Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0602. Till Finansdepartementet. Fi2006/2506 Fi2006/3480

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 augusti 2006 R-2006/0602. Till Finansdepartementet. Fi2006/2506 Fi2006/3480"

Transkript

1 R-2006/0602 Stockholm den 21 augusti 2006 Till Finansdepartementet Fi2006/2506 Fi2006/3480 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 maj 2006 respektive den 14 juli 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över huvudbetänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50) och slutbetänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden supplement (SOU 2006:74). Sammanfattning 1. Allmänt om lagstiftningens form Advokatsamfundet är positivt till att det i huvudbetänkandet föreslagits en mer samlad lagstiftning för värdepappersmarknaden. Advokatsamfundet vill uppmana regeringen att fortsätta arbetet att samla närliggande lagstiftning på ett mer lättöverskådligt sätt. Flera sådana steg har redan tagits på andra områden. Redan tidigare har ett motsvarande steg tagits för kreditmarknaden genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I samband med att den lagen infördes samlades regleringen av såväl banker som kreditmarknadsföretag i en och samma lag (prop. 2002/03:139 s. 271). Förslaget till ny socialförsäkringsbalk har motiverats med att en sådan reform skulle ge en överskådlig helhetsbild med förbättrad och enhetlig lagstruktur, vilket bl.a. sannolikt skulle ge medborgarna ökad förståelse för systemet. Det skulle också bli lättare att söka i och tillämpa ett samlat lagverk i stället för de ca. 30 olika lagar som balken ersätter. Bland annat blir det möjligt att på ett enkelt sätt läsa innehållet i alla de hänvisningar som fortfarande måste finnas kvar mellan olika delar. Det blir lättare att se samband och konsekvenser i fråga om olika regler och åtgärder. För myndigheterna och lagstiftaren tillkommer fördelen att det blir lättare att beakta helheten och värdet av gemensamma regler. Det blir lättare att samordna och upprätthålla enhetlighet samt lättare att undvika förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar. Det är givetvis också lättare att ändra i bara en lag än i flera lagar samtidigt, och det förbättrar sannolikt även samarbetet mellan olika myndigheter och v2

2 2 andra aktörer (SOU 2005:114 s. 528). Liknande hänsyn har gjort sig gällande beträffande förslaget i SOU 2006:22 s. 220 f. om att sammanföra de olika diskrimineringslagarna i en sammanhållen lag. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i den allmänjuridiska debatten. 1 Beträffande värdepappersmarknaden ligger emellertid även efter betänkandets förslag stora delar utanför den samlade lagstiftningen, såsom lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och lagen (2004:46) om investeringsfonder. Viss lagstiftning är gemensam för både kredit- och värdepappersmarknaderna så är t.ex. fallet med lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag och, i ännu högre grad, med lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat vilket antyder att det kan finnas ett behov av att samlat reglera alla de olika finansiella marknaderna, som funktionellt fullgör liknande eller samma samhällsfunktioner (således kan t.ex. ett företags kreditbehov fyllas på såväl värdepappersmarkanden som genom banklån). Finansinspektionen har i normgivning också tagit hänsyn till dessa aspekter, t.ex. i de allmänna råden (2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut och, i synnerhet, i de allmänna råden (2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. Som Advokatsamfundet tidigare påpekat 2 i samband med förslaget till nya kapitaltäckningsregler skulle en reform att samla dessa regler, som alltmer hänger samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i ökad utsträckning måste beaktas sammantaget, i en enda lag förenkla samordning och upprätthålla enhetlighet samt innebära att förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undviks. På ett ännu mer övergripande plan kan hänvisas till utvecklingen i andra länder där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna samlats i en lag. Exempel på detta är Code monétaire et financier i Frankrike och Financial Services and Markets Act i Storbritannien. Advokatsamfundet anser att det är av största vikt att alla de förslag som nu föreligger till ny lagstiftning inom värdepappershandelns område även leder till en konsistent civilrättslig reglering. Om införande av en särskild lag övervägs måste de civilrättsliga frågorna uppmärksammas särskilt så att en splittring av civilrätten undviks. 2. Definitionerna Advokatsamfundet är positivt till förslaget att låta definitionerna av finansiella instrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar nära ansluta till de definitioner som ges i MiFID. 1Sveriges advokatsamfund, yttrande i Akt R-2005/1800, ; D. Hanqvist, Näringsrättens splittring exemplet med de finansiella marknaderna, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23; J. Perkins, The Morality of Commercial Lawmaking, Butterworths Journal of International Banking and Finance Law 2005 s Sveriges advokatsamfund, yttrande i Akt R-2005/1800,

3 3 Finansiella instrument Förslag: Uttrycket andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden bör inte användas för att beskriva sådana instrument vars gemensamma egenskap är att de inte nödvändigtvis kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Utredningen föreslår att definitionen av finansiella instrument skall vara överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden. Den sista lokutionen andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden bör bytas ut, antingen genom att räkna upp de instrument som avses i MiFID eller genom en hänvisning till bilaga I till MiFID, Avsnitt C. MiFID:s definition består av en uppräkning som visserligen är uttömmande men som inkluderar begreppet överlåtbara värdepapper, som i sin tur har en öppen definition. Ett överlåtbart värdepapper definieras i MiFID som varje typ av värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden (med undantag för betalningsmedel). Man kan se detta som att finansiella instrument är detsamma som överlåtbara värdepapper samt därutöver vissa särskilt angivna instrument. Dessa övriga instrument torde inte ha behövt räknas upp om det inte kunde råda någon oklarhet över huruvida de kunde bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Därmed är emellertid inte sagt att de inte också kan omfattas av definitionen av överlåtbara värdepapper; dessa begrepp är inte ömsesidigt uteslutande i förhållande till överlåtbara värdepapper. Det utmärkande draget hos dessa övriga instrument är alltså att de inte måste kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Mot denna bakgrund är det missvisande att sammanfatta dessa instrument som andra rättigheter och förpliktelser avsedda för handel på kapitalmarknaden så vitt inte syftet är att den svenska definitionen skall vara snävare än den i MiFID. Härtill kommer att denna lokution ger det felaktiga intrycket av att definitionen av finansiella instrument i sig är öppen; att lokutionen möjliggör för rättstillämpningen att utvidga definitionen till andra instrument. Överlåtbara värdepapper Förslag: Definitionen av överlåtbara värdepapper bör formuleras i överensstämmelse med MiFID:s definition. Lagförslagets definition av överlåtbara värdepapper överensstämmer med MiFID:s, men innehåller en principiellt intressant avvikelse i definitionens exemplifierande del. I MiFID åtföljs definitionen av tre exemplifierande kategorier: aktierelaterade värdepapper, skuldrelaterade värdepapper och derivatinstrument. Dessa kategorier påminner om den uttömmande uppräkningen i den förutvarande definitionen av överlåtbara värdepapper i artikel 1.4 ISD. Liksom ISD är MiFID:s bestämmelser inte beroende av i vilken kategori ett överlåtbart värdepapper ingår. Man kan betrakta kategorierna främst som en framställningsteknisk detalj, men de utgör även en slags definitioner som annan europeisk lagstiftning eller avtalsparter kan hänvisa till.

4 4 I utredningens förslag är de exemplifierande kategorierna identiska med MiFID:s så när som på behandlingen av depåbevis. Av MiFID:s definition framgår att depåbevis är att hänföra till skuldebrevskategorin se ordet inklusive depåbevis i artikel b, jfr samt depåbevis för aktier i artikel a om det inte är fråga om depåbevis avseende aktier som hänförs till aktiekategorin. Penningmarknadsinstrument och fondandelar Utredningens förslag till definition överensstämmer väl med MiFID:s. MiFID innehåller dock ingen definition av fondandelar ( units in collective investment undertakings ). I prospekt- och öppenhetsdirektiven används begreppet andelar i ett företag för kollektiva investeringar, vilket definieras som värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar och som utgör bevis for andelsrätt i ett sådant företags tillgångar. Utredningen tar emellertid i allmänmotiveringen (s. 193 f) för givet att därmed avses detsamma som begreppet undertakings for the collective investment in transferable securities som används i UCITS-direktivet (85/611/EEG) och slår tydligt fast att andelar i företag för kollektiva investeringar skall anses identiskt med andelar i investeringsfonder. Av tre skäl torde detta vara en felaktig slutsats. För det första omfattar begreppet investeringsfond endast sådana fonder vars förvaltning och andra administrativa åtgärder endast får bedrivas av svenskt aktiebolag efter tillstånd från Finansinspektionen bland annat s.k. fondföretag omfattas inte. MiFID:s definition av finansiella instrument tillåter inte särbehandling av finansiella instrument med avseende på den medlemsstats lagstiftning enligt vilken instrumentet utfärdats. För det andra kan företag för kollektiva investeringar vara både av öppen (open-ended) och sluten typ (closed-ended) vilket inte är möjligt för investeringsfonder eller fondföretag. Jämför exempelvis artikel 36 i genomförandeförordningen samt artikel 2.1 o-p prospektdirektivet och artikel 2.1 g-h öppenhetsdirektivet. Av artikel 69 MiFID framgår f.ö. att MiFID:s definitionsapparat är avsedd att tjäna som definitioner även för andra värdepappersmarknadsrättsliga EU-rättsakter, och man kan därför utgå ifrån att begreppens användning i befintliga sådana rättsakter tagits i betraktande vid utformningen av MiFID. För det tredje och slutligen måste en distinktion göras mellan företag för kollektiva investeringar i MiFID, prospekt- och öppenhetsdirektivet och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (s.k. UCITS) som avses i UCITS-direktivet. Det förra begreppet omfattar således inte några begränsningar beträffande företagens investeringsobjekt. Att märka är att utredningen i sitt förslag till lagtext definierar fondandelar som andelar i investeringsfonder, fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar. Mot den definitionen har Advokatsamfundet inget att erinra, men konstaterar att diskussionen i allmänmotiveringen inte kommit till uttryck i lagtexten och att den därför förefaller varken invändningsfri eller följdriktig.

5 5 Som nämndes ovan är definitionen av överlåtbara värdepapper inte ömsesidigt uteslutande i förhållande till fondandelar respektive penningmarknadsinstrument. Fondandelar och penningmarknadsinstrument är emellertid sinsemellan i praktiken ömsesidigt uteslutande även om de inte är definitionsmässigt uteslutande. I utredningen tas för givet att fondandelar och penningmarknadsinstrument antingen är undantagna från begreppet överlåtbara värdepapper eller utgör en delmängd av detta begrepp. Därmed ignoreras det tredje alternativet; i själva verket överlappar nämligen det senare begreppet bägge de förutnämnda begreppen, dock inte helt. Att anse fondandelar eller penningmarknadsinstrument som delmängder av överlåtbara värdepapper kan inte anses mer korrekt än att anse överlåtbara värdepapper utgöra en delmängd av fondandelar respektive penningmarknadsinstrument. Reglerna i artikel 36 i genomförandeförordningen om upptagande till handel av fondandelar är säkert lex specialis i förhållande till artikel 35 som behandlar upptagande till handel av överlåtbara värdepapper. I det exemplet är det sannolikt att fondandelar som kan bli föremål för handel också är överlåtbara värdepapper, varför artikel 36 behandlar en undergrupp av överlåtbara värdepapper. Det är emellertid säkert en förhastad slutsats att betrakta alla regler om fondandelar som lex specialis i förhållande till överlåtbara värdepapper. Motsvarande gäller bestämmelserna om penningmarknadsinstrument. Vilka begrepp som är över- respektive underordnade och vilka instrument som utgör en delmängd respektive huvudgrupp kan inte avgöras generellt, en gång för alla, utan kan potentiellt avgöras olika beroende på vilken bestämmelse som är föremål för tolkning. Clearingverksamhet Förslag: Definitionen av clearingverksamhet bör ange om den också omfattar leverans av valuta. Konceptuella problem inställer sig vid handel med olika valutor d.v.s. när prestation i en valuta står mot prestation i en annan. CISG är enligt art. 2(d) inte tillämplig för köp av money, vilket anses inkludera även t.ex. valutaswapar. 3 Det står enligt Almén 4 klart att svenska kronor inte kan vara föremål för köp med betalning i svenska kronor. Beträffande köplagen har sagts att den inte skall gälla bara för köp av lösa saker utan också för köp av annan lös egendom. Eftersom endast fast egendom undantagits från köplagens tillämpningsområde kommer man enligt uteslutningsmetoden fram till att alla andra egendomskategorier omfattas av köplagen. 5 Härav skulle följa att köplagen gäller även för valutaaffärer. I 7 kap. 3 riksbankslagen anses Riksbanken kunna köpa och sälja utländsk valuta; och den tidigare regleringen av tillståndsplikt för valutahandel byggde på tanken att valuta kunde köpas och säljas (prop. 1989/90:135 s. 70). Checkar ansågs kunna köpas (prop. 1989/90:135 s. 71). I samband med att distinktionen mellan valutahandel och valutaväxling infördes i lagstiftningen ansågs valutor kunna köpas och säljas på valutamarknaden (prop. 1995/96:216 s. 26). Valutaväxling utgörs av handel med utländska 3 P. Schlechtriem & I. Schwenzer (red.), Commentary on the UN Convention of the International Sale of Goods (CISG), 2 uppl., Oxford 2005, s T. Almén, Om köp och byte av lös egendom, Stockholm 1960, s J. Hellner & J. Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, 2 uppl, Stockholm 1991, s. 39.

6 6 sedlar och mynt samt resecheckar (1 lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet). Detta kan ge intrycket av att valutaväxling utgörs av varuhandel på vanligt sätt, med sedlarna och mynten som varor. I prop. 1995/96:216 sades också att [d]en verksamhet som förekommer vid valutaväxling kan jämföras med försäljning av en vara, där varan utgörs av sedlar, mynt eller resecheckar. Å andra sidan har sagts att ett köp föreligger när någon förvärvar äganderätten till en vara mot betalning i pengar. 6 Om varan är utländsk valuta, skall den då betraktas som en vara? För t.ex. skotsk rätt har det sagts if money of one country be exchanged with money of another country, having no common standard, there is no sale but exchange; neither is exchange of money sale, because it is not as a liquid quantity, as when so much English money is given for the Florence crown, or gilder, and the remitting thereof. 7 För engelsk rätt har sagts att money is not bought or exchanged; it is either borrowed or received by way of gift or in discharge of an obligation. 8 Mann sade att [t]he mere fact that something has been found to be money of a particular State [ ] neither necessitates nor permits the conclusion that such foreign money has the character of money in other countries too. On the contrary the problem whether foreign money is money or a commodity is everywhere a subject of discussion. 9 Almén var av uppfattningen att utländsk valuta kan var föremål för köp. 10 Om köp är en överlåtelse mot vederlag i pengar, kan i så fall utländsk valuta inte vara pengar i alla fall inte i köplagens mening. Detta förefaller vara den syn som ligger till grund för pantrealisationsbestämmelsen angående valuta i 8 kap. 10 konkurslagen, eftersom valuta tänks kunna realiseras (säljas) på samma sätt som finansiella instrument (prop. 1999/2000:18 s. 84). En valutatransaktion kan också betraktas som två köp, sett ur respektive penningenhets penningperspektiv (vardera penningenhet är ensam pengar ur det egna perspektivet). 11 Ett valutaköp kan betraktas som byteshandel om båda valutorna anses vara tillgångar av samma art. I romersk rätt spelade distinktionen av processuella skäl en betydande praktisk roll. 12 I common law har distinktionen upprätthållits, men med hänsyn bl.a. till lagstiftningen kan den praktiska betydelsen diskuteras. 13 I frågan om CISG:s tillämplighet på bytesaffärer går uppfattningarna isär. 14 Philip Wood är av åsikten att ett valutaavtal is not one of barter of goods och att [t]he buy-sell language in foreign exchange contracts is 6 Hellner & Ramberg s. 37; även T. Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., Uppsala 2003, s. 27 ( Köp innebär att lös egendom överlåts till annan mot vederlag i pengar ). 7 James, Viscount Stair, The Institutions of the Law of Scotland, Edinburgh 1693; Edinburgh & Yale 1981 (red. D. M. Walker), I R. Goode, Commercial Law, London 2004, s F. A. Mann, The Legal Aspect of Money, Oxford 1992, s.190f. 10 Almén s. 7, not Jfr K. Rodhe, Obligationsrätt, Stockholm 1956, s. 36; prop. 1994/95:130 s R. Zimmermann, The Law of Obligations, Cape Town &c. 1990, s. 250f. 13 P. S. Atiyah, J. N. Adams & H. MacQueen, The Sale of Goods, London 2001, s. 10f. 14 Jfr A. Tjaum, Valuta- og renteswaper, Oslo 1996, s. 82f; J. Ramberg & J. Herre, Internationella köplagen (CISG), Stockholm 2001, s. 68f; Schechtriem & Schwenzer s. 28.

7 7 often commercial vernacular. 15 Arne Tjaum spekulerar om att valutatransaktioner skulle kunna utgöra en tredje kategori och att det antagligen skulle vara mest korrekt å anse kontrakter der begge parter var forpliktet til å yte penger for å falle utenfor kjøpsloven, slik at det eventuel ble spørsmål om en analogisk anvendelse av dens regler. 16 Den föreslagna definitionen av clearingverksamhet som inkluderar avräkning beträffande [clearingdeltagarnas] förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta är, mot bakgrund av diskussionen ovan, oklar vad gäller frågan om valutaclearing ingår, d.v.s. leverans av en valuta mot en annan valuta. Sådan clearing skulle ingå i begreppet om valutor betraktas som finansiella instrument. 17 Häremot talar emellertid flera omständigheter. En är behandlingen av frågan enligt den s.k. Haag-konventionen om tillämplig lag för transaktioner avseende finansiella instrument i indirekta system. Till konventionens begrepp security har sagts att [f]inancial instruments or assets typically embody a tradable entitlement to money [ ] and, where not intended to be held solely by a single investor, are issued on terms standard for each unit of the issue with a view to being held, directly or through intermediaries, as a medium of investment. Bl.a. av denna anledning, menar man, skall cash (mynt, sedlar och banktillgodohavanden) inte omfattas av konventionen. 18 En annan sådan omständighet är att betalningsmedel har uteslutits ur definitionerna av såväl överlåtbara värdepapper som penningmarknadsinstrument (se 1 kap. 4 förslaget till lag om värdepappersmarknaden). Enligt Advokatsamfundet bör definitionen av clearingverksamhet uttryckligen utsträckas också till valutaclearing. Reglerad marknad Förslag: Uttrycket ett flertal köp- och säljintressen bör klargöras. I definitionen sägs att en reglerad marknad förutsätter att den finns ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man. Det är oklart hur många intressen som avses. En tolkning är att det skulle röra sig om tre ( flera börjar s.a.s. vid tre efter två, som utgör ett par). Om så är fallet borde detta klarare framgå. Om inte borde det antal som avses istället uttryckligen anges i lagtexten. 15 Ph. Wood, English and International Set-Off, London 1989, I L. Hässel, M. Norman & Ch. Andersson, De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, Stockholm 2001, s. 18 betraktas handel på valutamarknaden som byteshandel. 16 Tjaum s Så sker t.ex. i P.-N. Giraud, Le commerce des promesses, Paris 2001, s. 131 och P. Hilbers, I. Otker-Robe, C. Pazarbasioglu & C. Johnsen, Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudential Policies, IMF Working Paper WP/05/151 (2005), 5. Jfr även C. Ekdahl, Om fordran i konkurs, Stockholm 1935, s. 310, som ser fordran i utländsk valuta som närbesläktad med naturafordringar. 18 R. Goode, H. Kanda & K. Kreuzer, Explanatory Report on the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary (Hague Securities Convention), Haag 2005 (www.hcch.net), 1-2.

8 8 De nya begreppens användning Förslag: En grundlig genomgång bör göras av de lagar som använder begrepp som genom utredningens förslag definieras eller omdefinieras, varvid särskild uppmärksamhet måste iakttas beträffande bakomliggande begrepp i EU-direktiv. Advokatsamfundet anser att det nya begreppet penningmarknadsinstrument bör användas i den föreslagna lagen om värdepappersmarknaden ( LVM ), där det i 13 kap. 4, 16 kap. 3 och 18 kap. 2 används uttrycket fordringsrätter. Det som avses i underliggande EU-rättsakter är nämligen i samtliga dessa fall penningmarknadsinstrument, enligt MiFID:s definition. Eftersom penningmarknadsinstrument nu föreslås införas bör dessa lagrum använda detta begrepp. Detsamma gäller 2 kap. 2 första stycket 2 lagen om handel med finansiella instrument, som avses genomföra artikel 2.1 a prospektdirektivet. Eftersom fordringsrätter är betydligt vidare än penningmarknadsinstrument uppkommer härigenom åtskilliga väsentliga skillnader i förhållande till bakomliggande direktiv. Vad gäller prospektreglerna i lagen om handel med finansiella instrument har utredningen inte lämnat några förslag till anpassning av begreppsapparaten. Den gemensamma europeiska prospektregimen knyter an till MiFID:s överlåtbara värdepapper, varifrån undantag görs för penningmarknadsinstrument med kortare löptid än 12 månader. I samband med genomförandet av prospektdirektivet diskuterades i prop. 2004/05:158 hur det hittillsvarande svenska begreppet finansiellt instrument skulle kunna kvalificeras så att endast sådana instrument som utgjorde överlåtbara värdepapper skulle omfattas. Lösningen blev att prospektreglerna gjordes tillämpliga på erbjudande och upptagande till handel av finansiella instrument avsedda för allmän omsättning. Prospektreglerna bör istället knytas till det föreslagna nya begreppet överlåtbara värdepapper och uttrycket finansiella instrument avsedda för allmän omsättning utmönstras ur lagen. Syftet med det senare begreppet tillgodoses ju enligt utredningen av att aktier i privata aktiebolag och icke-överlåtbara derivatinstrument inte utgör överlåtbara värdepapper; se utredningen s. 190 f. Parallella begreppsapparater riskerar annars att medföra att diskrepanser utvecklas i rättstillämpningen. Vidare är begreppet finansiella instrument avsedda för allmän omsättning betänkligt eftersom till finansiella instrument även räknas instrument som inte utgör överlåtbara värdepapper. Den tidigare svenska diskussionen i förarbeten beträffande lokutionen avsedda för allmän omsättning motsvarar inte och är av annat ursprung än MiFID:s kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. För att inte de ifrågasatta äldre svenska förarbetsuttalanden skall riskera att bli styrande bör därför lokutionen undvikas. I 2 kap. 2 första stycket 1 lagen om handel med finansiella instrument, som avses genomföra artikel 1.2 a prospektdirektivet, samt i 13 kap. 4 och 16 kap. 3 i LVM, som avses genomföra artikel 1.2 öppenhetsdirektivet, används formuleringen andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Enligt Advokatsamfundet bör här istället användas

9 9 begreppet fondandelar enligt definitionen i Värdepappersmarknadsutredningens huvudbetänkande med tydliggörande av att det är här frågan om sådana fondandelar som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ. Som framhållits ovan är uttrycket företag för kollektiva investeringar betydligt vidare än begreppet UCITS. Hänvisningen till 1 kap. 7 och 9 lagen om investeringsfonder anknyter till begreppet fondföretag som visserligen utesluter företag för kollektiva investeringar av sluten typ, vilket överensstämmer med artikel 1.2 a prospektdirektivet och artikel 1.2 öppenhetsdirektivet, men som förutsätter att företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i sitt hemland inriktad på kollektiva investeringar av viss i lagen närmare angiven art. Då begreppet fondandel nu föreslås få en definition som även omfattar andelar utgivna av sådana företag för kollektiva investeringar som inte utgör fondföretag enligt lagen om investeringsfonder bör begreppet fondandelar istället användas, med kvalifikationen att de skall vara utgivna av företag för kollektiva investeringar av sluten typ. Begreppet företag för kollektiva investeringar återfinns ju i definitionen av fondandelar och torde således kunna användas även i en sådan kvalifikation. I utredningens förslag till ändring av marknadsmissbrukslagen har ordet fondpapper i 10 a utbytts mot överlåtbara värdepapper. Mer korrekt vore att använda det föreslagna nya finansiellt instrument. Enligt marknadsmissbruksdirektivets bakomliggande regel skall denna nämligen tillämpas på inte enbart överlåtbara värdepapper utan även andra instrument som handlas på en reglerad marknad. Av artikel 40 i MiFID och artiklarna i genomförandeförordningen framgår att handel på en reglerad marknad inte förutsätter att det handlade instrumentet är ett överlåtbart värdepapper. Generellt bör en noggrann genomgång göras för att säkerställa att begreppet finansiellt instrument byts ut mot överlåtbara värdepapper i sådana lagar som avser att genomföra EU-direktiv där begreppet överlåtbara värdepapper används i enlighet med hänvisning till definitionerna i ISD eller MiFID. 3. Tillståndspunkterna Investeringsrådgivning Enligt utredningen bör den rådgivningsverksamhet som bedrivs av de s.k. rådgivningsbolagen inte utgöra tillståndspliktig verksamhet. Någon hållbar motivering till varför så skall vara fallet anför dock, enligt Advokatsamfundets mening, inte utredningen. Enligt utredningen bör [r]ådgivningsbolagens rådgivningsverksamhet [ ] inte anses yrkesmässig på det sätt som krävs enligt lagen om värdepappersmarknaden Advokatsamfundet har visserligen inga invändningar i sak mot att rådgivningsbolagens verksamhet undantas från tillståndsplikten, låt så vara att det kan ifrågasättas om en sådan ordning skulle vara förenlig med MiFID, men ett sådant undantag bör då grunda sig på klart angivna kriterier. I kravet på yrkesmässighet har ansetts ligga att det skall vara fråga om mer än enstaka uppdrag (jfr. prop. 1990/91:142 s. 152 och utredningens författningskommentar till 1 kap. 5 LVM). Om det är utredningens avsikt att undanta rådgivningsbolagens rådgivningsverksamhet från tillståndsplikt på den grunden att verksamheten sker inom ramen

10 10 för en etablerad struktur och att den därmed inte skall vara att anse som en yrkesmässig bör detta förtydligas. Undantagen från tillståndsplikt Förslag: Undantaget i 2 kap 4 p 7 LVM bör formuleras i överensstämmelse med undantaget i artikel 2(1)(h) i MiFID. Enligt Artikel 2(1)(h) undantas företag för kollektiva investeringar och pensionsfonder oavsett om de är samordnade på gemenskapsnivå eller ej, samt förvarings- eller förvaltningsinstitut för sådana företag från MiFID:s tillämpningsområde. I utredningens förslag till lagtext motsvaras undantaget i Artikel 2(1)(h), vad avser företag för kollektiva investeringar, av bestämmelsen i 2 kap. 4 7 i LVM. Enligt den bestämmelsen krävs inte tillstånd för fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Härvidlag bör dock anmärkas att fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder endast omfattar verksamhet rörande investeringsfonder. Som påpekats ovan föreligger dock inte identitet mellan det gemenskapsrättsliga begreppet företag för kollektiva investeringar och den svenska termen investeringsfonder eftersom det senare endast omfattar svenska värdepappersfonder och specialfonder. Enligt Advokatsamfundet mening bör därför undantaget, i syfte att överensstämma med MiFID, revideras så att det omfattar även utländska företag för kollektiva investeringar samt förvaltnings- och förvaringsinstitut för sådana företag. 4. Utländska företags verksamhet i Sverige 4.1 Lagens tillämpningsområde Förslag: I lagtexten bör klargöras vilka bestämmelser i LVM som gäller för utländska företags verksamhet i Sverige. Lagstiftningens utformning vad gäller utländska företags verksamhet i Sverige motsvarar i huvudsak de regler som idag återfinns i lagen om värdepappersrörelse. De brister som i detta avseende finns i lagen om värdepappersrörelse återfinns således även i LVM. I 1 kap. 2 i LVM sägs att lagen i tillämpliga delar gäller för utländska företags verksamhet i Sverige. Beträffande filialer till utländska företag hänvisas till filiallagen. För filialerna gäller emellertid omedelbart enligt lagens ordalydelse en stor del av alla de regler som också gäller för de svenska värdepappersbolagen. De bestämmelser i lagförslaget som gäller för värdepappersinstitut gäller nämligen genom definitionen av detta uttryck i 1 kap också för utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet. 8 kap. 25 LVM behandlar frågan hur kundmedel skall hanteras. Bestämmelsen gäller enligt första stycket värdepappersinstitut, d.v.s. även utländska filialer. Paragrafens andra stycke hänvisar till 3 kap. lagen om handel med finansiella instrument. Dessa bestämmelser torde enligt den lagen inte gälla filialer till EES-bolag. Av LVM är det dock lätt att få intrycket att så nu avses vara fallet. Formuleringen i 1 kap. 2 särskilt hänvisningen till filiallagen ger vidare intryck av att också bestämmelser

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

1. Promemorians huvudsakliga innehåll

1. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria 1999-07-15 Fi1999/2510 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen PM om Finalitydirektivets införlivande med svensk rätt 1. Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att en

Läs mer

Stockholm den 20 augusti 2013

Stockholm den 20 augusti 2013 R-2013/0967 Stockholm den 20 augusti 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4513/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder

Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder SKATTENYTT 2008 99 Lennart Staberg Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder I inkomstskattelagen finns inte specifikt reglerat vad som krävs för att en utländsk investeringsfond skall anses

Läs mer

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Av Viktor Magnell och Karl Sandström 1 Inledande anmärkningar En omvänd fusion innebär att ett moderbolags samtliga tillgångar och skulder övertas

Läs mer

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37 Redovisning, Avsnitt 2 37 2 Redovisning 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter Redovisning i form av minnesanteckningar finns spår av långt tillbaka i tiden. Den första mer moderna redovisning med dubbel

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Säkerställda obligationer

Säkerställda obligationer JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Eva Sundling Säkerställda obligationer Examensarbete 20 poäng Handledare Professor Lars Gorton Ämnesområde Bankrätt Termin VT 2006 131 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU *

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * PM angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * Jag har av Huddinge kommun blivit ombett att uttala mig om förutsättningarna och gränserna för direktupphandling enligt de bestämmelser i 15 kap.

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Förvärvslåneförbudet i ABL 21:5

Förvärvslåneförbudet i ABL 21:5 Förvärvslåneförbudet i ABL 21:5 -med särskilt fokus på efterföljande finansiering Kandidatuppsats i affärsjuridik (bolagsrätt) Författare: Dennis Lundquist Handledare: Professor Jan Andersson Framläggningsdatum

Läs mer

En ny ordning för redovisningstillsyn

En ny ordning för redovisningstillsyn En ny ordning för redovisningstillsyn Slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Stockholm 2015 SOU 2015:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Crowdequity och dess förhållande till svensk rätt

Crowdequity och dess förhållande till svensk rätt Juridiska institutionen Examensarbete Juristprogrammet, vårterminen 2014, 30 HP. Crowdequity och dess förhållande till svensk rätt en finansieringsform värd lagstiftarens uppmärksamhet? Kajsa Liedén Handledare:

Läs mer