teletrade årsredovisning 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teletrade årsredovisning 2000"

Transkript

1 teletrade årsredovisning 2000

2 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli Delårsrapport för 9 månader publiceras den 18 oktober Finansiella tjänster på ett modernt sätt

3 Finansiella tjänster på kundens villkor år 2000 i korthet: Intäkterna uppgick till 120 mkr, vilket motsvarar en ökning med 388% TeleTrade-aktien noterades på O-listan i april 2000 Utökat tjänsteutbud efter förvärv av Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner TeleTrade Solutions en av Sveriges största Internetmäklare efter förvärv av konkurrenten Aktiedirekt Kraftigt utökat tjänsteutbud med bl a fondhandel och försäkringar kopplat till depåtjänsten

4 intäktsutveckling för internetmäklaren teletrade solutions (tkr) intäktsutveckling för försäkringsmäklaren teletrade försäkring (tkr) intäktsutveckling för börsinformationsportalen vcw.se (tkr)

5 Mål och vision Den vision och de mål som väglett styrelse och ledning i TeleTrade, är fundamenten för de strategiska beslut som tagits under året. Snabb tillväxt i termer av affärsvolym och kundantal har varit centralt för att nå lönsamhetskritisk storlek på verksamheten. En hög utvecklingstakt av nya, innovativa och användarvänliga tjänster har positionerat Tele- Trade som en ledande aktör. Omfattande investeringar i handelssystemen ger Tele- Trades kunder hög tillgänglighet och säkra transaktioner. vision TeleTrade skall vara det självklara valet som oberoende mäklare inom värdepapper och försäkringar. Våra tjänster ska tilltala såväl enkla som avancerade behov samt vara lättillgängliga och funktionella. Internet samt andra effektiva sätt att kommunicera skall utnyttjas. Kundens krav skall i alla lägen vara vägledande i utvecklingen. mål TeleTrade skall bli Nordens största oberoende mäklare av värdepapper och försäkringar där Internet är ett väsentligt kommunikationssätt med kunden. Lönsamhetsmarginalen skall inte understiga 20% före goodwillavskrivningar och skatt.

6

7 innehållsförteckning 1-6 förvaltningsberättelse om teletrade 1:0 Om TeleTrade, affärsidé och verksamhet :1 Vad är TeleTrade? :2 Historik :3 TeleTrades strategier året som gått 2:0 Aktiemarknaden, Internet och TeleTrade :1 Försäkringsmäklarbranschen och TeleTrade :2 Portaler, mediabolag på Internet och VCW :3 TeleTrade och konkurrenternas utveckling :4 Viktiga händelser för TeleTrade under :5 Affärsområde Ventures teletrade har ordet 3:0 Verkställande direktören har ordet :1 Styrelseberättelse resultat och finansiell översikt 4:0 Resultat och finansiell översikt :1 Nyckeltal :2 Likviditet och kapitalbehov teletrade-aktien 5:0 TeleTrade-aktien :1 Aktiekapitalets förändring under året :2 Ägarförteckning :3 Utestående optionsprogram :4 Utdelningspolitik ledning, styrelse och revisorer 6:0 Ledande befattningshavare och revisorer :1 Styrelse räkenskaper 7:0 Koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys :1 Moderbolagets resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys :2 Redovisningsprinciper :3 Noter och övriga tilläggsupplysningar revisionsberättelse 8:0 Revisionsberättelse Adresser

8

9 om teletrade 1:0 Om TeleTrade, affärsidé och verksamhet sid 10 1:1 Vad är TeleTrade? sid 10 1:2 Historik sid 13 1:3 TeleTrades strategier sid 14

10 10 1:0 om teletrade Som oberoende mäklare erbjuder TeleTrade kunden marknadens utbud av aktier, optioner, fonder, försäkringar och relevant finansiell information. TeleTrade tillhandahåller system och finansiell information för att kunden själv skall kunna fatta beslut och utföra affärer. Vår ambition är att hjälpa kunden att finna rätt tjänst till rätt pris i den flora av finansiella instrument och tjänster som finns idag. TeleTrade prioriterar alltid mäklarrollen i första hand. affärsidé och verksamhet TeleTrades affärsidé är att erbjuda elektroniskt distribuerade tjänster inom det finansiella området. Tjänsternas kännetecken skall vara hög kundnytta. TeleTrade-koncernens verksamhet bedrivs i de tre affärsområdena Handel (värdepappershandel), Försäkringar (försäkringsmäkleri) och Information (börsinformation). Handel bedrivs av Internetmäklaren TeleTrade Solutions AB, Försäkringar bedrivs av försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance AB (TeleTrade Försäkring) och Information bedrivs av Börsinformationsportalen VCW Internet Services AB samt av Nättidningen Dagens Finans AB. TeleTrades tjänster utgår från kundens värdepappersdepå. TeleTrade erbjuder aktier, optioner, fonder, försäkringar, rådgivning och finansiell information. Depåtjänsten skall utvecklas vidare till att bli den centrala punkten för kundens finansiella tillgångar och därmed vidareutvecklas med såväl kontant- och kreditkort som utökade in- och utlåningstjänster. 1:1 vad är teletrade? organisation Per den 31 december 2000 hade koncernen 111 personer anställda varav 71 män och 40 kvinnor. De anställda fördelade sig på 11 personer i moderbolaget, 47 personer i TeleTrade Solutions, 42 personer i TeleTrade Försäkringar och 11 personer i VCW. Fr.o.m. april 2001 övergår de 11 anställda på Tele- Trade Solutions utvecklingsavdelning till TeleTrade Technology AB. I ledningsgruppen för koncernen ingår Klas Danielsson (koncernchef och VD för TeleTrade Solutions), Mats Sjölin (vvd TeleTrade Solutions), Torbjörn Östman (mäklarchef) Anders Råge (finanschef & compliance officer), Eva Feigin (administrativ chef), Jessica Gertun (chef kundkommunikation), Juan Segura (IT chef), Anders Karlsson (VD VCW), Thomas Irstam (VD TeleTrade Försäkring), Johan Zethreaus (chef Internet TeleTrade Försäkring) och Thomas Gyllenmo (vvd TeleTrade Försäkring). Huvudkontoret ligger i Alviksstrand, Bromma, Stockholm. Därifrån sköts moderbolaget och Internetmäklaren TeleTrade Solutions. VCW:s huvudkontor ligger i Göteborg. Huvuddelen av TeleTrade Försäkringars verksamhet bedrivs i Stockholm men bolaget har även kontor i Malmö, Göteborg, Halmstad, Lund och Höllviken. TeleTrade Financial Services AB (publ) är koncernens moderbolag. De helägda mest väsentliga verksamhetsdrivande dotterbolagen är TeleTrade Solutions AB, TeleTrade e-insurance AB (TeleTrade Försäkring) och VCW Internet Services AB.

11 Övriga helägda dotterbolag är TeleTrade Technology AB, Nättidningen Dagens Finans AB, AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB, Instelligent AB, TeleTrade Solutions A/S och Fondex Sweden AB (from mars 2001). Delägda bolag är Gomobile nu AB (50%) och Go4Us AB (25% from feb 2001, u n ä till ALLX Financial Marketplace AB). Strategiska aktieinnehav innehas i Mangold AB (9,5%) och Tradelab AB (15%). Övriga aktieinnehav är Awardit AB (15%) och Snapcat AB (3%). medarbetare TeleTrade arbetar på en snabbföränderlig marknad. Det krävs därför att våra medarbetare är både kunniga och serviceinriktade. En stor del av de anställda är högskoleutbildade. I syfte att incitamentsmässigt vara en attraktiv arbetsplats för våra anställda, genomfördes ett optionsprogram riktat till samtliga anställda hösten våra kunder en profil Den typiske TeleTrade Solutions-kunden är en man i yngre medelåldern med ett stort aktieintresse. Han har ett depåvärde på mellan kronor och gör 2 3 affärer i månaden. VCW:s besökare består till 95% av män i yngre medelåldern. De är kapitalstarka, vilket innebär att drygt 20% av dem förvaltar mer än 1 miljon kronor. Inför ett aktieköp söker han beslutsunderlag från affärstidningar och VCW. Han är mycket aktiv på aktiemarknaden. TeleTrade har alltid attraherat kunder med höga krav på tjänster och tillgänglighet.teletrades målsättning är att vända sig till hela spektrat av aktiesparare och även fondspararna. Detta görs genom att erbjuda ett utbud av tjänster för olika behov men med samma värdepappersdepå i centrum. Den typiske försäkringskunden bor i någon av de tre storstäderna och är mellan 30 och 55 år. Medelinkomsten är hög vilket till viss del kan förklaras med att det fram till december 2000 bara bedrivits marknadsföring, i form av telemarketing, mot specifika kundgrupper. Även här arbetas det med att bredda utbudet och därmed målgruppen. Försäkringsmäklartjänsten på Internet lanserades i december Affärsområden Koncernstruktur TeleTrade TeleTrade Financial Services AB (publ) Handel Försäkringar Information TeleTrade Solutions AB VCW Internet Services AB TeleTrade e-insurance AB TeleTrade Technology AB Övriga hel- och delägda företag framgår av text 1:1 ovan.

12

13 1:2 historik Tillkomsten och utvecklingen av den nuvarande TeleTrade-koncernen skall ses mot bakgrund av framförallt två faktorer. Ett snabbt växande intresse för privatekonomin och aktiemarknaden har skapat en starkt ökad efterfrågan på finansiell information och aktieinvesteringar hos en bred allmänhet. En stark och uthållig utveckling på aktiemarknaden under större delen av 90-talet har haft en pådrivande effekt. Samtidigt har teknologisprånget inom telekommunikation och Internet berett möjligheter för nya aktörer att bryta sig in på en marknad traditionellt dominerad av ett fåtal banker och fondkommissionärer. Utvecklingen speglas av ett par nyckeldata. Från ett läge då professionella börsaktörer i praktiken hade monopol på aktuell börsinformation, har privatpersonen idag tillgång till avancerad realtidsinformation och kurshistorik. Samtidigt har den historiskt telefondominerande aktiehandeln i väsentlig omfattning flyttats till Internet.Vid utgången av 2000 gjordes uppskattningsvis cirka 27,5% av antalet avslut på OM Stockholmsbörsen över Internet. De mer renodlade Internetmäklarna svarade för 18,5 % av antalet avslut. Koncernen TeleTrade Financial Services AB (publ) bildades i december 1998, genom ett samgående mellan Venture Capital World i Göteborg AB (publ) och Danielsson & Partners Financial Services AB, ägare till Internetmäklaren TeleTrade. Såväl börsinformationstjänsten inom VCW som den nystartade Internetmäklaren visade god tillväxt, och verksamhetsfokus blev naturligt finansiella informations- och transaktionstjänster på Internet. Den nya koncernens aktie noterades under namnet TeleTrade på Aragon Fondkommissions inofficiella lista, och i december 1999 flyttades handeln till Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. I april 2000 noterades TeleTrade-aktien på O-listan på OM Stockholmsbörsen. Under året växte koncernen genom flera förvärv. I februari 2000 förvärvades först 80% av TeleTrade e-insurance AB (tidigare JP Försäkring AB) från JP Bank AB för en köpeskilling om 22,5 mkr inklusive emissionskostnader. Förvärvet skedde genom en apportemission om aktier. Ett optionsavtal om förvärv av resterande 20% tecknades och i september löstes optionen och de utestående aktierna förvärvades för 24,0 mkr, varav 10,4 mkr erlades via en apportemission om aktier medan 13,7 mkr erlades genom en revers. Totala köpeskillingen för förvärvet av TeleTrade e-insurance uppgick därmed till 46,5 mkr med en total goodwillpost om 39,5 mkr. Förvärvet medförde att ett nytt affärsområde, Försäkring, bildades och att TeleTrade härigenom erbjuder ett bredare utbud av finansiella tjänster till sina kunder. I maj 2000 förvärvades minoriteten i Nättidningen Dagens Finans AB vars verksamhet integrerats med VCW:s. I september 2000 förvärvades AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB från Nordiska Fondkommission AB. Antalet aktiva depåkunder uppgick till ca Köpeskillingen för Aktiedirekt uppgick till totalt 150 mkr varav 100 mkr erlades via en apportemission om 8 miljoner aktier i TeleTrade till en teckningskurs om 12,50 kr per aktie. 50 Mkr erlades via en revers. Inklusive kostnader i samband med förvärvet uppgick anskaffningskostnaden till 152,9 mkr. Förvärvet gav upphov till en goodwill om 99,0 mkr. 13

14 14 I september 2000 genomfördes ett strategiskt förvärv inom programutveckling då Promalog AB med aktieanalysprogrammet WinAktie förvärvades. TeleTrade vidareutvecklar WinAktie till ett nytt ledande handelssystem med analys och handel i realtid integrerat. I slutet av mars 2001 lanserades den första versionen av WinTrade - Sveriges första handlarapplikation i realtid för Windows med ett unikt innehåll av tjänster. I mars 2001 förvärvades fondmäklaren Fondex för ca3 mkr kontant. Fondex tjänst för handel med fondandelar på Internet integreras med TeleTrades Internetmäklartjänst. Genom förvärvet ökade Tele- Trade antalet aktiva kunder med ca och erbjuder nu även en marknadsledande tjänst för handel med fonder. Nästa steg i utvecklingen av TeleTrades verksamhet och tjänster är att vidareutveckla depåtjänsten för värdepapper och försäkringar till den centrala punkten för kundens aktier, fonder, försäkringar, kontanter och lån. I mars 2001 beslutade styrelsen därför att ansöka om bankoktroj. Efter beviljad oktroj kommer depåtjänsten att utökas med kontant- och kreditkort, valutahandel samt med utökade in- och utlåningstjänster. 1:3 teletrades strategier Centralt hos TeleTrade är en företagskultur som står för kreativitet och nyskapande, lyhördhet gentemot kunden och marknaden samt professionalism och hög etik. TeleTrade utgår från värdepappersdepån. Värdepappersdepån står i centrum och därmed står kunden i centrum. Kundens behov skall tillgodoses utifrån depåtjänsten och tjänster skall tillkomma som medför att depåtjänsten förbättras. För att lyckas krävs framgångsrika strategier för service, tjänsteutveckling, IT-utveckling och marknadsföring. Samtliga dessa områden går i varandra. TeleTrade-koncernen arbetar även med Maximeringsprojektet, vilket syftar till att förbättra kunderbjudandet baserat på koncernens alla tjänster och därmed även maximera lönsamheten per kund. In- och utlåningtjänster Försäkringar Depå och handel Fonder Kontant- och kreditkort Värdepappersdepån med handels- och informationstjänster står i centrum i TeleTrades verksamhet. Depåtjänsten skall förbättras och förädlas genom att servicen, tillgängligheten och användarvänligheten skall utvecklas. Nästa steg efter att en fondsupermarket samt komplett försäkringsmäkleri har tillkommit är att bla utöka tillgängligheten och likviditeten för kunden genom korttjänster samt genom utökade in- och utlåningstjänster i såväl svenska kronor som utländska valutor.

15 service I service ingår dels de traditionella servicebegreppen som korta svarstider, snabbt agerande och professionellt beteende. För TeleTrades verksamhet ingår dessutom tillgänglighet, snabba svarstider och stabilitet med tanke på att verksamheten till stora delar bygger på Internet. Servicemål är uppsatta och uppföljning görs löpande. tjänsteutveckling Både kunskapen och viljan att skapa nya bättre tjänster samt konkurrensen driver tjänsteutvecklingen fort framåt. Bättre sätt och nya tjänster tillkommer löpande. Många gånger genomförs förändringar och utveckling på efterfrågan och initiativ från kunden. Ett bra exempel är TeleTrade Deklaration som efterfrågades av många kunder. Ett program för automatisk deklaration för alla typer av värdepapper. it utveckling Intern utveckling och kontroll är mycket centralt för TeleTrade. Handels- och informationssystemen är kritiska för verksamheten och intern kompetens och kapacitet för att driva och utveckla verksamheten är därmed kritiskt inom detta område. TeleTrades målsättning är att utföra en klar majoritet av utvecklingsarbetet internt. Den vikt och det fokus TeleTrade åsätter detta område visas genom att det i mars 2001 beslutades att bolagisera verksamheten genom att överföra utvecklingsavdelningen om 11 personer till TeleTrade Technology AB, som därmed blir koncernens utvecklingsbolag. marknadsföring TeleTrades kompetens inom affärsutveckling och ITutveckling medför en marknadsföringsstrategi som bygger på partnerskap, tjänsteutbyte och samarbeten. TeleTrades tjänster kan tillföra stora värden för företag och Internetsiter där TeleTrades målgrupp befinner sig. En mängd samarbeten har drivits under åren samt kommer att påbörjas under di.se, idg.se, dn.se och aftonbladet.se är exempel på pågående betydelsefulla samarbeten. Applikationer av typen BörsAutomaten är också exempel på hur TeleTrade effektivt når ut till stora grupper av ekonomiskt intresserade privatpersoner. maximeringsprojektet Maximeringsprojektet syftar till att utveckla och realisera fler av de synergieffekter som föreligger inom koncernen. Konkret innebär maximeringsprojektet att antalet koncerntjänster som en kund använder skall öka, marknadsföringen skall bli effektivare, koncerninterna processer skall effektiviseras, värderingar och arbetssätt skall vara enhetliga för alla anställda och kunskapen om koncernens alla tjänster skall öka. 15

16

17 året som gått 2:0 Aktiemarknaden, Internet och TeleTrade sid 18 2:1 Försäkringsmäklarbranschen och TeleTrade sid 19 2:2 Portaler och mediabolag på Internet och VCW sid 22 2:3 TeleTrades och konkurrenternas utveckling sid 24 2:4 Viktiga händelser för TeleTrade under 2000 sid 26 2:5 Affärsområde Ventures sid 27

18 18 2:0 aktiemarknaden, internet och teletrade Strukturen på aktiehandel är under stark förändring. Börssamarbetet NOREX innefattar nu bl a OM Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Oslobörsen. OM Stockholmsbörsen är även majoritetsägare i den nya europeiska aktiebörsen JIWAY som påbörjade sin verksamhet i november. Som ett led i en begynnande globalisering av aktiehandeln har öppettiderna för OM Stockholmsbörsen sedan den 26 februari 2001 utökats till kl Den strukturella utvecklingen av aktiehandeln kan förväntas gynna Internethandeln. Handeln i aktier och aktiederivat vid OM Stockholmsbörsen ökade kraftigt under Den genomsnittliga dagliga aktieomsättningen ökade 71% till 17,8 mdr kronor transaktioner per dag motsvarande en ökning om ca 64% genomfördes genomsnittligt under året. Aktiederivathandeln ökade under året till genomsnittligt kontrakt per dag motsvarande en tillväxt om ca 18%. Under perioden ökade antalet derivatkunder med ca 23% till st. Aktiehandeln på Internet har haft en mycket stark tillväxt under senare år. Basen för tillkomsten av ett stort antal aktörer i Europa och USA har varit det allmänt ökade sparandet i aktier samtidigt som teknologin erbjudit en kraftfull plattform för handeln. Aktiehandel är på många sätt idealisk för Internettransaktioner. Lägre kostnader genom att ett mellanled i princip eliminerats, konsumenten får bättre kontroll över sina transaktioner och realtidsuppkopplingen tillsammans med information ger ökad säkerhet. Initialt var den låga transaktionskostnaden det främsta konkurrensvapnet mot den traditionella, telefonbaserade mäklaren. I takt med att konkurrensen på Internet ökat har i allt högre grad service kommit att bli det främsta konkurrensmedlet. Prognoser från Cap Gemini Ernst & Young pekar på en fortsatt kraftig tillväxt av Internethandel samtidigt som branschen nu går in i ett skede av ökad koncentration. Börsoron under senare tid har haft negativa effekter på handeln samtidigt som stora utvecklingskostnader medför krav på högre volymer. Marknadstillväxten styrs av faktorer som det allmänna börsklimatet, Internetpenetrationen hos hushållen och systemtillgängligheten hos de olika börserna. Framväxten av nya elektroniska plattformar för börshandel tillsammans med samordning av de nationella börserna kommer att bana väg för en ökad Internethandel. Ökad Internetmognad och ökad access till nätet för aktiesparare kommer vidare att attrahera nya kundgrupper. Intäkts- och resultatutveckling per verksamhetsområde Intäkter per verksamhet (tkr) Helår 2000 Helår 1999 Internetmäklaren TeleTrade Solutions Börsinformationsportalen VCW.se Försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance Koncerngemensamt Summa intäkter Helår 2000 Helår 1999 Integrationskostnader efter förvärv Goodwillavskrivning Minoritetens andel -461 Beräknad skatt -735 Nettoresultat Resultat per verksamhet (tkr) Helår 2000 Helår 1999 Internetmäklaren TeleTrade Solutions Börsinformationsportalen VCW.se Försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance 945 Ventures -250 Koncerngemensamma kostnader Bruttoresultat Av koncerngemensamma kostnader är majoriteten att hänföras till TeleTrade Solutions

19 Antalet aktiva depåer ökade med 238% till (8 000) och det förvaltade depåvärdet ökade med 138% till 3,85 (1,62) mdr. Förvärvet av Aktiedirekt innebar att TeleTrade Solutions tillfördes nya aktiva depåer och verksamheten visade en organisk tillväxt om aktiva depåer motsvarande 125%. Efter en kraftig tillväxt av nya kunddepåer och stigande courtageintäkter under första kvartalet minskade tillväxten under de påföljande kvartalen med en stabilisering under det fjärde kvartalet. Intäkterna ökade med 235% till tkr jämfört med föregående år. Internetmäklarnas marknadsposition gentemot traditionella fondkommissionärer stärktes jämfört med föregående år. I december 2000 utgjorde Internethandeln från de oberoende Internetmäklarna 18,5% av antalet avslut på OM Stockholmsbörsen. TeleTrades andel av antal avslut växte kraftigt och utgjorde 3,53 (1,78)%. På optionsmarknaden var marknadsandelen av kundhandeln med indexoptioner för helåret ,42% vilket är den högsta marknadsandelen ibland Internetmäklarna. TeleTrade är nu en av Sveriges tre största Internetmäklare på Stockholmsbörsen och den största på optionsmarknaden. Genom förvärvet av konkurrenten Aktiedirekt positionerade sig TeleTrade som en av de ledande Internetmäklarna i Sverige samtidigt som den totala kundbasen ger förutsättningar för lönsamhet i verksamheten. 2:1 försäkringsmäklarbranschen och teletrade Den samlade marknaden för privat ej avtalsbunden sakförsäkring i Sverige uppgår till cirka 26 miljarder kronor. Tillväxten under senare år har varit låg. Marknaden omfattar i huvudsak bil-, hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Den totala liv- och pensionsförsäkringsmarknaden uppgick till ca 112 miljarder kronor mätt i total premievolym. Tillväxten inom de individuellt tecknade livrelaterade försäkringarna var under den senaste kända 12-månaders perioden ca 40%. Tillväxten för försäkringspremier generellt är dock av mindre intresse för TeleTrade då TeleTrade är en mäklare och förmedlar försäkringar. Det viktiga för TeleTrade är att endast en mindre del av försäkringsvolymerna idag förmedlas via mäklare, vilket medför en stor tillväxtpotential. Ett antal trender har utmärkt de senare årens utveckling av liv- och sakförsäkringsmarknaden för privat personer. En allt större andel av liv- och pensionsförsäkringssparandet har omfördelats från de traditionella försäkringsbolagen till banker och bankägda livförsäkringsbolag. Förändringen har möjliggjorts genom avregleringar av sektorn. Samtidigt har oberoende försäkringsmäklare brutit sig in på marknaden som traditionellt helt har dominerats av försäkringsbolagens q1-98 q2-98 q3-98 q4-98 q1-99 q2-99 q3-99 q4-99 q1-00 q2-00 q3-00 q4-00 Courtageintäkter (tkr) efter transaktionskostnader per kvartal för Internetmäklaren TeleTrade Solutions dec-00 mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 Aktiva depåkunder vid utgången av varje kvartal. En aktiv depåkund definieras som en depå med bokförda medel på. Fr o m slutet av september ingår förvärvet av Aktiedirekt i depåstatistiken med aktiva depåkunder.

20 20 egna organisationer. Genom ny lagstiftning från 1990 som reglerar mäklarfunktionen, har ett stort antal nya mäklarföretag etablerats. Försäkringsmäklaren representerar försäkringstagarens intresse och placerar, utifrån bedömningar om pris och avtalsvillkor, försäkringar i olika försäkringsbolag. Mäklaren ersätts till övervägande del genom provisionsavtal med försäkringsbolaget och rådgivningen blir därför kostnadsfri för kunden. Internet har snabbt blivit en viktig kommunikationskanal i branschen. För såväl försäkringsbolag som ett antal försäkringsmäklare har Internet utvecklats som centralt verktyg för information och förmedling. De dominerande aktörerna i branschen är specialiserade mot industrins försäkringsbehov, samt liv- och pensionssparande för företag och privatpersoner. Försäkringar för privatpersoner i Sverige är, till skillnad mot marknader inom eu, helt dominerat av direktförsäljning genom försäkringsbolagens egna organisationer. Försäkringsförmedling genom mäklare växer samtidigt snabbt och TeleTrade Försäkring visade under 2000 en intäktstillväxt om 67%. TeleTrade Försäkring är idag den ledande försäkringsmäklaren på privatpersonmarknaden i Sverige. Med totalt kunder och samlade provisonsintäkter under 2000 om 37,1 Mkr fördelat på sak-, liv- och pensionsförsäkring, utgör verksamheten en central del av TeleTrades kärnaffär. Försäljning sker huvudsakligen på traditionellt sätt men i december 2000 lanserades det första delen av en Internettjänst för analys och försäkringsförmedling. Den nya Internettjänsten erbjuder unika möjligheter samtidigt som mäklartjänsten förädlas. Genom att Internettjänsten omfattar en övervägande del av försäkringsutbudet på marknaden kan en objektiv analys och offert baserad på pris och villkor erbjudas. Internettjänsten byggs ut under 2001 för att täcka in samtliga väsentliga försäkringsprodukter för privatpersoner. TeleTrade Försäkrings verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Höllviken och Halmstad q1-98 q2-98 q3-98 q4-98 q1-99 q2-99 q3-99 q4-99 q1-00 q2-00 q3-00 q4-00 Provisionsintäkter (tkr) per kvartal för försäkringsmäklaren TeleTrade Försäkring

21

22 22 2:2 portaler, mediabolag på internet och vcw Privatpersoners stora intresse för aktiemarknaden har medfört att sökandet efter relevant finansiell information har ökat kraftigt. Det är här som VCW.se lyckats etablera sig som en av de absolut främsta inom sitt område i Sverige. om vcw VCW grundades i augusti 1996, och är sedan december 1998 en del av TeleTradekoncernen. Portalen tillhör marknadsledarna i Norden med drygt besök i december En minskning jämfört med föregående år men en stabilare position än konkurrenterna. Bolaget omsatte 9,3 Mkr under 2000, en ökning med 288% jämfört med 1999 (2,4 Mkr). Vinsten uppgick till 2,1 Mkr vilket var en förbättring med 3,4 mkr jämfört med 1999 (-1,3 Mkr). När TeleTrade och VCW gick ihop var tanken att VCW skulle generera kunder åt TeleTrade. Nu har styrelsen konstaterat att verksamheterna är alltför olika,varför VCW inte längre räknas till TeleTrades kärnverksamhet. portalmarknaden förra året och framgent Klimatet för de breda, stora portalerna hårdnade i slutet av Det visade sig vara mycket svårare än man trott att med rimliga kostnader skapa intäkter. Orsaken till svårigheterna förklaras även av att annonsmarknaden försvagades. Dels minskade antalet annonsörer när många av de annonsvilliga dotcombolagen försvann, dels utsätts Internetannonseringen för prispress. Breda portaler drabbades allra hårdast medan nischade portaler som VCW spås en något ljusare framtid. Till största delen är det besökaren själv som skapar innehållet på vcw.se, via diskussionstjänsten, vilket gör att driftskostnaderna är minimala. Samtidigt har besökaren en tydlig profil och ett brinnande intresse för finansiella frågor vilket gör målgruppen attraktiv för annonsörer. VCW.se erbjuder en mängd tjänster för besökaren. Förutom diskussionstjänsten, där man 24 timmar om dygnet kan skriva eller läsa de tusentals dagliga inläggen, finns en mängd andra tjänster. VCW erbjuder riklig kursinformation, diagramfunktioner, teknisk analys, portföljhanterare och andra funktioner. Sajten har också en finansiell nyhetsredaktion, Dagens Finans, som publicerar nyheter och marknadskommentarer löpande under dagen. Dagens Finans har en redaktion med tre heltidsanställda journalister Antal besök per månad till VCW.se nov-97 dec-97 jan-98 feb-98 mar-98 apr-98 maj-98 jun-98 jul-98 aug-98 sep-98 okt-98 nov-98 dec-98 jan-99 feb-99 mar-99 apr-99 maj-99 jun-99 jul-99 aug-99 sep-99 okt-99 nov-99 dec-99 jan-00 feb-00 mar-00 apr-00 maj-00 jun-00 jul-00 aug-00 sep-00 okt-00 nov-00 dec-00 jan-01 feb-02

23 Annonser är VCW:s huvudsakliga intäktskälla. Annonsintäkterna kommer till stor del från företag som genomför nyemissioner, nyintroduktioner eller marknadsför sin aktie. En betydande del av intäkterna kommer även från finansiella annonsörer som banker och fondkommissionärer. VCW genomförde under året två stycken affärer där betalning för annonser erhölls i form av aktier i det förvärvade bolaget. I maj erhölls 15% av det nystartade bolaget Awardit AB. I december erhölls 3% i Snapcat AB, ett företag noterat på den sk Göteborgslistan q1-98 q2-98 q3-98 q4-98 q1-99 q2-99 q3-99 q4-99 q1-00 q2-00 q3-00 q4-00 Intäkter (tkr) per kvartal för Börsinformationsportalen VCW.se

24 24 2:3 teletrades och konkurrenternas utveckling Tillväxten för Internetmäklaren TeleTrade Solutions var stark i förhållande till konkurrenterna. TeleTrades organiska tillväxt i form av nya aktiva depåkunder var st vilket motsvarar ca 40 st nya per börsdag. Via förvärv av konkurrenten Aktiedirekt tillkom ytterligare ca aktiva depåkunder. Vid årets slut uppgick därmed antal aktiva depåkunder till ca Marknadsandelen av antal avslut på OM Stockholmsbörsen steg därmed kraftigt och uppgick i december till 3,53%. TeleTrade är nu en av Sveriges 3 största Internetmäklare och ibland de 10 största mäklarna på OM Stockholmsbörsen mätt i antal avslut. En stor mängd nya tjänster introducerades under året. TeleTrades främsta konkurrensvapen är tillgängligheten genom flera olika sätt att handla och hög systemkapacitet samt genom marknadens bredaste utbud av tjänster. Depåtjänsten utvecklas löpande och skall framgent förstärkas ytterligare som konkurrensvapen. Försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance fortsatte att växa starkt och intäkterna ökade med 67%. Antal kunder ökade under året med 38% till (29 000) och totalt förmedlades ca försäkringar. Konkurrenter med jämförbara verksamheter inom kundsegmentet privatpersoner saknas. På Internet finns de två konkurrerande försäkringsmäklarna Insplanet och Jahaya. TeleTrade är dock ensam att som försäkringsmäklare gentemot privatpersoner erbjuda hela marknadens spektrum av försäkringar inom såväl sak- som livförsäkringar. Insplanet erbjuder endast sakförsäkringar och Jahaya erbjuder endast livförsäkringar. I december lanserades första fasen i TeleTrades Internettjänst för försäkringsförmedling. TeleTrades tjänst är unik jämfört med Insplanets och Jahayas såtillvida att den baserar råd och rekommendationer, samt räknar ut priser på försäkringar, på en klar majoritet av marknadens olika försäkringar. TeleTrade är Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Börsinformationsportalen VCW.se befäste sin ställning som Sveriges största renodlade sajt för börsinformation och som Sveriges största diskussionstjänst för aktier. Trafikutvecklingen följde börsutvecklingen med en mycket stark tillväxt jan mars och en stabilisering på de nivåer som rådde innan denna period mot slutet av året. Intäktsutvecklingen var mycket stark och enligt känd information var VCW.se en av få Internetportaler som uppvisade god lönsamhet under Antal besök per site och månad DI Börs VCW Privata Affärer Affärsvärlden Finanstidningen dec-99 jan-00 feb-00 mar-00 apr-00 maj-00 jun-00 jul-00 aug-00 sep-00 okt-00 nov-00 dec-00

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ)

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Innehållsförteckning Bakgrund och motiv... 1 HQ.SE Fonder i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 3 Nya Marknaden... 4 Skattefrågor i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

TradeDoubler. Årsredovisning

TradeDoubler. Årsredovisning TradeDoubler 2005 Årsredovisning Innehåll TradeDoubler i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 10 Affärsmodell 12 Kundstruktur 14 Geografisk närvaro 16 Produkter och tjänster 20 Teknikplattform

Läs mer

årsredovisning 2013 1

årsredovisning 2013 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer