ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR"

Transkript

1 Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken Abp (banken) och kunden vid tillhandahållande av förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument och dokument. Banken åtar sig att i enlighet med villkoren registrera och förvalta kundens värdeandelar på ett värdeandelskonto, förvara och förvalta kundens övriga värdepapper, förvara kundens dokument. I denna tjänst ingår ej förmögenhetsförvaltning eller investeringsrådgivning. Om kunden önskar ansluta sådan tjänst ska separat avtal ingås mellan banken och kunden. På avtalsförhållandet tillämpas dessutom vid varje tidpunkt gällande värdepappers- och värdeandelslagstiftning, beslut, anvisningar och föreskrifter som myndighet givit med stöd av lagstiftning, beslut av eller anvisningar och föreskrifter för marknadsplats och clearingorganisation, marknadssed, samt eventuella övriga avtal mellan kunden och banken. På utländska finansiella instrument som inte är föremål för offentlig handel i Finland tillämpas motsvarande lagstiftning och övriga marknadsbestämmelser för respektive marknadsplats. Det är i första hand tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut med stöd av lagstiftning, anvisningar, föreskrifter eller andra marknadsregler som ska tillämpas ifall dessa allmänna villkor är avvikande. 2. Definitioner Bank Ålandsbanken Abp, PB 3, AX Mariehamn, FO-nummer Hemort är Mariehamn. Åland, Finland. Kund Med kund avses en avtalspart i vars namn förvarsavtalet ingåtts och som har godkänt de allmänna villkoren för förvar och som handlar i eget namn och för egen räkning i förhållande till banken. Finansiella instrument Med finansiellt instrument avses värdepapper samt standardiserade derivatavtal som avses i lagen om handel med finansiella instrument. Värdepapper Med värdepapper avses värdepapper som är omsättningsbara och som har satts eller kommer att sättas i omlopp bland allmänheten tillsammans med andra värdepapper som utfärdats över identiska rättigheter, till exempel aktier i aktiebolag och motsvarande andelar i andra företagsformer, obligationer eller fondandelar. Förvaltningsbefogenhet Med förvaltningsbefogenhet avses av kunden till tredje man, med stöd av fullmakt, given rätt att företa förvaltningsåtgärder gällande finansiella instrument, disponera över dessa, samt obegränsat avföra värdeandelar från värdeandelskontot eller i övrigt förfoga över de på värdeandelskontot noterade värdeandelarna. Clearingorganisation Med clearingorganisation avses ett aktiebolag som enligt gällande lag har tillstånd att bedriva fortlöpande yrkesmässig clearingverksamhet, det vill säga avräkning och avveckling för handelspartners räkning vid handel med finansiella instrument. Marknadsplats Med marknadsplats avses en reglerad marknad, multilateral handelsplattform (MTF) eller en systematisk internhandlare som agerar i egenskap av en sådan och i tillämpliga fall ett system med liknande funktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt clearingorganisation som ansluter sig till respektive marknadsplats. Marknadsregler Med marknadsregler avses de beslut, föreskrifter av myndighet, myndighetsbestämmelser och -direktiv som givits utgående från gällande lagstiftning samt marknadsplatsernas och clearingorganisationernas regler, föreskrifter, direktiv och bestämmelser, marknadernas självreglering och vid respektive tidpunkt tillämpad marknadssed. Slutet konvolut Med slutet konvolut avses i förvar deponerade ospecificerade värdehandlingar vilka inte förutsätter förvaltningsåtgärder. 3. Öppning av förvar 3.1 Avtal Banken och kunden ska ingå förvarsavtal. I avtalet ingår även allmänna villkor för förvar samt bankens prislista. Kundspecifika avgifter och arvoden kan därutöver regleras i en särskild bilaga. 3.2 Minderåriga För en minderårig kunds räkning ska avtalen undertecknas och uppsägas av samtliga intressebevakare tillsammans. Banken ska skriftligen meddelas om ändringar som gäller intressebevakningen. 3.3 Uppgifter som lämnas till banken Kunden, person med förvaltningsbefogenhet eller person med rätt att erhålla uppgifter om innehållet i förvaret ska meddela banken namn/firma, personbeteckning/fo-nummer, postadress, hemort, övriga kontaktuppgifter, samt till banken lämna sitt namnteckningsprov. Beträffande kunden ska även beskattningsland och skatterättslig status meddelas banken. Kunden och person med förvaltningsbefogenheter för förvar eller person med rätt att erhålla uppgifter om innehållet i förvaret ska ofördröjligen meddela banken om ändringar i namn-, adress- och övriga kunduppgifter. Kunden ska skriftligen meddela banken om ändring av kundens beskattningsland eller övriga skatterättsliga status. Banken ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av att kunden försummat sin informationsskyldighet. Banken har rätt, men inte skyldighet, att uppdatera uppgifterna från befolkningsregistret eller annat register. Kunden ska skriftligen meddela banken om ändring av förvaltningsbefogenheten gällande förvaret och rätten att erhålla uppgifter om innehållet i förvaret. Till dess banken mottagit kundens meddelande om att en persons förvaltningsbefogenhet har upphört och banken därefter haft skälig tid att avlyfta förvaltningsbefogenheten ansvarar inte banken för eventuell skada som beror på att person med förvaltningsbefogenhet disponerat över förvaret. 4. Förvaring 4.1 Förvarsåtgärder Banken åtar sig att mot ersättning och i enlighet med dessa allmänna villkor förvara de finansiella instrument och dokument som banken godkänt för förvaring. 4.2 Förvar av fysiska värdepapper, testamente och slutet konvolut Fysiska värdepapper, testamenten och slutna konvolut förvaras i ett värdepappersförvar i kundens namn i bankens valv, avskilt från bankens egna värdepapper. Kunden kan kvittera ut fysiska värdepapper, testamenten eller slutna konvolut från förvaret senast tre (3) bankdagar efter det att kunden meddelat banken om avhämtning. 4.3 Värdeandelar Aktier och värdeandelar som jämställs med dem De av kundens värdeandelar som ingår i värdeandelssystemet i Finland förvaras på ett i kundens namn registrerat värdeandelskonto i det värdeandelsregister som förs i bankens namn i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. I egenskap av kontoförvaltare (kontoförande institut) har banken rätt att öppna värdeandelskonton för kundens räkning, att göra noteringar på kundens värdeandelskonton och att utföra övriga uppgifter som ankommer på en kontoförvaltare. Banken representerar kunden och fungerar som befullmäktigat ombud för kunden vid clearing och avveckling av affärer gällande värdeandelarna. Vid clearingen utgör värdeandelarna säkerhet gentemot Euroclear Finland Ab i enlighet med deras regler. Banken förvarar noteringsansökningarna och de dokument som ligger till grund för noteringarna på värdeandelskontot på det sätt som fastställs i lag och i Euroclear Finland Ab:s vid varje tidpunkt gällande regler. Euroclear Finland Ab har rätt att på värdeandelskontot registrera emittenters prestationer, värdeandelars egenskaper, myndigheters anmälningar eller beslut eller överföring av uppgifter från myndigheters register. Euroclear Finland Ab kan dessutom göra registreringar som har samband med upprätthållandet av värdeandelsregistret och avhjälpande av störningar Andelar i masskuldebrev och därmed jämförbara värdeandelar (penningmarknadsinstrument) Med penningmarknadsinstrument avses värdeandelar som till villkoren för främmande kapital har emitterats i Euroclear Finland Ab:s system. Kundens värdeandelar som ingår i värdeandelssystemet förvaras på ett värdeandelskonto i kundens namn i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. Ett separat värdeandelskonto kan öppnas för penningmarknadsinstrument. I egenskap av kontoförvaltare svarar banken för alla kontakter till kunderna utom i de fall, där Euroclear Finland Ab, i sådana undantagssituationer som närmare definierats i deras regler, har behov av att direkt ta kontakt med kunden. Banken har rätt att öppna värdeandelskonton för kundens räkning och göra noteringar på kundens värdeandelskonto samt att utföra övriga uppgifter som ankommer på kontoförvaltare. Banken representerar kunden och fungerar som befullmäktigat ombud för kunden vid clearing och avveckling av affärer gällande värdeandelarna. Vid clearingen utgör värdeandelarna säkerhet gentemot Euroclear Finland Ab i enlighet med deras regler. Kunden befullmäktigar banken att för kundens räkning ta emot de penningprestationer som emittenterna erlägger för de värdeandelar som förvaras på värdeandelskontot E( E)

2 Sid 2 (5) Euroclear Finland Ab har rätt att erhålla uppgifter gällande värdeandelskontot och korrigera noteringar i värdeandelsregistret. Euroclear Finland Ab har även rätt att göra noteringar i värdeandelsregistret då noteringarna baserar sig på lag, förordning, myndighetsbeslut eller på Euroclear Finland Ab:s regler liksom vid tekniska fel, störningar eller funktionsavbrott. Banken förvarar noteringsansökningarna och de dokument som ligger till grund för noteringarna på värdeandelskonto på det sätt som fastställs i lag och i Euroclear Finland Ab:s regler. 5. Förvaltarregistrering Värdeandelar som ägs av en utländsk kund registreras i kundens namn, om kunden inte begär att värdeandelarna ska förvaltarregistreras. Om kundens värdeandelar förvaltarregistreras, ska kunden underteckna en separat skriftlig förbindelse för detta ändamål, vilken utgör en bilaga till detta avtal. Då värdeandelarna ingår i ett förvaltarregistrerat värdeandelskonto, kan kunden utöva endast de förmögenhetsrättsliga rättigheter som värdeandelarna medför. För att kunna delta i bolagsstämma och där använda yttrande- och rösträtt ska aktieägaren registrera sig på den temporära delägarlista som Euroclear Finland Ab upprätthåller. Om ägaren av värdeandelar vill utnyttja förvaltningsrättigheterna som värdeandelarna medför, kan förvaltarregistreringen upplösas på ägarens begäran. 6. Förvaltning av inhemska värdepapper 6.1 Förvaltningsåtgärder Utöver förvaring av de värdepapper som finns i förvaret, utför banken även följande förvaltningsåtgärder: Aktier som är föremål för offentlig handel inkassering och redovisning av dividender (utdelningar), utbyte av talonger, aktiebrev och interimsbevis, meddelande om (förutsatt att kunden har valmöjligheten): emission riktad till aktieägare, emission av optionslån, optionsrätter och andra särskilda rättigheter riktade till aktieägare: fusion, delning och utbyte av aktier, offentliga köp- och säljanbud samt inlösenkrav och utför åtgärder i samband med dessa enligt kundens instruktioner. Obligationer, debenturer och övriga masskuldebrevslån inlösen av upplupen avkastning och amortering samt inkassering och redovisning av förfallna obligationer, debenturer och andra masskuldebrev inom ramen för den täckning som erhållits av emittenten. Warranter redovisning av mottagen betalning vid förfall. Andelar i placeringsfonder byte, inlösen och redovisning av avkastningsandelar. Om fonden betalar avkastningsandelen direkt till kundens konto, omfattar bankens förvaltningsåtgärd endast förvaring. Bank- och företagscertifikat (värdeandelar) mottagande och redovisning av räntor och kapital. Övriga värdepapper och värdehandlingar Beträffande övriga värdepapper, vilka utgörs av bland annat aktiebrev över aktier i bostadsaktiebolag och skuldebrev sköter banken enbart förvaringen av dessa. Slutet konvolut och testamente Banken vidtar, förutom förvaring, inga förvaltningsåtgärder beträffande testamente och i slutet konvolut deponerade värdehandlingar. 6.2 Övriga åtgärder Ifall kunden inte före den utsatta dagen svarat på förfrågan som banken sänt för en aktieemission mot vederlag har banken rätt men inte skyldighet att sälja teckningsrätterna. Banken är inte skyldig att informera kunden om en emission beträffande sådana teckningsrätter som införskaffats under teckningstiden och kunden ska skriftligen meddela banken om han önskar teckna aktier med stöd av dessa teckningsrätter. I en vederlagsfri emission tecknar banken gratisaktierna inom ramen för jämn delbarhet och strävar till att sälja de överskjutande teckningsrätterna. Banken sköter om att de värdepapper som finns i förvaret utbyts till värdeandelar i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. Banken har rätt att utan särskilt befullmäktigande anteckna transporter i kundens värdepapper och ge kvittenser för kundens del för de prestationer banken inkasserat för kundens räkning. Banken har rätt att öppna ett separat förvar samt ett penningkonto som ansluts till förvaret i kundens namn för sådana finansiella instrument som är föremål för pantsättning, utmätning, kvarstad eller andra säkringsåtgärder utfärdade av myndighet. Då förvaret pantsätts, omfattar pantsättningen samtliga finansiella instrument som finns i förvaret och medlen på till förvaret anslutna penningkonton, om inte annat avtalats. Banken är inte skyldig att vidta andra än ovannämnda åtgärder om inte annat har avtalats skriftligen. 7. Förvaltning av utländska värdepapper 7.1 Tillämpliga villkor På utländska värdepapper tillämpas i första hand villkoren i punkt 7 och övriga villkor som nämns i detta avtal ifall de inte strider mot villkoren i punkt 7. Villkoren i punkterna 4, 5, 6 och 14.3 tillämpas dock inte på utländska värdepapper. 7.2 Förvaring I allmänhet kan utländska värdepapper i utlandet inte registreras i kundens namn. Registreringen sker istället i bankens eller den utomstående förvararens namn på särskilda kundmedelskonton. Detta medför att kundens utländska värdepapper, vid eventuella konkurser eller övriga insolvenssituationer, inte alltid nödvändigtvis kan särskiljas från de utländska värdepapper som banken själv äger. De utländska värdepapper som ägs av kunden är dock i bankens bokföring specificerade som till kunden hörande egendom. Kundens utländska värdepapper kan förvaras på ett samlingskonto, det vill säga ett konto som innehåller flera kunders värdepapper och/eller bankens eller utomstående förvararens värdepapper. Kunden kan då ha en styckevis andelsrätt till medlen på det gemensamma kontot eller annan på utländsk lagstiftning baserad samäganderätt. Detta kan ha betydelse bland annat när utdelningsandelar vid bolagshändelser definieras samt när tillgångarna separeras vid eventuell konkurs eller annan motsvarande insolvenssituation samt vid eventuella fel vid clearing och avveckling. 7.3 Värdepapper som är föremål för handel i utlandet Värdepappren förvaras hos ett utländskt kreditinstitut, fondbolag eller hos ett förvaltarsamfund som banken valt som utomstående förvarare. Normalt förvaras kundens utländska värdepapper hos en utomstående förvarare på konton som lyder under lokal lagstiftning i det land där kontot är registrerat. Detta kan medföra att kundens rättigheter i fråga om utländska värdepapper kan avvika från de rättigheter kunden har avseende inhemska värdepapper. Banken har rätt att införa marknads- och produktspecifika begränsningar avseende marknader och specifika produkter. Till kunden överlämnas inga fysiska värdepapper och om kunden inte överlåter värdepappren på marknadsplats ska mottagaren ha ett förvar hos banken, på vilket värdepappren registreras. Ifall banken ställer sina egna värdepapper som säkerhet också för kundens affärer, har banken kundens värdepapper som säkerhet. Om den säkerhet som banken ställt för kundens räkning inte räcker till för att genomföra både bankens egna och kundens affärer, har banken rätt att välja vilken av affärerna som ska genomföras. Vidare kan de utomstående förvararna av de utländska värdepappren ha kvittnings- eller panträtt avseende kundens värdepapper. Avseende värdepapper vilka förvaras på ett gemensamt konto kan kundens värdepapper även vara föremål för kvittnings- eller panträtt på grund av andra förpliktelser än kundens. Om en betalning avseende clearing, betalning av avkastning eller annan bolagshändelse som gäller värdepappershandel, görs i annan valuta än valutan för kundens till förvaret anslutna konto, genomför banken nödvändiga valutatransaktioner och gottskriver kundens till förvaret anslutna penningkonto i den valuta som det till förvaret anslutna penningkontot har om inte annat avtalats. 7.4 Utländska värdepapper som är föremål för handel i Finland För den handel som bedrivs i Finland med utländska värdepapper som är föremål för offentlig eller motsvarande handel i Finland har värdepappren registrerats hos Euroclear Finland Ab, i kundens namn eller i bankens namn för kundens räkning, hos emittentens lokala värdepapperscentral. 7.5 Bankens ansvar avseende utländska värdepapper Banken svarar för den skada som förorsakats kunden på grund av bankens fel eller försummelse. Banken svarar inte för indirekt skada eller skada som förorsakats tredje man. Maximibeloppet för skadeersättningen begränsas till den skadade egendomens marknadsvärde vid den tidpunkt då bankens fel eller försummelse uppdagades eller borde ha uppdagats. Banken svarar endast för att den omsorgsfullt väljer de utomstående förvarare som banken använder samt följer upp deras verksamhet. Banken svarar inte för de skador som förorsakats av den utomstående förvararens, eller värdepappers- och clearingorganisations betalningsoförmåga, konkurs eller störningar i deras system. Ifall den utomstående förvararens verksamhet medför skada för kunden, vidtar banken de åtgärder som banken anser vara skäliga för indrivning av ersättning från den som förorsakat skadan. Banken utbetalar omedelbart kundens relativa andel av den erhållna ersättningen. Banken svarar inte för skada som har uppstått till följd av politiska, rättsliga eller andra på förhand oförutsägbara risker. Banken är inte skyldig att undersöka ursprunget, äktheten, ikraftträdandet eller bindande verkan avseende de uppgifter som ägaren av värdepappren eller utomstående förvararen meddelat, i dokument eller försäkran, eller i andra liknande omständigheter. 7.6 Bankens rätt att agera med stöd av förhandsuppgifter från utomstående förvarare Banken har rätt, men inte skyldighet, att genomföra en bolagshändelse eller gottskriva en penningtransaktion, på basis av de förhandsuppgifter som erhållits från den utomstående förvararen, till det till förvaret anslutna penningkontot som kunden anvisat för ändamålet.

3 Sid 3 (5) Om penningtransaktionen eller den aktuella bolagshändelsen till någon del avviker från de erhållna förhandsuppgifterna från den utomstående förvararen eller om banken inte, på grund av en orsak som inte beror på banken själv, får motsvarande medel från den utomstående förvararen vid den överenskomna tidpunkten, har banken rätt att göra alla erforderliga korrigeringar på kundens konto. De kostnader som uppkommit med anledning av det ovannämnda har banken rätt att debitera från det till förvaret anslutna penningkontot. 7.7 Bankens rätt att korrigera Om kunden fått en felaktig betalning, har banken rätt att korrigera betalningen genom att debitera eller gottskriva det till förvaret anslutna penningkontot, samt genomföra nödvändiga valutatransaktioner i anslutning till de ovannämnda åtgärderna. Kunden ska utan dröjsmål meddela banken om ett eventuellt fel som banken har begått i samband med en betalning och om sitt eventuella krav. Såvida bankens förfarande inte förorsakat korrigeringen, har banken rätt att debitera de kostnader som hänför sig till det ovannämnda från det till förvaret anslutna penningkontot. 7.8 Information till aktieägarna Banken svarar för vidareförmedling av information till kunden gällande de uppgifter som emittenten eller den utomstående förvararen har meddelat banken och som kräver åtgärder av kunden. Banken vidareförmedlar emittentens eller den utomstående förvararens meddelande i den form som informationen erhållits. Banken ansvarar inte för riktigheten av den vidareförmedlade informationen som emittenten eller den utländska förvararen sänt. Banken är inte skyldig att vidareförmedla sådan information som banken endast fått för kännedom eller som inkommit så sent att tidsfristen för kundens åtgärder utgått, och inte heller sådan information som den utländska utomstående förvararen inte förmedlar vidare antingen till emittenten, den som organiserar transaktionen eller motsvarande (till exempel grupptalan). 7.9 Uppdrag som gäller bolagshändelser Kunden är skyldig att inom den angivna tidsfristen sända uppdraget om bolagshändelsen till banken. Om kunden inte ger banken det uppdrag som gäller bolagshändelsen inom den tid som banken ställt, är banken inte skyldig att vidta åtgärder. Banken har rätt att begränsa de valmöjligheter som är anslutna till bolagshändelserna. Banken förmedlar uppdraget vidare till den utomstående förvararen för genomförande, men banken ansvarar inte för att instruktionerna verkställs. Utdelningsandelarna i anslutning till bolagshändelserna kan komma att avvika från den beräkning som den utomstående förvararen utfört och utdelningsandelarna kan även komma att avvika med anledning av andra faktorer såsom marknadsreglering och övriga bolagshändelser. Kundens uppdrag som gäller bolagshändelser är bindande för kunden, om inte den utomstående förvararen godkänner ett återkallande av kundens uppdrag. Banken förmedlar de till bolagshändelserna anknutna betalningarna till det till förvaret anslutna penningkontot om inte annat avtalats skriftligen. Sedvanliga och tillämpliga skatter, avgifter och kostnader debiteras för betalningen i enlighet med bankens eller den utomstående förvararens eller någon annan instans vid den aktuella tidpunkten gällande prislista samt i enlighet med tillämplig skattereglering. Betalningen registreras på kundens till förvaret anslutna penningkonto senast tio (10) bankdagar efter att banken erhållit den utomstående förvararens anmälan om att betalning erlagts och betalningen registrerats på bankens konto. Eventuella valutatransaktioner omräknas till euro enligt de kurser som används i bankens valutahandel. Värdepapper från en bolagshändelse registreras i kundens förvar senast tio (10) bankdagar efter det att banken har mottagit den utomstående förvararens bekräftelse om att värdepappren har registrerats på bankens förvar. Banken svarar inte för att genomförandet av bolagshändelser sker på den dag som är utsatt på den utländska marknaden Bolagsstämmor Det är i allmänhet inte möjligt för en enskild aktieägare att delta i ett utländskt bolags bolagsstämma. Om det går att arrangera deltagandet, har banken rätt att från kundens till förvaret anslutna penningkonto uppbära de kostnader som aktieägarens deltagande medför för banken och de avgifter och arvoden som separat avtalats Utbetalning av avkastning Avkastning i valuta samt kapitalåterbäringar betalas till det till förvaret anslutna penningkontot. Avkastningen eller kapitalåterbäringen erläggs omräknad till penningkontots valuta enligt de kurser som används i bankens valutahandel om penningkontots valuta avviker från avkastningens eller kapitalåterbäringens valuta. Avkastningen eller kapitalåterbäringen registreras på penningkontot senast den femte (5) bankdagen efter det att den utomstående förvararen meddelat banken att medel har erhållits och registrerats på bankens konto. Om kunden erhåller avkastning eller kapitalåterbäring i form av värdepapper, registreras dessa i kundens förvar senast den tionde (10) bankdagen efter att banken tagit emot den utomstående förvararens bekräftelse om att värdepappren registrerats. Banken har rätt, men inte skyldighet att vidta andra åtgärder ifall de är nödvändiga för att bevara kundens rättigheter. Banken är inte skyldig att informera kunden om en emission beträffande sådana teckningsrätter som införskaffats under teckningstiden och kunden ska skriftligen meddela banken om han önskar teckna aktier med stöd av dessa teckningsrätter Rättsliga fel Banken ansvarar inte för att de aktier som har registrerats hos den lokala värdepapperscentralen eller Euroclear Finland Ab för den handel som sker i Finland inte belastas av ett för banken okänt rättsligt fel, såsom utomståendes panträtt eller äganderätt, eller annan begränsning i äganderätten Överlåtelse av värdeandelar och värdepapper Banken ska utan dröjsmål underrättas om alla förändringar i äganderätten samt om övriga ändringar som sker i de tidigare registrerade uppgifterna. Banken, emittenten eller den lokala värdepapperscentralen svarar inte för förlust av rättighet som förorsakats av att meddelande om överföring eller begränsning av äganderätten eller förändring som skett i de tidigare registrerade uppgifterna har försummats. 8. Penningkonto anslutet till förvaret Kunden ska i banken ha minst ett penningkonto som är anslutet till förvaret. Till penningkontot inbetalas avkastningen som hänför sig till de finansiella instrumenten i förvaret, om inte annat avtalats med kunden. Kunden befullmäktigar banken att debitera det till förvaret anslutna penningkontot med de avgifter, arvoden, provisioner och andra motsvarande kostnader som föranleds av de åtgärder som vidtagits i samband med förvaltningen av egendomen samt för erläggandet av bankens avgifter och provisioner. Kunden ansvarar för att det senast en (1) bankdag före debitering finns tillräckliga medel på kontot för att göra de debiteringar som uppkommer med anledning av detta avtal. Ifall kontot saknar tillräckliga medel på debiteringsdagen, har banken rätt att låta bli att utföra uppdraget, om uppdraget är av sådan art att detta är möjligt. 9. Information till kunden Banken sänder årligen en sammanställning över innehållet i förvaret till kunden senast före den tidpunkt som fastställts i vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. För beskattningen nödvändiga uppgifter sänds till kunden senast två (2) veckor före den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Banken är inte skyldig att vidarebefordra sådan information till kunden om emittenten som är ägnad att väsentligen påverka värdepapprens värde, om inte annat avtalats med kunden. Banken har ingen separat informationsskyldighet för åtgärder som omfattas av avtalet, om emittenten eller hans representant vidtar åtgärder. Inget separat meddelande sänds till kunden om teckningsrätter som förvärvas under teckningstiden eller om aktier som under åtgärdstiden för ett köpanbud eller inlösningsanbud lämnats på värdeandelskontot/i förvaret. Banken är inte skyldig att informera kunden om en eventuell grupptalan som gäller värdepapper som är eller har varit i förvar trots att banken fått kännedom om grupptalan. 10. Granskning och specifikation av finansiella instrument samt dokument som inlämnats för förvar Banken har rätt, men inte skyldighet, att granska till förvar inlämnade dokument och finansiella instrument. För förberedande av förvaringsåtgärder förbehåller sig banken en tid om fem (5) bankdagar räknat från emottagandet av de finansiella instrumenten, under vilken tid banken endast svarar för en trygg uppbevaring av de finansiella instrumenten. 11. Avgifter och arvoden För förvaring och förvaltning av finansiella instrument och för förvaring av dokument har banken rätt att utöver direkta kostnader, uppbära avgifter, arvoden och provisioner enligt vid varje tidpunkt gällande prislista, om inte annat har avtalats. Har avgiften, arvodet eller provisionen för en enskild åtgärd inte angivits i prislistan är banken berättigad att utöver direkta kostnader, uppbära ett skäligt arvode och provision. Banken har rätt att debitera det till förvaret anslutna penningkontot med förenämnda kostnader, avgifter, arvoden och provisioner. Samma gäller även för på myndighets begäran utförda utredningar i anslutning till förvaret respektive utredningar i anslutning till utförda uppdrag. Bankens prislista finns till påseende på bankens hemsida på Internet och på bankens kontor. Banken har rätt att göra ändringar i prislistan, se nedan under punkt Kundens reklamationsskyldighet Anser kunden att banken vidtagit åtgärder i strid med dessa villkor, ska kunden omedelbart göra en anmärkning om detta till banken. Anmärkningen ska göras inom fjorton (14) kalenderdagar från det att kunden har fått kännedom om åtgärden. Om anmärkning inte sker inom angiven tidsfrist anses kunden ha godkänt åtgärden. 13. Bankens panträtt De finansiella instrument som kunden äger och har i förvar hos banken jämte de medel som finns på till förvaret anslutna penningkonton, utgör säkerhet för bankens samtliga fordringar på kunden som hänför sig till förvarsavtalet samt för de fordringar som uppstår på basis av kundens köp- och säljorder samt övriga uppdrag. Panträtten gäller även de värdeandelar som finns registrerade på kundens värdeandelskonton. Banken har rätt att till säkerhet för sina fordringar registrera panträtten på kundens förvar och till förvaret anslutna penningkonton samt att ansöka om att panträtten registreras på kundens värdeandelskonto.

4 Sid 4 (5) Banken har rätt att realisera säkerheten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen ifall betalning inte erhållits senast inom trettio (30) dagar från det kunden meddelats om att fordran förfallit till betalning. Realiseringen sker primärt via den offentliga handeln, såvida detta inte skadar kundens intressen eller äventyrar bankens fordran. Vid försäljningen kan banken beakta de anvisningar angående realiseringsordningen som kunden eventuellt givit. Värdepapper som inte kan realiseras eller förmedlas via den offentliga handeln får banken realisera på ett för banken ändamålsenligt sätt. Som säkerhet för fullgörande av de förpliktelser som följer av ett uppdrag beträffande värdeandelar har banken panträtt i kundens värdeandelar som har registrerats på ett sådant kommissionskonto som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Vad här sagts om värdeandelar, ska på motsvarande sätt tillämpas på sålda och köpta värdepapper vilka har överlåtits till en utländsk utomstående förvarare, en clearingorganisation eller en clearingpart för avveckling av värdepappersaffären. 14. Ansvar och ersättningsskyldighet 14.1 Avtalsparternas ansvar för indirekt skada Avtalsparterna ansvarar inte för eventuell indirekt skada som förorsakats den andra avtalsparten eller tredje man, såsom för eventuell ekonomisk skada som till exempel inkomstförlust, utebliven avkastning, kursförlust, tredje mans krav eller annan svårt förutsebar skada Kundens ansvar och ersättningsskyldighet Kunden ansvarar för att banken har tillräckligt med medel till sitt förfogande för att utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal. Kunden förbinder sig att en (1) bankdag före debitering av det till förvaret anslutna penningkontot reservera tillräcklig täckning för debitering av direkta kostnader, avgifter, arvoden och provisioner som banken har rätt att debitera kontot i enlighet med förvarsavtalet eller annan förbindelse. Ifall det på dagen för debiteringen saknas tillräckliga medel för att utföra åtgärden är banken inte skyldig att utföra åtgärden. Om det på penningkontot inte finns tillräcklig täckning för debitering av ovannämnda kostnader, avgifter, arvoden och provisioner har banken rätt att, från de medel som finns på kontot och som inflyter till kontot, debitera kontot med bankens fordran, på bankens fordran upplupen dröjsmålsränta, kostnader, avgifter och arvoden för meddelanden samt övriga kostnader, avgifter och arvoden som hänför sig till indrivningen av bankens fordran. Beträffande värdeandelar är kunden skyldig att till fullo ersätta banken för skada och kostnader, som uppkommit på grund av att kunden eller hans ombud gjort en grundlös noteringsansökan eller på grund av att kunden vägrar ge sitt samtycke till att en oriktig notering korrigeras. För att undgå ersättningsskyldighet är kunden skyldig att visa, att han eller hans ombud inte har vållat skadan. Kunden är även skyldig att ersätta banken för de skador som förorsakats av att kunden i övrigt inte uppfyller villkoren i detta avtal. Sådana skador kan bland annat vara extra kostnader och arbete till följd av avtalsbrott, sanktionsavgifter som banken erlagt samt kostnader till följd av kursförändringar. Kunden ansvarar för de ekonomiska påföljderna, skattepåföljderna och riskerna av sin verksamhet och sina investeringsbeslut. Kunden är medveten om att investeringsbeslut inte ska grundas enbart på marknadsföring eller på marknadsföringsmaterial för de finansiella instrumenten, utan bör grundas på uppgifter om de finansiella instrumenten i sin helhet Bankens ansvar och ersättningsskyldighet Banken svarar för den egendom som lämnats till bankens förvaring. Om egendom, som med stöd av förvarsavtalet, inlämnats till banken för förvaring försvinner eller förstörs, införskaffar banken i första hand motsvarande egendom. Skulle det visa sig vara omöjligt, oskäligt svårt eller dyrt att införskaffa motsvarande egendom ersätter banken egendomen till det värde i pengar som egendomen hade vid den tidpunkt då skadan upptäcktes. Banken har rätt att döda ett försvunnet eller förstört finansiellt instrument för kundens räkning. 15. Medlens ursprung Kunden försäkrar att inga tvivelaktiga eller kriminella omständigheter är förbundna med i förvaret inlämnade finansiella instrument, den förmögenhet som omfattas av kundens uppdrag eller övrig egendom som omfattas av kundens instruktioner, att det inte är fråga om att omvandla, överlåta eller överföra tillgångar eller annan egendom som kunden vet att har förvärvats genom brott eller som kommit i stället för dessa tillgångar eller denna egendom, för att dölja eller maskera deras olagliga ursprung eller för att hjälpa en gärningsman att undandra sig rättsliga följder av brott, och att det inte är fråga om att dölja eller maskera finansiella instrumentens eller övrig egendoms rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogande över dem eller de rättigheter som är knutna till de finansiella instrumenten eller egendomen. Om banken på grund av uppgifter som meddelats banken eller på annat sätt kommit till bankens kännedom har anledning att misstänka att de finansiella instrumenten eller övrig egendom härrör från tvivelaktiga eller kriminella affärer, har banken rätt att omedelbart avbryta pågående uppdrag samt att anmäla ärendet till behörig myndighet för utredning av medlens ursprung samt bistå myndigheten med alla uppgifter och all dokumentation av betydelse för utredning av misstankarna. 16. Bankens rätt att avbryta åtgärder och spärra förvar Banken har rätt att omedelbart avbryta åtgärder samt spärra förvaret och till förvaret anslutna penningkonton om banken har grundad anledning att misstänka att åtgärderna används för lagstridigt ändamål eller på ett sätt som kan förorsaka skada eller skaderisk för banken eller tredje man. Banken har även rätt att omedelbart avbryta åtgärder om banken har befarad anledning att tro att kunden inte klarar av att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med förvarsavtalet och de allmänna villkoren. 17. Överlåtelse av avtal Avtalet är bindande för avtalsparterna samt för deras lagstadgade successorer. Banken förbehåller sig rätten att utan att höra kunden överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till bankens moder-, dottereller intressebolag. Kunden har inte rätt att utan bankens godkännande överlåta sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till utomstående. 18. Ändring av avtalet, allmänna villkor och prislista Banken har rätt att ändra förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor samt prislistan. Om kunden har ingått avtal om digitala tjänster med banken kan meddelande om ändringarna ske digitalt. Ändring som begränsar kundens rättigheter Banken meddelar kunden skriftligen om ändringar i förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor och prislistan, vilka ökar kundens skyldigheter eller begränsar kundens rättigheter och som inte beror på ny eller ändrad lag, förordning eller på nytt eller ändrat myndighetsbeslut. Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som följer trettio (30) dagar efter det att meddelandet om ändringen sänts till kunden. Övriga ändringar Banken har rätt att meddela om ändringar i förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor och prislistan som inte ökar kundens skyldigheter eller begränsar kundens rättigheter eller beror på ny eller ändrad lag, förordning eller på nytt eller ändrat myndighetsbeslut genom att meddela om ändringarna på sin hemsida på Internet eller på sina kontor. Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som följer trettio (30) dagar efter att banken meddelat om ändringen, om inte annat följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Godkänner inte kunden ändringen av avtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor eller prislistan, har kunden och banken rätt att säga upp detta avtal enligt punkt 19 i dessa villkor. Banken uppbär inte ersättning av kunden för de direkta kostnader som uppsägningen medför. Förvarsavtalet, de allmänna villkoren, övriga bilagor och prislistan fortsätter med ändrat innehåll om inte kunden skriftligen säger upp avtalet senast fem (5) bankdagar före det att ändringen träder i kraft. 19. Uppsägning av avtalet Kunden har rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra fem (5) bankdagar från det att banken fått kännedom om uppsägningen. Banken har rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra trettio (30) dagar från det att kunden fått kännedom om uppsägningen. Avtalsparterna har rätt att häva avtalet utan uppsägningstid, om avtalspart: väsentligen underlåter att uppfylla villkor eller skyldigheter i enlighet med detta avtal eller på annat väsentligt sätt bryter mot avtalet och de allmänna villkoren, försätts i konkurs eller likvidation, förhandlar om eller söker skuldsanering för privatpersoner eller företagssanering, eller avlider. Värdeandelarna på värdeandelskontot överförs till ett annat värdeandelskonto som kunden anvisat efter det att avtalet har upphört, förutsatt att kunden åt banken har erlagt samtliga kostnader, avgifter, arvoden och provisioner i anslutning till värdeandelskontot och värdeandelarna. Ifall kunden trots förfrågningar inte anvisar ett värdeandelskonto till vilket värdeandelarna kan överföras, har banken rätt att rätt att sälja värdeandelarna på värdeandelskontot. Banken säljer värdeandelarna på värdeandelskontot via marknadsplatsen om möjligt och tidigast 30 kalenderdagar efter att banken efter avtalets upphörande eller i samband med avtalets uppsägning skriftligen meddelat kunden om hans skyldighet att ange ett nytt värdeandelskonto. Banken har rätt att agera på det sätt som nämns ovan även då avtalet upphör på grund av annan orsak än uppsägning. I förvar deponerade fysiska värdepapper och handlingar ska kunden hämta från banken efter det att avtalet har upphört. Ifall kunden trots bankens anmodan inte avhämtar i förvar deponerade fysiska handlingar har banken rätt att deponera dessa hos regionförvaltningsverket. Banken ansvarar inte efter det avtalet har upphört för eventuell skada som förorsakas av att en tidsfrist gått ut. Banken ansvarar inte heller, då kunden sagt upp avtalet, för skada som förorsakas av att en tidsfrist eventuellt går ut under uppsägningstiden, om kunden inte gett anvisningar för uppsägningstiden. Banken har rätt att avsluta ett förvar om det i förvaret inte funnits värdepapper under de senaste sex (6) månaderna. I sådana fall meddelar banken kunden att förvaret har avslutats. 20. Överföring av värdeandelskonto Bankens förvaltning av värdeandelarna på värdeandelskontot eller övriga finansiella instrument i förvaret upphör när kunden presenterar en överlåtelsebegäran till banken.

5 Sid 5 (5) Förhandsinformation från Euroclear Finland Ab till banken om att en kund begärt att kundens värdeandelskonto överförs till en annan kontoförvaltare (kontoförande institut) jämställs med en uppsägning av detta avtal. Kvarblir det egendom i det uppsagda förvaret, har banken rätt att öppna ett nytt förvar åt kunden med tidigare befogenheter samt vid tiden för öppnandet gällande avtalsvillkor. Banken har rätt och är på begäran skyldig att överlåta kopior av de dokument som ligger till grund för de aktuella registreringarna till den kontoförvaltare som tagit emot värdeandelskontot. Om det, efter att banken tagit emot förhandsinformationen om överföringen, enligt detta avtal finns förvaltningsåtgärder eller övriga åtgärder som inte förverkligats har banken rätt, men inte skyldighet, att förverkliga dem. Ett värdeandelskonto som Euroclear Finland Ab överför från en annan kontoförvaltare att förvaltas av banken, står till kundens förfogande först då banken slutligt har tagit emot det värdeandelskonto som överförs. Ett pantsatt värdeandelskonto kan inte överföras om ett förbud mot överföring, på ansökan av pantinnehavaren, har registrerats på kontot. Det är inte heller möjligt att överföra kontot i de särskilda fall som nämns i Euroclear Finland Ab:s vid varje tidpunkt gällande regler. 21. Delgivningsdag för meddelanden Ett skriftligt meddelande som banken sänt till kunden under den adress kunden senast meddelat banken eller magistraten, eller ett skriftligt meddelande som kunden sänt till banken, eller ett digitalt meddelande som kunden eller banken har sänt med anlitande av bankens digitala tjänster, anses mottagaren ha tagit del av senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet. Ifall kunden är stadigvarande bosatt utomlands, anses mottagaren ha tagit del av meddelandet senast den fjortonde (14) dagen efter avsändandet. 22. Ersättningsfonden för investerarskydd Ersättningsfonden garanterar att ostridiga, till betalning förfallna fordringar, betalas om banken på grund av insolvens eller annan motsvarande orsak inte inom stadgad tid kan betala fordringar till icke professionella kunder definierade enligt lag om investeringstjänster. Till en och samma kund kan i ersättning betalas nio tiondelar (9/10) av kundens fordran på banken, dock högst det maximibelopp som stadgas i vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Fonden ersätter till exempel inte sådana förluster som beror på nedgång i aktiekurserna eller felaktiga investeringsbeslut. 23. Insättningsgarantifond I det fall banken på grund av ekonomiska svårigheter inte kan betala investerarens medel på ett konto i banken eller investerarens förfallna eller ostridiga fordringar som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontot, ersätts medlen ur insättningsgarantifonden till högst det maximibelopp som stadgas i vid varje tidpunkt gällande lagstiftning gällande insättningsgarantifonden. Medel på konto och medel som ännu inte bokförts ersätts av ersättningsfonden för investerarskydd om kontot enligt avtal mellan banken och kunden endast kan användas för investeringstjänster eller förvarings- och förvaltningstjänster. 24. Registreringsfond Om banken inte kan fullgöra sin skadeståndsskyldighet, har den skadelidande rätt till ersättning ur registreringsfonden i enlighet med fondens regler och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. 25. Anlitande av utomstående samt behandling av personuppgifter Banken behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och kreditinstitutlagen samt ombesörjer även i övrigt att integritetsskyddet och banksekretessen förverkligas vid behandling av personuppgifter. Banken behandlar personuppgifter i syfte att sköta bankens tjänster och verksamhet. Uppgifter inhämtas från den registrerade själv, från dennes företrädare, från myndigheternas offentliga register samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregister. Banken har rätt, och skyldighet, att överlåta banksekretessbelagda uppgifter till sådana myndigheter som enligt lag, förordning och myndighetsbeslut har rätt att få sådana upplysningar. Banken och de dotterbolag som banken kan ha anlitat för att uppfylla bankens åtagande enligt detta avtal har rätt att på eget ansvar anlita utomstående hjälp för att vidtaga de åtgärder som avses i detta avtal. Uppgifter om kunden får i sådana fall ges i den utsträckning som genomförandet av uppdraget förutsätter. Banken har rätt att för skattehantering lämna ut behövliga kunduppgifter till av banken anlitat utländskt kreditinstitut eller förvaringsinstitut som i sin tur har rätt att förmedla uppgifterna vidare till berörda utländska myndigheter. Bankens övriga ansvar för utländska utomstående förvarare och clearingorganisationer har separat definierats i punkt 7.5. Vid skötseln av uppdrag som gäller utländska värdepapper har banken rätt att som utomstående medhjälpare anlita utländskt kreditinstitut eller dess filial eller utländskt värdepappersföretag. Banken använder sitt kundregister i sin marknadsföring som riktas till bankens kunder. Registerbeskrivningen för bankens kundregister finns tillgänglig på bankens kontor samt på Internetkontoret. Den registrerade har rätt att ta del av de uppgifter om honom som finns i bankens personregister. Det åligger den registrerade som vill utnyttja sådan rätt att begära detta skriftligen och samtidigt styrka sin identitet. 26. Bandupptagning av telefonsamtal Banken har rätt att banda samt lagra de telefonsamtal som förs med kunder vilka ansluter sig till verksamheten. Vid eventuella tvister mellan banken och kunden kan bandupptagningen komma att upptas och användas som bevis. Kunden är medveten om att bandupptagningen kan komma att överlämnas till myndigheter på deras begäran. 27. Ångerrätt vid distansförsäljning För det fall att detta avtal ingåtts på bankens Internetkontor har kunden har rätt att frånträda avtalet genom att meddela detta till banken inom fjorton (14) dagar efter det att avtalet ingåtts. Kunden ska utan dröjsmål och senast inom trettio (30) dagar från det att meddelande om frånträdet avsänts överföra de finansiella instrument som finns i förvaret till annat förvar. 28. Oöverstigligt hinder Ansvar föreligger inte om den part som åläggs ansvar kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Part som utsätts för oöverstigligt hinder ska utan onödigt dröjsmål meddela den andra parten detta, samt att det oöverstigliga hindret upphört. Banken kan meddela om ett oöverstigligt hinder som drabbat banken på sin hemsida på Internet eller i en på bankens hemort allmänt utkommande och i en riksomfattande tidning.

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL 1. Syfte och tillämpningsområde för kundavtal Med detta avtal stadgas de allmänna villkoren i kundförhållandet mellan Kunden, Värdepappersföretaget och Banken. Kundavtalets

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET Föremålet för Uppköpserbjudandet OP-Pohjola anl ( OP-Pohjola eller Budgivaren ) erbjuder sig i enlighet med bestämmelserna i detta uppköpserbjudande att köpa samtliga av

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer