Nämndernas verksamhetsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas verksamhetsberättelser"

Transkript

1 Nämndernas verksamhetsberättelser 2011

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden 31 Gymnasienämnden 36 Kommunstyrelsen 51 Kulturnämnden 70 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 79 Samhällsbyggnadsnämnden 85 Socialnämnden 99

4

5 Kommunstyrelsens ordförande Ett resultat av många goda krafter Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 35 miljoner, 32 miljoner bättre än budget! Dessa siffror är resultatet av att våra ungefär anställda ännu en gång har gjort ett förträffligt arbete. Likaså har våra nyvalda nämnder och styrelser fattat ansvarstagande beslut. Vänersborgs kommun har också fått ta del av att Sverige har lyckats något bättre med sin ekonomiska planering än många andra länder i vår omvärld, vilket i praktiken inneburit att kommunens skatteintäkter blivit högre än vad prognosen angav hösten Ett resultat i nivå med det för 2011 är vad Vänersborgs kommun bör ha för att kunna finansiera investeringar för våra kommuninvånares bästa utan att ta nya kommunala lån. Investeringar har gjorts under 2011 och bl.a. har en ny Torpaskola invigts. Detta är en investering för högstadieelever och personal på ca 75 Mkr, varav 35 Mkr under året. Invigning har det även varit på nytt ridhus och ny paddock på Brätte med utökade möjligheter att utöva ridsport för både barn och vuxna. Äldreboendet Linden är ytterligare ett exempel på bra ny- /ombyggnation, som utförts på ett sätt som höjer kvalitet för boende och personal. Projektet VA- längs Vänerkusten har under året fortskridit med ca 13 Mkr, ett projekt med förbättrad miljö och utökad nybyggnation av hus längs Vänern som ambition. Reparationen av Dalbobron för ca 10 Mkr blev dyrare än beräknat framförallt p.g.a. många liknande projekt i regionen. Arbetstillfällena har minskat och detta har skapat ovisshet i vår del av världen. Denna ovisshet har präglat hela det gångna året och säkert bidragit till att kostnaderna för kommunens försörjningsstöd ökat kraftigt, och den trenden verkar tyvärr fortsätta. Industrins utveckling i vår och andra kommuner, har givit upphov till ett antal frågetecken. Trots det får vi i Vänersborg alltjämt många förfrågningar från företag och familjer som vill etablera sig hos oss. Kommunens fantastiska läge vid Vänerns sydspets med närhet till berg, skog och slättbygder är en resurs att förvalta och förädla. Infrastrukturen har förbättrats bl.a. med de beslut som tagits för att kunna åka till och från vårt resecentrum på snabbare spår. Jag hoppas detta kommer att öka intresset för oss i vår region. Regionhuvudstaden i Västra Götaland, det är vi! Ännu en gång: Stort tack till alla er som varit delaktiga i kommunens utveckling under 2011! Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) 5

6 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Anders Forsström (M) 1:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) 2:e vice ordförande: Kerstin Andersson (FP) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,7 1,8 2,3-0,3 Nettokostnader 1,7 1,8 2,3-0,3 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 kvinnor och 25 män. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, stadsplanering samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning, som förbereder kommunfullmäktiges val och en demokratiberedning som bl.a. har till uppgift att förbättra medborgardialogen. Verksamhetsåret föregicks av val till nämnder och styrelser, där det förekom både proportionella och slutna omröstningar. Kommunfullmäktiges presidium genomförde två gruppledarträffar under året. Ett kulturstipendium och ett kulturpris delades ut under kommunfullmäktiges decembersammanträde, vilket var nytt för året. Ett uppskattat inslag är trotjänarmiddag, som i år genomfördes vid ett tillfälle med drygt 200 deltagare. Som så ofta är fallet var årets mål- och resursplan det ämne som toppade antalet inlägg i kommunfullmäktige. Andra ärenden var markanvisningsavtalet för Kindbomsvägen och försäljningen av Huvudnässkolans C-hus. Ekonomisk analys Budgeten utökades inför 2011 med 0,2 Mkr, då demokratiberedningen organisatoriskt tillfördes kommunfullmäktige. Fullmäktige redovisade ett underskott om 0,3 Mkr, vilket berodde på högre arvoden jämfört med budget, 0,1 Mkr och ökade omkostnader jämfört med budget, 0,2 Mkr. 6

7 REVISIONEN Ordförande: Benny Jonasson (S) Vice ordförande: Thomas Boström (M) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,1 1,0 0,9 0,3 Nettokostnader 1,0 1,0 0,9 0,3 Övergripande beskrivning Årets verksamhet Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Följande granskningsprojekt genomfördes eller pågick vid skrivning av denna text; Delårsrapporten per Intern kontroll 2011 Årsredovisning 2011 Ersättning till snöröjning Lokalsamordning Uppföljning mål- och ekonomistyrning inom barn- och ungdomsnämnden Uppföljning fakturering tillsynsavgifter Förstudie av arbetsmarknadsenheten Pågående granskningar: Rektors ansvar för styrning Arbetsmarknadsenheten Färdigställda rapporter finns att läsa på kommunens hemsida. Kommunens revisorer träffade också fortlöpande tjänstemän och företrädare för kommunens nämnder i syfte att få information och samtala om verksamhetsutveckling, metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt den interna kontrollen. Revisionen fortsatte under år 2011 att arbeta utifrån den formulerade strategin: förbättra väsentlighets- och riskanalys årligen granska nämndernas ansvarsutövande aktivt verka för bättre intern kontroll aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner och öka dialog och samverkan med nämnderna. 7

8 Verksamhetsberättelse Revisionen Framtiden Revisionsstrategin enligt ovan ligger fast. Men revisionen behöver synas bättre. Därför kommer den att intensifiera sin dialog och samverkan med dem som granskas. Revisionen förbereder, med stöd av det utvecklingsarbete som bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), även andra åtgärder som kommer att sammanfattas i revisionens kommunikationsplan. Syftet är att revisionens arbete ska få tydligt genomslag. 8

9 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Lisbeth Brodin (M) Vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,4 0,4 0,3 0,2 Summa kostnader 0,7 0,9 0,8-0,4 Nettokostnader 0,4 0,5 0,6-0,2 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Underskottet för valnämnden var 0,2 Mkr Under året genomfördes ett omval till regionfullmäktige (landsting). Kommunen fick 253 Tkr av Valmyndigheten för genomförandet. 9

10 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ingemar Vänerlöv (KD) Vice ordförande: Ann Sophie Aronsson (S) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 2,6 2,7 3,0-0,1 Nettokostnader 2,6 2,7 3,0-0,1 På grund av att allt fler behöver god man eller förvaltare utökades budgeten inför 2011 med 0,5 Mkr. Trots detta blev det ett litet underskott, 0,1 Mkr. Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året var 709 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 514 hade god man, 78 hade förvaltare och 117 hade förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare med behov av och som önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 10

11 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e vice ordförande: Joakim Sjölin (S) 2:e vice ordförande: Orvar Carlsson (KD) Förvaltningschef: Kent Javette ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Försäljning 7,6 6,6 7,2 0,3 Avgifter och ersättningar 31,3 30,2 29,4 1,7 Bidrag 31,3 35,3 35,2 9,9 Övriga intäkter 5,5 6,7 6,3-1,4 Summa intäkter 75,7 78,8 78,1 10,5 Personalkostnader 411,0 389,6 395,9-5,4 Omkostnader 254,6 272,6 281,1-4,7 Kapitalkostnader 15,2 31,5 31,9 0,1 Summa kostnader 680,8 693,7 708,9-10,0 Nettokostnader 605,1 614,9 630,8 0,5 Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på 0,5 Mkr, vilket beror på lägre kostnader än budget. Nettokostnaden har ökat med 15,9 Mkr sedan bokslutet 2010, vilket motsvarar 2,6 %. Personalkostnaderna har ökat med 1,6 %, men de reella lönekostnaderna har minskat något. Bidrag till fristående och enskilda har ökat med 11,9 Mkr, en ökning med 18,2 %,, vilket medför att andelen av nettokostnaden ökat från 10 % till 12 % av nettobudgeten. Under året har antalet inskrivna barn ökat både i åldern 1-5 år och 6-12 år. Detta har inneburit att personalkostnaden per inskrivet barn inom förskolan och fritidshem har minskat. Den första prognosen som gjordes vid första tertialet pekade mot ett underskott om 15,6 Mkr. Efter tillskjuten budget för Arena Vänersborg med 6,0 Mkr visade prognosen vid tertial två på ett underskott om 8,7 Mkr. Efter denna prognos erhöll nämnden ytterligare budgettillskottet för Arena Vänersborg med 5 Mkr och för advokatkostnader på 2,5 Mkr, vilket hade medfört ett prognostiserat underskott på 1,2 Mkr. Bokslutet visar på ett bättre resultat än prognostiserat med 1,7 Mkr. Skolskjutsarna, inkomstjämförelsen för barnomsorgsavgifter och lägre övergripande kostnader är det som främst bidrar till förbättringen. Barn- och ungdomsnämndens budgetram tillfördes 1,0 Mkr för ökat barnantal i barnomsorgen och 0,5 Mkr för hyreskostnader för musikskolan vid Vänerparken. Grundskolans ram reducerades med 2,0 Mkr för sjunkande elevantal. Nämnden fick i början av året ett nivåhöjande tilläggsanslag på 6,0 Mkr avseende personaltäthet, vilket tillfördes grundskolans budget. Ramen har under året utökats med ett tillfälligt budgetanslag på 5,0 Mkr för driftskostnader Arena Vänersborg och 2,5 Mkr för advokatkostnader. Inför 2012 tillförs 4,0 Mkr till personaltäthet. Fortsatt budgetanpassning måste göras inom musik och ungdom och inom arena och fritid. 11

12 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Övergripande analys Utfall Budgetdifferendifferens Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr Netto Nämnd och adm. 3,5 1,0 0,2 4,2 4,0 0,7 Barnomsorg 171,4 3,4 26,2 210,9 184,6 2,5 Grundskola 347,5 5,0 30,2 387,7 357,6-1,0 Grundsärskola 15,4 2,0 0,6 14,4 13,8 3,4 Arena och fritid 60,5-18,1 9,8 62,4 52,6-4,1 Musik och ungdom 16,6 0,2 11,1 29,3 18,2-1,0 Summa 614,9-6,9 78,1 708,9 630,8 0,5 Överskottet på nämnd och administration på 0,7 Mkr avser lägre kostnader för material och tjänster och ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag. Barnomsorgen uppvisar ett överskott på 2,5 Mkr. Detta kan främst hänföras till centrala kostnader som t.ex. kapitaltjänstkostnader. Grundskolan uppvisar ett underskott på 1,0 Mkr. Centralt återfinns ett överskott på skolskjutsar med 1,0 Mkr och på övriga kostnader med 0,3 Mkr. Enheterna redovisar underskott med 2,3 Mkr. Enheterna tillsammans med grundsärskolan redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Grundsärskolan uppvisar ett överskott på 3,4 Mkr. Av överskottet avser 1,9 Mkr centrala kostnader och 1,5 Mkr avser enheterna. Under 2011 har antalet grundsärskoleelever minskat och en organisatorisk effektivisering har gjorts. Två särskoleenheter har slagits samman och personalkostnaderna har minskat. Arena och fritid har ett underskott med 4,1 Mkr. Av detta är 1,5 Mkr hänförligt till arenan, medan övriga anläggningar redovisar 2,6 Mkr högre kostnader än budget, i huvudsak på el, värme samt kapitalkostnader. Musik och ungdom uppvisar ett underskott om 1 Mkr, främst beroende på ökade lokalkostnader. Det minskade elevunderlaget, den ökade efterfrågan inom förskola, fritids och enskild pedagogisk omsorg och de ekonomiska förutsättningarna är utmaningar för kommande år. Bidrag till enskilda alternativ tar en allt större del av budgeten. För att inom givna ekonomiska ramar upprätthålla personaltäthet och hög servicegrad krävs effektivt resursnyttjande, nytänkande och anpassningar till omvärldsförändringar. Under året har flera statistiska skolanalyser presenterats i pressen. I Lärarförbundets ranking, som bygger på ett antal olika parametrar som resurser, lärartäthet, utbildade lärare, friska lärare, lön, medelmeritvärde, andel godkända m.m. hamnade Vänersborgs kommun på plats 264. När Dagens Samhälle presenterade KPB (kostnad per elev, exklusive lokaler/betygspoäng i niornas slutbetyg) hamnade Vänersborg på plats 54. Under 2011 beslutades att en medborgardialog skulle genomföras under Förhoppningsvis kommer denna att resultera i ett beslut om en förändrad struktur med färre, större och mer strategiskt belägna enheter som möjliggör ett bättre utnyttjande av befintliga resurser till verksamheten. Framtidsutsikter Den nya skollagen och de nya läro- och kursplanerna ställer krav på fortsatt fortbildnings- och implementeringsarbete. Den centrala förvaltningen har anpassats genom att områdescheferna ersatts av tre verksamhetschefer; en för förskola, en för grundskola och en för kultur och fritid. Även förskole-/rektorsorganisation har förändrats med syfte att renodla uppdragen, stärka ledarskapet och anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen och skolstrukturen. Respektive rektors/förskolechefs ansvar har utvidgats och tydliggjorts. Arbetsorganisationen har ändrats för att möjliggöra samordning och arbetslagsarbete. Rektors ansvar för elevhälsan har också förtydligats genom förändringar inom före detta stödenheten. Ledningsfunktionen har anpassats till omvärldsförändringar och kommande behov även om det kan behöva ske ytterligare anpassningar till eventuella strukturella förändringar. 12

13 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändiga för att öka måluppfyllelsen. Betygsresultaten är låga i förhållande till rikets resultat och utvecklas inte enligt kommunens målsättningar. Orsaker till detta kan vara flera, men bidragande orsaker kan vara de stora personalneddragningar som gjordes En särskild satsning på fortbildning av förskolechefer och rektorer, för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts hösten 2011 och våren 2012, med syfte att stärka den lokala skolutvecklingen och tillgodose skollagens krav. Förändringar och utvecklingsinsatser kräver lång tid innan de blir synliga i form av betygsresultat i årskurs 9. En fortsättning på SKL-projektet Modellområden, psykisk hälsa barn och unga har beslutats och samverkan med framförallt socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin stärks successivt. Samverkansarbetet resulterade i att Vänersborgs kommun tilldelades Psynk-priset 2011 för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa (bl.a. arbete kring ökad skolnärvaro). Utvecklingen av e-tjänster och webbportal (lärplattform) fortsätter inom både förskola och grundskola. Målet är att ge föräldrar nya möjligheter att nå information och kunna lägga in uppgifter om sina barn, från förskola t.o.m. årskurs 9. I ett första steg har skolans pedagogiska personal fått utrustning och fortbildning. Satsningen kommer att fortsätta med förskolans personal. För att detta ska fungera fullt ut krävs utbyggnad av nätverkskapaciteten. Eleverna får tillgång till utrustning i den takt som ekonomin medger. Andelen inskrivna barn i kommunala förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg ser ut att fortsätta öka. Detta innebär fler barn per personal och ställer stora krav på effektiv arbetsorganisation. Arbetet med att utveckla musikkommunen Vänersborg, sportcentrum och Arena Vänersborg fortsätter. Målsättningen är att förvaltningen ska genomföra större publika evenemang. Utmärkelsen Årets Jazzkommun 2012 bidrar till både fler evenemang och ett ännu bredare utbud. En kongress, cup och läger samt några större idrottstävlingar kommer också att förläggas till Vänersborg. Arena och fritid har många anläggningar med stort underhålls- och renoveringsbehov samt stora kostnadsökningar för el och fjärrvärme. Enheten har svårigheter att finansiera ökade kostnader, då externa intäkter inte är så stora. Verksamhetens hyresgäster är till största del föreningar, som har begränsad ekonomi. Under 2012 görs en översyn av föreningsbidragen. Arena Vänersborg har höga kapitaltjänstkostnader, som inte täcks inom nuvarande budgetram. Kommundirektören har uppdraget att utreda förvaltningstillhörighet för arena och fritids fastighetsbestånd. Oavsett vad som beslutas kommer detta att påverka verksamheten och leda till förändrad organisation av verksamheten för arena och fritid. PERSONAL Barn- och ungdomsförvaltningen Personalnyckeltal Kvinnor Män Totalt Jfr 2010 Barn- och ungdomsförvaltning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Antal årsarbeten, totalt * 827,6 153,9 981, ,0 Uppdelning per verksamhet tillsvidareanställd personal** 13

14 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Nämndadministration *** Arena och fritid Förskola/dagbarnvårdare Bibliotek/allmän kulturverksamhet Förskoleklass Grundskola/fritidshem Musikskola och ungdom Grundsärskola Andel heltid i % 87 % 87 % 87 % 82 % Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % 96 % 95 % 95 % Medellöner Medelålder Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid 5,2 2,9 4,8 5,2 Genomsnittligt antal sjukdagar *Här redovisas totalt antal utförda årsarbeten under året (exkl. timavlönade). Siffran stämmer inte alltid överens med siffran för antal anställda, som hämtas från ett bestämt datum ( ). **I uppdelning per verksamhet redovisas antalet anställningar, inte bara anställda, t.ex. inräknas tjänstlediga personer som arbetar på ett annat ställe i kommunen. Det innebär att totalt antal anställda per verksamhet är högre än det totala antalet anställda. ***Totalt i förvaltningen arbetar, utöver de fyra som redovisas under nämnd/administration, 32 personer med administration. Dessa bokförs under den verksamhet de arbetar. Antal anställda Barn- och ungdom/kulturnämnden hade 987 personer tillsvidareanställda den 1 november Det är en minskning med tio personer sedan Antalet månadsanställda har minskat med nio personer till totalt 43. Lärarbehörigheter Från 1 juli 2011 infördes behörighetskrav för att anställas tillvidare som lärare och förskollärare. Undantagna inom barn- och ungdomsförvaltningen är modersmålslärarna. Den 1 juli 2012 ersätts behörighetskravet med legitimationskrav. Från 1 juli 2015 upphör rätten för lärare att ansvara för undervisning om de inte har legitimation för det ämne de undervisar i. Med anledning av ovanstående har under 2010 och 2011 en omfattande inventering gjorts av alla anställda lärares och förskollärares utbildning för att få en bild av hur behörigheterna ser ut. Inventeringen visade att förvaltningen saknar tillräckligt många lärare som är behöriga att undervisa i MA/NO. Pedagogerna har också uppmanats att komplettera med sina examensbevis om dessa fattas i personakterna. Rekrytering Under 2011 har 48 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen. Utav dessa 48 har 17 avgått med pension. Under året har förvaltningen haft 67 platsan- 14

15 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden nonser ute, sju färre än Förvaltningen har nyanställt tolv personer tillsvidare under året. Fyra av dessa är chefer, två av dessa är anställda utifrån 2-årsregeln i LAS. Liksom tidigare år har förvaltningen haft svårt att rekrytera behöriga lärare i MA/NO-ämnen, främst för årskurs 7-9, samt i slöjd. Personalomsättning 2011 för tillsvidareanställd personal var 5 %. Pooler Vid planeringen inför hösten 2011 av organisationen inom förskolan fanns en övertalighet på ett antal tillsvidareanställda barnskötare. I stället för att inleda en övertalighetsprocess har dessa personer arbetat som tillsvidareanställda vikarier. Dessa pooler fortsätter även under vårterminen Kompetensutvecklingsinsatser Vänersborgs kommun har fått statsbidrag för kompetenshöjande insatser för lärare (Lärarlyftet), för personal inom förskolan (Förskolelyftet) och dessutom för särskilda satsningar på Läsa-Skriva-Räkna. Under 2011 deltog 28 lärare och 19 förskollärare i Lärarlyftet respektive Förskolelyftet. Inför 2015, då kraven på lärarbehörighet för åldersgrupp och ämnen blir starkare, krävs fortsatta utbildningsinsatser och även organisatoriska förändringar. 275 lärare har fått fortbildning i IKT (informations- och kommunikationsteknik) genom PIM-utbildning (praktisk IT- och mediakompetens) och 182 lärare har deltagit i FIRO-utbildning (om inbördes relationer och medlemmars sätt att kommunicera) för att stärka arbetslagen och samverkan. Satsningarna fortsätter även Dessutom har det genomförts olika utbildningar för lärare, till exempel för svensk- o matematikombud och 15 förskolechefer/rektorer har genomgått utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Redovisning av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsarbetet Sjukfrånvaron i barn- och ungdomsförvaltningen (inom parentes hela kommunen) År Procent 6,4 (8,1) 6,0 (7,3) 4,7 (6,2) 5,2 (5,8) 4,8 (5,5) Antal långtidssjukskrivna över 30 dagar, inkluderar både heltids- och deltidssjukskrivna. År Antal var 35 % av långtidssjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och 35 % orsakade av besvär i rörelseorganen. Resterande 30 % var fördelade på hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomsdiagnoser. Avslutade rehabiliteringsärenden År Återgång i ordinarie arbete Erhållit annan tjänst i kommunen Varaktig sjukersättning Pension Slutat i kommunen Totalt Upprepad korttidsfrånvaro och hälsosamtal 2011 Som en del i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar genomför kommunen ett projekt i syfte att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna. I samband med upprepad korttidsfrånvaro, fyra tillfällen under sex månader, genomförs en rehabiliteringsutredning. Därefter får den anställde ett s.k. hälsosamtal på företagshälsovården. Hälsosamtalet är obligatoriskt. Projektperioden är Utvärdering sker under våren 2012 och ligger till grund för eventuellt beslut om en fortsättning. Av de totalt 65 nytillkomna rehabärenden 2011 (sjukfrånvaro längre än 30 dagar eller upprepad korttidsfrånvaro) avsåg 46 ärenden upprepad korttidsfrånvaro. 15

16 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Anmälningar av arbetsskador och rapporter om tillbud Anmälningar av arbetsskador År Grundskola Förskola Övrig Totalt Anmälningar av tillbud År Grundskola Förskola Övrig Totalt Antalet anmälda arbetsskador har ökat något i förhållande till Antalet rapporterade tillbud har minskat lite. När det gäller anmälningar om arbetsskador är det inte någon yrkesgrupp/arbetsplats som utmärker sig. Av de 26 anmälningarna om arbetsskada gäller tio färdolycksfall, varav fyra p.g.a. halka. Totalt är sex olycksfall orsakade av halka. En anmälan handlar om våld/hot. Av de 31 anmälningarna om tillbud handlar elva om våld/hot. Aggressiva elever är den dominerande orsaken. Fyra tillbud är orsakade av fall p.g.a. halka. Personalronder 2011 Personalronder har genomförts under våren och under hösten. Innehållet för personalronderna var: Långtidssjukskrivna personer Personer med hög korttidsfrånvaro Personer i riskzonen Anmälningar om arbetsskador och rapporter om tillbud Uppföljningen av personalenkäten och arbetet med RA-planer. Företagshälsovård förbrukade förvaltningen 77 % av budgeten för företagshälsovård. Den totala budgeten för 2011 var kr och förvaltningen använde % av insatserna handlar om stöd inom den psykosociala arbetsmiljön. Det är samtalsstöd till enskilda och till grupper. Det är både förebyggande insatser och insatser när något har hänt eller någon har blivit sjuk. NÄMND OCH ADMINISTRATION Årets verksamhet Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, arena och fritid samt musik och ungdom. Målavstämning Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet Barn- och ungdomsförvaltningen ska vara en effektiv och framgångsrik organisation präglad av kreativitet och nytänkande genom att ständigt utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det handlar bl.a. om att ge ett gott bemötande och skapa förutsättningar för god tillgänglighet. Utifrån denna strävan har en förstärkning av den lokala administrationen inletts under 2011 och dess arbetsformer har setts över, för att nå både bättre tillgänglighet och större effektivitet. 16

17 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Arbetet med att förbättra information och kommunikation pågår ständigt. Arbetet med att förbättra information på hemsidorna och förvaltningen fortgår. Alla enheters hemsidor förändras, så att utseendet i vissa delar ser likadant ut, allt för att underlätta sökbarheten. Införande av Lärplattform, som inleddes under 2010, har fortsatt under 2011 och är i stort sett genomförd. Nätutbyggnad till samtliga skolor är ännu inte genomförd. Inom kultur och fritid erbjuds information om aktiviteter och arrangemang via sms. Tjänsten skickar ut textmeddelande för att informera om konserter, dans, teater, utställningar och andra arrangemang till dem som har anmält intresse. Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och andra parter, både kommunala och inom regionen, har stärkts och uppmärksammats nationellt. Genom att upptäcka problem tidigt, samordna insatserna och samverka i uppföljningen ökar effektiviteten och kommunens totala kostnader sänks i ett långsiktigt perspektiv. Lokala miljömål Den administrativa personalen strävar efter att tänka på miljön i den vardagliga arbetssituationen, vilket bland annat innebär att kopiera och skriva ut dubbelsidigt samt att stänga av datorer och skärmar vid luncher och möten. I den mån tjänsteresor förekommer eftersträvas att använda tåg i första hand då detta är genomförbart. Barn- och ungdomsförvaltningen vill öka miljömedvetenheten genom att miljöcertifiera alla enheter inom förvaltningen. Även om inte 50 % av enheterna lyckats nå miljöcertifiering, vilket var målsättningen för året, har en klar förbättring gjorts. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Summa intäkter Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Överskottet på 695 Tkr under nämnd och administration avser lägre personalkostnader, 20 Tkr, lägre kostnader för material och tjänster, 110 Tkr och ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag, 565 Tkr. Nyckeltal NÄMND OCH ADMINISTRATION Förändring i % Antal sammanträden Genomsnitt, timmar 3,58 3,48 4,96 43 Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % Verksamhetens nettokostnad/inv., kr Kommentar till nyckeltal Under 2011 har barn- och ungdomsnämnden genomfört nio ordinarie sammanträden. Utöver dessa 17

18 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden har nämnden genomfört tre heldagar med måldiskussion och utbildning. Ytterligare ett möte har genomförts, tillsammans med socialnämnden och gymnasienämnden, avseende modellområde. Barnoch ungdomsnämnden har under året haft en heldagsutbildning i den nya skollagen samt två utbildningsförmiddagar. En av dessa innehöll studiebesök vid nämndens verksamheter. Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är inte jämförbara med Under 2010 redovisades advokatkostnaderna för Arena Vänersborg under nämndsverksamhet och därför blev personalkostnadens andel av bruttokostnaden ovanligt låg. BARNOMSORG 1-5 år Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år Årets verksamhet I kommunen finns nu 27 förskolor och 26 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i hemmet. Det finns även fem enskilda förskolor och två aktörer, som driver enskild pedagogisk omsorg. Förskolan Nattugglan har öppet dygnet runt och har inte kunnat erbjuda platser till alla som så önskat, en förskola har kvällsöppet. Kommunen har också en öppen förskola som ingår i en familjecentral. Hagtornsgatan i Brålanda stängdes i augusti 2011 och kvarvarande barn förflyttades till Brålanda förskola. Dagbarnvårdarlokalen i Brålanda sades upp och dagbarnvårdarna har sin lokal på Hagtornsgatan. Även en dagbarnvårdarlokal i Tärnanområdet har sagts upp. Trots att antalet barn i åldern 1-5 år enligt kommunens invånarregister (KIR) har varit konstant under flera år fortsätter andelen inskrivna barn att öka. År 2009 var andelen inskrivna barn 1-5 år i kommunal, fristående och enskilda verksamheter ca 88 %. År 2011 var motsvarande siffra 91 %. Kön inom förskolan visar i dagsläget på en ytterligare ökning av andelen inskrivna för Främst är det den enskilda pedagogiska omsorgen som har ökat kraftigt. I januari 2011 fanns 35 barn i denna verksamhet och i december 2011 var det 72 barn, samtidigt som antal inskrivna barn även ökade i kommunens förskolor. Från och med höstterminen ansvarar nio förskolechefer för ca tre förskolor vardera. Förskolecheferna är indelade i tre arbetslag i syfte att samverka och stödja varandra. I varje förskolechefsarbetslag ingår en specialpedagog. Specialpedagogernas uppdrag är att stödja förskolecheferna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och i att implementera den reviderade läroplanen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Förskolecheferna har i samband med den reviderade läroplanen fått ett tydligt uppdrag gällande systematiskt kvalitetsarbete. Förtydligande i förskolans läroplan för övrigt är förskollärarnas uppdrag, tydliga målformuleringar gällande språk, matematik och no. Kompetensutveckling för både förskolechefer och pedagoger har haft sitt fokus på kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation och att stärka ledarskapet. De lokala överenskommelserna inom förskolan upphörde att gälla fr.o.m. augusti All personal inom förskolan har under 2011 börjat att tidsregistrera sin arbetstid i Heroma. Det har inneburit en del merarbete för cheferna i alla fall inledningsvis. Under hösten påbörjades en tillsyn av enskild pedagogisk omsorg. Resultat från detta kommer att redovisas till nämndens marsmöte. En utredning om förskoleköken slutfördes under Förändringar kommer att genomföras med start hösten 2012, vilket kommer att medföra lägre bemanning i förskolans kök. Föräldrar har uppmanats att registrera in barnens aktuella vistelsetid på förskolan via webben. När alla scheman är inlagda utgör detta ett bra planeringsunderlag för verksamheten. Möjlighet kommer att finnas att jämföra barnens genomsnittliga vistelsetid mellan åren. Alla vårdnadshavare har inte erbjudits plats för sina barn i sitt närområde. För våren 2012 kommer grupperna ytterligare att förtätas för att erbjuda alla som så önskar en plats inom förskolan. Strävan är att i framtiden kunna erbjuda plats på större, färre och mer strategiskt belägna förskolor med organisatorisk flexibilitet. 18

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser

Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Revisionen 3 Valnämnden 5 Överförmyndarnämnden 6 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer