Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)"

Transkript

1 Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015

2 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling 6 Aktuella projekt 8 Sammanfattande beskrivning av verksamheten 9 Forskning, utveckling och patent 10 Försäljningsorganisation och konkurrenter 11 Produktionslina 12 Modell för klimatutmaningen 13 Marknadsuppskattning 14 Risker 16 Användning av kapitalet 17 Långsiktig strategi 18 Företagets samhällsansvar 19 Styrelse och ledning 20 Utvald finansiell information 22 Anmälningssedel 25 När bara Absolicon eller bolaget används i detta memorandum avses Absolicon Solar Collector AB ( ). När memorandumet hänvisar till gamla Absolicon avses Absolicon Solar Concentrator AB ( ). Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet eftersom det sammanlagda värdet av erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod och memorandumet har därför inte granskats av Finansinspektionen. Styrelsen ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnats enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget. Memorandumet har inte granskats av bolagets revisor. Uttalanden om framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande antaganden och bedömningar, men är som alla framtidsbedömningar osäkra. Aktier enligt detta memorandum avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna erbjuds inte till försäljning utanför Sverige. Detta memorandum får inte distributeras utanför Sverige. Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med denna emission behandlas av Absolicon och Eminova FK AB för förberedelse av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra samarbetsföretag. 2

3 Sverige har en lång tradition av koncentrerande solenergianläggningar och Absolicons första projekt med koncentrerande teknik genofördes redan 2006 på världsarvsmuseet i Höga Kusten. Genom ett intensivt produktutvecklingsarbete tog vi fram den unika produkt som idag är vårt signum, den koncentrerande solfångaren Absolicon X10 som genererar el och värme samtidigt. Mellan 2010 och 2012 installerade vi i en hektisk takt X10 i många länder och har bevisat att vi kan bygga en effektiv organisation och att vi kan lösa kundernas energiproblem. Vi prioriterade expansion och gjorde ett stort antal installationer. Idag arbetar vi annorlunda. Vi har skapat en liten kärnorganisation och de installationer vi gör är strategiskt utvalda för att föra företaget framåt. Vi har låga kostnader och har både 2013 och 2014 gjort en liten vinst i bolaget. Absolicons långa erfarenhet av koncentrerad solenergi är förutsättningen för vår nya satsning på industriånga. Med stöd från Energimyndigheten kan vi ge vårt solfångarkoncept ytterligare en värdefull funktion ångproduktion. Vårt fokus är produktutveckling och förberedelser för produktionslinan. Vi skall i Absolicon tillverka världens bästa koncentrerande solfångare som utan subventioner skall kunna konkurrera ut fossila bränslen på soliga marknader. Absolicon syfte och mål Absolicons syfte och mål Vår mission är att förändra världens energiförsörjning från fossila bränslen till förnyelsebar energi genom att bidra med unik teknik och kompetens inom koncentrerad solenergi. Absolicons vision är att vår unika solfångarteknologi konkurrerar ut fossila bränslen och att våra massproducerade solfångare med tiden finns i alla jordens länder. Affäridé och strategi Absolicon är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi. Vi utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Marknaden uppskattas till miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första decennierna. Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi. Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar produktionskostnaderna. På sikt krävs partnerskap som kan skala upp produktionen och nå fram till kunderna. Affärsmål Utveckling produktutveckling och tillämpad forskning för att skapa världens mest mångsidiga och kostnadseffektiva solfångare för stora byggnader, solfångarfält, solkyla och industrier Partnerskap knyta band med multinationella bolag för att med pilotanläggningar visa hur solenergi kan minska deras energikostnader och genom dem nå ut globalt Uthållighet genom att hålla flera intäktsströmmar och låga kostnader kunna driva Absolicon så att tillfört kapital kan användas till konkreta investeringar Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB 3

4 Installation av Absolicon X10 på taket av Dala Elektrolindningar i Smedjebacken där solfångarna genererar el till elnätet och samtidigt hetvatten till ett närvärmenät för de lokala industrierna. Inbjudan att teckna aktier i Absolicon Koncentrerad solenergi är en del av lösningen på världens energiproblem. Absolicon har lång erfarenhet av att bygga solfångare vilka liksom ett brännglas fokuserar solens strålar. Absolicons första produkt producerar både el och värme samtidigt. Nu utvecklar Absolicon en ny version som skall producera ånga. Marknaden uppskattas till miljarder kronor. Koncentrerad solenergi Världen står inför en övergång från fossila bränslen till förnyelsebar energi där Absolicons långa erfarenhet av koncentrerad solenergi kan komma att få en viktig roll. Genom patenterad teknik och speciella solceller kan Absolicon generera både el och värme från solen. Tekniken härstammar från forskning på Uppsala Universitet och idag finns ett tiotal anläggningar med Absolicons teknik i Sverige och utomlands. El, värme och solkyla Absolicons solfångare används t.ex. hos Landstinget Västernorrland i världens enda installation som genererar både el, varmvatten och solkyla ett exempel på hur framtidens fastigheter kan lösa sin energiförsörjning. Solkylan produceras av hetvattnet från solfångarna. I Aten har Absolicon 2014 byggt världens enda installation som producerar el både från solceller och från en turbin som drivs av värmen från solfångarna. Solen kan generera industrins ånga Men de riktigt stora förfrågningarna har Absolicon för installationer med ånga. Ångan används av t.ex. textil- och livsmedelsindustrier i sina processer. Värme och kyla svarar för hälften av världens energiförbrukning. Med utgångspunkt i det nuvarande solfångarkonceptet skall därför Absolicon utveckla en ny version för ångproduktion upp till 160 C. 4

5 Massproduktion i egen produktionslina Absolicons solfångare byggs ännu hantverks mässigt i små serier. Trots det har solfångarna sammanlagt inbringat försäljningsintäkter på över 20 miljoner kronor sedan Med en halvautomatiserad produktions lina som tillverkar en solfångare var femte minut kan produktionskostnaderna sänkas radikalt. Verksamhet och organisation Absolicon är idag ett teknikbolag med unik spetskompetens inom koncentrerad solenergi. Bolagets intäkter kommer från konsultverksamhet, service på befintliga installationer och försäljning av nya anläggningar. Under 2015 kommer Absolicon leverera en installation för solkyla till ett sjukhus i spanska Orense. Bolaget har sju fast anställda och därutöver fyra juniora ingenjörer på tekniska utvecklingsprojekt. Marknaden för solvärme och solånga International Energy Agency (IEA) har i sin färdplan för sol värme till år 2050 prognostiserat den framtida marknaden. Omräknat i pengar innebär prognosen miljarder kronor i investeringar inom industrin, miljarder kronor för solkyla och miljarder kronor för uppvärmning. Utvecklingen går mycket snabbt. Tre tydliga milstolpar Absolicon har valt att erbjuda allmänheten aktier för att i framtiden kunna notera bolaget. Ny emissionen tillför bolaget 3 miljoner kronor. Emissionskostaderna beräknas till bara kr eftersom vi producerat både tidning och memorandum internt. Medlen skall användas för att: 1) Tillsammans med Alfa Laval, japanska Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö AB uppföra ett pilotfält för solånga (som delvis finansieras av Energimyndigheten med 1,3 miljoner kronor) 2) Projektera en produktionslina för mass produktion av Absolicons koncentrerande solfångare. 3) Genom internationell marknadsföring och försäljning teckna avtal om samarbete för att utvärdera Absolicons teknik med minst en multinationell industrikoncern som vill minska sina energikostnader. Erbjudandet i korthet Emissionen uppgår till maximalt kr fördelat på aktier. Kvotvärdet är 1 kr per aktie och teckningskursen 30 kr per aktie. Emissionsvolym: kr fördelade på aktier. Teckningskurs: 30,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering: Bolaget värderas till 15 miljoner kronor före genomförd emission. Teckningspost: Teckning görs i post om minst 200 aktier och därefter i valfritt antal aktier. Företrädesrätt: Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstid: 25 maj 15 juni Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden Teckning: Genom påteckning och insändning av bindande teckningsanmälan till Eminova. Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 22 juni Likvid: Tilldelade aktier ska betalas senast den 29 juni 2015 enligt instruktion på avräkningsnotan Aktiebok: Före emissionen finns aktier. Bolaget är under anslutning till Euroclear. Anmälningssedeln skickas till: Eminova Fondkommission AB Barnhusgatan 16, 4 tr Stockholm Anmälningssedel kan faxas på eller skannas och epostas till 5

6 Installation på hotellanläggningen Centro Forestal Sueco (CFS) i spanska Marbella. Företagets historia och utveckling El och värme från solen År 2002 startade ett ambitiöst utvecklingsarbete för att skapa en koncentrerande solfångare för el och värme från solen. Initiativtagare var Joakim Byström och Jonas Nordström. Under några år drevs ett tiotal parallella utvecklingsprocesser tillsammans med flera olika universitetet och högskolor för att belysa ett antal tekniska och ekonomiska frågeställningar. Världsarvsmuseet År 2006 gjordes den första skarpa installationen på Världsarvsmuseet i Skule där två solfångare monterades på värmecentralens tak. Första versionen av produkten kallades Solar8 och tillverkades bara i några få exemplar. Intresset för produkterna var stort, och ett bolag bildades för att kommersialisera resultaten. Absolicon Solar Concentrator AB Företagets hette från början Arontis, men efter att Energimyndigheten och investerare tillsammans tillfört 8 miljoner kronor i utvecklingskapital 2007 bytte bolaget namn till Absolicon Solar Concentrator AB. Konceptet att producera el och värme samtidigt med koncentrerad solenergi fick på kort tid stor uppmärksamhet och belönades av konung Karl XVI Gustav med Stockholm Sustainable Award 2008 och 6 Absolicon utsågs av Världsnaturfonden till Climate Solver-företag. Produkten gjordes klar för installation med benämningen X10 och en första större installation gjordes på hotellanläggningen Centro Forestal Sueco (CFS) i Marbella, Spanien år Produktionen av X10 var mycket personalkrävande. Själva monteringen av solfångarna lades ut till underleverantörer medan solcellsmottagaren tillverkades i egen regi. El och fjärrvärme I samarbete med Härnösand Energi och Miljö AB (HEMAB) uppfördes 200 m2 av X10 i Energiparken där den blev världens första solenergianläggning som genererar el till elnätet och värme till fjärrvärmenätet samtidigt. Absolicon förvärvar Narec 2011 fick Absolicon flera stora order och byggde upp en organisation med projektledare för att kunna leverera flera installationer parallellt. Samtidigt fick en av Absolicons underleverantörer solcellstillverkaren Narec i England finansiella problem vilket ledde till att Absolicon förvärvade Narec och därmed fick egen kapacitet att tillverka solceller.

7 Planering för publik emission Vid årsskiftet 2012 fanns i orderboken eller under produktion leveranser för 14 miljoner kronor och bolaget inledde ett arbete att gå från handbyggda solfångare till en full produktionslina. En publik emission om 20 miljoner kronor planerades för tillverkningslinan. Arbetet med den publika emissionen avbröts dock efter att en regional riskkapitalfond med medel från länsstyrelserna och EU visat intresse för att investera 20 miljoner kronor i Absolicon. Fonden ställde vissa villkor vilka bolaget uppfyllde under hösten 2012 och en slutförhandling genomfördes i november Men den 20 december meddelade fonden utan motivering att de inte längre var intresserade att investera. Inkråmsaffär Trots att försäljningen 2012 kom upp i 18 miljoner kronor innebar den uteblivna finansieringen att Absolicon tvingades lämna in konkursansökan Konkursförvaltare Alf Bolin sålde därefter inkråmet till Joakim Byströms bolag Eniara AB Inkråmet överfördes till det nybildade dotterbolaget Absolicon Solar Collector AB. Verksamheten i England såldes till en lokal entreprenör. Snabb start med nya Absolicon Solar Collector AB Nya Absolicon fick en snabb start tack vare att universitetet i Aten tilldelats ett EU-projekt där Absolicons teknik att generera el och värme stod i centrum. Dessutom fick Absolicon genom serviceavtal med de kunder som köpt solfångare en stadig ekonomisk bas att stå på. Under 2013 kunde nya Absolicon som förfogade över samtliga patent, varumärken och tillverkningsverktyg från gamla Absolicon fortsätta verksamheten om än i en betydligt mindre skala. Under 2014 fick nya Absolicon ytterligare en viktig order en solkyleanläggning till ett sjukhus i spanska Orense. Flera personer nyanställdes och all utrustning togs i drift igen. Dessutom beviljade Energimyndigheten i december 1,3 miljoner kronor i stöd till utvecklingen av en ny version av solfångaren. Intäkter och förluster i gamla Absolicon (ljusblå och röd) samt intäkter och vinst i nya Absolicon (mörkblå och grön). Alla belopp i tusen kronor (SEK). 7

8 Joakim Byström, vd på Absolicon, och Ingemar Forzelius, vd på Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) tar första spadtaget på anläggningen för solånga på Härnösands Energipark Aktuella projekt Tekniken med koncenterade solfångare är mångsidig och möjliggör hög verkningsgrad och stor flexibilitet i hur energin används. Våra tre pågående projekt visar på bredden av möjligheter. ORC Rankine Under 2014 levererade Absolicon en installation med 100 m2 X10 till Aten för projektet ORC Rankine som syftar till att visa hur elektricitet kan genereras med både solceller i solfångarna och från värmen. Värmen från Absolicon X10 kokar en alkohol som driver en turbin och genererar elektricitet. Tekniken möjliggör högre elutbyte från våra installationer. Ourense Hospital Solar Cooling Med solkyla används värmen från solfångarna för att driva en kylmaskin. Ju varmare arbetstemperatur i solfångarna desto högre verkningsgrad på solkylan. Tekniken är i snabb utveckling och Absolicon har tidigare genomfört en solkyleinstallation på Närvården i Härnösand. Sjukhuset i spanska Ourense bygger nu en av de första installationerna i norra Spanien och har beställt 127 m2 solfångare från Absolicon som kommer att levereras under Solånga till Energiparken Många av de stora förfrågningar Absolicon arbetar med gäller solånga. I december 2014 beviljade energimyndigheten 1,3 miljoner kronor till Absolicon för att tillsammans med Alfa Laval, Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) uppföra en pilotanläggning för solånga på Energiparken i Härnösand. Anläggningen som uppförs skall arbeta på 160 grader och demonstrera hur Absolicons solfångare kan producera ånga för industriellt bruk. Projektet blir en milstolpe i Absolicons utveckling.

9 Absolicons verksamheter Absolicons olika verksamheter bidrar på alla med kunskap och resurser för att föra bolaget mot målet storskalig massproduktion av Absolicon koncenterande solfångare som skall kunna konkurrera ut fossila bränslen. Försäljning och marknadsföring Absolicon har ett löpande försäljningsarbete som idag främst handlar om att ta hand om inkommande förfrågningar och prioritera intressanta installationer som för företaget framåt. Produktion och legotillverkning Solfångarna produceras i egen regi med egen personal vilket innebär att all kunskap finns inom företaget. Absolicon har under 2015 tecknat hyreskontrakt på m2 industrilokaler med tillhörande kontor dit verksamheten flyttar i september Syftet är att möjliggöra uppställning av en komplett produktionslina. Lokalerna har tidigare hyrts av företaget Swemat AB som nu flyttar ut sin verksamhet efter att gått upp i ett annat företag. I samband med flytten tar Absolicon över en anställd och ett antal CNC-maskiner från Swemat för att fortsätta driva legotillverkning i en del av lokalerna. Legotillverkningen som har fasta kunder med en garanterad inköpsvolym ger Absolicon både intäkter och utökad produktionskapacitet. Service En viktig verksamhet är försäljning av servicetjänster och underhåll till att antal kunder som äger solfångar fält med Absolicons solfångare. Anläggningarna övervakas kontinuerligt via Internet och vid driftstörningar kan fel oftast snabbt upptäckas och åtgärdas. Övriga intäkter Absolicon har även intäkter från konsultarbete inom solenergiområdet och konsultuppdrag åt Härnösands kommun för Yrkeshögskoleutbildningar, bl.a. uppdrag för solenergiingenjörsutbildningen. Absolicon hjälper även marknadsföringsbyrån Blixtfokus AB och Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi med bokföring och administration. Varje solfångarinstallation har också en solcentral där solenergin matas in i byggnaden eller ut på fjärrvärmenätet. Absolicon har konstruerat en egen solcentral med tillhörande styrsystem. Installation Area Kund Energiparken 200 m 2 Härnösand Energi & Miljö AB Bävergläntan 200 m 2 Bävergläntans Fastighets AB Solgården 100 m 2 Sundsvalls Kommun Stödehuset 400 m 2 Sundsvall Energi GB-skolan 270 m 2 Sollefteå Kommun Delfinen 80 m 2 BRF Delfinen Folkhögskolan 200 m 2 Härnösands Folkhögskola Portici 10 m 2 ENEA Resecentrum 48 m 2 Härnösands Kommun Psykiatrins hus 200 m 2 Uppsala läns landsting Installationer som får service från Absolicon 9

10 Absolicon har spetskompetens inom solenergi och lång erfarenhet av att söka statliga medel för utbildning och forskning. Bilden visar den solcell för koncentrerat ljus som Absolicon använder i sin solfångare. Forskning, utveckling och patent Solcellsutveckling Under verksamhetsåret har Absolicons mottagare med solceller och värmeproduktion i samarbete med Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi modifierats för att klara högre temperaturer och arbetstemperaturen har höjts från maximalt 85 C till 95 C. I det arbetet har även nya metoder för att testa solcellerna utarbetats som ger goda förutsättningar att höja kvalitén i produktionen framledes. Anpassning till massproduktion Även själva solfångartråget och solföljningen har modifierats för att bättra passa en framtida massproduktion. Utvecklingsarbetet har visat på uppseendeväckande stora rationaliseringsvinster. Antalet komponenter i systemet kan minskas och monteringstiden kan reduceras avsevärt. Resultaten har intensifierat arbetet med att planera för en produktionslina för solfångarna. Höga temperatuer Flera projekt pågår för att ytterligare höja verkningsgraden för höga temperaturer som en del i projektet om industriell ångproduktion. PCT ansökningarna Under 2014 och 2015 har Absolicon bemött förelägganden på PCT ansökningar för bolagets beviljade svenska patent från de europeiska och amerikanska patentverken som enligt vår upp fattning inte innebär begränsningar för patenten. Beviljade patent PCT Pending SE Receiver för PV/T kombinationen av att använda en selektiv svart färg EU, USA, Indien och solceller för att generera både el och värme SE Montering av receiver i solfångartråg metoden att först bygga ihop EU, USA, Indien solfångatråget och sedan införa mottagen på en räls från ena kortsidan vilket underlättar produktion och service. 10

11 Försäljningsorganisation Direktförsäljning Både nya och gamla Absolicon har hittills sålt direkt till kunden och levererat nyckelfärdiga solfångarfält till dem. Kunderna har antingen hittat Absolicon genom sökmotorer eller blivit direkt uppvaktade av Absolicon. Energikonsulter Idag har Absolicon dessutom byggt upp ett nätverk med energikonsulter med goda kontakter in i industri företagen. Vi för idag via dessa diskussioner med koncerner som Bacardi, Pfizer och Pan Bimbo. Försäljning och projektering Absolicon har en egen organisation för försäljning, projektering och installation av nyckelfärdiga solfångarfält. Eftersom varje större installation har ett försäljningsvärde på 20 till 50 miljoner kronor behövs det även en lokal partner med erfarenhet av energiförsörjning inom industrisektorn. Konkurrerande energislag och andra solenergiföretag Fossila bränslen är huvudkonkurrenten Både i industrisegmentet och för fastigheter finns det väl inarbetad teknik och nätverk för olja, kol och naturgas som enbart inom EU omsätter tusentals miljarder kronor årligen. De ledande företagen är multinationella storföretag som brittiska Shell, ryska Gasprom och amerikanska Exxon med enorma resurser. Det finns även en väl utvecklad infrastruktur för försäljning, installation och service av fossilbränsledrivna värmepannor och ångpannor. Huvudalternativet för våra kunder är att fortsätta att elda fossila bränslen. Biobränslen Ett sätt för kunden att minska sina koldioxidutsläpp är att byta till förnyelsebara bränslen. Det finns alternativa bränslen som t.ex. bioolja från svenska SunPine eller biobränslen som pellets från SCA. Ofta kräver biobränslen omfattande ombyggnad av värmepannor och ångpannor. De alternativa bränslena är oftast dyrare än fossila bränslen men kan ändå konkurrera på vissa marknader tack vare koldioxidskatter eller obligatoriska föreskrifter. Om solenergi och biobränslen kombineras kan kunden få 100% förnyelsebart. Konkurrerande solenergiföretag De andra solenergiföretag som arbetar med små paraboliska solfångartråg och som Absolicon jämför sig med är t.ex. NEP Solar, Industrial Solar och Soltigua. Vi känner varandra väl i branschen och sam arbetar med standardisering och i arbetsgrupper inom Inter national Energy Agency (IEA). Det finns där utöver 4-5 företag inom EU samt ett tjugotal i övriga världen som ännu inte bevisat vad de kan. Jämfört med de övriga solenergiföretagen med koncentrerande system har Absolicon en bredare kunskap och ligger närmare en storskalig massproduktion av sina solfångare med radikalt sänkta tillverkningskostnader, möjligen med undantag av turkiska Solitem och tyska Industrial Solar. 11

12 Produktionslina för massproduktion Produktion på Härnöverken För att skapa produktionskapaciteten som möjliggör installationen av både mindre fält till kunder som vill prova den nya tekniken och större leveranser kommer Absolicon att bygga upp en produktionslina i sina nya lokaler på Härnöverken i Härnösand. Produktionslinan konstrueras för att kunna producera en ny solfångare var 5 minut. Målsättningen är en fullt utbyggd produktionslina på ett skift skall kunna producera m2 per år. Fyra monteringsstationer Produktionslinan består av limningsriggar som samtidigt transporterar solfångaren mellan fyra monterings stationer. En avslutande station mäter in reflektorytan med laser och certifierar solfångarens prestanda. Fram till att produktionslinan står klar kommer Absolicon att fortsätta bygga solfångare för hand. Kostnader vid massproduktion Många av de plåtkomponenter som Absolicon använder faller i pris vid högre produktion. Vår erfarenhet är att priset på plåtkomponenterna halverats vid varje tiodubbling av volymen. Vissa av insatsvarorna, till exempel den avancerade reflektorfilmen, är inte lika enkla att pressa priset på och kommer att stå för en stor del av kostnaden i den färdiga produkten. Minskade kostnader för montage i fält Själva installationen av solfångarna i fält är normalt en avsevärd del av kostnaden för ett nyckelfärdigt fält. Här pågår ett utvecklingsarbete i Absolicon att integrera både fundament och rörsystem i den solfångarkomponent som levereras till fältet. Det innebär stora kostnadsbesparingar i installationsarbetet. Absolicons mål är att kunna leverera stora solfångarfält till en kostnad om kr/m2. Detta skulle ge energikostnad under 20 öre/kwh på soliga marknader med gynnsam finansiering. 12

13 Modell för klimatutmaningen Absolicon har en enkel modell för att beskriva utmaningen. Grunden för verksamheten är mänsklighetens växande energibehov. Den stora omställningen som de flesta i världen ser som nödvändig står på tre pelare - innovation, politik och kapital. Tillsammans kan de hålla upp en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Absolicons modell för att lösa världens energiproblem kan liknas vid en byggnad med tre pelare - innovation, politik och kapital. Tillsammans kan de hålla upp en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Innovation av ny teknik Nya produkter behöver utvecklas och tekniska utmaningar lösas. Universitet och forskningsinstitutioner behöver bidra i högre grad än idag. Ett land som Egypten lägger 7% av sin budget på subventioner av olja jämfört med 5% på hälsovård och utbildning. Det är naturligtvis ohållbart och när politiken förändras kan solenergi slå igenom mycket snabbt. Då skall Absolicon redan vara på plats. Kapital till investeringar Den tredje pelaren handlar delvis om att företag som Absolicon måste kunna attrahera utvecklingskapital för att ta fram nya produkter. Men framförallt att de tusentals miljarder kronor som behövs för att finansiera solfångarfälten kräver att finansiella aktörer finansierar solfångarfälten. Det kan vara genom leasing eller genom energiserviceföretag som specialiserar sig på att driva solfångarfält. Trots att investeringarna kan vara mycket lönsamma med 4-6 års återbetalningstid är det inte säkert att bankerna vill vara med om det inte förpackas på rätt sätt. Här skall Absolicon vara med och ta fram lösningar. De tre pelare som i Absolicons modell tillsammans bär upp utvecklingen av förnyelösebar energi. Energimyndigheten är i Sverige en av de viktigaste aktörerna för att främja innovation inom området. Absolicon samverkar redan med flera universitet och med Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi. Absolicon får regelbundet inbjudningar till att delta i Europeiska konsortier inom Horizon2020 vilket stärker innovationsförmågan. Politik för minskade utsläpp I klimatförhandlingarna har EU förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 40% till år 2030 och med mer än 80% till år När de löftena omsätts i politik kommer koncentrerad solenergi vara nödvändigt för att industrin skall klara sina utsläppsminskningar. Men fossila bränslen subventioneras fortfarande i många länder. 2% av staternas sammanlagda utgifter läggs på subventioner av energi från olja, gas och kol, uppskattningsvis miljarder kronor varje år. 13

14 EJ/year IEA Technology Roadmap Vision Solar Energy Solar industrial process heat (< 120 C) Solar space cooling Solar space heating Solar water heating Solar swimming pool heating Marknadsuppskattning från IEA Internationella Energimyndigheten (IEA) har gjort omfattande färdplaner för att prognostisera utvecklingen av solenergi i olika tillämpningar. Absolicons solfångare idag är inriktade på tre nischer industriell solvärme, solkyla och uppvärmning av varmvatten och fastigheter. Solvärme och solånga för industriella processer I de flesta industrier använder man värme för olika processer. Inom livsmedelindustrin, textilindustri och kemisk industri är det vanligt att man använder ånga som energibärare. Ångan produceras med en oljepanna och leds sedan ut till fabrikens olika processer. Intresset för solvärme och solånga inom industrin ökar stadigt och allt fler länder startar utvecklingsprogram. Ännu är branschen i sin linda med bara ett hundratal installationer i Europa, men det är ett positivt tecken att så många länder startar program för att utveckla marknaden IEAs roadmap förutser att industriell solvärme globalt till år 2050 skulle kunna uppgå till en installerad effekt om drygt GWth, motsvarande 3 miljarder kvadratmeter eller installationsvärde om ca miljarder kronor. 14 Absolicons bedömning är att driva industriprocesser med solvärme är nödvändigt om EU skall nå sina ambitiösa mål om att minska koldioxidutsläppen med 80-95% till år Vår erfarenhet från simuleringar och kundkontakter är att redan om man bara lägger solfångare på taken av industrierna så täcker det ofta 20% av energibehovet. Solkyla Principen att generera kyla från värme är väl beprövad och allt fler system kommer ut på marknaden. Statistik saknas, men den tyska föreningen för sorptions kyla uppskattar att det genomförs ca nya installationer per år. En fördel med solkylemaskinerna är att de inte använder drivgaser som freoner som både kan skada ozonskiktet och som har tusen gånger högre växthuseffekt än koldioxid. Klimatpåverkan minskas ytterligare av att de till skillnad från kompressorkyla inte drivs med el utan av solvärme. Verkningsgraden blir högre med högre temperaturer. Här kan Absolicon nya solgångare som genererar

15 Absolicons installation från 2008 på Närvården i Härnösand som gjordes i samarbete med Stiftelsen för forskning om koncentread solenergi och företaget ClimateWell är än idag världens enda som kan leverera el, värme och kyla med koncentrerande solceller. 160 C spela en viktig roll för att lyfta branschen. IEA förutser att 1000 GWth solvärme skulle kunna användas för solkyla år 2050 vilket grovt motsvarar 1 miljard m2 solfångare med 1000 miljarder kronor i installationsvärde. Absolicon bedömer att solkyla kan konkurrera med kompressor kyla om den kan drivas med högre verkningsgrad. Solkyla i kombination med solvärme är ett bra sätt att förse stora byggander som hotell och sjukhus med värme och kyla. Soldriven fjärrvärme Soldriven fjärrvärme fortsätter att utvecklas mycket starkt och allt fler institutioner och länder intresserar sig för den typen av storskalig solvärme. Den arbetsgrupp inom IEA som arbetar med kunskapsspridning har under 2014 haft mycket välbesökta sammankomster. Tidigare har intresset främst varit från de nordiska länderna, men nu är intresset stort från hela Europa. Den danska marknaden dominerar installationer av solvärme i fjärrvärmenäten. Av de m2 solfångare som installerades under 2013 installerades 85% i Danmark. En kombination av olika faktorer duktiga lokala konsulter och företag, starka lokala fjärrvärmenät, monopolsituation på naturgas - bidrar till att göra Danmark till ett föregångsland. IEA förutser att år 2050 kan 1000 GWth solvärme vara installerat för uppvärmning av fastigheter vilket motsvarar 1 miljard m2 solfångare med installationsvärde om miljarder. Absolicon bedömer att flera länder inom de kommande åren kommer att göra större demonstrations installationer av soldriven fjärrvärme och att det på sikt kommer att bli en viktig del av energiförsörjningen i flera Europeiska länder Solel Av jordens energiförbrukning är ca 20% elektricitet. För el från solen delar IEA upp energiproduktionen på två teknologier solceller och CSP. Solceller genererar el direkt medan CSP använder koncentrerad solenergi för att först generera ånga kring 400 C. CSP bedöms idag som dyrare än solceller, men har möjligheten att lagra solvärmen i t.ex. saltlager och producera el dygnet runt. Absolicons solkoncentratorer för el i kombination med solvärme skulle kunna spela en roll i denna nisch. Det krävs jämförelsevis större investeringar i produktionsutrustning för att nå de kostnadsnivåer som krävs. Konkurrensen är hårdare inom solcellsbranschen som redan är i konsolideringsfas. IEA förutser att en så stor andel som 27% av mänsklighetens elbehov skulle kunna täckas med solel från solceller och CSP. Absolicon bedömer att eftersom el är dyrare att generera än värme blir investeringarna mycket stora. IEA räknar dock med fortsatt stora kostnadsminskningar. För denna sektor är investeringsbehovet svårt att uppskatta men det rör sig om tiotals tusen miljarder kronor. Installation med 200 m 2 Absolicon X10 i fjärrvärmenät i Smedjebacken hos företaget Bävergläntan Fastighet AB. Våra installationer är de enda i världen som samtidigt levererar värme till ett fjärrvärmenät och el till elnätet 15

16 Marknadsrisker Solenergibranschen konkurrerar med fossila bränslen om att förse mänskligheten med energi. Marknads riskerna är främst kopplade till utvecklingen för fossila bränslen. En kund som väljer solenergi gör en stor investering och har därefter mycket låga utgifter för energi i decennier framöver. En oljepanna är en liten investeringar hos kunden, men oljan är istället dyr att köpa. De fossila bränslena är på många marknader subventionerade av staten, så att företaget inte betalar den fulla kostnaden. I genomsnitt i världen går 2% av staternas utgifter till subventioner av fossila bränslen. Det är en bidragande orsak till att solenergi ännu inte slagit igenom. Man kunde tänka sig att även solenergi skulle subventioneras, men med undantag för några av länderna i den rika världen är det ännu inte så. Branschlogiken innebär att investeringar i solenergi är känsliga för höga kapitalkostnader och påverkas ofta av politiska beslut, på gott och ont. Olika former av kapitalintensiva investeringar inom förnyelsebara energikällor konkurrerar om finansiärerna t.ex. vindkraft, solceller och biobränsle. Ett genombrott inom ett område kan komma att minska investeringarna inom ett annat område Möjliga marknadsbegränsande faktorer för branschen globalt o Oljepriset sjunker o Krav ställs inte på minskade utsläpp av koldioxid o Inga speciella finansieringsverktyg för klimatåtgärder införs o Subventioner för fossila bränslen minskar inte o Räntenivån stiger oväntat till högre nivåer o Andra förnyelsebara energikällor blir billigare än koncentrerad solenergi Interna risker När utmaningarna ökar eller om nyckelpersoner skulle sluta finns det en risk att Absolicon har svårt att hitta kompetens. Absolicons försprång inom solenergi kan förloras till nya företag med nya produkter eller till storföretag som köper upp mindre företag och investerar i deras teknik. Överskridna kostnads- och tidsramar för projekt eller överbudgeterade intäkter kan komma att resultera i förluster för Absolicon som måste täckas genom ägartillskott. Vid stora leveranser av solfångarna uppstår ett garanti- och produktansvar som Absolicon kommer att behöva fondera medel för att kunna uppfylla över tiden. Absolicon kan råka ut för kännbara kreditförluster. För exportorder kan EKN ge förmånliga garantier. Vissa nyckelkomponenter i solfångaren har ännu inte flera leverantörer vilket kan innebära leveransförseningar eller framtida behov av att konstruera om solfångarna. 16

17 Användning av kapitalet Absolicon har en tydlig plan för vad som krävs för att lyckas och vad som är realistiskt att uppnå med föreliggande emission. Tre tydliga delmål skall uppnås 1. Uppförande av pilotanläggning för solånga Absolicons nya solfångare är väsentligt optimerad för massproduktion i jämförelse med Absolicons tidigare produkter. Den nya solfångaren är designad för att i första hand producera industriånga på 160 C och har fått benämningen T160. T160 har en optimerad design med färre ingående komponenter vilket ger avsevärda kostnadsminskningar. En anläggning med T160 skall uppföras på Energiparken i Härnösand för att fungera som visnings anläggning för besökande kunder. Energimyndigheten deltar i finansieringen med 1,3 miljoner kronor. Installationen skall vara gjord så att det är enkelt att demonstrera solens kraft och förmåga att generera höga temperaturer. Av emissionsbeloppet förväntas 1 MSEK användas till pilotanläggningen 2. Planering av produktionslina Massproduktion av Absolicons solfångare är nyckeln till framgång och den planering som pågått under de senaste åren konkretiseras genom att skarpa offerter från leverantörer av utrustning tas in och ritningar och olika förberedelser slutförs. Med det underlaget är Absolicon redo att trycka på knappen för att på 12 månader uppföra en komplett produktionslina som producerar en koncenterande solfångare var femte minut. Den totala kostnaden för produktionslinan beräknas till miljoner kronor. Absolicons produktionslina är en vidareutveckling av den väl beprövade produktionsteknik som Absolicon 3. Avtal om pilotanläggningar Utöver försäljning av mindre installationer arbetar Absolicon med att teckna avtal med industrigrupper som vill prova Absolicons solfångare i sina verksamheter. Under 2016 förväntar vi oss att ha tecknat avtal med minst en större industriell koncern om att installera använt sedan 2008 för att tillverka solfångarna för hand. Den huvudsakliga produktionsprocessen är limning vilket i volymproduktion är både snabb och rationellt. Komponenterna är i huvudsak stansade plåtar vilka kan massproduceras till mycket låga kostnader. Av emissionsbeloppet förväntas 1 MSEK användas till planering och förberedelser inför produktionslinan. pilotanläggningar som en förberedelse för fullskaliga installationer. Av emissionsbeloppet förväntas 1 MSEK användas till marknadsföring och försäljning. 17

18 Långsiktig ägarstrategi Absolicons huvudägare Eniara AB och Priono AB har två parallella strategier för företagets framtida utveckling till mång miljardomsättning för bolagets teknologi. Ägarbild och riktning Absolicon ägs idag till 2/3 av Eniara AB (som till 100% ägs av Joakim Byström) och till 1/3 av Priono AB som är ägarbolag i Logosol-koncernen med fyra delägare: Bengt-Olov Byström, Mattias Byström, Katarina Byström och Joakim Byström. Prionos helägda dotterbolag Logosol utvecklar och säljer utrustning för småskalig träförädling och omsätter 100 miljoner kronor per år. Familjen Byström ser Absolicon som en framtidsinvestering med mycket stor potential och har uthållighet för att ta bolaget i mål. Familjen Byström avser föreslå en notering för att ge bolaget ett marknadsvärde och en kanal för finansiering. Potential för uppköp Det kan finnas större industriföretag som kan vilja etablera sig inom solenergiområdet och som i så fall kanske uppvaktar de starkaste varu märkena som har en den största basen av fungerande solenergiinstallationer. Potentiella intressenter skulle kunna vara multinationella företag med industrikompentens eller leverantörer av komponenter som pannor eller värmeväxlare för industrins energi försörjning. Långsiktig finansiering Pilotanläggning I ett första steg vidgas ägarkretsen med aktier som tillför bolaget 3 miljoner kronor. Målet för första emissionen är en pilotanläggning för ångproduktion, planering för massproduktion och avtal med minst en stor kund. Notering I en andra emission, med företräde för befintliga aktieägare, skall ca 8 MSEK anskaffas och aktien noteras på en handelsplats, troligen på Aktie torget eller Alternativa Aktiemarknaden. Kapitalet skall användas till internationell försäljning och pilotinstallationer hos kunder. Målet är att med de första mindre installationerna som visningsobjekt bygga upp en ordenlig kundstock. 18 Absolicon kommer att arbeta med att skapa samarbeten med den typen av företag för att möjliggöra framtida uppköp vilket också skulle innebära exit för Absolicons ägare. Självständigt börsnoterat bolag Men det är också möjligt att Absolicon med storföretag som partners fortsätter att utvecklas som ett eget företag och genom aggressiv finansiering, global tillväxt och förvärv utvecklas till ett nytt svenskt storföretag med mångmiljardomsättning. Flera danska och tyska företag inom förnyelsebar energi t.ex. Vestas och Solar World har utvecklats så. Som ett självständigt bolag skulle Absolicon vara fritt att samarbeta med de mest lämpade kanalerna för varje marknad. Genom att med regionala partner bygga upp produktionslinor skulle Absolicon mycket snabbt kunna bygga upp en effektiv global produktions apparat för koncentrerande solfångare som skulle vara svår för både lokala aktörer och multinationella företag att konkurrera med. Oavsett vilken av de två modellerna för framtida utveckling som ägarna väljer så kommer Absolicons teknologi att på ett väsentligt sätt kunna bidra till omställningen av världens energiförsörjning. För att kunna arbeta målinriktat fram till målet kommer Absolicon anskaffa kapital genom publika nyemissioner i tre steg. Massproduktion När det finns en ordentlig kundstock kommer bolaget genomföra en tredje kapital anskaffning. Då behövs 12 miljoner för att färdigställa produktionslinan och börja leverera mass producerade solfångare till kunder över hela världen. En fullbelagd produktionslina på ett skift producerar sol fångare för 100 miljoner kronor per år. Finansieringsplanen utgår ifrån att Absolicon inte hittar andra finansieringsvägar, t.ex. en internationell partner eller fördelaktiga lån för att finansiera produktionslinan, vilket dock är möjligt och i så fall skulle skynda på uppförandet av produktionslinan. Bolaget uppskattar att processen kan ta 2 till 5 år.

19 Absolicons samhällsansvar Ända sedan start har Absolicon försökt ta ett vidare ansvar för regionens utveckling genom olika aktiviteter. Examensarbete på Absolicon För att teknisk utbildning skall bli effektiv behöver studenterna ha kontakt med företag under sin utbildning. Speciellt gäller det ingenjörer som i slutskedet av sin utbildning skall skriva ett examensarbete. Absolicon har genom åren utvecklat en effektiv modell för att arbeta med ingenjörs studerande och både få hjälp med kvalitativ forskning och samtidigt hjälpa studenterna ut i arbetslivet. Yrkeshögskola inom solenergi Absolicon har varit djupt involverat i utvecklingen av Yrkeshögskolan i Härnösand och Joakim Byström är initiativtagare och ordförande för den solenergiingenjörsutbildning som drivs där. Technichus och Teknikcollege Genom samarbete med Technichus och gymnasiets Teknikcollege arbetar Absolicon för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Dessa regionala institutioner är beroende av dynamiska företag som är beredda att avsätta tid för att delta i olika projekt och som ställer krav på verksamheten. Praktikanter och studenter Många människor står utanför arbetsmarknaden. Inom de ramar som ges av verksamhetet försöker Absolicon i så stor utsträckning som möjligt hjälpa Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen att ge arbetslösa möjlighet att utvecklas. Vi tar även regelbundet emot praktikanter t.ex. från gymnasiets elprogram. Sedan 2008 har Absolicon tagit emot 78 personer - studerande, arbetslösa, praktikanter och flyktingar. I de flesta fallen har vi kunnat hjälpa dem vidare till arbete eller utbildning vilket vi är mycket stolta över. Många av dem har fortfarande nära band till Absolicon. Direkta vinster med engagemanget Solenergiingenjörsutbildningen på Yrkeshögskolan och examensarbeten grundar för framtida rekryteringar, Technichus hjälper oss att synliggöra regionens styrkor vid internationella besök och olika rekryteringsstöd gör det möjligt för Absolicon att driva projekt som annars inte genomförts. Nyantagna studerande på Solenergiinjengörsutbildningen på Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand. Från höger Joakim Byström, ledningsgruppens ordförande, Håkan Öhman från Bengt Dahlgrens kontor i Härnösand samt Håkan Boström, ansvarig utbildningsledare. 19

20 Styrelse och ledning Genom styrelsens kontakter finns ett stort nätverk med olika kompetenser som styrelsen har tillgång till, både inom finansiering, produktionsteknik och management. Styrelse Olle Olsson, styrelseordförande Olle är civilingenjör inom teknisk fysik från Uppsala Universitet och har arbetat som forskningsingenjör inom solenergi området i nära tio år. Utöver en stor marknadsöversikt och både teoretiska och praktiska kunskaper om solenergiinstallationer har Olle även erfarenheter inom management och finansiering. Har arbetat på gamla Absolicon och är nu forskningschef på ett mindre solenergiföretag i Gävle. Joakim Byström, vd och styrelseledamot Joakim har växt upp i familjeföretaget Logosol och har startat flera företag, men har sedan 2005 sitt fokus på solenergi. Han har omfattande fackkompetens och ett globalt nätverk, främst för koncentrerande solfångartråg. Han sitter även i styrelsen för Logosol AB och i Härnösands regionala Science Center Technichus styrelse. Som ordförande för ungdomsförbundet Förbundet Unga Forskare engagerade han sig i internationella miljöförhandlignar och började därefter arbeta med produktutveckling av sol fångare. Advisory board Sören Olsson, styrelseledamot Under tjugo år har Sören Olsson arbetat som företags analytiker på Norrlands fonden och hjälpt hundra tals företag i Mellannorrland med finansiering och företags utveckling. Absolicon kommer under 2016 att utöka styrlsen med ytterligare en styrelseledamot. Ledningsgrupp Utöver vd Joakim Byström ingår Christer Olsson och Ingmar Öman i ledningsgruppen. Christer Olsson är kontorschef med ansvar för personalfrågor och ekonomi. Christer har en bred erfarenhet - från att göra affärer i Mexiko till fastighetsinvesteringar. Han talar också spanska. Ingmar Öhman är produktionsansvarig och har arbetat i arbetsledande roller inom industrin och som yrkeslärare på drift- och underhållstekniska utbildningar. Han ansvarar för tillverkningen av solfångare och för de större serviceuppdragen. Ersättningar Vd Joakim Byström erhåller fast måndaslön om kr och har pensionsavtal enligt samma modell som används för ledande befattningshavare inom Logosol-koncernen. Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till styrelse eller vd. För att skapa en bredare förankring arbetar Absolicon med att bygga upp ett rådgivande panel som skall börja verka under våren Gruppen är sammansatt av forskare och entreprenörer med starka personligheter för att ge större dynamik än i ett styrelsearbete. Rådet behövs eftersom uppgiften att förändra världens energi försörjning är mångfacetterad och panelen skall på ett formellt sätt ge både bredare och djupare omvärldskontakter och bidra med nya perspektiv. De deltar i panelen i sin egen kapacitet, men tillför sina nätverk och sina tankar om hur omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi skall kunna finansieras i stor skala. Aktieägare med specialkunskaper som vill engagera sig kan också komma att ingå i advisory board. 20 Teknik, finansiering, försäljning och installation av nyckelfärdiga lösningar - Absolicon behöver ett stort kontaktnät med olika kompetenser.

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syft och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Q Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q Absolicon Solar Collector AB Bokslutskommuniké Q4 2016 Absolicon Solar Collector AB Nyckeltal Bokslutskommuniké 2016 Fjärde kvartalet 2016-10-01-2016-12-31 Helåret 2016-01-01-2016-12-31 Kommentar till ekonomiska rapporteringen På

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i IQS Energi Komfort AB

Inbjudan till teckning av aktier i IQS Energi Komfort AB Inbjudan till teckning av aktier i IQS Energi Komfort AB Detta dokument är en kort sammanfattning av det kompletta memorandum som finns att ladda ned från www.energikomfort.se. VD har ordet IQS Energi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer