svensk fjärrvärme kan göra världen renare kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt i fjärrsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "svensk fjärrvärme kan göra världen renare kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt i fjärrsyn"

Transkript

1 1 svensk fjärrvärme kan göra världen renare kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt i fjärrsyn

2 vi stödjer exportsatsningar Hela två tredjedelar av energin i tillfört bränsle går till spillo i världens kondenskraftverk. Samtidigt värms fastigheterna med el, olja och naturgas. I svenska tätorter har de fossila bränslena nästan helt försvunnit för uppvärmning. Fjärrvärmetekniken gör det möjligt att utnyttja energi som annars slösas bort. Det görs genom kraftvärme samtidig produktion av el och värme, genom avfallsförbränning och genom att ta tillvara spillvärme från industrier. Också bioenergi och geoenergi kan ge klimateffektiv fjärrvärme. Komfortkyla produceras oftast genom energislösande kylmaskiner eller ACaggregat. I Sverige växer nu användningen kraftigt av olika former av fjärrkyla, vilket är många gånger mer energieffektivt. Det finns flera hundra svenska företag som har kunnande och produkter som kan exporteras förmodligen Sveriges största miljöteknikgruppering! SweHeat and Cooling är nätverket som stödjer denna exportsatsning. Läs mer på håkan knutsson Styrelseordförande SweHeat and Cooling Klimatförändringarna kräver att vi genomgår en energirevolution för att säkra hållbar tillväxt och social sammanhållning i Europa. Ett hållbart energisystem är ett ambitiöst politiskt mål där fjärrvärme och fjärrkyla skulle kunna vara en naturlig del i många europeiska städers energiförsörjning. Eftersom Sverige har etablerade och utvecklade system för fjärrvärme och fjärrkyla kan de svenska energibolagen spela en ledande roll genom teknik- och kunskapsöverföring till andra delar av Europa. Sabine Froning, Managing Director Euroheat&Power

3 3 svenska energibolag kan profilera sig internationellt Svenska energibolag har en unik möjlighet att bidra till klimatförbättrande åtgärder på en internationell marknad, samtidigt som man utvecklar sina egna företag. Med energieffektivisering och ett utbyggt fjärrvärmenät går det att kraftigt minska primärenergiförbrukningen i en rad städer vilket drastiskt skulle reducera utsläppen av koldioxid. Flera länder, regioner och städer utanför Norden har visat ett stort intresse för den svenska fjärrvärmemodellen. Intresset har accentuerats under senare tid när fokus på klimatförändringarna har ökat. Idag sprids våra erfarenheter genom studiebesök av internationella delegationer. Många svenska energibolag och organisationer försöker efter bästa förmåga dela med sig av sina erfarenheter, men det saknas en modell som gör det möjligt att på affärsmässiga grunder erbjuda en internationell marknad denna kunskap. Regeringen har framfört önskemål om att svensk miljö- och energikompetens ska exporteras. Svensk fjärrvärme håller yppersta världsklass, men eftersom kompetensen till mycket stor del finns i kommunalt ägda energiföretag, har den varit svår att göra tillgänglig på en internationell marknad. Inom ramen för Fjärrsyn, ett tväroch mångvetenskapligt forskningsprogram som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla, har möjligheten att exportera svenskt fjärrvärmekunnande studerats i ett antal forskningsprojekt. Man har sett Med fjärrvärme är det möjligt att ta tillvara spillvärme, minska koldioxid utsläppen och förbättra den lokala luftkvaliteten.

4 4 Vi har en kompetens i världsklass, men för att etablera en fungerande och långsiktig verksamhet måste förutsättningarna för att tillhandahålla personer som konsulter och andra rådgivare klaras ut. att svensk kompetens kan bidrar till en global miljöförbättring och att svenska energibolag kan vara delaktiga. Samtidigt måste de energibolag som ger sig ut på en internationell marknad förstås vara beredda på att möta såväl kulturkrockar, som varierande grad av systemtänkande. Stora olikheter i prissättningen Prissättningen på fjärrvärme i Europa uppvisar kraftiga variationer, enligt en sammanställning som professor Sven Werner vid Högskolan i Halmstad har gjort. I östra Europa, till exempel i Rumänien, Estland och Bulgarien kan fjärrvärmen kosta runt 6 EUR/GJ, medan invånarna i väst, som i Österrike, Danmark och Italien får betala runt EUR/GJ. I Sverige ligger priset kring 14 EUR (2005). Sven Werner konstaterar också att det är viktigt att inför en exportsatsning identifiera de städer där bebyggelsen är tät. Det är där, menar han, som en fjärrvärmeutbyggnad har bäst förutsättningar att lyckas. London och Bryssel är exempel på stadskärnor med en tät bebyggelse som skulle lämpa sig för fjärrvärme och fjärrkyla. Britt Aronsson och Stefan Hellmer vid Blekinge Tekniska högskola har specialstuderat några marknader med väl utbyggd fjärrvärme. I Sverige tycker vi att fjärrvärmen är utbredd när siffror från 2006 visar att den svarar för drygt 40 procent av värmeproduktionen. I Danmark står fjärrvärmen för cirka 60 procent, i Finland med cirka 50 och Litauen med drygt 70 procent av värmeproduktionen. Danmark och Finland har också omkring dubbelt så stort inslag av kraftvärme som Sverige. Siffrorna är från Aronsson och Hellmer konstaterar att Danmark, med en hårt reglerad fjärrvärmemarknad, har stora prisskillnader. Priset sätts nämligen efter det enskilda värmeverkets kostnader och i mindre anläggningar kan värmepriset därför bli högt. Kunden har inget val eftersom anslutningen är obligatorisk. I Finland är det tvärtom, liten reglering och energibolagens taxesättning upplevs som transparent. Priserna är här generellt lägre. I Litauen med ett väl utbyggt fjärrvärmesystem har priserna dock stigit kraftigt under senare år. Förklaringen till prisskillnaderna finns bland annat i vilka bränslen olika anläggningar använder. Alla länderna utom Sverige har ett relativt stort inslag av naturgas. System där bränslet utgörs av naturgas har generellt ett högre pris, konstaterar Britt Aronsson. Nog finns det trösklar Olle Mårdsjö från konsultföretaget Manergy och Dan Henning från Optensys har haft Fjärrsyns uppdrag att leta hinder och svårigheter för en svensk exportsatsning. Inom EU eftersträvas mer av konkurrens och en fjärrvärmeaffär delas därför upp i flera delar, ofta med flera agerande företag. Det krävs många avtal mellan de olika aktörerna i värdekedjan. Varje affärstransaktion utgör en risk som måste hanteras ekonomiskt, vilket kan driva upp kostnaderna för fjärrvärmeetableringen. En uppsplittrad marknad medför högre kostnader än om det finns ett 1 I dag står fjärrvärmen för 56 procent av värmeproduktionen i Sverige.

5 5 systemtänkande och en stor aktör i regionen, säger Olle Mårdsjö. Dan Henning påpekar att i Storbritannien, ett av de länder där en fjärrvärmeutbyggnad kan bli aktuell, möter man en marknad där de flesta hus idag är uppvärmda med gas och de nationella regleringarna därför är utformade för gas och el. Det finns i Storbritannien ännu inga tydliga drivkrafter för en utbyggnad av ett fjärrvärmenät, men processen är på gång. Flera städer funderar. För kommunala energibolag, styrda av den svenska kommunallagen, kan det innebära komplikationer när de vill arbeta på en större marknad. Eventuellt måste en svenskinitierad fjärrvärmeutbyggnad i Storbritannien finansieras med skandinaviskt kapital för att visa att vi tror på idén. Det kan komma att krävas kapital från någon som vågar satsa. I Irland, ett annat land som nu ser över sin energiförsörjning, finns idag nästan ingen fjärrvärme. Bebyggelsen är ganska utspridd och nästan alla irländare bor i småhus. Det är dyrt att bygga ut ett fjärrvärmenät under sådana förhållanden. I Frankrike drivs fjärrvärmesystemen med långtidskoncessioner och det kan därför vara svårt för en utländsk operatör att komma in. Kreativa lösningar utvecklas I Västeuropa handlar uppdragen oftast om att hjälpa till att bygga upp nya fjärrvärmesystem, medan det i öst handlar om att rädda gamla. I Rumänien finns det ett stort behov av att renovera fjärrvärmenäten, men användningen av fjärrvärme har halverats efter att de tidigare låga priserna har höjts kraftigt. Idag har många rumäner lämnat fjärrvärmen och gått över till att värma sina hus med gas. På flera håll i östra Europa är fjärrvärmenäten i dåligt skick. Fjärrvärme har dåligt rykte och uppfattas som en trist rest från kommunisttiden. I några länder ses värmen som en restprodukt vid elproduktion, i andra kan det vara problem med korruption och trög förvaltning. Olle Mårdsjö och Dan Henning tycker att svenska energibolag ska söka sig ut på den internationella marknaden och satsa på att exportera svensk kompetens, även om det finns svårigheter. Vi är medvetna om att det finns begränsningar, men fördelarna med en internationell satsning överväger. Energibolag kan samverka och erbjuda fjärrvärme utomlands och det finns pengar att tjäna på att bygga upp en mer hållbar energiförsörjning. Vi är övertygande om att när nya kreativa lösningar för kompetensexport utvecklas, kommer det att gynna Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Några är redan ute och jobbar Det finns några få svenska fjärrvärmeföretag som redan idag verkar i andra länder. Ett antal företag inom nätverket SweHeat har bland annat arbetat med rehabilitering av fjärrvärmenät i östra Europa. SweHeat vänder nu blickarna mot västra Europa och Nordamerika där en kraftig fjärrvärmeutbyggnad kan förväntas. Privatägda Rindi Energi har specialiserat sig på att bygga och förvalta fjärrvärme framför allt på mindre orter i Inom EU strävar man efter en mer uppsplittrad värmekedja. Det innebär många avtal med kunder och med olika klienter. Det innebär också en addering av risker som samlas inom fjärrvärmebolaget.

6 6 foto: torbjörn bergkvist Möjligheten att kunna erbjuda internationella uppdrag i tvärfunktionella team kommer att göra fjärrvärmeföretagen mer attraktiva samtidigt som det underlättar rekryteringen av yngre, välutbildad arbetskraft. Sverige. Men man driver också fjärrvärmesystem i Polen och undersöker möjligheterna på den övriga internationella marknaden. Växjö kommun har fått flera konkreta förfrågningar om hjälp och stöd för kommunal infrastruktur och tillhörande samhällstjänster. Kommunen håller för närvarande på att ta fram en modell för hur man ska kunna exportera sin kompetens på den internationella marknaden. Många söker den svenska modellen Peter Öhrström och Arne Sandin från konsultbyrån Bizcat framhåller att Sveriges kommuner och svenska fjärrvärmeföretag sitter på en kompetensresurs. Det handlar om kunskap och erfarenhet som omvärlden är ytterst angelägen om att få ta del av. Så snart det finns kanaler ut till de internationella marknaderna skapas ett antal mycket positiva effekter för många svenska intressenter, framför allt för konsulter och leverantörer. Omvärlden kan effektivisera sina energisystem utifrån svensk best practice. Detta är normalt en snabbare och mer kostnadseffektiv väg till framgång, konstaterar de. De legala villkor som gäller för kommunala energiföretag och hur den affärsmässiga relationen kan upprättas med en internationell kund är en viktig utgångspunkt för export av fjärrvärmekompetens. Bara de största svenska energiföretagen kan på en internationell marknad erbjuda ett komplett kompetensstöd. Övriga energiföretag kan samarbeta och bygga upp kompetenspooler med personer från många olika företag och med olika kompetens, bakgrund med mera. Denna pool utgör sedan grunden för kundanpassade kompetensteam som kan skapas för respektive uppdrag. Vi sitter på en kompetens i världsklass För att etablera en fungerande och långsiktig verksamhet måste förutsättningarna för att tillhandahålla konsulter och rådgivare till utvalda organisationer klaras ut. En del legala frågor måste hanteras. Dessutom behöver man klarlägga tillgången till svenska resurser i termer av kompetens, tillgänglighet, intresse, förmåga. Den svenska modellen med resurseffektiva fjärrvärmesystem har utvecklats i ett nära samarbete mellan det lokala energibolaget och kommunens stadsplanerare. Detta samarbete har varit en nyckelfaktor för framgången, säger Peter Öhrström. De svenska energibolagens stora fördel är att de är oberoende aktörer. De kan under korta perioder låna ut personal, som har sin förankring i energibolagets ordinarie verksamheten, för tillfälliga uppdrag. Energibolagen sitter på en kompetens i världsklass. Den är visserligen anpassad efter svenska förhållanden, men går förmodligen att ta tillvara också i andra länder. En satsning ger positiva effekter Svenska energiföretag jobbar mycket i beställarrollen. Det är framför allt den kompetensen som man kan exportera.

7 7 Svenska energibolag kan ge beställarstöd i början av ett projekt och sedan gå in och stödja med mindre punktinsatser under projektets gång, till exempel genom att hjälpa den som är oerfaren i beställarrollen att göra en bra upphandling och ett smidigt genomförande. Här finns få exempel, men en utveckling av modeller för kompetensexport vore till stor nytta för svenska fjärrvärmeföretag eftersom branschen står inför en betydande utmaning när det gäller rekrytering och föryngring. Möjligheten att kunna erbjuda internationella uppdrag i tvärfunktionella team kommer att göra fjärrvärmeföretagen mer attraktiva. Det finns klara fördelar för de energibolag som lyckas ta sig ut på den internationella marknaden. I Sverige är vi unikt duktiga på att ta till oss ny teknik Förutsättningarna för framgång finns om bolagen sam arbetar. Vi hoppas kunna lotsa ut företag och hitta ett pilotfall som kan visa att det går. Vår vision är att bygga bron mellan svensk energikompetens och den internationella värmemarknaden, säger Peter Öhrström. Fjärrvärme och sparande går ofta hand i hand Störst effekt för miljön ger en fjärrvärmeutbyggnad i kombination med energieffektivisering. Introduktion av fjärrvärme och energieffektivisering går ofta hand i hand, konstaterar Anna Jarnehammar från IVL Svenska Miljöinstitutet. Som projektledare i ett av Fjärrsyns projekt har hon sett internationella exempel på stadsregioner som har infört fjärrvärme och minskat sin primärenergianvändning och sina koldioxidutsläpp mycket kraftigt. Uppvärmningen svarar för cirka en tredjedel av stadens totala primärenergianvändning och koldioxidutsläpp i de städer som hon och hennes arbetsgrupp har studerat närmare. Studien omfattade städerna Linköping, Dublin, Madrid och Tallinn. Fjärrvärme, fjärrkyla och energieffektivisering skulle ge städerna en reell möjlighet att utveckla en värmeförsörjning i riktning mot den hållbara stadens. Koldioxidutsläppen i värmesektorn minskas med upp till 77 procent. Stadens totala utsläpp av koldioxid skulle då minska med upp till 21 procent. En riktigt stor påverkan på primärenergianvändningen får man vid en konsekvent förbättring av energieffektiviteten med till exempel 4 procent per år. Effekten på primärenergianvändningen är då större än vid en fjärrvärmeutbyggnad, men fjärrvärmen har större effekt på minskningen av koldioxidutsläppen. Fjärrvärmen gör det enklare att introducera fasta biobränslen i kombination med kraft värme och avfallseldning. Med fjärrvärme går det också att ta tillvara spillvärme och förbättra den lokala luftkvaliteten. Fjärrvärme möjliggör också återvinning. Svensk kompetens bidrar till en global miljöförbättring och svenska energibolag kan profilera sig internationellt.

8 8 go global! Ronny Arnberg, Borlänge Energi Runt om i världen finns ett gigantiskt behov av den svenska fjärrvärmebranschens kompetens, säger Ronny Arnberg, chef för Borlänge Energis internationella verksamhet. Många kommuner skulle ha nytta av att arbeta med kunskapsexport, menar han. Att vara underkontrakterad till näringslivet kan ge en del intäkter, men främst är det Sidas kommunala partnerskapsprogram som täcker löner och utlägg, säger Ronny Arnberg och fortsätter: Att jobba med kunskapsexport ger så mycket mer än pengar! 10 skäl att arbeta med kunskapsexport Personalutveckling Stärker vår egen kunskap Minskar påtagligt den globala klimatpåverkan Ännu mer användning för det egna kunnandet Inspirerande att arbeta med människor som inte har allt serverat de har en större drivkraft Inspirerande jobbmöjlighet Att bygga Europa tillsammans Få chansen att få hjälpa till Stor rekryteringsbas till den egna verksamheten om man använder studenter som gör sina examensjobb i utlandsprojekten En mer attraktiv arbetsplats när man också arbetar internationellt Rumänien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och delar av Ryssland hör till de länder som har precis likadana fjärrvärmesystem som Sverige. Samma dimensioner, samma system, det ser ut som om svenska ingenjörer skulle ha varit där för 30 år sedan, säger Ronny Arnberg. Alla fjärrvärmebolag är kommunalt ägda och i stort behov av utveckling. Här finns ett skriande behov av vår kompetens. Det handlar om stort och smått; systemdesign och att kunna analysera anbudsgivare. Men det handlar också om att genomföra byggnationer och att välja rätt filter, att ha kompetens för en systemupphandling och att ge support i samband med en beställning. Här finns också gigantiska behov av energieffektivisering och bränsleutveckling. I dag drivs merparten av östra Europas fjärrvärmeanläggningar med rysk naturgas. Borlänge Energi arbetar i många länder, men Ronny Arnberg tar uppdraget Common European Level som de driver i Pristina i Rumänien och i Moldaviens huvudstad Chisinau som exempel. Tillsammans med representanter från det kommunägda reningsbolaget Gryab i Göteborg och det privata näringslivet har man genomfört både studiebesök och ett seminarium. Nästa steg är att åtta personer kommer till Sverige för att praktisera hos våra systerföretag i Stockholm, Göteborg och Falun, och förstås i Borlänge, säger Ronny Arnberg. I slutet av projektet gör vi en rapport och en plan för de investeringar som krävs. Så när Moldavien har ett startdatum för förhandling om EU-medlemskap, då startar också förhandlingar om finansiering av va-projekt. Ronny Arnberg vill inspirera fler att vända blickarna utomlands, behovet på fjärrvärmesidan är enormt. För alla som kan fjärrkyla är hela världen en marknad. Titta på Indien till exempel. Inom kort kommer det i Asien att krävas gigantiska mängder kyla. Och kompetensen, inom såväl värme som kyla, det har vi här i våra svenska kommunala bolag.

9 >> resultat i korthet från ett av forskningsprojekten << 9 internationell jämförelse mellan fjärrvärmemarknader Fem europeiska fjärrvärmemarknader uppvisar betydande skillnader i bland annat bränsleanvändning och legala förutsättningar. Fjärrvärmemarknaden som ett naturligt monopol behandlas olika av ländernas respektive myndigheter I Danmark används flera olika typer av bränslen. Prisregleringen enligt självkostnadsprincipen har lett till en kraftig spridning av fjärrvärmepriserna. Denna prisreglering gör att det är slutkonsumenten som tar risken. Mer spillvärme och större transparens i produktion och energihandel kan vara en förklaring till att de finska fjärrvärmepriserna är lägre än de svenska. fullständig rapport An International Comparison of District Heating Markets. The case of Sweden, Denmark, Finland, Lithuania and Austria. Kan laddas ner från för resultaten ansvarar Britt Aronsson och Stefan Hellmer, Blekinge Tekniska Högskola

10 10 >> resultat i korthet från ett av forskningsprojekten << samarbete krävs för svensk export av fjärrvärme I Sverige finns stor kompetens om hur man bygger ett effektivt energisystem med fjärrvärme liksom hur man driver verksamheten och säljer fjärrvärmen. Denna kompetens är användbar även i andra länder. Kartläggning av vilka förutsättningar och hinder som finns för fjärrvärmesatsningar i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tjeckien och Rumänien. Rapportens första del belyser frågeställningar kring svensk fjärrvärmeverksamhet på den internationella marknaden och den andra delen behandlar de speciella förhållandena i de fem studerade länderna. Hindren för fjärrvärme varierar mellan de länder som har studerats, från att få fjärrvärme som idé accepterad till att utveckla slitna system. För att kunna exportera helhetskonceptet fjärrvärmesystem behövs ett nära samarbete mellan olika svenska företag och organisationer. fullständig rapport Fjärrvärme i Europa. Hinder att övervinna för svensk export kan laddas ner från för resultaten ansvarar Dag Henning, Optensys Energianalys och Olle Mårdsjö, Manergy

11 >> resultat i korthet från ett av forskningsprojekten << 11 energieffektivisering + fjärrvärme = sant Koldioxidutsläppen kan i flertalet europeiska städer minskas med upp till 18 procent till 2020 med utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla samt energieffektivisering i det byggda beståndet. Det krävs både energieffektivisering av byggnaderna och bättre utformade energisystem om städerna ska klara EU:s klimatmål Linköping får, med hela värmebehovet täckt med fjärrvärme 2020, cirka 60 procent lägre primär resursanvändning och koldioxidutsläpp än genomsnittet av EU27-ländernas städer, om de använder sin nuvarande teknik. Slutsatserna från studien är att introduktionen av fjärrvärme och fjärr kyla är viktig för att minska den primära resursanvändningen och koldioxidutsläppen, även vid en hög grad av energieffektivisering av enskilda byggnader. Kombinationen av energieffektivisering och introduktion av fjärrvärme och fjärrkyla är den snabbaste vägen till en mer hållbar stad. fullständig rapport Sustainable cities energy demand and supply for heating and cooling kan laddas ner från för resultaten ansvarar Anna Jarnehammar (tv), Erik Särnholm, Linus Hagberg, Andreas Öman och Tomas Ekvall

12 12 >> resultat i korthet från ett av forskningsprojekten << miljöteknik en möjlighet till utveckling Det är upp till varje kommun att själv besluta om den vill att dess energiföretag ska kunna verka på en internationell marknad. Tjänster som kan exporteras är i första hand förstudier för etablering eller utbyggnad av fjärrvärme samt beställarstöd vid strategiupplägg, upphandling, kontroll och uppföljning Tre av fyra anställda i svenska energiföretag är enligt en enkät intresserade av tillfälliga internationella uppdrag. Det finns en modell för uthyrning och ägande som löser de medverkande fjärrvärmeföretagens viktigaste krav. Varje fjärrvärmeföretag som utvecklar en tjänsteexport kan behöva sälja in idén på ett sakligt sätt och i god tid innan man tänkt starta. Projektet har identifierat tjänster som dels stämmer överens med fjärrvärmeföretagens egen roll, dels är efterfrågade internationellt, samtidigt som de kompletterar den etablerade konsult- och leverantörsmarknaden snarare än konkurrerar med den. fullständig rapport Export av fjärrvärmekompetens från svenska kommunala energiföretag kan laddas ner från för projektet ansvarar Peter Öhrström och Arne Sandin, Bizcat Konsulter. text göran kristiansson och anna persson. foto tomas henriksson. form idéoluck # tryck litografia alfaprint 2010 fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram som stärker konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom att öka kunskapen om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik. Fjärrsyn finansieras av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och omsätter cirka 20 miljoner kronor per år fram till juli För mer information om Fjärrsynsprojekten och resultaten från forskningen gå in på Svensk Fjärrvärme Stockholm Telefon Fax E-post

Potential för spillvärme - Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi

Potential för spillvärme - Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi Välkomna Potential för spillvärme - Länsstyrelsen Skåne och Ramböll Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? - Näringsdepartementet Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi - Exempel

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Vi måste bli mer energieffektiva På sikt är både vi i Sverige och resten

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme Strategi för Hållbar Bioenergi Delområde: Bränslebaserad el och värme Energiforskningens utmaningar Nio temaområden Transportsystemet Industri Bioenergi Hållbart samhälle Byggnader i energisystemet Elproduktion

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Med fjärrvärme kan EU lättare nå sina klimatmål (Heat Roadmap Europe)

Med fjärrvärme kan EU lättare nå sina klimatmål (Heat Roadmap Europe) Med fjärrvärme kan EU lättare nå sina klimatmål (Heat Roadmap Europe) Sven Werner Högskolan i Halmstad 1 Innehåll 1. Heat Roadmap Europe: logik, resultat, kartläggning, modellering och slutsats 2. Utmaning:

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

Energikluster Småland

Energikluster Småland Energikluster Kort projektpresentation Växjö 2008-04-22 Hans Gulliksson Energikontor Sydost Energikontor Sydost AB Ägare : Kommuner, landsting och regionförbund i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Energikontoret

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge Fjärrvärmedagarna 17-18 april 2013 Quality Hotel Galaxen, Borlänge PROGRAM Tisdagen den 16 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 17 april 08.00-09.00 Yoga Morgonaktivitet

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Klimatbokslut Uddevalla Energi. Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan ton koldioxid (CO2e) under 2015.

Klimatbokslut Uddevalla Energi. Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan ton koldioxid (CO2e) under 2015. Klimatbokslut 2015 Uddevalla Energi Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 120 400 ton koldioxid (CO2e) under 2015. Klimatbokslut för energiföretag Energiföretag med klimatbokslut

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Internationell utblick Hot spots i Europa för ny fjärrvärmeutbyggnad. Vilka innovationer behöver fjärrvärmen?

Internationell utblick Hot spots i Europa för ny fjärrvärmeutbyggnad. Vilka innovationer behöver fjärrvärmen? Internationell utblick Hot spots i Europa för ny fjärrvärmeutbyggnad eller Vilka innovationer behöver fjärrvärmen? Sven Werner Högskolan i Halmstad 2016-02-12 Sweheat & FVU workshop om innovationer 1 Vem

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Remissvar över Klimatberedningens slutbetänkande Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24)

Remissvar över Klimatberedningens slutbetänkande Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24) 2008-06-12 Miljödepartementet Dnr: 103 03 Stockholm M2008/1040/Mk Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon vx: 08-677 25 50 Fax: 08-677 25 55 Org nr: 556280-1430

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Industrigruppen Återvunnen Energi

Industrigruppen Återvunnen Energi Industrigruppen Återvunnen Energi Pilkington Floatglas AB Industri Park of Sweden/Kemira SSAB Södra Skogsägarna Holmen AB Cementa AB Preem Boliden www.atervunnenenergi.se Potential industriell restvärme

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff

Foto: Joakim Lloyd Raboff Värme Med värme 2 Foto: Joakim Lloyd Raboff I över 50 år har E.ON Värme Sverige levererat fjärrvärme till bostäder, företag och lokaler. Idag är vi den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Energimyndighetens mål: ett hållbart energisystem Helhetssyn är nyckeln Från forskning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen 2015-11-20, Växjö Med delfinansiering från EU:s program

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi Klimatfärdplan Sammanställning från Workshop om energi Inledning Under FN:s klimatkonferens i Paris kom deltagarna från världens länder överens om målet att inte överstiga en global temperaturökning på

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Bidrar fjärrvärmen till den samhällsekonomiska nyttan? Sirje Pädam, WSP Analys & Strategi 2013-10-30 Forskningsprojekt inom fjärrsyn samarbete mellan WSP och Luleå

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer