Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0602. Till Finansdepartementet. Fi2006/2506 Fi2006/3480

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0602. Till Finansdepartementet. Fi2006/2506 Fi2006/3480"

Transkript

1 R-2006/0602 Stockholm den 21 augusti 2006 Till Finansdepartementet Fi2006/2506 Fi2006/3480 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 maj 2006 respektive den 14 juli 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över huvudbetänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50) och slutbetänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden supplement (SOU 2006:74). Sammanfattning 1. Allmänt om lagstiftningens form Advokatsamfundet är positivt till att det i huvudbetänkandet föreslagits en mer samlad lagstiftning för värdepappersmarknaden. Advokatsamfundet vill uppmana regeringen att fortsätta arbetet att samla närliggande lagstiftning på ett mer lättöverskådligt sätt. Flera sådana steg har redan tagits på andra områden. Redan tidigare har ett motsvarande steg tagits för kreditmarknaden genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I samband med att den lagen infördes samlades regleringen av såväl banker som kreditmarknadsföretag i en och samma lag (prop. 2002/03:139 s. 271). Förslaget till ny socialförsäkringsbalk har motiverats med att en sådan reform skulle ge en överskådlig helhetsbild med förbättrad och enhetlig lagstruktur, vilket bl.a. sannolikt skulle ge medborgarna ökad förståelse för systemet. Det skulle också bli lättare att söka i och tillämpa ett samlat lagverk i stället för de ca. 30 olika lagar som balken ersätter. Bland annat blir det möjligt att på ett enkelt sätt läsa innehållet i alla de hänvisningar som fortfarande måste finnas kvar mellan olika delar. Det blir lättare att se samband och konsekvenser i fråga om olika regler och åtgärder. För myndigheterna och lagstiftaren tillkommer fördelen att det blir lättare att beakta helheten och värdet av gemensamma regler. Det blir lättare att samordna och upprätthålla enhetlighet samt lättare att undvika förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar. Det är givetvis också lättare att ändra i bara en lag än i flera lagar samtidigt, och det förbättrar sannolikt även samarbetet mellan olika myndigheter och v2

2 2 andra aktörer (SOU 2005:114 s. 528). Liknande hänsyn har gjort sig gällande beträffande förslaget i SOU 2006:22 s. 220 f. om att sammanföra de olika diskrimineringslagarna i en sammanhållen lag. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i den allmänjuridiska debatten. 1 Beträffande värdepappersmarknaden ligger emellertid även efter betänkandets förslag stora delar utanför den samlade lagstiftningen, såsom lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och lagen (2004:46) om investeringsfonder. Viss lagstiftning är gemensam för både kredit- och värdepappersmarknaderna så är t.ex. fallet med lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag och, i ännu högre grad, med lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat vilket antyder att det kan finnas ett behov av att samlat reglera alla de olika finansiella marknaderna, som funktionellt fullgör liknande eller samma samhällsfunktioner (således kan t.ex. ett företags kreditbehov fyllas på såväl värdepappersmarkanden som genom banklån). Finansinspektionen har i normgivning också tagit hänsyn till dessa aspekter, t.ex. i de allmänna råden (2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut och, i synnerhet, i de allmänna råden (2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. Som Advokatsamfundet tidigare påpekat 2 i samband med förslaget till nya kapitaltäckningsregler skulle en reform att samla dessa regler, som alltmer hänger samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i ökad utsträckning måste beaktas sammantaget, i en enda lag förenkla samordning och upprätthålla enhetlighet samt innebära att förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undviks. På ett ännu mer övergripande plan kan hänvisas till utvecklingen i andra länder där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna samlats i en lag. Exempel på detta är Code monétaire et financier i Frankrike och Financial Services and Markets Act i Storbritannien. Advokatsamfundet anser att det är av största vikt att alla de förslag som nu föreligger till ny lagstiftning inom värdepappershandelns område även leder till en konsistent civilrättslig reglering. Om införande av en särskild lag övervägs måste de civilrättsliga frågorna uppmärksammas särskilt så att en splittring av civilrätten undviks. 2. Definitionerna Advokatsamfundet är positivt till förslaget att låta definitionerna av finansiella instrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar nära ansluta till de definitioner som ges i MiFID. 1Sveriges advokatsamfund, yttrande i Akt R-2005/1800, ; D. Hanqvist, Näringsrättens splittring exemplet med de finansiella marknaderna, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23; J. Perkins, The Morality of Commercial Lawmaking, Butterworths Journal of International Banking and Finance Law 2005 s Sveriges advokatsamfund, yttrande i Akt R-2005/1800,

3 3 Finansiella instrument Förslag: Uttrycket andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden bör inte användas för att beskriva sådana instrument vars gemensamma egenskap är att de inte nödvändigtvis kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Utredningen föreslår att definitionen av finansiella instrument skall vara överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden. Den sista lokutionen andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden bör bytas ut, antingen genom att räkna upp de instrument som avses i MiFID eller genom en hänvisning till bilaga I till MiFID, Avsnitt C. MiFID:s definition består av en uppräkning som visserligen är uttömmande men som inkluderar begreppet överlåtbara värdepapper, som i sin tur har en öppen definition. Ett överlåtbart värdepapper definieras i MiFID som varje typ av värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden (med undantag för betalningsmedel). Man kan se detta som att finansiella instrument är detsamma som överlåtbara värdepapper samt därutöver vissa särskilt angivna instrument. Dessa övriga instrument torde inte ha behövt räknas upp om det inte kunde råda någon oklarhet över huruvida de kunde bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Därmed är emellertid inte sagt att de inte också kan omfattas av definitionen av överlåtbara värdepapper; dessa begrepp är inte ömsesidigt uteslutande i förhållande till överlåtbara värdepapper. Det utmärkande draget hos dessa övriga instrument är alltså att de inte måste kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Mot denna bakgrund är det missvisande att sammanfatta dessa instrument som andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden så vitt inte syftet är att den svenska definitionen skall vara snävare än den i MiFID. Härtill kommer att denna lokution ger det felaktiga intrycket av att definitionen av finansiella instrument i sig är öppen; att lokutionen möjliggör för rättstillämpningen att utvidga definitionen till andra instrument. Överlåtbara värdepapper Förslag: Definitionen av överlåtbara värdepapper bör formuleras i överensstämmelse med MiFID:s definition. Lagförslagets definition av överlåtbara värdepapper överensstämmer med MiFID:s, men innehåller en principiellt intressant avvikelse i definitionens exemplifierande del. I MiFID åtföljs definitionen av tre exemplifierande kategorier: aktierelaterade värdepapper, skuldrelaterade värdepapper och derivatinstrument. Dessa kategorier påminner om den uttömmande uppräkningen i den förutvarande definitionen av överlåtbara värdepapper i artikel 1.4 ISD. Liksom ISD är MiFID:s bestämmelser inte beroende av i vilken kategori ett överlåtbart värdepapper ingår. Man kan betrakta kategorierna främst som en framställningsteknisk detalj, men de utgör även en slags definitioner som annan europeisk lagstiftning eller avtalsparter kan hänvisa till.

4 4 I utredningens förslag är de exemplifierande kategorierna identiska med MiFID:s så när som på behandlingen av depåbevis. Av MiFID:s definition framgår att depåbevis är att hänföra till skuldebrevskategorin se ordet inklusive depåbevis i artikel b, jfr samt depåbevis för aktier i artikel a om det inte är fråga om depåbevis avseende aktier som hänförs till aktiekategorin. Penningmarknadsinstrument och fondandelar Utredningens förslag till definition överensstämmer väl med MiFID:s. MiFID innehåller dock ingen definition av fondandelar ( units in collective investment undertakings ). I prospekt- och öppenhetsdirektiven används begreppet andelar i ett företag för kollektiva investeringar, vilket definieras som värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar och som utgör bevis for andelsrätt i ett sådant företags tillgångar. Utredningen tar emellertid i allmänmotiveringen (s. 193 f) för givet att därmed avses detsamma som begreppet undertakings for the collective investment in transferable securities som används i UCITS-direktivet (85/611/EEG) och slår tydligt fast att andelar i företag för kollektiva investeringar skall anses identiskt med andelar i investeringsfonder. Av tre skäl torde detta vara en felaktig slutsats. För det första omfattar begreppet investeringsfond endast sådana fonder vars förvaltning och andra administrativa åtgärder endast får bedrivas av svenskt aktiebolag efter tillstånd från Finansinspektionen bland annat s.k. fondföretag omfattas inte. MiFID:s definition av finansiella instrument tillåter inte särbehandling av finansiella instrument med avseende på den medlemsstats lagstiftning enligt vilken instrumentet utfärdats. För det andra kan företag för kollektiva investeringar vara både av öppen (open-ended) och sluten typ (closed-ended) vilket inte är möjligt för investeringsfonder eller fondföretag. Jämför exempelvis artikel 36 i genomförandeförordningen samt artikel 2.1 o-p prospektdirektivet och artikel 2.1 g-h öppenhetsdirektivet. Av artikel 69 MiFID framgår f.ö. att MiFID:s definitionsapparat är avsedd att tjäna som definitioner även för andra värdepappersmarknadsrättsliga EU-rättsakter, och man kan därför utgå ifrån att begreppens användning i befintliga sådana rättsakter tagits i betraktande vid utformningen av MiFID. För det tredje och slutligen måste en distinktion göras mellan företag för kollektiva investeringar i MiFID, prospekt- och öppenhetsdirektivet och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (s.k. UCITS) som avses i UCITS-direktivet. Det förra begreppet omfattar således inte några begränsningar beträffande företagens investeringsobjekt. Att märka är att utredningen i sitt förslag till lagtext definierar fondandelar som andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar. Mot den definitionen har Advokatsamfundet inget att erinra, men konstaterar att diskussionen i allmänmotiveringen inte kommit till uttryck i lagtexten och att den därför förefaller varken invändningsfri eller följdriktig.

5 5 Som nämndes ovan är definitionen av överlåtbara värdepapper inte ömsesidigt uteslutande i förhållande till fondandelar respektive penningmarknadsinstrument. Fondandelar och penningmarknadsinstrument är emellertid sinsemellan i praktiken ömsesidigt uteslutande även om de inte är definitionsmässigt uteslutande. I utredningen tas för givet att fondandelar och penningmarknadsinstrument antingen är undantagna från begreppet överlåtbara värdepapper eller utgör en delmängd av detta begrepp. Därmed ignoreras det tredje alternativet; i själva verket överlappar nämligen det senare begreppet bägge de förutnämnda begreppen, dock inte helt. Att anse fondandelar eller penningmarknadsinstrument som delmängder av överlåtbara värdepapper kan inte anses mer korrekt än att anse överlåtbara värdepapper utgöra en delmängd av fondandelar respektive penningmarknadsinstrument. Reglerna i artikel 36 i genomförandeförordningen om upptagande till handel av fondandelar är säkert lex specialis i förhållande till artikel 35 som behandlar upptagande till handel av överlåtbara värdepapper. I det exemplet är det sannolikt att fondandelar som kan bli föremål för handel också är överlåtbara värdepapper, varför artikel 36 behandlar en undergrupp av överlåtbara värdepapper. Det är emellertid säkert en förhastad slutsats att betrakta alla regler om fondandelar som lex specialis i förhållande till överlåtbara värdepapper. Motsvarande gäller bestämmelserna om penningmarknadsinstrument. Vilka begrepp som är över- respektive underordnade och vilka instrument som utgör en delmängd respektive huvudgrupp kan inte avgöras generellt, en gång för alla, utan kan potentiellt avgöras olika beroende på vilken bestämmelse som är föremål för tolkning. Clearingverksamhet Förslag: Definitionen av clearingverksamhet bör ange om den också omfattar leverans av valuta. Konceptuella problem inställer sig vid handel med olika valutor d.v.s. när prestation i en valuta står mot prestation i en annan. CISG är enligt art. 2(d) inte tillämplig för köp av money, vilket anses inkludera även t.ex. valutaswapar. 3 Det står enligt Almén 4 klart att svenska kronor inte kan vara föremål för köp med betalning i svenska kronor. Beträffande köplagen har sagts att den inte skall gälla bara för köp av lösa saker utan också för köp av annan lös egendom. Eftersom endast fast egendom undantagits från köplagens tillämpningsområde kommer man enligt uteslutningsmetoden fram till att alla andra egendomskategorier omfattas av köplagen. 5 Härav skulle följa att köplagen gäller även för valutaaffärer. I 7 kap. 3 riksbankslagen anses Riksbanken kunna köpa och sälja utländsk valuta; och den tidigare regleringen av tillståndsplikt för valutahandel byggde på tanken att valuta kunde köpas och säljas (prop. 1989/90:135 s. 70). Checkar ansågs kunna köpas (prop. 1989/90:135 s. 71). I samband med att distinktionen mellan valutahandel och valutaväxling infördes i lagstiftningen ansågs valutor kunna köpas och säljas på valutamarknaden (prop. 1995/96:216 s. 26). Valutaväxling utgörs av handel med utländska 3 P. Schlechtriem & I. Schwenzer (red.), Commentary on the UN Convention of the International Sale of Goods (CISG), 2 uppl., Oxford 2005, s T. Almén, Om köp och byte av lös egendom, Stockholm 1960, s J. Hellner & J. Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, 2 uppl, Stockholm 1991, s. 39.

6 6 sedlar och mynt samt resecheckar (1 lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet). Detta kan ge intrycket av att valutaväxling utgörs av varuhandel på vanligt sätt, med sedlarna och mynten som varor. I prop. 1995/96:216 sades också att [d]en verksamhet som förekommer vid valutaväxling kan jämföras med försäljning av en vara, där varan utgörs av sedlar, mynt eller resecheckar. Å andra sidan har sagts att ett köp föreligger när någon förvärvar äganderätten till en vara mot betalning i pengar. 6 Om varan är utländsk valuta, skall den då betraktas som en vara? För t.ex. skotsk rätt har det sagts if money of one country be exchanged with money of another country, having no common standard, there is no sale but exchange; neither is exchange of money sale, because it is not as a liquid quantity, as when so much English money is given for the Florence crown, or gilder, and the remitting thereof. 7 För engelsk rätt har sagts att money is not bought or exchanged; it is either borrowed or received by way of gift or in discharge of an obligation. 8 Mann sade att [t]he mere fact that something has been found to be money of a particular State [ ] neither necessitates nor permits the conclusion that such foreign money has the character of money in other countries too. On the contrary the problem whether foreign money is money or a commodity is everywhere a subject of discussion. 9 Almén var av uppfattningen att utländsk valuta kan var föremål för köp. 10 Om köp är en överlåtelse mot vederlag i pengar, kan i så fall utländsk valuta inte vara pengar i alla fall inte i köplagens mening. Detta förefaller vara den syn som ligger till grund för pantrealisationsbestämmelsen angående valuta i 8 kap. 10 konkurslagen, eftersom valuta tänks kunna realiseras (säljas) på samma sätt som finansiella instrument (prop. 1999/2000:18 s. 84). En valutatransaktion kan också betraktas som två köp, sett ur respektive penningenhets penningperspektiv (vardera penningenhet är ensam pengar ur det egna perspektivet). 11 Ett valutaköp kan betraktas som byteshandel om båda valutorna anses vara tillgångar av samma art. I romersk rätt spelade distinktionen av processuella skäl en betydande praktisk roll. 12 I common law har distinktionen upprätthållits, men med hänsyn bl.a. till lagstiftningen kan den praktiska betydelsen diskuteras. 13 I frågan om CISG:s tillämplighet på bytesaffärer går uppfattningarna isär. 14 Philip Wood är av åsikten att ett valutaavtal is not one of barter of goods och att [t]he buy-sell language in foreign exchange contracts is 6 Hellner & Ramberg s. 37; även T. Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., Uppsala 2003, s. 27 ( Köp innebär att lös egendom överlåts till annan mot vederlag i pengar ). 7 James, Viscount Stair, The Institutions of the Law of Scotland, Edinburgh 1693; Edinburgh & Yale 1981 (red. D. M. Walker), I R. Goode, Commercial Law, London 2004, s F. A. Mann, The Legal Aspect of Money, Oxford 1992, s.190f. 10 Almén s. 7, not Jfr K. Rodhe, Obligationsrätt, Stockholm 1956, s. 36; prop. 1994/95:130 s R. Zimmermann, The Law of Obligations, Cape Town &c. 1990, s. 250f. 13 P. S. Atiyah, J. N. Adams & H. MacQueen, The Sale of Goods, London 2001, s. 10f. 14 Jfr A. Tjaum, Valuta- og renteswaper, Oslo 1996, s. 82f; J. Ramberg & J. Herre, Internationella köplagen (CISG), Stockholm 2001, s. 68f; Schechtriem & Schwenzer s. 28.

7 7 often commercial vernacular. 15 Arne Tjaum spekulerar om att valutatransaktioner skulle kunna utgöra en tredje kategori och att det antagligen skulle vara mest korrekt å anse kontrakter der begge parter var forpliktet til å yte penger for å falle utenfor kjøpsloven, slik at det eventuel ble spørsmål om en analogisk anvendelse av dens regler. 16 Den föreslagna definitionen av clearingverksamhet som inkluderar avräkning beträffande [clearingdeltagarnas] förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta är, mot bakgrund av diskussionen ovan, oklar vad gäller frågan om valutaclearing ingår, d.v.s. leverans av en valuta mot en annan valuta. Sådan clearing skulle ingå i begreppet om valutor betraktas som finansiella instrument. 17 Häremot talar emellertid flera omständigheter. En är behandlingen av frågan enligt den s.k. Haag-konventionen om tillämplig lag för transaktioner avseende finansiella instrument i indirekta system. Till konventionens begrepp security har sagts att [f]inancial instruments or assets typically embody a tradable entitlement to money [ ] and, where not intended to be held solely by a single investor, are issued on terms standard for each unit of the issue with a view to being held, directly or through intermediaries, as a medium of investment. Bl.a. av denna anledning, menar man, skall cash (mynt, sedlar och banktillgodohavanden) inte omfattas av konventionen. 18 En annan sådan omständighet är att betalningsmedel har uteslutits ur definitionerna av såväl överlåtbara värdepapper som penningmarknadsinstrument (se 1 kap. 4 förslaget till lag om värdepappersmarknaden). Enligt Advokatsamfundet bör definitionen av clearingverksamhet uttryckligen utsträckas också till valutaclearing. Reglerad marknad Förslag: Uttrycket ett flertal köp- och säljintressen bör klargöras. I definitionen sägs att en reglerad marknad förutsätter att den finns ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man. Det är oklart hur många intressen som avses. En tolkning är att det skulle röra sig om tre ( flera börjar s.a.s. vid tre efter två, som utgör ett par). Om så är fallet borde detta klarare framgå. Om inte borde det antal som avses istället uttryckligen anges i lagtexten. 15 Ph. Wood, English and International Set-Off, London 1989, I L. Hässel, M. Norman & Ch. Andersson, De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, Stockholm 2001, s. 18 betraktas handel på valutamarknaden som byteshandel. 16 Tjaum s Så sker t.ex. i P.-N. Giraud, Le commerce des promesses, Paris 2001, s. 131 och P. Hilbers, I. Otker-Robe, C. Pazarbasioglu & C. Johnsen, Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudential Policies, IMF Working Paper WP/05/151 (2005), 5. Jfr även C. Ekdahl, Om fordran i konkurs, Stockholm 1935, s. 310, som ser fordran i utländsk valuta som närbesläktad med naturafordringar. 18 R. Goode, H. Kanda & K. Kreuzer, Explanatory Report on the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary (Hague Securities Convention), Haag 2005 (www.hcch.net), 1-2.

8 8 De nya begreppens användning Förslag: En grundlig genomgång bör göras av de lagar som använder begrepp som genom utredningens förslag definieras eller omdefinieras, varvid särskild uppmärksamhet måste iakttas beträffande bakomliggande begrepp i EU-direktiv. Advokatsamfundet anser att det nya begreppet penningmarknadsinstrument bör användas i den föreslagna lagen om värdepappersmarknaden ( LVM ), där det i 13 kap. 4, 16 kap. 3 och 18 kap. 2 används uttrycket fordringsrätter. Det som avses i underliggande EU-rättsakter är nämligen i samtliga dessa fall penningmarknadsinstrument, enligt MiFID:s definition. Eftersom penningmarknadsinstrument nu föreslås införas bör dessa lagrum använda detta begrepp. Detsamma gäller 2 kap. 2 första stycket 2 lagen om handel med finansiella instrument, som avses genomföra artikel 2.1 a prospektdirektivet. Eftersom fordringsrätter är betydligt vidare än penningmarknadsinstrument uppkommer härigenom åtskilliga väsentliga skillnader i förhållande till bakomliggande direktiv. Vad gäller prospektreglerna i lagen om handel med finansiella instrument har utredningen inte lämnat några förslag till anpassning av begreppsapparaten. Den gemensamma europeiska prospektregimen knyter an till MiFID:s överlåtbara värdepapper, varifrån undantag görs för penningmarknadsinstrument med kortare löptid än 12 månader. I samband med genomförandet av prospektdirektivet diskuterades i prop. 2004/05:158 hur det hittillsvarande svenska begreppet finansiellt instrument skulle kunna kvalificeras så att endast sådana instrument som utgjorde överlåtbara värdepapper skulle omfattas. Lösningen blev att prospektreglerna gjordes tillämpliga på erbjudande och upptagande till handel av finansiella instrument avsedda för allmän omsättning. Prospektreglerna bör istället knytas till det föreslagna nya begreppet överlåtbara värdepapper och uttrycket finansiella instrument avsedda för allmän omsättning utmönstras ur lagen. Syftet med det senare begreppet tillgodoses ju enligt utredningen av att aktier i privata aktiebolag och icke-överlåtbara derivatinstrument inte utgör överlåtbara värdepapper; se utredningen s. 190 f. Parallella begreppsapparater riskerar annars att medföra att diskrepanser utvecklas i rättstillämpningen. Vidare är begreppet finansiella instrument avsedda för allmän omsättning betänkligt eftersom till finansiella instrument även räknas instrument som inte utgör överlåtbara värdepapper. Den tidigare svenska diskussionen i förarbeten beträffande lokutionen avsedda för allmän omsättning motsvarar inte och är av annat ursprung än MiFID:s kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. För att inte de ifrågasatta äldre svenska förarbetsuttalanden skall riskera att bli styrande bör därför lokutionen undvikas. I 2 kap. 2 första stycket 1 lagen om handel med finansiella instrument, som avses genomföra artikel 1.2 a prospektdirektivet, samt i 13 kap. 4 och 16 kap. 3 i LVM, som avses genomföra artikel 1.2 öppenhetsdirektivet, används formuleringen andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Enligt Advokatsamfundet bör här istället användas

9 9 begreppet fondandelar enligt definitionen i Värdepappersmarknadsutredningens huvudbetänkande med tydliggörande av att det är här frågan om sådana fondandelar som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ. Som framhållits ovan är uttrycket företag för kollektiva investeringar betydligt vidare än begreppet UCITS. Hänvisningen till 1 kap. 7 och 9 lagen om investeringsfonder anknyter till begreppet fondföretag som visserligen utesluter företag för kollektiva investeringar av sluten typ, vilket överensstämmer med artikel 1.2 a prospektdirektivet och artikel 1.2 öppenhetsdirektivet, men som förutsätter att företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i sitt hemland inriktad på kollektiva investeringar av viss i lagen närmare angiven art. Då begreppet fondandel nu föreslås få en definition som även omfattar andelar utgivna av sådana företag för kollektiva investeringar som inte utgör fondföretag enligt lagen om investeringsfonder bör begreppet fondandelar istället användas, med kvalifikationen att de skall vara utgivna av företag för kollektiva investeringar av sluten typ. Begreppet företag för kollektiva investeringar återfinns ju i definitionen av fondandelar och torde således kunna användas även i en sådan kvalifikation. I utredningens förslag till ändring av marknadsmissbrukslagen har ordet fondpapper i 10 a utbytts mot överlåtbara värdepapper. Mer korrekt vore att använda det föreslagna nya finansiellt instrument. Enligt marknadsmissbruksdirektivets bakomliggande regel skall denna nämligen tillämpas på inte enbart överlåtbara värdepapper utan även andra instrument som handlas på en reglerad marknad. Av artikel 40 i MiFID och artiklarna i genomförandeförordningen framgår att handel på en reglerad marknad inte förutsätter att det handlade instrumentet är ett överlåtbart värdepapper. Generellt bör en noggrann genomgång göras för att säkerställa att begreppet finansiellt instrument byts ut mot överlåtbara värdepapper i sådana lagar som avser att genomföra EU-direktiv där begreppet överlåtbara värdepapper används i enlighet med hänvisning till definitionerna i ISD eller MiFID. 3. Tillståndspunkterna Investeringsrådgivning Enligt utredningen bör den rådgivningsverksamhet som bedrivs av de s.k. rådgivningsbolagen inte utgöra tillståndspliktig verksamhet. Någon hållbar motivering till varför så skall vara fallet anför dock, enligt Advokatsamfundets mening, inte utredningen. Enligt utredningen bör [r]ådgivningsbolagens rådgivningsverksamhet [ ] inte anses yrkesmässig på det sätt som krävs enligt lagen om värdepappersmarknaden Advokatsamfundet har visserligen inga invändningar i sak mot att rådgivningsbolagens verksamhet undantas från tillståndsplikten, låt så vara att det kan ifrågasättas om en sådan ordning skulle vara förenlig med MiFID, men ett sådant undantag bör då grunda sig på klart angivna kriterier. I kravet på yrkesmässighet har ansetts ligga att det skall vara fråga om mer än enstaka uppdrag (jfr. prop. 1990/91:142 s. 152 och utredningens författningskommentar till 1 kap. 5 LVM). Om det är utredningens avsikt att undanta rådgivningsbolagens rådgivningsverksamhet från tillståndsplikt på den grunden att verksamheten sker inom ramen

10 10 för en etablerad struktur och att den därmed inte skall vara att anse som en yrkesmässig bör detta förtydligas. Undantagen från tillståndsplikt Förslag: Undantaget i 2 kap 4 p 7 LVM bör formuleras i överensstämmelse med undantaget i artikel 2(1)(h) i MiFID. Enligt Artikel 2(1)(h) undantas företag för kollektiva investeringar och pensionsfonder oavsett om de är samordnade på gemenskapsnivå eller ej, samt förvarings- eller förvaltningsinstitut för sådana företag från MiFID:s tillämpningsområde. I utredningens förslag till lagtext motsvaras undantaget i Artikel 2(1)(h), vad avser företag för kollektiva investeringar, av bestämmelsen i 2 kap. 4 7 i LVM. Enligt den bestämmelsen krävs inte tillstånd för fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Härvidlag bör dock anmärkas att fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder endast omfattar verksamhet rörande investeringsfonder. Som påpekats ovan föreligger dock inte identitet mellan det gemenskapsrättsliga begreppet företag för kollektiva investeringar och den svenska termen investeringsfonder eftersom det senare endast omfattar svenska värdepappersfonder och specialfonder. Enligt Advokatsamfundet mening bör därför undantaget, i syfte att överensstämma med MiFID, revideras så att det omfattar även utländska företag för kollektiva investeringar samt förvaltnings- och förvaringsinstitut för sådana företag. 4. Utländska företags verksamhet i Sverige 4.1 Lagens tillämpningsområde Förslag: I lagtexten bör klargöras vilka bestämmelser i LVM som gäller för utländska företags verksamhet i Sverige. Lagstiftningens utformning vad gäller utländska företags verksamhet i Sverige motsvarar i huvudsak de regler som idag återfinns i lagen om värdepappersrörelse. De brister som i detta avseende finns i lagen om värdepappersrörelse återfinns således även i LVM. I 1 kap. 2 i LVM sägs att lagen i tillämpliga delar gäller för utländska företags verksamhet i Sverige. Beträffande filialer till utländska företag hänvisas till filiallagen. För filialerna gäller emellertid omedelbart enligt lagens ordalydelse en stor del av alla de regler som också gäller för de svenska värdepappersbolagen. De bestämmelser i lagförslaget som gäller för värdepappersinstitut gäller nämligen genom definitionen av detta uttryck i 1 kap också för utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet. 8 kap. 25 LVM behandlar frågan hur kundmedel skall hanteras. Bestämmelsen gäller enligt första stycket värdepappersinstitut, d.v.s. även utländska filialer. Paragrafens andra stycke hänvisar till 3 kap. lagen om handel med finansiella instrument. Dessa bestämmelser torde enligt den lagen inte gälla filialer till EES-bolag. Av LVM är det dock lätt att få intrycket att så nu avses vara fallet. Formuleringen i 1 kap. 2 särskilt hänvisningen till filiallagen ger vidare intryck av att också bestämmelser

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596

Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596 R-2008/1032 Stockholm den 22 december 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2596 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Rättssakkunnig Rebecca Appelgren 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Fi2013/905 Remissyttrande avseende departementspromemorian Ds 2013:16

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Stockholm den 20 augusti 2013

Stockholm den 20 augusti 2013 R-2013/0967 Stockholm den 20 augusti 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4513/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Kompetens hos yrkesförare Enligt

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas 2004-06-03 moljbjlof^= Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas Sammanfattning Den 1 juli 2004 börjar en ny lag om bank- och finansieringsrörelse 1 att gälla. Lagen ersätter bankrörelselagen

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Västra Götalandsregionens direktupphandling av ratingundersökning

Västra Götalandsregionens direktupphandling av ratingundersökning Ert datum Er beteckning 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 405 44 GÖTEBORG Västra Götalandsregionens direktupphandling av ratingundersökning I skrivelser, som kom in till NOU den 21 september

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-03 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen REMISSYTTRANDE 2005-04-21 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM Finansiella konglomerat (Ds 2005:1) (Fi2005/571) Svenska Bankföreningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer