Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0602. Till Finansdepartementet. Fi2006/2506 Fi2006/3480

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0602. Till Finansdepartementet. Fi2006/2506 Fi2006/3480"

Transkript

1 R-2006/0602 Stockholm den 21 augusti 2006 Till Finansdepartementet Fi2006/2506 Fi2006/3480 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 maj 2006 respektive den 14 juli 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över huvudbetänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50) och slutbetänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden supplement (SOU 2006:74). Sammanfattning 1. Allmänt om lagstiftningens form Advokatsamfundet är positivt till att det i huvudbetänkandet föreslagits en mer samlad lagstiftning för värdepappersmarknaden. Advokatsamfundet vill uppmana regeringen att fortsätta arbetet att samla närliggande lagstiftning på ett mer lättöverskådligt sätt. Flera sådana steg har redan tagits på andra områden. Redan tidigare har ett motsvarande steg tagits för kreditmarknaden genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I samband med att den lagen infördes samlades regleringen av såväl banker som kreditmarknadsföretag i en och samma lag (prop. 2002/03:139 s. 271). Förslaget till ny socialförsäkringsbalk har motiverats med att en sådan reform skulle ge en överskådlig helhetsbild med förbättrad och enhetlig lagstruktur, vilket bl.a. sannolikt skulle ge medborgarna ökad förståelse för systemet. Det skulle också bli lättare att söka i och tillämpa ett samlat lagverk i stället för de ca. 30 olika lagar som balken ersätter. Bland annat blir det möjligt att på ett enkelt sätt läsa innehållet i alla de hänvisningar som fortfarande måste finnas kvar mellan olika delar. Det blir lättare att se samband och konsekvenser i fråga om olika regler och åtgärder. För myndigheterna och lagstiftaren tillkommer fördelen att det blir lättare att beakta helheten och värdet av gemensamma regler. Det blir lättare att samordna och upprätthålla enhetlighet samt lättare att undvika förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar. Det är givetvis också lättare att ändra i bara en lag än i flera lagar samtidigt, och det förbättrar sannolikt även samarbetet mellan olika myndigheter och v2

2 2 andra aktörer (SOU 2005:114 s. 528). Liknande hänsyn har gjort sig gällande beträffande förslaget i SOU 2006:22 s. 220 f. om att sammanföra de olika diskrimineringslagarna i en sammanhållen lag. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i den allmänjuridiska debatten. 1 Beträffande värdepappersmarknaden ligger emellertid även efter betänkandets förslag stora delar utanför den samlade lagstiftningen, såsom lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och lagen (2004:46) om investeringsfonder. Viss lagstiftning är gemensam för både kredit- och värdepappersmarknaderna så är t.ex. fallet med lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag och, i ännu högre grad, med lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat vilket antyder att det kan finnas ett behov av att samlat reglera alla de olika finansiella marknaderna, som funktionellt fullgör liknande eller samma samhällsfunktioner (således kan t.ex. ett företags kreditbehov fyllas på såväl värdepappersmarkanden som genom banklån). Finansinspektionen har i normgivning också tagit hänsyn till dessa aspekter, t.ex. i de allmänna råden (2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut och, i synnerhet, i de allmänna råden (2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. Som Advokatsamfundet tidigare påpekat 2 i samband med förslaget till nya kapitaltäckningsregler skulle en reform att samla dessa regler, som alltmer hänger samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i ökad utsträckning måste beaktas sammantaget, i en enda lag förenkla samordning och upprätthålla enhetlighet samt innebära att förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undviks. På ett ännu mer övergripande plan kan hänvisas till utvecklingen i andra länder där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna samlats i en lag. Exempel på detta är Code monétaire et financier i Frankrike och Financial Services and Markets Act i Storbritannien. Advokatsamfundet anser att det är av största vikt att alla de förslag som nu föreligger till ny lagstiftning inom värdepappershandelns område även leder till en konsistent civilrättslig reglering. Om införande av en särskild lag övervägs måste de civilrättsliga frågorna uppmärksammas särskilt så att en splittring av civilrätten undviks. 2. Definitionerna Advokatsamfundet är positivt till förslaget att låta definitionerna av finansiella instrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar nära ansluta till de definitioner som ges i MiFID. 1Sveriges advokatsamfund, yttrande i Akt R-2005/1800, ; D. Hanqvist, Näringsrättens splittring exemplet med de finansiella marknaderna, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23; J. Perkins, The Morality of Commercial Lawmaking, Butterworths Journal of International Banking and Finance Law 2005 s Sveriges advokatsamfund, yttrande i Akt R-2005/1800,

3 3 Finansiella instrument Förslag: Uttrycket andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden bör inte användas för att beskriva sådana instrument vars gemensamma egenskap är att de inte nödvändigtvis kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Utredningen föreslår att definitionen av finansiella instrument skall vara överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden. Den sista lokutionen andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden bör bytas ut, antingen genom att räkna upp de instrument som avses i MiFID eller genom en hänvisning till bilaga I till MiFID, Avsnitt C. MiFID:s definition består av en uppräkning som visserligen är uttömmande men som inkluderar begreppet överlåtbara värdepapper, som i sin tur har en öppen definition. Ett överlåtbart värdepapper definieras i MiFID som varje typ av värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden (med undantag för betalningsmedel). Man kan se detta som att finansiella instrument är detsamma som överlåtbara värdepapper samt därutöver vissa särskilt angivna instrument. Dessa övriga instrument torde inte ha behövt räknas upp om det inte kunde råda någon oklarhet över huruvida de kunde bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Därmed är emellertid inte sagt att de inte också kan omfattas av definitionen av överlåtbara värdepapper; dessa begrepp är inte ömsesidigt uteslutande i förhållande till överlåtbara värdepapper. Det utmärkande draget hos dessa övriga instrument är alltså att de inte måste kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Mot denna bakgrund är det missvisande att sammanfatta dessa instrument som andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden så vitt inte syftet är att den svenska definitionen skall vara snävare än den i MiFID. Härtill kommer att denna lokution ger det felaktiga intrycket av att definitionen av finansiella instrument i sig är öppen; att lokutionen möjliggör för rättstillämpningen att utvidga definitionen till andra instrument. Överlåtbara värdepapper Förslag: Definitionen av överlåtbara värdepapper bör formuleras i överensstämmelse med MiFID:s definition. Lagförslagets definition av överlåtbara värdepapper överensstämmer med MiFID:s, men innehåller en principiellt intressant avvikelse i definitionens exemplifierande del. I MiFID åtföljs definitionen av tre exemplifierande kategorier: aktierelaterade värdepapper, skuldrelaterade värdepapper och derivatinstrument. Dessa kategorier påminner om den uttömmande uppräkningen i den förutvarande definitionen av överlåtbara värdepapper i artikel 1.4 ISD. Liksom ISD är MiFID:s bestämmelser inte beroende av i vilken kategori ett överlåtbart värdepapper ingår. Man kan betrakta kategorierna främst som en framställningsteknisk detalj, men de utgör även en slags definitioner som annan europeisk lagstiftning eller avtalsparter kan hänvisa till.

4 4 I utredningens förslag är de exemplifierande kategorierna identiska med MiFID:s så när som på behandlingen av depåbevis. Av MiFID:s definition framgår att depåbevis är att hänföra till skuldebrevskategorin se ordet inklusive depåbevis i artikel b, jfr samt depåbevis för aktier i artikel a om det inte är fråga om depåbevis avseende aktier som hänförs till aktiekategorin. Penningmarknadsinstrument och fondandelar Utredningens förslag till definition överensstämmer väl med MiFID:s. MiFID innehåller dock ingen definition av fondandelar ( units in collective investment undertakings ). I prospekt- och öppenhetsdirektiven används begreppet andelar i ett företag för kollektiva investeringar, vilket definieras som värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar och som utgör bevis for andelsrätt i ett sådant företags tillgångar. Utredningen tar emellertid i allmänmotiveringen (s. 193 f) för givet att därmed avses detsamma som begreppet undertakings for the collective investment in transferable securities som används i UCITS-direktivet (85/611/EEG) och slår tydligt fast att andelar i företag för kollektiva investeringar skall anses identiskt med andelar i investeringsfonder. Av tre skäl torde detta vara en felaktig slutsats. För det första omfattar begreppet investeringsfond endast sådana fonder vars förvaltning och andra administrativa åtgärder endast får bedrivas av svenskt aktiebolag efter tillstånd från Finansinspektionen bland annat s.k. fondföretag omfattas inte. MiFID:s definition av finansiella instrument tillåter inte särbehandling av finansiella instrument med avseende på den medlemsstats lagstiftning enligt vilken instrumentet utfärdats. För det andra kan företag för kollektiva investeringar vara både av öppen (open-ended) och sluten typ (closed-ended) vilket inte är möjligt för investeringsfonder eller fondföretag. Jämför exempelvis artikel 36 i genomförandeförordningen samt artikel 2.1 o-p prospektdirektivet och artikel 2.1 g-h öppenhetsdirektivet. Av artikel 69 MiFID framgår f.ö. att MiFID:s definitionsapparat är avsedd att tjäna som definitioner även för andra värdepappersmarknadsrättsliga EU-rättsakter, och man kan därför utgå ifrån att begreppens användning i befintliga sådana rättsakter tagits i betraktande vid utformningen av MiFID. För det tredje och slutligen måste en distinktion göras mellan företag för kollektiva investeringar i MiFID, prospekt- och öppenhetsdirektivet och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (s.k. UCITS) som avses i UCITS-direktivet. Det förra begreppet omfattar således inte några begränsningar beträffande företagens investeringsobjekt. Att märka är att utredningen i sitt förslag till lagtext definierar fondandelar som andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar. Mot den definitionen har Advokatsamfundet inget att erinra, men konstaterar att diskussionen i allmänmotiveringen inte kommit till uttryck i lagtexten och att den därför förefaller varken invändningsfri eller följdriktig.

5 5 Som nämndes ovan är definitionen av överlåtbara värdepapper inte ömsesidigt uteslutande i förhållande till fondandelar respektive penningmarknadsinstrument. Fondandelar och penningmarknadsinstrument är emellertid sinsemellan i praktiken ömsesidigt uteslutande även om de inte är definitionsmässigt uteslutande. I utredningen tas för givet att fondandelar och penningmarknadsinstrument antingen är undantagna från begreppet överlåtbara värdepapper eller utgör en delmängd av detta begrepp. Därmed ignoreras det tredje alternativet; i själva verket överlappar nämligen det senare begreppet bägge de förutnämnda begreppen, dock inte helt. Att anse fondandelar eller penningmarknadsinstrument som delmängder av överlåtbara värdepapper kan inte anses mer korrekt än att anse överlåtbara värdepapper utgöra en delmängd av fondandelar respektive penningmarknadsinstrument. Reglerna i artikel 36 i genomförandeförordningen om upptagande till handel av fondandelar är säkert lex specialis i förhållande till artikel 35 som behandlar upptagande till handel av överlåtbara värdepapper. I det exemplet är det sannolikt att fondandelar som kan bli föremål för handel också är överlåtbara värdepapper, varför artikel 36 behandlar en undergrupp av överlåtbara värdepapper. Det är emellertid säkert en förhastad slutsats att betrakta alla regler om fondandelar som lex specialis i förhållande till överlåtbara värdepapper. Motsvarande gäller bestämmelserna om penningmarknadsinstrument. Vilka begrepp som är över- respektive underordnade och vilka instrument som utgör en delmängd respektive huvudgrupp kan inte avgöras generellt, en gång för alla, utan kan potentiellt avgöras olika beroende på vilken bestämmelse som är föremål för tolkning. Clearingverksamhet Förslag: Definitionen av clearingverksamhet bör ange om den också omfattar leverans av valuta. Konceptuella problem inställer sig vid handel med olika valutor d.v.s. när prestation i en valuta står mot prestation i en annan. CISG är enligt art. 2(d) inte tillämplig för köp av money, vilket anses inkludera även t.ex. valutaswapar. 3 Det står enligt Almén 4 klart att svenska kronor inte kan vara föremål för köp med betalning i svenska kronor. Beträffande köplagen har sagts att den inte skall gälla bara för köp av lösa saker utan också för köp av annan lös egendom. Eftersom endast fast egendom undantagits från köplagens tillämpningsområde kommer man enligt uteslutningsmetoden fram till att alla andra egendomskategorier omfattas av köplagen. 5 Härav skulle följa att köplagen gäller även för valutaaffärer. I 7 kap. 3 riksbankslagen anses Riksbanken kunna köpa och sälja utländsk valuta; och den tidigare regleringen av tillståndsplikt för valutahandel byggde på tanken att valuta kunde köpas och säljas (prop. 1989/90:135 s. 70). Checkar ansågs kunna köpas (prop. 1989/90:135 s. 71). I samband med att distinktionen mellan valutahandel och valutaväxling infördes i lagstiftningen ansågs valutor kunna köpas och säljas på valutamarknaden (prop. 1995/96:216 s. 26). Valutaväxling utgörs av handel med utländska 3 P. Schlechtriem & I. Schwenzer (red.), Commentary on the UN Convention of the International Sale of Goods (CISG), 2 uppl., Oxford 2005, s T. Almén, Om köp och byte av lös egendom, Stockholm 1960, s J. Hellner & J. Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, 2 uppl, Stockholm 1991, s. 39.

6 6 sedlar och mynt samt resecheckar (1 lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet). Detta kan ge intrycket av att valutaväxling utgörs av varuhandel på vanligt sätt, med sedlarna och mynten som varor. I prop. 1995/96:216 sades också att [d]en verksamhet som förekommer vid valutaväxling kan jämföras med försäljning av en vara, där varan utgörs av sedlar, mynt eller resecheckar. Å andra sidan har sagts att ett köp föreligger när någon förvärvar äganderätten till en vara mot betalning i pengar. 6 Om varan är utländsk valuta, skall den då betraktas som en vara? För t.ex. skotsk rätt har det sagts if money of one country be exchanged with money of another country, having no common standard, there is no sale but exchange; neither is exchange of money sale, because it is not as a liquid quantity, as when so much English money is given for the Florence crown, or gilder, and the remitting thereof. 7 För engelsk rätt har sagts att money is not bought or exchanged; it is either borrowed or received by way of gift or in discharge of an obligation. 8 Mann sade att [t]he mere fact that something has been found to be money of a particular State [ ] neither necessitates nor permits the conclusion that such foreign money has the character of money in other countries too. On the contrary the problem whether foreign money is money or a commodity is everywhere a subject of discussion. 9 Almén var av uppfattningen att utländsk valuta kan var föremål för köp. 10 Om köp är en överlåtelse mot vederlag i pengar, kan i så fall utländsk valuta inte vara pengar i alla fall inte i köplagens mening. Detta förefaller vara den syn som ligger till grund för pantrealisationsbestämmelsen angående valuta i 8 kap. 10 konkurslagen, eftersom valuta tänks kunna realiseras (säljas) på samma sätt som finansiella instrument (prop. 1999/2000:18 s. 84). En valutatransaktion kan också betraktas som två köp, sett ur respektive penningenhets penningperspektiv (vardera penningenhet är ensam pengar ur det egna perspektivet). 11 Ett valutaköp kan betraktas som byteshandel om båda valutorna anses vara tillgångar av samma art. I romersk rätt spelade distinktionen av processuella skäl en betydande praktisk roll. 12 I common law har distinktionen upprätthållits, men med hänsyn bl.a. till lagstiftningen kan den praktiska betydelsen diskuteras. 13 I frågan om CISG:s tillämplighet på bytesaffärer går uppfattningarna isär. 14 Philip Wood är av åsikten att ett valutaavtal is not one of barter of goods och att [t]he buy-sell language in foreign exchange contracts is 6 Hellner & Ramberg s. 37; även T. Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., Uppsala 2003, s. 27 ( Köp innebär att lös egendom överlåts till annan mot vederlag i pengar ). 7 James, Viscount Stair, The Institutions of the Law of Scotland, Edinburgh 1693; Edinburgh & Yale 1981 (red. D. M. Walker), I R. Goode, Commercial Law, London 2004, s F. A. Mann, The Legal Aspect of Money, Oxford 1992, s.190f. 10 Almén s. 7, not Jfr K. Rodhe, Obligationsrätt, Stockholm 1956, s. 36; prop. 1994/95:130 s R. Zimmermann, The Law of Obligations, Cape Town &c. 1990, s. 250f. 13 P. S. Atiyah, J. N. Adams & H. MacQueen, The Sale of Goods, London 2001, s. 10f. 14 Jfr A. Tjaum, Valuta- og renteswaper, Oslo 1996, s. 82f; J. Ramberg & J. Herre, Internationella köplagen (CISG), Stockholm 2001, s. 68f; Schechtriem & Schwenzer s. 28.

7 7 often commercial vernacular. 15 Arne Tjaum spekulerar om att valutatransaktioner skulle kunna utgöra en tredje kategori och att det antagligen skulle vara mest korrekt å anse kontrakter der begge parter var forpliktet til å yte penger for å falle utenfor kjøpsloven, slik at det eventuel ble spørsmål om en analogisk anvendelse av dens regler. 16 Den föreslagna definitionen av clearingverksamhet som inkluderar avräkning beträffande [clearingdeltagarnas] förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta är, mot bakgrund av diskussionen ovan, oklar vad gäller frågan om valutaclearing ingår, d.v.s. leverans av en valuta mot en annan valuta. Sådan clearing skulle ingå i begreppet om valutor betraktas som finansiella instrument. 17 Häremot talar emellertid flera omständigheter. En är behandlingen av frågan enligt den s.k. Haag-konventionen om tillämplig lag för transaktioner avseende finansiella instrument i indirekta system. Till konventionens begrepp security har sagts att [f]inancial instruments or assets typically embody a tradable entitlement to money [ ] and, where not intended to be held solely by a single investor, are issued on terms standard for each unit of the issue with a view to being held, directly or through intermediaries, as a medium of investment. Bl.a. av denna anledning, menar man, skall cash (mynt, sedlar och banktillgodohavanden) inte omfattas av konventionen. 18 En annan sådan omständighet är att betalningsmedel har uteslutits ur definitionerna av såväl överlåtbara värdepapper som penningmarknadsinstrument (se 1 kap. 4 förslaget till lag om värdepappersmarknaden). Enligt Advokatsamfundet bör definitionen av clearingverksamhet uttryckligen utsträckas också till valutaclearing. Reglerad marknad Förslag: Uttrycket ett flertal köp- och säljintressen bör klargöras. I definitionen sägs att en reglerad marknad förutsätter att den finns ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man. Det är oklart hur många intressen som avses. En tolkning är att det skulle röra sig om tre ( flera börjar s.a.s. vid tre efter två, som utgör ett par). Om så är fallet borde detta klarare framgå. Om inte borde det antal som avses istället uttryckligen anges i lagtexten. 15 Ph. Wood, English and International Set-Off, London 1989, I L. Hässel, M. Norman & Ch. Andersson, De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, Stockholm 2001, s. 18 betraktas handel på valutamarknaden som byteshandel. 16 Tjaum s Så sker t.ex. i P.-N. Giraud, Le commerce des promesses, Paris 2001, s. 131 och P. Hilbers, I. Otker-Robe, C. Pazarbasioglu & C. Johnsen, Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudential Policies, IMF Working Paper WP/05/151 (2005), 5. Jfr även C. Ekdahl, Om fordran i konkurs, Stockholm 1935, s. 310, som ser fordran i utländsk valuta som närbesläktad med naturafordringar. 18 R. Goode, H. Kanda & K. Kreuzer, Explanatory Report on the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary (Hague Securities Convention), Haag 2005 (www.hcch.net), 1-2.

8 8 De nya begreppens användning Förslag: En grundlig genomgång bör göras av de lagar som använder begrepp som genom utredningens förslag definieras eller omdefinieras, varvid särskild uppmärksamhet måste iakttas beträffande bakomliggande begrepp i EU-direktiv. Advokatsamfundet anser att det nya begreppet penningmarknadsinstrument bör användas i den föreslagna lagen om värdepappersmarknaden ( LVM ), där det i 13 kap. 4, 16 kap. 3 och 18 kap. 2 används uttrycket fordringsrätter. Det som avses i underliggande EU-rättsakter är nämligen i samtliga dessa fall penningmarknadsinstrument, enligt MiFID:s definition. Eftersom penningmarknadsinstrument nu föreslås införas bör dessa lagrum använda detta begrepp. Detsamma gäller 2 kap. 2 första stycket 2 lagen om handel med finansiella instrument, som avses genomföra artikel 2.1 a prospektdirektivet. Eftersom fordringsrätter är betydligt vidare än penningmarknadsinstrument uppkommer härigenom åtskilliga väsentliga skillnader i förhållande till bakomliggande direktiv. Vad gäller prospektreglerna i lagen om handel med finansiella instrument har utredningen inte lämnat några förslag till anpassning av begreppsapparaten. Den gemensamma europeiska prospektregimen knyter an till MiFID:s överlåtbara värdepapper, varifrån undantag görs för penningmarknadsinstrument med kortare löptid än 12 månader. I samband med genomförandet av prospektdirektivet diskuterades i prop. 2004/05:158 hur det hittillsvarande svenska begreppet finansiellt instrument skulle kunna kvalificeras så att endast sådana instrument som utgjorde överlåtbara värdepapper skulle omfattas. Lösningen blev att prospektreglerna gjordes tillämpliga på erbjudande och upptagande till handel av finansiella instrument avsedda för allmän omsättning. Prospektreglerna bör istället knytas till det föreslagna nya begreppet överlåtbara värdepapper och uttrycket finansiella instrument avsedda för allmän omsättning utmönstras ur lagen. Syftet med det senare begreppet tillgodoses ju enligt utredningen av att aktier i privata aktiebolag och icke-överlåtbara derivatinstrument inte utgör överlåtbara värdepapper; se utredningen s. 190 f. Parallella begreppsapparater riskerar annars att medföra att diskrepanser utvecklas i rättstillämpningen. Vidare är begreppet finansiella instrument avsedda för allmän omsättning betänkligt eftersom till finansiella instrument även räknas instrument som inte utgör överlåtbara värdepapper. Den tidigare svenska diskussionen i förarbeten beträffande lokutionen avsedda för allmän omsättning motsvarar inte och är av annat ursprung än MiFID:s kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. För att inte de ifrågasatta äldre svenska förarbetsuttalanden skall riskera att bli styrande bör därför lokutionen undvikas. I 2 kap. 2 första stycket 1 lagen om handel med finansiella instrument, som avses genomföra artikel 1.2 a prospektdirektivet, samt i 13 kap. 4 och 16 kap. 3 i LVM, som avses genomföra artikel 1.2 öppenhetsdirektivet, används formuleringen andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Enligt Advokatsamfundet bör här istället användas

9 9 begreppet fondandelar enligt definitionen i Värdepappersmarknadsutredningens huvudbetänkande med tydliggörande av att det är här frågan om sådana fondandelar som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ. Som framhållits ovan är uttrycket företag för kollektiva investeringar betydligt vidare än begreppet UCITS. Hänvisningen till 1 kap. 7 och 9 lagen om investeringsfonder anknyter till begreppet fondföretag som visserligen utesluter företag för kollektiva investeringar av sluten typ, vilket överensstämmer med artikel 1.2 a prospektdirektivet och artikel 1.2 öppenhetsdirektivet, men som förutsätter att företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i sitt hemland inriktad på kollektiva investeringar av viss i lagen närmare angiven art. Då begreppet fondandel nu föreslås få en definition som även omfattar andelar utgivna av sådana företag för kollektiva investeringar som inte utgör fondföretag enligt lagen om investeringsfonder bör begreppet fondandelar istället användas, med kvalifikationen att de skall vara utgivna av företag för kollektiva investeringar av sluten typ. Begreppet företag för kollektiva investeringar återfinns ju i definitionen av fondandelar och torde således kunna användas även i en sådan kvalifikation. I utredningens förslag till ändring av marknadsmissbrukslagen har ordet fondpapper i 10 a utbytts mot överlåtbara värdepapper. Mer korrekt vore att använda det föreslagna nya finansiellt instrument. Enligt marknadsmissbruksdirektivets bakomliggande regel skall denna nämligen tillämpas på inte enbart överlåtbara värdepapper utan även andra instrument som handlas på en reglerad marknad. Av artikel 40 i MiFID och artiklarna i genomförandeförordningen framgår att handel på en reglerad marknad inte förutsätter att det handlade instrumentet är ett överlåtbart värdepapper. Generellt bör en noggrann genomgång göras för att säkerställa att begreppet finansiellt instrument byts ut mot överlåtbara värdepapper i sådana lagar som avser att genomföra EU-direktiv där begreppet överlåtbara värdepapper används i enlighet med hänvisning till definitionerna i ISD eller MiFID. 3. Tillståndspunkterna Investeringsrådgivning Enligt utredningen bör den rådgivningsverksamhet som bedrivs av de s.k. rådgivningsbolagen inte utgöra tillståndspliktig verksamhet. Någon hållbar motivering till varför så skall vara fallet anför dock, enligt Advokatsamfundets mening, inte utredningen. Enligt utredningen bör [r]ådgivningsbolagens rådgivningsverksamhet [ ] inte anses yrkesmässig på det sätt som krävs enligt lagen om värdepappersmarknaden Advokatsamfundet har visserligen inga invändningar i sak mot att rådgivningsbolagens verksamhet undantas från tillståndsplikten, låt så vara att det kan ifrågasättas om en sådan ordning skulle vara förenlig med MiFID, men ett sådant undantag bör då grunda sig på klart angivna kriterier. I kravet på yrkesmässighet har ansetts ligga att det skall vara fråga om mer än enstaka uppdrag (jfr. prop. 1990/91:142 s. 152 och utredningens författningskommentar till 1 kap. 5 LVM). Om det är utredningens avsikt att undanta rådgivningsbolagens rådgivningsverksamhet från tillståndsplikt på den grunden att verksamheten sker inom ramen

10 10 för en etablerad struktur och att den därmed inte skall vara att anse som en yrkesmässig bör detta förtydligas. Undantagen från tillståndsplikt Förslag: Undantaget i 2 kap 4 p 7 LVM bör formuleras i överensstämmelse med undantaget i artikel 2(1)(h) i MiFID. Enligt Artikel 2(1)(h) undantas företag för kollektiva investeringar och pensionsfonder oavsett om de är samordnade på gemenskapsnivå eller ej, samt förvarings- eller förvaltningsinstitut för sådana företag från MiFID:s tillämpningsområde. I utredningens förslag till lagtext motsvaras undantaget i Artikel 2(1)(h), vad avser företag för kollektiva investeringar, av bestämmelsen i 2 kap. 4 7 i LVM. Enligt den bestämmelsen krävs inte tillstånd för fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Härvidlag bör dock anmärkas att fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder endast omfattar verksamhet rörande investeringsfonder. Som påpekats ovan föreligger dock inte identitet mellan det gemenskapsrättsliga begreppet företag för kollektiva investeringar och den svenska termen investeringsfonder eftersom det senare endast omfattar svenska värdepappersfonder och specialfonder. Enligt Advokatsamfundet mening bör därför undantaget, i syfte att överensstämma med MiFID, revideras så att det omfattar även utländska företag för kollektiva investeringar samt förvaltnings- och förvaringsinstitut för sådana företag. 4. Utländska företags verksamhet i Sverige 4.1 Lagens tillämpningsområde Förslag: I lagtexten bör klargöras vilka bestämmelser i LVM som gäller för utländska företags verksamhet i Sverige. Lagstiftningens utformning vad gäller utländska företags verksamhet i Sverige motsvarar i huvudsak de regler som idag återfinns i lagen om värdepappersrörelse. De brister som i detta avseende finns i lagen om värdepappersrörelse återfinns således även i LVM. I 1 kap. 2 i LVM sägs att lagen i tillämpliga delar gäller för utländska företags verksamhet i Sverige. Beträffande filialer till utländska företag hänvisas till filiallagen. För filialerna gäller emellertid omedelbart enligt lagens ordalydelse en stor del av alla de regler som också gäller för de svenska värdepappersbolagen. De bestämmelser i lagförslaget som gäller för värdepappersinstitut gäller nämligen genom definitionen av detta uttryck i 1 kap också för utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet. 8 kap. 25 LVM behandlar frågan hur kundmedel skall hanteras. Bestämmelsen gäller enligt första stycket värdepappersinstitut, d.v.s. även utländska filialer. Paragrafens andra stycke hänvisar till 3 kap. lagen om handel med finansiella instrument. Dessa bestämmelser torde enligt den lagen inte gälla filialer till EES-bolag. Av LVM är det dock lätt att få intrycket att så nu avses vara fallet. Formuleringen i 1 kap. 2 särskilt hänvisningen till filiallagen ger vidare intryck av att också bestämmelser

Stockholm den 18 augusti 2006 R-2006/0557. Till Finansdepartementet. Fi2006/2202

Stockholm den 18 augusti 2006 R-2006/0557. Till Finansdepartementet. Fi2006/2202 R-2006/0557 Stockholm den 18 augusti 2006 Till Finansdepartementet Fi2006/2202 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 april 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Informationskrav i noterade företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2007 Mats Odell Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet; SFS 2007:366 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Stockholm den 7 juni 2007 R-2007/0697. Till Finansinspektionen. FI Dnr

Stockholm den 7 juni 2007 R-2007/0697. Till Finansinspektionen. FI Dnr R-2007/0697 Stockholm den 7 juni 2007 Till Finansinspektionen FI Dnr 06-11788-200 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Betänkande av Prospektutredningen (SOU 2004:95) Nya regler om prospekt m m

Betänkande av Prospektutredningen (SOU 2004:95) Nya regler om prospekt m m SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING REMISSYTTRANDE 2004-11-30 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkande av Prospektutredningen (SOU 2004:95) Nya regler om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

R-2003/0423 Stockholm den 5 maj Till Finansdepartementet

R-2003/0423 Stockholm den 5 maj Till Finansdepartementet R-2003/0423 Stockholm den 5 maj 2003 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 april 2003 beretts tillfälle att avge yttrande över direktivförslaget om öppenhetskrav för emittenter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Informationskrav i noterade företag,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596

Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596 R-2008/1032 Stockholm den 22 december 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2596 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Läs mer

Likvidhantering och insättning på konto

Likvidhantering och insättning på konto PROMEMORIA Datum 2007-04-03 Författare Charlotta Carlberg Likvidhantering och insättning på konto Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 ERIK SJÖMAN Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 230 DEBATT Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 1. Inledning Det är vanligt att en budgivare redan före lämnandet av ett

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

Katarina Back (Finansdepartementet)

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Nya regler om prospekt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 mars 2012 Anders Borg Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2007:365 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade kapitaltäckningsregler

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 april 2017 KLAGANDE Lannebo Fonder AB, 556584-7042 Box 7854 103 99 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Ändringar i regler om verksamhet på marknadsplatser. Sammanfattning 2012-06-18 B E S L U T S P R O M E M O R I A. FI Dnr 12-2840

Ändringar i regler om verksamhet på marknadsplatser. Sammanfattning 2012-06-18 B E S L U T S P R O M E M O R I A. FI Dnr 12-2840 2012-06-18 B E S L U T S P R O M E M O R I A FI Dnr 12-2840 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:115

Regeringens proposition 2014/15:115 Regeringens proposition 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2014/15:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet)

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

R 10187/2002 Stockholm den 12 februari 2003

R 10187/2002 Stockholm den 12 februari 2003 R 10187/2002 Stockholm den 12 februari 2003 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 december 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Redovisning

Läs mer

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200. Till Finansdepartementet. Fi2016/02541/V

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200. Till Finansdepartementet. Fi2016/02541/V R-2016/1200 Stockholm den 8 november 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/02541/V Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En hållbar,

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

R-2003/0026 Stockholm den 31 mars Till Finansdepartementet

R-2003/0026 Stockholm den 31 mars Till Finansdepartementet R-2003/0026 Stockholm den 31 mars 2003 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 december 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens slutbetänkande

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:5

Regeringens proposition 2017/18:5 Regeringens proposition 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan

Läs mer

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet.

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet. R-2010/1025 Stockholm den 11 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/4944/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juli 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Utländsk

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm SIMPLIFYING MATTERS Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Nya informations- och produktutbudsregler för investeringsrådgivare hur påverkas Bankerna? 24 maj 2015 MiFID II Bakgrund och introduktion till

Läs mer

Yttrande över betänkandet om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Yttrande över betänkandet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013-01-02 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 12-10980 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer