För ett civilsamhälle i världsklass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett civilsamhälle i världsklass"

Transkript

1 För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012

2 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige Genom politisk påverkan, kunskapsutbyte och verksamhetstöd förbättrar vi förutsättningarna för idéburna organisationer med social inriktning och det ideella engagemanget. Medlemmar Brottsofferjourernas riksförbund, Civilförsvarsförbundet, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, ExtraKompis, Fenix, Frälsningsarmén, Frivillig vänjänst, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, Hela Människan, HOPP-riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, KFUM Sverige, Lions Clubs International, LP-verksamheten, Majblommans riksförbund, BRIS, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Sociala Missionen, Studieförbundet Vuxenskolan, Styvmorsviolen, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Svensk förening för folkhälsoarbete, Sveriges Blåbandförbund, Sveriges Frikyrkosamråd, Sveriges Invandrare Mot Narkotika, Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, Viljans frivilligcentral, Våga Värna Varandra

3 Förord Forum arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna för det civila samhället var inget undantagsår. Det var då som vi utvecklade konceptet idéburet - offentligt partnerskap utifrån grundtanken att det måste finnas finansieringsformer som inte endast utgår ifrån marknadens logik. Under 2012 intensifierade vi även våra relationer inom EU och Europa och genom vår egen ledamot i den Europeiska ekonomiska sociala kommittén (EESK) bidrog vi till ett tiotal yttranden som tog upp frågor som socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet företagande var också året då vi fortsatte vårt intensiva arbete med Överenskommelsen och bland annat arbetade för lokala överenskommelser i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under året blev även en lokal överenskommelse i Uppsala klar. Under året fyllde även Volontärbyrån 10 år och vi drev kampanjen Volontärlöftet där volontärer lovade volontärtimmar och ministrar bjöds in för att göra studiebesök hos Volontärbyrån. Både Maria Larsson, Stefan Attefall och Acko Ankarberg gjorde studiebesök och Volontärlöftet överlämnades till Nyamko Sabuni. Styrelsen för Forum idéburna organisationer med social inriktning avger härmed följande redovisning för räkenskapsåret (Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse återfinns i särskild bilaga.) 3

4 Om Forum Forum är en ideell allmännyttig förening. Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Inom ramen för detta ändamål har styrelsen beslutat att prioritera verksamhetsområdena politisk påverkan, kunskapsuppbyggnad och verksamhetsstöd. Forum har följande 90-konton: Plusgiro / Bankgiro Adressen till hemsidan är Forum har också en sida på facebook samt ett twitterkonto. Prioriteringar 2012 Under 2012 har följande prioriterats: ÖVERSYN av organisation, ekonomi och verksamhet för att säkerställa att resurserna används effektivt, samt genomförande av ett ekonomiskt uppföljningssystem kopplat till budget. ÅTGÄRDER för att vända 2011 års underskott till ett överskott. POLITISKT påverkansarbete kring offentligorganisering av frivilliga samt ideellt offentligt partnerskap (IOP). VIDAREUTVECKLA Forums arbete inom ramen för den Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittéen i EU. START av pilotverksamhet inom verksamhetsområde infrastruktur för det frivilliga arbetet Ideella Utvecklingscenter i samarbete med Luleå Stift. UTVECKLA och finansiera olika stödfunktioner för det frivilliga sociala arbetet. 4

5 Forums organisation Medlemmar Forum idéburna organisationer med social inriktning har 35 riksorganisationer som ordinarie medlemmar och 6 associerade medlemmar. Dessa representerar i sin tur cirka 9 miljoner individuella medlemskap. Vid Representantskapsmötet i maj 2012 beslöts om en stadgeändring och en namnändring. Det nya namnet är Forum idéburna organisationer med social inriktning och den nya ändamålsparagrafen lyder: Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Vid Representantskapsmötet beslutades det också om en ny fyraårig verksamhetsinriktning och i anslutning till Representantskapsmötet genomfördes konferensen Jag är inte osynlig längre. Forum har sedan något år arbetat på att förbättra kontakterna med medlemsorganisationerna. Vår målsättning är att kontakta en tredjedel av våra medlemmar och boka möten med dessa, vilket vi även gjorde under Mötena erbjuder kunskap om vad Forum arbetar med, aktuella frågor just nu men störst fokus läggs vid medlemsorganisationernas behov och svårigheter. Under 2012 tog Forum initiativ till att möta tolv medlemsorganisationer. Styrelse Styrelsen väljs vid Representantskapsmötet som genomförs vart annat år och nedan förtecknas de som valdes vid Representantskapsmötet Alla mandat är tvååriga varför hela styrelsen väljs om vid varje Representantskapsmöte. Anna Carlstedt (ordförande) IOGT-NTO David Sundén, (vice ordförande) Västerås stadsmission Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet 5

6 Carina Ohlsson, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund Ewa Melin, Fritidsforum Roland Söderberg, Svenska Kyrkan Fredrik Hedlund, Sensus Styrelseledamöterna uppbär inget arvode för sina uppdrag. Ordförande uppbär ett arvode motsvarande ett och ett halvt prisbasbelopp per år. Representantskapet valde Marie Nordström (sammankallande), Margaretha Svensson Paras och Kjell-Ove Oscarsson till valberedning. Årsmötet valde Bo Sunesson, auktoriserad revisor, och Östen Bohlin till revisorer med Åke Pettersson, auktoriserad revisor, som ersättare. Personal Den löpande verksamheten leds av generalsekreteraren. Forum hade vid årets slut åtta tillsvidare- och två visstidsanställda. De senare med mer än 50 procent tjänstgöringsgrad och med minst tre månaders anställning. Av visstidstjänsterna hör en till Överenskommelsekansliet som ingår i Forums verksamhet men som leds från den gemensamma arbetsgruppen mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna inom det sociala området. Volontärer Under året har ett tjugotal personer varit engagerade i verksamheten som volontärer. Ekonomi 2011 års förlust om cirka 1,5 miljoner kronor har vänts till ett överskott på cirka kronor. Tyvärr nådde vi inte riktigt ända fram till vårt mål om att under 2012 kunna göra ett sådan positivt resultat att vi skulle uppnå ett positivt eget kapital redan i januari Det ekonomiska målet för 2013 är att vi vid årets slut ska ha ett positivt eget kapital. Styrelsen har fattat ett långsiktigt ekonomiskt beslut om att uppdra åt generalsekreteraren att inom sju år ska Forum ha ett eget kapital motsvarande 25 procent av omsättningen

7 Verksamhetsområden Politisk påverkan Forums politiska påverkansarbete syftar till att trots det ideella engagemangets närhet till det offentliga åtagandet måste föreningslivet stå fritt och oberoende från det offentliga. Vi har fokuserat på behovet av en infrastruktur för det frivilliga arbetet exempelvis genom att få politiskt gehör för nationellt stöd till regionalt/ lokalt organiserad stödstruktur för idéburna organisationer. Det har vi gjort dels genom debattartiklar, uppvaktningar av statsråd och riksdagsledamöter och medverkan i olika debatter och dels genom vårt aktiva deltagande i arbetet med att implementera Överenskommelsen mellan Regeringen, SKL och de socialt inriktade idéburna organisationerna. Forums anställda har under 2012 deltagit i 550 externa möten. Andra prioriterade teman inom området politisk påverkan har varit; ATT inleda samtal med den politiska nivån, såväl europeisk, nationell som lokal, kring vilken roll de idéburna organisationerna kan spela i hanteringen av de framtida samhällsutmaningarna ATT problematisera det faktum att det offentliga själva börjat organisera frivilliga i sina verksamheter ATT, bland annat genom möten med utredare och huvudsekreterare i upphandlingsutredningen, få stöd för den partnerskapsmodell, Ideellt Offentligt Partnerskap, vi har utvecklat som alternativ till LOU och LOV FORUMS påverkansarbete med EU-frågor under 2012 fokuserade på vårt engagemang genom vår ledamot i EESK. Under året var Forum föredragande för ett yttrande SOC/468 om social märkning. Forums ledamot bidrog aktivt med skrivelser i ett 10-tal yttranden som behandlade relevanta frågor för Forum - som socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet. 7

8 Kunskapsuppbyggnad Inom ramen för vårt kunskapsuppbyggnadsarbete har vi arbetat med omvärldsbevakning och publicerat den i vårt nyhetsbrev som ges ut regelbundet. Vi har genomfört frukostseminarier, öppna möten, medlemsmöten och enskilda möten med olika aktörer för att ge möjlighet till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Forums personal har medverkat som talare/föreläsare/workshopledare vid mer än 150 tillfällen under Utifrån medlemsorganisationernas behov har vi under 2012 fortsatt arbeta med en arbetsgrupp kring idéburet företagande och som resulterat i en ny stödverksamhet inom Forums ram - Nytta.org. Genom den operativa verksamhet vi bedriver inom såväl Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb har vi utvecklat olika utbildningar, seminarier och utbildningsmaterial. Under 2012 har vi påbörjat arbetet med att ta fram en valplattform för Forum inför riksdagsvalet Verksamhetsstöd/verksamhetsutveckling Forum driver verksamheter som ska utgör stöd för det frivilliga sociala arbetet i Sverige. Dessa verksamheter är följande. Volontärbyrån Volontärbyrån förmedelar volontärer till frivilligorganisationerna. Under 2012 har volontärförmedlingen ökat kraftigt, framför allt vad gäller intresseanmälningar där det sedan 2010 i princip skett en dubblering av antalet. Även antalet aktiva organisationer och antalet uppdrag har ökat mycket. Vi har också sett ett ökat antal besök på vår hemsida, där antalet unika besökare ökade med 52 procent förra året. Totalt hade vi besök, vara var unika besökare. Ökningen vad gäller förmedlingen och antalet besök på hemsidan tror vi beror på ett ökat internt fokus i kontakt med organisationer samt att vi haft ett flertal kampanjer. Exempelvis vann vi SIME-non profit där priset var kr för annonsering på Aftonbladet, vi drev kampanjen Volontärlöftet, vi tog fram volontärfilmer, vi firade 10-års jubileum och hade en stark närvaro i sociala medier. 8

9 Techsoup Techsoup administrerar donationer från ett antal mjukvaruleverantörer till den idéburna sektorn. Vi startade verksamheten 18:e maj 2010 och fram till årsskiftet 2012/2013 har vi donerat programvara till ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Ideella jobb I februari övertog Forum ansvaret för Ideellajobb.se. Ideella jobb är en rekryteringsfunktion för personer som söker jobb inom den idéburna sektorn. Under 2012 har vi haft 318 betalda annonser på sajten. Nytta.org Under 2012 har vi lagt ytterligare en stödfunktion till Forum genom att vi byggt sajten Nytta.org. Det är en marknads- och marknadsföringsplats för sociala företag. Nytta.org kommer att laseras under våren Det nationella reformprogrammet Genom vår medarbetare i Bryssel, Ariane Rodert, har vi under 2012 kunnat fördjupa och intensifiera Forums stöd till medlemsorganisationerna inom ramen för framtagandet av det nationella reformprogrammet (NRP). VERKSAMHET I SIFFROR 264 organisationer har fått programvara via Techsoup 318 annonser på Ideella jobb unika besökare på volontärbyrån.org 9

10 Förstudie Under 2012 fick vi tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra förstudien Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för det frivilliga arbetet. Förstudien resulterade i ett huvudprojekt som startar i maj Projektet finansieras av Socialdepartementet. Sammantaget har verksamheten bedrivits inom ramen för ändamålet. Genom framgångarna inom såväl det politiska påverkansarbetet som den fördjupade kunskapsutvecklingen och det bredare verksamhetsstödet har Forum idéburna organisationer med social inriktning 2012 ännu mer än 2011 bidragit till att förbättra förutsättningarna för det frivilligt sociala arbetet. FORUM I SIFFROR Bildades medlemsorganisationer 6 associerade medlemmar Representerar i sin tur 9 miljoner individuella medlemskap 10

11 Verksamhetsaktiviteter Överenskommelsen Under delar av 2012 har Forums generalsekreterare, Göran Pettersson, varit tillförordnad kanslichef för Överenskommelsekansliet. Ludvig Sandberg har varit ledamot av samordningsgruppen, det vill säga den grupp som utsetts av sektorn att utgöra dialogpart i arbetet med uppföljningen av överenskommelsen mellan Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och den idéburna sektorn inom det sociala området. Ludvig Sandberg är också ledamot i den gemensamma arbetsgruppen med Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och den idéburna sektorn inom det sociala området. Forum är värdorganisation för Överenskommelsens kansli. Lokala överenskommelser Sedan starten av 2011 har Forum genom Ludvig Sandberg varit kontrakterad av Uppsala kommun att leda processen mot en lokal överenskommelse mellan föreningslivet och kommunen. Arbetet har inneburit att tillsammans med kommunen och föreningslivet hitta former för samtalet och börja identifiera vad överenskommelsen ska handla om. En bred konferens för hela föreningslivet, ett antal seminarier för ett urval av föreningsrepresentanter och kommunrepresentanter, ett stort antal arbetsmöten samt en stor korrespondens mellan olika parter är den huvudsakliga insatsen. I november 2012 blev den lokala överenskommelsen i Uppsala klar. Forum har dessutom gett stöd vid enskilda tillfällen i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Sektorsövergripande arbete Forum har varit aktiv och en av initiativorganisationerna till att stärka samverkan över hela sektorn. Forum har bland annat samarbetat med tankesmedjan Sektor 3 kring en större undersökning och en uppsatstävling för masterstudenter. Forum har också fördjupat samarbetet med Ideell Arena och Riksidrottsförbundet. 11

12 Forums Europa-arbete Forums påverkansarbete med EU-frågor under 2012 fokuserades på vårt engagemang som ledamot i Europeiska ekonomiska sociala kommittén (EESK). Under året var Forum föredragande för yttrandet SOC/468 om social märkning. Forums ledamot i EESK bidrog aktivt med skrivelser som medlem i ett tiotal yttranden som behandlade relevanta frågor för Forum, exempelvis socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet företagande. Forums ansvar inom EESK var som ledamot i EU2020-styrgruppen och styrelsemedlem i INT-sektionen (inre marknad). Forum deltog också som expert för EESK i kommissionens högnivågrupp för implementeringen av initiativet för socialt företagande vid två tillfället samt deltog på flertalet möten och konferenser som talare. Sammantaget deltog Forum i ett 100-tal europeiska möten av olika slag. För att sprida kunskap om aktuella EU-frågor och koppla EU-arbetet till svensk kontext genomfördes under året även möten i Sverige med såväl medlemmar och andra aktörer som exempelvis politiska beslutsfattare. Våra europaerfarenheter med den europeiska koden för involveringen av civilsamhället i den politiska beslutsprocessen var här centrala i erfarenhetsutbytet med kollegor i samband med EU2020-processen och det nationella reformprogrammet. EU-arbetet rapporteras dessutom löpande i Forums nyhetsbrev, rapporter, underlag samt som stöd i medlemmarnas arbete och verksamheter. Forum var under 2012 även aktiva i olika europanätverk, både som vice-ordförande i CEDAG och i samverkan med kollegor inom europaparaplyerna Social Services Europe och Social Platform. Almedalen Forum hade tillsammans med medlemsorganisationer en väldigt välbesökt dag i Almedalen. Följande programpunkter genomfördes av Forum och vi lånade även ut lokalen till Civos för deras arrangemang. 12 DET frivilliga sociala arbetets organisering FRÅN frivillig till resurs?

13 SÅ bygger vi framtidens folkrörelse Framtidsrådet Glassmingel Totalt sett besöktes dagen av mer än fyra hundra personer och särskilt uppmärksammat blev Techsoups seminarium Så bygger vi framtidens folkrörelse. De mer politiska seminarierna höll hög nivå och vi knöt företrädare från flera politiska partier allt närmre oss. Idéburet företagande På uppdrag av Forums styrelse har arbetsgruppen kring idéburet företagande fortsatt sitt arbete under Arbetsgruppens syfte är att beskriva de utmaningar av olika slag som idéburna organisationer möter då de vill starta företag. Gruppen ska också identifiera källor till kunskap inom området och sprida dessa till de organisationer som visar intresse. Under 2012 fick Forum medel beviljade av Tillväxtverket för att starta en söktjänst för idéburet företagande - så att idéburna företag blir enklare att hitta för de som eventuellt vill köpa deras tjänster. Under 2012 har därför sajten www. nytta.org byggts. Offentlignära frivilligarbete Forum har färdigställt en ansökan för att genomföra en förstudie om statistik över offentlignära frivilligarbete. Denna har förmedlats till alla parter i Överenskommelsen. Utifrån ansökan har Forum beskrivit behovet och problemet. Forum har även medverkat till ett möte med ansvarig statssekreterare för att förbereda ett positivt mottagande av ansökan. Ideellt offentligt partnerskap Forum har identifierat ett hot mot organisationernas oberoende utifrån att en alltför stor andel av finansieringen för konkret verksamhet sker på marknadsmässiga grunder - genom LOU eller LOV. Det måste finnas ett utrymme för finansieringsformer som inte utgår från marknadens logik. I syfte att visa på detta har Forum utvecklat ett koncept som kallas idéburet offentligt partnerskap. Arbetet har bedrivits som en arbetsgrupp inom Forum. Konceptet har utvecklats i samverkan med jurister 13

14 på EU-kommissionen, svenska regeringen och SKL. Forum har redovisat konceptet till den pågående offentliga utredningen om socialt ansvarstagande i upphandling och mötts av förståelse där. Konceptet har rönt ett växande intresse vilket bland annat visat sig genom förfrågningar om föreläsningar. Kommunikation Nyhetsbrev Under 2012 kom Forum ut med 21 digitala nyhetsbrev. Nyhetsbrevet hade totalt 2600 prenumeranter och baseras på mer än nyhetsposter. Den årliga utvärderingen visar på goda resultat procent anser att brevet är trovärdigt. Under året blev det även än tydligare att nyhetsflödet för sektorn har ökat ännu mer och att det finns ett stort behov av att göra omvärldsbevakningen mer kompakt och lättöverskådlig. Forums hemsida Under 2012 har Forum arbetat med att göra om hemsidan. Den nya hemsidan publicerades i början av Medialt genomslag Under 2012 har Forum på grund av personalnedskärningar inte kunnat vara lika aktiva i opinionsbildningsarbetet. Vi har under året kommit ut med 18 pressmeddelanden. Internationell medverkan Forum har under senare år blivit allt mer efterfrågade att bidra med vår kunskap vid internationella konferenser. Under 2012 fanns vi med vid internationella tillfällen i Finland, Bryssel, Brasilien, USA, Danmark, Norge, Frankrike och Irland. Fenix Maria Alsander från Forum/Volontärbyrån deltog under i Ideell Arenas Fenixprogram. Under 2012 innebar det möten och föreläsningar med Sveriges främsta forskare inom vårt fält och en studieresa till Irland och Nordirland för att möta det civila samhället i ett annat sammanhang. 14

15 Ordförandenätverk Tillsammans med Ideell Arena har Forum bjudit in och genomfört ordförandeträffar i Stockholm. Volontärbyrån Volontärbyrån arbetar med att främja och utveckla det ideella engagemanget i Sverige och gör det bland annat genom volontärförmedling, kompetensutveckling för ideella organisationer samt olika former av samarbeten med exempelvis kommuner, företag och riksorganisationer. Kontakter inom politiken Under 2012 togs flertalet politiker- och tjänstemannakontakter. Ministrar och tjänstemän bjöds bland annat in till Volontärbyråns tioårsdag och vi drev kampanjen Volontärlöftet som innebar att volontärer lovade volontärtimmar och ministrar bjöds in för att göra studiebesök hos Volontärbyrån. Resultatet av detta arbete blev framför allt följande: möte och studiebesök med Maria Larsson/Stefan Attefall/ Acko Ankarberg, möte och överlämnade av Volontärlöftet till Nyamko Sabuni, ett inbokat möte med Erik Ullenhag till 2013, möte med Nyamko Sabunis statssekreterare Maria Arnholm och deltagande från Göran Holmström, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, på Volontärbyråns tioårsdag. I alla dessa kontakter har frågan om stödstruktur lyfts och vi bedömer att vi i flertalet kontakter har fått en ökad förståelse av ett sådant behov. Vi tror även att vi fått möjlighet att träffa flertalet ministrar för att vi har försökt att skräddarsy förfrågningarna utifrån deras ansvarsområden och vi har exempelvis erbjudit studiebesök hos oss i kombination med en organisation som verkar inom deras ansvarsområden. Slutsatsen för året är att det har skett en ökad förståelse för stödstrukturfrågan, men att det behövs fortsatt långa processer och att det tar tid att förankra frågan. Webben och support Under 2012 utvecklade Volontärbyrån ett administrationsverktyg för volontärsamordnare med ett flertal nya funktioner och med ett enklare 15

16 gränssnitt. Det är nu exempelvis enklare att lägga ut uppdrag, att ha kontakt med volontärerna och få statistik. Vi har dessutom skapat en engelsk sektion där det finns möjlighet för volontärer att söka engelska uppdrag och för organisationer att få engelsktalande volontärer. Även supporten, före detta coachningen, har utvecklats under året. För att säkra och skapa en mer enhetlig support till organisationerna har vi utvecklat vår manual samt haft flertalet interna utvecklingsmöten. En reflektion är att supporten under 2012 tagit mer tid då det kommit in fler uppdrag och organisationer samt att vi numer granskar och godkänner volontäruppdrag och svarar på frågor även på engelska. Kommunsamarbeten Volontärbyrån har under året haft samarbeten med tre kommuner: Stockholm, Uppsala och Västerås. Samarbetena ser lite olika ut. I Stockholm och Uppsala har vi ett fysiskt kontor medan vi i Västerås jobbar på distans med fysisk närvaro några dagar per år. I Stockholm märker vi av ett ökat intresse för volontärförmedlingen (framför allt en stor ökning av intresseanmälningar) samt ökat intresse och tryck på kompentenshöjande aktiviteter för de ideella organisationerna. Under 2012 hade vi nio utbildningsaktiviteter med totalt 260 deltagare. Vi driver även ett nätverk för volontärsamordnare, där deltagandet och antalet personer har ökat. I Uppsala upplever vi att fler och fler personer och organisationer upptäcker Volontärbyrån. Vi upplever även att vi har nått fler idrotts-och kulturföreningar i år, vilket lett till en ökad bredd av uppdrag för volontärer. I Uppsala var vi också med och arrangerade en ny mässa: Engagemangsmässan, vilket gav positiva kontakter. I Västerås är en utmaning för oss att vi primärt jobbar på distans. Det gäller då att hitta aktiviteter som når många när vi är på plats. Positivt är att vi ser ett ökat intresse för volontärförmedlingen samt att vi också upplever ett större intresse för att träffa oss när vi har aktiviteter i Västerås. Vi har under året exempelvis genomfört kortare frukostseminarier och afterworks, vilket har gett god respons. 16

17 Finansiering Att hitta en grundfinansiering för Volontärbyrån är fortfarande en utmaning. Vi strävar efter att ha stöd från olika parter: regering, kommuner, företag, myndigheter och stiftelser. De pengar Volontärbyrån får in är till stor del öronmärkta till specifika projekt eller uppdrag. Vi tror att en grundfinansiering primärt kan komma från statligt håll och under 2012 fortsatte vi att jobba för det bland annat via möten med ministrar och tjänstemän. Utbildning Under året har vi satsat på att utveckla och systematisera våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial. I och med projektet Ideell Mångfald tog vi exempelvis fram en ny idéskrift om hur ideella organisationer kan nå ökad mångfald. Vi har under året genomfört 29 utbildningsinsatser med 605 deltagare samt 100 möten med organisationer med det primära syftet att stödja dem i deras arbete med volontärer. Utöver detta har vi drivit ett volontärsamordnarnätverk på facebook med drygt 100 deltagare och ett fysiskt volontärsamordnarnätverk i Stockholm med ett 20-tal deltagare. Vi upplever ett ökat intresse från organisationer för kompetenshöjande aktiviteter. Med ökade resurser skulle vi kunna utveckla denna del mer. Vi har också skickat ut sammanlagt 27 nyhetsbrev till 3200 volontärsamordnare. Vi har även sammanställt och spridit Volontärbarometern - vår årliga undersökning om vad volontärer får ut av sitt engagemang. Organisationssamarbeten Under 2012 har vi haft fördjupade samarbeten med Svenska kyrkan/ Ideellt Forum och IOGT-NTO. Samarbetena innebär primärt att vi har skräddarsytt en portal för respektive organisation dit enbart deras uppdrag flödar. För Svenska kyrkan/ideellt Forum har vi också genomfört två seminarier. Framförallt vad gäller Svenska kyrkan har det skett en stor ökning gällande antalet intresseanmälningar till församlingarnas uppdrag under I samband med granskning och support märker vi också att församlingarnas uppdrag ofta är välformulerade, vilket kan bero på att många församlingar har genomgått arbetslagsutbildningar 17

18 och utbildning kring idealitet och frivillighet. Volontärbyrån har under året fortsatt sitt samarbete med Astra Zeneca som huvudpartner. Bland annat har företagets medarbetare genomfört åtta volontäruppdrag i grupp åt bland andra Ersta Diakoni, Tjejhuset och BRIS. Volontärbyrån har under 2012 inlett samarbeten med två andra större företag med syftet att stödja och uppmuntra medarbetarnas ideella engagemang - främst genom anpassade versioner av Volontärbyråns volontärförmedling. Volontärbyrån märker av ett ökat intresse från näringslivet att aktivt engagera sig i samhället samt att fördjupa befintliga samarbeten med ideella organisationer. Vi arbetar med att främja en ökad förståelse de olika sektorerna emellan. Techsoup Techsoup fortsatte att utveckla sin verksamhet under året och behövde även delvis lägga om verksamheten. Skälet till detta var att intäkterna minskade under våren. Därför behövdes mer resurser läggas på kärnfunktionen, så att donationsverksamheten var så lyckosam som möjligt. Vår populära satsning Onsdagssupporten, där ideella organisationer kan få omvärldsbevakning- och kunskapshöjning i IT-frågor på ett sätt som passar ideella organisationer, fick därför läggas på is och mer resurser lades på marknadsföring och partnerskap. Verksamheten var trots denna nedgång lyckosam. Vi hjälpte organisationer att få programvara och hårdvara till ett värde av miljoner svenska kronor. 1 Det gav Techsoup en intäkt på strax under en miljon kronor. Nya programvaror Under året lanserade vi en ny företagspartner, Cisco, som donerar fasta och trådlösa nätverk av hög kvalitet och prestanda. Det är ett begränsat åtagande från Cisco som är omgärdat av vissa extra godkännandeprocesser för att organisationerna ska kunna ta del av erbjudandet. En handfull organisationer har kunnat utveckla sin verksamhet tack vare detta. 1 Värdet på programmen mäts efter amerikanskt listpris som inte tar hänsyn till att lokala språkversioner är dyrare än engelska program. Därför är detta värde satt inom ett uppskattat intervall. 18

19 Microsoft inledde under senare delen av året en nylansering av sitt produktutbud, med start av det nya operativsystemet Windows 8 och därefter serverprogram och andra program. Denna lansering fortsatte in över verksamhetsåret 2013 och är svår att i dagsläget bedöma effekterna av. Direkt efter lanseringen fick vi dock många förfrågningar om det nya programmet. En effekt av att Microsoft bjuder på fria uppgraderingar av programmet två år efter beställningsdatum har dock effekten att försäljningstopparna mattas något och sker över längre tid. Avslutningsvis några siffror. Under 2012 genomfördes 374 donationer, 255 organisationer skapade nya konton och 83 procent av alla nyregistrerade organisationer lade minst en beställning. 48 procent av alla organisationer har gjort minst två beställningar. En förstabeställning omfattar i genonomsnitt 17,6 produkter medan följande beställningar omfattar i genomsnitt 9 produkter. Vare nyregistrerad organisation ger i genomsnitt 2900 kronor i intäkt. ÅRET I SIFFROR Forums personal har agerat föreläsare/ talare/workshopsledare vid minst 150 tillfällen Forum har deltagit i 100 europeiska möten 605 personar har utbildats av Volontärbyrån 6453 produkter har donerats via Techsoup 6000 volontäruppdrag har förmedlats via Volontärbyrån 19

20 FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING HANTVERKARGATAN 3F STOCKHOLM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 1 Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2010-05-26 2 Protokoll Representantskapsmötet den 26/5 2010 Art: Representantskap för Forum för Frivilligt Socialt Arbete Tid: 26/5 2010,

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29 1 Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29 2 Protokoll Representantskapsmötet den 29/5 2008 Art: Representantskap för Forum för Frivilligt Socialt Arbete Tid: 29/5 2008,

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Civilsamhället - en del av lösningen. Forums verksamhetsberättelse med bokslut 2015

Civilsamhället - en del av lösningen. Forums verksamhetsberättelse med bokslut 2015 Civilsamhället - en del av lösningen Forums verksamhetsberättelse med bokslut 2015 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social

Läs mer

Norrbottens civilsamhälle

Norrbottens civilsamhälle Norrbottens civilsamhälle Kartläggning 2017 Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Kartläggningens avsändare: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Civilsamhällets parasollorganisation i Norrbotten och Västerbotten

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Återrapportering av åtagande från de idéburna organisationerna inom det sociala området

Återrapportering av åtagande från de idéburna organisationerna inom det sociala området Återrapportering av åtagande från de idéburna organisationerna inom det sociala området Inledning En dag på jobbet (i rörelsens tjänst) Kring millennieskiftet var spelreglerna för arbetet mellan idéburna

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2016-10-27 Diarienummer KSN-2016-2038 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning Förslag till

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Styrgruppsmöte överenskommelsen

Styrgruppsmöte överenskommelsen Styrgruppsmöte Överenskommelsen Minnesanteckningar 1 (8) Styrgruppsmöte överenskommelsen Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, Lund, klockan 10:00-11:45 Ledamöter Övriga Elin Gustafsson (S) ordf. Philip Sandberg

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Socialtjänstnämnden beslutar att bevilja Forum för Frivilligt Socialt Arbete kr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2008.

Socialtjänstnämnden beslutar att bevilja Forum för Frivilligt Socialt Arbete kr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2008. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SOTN 2007-11-22 SID 1 (6) 2007-10-12 Handläggare: Karin Hansson Nyberg Telefon: 508 25 019 Till Socialtjänstnämnden Volontärbyrån Ansökan om fortsatt ekonomiskt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen Civila samhällets roll Innehåll Definition av civila samhället Principer för relationen kommun - civila samhället och roller som civila samhällets organisationer har Modeller för samspelet som var och

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2017-10-13 Diarienummer KSN-2017-3393 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-05-22 UAN-2014-0274 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll!

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! 21 000 idéburna organisationer - varav 14 000 ideella föreningar 5 000 har anställda Lönesumma 4,1 miljarder kr/år = 10 000 heltidsårsarbeten 90 miljoner ideella timmar

Läs mer

Program ikväll Välkomna Bakgrund Grupp Expo Initiativ, fortsättning Slut

Program ikväll Välkomna Bakgrund Grupp Expo Initiativ, fortsättning Slut Välkommna! Program ikväll 19.00 Välkomna 19.10 Bakgrund 19.30 Grupp Expo 21.45 Initiativ, fortsättning 22.00 Slut Regionens beslut Det viktigaste målet att stärka de idéburna nas självständiga och oberoende

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Vad är social ekonomi? Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3

Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3 Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3 1 Bakgrund...3 2 Mål och förväntade resultat...3 3 Frivilligt arbete...4 3.1 Vad är frivilligt socialt arbete?...4 3.2 Ideellt arbete...4

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Frivillighet på modet!

Frivillighet på modet! Frivillighet på modet! Maj 2008 Inledning Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gått igenom alla kommunernas hemsidor för att få en bild av hur kommunerna arbetar med frivilligarbete knutet till välfärdens

Läs mer

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014 Villkor för ideella föreningar och trossamfund Civila samhällets villkor 2014 Uppföljning av det civila samhällets villkor Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten

Läs mer

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap IOP Idéburet Offentligt Partnerskap och andra lokala partnerskapslösningar Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Göteborgs stads samverkan med social ekonomi

Göteborgs stads samverkan med social ekonomi Göteborgs stads samverkan med social ekonomi Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Vinsten till välfärden Om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte

Vinsten till välfärden Om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte mna mna Vinsten till välfärden Om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte Vinsten till välfärden Varje dag, året runt producerar stiftelser, ideella föreningar, kooperativa företag

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning 2013-2016 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild 1... 4 Framtidsbild

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Civilsamhället i samhällsomvandling

Civilsamhället i samhällsomvandling Civilsamhället i samhällsomvandling Det offentligas karaktärsdrag: Lagar och regler Förordningar, föreskrifter Politisk påverkan Tydlig hierarki Byråkrati Rättssäkerhet Jämlikhet Rättvist för alla Förutsägbarhet

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer