Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT"

Transkript

1 et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet ch tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade ransportnät. Net Insights plattform Nimbra levererar video, tal och data ed 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft ör existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster. Med Net nsights produkter levererar våra kunder publika medietjänster till mer än 00 miljoner människor i mer än 30 länder. Net Insight erbjuder världens mest ffektiva och skalbara optiska transportlösning för medienät, marksänd igital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/kabel-TV-nät. Net Insights produkter aranterar fullständig tjänstekvalitet och tre gånger mer effektivt tnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Årsredovisning 2008

2 Kort om Net Insight. Net Insights produkter erbjuder transport av videointensiva tjänster i kundernas nät utan kvalitetsförluster. Med ett optimalt utnyttjande av nätets kapacitet kan nya intäktsgenererande videotjänster såsom HDTV, video-on-demand och digital-tv lanseras och levereras med högsta kvalitet parallellt med telefoni och datatrafik. Net Insights produkter ger kunden lägre investeringar, snabbare återbetalningstid samt lägre driftskostnader jämfört med konkurrerande produkter. Net Insights försäljning sker främst i Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika. Kunderna är TV- och produktionsbolag, IPTV-, kabel-tv-operatörer, nätägare och telekomoperatörer. Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé och mål 8 Marknad och trender 11 Verksamhetsområden 14 Nimbra hos kunderna 16 Samarbetspartner 17 Teknisk plattform 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Fem år i översikt 25 Förvaltningsberättelse 30 Koncernen 32 Moderbolaget 35 Redovisningsprinciper och noter 46 Revisionsberättelse 47 Styrelse 48 Bolagsstyrningsrapport 50 Koncernledning 51 Ordlista och ekonomisk information Årsstämma Ordinarie årsstämma kommer att hållas tisdagen den 28 april 2009 klockan i anslutning till bolagets lokaler i Västberga. Rätt att deltaga och rösta på bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken 22 april 2009 samt anmält sig hos Bolaget senast 22 april 2009 klockan Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adressen Net Insight AB, Box 42093, Stockholm, eller per telefon eller per fax eller genom e- post till Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen 22 april 2009, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL MSEK % RESULTAT EFTER SKATT MSEK Totalt KASSAFLÖDE MSEK Utdelning 2 Styrelsen Net föreslår Insight årsstämman årsredovisning att besluta 2008 om att ej lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

3 aktiekursutveckling Net insight OMx Mid Cap % n Net Insight B-aktie n OMX_Stockholm_Mid_Cap_Pl ÅRET I KORTHET Mer kapacitet och nya tjänster i kommunikationsnät skapar återkommande beställningar från kunderna, vilket tillsammans med ett flertal nya kunder inom alla huvudsegment har lett till ett rekordår vad gäller försäljning, god lönsamhet och positivt kassaflöde. l Försäljningen ökade med 20 procent till 274,3 MSEK (228,8). l Väsentligt förbättrat resultat efter skatt till 67,9 MSEK (34,0). l Positivt kassaflöde om 23,5 MSEK (50,6). l Fortsatt stark och stabil bruttomarginal på 72,4 procent (70.8). l Framgångsrik leverans och installation av utrustning till OS i Peking skapade en kundreferens i världsklass för HDTV-kontributionsnät. l Flera beställningar på nät för marksänd digital-tv öppnar upp nya viktiga marknader i bland annat Kina. Funktionen Time Transfer är en unik konkurrensfördel. l Ännu starkare ställning på marknaden i USA, där bland annat mediaxstream valde Net Insight till bygget av ett stort medianät med många tjänster. NYCKELTAL Nettoomsättning MSEK 274,3 228,8 134,8 Rörelseresultat MSEK 37,9 32,6 11,4 Årets resultat MSEK 67,9 34,0 10,2 Resultat per aktie SEK 0,18 0,09 0,03 Bruttomarginal % 72,4 70,8 70,5 Soliditet % Eget kapital per aktie SEK 0,72 0,49 0,37 Antal anställda i genomsnitt Net Insight årsredovisning

4 VD HAR ORDET För ett år sedan avslutade jag mitt vd-ord med att Net Insights position var mycket uppmuntrande för framtiden. Under 2008 har vi i alla avseenden gjort betydande operativa och finansiella förbättringar. Trots nuvarande ekonomiska utmaningar i världen, ser vi goda möjligheter till ökad tillväxt under de kommande månaderna. Vi är ett tillväxtföretag och det kommer att förekomma variationer vad gäller intäkter och det ekonomiska resultatet, men inom våra huvudsegment ökar våra affärsmöjligheter över hela världen är ett år då vi utökade vår redan starka bas av nöjda kunder i mer än 30 länder och vi fick samtidigt tio nya viktiga kunder i sex länder. Vår starka bas av globalt kända och nöjda kunder utgör en mycket god grund för framtida affärer och ger oss väldigt värdefulla referenser när vi lämnar anbud på nya affärer till nya kunder. För 2008 kan vi visa upp vårt starkaste resultat hittills. Vi ökade våra intäkter med 20 procent till 274,3 MSEK, samtidigt som bruttomarginalen ökade till 72,4 procent. Vinsten före räntor, skatt och avskrivningar var 80,7 MSEK och årets resultat ökade med 20 procent till 40,9 MSEK. Justerat för övriga rörelseintäkter av engångskaraktär var ökningen av årets resultat 68 procent. Kassaflödet var fortsatt starkt och resulterade i en nettokassa om 151,7 MSEK utan finansiella skulder. Vi redovisar nu en stark balansräkning, vilket skapar en fördelaktig position, med tanke på hur världen ser ut omkring oss. Under 2008 uppnådde vi även en bra balans mellan intäkterna från våra tre huvudregioner, där Europa stod för 51 procent, USA för 29 procent och Asien för 20 procent. Det är intressant att notera att våra största intäkter förra året kom från tre nya kunder, nämligen Korea Telecom, det nybildade och snabbt växande bolaget MediaXstream i USA och (leasingintäkter) från vårt avtal med Beijing Olympic Broadcasting för OS i Peking. Intressant nog representerar dessa kunder tre olika områden av vår kärnverksamhet, de mycket stora och alltmer medieinriktade telekomoperatörerna, de specialiserade leverantörerna av video- och datatjänster, samt den växande branschen för TV-sändningar från sport och andra event. Tack vare Nimbra-plattformens flexibilitet, skalbarhet, kostnads- samt energieffektivitet har vi ett starkt erbjudande för många olika typer av kunder och kommunikationsnät. Det nät som såldes till exempelvis Korea Telecom via vår samarbetspartner Sanam, är en äkta multitjänstplattform som kan överföra många olika former av video-, data- och taltjänster. Jag avstår från att uttala mig i marknadsföringssyfte avseende sändningarna från OS i Peking, men jag vill påpeka att jag är oerhört stolt över hur väl Nimbra-plattformen och vår personal utförde sina uppgifter under OS. Förmågan att hantera multitjänster, dvs. video, data och telefoni, över en och samma plattform med industrins högsta kvalitet på tjänsterna utgör ett mycket värdefullt och unikt försäljningsargument. Under 2008 levererade vi också vår nya funktion Time Transfer till det norska nätet för marksänd digital-tv som drivs av Telenor/Norkring vilket har utsetts till det mest effektiva TVdistributionsnätet i Europa. För distribution av marksänd digital-tv och mobil-tv krävs ofta ett SFN (Single Frequency Network). I ett SFN uppnås betydande driftsfördelar genom effektivare utnyttjande av 4 vd har ordet

5 radiospektrumet, vilket ger utrymme för fler TV- och radioprogram, bättre täckning och stabilare nät. SFN synkroniseras i dag med hjälp av det mer kostsamma GPS-systemet med GPS-mottagare vid alla sändarstationer. Det satellitbaserade GPS-systemet är mycket sårbart för olika typer av störningar och Net Insights Time Transfer-lösning är den effektivaste och troligtvis enda GPS-oberoende synkroniseringslösningen för SFN. Time Transfer är helt klart ytterligare ett unikt försäljningsargument för vår Nimbra-plattform. Vår affärsmodell bygger på en kombination av direkt och indirekt försäljning via våra samarbetspartners. Försäljningen via partner under 2008 stod för runt 27 procent och vi har en tydlig strategi att öka drivkraften via partners och på så vis effektivisera och accelerera inbrytningar på nya marknader och nya kunder. Allt fler samarbetspartners genomgår vår tekniska och kommersiella utbildning och har egna försäljnings- och demonstrationsutrustningar. Många partners gör ett imponerande arbete för oss med kunder på både befintliga och nya marknader. Det krävs tydlig fokusering, val av projekt och en effektiv försäljningsprocess för att nå ut till nya marknader och nya kunder. Under 2009 kommer vi även att utöka våra egna resurser och investera mer i marknadsföring. Samtidigt som vi håller kostnaderna för vår organiska tillväxt under kontroll (+11 procent), fortsätter vi att investera kraftigt i utvecklingen av nya funktioner och produkter. Det kommer att komma nya spännande och värdeskapande produktlanseringar under de kommande 18 månaderna och när du läser detta har vi lanserat vår nya funktion för IP-transport mellan Nimbra-noder. Vi har redan nu effektivare överföring av video-, IP- och Ethernet-signaler jämfört med traditionella IP-nät, men från och med nu kan vi även koppla ihop Nimbra-noder över rena IP-nät. Det gör att våra kunder får tillgång till unik flexibilitet och kan leverera sina tjänster över optiska nät av hög kvalitet likväl som via de ibland kostnadseffektivare IP-/Ethernet-näten. Våra tre huvudsegment, nät för marksänd digital-tv och mobil-tv, TV- och medienät samt IPTV-/kabel-TV-nät, förblir oförändrade. Under 2008 har vi, baserat på våra framgångar med en rad nät för marksänd digital-tv i olika länder, noterat fler affärer inom såväl mobil-tv-segmentet som IPTV-/kabel-TV-segmentet, där intäkterna hittills har varit måttliga. Sammanfattningsvis anser jag att vi har ett mycket starkt erbjudande på den växande marknaden för högkvalitativa kommunikationsnät. Vi är också ett starkt komplement till andra mindre och större företags produktportföljer, vilket möjliggör effektiva samarbeten och framtida tillväxt. Vi åtnjuter också stort engagemang och stöd från våra kunder, partners, ägare och styrelseledamöter. Än en gång har Net Insights personal åstadkommit ett rekordår och vi kommer alla att fortsätta göra vårt allra bästa för att skapa ett framgångsrikt bolag. Med tack till alla inblandade, Fredrik Trägårdh, verkställande direktör Net Insight årsredovisning

6 Net Insights strategiska mål är att ta en stor andel av den medieintensiva operatörsmarknaden genom att tillhandahålla transportnätprodukter som underlättar produktion, distribution och leverans av medieintensivt innehåll. För att realisera Net Insights målsättning arbetar bolaget efter detaljerade strategier för distribution, marknadsföring, produkter, utveckling och organisation. VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Net Insight grundades 1997 med visionen att nättrafiken alltmer kommer att domineras av olika videoapplikationer såsom TV, pay-per-view, video-on-demand, videokonferenser och musikvideor. För dessa tjänster behövs väsentligt större nätkapacitet och hundraprocentig kvalitet på tjänsterna, vilket är vad Net Insights produkter erbjuder. Den pågående övergången från analog till digital TV-distribution som pågår i hela världen och ökningen av HD-program (High Definition) är också viktiga drivkrafter på marknaden. AFFÄRSIDÉ Net Insights affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja produkter i publika och privata optiska fibernät som transporterar medieintensiv trafik av hög kvalitet. Net Insights produkter ger kunderna möjlighet att lansera nya intäktsgenererande tjänster, samtidigt som de kan sänka sina investeringsutgifter och driftskostnader. Nimbra erbjuder en skalbar plattform som hanterar befintliga och nya tjänster med kostnadseffektiv drift- och underhåll och garanterat hundraprocentig kvalitet på tjänsterna. Net Insight erbjuder antingen ett heltäckande produktoch tjänsteutbud eller ett fokuserat urval av produkter och tjänster, beroende på varje kunds individuella behov. Intäkterna genereras genom försäljning av hårdvara och mjukvarulincenser, support- och underhållsavtal, installationstjänster och utbildning. MÅLUPPFYLLELSE Net Insight lämnade inte någon detaljerad resultat- eller försäljningsprognos för år 2008, men året blev ett rekordår när det gäller intäkter, vinst och likviditet. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med 20 procent till 274 MSEK medan rörelseresultatet steg till 68 MSEK och kassaflödet var fortsatt positivt. Årets sista kvartal var det näst bästa kvartalet någonsin för bolaget, trots den kraftiga nedgången i den globala ekonomin. Net Insight avslutade året med en rekordstark balansräkning, med likvida medel om 152 MSEK, en soliditet på nästan 77 procent och inga räntebärande skulder. Detta ger bolaget en stark finansiell ställning i det rådande konjunkturläget. Huvuddelen av försäljningen, 73 procent, härstammar från den professionella medieindustrin (Broadcast & Media Networks) som fortfarande är det största marknadssegmentet. Försäljningen av tjänster såsom utbildning, underhåll och support ökade med 56 procent, vilket är bättre än de internt ställda målen. Den indirekta försäljningen stod för 27 procent under året i enlighet med målsättningen och partnerstrategin. Det förbättrade resultatet och vinstmarginalerna beror på faktorer som ökad försäljning av tjänster, starkare förhandlingsläge och kostnadseffektivare produktion tack vare större skalfördelar. Strategi Net Insights strategiska mål är att ta en stor andel av den medieintensiva operatörsmarknaden genom att tillhandahålla transportnätprodukter som underlättar produktion, distribution och leverans av medieintensivt innehåll. Net Insight kommer att rikta in försäljnings-, marknadsförings-, och produktutvecklingsarbetet på tre segment: Broadcast & Media Networks, marksänd digital-tv och mobil-tv samt kabel-tv och IPTV. Huvudfokus ligger på de första två segmenten och kabel-tv/ IPTV kommer att drivas mer selektivt. För att realisera Net Insights målsättningar arbetar bolaget efter följande strategier för distribution, marknadsföring, pro- 6 vision, affärsidé, mål och strategier

7 ÖVERGRIPANDE MÅL Net Insight ska generera avkastning på eget kapital och vinst per aktie som gör Net Insight till ett attraktivt investeringsalternativ för nuvarande och framtida aktieägare Net Insights mål är att bli en ledande global leverantör av nätverksprodukter för medieintensiv trafik. Net Insight ska med god lönsamhet växa snabbare än marknaden i genomsnitt. dukter, utveckling och organisation under det kommande året: DISTRIBUTION OCH MARKNAD Fortsatt geografisk expansion inom de prioriterade segmenten Broadcast & Media Networks samt marksänd digital- TV och mobil-tv på nya marknader i Europa, Östeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Intäktsökning från stora befintliga kunder och implementering av kanalstrategi för telekomoperatörer som är återförsäljare av utrustning till slutkunder. Skapa nya affärsmöjligheter att dra nytta av den nya och unika funktionen Time Transfer. Stärka positionen inom segmentet Broadcast & Media Networks via expansion in i närliggande segment för distribution av video och media till företag och privatpersoner. Fokuserade marknadsinsatser mot alla pågående projekt inom marksänd digital-tv runtom i världen. Utöka den egna säljkåren för direkt försäljning och bearbetning av utvalda kundsegment. Etablera ytterligare samarbeten med leverantörer inom distribution och systemintegrering för lokal förankring på geografiskt avlägsna marknader. NET INSIGHT VÄNDER SIG TILL TRE HUVUDSAKLIGA MARKNADER MED HÖGA KVALITETSKRAV PÅ SIN MEDIETRAFIK: l Nätverk för Broadcast & Media: TV- och mediebolag som skickar stora mängder videotrafik inom och mellan olika produktionsenheter för studioredigering samt nätoperatörer och satellitbolag som bygger nätlösningar för detta växande segment. l Nät för marksänd digital-tv och mobil-tv: TV-bolag och operatörer som bygger nya distributionsnät i samband med övergången från analog TV till marksänd digital-tv. I detta segment ingår även den snabbt växande marknaden för mobil-tv. l Distributionsnät för kabel-tv och IPTV: Telekom- och kabel-tv-operatörer som vill kunna erbjuda hushåll och företag telefoni-, data- och videotjänster i en och samma lösning. FÖRSÄLJNING PER REGION EMEA, 50 % APAC, 21 % Nordamerika, 29 % PRODUKTER OCH UTVECKLING I nära samarbete med marknaden vidareutveckla befintliga lösningar och produkter. Exempel på nya produkter och applikationer som är på väg är IP trunk och JPEG2000- komprimering. ORGANISATION Verka för en decentraliserad organisation där medarbetarna har stor insikt i, och kan påverka, företagets mål och resultat. Kontinuerligt vidareutveckla medarbetarnas kompetens. Genom konkurrenskraftiga belöningssystem och optionsprogram bygga ett långsiktigt engagemang hos bolagets medarbetare. Broadcast & media, 73 % geografisk fördelning INTÄKTER PER SEGMENT Marksänd digital-tv och mobil-tv, 25 % IPTV/kabel-TV, 2 % Net Insight årsredovisning

8 Gränsen mellan olika branscher suddas ut när telekomoperatörer lanserar nya tjänster för att behålla kunderna och möta konkurrensen från kabel-tv-bolag som lanserar Triple Play-tjänster (telefoni, Internet och TV). MARKNAD OCH TRENDER Den fortsatta konvergensen inom telekom-, medie- och underhållningsindustrin ställer nya krav på en uppgraderad nätinfrastruktur. Nya affärsmodeller kräver multitjänstnät som utnyttjar den knappa bandbredden effektivt och kan garantera en hög kvalitet på tjänsterna. Nimbra från Net Insight uppfyller dessa krav. Flera marknadstrender pekar mot en större efterfrågan på Net Insights nätlösningar. Gränsen mellan olika branscher blir suddig när telekomoperatörer tvingas lansera nya tjänster för att behålla sina kunder och möta konkurrensen från kabel-tv-sektorn, som har lanserat Triple Play-tjänster (telefoni, Internet och TV). Konsumtionen av underhållning och media sker alltmer via bredbandsnät, med en explosiv tillväxt av video-strömmar som genereras via populära webbplatser och mötesplatser som MySpace, FaceBook och YouTube. Den sistnämnda anses generera tio procent av all videotrafik på nätet. Sammantaget kräver dessa trender avsevärda investeringar i uppgraderingar av näten. För att kunna hantera den ökande mängden trafik baserad på olika typer av media med sinsemellan mycket olika krav från video och överföring av filer i realtid till ljuddata och VoIP kräver nätoperatörerna en kostnadseffektiv och lättskött plattform som klarar av flera tjänster. På Nimbra-plattformen kan olika typer av trafik konvergeras, så att IP-data- och medietjänster kan erbjudas både som premium-tjänster och pay-per-use. Medie- och telekomindustrin står sig i det allt sämre ekonomiska klimatet Den globala ekonomiska nedgången som inleddes under de fyra sista månaderna 2008 har, relativt sett, påverkat telekom- och underhållningsindustrierna mindre än många andra sektorer. Några TV- och radiobolag har fått se reklamintäkterna minska, men underhållningsbranscherna i stort lider inte av någon lägre efterfrågan under dessa hårdare tider. Den traditionella telekomindustrin, som består av såväl tillverkare av utrustning som operatörer, har också stått sig ganska bra under den allvarliga nedgången som drabbat så många andra industrier. Tvärtemot har den pågående övergången från analog till digital TV-distribution över hela världen, den ökade användningen av HDTV, samt digitaliseringen av sändningar och media fungerat som viktiga drivkrafter för att öka efterfrågan på Net Insights produkter. Avstängningen av de analoga TV-näten drivs på av myndigheterna Myndigheter världen över trycker på för att stänga av de analoga TV-sändningarna och frigöra dessa frekvenser så att de kan auktioneras ut och användas för andra tillämpningar. Omkring 150 länder världen över är inställda på att införa marksända digital-tv-sändningar och Net Insight arbetar aktivt för att ta del av den här marknaden, både direkt och via sitt starka nätverk av samarbetspartner. Vid årets slut hade redan sexton nationella och regionala nät implementerat Net Insights lösning. 8 marknad och trender

9 Net Insight stödjer konvergensen Kvalitetskrav och nya tjänster styr efterfrågan Bättre bildkvalitet genom HDTV Fler kanaler genom digitalisering Mobil-TV genom laptop/telefon Högre krav på bandbredd och kvalitet Net Insights erbjudande Bättre bandbreddsutnyttjande Hundraprocentig kvalitet på tjänsterna Gedigna kunskaper om nät och media Bredbands-TV, nedladdning från webbplatser som exempelvis YouTube, radio- och musiksändningar via webben, spel, VPNtjänster och IP-telefoni upptar tillsammans nätens kapacitet. I en sådan miljö blir det avgörande för nätoperatörerna att uppgradera sina nät. Video och TV beräknas stå för 90 procent av all bredbandstrafik Analytikerfirman ABI Research beräknar att den globala marknaden för Net Insights typ av lösning för marksänd digital-tv är cirka 100 miljoner US-dollar under Övergången till HD femdubblar bandbreddskraven När det gäller TV-sändningar och media håller HD (High Definition) på att bli det alltmer önskade formatet, både för inspelning och för produktion och sändning. För okomprimerade HD-filer krävs det dock minst fem gånger så stor nätkapacitet som för SDTV (Standard Definition TV). Screen Digest uppskattade i september 2008 att den totala marknaden för utrustning till TV-sändnings- och medieindustrin var 16,1 miljarder US-dollar, varav 9 procent, eller 1,42 miljarder US-dollar, kan hänföras till Net Insights potentiella marknad för infrastruktur avsedd för innehåll och kommunikation. En annan viktig drivkraft är det ökade trycket på de publika näten. Den totala Internet-trafiken i världen ökade med 63 procent år 2008, samtidigt som antalet bredbandsabonnenter i OECD-länderna ökade med 14 procent från juni 2007 till juni Den tillväxten ökade bredbandsanvändningen till 21,3 abonnenter per 100 invånare. Bredbands-TV, nedladdning från webbplatser som exempelvis YouTube, radio- och musiksändningar via webben, spel, VPN-tjänster och IP telefoni upptar tillsammans nätens kapacitet. I en sådan miljö blir det avgörande för nätoperatörerna att uppgradera sina nät. n Video n Data/ Voice HDTV kräver flerfaldigt större nätkapacitet n Standard Definition TV (SD-SDI) n High Definition TV (HD-SDI) n Full High Definition TV (3G-SDI) Net Insight årsredovisning

10 Nästa generations videokonferenser, Telepresence, ställer större kvalitets- och kapacitetskrav på transportnätet vilket ger Net Insight nya möjligheter att utöka kundbasen. Antal IPTV-användare beräknas uppgå till över 80 miljoner milj n Asien n Europa n Nordamerika n Övriga världen % Totala internet-trafiken i världen ökade med 63% under Digitalisering av medieinnehåll ger nya affärsmodeller Digitaliseringen av medieinnehållet ger även nya aktörer (t.ex. medieföretag) möjlighet att distribuera medietjänster direkt till 50 slutanvändarna över de publika näten. Slutanvändarna har också ett växande antal plattformar som kan ta emot det digitaliserade medieinnehållet, från datorer och TV-apparater till mobiltelefoner och spelkonsoler. Olika plattformar har olika krav på bandbredd men alla kräver en garanterad överföringskvalitet. 0 Kan inte kvaliteten garanteras kommer inte slutanvändarna att vara beredda att betala för tjänsterna. Mobil-TV och Telepresence är på väg TV-konsumtionen övergår till nya kanaler, bort från den traditionella TV-apparaten och till webben och mobiltelefonerna. ABI Research uppskattar att det kommer att finnas över 500 miljoner användare av mobil-tv över hela världen år 2013, medan Frost & Sullivan räknar med att den totala marknaden för tjänster över DVB-H (Digital Video Broadcast Handheld) kommer att vara över 2 miljarder US-dollar år Mobiloperatörer samarbetar ofta med nationella operatörer av marksänd TV för att nå ut snabbare till marknaden och kunna lansera mobil-tv på ett kostnadseffektivt sätt. Med tanke på den stadiga marknadsutvecklingen som Net Insight har haft när det gäller nät för marksänd digital-tv, har företaget en bra utgångspunkt för den nätutbyggnad som krävs i och med lanseringen av mobil-tv. Net Insights ställning som ledande leverantör av multitjänstutrustning för video- och medietjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Exempelvis på företagsmarknaden utgör Telepresence (nästa generations videokonferenser) en spännande möjlighet för Net Insight att utvidga målgruppen avsevärt. 10 marknad och trender

11 TV- och mediebolag världen över förlitar sig på Nimbra-baserade nät för produktion och redigering i realtid. Resultatet är bättre bildkvalitet, effektivare användning av studioresurserna och kortare produktionstid. Nätverk för broadcast och Media Målkunderna i segmentet nätverk för Broadcast och Media inkluderar radio- och TV-bolag, telekomoperatörer och satellitföretag, som antingen äger egen eller hyr markbunden infrastruktur för transport av media för (framför allt) produktions- och kontributionsändamål. Traditionellt har en stor del av trafiken gått via satellit vilket har medfört relativt höga transportkostnader samtidigt som det inneburit kvalitetsförluster då videotrafiken varit tvungen att först komprimeras. Med en fiberbaserad markbunden lösning kan TV- och produktionsbolagen nu utbyta högkvalitativt, okomprimerat material i realtid, oberoende av geografiskt avstånd och till en lägre kostnad. HDTV kräver fem gånger mer nätkapacitet Broadcast och Mediasegmentet är för närvarande ett av Net Insights två prioriterade segment och dess andel av bolagets totala verksamhet steg till 73 procent under Den explosiva tillväxten för videotrafik i näten och övergången till HD-program (High Definition) är två viktiga drivkrafter som ökar efterfrågan på Net Insights produkter och lösningar. HD-produktionen vinner snabbt mark inom TV- och medieindustrin till följd av övergången från analog TV till digital TV och införandet av nya digitala produktionstekniker. Övergången från SDTV (Standard Definition) till HDTV kräver ungefär fem gånger större kapacitet i infrastrukturen för kommunikation och det krävs tio gånger så mycket för Full HDTV-tjänster (1080p/50). Net Insight erbjuder gränssnitt och lösningar för både HDTV och SDTV i samma plattform, vilket möjliggör en enkel övergång. Nya tekniker och kundernas ändrade önskemål utgör också viktiga drivkrafter, i takt med att hushållen övergår till platta TV-apparater förberedda för HD och att datorer håller på att bli ett annat alternativ för TV-tittande, särskilt för den yngre generationen. För att TV-tittaren fullt ut ska få uppleva en bild i HD måste materialet levereras genom hela kedjan utan kvalitetsförluster. Optimerat för både produktion och distribution Eftersom Net Insight tillhandahåller nätutrustning som möjliggör en mer kostnadseffektiv hantering av okomprimerade HD-signaler, eller HD-signaler som komprimerats utan förluster, kan producenter och TV-bolag leverera program av högre kvalitet mer ekonomiskt. Detta passar Nimbra-plattformen som är optimerad för att hantera både videoproduktion och distribution. Förutom en garanterad överföringskvalitet är en stor fördel med Net Insights lösning att kunna erbjuda alla tjänster för video, data och telefoni i en enda produkt. Att samtidigt transportera en blandning av 1,5 Gbit/s HDTV-strömmar med 270 Mbit/s SDTV i okomprimerat format, MPEG (ASI eller IP), ljud (AES/EBU eller E1) och IP/Ethernet-trafik var tidigare inte möjligt. Med Nimbra kan studioutrustning och servrar kopplas direkt till standardiserade anslutningar i plattformen. OS ett skyltfönster mot marknaden Under 2008 var OS i Peking ett viktigt tillfälle att visa upp Net Insights kapacitet och förmåga. Det var årets största och viktigaste TV-evenemang med över kameror på olika OS-arenor och en transportplattform som hanterade en oöverträffad mängd HDTV-kontribution via International Broadcasting Center till TV-publiken runtom i världen. Net Insight levererade och installerade Nimbra-utrustningen enligt ett avtal med Beijing Olympic Broadcasting (BOB). Det var ett mycket viktigt projekt, vars lyckade slutförande genererade stort intresse på marknaden och resulterade i nya affärer för bolaget. Telepresence vidgar marknaden Ytterligare en tillämpning för Net Insights produkter, som ger möjlighet att utöka kundbasen till hela företagssektorn är Telepresence, eller nästa generation av videokonferenser. Avancerad samverkan i realtid via video kräver betydligt fler paket och större bandbredd än de videokonferenser som hittills har anordnats. Eftersom förseningar reducerar upplevelsen för slutanvändaren är Nimbra en bra lösning tack vare dess obetydliga fördröjning. Sammantaget pekar trenderna med allt större mängd HDvideotrafik i näten och en ökning av utbytet av filer i realtid på en ljus framtid för Net Insights Nimbra-plattform. Net Insight årsredovisning

12 Övergången från analog till digital TV-distribution över hela världen är det största teknikskiftet i TV-historien och Net Insight befinner sig mitt i detta. Digitaliseringen av de markbundna TV-näten drivs på genom krav från myndigheterna och starka affärsmotiv, och de operatörer som inför den Nimbrabaserade plattformen får en rad nya och lönsamma affärsmöjligheter. NÄTverk FÖR MARKSÄND DIGITAL-TV OCH MOBIL-TV Segmentet för marksänd digital-tv och mobil-tv representerar den transportinfrastruktur som används av TV-bolag och telekomoperatörer för massdistribution av media. Den pågående övergången från analog till digital TV-distribution som pågår i hela världen är tillsammans med digitaliseringen och övergången till HD-program (High Definition) viktiga marknadsdrivare för Net Insight. Enligt IMS Research ökar digital-tv-marknaden i snabb takt. Den årliga tillväxten är över 43 procent och antalet hushåll med marksänd digital-tv förväntas tredubblas under de kommande fem åren. Delsegmentet för mobil-tv innefattar kunder som sänder TV över ett markbundet distributionsnät parallellt med ett GSM- eller 3G-mobilnät. Övergången till digitala marknät frigör fler frekvenser som kan användas till mobila applikationer såsom trådlöst bredband (WiFi/WIMAX) och mobil-tv som skickas över samma infrastruktur som de digitala TVsignalerna. Multitjänstnät ger nya affärsmöjligheter För TV-publiken ger marksänd digital-tv bättre bild- och ljudkvalitet, större variation och fler valmöjligheter. För operatören ger tekniken lägre driftskostnader och bättre utnyttjande av frekvensbandet med möjlighet att erbjuda fler TV-kanaler, högre grad av interaktion och nya tjänster till sina abonnenter. Med Nimbra får operatörerna inte bara ett digitalt marknät, utan även en transportinfrastruktur som gör att de kan ta steget till att bli fullfjädrade multitjänstleverantörer. Tjänster för medieproduktion, IPTV-distribution, mobil-tv, digital radio och trådlöst bredband är bara några av de tjänster som kan öka intäkterna. Myndigheterna trycker på för en avstängning av de analoga näten Detta innebär att segmentet för marksänd digital-tv och mobil-tv fortsätter att vara ett av Net Insights två prioriterade segment, även om dess andel av bolagets totala omsättning sjönk till 25 procent år Orsakerna till detta var framför allt TV- och medienätsegmentets utomordentligt starka tillväxt och det faktum att vissa inledande kontrakt på marksänd digital-tv har blivit något mindre än förväntat. De grundläggande drivkrafterna på marknaden för marksänd digital-tv finns emellertid på plats. Myndigheter världen över trycker på för en övergång från analog till digital TV-distribution. En av anledningarna till det är de kraftfulla ekonomiska motiven som bygger på att frekvenserna är en knapp resurs och att de analoga sändningarna tar fyra till fem gånger så mycket frekvensutrymme som digitala sändningar. De frekvenser som frigörs genom att stänga av de analoga sändningarna kan auktioneras ut till olika aktörer på marknaden, däribland mobiloperatörerna. EU har fastställt en tidsplan enligt vilken medlemsländerna måste slutföra den analoga avstängningen till I Kina, som är världens största TV-marknad, har myndigheterna lagt fast en ambitiös plan. Mobil-TV håller också på att ta fart och det finns planer på att lansera mobila TVtjänster i Kina i slutet av Det genererar nya möjligheter för Net Insight, som under det tredje kvartalet 2008 fick sin första beställning på ett TV-distributionsnät i folkrepubliken, vilken snabbt följdes av ytterligare två beställningar. Net Insights goda resultat under OS i Peking har banat väg för dessa affärer. Unika fördelar vinner nya kunder Net Insights nya funktion Time Transfer är ett unikt försäljningsargument mot såväl nationella regleringsmyndigheter som för enskilda TV-operatörer, eftersom den eliminerar behovet av kostsamma och potentiellt sårbara GPS-mottagare för synkronisering i nätet. Den här nya funktionen har gjort Net Insights redan konkurrenskraftiga erbjudande ännu mer unikt och har spelat en viktig roll i flera affärer för marksänd digital-tv som bolaget tagit hem under året. 12 verksamhetsområden

13 Mängden TV och video som sänds via bredband skjuter i höjden tack vare populära webb-tvsändningar och tillgången till videomaterial på webbplatser som exempelvis YouTube. Transportnäten behöver uppgraderas och bli ännu mer kostnads effektiva. Lösningen för nätoperatörerna stavas Nimbra. nätverk för Kabel-TV och IPTV Transportnäten för kabel-tv och IPTV-tjänster används (huvud sakligen) för leverans av TV och video via bredband till hushållen. I det här segmentet riktar Net Insight in sig på telekomoperatörer och deras transport av video till och från hushållen, samt implementeringen av enhoppsnät i stadsnät/aggregeringsnät. Kabel-TV-operatörer är dock en stor potentiell målgrupp. Telekomoperatörer världen över är föremål för hård och stadigt växande konkurrens från en rad branscher, från kabel-tv-bolag till mobiltelefonoperatörer och medie bolag. Övergången från fast till mobil telefoni har pressat ned samtalskostnaden för fast telefoni. För att kompensera för de minskade intäkterna börjar nu allt fler operatörer se över sitt tjänsteutbud och komplettera det med högkvalitativa TV- och videotjänster som abonnenterna är villiga att betala för. Avsikten är att öka intäkterna och kundlojaliteten, locka nya abonnenter med attraktivare tjänsteutbud och samtidigt minska risken att förlora existerande kunder. Kabelbolag satsar på digitalt och erbjuder Triple Play Konkurrensen om bredbandsabonnenterna är det som driver IPTV- och kabel-tv-marknaderna. Många kabel-tvoperatörer har redan gått över till digital-tv och erbjuder nu Internettjänster med hög hastighet och telefoni via IP (VoIP). De utgör därmed direkta konkurrenter till de etablerade telekomoperatörerna, som därigenom utsätts för konkurrens på sin traditionella hemmaplan. IPTV sänker distributionskostnaderna IPTV grundar sig på ett standardprotokoll vilket innebär sänkta distributionskostnader och gör det ekonomiskt möjligt att distribuera nischprogram som bidrar till mångfalden i utbudet. Med introduktionen av TV och video i dagens bredbandsnät, inte minst genom övergången till HDTV, börjar nu denna trafik att snabbt dominera. Med ett växande antal stora telekomoperatörer bland kunderna har Net Insight ett gynnsamt läge och kan dra nytta av operatörernas nya strategi och ambitiösa expansionsplaner. Även om kabel-tv/iptv fortfarande är Net Insights minsta segment har bolaget tagit hem flera viktiga affärer under 2008, med bland annat en stor telekomoperatör i USA och Cablenet, en leverantör av telekomtjänster i Cypern som erbjuder Triple Play-tjänster över hela ön. Cable net beslutade sig för att uppgradera sitt nationella stamnät med Nimbraplattformen och nätet kan nu transportera data och telefoni med hög hastighet mellan huvudpunkterna i fyra olika orter. Telekomoperatörer är inte de enda som möts av utmaningar på den här marknaden. Kabel-TV-operatörerna måste ständigt uppgradera sina nät för att kunna erbjuda telefoni och ökad bredbandskapacitet i tillägg till sitt TV-utbud. Men det är framför allt övergången till HDTV och möjligheten till nya interaktiva tjänster som beställvideo och hårddiskinspelare som driver på utvecklingen. Inspelningstjänsterna består av videoströmmar som skickas till en enskild abonnent i enkelsändningsläge (unicast), i stället för att en gemensam ström skickas till alla abonnenter, vilket kallas för multisändning (multicast). Hög kvalitet från början till slut Centralisering av medieinnehållet är en annan viktig trend som ställer nya krav på infrastrukturen. En konsekvent hög kvalitet måste garanteras hela vägen från medieleverantören till slutanvändaren i hemmen. Transporten av videotrafik måste också vara mycket effektiv för att utnyttja bandbredden maximalt och nätet måste vara skalbart. Det är precis vad Nimbra-plattformen är byggd för att klara, vilket ger en kostnadseffektiv lösning för hantering av den växande videotrafiken i publika nät. Net Insights lösning sitter i transportnätet och utgör kopplingen mellan innehållsleverantörernas distributionsnät och de accessnät som hushållen kopplar upp sig emot. Net Insights lösning är även oberoende av vilken accesslösning som används den sista biten ut till slutkunden, vare sig det är telebolagens traditionella kopparledningar, kabel-tv-nätet eller en helt fiberbaserad access infrastruktur, eftersom de flesta av dessa har Ethernetbaserade gränssnitt. Nimbra-plattformen kan även användas för att digitalisera existerande kabel-tv-nät samtidigt som operatören kan introducera nya interaktiva tjänster i en befintlig lösning och konsolidera alla tjänster i ett enda nät. Net Insight årsredovisning

14 MediaXstream KPN Broadcast Services Chongqing Broadcasting Group Station Nimbra-plattformen uppfyller alla våra krav när det gäller kapaciteten och garanterat förstklassig kvalitet. Med Net Insight kan vi leverera ett marknadsledande, helt digitalt nät som överträffar våra kunders växande behov och krav. NIMBRA HOS KUNDErna TV-bolag och nätoperatörer över hela världen, från Asien till Europa och Nordamerika, utnyttjar Nimbra-plattformens multitjänstkapacitet för att bli marknadsledande och lansera nya och intäktsgenererande tjänster. Kina blir digitalt Chongqing Broadcasting Group Station (CQBS), ett lokalt TV-bolag baserat i Chongqing i södra Kina, har valt Nimbraplattformen för sitt nya TV-distributionsnät. Det är ett strategiskt viktigt kontrakt med tanke på den förestående uppgraderingen av TV-näten i folkrepubliken Kina. De flesta provinser i Kina sänder fortfarande analog TV, men i takt med digitalboxens utbredning förväntas övergången till digitala TV-sändningar öka i stor skala inom de närmaste två till tre åren. Utöver television kommer CQBS att använda det nya nätet för interna datatjänster och kontribution av ljudtjänster mellan lokala studior och den centrala produktionsanläggningen. Net Insights kinesiska samarbetspartner New Digital Technologies Group (NDT), en känd leverantör av systemlösningar i TV- och telekomindustrin, medverkade till affären genom sin bearbetning av kunden under nästan två års tid. Vi har under en tid arbetat aktivt för att rekommendera Net Insights lösning till CQTV. Kunden kom fram till att Net Insights Nimbra-plattform är den effektivaste lösningen för ett distributions- och kontributionsnät för marksänd digital-tv som är både skalbart och framtidssäkrat, säger Wang Tong, vice VD för NDT. Med Net Insights avancerade teknik och fantastiska support i kombination med NDT:s engagemang, har vi implementerat en avancerad transportlösning. Ett annat skäl till att CQTV valde Nimbra var att lösningen innehåller inbyggda mediegränssnitt, till skillnad från de konkurrerande lösningarna som behöver kompletteras med flera separata konverteringsenheter. En annan faktor är Nimbras höga bandbreddsutnyttjande, som gör att operatören kan utöka antalet TV-kanaler per mikrovågslänk. De TV-operatörer som installerar marksänd digital-tv baserat på Nimbra-plattformen får inte bara ett digital-tv-nät, utan även en infrastruktur för multitjänsttransport som ger nya affärsmöjligheter. CQTV:s lösning består av en kombination av Net Insights växlar Nimbra 360 och Nimbra One, näthanteringssystemet Nimbra Vision och kraftfulla multicast-funktioner för effektiv TV-distribution, som sänds över mikrovågslänkar av typen STM-1. Chongqing är den största staden i provinsen Sichuan och ett ledande industricentrum i södra Kina med över 5 miljoner invånare i själva staden och över 20 miljoner i storstadsområdet. Nimbra uppfyller alla våra krav Den ledande holländska operatören KPN har byggt vad som förmodligen är världens effektivaste multitjänstnät baserat på Net Insights Nimbra-plattform. Nimbra valdes från början för att bygga ett landsomfattande nät för marksänd digital- TV och ett kontributionsnät för TV- och produktionsbolag. De positiva erfarenheterna från dessa båda nät ledde till att KPN Broadcast Services bestämde sig för att använda Nimbra-tekniken som utgångspunkt för sin utbyggnad av mediesändningar, enligt Jesse Robbers, marknadschef för TV och media på KPN Broadcast Services: Nimbra-plattformen uppfyllde alla våra krav när det gäller kapacitetsutbyggnad. Vi behövde garanterat förstklassig kvalitet för att uppfylla de extrema kraven på TV-sändningar 14 nimbra hos kunderna

15 i realtid i kombination med filöverföring och datatrafik till lägsta möjliga driftskostnad. Nimbra 600-serien blev den perfekta lösningen för KPN Broadcast Services expansion. Nimbra 680 hade den redundans som behövdes för kraftförsörjning, nodkontroll och växelmatriser, och kunde lätt hantera den kapacitet på dubbla 10 Gbit/s-länkar som krävdes i stamnätet. Nimbra 680 hanterar all långdistanstrafik från access- och aggre geringsnät baserade på accessenheterna Nimbra One och Nimbra 300-serien. Högkapacitetsnätet var i drift i slutet av 2007 och KPN Broad cast Services var redo att expandera verksamheten inom områden som mobil-tv, digital radio och sport i form av okomprimerade kontributionssändningar från 38 fotbollsarenor där matcher spelas i Nederländernas två högsta divisioner. Från och med 2008 stödjer nätet en rad applikationer, däribland distribution av multiplexkanaler från head-end till sändare över hela Nederländerna för den holländska marksända digital-tv-tjänsten (DVB-T/Digitenne). Nätet hanterar dessutom multicast av DVB-H-signaler för en mobil-tv-applikation, som är en av de första kommersiella mobil-tv-tjänsterna i Europa med landsomfattande täckning. KPN Broadcast Services har utvecklats till en av Net Insights viktigaste kunder. Operatören utnyttjar nu det mesta av kapaciteten för multitjänsttransport på Nimbra-plattformen till diverse applikationer, och använder sig av olika affärs modeller på olika marknader (Europa och globalt). HD i realtid i Nordamerika Leverantören av medietjänster, MediaXstream som grundades 2008, erbjuder överföring med hög kapacitet av okomprimerade och komprimerade HD- och SD-videotjänster, data och tal till professionella mediebolag i Nordamerika. Dess lösningar är utformade för producenter, TV-bolag och distributörer av innehåll som skapar, hanterar och distribuerar originalmedia, i synnerhet HD-media. När MediaXstream skulle optimera sitt nät letade företaget efter en plattform som var flexibel nog att stödja en rad olika typer av video och som kunde kopplas till olika typer av transportvägar för distribution av innehållet, exempelvis video trafik för multicast. Valet föll på Nimbra-platt formen som uppfyllde dessa mål och gjorde att företaget kunde lansera sitt nya nät på rekordtid och ta det i drift på över 17 marknader på mindre än tre månader. MediaXstream fick snabbt tillräcklig marknadstäckning för att hantera sändningar för rättighetsinnehavarna till Major League Baseball för 2008 års säsong. Bland övriga tillämpningar finns nyheter och underhållning, samt filöverföring för filmindustrin. Filmbolagen har hittills ofta förlitat sig på att skicka videokassetter med digitalt innehåll mellan produktionsanläggningar och inspelningsplatser. I MediaXstreams nät kan filöverföringen göras med hög hastighet och bibehållen kvalitet. Med Net Insight kan vi leverera ett marknadsledande, helt digitalt nät som överträffar våra kunders växande behov och krav, säger Wayne Price, teknisk chef för MediaXstream. Det nya nätet garanterar kvalitet i toppklass för exempelvis livesändningar från basketmatcher och baseballmatcher i högsta serien och NHL-matcher i hockey. Nimbra tillhandahåller också överlägset bandbreddsutnyttjande till lägre kostnad än konkurrerande lösningar. Net Insights växlar är mycket billigare än Ciscos routrar och utnyttjar bandbredden bättre, säger Del Bothof, media- Xstreams VD. Slutkunderna kan sköta nätunderhåll och filöverföring i sina egna lokaler med hjälp av särskild programvara som är kopplad till MediaXstreams driftcenter. Det Nimbra-baserade nätet ger slutanvändarna flexibilitet att endast betala för den bandbredd som krävs för varje enskild överföring. MediaXstreams centrala ställning på USA:s marknad för TV, media och underhållning är, tillsammans med företagets optimerade nät, en mycket bra referens för Net Insight i Nordamerika. Som leverantör av överföringstjänster både lokalt och på långdistans för de största namnen i mediebranschen, är vi på MediaXstream mycket noga med vilken teknik vi använder i vårt nät, påpekar Price. Net Insight årsredovisning

16 Controlware Digital Video enterprises Century Sage Scientific System Det finns flera skäl till att vi är stolta att marknadsföra Nimbra. Ett av dem är att det är en perfekt plattform för övergången mellan traditionella medialösningar och en IP-miljö. Utan de funktioner som Net Insight integrerar i vår lösning, skulle det vara svårt att uppnå telekonferenser med 3D-känsla. SAMARBETSPARTNER GER STÖRRE MARKNADSTÄCKNING OCH SKAPAR MERVÄRDE Net Insight samarbetar med affärspartner som har utomordentliga kunskaper om den lokala marknaden, vilket ger kunderbjudandet ett betydande mervärde. Det globala nätverket av affärspartner är ett effektivt sätt att utöka marknadstäckningen till nya kunder och länder. Världens största TV-marknad Det kända kinesiska systemintegreringsföretaget CSS (Century Sage Scientific Systems) har varit en samarbetspartner till Net Insight sedan företagets bildades år CSS har stor kompetens inom systemintegrering och besitter även de kunskaper och erfarenheter som krävs för att utveckla kompletta nätlösningar till sina kunder. För Net Insights del bidrar CSS med gedigna kunskaper om marknaden i Kina. Som en partner med nära kontakt med de största nätoperatörerna och TV-bolagen, marknadsför CSS aktivt Net Insights produktportfölj i Kina. Samarbetet har redan bidragit till flera viktiga kontrakt för Net Insight i landet. Ett stort kinesiskt TV-bolag har valt Nimbra som plattform för ett internationellt medienät, och ett regionalt TV-bolag har valt Nimbra för dess kontributionsnät. En annan provinsiell kund gjorde en beställning på ett distributionsnät för DMB-T (Digital Multimedia Broadcast Terrestrial). Med huvudkontor i Peking och filialer i Shanghai, Guangzhou och Hongkong är företaget en av Net Insights viktigaste partner i Kina, världens största TV-marknad. Nimbra är en perfekt plattform för övergången mellan tradtionella medialösningar och IP. Det tyska systemintegreringsföretaget och distributören Controlware bidrar till nöjda kunder på den stora och viktiga tyska marknaden genom sina utmärkta kunskaper om Nimbraplattformen och genom att erbjuda bra och engagerad lokal support samt service dygnet runt på Net Insights produkter. Controlware har över 580 anställda över hela världen och goda kontakter med telekomoperatörer och mediebolag. Controlware har varit Net Insights samarbetspartner sedan 2003 och erhöll Net Insights utmärkelse Special Award år Företaget har medverkat till flera viktiga kontrakt med kunder såsom WDR (Westdeutscher Rundfunk), HR (Hessischer Rundfunk), ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) och ARD, en gemensam organisation för Tysklands regionala allmännyttiga TV-bolag. Controlware är leverantörsoberoende och provar även andra plattformar utöver Nimbra, men presenterar gärna Nimbras unika fördelar för nätoperatörer och slutanvändare. Det finns flera skäl till att vi är stolta över att marknadsföra Nimbra. Ett av dem är att det är en perfekt plattform för övergången mellan traditionella medialösningar och en IPmiljö, säger Bernd Schwefing, COO på Controlware. Hologramliknande videokonferenser Det nya samarbetet med den amerikanska leverantören av video konferenser, DVE (Digital Video Enterprises), ger Net Insight möjlighet att ta del av den enorma företagsmarknaden. DVE riktar in sig på den exklusiva delen av marknaden för telefon konferenser genom att erbjuda Telepresence där deltagandet upplevs i en helt ny dimension med hjälp av hologramliknande video av HD-kvalitet. Traditionella telefonkonferenser blev aldrig någon stor succé, trots de uppenbara fördelarna med färre resor och ingen påverkan på miljön, delvis på grund av att skakiga bilder på videoskärmar stora som post-it-lappar inte sågs som ett alternativ till personliga möten. Eftersom Telepresenceapplikationer kräver en underliggande realtidsarkitektur, där minimal fördröjning är väsentlig för resultatet, är Nimbra-baserade nät perfekta för ändamålet. Faktum är att få andra nätlösningar klarar av att leverera dubbelriktad HD-videotrafik med hundraprocentig kvalitet på tjänsten. Utan de funktioner som Net Insight integrerar i vår lösning, skulle det vara svårt att uppnå telekonferenser med 3Dkänsla, säger Steve McNelley, en av grundarna och VD på DVE. Videokvaliteten har gjort stora framsteg. När videon nu skickas till våra podier utan störningar eller fördröjningar har vi överträffat de förväntningar som fanns på möjligheterna med och applikationerna för Telepresence. Applikationer som Telepresence har potential att bredda marknaden för Net Insights utrustning långt bortom segmentet för TV- och medienät, till hela den stora företagsmarknaden. 16 Samarbetspartner

17 ETH NIMBRA KANALISERAR FIBERKAPACITETEN, VILKET SKAPAR ETT VIRTUELLT NÄTVERK INUTI NÄTET IP är ett allmänt gränssnitt för att snabbt tillhanda hålla nya tjänster och kostnadseffektiv transport, men låt oss tala klarspråk IP var inte från början utvecklat för överföring av video. Digital Video Live Events Broadcast TV N Det är däremot Nimbra och Studio det är fullständigt ET VIDEO NIMBRA FIBER NW Production W Satelite Up-link kompatibelt med DATA IP med den förbättrade OR transportkvalitet som krävs för medietjänster. IPTV/CAT V VOICE K Content Providers TV VIDEO DATA TA L LJUD IP Tjänsteklasser TRANSMISSIONS- LÄNKAR 34 Mb 45 Mb 155 Mb 622 Mb 1 Gb 2,5 Gb 10 Gb = = = NÄSTA GENERATIONS TRANS- PORTLÖSNING FÖR IP-MEDIA Den ökande mängden video av hög kvalitet och annan kapacitetskrävande trafik i publika nät utgör en avsevärd utmaning för nätoperatörer på väg mot en all-ip-miljö. När 90 procent av trafiken i ett nät består av video, kan risken för till synes oändlig buffring och därmed sammanhängande paketförluster växa bortom vad som är acceptabelt för slutanvändarna. Alternativet för nätoperatören är kostsam överdimensionering och resurskrävande trafikplanering, vilket även innebär en lösning som inte är skalbar. Under sådana omständigheter är Net Insights Nimbra-plattform den perfekta länken som erbjuder nätoperatörerna lägre kostnader, enklare hantering och garanterad kvalitet på tjänsterna. Nimbra är helt enkelt nästa generations lösning för transport av IP-video och medietjänster. Övergången till en miljö centrerad kring IP kommer att fortsätta och Nimbra är den perfekta plattformen för det i miljöer med TV- och IP-media. IP är ett allmänt gränssnitt för att snabbt tillhandahålla nya tjänster och kostnadseffektiv transport, men låt oss tala klarspråk IP var inte från början utvecklat för överföring av video. Det är däremot Nimbra och samverkar fullt ut med IP samt erbjuder den förbättrade transportkvalitet som krävs för medietjänster. Innovation skapar viktiga fördelar Nimbra tillhandahåller växlar med industrins lägsta kostnad per bit, oöverträffat bandbreddsutnyttjande och garanterad kvalitet på tjänsterna. Vad är hemligheten? En kombinerad transport- och växelteknik som, enkelt uttryckt, bygger på kanalisering av fiberns kapacitet. Nimbra kanaliserar automatiskt fiberkapaciteten ned till en granularitet på 512 kbit/s i nätet, vilket i själva verket skapar ett virtuellt nätverk inuti nätet. Kanaliseringen, eller den dynamiska tilldelningen, görs enligt kundens önskemål och vad som behövs för den aktuella filtypen. När kapaciteten har tilldelats och innehållet skickas, garanteras en leverans med hundraprocentig kvalitet. Den här dynamiska kanaliseringen gör att flera strömmar med olika krav kan skickas samtidigt, i båda riktningarna och utan risk för paketförluster, med en total nätutnyttjandegrad på nära 100 procent. Det är så lätt att sköta ett Nimbra-baserat nät att fullständiga nybörjare bara behöver några dagars utbildning för att klara det. Därefter behövs endast några få personer för att sköta det i hög grad automatiserade näthanteringssystemet Nimbra Vision och det styrsystem som är inbyggt i produkterna, även när det handlar om mycket avancerade nättjänster. Studio Production Nimbra 340 NET INSIGHTS PRODUKTPORTFÖLJ Net Insights produktportfölj är en komplett serie multitjänstväxlar för medie- och TV-nät och består av ett flertal nätverksväxlar och accessenheter. Nimbra-plattformen hanterar ett brett spann av tillämpningar för produktion, kontribution och distribution i stam- och stadsnät. Med ett flertal olika access- och transportmoduler kan Nimbraprodukterna skräddarsys efter den enskilda kundens krav och önskemål. Live Events Post production Nimbra 340 HD Nimbra 340 nimbra 600 serien Nimbra 600-serien består av växlarna Nimbra 680 och 688 med en kombination av hög kapacitet, lägsta transportkostnad per bit och garanterat hundraprocentig kvalitet på tjänsterna. DTT Nimbra Production 688 är den kraftfullaste DVB-T / ATSC / Mobile-TV växeln company DMB-T / ISDB-T DVB-H / MediaFLO med dubbelt så många access- och trunkportar som Nimbra 680. Nimbra 680 Nimbra 680 Nimbra Vision Network Operations Centre nimbra 300 serien Nimbra 340 och 340-HD är i huvudsak accessenheter Nimbra 360 Nimbra 360 för den professionella Nimbra 680 CORE Nimbra 680 METRO medieindustrin samt för digital-tv- och mobil-tv-marknaderna. Nimbra 340-HD har även ett inbyggt gränssnitt för transport av högupplöst video/ Nimbra 340 Nimbra 360 Nimbra 360 Nimbra 680 Nimbra 340 Nimbra 1 HDTV. Nimbra 360 är en nätväxel med samma egenskaper som Nimbra 340, men med ytterligare fyra inbyggda SONET/ SDH-portar. Växeln är utrustad med den nya funktionen Time Transer och passar särskilt bra i de nya marknät för digital-tv Content Enterprice Satelite Enterprice IPTV/CATV Provider/ och mobil-tv-nät video som håller Up-link på att byggas video runt om i världen. play-out conference conference nimbra ONE Modulär högkapacitetsväxel med utrymme för en mängd olika access- och trunkgränssnitt. Nimbra Ones effektiva resurshantering av bandbredden säkerställer maximal tjänstekvalitet, vilket uppfyller de höga kraven från TV- och produktionsbolag, distributörer av marksänd digital-tv samt kabel-tv-operatörer. NIMBRA VISION Nimbra Vision är ett komplett verktyg för drift och underhåll av ett Nimbra-nät och ger operatören full översikt och kontroll över aktiviteterna i nätverket. Net Insight årsredovisning

18 I Nimbra-plattformen kombineras optisk teknik för nättransport med Ethernet, multitjänstfunktion och ett automatiserat kontrollplan. Resultatet är en robust plattform för utökade tjänsteerbjudanden till lägre investerings- och driftskostnader, eftersom operatörer och användare kan hantera allt från medietjänster till Ethernet-tjänster med en och samma plattform. PATENT SKYDDAR INNOVATIONER Ett högt innovationsinnehåll har gjort att Net Insights produkter och lösningar innehåller den allra senaste tekniken. Detta teknologiska försprång skyddas av patent som förhindrar att tekniken plagieras och skyddar kunnandet. Hittills har 28 patentfamiljer registrerats i ett eller flera länder. Under 2008 registrerades en ny patentansökan och en av ansökningarna registrerades som patent, vilket gjorde att företaget nu har 26 registrerade patent. UNIK TIME TRANSFER-FUNKTION De flesta nät för marksänd digital-tv och mobil-tv är SFN där sändar stationerna måste synkroniseras för att sända sina signaler exakt samtidigt och undvika störningar från närliggande antenner. Nimbraplattformen har den unika funktionen Time Transfer, som möjliggör mycket exakt distribution i realtid över det befintliga nätet och därigenom eliminerar behovet av kostsamma och potentiellt sårbara GPSmottagare i nätet. NIMBRA OCH ETHERNET/IP/MPLS Nimbra-plattformens unika egenskaper och omfattande Ethernet-funktioner bidrar till den utmärkta kvaliteten på IP-trafiken. Net Insight kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på att utveckla IP/Ethernetfunktioner som gör att kunderna får unika fördelar, vilket gör att de kan använda både optiska transportnät och IP/MPLS-nät för effektiv transport av video och media. TEKNISK PLATTFORM, PRODUKTER OCH UTVECKLING Nimbra lämpar sig lika väl för avancerad videoproduktion och medienät som kräver hundraprocentig kvalitet vid transport av okomprimerade video- och HDTVströmmar, som för distribution av hundratals ASI- eller IP MPEG-strömmar för IPTV, kabel-tv, marksänd digital- TV eller mobil-tv. Produkterna har äkta mediecentrerade multitjänstfunktioner med inbyggda gränssnitt för data, telefoni och video, som exempelvis Gigabit Ethernet, 10/100 Ethernet, E1/T1, E3/ DS3, STM-N/OC-N, DVB-ASI, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI och AES/EBU. Alla tjänster kan multicastas för effektiv distribution över valfri nättopologi. Net Insight erbjuder en kraftfull lösning till operatörer som vill implementera multitjänstnät, sänka driftskostnaderna och skapa nya affärsmöjligheter. Några av de nyckelegenskaper som gör Nimbra unikt är: GARANTERAD KVALITET PÅ TJÄNSTERNA Nimbra-plattformen erbjuder dynamisk resursallokering genom att transportera olika typer av trafik i skyddade och logiska kanaler, vilket skapar ett virtuellt och dynamiskt nätverk inuti ett nät. Det leder till att viktiga realtidstjänster som HD-video och -ljud transporteras utan några paketförluster och utan någon förvrängning och hundraprocentig kvalitet garanteras för alla typer av tjänster. MAXIMALT KAPACITETSUTNYTTJANDE Inkapslingen, eller kanaliseringen, av trafiken i Nimbra möjliggör maximalt resursutnyttjande genom att reservera bandbredd för kanalen med minsta tänkbara overhead. Detta är en optimal resursallokering som garanterar tjänstekvaliteten även vid en nätverksbelastning på 95 procent eller mer. Varje kanal kan sättas upp och konfigureras med en granularitet på en halv Mbit/s och kan vara symmetrisk eller asymmetrisk allt efter behov. Alla Nimbra-växlar, från de minsta accessenheterna till noder med högst kapacitet, har maximal granularitet och valfri kombination av anslutningar för unicast och multicast. 18 teknisk Plattform, Produkter och utveckling

19 PRODUCTION & CONTRIBUTION DISTRIBUTION Distribution Studio production Post production Production company DTT DVB-T / ATSC / Mobile-TV DMB-T / ISDB-T DVB-H / MediaFLO Live events Nimbra Vision Network Operations Centre 340 HD CORE 688 METRO One Content provider/ play-out Enterprise video conference Satellite up-link Enterprise video conference IPTV/CATV Nimbra DYNAMISK UPPSÄTTNING AV TJÄNSTER Med hjälp av ett signaleringsprotokoll kan kanalerna automatiskt finna sin väg genom nätet. När nätet byggs ut identifieras nya noder automatiskt och det dynamiska routingprotokollet tar hänsyn till nya vägar genom nätet. Det gör att det är enkelt att lägga upp tjänster och att de kan dirigeras om automatiskt om det skulle bli något fel i nätet. MULTIcast FÖR EFFEKTIVARE DISTRIBUTION Med stöd för multicast av alla typer av tjänster kan Nimbraplattformen effektivt distribuera TV, radio och video i ett nät. Multicast av Ethernet-trafik innebär att hundratals IPTV-kanaler kan sändas utan att störa övrig trafik på samma länk. FLEXIBEL TOPOLOGI ÖVER VALFRIA TRANSMISSIONSLÄNKAR Nimbra-nätet kan byggas i ring-, stjärna-, punkt-till-punkteller mesh-struktur. Det förenklar nätplaneringen och gör det möjligt att snabbt bygga ut nätet vid behov. NIMBRA MAXIMERAR UTNYTTJANDET AV KUNDERNAS NÄT Net Insights kunder tillhör mediemarknadens mest krävande aktörer vilka ställer mycket höga krav på transport av högkvalitativt videomaterial. Net Insights Nimbra-plattform ger kunderna en av de mest framtidsorienterade och kostnadseffektiva nätlösningar som finns i dag, vilket möjliggör ökade intäkter och sänkta kostnader. Ökade intäkter tack vare att nya tjänster kan lanseras i samma nät som redan används för telefoni och datakommunikation och sänkta kostnader för drift och underhåll när en och samma plattform hanterar samtliga tjänster. Det höga bandbreddsutnyttjandet innebär kostnadseffektiv drift och den garanterade tjänstekvaliteten betyder säkra intäkter för kunden utan att det behövs någon onödig överkapacitet. UTVECKLING Forskningen och utvecklingen är inriktad på utveckling av internationellt konkurrenskraftiga och marknadsledande produkter för bestämda marknadssegment. Nyligen lanserade produkter och funktioner har bidragit till att stärka konkurrenskraften för Nimbra. Ett exempel är den unika funktionen Time Transfer, som möjliggör tidssynkronisering utan GPS i Nimbra-baserade nät, och som lanserades på marknaden under Time Transfer är ett unikt försäljningsargument till nätoperatörer. Funktionen har också bidragit till att Net Insights kompetens nu sträcker sig bortom stamnätsfunktioner till övergripande säkerhetsaspekter i nätet. I takt med att övergången mot en all-ip-miljö fortsätter, fortsätter Net Insight att utveckla funktionerna i Nimbra så att IP-trafiken kan hanteras integrerat på en konvergerad plattform. Ett exempel är vår IP-trunklösning. Produktportföljen med Nimbra-produkter har i år utökats med fler access- och transportfunktioner. Under året lanserade Net Insight två nya accessmoduler till Nimbra 600-serien, vilket utökade gränssnittsstödet till att omfatta ASI och Gigabit Ethernet-transport. De nya modulerna ger ytterligare flexibilitet att transportera både video och data med Nimbra 680. I juni lanserade Net Insight en ny åttaportars videoaccessmodul på 3 Gbit/s till Nimbra 600-seriens multitjänstväxlar som gör det möjligt att transportera okomprimerad 1080p- HD-video i studio- och kontributionsnät med garanterat hundraprocentig kvalitet. Den nya modulen kan även leverera en valfri mix av videotjänster såsom 1080p, 1080i, 720p, och SD från en enda Nimbra-växel, vilket ökar kundernas flexibilitet. Till skillnad från andra lösningar som endast har punkt-till-punkt-distribution av 1080p, klarar den nya videoaccessmodulen routing och multicast av 3 Gbit/s SDI-tjänster i vilken nättopologi som helst. Under det tredje kvartalet introducerades multitjänst växeln Nimbra 688 för generell distribution. Syftet med Nimbra 688, som bygger på Nimbra 600-serien, är att uppfylla de högsta kraven på kapacitet och tillgänglighet som finns på de professionella medie-, telekom- och kabel-tv-/iptv-näten. Nimbra 688 fördubblar trafikkapaciteten för komprimerade och okomprimerade live sändningar av HD-video, genom att tillhandahålla dubbelt så många access- och trunkportar som Nimbra 680. Net Insight årsredovisning

20 Medarbetare i siffror Antal anställda i genomsnitt Antal kvinnor, % Personalomsättning, % 6,6 7,57 11 Sjukfrånvaro (se även not 7), % Kostnad/anställd för kompetensutveckling, SEK Förädlingsvärde/anställd:* TSEK 1,9 3,0 2, *Definition: rörelseresultat plus löne- och lönebikostnader i förhållande till antalet anställda i genomsnitt. kvinnor/män område medarbetare GENOMSNITTLIG anst tidanställningstid ålder l >5 år, 46 % l 3 4 år, 18 % l <2 år, 36 % Net Insight är ett teknikdrivet företag som erbjuder unika nätlösningar baserade på många års forskning utbildning och utveckling. Företagets framgångar bygger på medarbetarnas kunnande, kreativitet och engagemang. Vid årets slut hade Net Insight 108 anställda, varav sex i dotterbolaget Net Insight Inc. i USA, fyra på försäljningskontoret i Singapore, en i Ryssland och en i Storbritannien. or/män ANSTÄLLDA PER OMRÅDE område l Forskning och utveckling, 46 % l Affärsutveckling och försäljning, 39 % kvinnor/män l Administration och logistik, 15 % område Kompetens Ett innovationsbaserat, högteknologiskt företag som Net Insight känne tecknas av personalens höga utbildningsnivå. Över 80 procent av de anställda har universitetsutbildning. Net Insights unika lösningar trotsar många etablerade sanningar i branschen och företaget behöver medarbetare med kunskaper på hög teknisk nivå, för att utveckla lösningar som ger mervärde för kunderna. än ålder anst tid ÅLDERSFÖRDELNING ålder l år, 18 % l år, 55 % område l >45 år, 27 % utbildning utbildning Engagemang och erkännande Nästan hälften av de anställda har arbetat hos Net Insight längre än fem år och av dem har flera arbetat för företaget sedan det bildades år Det är ett högt tal för ett företag i den snabbt föränderliga teknologisektorn och det ger företaget god kontinuitet. Känslan av lojalitet gentemot företaget är i allmänhet mycket stor. Medarbetarundersökningar visar att en viktig orsak till att man trivs är möjligheten till personlig och yrkesmässig utveckling, som följer av att arbeta för ett tekniskt inriktat företag med ett unikt och högkvalitativt erbjudande. Målen och strategierna bryts ner på individnivå för att bli tydliga och mätbara. För att belöna personliga insatser och initiativ tillämpar Net Insight ett system där de anställda får bonus i relation till företagets mål med avseende på tillväxt och lönsamhet. ålder UTBILDNINGSNIVÅ utbildning l Gymnasieutbildning, 18 % l Universitetsutbildning, 82 % Hälsa och trivsel Medarbetarnas hälsa och trivsel är ett prioriterat område. Net Insight ska erbjuda en attraktiv arbetsplats där arbetet upplevs som givande och utvecklande. Företaget uppmuntrar friskvård och ett årligt bidrag ges till de anställda för att användas till tränings- och friskvårdsaktiviteter. Sjukfrånvaron är låg, 1,9 procent (3,0). Inga arbetsrelaterade incidenter rapporterades under året. 20 Net Medarbetare Insight årsredovisning 2008

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

Innehåll. Kort om Net Insight. 2 Net INsIght

Innehåll. Kort om Net Insight. 2 Net INsIght Årsredovisning 2009 Kort om Net Insight Net Insights produkter erbjuder transport av videointensiva tjänster i kundernas nät utan kvalitetsförluster. Med ett optimalt utnyttjande av nätverkets kapacitet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnetkoncernens omsättning uppgick till 3,8 (5,0). Rörelseresultatet var -3,5 (-2,1). Periodens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Delårsrapport 1 april - 30 juni 2006 Kommentarer till verksamheten. Finansiell information januari-juni. Nettoomsättningen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Net Insight har sålt stadsnätsväxlar till Vasa Läns Telefon.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Bolaget kapitaliseras med 42 MSEK Partneravtal i Danmark och Norge Operatörsavtal tecknas med Teracom Nettoomsättningen för året uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2017-01-01 till 2017-09-30 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer