Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

2 Öresundskraft Org nr Innehållsförteckning Några viktiga händelser under året VD har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen Resultaträkning - moderföretaget Balansräkning - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Revisionsberättelse Styrelse Koncernledning Operativ och juridisk organisation Miljö & kvalitet Försäljningsvolymer Fem år i sammandrag

3 Några viktiga händelser under året Rekordresultat Årets resultat är det bästa i bolagets historia och ett stort steg mot morgondagens energibolag. Full av energi sedan firade Öresundskraft 150 år som energileverantör i regionen. Året präglades av jubileet som genomsyrade all verksamhet. Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Vår nya vision tog form under året. Tillsammans med kärnvärdena Fördel, Hjärta, Framsteg samt våra ledar- och medarbetarlöften fungerar den som ledstjärna för vår verksamhet. Många viktiga utbyggnadsprojekt Några exempel är utbyggnad av fjärrvärme och elnät i nyexploateringsområdena Laröd Östra (300 bostäder) och Wasatorps Trädgård (250 bostäder) samt avisning av tågen på Raus Bangård med miljöriktig fjärrvärme. Satsning på energilösningar. Istället för att bara erbjuda energi i form av bulkvara har vi under 2009 påbörjat lanseringen av kundanpassade energilösningar. Detta arbete kommer att fortsätta i större skala under Mätoffensiven avslutad. Projekt Mätoffensiven, bytet av våra närmare elmätare till nya fjärravlästa och övergång till automatisk mätaravläsning, slutfördes under året. På lille julafton 1859 tände vi Helsingborgs första gaslykta. Mycket har hänt sedan dess Första gaslyktan tänds (fortfarande på Stortorget) Första elektriska lampan visas El levereras till 230 lampor hos 14 kunder Första elkabeln mellan två länder, Helsingborg Helsingör elektriska apparater finns i Helsingborg Fjärrvärmen gör entré

4 Ljusspel. Öresundskraft har under 2009 medverkat vid två mycket uppskattade ljusaktiviteter i Helsingborg: Love & Light i februari och ett ljusspel på Terrasstrapporna vid jul. Filbornaverket. Vi fick klartecken för vårt nya kraftvärmeverk som ska förvandla sopor till el och fjärrvärme. Investeringen är den största på 30 år och säkerställer fortsatt prisvärd och miljöriktig produktion i många årtionden framöver. Satsning på elfordon. Vi rivstartade vår satsning på elfordon med ett fullsatt elbilsseminarium och invigning av de första laddträden i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Proppen lossnat för fordonsgas. Intresset för fordonsgas bara stiger och under 2009 ökade försäljningen kraftigt. På lille julafton år senare invigde vi Helsingborgs första laddträd för elbilar, bara ett stenkast från den första gaslyktan Naturgas börjar levereras lågenergilampor delas ut till helsingborgarna 1999 Första elbilsrallyt runt Öresund 2000 Start för stadsnät Premiär för fordonsgas 2009 Vi fyller 150 år och inviger Helsingborgs första laddträd för elbilar

5 VD har ordet Ett betydande steg i skapandet av nya Öresundskraft - morgondagens energibolag Resultatet för 2009 är det bästa i Öresundskrafts historia och klart bättre än budget. Rörelseresultatet blev 256 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner över budget och hela 125 miljoner bättre än för Ekonomisk handlingsfrihet Det innebär att Öresundskraft har tagit ett betydande steg mot det långsiktiga ekonomiska målet om att nå ett rörelseresultat på minst 300 miljoner kronor år 2012, och därmed skapa den ekonomiska handlingsfrihet den här typen av kapitalintensiv verksamhet kräver. Den goda ekonomiska utvecklingen i bolaget innebär att ägaren Helsingborgs stad för första gången på ett antal år får en utdelning som möter de förväntningar som stipuleras i ägardirektivet. I princip alla delar i Öresundskrafts verksamhet har presterat över förväntningarna under det gångna året och därmed bidragit till rekordresultatet. Det är anmärkningsvärt eftersom marknaden präglats av den djupa lågkonjunktur som följde efter den globala finanskrisen. Inledningen på året kännetecknades av en stor försiktighet som påverkade verksamheten. Låg tillväxt, sjunkande elpriser, minskad energiförbrukning, minskade spillvärmeleveranser, lägre tillgång på vårt huvudbränsle träpellets, höjda finansieringskostnader och inte minst ökade kundförluster har inneburit stora utmaningar för bolaget. Senare delen av året har försiktigheten övergått till en mer normal marknadssituation även om efterdyningar av lågkonjunkturen fortfarande ses, främst i form av lägre energiförbrukningar i tillverkningsindustrin och något högre kundförluster än normalt. De för oss så viktiga spillvärmeleveranserna var under slutet av 2009 i princip tillbaks på samma nivåer som innan krisen. Medeltemperaturen för året har för omväxlings skull varit relativt nära det så kallade normalåret. En varm senvinter och vår kompenserades av en kall avslutning på året. Leveranserna blev tack vare detta i nivå med budget. Året avslutades med höga marknadspriser på el. Detta berodde på det kalla vädret i kombination med att flera svenska kärnkraftverk varit avställda. Öresundskraft har bidragit till att minska konsekvenserna genom att producera så mycket el som möjligt. Vår gasturbinanläggning har exempelvis varit i drift under hela vintern 2009/2010. Målinriktat arbete mot Dubbelt upp Under 2009 fortsatte det hektiska och målinriktade arbetet med att skapa grunden för Öresundskraft fortsatta utveckling. Allt i enlighet med den strategiska inriktning som lades fast under 2008, KRAFTsamling mot Dubbelt upp. Den nya organisationen är på plats, nyckelbefattningarna är tillsatta och en reviderad ekonomisk styrmodell är implementerad. Vi har lagt grunden till den företagskultur som ska genomsyra det moderna Öresundskraft och tillsammans har vi arbetat fram en ny vision, nya kärnvärden samt ledarlöften/medarbetarlöften. Ett flertal strategiska projekt har slutförts eller har nått viktiga delmål. Bland annat har projekt Mätoffensiven slutförts, vilket innebär att samtliga elmätare och de flesta fjärrvärmemätare är utbytta mot nya mätare som avläses med automatik en gång per månad. Införandet av automatisk mätvärdesinsamling är en investering på drygt 200 miljoner kronor, som medför att våra kunder numera betalar i efterskott för den energi de förbrukar. Preliminära och krångliga fakturor är därmed ett minne blott. Vi har också arbetat med införandet av ett nytt kundinformationssystem. Införandet är komplext och berör en stor del av medarbetarna inom Öresundskraft. Efter omfattande förberedelser under 2009 tas system i drift under första kvartalet Beslut om Filbornaverket I december fattade styrelsen ett historiskt beslut om uppförandet av ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk, Filbornaverket. Anläggningen ska placeras på NSRs (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) återvinningsanläggning på Filborna i Helsingborg och investeringen beräknas bli Mkr. Det är en stor framgång att nå i mål i en sådan här komplex beslutsprocess. Miljötillstånd och detaljplansbeslut är på plats. Nödvändiga avtal är tecknade med NSR och upphandlingsarbetet är på god väg. Målet är att ha anläggningen i full drift under Det nya Filbornaverket säkerställer en fortsatt stark konkurrenskraft för fjärrvärmen. Genom näråtervinning av den energi som finns i avfallet undviks långa miljöbelastande transporter till avfallsförbränningsanläggningar på andra orter och istället kan avfallet användas för att producera el och fjärrvärme i Helsingborg. Klimatsmart energianvändning Öresundskraft har en viktigt roll i omställningen mot ökad resurshushållning och en minskad klimatpåverkan. Morgondagens vinnare på energimarknaden är den som kan tillhandahålla en miljövänlig och konkurrenskraftig energilösning. 4

6 Öresundskraft är väl positionerade med en till stor del biobränsle- och spillvärmebaserad fjärrvärme. Värmen produceras till största delen i kraftvärmeverk där värmen är en restprodukt ifrån elproduktion, vilket gör att verkningsgraden blir mycket hög, cirka 90 procent. Vi har en bra grund för en fortsatt utveckling mot en än mer effektiv och miljövänlig värme- och elproduktion. Nästa steg är att via Filbornaverket möjliggöra energiåtervinning av brännbart avfall. Inom transportområdet fortsätter satsningen på att etablera fordonsgasen som ett attraktivt miljöbränsle. Fordonsgas är ett mycket starkt alternativ för tung trafik, bussar och lastbilar samt för personbilar. Användningen av fordonsgas har ökat markant under senare delen av Öresundskraft har även tagit de första viktiga stegen mot att möjliggöra användandet av de helt klimatneutrala elfordonen. De första laddstolparna har installerats i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Ett samarbete har inletts med kommunerna i nordvästra Skåne med målet att ha elbilar i regionen senast Kundanpassade energilösningar Ett viktigt uppdrag för Öresundskraft är att hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva. Istället för att bara erbjuda energi, el, värme och kyla i form av en bulkvara, har vi under 2009 påbörjat lanseringen av olika typer av energilösningar. Syftet är att ge kunden en möjlighet att välja olika former av tjänster som underlättar deras verksamhet och som samtidigt ökar energieffektiviteten till gagn för både ekonomi och miljö. Ett antal pilotprojekt har genomförts under 2009, vilka gett oss råg i ryggen för en intensifierad satsning under Full av energi sedan 1859 Den 23 december 2009 fyllde Öresundskraft 150 år. Bolaget har en mycket spännande historia och har varit en aktiv aktör i genomförandet av ett antal paradigmskiften, till gagn såväl för samhället i stort som för våra kunder. Gasen som gav ljus och värme, elen med alla dess användningsområden, fjärrvärmen den underjordiska miljörörelsen, fordonsgasen med dess mycket attraktiva miljöprestanda samt nu även elfordon har varit ett viktigt år i vår strävan att forma morgondagens Öresundskraft. Många fina initiativ har tagits runt om i verksamheten som möjliggjort att vi nått våra mål för året. De största utmaningarna ligger dock framför oss, framförallt när det gäller miljön. Vi är ödmjuka inför dessa utmaningars komplexitet, men mycket ivriga att få bidra till de lösningar som krävs och ta ytterligare ett steg emot Öresundskrafts vision Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Helsingborg Anders Östlund Koncernchef 5

7 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborg Energi Holding AB ( ). Båda bolagen har sitt säte i Helsingborg. Helsingborg Energi Holding AB är i sin tur ett helägt bolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB ( ) vilket är helägt av Helsingborgs Stad. Förändringar i koncernstruktur I slutet av 2008 fattade Öresundskrafts styrelse ett inriktningsbeslut att avveckla vilande bolag inom koncernen och att förenkla bolagsstrukturen. Under året har följande fusioner av vilande bolag genomförts: Brukskraft AB, Västringen Energi AB och Göta Energi Holding AB fusionerades in i Öresundskraft Marknad AB; Öresundskraft Ängelholm Produktion AB fusionerades in i Öresundskraft Ängelholm AB; Nordvästra Skåne Södra Halland Elhandel AB fusionerades in i Öresundskraft Nordvästra Skåne AB. Verksamhetsinriktning och viktiga händelser Öresundskraft tillhandahåller energitjänster för den skandinaviska marknaden. Detta innefattar försäljning, produktion och distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samt att tillhandahålla nät för bredbandstjänster. Arbetet med den strategiska inriktningen, som går under namnet Kraftsamling mot Dubbelt Upp 2012, har fortsatt under Namnet syftar på att Öresundskrafts rörelseresultat ska fördubblas till Som ett led i den nya strategiska inriktningen omorganiserades vid årsskiftet koncernen från sex till tre affärsområden: Kraft & Värme, Nät och Marknad. Under 2009 har tre nya befattningshavare rekryterats till koncernledningen som vice VD, affärsområdeschef Marknad samt affärsområdeschef Nät. Den globala finanskrisen med extrema prisrörelser på råvaror och energi från i slutet av 2008 fortsatte Effekten blev kraftiga prisfall på olja och kol samt snabbt fallande elpriser på terminsmarknaden. Vidare ledde kollapsen på de globala finansmarknaderna till likviditetsbrist i banksystemet, med kraftigt höjda räntemarginaler på lån och krediter. Öresundskraft har generellt en kort kapital- och räntebindning på låneportföljen och under våren 2009 förföll krediter motsvarande drygt 1 miljard till refinansiering. Med stöd av en utökad kommunal borgen till totalt 2,2 miljarder kronor refinansierades dessa. Öresundskraft prissäkrar sin elförsäljning med köp av finansiella elterminer på Nord Pool. För att eliminera motpartsrisker kräver Nord Pools clearing säkerheter i form av bankgarantier. Till följd av kraftigt fallande terminspriser under hösten 2008 och i början av 2009 ökade storleken på bankgarantin snabbt, för att sedan falla tillbaka under Garantikostnaden har liten inverkan på Öresundkrafts resultat men förloppet är en god illustration på finanskrisens konsekvenser. Nyförsäljningen av el på privatmarknaden blev framgångsrik Öresundskraft tillsammans med det helägda dotterbolaget Göta energi ab uppvisar en positiv nettotillväxt i antal kunder på årsbasis. Detta är en fortsättning på den positiva trenden från Utvecklingen av nya kundanpassade produkter och säljkanaler samt riktade säljaktiviteter har starkt bidragit till den positiva kundutvecklingen. Projektet med utbyte av samtliga energimätare till fjärravlästa mätare har fortsatt under året och vid årsskiftet var i princip byten av samtliga totalt drygt genomförda. Parallellt genomförs även fjärravläsning av fjärrvärmemätare. I Helsingborg har detta arbete kommit långt, medan arbetet i Ängelholm beräknas vara klart i slutet av Koncernens intensiva miljöarbete fortsätter och under 2009 startade Öresundskraft elbilsprojektet Elektra med ett elbilsseminarium som lockade 180 deltagare. Laddstolpar för elfordon överlämnades till Helsingborg, Ängelholm och Landskrona för att demonstrera den nya teknologin. Samtidigt fortsätter satsningen på fordonsgas för både personbilar och busstrafik. Försäljningen av fordonsgas har ökat 2009 på grund av det ökade miljöbilsintresset och ett ökat utbud av gasdrivna bilmodeller på marknaden. Tillsammans med Airtricity har Öresundskraft inventerat regionens möjligheter för nya vindkraftsprojekt och tillståndsprövning pågår för 2-3 nya vindkraftverk. Dotterbolaget Öresundskraft Energy Trading AB bedriver finansiell handel med energirelaterade finansiella instrument samt hanterar koncernens valutahandel. I portföljförvaltningen ingår förvaltning och handel för kunders räkning samt rådgivning till kunder. För denna verksamhet har bolaget Finansinspektionens tillstånd. 6

8 Intressebolaget (39%) Höganäs Fjärrvärme AB bedriver produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom Höganäs kommun. På grund av uteblivna och begränsade spillvärmeleverenser under 2008 och 2009 försämrades bolagets lönsamhet för samma period. Bolagets styrelse och ägare beslutade under 2009 om nedsättning av aktiekapitalet från 28 Mkr till 20 Mkr för att täcka ackumulerade förluster. I Öresundskraft AB har aktiernas bokförda värde skrivits ned från 10,9 Mkr till 5,0 Mkr. Öresundskraft fyllde i december 150 år. Omsättning, resultat och lönsamhet Den totala levererade energivolymen uppgick till GWh (6 954). Leveransvolymerna av el minskade till GWh (5 250), som en följd av vår fokusering på lönsamhet före volym och på grund av konjunkturen. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till GWh (1156). Naturgasvolymerna minskade till 397 GWh (533) främst på grund av att Öresundskraft tappade sin största naturgaskund. Leveranserna av fjärrkyla ökade något till 18 GWh (15). Koncernens intäkter uppgick under 2009 till Mkr (4 375). Rörelseresultatet förbättrades kraftigt 2009 till 255,7 Mkr (131,3). Alla större affärer uppvisar en resultatförbättring. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster uppgående till 5,5 Mkr (-69,0). Avskrivningstiden för några anläggningstillgångar har kortats. Dessa ändringar i avskrivningstid ger en total negativ resultateffekt på ca 5 Mkr 2009 (19). Resultatandelar från intressebolag uppgår till -2,7 Mkr (-1,8) och avser Höganäs Fjärrvärme AB. Finansnettot uppgår till -22,7 Mkr (-53,3). Förbättringen är framför allt hänförlig till klart lägre marknadsräntor, men även lägre genomsnittlig upplåning. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens balansomslutning minskade med 191 Mkr till Mkr (4 258). Det egna kapitalet uppgick till Mkr (1 147) och soliditeten till 31 % (27 %) vilket är en kraftig förbättring, men det understiger kravet enligt gällande ägardirektiv. Koncernens nettoskuld uppgår vid årets slut till Mkr (1618). Förbättrat rörelsekapital med framförallt lägre kundfordringar, samt ett bättre resultat är viktiga faktorer. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 233 Mkr (170). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 573 Mkr (23). Finansiella risker Öresundskrafts finansiella risker kan beskrivas som elprisrisk, valutarisk, volymrisk, motpartsrisk och ränterisk. Under året har en ny finanspolicy upprättats som fastställdes av moderbolagets styrelse i juni I enlighet med finanspolicyn har Öresundskraft fastställt en strategi och riskmandat för ränteriskhantering. Under året har räntesäkringsinstrument motsvarande 300 Mkr införskaffats för att minska räntesvängningarna. Om den genomsnittliga räntan skulle öka med 1 % skulle räntekostnaden öka med 12 Mkr baserat på nuvarande nettoskuld. Motpartsrisken består i huvudsak av s.k. icke-clearade elderivat och elcertifikat. Öresundskraft utvärderar för närvarande möjligheterna att övergå till clearad handel med elcertifikat. Elprisrisken hanteras inom ramen för varje dotterbolags riskpolicy och normalprofilen för fastpriskontrakten skall säkras i intervallet %. Vid årsskiftet var den säkrade prisrisken inom angivna intervall. Elprisrisken för kunder med rörligt pris följer inköpspriset på Nord Pool och hanteras med månadsvis prisjustering. Valutariskerna uppstår i huvudsak i samband med inköp av kraftkontrakt från Nord Pool. Riskmandatet är restriktivt och andelen kontrakt som skall säkras vid inköpstillfället är minst 90 %. Produktionsverksamhetens riskpolicy stipulerar ett riskintervall mellan % av den rullande 12 månaders exponeringen. Investeringar och förvärv Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar investerades 202 Mkr (264) med stora investeringar i såväl nät- och produktionsverksamheten, men även i ett nytt kundinformationssystem. Minskningen jämfört med 2008 beror främst på mycket stora investeringar i mätreformen för fjärravläsning Personal och medarbetarutveckling Under senhösten 2008 och 2009 har en ny HR-funktion etablerats för att stödja förändringsarbetet i koncernen. År 2009 har stort fokus legat på ledarutveckling och företagskultur, arbetsmiljö och hälsa, samt riktlinjer och policies. 7

9 Miljö och kvalitet Miljöledningssystemet ISO och kvalitetsledningssystemet ISO 9001 har utvecklats under året.samtliga Öresundskrafts produktionsanläggningar för el och värme är tillståndseller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Den huvudsakliga miljöpåverkan som anläggningarna har är utsläpp till luft av svavel- och kväveoxider, koldioxid samt stoft. Produktionsenheten vid Västhamnsverket har under 2009 erhållit slutliga villkor för kväveoxid. Under 2009 proveldades en mindre mängd torvpellets vid Västhamnsverket med bra resultat. Bottenaskan som uppstår efter förbränning vid Västhamnsverket är en energirik fraktion som under våren 2009 proveldades med positivt resultat vid Åkerslundsverket i Ängelholm. Ägardirektiv Öresundskrafts nuvarande ägardirektiv upprättades 2001 och justerades senast i november Direktivet klargör de övergripande målen för verksamheten ur ägarsynpunkt samt även de marknader koncernen förväntas verka på och till vilka priser och tariffer detta bör ske. De finansiella målen utgörs dels av ett soliditetsmål och dels av ett avkastningsmål. Soliditetsmålet innebär att soliditeten skall överstiga 35 % och avkastningsmålet stipulerar att avkastningen på justerat eget kapital minst skall uppgå till 10 % sett över en femårsperiod. För verksamhetsåret 2009 har Öresundskraft inte uppnått soliditetsmålet. Aktiva åtgärder för att förbättra lönsamheten i koncernen och lägre räntekostnader gjorde dock att soliditeten förbättrades till 31 % (27 %) och att avkastningen på eget kapital överträffade avkastningskravet och steg till 14,2% (5,0 %). Ägaren har enligt de uppdaterade ägardirektiven en generell förväntning om årlig utdelning motsvarande ca 45 % av resultatet efter finansnetto. Utdelning har skett enligt ägardirektiven med 104 Mkr (36). Elnätsverksamheten är prisreglerad av Statens Energimarknadsinspektion (EI) och regleringsmodellen anger ramvillkor för en långsiktigt ekonomisk uthållig nätverksamhet. Öresundskrafts nätavgifter ligger under EI:s riktvärden. I ägardirektiven anges att Öresundskraft skall ha elnäts- och fjärrvärmetariffer som understiger riksgenomsnittet. Öresundskraft uppfyller dessa krav för Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Den övergripande strategin för Öresundskraft att stärka bolagets lönsamhet enligt Kraftsamling mot Dubbelt Upp 2012 fortsätter. Vidare påbörjas investeringen i ett nytt modernt och miljövänligt kraftvärmeverk baserat på avfallsbränslen, som kommunfullmäktige i Helsingborgs stad fattade beslut om i februari Kraftvärmeverket beräknas tas i drift Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa kkr kkr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Helsingborg Dick Olsson, ordförande Yvonne Augustin, vice ordförande Sven Anders Christensson Ann-Christin Bengtsson Akram Saouan Stig Walstam Carl Mattsson Anders Östlund, verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Willard Möller, auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits Sven Borgvald, lekmannarevisor 8

10 Resultaträkning - koncernen Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i intresseföretag Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag, lämnade Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Balansräkning - koncernen Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Fallrätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Derivatfordringar Aktuella skattefordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt 274 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 26 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Derivatskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Bankräkningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

13 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 120 Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Förändring långfristiga skulder Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultat avyttring/utrangering av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank I likvida medel ingår spärrade bankmedel med kkr (28 265). 13

15 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar 9 som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Balansräkning - moderföretaget Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 100 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning - moderföretaget Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Bankräkningar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Generellt borgensåtagande har lämnats för Öresundskraft Marknad AB och Öresundskraft Energy Trading AB avseende förpliktelser gentemot externa banker. 16

18 Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av andra långfristiga värdepapper -59 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank I likvida medel ingår spärrade bankmedel med kkr(4 718). 18

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redoviningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Företaget har valt att i enlighet med tidigare praxis redovisa koncernbidrag i resultaträkningen med tillhörande skatteeffekt. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år med undantag av en omklassificering av den tillgång som tidigare benämnts Fallrätter. Denna tillgång har under 2009 omklassificerats till posten Goodwill. Omklassificering har även skett av mark tillhörande vattenkraftsproduktionsenhet. Denna benämns från och med 2009 i enlighet med branschpraxis Fallrätter. Ingen av dessa omklassificeringar har någon ekonomisk konsekvens. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Som balanserade utgifter aktiveras utgifter med lång verkningstid och som med hög säkerhet kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget. Aktiverade belopp avser utvecklingskostnader för datasystem. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Materiella anläggningtillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Dotterbolagen överlåter huvuddelen av sina kundfordringar till Öresundskraft AB i samband med fakturering. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget Balanserade utgifter för utveckling 5 år 5 år Fallrätter (som Goodwill från 2009) 30 år ET Goodwill 5 30 år ET Goodwill skrivs av enligt plan. Avskrivningstiden för goodwill i samband med förvärvade el- och gashandelsverksamheter är 5 år. Goodwill i samband med förvärvade nätverksamheter skrivs av på 30 år då dessa representerar ett långsiktigt strategiskt värde och verkar på en stabil marknad med marginella förändringar. Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget Byggnader år år Markanläggningar 20 år 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 33 år 5-30 år Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år 3-20 år Avskrivningstiden för huvuddelen av nätanläggningarna för el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla uppgår till 30 år. Huvuddelen av produktionsanläggningarna skrivs av på 20 år. 19

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

PETROKRAFT AB

PETROKRAFT AB Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2012-30 juni 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å S R RED E O D VI V SNI N NG N

Å S R RED E O D VI V SNI N NG N ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Industrikompetens i Östergötland AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer