Marknadsnytt NORDEANYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt NORDEANYHETER"

Transkript

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår strategiska tillgångsfördelning. Även de allt större obalanserna i världsekonomin har påverkat. Den största förändringen är att vi har ökat andelen räntepapper från neutral till övervikt, samtidigt som vi minskat andelen aktier från neutral till undervikt. Vi har också gått till en övervikt i dollar. ÖVERSIKT Det har gungat rejält på marknaden de senaste veckorna. Starka tvivel om euroländernas vilja och förmåga att genomföra räddningsplanen för Grekland och skeptiska röster om eurosamarbetets effektivitet har skapat viss osäkerhet om huruvida planen kanske utformats för att spricka. Som en följd har euron försvagats markant. Samtidigt har de positiva resultatrapporterna för första kvartalet knappt gjort något avtryck alls på börsen. Stämningen har istället påverkats av svängningarna på valutamarknaden, och på senare tid även Tysklands försök att minska spekulationen. VALUTOR Efter en kort tid av övervikt i dollar återgick vi tillfälligt till en neutral andel, innan vi återigen ökade innehavet till övervikt. Vi har också tagit bort vår övervikt i brittiska pund, och har nu på nytt en neutral andel i valutan. För placerare med euro som basvaluta rekommenderar vi euron som lånevaluta. OBLIGATIONER Efter att ha varit neutrala sedan december har vi ökat andelen räntepapper till övervikt genom att köpa tyska statspapper. Löptiden är nu,5 år, något längre än för jämförelseindex som är,3 år. Trots detta har vi kvar vår undervikt i statsobligationer och vår övervikt i företagsobligationer och konvertibler. Andelen danska bostadsobligationer har minskat till undervikt. Andelen aktier har minskat från neutral till undervikt efter ett antal förändringar, och vår position är nu mer defensiv än tidigare. Geografiskt sett har vi ökat vår undervikt i Europa och börjat gå mot undervikt både i och på tillväxtmarknaderna, från en neutral andel respektive övervikt. Samtidigt har vi, delvis av valutaskäl, rört oss från neutral till övervikt i A. I fråga om sektorer har vi nu övervikt i främst dagligvaror, hälsovård, IT och råvaror, och undervikt i energi, sällanköpsvaror, finans, samt el, gas och vatten. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. FÅ INVESTMENT NEWS SNABBARE MED E-POST: ANMÄL DIG PÅ ELLER KONTAKTA DIN ACCOUNT MANAGER NORDEANYHETER Valuta som tillgångsslag Ny tjänst skatterapporter Kundenkät OECD:S LEDANDE INDIKATORER OECD leading & indicator OECD-TILLVÄXT & growth OECD leading indicator; y/y change - OECD GDP, y/y change Leading indicator, % Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 1

2 ledare Kära läsare! Vi lever i en intressant tid, och du håller nog med mig om att den nästan är lite för intressant. I förra numret nämnde jag att landrisken började bli ett verkligt orosmoln, samtidigt som vi ändå trodde att problemen i Grekland, och på andra håll, skulle få en lösning. Så verkar också vara fallet, men jag underskattade verkligen styrkan i svängningarna och oron på marknaden. Det tycks vara en allmän trend att rörelserna både upp- eller nedgångar, men kanske främst nedgångarna blivit kraftigare än de var förr. Hur som helst tror vi att EU:s räddningspaket så småningom kommer att lugna marknaden, även om framför allt Grekland får det tufft på sikt, om de ska undvika att ställa in betalningarna. På det hela taget tror vi fortfarande att den ömtåliga ekonomiska återhämtningen består, vilket bådar gott för aktier på medellång sikt. I dagsläget har vi dock kraftiga svängningar och en nervös marknad, och eventuellt får vi se en större korrigering. Det är skälet till att vi valt att minska andelen aktier i våra portföljer. Detta innebär något vi också nämnde i förra numret av Investment News att fördelningen av tillgångar mellan olika valutor kan vara en lika viktig faktor som fördelningen mellan aktier och obligationer. Nordea har en stark ställning inom valutaförvaltning och valutahandel, något som beskrivs på sidan sju. Jag vill också passa på att nämna vår kundenkät. En del av er fyllde i den enkät som vi skickade ut i november/december förra året. Jag kan inte lova att vi tar hänsyn till alla era förslag, men många av dem kommer vi att införa. Vi uppskattar verkligen era synpunkter. Läs mer på sidan åtta. Till sist vill jag puffa lite för vår nya tjänst, skatterapportering, som ger dig de uppgifter du behöver för att fylla i din deklarationsblankett. Kontakta din rådgivare om du vill veta mer. I förra numret avslutade jag med att önska er en trevlig vår efter en lång och kall vinter. Även våren har varit riktigt kall här i Luxemburg, så jag hoppas på och tycker att vi alla förtjänar en varm och skön sommar. Vänliga hälsningar Men det är inte bara på aktiemarknaden vi ser kraftiga svängningar. Euron har varit under press, och för många valutor har kurserna förändrats rejält. Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-215 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-83 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

3 EN FRÅGA OM BALANS Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change översikt Growth, % 99 Det är oroligt på världens finansmarknader igen. Orsaken är i hög grad obalanser i världsekonomin till följd av en kraftig förändring i hur kapitalflödena rör sig. Obalanserna har funnits en längre tid men har eskalerat efter finanskrisen. Om de inte åtgärdas kan de hota den begynnande globala återhämtningen En titt på var den globala tillväxten finns i dag avslöjar en utveckling som ställer de ekonomiska erfarenheterna från efterkrigstiden på ända. Många tillväxtländer expanderar kraftigt medan deras mer utvecklade handelspartners hankar sig fram med minimal tillväxt samtidigt som de knäar under massiva skulder. Den här spirande trenden har inget att göra med den relativa immunitet som tillväxtländerna hade under finanskrisen, och inte heller beror den på en bättre finans- och penningpolitik. Det handlar istället om kapitalströmmarna världen över. Samtidigt som de säkerligen är tacksamma för den tillväxt som kapitalinflödet skapar, är de flesta tillväxtländer medvetna om det inflationshot som detta på sikt för med sig. Kina, Indien och Indonesien har redan vidtagit inflationsdämpande åtgärder och stramat åt penningpolitiken. Men eftersom västländerna sannolikt fortsätter ännu en tid med sin mycket expansiva penningpolitik, lockar tillväxtländernas gynnsamma räntor bara ytterligare kapitalinflöden. På sista tiden har också rädslan för att den grekiska sjukan ska sprida sig i Europa ökat inflödet ännu mer. Situationen har förvärrats ytterligare av att tillväxtmarknadernas valutor är relativt trögrörliga. De har inte stärkts nämnvärt, trots att de berörda ländernas valutareserver har vuxit enormt, och är därför fortsatt attraktiva för utländska placerare. KINA ÄR NYCKELN Nyckeln för att lösa den här svåra frågan är Kinas fasta växelkurs. Eftersom det råder stenhård konkurrens om handeln i regionen är det otänkbart för de flesta asiatiska länder att låta sin valuta stärkas, och om ett land försöker reglera kapitalinflödet styrs det bara över till ett annat. Kina säger att man inser omfattningen av det problem som de globala obalanserna ger upphov till, och har meddelat att man ska göra renminbin mer flexibel. Någon specifik tidpunkt för detta har emellertid inte angetts. Utan någon officiell, överstatlig myndighet som % BNP-TILLVÄXT GDP growth Germany A övervakar och samordnar detta, kommer troligen hemliga förhandlingar mellan Kina och andra asiatiska regeringar och centralbanker att leda till att andra länder följer efter, så att konkurrenssituationen till följd av växelkursförändringar störs så lite som möjligt. Men med tanke på Kinas ovilja att agera snabbt och beslutsamt är risken stor att situationen blir okontrollerbar. Små, successiva justeringar S&P 5 av P/E de ratio asiatiska 22 räntorna får liten effekt på växelkurserna, och effekten på de globala obalanserna blir därför 2 små och tillfälliga. Det krävs krafttag från Kina för att 18 åtgärderna ska ge resultat i tid. 16 FARA OCH MÖJLIGHET Ironiskt 1 nog består det kinesiska tecknet för kris av två delar: fara och möjlighet. Under tiden som 12 S&P 5, 12 month forward P/E Kina fortsätter att fundera över sin nyckelroll för att lösa problemet med de globala obalanserna Apr-1 finns det de som Mar-3 gynnas av den Mar-5 pågående växelkursturbulensen. Eurons försvagning efter händelserna i Grekland, till exempel, kunde inte ha kommit lägligare för exportföretagen i euroområdet, framför allt de tyska exportföretagen, vars framgångar bidragit till att rida ut många ekonomiska stormar. Mar-7 Feb-9 P/E NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 3

4 OBLIGATIONER OCH VALUTOR OPEISKT RÄDDNINGSPAKET Det sätt på vilket europeiska politiker slutligen gick till gemensam aktion under veckoslutet den 8-9 maj var riktigt imponerande. Räddningspaketet som euroländerna enades om under helgen är värt 75 md euro och består av md euro i lånegarantier för stater som drabbats av allvarliga likviditetsproblem, 6 md euro till EU:s nödfond (som därmed uppgår till 1 md euro) och upp till 25 md euro i IMF-lån. Bonds 13% % 57% 2 Dessutom kommer Europeiska centralbanken att intervenera på marknaden för stats- och företagsobligationer om den inte fungerar korrekt, samt öka tillgången på nödlikviditet för banker genom att erbjuda nya 3- och 6-månadersrepor. Detta sker i samarbete med Federal Reserve i A och andra centralbanker. Samtidigt har Spanien och Portugal insett att de gör bäst i att se över sina statsfinanser för att undvika samma öde som Grekland. Vi anser att räddningspaketet inte bara är trovärdigt det kommer också att skapa stabilitet på kreditmarknaden i Portugal, Irland, Italien och Spanien, Bonds och framför allt för statsobligationer med kort löptid. Marknaden följer emellertid utvecklingen noga. Papper med kortare löptid än två år är därför 57% ett bra alternativ 2 för den som vill placera i dessa länders räntepapper. Europe Europe Emerging Markets 8% Vi har ökat andelen räntepapper från undervikt 3% till övervikt i våra diskretionära portföljer, 51% och samtidigt ökat 38% löptiden med cirka,7 år till,5 år, vilket är längre än jämförelseindex. Vad gäller fördelningen på räntemarknaden har vi en undervikt i statsobligationer, övervikt i företagsobligationer och undervikt i danska bostadsobligationer, där vi i första hand väljer långa papper med en ränta på 5 procent. Growth Markets VALUTA Vi har ökat övervikten i dollar rejält i våra diskretionära portföljer. Pressen på euron består sannolikt tills marknaden återfår sitt förtroende för politikerna. Bland de nordiska valutorna ser den norska och den svenska kronan mest lovande ut, i synnerhet den svenska. I Storbritannien har koalitionen mellan de konservativa och liberaldemokraterna fått en bra start men den nya regeringen, som måste få bukt med landets ekonomi, står inför en oerhört tuff uppgift. Tills vidare har vi ändå valt att tro på den nya regeringen och har ökat andelen brittiska pund från undervikt till neutral i de diskretionära portföljerna. Sedan vår senaste rapport har den schweiziska centralbanken (SNB) gett vika för pressen på / -kursen, som i början av maj sjönk från 1,32 till 1,12 och därmed bröt igenom den tidigare lägstanivån 1,15 från 1 april. Kursen har i över en månad rört sig inom snäva dagliga intervaller på drygt 1,32, och det råder knappast några tvivel om att SNB intervenerat kraftfullt för att få stopp på sin valutas kursuppgång gentemot den sjunkande euron. Vi tror att schweizerfrancen kan stärkas ytterligare gentemot euron från dagens nivå. FINANSIERING Vi har ändrat sammansättningen i valutakorgen för finansiering sedan förra numret av Investment News och rekommenderar nu en korg bestående av uteslutande euro. LÅNEFINANSIERING TENDENSPROGNOS JÄMFÖRELSEINDEX AVKASTNING & FÖRVÄNTNINGAR % Per den 21 maj 2 nu /D 1,252 /,869 / 1, /JPY 112,7 /DKK 7, /NOK 8,16 /SEK 9,89 D/JPY 9, 3 månaders prognos nu usa år 3,2 3 månader,8 tyskland år 2,68 3 månader,69 uk år 3,57 3 månader,7 3 månaders prognos nu sverige år 2,57 3 månader,62 danmark år 2,77 3 månader 1.23 norge år 3,21 3 månader 2,55 3 månaders prognos NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

5 -6-8 STÖRRE SVÄNGNINGAR % AKTIER Germany A Under de två första veckorna i april var svängningarna enligt index som amerikanska VIX de lägsta på flera år, vilket tyder på att de flesta aktörer slappnade av och räknade med relativt stabila marknader framöver. Detta visade sig emellertid vara lugnet före stormen. Runt månadsskiftet april/maj blev marknaden återigen väldigt skakig i samband med att statsskuldkrisen i Sydeuropa förvärrades. Svängningarna ökade och börskurserna föll rejält. Exempelvis rasade Eurostoxx 5-indexet med 11 procent under första veckan i maj. STARKA RESULTAT En positiv sak är att bolagens resultat fortsätter att överträffa förväntningarna. I A lyckades cirka 8 procent av bolagen överträffa analytikernas förväntningar, och nog så viktigt är att vissa bolag nu inte bara redovisar starkare resultat, utan också ökade intäkter. FÖRSIKTIG HÅLLNING Stämningen på marknaden påverkas alltjämt av två motstridiga krafter: å ena sidan den starka återhämtningen i bolagens resultat, å andra sidan en oro för hur den ekonomiska tillväxten eventuellt påverkas av de sparprogram som ska minska risken för stats konkurser. Just nu tycker vi att en något försiktig hållning är befogad, och vi behåller därför en liten undervikt i aktier. MER DAGLIGVAROR Vi behåller också en generellt sett neutral sektorfördelning. Bland de mer defensiva sektorerna har vi ökat vårt innehav i konsument dagligvaror till övervikt, eftersom vi tror att den här sektorn ger relativt säker tillväxt. Skälet är framför allt en ökad konsumtion i tillväxtländerna, en utveckling som väntas bestå i många år. De flesta bolag i sektorn har också mycket stabila balansräkningar, vilket möjliggör tillväxt genom förvärv eller utdelning av överskott till aktieägarna. Våra favoriter i sektorn just nu är branschjätten Nestlé, med marknadsledande varumärken i flera segment, och Diageo, världens största sprittillverkare, som båda skulle gynnas mest av ökad konsumtion av kända märken i tillväxtländerna. Vi gillar också Swedish Match, en nischaktör inom tobaksindustrin som har en mycket stark marknadsposition inom rökfri tobak och cigarrer. P/E UPPSKATTNINGAR AV S&P 5 S&P EPS 5 P/E ratio S&P 5, 12 month forward P/E Apr-1 Mar-3 Mar-5 Mar-7 Feb-9 GULD FORTSATT ATTRAKTIVT Guldet har stärkts rejält på sistone, framför allt gentemot valutor såsom euron och pundet, men vi anser alltjämt att guld förtjänar en plats i de flesta portföljer. Vi räknar med att ädelmetallen fortsätter att ge riskspridning i ett läge där ytterligare valutaturbulens eventuellt står för dörren. Vi håller inte med de som hävdar att guld är en sprickfärdig bubbla, eftersom de flesta placerare saknar guldinnehav och därför är potentiella köpare av ädelmetallen. Om dessa placerare skulle byta ut endast en liten andel av sina tillgångar mot guld, skulle guldpriset sannolikt stiga ordentligt. NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 5

6 tillgångsfördelning Nordamerika Europa MEDELRISKPORTFÖLJ 5% NEUTRALA NIVÅER Aktier 5% Obligationer % Kontanter % % % Bonds % % REKOMMENDATIONER Norden Tillväxtmarknader Bonds 57% 57% 2 2 AKTIEPORTFÖLJ 8% 8% 3% 3% % 13% 51% 38% % 38% Bonds Obligationer Bonds 5% Aktier Kontanter 57% 2 Europe Europe Emerging MarketsEmerging Markets NEUTRALA NIVÅER Europe Growth Markets Europa (inkl. Norden) 6% A 2 Tillväxtmarknader % Vi har minskat andelen aktier till undervikt och har nu övervikt i obligationer. Inom vårt aktieinnehav har vi gått tillbaka till undervikt på tillväxtmarknaderna genom att ta hem vinsten på kinesiska aktier. Vi behåller vår övervikt i amerikanska bolag, och därmed vår undervikt i europeiska. Samtidigt är vi fortfarande positiva till utsikterna för europeiska länder med stor exportindustri, såsom Tyskland och länderna i Norden. I fråga om räntepapper har vi kvar vår övervikt i företagsobligationer med hög kreditkvalitet, på bekostnad av statsobligationer, och har en övervikt i obligationer som tillgångsslag. Vi har en övervikt i dollar gentemot euron och är neutrala i alla övriga jämförelsevalutor. 13% 51% 57% 2 Europa Europe Growth Markets A Tillväxtmarknader MER DEFENSIV TILLGÅNGS FÖRDELNING Aktiemarknaden fortsatte att stiga under större delen av april, trots Greklandsoron. Men den tilltagande krisen på marknaden för sydeuropeiska statsobligationer blev till slut för allvarlig mot slutet av månaden, och aktiemarknaden började därför svaja. Rapportsäsongen var emellertid stark, vilket är positivt, och de flesta bolag överträffade förväntningarna. Även om resultatförbättringarna fortfarande huvudsakligen kom från benhård kostnadskontroll, började också försäljningen äntligen att öka. Det ekonomiska läget fortsätter att lova gott för börsen. BNP-prognoserna runtom i världen justeras upp, och tillverkningssektorn visar styrka. Även den privata konsumtionen är på väg upp, trots svaga arbetsmarknader. Det är fortfarande främst politiska risker vi oroar oss för, och det faktum att hushållen och företagen minskar sina skulder gagnar inte marknaden som helhet. I Asien skapar samtidigt Kinas penningpolitik och ökade reglering av finanssektorn osäkerhet om börsutvecklingen i regionen. Vi har i vår övergripande tillgångsfördelning rört oss mot en liten undervikt i aktier, och samtidigt varit mer defensiva genom att öka innehaven i enskilda värdepapper med lägre risk. Vår undervikt i europeiska aktier beror på att vi för närvarande i stort sett inte har några innehav i sydeuropeiska bolag. När det gäller räntepapper är fördelningen fortfarande en övervikt i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, på bekostnad av statsobligationer, men vi vill samtidigt lyfta fram statsobligationerna som säkra papper i portföljen, i synnerhet under dessa turbulenta tider. Vi har på sistone gått mot en övervikt i obligationer genom att öka vårt innehav i statsobligationer. 6 NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

7 NORDEANYHETER VALUTA SOM TILLGÅNGSSLAG En modern definition av ordet tillgångsslag skulle kunna formuleras ungefär så här: Om värdet självständigt rör sig upp och ner då är det ett tillgångsslag. Valutor kan verkligen röra sig upp och ner en hel del, men de utmärker sig också på andra sätt. Den globala valutamarknaden kan sägas vara världens största marknad, inte bara geografiskt sett utan också sett till handelsvolymen. Valutorna påverkar vår vardag på många olika sätt. De påverkar priset på alla möjliga varor, aktieoch obligationskurserna, ränteutvecklingen och mycket, mycket mer. Varje dag omsätter den globala valutahandeln över 3 biljoner dollar, och omsättningen bara ökar. Jämfört med andra marknader har valutamarknaden ett viktigt särdrag: man kan analysera reciproka värden. Om euron försvagas mot dollarn innebär är det ju samtidigt att dollarn förstärks mot euron, eftersom euron kan uttryckas i dollar och dollarn i euro. Därför förekommer det inte heller någon blankning i valutor på det sätt som sker med aktier. Att blanka en valuta skulle ju i praktiken innebära att man köper en annan valuta. Valutamarknaden kan inte heller krascha på samma sätt som börsen gjorde 1929 och 1987, då värdet på aktieägarnas innehav rasade. Om en valuta går ner så går ju en annan valuta upp med lika mycket. Valutamarknaden är också speciell på så sätt att handeln pågår dygnet runt och den är den mest likvida av alla finansmarknader. Skillnaden mellan köp- och säljkursen är vanligtvis mycket liten, även under marknadsturbulens. VALUTA UR ETT PLACERINGSPERSPEKTIV Valutamarknadens särskilda egenskaper gör att professionella placerare gärna handlar här i oroliga tider. Men ändå är det många som förbiser möjligheten att höja avkastningen och minska värdesvängningarna i sin värdepappersportfölj genom att placera i valutor. Eftersom valutakurserna ofta saknar samvariation med aktie- och obligationskurserna är valutor ett utmärkt sätt att sprida risken i portföljen och dessutom få avkastning. Många professionella placerare använder sig i dag av valutaprogram. Och i dessa dagar med osäkra aktie- och obligationsmarknader, när alla letar efter andra tillgångsslag vars värdeutveckling är oberoende av dessa marknader, är valutor lika intressanta för privatpersoner som institutionella investerare. Nordea har lång erfarenhet av valutahandel. Valutaexponeringen är en central komponent i våra modeller för tillgångsfördelning och är avgörande för den samlade utvecklingen i de portföljer som vi förvaltar. Dessutom erbjuder Nordea Fonder också en rad ränte- och aktiefonder i olika valutor såsom euro, dollar, pund samt danska, norska och svenska kronor. NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 7

8 cover for Tax report2.indd /25/ 3:3:32 PM UK Tax UK Report Tax Report 1/ 16 Page UK Tax Report 1/ 16 Page LU385553/25 LU385553/25 Report Report ID ID 1/ 16 Page 6 April 629 April April - 52 April 2 Period Period LU385553/25 Report ID 6 April 29-5 April 2 Period Capital Capital Gains Gains Tax Summary Tax Summary Capital Gains Tax Summary Summary Summary of enclosed of enclosed calculations calculations Summary of enclosed calculations Total gains Total in gains the year, in the before year, before losses losses CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, Total gains in the year, before losses CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, Total losses Total losses of the year of the year CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 Total losses of the year CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 Losses Losses brought brought forward forward and used and in used the year in the year CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 Losses brought forward and used in the year CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 Total gains, Total after gains, losses after losses but before but before annual annual exempt exempt amount amount CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 Total gains, after losses but before annual exempt amount CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 Net chargeable Net chargeable gains (after gains exemption) (after exemption) CG1:8 CG1:8 Net chargeable gains (after exemption) CG1:8 Additional Additional liability liability in respect in respect of non of or non dual or resident dual resident trusts trusts CG1:9 CG1:9 Additional liability in respect of non or dual resident trusts CG1:9 Listed Listed shares shares and securities and securities Listed shares and securities Number Number of disposals of disposals CG1:16 3 Gains in the year before losses CG1:16 3 Gains the year before losses CG1:19 CG1:19 Number of disposals CG1:16 3 Gains in the year before losses CG1:19 Disposal Disposal proceeds proceeds CG1:17 CG1:17 17,78. 17,78. Claims Claims or elections or elections made made CG1:2 CG1:2 Disposal proceeds CG1:17 17,78. Claims or elections made CG1:2 Allowable Allowable costs (including costs (including purchase purchase price) price) CG1:18, Estimates or valuations included CG1:18, Estimates or valuations included CG1:21 CG1:21 Allowable costs (including purchase price) CG1:18, Estimates or valuations included CG1:21 Unlisted Unlisted shares shares and securities and securities Unlisted shares and securities Number Number of disposals of disposals CG2:22 Gains in the year before losses CG2:25 CG2:22 Gains the year before losses CG2:25 Number of disposals CG2:22 Gains in the year before losses CG2:25 Disposal Disposal proceeds proceeds CG2:23 CG2:23 Claims Claims or elections or elections made made CG2:26 CG2:26 Disposal proceeds CG2:23 Claims or elections made CG2:26 Allowable Allowable costs (including costs (including purchase purchase price) price) CG2:2 CG2:2 Estimates Estimates or valuations or valuations included included CG2:27 CG2:27 Allowable costs (including purchase price) CG2:2 Estimates or valuations included CG2:27 NORDEANYHETER NY TJÄNST SKATTERAPPORTER Nordea Bank S.A. kan nu erbjuda skatterapporter som är särskilt anpassade för vissa länder Att deklarera kan vara mycket tidskrävande. Det tar tid att samla ihop alla nödvändiga handlingar, sortera dem rätt och räkna ihop siffrorna. Det kan också vara dyrt om man anlitar en revisor eller en skatterådgivare att göra deklarationen. Oavsett om du gör din egen deklaration eller anlitar en yrkesman så kan du spara tid och pengar genom att ha alla nödvändiga uppgifter lätt till hands. Med vår nya tjänst får du just det. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Om du har fler än ett konto hos oss, eller står som medkontohavare för gemensamma konton, tas dina samtliga proportionella innehav med i sammanställningen. tax report Capital Gains and Income FULL TÄCKNING Rapporten innehåller alla viktiga uppgifter såsom reavinster/reaförluster, inkomst av kapital och annan information som du behöver för din deklaration. Vi specificerar alla belopp i de kategorier som det aktuella landets skattemyndighet kräver. DETALJERAD INFORMATION Rapporten innehåller sammanställningar som ger dig enkel översikt över de viktigaste uppgifterna och detaljerade listor där du kan se exakt hur vi tagit fram sammanställningarna. Med våra skatterapporter får du alltså en fullständig översikt över alla dina inkomster, reavinster och transaktioner som gör det lättare att fylla i deklarationen. Kontakta din rådgivare om du vill beställa tjänsten eller om du vill ha mer information om den. Your name Summary of your enclosed computations Capital gains summary Tax year 6 April 29 to 5 April 2 Your unique taxpayer reference (UTR) You must enclose your computations, as well as filling in the boxes read pages CGN 8 and CGN 9 of the notes. Total gains in the year, before losses Losses available to be carried forward to later years Total losses of the year enter if there are none Losses brought forward and used in the year Total gains, after losses but before the annual exempt amount Annual exempt amount Net chargeable gains (box 6 minus box 7) but if box 7 is more than box 6, leave blank Additional liability in respect of non-resident or dual resident trusts Losses used against an earlier year's gain (special circumstances apply read the notes on page CGN 12) Losses used against income amount claimed against 29 income Losses used against income amount claimed against 28 9 income Income losses of 29 set against gains Entrepreneurs relief read the notes on pages CGN 7 and CGN 8 Listed shares and securities Number of disposals Gains in the year, before losses Disposal proceeds If you are making any claim or election, put 'X' in the box Allowable costs (including purchase price) If your computations include any estimates or valuations, put 'X' in the box SA8 2 Tax return: Capital gains summary: Page CG 1 HMRC 12/9 net KUNDENKÄT De senaste två åren har Nordea Bank S.A. genomfört en kundenkät som ett led i vårt förbättringsarbete I enkäten får våra kunder berätta vad de tycker om sin bankrelation och säga sin mening om våra tjänster och produkter. Alla svar är anonyma och enkäten kan fyllas i antingen på internet eller i ett tryckt formulär. Enkäterna visar att våra kunder generellt sett är nöjda med oss och det är vi mycket glada för. Vi sätter emellertid lika stort värde på de förslag på förbättringar eller nya produkter/tjänster som vi får in från kunderna. Skatterapporterna är ett exempel. Vi har nu tagit fram sådana rapporter för vissa länder och tjänsten kommer att vidareutvecklas. Förenklad posthantering är ett annat exempel. Nu kan samtliga kunder få sin post varje kvartal, en gång i halvåret eller en gång per år. Vi vill tacka alla kunder som deltog i fjolårets enkät. Alla svar utvärderas och det är vår ambition att införa så många av era förslag som möjligt. Nästa kundenkät genomförs i slutet av året. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer