ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR"

Transkript

1 Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken Abp (banken) och kunden vid tillhandahållande av förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument och dokument. Banken åtar sig att i enlighet med villkoren registrera och förvalta kundens värdeandelar på ett värdeandelskonto, förvara och förvalta kundens övriga värdepapper, förvara kundens dokument. I denna tjänst ingår ej förmögenhetsförvaltning eller investeringsrådgivning. Om kunden önskar ansluta sådan tjänst ska separat avtal ingås mellan banken och kunden. På avtalsförhållandet tillämpas dessutom vid varje tidpunkt gällande värdepappers- och värdeandelslagstiftning, beslut, anvisningar och föreskrifter som myndighet givit med stöd av lagstiftning, beslut av eller anvisningar och föreskrifter för marknadsplats och clearingorganisation, marknadssed, samt eventuella övriga avtal mellan kunden och banken. På utländska finansiella instrument som inte är föremål för offentlig handel i Finland tillämpas motsvarande lagstiftning och övriga marknadsbestämmelser för respektive marknadsplats. Det är i första hand tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut med stöd av lagstiftning, anvisningar, föreskrifter eller andra marknadsregler som ska tillämpas ifall dessa allmänna villkor är avvikande. 2. Definitioner Bank Ålandsbanken Abp, PB 3, AX Mariehamn, FO-nummer Hemort är Mariehamn. Åland, Finland. Kund Med kund avses en avtalspart i vars namn förvarsavtalet ingåtts och som har godkänt de allmänna villkoren för förvar och som handlar i eget namn och för egen räkning i förhållande till banken. Finansiella instrument Med finansiellt instrument avses värdepapper samt standardiserade derivatavtal som avses i lagen om handel med finansiella instrument. Värdepapper Med värdepapper avses värdepapper som är omsättningsbara och som har satts eller kommer att sättas i omlopp bland allmänheten tillsammans med andra värdepapper som utfärdats över identiska rättigheter, till exempel aktier i aktiebolag och motsvarande andelar i andra företagsformer, obligationer eller fondandelar. Förvaltningsbefogenhet Med förvaltningsbefogenhet avses av kunden till tredje man, med stöd av fullmakt, given rätt att företa förvaltningsåtgärder gällande finansiella instrument, disponera över dessa, samt obegränsat avföra värdeandelar från värdeandelskontot eller i övrigt förfoga över de på värdeandelskontot noterade värdeandelarna. Clearingorganisation Med clearingorganisation avses ett aktiebolag som enligt gällande lag har tillstånd att bedriva fortlöpande yrkesmässig clearingverksamhet, det vill säga avräkning och avveckling för handelspartners räkning vid handel med finansiella instrument. Marknadsplats Med marknadsplats avses en reglerad marknad, multilateral handelsplattform (MTF) eller en systematisk internhandlare som agerar i egenskap av en sådan och i tillämpliga fall ett system med liknande funktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt clearingorganisation som ansluter sig till respektive marknadsplats. Marknadsregler Med marknadsregler avses de beslut, föreskrifter av myndighet, myndighetsbestämmelser och -direktiv som givits utgående från gällande lagstiftning samt marknadsplatsernas och clearingorganisationernas regler, föreskrifter, direktiv och bestämmelser, marknadernas självreglering och vid respektive tidpunkt tillämpad marknadssed. Slutet konvolut Med slutet konvolut avses i förvar deponerade ospecificerade värdehandlingar vilka inte förutsätter förvaltningsåtgärder. 3. Öppning av förvar 3.1 Avtal Banken och kunden ska ingå förvarsavtal. I avtalet ingår även allmänna villkor för förvar samt bankens prislista. Kundspecifika avgifter och arvoden kan därutöver regleras i en särskild bilaga. 3.2 Minderåriga För en minderårig kunds räkning ska avtalen undertecknas och uppsägas av samtliga intressebevakare tillsammans. Banken ska skriftligen meddelas om ändringar som gäller intressebevakningen. 3.3 Uppgifter som lämnas till banken Kunden, person med förvaltningsbefogenhet eller person med rätt att erhålla uppgifter om innehållet i förvaret ska meddela banken namn/firma, personbeteckning/fo-nummer, postadress, hemort, övriga kontaktuppgifter, samt till banken lämna sitt namnteckningsprov. Beträffande kunden ska även beskattningsland och skatterättslig status meddelas banken. Kunden och person med förvaltningsbefogenheter för förvar eller person med rätt att erhålla uppgifter om innehållet i förvaret ska ofördröjligen meddela banken om ändringar i namn-, adress- och övriga kunduppgifter. Kunden ska skriftligen meddela banken om ändring av kundens beskattningsland eller övriga skatterättsliga status. Banken ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av att kunden försummat sin informationsskyldighet. Banken har rätt, men inte skyldighet, att uppdatera uppgifterna från befolkningsregistret eller annat register. Kunden ska skriftligen meddela banken om ändring av förvaltningsbefogenheten gällande förvaret och rätten att erhålla uppgifter om innehållet i förvaret. Till dess banken mottagit kundens meddelande om att en persons förvaltningsbefogenhet har upphört och banken därefter haft skälig tid att avlyfta förvaltningsbefogenheten ansvarar inte banken för eventuell skada som beror på att person med förvaltningsbefogenhet disponerat över förvaret. 4. Förvaring 4.1 Förvarsåtgärder Banken åtar sig att mot ersättning och i enlighet med dessa allmänna villkor förvara de finansiella instrument och dokument som banken godkänt för förvaring. 4.2 Förvar av fysiska värdepapper, testamente och slutet konvolut Fysiska värdepapper, testamenten och slutna konvolut förvaras i ett värdepappersförvar i kundens namn i bankens valv, avskilt från bankens egna värdepapper. Kunden kan kvittera ut fysiska värdepapper, testamenten eller slutna konvolut från förvaret senast tre (3) bankdagar efter det att kunden meddelat banken om avhämtning. 4.3 Värdeandelar Aktier och värdeandelar som jämställs med dem De av kundens värdeandelar som ingår i värdeandelssystemet i Finland förvaras på ett i kundens namn registrerat värdeandelskonto i det värdeandelsregister som förs i bankens namn i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. I egenskap av kontoförvaltare (kontoförande institut) har banken rätt att öppna värdeandelskonton för kundens räkning, att göra noteringar på kundens värdeandelskonton och att utföra övriga uppgifter som ankommer på en kontoförvaltare. Banken representerar kunden och fungerar som befullmäktigat ombud för kunden vid clearing och avveckling av affärer gällande värdeandelarna. Vid clearingen utgör värdeandelarna säkerhet gentemot Euroclear Finland Ab i enlighet med deras regler. Banken förvarar noteringsansökningarna och de dokument som ligger till grund för noteringarna på värdeandelskontot på det sätt som fastställs i lag och i Euroclear Finland Ab:s vid varje tidpunkt gällande regler. Euroclear Finland Ab har rätt att på värdeandelskontot registrera emittenters prestationer, värdeandelars egenskaper, myndigheters anmälningar eller beslut eller överföring av uppgifter från myndigheters register. Euroclear Finland Ab kan dessutom göra registreringar som har samband med upprätthållandet av värdeandelsregistret och avhjälpande av störningar Andelar i masskuldebrev och därmed jämförbara värdeandelar (penningmarknadsinstrument) Med penningmarknadsinstrument avses värdeandelar som till villkoren för främmande kapital har emitterats i Euroclear Finland Ab:s system. Kundens värdeandelar som ingår i värdeandelssystemet förvaras på ett värdeandelskonto i kundens namn i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. Ett separat värdeandelskonto kan öppnas för penningmarknadsinstrument. I egenskap av kontoförvaltare svarar banken för alla kontakter till kunderna utom i de fall, där Euroclear Finland Ab, i sådana undantagssituationer som närmare definierats i deras regler, har behov av att direkt ta kontakt med kunden. Banken har rätt att öppna värdeandelskonton för kundens räkning och göra noteringar på kundens värdeandelskonto samt att utföra övriga uppgifter som ankommer på kontoförvaltare. Banken representerar kunden och fungerar som befullmäktigat ombud för kunden vid clearing och avveckling av affärer gällande värdeandelarna. Vid clearingen utgör värdeandelarna säkerhet gentemot Euroclear Finland Ab i enlighet med deras regler. Kunden befullmäktigar banken att för kundens räkning ta emot de penningprestationer som emittenterna erlägger för de värdeandelar som förvaras på värdeandelskontot E( E)

2 Sid 2 (5) Euroclear Finland Ab har rätt att erhålla uppgifter gällande värdeandelskontot och korrigera noteringar i värdeandelsregistret. Euroclear Finland Ab har även rätt att göra noteringar i värdeandelsregistret då noteringarna baserar sig på lag, förordning, myndighetsbeslut eller på Euroclear Finland Ab:s regler liksom vid tekniska fel, störningar eller funktionsavbrott. Banken förvarar noteringsansökningarna och de dokument som ligger till grund för noteringarna på värdeandelskonto på det sätt som fastställs i lag och i Euroclear Finland Ab:s regler. 5. Förvaltarregistrering Värdeandelar som ägs av en utländsk kund registreras i kundens namn, om kunden inte begär att värdeandelarna ska förvaltarregistreras. Om kundens värdeandelar förvaltarregistreras, ska kunden underteckna en separat skriftlig förbindelse för detta ändamål, vilken utgör en bilaga till detta avtal. Då värdeandelarna ingår i ett förvaltarregistrerat värdeandelskonto, kan kunden utöva endast de förmögenhetsrättsliga rättigheter som värdeandelarna medför. För att kunna delta i bolagsstämma och där använda yttrande- och rösträtt ska aktieägaren registrera sig på den temporära delägarlista som Euroclear Finland Ab upprätthåller. Om ägaren av värdeandelar vill utnyttja förvaltningsrättigheterna som värdeandelarna medför, kan förvaltarregistreringen upplösas på ägarens begäran. 6. Förvaltning av inhemska värdepapper 6.1 Förvaltningsåtgärder Utöver förvaring av de värdepapper som finns i förvaret, utför banken även följande förvaltningsåtgärder: Aktier som är föremål för offentlig handel inkassering och redovisning av dividender (utdelningar), utbyte av talonger, aktiebrev och interimsbevis, meddelande om (förutsatt att kunden har valmöjligheten): emission riktad till aktieägare, emission av optionslån, optionsrätter och andra särskilda rättigheter riktade till aktieägare: fusion, delning och utbyte av aktier, offentliga köp- och säljanbud samt inlösenkrav och utför åtgärder i samband med dessa enligt kundens instruktioner. Obligationer, debenturer och övriga masskuldebrevslån inlösen av upplupen avkastning och amortering samt inkassering och redovisning av förfallna obligationer, debenturer och andra masskuldebrev inom ramen för den täckning som erhållits av emittenten. Warranter redovisning av mottagen betalning vid förfall. Andelar i placeringsfonder byte, inlösen och redovisning av avkastningsandelar. Om fonden betalar avkastningsandelen direkt till kundens konto, omfattar bankens förvaltningsåtgärd endast förvaring. Bank- och företagscertifikat (värdeandelar) mottagande och redovisning av räntor och kapital. Övriga värdepapper och värdehandlingar Beträffande övriga värdepapper, vilka utgörs av bland annat aktiebrev över aktier i bostadsaktiebolag och skuldebrev sköter banken enbart förvaringen av dessa. Slutet konvolut och testamente Banken vidtar, förutom förvaring, inga förvaltningsåtgärder beträffande testamente och i slutet konvolut deponerade värdehandlingar. 6.2 Övriga åtgärder Ifall kunden inte före den utsatta dagen svarat på förfrågan som banken sänt för en aktieemission mot vederlag har banken rätt men inte skyldighet att sälja teckningsrätterna. Banken är inte skyldig att informera kunden om en emission beträffande sådana teckningsrätter som införskaffats under teckningstiden och kunden ska skriftligen meddela banken om han önskar teckna aktier med stöd av dessa teckningsrätter. I en vederlagsfri emission tecknar banken gratisaktierna inom ramen för jämn delbarhet och strävar till att sälja de överskjutande teckningsrätterna. Banken sköter om att de värdepapper som finns i förvaret utbyts till värdeandelar i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. Banken har rätt att utan särskilt befullmäktigande anteckna transporter i kundens värdepapper och ge kvittenser för kundens del för de prestationer banken inkasserat för kundens räkning. Banken har rätt att öppna ett separat förvar samt ett penningkonto som ansluts till förvaret i kundens namn för sådana finansiella instrument som är föremål för pantsättning, utmätning, kvarstad eller andra säkringsåtgärder utfärdade av myndighet. Då förvaret pantsätts, omfattar pantsättningen samtliga finansiella instrument som finns i förvaret och medlen på till förvaret anslutna penningkonton, om inte annat avtalats. Banken är inte skyldig att vidta andra än ovannämnda åtgärder om inte annat har avtalats skriftligen. 7. Förvaltning av utländska värdepapper 7.1 Tillämpliga villkor På utländska värdepapper tillämpas i första hand villkoren i punkt 7 och övriga villkor som nämns i detta avtal ifall de inte strider mot villkoren i punkt 7. Villkoren i punkterna 4, 5, 6 och 14.3 tillämpas dock inte på utländska värdepapper. 7.2 Förvaring I allmänhet kan utländska värdepapper i utlandet inte registreras i kundens namn. Registreringen sker istället i bankens eller den utomstående förvararens namn på särskilda kundmedelskonton. Detta medför att kundens utländska värdepapper, vid eventuella konkurser eller övriga insolvenssituationer, inte alltid nödvändigtvis kan särskiljas från de utländska värdepapper som banken själv äger. De utländska värdepapper som ägs av kunden är dock i bankens bokföring specificerade som till kunden hörande egendom. Kundens utländska värdepapper kan förvaras på ett samlingskonto, det vill säga ett konto som innehåller flera kunders värdepapper och/eller bankens eller utomstående förvararens värdepapper. Kunden kan då ha en styckevis andelsrätt till medlen på det gemensamma kontot eller annan på utländsk lagstiftning baserad samäganderätt. Detta kan ha betydelse bland annat när utdelningsandelar vid bolagshändelser definieras samt när tillgångarna separeras vid eventuell konkurs eller annan motsvarande insolvenssituation samt vid eventuella fel vid clearing och avveckling. 7.3 Värdepapper som är föremål för handel i utlandet Värdepappren förvaras hos ett utländskt kreditinstitut, fondbolag eller hos ett förvaltarsamfund som banken valt som utomstående förvarare. Normalt förvaras kundens utländska värdepapper hos en utomstående förvarare på konton som lyder under lokal lagstiftning i det land där kontot är registrerat. Detta kan medföra att kundens rättigheter i fråga om utländska värdepapper kan avvika från de rättigheter kunden har avseende inhemska värdepapper. Banken har rätt att införa marknads- och produktspecifika begränsningar avseende marknader och specifika produkter. Till kunden överlämnas inga fysiska värdepapper och om kunden inte överlåter värdepappren på marknadsplats ska mottagaren ha ett förvar hos banken, på vilket värdepappren registreras. Ifall banken ställer sina egna värdepapper som säkerhet också för kundens affärer, har banken kundens värdepapper som säkerhet. Om den säkerhet som banken ställt för kundens räkning inte räcker till för att genomföra både bankens egna och kundens affärer, har banken rätt att välja vilken av affärerna som ska genomföras. Vidare kan de utomstående förvararna av de utländska värdepappren ha kvittnings- eller panträtt avseende kundens värdepapper. Avseende värdepapper vilka förvaras på ett gemensamt konto kan kundens värdepapper även vara föremål för kvittnings- eller panträtt på grund av andra förpliktelser än kundens. Om en betalning avseende clearing, betalning av avkastning eller annan bolagshändelse som gäller värdepappershandel, görs i annan valuta än valutan för kundens till förvaret anslutna konto, genomför banken nödvändiga valutatransaktioner och gottskriver kundens till förvaret anslutna penningkonto i den valuta som det till förvaret anslutna penningkontot har om inte annat avtalats. 7.4 Utländska värdepapper som är föremål för handel i Finland För den handel som bedrivs i Finland med utländska värdepapper som är föremål för offentlig eller motsvarande handel i Finland har värdepappren registrerats hos Euroclear Finland Ab, i kundens namn eller i bankens namn för kundens räkning, hos emittentens lokala värdepapperscentral. 7.5 Bankens ansvar avseende utländska värdepapper Banken svarar för den skada som förorsakats kunden på grund av bankens fel eller försummelse. Banken svarar inte för indirekt skada eller skada som förorsakats tredje man. Maximibeloppet för skadeersättningen begränsas till den skadade egendomens marknadsvärde vid den tidpunkt då bankens fel eller försummelse uppdagades eller borde ha uppdagats. Banken svarar endast för att den omsorgsfullt väljer de utomstående förvarare som banken använder samt följer upp deras verksamhet. Banken svarar inte för de skador som förorsakats av den utomstående förvararens, eller värdepappers- och clearingorganisations betalningsoförmåga, konkurs eller störningar i deras system. Ifall den utomstående förvararens verksamhet medför skada för kunden, vidtar banken de åtgärder som banken anser vara skäliga för indrivning av ersättning från den som förorsakat skadan. Banken utbetalar omedelbart kundens relativa andel av den erhållna ersättningen. Banken svarar inte för skada som har uppstått till följd av politiska, rättsliga eller andra på förhand oförutsägbara risker. Banken är inte skyldig att undersöka ursprunget, äktheten, ikraftträdandet eller bindande verkan avseende de uppgifter som ägaren av värdepappren eller utomstående förvararen meddelat, i dokument eller försäkran, eller i andra liknande omständigheter. 7.6 Bankens rätt att agera med stöd av förhandsuppgifter från utomstående förvarare Banken har rätt, men inte skyldighet, att genomföra en bolagshändelse eller gottskriva en penningtransaktion, på basis av de förhandsuppgifter som erhållits från den utomstående förvararen, till det till förvaret anslutna penningkontot som kunden anvisat för ändamålet.

3 Sid 3 (5) Om penningtransaktionen eller den aktuella bolagshändelsen till någon del avviker från de erhållna förhandsuppgifterna från den utomstående förvararen eller om banken inte, på grund av en orsak som inte beror på banken själv, får motsvarande medel från den utomstående förvararen vid den överenskomna tidpunkten, har banken rätt att göra alla erforderliga korrigeringar på kundens konto. De kostnader som uppkommit med anledning av det ovannämnda har banken rätt att debitera från det till förvaret anslutna penningkontot. 7.7 Bankens rätt att korrigera Om kunden fått en felaktig betalning, har banken rätt att korrigera betalningen genom att debitera eller gottskriva det till förvaret anslutna penningkontot, samt genomföra nödvändiga valutatransaktioner i anslutning till de ovannämnda åtgärderna. Kunden ska utan dröjsmål meddela banken om ett eventuellt fel som banken har begått i samband med en betalning och om sitt eventuella krav. Såvida bankens förfarande inte förorsakat korrigeringen, har banken rätt att debitera de kostnader som hänför sig till det ovannämnda från det till förvaret anslutna penningkontot. 7.8 Information till aktieägarna Banken svarar för vidareförmedling av information till kunden gällande de uppgifter som emittenten eller den utomstående förvararen har meddelat banken och som kräver åtgärder av kunden. Banken vidareförmedlar emittentens eller den utomstående förvararens meddelande i den form som informationen erhållits. Banken ansvarar inte för riktigheten av den vidareförmedlade informationen som emittenten eller den utländska förvararen sänt. Banken är inte skyldig att vidareförmedla sådan information som banken endast fått för kännedom eller som inkommit så sent att tidsfristen för kundens åtgärder utgått, och inte heller sådan information som den utländska utomstående förvararen inte förmedlar vidare antingen till emittenten, den som organiserar transaktionen eller motsvarande (till exempel grupptalan). 7.9 Uppdrag som gäller bolagshändelser Kunden är skyldig att inom den angivna tidsfristen sända uppdraget om bolagshändelsen till banken. Om kunden inte ger banken det uppdrag som gäller bolagshändelsen inom den tid som banken ställt, är banken inte skyldig att vidta åtgärder. Banken har rätt att begränsa de valmöjligheter som är anslutna till bolagshändelserna. Banken förmedlar uppdraget vidare till den utomstående förvararen för genomförande, men banken ansvarar inte för att instruktionerna verkställs. Utdelningsandelarna i anslutning till bolagshändelserna kan komma att avvika från den beräkning som den utomstående förvararen utfört och utdelningsandelarna kan även komma att avvika med anledning av andra faktorer såsom marknadsreglering och övriga bolagshändelser. Kundens uppdrag som gäller bolagshändelser är bindande för kunden, om inte den utomstående förvararen godkänner ett återkallande av kundens uppdrag. Banken förmedlar de till bolagshändelserna anknutna betalningarna till det till förvaret anslutna penningkontot om inte annat avtalats skriftligen. Sedvanliga och tillämpliga skatter, avgifter och kostnader debiteras för betalningen i enlighet med bankens eller den utomstående förvararens eller någon annan instans vid den aktuella tidpunkten gällande prislista samt i enlighet med tillämplig skattereglering. Betalningen registreras på kundens till förvaret anslutna penningkonto senast tio (10) bankdagar efter att banken erhållit den utomstående förvararens anmälan om att betalning erlagts och betalningen registrerats på bankens konto. Eventuella valutatransaktioner omräknas till euro enligt de kurser som används i bankens valutahandel. Värdepapper från en bolagshändelse registreras i kundens förvar senast tio (10) bankdagar efter det att banken har mottagit den utomstående förvararens bekräftelse om att värdepappren har registrerats på bankens förvar. Banken svarar inte för att genomförandet av bolagshändelser sker på den dag som är utsatt på den utländska marknaden Bolagsstämmor Det är i allmänhet inte möjligt för en enskild aktieägare att delta i ett utländskt bolags bolagsstämma. Om det går att arrangera deltagandet, har banken rätt att från kundens till förvaret anslutna penningkonto uppbära de kostnader som aktieägarens deltagande medför för banken och de avgifter och arvoden som separat avtalats Utbetalning av avkastning Avkastning i valuta samt kapitalåterbäringar betalas till det till förvaret anslutna penningkontot. Avkastningen eller kapitalåterbäringen erläggs omräknad till penningkontots valuta enligt de kurser som används i bankens valutahandel om penningkontots valuta avviker från avkastningens eller kapitalåterbäringens valuta. Avkastningen eller kapitalåterbäringen registreras på penningkontot senast den femte (5) bankdagen efter det att den utomstående förvararen meddelat banken att medel har erhållits och registrerats på bankens konto. Om kunden erhåller avkastning eller kapitalåterbäring i form av värdepapper, registreras dessa i kundens förvar senast den tionde (10) bankdagen efter att banken tagit emot den utomstående förvararens bekräftelse om att värdepappren registrerats. Banken har rätt, men inte skyldighet att vidta andra åtgärder ifall de är nödvändiga för att bevara kundens rättigheter. Banken är inte skyldig att informera kunden om en emission beträffande sådana teckningsrätter som införskaffats under teckningstiden och kunden ska skriftligen meddela banken om han önskar teckna aktier med stöd av dessa teckningsrätter Rättsliga fel Banken ansvarar inte för att de aktier som har registrerats hos den lokala värdepapperscentralen eller Euroclear Finland Ab för den handel som sker i Finland inte belastas av ett för banken okänt rättsligt fel, såsom utomståendes panträtt eller äganderätt, eller annan begränsning i äganderätten Överlåtelse av värdeandelar och värdepapper Banken ska utan dröjsmål underrättas om alla förändringar i äganderätten samt om övriga ändringar som sker i de tidigare registrerade uppgifterna. Banken, emittenten eller den lokala värdepapperscentralen svarar inte för förlust av rättighet som förorsakats av att meddelande om överföring eller begränsning av äganderätten eller förändring som skett i de tidigare registrerade uppgifterna har försummats. 8. Penningkonto anslutet till förvaret Kunden ska i banken ha minst ett penningkonto som är anslutet till förvaret. Till penningkontot inbetalas avkastningen som hänför sig till de finansiella instrumenten i förvaret, om inte annat avtalats med kunden. Kunden befullmäktigar banken att debitera det till förvaret anslutna penningkontot med de avgifter, arvoden, provisioner och andra motsvarande kostnader som föranleds av de åtgärder som vidtagits i samband med förvaltningen av egendomen samt för erläggandet av bankens avgifter och provisioner. Kunden ansvarar för att det senast en (1) bankdag före debitering finns tillräckliga medel på kontot för att göra de debiteringar som uppkommer med anledning av detta avtal. Ifall kontot saknar tillräckliga medel på debiteringsdagen, har banken rätt att låta bli att utföra uppdraget, om uppdraget är av sådan art att detta är möjligt. 9. Information till kunden Banken sänder årligen en sammanställning över innehållet i förvaret till kunden senast före den tidpunkt som fastställts i vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. För beskattningen nödvändiga uppgifter sänds till kunden senast två (2) veckor före den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Banken är inte skyldig att vidarebefordra sådan information till kunden om emittenten som är ägnad att väsentligen påverka värdepapprens värde, om inte annat avtalats med kunden. Banken har ingen separat informationsskyldighet för åtgärder som omfattas av avtalet, om emittenten eller hans representant vidtar åtgärder. Inget separat meddelande sänds till kunden om teckningsrätter som förvärvas under teckningstiden eller om aktier som under åtgärdstiden för ett köpanbud eller inlösningsanbud lämnats på värdeandelskontot/i förvaret. Banken är inte skyldig att informera kunden om en eventuell grupptalan som gäller värdepapper som är eller har varit i förvar trots att banken fått kännedom om grupptalan. 10. Granskning och specifikation av finansiella instrument samt dokument som inlämnats för förvar Banken har rätt, men inte skyldighet, att granska till förvar inlämnade dokument och finansiella instrument. För förberedande av förvaringsåtgärder förbehåller sig banken en tid om fem (5) bankdagar räknat från emottagandet av de finansiella instrumenten, under vilken tid banken endast svarar för en trygg uppbevaring av de finansiella instrumenten. 11. Avgifter och arvoden För förvaring och förvaltning av finansiella instrument och för förvaring av dokument har banken rätt att utöver direkta kostnader, uppbära avgifter, arvoden och provisioner enligt vid varje tidpunkt gällande prislista, om inte annat har avtalats. Har avgiften, arvodet eller provisionen för en enskild åtgärd inte angivits i prislistan är banken berättigad att utöver direkta kostnader, uppbära ett skäligt arvode och provision. Banken har rätt att debitera det till förvaret anslutna penningkontot med förenämnda kostnader, avgifter, arvoden och provisioner. Samma gäller även för på myndighets begäran utförda utredningar i anslutning till förvaret respektive utredningar i anslutning till utförda uppdrag. Bankens prislista finns till påseende på bankens hemsida på Internet och på bankens kontor. Banken har rätt att göra ändringar i prislistan, se nedan under punkt Kundens reklamationsskyldighet Anser kunden att banken vidtagit åtgärder i strid med dessa villkor, ska kunden omedelbart göra en anmärkning om detta till banken. Anmärkningen ska göras inom fjorton (14) kalenderdagar från det att kunden har fått kännedom om åtgärden. Om anmärkning inte sker inom angiven tidsfrist anses kunden ha godkänt åtgärden. 13. Bankens panträtt De finansiella instrument som kunden äger och har i förvar hos banken jämte de medel som finns på till förvaret anslutna penningkonton, utgör säkerhet för bankens samtliga fordringar på kunden som hänför sig till förvarsavtalet samt för de fordringar som uppstår på basis av kundens köp- och säljorder samt övriga uppdrag. Panträtten gäller även de värdeandelar som finns registrerade på kundens värdeandelskonton. Banken har rätt att till säkerhet för sina fordringar registrera panträtten på kundens förvar och till förvaret anslutna penningkonton samt att ansöka om att panträtten registreras på kundens värdeandelskonto.

4 Sid 4 (5) Banken har rätt att realisera säkerheten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen ifall betalning inte erhållits senast inom trettio (30) dagar från det kunden meddelats om att fordran förfallit till betalning. Realiseringen sker primärt via den offentliga handeln, såvida detta inte skadar kundens intressen eller äventyrar bankens fordran. Vid försäljningen kan banken beakta de anvisningar angående realiseringsordningen som kunden eventuellt givit. Värdepapper som inte kan realiseras eller förmedlas via den offentliga handeln får banken realisera på ett för banken ändamålsenligt sätt. Som säkerhet för fullgörande av de förpliktelser som följer av ett uppdrag beträffande värdeandelar har banken panträtt i kundens värdeandelar som har registrerats på ett sådant kommissionskonto som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Vad här sagts om värdeandelar, ska på motsvarande sätt tillämpas på sålda och köpta värdepapper vilka har överlåtits till en utländsk utomstående förvarare, en clearingorganisation eller en clearingpart för avveckling av värdepappersaffären. 14. Ansvar och ersättningsskyldighet 14.1 Avtalsparternas ansvar för indirekt skada Avtalsparterna ansvarar inte för eventuell indirekt skada som förorsakats den andra avtalsparten eller tredje man, såsom för eventuell ekonomisk skada som till exempel inkomstförlust, utebliven avkastning, kursförlust, tredje mans krav eller annan svårt förutsebar skada Kundens ansvar och ersättningsskyldighet Kunden ansvarar för att banken har tillräckligt med medel till sitt förfogande för att utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal. Kunden förbinder sig att en (1) bankdag före debitering av det till förvaret anslutna penningkontot reservera tillräcklig täckning för debitering av direkta kostnader, avgifter, arvoden och provisioner som banken har rätt att debitera kontot i enlighet med förvarsavtalet eller annan förbindelse. Ifall det på dagen för debiteringen saknas tillräckliga medel för att utföra åtgärden är banken inte skyldig att utföra åtgärden. Om det på penningkontot inte finns tillräcklig täckning för debitering av ovannämnda kostnader, avgifter, arvoden och provisioner har banken rätt att, från de medel som finns på kontot och som inflyter till kontot, debitera kontot med bankens fordran, på bankens fordran upplupen dröjsmålsränta, kostnader, avgifter och arvoden för meddelanden samt övriga kostnader, avgifter och arvoden som hänför sig till indrivningen av bankens fordran. Beträffande värdeandelar är kunden skyldig att till fullo ersätta banken för skada och kostnader, som uppkommit på grund av att kunden eller hans ombud gjort en grundlös noteringsansökan eller på grund av att kunden vägrar ge sitt samtycke till att en oriktig notering korrigeras. För att undgå ersättningsskyldighet är kunden skyldig att visa, att han eller hans ombud inte har vållat skadan. Kunden är även skyldig att ersätta banken för de skador som förorsakats av att kunden i övrigt inte uppfyller villkoren i detta avtal. Sådana skador kan bland annat vara extra kostnader och arbete till följd av avtalsbrott, sanktionsavgifter som banken erlagt samt kostnader till följd av kursförändringar. Kunden ansvarar för de ekonomiska påföljderna, skattepåföljderna och riskerna av sin verksamhet och sina investeringsbeslut. Kunden är medveten om att investeringsbeslut inte ska grundas enbart på marknadsföring eller på marknadsföringsmaterial för de finansiella instrumenten, utan bör grundas på uppgifter om de finansiella instrumenten i sin helhet Bankens ansvar och ersättningsskyldighet Banken svarar för den egendom som lämnats till bankens förvaring. Om egendom, som med stöd av förvarsavtalet, inlämnats till banken för förvaring försvinner eller förstörs, införskaffar banken i första hand motsvarande egendom. Skulle det visa sig vara omöjligt, oskäligt svårt eller dyrt att införskaffa motsvarande egendom ersätter banken egendomen till det värde i pengar som egendomen hade vid den tidpunkt då skadan upptäcktes. Banken har rätt att döda ett försvunnet eller förstört finansiellt instrument för kundens räkning. 15. Medlens ursprung Kunden försäkrar att inga tvivelaktiga eller kriminella omständigheter är förbundna med i förvaret inlämnade finansiella instrument, den förmögenhet som omfattas av kundens uppdrag eller övrig egendom som omfattas av kundens instruktioner, att det inte är fråga om att omvandla, överlåta eller överföra tillgångar eller annan egendom som kunden vet att har förvärvats genom brott eller som kommit i stället för dessa tillgångar eller denna egendom, för att dölja eller maskera deras olagliga ursprung eller för att hjälpa en gärningsman att undandra sig rättsliga följder av brott, och att det inte är fråga om att dölja eller maskera finansiella instrumentens eller övrig egendoms rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogande över dem eller de rättigheter som är knutna till de finansiella instrumenten eller egendomen. Om banken på grund av uppgifter som meddelats banken eller på annat sätt kommit till bankens kännedom har anledning att misstänka att de finansiella instrumenten eller övrig egendom härrör från tvivelaktiga eller kriminella affärer, har banken rätt att omedelbart avbryta pågående uppdrag samt att anmäla ärendet till behörig myndighet för utredning av medlens ursprung samt bistå myndigheten med alla uppgifter och all dokumentation av betydelse för utredning av misstankarna. 16. Bankens rätt att avbryta åtgärder och spärra förvar Banken har rätt att omedelbart avbryta åtgärder samt spärra förvaret och till förvaret anslutna penningkonton om banken har grundad anledning att misstänka att åtgärderna används för lagstridigt ändamål eller på ett sätt som kan förorsaka skada eller skaderisk för banken eller tredje man. Banken har även rätt att omedelbart avbryta åtgärder om banken har befarad anledning att tro att kunden inte klarar av att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med förvarsavtalet och de allmänna villkoren. 17. Överlåtelse av avtal Avtalet är bindande för avtalsparterna samt för deras lagstadgade successorer. Banken förbehåller sig rätten att utan att höra kunden överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till bankens moder-, dottereller intressebolag. Kunden har inte rätt att utan bankens godkännande överlåta sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till utomstående. 18. Ändring av avtalet, allmänna villkor och prislista Banken har rätt att ändra förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor samt prislistan. Om kunden har ingått avtal om digitala tjänster med banken kan meddelande om ändringarna ske digitalt. Ändring som begränsar kundens rättigheter Banken meddelar kunden skriftligen om ändringar i förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor och prislistan, vilka ökar kundens skyldigheter eller begränsar kundens rättigheter och som inte beror på ny eller ändrad lag, förordning eller på nytt eller ändrat myndighetsbeslut. Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som följer trettio (30) dagar efter det att meddelandet om ändringen sänts till kunden. Övriga ändringar Banken har rätt att meddela om ändringar i förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor och prislistan som inte ökar kundens skyldigheter eller begränsar kundens rättigheter eller beror på ny eller ändrad lag, förordning eller på nytt eller ändrat myndighetsbeslut genom att meddela om ändringarna på sin hemsida på Internet eller på sina kontor. Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som följer trettio (30) dagar efter att banken meddelat om ändringen, om inte annat följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Godkänner inte kunden ändringen av avtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor eller prislistan, har kunden och banken rätt att säga upp detta avtal enligt punkt 19 i dessa villkor. Banken uppbär inte ersättning av kunden för de direkta kostnader som uppsägningen medför. Förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor och prislistan fortsätter med ändrat innehåll om inte kunden skriftligen säger upp avtalet senast fem (5) bankdagar före det att ändringen träder i kraft. 19. Uppsägning av avtalet Kunden har rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra fem (5) bankdagar från det att banken fått kännedom om uppsägningen. Banken har rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra trettio (30) dagar från det att kunden fått kännedom om uppsägningen. Avtalsparterna har rätt att häva avtalet utan uppsägningstid, om avtalspart: väsentligen underlåter att uppfylla villkor eller skyldigheter i enlighet med detta avtal eller på annat väsentligt sätt bryter mot avtalet och de allmänna villkoren, försätts i konkurs eller likvidation, förhandlar om eller söker skuldsanering för privatpersoner eller företagssanering, eller avlider. Värdeandelarna på värdeandelskontot överförs till ett annat värdeandelskonto som kunden anvisat efter det att avtalet har upphört, förutsatt att kunden åt banken har erlagt samtliga kostnader, avgifter, arvoden och provisioner i anslutning till värdeandelskontot och värdeandelarna. Ifall kunden trots förfrågningar inte anvisar ett värdeandelskonto till vilket värdeandelarna kan överföras, har banken rätt att rätt att sälja värdeandelarna på värdeandelskontot. Banken säljer värdeandelarna på värdeandelskontot via marknadsplatsen om möjligt och tidigast 30 kalenderdagar efter att banken efter avtalets upphörande eller i samband med avtalets uppsägning skriftligen meddelat kunden om hans skyldighet att ange ett nytt värdeandelskonto. Banken har rätt att agera på det sätt som nämns ovan även då avtalet upphör på grund av annan orsak än uppsägning. I förvar deponerade fysiska värdepapper och handlingar ska kunden hämta från banken efter det att avtalet har upphört. Ifall kunden trots bankens anmodan inte avhämtar i förvar deponerade fysiska handlingar har banken rätt att deponera dessa hos regionförvaltningsverket. Banken ansvarar inte efter det avtalet har upphört för eventuell skada som förorsakas av att en tidsfrist gått ut. Banken ansvarar inte heller, då kunden sagt upp avtalet, för skada som förorsakas av att en tidsfrist eventuellt går ut under uppsägningstiden, om kunden inte gett anvisningar för uppsägningstiden. Banken har rätt att avsluta ett förvar om det i förvaret inte funnits värdepapper under de senaste sex (6) månaderna. I sådana fall meddelar banken kunden att förvaret har avslutats. 20. Överföring av värdeandelskonto Bankens förvaltning av värdeandelarna på värdeandelskontot eller övriga finansiella instrument i förvaret upphör när kunden presenterar en överlåtelsebegäran till banken.

5 Sid 5 (5) Förhandsinformation från Euroclear Finland Ab till banken om att en kund begärt att kundens värdeandelskonto överförs till en annan kontoförvaltare (kontoförande institut) jämställs med en uppsägning av detta avtal. Kvarblir det egendom i det uppsagda förvaret, har banken rätt att öppna ett nytt förvar åt kunden med tidigare befogenheter samt vid tiden för öppnandet gällande avtalsvillkor. Banken har rätt och är på begäran skyldig att överlåta kopior av de dokument som ligger till grund för de aktuella registreringarna till den kontoförvaltare som tagit emot värdeandelskontot. Om det, efter att banken tagit emot förhandsinformationen om överföringen, enligt detta avtal finns förvaltningsåtgärder eller övriga åtgärder som inte förverkligats har banken rätt, men inte skyldighet, att förverkliga dem. Ett värdeandelskonto som Euroclear Finland Ab överför från en annan kontoförvaltare att förvaltas av banken, står till kundens förfogande först då banken slutligt har tagit emot det värdeandelskonto som överförs. Ett pantsatt värdeandelskonto kan inte överföras om ett förbud mot överföring, på ansökan av pantinnehavaren, har registrerats på kontot. Det är inte heller möjligt att överföra kontot i de särskilda fall som nämns i Euroclear Finland Ab:s vid varje tidpunkt gällande regler. 21. Delgivningsdag för meddelanden Ett skriftligt meddelande som banken sänt till kunden under den adress kunden senast meddelat banken eller magistraten, eller ett skriftligt meddelande som kunden sänt till banken, eller ett digitalt meddelande som kunden eller banken har sänt med anlitande av bankens digitala tjänster, anses mottagaren ha tagit del av senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet. Ifall kunden är stadigvarande bosatt utomlands, anses mottagaren ha tagit del av meddelandet senast den fjortonde (14) dagen efter avsändandet. 22. Ersättningsfonden för investerarskydd Ersättningsfonden garanterar att ostridiga, till betalning förfallna fordringar, betalas om banken på grund av insolvens eller annan motsvarande orsak inte inom stadgad tid kan betala fordringar till icke professionella kunder definierade enligt lag om investeringstjänster. Till en och samma kund kan i ersättning betalas nio tiondelar (9/10) av kundens fordran på banken, dock högst det maximibelopp som stadgas i vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Fonden ersätter till exempel inte sådana förluster som beror på nedgång i aktiekurserna eller felaktiga investeringsbeslut. 23. Insättningsgarantifond I det fall banken på grund av ekonomiska svårigheter inte kan betala investerarens medel på ett konto i banken eller investerarens förfallna eller ostridiga fordringar som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontot, ersätts medlen ur insättningsgarantifonden till högst det maximibelopp som stadgas i vid varje tidpunkt gällande lagstiftning gällande insättningsgarantifonden. Medel på konto och medel som ännu inte bokförts ersätts av ersättningsfonden för investerarskydd om kontot enligt avtal mellan banken och kunden endast kan användas för investeringstjänster eller förvarings- och förvaltningstjänster. 24. Registreringsfond Om banken inte kan fullgöra sin skadeståndsskyldighet, har den skadelidande rätt till ersättning ur registreringsfonden i enlighet med fondens regler och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. 25. Anlitande av utomstående samt behandling av personuppgifter Banken behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och kreditinstitutlagen samt ombesörjer även i övrigt att integritetsskyddet och banksekretessen förverkligas vid behandling av personuppgifter. Banken behandlar personuppgifter i syfte att sköta bankens tjänster och verksamhet. Uppgifter inhämtas från den registrerade själv, från dennes företrädare, från myndigheternas offentliga register samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregister. Banken har rätt, och skyldighet, att överlåta banksekretessbelagda uppgifter till sådana myndigheter som enligt lag, förordning och myndighetsbeslut har rätt att få sådana upplysningar. Banken och de dotterbolag som banken kan ha anlitat för att uppfylla bankens åtagande enligt detta avtal har rätt att på eget ansvar anlita utomstående hjälp för att vidtaga de åtgärder som avses i detta avtal. Uppgifter om kunden får i sådana fall ges i den utsträckning som genomförandet av uppdraget förutsätter. Banken har rätt att för skattehantering lämna ut behövliga kunduppgifter till av banken anlitat utländskt kreditinstitut eller förvaringsinstitut som i sin tur har rätt att förmedla uppgifterna vidare till berörda utländska myndigheter. Bankens övriga ansvar för utländska utomstående förvarare och clearingorganisationer har separat definierats i punkt 7.5. Vid skötseln av uppdrag som gäller utländska värdepapper har banken rätt att som utomstående medhjälpare anlita utländskt kreditinstitut eller dess filial eller utländskt värdepappersföretag. Banken använder sitt kundregister i sin marknadsföring som riktas till bankens kunder. Registerbeskrivningen för bankens kundregister finns tillgänglig på bankens kontor samt på Internetkontoret. Den registrerade har rätt att ta del av de uppgifter om honom som finns i bankens personregister. Det åligger den registrerade som vill utnyttja sådan rätt att begära detta skriftligen och samtidigt styrka sin identitet. 26. Bandupptagning av telefonsamtal Banken har rätt att banda samt lagra de telefonsamtal som förs med kunder vilka ansluter sig till verksamheten. Vid eventuella tvister mellan banken och kunden kan bandupptagningen komma att upptas och användas som bevis. Kunden är medveten om att bandupptagningen kan komma att överlämnas till myndigheter på deras begäran. 27. Ångerrätt vid distansförsäljning För det fall att detta avtal ingåtts på bankens Internetkontor har kunden har rätt att frånträda avtalet genom att meddela detta till banken inom fjorton (14) dagar efter det att avtalet ingåtts. Kunden ska utan dröjsmål och senast inom trettio (30) dagar från det att meddelande om frånträdet avsänts överföra de finansiella instrument som finns i förvaret till annat förvar. 28. Oöverstigligt hinder Ansvar föreligger inte om den part som åläggs ansvar kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Part som utsätts för oöverstigligt hinder ska utan onödigt dröjsmål meddela den andra parten detta, samt att det oöverstigliga hindret upphört. Banken kan meddela om ett oöverstigligt hinder som drabbat banken på sin hemsida på Internet eller i en på bankens hemort allmänt utkommande och i en riksomfattande tidning.

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer