Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)"

Transkript

1 Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015

2 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling 6 Aktuella projekt 8 Sammanfattande beskrivning av verksamheten 9 Forskning, utveckling och patent 10 Försäljningsorganisation och konkurrenter 11 Produktionslina 12 Modell för klimatutmaningen 13 Marknadsuppskattning 14 Risker 16 Användning av kapitalet 17 Långsiktig strategi 18 Företagets samhällsansvar 19 Styrelse och ledning 20 Utvald finansiell information 22 Anmälningssedel 25 När bara Absolicon eller bolaget används i detta memorandum avses Absolicon Solar Collector AB ( ). När memorandumet hänvisar till gamla Absolicon avses Absolicon Solar Concentrator AB ( ). Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet eftersom det sammanlagda värdet av erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod och memorandumet har därför inte granskats av Finansinspektionen. Styrelsen ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnats enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget. Memorandumet har inte granskats av bolagets revisor. Uttalanden om framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande antaganden och bedömningar, men är som alla framtidsbedömningar osäkra. Aktier enligt detta memorandum avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna erbjuds inte till försäljning utanför Sverige. Detta memorandum får inte distributeras utanför Sverige. Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med denna emission behandlas av Absolicon och Eminova FK AB för förberedelse av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra samarbetsföretag. 2

3 Sverige har en lång tradition av koncentrerande solenergianläggningar och Absolicons första projekt med koncentrerande teknik genofördes redan 2006 på världsarvsmuseet i Höga Kusten. Genom ett intensivt produktutvecklingsarbete tog vi fram den unika produkt som idag är vårt signum, den koncentrerande solfångaren Absolicon X10 som genererar el och värme samtidigt. Mellan 2010 och 2012 installerade vi i en hektisk takt X10 i många länder och har bevisat att vi kan bygga en effektiv organisation och att vi kan lösa kundernas energiproblem. Vi prioriterade expansion och gjorde ett stort antal installationer. Idag arbetar vi annorlunda. Vi har skapat en liten kärnorganisation och de installationer vi gör är strategiskt utvalda för att föra företaget framåt. Vi har låga kostnader och har både 2013 och 2014 gjort en liten vinst i bolaget. Absolicons långa erfarenhet av koncentrerad solenergi är förutsättningen för vår nya satsning på industriånga. Med stöd från Energimyndigheten kan vi ge vårt solfångarkoncept ytterligare en värdefull funktion ångproduktion. Vårt fokus är produktutveckling och förberedelser för produktionslinan. Vi skall i Absolicon tillverka världens bästa koncentrerande solfångare som utan subventioner skall kunna konkurrera ut fossila bränslen på soliga marknader. Absolicon syfte och mål Absolicons syfte och mål Vår mission är att förändra världens energiförsörjning från fossila bränslen till förnyelsebar energi genom att bidra med unik teknik och kompetens inom koncentrerad solenergi. Absolicons vision är att vår unika solfångarteknologi konkurrerar ut fossila bränslen och att våra massproducerade solfångare med tiden finns i alla jordens länder. Affäridé och strategi Absolicon är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi. Vi utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Marknaden uppskattas till miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första decennierna. Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi. Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar produktionskostnaderna. På sikt krävs partnerskap som kan skala upp produktionen och nå fram till kunderna. Affärsmål Utveckling produktutveckling och tillämpad forskning för att skapa världens mest mångsidiga och kostnadseffektiva solfångare för stora byggnader, solfångarfält, solkyla och industrier Partnerskap knyta band med multinationella bolag för att med pilotanläggningar visa hur solenergi kan minska deras energikostnader och genom dem nå ut globalt Uthållighet genom att hålla flera intäktsströmmar och låga kostnader kunna driva Absolicon så att tillfört kapital kan användas till konkreta investeringar Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB 3

4 Installation av Absolicon X10 på taket av Dala Elektrolindningar i Smedjebacken där solfångarna genererar el till elnätet och samtidigt hetvatten till ett närvärmenät för de lokala industrierna. Inbjudan att teckna aktier i Absolicon Koncentrerad solenergi är en del av lösningen på världens energiproblem. Absolicon har lång erfarenhet av att bygga solfångare vilka liksom ett brännglas fokuserar solens strålar. Absolicons första produkt producerar både el och värme samtidigt. Nu utvecklar Absolicon en ny version som skall producera ånga. Marknaden uppskattas till miljarder kronor. Koncentrerad solenergi Världen står inför en övergång från fossila bränslen till förnyelsebar energi där Absolicons långa erfarenhet av koncentrerad solenergi kan komma att få en viktig roll. Genom patenterad teknik och speciella solceller kan Absolicon generera både el och värme från solen. Tekniken härstammar från forskning på Uppsala Universitet och idag finns ett tiotal anläggningar med Absolicons teknik i Sverige och utomlands. El, värme och solkyla Absolicons solfångare används t.ex. hos Landstinget Västernorrland i världens enda installation som genererar både el, varmvatten och solkyla ett exempel på hur framtidens fastigheter kan lösa sin energiförsörjning. Solkylan produceras av hetvattnet från solfångarna. I Aten har Absolicon 2014 byggt världens enda installation som producerar el både från solceller och från en turbin som drivs av värmen från solfångarna. Solen kan generera industrins ånga Men de riktigt stora förfrågningarna har Absolicon för installationer med ånga. Ångan används av t.ex. textil- och livsmedelsindustrier i sina processer. Värme och kyla svarar för hälften av världens energiförbrukning. Med utgångspunkt i det nuvarande solfångarkonceptet skall därför Absolicon utveckla en ny version för ångproduktion upp till 160 C. 4

5 Massproduktion i egen produktionslina Absolicons solfångare byggs ännu hantverks mässigt i små serier. Trots det har solfångarna sammanlagt inbringat försäljningsintäkter på över 20 miljoner kronor sedan Med en halvautomatiserad produktions lina som tillverkar en solfångare var femte minut kan produktionskostnaderna sänkas radikalt. Verksamhet och organisation Absolicon är idag ett teknikbolag med unik spetskompetens inom koncentrerad solenergi. Bolagets intäkter kommer från konsultverksamhet, service på befintliga installationer och försäljning av nya anläggningar. Under 2015 kommer Absolicon leverera en installation för solkyla till ett sjukhus i spanska Orense. Bolaget har sju fast anställda och därutöver fyra juniora ingenjörer på tekniska utvecklingsprojekt. Marknaden för solvärme och solånga International Energy Agency (IEA) har i sin färdplan för sol värme till år 2050 prognostiserat den framtida marknaden. Omräknat i pengar innebär prognosen miljarder kronor i investeringar inom industrin, miljarder kronor för solkyla och miljarder kronor för uppvärmning. Utvecklingen går mycket snabbt. Tre tydliga milstolpar Absolicon har valt att erbjuda allmänheten aktier för att i framtiden kunna notera bolaget. Ny emissionen tillför bolaget 3 miljoner kronor. Emissionskostaderna beräknas till bara kr eftersom vi producerat både tidning och memorandum internt. Medlen skall användas för att: 1) Tillsammans med Alfa Laval, japanska Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö AB uppföra ett pilotfält för solånga (som delvis finansieras av Energimyndigheten med 1,3 miljoner kronor) 2) Projektera en produktionslina för mass produktion av Absolicons koncentrerande solfångare. 3) Genom internationell marknadsföring och försäljning teckna avtal om samarbete för att utvärdera Absolicons teknik med minst en multinationell industrikoncern som vill minska sina energikostnader. Erbjudandet i korthet Emissionen uppgår till maximalt kr fördelat på aktier. Kvotvärdet är 1 kr per aktie och teckningskursen 30 kr per aktie. Emissionsvolym: kr fördelade på aktier. Teckningskurs: 30,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering: Bolaget värderas till 15 miljoner kronor före genomförd emission. Teckningspost: Teckning görs i post om minst 200 aktier och därefter i valfritt antal aktier. Företrädesrätt: Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstid: 25 maj 15 juni Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden Teckning: Genom påteckning och insändning av bindande teckningsanmälan till Eminova. Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 22 juni Likvid: Tilldelade aktier ska betalas senast den 29 juni 2015 enligt instruktion på avräkningsnotan Aktiebok: Före emissionen finns aktier. Bolaget är under anslutning till Euroclear. Anmälningssedeln skickas till: Eminova Fondkommission AB Barnhusgatan 16, 4 tr Stockholm Anmälningssedel kan faxas på eller skannas och epostas till 5

6 Installation på hotellanläggningen Centro Forestal Sueco (CFS) i spanska Marbella. Företagets historia och utveckling El och värme från solen År 2002 startade ett ambitiöst utvecklingsarbete för att skapa en koncentrerande solfångare för el och värme från solen. Initiativtagare var Joakim Byström och Jonas Nordström. Under några år drevs ett tiotal parallella utvecklingsprocesser tillsammans med flera olika universitetet och högskolor för att belysa ett antal tekniska och ekonomiska frågeställningar. Världsarvsmuseet År 2006 gjordes den första skarpa installationen på Världsarvsmuseet i Skule där två solfångare monterades på värmecentralens tak. Första versionen av produkten kallades Solar8 och tillverkades bara i några få exemplar. Intresset för produkterna var stort, och ett bolag bildades för att kommersialisera resultaten. Absolicon Solar Concentrator AB Företagets hette från början Arontis, men efter att Energimyndigheten och investerare tillsammans tillfört 8 miljoner kronor i utvecklingskapital 2007 bytte bolaget namn till Absolicon Solar Concentrator AB. Konceptet att producera el och värme samtidigt med koncentrerad solenergi fick på kort tid stor uppmärksamhet och belönades av konung Karl XVI Gustav med Stockholm Sustainable Award 2008 och 6 Absolicon utsågs av Världsnaturfonden till Climate Solver-företag. Produkten gjordes klar för installation med benämningen X10 och en första större installation gjordes på hotellanläggningen Centro Forestal Sueco (CFS) i Marbella, Spanien år Produktionen av X10 var mycket personalkrävande. Själva monteringen av solfångarna lades ut till underleverantörer medan solcellsmottagaren tillverkades i egen regi. El och fjärrvärme I samarbete med Härnösand Energi och Miljö AB (HEMAB) uppfördes 200 m2 av X10 i Energiparken där den blev världens första solenergianläggning som genererar el till elnätet och värme till fjärrvärmenätet samtidigt. Absolicon förvärvar Narec 2011 fick Absolicon flera stora order och byggde upp en organisation med projektledare för att kunna leverera flera installationer parallellt. Samtidigt fick en av Absolicons underleverantörer solcellstillverkaren Narec i England finansiella problem vilket ledde till att Absolicon förvärvade Narec och därmed fick egen kapacitet att tillverka solceller.

7 Planering för publik emission Vid årsskiftet 2012 fanns i orderboken eller under produktion leveranser för 14 miljoner kronor och bolaget inledde ett arbete att gå från handbyggda solfångare till en full produktionslina. En publik emission om 20 miljoner kronor planerades för tillverkningslinan. Arbetet med den publika emissionen avbröts dock efter att en regional riskkapitalfond med medel från länsstyrelserna och EU visat intresse för att investera 20 miljoner kronor i Absolicon. Fonden ställde vissa villkor vilka bolaget uppfyllde under hösten 2012 och en slutförhandling genomfördes i november Men den 20 december meddelade fonden utan motivering att de inte längre var intresserade att investera. Inkråmsaffär Trots att försäljningen 2012 kom upp i 18 miljoner kronor innebar den uteblivna finansieringen att Absolicon tvingades lämna in konkursansökan Konkursförvaltare Alf Bolin sålde därefter inkråmet till Joakim Byströms bolag Eniara AB Inkråmet överfördes till det nybildade dotterbolaget Absolicon Solar Collector AB. Verksamheten i England såldes till en lokal entreprenör. Snabb start med nya Absolicon Solar Collector AB Nya Absolicon fick en snabb start tack vare att universitetet i Aten tilldelats ett EU-projekt där Absolicons teknik att generera el och värme stod i centrum. Dessutom fick Absolicon genom serviceavtal med de kunder som köpt solfångare en stadig ekonomisk bas att stå på. Under 2013 kunde nya Absolicon som förfogade över samtliga patent, varumärken och tillverkningsverktyg från gamla Absolicon fortsätta verksamheten om än i en betydligt mindre skala. Under 2014 fick nya Absolicon ytterligare en viktig order en solkyleanläggning till ett sjukhus i spanska Orense. Flera personer nyanställdes och all utrustning togs i drift igen. Dessutom beviljade Energimyndigheten i december 1,3 miljoner kronor i stöd till utvecklingen av en ny version av solfångaren. Intäkter och förluster i gamla Absolicon (ljusblå och röd) samt intäkter och vinst i nya Absolicon (mörkblå och grön). Alla belopp i tusen kronor (SEK). 7

8 Joakim Byström, vd på Absolicon, och Ingemar Forzelius, vd på Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) tar första spadtaget på anläggningen för solånga på Härnösands Energipark Aktuella projekt Tekniken med koncenterade solfångare är mångsidig och möjliggör hög verkningsgrad och stor flexibilitet i hur energin används. Våra tre pågående projekt visar på bredden av möjligheter. ORC Rankine Under 2014 levererade Absolicon en installation med 100 m2 X10 till Aten för projektet ORC Rankine som syftar till att visa hur elektricitet kan genereras med både solceller i solfångarna och från värmen. Värmen från Absolicon X10 kokar en alkohol som driver en turbin och genererar elektricitet. Tekniken möjliggör högre elutbyte från våra installationer. Ourense Hospital Solar Cooling Med solkyla används värmen från solfångarna för att driva en kylmaskin. Ju varmare arbetstemperatur i solfångarna desto högre verkningsgrad på solkylan. Tekniken är i snabb utveckling och Absolicon har tidigare genomfört en solkyleinstallation på Närvården i Härnösand. Sjukhuset i spanska Ourense bygger nu en av de första installationerna i norra Spanien och har beställt 127 m2 solfångare från Absolicon som kommer att levereras under Solånga till Energiparken Många av de stora förfrågningar Absolicon arbetar med gäller solånga. I december 2014 beviljade energimyndigheten 1,3 miljoner kronor till Absolicon för att tillsammans med Alfa Laval, Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) uppföra en pilotanläggning för solånga på Energiparken i Härnösand. Anläggningen som uppförs skall arbeta på 160 grader och demonstrera hur Absolicons solfångare kan producera ånga för industriellt bruk. Projektet blir en milstolpe i Absolicons utveckling.

9 Absolicons verksamheter Absolicons olika verksamheter bidrar på alla med kunskap och resurser för att föra bolaget mot målet storskalig massproduktion av Absolicon koncenterande solfångare som skall kunna konkurrera ut fossila bränslen. Försäljning och marknadsföring Absolicon har ett löpande försäljningsarbete som idag främst handlar om att ta hand om inkommande förfrågningar och prioritera intressanta installationer som för företaget framåt. Produktion och legotillverkning Solfångarna produceras i egen regi med egen personal vilket innebär att all kunskap finns inom företaget. Absolicon har under 2015 tecknat hyreskontrakt på m2 industrilokaler med tillhörande kontor dit verksamheten flyttar i september Syftet är att möjliggöra uppställning av en komplett produktionslina. Lokalerna har tidigare hyrts av företaget Swemat AB som nu flyttar ut sin verksamhet efter att gått upp i ett annat företag. I samband med flytten tar Absolicon över en anställd och ett antal CNC-maskiner från Swemat för att fortsätta driva legotillverkning i en del av lokalerna. Legotillverkningen som har fasta kunder med en garanterad inköpsvolym ger Absolicon både intäkter och utökad produktionskapacitet. Service En viktig verksamhet är försäljning av servicetjänster och underhåll till att antal kunder som äger solfångar fält med Absolicons solfångare. Anläggningarna övervakas kontinuerligt via Internet och vid driftstörningar kan fel oftast snabbt upptäckas och åtgärdas. Övriga intäkter Absolicon har även intäkter från konsultarbete inom solenergiområdet och konsultuppdrag åt Härnösands kommun för Yrkeshögskoleutbildningar, bl.a. uppdrag för solenergiingenjörsutbildningen. Absolicon hjälper även marknadsföringsbyrån Blixtfokus AB och Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi med bokföring och administration. Varje solfångarinstallation har också en solcentral där solenergin matas in i byggnaden eller ut på fjärrvärmenätet. Absolicon har konstruerat en egen solcentral med tillhörande styrsystem. Installation Area Kund Energiparken 200 m 2 Härnösand Energi & Miljö AB Bävergläntan 200 m 2 Bävergläntans Fastighets AB Solgården 100 m 2 Sundsvalls Kommun Stödehuset 400 m 2 Sundsvall Energi GB-skolan 270 m 2 Sollefteå Kommun Delfinen 80 m 2 BRF Delfinen Folkhögskolan 200 m 2 Härnösands Folkhögskola Portici 10 m 2 ENEA Resecentrum 48 m 2 Härnösands Kommun Psykiatrins hus 200 m 2 Uppsala läns landsting Installationer som får service från Absolicon 9

10 Absolicon har spetskompetens inom solenergi och lång erfarenhet av att söka statliga medel för utbildning och forskning. Bilden visar den solcell för koncentrerat ljus som Absolicon använder i sin solfångare. Forskning, utveckling och patent Solcellsutveckling Under verksamhetsåret har Absolicons mottagare med solceller och värmeproduktion i samarbete med Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi modifierats för att klara högre temperaturer och arbetstemperaturen har höjts från maximalt 85 C till 95 C. I det arbetet har även nya metoder för att testa solcellerna utarbetats som ger goda förutsättningar att höja kvalitén i produktionen framledes. Anpassning till massproduktion Även själva solfångartråget och solföljningen har modifierats för att bättra passa en framtida massproduktion. Utvecklingsarbetet har visat på uppseendeväckande stora rationaliseringsvinster. Antalet komponenter i systemet kan minskas och monteringstiden kan reduceras avsevärt. Resultaten har intensifierat arbetet med att planera för en produktionslina för solfångarna. Höga temperatuer Flera projekt pågår för att ytterligare höja verkningsgraden för höga temperaturer som en del i projektet om industriell ångproduktion. PCT ansökningarna Under 2014 och 2015 har Absolicon bemött förelägganden på PCT ansökningar för bolagets beviljade svenska patent från de europeiska och amerikanska patentverken som enligt vår upp fattning inte innebär begränsningar för patenten. Beviljade patent PCT Pending SE Receiver för PV/T kombinationen av att använda en selektiv svart färg EU, USA, Indien och solceller för att generera både el och värme SE Montering av receiver i solfångartråg metoden att först bygga ihop EU, USA, Indien solfångatråget och sedan införa mottagen på en räls från ena kortsidan vilket underlättar produktion och service. 10

11 Försäljningsorganisation Direktförsäljning Både nya och gamla Absolicon har hittills sålt direkt till kunden och levererat nyckelfärdiga solfångarfält till dem. Kunderna har antingen hittat Absolicon genom sökmotorer eller blivit direkt uppvaktade av Absolicon. Energikonsulter Idag har Absolicon dessutom byggt upp ett nätverk med energikonsulter med goda kontakter in i industri företagen. Vi för idag via dessa diskussioner med koncerner som Bacardi, Pfizer och Pan Bimbo. Försäljning och projektering Absolicon har en egen organisation för försäljning, projektering och installation av nyckelfärdiga solfångarfält. Eftersom varje större installation har ett försäljningsvärde på 20 till 50 miljoner kronor behövs det även en lokal partner med erfarenhet av energiförsörjning inom industrisektorn. Konkurrerande energislag och andra solenergiföretag Fossila bränslen är huvudkonkurrenten Både i industrisegmentet och för fastigheter finns det väl inarbetad teknik och nätverk för olja, kol och naturgas som enbart inom EU omsätter tusentals miljarder kronor årligen. De ledande företagen är multinationella storföretag som brittiska Shell, ryska Gasprom och amerikanska Exxon med enorma resurser. Det finns även en väl utvecklad infrastruktur för försäljning, installation och service av fossilbränsledrivna värmepannor och ångpannor. Huvudalternativet för våra kunder är att fortsätta att elda fossila bränslen. Biobränslen Ett sätt för kunden att minska sina koldioxidutsläpp är att byta till förnyelsebara bränslen. Det finns alternativa bränslen som t.ex. bioolja från svenska SunPine eller biobränslen som pellets från SCA. Ofta kräver biobränslen omfattande ombyggnad av värmepannor och ångpannor. De alternativa bränslena är oftast dyrare än fossila bränslen men kan ändå konkurrera på vissa marknader tack vare koldioxidskatter eller obligatoriska föreskrifter. Om solenergi och biobränslen kombineras kan kunden få 100% förnyelsebart. Konkurrerande solenergiföretag De andra solenergiföretag som arbetar med små paraboliska solfångartråg och som Absolicon jämför sig med är t.ex. NEP Solar, Industrial Solar och Soltigua. Vi känner varandra väl i branschen och sam arbetar med standardisering och i arbetsgrupper inom Inter national Energy Agency (IEA). Det finns där utöver 4-5 företag inom EU samt ett tjugotal i övriga världen som ännu inte bevisat vad de kan. Jämfört med de övriga solenergiföretagen med koncentrerande system har Absolicon en bredare kunskap och ligger närmare en storskalig massproduktion av sina solfångare med radikalt sänkta tillverkningskostnader, möjligen med undantag av turkiska Solitem och tyska Industrial Solar. 11

12 Produktionslina för massproduktion Produktion på Härnöverken För att skapa produktionskapaciteten som möjliggör installationen av både mindre fält till kunder som vill prova den nya tekniken och större leveranser kommer Absolicon att bygga upp en produktionslina i sina nya lokaler på Härnöverken i Härnösand. Produktionslinan konstrueras för att kunna producera en ny solfångare var 5 minut. Målsättningen är en fullt utbyggd produktionslina på ett skift skall kunna producera m2 per år. Fyra monteringsstationer Produktionslinan består av limningsriggar som samtidigt transporterar solfångaren mellan fyra monterings stationer. En avslutande station mäter in reflektorytan med laser och certifierar solfångarens prestanda. Fram till att produktionslinan står klar kommer Absolicon att fortsätta bygga solfångare för hand. Kostnader vid massproduktion Många av de plåtkomponenter som Absolicon använder faller i pris vid högre produktion. Vår erfarenhet är att priset på plåtkomponenterna halverats vid varje tiodubbling av volymen. Vissa av insatsvarorna, till exempel den avancerade reflektorfilmen, är inte lika enkla att pressa priset på och kommer att stå för en stor del av kostnaden i den färdiga produkten. Minskade kostnader för montage i fält Själva installationen av solfångarna i fält är normalt en avsevärd del av kostnaden för ett nyckelfärdigt fält. Här pågår ett utvecklingsarbete i Absolicon att integrera både fundament och rörsystem i den solfångarkomponent som levereras till fältet. Det innebär stora kostnadsbesparingar i installationsarbetet. Absolicons mål är att kunna leverera stora solfångarfält till en kostnad om kr/m2. Detta skulle ge energikostnad under 20 öre/kwh på soliga marknader med gynnsam finansiering. 12

13 Modell för klimatutmaningen Absolicon har en enkel modell för att beskriva utmaningen. Grunden för verksamheten är mänsklighetens växande energibehov. Den stora omställningen som de flesta i världen ser som nödvändig står på tre pelare - innovation, politik och kapital. Tillsammans kan de hålla upp en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Absolicons modell för att lösa världens energiproblem kan liknas vid en byggnad med tre pelare - innovation, politik och kapital. Tillsammans kan de hålla upp en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Innovation av ny teknik Nya produkter behöver utvecklas och tekniska utmaningar lösas. Universitet och forskningsinstitutioner behöver bidra i högre grad än idag. Ett land som Egypten lägger 7% av sin budget på subventioner av olja jämfört med 5% på hälsovård och utbildning. Det är naturligtvis ohållbart och när politiken förändras kan solenergi slå igenom mycket snabbt. Då skall Absolicon redan vara på plats. Kapital till investeringar Den tredje pelaren handlar delvis om att företag som Absolicon måste kunna attrahera utvecklingskapital för att ta fram nya produkter. Men framförallt att de tusentals miljarder kronor som behövs för att finansiera solfångarfälten kräver att finansiella aktörer finansierar solfångarfälten. Det kan vara genom leasing eller genom energiserviceföretag som specialiserar sig på att driva solfångarfält. Trots att investeringarna kan vara mycket lönsamma med 4-6 års återbetalningstid är det inte säkert att bankerna vill vara med om det inte förpackas på rätt sätt. Här skall Absolicon vara med och ta fram lösningar. De tre pelare som i Absolicons modell tillsammans bär upp utvecklingen av förnyelösebar energi. Energimyndigheten är i Sverige en av de viktigaste aktörerna för att främja innovation inom området. Absolicon samverkar redan med flera universitet och med Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi. Absolicon får regelbundet inbjudningar till att delta i Europeiska konsortier inom Horizon2020 vilket stärker innovationsförmågan. Politik för minskade utsläpp I klimatförhandlingarna har EU förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 40% till år 2030 och med mer än 80% till år När de löftena omsätts i politik kommer koncentrerad solenergi vara nödvändigt för att industrin skall klara sina utsläppsminskningar. Men fossila bränslen subventioneras fortfarande i många länder. 2% av staternas sammanlagda utgifter läggs på subventioner av energi från olja, gas och kol, uppskattningsvis miljarder kronor varje år. 13

14 EJ/year IEA Technology Roadmap Vision Solar Energy Solar industrial process heat (< 120 C) Solar space cooling Solar space heating Solar water heating Solar swimming pool heating Marknadsuppskattning från IEA Internationella Energimyndigheten (IEA) har gjort omfattande färdplaner för att prognostisera utvecklingen av solenergi i olika tillämpningar. Absolicons solfångare idag är inriktade på tre nischer industriell solvärme, solkyla och uppvärmning av varmvatten och fastigheter. Solvärme och solånga för industriella processer I de flesta industrier använder man värme för olika processer. Inom livsmedelindustrin, textilindustri och kemisk industri är det vanligt att man använder ånga som energibärare. Ångan produceras med en oljepanna och leds sedan ut till fabrikens olika processer. Intresset för solvärme och solånga inom industrin ökar stadigt och allt fler länder startar utvecklingsprogram. Ännu är branschen i sin linda med bara ett hundratal installationer i Europa, men det är ett positivt tecken att så många länder startar program för att utveckla marknaden IEAs roadmap förutser att industriell solvärme globalt till år 2050 skulle kunna uppgå till en installerad effekt om drygt GWth, motsvarande 3 miljarder kvadratmeter eller installationsvärde om ca miljarder kronor. 14 Absolicons bedömning är att driva industriprocesser med solvärme är nödvändigt om EU skall nå sina ambitiösa mål om att minska koldioxidutsläppen med 80-95% till år Vår erfarenhet från simuleringar och kundkontakter är att redan om man bara lägger solfångare på taken av industrierna så täcker det ofta 20% av energibehovet. Solkyla Principen att generera kyla från värme är väl beprövad och allt fler system kommer ut på marknaden. Statistik saknas, men den tyska föreningen för sorptions kyla uppskattar att det genomförs ca nya installationer per år. En fördel med solkylemaskinerna är att de inte använder drivgaser som freoner som både kan skada ozonskiktet och som har tusen gånger högre växthuseffekt än koldioxid. Klimatpåverkan minskas ytterligare av att de till skillnad från kompressorkyla inte drivs med el utan av solvärme. Verkningsgraden blir högre med högre temperaturer. Här kan Absolicon nya solgångare som genererar

15 Absolicons installation från 2008 på Närvården i Härnösand som gjordes i samarbete med Stiftelsen för forskning om koncentread solenergi och företaget ClimateWell är än idag världens enda som kan leverera el, värme och kyla med koncentrerande solceller. 160 C spela en viktig roll för att lyfta branschen. IEA förutser att 1000 GWth solvärme skulle kunna användas för solkyla år 2050 vilket grovt motsvarar 1 miljard m2 solfångare med 1000 miljarder kronor i installationsvärde. Absolicon bedömer att solkyla kan konkurrera med kompressor kyla om den kan drivas med högre verkningsgrad. Solkyla i kombination med solvärme är ett bra sätt att förse stora byggander som hotell och sjukhus med värme och kyla. Soldriven fjärrvärme Soldriven fjärrvärme fortsätter att utvecklas mycket starkt och allt fler institutioner och länder intresserar sig för den typen av storskalig solvärme. Den arbetsgrupp inom IEA som arbetar med kunskapsspridning har under 2014 haft mycket välbesökta sammankomster. Tidigare har intresset främst varit från de nordiska länderna, men nu är intresset stort från hela Europa. Den danska marknaden dominerar installationer av solvärme i fjärrvärmenäten. Av de m2 solfångare som installerades under 2013 installerades 85% i Danmark. En kombination av olika faktorer duktiga lokala konsulter och företag, starka lokala fjärrvärmenät, monopolsituation på naturgas - bidrar till att göra Danmark till ett föregångsland. IEA förutser att år 2050 kan 1000 GWth solvärme vara installerat för uppvärmning av fastigheter vilket motsvarar 1 miljard m2 solfångare med installationsvärde om miljarder. Absolicon bedömer att flera länder inom de kommande åren kommer att göra större demonstrations installationer av soldriven fjärrvärme och att det på sikt kommer att bli en viktig del av energiförsörjningen i flera Europeiska länder Solel Av jordens energiförbrukning är ca 20% elektricitet. För el från solen delar IEA upp energiproduktionen på två teknologier solceller och CSP. Solceller genererar el direkt medan CSP använder koncentrerad solenergi för att först generera ånga kring 400 C. CSP bedöms idag som dyrare än solceller, men har möjligheten att lagra solvärmen i t.ex. saltlager och producera el dygnet runt. Absolicons solkoncentratorer för el i kombination med solvärme skulle kunna spela en roll i denna nisch. Det krävs jämförelsevis större investeringar i produktionsutrustning för att nå de kostnadsnivåer som krävs. Konkurrensen är hårdare inom solcellsbranschen som redan är i konsolideringsfas. IEA förutser att en så stor andel som 27% av mänsklighetens elbehov skulle kunna täckas med solel från solceller och CSP. Absolicon bedömer att eftersom el är dyrare att generera än värme blir investeringarna mycket stora. IEA räknar dock med fortsatt stora kostnadsminskningar. För denna sektor är investeringsbehovet svårt att uppskatta men det rör sig om tiotals tusen miljarder kronor. Installation med 200 m 2 Absolicon X10 i fjärrvärmenät i Smedjebacken hos företaget Bävergläntan Fastighet AB. Våra installationer är de enda i världen som samtidigt levererar värme till ett fjärrvärmenät och el till elnätet 15

16 Marknadsrisker Solenergibranschen konkurrerar med fossila bränslen om att förse mänskligheten med energi. Marknads riskerna är främst kopplade till utvecklingen för fossila bränslen. En kund som väljer solenergi gör en stor investering och har därefter mycket låga utgifter för energi i decennier framöver. En oljepanna är en liten investeringar hos kunden, men oljan är istället dyr att köpa. De fossila bränslena är på många marknader subventionerade av staten, så att företaget inte betalar den fulla kostnaden. I genomsnitt i världen går 2% av staternas utgifter till subventioner av fossila bränslen. Det är en bidragande orsak till att solenergi ännu inte slagit igenom. Man kunde tänka sig att även solenergi skulle subventioneras, men med undantag för några av länderna i den rika världen är det ännu inte så. Branschlogiken innebär att investeringar i solenergi är känsliga för höga kapitalkostnader och påverkas ofta av politiska beslut, på gott och ont. Olika former av kapitalintensiva investeringar inom förnyelsebara energikällor konkurrerar om finansiärerna t.ex. vindkraft, solceller och biobränsle. Ett genombrott inom ett område kan komma att minska investeringarna inom ett annat område Möjliga marknadsbegränsande faktorer för branschen globalt o Oljepriset sjunker o Krav ställs inte på minskade utsläpp av koldioxid o Inga speciella finansieringsverktyg för klimatåtgärder införs o Subventioner för fossila bränslen minskar inte o Räntenivån stiger oväntat till högre nivåer o Andra förnyelsebara energikällor blir billigare än koncentrerad solenergi Interna risker När utmaningarna ökar eller om nyckelpersoner skulle sluta finns det en risk att Absolicon har svårt att hitta kompetens. Absolicons försprång inom solenergi kan förloras till nya företag med nya produkter eller till storföretag som köper upp mindre företag och investerar i deras teknik. Överskridna kostnads- och tidsramar för projekt eller överbudgeterade intäkter kan komma att resultera i förluster för Absolicon som måste täckas genom ägartillskott. Vid stora leveranser av solfångarna uppstår ett garanti- och produktansvar som Absolicon kommer att behöva fondera medel för att kunna uppfylla över tiden. Absolicon kan råka ut för kännbara kreditförluster. För exportorder kan EKN ge förmånliga garantier. Vissa nyckelkomponenter i solfångaren har ännu inte flera leverantörer vilket kan innebära leveransförseningar eller framtida behov av att konstruera om solfångarna. 16

17 Användning av kapitalet Absolicon har en tydlig plan för vad som krävs för att lyckas och vad som är realistiskt att uppnå med föreliggande emission. Tre tydliga delmål skall uppnås 1. Uppförande av pilotanläggning för solånga Absolicons nya solfångare är väsentligt optimerad för massproduktion i jämförelse med Absolicons tidigare produkter. Den nya solfångaren är designad för att i första hand producera industriånga på 160 C och har fått benämningen T160. T160 har en optimerad design med färre ingående komponenter vilket ger avsevärda kostnadsminskningar. En anläggning med T160 skall uppföras på Energiparken i Härnösand för att fungera som visnings anläggning för besökande kunder. Energimyndigheten deltar i finansieringen med 1,3 miljoner kronor. Installationen skall vara gjord så att det är enkelt att demonstrera solens kraft och förmåga att generera höga temperaturer. Av emissionsbeloppet förväntas 1 MSEK användas till pilotanläggningen 2. Planering av produktionslina Massproduktion av Absolicons solfångare är nyckeln till framgång och den planering som pågått under de senaste åren konkretiseras genom att skarpa offerter från leverantörer av utrustning tas in och ritningar och olika förberedelser slutförs. Med det underlaget är Absolicon redo att trycka på knappen för att på 12 månader uppföra en komplett produktionslina som producerar en koncenterande solfångare var femte minut. Den totala kostnaden för produktionslinan beräknas till miljoner kronor. Absolicons produktionslina är en vidareutveckling av den väl beprövade produktionsteknik som Absolicon 3. Avtal om pilotanläggningar Utöver försäljning av mindre installationer arbetar Absolicon med att teckna avtal med industrigrupper som vill prova Absolicons solfångare i sina verksamheter. Under 2016 förväntar vi oss att ha tecknat avtal med minst en större industriell koncern om att installera använt sedan 2008 för att tillverka solfångarna för hand. Den huvudsakliga produktionsprocessen är limning vilket i volymproduktion är både snabb och rationellt. Komponenterna är i huvudsak stansade plåtar vilka kan massproduceras till mycket låga kostnader. Av emissionsbeloppet förväntas 1 MSEK användas till planering och förberedelser inför produktionslinan. pilotanläggningar som en förberedelse för fullskaliga installationer. Av emissionsbeloppet förväntas 1 MSEK användas till marknadsföring och försäljning. 17

18 Långsiktig ägarstrategi Absolicons huvudägare Eniara AB och Priono AB har två parallella strategier för företagets framtida utveckling till mång miljardomsättning för bolagets teknologi. Ägarbild och riktning Absolicon ägs idag till 2/3 av Eniara AB (som till 100% ägs av Joakim Byström) och till 1/3 av Priono AB som är ägarbolag i Logosol-koncernen med fyra delägare: Bengt-Olov Byström, Mattias Byström, Katarina Byström och Joakim Byström. Prionos helägda dotterbolag Logosol utvecklar och säljer utrustning för småskalig träförädling och omsätter 100 miljoner kronor per år. Familjen Byström ser Absolicon som en framtidsinvestering med mycket stor potential och har uthållighet för att ta bolaget i mål. Familjen Byström avser föreslå en notering för att ge bolaget ett marknadsvärde och en kanal för finansiering. Potential för uppköp Det kan finnas större industriföretag som kan vilja etablera sig inom solenergiområdet och som i så fall kanske uppvaktar de starkaste varu märkena som har en den största basen av fungerande solenergiinstallationer. Potentiella intressenter skulle kunna vara multinationella företag med industrikompentens eller leverantörer av komponenter som pannor eller värmeväxlare för industrins energi försörjning. Långsiktig finansiering Pilotanläggning I ett första steg vidgas ägarkretsen med aktier som tillför bolaget 3 miljoner kronor. Målet för första emissionen är en pilotanläggning för ångproduktion, planering för massproduktion och avtal med minst en stor kund. Notering I en andra emission, med företräde för befintliga aktieägare, skall ca 8 MSEK anskaffas och aktien noteras på en handelsplats, troligen på Aktie torget eller Alternativa Aktiemarknaden. Kapitalet skall användas till internationell försäljning och pilotinstallationer hos kunder. Målet är att med de första mindre installationerna som visningsobjekt bygga upp en ordenlig kundstock. 18 Absolicon kommer att arbeta med att skapa samarbeten med den typen av företag för att möjliggöra framtida uppköp vilket också skulle innebära exit för Absolicons ägare. Självständigt börsnoterat bolag Men det är också möjligt att Absolicon med storföretag som partners fortsätter att utvecklas som ett eget företag och genom aggressiv finansiering, global tillväxt och förvärv utvecklas till ett nytt svenskt storföretag med mångmiljardomsättning. Flera danska och tyska företag inom förnyelsebar energi t.ex. Vestas och Solar World har utvecklats så. Som ett självständigt bolag skulle Absolicon vara fritt att samarbeta med de mest lämpade kanalerna för varje marknad. Genom att med regionala partner bygga upp produktionslinor skulle Absolicon mycket snabbt kunna bygga upp en effektiv global produktions apparat för koncentrerande solfångare som skulle vara svår för både lokala aktörer och multinationella företag att konkurrera med. Oavsett vilken av de två modellerna för framtida utveckling som ägarna väljer så kommer Absolicons teknologi att på ett väsentligt sätt kunna bidra till omställningen av världens energiförsörjning. För att kunna arbeta målinriktat fram till målet kommer Absolicon anskaffa kapital genom publika nyemissioner i tre steg. Massproduktion När det finns en ordentlig kundstock kommer bolaget genomföra en tredje kapital anskaffning. Då behövs 12 miljoner för att färdigställa produktionslinan och börja leverera mass producerade solfångare till kunder över hela världen. En fullbelagd produktionslina på ett skift producerar sol fångare för 100 miljoner kronor per år. Finansieringsplanen utgår ifrån att Absolicon inte hittar andra finansieringsvägar, t.ex. en internationell partner eller fördelaktiga lån för att finansiera produktionslinan, vilket dock är möjligt och i så fall skulle skynda på uppförandet av produktionslinan. Bolaget uppskattar att processen kan ta 2 till 5 år.

19 Absolicons samhällsansvar Ända sedan start har Absolicon försökt ta ett vidare ansvar för regionens utveckling genom olika aktiviteter. Examensarbete på Absolicon För att teknisk utbildning skall bli effektiv behöver studenterna ha kontakt med företag under sin utbildning. Speciellt gäller det ingenjörer som i slutskedet av sin utbildning skall skriva ett examensarbete. Absolicon har genom åren utvecklat en effektiv modell för att arbeta med ingenjörs studerande och både få hjälp med kvalitativ forskning och samtidigt hjälpa studenterna ut i arbetslivet. Yrkeshögskola inom solenergi Absolicon har varit djupt involverat i utvecklingen av Yrkeshögskolan i Härnösand och Joakim Byström är initiativtagare och ordförande för den solenergiingenjörsutbildning som drivs där. Technichus och Teknikcollege Genom samarbete med Technichus och gymnasiets Teknikcollege arbetar Absolicon för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Dessa regionala institutioner är beroende av dynamiska företag som är beredda att avsätta tid för att delta i olika projekt och som ställer krav på verksamheten. Praktikanter och studenter Många människor står utanför arbetsmarknaden. Inom de ramar som ges av verksamhetet försöker Absolicon i så stor utsträckning som möjligt hjälpa Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen att ge arbetslösa möjlighet att utvecklas. Vi tar även regelbundet emot praktikanter t.ex. från gymnasiets elprogram. Sedan 2008 har Absolicon tagit emot 78 personer - studerande, arbetslösa, praktikanter och flyktingar. I de flesta fallen har vi kunnat hjälpa dem vidare till arbete eller utbildning vilket vi är mycket stolta över. Många av dem har fortfarande nära band till Absolicon. Direkta vinster med engagemanget Solenergiingenjörsutbildningen på Yrkeshögskolan och examensarbeten grundar för framtida rekryteringar, Technichus hjälper oss att synliggöra regionens styrkor vid internationella besök och olika rekryteringsstöd gör det möjligt för Absolicon att driva projekt som annars inte genomförts. Nyantagna studerande på Solenergiinjengörsutbildningen på Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand. Från höger Joakim Byström, ledningsgruppens ordförande, Håkan Öhman från Bengt Dahlgrens kontor i Härnösand samt Håkan Boström, ansvarig utbildningsledare. 19

20 Styrelse och ledning Genom styrelsens kontakter finns ett stort nätverk med olika kompetenser som styrelsen har tillgång till, både inom finansiering, produktionsteknik och management. Styrelse Olle Olsson, styrelseordförande Olle är civilingenjör inom teknisk fysik från Uppsala Universitet och har arbetat som forskningsingenjör inom solenergi området i nära tio år. Utöver en stor marknadsöversikt och både teoretiska och praktiska kunskaper om solenergiinstallationer har Olle även erfarenheter inom management och finansiering. Har arbetat på gamla Absolicon och är nu forskningschef på ett mindre solenergiföretag i Gävle. Joakim Byström, vd och styrelseledamot Joakim har växt upp i familjeföretaget Logosol och har startat flera företag, men har sedan 2005 sitt fokus på solenergi. Han har omfattande fackkompetens och ett globalt nätverk, främst för koncentrerande solfångartråg. Han sitter även i styrelsen för Logosol AB och i Härnösands regionala Science Center Technichus styrelse. Som ordförande för ungdomsförbundet Förbundet Unga Forskare engagerade han sig i internationella miljöförhandlignar och började därefter arbeta med produktutveckling av sol fångare. Advisory board Sören Olsson, styrelseledamot Under tjugo år har Sören Olsson arbetat som företags analytiker på Norrlands fonden och hjälpt hundra tals företag i Mellannorrland med finansiering och företags utveckling. Absolicon kommer under 2016 att utöka styrlsen med ytterligare en styrelseledamot. Ledningsgrupp Utöver vd Joakim Byström ingår Christer Olsson och Ingmar Öman i ledningsgruppen. Christer Olsson är kontorschef med ansvar för personalfrågor och ekonomi. Christer har en bred erfarenhet - från att göra affärer i Mexiko till fastighetsinvesteringar. Han talar också spanska. Ingmar Öhman är produktionsansvarig och har arbetat i arbetsledande roller inom industrin och som yrkeslärare på drift- och underhållstekniska utbildningar. Han ansvarar för tillverkningen av solfångare och för de större serviceuppdragen. Ersättningar Vd Joakim Byström erhåller fast måndaslön om kr och har pensionsavtal enligt samma modell som används för ledande befattningshavare inom Logosol-koncernen. Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till styrelse eller vd. För att skapa en bredare förankring arbetar Absolicon med att bygga upp ett rådgivande panel som skall börja verka under våren Gruppen är sammansatt av forskare och entreprenörer med starka personligheter för att ge större dynamik än i ett styrelsearbete. Rådet behövs eftersom uppgiften att förändra världens energi försörjning är mångfacetterad och panelen skall på ett formellt sätt ge både bredare och djupare omvärldskontakter och bidra med nya perspektiv. De deltar i panelen i sin egen kapacitet, men tillför sina nätverk och sina tankar om hur omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi skall kunna finansieras i stor skala. Aktieägare med specialkunskaper som vill engagera sig kan också komma att ingå i advisory board. 20 Teknik, finansiering, försäljning och installation av nyckelfärdiga lösningar - Absolicon behöver ett stort kontaktnät med olika kompetenser.

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

För svenska investerare består förändringarna i att:

För svenska investerare består förändringarna i att: Inbjudan till teckning av aktier i Oyj Ahola Transport Abp, inför notering vid Aktietorget Teckningsperiod: 13 april 30 juni 2015 Uppdatering med anledning av tidigare kommunicerade förändrade villkor

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB Detta investeringsmemorandum är framtaget av Efficax Energys styrelse Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till Memorandumet.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer