Marknadsnytt NORDEANYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt NORDEANYHETER"

Transkript

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår strategiska tillgångsfördelning. Även de allt större obalanserna i världsekonomin har påverkat. Den största förändringen är att vi har ökat andelen räntepapper från neutral till övervikt, samtidigt som vi minskat andelen aktier från neutral till undervikt. Vi har också gått till en övervikt i dollar. ÖVERSIKT Det har gungat rejält på marknaden de senaste veckorna. Starka tvivel om euroländernas vilja och förmåga att genomföra räddningsplanen för Grekland och skeptiska röster om eurosamarbetets effektivitet har skapat viss osäkerhet om huruvida planen kanske utformats för att spricka. Som en följd har euron försvagats markant. Samtidigt har de positiva resultatrapporterna för första kvartalet knappt gjort något avtryck alls på börsen. Stämningen har istället påverkats av svängningarna på valutamarknaden, och på senare tid även Tysklands försök att minska spekulationen. VALUTOR Efter en kort tid av övervikt i dollar återgick vi tillfälligt till en neutral andel, innan vi återigen ökade innehavet till övervikt. Vi har också tagit bort vår övervikt i brittiska pund, och har nu på nytt en neutral andel i valutan. För placerare med euro som basvaluta rekommenderar vi euron som lånevaluta. OBLIGATIONER Efter att ha varit neutrala sedan december har vi ökat andelen räntepapper till övervikt genom att köpa tyska statspapper. Löptiden är nu,5 år, något längre än för jämförelseindex som är,3 år. Trots detta har vi kvar vår undervikt i statsobligationer och vår övervikt i företagsobligationer och konvertibler. Andelen danska bostadsobligationer har minskat till undervikt. Andelen aktier har minskat från neutral till undervikt efter ett antal förändringar, och vår position är nu mer defensiv än tidigare. Geografiskt sett har vi ökat vår undervikt i Europa och börjat gå mot undervikt både i och på tillväxtmarknaderna, från en neutral andel respektive övervikt. Samtidigt har vi, delvis av valutaskäl, rört oss från neutral till övervikt i A. I fråga om sektorer har vi nu övervikt i främst dagligvaror, hälsovård, IT och råvaror, och undervikt i energi, sällanköpsvaror, finans, samt el, gas och vatten. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. FÅ INVESTMENT NEWS SNABBARE MED E-POST: ANMÄL DIG PÅ ELLER KONTAKTA DIN ACCOUNT MANAGER NORDEANYHETER Valuta som tillgångsslag Ny tjänst skatterapporter Kundenkät OECD:S LEDANDE INDIKATORER OECD leading & indicator OECD-TILLVÄXT & growth OECD leading indicator; y/y change - OECD GDP, y/y change Leading indicator, % Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 1

2 ledare Kära läsare! Vi lever i en intressant tid, och du håller nog med mig om att den nästan är lite för intressant. I förra numret nämnde jag att landrisken började bli ett verkligt orosmoln, samtidigt som vi ändå trodde att problemen i Grekland, och på andra håll, skulle få en lösning. Så verkar också vara fallet, men jag underskattade verkligen styrkan i svängningarna och oron på marknaden. Det tycks vara en allmän trend att rörelserna både upp- eller nedgångar, men kanske främst nedgångarna blivit kraftigare än de var förr. Hur som helst tror vi att EU:s räddningspaket så småningom kommer att lugna marknaden, även om framför allt Grekland får det tufft på sikt, om de ska undvika att ställa in betalningarna. På det hela taget tror vi fortfarande att den ömtåliga ekonomiska återhämtningen består, vilket bådar gott för aktier på medellång sikt. I dagsläget har vi dock kraftiga svängningar och en nervös marknad, och eventuellt får vi se en större korrigering. Det är skälet till att vi valt att minska andelen aktier i våra portföljer. Detta innebär något vi också nämnde i förra numret av Investment News att fördelningen av tillgångar mellan olika valutor kan vara en lika viktig faktor som fördelningen mellan aktier och obligationer. Nordea har en stark ställning inom valutaförvaltning och valutahandel, något som beskrivs på sidan sju. Jag vill också passa på att nämna vår kundenkät. En del av er fyllde i den enkät som vi skickade ut i november/december förra året. Jag kan inte lova att vi tar hänsyn till alla era förslag, men många av dem kommer vi att införa. Vi uppskattar verkligen era synpunkter. Läs mer på sidan åtta. Till sist vill jag puffa lite för vår nya tjänst, skatterapportering, som ger dig de uppgifter du behöver för att fylla i din deklarationsblankett. Kontakta din rådgivare om du vill veta mer. I förra numret avslutade jag med att önska er en trevlig vår efter en lång och kall vinter. Även våren har varit riktigt kall här i Luxemburg, så jag hoppas på och tycker att vi alla förtjänar en varm och skön sommar. Vänliga hälsningar Men det är inte bara på aktiemarknaden vi ser kraftiga svängningar. Euron har varit under press, och för många valutor har kurserna förändrats rejält. Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-215 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-83 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

3 EN FRÅGA OM BALANS Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change översikt Growth, % 99 Det är oroligt på världens finansmarknader igen. Orsaken är i hög grad obalanser i världsekonomin till följd av en kraftig förändring i hur kapitalflödena rör sig. Obalanserna har funnits en längre tid men har eskalerat efter finanskrisen. Om de inte åtgärdas kan de hota den begynnande globala återhämtningen En titt på var den globala tillväxten finns i dag avslöjar en utveckling som ställer de ekonomiska erfarenheterna från efterkrigstiden på ända. Många tillväxtländer expanderar kraftigt medan deras mer utvecklade handelspartners hankar sig fram med minimal tillväxt samtidigt som de knäar under massiva skulder. Den här spirande trenden har inget att göra med den relativa immunitet som tillväxtländerna hade under finanskrisen, och inte heller beror den på en bättre finans- och penningpolitik. Det handlar istället om kapitalströmmarna världen över. Samtidigt som de säkerligen är tacksamma för den tillväxt som kapitalinflödet skapar, är de flesta tillväxtländer medvetna om det inflationshot som detta på sikt för med sig. Kina, Indien och Indonesien har redan vidtagit inflationsdämpande åtgärder och stramat åt penningpolitiken. Men eftersom västländerna sannolikt fortsätter ännu en tid med sin mycket expansiva penningpolitik, lockar tillväxtländernas gynnsamma räntor bara ytterligare kapitalinflöden. På sista tiden har också rädslan för att den grekiska sjukan ska sprida sig i Europa ökat inflödet ännu mer. Situationen har förvärrats ytterligare av att tillväxtmarknadernas valutor är relativt trögrörliga. De har inte stärkts nämnvärt, trots att de berörda ländernas valutareserver har vuxit enormt, och är därför fortsatt attraktiva för utländska placerare. KINA ÄR NYCKELN Nyckeln för att lösa den här svåra frågan är Kinas fasta växelkurs. Eftersom det råder stenhård konkurrens om handeln i regionen är det otänkbart för de flesta asiatiska länder att låta sin valuta stärkas, och om ett land försöker reglera kapitalinflödet styrs det bara över till ett annat. Kina säger att man inser omfattningen av det problem som de globala obalanserna ger upphov till, och har meddelat att man ska göra renminbin mer flexibel. Någon specifik tidpunkt för detta har emellertid inte angetts. Utan någon officiell, överstatlig myndighet som % BNP-TILLVÄXT GDP growth Germany A övervakar och samordnar detta, kommer troligen hemliga förhandlingar mellan Kina och andra asiatiska regeringar och centralbanker att leda till att andra länder följer efter, så att konkurrenssituationen till följd av växelkursförändringar störs så lite som möjligt. Men med tanke på Kinas ovilja att agera snabbt och beslutsamt är risken stor att situationen blir okontrollerbar. Små, successiva justeringar S&P 5 av P/E de ratio asiatiska 22 räntorna får liten effekt på växelkurserna, och effekten på de globala obalanserna blir därför 2 små och tillfälliga. Det krävs krafttag från Kina för att 18 åtgärderna ska ge resultat i tid. 16 FARA OCH MÖJLIGHET Ironiskt 1 nog består det kinesiska tecknet för kris av två delar: fara och möjlighet. Under tiden som 12 S&P 5, 12 month forward P/E Kina fortsätter att fundera över sin nyckelroll för att lösa problemet med de globala obalanserna Apr-1 finns det de som Mar-3 gynnas av den Mar-5 pågående växelkursturbulensen. Eurons försvagning efter händelserna i Grekland, till exempel, kunde inte ha kommit lägligare för exportföretagen i euroområdet, framför allt de tyska exportföretagen, vars framgångar bidragit till att rida ut många ekonomiska stormar. Mar-7 Feb-9 P/E NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 3

4 OBLIGATIONER OCH VALUTOR OPEISKT RÄDDNINGSPAKET Det sätt på vilket europeiska politiker slutligen gick till gemensam aktion under veckoslutet den 8-9 maj var riktigt imponerande. Räddningspaketet som euroländerna enades om under helgen är värt 75 md euro och består av md euro i lånegarantier för stater som drabbats av allvarliga likviditetsproblem, 6 md euro till EU:s nödfond (som därmed uppgår till 1 md euro) och upp till 25 md euro i IMF-lån. Bonds 13% % 57% 2 Dessutom kommer Europeiska centralbanken att intervenera på marknaden för stats- och företagsobligationer om den inte fungerar korrekt, samt öka tillgången på nödlikviditet för banker genom att erbjuda nya 3- och 6-månadersrepor. Detta sker i samarbete med Federal Reserve i A och andra centralbanker. Samtidigt har Spanien och Portugal insett att de gör bäst i att se över sina statsfinanser för att undvika samma öde som Grekland. Vi anser att räddningspaketet inte bara är trovärdigt det kommer också att skapa stabilitet på kreditmarknaden i Portugal, Irland, Italien och Spanien, Bonds och framför allt för statsobligationer med kort löptid. Marknaden följer emellertid utvecklingen noga. Papper med kortare löptid än två år är därför 57% ett bra alternativ 2 för den som vill placera i dessa länders räntepapper. Europe Europe Emerging Markets 8% Vi har ökat andelen räntepapper från undervikt 3% till övervikt i våra diskretionära portföljer, 51% och samtidigt ökat 38% löptiden med cirka,7 år till,5 år, vilket är längre än jämförelseindex. Vad gäller fördelningen på räntemarknaden har vi en undervikt i statsobligationer, övervikt i företagsobligationer och undervikt i danska bostadsobligationer, där vi i första hand väljer långa papper med en ränta på 5 procent. Growth Markets VALUTA Vi har ökat övervikten i dollar rejält i våra diskretionära portföljer. Pressen på euron består sannolikt tills marknaden återfår sitt förtroende för politikerna. Bland de nordiska valutorna ser den norska och den svenska kronan mest lovande ut, i synnerhet den svenska. I Storbritannien har koalitionen mellan de konservativa och liberaldemokraterna fått en bra start men den nya regeringen, som måste få bukt med landets ekonomi, står inför en oerhört tuff uppgift. Tills vidare har vi ändå valt att tro på den nya regeringen och har ökat andelen brittiska pund från undervikt till neutral i de diskretionära portföljerna. Sedan vår senaste rapport har den schweiziska centralbanken (SNB) gett vika för pressen på / -kursen, som i början av maj sjönk från 1,32 till 1,12 och därmed bröt igenom den tidigare lägstanivån 1,15 från 1 april. Kursen har i över en månad rört sig inom snäva dagliga intervaller på drygt 1,32, och det råder knappast några tvivel om att SNB intervenerat kraftfullt för att få stopp på sin valutas kursuppgång gentemot den sjunkande euron. Vi tror att schweizerfrancen kan stärkas ytterligare gentemot euron från dagens nivå. FINANSIERING Vi har ändrat sammansättningen i valutakorgen för finansiering sedan förra numret av Investment News och rekommenderar nu en korg bestående av uteslutande euro. LÅNEFINANSIERING TENDENSPROGNOS JÄMFÖRELSEINDEX AVKASTNING & FÖRVÄNTNINGAR % Per den 21 maj 2 nu /D 1,252 /,869 / 1, /JPY 112,7 /DKK 7, /NOK 8,16 /SEK 9,89 D/JPY 9, 3 månaders prognos nu usa år 3,2 3 månader,8 tyskland år 2,68 3 månader,69 uk år 3,57 3 månader,7 3 månaders prognos nu sverige år 2,57 3 månader,62 danmark år 2,77 3 månader 1.23 norge år 3,21 3 månader 2,55 3 månaders prognos NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

5 -6-8 STÖRRE SVÄNGNINGAR % AKTIER Germany A Under de två första veckorna i april var svängningarna enligt index som amerikanska VIX de lägsta på flera år, vilket tyder på att de flesta aktörer slappnade av och räknade med relativt stabila marknader framöver. Detta visade sig emellertid vara lugnet före stormen. Runt månadsskiftet april/maj blev marknaden återigen väldigt skakig i samband med att statsskuldkrisen i Sydeuropa förvärrades. Svängningarna ökade och börskurserna föll rejält. Exempelvis rasade Eurostoxx 5-indexet med 11 procent under första veckan i maj. STARKA RESULTAT En positiv sak är att bolagens resultat fortsätter att överträffa förväntningarna. I A lyckades cirka 8 procent av bolagen överträffa analytikernas förväntningar, och nog så viktigt är att vissa bolag nu inte bara redovisar starkare resultat, utan också ökade intäkter. FÖRSIKTIG HÅLLNING Stämningen på marknaden påverkas alltjämt av två motstridiga krafter: å ena sidan den starka återhämtningen i bolagens resultat, å andra sidan en oro för hur den ekonomiska tillväxten eventuellt påverkas av de sparprogram som ska minska risken för stats konkurser. Just nu tycker vi att en något försiktig hållning är befogad, och vi behåller därför en liten undervikt i aktier. MER DAGLIGVAROR Vi behåller också en generellt sett neutral sektorfördelning. Bland de mer defensiva sektorerna har vi ökat vårt innehav i konsument dagligvaror till övervikt, eftersom vi tror att den här sektorn ger relativt säker tillväxt. Skälet är framför allt en ökad konsumtion i tillväxtländerna, en utveckling som väntas bestå i många år. De flesta bolag i sektorn har också mycket stabila balansräkningar, vilket möjliggör tillväxt genom förvärv eller utdelning av överskott till aktieägarna. Våra favoriter i sektorn just nu är branschjätten Nestlé, med marknadsledande varumärken i flera segment, och Diageo, världens största sprittillverkare, som båda skulle gynnas mest av ökad konsumtion av kända märken i tillväxtländerna. Vi gillar också Swedish Match, en nischaktör inom tobaksindustrin som har en mycket stark marknadsposition inom rökfri tobak och cigarrer. P/E UPPSKATTNINGAR AV S&P 5 S&P EPS 5 P/E ratio S&P 5, 12 month forward P/E Apr-1 Mar-3 Mar-5 Mar-7 Feb-9 GULD FORTSATT ATTRAKTIVT Guldet har stärkts rejält på sistone, framför allt gentemot valutor såsom euron och pundet, men vi anser alltjämt att guld förtjänar en plats i de flesta portföljer. Vi räknar med att ädelmetallen fortsätter att ge riskspridning i ett läge där ytterligare valutaturbulens eventuellt står för dörren. Vi håller inte med de som hävdar att guld är en sprickfärdig bubbla, eftersom de flesta placerare saknar guldinnehav och därför är potentiella köpare av ädelmetallen. Om dessa placerare skulle byta ut endast en liten andel av sina tillgångar mot guld, skulle guldpriset sannolikt stiga ordentligt. NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 5

6 tillgångsfördelning Nordamerika Europa MEDELRISKPORTFÖLJ 5% NEUTRALA NIVÅER Aktier 5% Obligationer % Kontanter % % % Bonds % % REKOMMENDATIONER Norden Tillväxtmarknader Bonds 57% 57% 2 2 AKTIEPORTFÖLJ 8% 8% 3% 3% % 13% 51% 38% % 38% Bonds Obligationer Bonds 5% Aktier Kontanter 57% 2 Europe Europe Emerging MarketsEmerging Markets NEUTRALA NIVÅER Europe Growth Markets Europa (inkl. Norden) 6% A 2 Tillväxtmarknader % Vi har minskat andelen aktier till undervikt och har nu övervikt i obligationer. Inom vårt aktieinnehav har vi gått tillbaka till undervikt på tillväxtmarknaderna genom att ta hem vinsten på kinesiska aktier. Vi behåller vår övervikt i amerikanska bolag, och därmed vår undervikt i europeiska. Samtidigt är vi fortfarande positiva till utsikterna för europeiska länder med stor exportindustri, såsom Tyskland och länderna i Norden. I fråga om räntepapper har vi kvar vår övervikt i företagsobligationer med hög kreditkvalitet, på bekostnad av statsobligationer, och har en övervikt i obligationer som tillgångsslag. Vi har en övervikt i dollar gentemot euron och är neutrala i alla övriga jämförelsevalutor. 13% 51% 57% 2 Europa Europe Growth Markets A Tillväxtmarknader MER DEFENSIV TILLGÅNGS FÖRDELNING Aktiemarknaden fortsatte att stiga under större delen av april, trots Greklandsoron. Men den tilltagande krisen på marknaden för sydeuropeiska statsobligationer blev till slut för allvarlig mot slutet av månaden, och aktiemarknaden började därför svaja. Rapportsäsongen var emellertid stark, vilket är positivt, och de flesta bolag överträffade förväntningarna. Även om resultatförbättringarna fortfarande huvudsakligen kom från benhård kostnadskontroll, började också försäljningen äntligen att öka. Det ekonomiska läget fortsätter att lova gott för börsen. BNP-prognoserna runtom i världen justeras upp, och tillverkningssektorn visar styrka. Även den privata konsumtionen är på väg upp, trots svaga arbetsmarknader. Det är fortfarande främst politiska risker vi oroar oss för, och det faktum att hushållen och företagen minskar sina skulder gagnar inte marknaden som helhet. I Asien skapar samtidigt Kinas penningpolitik och ökade reglering av finanssektorn osäkerhet om börsutvecklingen i regionen. Vi har i vår övergripande tillgångsfördelning rört oss mot en liten undervikt i aktier, och samtidigt varit mer defensiva genom att öka innehaven i enskilda värdepapper med lägre risk. Vår undervikt i europeiska aktier beror på att vi för närvarande i stort sett inte har några innehav i sydeuropeiska bolag. När det gäller räntepapper är fördelningen fortfarande en övervikt i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, på bekostnad av statsobligationer, men vi vill samtidigt lyfta fram statsobligationerna som säkra papper i portföljen, i synnerhet under dessa turbulenta tider. Vi har på sistone gått mot en övervikt i obligationer genom att öka vårt innehav i statsobligationer. 6 NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

7 NORDEANYHETER VALUTA SOM TILLGÅNGSSLAG En modern definition av ordet tillgångsslag skulle kunna formuleras ungefär så här: Om värdet självständigt rör sig upp och ner då är det ett tillgångsslag. Valutor kan verkligen röra sig upp och ner en hel del, men de utmärker sig också på andra sätt. Den globala valutamarknaden kan sägas vara världens största marknad, inte bara geografiskt sett utan också sett till handelsvolymen. Valutorna påverkar vår vardag på många olika sätt. De påverkar priset på alla möjliga varor, aktieoch obligationskurserna, ränteutvecklingen och mycket, mycket mer. Varje dag omsätter den globala valutahandeln över 3 biljoner dollar, och omsättningen bara ökar. Jämfört med andra marknader har valutamarknaden ett viktigt särdrag: man kan analysera reciproka värden. Om euron försvagas mot dollarn innebär är det ju samtidigt att dollarn förstärks mot euron, eftersom euron kan uttryckas i dollar och dollarn i euro. Därför förekommer det inte heller någon blankning i valutor på det sätt som sker med aktier. Att blanka en valuta skulle ju i praktiken innebära att man köper en annan valuta. Valutamarknaden kan inte heller krascha på samma sätt som börsen gjorde 1929 och 1987, då värdet på aktieägarnas innehav rasade. Om en valuta går ner så går ju en annan valuta upp med lika mycket. Valutamarknaden är också speciell på så sätt att handeln pågår dygnet runt och den är den mest likvida av alla finansmarknader. Skillnaden mellan köp- och säljkursen är vanligtvis mycket liten, även under marknadsturbulens. VALUTA UR ETT PLACERINGSPERSPEKTIV Valutamarknadens särskilda egenskaper gör att professionella placerare gärna handlar här i oroliga tider. Men ändå är det många som förbiser möjligheten att höja avkastningen och minska värdesvängningarna i sin värdepappersportfölj genom att placera i valutor. Eftersom valutakurserna ofta saknar samvariation med aktie- och obligationskurserna är valutor ett utmärkt sätt att sprida risken i portföljen och dessutom få avkastning. Många professionella placerare använder sig i dag av valutaprogram. Och i dessa dagar med osäkra aktie- och obligationsmarknader, när alla letar efter andra tillgångsslag vars värdeutveckling är oberoende av dessa marknader, är valutor lika intressanta för privatpersoner som institutionella investerare. Nordea har lång erfarenhet av valutahandel. Valutaexponeringen är en central komponent i våra modeller för tillgångsfördelning och är avgörande för den samlade utvecklingen i de portföljer som vi förvaltar. Dessutom erbjuder Nordea Fonder också en rad ränte- och aktiefonder i olika valutor såsom euro, dollar, pund samt danska, norska och svenska kronor. NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 7

8 cover for Tax report2.indd /25/ 3:3:32 PM UK Tax UK Report Tax Report 1/ 16 Page UK Tax Report 1/ 16 Page LU385553/25 LU385553/25 Report Report ID ID 1/ 16 Page 6 April 629 April April - 52 April 2 Period Period LU385553/25 Report ID 6 April 29-5 April 2 Period Capital Capital Gains Gains Tax Summary Tax Summary Capital Gains Tax Summary Summary Summary of enclosed of enclosed calculations calculations Summary of enclosed calculations Total gains Total in gains the year, in the before year, before losses losses CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, Total gains in the year, before losses CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, Total losses Total losses of the year of the year CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 Total losses of the year CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 Losses Losses brought brought forward forward and used and in used the year in the year CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 Losses brought forward and used in the year CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 Total gains, Total after gains, losses after losses but before but before annual annual exempt exempt amount amount CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 Total gains, after losses but before annual exempt amount CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 Net chargeable Net chargeable gains (after gains exemption) (after exemption) CG1:8 CG1:8 Net chargeable gains (after exemption) CG1:8 Additional Additional liability liability in respect in respect of non of or non dual or resident dual resident trusts trusts CG1:9 CG1:9 Additional liability in respect of non or dual resident trusts CG1:9 Listed Listed shares shares and securities and securities Listed shares and securities Number Number of disposals of disposals CG1:16 3 Gains in the year before losses CG1:16 3 Gains the year before losses CG1:19 CG1:19 Number of disposals CG1:16 3 Gains in the year before losses CG1:19 Disposal Disposal proceeds proceeds CG1:17 CG1:17 17,78. 17,78. Claims Claims or elections or elections made made CG1:2 CG1:2 Disposal proceeds CG1:17 17,78. Claims or elections made CG1:2 Allowable Allowable costs (including costs (including purchase purchase price) price) CG1:18, Estimates or valuations included CG1:18, Estimates or valuations included CG1:21 CG1:21 Allowable costs (including purchase price) CG1:18, Estimates or valuations included CG1:21 Unlisted Unlisted shares shares and securities and securities Unlisted shares and securities Number Number of disposals of disposals CG2:22 Gains in the year before losses CG2:25 CG2:22 Gains the year before losses CG2:25 Number of disposals CG2:22 Gains in the year before losses CG2:25 Disposal Disposal proceeds proceeds CG2:23 CG2:23 Claims Claims or elections or elections made made CG2:26 CG2:26 Disposal proceeds CG2:23 Claims or elections made CG2:26 Allowable Allowable costs (including costs (including purchase purchase price) price) CG2:2 CG2:2 Estimates Estimates or valuations or valuations included included CG2:27 CG2:27 Allowable costs (including purchase price) CG2:2 Estimates or valuations included CG2:27 NORDEANYHETER NY TJÄNST SKATTERAPPORTER Nordea Bank S.A. kan nu erbjuda skatterapporter som är särskilt anpassade för vissa länder Att deklarera kan vara mycket tidskrävande. Det tar tid att samla ihop alla nödvändiga handlingar, sortera dem rätt och räkna ihop siffrorna. Det kan också vara dyrt om man anlitar en revisor eller en skatterådgivare att göra deklarationen. Oavsett om du gör din egen deklaration eller anlitar en yrkesman så kan du spara tid och pengar genom att ha alla nödvändiga uppgifter lätt till hands. Med vår nya tjänst får du just det. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Om du har fler än ett konto hos oss, eller står som medkontohavare för gemensamma konton, tas dina samtliga proportionella innehav med i sammanställningen. tax report Capital Gains and Income FULL TÄCKNING Rapporten innehåller alla viktiga uppgifter såsom reavinster/reaförluster, inkomst av kapital och annan information som du behöver för din deklaration. Vi specificerar alla belopp i de kategorier som det aktuella landets skattemyndighet kräver. DETALJERAD INFORMATION Rapporten innehåller sammanställningar som ger dig enkel översikt över de viktigaste uppgifterna och detaljerade listor där du kan se exakt hur vi tagit fram sammanställningarna. Med våra skatterapporter får du alltså en fullständig översikt över alla dina inkomster, reavinster och transaktioner som gör det lättare att fylla i deklarationen. Kontakta din rådgivare om du vill beställa tjänsten eller om du vill ha mer information om den. Your name Summary of your enclosed computations Capital gains summary Tax year 6 April 29 to 5 April 2 Your unique taxpayer reference (UTR) You must enclose your computations, as well as filling in the boxes read pages CGN 8 and CGN 9 of the notes. Total gains in the year, before losses Losses available to be carried forward to later years Total losses of the year enter if there are none Losses brought forward and used in the year Total gains, after losses but before the annual exempt amount Annual exempt amount Net chargeable gains (box 6 minus box 7) but if box 7 is more than box 6, leave blank Additional liability in respect of non-resident or dual resident trusts Losses used against an earlier year's gain (special circumstances apply read the notes on page CGN 12) Losses used against income amount claimed against 29 income Losses used against income amount claimed against 28 9 income Income losses of 29 set against gains Entrepreneurs relief read the notes on pages CGN 7 and CGN 8 Listed shares and securities Number of disposals Gains in the year, before losses Disposal proceeds If you are making any claim or election, put 'X' in the box Allowable costs (including purchase price) If your computations include any estimates or valuations, put 'X' in the box SA8 2 Tax return: Capital gains summary: Page CG 1 HMRC 12/9 net KUNDENKÄT De senaste två åren har Nordea Bank S.A. genomfört en kundenkät som ett led i vårt förbättringsarbete I enkäten får våra kunder berätta vad de tycker om sin bankrelation och säga sin mening om våra tjänster och produkter. Alla svar är anonyma och enkäten kan fyllas i antingen på internet eller i ett tryckt formulär. Enkäterna visar att våra kunder generellt sett är nöjda med oss och det är vi mycket glada för. Vi sätter emellertid lika stort värde på de förslag på förbättringar eller nya produkter/tjänster som vi får in från kunderna. Skatterapporterna är ett exempel. Vi har nu tagit fram sådana rapporter för vissa länder och tjänsten kommer att vidareutvecklas. Förenklad posthantering är ett annat exempel. Nu kan samtliga kunder få sin post varje kvartal, en gång i halvåret eller en gång per år. Vi vill tacka alla kunder som deltog i fjolårets enkät. Alla svar utvärderas och det är vår ambition att införa så många av era förslag som möjligt. Nästa kundenkät genomförs i slutet av året. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer