Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

2 Öresundskraft Org nr Innehållsförteckning Några viktiga händelser under året VD har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen Resultaträkning - moderföretaget Balansräkning - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Revisionsberättelse Styrelse Koncernledning Operativ och juridisk organisation Miljö & kvalitet Försäljningsvolymer Fem år i sammandrag

3 Några viktiga händelser under året Rekordresultat Årets resultat är det bästa i bolagets historia och ett stort steg mot morgondagens energibolag. Full av energi sedan firade Öresundskraft 150 år som energileverantör i regionen. Året präglades av jubileet som genomsyrade all verksamhet. Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Vår nya vision tog form under året. Tillsammans med kärnvärdena Fördel, Hjärta, Framsteg samt våra ledar- och medarbetarlöften fungerar den som ledstjärna för vår verksamhet. Många viktiga utbyggnadsprojekt Några exempel är utbyggnad av fjärrvärme och elnät i nyexploateringsområdena Laröd Östra (300 bostäder) och Wasatorps Trädgård (250 bostäder) samt avisning av tågen på Raus Bangård med miljöriktig fjärrvärme. Satsning på energilösningar. Istället för att bara erbjuda energi i form av bulkvara har vi under 2009 påbörjat lanseringen av kundanpassade energilösningar. Detta arbete kommer att fortsätta i större skala under Mätoffensiven avslutad. Projekt Mätoffensiven, bytet av våra närmare elmätare till nya fjärravlästa och övergång till automatisk mätaravläsning, slutfördes under året. På lille julafton 1859 tände vi Helsingborgs första gaslykta. Mycket har hänt sedan dess Första gaslyktan tänds (fortfarande på Stortorget) Första elektriska lampan visas El levereras till 230 lampor hos 14 kunder Första elkabeln mellan två länder, Helsingborg Helsingör elektriska apparater finns i Helsingborg Fjärrvärmen gör entré

4 Ljusspel. Öresundskraft har under 2009 medverkat vid två mycket uppskattade ljusaktiviteter i Helsingborg: Love & Light i februari och ett ljusspel på Terrasstrapporna vid jul. Filbornaverket. Vi fick klartecken för vårt nya kraftvärmeverk som ska förvandla sopor till el och fjärrvärme. Investeringen är den största på 30 år och säkerställer fortsatt prisvärd och miljöriktig produktion i många årtionden framöver. Satsning på elfordon. Vi rivstartade vår satsning på elfordon med ett fullsatt elbilsseminarium och invigning av de första laddträden i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Proppen lossnat för fordonsgas. Intresset för fordonsgas bara stiger och under 2009 ökade försäljningen kraftigt. På lille julafton år senare invigde vi Helsingborgs första laddträd för elbilar, bara ett stenkast från den första gaslyktan Naturgas börjar levereras lågenergilampor delas ut till helsingborgarna 1999 Första elbilsrallyt runt Öresund 2000 Start för stadsnät Premiär för fordonsgas 2009 Vi fyller 150 år och inviger Helsingborgs första laddträd för elbilar

5 VD har ordet Ett betydande steg i skapandet av nya Öresundskraft - morgondagens energibolag Resultatet för 2009 är det bästa i Öresundskrafts historia och klart bättre än budget. Rörelseresultatet blev 256 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner över budget och hela 125 miljoner bättre än för Ekonomisk handlingsfrihet Det innebär att Öresundskraft har tagit ett betydande steg mot det långsiktiga ekonomiska målet om att nå ett rörelseresultat på minst 300 miljoner kronor år 2012, och därmed skapa den ekonomiska handlingsfrihet den här typen av kapitalintensiv verksamhet kräver. Den goda ekonomiska utvecklingen i bolaget innebär att ägaren Helsingborgs stad för första gången på ett antal år får en utdelning som möter de förväntningar som stipuleras i ägardirektivet. I princip alla delar i Öresundskrafts verksamhet har presterat över förväntningarna under det gångna året och därmed bidragit till rekordresultatet. Det är anmärkningsvärt eftersom marknaden präglats av den djupa lågkonjunktur som följde efter den globala finanskrisen. Inledningen på året kännetecknades av en stor försiktighet som påverkade verksamheten. Låg tillväxt, sjunkande elpriser, minskad energiförbrukning, minskade spillvärmeleveranser, lägre tillgång på vårt huvudbränsle träpellets, höjda finansieringskostnader och inte minst ökade kundförluster har inneburit stora utmaningar för bolaget. Senare delen av året har försiktigheten övergått till en mer normal marknadssituation även om efterdyningar av lågkonjunkturen fortfarande ses, främst i form av lägre energiförbrukningar i tillverkningsindustrin och något högre kundförluster än normalt. De för oss så viktiga spillvärmeleveranserna var under slutet av 2009 i princip tillbaks på samma nivåer som innan krisen. Medeltemperaturen för året har för omväxlings skull varit relativt nära det så kallade normalåret. En varm senvinter och vår kompenserades av en kall avslutning på året. Leveranserna blev tack vare detta i nivå med budget. Året avslutades med höga marknadspriser på el. Detta berodde på det kalla vädret i kombination med att flera svenska kärnkraftverk varit avställda. Öresundskraft har bidragit till att minska konsekvenserna genom att producera så mycket el som möjligt. Vår gasturbinanläggning har exempelvis varit i drift under hela vintern 2009/2010. Målinriktat arbete mot Dubbelt upp Under 2009 fortsatte det hektiska och målinriktade arbetet med att skapa grunden för Öresundskraft fortsatta utveckling. Allt i enlighet med den strategiska inriktning som lades fast under 2008, KRAFTsamling mot Dubbelt upp. Den nya organisationen är på plats, nyckelbefattningarna är tillsatta och en reviderad ekonomisk styrmodell är implementerad. Vi har lagt grunden till den företagskultur som ska genomsyra det moderna Öresundskraft och tillsammans har vi arbetat fram en ny vision, nya kärnvärden samt ledarlöften/medarbetarlöften. Ett flertal strategiska projekt har slutförts eller har nått viktiga delmål. Bland annat har projekt Mätoffensiven slutförts, vilket innebär att samtliga elmätare och de flesta fjärrvärmemätare är utbytta mot nya mätare som avläses med automatik en gång per månad. Införandet av automatisk mätvärdesinsamling är en investering på drygt 200 miljoner kronor, som medför att våra kunder numera betalar i efterskott för den energi de förbrukar. Preliminära och krångliga fakturor är därmed ett minne blott. Vi har också arbetat med införandet av ett nytt kundinformationssystem. Införandet är komplext och berör en stor del av medarbetarna inom Öresundskraft. Efter omfattande förberedelser under 2009 tas system i drift under första kvartalet Beslut om Filbornaverket I december fattade styrelsen ett historiskt beslut om uppförandet av ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk, Filbornaverket. Anläggningen ska placeras på NSRs (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) återvinningsanläggning på Filborna i Helsingborg och investeringen beräknas bli Mkr. Det är en stor framgång att nå i mål i en sådan här komplex beslutsprocess. Miljötillstånd och detaljplansbeslut är på plats. Nödvändiga avtal är tecknade med NSR och upphandlingsarbetet är på god väg. Målet är att ha anläggningen i full drift under Det nya Filbornaverket säkerställer en fortsatt stark konkurrenskraft för fjärrvärmen. Genom näråtervinning av den energi som finns i avfallet undviks långa miljöbelastande transporter till avfallsförbränningsanläggningar på andra orter och istället kan avfallet användas för att producera el och fjärrvärme i Helsingborg. Klimatsmart energianvändning Öresundskraft har en viktigt roll i omställningen mot ökad resurshushållning och en minskad klimatpåverkan. Morgondagens vinnare på energimarknaden är den som kan tillhandahålla en miljövänlig och konkurrenskraftig energilösning. 4

6 Öresundskraft är väl positionerade med en till stor del biobränsle- och spillvärmebaserad fjärrvärme. Värmen produceras till största delen i kraftvärmeverk där värmen är en restprodukt ifrån elproduktion, vilket gör att verkningsgraden blir mycket hög, cirka 90 procent. Vi har en bra grund för en fortsatt utveckling mot en än mer effektiv och miljövänlig värme- och elproduktion. Nästa steg är att via Filbornaverket möjliggöra energiåtervinning av brännbart avfall. Inom transportområdet fortsätter satsningen på att etablera fordonsgasen som ett attraktivt miljöbränsle. Fordonsgas är ett mycket starkt alternativ för tung trafik, bussar och lastbilar samt för personbilar. Användningen av fordonsgas har ökat markant under senare delen av Öresundskraft har även tagit de första viktiga stegen mot att möjliggöra användandet av de helt klimatneutrala elfordonen. De första laddstolparna har installerats i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Ett samarbete har inletts med kommunerna i nordvästra Skåne med målet att ha elbilar i regionen senast Kundanpassade energilösningar Ett viktigt uppdrag för Öresundskraft är att hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva. Istället för att bara erbjuda energi, el, värme och kyla i form av en bulkvara, har vi under 2009 påbörjat lanseringen av olika typer av energilösningar. Syftet är att ge kunden en möjlighet att välja olika former av tjänster som underlättar deras verksamhet och som samtidigt ökar energieffektiviteten till gagn för både ekonomi och miljö. Ett antal pilotprojekt har genomförts under 2009, vilka gett oss råg i ryggen för en intensifierad satsning under Full av energi sedan 1859 Den 23 december 2009 fyllde Öresundskraft 150 år. Bolaget har en mycket spännande historia och har varit en aktiv aktör i genomförandet av ett antal paradigmskiften, till gagn såväl för samhället i stort som för våra kunder. Gasen som gav ljus och värme, elen med alla dess användningsområden, fjärrvärmen den underjordiska miljörörelsen, fordonsgasen med dess mycket attraktiva miljöprestanda samt nu även elfordon har varit ett viktigt år i vår strävan att forma morgondagens Öresundskraft. Många fina initiativ har tagits runt om i verksamheten som möjliggjort att vi nått våra mål för året. De största utmaningarna ligger dock framför oss, framförallt när det gäller miljön. Vi är ödmjuka inför dessa utmaningars komplexitet, men mycket ivriga att få bidra till de lösningar som krävs och ta ytterligare ett steg emot Öresundskrafts vision Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Helsingborg Anders Östlund Koncernchef 5

7 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborg Energi Holding AB ( ). Båda bolagen har sitt säte i Helsingborg. Helsingborg Energi Holding AB är i sin tur ett helägt bolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB ( ) vilket är helägt av Helsingborgs Stad. Förändringar i koncernstruktur I slutet av 2008 fattade Öresundskrafts styrelse ett inriktningsbeslut att avveckla vilande bolag inom koncernen och att förenkla bolagsstrukturen. Under året har följande fusioner av vilande bolag genomförts: Brukskraft AB, Västringen Energi AB och Göta Energi Holding AB fusionerades in i Öresundskraft Marknad AB; Öresundskraft Ängelholm Produktion AB fusionerades in i Öresundskraft Ängelholm AB; Nordvästra Skåne Södra Halland Elhandel AB fusionerades in i Öresundskraft Nordvästra Skåne AB. Verksamhetsinriktning och viktiga händelser Öresundskraft tillhandahåller energitjänster för den skandinaviska marknaden. Detta innefattar försäljning, produktion och distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samt att tillhandahålla nät för bredbandstjänster. Arbetet med den strategiska inriktningen, som går under namnet Kraftsamling mot Dubbelt Upp 2012, har fortsatt under Namnet syftar på att Öresundskrafts rörelseresultat ska fördubblas till Som ett led i den nya strategiska inriktningen omorganiserades vid årsskiftet koncernen från sex till tre affärsområden: Kraft & Värme, Nät och Marknad. Under 2009 har tre nya befattningshavare rekryterats till koncernledningen som vice VD, affärsområdeschef Marknad samt affärsområdeschef Nät. Den globala finanskrisen med extrema prisrörelser på råvaror och energi från i slutet av 2008 fortsatte Effekten blev kraftiga prisfall på olja och kol samt snabbt fallande elpriser på terminsmarknaden. Vidare ledde kollapsen på de globala finansmarknaderna till likviditetsbrist i banksystemet, med kraftigt höjda räntemarginaler på lån och krediter. Öresundskraft har generellt en kort kapital- och räntebindning på låneportföljen och under våren 2009 förföll krediter motsvarande drygt 1 miljard till refinansiering. Med stöd av en utökad kommunal borgen till totalt 2,2 miljarder kronor refinansierades dessa. Öresundskraft prissäkrar sin elförsäljning med köp av finansiella elterminer på Nord Pool. För att eliminera motpartsrisker kräver Nord Pools clearing säkerheter i form av bankgarantier. Till följd av kraftigt fallande terminspriser under hösten 2008 och i början av 2009 ökade storleken på bankgarantin snabbt, för att sedan falla tillbaka under Garantikostnaden har liten inverkan på Öresundkrafts resultat men förloppet är en god illustration på finanskrisens konsekvenser. Nyförsäljningen av el på privatmarknaden blev framgångsrik Öresundskraft tillsammans med det helägda dotterbolaget Göta energi ab uppvisar en positiv nettotillväxt i antal kunder på årsbasis. Detta är en fortsättning på den positiva trenden från Utvecklingen av nya kundanpassade produkter och säljkanaler samt riktade säljaktiviteter har starkt bidragit till den positiva kundutvecklingen. Projektet med utbyte av samtliga energimätare till fjärravlästa mätare har fortsatt under året och vid årsskiftet var i princip byten av samtliga totalt drygt genomförda. Parallellt genomförs även fjärravläsning av fjärrvärmemätare. I Helsingborg har detta arbete kommit långt, medan arbetet i Ängelholm beräknas vara klart i slutet av Koncernens intensiva miljöarbete fortsätter och under 2009 startade Öresundskraft elbilsprojektet Elektra med ett elbilsseminarium som lockade 180 deltagare. Laddstolpar för elfordon överlämnades till Helsingborg, Ängelholm och Landskrona för att demonstrera den nya teknologin. Samtidigt fortsätter satsningen på fordonsgas för både personbilar och busstrafik. Försäljningen av fordonsgas har ökat 2009 på grund av det ökade miljöbilsintresset och ett ökat utbud av gasdrivna bilmodeller på marknaden. Tillsammans med Airtricity har Öresundskraft inventerat regionens möjligheter för nya vindkraftsprojekt och tillståndsprövning pågår för 2-3 nya vindkraftverk. Dotterbolaget Öresundskraft Energy Trading AB bedriver finansiell handel med energirelaterade finansiella instrument samt hanterar koncernens valutahandel. I portföljförvaltningen ingår förvaltning och handel för kunders räkning samt rådgivning till kunder. För denna verksamhet har bolaget Finansinspektionens tillstånd. 6

8 Intressebolaget (39%) Höganäs Fjärrvärme AB bedriver produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom Höganäs kommun. På grund av uteblivna och begränsade spillvärmeleverenser under 2008 och 2009 försämrades bolagets lönsamhet för samma period. Bolagets styrelse och ägare beslutade under 2009 om nedsättning av aktiekapitalet från 28 Mkr till 20 Mkr för att täcka ackumulerade förluster. I Öresundskraft AB har aktiernas bokförda värde skrivits ned från 10,9 Mkr till 5,0 Mkr. Öresundskraft fyllde i december 150 år. Omsättning, resultat och lönsamhet Den totala levererade energivolymen uppgick till GWh (6 954). Leveransvolymerna av el minskade till GWh (5 250), som en följd av vår fokusering på lönsamhet före volym och på grund av konjunkturen. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till GWh (1156). Naturgasvolymerna minskade till 397 GWh (533) främst på grund av att Öresundskraft tappade sin största naturgaskund. Leveranserna av fjärrkyla ökade något till 18 GWh (15). Koncernens intäkter uppgick under 2009 till Mkr (4 375). Rörelseresultatet förbättrades kraftigt 2009 till 255,7 Mkr (131,3). Alla större affärer uppvisar en resultatförbättring. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster uppgående till 5,5 Mkr (-69,0). Avskrivningstiden för några anläggningstillgångar har kortats. Dessa ändringar i avskrivningstid ger en total negativ resultateffekt på ca 5 Mkr 2009 (19). Resultatandelar från intressebolag uppgår till -2,7 Mkr (-1,8) och avser Höganäs Fjärrvärme AB. Finansnettot uppgår till -22,7 Mkr (-53,3). Förbättringen är framför allt hänförlig till klart lägre marknadsräntor, men även lägre genomsnittlig upplåning. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens balansomslutning minskade med 191 Mkr till Mkr (4 258). Det egna kapitalet uppgick till Mkr (1 147) och soliditeten till 31 % (27 %) vilket är en kraftig förbättring, men det understiger kravet enligt gällande ägardirektiv. Koncernens nettoskuld uppgår vid årets slut till Mkr (1618). Förbättrat rörelsekapital med framförallt lägre kundfordringar, samt ett bättre resultat är viktiga faktorer. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 233 Mkr (170). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 573 Mkr (23). Finansiella risker Öresundskrafts finansiella risker kan beskrivas som elprisrisk, valutarisk, volymrisk, motpartsrisk och ränterisk. Under året har en ny finanspolicy upprättats som fastställdes av moderbolagets styrelse i juni I enlighet med finanspolicyn har Öresundskraft fastställt en strategi och riskmandat för ränteriskhantering. Under året har räntesäkringsinstrument motsvarande 300 Mkr införskaffats för att minska räntesvängningarna. Om den genomsnittliga räntan skulle öka med 1 % skulle räntekostnaden öka med 12 Mkr baserat på nuvarande nettoskuld. Motpartsrisken består i huvudsak av s.k. icke-clearade elderivat och elcertifikat. Öresundskraft utvärderar för närvarande möjligheterna att övergå till clearad handel med elcertifikat. Elprisrisken hanteras inom ramen för varje dotterbolags riskpolicy och normalprofilen för fastpriskontrakten skall säkras i intervallet %. Vid årsskiftet var den säkrade prisrisken inom angivna intervall. Elprisrisken för kunder med rörligt pris följer inköpspriset på Nord Pool och hanteras med månadsvis prisjustering. Valutariskerna uppstår i huvudsak i samband med inköp av kraftkontrakt från Nord Pool. Riskmandatet är restriktivt och andelen kontrakt som skall säkras vid inköpstillfället är minst 90 %. Produktionsverksamhetens riskpolicy stipulerar ett riskintervall mellan % av den rullande 12 månaders exponeringen. Investeringar och förvärv Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar investerades 202 Mkr (264) med stora investeringar i såväl nät- och produktionsverksamheten, men även i ett nytt kundinformationssystem. Minskningen jämfört med 2008 beror främst på mycket stora investeringar i mätreformen för fjärravläsning Personal och medarbetarutveckling Under senhösten 2008 och 2009 har en ny HR-funktion etablerats för att stödja förändringsarbetet i koncernen. År 2009 har stort fokus legat på ledarutveckling och företagskultur, arbetsmiljö och hälsa, samt riktlinjer och policies. 7

9 Miljö och kvalitet Miljöledningssystemet ISO och kvalitetsledningssystemet ISO 9001 har utvecklats under året.samtliga Öresundskrafts produktionsanläggningar för el och värme är tillståndseller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Den huvudsakliga miljöpåverkan som anläggningarna har är utsläpp till luft av svavel- och kväveoxider, koldioxid samt stoft. Produktionsenheten vid Västhamnsverket har under 2009 erhållit slutliga villkor för kväveoxid. Under 2009 proveldades en mindre mängd torvpellets vid Västhamnsverket med bra resultat. Bottenaskan som uppstår efter förbränning vid Västhamnsverket är en energirik fraktion som under våren 2009 proveldades med positivt resultat vid Åkerslundsverket i Ängelholm. Ägardirektiv Öresundskrafts nuvarande ägardirektiv upprättades 2001 och justerades senast i november Direktivet klargör de övergripande målen för verksamheten ur ägarsynpunkt samt även de marknader koncernen förväntas verka på och till vilka priser och tariffer detta bör ske. De finansiella målen utgörs dels av ett soliditetsmål och dels av ett avkastningsmål. Soliditetsmålet innebär att soliditeten skall överstiga 35 % och avkastningsmålet stipulerar att avkastningen på justerat eget kapital minst skall uppgå till 10 % sett över en femårsperiod. För verksamhetsåret 2009 har Öresundskraft inte uppnått soliditetsmålet. Aktiva åtgärder för att förbättra lönsamheten i koncernen och lägre räntekostnader gjorde dock att soliditeten förbättrades till 31 % (27 %) och att avkastningen på eget kapital överträffade avkastningskravet och steg till 14,2% (5,0 %). Ägaren har enligt de uppdaterade ägardirektiven en generell förväntning om årlig utdelning motsvarande ca 45 % av resultatet efter finansnetto. Utdelning har skett enligt ägardirektiven med 104 Mkr (36). Elnätsverksamheten är prisreglerad av Statens Energimarknadsinspektion (EI) och regleringsmodellen anger ramvillkor för en långsiktigt ekonomisk uthållig nätverksamhet. Öresundskrafts nätavgifter ligger under EI:s riktvärden. I ägardirektiven anges att Öresundskraft skall ha elnäts- och fjärrvärmetariffer som understiger riksgenomsnittet. Öresundskraft uppfyller dessa krav för Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Den övergripande strategin för Öresundskraft att stärka bolagets lönsamhet enligt Kraftsamling mot Dubbelt Upp 2012 fortsätter. Vidare påbörjas investeringen i ett nytt modernt och miljövänligt kraftvärmeverk baserat på avfallsbränslen, som kommunfullmäktige i Helsingborgs stad fattade beslut om i februari Kraftvärmeverket beräknas tas i drift Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa kkr kkr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Helsingborg Dick Olsson, ordförande Yvonne Augustin, vice ordförande Sven Anders Christensson Ann-Christin Bengtsson Akram Saouan Stig Walstam Carl Mattsson Anders Östlund, verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Willard Möller, auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits Sven Borgvald, lekmannarevisor 8

10 Resultaträkning - koncernen Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i intresseföretag Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag, lämnade Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Balansräkning - koncernen Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Fallrätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Derivatfordringar Aktuella skattefordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt 274 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 26 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Derivatskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Bankräkningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

13 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 120 Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Förändring långfristiga skulder Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultat avyttring/utrangering av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank I likvida medel ingår spärrade bankmedel med kkr (28 265). 13

15 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar 9 som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

16 Balansräkning - moderföretaget Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 100 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784

årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784 KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL Sid 3 året i sammandrag Information om årsstämma 4 vd har ordet 6 återvinningsmarknaden 8 metallvärden i Lesjöfors 9 sala Bly 10 m.v. Metallvärden

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer