Nämndernas verksamhetsberättelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas verksamhetsberättelser"

Transkript

1 Nämndernas verksamhetsberättelser 2011

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden 31 Gymnasienämnden 36 Kommunstyrelsen 51 Kulturnämnden 70 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 79 Samhällsbyggnadsnämnden 85 Socialnämnden 99

4

5 Kommunstyrelsens ordförande Ett resultat av många goda krafter Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 35 miljoner, 32 miljoner bättre än budget! Dessa siffror är resultatet av att våra ungefär anställda ännu en gång har gjort ett förträffligt arbete. Likaså har våra nyvalda nämnder och styrelser fattat ansvarstagande beslut. Vänersborgs kommun har också fått ta del av att Sverige har lyckats något bättre med sin ekonomiska planering än många andra länder i vår omvärld, vilket i praktiken inneburit att kommunens skatteintäkter blivit högre än vad prognosen angav hösten Ett resultat i nivå med det för 2011 är vad Vänersborgs kommun bör ha för att kunna finansiera investeringar för våra kommuninvånares bästa utan att ta nya kommunala lån. Investeringar har gjorts under 2011 och bl.a. har en ny Torpaskola invigts. Detta är en investering för högstadieelever och personal på ca 75 Mkr, varav 35 Mkr under året. Invigning har det även varit på nytt ridhus och ny paddock på Brätte med utökade möjligheter att utöva ridsport för både barn och vuxna. Äldreboendet Linden är ytterligare ett exempel på bra ny- /ombyggnation, som utförts på ett sätt som höjer kvalitet för boende och personal. Projektet VA- längs Vänerkusten har under året fortskridit med ca 13 Mkr, ett projekt med förbättrad miljö och utökad nybyggnation av hus längs Vänern som ambition. Reparationen av Dalbobron för ca 10 Mkr blev dyrare än beräknat framförallt p.g.a. många liknande projekt i regionen. Arbetstillfällena har minskat och detta har skapat ovisshet i vår del av världen. Denna ovisshet har präglat hela det gångna året och säkert bidragit till att kostnaderna för kommunens försörjningsstöd ökat kraftigt, och den trenden verkar tyvärr fortsätta. Industrins utveckling i vår och andra kommuner, har givit upphov till ett antal frågetecken. Trots det får vi i Vänersborg alltjämt många förfrågningar från företag och familjer som vill etablera sig hos oss. Kommunens fantastiska läge vid Vänerns sydspets med närhet till berg, skog och slättbygder är en resurs att förvalta och förädla. Infrastrukturen har förbättrats bl.a. med de beslut som tagits för att kunna åka till och från vårt resecentrum på snabbare spår. Jag hoppas detta kommer att öka intresset för oss i vår region. Regionhuvudstaden i Västra Götaland, det är vi! Ännu en gång: Stort tack till alla er som varit delaktiga i kommunens utveckling under 2011! Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) 5

6 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Anders Forsström (M) 1:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) 2:e vice ordförande: Kerstin Andersson (FP) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,7 1,8 2,3-0,3 Nettokostnader 1,7 1,8 2,3-0,3 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 kvinnor och 25 män. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, stadsplanering samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning, som förbereder kommunfullmäktiges val och en demokratiberedning som bl.a. har till uppgift att förbättra medborgardialogen. Verksamhetsåret föregicks av val till nämnder och styrelser, där det förekom både proportionella och slutna omröstningar. Kommunfullmäktiges presidium genomförde två gruppledarträffar under året. Ett kulturstipendium och ett kulturpris delades ut under kommunfullmäktiges decembersammanträde, vilket var nytt för året. Ett uppskattat inslag är trotjänarmiddag, som i år genomfördes vid ett tillfälle med drygt 200 deltagare. Som så ofta är fallet var årets mål- och resursplan det ämne som toppade antalet inlägg i kommunfullmäktige. Andra ärenden var markanvisningsavtalet för Kindbomsvägen och försäljningen av Huvudnässkolans C-hus. Ekonomisk analys Budgeten utökades inför 2011 med 0,2 Mkr, då demokratiberedningen organisatoriskt tillfördes kommunfullmäktige. Fullmäktige redovisade ett underskott om 0,3 Mkr, vilket berodde på högre arvoden jämfört med budget, 0,1 Mkr och ökade omkostnader jämfört med budget, 0,2 Mkr. 6

7 REVISIONEN Ordförande: Benny Jonasson (S) Vice ordförande: Thomas Boström (M) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,1 1,0 0,9 0,3 Nettokostnader 1,0 1,0 0,9 0,3 Övergripande beskrivning Årets verksamhet Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Följande granskningsprojekt genomfördes eller pågick vid skrivning av denna text; Delårsrapporten per Intern kontroll 2011 Årsredovisning 2011 Ersättning till snöröjning Lokalsamordning Uppföljning mål- och ekonomistyrning inom barn- och ungdomsnämnden Uppföljning fakturering tillsynsavgifter Förstudie av arbetsmarknadsenheten Pågående granskningar: Rektors ansvar för styrning Arbetsmarknadsenheten Färdigställda rapporter finns att läsa på kommunens hemsida. Kommunens revisorer träffade också fortlöpande tjänstemän och företrädare för kommunens nämnder i syfte att få information och samtala om verksamhetsutveckling, metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt den interna kontrollen. Revisionen fortsatte under år 2011 att arbeta utifrån den formulerade strategin: förbättra väsentlighets- och riskanalys årligen granska nämndernas ansvarsutövande aktivt verka för bättre intern kontroll aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner och öka dialog och samverkan med nämnderna. 7

8 Verksamhetsberättelse Revisionen Framtiden Revisionsstrategin enligt ovan ligger fast. Men revisionen behöver synas bättre. Därför kommer den att intensifiera sin dialog och samverkan med dem som granskas. Revisionen förbereder, med stöd av det utvecklingsarbete som bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), även andra åtgärder som kommer att sammanfattas i revisionens kommunikationsplan. Syftet är att revisionens arbete ska få tydligt genomslag. 8

9 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Lisbeth Brodin (M) Vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,4 0,4 0,3 0,2 Summa kostnader 0,7 0,9 0,8-0,4 Nettokostnader 0,4 0,5 0,6-0,2 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Underskottet för valnämnden var 0,2 Mkr Under året genomfördes ett omval till regionfullmäktige (landsting). Kommunen fick 253 Tkr av Valmyndigheten för genomförandet. 9

10 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ingemar Vänerlöv (KD) Vice ordförande: Ann Sophie Aronsson (S) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 2,6 2,7 3,0-0,1 Nettokostnader 2,6 2,7 3,0-0,1 På grund av att allt fler behöver god man eller förvaltare utökades budgeten inför 2011 med 0,5 Mkr. Trots detta blev det ett litet underskott, 0,1 Mkr. Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året var 709 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 514 hade god man, 78 hade förvaltare och 117 hade förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare med behov av och som önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 10

11 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e vice ordförande: Joakim Sjölin (S) 2:e vice ordförande: Orvar Carlsson (KD) Förvaltningschef: Kent Javette ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Försäljning 7,6 6,6 7,2 0,3 Avgifter och ersättningar 31,3 30,2 29,4 1,7 Bidrag 31,3 35,3 35,2 9,9 Övriga intäkter 5,5 6,7 6,3-1,4 Summa intäkter 75,7 78,8 78,1 10,5 Personalkostnader 411,0 389,6 395,9-5,4 Omkostnader 254,6 272,6 281,1-4,7 Kapitalkostnader 15,2 31,5 31,9 0,1 Summa kostnader 680,8 693,7 708,9-10,0 Nettokostnader 605,1 614,9 630,8 0,5 Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på 0,5 Mkr, vilket beror på lägre kostnader än budget. Nettokostnaden har ökat med 15,9 Mkr sedan bokslutet 2010, vilket motsvarar 2,6 %. Personalkostnaderna har ökat med 1,6 %, men de reella lönekostnaderna har minskat något. Bidrag till fristående och enskilda har ökat med 11,9 Mkr, en ökning med 18,2 %,, vilket medför att andelen av nettokostnaden ökat från 10 % till 12 % av nettobudgeten. Under året har antalet inskrivna barn ökat både i åldern 1-5 år och 6-12 år. Detta har inneburit att personalkostnaden per inskrivet barn inom förskolan och fritidshem har minskat. Den första prognosen som gjordes vid första tertialet pekade mot ett underskott om 15,6 Mkr. Efter tillskjuten budget för Arena Vänersborg med 6,0 Mkr visade prognosen vid tertial två på ett underskott om 8,7 Mkr. Efter denna prognos erhöll nämnden ytterligare budgettillskottet för Arena Vänersborg med 5 Mkr och för advokatkostnader på 2,5 Mkr, vilket hade medfört ett prognostiserat underskott på 1,2 Mkr. Bokslutet visar på ett bättre resultat än prognostiserat med 1,7 Mkr. Skolskjutsarna, inkomstjämförelsen för barnomsorgsavgifter och lägre övergripande kostnader är det som främst bidrar till förbättringen. Barn- och ungdomsnämndens budgetram tillfördes 1,0 Mkr för ökat barnantal i barnomsorgen och 0,5 Mkr för hyreskostnader för musikskolan vid Vänerparken. Grundskolans ram reducerades med 2,0 Mkr för sjunkande elevantal. Nämnden fick i början av året ett nivåhöjande tilläggsanslag på 6,0 Mkr avseende personaltäthet, vilket tillfördes grundskolans budget. Ramen har under året utökats med ett tillfälligt budgetanslag på 5,0 Mkr för driftskostnader Arena Vänersborg och 2,5 Mkr för advokatkostnader. Inför 2012 tillförs 4,0 Mkr till personaltäthet. Fortsatt budgetanpassning måste göras inom musik och ungdom och inom arena och fritid. 11

12 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Övergripande analys Utfall Budgetdifferendifferens Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr Netto Nämnd och adm. 3,5 1,0 0,2 4,2 4,0 0,7 Barnomsorg 171,4 3,4 26,2 210,9 184,6 2,5 Grundskola 347,5 5,0 30,2 387,7 357,6-1,0 Grundsärskola 15,4 2,0 0,6 14,4 13,8 3,4 Arena och fritid 60,5-18,1 9,8 62,4 52,6-4,1 Musik och ungdom 16,6 0,2 11,1 29,3 18,2-1,0 Summa 614,9-6,9 78,1 708,9 630,8 0,5 Överskottet på nämnd och administration på 0,7 Mkr avser lägre kostnader för material och tjänster och ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag. Barnomsorgen uppvisar ett överskott på 2,5 Mkr. Detta kan främst hänföras till centrala kostnader som t.ex. kapitaltjänstkostnader. Grundskolan uppvisar ett underskott på 1,0 Mkr. Centralt återfinns ett överskott på skolskjutsar med 1,0 Mkr och på övriga kostnader med 0,3 Mkr. Enheterna redovisar underskott med 2,3 Mkr. Enheterna tillsammans med grundsärskolan redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Grundsärskolan uppvisar ett överskott på 3,4 Mkr. Av överskottet avser 1,9 Mkr centrala kostnader och 1,5 Mkr avser enheterna. Under 2011 har antalet grundsärskoleelever minskat och en organisatorisk effektivisering har gjorts. Två särskoleenheter har slagits samman och personalkostnaderna har minskat. Arena och fritid har ett underskott med 4,1 Mkr. Av detta är 1,5 Mkr hänförligt till arenan, medan övriga anläggningar redovisar 2,6 Mkr högre kostnader än budget, i huvudsak på el, värme samt kapitalkostnader. Musik och ungdom uppvisar ett underskott om 1 Mkr, främst beroende på ökade lokalkostnader. Det minskade elevunderlaget, den ökade efterfrågan inom förskola, fritids och enskild pedagogisk omsorg och de ekonomiska förutsättningarna är utmaningar för kommande år. Bidrag till enskilda alternativ tar en allt större del av budgeten. För att inom givna ekonomiska ramar upprätthålla personaltäthet och hög servicegrad krävs effektivt resursnyttjande, nytänkande och anpassningar till omvärldsförändringar. Under året har flera statistiska skolanalyser presenterats i pressen. I Lärarförbundets ranking, som bygger på ett antal olika parametrar som resurser, lärartäthet, utbildade lärare, friska lärare, lön, medelmeritvärde, andel godkända m.m. hamnade Vänersborgs kommun på plats 264. När Dagens Samhälle presenterade KPB (kostnad per elev, exklusive lokaler/betygspoäng i niornas slutbetyg) hamnade Vänersborg på plats 54. Under 2011 beslutades att en medborgardialog skulle genomföras under Förhoppningsvis kommer denna att resultera i ett beslut om en förändrad struktur med färre, större och mer strategiskt belägna enheter som möjliggör ett bättre utnyttjande av befintliga resurser till verksamheten. Framtidsutsikter Den nya skollagen och de nya läro- och kursplanerna ställer krav på fortsatt fortbildnings- och implementeringsarbete. Den centrala förvaltningen har anpassats genom att områdescheferna ersatts av tre verksamhetschefer; en för förskola, en för grundskola och en för kultur och fritid. Även förskole-/rektorsorganisation har förändrats med syfte att renodla uppdragen, stärka ledarskapet och anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen och skolstrukturen. Respektive rektors/förskolechefs ansvar har utvidgats och tydliggjorts. Arbetsorganisationen har ändrats för att möjliggöra samordning och arbetslagsarbete. Rektors ansvar för elevhälsan har också förtydligats genom förändringar inom före detta stödenheten. Ledningsfunktionen har anpassats till omvärldsförändringar och kommande behov även om det kan behöva ske ytterligare anpassningar till eventuella strukturella förändringar. 12

13 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändiga för att öka måluppfyllelsen. Betygsresultaten är låga i förhållande till rikets resultat och utvecklas inte enligt kommunens målsättningar. Orsaker till detta kan vara flera, men bidragande orsaker kan vara de stora personalneddragningar som gjordes En särskild satsning på fortbildning av förskolechefer och rektorer, för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts hösten 2011 och våren 2012, med syfte att stärka den lokala skolutvecklingen och tillgodose skollagens krav. Förändringar och utvecklingsinsatser kräver lång tid innan de blir synliga i form av betygsresultat i årskurs 9. En fortsättning på SKL-projektet Modellområden, psykisk hälsa barn och unga har beslutats och samverkan med framförallt socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin stärks successivt. Samverkansarbetet resulterade i att Vänersborgs kommun tilldelades Psynk-priset 2011 för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa (bl.a. arbete kring ökad skolnärvaro). Utvecklingen av e-tjänster och webbportal (lärplattform) fortsätter inom både förskola och grundskola. Målet är att ge föräldrar nya möjligheter att nå information och kunna lägga in uppgifter om sina barn, från förskola t.o.m. årskurs 9. I ett första steg har skolans pedagogiska personal fått utrustning och fortbildning. Satsningen kommer att fortsätta med förskolans personal. För att detta ska fungera fullt ut krävs utbyggnad av nätverkskapaciteten. Eleverna får tillgång till utrustning i den takt som ekonomin medger. Andelen inskrivna barn i kommunala förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg ser ut att fortsätta öka. Detta innebär fler barn per personal och ställer stora krav på effektiv arbetsorganisation. Arbetet med att utveckla musikkommunen Vänersborg, sportcentrum och Arena Vänersborg fortsätter. Målsättningen är att förvaltningen ska genomföra större publika evenemang. Utmärkelsen Årets Jazzkommun 2012 bidrar till både fler evenemang och ett ännu bredare utbud. En kongress, cup och läger samt några större idrottstävlingar kommer också att förläggas till Vänersborg. Arena och fritid har många anläggningar med stort underhålls- och renoveringsbehov samt stora kostnadsökningar för el och fjärrvärme. Enheten har svårigheter att finansiera ökade kostnader, då externa intäkter inte är så stora. Verksamhetens hyresgäster är till största del föreningar, som har begränsad ekonomi. Under 2012 görs en översyn av föreningsbidragen. Arena Vänersborg har höga kapitaltjänstkostnader, som inte täcks inom nuvarande budgetram. Kommundirektören har uppdraget att utreda förvaltningstillhörighet för arena och fritids fastighetsbestånd. Oavsett vad som beslutas kommer detta att påverka verksamheten och leda till förändrad organisation av verksamheten för arena och fritid. PERSONAL Barn- och ungdomsförvaltningen Personalnyckeltal Kvinnor Män Totalt Jfr 2010 Barn- och ungdomsförvaltning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Antal årsarbeten, totalt * 827,6 153,9 981, ,0 Uppdelning per verksamhet tillsvidareanställd personal** 13

14 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Nämndadministration *** Arena och fritid Förskola/dagbarnvårdare Bibliotek/allmän kulturverksamhet Förskoleklass Grundskola/fritidshem Musikskola och ungdom Grundsärskola Andel heltid i % 87 % 87 % 87 % 82 % Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % 96 % 95 % 95 % Medellöner Medelålder Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid 5,2 2,9 4,8 5,2 Genomsnittligt antal sjukdagar *Här redovisas totalt antal utförda årsarbeten under året (exkl. timavlönade). Siffran stämmer inte alltid överens med siffran för antal anställda, som hämtas från ett bestämt datum ( ). **I uppdelning per verksamhet redovisas antalet anställningar, inte bara anställda, t.ex. inräknas tjänstlediga personer som arbetar på ett annat ställe i kommunen. Det innebär att totalt antal anställda per verksamhet är högre än det totala antalet anställda. ***Totalt i förvaltningen arbetar, utöver de fyra som redovisas under nämnd/administration, 32 personer med administration. Dessa bokförs under den verksamhet de arbetar. Antal anställda Barn- och ungdom/kulturnämnden hade 987 personer tillsvidareanställda den 1 november Det är en minskning med tio personer sedan Antalet månadsanställda har minskat med nio personer till totalt 43. Lärarbehörigheter Från 1 juli 2011 infördes behörighetskrav för att anställas tillvidare som lärare och förskollärare. Undantagna inom barn- och ungdomsförvaltningen är modersmålslärarna. Den 1 juli 2012 ersätts behörighetskravet med legitimationskrav. Från 1 juli 2015 upphör rätten för lärare att ansvara för undervisning om de inte har legitimation för det ämne de undervisar i. Med anledning av ovanstående har under 2010 och 2011 en omfattande inventering gjorts av alla anställda lärares och förskollärares utbildning för att få en bild av hur behörigheterna ser ut. Inventeringen visade att förvaltningen saknar tillräckligt många lärare som är behöriga att undervisa i MA/NO. Pedagogerna har också uppmanats att komplettera med sina examensbevis om dessa fattas i personakterna. Rekrytering Under 2011 har 48 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen. Utav dessa 48 har 17 avgått med pension. Under året har förvaltningen haft 67 platsan- 14

15 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden nonser ute, sju färre än Förvaltningen har nyanställt tolv personer tillsvidare under året. Fyra av dessa är chefer, två av dessa är anställda utifrån 2-årsregeln i LAS. Liksom tidigare år har förvaltningen haft svårt att rekrytera behöriga lärare i MA/NO-ämnen, främst för årskurs 7-9, samt i slöjd. Personalomsättning 2011 för tillsvidareanställd personal var 5 %. Pooler Vid planeringen inför hösten 2011 av organisationen inom förskolan fanns en övertalighet på ett antal tillsvidareanställda barnskötare. I stället för att inleda en övertalighetsprocess har dessa personer arbetat som tillsvidareanställda vikarier. Dessa pooler fortsätter även under vårterminen Kompetensutvecklingsinsatser Vänersborgs kommun har fått statsbidrag för kompetenshöjande insatser för lärare (Lärarlyftet), för personal inom förskolan (Förskolelyftet) och dessutom för särskilda satsningar på Läsa-Skriva-Räkna. Under 2011 deltog 28 lärare och 19 förskollärare i Lärarlyftet respektive Förskolelyftet. Inför 2015, då kraven på lärarbehörighet för åldersgrupp och ämnen blir starkare, krävs fortsatta utbildningsinsatser och även organisatoriska förändringar. 275 lärare har fått fortbildning i IKT (informations- och kommunikationsteknik) genom PIM-utbildning (praktisk IT- och mediakompetens) och 182 lärare har deltagit i FIRO-utbildning (om inbördes relationer och medlemmars sätt att kommunicera) för att stärka arbetslagen och samverkan. Satsningarna fortsätter även Dessutom har det genomförts olika utbildningar för lärare, till exempel för svensk- o matematikombud och 15 förskolechefer/rektorer har genomgått utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Redovisning av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsarbetet Sjukfrånvaron i barn- och ungdomsförvaltningen (inom parentes hela kommunen) År Procent 6,4 (8,1) 6,0 (7,3) 4,7 (6,2) 5,2 (5,8) 4,8 (5,5) Antal långtidssjukskrivna över 30 dagar, inkluderar både heltids- och deltidssjukskrivna. År Antal var 35 % av långtidssjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och 35 % orsakade av besvär i rörelseorganen. Resterande 30 % var fördelade på hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomsdiagnoser. Avslutade rehabiliteringsärenden År Återgång i ordinarie arbete Erhållit annan tjänst i kommunen Varaktig sjukersättning Pension Slutat i kommunen Totalt Upprepad korttidsfrånvaro och hälsosamtal 2011 Som en del i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar genomför kommunen ett projekt i syfte att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna. I samband med upprepad korttidsfrånvaro, fyra tillfällen under sex månader, genomförs en rehabiliteringsutredning. Därefter får den anställde ett s.k. hälsosamtal på företagshälsovården. Hälsosamtalet är obligatoriskt. Projektperioden är Utvärdering sker under våren 2012 och ligger till grund för eventuellt beslut om en fortsättning. Av de totalt 65 nytillkomna rehabärenden 2011 (sjukfrånvaro längre än 30 dagar eller upprepad korttidsfrånvaro) avsåg 46 ärenden upprepad korttidsfrånvaro. 15

16 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Anmälningar av arbetsskador och rapporter om tillbud Anmälningar av arbetsskador År Grundskola Förskola Övrig Totalt Anmälningar av tillbud År Grundskola Förskola Övrig Totalt Antalet anmälda arbetsskador har ökat något i förhållande till Antalet rapporterade tillbud har minskat lite. När det gäller anmälningar om arbetsskador är det inte någon yrkesgrupp/arbetsplats som utmärker sig. Av de 26 anmälningarna om arbetsskada gäller tio färdolycksfall, varav fyra p.g.a. halka. Totalt är sex olycksfall orsakade av halka. En anmälan handlar om våld/hot. Av de 31 anmälningarna om tillbud handlar elva om våld/hot. Aggressiva elever är den dominerande orsaken. Fyra tillbud är orsakade av fall p.g.a. halka. Personalronder 2011 Personalronder har genomförts under våren och under hösten. Innehållet för personalronderna var: Långtidssjukskrivna personer Personer med hög korttidsfrånvaro Personer i riskzonen Anmälningar om arbetsskador och rapporter om tillbud Uppföljningen av personalenkäten och arbetet med RA-planer. Företagshälsovård förbrukade förvaltningen 77 % av budgeten för företagshälsovård. Den totala budgeten för 2011 var kr och förvaltningen använde % av insatserna handlar om stöd inom den psykosociala arbetsmiljön. Det är samtalsstöd till enskilda och till grupper. Det är både förebyggande insatser och insatser när något har hänt eller någon har blivit sjuk. NÄMND OCH ADMINISTRATION Årets verksamhet Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, arena och fritid samt musik och ungdom. Målavstämning Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet Barn- och ungdomsförvaltningen ska vara en effektiv och framgångsrik organisation präglad av kreativitet och nytänkande genom att ständigt utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det handlar bl.a. om att ge ett gott bemötande och skapa förutsättningar för god tillgänglighet. Utifrån denna strävan har en förstärkning av den lokala administrationen inletts under 2011 och dess arbetsformer har setts över, för att nå både bättre tillgänglighet och större effektivitet. 16

17 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Arbetet med att förbättra information och kommunikation pågår ständigt. Arbetet med att förbättra information på hemsidorna och förvaltningen fortgår. Alla enheters hemsidor förändras, så att utseendet i vissa delar ser likadant ut, allt för att underlätta sökbarheten. Införande av Lärplattform, som inleddes under 2010, har fortsatt under 2011 och är i stort sett genomförd. Nätutbyggnad till samtliga skolor är ännu inte genomförd. Inom kultur och fritid erbjuds information om aktiviteter och arrangemang via sms. Tjänsten skickar ut textmeddelande för att informera om konserter, dans, teater, utställningar och andra arrangemang till dem som har anmält intresse. Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och andra parter, både kommunala och inom regionen, har stärkts och uppmärksammats nationellt. Genom att upptäcka problem tidigt, samordna insatserna och samverka i uppföljningen ökar effektiviteten och kommunens totala kostnader sänks i ett långsiktigt perspektiv. Lokala miljömål Den administrativa personalen strävar efter att tänka på miljön i den vardagliga arbetssituationen, vilket bland annat innebär att kopiera och skriva ut dubbelsidigt samt att stänga av datorer och skärmar vid luncher och möten. I den mån tjänsteresor förekommer eftersträvas att använda tåg i första hand då detta är genomförbart. Barn- och ungdomsförvaltningen vill öka miljömedvetenheten genom att miljöcertifiera alla enheter inom förvaltningen. Även om inte 50 % av enheterna lyckats nå miljöcertifiering, vilket var målsättningen för året, har en klar förbättring gjorts. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Summa intäkter Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Överskottet på 695 Tkr under nämnd och administration avser lägre personalkostnader, 20 Tkr, lägre kostnader för material och tjänster, 110 Tkr och ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag, 565 Tkr. Nyckeltal NÄMND OCH ADMINISTRATION Förändring i % Antal sammanträden Genomsnitt, timmar 3,58 3,48 4,96 43 Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % Verksamhetens nettokostnad/inv., kr Kommentar till nyckeltal Under 2011 har barn- och ungdomsnämnden genomfört nio ordinarie sammanträden. Utöver dessa 17

18 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden har nämnden genomfört tre heldagar med måldiskussion och utbildning. Ytterligare ett möte har genomförts, tillsammans med socialnämnden och gymnasienämnden, avseende modellområde. Barnoch ungdomsnämnden har under året haft en heldagsutbildning i den nya skollagen samt två utbildningsförmiddagar. En av dessa innehöll studiebesök vid nämndens verksamheter. Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är inte jämförbara med Under 2010 redovisades advokatkostnaderna för Arena Vänersborg under nämndsverksamhet och därför blev personalkostnadens andel av bruttokostnaden ovanligt låg. BARNOMSORG 1-5 år Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år Årets verksamhet I kommunen finns nu 27 förskolor och 26 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i hemmet. Det finns även fem enskilda förskolor och två aktörer, som driver enskild pedagogisk omsorg. Förskolan Nattugglan har öppet dygnet runt och har inte kunnat erbjuda platser till alla som så önskat, en förskola har kvällsöppet. Kommunen har också en öppen förskola som ingår i en familjecentral. Hagtornsgatan i Brålanda stängdes i augusti 2011 och kvarvarande barn förflyttades till Brålanda förskola. Dagbarnvårdarlokalen i Brålanda sades upp och dagbarnvårdarna har sin lokal på Hagtornsgatan. Även en dagbarnvårdarlokal i Tärnanområdet har sagts upp. Trots att antalet barn i åldern 1-5 år enligt kommunens invånarregister (KIR) har varit konstant under flera år fortsätter andelen inskrivna barn att öka. År 2009 var andelen inskrivna barn 1-5 år i kommunal, fristående och enskilda verksamheter ca 88 %. År 2011 var motsvarande siffra 91 %. Kön inom förskolan visar i dagsläget på en ytterligare ökning av andelen inskrivna för Främst är det den enskilda pedagogiska omsorgen som har ökat kraftigt. I januari 2011 fanns 35 barn i denna verksamhet och i december 2011 var det 72 barn, samtidigt som antal inskrivna barn även ökade i kommunens förskolor. Från och med höstterminen ansvarar nio förskolechefer för ca tre förskolor vardera. Förskolecheferna är indelade i tre arbetslag i syfte att samverka och stödja varandra. I varje förskolechefsarbetslag ingår en specialpedagog. Specialpedagogernas uppdrag är att stödja förskolecheferna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och i att implementera den reviderade läroplanen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Förskolecheferna har i samband med den reviderade läroplanen fått ett tydligt uppdrag gällande systematiskt kvalitetsarbete. Förtydligande i förskolans läroplan för övrigt är förskollärarnas uppdrag, tydliga målformuleringar gällande språk, matematik och no. Kompetensutveckling för både förskolechefer och pedagoger har haft sitt fokus på kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation och att stärka ledarskapet. De lokala överenskommelserna inom förskolan upphörde att gälla fr.o.m. augusti All personal inom förskolan har under 2011 börjat att tidsregistrera sin arbetstid i Heroma. Det har inneburit en del merarbete för cheferna i alla fall inledningsvis. Under hösten påbörjades en tillsyn av enskild pedagogisk omsorg. Resultat från detta kommer att redovisas till nämndens marsmöte. En utredning om förskoleköken slutfördes under Förändringar kommer att genomföras med start hösten 2012, vilket kommer att medföra lägre bemanning i förskolans kök. Föräldrar har uppmanats att registrera in barnens aktuella vistelsetid på förskolan via webben. När alla scheman är inlagda utgör detta ett bra planeringsunderlag för verksamheten. Möjlighet kommer att finnas att jämföra barnens genomsnittliga vistelsetid mellan åren. Alla vårdnadshavare har inte erbjudits plats för sina barn i sitt närområde. För våren 2012 kommer grupperna ytterligare att förtätas för att erbjuda alla som så önskar en plats inom förskolan. Strävan är att i framtiden kunna erbjuda plats på större, färre och mer strategiskt belägna förskolor med organisatorisk flexibilitet. 18

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande 1. Kommunfullmäktige 2. Revisionen 3. Valnämnden 5. Överförmyndarnämnden 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande 1. Kommunfullmäktige 2. Revisionen 3. Valnämnden 5. Överförmyndarnämnden 6 Nämndernas Verksamhetsberättelser 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Revisionen 3 Valnämnden 5 Överförmyndarnämnden 6 Barn- och ungdomsnämnden 7 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Nämndernas Verksamhetsberättelser

Nämndernas Verksamhetsberättelser Nämndernas Verksamhetsberättelser 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Revisionen 3 Valnämnden 5 Överförmyndarnämnden 6 Barn- och ungdomsnämnden 8 Byggnadsnämnden

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppföljning av fritidshemsgranskning

Uppföljning av fritidshemsgranskning www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Augusti 2014 Uppföljning av fritidshemsgranskning Trosa kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning...3 1.1. Uppdrag...3 1.2. Avgränsning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjöanda i skolan - samverkan för elevens bästa med inriktning mot en lärande organisation. Vart är organisationen på väg? VISION VERKSAMHETSIDÉ Hur kommer vi

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Effektmål förskola och fritidshem

Effektmål förskola och fritidshem 1 (5) Datum 2015-01-02 Verksamhetschef förskola Barbro Ekerlund 0410 73 34 92, 0708 817 492 barbro.ekerlund@trelleborg.se Effektmål förskola och fritidshem Uppdrag Bildningsnämnden gav vårterminen 2014

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Enhetskonsultationer. - 2013 års rapport. Judit Kisvari

Enhetskonsultationer. - 2013 års rapport. Judit Kisvari Enhetskonsultationer - 2013 års rapport Judit Kisvari Rapportnr: Dnr BUN 2013/166 april 2013 2013-04-02 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. RESULTAT FRÅN ENHETSKONSULTATIONERNA 2012-2013...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Återrapportering av utbildningspolitiskt program

Återrapportering av utbildningspolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-02-04 BUN 2012/1305 53101 Barn- och ungdomsnämnden Återrapportering av utbildningspolitiskt program 2012 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten I våra förskolor ger vi mycket utrymme för leken som vi anser är en av grunderna till barnens utveckling.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 5 1.1 Utvecklingsområden på skolan...5 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...5 1.3 Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19978 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde Öst Skolområde ÖST bedriver, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, pedagogiska verksamheter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer