teletrade årsredovisning 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teletrade årsredovisning 2000"

Transkript

1 teletrade årsredovisning 2000

2 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli Delårsrapport för 9 månader publiceras den 18 oktober Finansiella tjänster på ett modernt sätt

3 Finansiella tjänster på kundens villkor år 2000 i korthet: Intäkterna uppgick till 120 mkr, vilket motsvarar en ökning med 388% TeleTrade-aktien noterades på O-listan i april 2000 Utökat tjänsteutbud efter förvärv av Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner TeleTrade Solutions en av Sveriges största Internetmäklare efter förvärv av konkurrenten Aktiedirekt Kraftigt utökat tjänsteutbud med bl a fondhandel och försäkringar kopplat till depåtjänsten

4 intäktsutveckling för internetmäklaren teletrade solutions (tkr) intäktsutveckling för försäkringsmäklaren teletrade försäkring (tkr) intäktsutveckling för börsinformationsportalen vcw.se (tkr)

5 Mål och vision Den vision och de mål som väglett styrelse och ledning i TeleTrade, är fundamenten för de strategiska beslut som tagits under året. Snabb tillväxt i termer av affärsvolym och kundantal har varit centralt för att nå lönsamhetskritisk storlek på verksamheten. En hög utvecklingstakt av nya, innovativa och användarvänliga tjänster har positionerat Tele- Trade som en ledande aktör. Omfattande investeringar i handelssystemen ger Tele- Trades kunder hög tillgänglighet och säkra transaktioner. vision TeleTrade skall vara det självklara valet som oberoende mäklare inom värdepapper och försäkringar. Våra tjänster ska tilltala såväl enkla som avancerade behov samt vara lättillgängliga och funktionella. Internet samt andra effektiva sätt att kommunicera skall utnyttjas. Kundens krav skall i alla lägen vara vägledande i utvecklingen. mål TeleTrade skall bli Nordens största oberoende mäklare av värdepapper och försäkringar där Internet är ett väsentligt kommunikationssätt med kunden. Lönsamhetsmarginalen skall inte understiga 20% före goodwillavskrivningar och skatt.

6

7 innehållsförteckning 1-6 förvaltningsberättelse om teletrade 1:0 Om TeleTrade, affärsidé och verksamhet :1 Vad är TeleTrade? :2 Historik :3 TeleTrades strategier året som gått 2:0 Aktiemarknaden, Internet och TeleTrade :1 Försäkringsmäklarbranschen och TeleTrade :2 Portaler, mediabolag på Internet och VCW :3 TeleTrade och konkurrenternas utveckling :4 Viktiga händelser för TeleTrade under :5 Affärsområde Ventures teletrade har ordet 3:0 Verkställande direktören har ordet :1 Styrelseberättelse resultat och finansiell översikt 4:0 Resultat och finansiell översikt :1 Nyckeltal :2 Likviditet och kapitalbehov teletrade-aktien 5:0 TeleTrade-aktien :1 Aktiekapitalets förändring under året :2 Ägarförteckning :3 Utestående optionsprogram :4 Utdelningspolitik ledning, styrelse och revisorer 6:0 Ledande befattningshavare och revisorer :1 Styrelse räkenskaper 7:0 Koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys :1 Moderbolagets resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys :2 Redovisningsprinciper :3 Noter och övriga tilläggsupplysningar revisionsberättelse 8:0 Revisionsberättelse Adresser

8

9 om teletrade 1:0 Om TeleTrade, affärsidé och verksamhet sid 10 1:1 Vad är TeleTrade? sid 10 1:2 Historik sid 13 1:3 TeleTrades strategier sid 14

10 10 1:0 om teletrade Som oberoende mäklare erbjuder TeleTrade kunden marknadens utbud av aktier, optioner, fonder, försäkringar och relevant finansiell information. TeleTrade tillhandahåller system och finansiell information för att kunden själv skall kunna fatta beslut och utföra affärer. Vår ambition är att hjälpa kunden att finna rätt tjänst till rätt pris i den flora av finansiella instrument och tjänster som finns idag. TeleTrade prioriterar alltid mäklarrollen i första hand. affärsidé och verksamhet TeleTrades affärsidé är att erbjuda elektroniskt distribuerade tjänster inom det finansiella området. Tjänsternas kännetecken skall vara hög kundnytta. TeleTrade-koncernens verksamhet bedrivs i de tre affärsområdena Handel (värdepappershandel), Försäkringar (försäkringsmäkleri) och Information (börsinformation). Handel bedrivs av Internetmäklaren TeleTrade Solutions AB, Försäkringar bedrivs av försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance AB (TeleTrade Försäkring) och Information bedrivs av Börsinformationsportalen VCW Internet Services AB samt av Nättidningen Dagens Finans AB. TeleTrades tjänster utgår från kundens värdepappersdepå. TeleTrade erbjuder aktier, optioner, fonder, försäkringar, rådgivning och finansiell information. Depåtjänsten skall utvecklas vidare till att bli den centrala punkten för kundens finansiella tillgångar och därmed vidareutvecklas med såväl kontant- och kreditkort som utökade in- och utlåningstjänster. 1:1 vad är teletrade? organisation Per den 31 december 2000 hade koncernen 111 personer anställda varav 71 män och 40 kvinnor. De anställda fördelade sig på 11 personer i moderbolaget, 47 personer i TeleTrade Solutions, 42 personer i TeleTrade Försäkringar och 11 personer i VCW. Fr.o.m. april 2001 övergår de 11 anställda på Tele- Trade Solutions utvecklingsavdelning till TeleTrade Technology AB. I ledningsgruppen för koncernen ingår Klas Danielsson (koncernchef och VD för TeleTrade Solutions), Mats Sjölin (vvd TeleTrade Solutions), Torbjörn Östman (mäklarchef) Anders Råge (finanschef & compliance officer), Eva Feigin (administrativ chef), Jessica Gertun (chef kundkommunikation), Juan Segura (IT chef), Anders Karlsson (VD VCW), Thomas Irstam (VD TeleTrade Försäkring), Johan Zethreaus (chef Internet TeleTrade Försäkring) och Thomas Gyllenmo (vvd TeleTrade Försäkring). Huvudkontoret ligger i Alviksstrand, Bromma, Stockholm. Därifrån sköts moderbolaget och Internetmäklaren TeleTrade Solutions. VCW:s huvudkontor ligger i Göteborg. Huvuddelen av TeleTrade Försäkringars verksamhet bedrivs i Stockholm men bolaget har även kontor i Malmö, Göteborg, Halmstad, Lund och Höllviken. TeleTrade Financial Services AB (publ) är koncernens moderbolag. De helägda mest väsentliga verksamhetsdrivande dotterbolagen är TeleTrade Solutions AB, TeleTrade e-insurance AB (TeleTrade Försäkring) och VCW Internet Services AB.

11 Övriga helägda dotterbolag är TeleTrade Technology AB, Nättidningen Dagens Finans AB, AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB, Instelligent AB, TeleTrade Solutions A/S och Fondex Sweden AB (from mars 2001). Delägda bolag är Gomobile nu AB (50%) och Go4Us AB (25% from feb 2001, u n ä till ALLX Financial Marketplace AB). Strategiska aktieinnehav innehas i Mangold AB (9,5%) och Tradelab AB (15%). Övriga aktieinnehav är Awardit AB (15%) och Snapcat AB (3%). medarbetare TeleTrade arbetar på en snabbföränderlig marknad. Det krävs därför att våra medarbetare är både kunniga och serviceinriktade. En stor del av de anställda är högskoleutbildade. I syfte att incitamentsmässigt vara en attraktiv arbetsplats för våra anställda, genomfördes ett optionsprogram riktat till samtliga anställda hösten våra kunder en profil Den typiske TeleTrade Solutions-kunden är en man i yngre medelåldern med ett stort aktieintresse. Han har ett depåvärde på mellan kronor och gör 2 3 affärer i månaden. VCW:s besökare består till 95% av män i yngre medelåldern. De är kapitalstarka, vilket innebär att drygt 20% av dem förvaltar mer än 1 miljon kronor. Inför ett aktieköp söker han beslutsunderlag från affärstidningar och VCW. Han är mycket aktiv på aktiemarknaden. TeleTrade har alltid attraherat kunder med höga krav på tjänster och tillgänglighet.teletrades målsättning är att vända sig till hela spektrat av aktiesparare och även fondspararna. Detta görs genom att erbjuda ett utbud av tjänster för olika behov men med samma värdepappersdepå i centrum. Den typiske försäkringskunden bor i någon av de tre storstäderna och är mellan 30 och 55 år. Medelinkomsten är hög vilket till viss del kan förklaras med att det fram till december 2000 bara bedrivits marknadsföring, i form av telemarketing, mot specifika kundgrupper. Även här arbetas det med att bredda utbudet och därmed målgruppen. Försäkringsmäklartjänsten på Internet lanserades i december Affärsområden Koncernstruktur TeleTrade TeleTrade Financial Services AB (publ) Handel Försäkringar Information TeleTrade Solutions AB VCW Internet Services AB TeleTrade e-insurance AB TeleTrade Technology AB Övriga hel- och delägda företag framgår av text 1:1 ovan.

12

13 1:2 historik Tillkomsten och utvecklingen av den nuvarande TeleTrade-koncernen skall ses mot bakgrund av framförallt två faktorer. Ett snabbt växande intresse för privatekonomin och aktiemarknaden har skapat en starkt ökad efterfrågan på finansiell information och aktieinvesteringar hos en bred allmänhet. En stark och uthållig utveckling på aktiemarknaden under större delen av 90-talet har haft en pådrivande effekt. Samtidigt har teknologisprånget inom telekommunikation och Internet berett möjligheter för nya aktörer att bryta sig in på en marknad traditionellt dominerad av ett fåtal banker och fondkommissionärer. Utvecklingen speglas av ett par nyckeldata. Från ett läge då professionella börsaktörer i praktiken hade monopol på aktuell börsinformation, har privatpersonen idag tillgång till avancerad realtidsinformation och kurshistorik. Samtidigt har den historiskt telefondominerande aktiehandeln i väsentlig omfattning flyttats till Internet.Vid utgången av 2000 gjordes uppskattningsvis cirka 27,5% av antalet avslut på OM Stockholmsbörsen över Internet. De mer renodlade Internetmäklarna svarade för 18,5 % av antalet avslut. Koncernen TeleTrade Financial Services AB (publ) bildades i december 1998, genom ett samgående mellan Venture Capital World i Göteborg AB (publ) och Danielsson & Partners Financial Services AB, ägare till Internetmäklaren TeleTrade. Såväl börsinformationstjänsten inom VCW som den nystartade Internetmäklaren visade god tillväxt, och verksamhetsfokus blev naturligt finansiella informations- och transaktionstjänster på Internet. Den nya koncernens aktie noterades under namnet TeleTrade på Aragon Fondkommissions inofficiella lista, och i december 1999 flyttades handeln till Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. I april 2000 noterades TeleTrade-aktien på O-listan på OM Stockholmsbörsen. Under året växte koncernen genom flera förvärv. I februari 2000 förvärvades först 80% av TeleTrade e-insurance AB (tidigare JP Försäkring AB) från JP Bank AB för en köpeskilling om 22,5 mkr inklusive emissionskostnader. Förvärvet skedde genom en apportemission om aktier. Ett optionsavtal om förvärv av resterande 20% tecknades och i september löstes optionen och de utestående aktierna förvärvades för 24,0 mkr, varav 10,4 mkr erlades via en apportemission om aktier medan 13,7 mkr erlades genom en revers. Totala köpeskillingen för förvärvet av TeleTrade e-insurance uppgick därmed till 46,5 mkr med en total goodwillpost om 39,5 mkr. Förvärvet medförde att ett nytt affärsområde, Försäkring, bildades och att TeleTrade härigenom erbjuder ett bredare utbud av finansiella tjänster till sina kunder. I maj 2000 förvärvades minoriteten i Nättidningen Dagens Finans AB vars verksamhet integrerats med VCW:s. I september 2000 förvärvades AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB från Nordiska Fondkommission AB. Antalet aktiva depåkunder uppgick till ca Köpeskillingen för Aktiedirekt uppgick till totalt 150 mkr varav 100 mkr erlades via en apportemission om 8 miljoner aktier i TeleTrade till en teckningskurs om 12,50 kr per aktie. 50 Mkr erlades via en revers. Inklusive kostnader i samband med förvärvet uppgick anskaffningskostnaden till 152,9 mkr. Förvärvet gav upphov till en goodwill om 99,0 mkr. 13

14 14 I september 2000 genomfördes ett strategiskt förvärv inom programutveckling då Promalog AB med aktieanalysprogrammet WinAktie förvärvades. TeleTrade vidareutvecklar WinAktie till ett nytt ledande handelssystem med analys och handel i realtid integrerat. I slutet av mars 2001 lanserades den första versionen av WinTrade - Sveriges första handlarapplikation i realtid för Windows med ett unikt innehåll av tjänster. I mars 2001 förvärvades fondmäklaren Fondex för ca3 mkr kontant. Fondex tjänst för handel med fondandelar på Internet integreras med TeleTrades Internetmäklartjänst. Genom förvärvet ökade Tele- Trade antalet aktiva kunder med ca och erbjuder nu även en marknadsledande tjänst för handel med fonder. Nästa steg i utvecklingen av TeleTrades verksamhet och tjänster är att vidareutveckla depåtjänsten för värdepapper och försäkringar till den centrala punkten för kundens aktier, fonder, försäkringar, kontanter och lån. I mars 2001 beslutade styrelsen därför att ansöka om bankoktroj. Efter beviljad oktroj kommer depåtjänsten att utökas med kontant- och kreditkort, valutahandel samt med utökade in- och utlåningstjänster. 1:3 teletrades strategier Centralt hos TeleTrade är en företagskultur som står för kreativitet och nyskapande, lyhördhet gentemot kunden och marknaden samt professionalism och hög etik. TeleTrade utgår från värdepappersdepån. Värdepappersdepån står i centrum och därmed står kunden i centrum. Kundens behov skall tillgodoses utifrån depåtjänsten och tjänster skall tillkomma som medför att depåtjänsten förbättras. För att lyckas krävs framgångsrika strategier för service, tjänsteutveckling, IT-utveckling och marknadsföring. Samtliga dessa områden går i varandra. TeleTrade-koncernen arbetar även med Maximeringsprojektet, vilket syftar till att förbättra kunderbjudandet baserat på koncernens alla tjänster och därmed även maximera lönsamheten per kund. In- och utlåningtjänster Försäkringar Depå och handel Fonder Kontant- och kreditkort Värdepappersdepån med handels- och informationstjänster står i centrum i TeleTrades verksamhet. Depåtjänsten skall förbättras och förädlas genom att servicen, tillgängligheten och användarvänligheten skall utvecklas. Nästa steg efter att en fondsupermarket samt komplett försäkringsmäkleri har tillkommit är att bla utöka tillgängligheten och likviditeten för kunden genom korttjänster samt genom utökade in- och utlåningstjänster i såväl svenska kronor som utländska valutor.

15 service I service ingår dels de traditionella servicebegreppen som korta svarstider, snabbt agerande och professionellt beteende. För TeleTrades verksamhet ingår dessutom tillgänglighet, snabba svarstider och stabilitet med tanke på att verksamheten till stora delar bygger på Internet. Servicemål är uppsatta och uppföljning görs löpande. tjänsteutveckling Både kunskapen och viljan att skapa nya bättre tjänster samt konkurrensen driver tjänsteutvecklingen fort framåt. Bättre sätt och nya tjänster tillkommer löpande. Många gånger genomförs förändringar och utveckling på efterfrågan och initiativ från kunden. Ett bra exempel är TeleTrade Deklaration som efterfrågades av många kunder. Ett program för automatisk deklaration för alla typer av värdepapper. it utveckling Intern utveckling och kontroll är mycket centralt för TeleTrade. Handels- och informationssystemen är kritiska för verksamheten och intern kompetens och kapacitet för att driva och utveckla verksamheten är därmed kritiskt inom detta område. TeleTrades målsättning är att utföra en klar majoritet av utvecklingsarbetet internt. Den vikt och det fokus TeleTrade åsätter detta område visas genom att det i mars 2001 beslutades att bolagisera verksamheten genom att överföra utvecklingsavdelningen om 11 personer till TeleTrade Technology AB, som därmed blir koncernens utvecklingsbolag. marknadsföring TeleTrades kompetens inom affärsutveckling och ITutveckling medför en marknadsföringsstrategi som bygger på partnerskap, tjänsteutbyte och samarbeten. TeleTrades tjänster kan tillföra stora värden för företag och Internetsiter där TeleTrades målgrupp befinner sig. En mängd samarbeten har drivits under åren samt kommer att påbörjas under di.se, idg.se, dn.se och aftonbladet.se är exempel på pågående betydelsefulla samarbeten. Applikationer av typen BörsAutomaten är också exempel på hur TeleTrade effektivt når ut till stora grupper av ekonomiskt intresserade privatpersoner. maximeringsprojektet Maximeringsprojektet syftar till att utveckla och realisera fler av de synergieffekter som föreligger inom koncernen. Konkret innebär maximeringsprojektet att antalet koncerntjänster som en kund använder skall öka, marknadsföringen skall bli effektivare, koncerninterna processer skall effektiviseras, värderingar och arbetssätt skall vara enhetliga för alla anställda och kunskapen om koncernens alla tjänster skall öka. 15

16

17 året som gått 2:0 Aktiemarknaden, Internet och TeleTrade sid 18 2:1 Försäkringsmäklarbranschen och TeleTrade sid 19 2:2 Portaler och mediabolag på Internet och VCW sid 22 2:3 TeleTrades och konkurrenternas utveckling sid 24 2:4 Viktiga händelser för TeleTrade under 2000 sid 26 2:5 Affärsområde Ventures sid 27

18 18 2:0 aktiemarknaden, internet och teletrade Strukturen på aktiehandel är under stark förändring. Börssamarbetet NOREX innefattar nu bl a OM Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Oslobörsen. OM Stockholmsbörsen är även majoritetsägare i den nya europeiska aktiebörsen JIWAY som påbörjade sin verksamhet i november. Som ett led i en begynnande globalisering av aktiehandeln har öppettiderna för OM Stockholmsbörsen sedan den 26 februari 2001 utökats till kl Den strukturella utvecklingen av aktiehandeln kan förväntas gynna Internethandeln. Handeln i aktier och aktiederivat vid OM Stockholmsbörsen ökade kraftigt under Den genomsnittliga dagliga aktieomsättningen ökade 71% till 17,8 mdr kronor transaktioner per dag motsvarande en ökning om ca 64% genomfördes genomsnittligt under året. Aktiederivathandeln ökade under året till genomsnittligt kontrakt per dag motsvarande en tillväxt om ca 18%. Under perioden ökade antalet derivatkunder med ca 23% till st. Aktiehandeln på Internet har haft en mycket stark tillväxt under senare år. Basen för tillkomsten av ett stort antal aktörer i Europa och USA har varit det allmänt ökade sparandet i aktier samtidigt som teknologin erbjudit en kraftfull plattform för handeln. Aktiehandel är på många sätt idealisk för Internettransaktioner. Lägre kostnader genom att ett mellanled i princip eliminerats, konsumenten får bättre kontroll över sina transaktioner och realtidsuppkopplingen tillsammans med information ger ökad säkerhet. Initialt var den låga transaktionskostnaden det främsta konkurrensvapnet mot den traditionella, telefonbaserade mäklaren. I takt med att konkurrensen på Internet ökat har i allt högre grad service kommit att bli det främsta konkurrensmedlet. Prognoser från Cap Gemini Ernst & Young pekar på en fortsatt kraftig tillväxt av Internethandel samtidigt som branschen nu går in i ett skede av ökad koncentration. Börsoron under senare tid har haft negativa effekter på handeln samtidigt som stora utvecklingskostnader medför krav på högre volymer. Marknadstillväxten styrs av faktorer som det allmänna börsklimatet, Internetpenetrationen hos hushållen och systemtillgängligheten hos de olika börserna. Framväxten av nya elektroniska plattformar för börshandel tillsammans med samordning av de nationella börserna kommer att bana väg för en ökad Internethandel. Ökad Internetmognad och ökad access till nätet för aktiesparare kommer vidare att attrahera nya kundgrupper. Intäkts- och resultatutveckling per verksamhetsområde Intäkter per verksamhet (tkr) Helår 2000 Helår 1999 Internetmäklaren TeleTrade Solutions Börsinformationsportalen VCW.se Försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance Koncerngemensamt Summa intäkter Helår 2000 Helår 1999 Integrationskostnader efter förvärv Goodwillavskrivning Minoritetens andel -461 Beräknad skatt -735 Nettoresultat Resultat per verksamhet (tkr) Helår 2000 Helår 1999 Internetmäklaren TeleTrade Solutions Börsinformationsportalen VCW.se Försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance 945 Ventures -250 Koncerngemensamma kostnader Bruttoresultat Av koncerngemensamma kostnader är majoriteten att hänföras till TeleTrade Solutions

19 Antalet aktiva depåer ökade med 238% till (8 000) och det förvaltade depåvärdet ökade med 138% till 3,85 (1,62) mdr. Förvärvet av Aktiedirekt innebar att TeleTrade Solutions tillfördes nya aktiva depåer och verksamheten visade en organisk tillväxt om aktiva depåer motsvarande 125%. Efter en kraftig tillväxt av nya kunddepåer och stigande courtageintäkter under första kvartalet minskade tillväxten under de påföljande kvartalen med en stabilisering under det fjärde kvartalet. Intäkterna ökade med 235% till tkr jämfört med föregående år. Internetmäklarnas marknadsposition gentemot traditionella fondkommissionärer stärktes jämfört med föregående år. I december 2000 utgjorde Internethandeln från de oberoende Internetmäklarna 18,5% av antalet avslut på OM Stockholmsbörsen. TeleTrades andel av antal avslut växte kraftigt och utgjorde 3,53 (1,78)%. På optionsmarknaden var marknadsandelen av kundhandeln med indexoptioner för helåret ,42% vilket är den högsta marknadsandelen ibland Internetmäklarna. TeleTrade är nu en av Sveriges tre största Internetmäklare på Stockholmsbörsen och den största på optionsmarknaden. Genom förvärvet av konkurrenten Aktiedirekt positionerade sig TeleTrade som en av de ledande Internetmäklarna i Sverige samtidigt som den totala kundbasen ger förutsättningar för lönsamhet i verksamheten. 2:1 försäkringsmäklarbranschen och teletrade Den samlade marknaden för privat ej avtalsbunden sakförsäkring i Sverige uppgår till cirka 26 miljarder kronor. Tillväxten under senare år har varit låg. Marknaden omfattar i huvudsak bil-, hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Den totala liv- och pensionsförsäkringsmarknaden uppgick till ca 112 miljarder kronor mätt i total premievolym. Tillväxten inom de individuellt tecknade livrelaterade försäkringarna var under den senaste kända 12-månaders perioden ca 40%. Tillväxten för försäkringspremier generellt är dock av mindre intresse för TeleTrade då TeleTrade är en mäklare och förmedlar försäkringar. Det viktiga för TeleTrade är att endast en mindre del av försäkringsvolymerna idag förmedlas via mäklare, vilket medför en stor tillväxtpotential. Ett antal trender har utmärkt de senare årens utveckling av liv- och sakförsäkringsmarknaden för privat personer. En allt större andel av liv- och pensionsförsäkringssparandet har omfördelats från de traditionella försäkringsbolagen till banker och bankägda livförsäkringsbolag. Förändringen har möjliggjorts genom avregleringar av sektorn. Samtidigt har oberoende försäkringsmäklare brutit sig in på marknaden som traditionellt helt har dominerats av försäkringsbolagens q1-98 q2-98 q3-98 q4-98 q1-99 q2-99 q3-99 q4-99 q1-00 q2-00 q3-00 q4-00 Courtageintäkter (tkr) efter transaktionskostnader per kvartal för Internetmäklaren TeleTrade Solutions dec-00 mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 Aktiva depåkunder vid utgången av varje kvartal. En aktiv depåkund definieras som en depå med bokförda medel på. Fr o m slutet av september ingår förvärvet av Aktiedirekt i depåstatistiken med aktiva depåkunder.

20 20 egna organisationer. Genom ny lagstiftning från 1990 som reglerar mäklarfunktionen, har ett stort antal nya mäklarföretag etablerats. Försäkringsmäklaren representerar försäkringstagarens intresse och placerar, utifrån bedömningar om pris och avtalsvillkor, försäkringar i olika försäkringsbolag. Mäklaren ersätts till övervägande del genom provisionsavtal med försäkringsbolaget och rådgivningen blir därför kostnadsfri för kunden. Internet har snabbt blivit en viktig kommunikationskanal i branschen. För såväl försäkringsbolag som ett antal försäkringsmäklare har Internet utvecklats som centralt verktyg för information och förmedling. De dominerande aktörerna i branschen är specialiserade mot industrins försäkringsbehov, samt liv- och pensionssparande för företag och privatpersoner. Försäkringar för privatpersoner i Sverige är, till skillnad mot marknader inom eu, helt dominerat av direktförsäljning genom försäkringsbolagens egna organisationer. Försäkringsförmedling genom mäklare växer samtidigt snabbt och TeleTrade Försäkring visade under 2000 en intäktstillväxt om 67%. TeleTrade Försäkring är idag den ledande försäkringsmäklaren på privatpersonmarknaden i Sverige. Med totalt kunder och samlade provisonsintäkter under 2000 om 37,1 Mkr fördelat på sak-, liv- och pensionsförsäkring, utgör verksamheten en central del av TeleTrades kärnaffär. Försäljning sker huvudsakligen på traditionellt sätt men i december 2000 lanserades det första delen av en Internettjänst för analys och försäkringsförmedling. Den nya Internettjänsten erbjuder unika möjligheter samtidigt som mäklartjänsten förädlas. Genom att Internettjänsten omfattar en övervägande del av försäkringsutbudet på marknaden kan en objektiv analys och offert baserad på pris och villkor erbjudas. Internettjänsten byggs ut under 2001 för att täcka in samtliga väsentliga försäkringsprodukter för privatpersoner. TeleTrade Försäkrings verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Höllviken och Halmstad q1-98 q2-98 q3-98 q4-98 q1-99 q2-99 q3-99 q4-99 q1-00 q2-00 q3-00 q4-00 Provisionsintäkter (tkr) per kvartal för försäkringsmäklaren TeleTrade Försäkring

21

22 22 2:2 portaler, mediabolag på internet och vcw Privatpersoners stora intresse för aktiemarknaden har medfört att sökandet efter relevant finansiell information har ökat kraftigt. Det är här som VCW.se lyckats etablera sig som en av de absolut främsta inom sitt område i Sverige. om vcw VCW grundades i augusti 1996, och är sedan december 1998 en del av TeleTradekoncernen. Portalen tillhör marknadsledarna i Norden med drygt besök i december En minskning jämfört med föregående år men en stabilare position än konkurrenterna. Bolaget omsatte 9,3 Mkr under 2000, en ökning med 288% jämfört med 1999 (2,4 Mkr). Vinsten uppgick till 2,1 Mkr vilket var en förbättring med 3,4 mkr jämfört med 1999 (-1,3 Mkr). När TeleTrade och VCW gick ihop var tanken att VCW skulle generera kunder åt TeleTrade. Nu har styrelsen konstaterat att verksamheterna är alltför olika,varför VCW inte längre räknas till TeleTrades kärnverksamhet. portalmarknaden förra året och framgent Klimatet för de breda, stora portalerna hårdnade i slutet av Det visade sig vara mycket svårare än man trott att med rimliga kostnader skapa intäkter. Orsaken till svårigheterna förklaras även av att annonsmarknaden försvagades. Dels minskade antalet annonsörer när många av de annonsvilliga dotcombolagen försvann, dels utsätts Internetannonseringen för prispress. Breda portaler drabbades allra hårdast medan nischade portaler som VCW spås en något ljusare framtid. Till största delen är det besökaren själv som skapar innehållet på vcw.se, via diskussionstjänsten, vilket gör att driftskostnaderna är minimala. Samtidigt har besökaren en tydlig profil och ett brinnande intresse för finansiella frågor vilket gör målgruppen attraktiv för annonsörer. VCW.se erbjuder en mängd tjänster för besökaren. Förutom diskussionstjänsten, där man 24 timmar om dygnet kan skriva eller läsa de tusentals dagliga inläggen, finns en mängd andra tjänster. VCW erbjuder riklig kursinformation, diagramfunktioner, teknisk analys, portföljhanterare och andra funktioner. Sajten har också en finansiell nyhetsredaktion, Dagens Finans, som publicerar nyheter och marknadskommentarer löpande under dagen. Dagens Finans har en redaktion med tre heltidsanställda journalister Antal besök per månad till VCW.se nov-97 dec-97 jan-98 feb-98 mar-98 apr-98 maj-98 jun-98 jul-98 aug-98 sep-98 okt-98 nov-98 dec-98 jan-99 feb-99 mar-99 apr-99 maj-99 jun-99 jul-99 aug-99 sep-99 okt-99 nov-99 dec-99 jan-00 feb-00 mar-00 apr-00 maj-00 jun-00 jul-00 aug-00 sep-00 okt-00 nov-00 dec-00 jan-01 feb-02

23 Annonser är VCW:s huvudsakliga intäktskälla. Annonsintäkterna kommer till stor del från företag som genomför nyemissioner, nyintroduktioner eller marknadsför sin aktie. En betydande del av intäkterna kommer även från finansiella annonsörer som banker och fondkommissionärer. VCW genomförde under året två stycken affärer där betalning för annonser erhölls i form av aktier i det förvärvade bolaget. I maj erhölls 15% av det nystartade bolaget Awardit AB. I december erhölls 3% i Snapcat AB, ett företag noterat på den sk Göteborgslistan q1-98 q2-98 q3-98 q4-98 q1-99 q2-99 q3-99 q4-99 q1-00 q2-00 q3-00 q4-00 Intäkter (tkr) per kvartal för Börsinformationsportalen VCW.se

24 24 2:3 teletrades och konkurrenternas utveckling Tillväxten för Internetmäklaren TeleTrade Solutions var stark i förhållande till konkurrenterna. TeleTrades organiska tillväxt i form av nya aktiva depåkunder var st vilket motsvarar ca 40 st nya per börsdag. Via förvärv av konkurrenten Aktiedirekt tillkom ytterligare ca aktiva depåkunder. Vid årets slut uppgick därmed antal aktiva depåkunder till ca Marknadsandelen av antal avslut på OM Stockholmsbörsen steg därmed kraftigt och uppgick i december till 3,53%. TeleTrade är nu en av Sveriges 3 största Internetmäklare och ibland de 10 största mäklarna på OM Stockholmsbörsen mätt i antal avslut. En stor mängd nya tjänster introducerades under året. TeleTrades främsta konkurrensvapen är tillgängligheten genom flera olika sätt att handla och hög systemkapacitet samt genom marknadens bredaste utbud av tjänster. Depåtjänsten utvecklas löpande och skall framgent förstärkas ytterligare som konkurrensvapen. Försäkringsmäklaren TeleTrade e-insurance fortsatte att växa starkt och intäkterna ökade med 67%. Antal kunder ökade under året med 38% till (29 000) och totalt förmedlades ca försäkringar. Konkurrenter med jämförbara verksamheter inom kundsegmentet privatpersoner saknas. På Internet finns de två konkurrerande försäkringsmäklarna Insplanet och Jahaya. TeleTrade är dock ensam att som försäkringsmäklare gentemot privatpersoner erbjuda hela marknadens spektrum av försäkringar inom såväl sak- som livförsäkringar. Insplanet erbjuder endast sakförsäkringar och Jahaya erbjuder endast livförsäkringar. I december lanserades första fasen i TeleTrades Internettjänst för försäkringsförmedling. TeleTrades tjänst är unik jämfört med Insplanets och Jahayas såtillvida att den baserar råd och rekommendationer, samt räknar ut priser på försäkringar, på en klar majoritet av marknadens olika försäkringar. TeleTrade är Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Börsinformationsportalen VCW.se befäste sin ställning som Sveriges största renodlade sajt för börsinformation och som Sveriges största diskussionstjänst för aktier. Trafikutvecklingen följde börsutvecklingen med en mycket stark tillväxt jan mars och en stabilisering på de nivåer som rådde innan denna period mot slutet av året. Intäktsutvecklingen var mycket stark och enligt känd information var VCW.se en av få Internetportaler som uppvisade god lönsamhet under Antal besök per site och månad DI Börs VCW Privata Affärer Affärsvärlden Finanstidningen dec-99 jan-00 feb-00 mar-00 apr-00 maj-00 jun-00 jul-00 aug-00 sep-00 okt-00 nov-00 dec-00

Delårsrapport jan-jun 2001

Delårsrapport jan-jun 2001 Finansiella tjänster på ett modernt sätt Delårsrapport jan-jun 20 Resultatet för halvåret uppgick till 18,2 (-9,6) mkr före goodwillavskrivningar, minoritetens andel, skatt, nedskrivningar och samgåendekostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001 kvartalet i korthet Intäkterna för perioden ökade med 7 % till 34,3 (32,0) mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år Resultatet för perioden uppgick till 5,3

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

INTÄKTER PER KVARTAL I TKR (proforma siffror för Q1 99 - Q4 99)

INTÄKTER PER KVARTAL I TKR (proforma siffror för Q1 99 - Q4 99) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 TILLVÄXT I SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN -finansiella tjänster på Internet- Affärsområde Handel (Internetmäklaren TeleTrade Solutions)* - intäkter 37 mkr, + 500 % - resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer