Nämndernas verksamhetsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas verksamhetsberättelser"

Transkript

1 Nämndernas verksamhetsberättelser 2011

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden 31 Gymnasienämnden 36 Kommunstyrelsen 51 Kulturnämnden 70 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 79 Samhällsbyggnadsnämnden 85 Socialnämnden 99

4

5 Kommunstyrelsens ordförande Ett resultat av många goda krafter Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 35 miljoner, 32 miljoner bättre än budget! Dessa siffror är resultatet av att våra ungefär anställda ännu en gång har gjort ett förträffligt arbete. Likaså har våra nyvalda nämnder och styrelser fattat ansvarstagande beslut. Vänersborgs kommun har också fått ta del av att Sverige har lyckats något bättre med sin ekonomiska planering än många andra länder i vår omvärld, vilket i praktiken inneburit att kommunens skatteintäkter blivit högre än vad prognosen angav hösten Ett resultat i nivå med det för 2011 är vad Vänersborgs kommun bör ha för att kunna finansiera investeringar för våra kommuninvånares bästa utan att ta nya kommunala lån. Investeringar har gjorts under 2011 och bl.a. har en ny Torpaskola invigts. Detta är en investering för högstadieelever och personal på ca 75 Mkr, varav 35 Mkr under året. Invigning har det även varit på nytt ridhus och ny paddock på Brätte med utökade möjligheter att utöva ridsport för både barn och vuxna. Äldreboendet Linden är ytterligare ett exempel på bra ny- /ombyggnation, som utförts på ett sätt som höjer kvalitet för boende och personal. Projektet VA- längs Vänerkusten har under året fortskridit med ca 13 Mkr, ett projekt med förbättrad miljö och utökad nybyggnation av hus längs Vänern som ambition. Reparationen av Dalbobron för ca 10 Mkr blev dyrare än beräknat framförallt p.g.a. många liknande projekt i regionen. Arbetstillfällena har minskat och detta har skapat ovisshet i vår del av världen. Denna ovisshet har präglat hela det gångna året och säkert bidragit till att kostnaderna för kommunens försörjningsstöd ökat kraftigt, och den trenden verkar tyvärr fortsätta. Industrins utveckling i vår och andra kommuner, har givit upphov till ett antal frågetecken. Trots det får vi i Vänersborg alltjämt många förfrågningar från företag och familjer som vill etablera sig hos oss. Kommunens fantastiska läge vid Vänerns sydspets med närhet till berg, skog och slättbygder är en resurs att förvalta och förädla. Infrastrukturen har förbättrats bl.a. med de beslut som tagits för att kunna åka till och från vårt resecentrum på snabbare spår. Jag hoppas detta kommer att öka intresset för oss i vår region. Regionhuvudstaden i Västra Götaland, det är vi! Ännu en gång: Stort tack till alla er som varit delaktiga i kommunens utveckling under 2011! Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) 5

6 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Anders Forsström (M) 1:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) 2:e vice ordförande: Kerstin Andersson (FP) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,7 1,8 2,3-0,3 Nettokostnader 1,7 1,8 2,3-0,3 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 kvinnor och 25 män. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, stadsplanering samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning, som förbereder kommunfullmäktiges val och en demokratiberedning som bl.a. har till uppgift att förbättra medborgardialogen. Verksamhetsåret föregicks av val till nämnder och styrelser, där det förekom både proportionella och slutna omröstningar. Kommunfullmäktiges presidium genomförde två gruppledarträffar under året. Ett kulturstipendium och ett kulturpris delades ut under kommunfullmäktiges decembersammanträde, vilket var nytt för året. Ett uppskattat inslag är trotjänarmiddag, som i år genomfördes vid ett tillfälle med drygt 200 deltagare. Som så ofta är fallet var årets mål- och resursplan det ämne som toppade antalet inlägg i kommunfullmäktige. Andra ärenden var markanvisningsavtalet för Kindbomsvägen och försäljningen av Huvudnässkolans C-hus. Ekonomisk analys Budgeten utökades inför 2011 med 0,2 Mkr, då demokratiberedningen organisatoriskt tillfördes kommunfullmäktige. Fullmäktige redovisade ett underskott om 0,3 Mkr, vilket berodde på högre arvoden jämfört med budget, 0,1 Mkr och ökade omkostnader jämfört med budget, 0,2 Mkr. 6

7 REVISIONEN Ordförande: Benny Jonasson (S) Vice ordförande: Thomas Boström (M) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,1 1,0 0,9 0,3 Nettokostnader 1,0 1,0 0,9 0,3 Övergripande beskrivning Årets verksamhet Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Följande granskningsprojekt genomfördes eller pågick vid skrivning av denna text; Delårsrapporten per Intern kontroll 2011 Årsredovisning 2011 Ersättning till snöröjning Lokalsamordning Uppföljning mål- och ekonomistyrning inom barn- och ungdomsnämnden Uppföljning fakturering tillsynsavgifter Förstudie av arbetsmarknadsenheten Pågående granskningar: Rektors ansvar för styrning Arbetsmarknadsenheten Färdigställda rapporter finns att läsa på kommunens hemsida. Kommunens revisorer träffade också fortlöpande tjänstemän och företrädare för kommunens nämnder i syfte att få information och samtala om verksamhetsutveckling, metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt den interna kontrollen. Revisionen fortsatte under år 2011 att arbeta utifrån den formulerade strategin: förbättra väsentlighets- och riskanalys årligen granska nämndernas ansvarsutövande aktivt verka för bättre intern kontroll aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner och öka dialog och samverkan med nämnderna. 7

8 Verksamhetsberättelse Revisionen Framtiden Revisionsstrategin enligt ovan ligger fast. Men revisionen behöver synas bättre. Därför kommer den att intensifiera sin dialog och samverkan med dem som granskas. Revisionen förbereder, med stöd av det utvecklingsarbete som bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), även andra åtgärder som kommer att sammanfattas i revisionens kommunikationsplan. Syftet är att revisionens arbete ska få tydligt genomslag. 8

9 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Lisbeth Brodin (M) Vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,4 0,4 0,3 0,2 Summa kostnader 0,7 0,9 0,8-0,4 Nettokostnader 0,4 0,5 0,6-0,2 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Underskottet för valnämnden var 0,2 Mkr Under året genomfördes ett omval till regionfullmäktige (landsting). Kommunen fick 253 Tkr av Valmyndigheten för genomförandet. 9

10 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ingemar Vänerlöv (KD) Vice ordförande: Ann Sophie Aronsson (S) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 2,6 2,7 3,0-0,1 Nettokostnader 2,6 2,7 3,0-0,1 På grund av att allt fler behöver god man eller förvaltare utökades budgeten inför 2011 med 0,5 Mkr. Trots detta blev det ett litet underskott, 0,1 Mkr. Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året var 709 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 514 hade god man, 78 hade förvaltare och 117 hade förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare med behov av och som önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 10

11 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e vice ordförande: Joakim Sjölin (S) 2:e vice ordförande: Orvar Carlsson (KD) Förvaltningschef: Kent Javette ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Försäljning 7,6 6,6 7,2 0,3 Avgifter och ersättningar 31,3 30,2 29,4 1,7 Bidrag 31,3 35,3 35,2 9,9 Övriga intäkter 5,5 6,7 6,3-1,4 Summa intäkter 75,7 78,8 78,1 10,5 Personalkostnader 411,0 389,6 395,9-5,4 Omkostnader 254,6 272,6 281,1-4,7 Kapitalkostnader 15,2 31,5 31,9 0,1 Summa kostnader 680,8 693,7 708,9-10,0 Nettokostnader 605,1 614,9 630,8 0,5 Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på 0,5 Mkr, vilket beror på lägre kostnader än budget. Nettokostnaden har ökat med 15,9 Mkr sedan bokslutet 2010, vilket motsvarar 2,6 %. Personalkostnaderna har ökat med 1,6 %, men de reella lönekostnaderna har minskat något. Bidrag till fristående och enskilda har ökat med 11,9 Mkr, en ökning med 18,2 %,, vilket medför att andelen av nettokostnaden ökat från 10 % till 12 % av nettobudgeten. Under året har antalet inskrivna barn ökat både i åldern 1-5 år och 6-12 år. Detta har inneburit att personalkostnaden per inskrivet barn inom förskolan och fritidshem har minskat. Den första prognosen som gjordes vid första tertialet pekade mot ett underskott om 15,6 Mkr. Efter tillskjuten budget för Arena Vänersborg med 6,0 Mkr visade prognosen vid tertial två på ett underskott om 8,7 Mkr. Efter denna prognos erhöll nämnden ytterligare budgettillskottet för Arena Vänersborg med 5 Mkr och för advokatkostnader på 2,5 Mkr, vilket hade medfört ett prognostiserat underskott på 1,2 Mkr. Bokslutet visar på ett bättre resultat än prognostiserat med 1,7 Mkr. Skolskjutsarna, inkomstjämförelsen för barnomsorgsavgifter och lägre övergripande kostnader är det som främst bidrar till förbättringen. Barn- och ungdomsnämndens budgetram tillfördes 1,0 Mkr för ökat barnantal i barnomsorgen och 0,5 Mkr för hyreskostnader för musikskolan vid Vänerparken. Grundskolans ram reducerades med 2,0 Mkr för sjunkande elevantal. Nämnden fick i början av året ett nivåhöjande tilläggsanslag på 6,0 Mkr avseende personaltäthet, vilket tillfördes grundskolans budget. Ramen har under året utökats med ett tillfälligt budgetanslag på 5,0 Mkr för driftskostnader Arena Vänersborg och 2,5 Mkr för advokatkostnader. Inför 2012 tillförs 4,0 Mkr till personaltäthet. Fortsatt budgetanpassning måste göras inom musik och ungdom och inom arena och fritid. 11

12 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Övergripande analys Utfall Budgetdifferendifferens Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr Netto Nämnd och adm. 3,5 1,0 0,2 4,2 4,0 0,7 Barnomsorg 171,4 3,4 26,2 210,9 184,6 2,5 Grundskola 347,5 5,0 30,2 387,7 357,6-1,0 Grundsärskola 15,4 2,0 0,6 14,4 13,8 3,4 Arena och fritid 60,5-18,1 9,8 62,4 52,6-4,1 Musik och ungdom 16,6 0,2 11,1 29,3 18,2-1,0 Summa 614,9-6,9 78,1 708,9 630,8 0,5 Överskottet på nämnd och administration på 0,7 Mkr avser lägre kostnader för material och tjänster och ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag. Barnomsorgen uppvisar ett överskott på 2,5 Mkr. Detta kan främst hänföras till centrala kostnader som t.ex. kapitaltjänstkostnader. Grundskolan uppvisar ett underskott på 1,0 Mkr. Centralt återfinns ett överskott på skolskjutsar med 1,0 Mkr och på övriga kostnader med 0,3 Mkr. Enheterna redovisar underskott med 2,3 Mkr. Enheterna tillsammans med grundsärskolan redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Grundsärskolan uppvisar ett överskott på 3,4 Mkr. Av överskottet avser 1,9 Mkr centrala kostnader och 1,5 Mkr avser enheterna. Under 2011 har antalet grundsärskoleelever minskat och en organisatorisk effektivisering har gjorts. Två särskoleenheter har slagits samman och personalkostnaderna har minskat. Arena och fritid har ett underskott med 4,1 Mkr. Av detta är 1,5 Mkr hänförligt till arenan, medan övriga anläggningar redovisar 2,6 Mkr högre kostnader än budget, i huvudsak på el, värme samt kapitalkostnader. Musik och ungdom uppvisar ett underskott om 1 Mkr, främst beroende på ökade lokalkostnader. Det minskade elevunderlaget, den ökade efterfrågan inom förskola, fritids och enskild pedagogisk omsorg och de ekonomiska förutsättningarna är utmaningar för kommande år. Bidrag till enskilda alternativ tar en allt större del av budgeten. För att inom givna ekonomiska ramar upprätthålla personaltäthet och hög servicegrad krävs effektivt resursnyttjande, nytänkande och anpassningar till omvärldsförändringar. Under året har flera statistiska skolanalyser presenterats i pressen. I Lärarförbundets ranking, som bygger på ett antal olika parametrar som resurser, lärartäthet, utbildade lärare, friska lärare, lön, medelmeritvärde, andel godkända m.m. hamnade Vänersborgs kommun på plats 264. När Dagens Samhälle presenterade KPB (kostnad per elev, exklusive lokaler/betygspoäng i niornas slutbetyg) hamnade Vänersborg på plats 54. Under 2011 beslutades att en medborgardialog skulle genomföras under Förhoppningsvis kommer denna att resultera i ett beslut om en förändrad struktur med färre, större och mer strategiskt belägna enheter som möjliggör ett bättre utnyttjande av befintliga resurser till verksamheten. Framtidsutsikter Den nya skollagen och de nya läro- och kursplanerna ställer krav på fortsatt fortbildnings- och implementeringsarbete. Den centrala förvaltningen har anpassats genom att områdescheferna ersatts av tre verksamhetschefer; en för förskola, en för grundskola och en för kultur och fritid. Även förskole-/rektorsorganisation har förändrats med syfte att renodla uppdragen, stärka ledarskapet och anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen och skolstrukturen. Respektive rektors/förskolechefs ansvar har utvidgats och tydliggjorts. Arbetsorganisationen har ändrats för att möjliggöra samordning och arbetslagsarbete. Rektors ansvar för elevhälsan har också förtydligats genom förändringar inom före detta stödenheten. Ledningsfunktionen har anpassats till omvärldsförändringar och kommande behov även om det kan behöva ske ytterligare anpassningar till eventuella strukturella förändringar. 12

13 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändiga för att öka måluppfyllelsen. Betygsresultaten är låga i förhållande till rikets resultat och utvecklas inte enligt kommunens målsättningar. Orsaker till detta kan vara flera, men bidragande orsaker kan vara de stora personalneddragningar som gjordes En särskild satsning på fortbildning av förskolechefer och rektorer, för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts hösten 2011 och våren 2012, med syfte att stärka den lokala skolutvecklingen och tillgodose skollagens krav. Förändringar och utvecklingsinsatser kräver lång tid innan de blir synliga i form av betygsresultat i årskurs 9. En fortsättning på SKL-projektet Modellområden, psykisk hälsa barn och unga har beslutats och samverkan med framförallt socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin stärks successivt. Samverkansarbetet resulterade i att Vänersborgs kommun tilldelades Psynk-priset 2011 för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa (bl.a. arbete kring ökad skolnärvaro). Utvecklingen av e-tjänster och webbportal (lärplattform) fortsätter inom både förskola och grundskola. Målet är att ge föräldrar nya möjligheter att nå information och kunna lägga in uppgifter om sina barn, från förskola t.o.m. årskurs 9. I ett första steg har skolans pedagogiska personal fått utrustning och fortbildning. Satsningen kommer att fortsätta med förskolans personal. För att detta ska fungera fullt ut krävs utbyggnad av nätverkskapaciteten. Eleverna får tillgång till utrustning i den takt som ekonomin medger. Andelen inskrivna barn i kommunala förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg ser ut att fortsätta öka. Detta innebär fler barn per personal och ställer stora krav på effektiv arbetsorganisation. Arbetet med att utveckla musikkommunen Vänersborg, sportcentrum och Arena Vänersborg fortsätter. Målsättningen är att förvaltningen ska genomföra större publika evenemang. Utmärkelsen Årets Jazzkommun 2012 bidrar till både fler evenemang och ett ännu bredare utbud. En kongress, cup och läger samt några större idrottstävlingar kommer också att förläggas till Vänersborg. Arena och fritid har många anläggningar med stort underhålls- och renoveringsbehov samt stora kostnadsökningar för el och fjärrvärme. Enheten har svårigheter att finansiera ökade kostnader, då externa intäkter inte är så stora. Verksamhetens hyresgäster är till största del föreningar, som har begränsad ekonomi. Under 2012 görs en översyn av föreningsbidragen. Arena Vänersborg har höga kapitaltjänstkostnader, som inte täcks inom nuvarande budgetram. Kommundirektören har uppdraget att utreda förvaltningstillhörighet för arena och fritids fastighetsbestånd. Oavsett vad som beslutas kommer detta att påverka verksamheten och leda till förändrad organisation av verksamheten för arena och fritid. PERSONAL Barn- och ungdomsförvaltningen Personalnyckeltal Kvinnor Män Totalt Jfr 2010 Barn- och ungdomsförvaltning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Antal årsarbeten, totalt * 827,6 153,9 981, ,0 Uppdelning per verksamhet tillsvidareanställd personal** 13

14 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Nämndadministration *** Arena och fritid Förskola/dagbarnvårdare Bibliotek/allmän kulturverksamhet Förskoleklass Grundskola/fritidshem Musikskola och ungdom Grundsärskola Andel heltid i % 87 % 87 % 87 % 82 % Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % 96 % 95 % 95 % Medellöner Medelålder Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid 5,2 2,9 4,8 5,2 Genomsnittligt antal sjukdagar *Här redovisas totalt antal utförda årsarbeten under året (exkl. timavlönade). Siffran stämmer inte alltid överens med siffran för antal anställda, som hämtas från ett bestämt datum ( ). **I uppdelning per verksamhet redovisas antalet anställningar, inte bara anställda, t.ex. inräknas tjänstlediga personer som arbetar på ett annat ställe i kommunen. Det innebär att totalt antal anställda per verksamhet är högre än det totala antalet anställda. ***Totalt i förvaltningen arbetar, utöver de fyra som redovisas under nämnd/administration, 32 personer med administration. Dessa bokförs under den verksamhet de arbetar. Antal anställda Barn- och ungdom/kulturnämnden hade 987 personer tillsvidareanställda den 1 november Det är en minskning med tio personer sedan Antalet månadsanställda har minskat med nio personer till totalt 43. Lärarbehörigheter Från 1 juli 2011 infördes behörighetskrav för att anställas tillvidare som lärare och förskollärare. Undantagna inom barn- och ungdomsförvaltningen är modersmålslärarna. Den 1 juli 2012 ersätts behörighetskravet med legitimationskrav. Från 1 juli 2015 upphör rätten för lärare att ansvara för undervisning om de inte har legitimation för det ämne de undervisar i. Med anledning av ovanstående har under 2010 och 2011 en omfattande inventering gjorts av alla anställda lärares och förskollärares utbildning för att få en bild av hur behörigheterna ser ut. Inventeringen visade att förvaltningen saknar tillräckligt många lärare som är behöriga att undervisa i MA/NO. Pedagogerna har också uppmanats att komplettera med sina examensbevis om dessa fattas i personakterna. Rekrytering Under 2011 har 48 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen. Utav dessa 48 har 17 avgått med pension. Under året har förvaltningen haft 67 platsan- 14

15 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden nonser ute, sju färre än Förvaltningen har nyanställt tolv personer tillsvidare under året. Fyra av dessa är chefer, två av dessa är anställda utifrån 2-årsregeln i LAS. Liksom tidigare år har förvaltningen haft svårt att rekrytera behöriga lärare i MA/NO-ämnen, främst för årskurs 7-9, samt i slöjd. Personalomsättning 2011 för tillsvidareanställd personal var 5 %. Pooler Vid planeringen inför hösten 2011 av organisationen inom förskolan fanns en övertalighet på ett antal tillsvidareanställda barnskötare. I stället för att inleda en övertalighetsprocess har dessa personer arbetat som tillsvidareanställda vikarier. Dessa pooler fortsätter även under vårterminen Kompetensutvecklingsinsatser Vänersborgs kommun har fått statsbidrag för kompetenshöjande insatser för lärare (Lärarlyftet), för personal inom förskolan (Förskolelyftet) och dessutom för särskilda satsningar på Läsa-Skriva-Räkna. Under 2011 deltog 28 lärare och 19 förskollärare i Lärarlyftet respektive Förskolelyftet. Inför 2015, då kraven på lärarbehörighet för åldersgrupp och ämnen blir starkare, krävs fortsatta utbildningsinsatser och även organisatoriska förändringar. 275 lärare har fått fortbildning i IKT (informations- och kommunikationsteknik) genom PIM-utbildning (praktisk IT- och mediakompetens) och 182 lärare har deltagit i FIRO-utbildning (om inbördes relationer och medlemmars sätt att kommunicera) för att stärka arbetslagen och samverkan. Satsningarna fortsätter även Dessutom har det genomförts olika utbildningar för lärare, till exempel för svensk- o matematikombud och 15 förskolechefer/rektorer har genomgått utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Redovisning av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsarbetet Sjukfrånvaron i barn- och ungdomsförvaltningen (inom parentes hela kommunen) År Procent 6,4 (8,1) 6,0 (7,3) 4,7 (6,2) 5,2 (5,8) 4,8 (5,5) Antal långtidssjukskrivna över 30 dagar, inkluderar både heltids- och deltidssjukskrivna. År Antal var 35 % av långtidssjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och 35 % orsakade av besvär i rörelseorganen. Resterande 30 % var fördelade på hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomsdiagnoser. Avslutade rehabiliteringsärenden År Återgång i ordinarie arbete Erhållit annan tjänst i kommunen Varaktig sjukersättning Pension Slutat i kommunen Totalt Upprepad korttidsfrånvaro och hälsosamtal 2011 Som en del i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar genomför kommunen ett projekt i syfte att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna. I samband med upprepad korttidsfrånvaro, fyra tillfällen under sex månader, genomförs en rehabiliteringsutredning. Därefter får den anställde ett s.k. hälsosamtal på företagshälsovården. Hälsosamtalet är obligatoriskt. Projektperioden är Utvärdering sker under våren 2012 och ligger till grund för eventuellt beslut om en fortsättning. Av de totalt 65 nytillkomna rehabärenden 2011 (sjukfrånvaro längre än 30 dagar eller upprepad korttidsfrånvaro) avsåg 46 ärenden upprepad korttidsfrånvaro. 15

16 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Anmälningar av arbetsskador och rapporter om tillbud Anmälningar av arbetsskador År Grundskola Förskola Övrig Totalt Anmälningar av tillbud År Grundskola Förskola Övrig Totalt Antalet anmälda arbetsskador har ökat något i förhållande till Antalet rapporterade tillbud har minskat lite. När det gäller anmälningar om arbetsskador är det inte någon yrkesgrupp/arbetsplats som utmärker sig. Av de 26 anmälningarna om arbetsskada gäller tio färdolycksfall, varav fyra p.g.a. halka. Totalt är sex olycksfall orsakade av halka. En anmälan handlar om våld/hot. Av de 31 anmälningarna om tillbud handlar elva om våld/hot. Aggressiva elever är den dominerande orsaken. Fyra tillbud är orsakade av fall p.g.a. halka. Personalronder 2011 Personalronder har genomförts under våren och under hösten. Innehållet för personalronderna var: Långtidssjukskrivna personer Personer med hög korttidsfrånvaro Personer i riskzonen Anmälningar om arbetsskador och rapporter om tillbud Uppföljningen av personalenkäten och arbetet med RA-planer. Företagshälsovård förbrukade förvaltningen 77 % av budgeten för företagshälsovård. Den totala budgeten för 2011 var kr och förvaltningen använde % av insatserna handlar om stöd inom den psykosociala arbetsmiljön. Det är samtalsstöd till enskilda och till grupper. Det är både förebyggande insatser och insatser när något har hänt eller någon har blivit sjuk. NÄMND OCH ADMINISTRATION Årets verksamhet Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, arena och fritid samt musik och ungdom. Målavstämning Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet Barn- och ungdomsförvaltningen ska vara en effektiv och framgångsrik organisation präglad av kreativitet och nytänkande genom att ständigt utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det handlar bl.a. om att ge ett gott bemötande och skapa förutsättningar för god tillgänglighet. Utifrån denna strävan har en förstärkning av den lokala administrationen inletts under 2011 och dess arbetsformer har setts över, för att nå både bättre tillgänglighet och större effektivitet. 16

17 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden Arbetet med att förbättra information och kommunikation pågår ständigt. Arbetet med att förbättra information på hemsidorna och förvaltningen fortgår. Alla enheters hemsidor förändras, så att utseendet i vissa delar ser likadant ut, allt för att underlätta sökbarheten. Införande av Lärplattform, som inleddes under 2010, har fortsatt under 2011 och är i stort sett genomförd. Nätutbyggnad till samtliga skolor är ännu inte genomförd. Inom kultur och fritid erbjuds information om aktiviteter och arrangemang via sms. Tjänsten skickar ut textmeddelande för att informera om konserter, dans, teater, utställningar och andra arrangemang till dem som har anmält intresse. Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och andra parter, både kommunala och inom regionen, har stärkts och uppmärksammats nationellt. Genom att upptäcka problem tidigt, samordna insatserna och samverka i uppföljningen ökar effektiviteten och kommunens totala kostnader sänks i ett långsiktigt perspektiv. Lokala miljömål Den administrativa personalen strävar efter att tänka på miljön i den vardagliga arbetssituationen, vilket bland annat innebär att kopiera och skriva ut dubbelsidigt samt att stänga av datorer och skärmar vid luncher och möten. I den mån tjänsteresor förekommer eftersträvas att använda tåg i första hand då detta är genomförbart. Barn- och ungdomsförvaltningen vill öka miljömedvetenheten genom att miljöcertifiera alla enheter inom förvaltningen. Även om inte 50 % av enheterna lyckats nå miljöcertifiering, vilket var målsättningen för året, har en klar förbättring gjorts. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Summa intäkter Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Överskottet på 695 Tkr under nämnd och administration avser lägre personalkostnader, 20 Tkr, lägre kostnader för material och tjänster, 110 Tkr och ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag, 565 Tkr. Nyckeltal NÄMND OCH ADMINISTRATION Förändring i % Antal sammanträden Genomsnitt, timmar 3,58 3,48 4,96 43 Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % Verksamhetens nettokostnad/inv., kr Kommentar till nyckeltal Under 2011 har barn- och ungdomsnämnden genomfört nio ordinarie sammanträden. Utöver dessa 17

18 Verksamhetsberättelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden har nämnden genomfört tre heldagar med måldiskussion och utbildning. Ytterligare ett möte har genomförts, tillsammans med socialnämnden och gymnasienämnden, avseende modellområde. Barnoch ungdomsnämnden har under året haft en heldagsutbildning i den nya skollagen samt två utbildningsförmiddagar. En av dessa innehöll studiebesök vid nämndens verksamheter. Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är inte jämförbara med Under 2010 redovisades advokatkostnaderna för Arena Vänersborg under nämndsverksamhet och därför blev personalkostnadens andel av bruttokostnaden ovanligt låg. BARNOMSORG 1-5 år Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år Årets verksamhet I kommunen finns nu 27 förskolor och 26 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i hemmet. Det finns även fem enskilda förskolor och två aktörer, som driver enskild pedagogisk omsorg. Förskolan Nattugglan har öppet dygnet runt och har inte kunnat erbjuda platser till alla som så önskat, en förskola har kvällsöppet. Kommunen har också en öppen förskola som ingår i en familjecentral. Hagtornsgatan i Brålanda stängdes i augusti 2011 och kvarvarande barn förflyttades till Brålanda förskola. Dagbarnvårdarlokalen i Brålanda sades upp och dagbarnvårdarna har sin lokal på Hagtornsgatan. Även en dagbarnvårdarlokal i Tärnanområdet har sagts upp. Trots att antalet barn i åldern 1-5 år enligt kommunens invånarregister (KIR) har varit konstant under flera år fortsätter andelen inskrivna barn att öka. År 2009 var andelen inskrivna barn 1-5 år i kommunal, fristående och enskilda verksamheter ca 88 %. År 2011 var motsvarande siffra 91 %. Kön inom förskolan visar i dagsläget på en ytterligare ökning av andelen inskrivna för Främst är det den enskilda pedagogiska omsorgen som har ökat kraftigt. I januari 2011 fanns 35 barn i denna verksamhet och i december 2011 var det 72 barn, samtidigt som antal inskrivna barn även ökade i kommunens förskolor. Från och med höstterminen ansvarar nio förskolechefer för ca tre förskolor vardera. Förskolecheferna är indelade i tre arbetslag i syfte att samverka och stödja varandra. I varje förskolechefsarbetslag ingår en specialpedagog. Specialpedagogernas uppdrag är att stödja förskolecheferna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och i att implementera den reviderade läroplanen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Förskolecheferna har i samband med den reviderade läroplanen fått ett tydligt uppdrag gällande systematiskt kvalitetsarbete. Förtydligande i förskolans läroplan för övrigt är förskollärarnas uppdrag, tydliga målformuleringar gällande språk, matematik och no. Kompetensutveckling för både förskolechefer och pedagoger har haft sitt fokus på kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation och att stärka ledarskapet. De lokala överenskommelserna inom förskolan upphörde att gälla fr.o.m. augusti All personal inom förskolan har under 2011 börjat att tidsregistrera sin arbetstid i Heroma. Det har inneburit en del merarbete för cheferna i alla fall inledningsvis. Under hösten påbörjades en tillsyn av enskild pedagogisk omsorg. Resultat från detta kommer att redovisas till nämndens marsmöte. En utredning om förskoleköken slutfördes under Förändringar kommer att genomföras med start hösten 2012, vilket kommer att medföra lägre bemanning i förskolans kök. Föräldrar har uppmanats att registrera in barnens aktuella vistelsetid på förskolan via webben. När alla scheman är inlagda utgör detta ett bra planeringsunderlag för verksamheten. Möjlighet kommer att finnas att jämföra barnens genomsnittliga vistelsetid mellan åren. Alla vårdnadshavare har inte erbjudits plats för sina barn i sitt närområde. För våren 2012 kommer grupperna ytterligare att förtätas för att erbjuda alla som så önskar en plats inom förskolan. Strävan är att i framtiden kunna erbjuda plats på större, färre och mer strategiskt belägna förskolor med organisatorisk flexibilitet. 18

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen

verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen Dnr BUN-2014-35 Dpl 10 sid 1 (9) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-02-03 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Bokslut 2013 Dnr BUN-2014-35 Dpl 10 Ärende BARN- OCH

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer