande ekonomiska embargon gentemot Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Talibanerna, inklusive Taliban-kontrollerade områden. USA upprätthåller också vapen- och andra begränsade embargon mot Liberia, Rwanda, Somalia, Syrien och Jugoslavien (Serbien och Montenegro) samt ett vapenembargo och andra embargon för varor gentemot UNITA (i Angola). Dessutom upprätthåller USA ett förbud mot nyinvesteringar i Burma. Dessa förbud gäller också för internationella filialer ägda av amerikanska företag som använder som råmaterial eller återförsäljer produkter tillverkade i USA eller som har amerikanska medborgare i sina företagsstyrelser eller i ledande positioner. Handel med dessa länder eller enheter kan utsätta företaget för stränga straff. Du bör diskutera dina avsikter med Sun Chemicals juridiska avdelning innan du påbörjar eller etablerar någon kommersiell kontakt, direkt eller indirekt, via ombud, mellanhänder eller distributörer, med något av dessa länder. Sun Chemicals juridiska avdelning kan hjälpa dig att få specifik information angående embargon. Dessutom reglerar USA:s handelsdepartement export av varor, tjänster och teknologi till länder utanför USA. Dessa kontroller fokuserar mer på typen av varor, tjänster eller teknologi som exporteras, än på landet de exporteras till. Regler som liknar embargobestämmelserna gällande överföring av teknologi och känsliga varor, inklusive många kemikalier och kemiska preparat, begränsar försäljningen eller överföringen av dessa artiklar utanför USA. Försiktighet bör iakttas för att fastställa om teknisk information från USA, eller högteknologiska varor, kan komma att säljas eller överföras till platser utanför USA. Eftersom lagarna inom detta område alltid ändras, 19

Affärsmässigt uppträdande. SunChemical

Affärsmässigt uppträdande. SunChemical Affärsmässigt uppträdande S T A N D A R D E R och R I K T L I N J E R SunChemical Ett ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem.

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Wihlborgs affärsetik

Wihlborgs affärsetik Wihlborgs affärsetik En stor del av vår framgång beror på våra långsiktiga relationer och vårt arbetssätt. Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; kunskap, ärlighet, handlingskraft

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion.

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion. Policy mot korruption Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Etiska regler...3 3. Etiska kommittén...3 4. Riskanalys, uppföljning, ansvar och rapportering...3 4.1. Riskanalys

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST Inledning Kommuninvest är en värderingsstyrd organisation. Våra kärnvärden utgör basen för hur vi ska agera internt och externt, hur vi ska möta våra verksamhetsmål och förväntningarna

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer