REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK"

Transkript

1 Antagen vid ordinarie sparbanksstämma den 23 april 2014 Finansinspektionen godkänn ande FI Dnr REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK 1 FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH STYRELSENS SÄTE 1 Sparbankens firma är Sala Sparbank. 2 Sparbankens verksamhetsområde omfattar huvudsakligen Sala och Heby kommuner. Sparbanken övertog 1943 den av Möklinta Sparbank bedrivna rörelsen, 1992 den av Sparbanksgruppen Nya AB bedrivna rörelsen i Sala och Heby kommuner och 1998 den rörelse som bedrivits av Föreningsbanken i Sala och Heby kommuner. Sparbanken stiftades år Styrelsen har sitt säte i Sala, där sparbankens huvudkontor skall vara beläget. 2 FÖRVALTNINGSORGANEN A Huvudmän 4 Sparbanken skall ha 48 huvudmän. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Sala kommun och 10 av kommunfullmäktige i Heby kommun samt 24 av huvudmännen själva. Styrelsen skall, innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma, undersöka om till huvudman föreslagen person är valbar.

2 5 En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Vidare får huvudman inte vara bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det. Huvudman får inte vara anställd eller styrelseledamot, ersättare, revisor eller revisorssuppleant i annat kreditinstitut. än koncernen Swedbank AB. Samtliga huvudmän som är föreslagna av valberedningen utses bland insättarna i sparbanken. Huvudman som är utsedd av Sala eller Heby kommuner behöver inte vara insättare i sparbanken 6 Huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall företas vart fjärde år och avse en period på fyra år. Varje år skall företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän som utses av huvudmännen. 7 Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom verksamhetsområdet varje år före maj månads utgång. 8 Vid ordinarie sparbanksstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Fastställelse av dagordning 3. Val av två justeringsmän och sekreterare. 4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 7. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fasställda balansräkningen. 8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid som redovisningen omfattar. 9. Beslut om erforderliga val av huvudmän. 10. Beslut om erforderliga val av styrelseledamöter och revisorer samt revisorsuppleanter ävensom tiden för deras uppdrag. 11. Bestämmande av arvoden till huvudmän, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

3 12. Beslut om val av valberedning. Valbredningen skall bestå av sex huvudmän vilka utses för en tid av två år. Varje år skall företas val av tre huvudmän till valberedningen. 13. Fastställande av valberedningspolicy. 14. Beslut i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse(2004:297) eller som enligt 13 här nedan skall behandlas på stämman 9 Utöver vad som framgår av 8 ovan åligger det huvudmännen att 1 besluta om bildande av garantifond där så finnes påkallat för att upprätthålla sparbankens verksamhet samt om ränta på sådan fond och om dess återbetalning; 2 besluta i fråga om ändring av detta reglemente; 3 besluta om sparbankens trädande i likvidation enligt 6 kapitlet 1 sparbankslagen, ävensom vid likvidationsförfarande utöva på huvudmännen enligt sparbankslagen ankommande befogenheter; 4 besluta rörande sparbankens överlåtelse genom fusion, ombildning till bankaktiebolag eller i annan ordning; 5 i övrigt fatta beslut i sådana ärenden som av styrelsen hänskjuts till huvudmännens prövning, 10 Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till sparbanken. 11 Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje huvudman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall dock utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett sparbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

4 I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens rörelse eller om dess fusion med annan sparbank, ombildning till bankaktiebolag eller om sparbankens försättande i likvidation, skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring av reglementet, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Senast en vecka före ordinarie stämma skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen. 12 Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill. Härefter företas ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad föredragningslista. Ordförande på sparbanksstämma utses av stämman bland huvudmännen. Ordförande på sparbanksstämma väljes öppet av de närvarande huvudmännen. Övriga på sparbanksstämma förekommande ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej någon begär sluten omröstning. Vid val skall den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val utgörs av den mening, som fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Särskilda omröstningsregler gäller dock enligt sparbankslagen såvitt avser beslut om ändring av reglementet, om överlåtelse av rörelsen, om frivillig likvidation och om fusion. 13 En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast en månad före stämman. B Styrelsen 14 Antalet styrelseledamöter - bortsett från arbetstagare representanter - skall vara lägst sex och högst 15. Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen som ordinarie ledamot verkställande direktör och - om styrelsen utsett sådan - ställföreträdare för verkställande direktör som suppleant, om dessa inte är av sparbanksstämman utsedda till styrelseledamöter.

5 Styrelseledamöter väljes för en tid av högst fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Vid varje ordinarie sparbanksstämma skall val av minst två styrelseledamöter företagas i sådan ordning att styrelsen blir genom omval förnyad inom loppet av fyra år. 15 Styrelsen skall förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen(1987:619) och lagen om bank- och finansieringsrörelse(2004:297). 16 Styrelseledamot får inte vara underårig eller i konkurs. Vidare får inte styrelseledamot vara bosatt utanför Europeiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det. Den som är underkastad näringsförbud enligt 6 lagen (SFS1986:436) om näringsförbud får inte vara styrelseledamot. Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i banken. Härvid medräknas inte arbetstagarrepresentant. 17 Styrelsen väljer varje år inom sig ordförande och vice ordförande. 18 Sammanträde med styrelsen hålles på ordförandens kallelse minst 10 gånger per år. 3 RÖRELSEN 19 Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter. 2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar.

6 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande(leasing). 4. Förmedla betalningar. 5. Tillhandahålla betalningsmedel. 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden. 7. Medverka vid värdepappersemissioner. 8. Lämna ekonomisk och juridisk rådgivning. 9. Förvara värdepapper. 10. Driva rembursverksamhet 11. Tillhandahålla värdefackstjänster. 12. Driva valutahandel. 13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). 14. Förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter. 15. Förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter. 16. Ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor. 17. Förmedla försäkringar. 18. Tillhandahålla datatjänster. 19. Tillhandahålla posttjänster efter tillstånd. 20. Driva pensionsrörelse efter tillstånd. 20 Vill sparbanken till återbetalning uppsäga medel som innestår på inlåningsräkning skall sådan uppsägning med iakttagande av de för räkningen ifråga gällande uppsägningstiderna verkställas antingen direkt hos räkningshavare eller, där styrelsen så anser lämpligt, genom kungörelse, som införes minst två gånger i minst två av de inom verksamhetsområdet mest spridda tidningarna ävensom en gång i Postoch Inrikes Tidningar. Efter den dag, till vilket uppsägning skett, gottgöres ej ränta på dessa medel. Vid ränteändring skall av styrelsen beslutade nya räntesatser offentliggöras i enlighet med god banksed. Detsamma gäller ändring av beloppsgränser, ränteberäkningssätt, valuteringsregler eller andra väsentliga inlåningsvillkor. 21 Har någon under tio år underlåtit att, genom uppvisande av bankbok eller annat insättningsbevis eller annorledes, bevaka sin på inlåningsräkning grundade fordran, tillfaller enligt gällande preskriptionsförordning de på räkningen innestående medlen sparbanken.

7 Styrelsen må dock medgiva utbetalning av medlen efter nämnda tid. I fråga om konto, varå vid preskriptionens inträde innestår mer än 25% av ett basbelopp, skall styrelsen låta vidtaga sådana åtgärder för insättarens efterforskande som kan ske utan större omgång. 4 REVISION 22 För granskning av sparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning skall sparbanksstämma utse två revisorer. De väljes för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbankstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. 5 DELÅRSRAPPORT 24 Sparbanken skall under varje räkenskapsår avge delårsrapport. Delårsrapporten skall avse sparbankens verksamhet från räkenskapsårets början. 6 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 25 För att åstadkomma successiva nyval och eventuella fyllnadsval, får mandattiderna sättas kortare än vad som föreskrivs i 6.

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna Andamål 1 Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta fastigheten Skytteln nr 7 i Huskvarna för att däri åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer