För ett civilsamhälle i världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett civilsamhälle i världsklass"

Transkript

1 För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012

2 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige Genom politisk påverkan, kunskapsutbyte och verksamhetstöd förbättrar vi förutsättningarna för idéburna organisationer med social inriktning och det ideella engagemanget. Medlemmar Brottsofferjourernas riksförbund, Civilförsvarsförbundet, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, ExtraKompis, Fenix, Frälsningsarmén, Frivillig vänjänst, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, Hela Människan, HOPP-riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, KFUM Sverige, Lions Clubs International, LP-verksamheten, Majblommans riksförbund, BRIS, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Sociala Missionen, Studieförbundet Vuxenskolan, Styvmorsviolen, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Svensk förening för folkhälsoarbete, Sveriges Blåbandförbund, Sveriges Frikyrkosamråd, Sveriges Invandrare Mot Narkotika, Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, Viljans frivilligcentral, Våga Värna Varandra

3 Förord Forum arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna för det civila samhället var inget undantagsår. Det var då som vi utvecklade konceptet idéburet - offentligt partnerskap utifrån grundtanken att det måste finnas finansieringsformer som inte endast utgår ifrån marknadens logik. Under 2012 intensifierade vi även våra relationer inom EU och Europa och genom vår egen ledamot i den Europeiska ekonomiska sociala kommittén (EESK) bidrog vi till ett tiotal yttranden som tog upp frågor som socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet företagande var också året då vi fortsatte vårt intensiva arbete med Överenskommelsen och bland annat arbetade för lokala överenskommelser i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under året blev även en lokal överenskommelse i Uppsala klar. Under året fyllde även Volontärbyrån 10 år och vi drev kampanjen Volontärlöftet där volontärer lovade volontärtimmar och ministrar bjöds in för att göra studiebesök hos Volontärbyrån. Både Maria Larsson, Stefan Attefall och Acko Ankarberg gjorde studiebesök och Volontärlöftet överlämnades till Nyamko Sabuni. Styrelsen för Forum idéburna organisationer med social inriktning avger härmed följande redovisning för räkenskapsåret (Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse återfinns i särskild bilaga.) 3

4 Om Forum Forum är en ideell allmännyttig förening. Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Inom ramen för detta ändamål har styrelsen beslutat att prioritera verksamhetsområdena politisk påverkan, kunskapsuppbyggnad och verksamhetsstöd. Forum har följande 90-konton: Plusgiro / Bankgiro Adressen till hemsidan är Forum har också en sida på facebook samt ett twitterkonto. Prioriteringar 2012 Under 2012 har följande prioriterats: ÖVERSYN av organisation, ekonomi och verksamhet för att säkerställa att resurserna används effektivt, samt genomförande av ett ekonomiskt uppföljningssystem kopplat till budget. ÅTGÄRDER för att vända 2011 års underskott till ett överskott. POLITISKT påverkansarbete kring offentligorganisering av frivilliga samt ideellt offentligt partnerskap (IOP). VIDAREUTVECKLA Forums arbete inom ramen för den Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittéen i EU. START av pilotverksamhet inom verksamhetsområde infrastruktur för det frivilliga arbetet Ideella Utvecklingscenter i samarbete med Luleå Stift. UTVECKLA och finansiera olika stödfunktioner för det frivilliga sociala arbetet. 4

5 Forums organisation Medlemmar Forum idéburna organisationer med social inriktning har 35 riksorganisationer som ordinarie medlemmar och 6 associerade medlemmar. Dessa representerar i sin tur cirka 9 miljoner individuella medlemskap. Vid Representantskapsmötet i maj 2012 beslöts om en stadgeändring och en namnändring. Det nya namnet är Forum idéburna organisationer med social inriktning och den nya ändamålsparagrafen lyder: Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Vid Representantskapsmötet beslutades det också om en ny fyraårig verksamhetsinriktning och i anslutning till Representantskapsmötet genomfördes konferensen Jag är inte osynlig längre. Forum har sedan något år arbetat på att förbättra kontakterna med medlemsorganisationerna. Vår målsättning är att kontakta en tredjedel av våra medlemmar och boka möten med dessa, vilket vi även gjorde under Mötena erbjuder kunskap om vad Forum arbetar med, aktuella frågor just nu men störst fokus läggs vid medlemsorganisationernas behov och svårigheter. Under 2012 tog Forum initiativ till att möta tolv medlemsorganisationer. Styrelse Styrelsen väljs vid Representantskapsmötet som genomförs vart annat år och nedan förtecknas de som valdes vid Representantskapsmötet Alla mandat är tvååriga varför hela styrelsen väljs om vid varje Representantskapsmöte. Anna Carlstedt (ordförande) IOGT-NTO David Sundén, (vice ordförande) Västerås stadsmission Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet 5

6 Carina Ohlsson, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund Ewa Melin, Fritidsforum Roland Söderberg, Svenska Kyrkan Fredrik Hedlund, Sensus Styrelseledamöterna uppbär inget arvode för sina uppdrag. Ordförande uppbär ett arvode motsvarande ett och ett halvt prisbasbelopp per år. Representantskapet valde Marie Nordström (sammankallande), Margaretha Svensson Paras och Kjell-Ove Oscarsson till valberedning. Årsmötet valde Bo Sunesson, auktoriserad revisor, och Östen Bohlin till revisorer med Åke Pettersson, auktoriserad revisor, som ersättare. Personal Den löpande verksamheten leds av generalsekreteraren. Forum hade vid årets slut åtta tillsvidare- och två visstidsanställda. De senare med mer än 50 procent tjänstgöringsgrad och med minst tre månaders anställning. Av visstidstjänsterna hör en till Överenskommelsekansliet som ingår i Forums verksamhet men som leds från den gemensamma arbetsgruppen mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna inom det sociala området. Volontärer Under året har ett tjugotal personer varit engagerade i verksamheten som volontärer. Ekonomi 2011 års förlust om cirka 1,5 miljoner kronor har vänts till ett överskott på cirka kronor. Tyvärr nådde vi inte riktigt ända fram till vårt mål om att under 2012 kunna göra ett sådan positivt resultat att vi skulle uppnå ett positivt eget kapital redan i januari Det ekonomiska målet för 2013 är att vi vid årets slut ska ha ett positivt eget kapital. Styrelsen har fattat ett långsiktigt ekonomiskt beslut om att uppdra åt generalsekreteraren att inom sju år ska Forum ha ett eget kapital motsvarande 25 procent av omsättningen

7 Verksamhetsområden Politisk påverkan Forums politiska påverkansarbete syftar till att trots det ideella engagemangets närhet till det offentliga åtagandet måste föreningslivet stå fritt och oberoende från det offentliga. Vi har fokuserat på behovet av en infrastruktur för det frivilliga arbetet exempelvis genom att få politiskt gehör för nationellt stöd till regionalt/ lokalt organiserad stödstruktur för idéburna organisationer. Det har vi gjort dels genom debattartiklar, uppvaktningar av statsråd och riksdagsledamöter och medverkan i olika debatter och dels genom vårt aktiva deltagande i arbetet med att implementera Överenskommelsen mellan Regeringen, SKL och de socialt inriktade idéburna organisationerna. Forums anställda har under 2012 deltagit i 550 externa möten. Andra prioriterade teman inom området politisk påverkan har varit; ATT inleda samtal med den politiska nivån, såväl europeisk, nationell som lokal, kring vilken roll de idéburna organisationerna kan spela i hanteringen av de framtida samhällsutmaningarna ATT problematisera det faktum att det offentliga själva börjat organisera frivilliga i sina verksamheter ATT, bland annat genom möten med utredare och huvudsekreterare i upphandlingsutredningen, få stöd för den partnerskapsmodell, Ideellt Offentligt Partnerskap, vi har utvecklat som alternativ till LOU och LOV FORUMS påverkansarbete med EU-frågor under 2012 fokuserade på vårt engagemang genom vår ledamot i EESK. Under året var Forum föredragande för ett yttrande SOC/468 om social märkning. Forums ledamot bidrog aktivt med skrivelser i ett 10-tal yttranden som behandlade relevanta frågor för Forum - som socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet. 7

8 Kunskapsuppbyggnad Inom ramen för vårt kunskapsuppbyggnadsarbete har vi arbetat med omvärldsbevakning och publicerat den i vårt nyhetsbrev som ges ut regelbundet. Vi har genomfört frukostseminarier, öppna möten, medlemsmöten och enskilda möten med olika aktörer för att ge möjlighet till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Forums personal har medverkat som talare/föreläsare/workshopledare vid mer än 150 tillfällen under Utifrån medlemsorganisationernas behov har vi under 2012 fortsatt arbeta med en arbetsgrupp kring idéburet företagande och som resulterat i en ny stödverksamhet inom Forums ram - Nytta.org. Genom den operativa verksamhet vi bedriver inom såväl Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb har vi utvecklat olika utbildningar, seminarier och utbildningsmaterial. Under 2012 har vi påbörjat arbetet med att ta fram en valplattform för Forum inför riksdagsvalet Verksamhetsstöd/verksamhetsutveckling Forum driver verksamheter som ska utgör stöd för det frivilliga sociala arbetet i Sverige. Dessa verksamheter är följande. Volontärbyrån Volontärbyrån förmedelar volontärer till frivilligorganisationerna. Under 2012 har volontärförmedlingen ökat kraftigt, framför allt vad gäller intresseanmälningar där det sedan 2010 i princip skett en dubblering av antalet. Även antalet aktiva organisationer och antalet uppdrag har ökat mycket. Vi har också sett ett ökat antal besök på vår hemsida, där antalet unika besökare ökade med 52 procent förra året. Totalt hade vi besök, vara var unika besökare. Ökningen vad gäller förmedlingen och antalet besök på hemsidan tror vi beror på ett ökat internt fokus i kontakt med organisationer samt att vi haft ett flertal kampanjer. Exempelvis vann vi SIME-non profit där priset var kr för annonsering på Aftonbladet, vi drev kampanjen Volontärlöftet, vi tog fram volontärfilmer, vi firade 10-års jubileum och hade en stark närvaro i sociala medier. 8

9 Techsoup Techsoup administrerar donationer från ett antal mjukvaruleverantörer till den idéburna sektorn. Vi startade verksamheten 18:e maj 2010 och fram till årsskiftet 2012/2013 har vi donerat programvara till ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Ideella jobb I februari övertog Forum ansvaret för Ideellajobb.se. Ideella jobb är en rekryteringsfunktion för personer som söker jobb inom den idéburna sektorn. Under 2012 har vi haft 318 betalda annonser på sajten. Nytta.org Under 2012 har vi lagt ytterligare en stödfunktion till Forum genom att vi byggt sajten Nytta.org. Det är en marknads- och marknadsföringsplats för sociala företag. Nytta.org kommer att laseras under våren Det nationella reformprogrammet Genom vår medarbetare i Bryssel, Ariane Rodert, har vi under 2012 kunnat fördjupa och intensifiera Forums stöd till medlemsorganisationerna inom ramen för framtagandet av det nationella reformprogrammet (NRP). VERKSAMHET I SIFFROR 264 organisationer har fått programvara via Techsoup 318 annonser på Ideella jobb unika besökare på volontärbyrån.org 9

10 Förstudie Under 2012 fick vi tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra förstudien Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för det frivilliga arbetet. Förstudien resulterade i ett huvudprojekt som startar i maj Projektet finansieras av Socialdepartementet. Sammantaget har verksamheten bedrivits inom ramen för ändamålet. Genom framgångarna inom såväl det politiska påverkansarbetet som den fördjupade kunskapsutvecklingen och det bredare verksamhetsstödet har Forum idéburna organisationer med social inriktning 2012 ännu mer än 2011 bidragit till att förbättra förutsättningarna för det frivilligt sociala arbetet. FORUM I SIFFROR Bildades medlemsorganisationer 6 associerade medlemmar Representerar i sin tur 9 miljoner individuella medlemskap 10

11 Verksamhetsaktiviteter Överenskommelsen Under delar av 2012 har Forums generalsekreterare, Göran Pettersson, varit tillförordnad kanslichef för Överenskommelsekansliet. Ludvig Sandberg har varit ledamot av samordningsgruppen, det vill säga den grupp som utsetts av sektorn att utgöra dialogpart i arbetet med uppföljningen av överenskommelsen mellan Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och den idéburna sektorn inom det sociala området. Ludvig Sandberg är också ledamot i den gemensamma arbetsgruppen med Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och den idéburna sektorn inom det sociala området. Forum är värdorganisation för Överenskommelsens kansli. Lokala överenskommelser Sedan starten av 2011 har Forum genom Ludvig Sandberg varit kontrakterad av Uppsala kommun att leda processen mot en lokal överenskommelse mellan föreningslivet och kommunen. Arbetet har inneburit att tillsammans med kommunen och föreningslivet hitta former för samtalet och börja identifiera vad överenskommelsen ska handla om. En bred konferens för hela föreningslivet, ett antal seminarier för ett urval av föreningsrepresentanter och kommunrepresentanter, ett stort antal arbetsmöten samt en stor korrespondens mellan olika parter är den huvudsakliga insatsen. I november 2012 blev den lokala överenskommelsen i Uppsala klar. Forum har dessutom gett stöd vid enskilda tillfällen i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Sektorsövergripande arbete Forum har varit aktiv och en av initiativorganisationerna till att stärka samverkan över hela sektorn. Forum har bland annat samarbetat med tankesmedjan Sektor 3 kring en större undersökning och en uppsatstävling för masterstudenter. Forum har också fördjupat samarbetet med Ideell Arena och Riksidrottsförbundet. 11

12 Forums Europa-arbete Forums påverkansarbete med EU-frågor under 2012 fokuserades på vårt engagemang som ledamot i Europeiska ekonomiska sociala kommittén (EESK). Under året var Forum föredragande för yttrandet SOC/468 om social märkning. Forums ledamot i EESK bidrog aktivt med skrivelser som medlem i ett tiotal yttranden som behandlade relevanta frågor för Forum, exempelvis socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet företagande. Forums ansvar inom EESK var som ledamot i EU2020-styrgruppen och styrelsemedlem i INT-sektionen (inre marknad). Forum deltog också som expert för EESK i kommissionens högnivågrupp för implementeringen av initiativet för socialt företagande vid två tillfället samt deltog på flertalet möten och konferenser som talare. Sammantaget deltog Forum i ett 100-tal europeiska möten av olika slag. För att sprida kunskap om aktuella EU-frågor och koppla EU-arbetet till svensk kontext genomfördes under året även möten i Sverige med såväl medlemmar och andra aktörer som exempelvis politiska beslutsfattare. Våra europaerfarenheter med den europeiska koden för involveringen av civilsamhället i den politiska beslutsprocessen var här centrala i erfarenhetsutbytet med kollegor i samband med EU2020-processen och det nationella reformprogrammet. EU-arbetet rapporteras dessutom löpande i Forums nyhetsbrev, rapporter, underlag samt som stöd i medlemmarnas arbete och verksamheter. Forum var under 2012 även aktiva i olika europanätverk, både som vice-ordförande i CEDAG och i samverkan med kollegor inom europaparaplyerna Social Services Europe och Social Platform. Almedalen Forum hade tillsammans med medlemsorganisationer en väldigt välbesökt dag i Almedalen. Följande programpunkter genomfördes av Forum och vi lånade även ut lokalen till Civos för deras arrangemang. 12 DET frivilliga sociala arbetets organisering FRÅN frivillig till resurs?

13 SÅ bygger vi framtidens folkrörelse Framtidsrådet Glassmingel Totalt sett besöktes dagen av mer än fyra hundra personer och särskilt uppmärksammat blev Techsoups seminarium Så bygger vi framtidens folkrörelse. De mer politiska seminarierna höll hög nivå och vi knöt företrädare från flera politiska partier allt närmre oss. Idéburet företagande På uppdrag av Forums styrelse har arbetsgruppen kring idéburet företagande fortsatt sitt arbete under Arbetsgruppens syfte är att beskriva de utmaningar av olika slag som idéburna organisationer möter då de vill starta företag. Gruppen ska också identifiera källor till kunskap inom området och sprida dessa till de organisationer som visar intresse. Under 2012 fick Forum medel beviljade av Tillväxtverket för att starta en söktjänst för idéburet företagande - så att idéburna företag blir enklare att hitta för de som eventuellt vill köpa deras tjänster. Under 2012 har därför sajten www. nytta.org byggts. Offentlignära frivilligarbete Forum har färdigställt en ansökan för att genomföra en förstudie om statistik över offentlignära frivilligarbete. Denna har förmedlats till alla parter i Överenskommelsen. Utifrån ansökan har Forum beskrivit behovet och problemet. Forum har även medverkat till ett möte med ansvarig statssekreterare för att förbereda ett positivt mottagande av ansökan. Ideellt offentligt partnerskap Forum har identifierat ett hot mot organisationernas oberoende utifrån att en alltför stor andel av finansieringen för konkret verksamhet sker på marknadsmässiga grunder - genom LOU eller LOV. Det måste finnas ett utrymme för finansieringsformer som inte utgår från marknadens logik. I syfte att visa på detta har Forum utvecklat ett koncept som kallas idéburet offentligt partnerskap. Arbetet har bedrivits som en arbetsgrupp inom Forum. Konceptet har utvecklats i samverkan med jurister 13

14 på EU-kommissionen, svenska regeringen och SKL. Forum har redovisat konceptet till den pågående offentliga utredningen om socialt ansvarstagande i upphandling och mötts av förståelse där. Konceptet har rönt ett växande intresse vilket bland annat visat sig genom förfrågningar om föreläsningar. Kommunikation Nyhetsbrev Under 2012 kom Forum ut med 21 digitala nyhetsbrev. Nyhetsbrevet hade totalt 2600 prenumeranter och baseras på mer än nyhetsposter. Den årliga utvärderingen visar på goda resultat procent anser att brevet är trovärdigt. Under året blev det även än tydligare att nyhetsflödet för sektorn har ökat ännu mer och att det finns ett stort behov av att göra omvärldsbevakningen mer kompakt och lättöverskådlig. Forums hemsida Under 2012 har Forum arbetat med att göra om hemsidan. Den nya hemsidan publicerades i början av Medialt genomslag Under 2012 har Forum på grund av personalnedskärningar inte kunnat vara lika aktiva i opinionsbildningsarbetet. Vi har under året kommit ut med 18 pressmeddelanden. Internationell medverkan Forum har under senare år blivit allt mer efterfrågade att bidra med vår kunskap vid internationella konferenser. Under 2012 fanns vi med vid internationella tillfällen i Finland, Bryssel, Brasilien, USA, Danmark, Norge, Frankrike och Irland. Fenix Maria Alsander från Forum/Volontärbyrån deltog under i Ideell Arenas Fenixprogram. Under 2012 innebar det möten och föreläsningar med Sveriges främsta forskare inom vårt fält och en studieresa till Irland och Nordirland för att möta det civila samhället i ett annat sammanhang. 14

15 Ordförandenätverk Tillsammans med Ideell Arena har Forum bjudit in och genomfört ordförandeträffar i Stockholm. Volontärbyrån Volontärbyrån arbetar med att främja och utveckla det ideella engagemanget i Sverige och gör det bland annat genom volontärförmedling, kompetensutveckling för ideella organisationer samt olika former av samarbeten med exempelvis kommuner, företag och riksorganisationer. Kontakter inom politiken Under 2012 togs flertalet politiker- och tjänstemannakontakter. Ministrar och tjänstemän bjöds bland annat in till Volontärbyråns tioårsdag och vi drev kampanjen Volontärlöftet som innebar att volontärer lovade volontärtimmar och ministrar bjöds in för att göra studiebesök hos Volontärbyrån. Resultatet av detta arbete blev framför allt följande: möte och studiebesök med Maria Larsson/Stefan Attefall/ Acko Ankarberg, möte och överlämnade av Volontärlöftet till Nyamko Sabuni, ett inbokat möte med Erik Ullenhag till 2013, möte med Nyamko Sabunis statssekreterare Maria Arnholm och deltagande från Göran Holmström, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, på Volontärbyråns tioårsdag. I alla dessa kontakter har frågan om stödstruktur lyfts och vi bedömer att vi i flertalet kontakter har fått en ökad förståelse av ett sådant behov. Vi tror även att vi fått möjlighet att träffa flertalet ministrar för att vi har försökt att skräddarsy förfrågningarna utifrån deras ansvarsområden och vi har exempelvis erbjudit studiebesök hos oss i kombination med en organisation som verkar inom deras ansvarsområden. Slutsatsen för året är att det har skett en ökad förståelse för stödstrukturfrågan, men att det behövs fortsatt långa processer och att det tar tid att förankra frågan. Webben och support Under 2012 utvecklade Volontärbyrån ett administrationsverktyg för volontärsamordnare med ett flertal nya funktioner och med ett enklare 15

16 gränssnitt. Det är nu exempelvis enklare att lägga ut uppdrag, att ha kontakt med volontärerna och få statistik. Vi har dessutom skapat en engelsk sektion där det finns möjlighet för volontärer att söka engelska uppdrag och för organisationer att få engelsktalande volontärer. Även supporten, före detta coachningen, har utvecklats under året. För att säkra och skapa en mer enhetlig support till organisationerna har vi utvecklat vår manual samt haft flertalet interna utvecklingsmöten. En reflektion är att supporten under 2012 tagit mer tid då det kommit in fler uppdrag och organisationer samt att vi numer granskar och godkänner volontäruppdrag och svarar på frågor även på engelska. Kommunsamarbeten Volontärbyrån har under året haft samarbeten med tre kommuner: Stockholm, Uppsala och Västerås. Samarbetena ser lite olika ut. I Stockholm och Uppsala har vi ett fysiskt kontor medan vi i Västerås jobbar på distans med fysisk närvaro några dagar per år. I Stockholm märker vi av ett ökat intresse för volontärförmedlingen (framför allt en stor ökning av intresseanmälningar) samt ökat intresse och tryck på kompentenshöjande aktiviteter för de ideella organisationerna. Under 2012 hade vi nio utbildningsaktiviteter med totalt 260 deltagare. Vi driver även ett nätverk för volontärsamordnare, där deltagandet och antalet personer har ökat. I Uppsala upplever vi att fler och fler personer och organisationer upptäcker Volontärbyrån. Vi upplever även att vi har nått fler idrotts-och kulturföreningar i år, vilket lett till en ökad bredd av uppdrag för volontärer. I Uppsala var vi också med och arrangerade en ny mässa: Engagemangsmässan, vilket gav positiva kontakter. I Västerås är en utmaning för oss att vi primärt jobbar på distans. Det gäller då att hitta aktiviteter som når många när vi är på plats. Positivt är att vi ser ett ökat intresse för volontärförmedlingen samt att vi också upplever ett större intresse för att träffa oss när vi har aktiviteter i Västerås. Vi har under året exempelvis genomfört kortare frukostseminarier och afterworks, vilket har gett god respons. 16

17 Finansiering Att hitta en grundfinansiering för Volontärbyrån är fortfarande en utmaning. Vi strävar efter att ha stöd från olika parter: regering, kommuner, företag, myndigheter och stiftelser. De pengar Volontärbyrån får in är till stor del öronmärkta till specifika projekt eller uppdrag. Vi tror att en grundfinansiering primärt kan komma från statligt håll och under 2012 fortsatte vi att jobba för det bland annat via möten med ministrar och tjänstemän. Utbildning Under året har vi satsat på att utveckla och systematisera våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial. I och med projektet Ideell Mångfald tog vi exempelvis fram en ny idéskrift om hur ideella organisationer kan nå ökad mångfald. Vi har under året genomfört 29 utbildningsinsatser med 605 deltagare samt 100 möten med organisationer med det primära syftet att stödja dem i deras arbete med volontärer. Utöver detta har vi drivit ett volontärsamordnarnätverk på facebook med drygt 100 deltagare och ett fysiskt volontärsamordnarnätverk i Stockholm med ett 20-tal deltagare. Vi upplever ett ökat intresse från organisationer för kompetenshöjande aktiviteter. Med ökade resurser skulle vi kunna utveckla denna del mer. Vi har också skickat ut sammanlagt 27 nyhetsbrev till 3200 volontärsamordnare. Vi har även sammanställt och spridit Volontärbarometern - vår årliga undersökning om vad volontärer får ut av sitt engagemang. Organisationssamarbeten Under 2012 har vi haft fördjupade samarbeten med Svenska kyrkan/ Ideellt Forum och IOGT-NTO. Samarbetena innebär primärt att vi har skräddarsytt en portal för respektive organisation dit enbart deras uppdrag flödar. För Svenska kyrkan/ideellt Forum har vi också genomfört två seminarier. Framförallt vad gäller Svenska kyrkan har det skett en stor ökning gällande antalet intresseanmälningar till församlingarnas uppdrag under I samband med granskning och support märker vi också att församlingarnas uppdrag ofta är välformulerade, vilket kan bero på att många församlingar har genomgått arbetslagsutbildningar 17

18 och utbildning kring idealitet och frivillighet. Volontärbyrån har under året fortsatt sitt samarbete med Astra Zeneca som huvudpartner. Bland annat har företagets medarbetare genomfört åtta volontäruppdrag i grupp åt bland andra Ersta Diakoni, Tjejhuset och BRIS. Volontärbyrån har under 2012 inlett samarbeten med två andra större företag med syftet att stödja och uppmuntra medarbetarnas ideella engagemang - främst genom anpassade versioner av Volontärbyråns volontärförmedling. Volontärbyrån märker av ett ökat intresse från näringslivet att aktivt engagera sig i samhället samt att fördjupa befintliga samarbeten med ideella organisationer. Vi arbetar med att främja en ökad förståelse de olika sektorerna emellan. Techsoup Techsoup fortsatte att utveckla sin verksamhet under året och behövde även delvis lägga om verksamheten. Skälet till detta var att intäkterna minskade under våren. Därför behövdes mer resurser läggas på kärnfunktionen, så att donationsverksamheten var så lyckosam som möjligt. Vår populära satsning Onsdagssupporten, där ideella organisationer kan få omvärldsbevakning- och kunskapshöjning i IT-frågor på ett sätt som passar ideella organisationer, fick därför läggas på is och mer resurser lades på marknadsföring och partnerskap. Verksamheten var trots denna nedgång lyckosam. Vi hjälpte organisationer att få programvara och hårdvara till ett värde av miljoner svenska kronor. 1 Det gav Techsoup en intäkt på strax under en miljon kronor. Nya programvaror Under året lanserade vi en ny företagspartner, Cisco, som donerar fasta och trådlösa nätverk av hög kvalitet och prestanda. Det är ett begränsat åtagande från Cisco som är omgärdat av vissa extra godkännandeprocesser för att organisationerna ska kunna ta del av erbjudandet. En handfull organisationer har kunnat utveckla sin verksamhet tack vare detta. 1 Värdet på programmen mäts efter amerikanskt listpris som inte tar hänsyn till att lokala språkversioner är dyrare än engelska program. Därför är detta värde satt inom ett uppskattat intervall. 18

19 Microsoft inledde under senare delen av året en nylansering av sitt produktutbud, med start av det nya operativsystemet Windows 8 och därefter serverprogram och andra program. Denna lansering fortsatte in över verksamhetsåret 2013 och är svår att i dagsläget bedöma effekterna av. Direkt efter lanseringen fick vi dock många förfrågningar om det nya programmet. En effekt av att Microsoft bjuder på fria uppgraderingar av programmet två år efter beställningsdatum har dock effekten att försäljningstopparna mattas något och sker över längre tid. Avslutningsvis några siffror. Under 2012 genomfördes 374 donationer, 255 organisationer skapade nya konton och 83 procent av alla nyregistrerade organisationer lade minst en beställning. 48 procent av alla organisationer har gjort minst två beställningar. En förstabeställning omfattar i genonomsnitt 17,6 produkter medan följande beställningar omfattar i genomsnitt 9 produkter. Vare nyregistrerad organisation ger i genomsnitt 2900 kronor i intäkt. ÅRET I SIFFROR Forums personal har agerat föreläsare/ talare/workshopsledare vid minst 150 tillfällen Forum har deltagit i 100 europeiska möten 605 personar har utbildats av Volontärbyrån 6453 produkter har donerats via Techsoup 6000 volontäruppdrag har förmedlats via Volontärbyrån 19

20 FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING HANTVERKARGATAN 3F STOCKHOLM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29 1 Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29 2 Protokoll Representantskapsmötet den 29/5 2008 Art: Representantskap för Forum för Frivilligt Socialt Arbete Tid: 29/5 2008,

Läs mer

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning 2013-2016 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild 1... 4 Framtidsbild

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Ett civilsamhälle i världsklass. Samhället är större än staten och marknaden

Ett civilsamhälle i världsklass. Samhället är större än staten och marknaden Ett civilsamhälle i världsklass Samhället är större än staten och marknaden Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Frivillighet Tre länder Tre kommuner

Frivillighet Tre länder Tre kommuner Frivillighet Tre länder Tre kommuner Bakgrund Samverkan kring barn och unga 2008: Nystart för samverkansarbetet 2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i. För

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG BOM BOM BOM) FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL Portland Taiko INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG EN SCENARIOKONFERENS ÖVER TRE DAGAR ÄR DU EN AV VÅRA FRAMTIDSSPANARE? Där passionen utvecklar.

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL

MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL att leda HR-arbete i ideella organisationer EN KURS I TVÅ AVSNITT för arbetsgivare i ideella organisationer 27-29 augusti 8-10 oktober Där passionen utvecklar. MED UPPDRAGET

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer