TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012

2

3 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med brutala inslag domineradet nyhetssändningarna och den ekonomiska debatten inom Euroområdet var stående inslag i media. Minskad efterfrågan på varor och tjänster slår hårt mot vår inhemska arbetsmarknad. Få länder är så exportberoende som Sverige. Ett instabilt läge i vår omvärld skapar återhållsamhet och påverkar följaktligen våra exportberoende företags möjligheter negativt. Minskad efterfrågan ger minskad produktion och det kan vi avläsa i termer av minskat behov av arbetskraft. Varselvågen har sköljt över oss och särskilt drabbade är kommuner med en stor del industriproduktion. Tranås har, tillsammans med flera kommuner i länet, ett näringsliv som starkt domineras av industriföretag med kunder runt om i världen. I tider av global stabilitet en enorm styrka, men i tider av instabilitet väldigt känsligt. Därför ökar kraven på företagens förmåga att kunna anpassa sin kostym efter rådande omständigheter. Resultatet av detta innebär sannolikt betydligt snabbare konjunktursvängningar än vad vi sett tidigare och kommer att vara en del i vardagen som vi måste lära oss att hantera. Allt är dock inte nattsvart. Sverige har klarat av att hantera den turbulens som Euroekonomin är indragen i utan att behöva ta till smärtsamma reformer för folket. Å andra sidan har man också värnat om den offentliga ekonomin på ett sätt som hyllats från omvärlden. Det är också lokalpolitikens största utmaning, att hantera medborgarnas skatteintäkter på ett förtroendefullt sätt. Ett sätt som bland annat innebär att medel går före mål, att inte inteckna kommande generationers handlingsutrymme, att hitta metoder och arbetssätt som kommer både kund och utförare till godo, att helt enkelt leva upp till kommunens Ledstjärna kunden i centrum. Sedan införandet av Ledstjärnan har SCB:s medborgarundersökningar visat på ständiga förbättringar och en stor del i de höga betyg som Tranåsborna ger det offentliga, vittnar om att kommunens personal arbetar på ett tillmötesgående och professionellt sätt. Samtliga verksamheter använder idag styrkort som i grunden har som mål att stödja kommunens övergripande mål invånare år För att stödja denna process har sedan de olika verksamheterna brutit ner det övergripande målet i aktiviteter, styrtal, måltal med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av sina egna styrkort. En modell som för övrigt flera kommuner numera arbetar efter års resultat visar ett överskott på ca 18 msek. Med tidigare räknesätt fullt godkänt, men tittar man lite djupare i siffrorna så kan man utläsa att verksamheterna i princip förbrukat 100% av de skatter och statsbidrag som inkommit. Kommunens ambition är att denna siffra skall vara 98%. Av den anledningen att vi vill kunna investera inom ramen för den egna ekonomin, det vill säga utan att öka låneskulden. Är detta nödvändigt? Ja, behoven och önskemålen är många vad gäller nybyggnation inom skola, äldrevård, kultur och fritid, gator och vägar mm. Att låna externt innebär ökade driftskostnader och det kan vi undvika med ett balanserat eget kapital som bara kan skapas genom överskott på sista raden. Den sociala sektorn har haft ett jobbigt år rent ekonomiskt. Så ser det även ut i kommunsverige i allmänhet. Många varsel har renderat i högre arbetslöshet. Tyvärr saknar många medlemskap i arbetslöshetskassa och det i sin tur påverkar kostnaden för försörjningsstödet som är en stor och bidragande orsak till Socialnämndens underskott. I övrigt har nämnden överlag väldigt höga betyg från sina kunder och brukare för den verksamhet man ansvarar för. Övriga förvaltningar och nämnder klarar sina budgetmål. För innevarande år handlar det om att fortsätta tillväxtarbetet och ett offensivt näringslivsarbete. Vi fick några dagar in på det ny året bevis på att det näringslivsarbete som vi gemensamt bedriver via Tranås United har varit framgångsrikt. I Svenskt Näringslivs stora attitydundersökning gällande ortens näringslivsklimat hamnade Tranås på en mycket glädjande 7:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Ett fortsatt fokus på näringslivsfrågorna är en överlevnadsfråga och vi står inför stora utmaningar för att få fler i arbete. Med gemensamma krafter och en stor portion Tranåsanda är jag säker på en ljusnande framtid. Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande

4

5 MTV - miljö + välbefinnande = tillväxt I början av 2011 enades politiker och styrande tjänstemän om att alla aktiviteter som planeras ska bedömas ur tre perspektiv: Miljö, Tillväxt och Välbefinnande (MTV). För optimala projekt ska alla perspektiv uppnås med lika stora delar för att uppnå en hållbar utveckling. Miljö Uppströms Sommen är Svartån övergödd och under 2012 har arbetet med att minska framförallt fosforbelastningen fortsatt. Beslut om hur och när enskilda avlopp ska förbättras i de områden som påverkar Svartån och Säbysjön mest har fattats. Samarbete med lantbruket kring frågan om läckage av närsalter från djurhållning och odling har påbörjats. Målet är att nå god status på vattnet innan år En ny avfallsplan beslutades under året. I den framgår att resurserna som finns i avfallet ska tas tillvara. Idag eldas allt hushållsavfall och blir fjärrvärme och till viss del el. Den nya avfallsplanen innebär att allt biologiskt avfall ska sorteras ut och den resursen kan då användas till produktion av biogas genom rötning. Under 2012 startade ett projekt som ska hjälpa företag att spara pengar och miljö genom att minska energiförbrukningen. På samma sätt arbetar Tranåsbostäder med att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter med målet att nå 20 procents besparingar till Tranås Energi började under året att bygga det nya kraftvärmeverket, en enorm investering för Tranås och för miljön. Samtidigt satsar de på att erbjuda kunskap och tjänster som gör det möjligt för företag att få hjälp med energifrågorna. Tillväxt Invånarantalet ökade med 37 personer under 2012 vilket är under det uppsatta målet om 100 nya medborgare per år. Varför är det så viktigt med tillväxt? För varje medborgare erhåller Tranås ca 50 tsek i skatteintäkter vilket innebär att fler medborgare medför mer pengar att använda i verksamheterna. De viktigaste parametrarna för att nå tillväxt är bra kommunikationer, attraktiva boenden och hög utbildningsnivå. Kommunikationer är ett prioriterat område för Tranås och där stora satsningar gjorts genom åren. Från 2012 ansvarar landstinget för kommunikationerna. Under 2012 har ombyggnationen av järnvägen varit ansträngande med försämrade kommunikationer. En återställning till ordinarie turlistor ska ske senast En stor koppling finns mellan utbildningsnivå och tillväxt i en kommun. I Tranås är det 14% av befolkningen som har eftergymnasialutbildning på tre år eller mer där genomsnittet i landet är 25%. Det är viktigt att Tranås närmar sig genomsnittet för att klara matchningen mot lediga arbeten. Antalet nya företag ökade inte i samma takt under 2012 som under tidigare år. Positivt är en ökning av förfrågningar om nyetableringar i Tranås. Tack vare den antagna Stadsvisionen visar fler företag intresse av att satsa i Tranås. Välbefinnande Elevhälsan, som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till barns och elevers lärande och utveckling, erbjuder hälsosamtal till alla elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8 samt i gymnasiet åk 1. För att inbjuda allmänheten till fysisk aktivitet invigdes under året ett utegym vid simhallen. Utegymmet riktar sig mot både stora och små, är gratis att använda och är öppet året runt. Under året rankades Tranås kommun som nummer nio när Sveriges friluftskommun utsågs av Naturvårdsverket. Under året genomfördes SCB:s medborgarundersökning som visar att den upplevde tryggheten i kommunen har ökat sedan senaste mätningen. Avdelningen för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet vars syfte är att brott, olyckor, bränder och samhällsrisker ska minska.

6

7 Nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning som har hand om kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på närmare sju miljoner för Hälften av överskottet är från Under året har aktiviteten Bo i Tranås inletts och är en marknadskampanj för att få fler invånare i Tranås. Kampanjen har fått ett positivt genomslag i media. Ett resultat av detta är att ett stort intresse visats för de nysläppta tomterna på Norraby udde. Andelen unga med försörjningsstöd är oförändrad jämfört med föregående år och ligger kvar på ca 12%. Genom gruppen Ung Chans samordnas insatser för arbetslösa ungdomar. Flera åtgärder pågår och nya planeras Målet att sälja en företagstomt per år uppfylldes under Däremot tillkom bara 12 nya bostäder på av kommunen såld mark, vilket är 13 stycken under målet. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Tranås kommun, inklusive förskola, fritidshem, dagbarnvårdare och vuxenutbildningen på Västra Vux. Andelen barn som fick förskoleplats på önskat datum ökade under 2012 från 52% till 73%. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen var 72,2%, det lägsta sedan betygssystemet infördes. 15,9% nådde inte behörighet för nationella gymnasieprogram, att jämföra med riket 12,5%. En utvecklingsledare tillsätts som en åtgärd mot försämrad måluppfyllelse i grundskolan, särskilt i åk 7-9. Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet är 95,1%. Andelen elever som påbörjat högskolestudier inom tre år har ökat till 43% jämfört med riket 45%. Procenttal för direktövergång har ökat från 16% till 19,5%. För 2012 redovisas ett överskott på 5,3 msek, en medveten planering för kostnadstäckning 2013 i systemet med 2-årsbudget. Lärarlönerna ökade med 4,2% vilket är 1,9% över budget. Elevantalet vid Holavedsgymnasiet blev ca 845. Efter gymnasiereformen söker drygt 70% av Tranåseleverna Holavedsgymnasiet mot tidigare 80%. Andel elever från andra kommuner har minskat från en toppnivå på 39% och är nu 32%. Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden ser till att kommunen erbjuder ett mångsidigt och varierat fritids-, nöjes- och kulturutbud. Under 2012 ökade besöken i Tranås simhall betydligt. Inte mindre än personer nyttjade simhallen och Actic gym. Vid ett sjuttiotal tillfällen erbjöds invånare och besökare utställningar, föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, festivaler, friluftskonserter, musikcafékvällar och traditionella högtidsfiranden arrangerade (helt eller delvis) av Kultur & Fritid. Nära besökare nyttjade Stadsbiblioteket under 2012, vilket är en ökning från Biblioteket är kommunens mest besökta kulturarena. Stöden till föreningslivet har, förutom olika ekonomiska stöd, även inneburit flera inspirationsträffar och arbete med att ta fram policies kring mobbning, mångfald och droger. Allmänkulturavdelningen har firat tioårsjubileum för Konstrakan, invigt Ove Fundinskulpturen, arrangerat Konst i Sommenbygd samt återförgyllt Fantasifågeln på torget. Den öppna ungdomsverksamheten, Epic, har tagit emot besökare, anordnat resor, utomhusbio, rockkonserter och drogfritt tonårsdisco. Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd, beviljar bygglov för både industrimark och småhustomter. Nämnden tar även fram detaljplaner för kommunens olika markområden.

8

9 Den nya detaljplanen för Norraby udde vann laga kraft under En ny detaljplan gällande bebyggelse av friliggande villor har antagits för Hätte på det området som idag innefattar grupphus. Antagandebeslutet har dock överklagats. Under året har 181 bygglov beviljats vilket är något mindre än målsättningen. Tack vare energieffektivisering av koncernens fastigheter har energiförbrukningen minskat med 4,5% från Målsättningen är att minska energiförbrukningen med 15% till år Arbetet med vattenkvaliteten i Svartån fortsätter under 2013 med fokus på lantbruket och näringsämnen. Miljömålsarbetet kommer att leda till nya lokala miljömål som syftar till att nå de nationella miljömålen. Socialnämnd Socialnämnden ansvarar för kommunens sociala stöd samt vård och omsorg. Socialnämndens resultat för 2012 redovisar ett underskott på 14,6 msek. Kostnaderna har ökat för försörjningsstöd, institutionsplaceringar och inom handikappomsorgen. Andelen nöjda kunder inom äldreomsrogen ligger på 91,5%, vilket placerar Tranås bland Sveriges bästa kommuner. Även under 2012 blev alla beslut verkställda om sysselsättning/arbetsträning gällande personer med funktionsnedsättning. I slutet av 2012 har arbetet med att planera för ett nytt särskilt boende inletts. Det är dels för att ersätta Beckhemmets 30 platser, men det innebär även en utökning med 10 platser för att möta de framtida behov som en allt äldre befolkning skapar. Teknik- och griftegårdsnämnd Teknik- och griftegårdsnämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter, såsom underhåll och nybyggnation av vägar, det kommunala vattnet, stadens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för Kostavdelningen och alla begravningsplatser i Tranås kommun. Kommunen har ca m ledningar som underhålls och byts ut med 150 års intervall. Under 2012 byttes 1 km ut. Nämnden redovisar ett minusresultat gällande den skattefinansierade verksamheten på 1,1 msek. Främsta orsaken är att vinterväghållningen, med de många snöfallen i december, bidrog till ett underskott om 1,6 msek. Bland investeringarna som har gjorts under året kan nämnas ny offentlig toalett i Brunnsparken, vatten och avloppsledningar inkl. datakabel mellan Tranås och Gripenberg, gång och cykelväg till Norraby, nya bryggor i inre hamnen samt ytterligare ett kvarter klart med gångbana på Storgatans västra sida. Under 2012 fattades beslut om att kommunen ska fortsätta att hantera kremeringar i kommunen. 8 kostnadsexempel kr kostade ett barn i förskola kr kostade ett barn hos dagbarnvårdare kr kostade varje gymnasieelev 25,6 msek blev den totala kostnaden för socialbidrag kr kostade varje plats i särskilt boende för äldre 32,5 kr kostade en lunch i grundskolan 75,6 kr kostade ett dagsbehov av mat inom äldreomsorgen 355 kr kostade varje timma beviljad hemtjänst Tranås kommun får i genomsnitt kr per invånare. Av detta tjänar invånarna själva in och resterande betalar kommuner med högre skatteintäkter in till Tranås. Fördelning av dina skattepengar mellan nämnderna

10

11 De kommunala bolagens verksamhet Tranås Stadshus AB Tranås Stadshus AB består av de kommunala bolagen Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter. Tranås Energi AB Tranås Energi AB är kommunens helägda energibolag. Koncernen producerar, säljer och distribuerar el och värme och energitjänster. Bolagets resultat efter finansnetto 2012 är 17,1 msek mot budgeterat 19 msek jämfört med föregående år 16 msek. Årets målsättning om utbyggnad av fjärrvärmenätet motsvarande ca 35 villor uppfylldes med marginal. Likaså uppfylldes målsättningen att andelen förnyelsebart bränsle i fjärrvärmeproduktionen ska uppgå till 97%. När det nya kraftvärmeverket tas i bruk 2014 ska andelen vara 100%. Nettotillströmningen av elhandelskunder har under året varit mycket god. I februari 2012 påbörjades byggnationen av det nya kraftvärmeblocket. Projektet har hittills följt både budget och tidplan. Panna med tillhörande elproduktion kommer enligt plan att vara i full drift i december Projektering och planering för återupptagen vattenkraftproduktion i Svartån har fortskridit under året. Det tänkta vindkraftprojektet i Ydre har däremot varit i ett vänteläge då länsstyrelsen fortfarande behandlar bolagets miljötillståndsansökan, som lämnades in i oktober AB Tranåsbostäder AB Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås Kommun. Årets resultat efter finansnetto uppgår till 7,3 msek att jämföra med budgeterat resultat på 6,2 msek. Underhållsarbeten har genomförts för 25,3 msek vilket är mer än budgeterat. Under 2012 har AB Tranåsbostäder genomfört investeringar för totalt 35 msek. Fastigheten Södra Dalen 9, med elva lägenheter och flertalet lokaler, har förvärvats, för 9 msek. Två av dessa lokaler byggdes om till tre attraktiva lägenheter, en investering på 5 msek. Bredstorps ishall har byggts om och en ny ispist och läktare har tillskapats. Den totala investeringen för projektet landade på 7msek, varav AB Tranåsbostäder och Kultur- och fritidsnämnden delar på beloppet. Vidare har Åsvallehults förskola byggts till med en avdelning och ett tillagningskök, en investering på 8,5 msek. Stadshuset har genomgått en ombyggnad för att skapa ytterligare kontorsarbetsplatser. nvesteringen slutade på 3 msek. Bolaget blev under året certifierat enligt verksamhetsledningssystemet FR2000, innehållande rutiner för arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. AB Tranås Industrifastigheter TRIAB arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Tranås. TRIAB tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för både tjänste- och tillverkande företag. Resultatet efter finansnetto utgör 0,5 msek. I bolagets fastighetsförvaltning ingick fastigheterna Skytteln 19 och Traktorn 5, varav den sistnämnda ägs av dotterbolaget Fastighets AB Tranås. Under 2012 såldes fastigheten Svetsaren 1 till tidigare hyresgäst. För att förbättra uthyrningsnivån av lediga lokalytor, i framförallt fastigheten Skytteln 19, tecknades under året ett samarbetsavtal med Tranås United AB, som med aktiv marknadskommunikation ska förbättra uthyrningsgraden av lediga lokalytor.

12

13 Kommunkoncernens bokslut 2012 Årets resultat Ekonomiskt är Tranås kommun stabilt, men 2012 visar att en förbättrad ekonomisk styrning måste till för att klara god ekonomisk hushållning för framtiden avslutas med ett kommunresultat på 18 msek och ett koncernresultat på 32,6 msek. De senaste åtta åren har kommunen och koncernen redovisat positiva resultat mellan 15 till 63 msek. Utvecklingen av tvåårsbudget för nämnderna där över- och underskott får följa med nästkommande år har visat sig skapa en god ekonomisk utveckling och planering över tid. Totalt redovisar nämnderna underskott med 1,8 msek. Kommunens bolag följer budget och redovisar positiv utveckling. 99,0% av skatteintäker och bidrag har använts i verksamheterna, vilket är något under målsättning. Kommunen har även som mål att inte låna till investeringar års investeringar uppgick till 40,8 msek och finansierades av resultatet 18 msek, årets avskrivningar på 21 msek samt likvida medel. Bokslut Tranås kommunkoncern 2012 belopp i msek Verksamhetens intäkter 444,2 Verksamhetens kostnader -1214,1 Avskrivningar -56,1 Verksamhetens nettokostnader -826,1 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 857,8 Rörelseresultat 31,7 KONCERNENS INTÄKTER KONCERNENS KOSTNADER Finansiella intäkter 3,6 Finansiella kostnader -16,2 Skatteintäkter 56% Försäljning fjärrvärme & el 13% Övriga intäkter 8% Försäljning verksamhet 6% Hyresintäkter 9% Taxor & avgifter 8% Finansiella intäkter 1% Skatteintäkter 56 % Försäljning fjärrvärme & el 12 % Hyresintäkter 9 % Taxor & avgifter 7 % Övriga intäkter 9 % Försäljning av verksamhet 6 % Finansiella intäkter 1 % Personalkostnader 49% Övriga kostnader 16% Produktion el & fjärrvärme 8% Hyror 7% Avskrivningar 4% Finansiella kostnader inkl skatter 1% Köp av verksamhet 9% Underhåll o övriga kostnader fastigheter 5% Extra ordinära intäkter 18,4 Personalkostnader 49 % Resultat efter finansiella poster 37,5 Övriga kostnader 16 % Skatt -4,9 Köp av verksamhet 8 % ÅRETS RESULTAT 32,6 Produktion el & fjärrvärme 10 % Hyror 9 % Underhåll o övriga kostnader fastigheter 3 % Avskrivningar 4 % Finansiella kostnader inkl. skatter 1 %

14

15 Årets investeringar Tranås kommunkoncerns investeringar år 2012 uppgick till 89 msek. Av detta står kommunen för 40,8 msek och bolagen för 48 msek. Årets investeringar sker framförallt inom infrastruktur med utbyggnad av VA-ledningar, gång- och cykelbanor och rondeller. Utökad exploatering av Norraby har påbörjats och Ängaryds IP med spontanidrottsplats har färdigställts. Tranåsbostäder har investerat i fastighetsbeståndet för att minska energianvändningen samt byggt om badrum och hissar för att möjliggöra boende under längre tid. Tranås Energi påbörjade i februari byggnationen av det nya kraftvärmeblocket. Kommande år står koncernen inför stora investeringar inom stadsvisionsplanen såsom passage under järnvägen och ombyggnation av kvarteret läroverket. 1. VA-ledning Tranås-Gripenberg 12,1 msek I oktober invigdes de nya överföringsledningarna för vatten och avlopp till Gripenberg. Nu har Gripenbergsborna samma vatten som invånarna i tätorten, det vill säga från Tranås vattentäkt och avloppsvattnet är kopplat till Tranås avloppsreningsverk. 2. Åsvallehults förskola 8,5 msek Tranåsbostäder har byggt till förskolan med en ny avdelning för småbarn samt försettt den med nytt tillagningskök. Dessutom har byggnaden fått nya förråds,- personal- och soputrymmen. Man passade även på att byta värmesystem, från el till fjärrvärme och tappvarmvattnet värms numera upp av solenergi. 3. Bredstorps ishall 7,0 msek Kultur & Fritid och Tranåsbostäder har gjort en gemensam satsning i ishallen i form av ny ispist, sittplatsläktare samt utökade tork- och förrådsutrymmen. 4. Nya bryggor i hamnen 3,0 msek Satsningen innefattar 400 nya båtplatser inklusive y-bommar, belysning, trädäck och allmän uppsnyggning i hamnen. Ett promenadstråk från hamnen till handelsträdgården har gjorts i ordning och nya bänkar har kommit på plats. 5. Storgatan med gångbanor 2,9 msek Handikappanpassning av ingångar till fastigheter och butiker, ny plattläggning samt nya rabatter med infattning av sten istället för trä. Investeringar nämnder och bolag Kommunstyrelsen 5,4 Bygg- och miljönämnd 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 27,6 Kultur- och fritidsnämnd 1,7 Barn- och utbildningsnämnd 3,8 Socialnämnd 2,2 Tranås Stadshus AB 0,0 AB Tranåsbostäder 35,0 Tranås Industrifastigheter AB 0,0 Tranås Energi AB 13,0 samtliga belopp i msek

16

17 Bokslutet i korthet Kommunkoncernen, resultat efter skatt (msek) år Antal invånare Skattesats, % Skatteintäkter, msek Skatteintäkter per invånare, kr Koncernen Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,22% 857, ,0 32,6 88,8 13,6% 806, ,22% 851, ,9 28,4 87,2 18,8% 383, ,8 41,6 63,1 22,2 34,6 44,8 28,4 32, Kommunen Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Vinstmarginal efter skatt, % Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,0 18,1 1,6% -39,8 16,3% 11, ,7 18,0 1,6% -19,7 18,5% 11, Befolkningsförändring år Inflyttningsnetto Födelsenetto Befolkningsförändring

18

19 Mot framtiden Stadsvisionen Tranås Stadsvision är ett viktigt styrdokument när det gäller utformningen av vårt framtida Tranås. I visionen beskrivs stadskärnans olika områden, hur de ser ut idag och planerna på hur de kan utvecklas de kommande åren. I slutet av Stadsvisionen finns en tidsplan när de olika projekten planeras att genomföras och en beräknad kostnad av dessa. Har du inte sparat ditt exemplar av Stadsvisionen, så finns den att läsa och ladda hem på Dagspendlare kan få bidrag Från och med hösten 2013 kan de Tranåsbor som börjar studera vid högskola eller universitet på annan ort, men väljer att bo kvar i stan, få sin kostnad för kollektivtrafik reducerad med 50%. Syftet med satsningen, som kommunen står bakom, är att främja vidare studier bland kommuninvånarna och förbättra matchningen mot det lokala näringslivet som efterfrågar kvalificerad arbetskraft. Ny förskola i Stoeryd I januari 2014 beräknas en ny förskola i Stoeryd vara färdigställd. Fastighetsägare blir Tranåsbostäder som även står för investeringen och Tranås kommun blir hyresgäst. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar med ett gemensamt modernt tillagningskök och egen kock. Då den nya förskolan ligger i anslutning till fantastisk natur ska verksamheten utgå från läroplanen med en tydlig inriktning mot bland annat natur med fokus på de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Cykelfabrik i Tranås? I januari 2013 åkte en delegation från Tranås kommun och Regionförbundet till Kina och miljonstaden Tianjin. Syftet med resan var att diskutera idén att etablera en cykelfabrik i Jönköpings län och Tranås kommun. Förutom representanterna från Tranås, vilka var kommunalråd Anders Wilander, Jan Holmbom och Tore Lindström från Tranås United, deltog även Rolf Persson, regiondirektör samt Manager International Relations, Ann-Marie Hagström-Hirschberg. Hemkomna sammanfattades resan som ett mycket lyckat säljbesök. Utveckling av Griftegårdens verksamhet Då nya miljökrav ändrar förutsättningarna för griftegårdens verksamhet har Tranås kommun beslutat att investera i en ny krematorieugn som ska stå färdig i slutet av Dessutom flyttas bårhuset från sjukhusområdet i Tranås till Griftegården. Gruva kan ge Tranås nya möjligheter Under våren 2013 genomför det internationella gruvbolaget Tasmet provborrningar på jakt efter sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, norr om Gränna. Dessa jordarter finns bara på fyra ställen i världen, förutom i Kina och om tillståndsprövningarna blir godkända kan bolaget öppna en gruva i området. Ur näringslivssynpunkt skulle en etablering av ett gruvföretag medföra många positiva spridningseffekter för Tranås. Antalet arbetstillfällen som behövs under uppstarten beräknas till och när gruvan är i drift räknar bolaget med att anställa omkring 300 personer. Förutom nya arbetstillfällen kan gruvan även medföra ett ökat invånarantal i Tranås samt förbättrad infrastruktur. Jordarterna fraktas nämligen på järnväg och Tasmet har flaggat för behovet av en omlastningscentral och den bör då uppföras i Tranås.

20

21 Visste du att......näringslivsveckan återuppstår i år? TranåsVeckan 2013 är ett knytkalas som äger rum mitt i Tranås med start lördag den 25 maj. Mitt emot Stadshuset byggs det upp en tältstad och under sju dagar får besökarna nära till högklassig musikunderhållning, intressanta gästföreläsare och en ny arena för möten och affärer. Finalen äger rum den åttonde dagen i Tranås hamn, där vi tillsammans kraftsamlar till ett vattennära kalas för hela familjen. Se fullständigt program på ges i ny tappning? Förra sommarens publiksuccé Rövarstråt på Boxholm II kommer i år att köras på fasta spelplatser i Tranås hamn och på Torpöns färjeläge. Även denna sommar bjuds det på teater, sång och musik samt en och annan överraskning. Mer information och biljetter finns på kan följa spåren av Fritiof Nilsson Piraten? Starta helgen med en lyxig frukost på Badhotellet och följ sedan spåren efter Fritiof Nilsson Piraten, Ove Fundin, Fröken Sverige (4:a i Miss Universum), Hylands hörna, Champs Elysées, Las Vegas och tyska badkurer. Med guidad visning från Badhotellet till piratenhuset via Stadshuset i Tranås. Mer information finns på konsten i Stadshuset är tillgänglig för alla? Tillsammans äger vi i Tranås kommun många konstverk. I Stadshuset presenteras flera av dessa i en permanent utställning - som är öppen för alla. En del av konsten här är helt ny, något har du möjligtvis sett förut och andra tavlor har varit gömda i arkivet. Vad som utmärker verken är att de alla, på ett eller annat sätt, vittnar om Tranås och människorna som bor eller en gång har bott här....tranås har landets 7:e bästa företagsklimat? I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv får bara 21 av landets 290 kommuner betyget bra och Tranås är en av dem. Undersökningen basers på en enkät som totalt företagare runt om i landet har besvarat. I enkäten har de fått sätta betyg på hemkommunens företagsklimat. Enbart 21 kommuner får det bästa betyget bra, Tranås placerar sig på plats Tranås äldreomsorg är landets tionde bästa? SKL, Sveriges kommuner och landsting, ger Tranås kommuns äldreomsorg bra betyg i den senaste öppna jämförelsen. I 35 olika indikatorer beskrivs hur de äldre bedömer den vård och omsorg de får. Tranås hamnar som 23:e bästa kommun (av 290) vad gäller hemtjänst och på 30:e plats vad gäller särskilda boenden. Lägger man ihop placeringarna hamnar Tranås på plats 10 i riket när det gäller äldreomsorgen....två av länets Gasellföretag finns i Tranås? Tranåsföretagen Mässbolaget och Arqdesign placerade sig på en andra respektive tredjeplats på listan över Gaseller i Jönköpings län. Det är tidningen Dagens Industri som årligen utser gaseller i alla Sveriges 21 län. Titlen Gasellföretag tilldelas de företag som har vuxit allra snabbast under det gågna året....tranås årligen deltar på stor emigrantmässa? I år var det sjätte gången som en delegation från Jönköpings län deltog på den stora Emigrantmässan i Utrecht, Holland, för att locka entreprenörer och akademiker till vår region. Ett ypperligt tillfälle för Tranås kommun att marknadsföra sig.

22

23 Och till sist! Detta är sjätte året som Tranås kommun skickar ut en populärversion av bokslutet till alla invånare i Tranås. Varför? Jo, för att ge dig som medborgare en ökad insyn i kommunens verksamheter och ekonomi och därigenom öka dina chanser att påverka politiken. Även detta år har vi valt att illustrera bokslutet med blandade bilder från Tranås för att visa på de möjligheter och den mångfald som råder inom Tranås kommunkoncern. Fotografer i detta nummer är Erik Hellquist, Bildmakarna, Jan Holmbom (s 6) Caisa Björndal (s 12), Tranås Energi (s 15 och 11) och Johanna Lind (s 18 och 22). På kan du ta del av hela årsredovisningen för Tranås kommunkoncern. Vi hoppas att vi har givit dig intressant och trevlig läsning. Vi ses igen nästa år!

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2009

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2009 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2009 Överskottet ger oss ökad frihet År 2009 kom att präglas av den kanske värsta ekonomiska kris som världen haft sen 1930-talet. Banker och finansinstitut stod lamslagna

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Tranås fortsätter att växa

Tranås fortsätter att växa Bokslut 2008 Tranås fortsätter att växa Nu har två år gått sedan jag fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande. Jag skrev i mina bokslutskommentarer 2007 att jag upplevde uppdraget positivt

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer