För ett civilsamhälle i världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett civilsamhälle i världsklass"

Transkript

1 För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012

2 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige Genom politisk påverkan, kunskapsutbyte och verksamhetstöd förbättrar vi förutsättningarna för idéburna organisationer med social inriktning och det ideella engagemanget. Medlemmar Brottsofferjourernas riksförbund, Civilförsvarsförbundet, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, ExtraKompis, Fenix, Frälsningsarmén, Frivillig vänjänst, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, Hela Människan, HOPP-riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, KFUM Sverige, Lions Clubs International, LP-verksamheten, Majblommans riksförbund, BRIS, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Sociala Missionen, Studieförbundet Vuxenskolan, Styvmorsviolen, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Svensk förening för folkhälsoarbete, Sveriges Blåbandförbund, Sveriges Frikyrkosamråd, Sveriges Invandrare Mot Narkotika, Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, Viljans frivilligcentral, Våga Värna Varandra

3 Förord Forum arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna för det civila samhället var inget undantagsår. Det var då som vi utvecklade konceptet idéburet - offentligt partnerskap utifrån grundtanken att det måste finnas finansieringsformer som inte endast utgår ifrån marknadens logik. Under 2012 intensifierade vi även våra relationer inom EU och Europa och genom vår egen ledamot i den Europeiska ekonomiska sociala kommittén (EESK) bidrog vi till ett tiotal yttranden som tog upp frågor som socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet företagande var också året då vi fortsatte vårt intensiva arbete med Överenskommelsen och bland annat arbetade för lokala överenskommelser i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under året blev även en lokal överenskommelse i Uppsala klar. Under året fyllde även Volontärbyrån 10 år och vi drev kampanjen Volontärlöftet där volontärer lovade volontärtimmar och ministrar bjöds in för att göra studiebesök hos Volontärbyrån. Både Maria Larsson, Stefan Attefall och Acko Ankarberg gjorde studiebesök och Volontärlöftet överlämnades till Nyamko Sabuni. Styrelsen för Forum idéburna organisationer med social inriktning avger härmed följande redovisning för räkenskapsåret (Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse återfinns i särskild bilaga.) 3

4 Om Forum Forum är en ideell allmännyttig förening. Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Inom ramen för detta ändamål har styrelsen beslutat att prioritera verksamhetsområdena politisk påverkan, kunskapsuppbyggnad och verksamhetsstöd. Forum har följande 90-konton: Plusgiro / Bankgiro Adressen till hemsidan är Forum har också en sida på facebook samt ett twitterkonto. Prioriteringar 2012 Under 2012 har följande prioriterats: ÖVERSYN av organisation, ekonomi och verksamhet för att säkerställa att resurserna används effektivt, samt genomförande av ett ekonomiskt uppföljningssystem kopplat till budget. ÅTGÄRDER för att vända 2011 års underskott till ett överskott. POLITISKT påverkansarbete kring offentligorganisering av frivilliga samt ideellt offentligt partnerskap (IOP). VIDAREUTVECKLA Forums arbete inom ramen för den Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittéen i EU. START av pilotverksamhet inom verksamhetsområde infrastruktur för det frivilliga arbetet Ideella Utvecklingscenter i samarbete med Luleå Stift. UTVECKLA och finansiera olika stödfunktioner för det frivilliga sociala arbetet. 4

5 Forums organisation Medlemmar Forum idéburna organisationer med social inriktning har 35 riksorganisationer som ordinarie medlemmar och 6 associerade medlemmar. Dessa representerar i sin tur cirka 9 miljoner individuella medlemskap. Vid Representantskapsmötet i maj 2012 beslöts om en stadgeändring och en namnändring. Det nya namnet är Forum idéburna organisationer med social inriktning och den nya ändamålsparagrafen lyder: Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Vid Representantskapsmötet beslutades det också om en ny fyraårig verksamhetsinriktning och i anslutning till Representantskapsmötet genomfördes konferensen Jag är inte osynlig längre. Forum har sedan något år arbetat på att förbättra kontakterna med medlemsorganisationerna. Vår målsättning är att kontakta en tredjedel av våra medlemmar och boka möten med dessa, vilket vi även gjorde under Mötena erbjuder kunskap om vad Forum arbetar med, aktuella frågor just nu men störst fokus läggs vid medlemsorganisationernas behov och svårigheter. Under 2012 tog Forum initiativ till att möta tolv medlemsorganisationer. Styrelse Styrelsen väljs vid Representantskapsmötet som genomförs vart annat år och nedan förtecknas de som valdes vid Representantskapsmötet Alla mandat är tvååriga varför hela styrelsen väljs om vid varje Representantskapsmöte. Anna Carlstedt (ordförande) IOGT-NTO David Sundén, (vice ordförande) Västerås stadsmission Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet 5

6 Carina Ohlsson, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund Ewa Melin, Fritidsforum Roland Söderberg, Svenska Kyrkan Fredrik Hedlund, Sensus Styrelseledamöterna uppbär inget arvode för sina uppdrag. Ordförande uppbär ett arvode motsvarande ett och ett halvt prisbasbelopp per år. Representantskapet valde Marie Nordström (sammankallande), Margaretha Svensson Paras och Kjell-Ove Oscarsson till valberedning. Årsmötet valde Bo Sunesson, auktoriserad revisor, och Östen Bohlin till revisorer med Åke Pettersson, auktoriserad revisor, som ersättare. Personal Den löpande verksamheten leds av generalsekreteraren. Forum hade vid årets slut åtta tillsvidare- och två visstidsanställda. De senare med mer än 50 procent tjänstgöringsgrad och med minst tre månaders anställning. Av visstidstjänsterna hör en till Överenskommelsekansliet som ingår i Forums verksamhet men som leds från den gemensamma arbetsgruppen mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna inom det sociala området. Volontärer Under året har ett tjugotal personer varit engagerade i verksamheten som volontärer. Ekonomi 2011 års förlust om cirka 1,5 miljoner kronor har vänts till ett överskott på cirka kronor. Tyvärr nådde vi inte riktigt ända fram till vårt mål om att under 2012 kunna göra ett sådan positivt resultat att vi skulle uppnå ett positivt eget kapital redan i januari Det ekonomiska målet för 2013 är att vi vid årets slut ska ha ett positivt eget kapital. Styrelsen har fattat ett långsiktigt ekonomiskt beslut om att uppdra åt generalsekreteraren att inom sju år ska Forum ha ett eget kapital motsvarande 25 procent av omsättningen

7 Verksamhetsområden Politisk påverkan Forums politiska påverkansarbete syftar till att trots det ideella engagemangets närhet till det offentliga åtagandet måste föreningslivet stå fritt och oberoende från det offentliga. Vi har fokuserat på behovet av en infrastruktur för det frivilliga arbetet exempelvis genom att få politiskt gehör för nationellt stöd till regionalt/ lokalt organiserad stödstruktur för idéburna organisationer. Det har vi gjort dels genom debattartiklar, uppvaktningar av statsråd och riksdagsledamöter och medverkan i olika debatter och dels genom vårt aktiva deltagande i arbetet med att implementera Överenskommelsen mellan Regeringen, SKL och de socialt inriktade idéburna organisationerna. Forums anställda har under 2012 deltagit i 550 externa möten. Andra prioriterade teman inom området politisk påverkan har varit; ATT inleda samtal med den politiska nivån, såväl europeisk, nationell som lokal, kring vilken roll de idéburna organisationerna kan spela i hanteringen av de framtida samhällsutmaningarna ATT problematisera det faktum att det offentliga själva börjat organisera frivilliga i sina verksamheter ATT, bland annat genom möten med utredare och huvudsekreterare i upphandlingsutredningen, få stöd för den partnerskapsmodell, Ideellt Offentligt Partnerskap, vi har utvecklat som alternativ till LOU och LOV FORUMS påverkansarbete med EU-frågor under 2012 fokuserade på vårt engagemang genom vår ledamot i EESK. Under året var Forum föredragande för ett yttrande SOC/468 om social märkning. Forums ledamot bidrog aktivt med skrivelser i ett 10-tal yttranden som behandlade relevanta frågor för Forum - som socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet. 7

8 Kunskapsuppbyggnad Inom ramen för vårt kunskapsuppbyggnadsarbete har vi arbetat med omvärldsbevakning och publicerat den i vårt nyhetsbrev som ges ut regelbundet. Vi har genomfört frukostseminarier, öppna möten, medlemsmöten och enskilda möten med olika aktörer för att ge möjlighet till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Forums personal har medverkat som talare/föreläsare/workshopledare vid mer än 150 tillfällen under Utifrån medlemsorganisationernas behov har vi under 2012 fortsatt arbeta med en arbetsgrupp kring idéburet företagande och som resulterat i en ny stödverksamhet inom Forums ram - Nytta.org. Genom den operativa verksamhet vi bedriver inom såväl Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb har vi utvecklat olika utbildningar, seminarier och utbildningsmaterial. Under 2012 har vi påbörjat arbetet med att ta fram en valplattform för Forum inför riksdagsvalet Verksamhetsstöd/verksamhetsutveckling Forum driver verksamheter som ska utgör stöd för det frivilliga sociala arbetet i Sverige. Dessa verksamheter är följande. Volontärbyrån Volontärbyrån förmedelar volontärer till frivilligorganisationerna. Under 2012 har volontärförmedlingen ökat kraftigt, framför allt vad gäller intresseanmälningar där det sedan 2010 i princip skett en dubblering av antalet. Även antalet aktiva organisationer och antalet uppdrag har ökat mycket. Vi har också sett ett ökat antal besök på vår hemsida, där antalet unika besökare ökade med 52 procent förra året. Totalt hade vi besök, vara var unika besökare. Ökningen vad gäller förmedlingen och antalet besök på hemsidan tror vi beror på ett ökat internt fokus i kontakt med organisationer samt att vi haft ett flertal kampanjer. Exempelvis vann vi SIME-non profit där priset var kr för annonsering på Aftonbladet, vi drev kampanjen Volontärlöftet, vi tog fram volontärfilmer, vi firade 10-års jubileum och hade en stark närvaro i sociala medier. 8

9 Techsoup Techsoup administrerar donationer från ett antal mjukvaruleverantörer till den idéburna sektorn. Vi startade verksamheten 18:e maj 2010 och fram till årsskiftet 2012/2013 har vi donerat programvara till ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Ideella jobb I februari övertog Forum ansvaret för Ideellajobb.se. Ideella jobb är en rekryteringsfunktion för personer som söker jobb inom den idéburna sektorn. Under 2012 har vi haft 318 betalda annonser på sajten. Nytta.org Under 2012 har vi lagt ytterligare en stödfunktion till Forum genom att vi byggt sajten Nytta.org. Det är en marknads- och marknadsföringsplats för sociala företag. Nytta.org kommer att laseras under våren Det nationella reformprogrammet Genom vår medarbetare i Bryssel, Ariane Rodert, har vi under 2012 kunnat fördjupa och intensifiera Forums stöd till medlemsorganisationerna inom ramen för framtagandet av det nationella reformprogrammet (NRP). VERKSAMHET I SIFFROR 264 organisationer har fått programvara via Techsoup 318 annonser på Ideella jobb unika besökare på volontärbyrån.org 9

10 Förstudie Under 2012 fick vi tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra förstudien Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för det frivilliga arbetet. Förstudien resulterade i ett huvudprojekt som startar i maj Projektet finansieras av Socialdepartementet. Sammantaget har verksamheten bedrivits inom ramen för ändamålet. Genom framgångarna inom såväl det politiska påverkansarbetet som den fördjupade kunskapsutvecklingen och det bredare verksamhetsstödet har Forum idéburna organisationer med social inriktning 2012 ännu mer än 2011 bidragit till att förbättra förutsättningarna för det frivilligt sociala arbetet. FORUM I SIFFROR Bildades medlemsorganisationer 6 associerade medlemmar Representerar i sin tur 9 miljoner individuella medlemskap 10

11 Verksamhetsaktiviteter Överenskommelsen Under delar av 2012 har Forums generalsekreterare, Göran Pettersson, varit tillförordnad kanslichef för Överenskommelsekansliet. Ludvig Sandberg har varit ledamot av samordningsgruppen, det vill säga den grupp som utsetts av sektorn att utgöra dialogpart i arbetet med uppföljningen av överenskommelsen mellan Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och den idéburna sektorn inom det sociala området. Ludvig Sandberg är också ledamot i den gemensamma arbetsgruppen med Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och den idéburna sektorn inom det sociala området. Forum är värdorganisation för Överenskommelsens kansli. Lokala överenskommelser Sedan starten av 2011 har Forum genom Ludvig Sandberg varit kontrakterad av Uppsala kommun att leda processen mot en lokal överenskommelse mellan föreningslivet och kommunen. Arbetet har inneburit att tillsammans med kommunen och föreningslivet hitta former för samtalet och börja identifiera vad överenskommelsen ska handla om. En bred konferens för hela föreningslivet, ett antal seminarier för ett urval av föreningsrepresentanter och kommunrepresentanter, ett stort antal arbetsmöten samt en stor korrespondens mellan olika parter är den huvudsakliga insatsen. I november 2012 blev den lokala överenskommelsen i Uppsala klar. Forum har dessutom gett stöd vid enskilda tillfällen i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Sektorsövergripande arbete Forum har varit aktiv och en av initiativorganisationerna till att stärka samverkan över hela sektorn. Forum har bland annat samarbetat med tankesmedjan Sektor 3 kring en större undersökning och en uppsatstävling för masterstudenter. Forum har också fördjupat samarbetet med Ideell Arena och Riksidrottsförbundet. 11

12 Forums Europa-arbete Forums påverkansarbete med EU-frågor under 2012 fokuserades på vårt engagemang som ledamot i Europeiska ekonomiska sociala kommittén (EESK). Under året var Forum föredragande för yttrandet SOC/468 om social märkning. Forums ledamot i EESK bidrog aktivt med skrivelser som medlem i ett tiotal yttranden som behandlade relevanta frågor för Forum, exempelvis socialfonden, frivilligåret, öppenhet och idéburet företagande. Forums ansvar inom EESK var som ledamot i EU2020-styrgruppen och styrelsemedlem i INT-sektionen (inre marknad). Forum deltog också som expert för EESK i kommissionens högnivågrupp för implementeringen av initiativet för socialt företagande vid två tillfället samt deltog på flertalet möten och konferenser som talare. Sammantaget deltog Forum i ett 100-tal europeiska möten av olika slag. För att sprida kunskap om aktuella EU-frågor och koppla EU-arbetet till svensk kontext genomfördes under året även möten i Sverige med såväl medlemmar och andra aktörer som exempelvis politiska beslutsfattare. Våra europaerfarenheter med den europeiska koden för involveringen av civilsamhället i den politiska beslutsprocessen var här centrala i erfarenhetsutbytet med kollegor i samband med EU2020-processen och det nationella reformprogrammet. EU-arbetet rapporteras dessutom löpande i Forums nyhetsbrev, rapporter, underlag samt som stöd i medlemmarnas arbete och verksamheter. Forum var under 2012 även aktiva i olika europanätverk, både som vice-ordförande i CEDAG och i samverkan med kollegor inom europaparaplyerna Social Services Europe och Social Platform. Almedalen Forum hade tillsammans med medlemsorganisationer en väldigt välbesökt dag i Almedalen. Följande programpunkter genomfördes av Forum och vi lånade även ut lokalen till Civos för deras arrangemang. 12 DET frivilliga sociala arbetets organisering FRÅN frivillig till resurs?

13 SÅ bygger vi framtidens folkrörelse Framtidsrådet Glassmingel Totalt sett besöktes dagen av mer än fyra hundra personer och särskilt uppmärksammat blev Techsoups seminarium Så bygger vi framtidens folkrörelse. De mer politiska seminarierna höll hög nivå och vi knöt företrädare från flera politiska partier allt närmre oss. Idéburet företagande På uppdrag av Forums styrelse har arbetsgruppen kring idéburet företagande fortsatt sitt arbete under Arbetsgruppens syfte är att beskriva de utmaningar av olika slag som idéburna organisationer möter då de vill starta företag. Gruppen ska också identifiera källor till kunskap inom området och sprida dessa till de organisationer som visar intresse. Under 2012 fick Forum medel beviljade av Tillväxtverket för att starta en söktjänst för idéburet företagande - så att idéburna företag blir enklare att hitta för de som eventuellt vill köpa deras tjänster. Under 2012 har därför sajten www. nytta.org byggts. Offentlignära frivilligarbete Forum har färdigställt en ansökan för att genomföra en förstudie om statistik över offentlignära frivilligarbete. Denna har förmedlats till alla parter i Överenskommelsen. Utifrån ansökan har Forum beskrivit behovet och problemet. Forum har även medverkat till ett möte med ansvarig statssekreterare för att förbereda ett positivt mottagande av ansökan. Ideellt offentligt partnerskap Forum har identifierat ett hot mot organisationernas oberoende utifrån att en alltför stor andel av finansieringen för konkret verksamhet sker på marknadsmässiga grunder - genom LOU eller LOV. Det måste finnas ett utrymme för finansieringsformer som inte utgår från marknadens logik. I syfte att visa på detta har Forum utvecklat ett koncept som kallas idéburet offentligt partnerskap. Arbetet har bedrivits som en arbetsgrupp inom Forum. Konceptet har utvecklats i samverkan med jurister 13

14 på EU-kommissionen, svenska regeringen och SKL. Forum har redovisat konceptet till den pågående offentliga utredningen om socialt ansvarstagande i upphandling och mötts av förståelse där. Konceptet har rönt ett växande intresse vilket bland annat visat sig genom förfrågningar om föreläsningar. Kommunikation Nyhetsbrev Under 2012 kom Forum ut med 21 digitala nyhetsbrev. Nyhetsbrevet hade totalt 2600 prenumeranter och baseras på mer än nyhetsposter. Den årliga utvärderingen visar på goda resultat procent anser att brevet är trovärdigt. Under året blev det även än tydligare att nyhetsflödet för sektorn har ökat ännu mer och att det finns ett stort behov av att göra omvärldsbevakningen mer kompakt och lättöverskådlig. Forums hemsida Under 2012 har Forum arbetat med att göra om hemsidan. Den nya hemsidan publicerades i början av Medialt genomslag Under 2012 har Forum på grund av personalnedskärningar inte kunnat vara lika aktiva i opinionsbildningsarbetet. Vi har under året kommit ut med 18 pressmeddelanden. Internationell medverkan Forum har under senare år blivit allt mer efterfrågade att bidra med vår kunskap vid internationella konferenser. Under 2012 fanns vi med vid internationella tillfällen i Finland, Bryssel, Brasilien, USA, Danmark, Norge, Frankrike och Irland. Fenix Maria Alsander från Forum/Volontärbyrån deltog under i Ideell Arenas Fenixprogram. Under 2012 innebar det möten och föreläsningar med Sveriges främsta forskare inom vårt fält och en studieresa till Irland och Nordirland för att möta det civila samhället i ett annat sammanhang. 14

15 Ordförandenätverk Tillsammans med Ideell Arena har Forum bjudit in och genomfört ordförandeträffar i Stockholm. Volontärbyrån Volontärbyrån arbetar med att främja och utveckla det ideella engagemanget i Sverige och gör det bland annat genom volontärförmedling, kompetensutveckling för ideella organisationer samt olika former av samarbeten med exempelvis kommuner, företag och riksorganisationer. Kontakter inom politiken Under 2012 togs flertalet politiker- och tjänstemannakontakter. Ministrar och tjänstemän bjöds bland annat in till Volontärbyråns tioårsdag och vi drev kampanjen Volontärlöftet som innebar att volontärer lovade volontärtimmar och ministrar bjöds in för att göra studiebesök hos Volontärbyrån. Resultatet av detta arbete blev framför allt följande: möte och studiebesök med Maria Larsson/Stefan Attefall/ Acko Ankarberg, möte och överlämnade av Volontärlöftet till Nyamko Sabuni, ett inbokat möte med Erik Ullenhag till 2013, möte med Nyamko Sabunis statssekreterare Maria Arnholm och deltagande från Göran Holmström, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, på Volontärbyråns tioårsdag. I alla dessa kontakter har frågan om stödstruktur lyfts och vi bedömer att vi i flertalet kontakter har fått en ökad förståelse av ett sådant behov. Vi tror även att vi fått möjlighet att träffa flertalet ministrar för att vi har försökt att skräddarsy förfrågningarna utifrån deras ansvarsområden och vi har exempelvis erbjudit studiebesök hos oss i kombination med en organisation som verkar inom deras ansvarsområden. Slutsatsen för året är att det har skett en ökad förståelse för stödstrukturfrågan, men att det behövs fortsatt långa processer och att det tar tid att förankra frågan. Webben och support Under 2012 utvecklade Volontärbyrån ett administrationsverktyg för volontärsamordnare med ett flertal nya funktioner och med ett enklare 15

16 gränssnitt. Det är nu exempelvis enklare att lägga ut uppdrag, att ha kontakt med volontärerna och få statistik. Vi har dessutom skapat en engelsk sektion där det finns möjlighet för volontärer att söka engelska uppdrag och för organisationer att få engelsktalande volontärer. Även supporten, före detta coachningen, har utvecklats under året. För att säkra och skapa en mer enhetlig support till organisationerna har vi utvecklat vår manual samt haft flertalet interna utvecklingsmöten. En reflektion är att supporten under 2012 tagit mer tid då det kommit in fler uppdrag och organisationer samt att vi numer granskar och godkänner volontäruppdrag och svarar på frågor även på engelska. Kommunsamarbeten Volontärbyrån har under året haft samarbeten med tre kommuner: Stockholm, Uppsala och Västerås. Samarbetena ser lite olika ut. I Stockholm och Uppsala har vi ett fysiskt kontor medan vi i Västerås jobbar på distans med fysisk närvaro några dagar per år. I Stockholm märker vi av ett ökat intresse för volontärförmedlingen (framför allt en stor ökning av intresseanmälningar) samt ökat intresse och tryck på kompentenshöjande aktiviteter för de ideella organisationerna. Under 2012 hade vi nio utbildningsaktiviteter med totalt 260 deltagare. Vi driver även ett nätverk för volontärsamordnare, där deltagandet och antalet personer har ökat. I Uppsala upplever vi att fler och fler personer och organisationer upptäcker Volontärbyrån. Vi upplever även att vi har nått fler idrotts-och kulturföreningar i år, vilket lett till en ökad bredd av uppdrag för volontärer. I Uppsala var vi också med och arrangerade en ny mässa: Engagemangsmässan, vilket gav positiva kontakter. I Västerås är en utmaning för oss att vi primärt jobbar på distans. Det gäller då att hitta aktiviteter som når många när vi är på plats. Positivt är att vi ser ett ökat intresse för volontärförmedlingen samt att vi också upplever ett större intresse för att träffa oss när vi har aktiviteter i Västerås. Vi har under året exempelvis genomfört kortare frukostseminarier och afterworks, vilket har gett god respons. 16

17 Finansiering Att hitta en grundfinansiering för Volontärbyrån är fortfarande en utmaning. Vi strävar efter att ha stöd från olika parter: regering, kommuner, företag, myndigheter och stiftelser. De pengar Volontärbyrån får in är till stor del öronmärkta till specifika projekt eller uppdrag. Vi tror att en grundfinansiering primärt kan komma från statligt håll och under 2012 fortsatte vi att jobba för det bland annat via möten med ministrar och tjänstemän. Utbildning Under året har vi satsat på att utveckla och systematisera våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial. I och med projektet Ideell Mångfald tog vi exempelvis fram en ny idéskrift om hur ideella organisationer kan nå ökad mångfald. Vi har under året genomfört 29 utbildningsinsatser med 605 deltagare samt 100 möten med organisationer med det primära syftet att stödja dem i deras arbete med volontärer. Utöver detta har vi drivit ett volontärsamordnarnätverk på facebook med drygt 100 deltagare och ett fysiskt volontärsamordnarnätverk i Stockholm med ett 20-tal deltagare. Vi upplever ett ökat intresse från organisationer för kompetenshöjande aktiviteter. Med ökade resurser skulle vi kunna utveckla denna del mer. Vi har också skickat ut sammanlagt 27 nyhetsbrev till 3200 volontärsamordnare. Vi har även sammanställt och spridit Volontärbarometern - vår årliga undersökning om vad volontärer får ut av sitt engagemang. Organisationssamarbeten Under 2012 har vi haft fördjupade samarbeten med Svenska kyrkan/ Ideellt Forum och IOGT-NTO. Samarbetena innebär primärt att vi har skräddarsytt en portal för respektive organisation dit enbart deras uppdrag flödar. För Svenska kyrkan/ideellt Forum har vi också genomfört två seminarier. Framförallt vad gäller Svenska kyrkan har det skett en stor ökning gällande antalet intresseanmälningar till församlingarnas uppdrag under I samband med granskning och support märker vi också att församlingarnas uppdrag ofta är välformulerade, vilket kan bero på att många församlingar har genomgått arbetslagsutbildningar 17

18 och utbildning kring idealitet och frivillighet. Volontärbyrån har under året fortsatt sitt samarbete med Astra Zeneca som huvudpartner. Bland annat har företagets medarbetare genomfört åtta volontäruppdrag i grupp åt bland andra Ersta Diakoni, Tjejhuset och BRIS. Volontärbyrån har under 2012 inlett samarbeten med två andra större företag med syftet att stödja och uppmuntra medarbetarnas ideella engagemang - främst genom anpassade versioner av Volontärbyråns volontärförmedling. Volontärbyrån märker av ett ökat intresse från näringslivet att aktivt engagera sig i samhället samt att fördjupa befintliga samarbeten med ideella organisationer. Vi arbetar med att främja en ökad förståelse de olika sektorerna emellan. Techsoup Techsoup fortsatte att utveckla sin verksamhet under året och behövde även delvis lägga om verksamheten. Skälet till detta var att intäkterna minskade under våren. Därför behövdes mer resurser läggas på kärnfunktionen, så att donationsverksamheten var så lyckosam som möjligt. Vår populära satsning Onsdagssupporten, där ideella organisationer kan få omvärldsbevakning- och kunskapshöjning i IT-frågor på ett sätt som passar ideella organisationer, fick därför läggas på is och mer resurser lades på marknadsföring och partnerskap. Verksamheten var trots denna nedgång lyckosam. Vi hjälpte organisationer att få programvara och hårdvara till ett värde av miljoner svenska kronor. 1 Det gav Techsoup en intäkt på strax under en miljon kronor. Nya programvaror Under året lanserade vi en ny företagspartner, Cisco, som donerar fasta och trådlösa nätverk av hög kvalitet och prestanda. Det är ett begränsat åtagande från Cisco som är omgärdat av vissa extra godkännandeprocesser för att organisationerna ska kunna ta del av erbjudandet. En handfull organisationer har kunnat utveckla sin verksamhet tack vare detta. 1 Värdet på programmen mäts efter amerikanskt listpris som inte tar hänsyn till att lokala språkversioner är dyrare än engelska program. Därför är detta värde satt inom ett uppskattat intervall. 18

19 Microsoft inledde under senare delen av året en nylansering av sitt produktutbud, med start av det nya operativsystemet Windows 8 och därefter serverprogram och andra program. Denna lansering fortsatte in över verksamhetsåret 2013 och är svår att i dagsläget bedöma effekterna av. Direkt efter lanseringen fick vi dock många förfrågningar om det nya programmet. En effekt av att Microsoft bjuder på fria uppgraderingar av programmet två år efter beställningsdatum har dock effekten att försäljningstopparna mattas något och sker över längre tid. Avslutningsvis några siffror. Under 2012 genomfördes 374 donationer, 255 organisationer skapade nya konton och 83 procent av alla nyregistrerade organisationer lade minst en beställning. 48 procent av alla organisationer har gjort minst två beställningar. En förstabeställning omfattar i genonomsnitt 17,6 produkter medan följande beställningar omfattar i genomsnitt 9 produkter. Vare nyregistrerad organisation ger i genomsnitt 2900 kronor i intäkt. ÅRET I SIFFROR Forums personal har agerat föreläsare/ talare/workshopsledare vid minst 150 tillfällen Forum har deltagit i 100 europeiska möten 605 personar har utbildats av Volontärbyrån 6453 produkter har donerats via Techsoup 6000 volontäruppdrag har förmedlats via Volontärbyrån 19

20 FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING HANTVERKARGATAN 3F STOCKHOLM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning 2013-2016 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild 1... 4 Framtidsbild

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer