GreenStar Harvest Doc -system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GreenStar Harvest Doc -system"

Transkript

1 reenstar Harvest oc -system INSTRUKTIONSOK reenstar Harvest oc-system OMP Utgåva K (SWISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US

2 Inledning örord Välkommen till reenstar Harvest oc-systemet från John eere etta system utgör ett fullständigt precisionspaket för jordbruk et är avsett att insamla information om avkastning och tillhörande data LÄS INOM NN INSTRUKTIONSOK noggrant och lär dig hantera och underhålla systemet på rätt sätt elaktig hantering eller service kan leda till person- eller maskinskador enna handbok och varningsskyltarna på maskinen kan också finnas på andra språk (ta kontakt med John eereåterförsäljaren ang beställning) NN INSTRUKTIONSOK ÖR NSS som en permanent del av systemet och ska medfölja systemet när det säljs LL MÅTT i denna instruktionsbok är angivna i både metriska och engelska enheter nvänd endast rätta reservdelar och fästelement och använd passande verktyg eteckningarna HÖR och VÄNSTR gäller i maskinens körriktning NTKN PROUKTINTIIRINSNUMRN på därför avsedd plats i avsnittet Specifikationer eller Identifikationsnummer Skriv noggrant ner alla siffrorna, de kan vara till hjälp att spåra utrustningen om den skulle bli stulen Återförsäljaren behöver också dessa nummer vid beställningen av reservdelar örvara dessa nummer på ett säkert ställe borta från maskinen RNTIN utgör en del av John eeres understödsprogram för kunder som använder och underhåller sina maskiner i enlighet med denna handbok arantivillkoren förklaras på det garanticertifikat som du bör ha fått från återförsäljaren en garanterar att John eere backar upp sina produkter när felaktigheter upptäcks inom garantiperioden Under en del förhållanden erbjuder John eere också förbättringar på platsen, ofta kostnadsfritt, även om garantin har utgått Om utrustningen missbrukas, eller modifieras för att ändra dess prestanda utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och förbättringar på platsen kan förnekas OUO, OT / Kontroll före leverans öljande kontroller, justeringar och service utfördes innan maskinen levererades: När ett Harvest oc-system installeras är det möjligt att Monitorns funktioner () har kontrollerats och är processorn är laddad med en Yield Mapping-programvara OK (kartläggning av avkastning) Vi hänvisar till avsnittet Inställning och programmering av Harvest -oc ang omprogrammeringen Harvest oc-systemet ställdes in på engelska på ör att Harvest oc-systemet ska kunna användas, fabriken Programmera först in önskat språk för varje måste Starire-mottagaren först aktiveras Se komponent (se Inställning och laddning av språk ) installationsanvisningarna som medföljer mottagaren När väl språket för varje komponent har laddats, ska lla funktioner och säkerhetsföreskrifter som gäller språket för hela systemet ändras (se Harvest oc-systemet har förklarats för föraren systeminställningar ) Återförsäljarens/serviceteknikerns underskrift: atum: OUO, NOV / PN=

3 Innehåll Sida Sida Säkerhetsföreskrifter - Komponenter Monitor - Processor - Mottagare - P-datakort och minneskort - Vattenhaltsgivare - ivare för flödesmängd - Persondatorns programvara - Harvest Monitor örjan - efiniering av skärbord - Kalibrering - Kompenseringsrutin för lågt flöde alternativ - Manuell justering av kalibreringsfaktor - Inställning av vattenhaltskorrektion - Inställning av vattenhaltslarm - Val of inspelning - Inställning av avkastnings-/arealenheter - Harvest oc, llmän information HRVST O P - unktionsteori - örjan - -skärm - efiniering av specialnamn (kundens namn) - -skärm- Specialnamn (kundens namn) -skärm- Standard/vidare teckeninställning - efiniering av arbeten - Underhåll och service efiniering av skärbordets bredd och ivare för flödesmängd - förskjutning - Vattenhaltsgivare - Inställning av en ny gräns- HRVST O P - Monitor och tangentbord örjan - llmän information - efiniering av väderleksförhållanden - Kontrastknapp - efiniering av fältförhållanden - Läs detta först - ild på definitioner - P - efinition av laster - Inställning av bakgrundsbelysning - efiniering av poster som inte visas - Ändring av monitoradress - Inställning av sidans layout - Harvest oc, Systeminställningar - lödesdiagram - Inställning av koden för land - lternativ - Inställning av språk- Harvest oc, Harvest oc, inställning och programmering lödesdiagram - Omprogrammering från Yield Mapping - nvändning av Harvest oc-system Omprogrammering från ield oc/parallel Harvest oc-skärm- Tracking - utomatisk laddning av programvara - Harvest Monitor, iagnostik - hecklista ÖR säsongen hecklista före säsongen - orts på nästa sida lla informationer, illustrationer och specifikationer i denna bok är grundade på det senast tillgängliga materialet vid tiden för publiceringen Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

4 Innehåll Sida Vattenhaltsgivare Page - Page - Page - ivare för flödesmängd - Nät för skördetröskan - elsökning Varningsskärmar - Lista på Harvest oc diagnosfelkoder - Tröskans vattenhaltsgivare - Lista på felkoder för monitorn - Monitor - Processor - Mottagare - ilder på felsökningsskärmar - Skärmar - Mottagare Mottagare - PS P - PS P - PS P - PS P - PS P Satellitspårning - Varningsskärmar - Laddning av språk Koder för land - Språk - Inställning och laddning av ett språk- Specifikationer för Harvest Monitor Standard vattenhalts- och täthetstabell - Standardvikter - Specifikationer Åtdragningsmoment metriska skruvförband - Åtdragningsmoment tumförband - örvara bevis på äganderätt- Se till att maskinerna är säkert förvarade - örsäkran om överensstämmelse - Säkerhetsanmärkning som gäller senare installation av elektriska och elektroniska apparater och/eller komponenter - ii PN=

5 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsinformation etta är varningssymbolen en finns både på maskinen och i denna handbok och varnar för risken för personskador Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna T UN OUO, MY / Signalord tt varningsord R eller VRNIN används tillsammans med varningssymbolen R anger de allvarligaste farorna Skyltarna (R) sitter i närheten av särskilda faror llmänna försiktighetsregler upptas på VRNINSskyltarna VRNIN används också till att uppmärksamma säkerhetsföreskrifterna i denna handbok TS SP OUO, MY / ölj säkerhetsföreskrifterna Var noga med att läsa alla säkerhetsföreskrifter i handboken och på maskinens varningsskyltar Håll varningsskyltarna i gott skick rsätt skyltar som fattas eller är skadade Se till att nya komponenter och reservdelar är utrustade med gällande varningsskyltar Utbytesskyltar kan erhållas från en John eereåterförsäljare Ta reda på rätt sätt att använda maskinen och reglagen Låt inte någon använda maskinen utan undervisning TS UN U Håll maskinen i gott skick j auktoriserade modifieringar kan inverka negativt på funktionen och/eller säkerheten samt livslängden Om någon del av denna handbok är svår att förstå, kontakta John eere-återförsäljaren OUO, MY / - PN=

6 Säkerhetsföreskrifter Var förberedd i nödsituationer Var förberedd om något fattar eld Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga Ring och begär läkare, brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme TS UN U OUO, MR / Säkert underhåll örstå servicerutinen innan arbetet utförs Håll området rent och torrt Utför aldrig någon smörjning, service eller justering på maskinen medan den förflyttar sig Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar Koppla ur alla drev och aktivera reglagen för att lätta på trycket Sänk ner alla redskap till marken Stäng av motorn, ta ur nyckeln och ansätt parkeringsbromsen Låt maskinen svalna Palla på ett säkert sätt upp de delar som måste höjas upp för service Håll alla delar i gott skick och rätt installerade Laga ev skador omedelbart yt ut slitna eller trasiga delar vlägsna ev fett, olja eller skräp Koppla loss batteriets jordkabel (-) före justeringar av elsystemet eller svetsning på maskinen TS UN U OUO, MY / - PN=

7 Komponenter Monitor Monitorn sitter på den högra, främre hörnstolpen i hytten Monitorn ger föraren möjligheten att erhålla ögonblicklig systeminformation, medan han/hon använder maskinen H UN OUO, OT / Processor Processorn är fastsatt på baksidan av monitorn, som sitter på den högra hörnstolpen i hytten Processorn lagrar avkastningsdata och skriver in skördedata på Pdatakortet för överföring till en dator H UN OUO, OT / - PN=

8 Komponenter Mottagare Mottagaren sitter på framsidan av hytten en erhåller positions- och korrektionssignaler genom en enda mottagare och samordnar signalerna så att de kan användas av systemet P UN OT OUO, OT / P-datakort och minneskort VIKTIT! Uppdatera minneskortets programvara genom wwwstellarsupportcom före varje säsong Ladda ner och spara föregående års data från P-datakortet, rensa kortet med persondatorns programvara för att erhålla ytterligare minne ör att Harvest oc-systemet ska fungera ordentligt, ska inställningsdata från datorn laddas i P-datakortet och installeras i processorn (se datorns instruktionsbok ang rutinen för inställning av data) OS! P-datakortet och minneskortet kan sättas in i antingen den främre eller bakre skåran i processorn Minneskort P-datakort P UN JUL Minneskortet () sitter i processorn under avverkningen et lagrar programvaran för tillämpningen och produktnycklar som låser upp programvaran Minneskortet lagrar inte de data som spelas in från fältet såsom avkastning, vattenhalt, gård eller fält P-datakortet () sitter i processorn under avverkningen et utgör en förvaringsplats för alla data som kommer från systemet tt P-datakort på M lagrar ungefär skördetimmar och är lätt att ta med till kontoret för nerladdning av nya data Vi rekommenderar att data överförs varje kväll OUO, NOV / - PN=

9 Komponenter Vattenhaltsgivare Vattenhaltsgivaren sitter ovanpå spannmålshissen ivaren mäter konstant vattenhalten i en liten provsats med spannmål medan det förs genom spannmålshissen till spannmålsmagasinet P UN NOV OUO, OT / ivare för flödesmängd ivaren för flödesmängd sitter ovanpå spannmålshissen i spannmålstanken en avverkade spannmålen som kommer från spannmålshissen stöter emot en plåt ivaren för flödesmängd omvandlar spannmålskraften till en elektronisk impuls som motsvarar den våta avkastningen P UN NOV OUO, NOV / - PN=

10 Komponenter Persondatorns programvara Persondatorns programvara saluförs och levereras av John eere Preferred Partners atorns programvara utgörs av en Microsoft Windows -programvara baserad på,,, M och XP som ger föraren möjlighet att ställa in information om gård, fält, varietet och flaggor Programvaran låter dig ladda ner data som inhämtats under arbetet och överföra dessa data till persondatorn via P-datakortet När denna information laddats i datorn kan den ses, redigeras och analyseras et går också att skriva ut kartor och rapporter i färg med programvaran Läs programvarans bruksanvisning för mer detaljerad information Microsoft Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft ompany OUO, OT / - PN=

11 llmän information unktionsteori VIKTIT! När mottagaren sätter igång, befinner den sig i differentialläge S (enkel frekvens) et tar omkring till minuter innan mottagaren växlar till S-läget (dubbel frekvens) Positionen kan ändras något mellan de två lägena Om maskinen erhöll en dubbel frekvens när den stängdes av, inträffar inte fördröjningen på minuter, annat än om maskinen varit avstängd under längre tid än den som specificerades i TIMMR PÅ TR VSTÄNNINN VIKTIT! ör att Harvest oc-systemet ska fungera ordentligt, ska inställningsdata från datorn laddas i ett P-datakort och installeras i processorn (se datorns instruktionsbok ang rutinen för inställning av data) JOHN R No PS data P Torr avkastning Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) lags On: (bu/ac) LTMLTL Max Vattenhalt (%) Min LTMLTL Max ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P Harvest oc-systemet erbjuder föraren menystyrda kommandon som är lätta att använda essa kommandon låter föraren specialjustera systemet enligt hans/hennes specifikationer Harvest oc-systemet tillsammans med datorns programvara ger föraren möjlighet att insamla och analysera data från gård och fält Insamlade data understöder lantbruksdriften inom sådana områden som protokoll över grödan, rapporter och bokföring Systemet låter föraren insamla data om avverkningsarbeten LR P PR Harvest oc-systemet är organiserat så att kunden är nummer ett Varje kund kan ha flera gårdar, fält, uppgifter och arbeten Varje uppgift kan ha upp till sex arbeten OUO, NOV / - PN=

12 llmän information -skärm Skärm: P JOHN R P Tryck på: Sparning + OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske inte alla alternativ uppträder på den visade sidan Tryck på P-knappen för att få se de andra skärmarna essa skärmar låter föraren ändra arbetsinformationen När du trycker på -knappen, uppträder skärmen När duväljer en cell kan du ändra eller välja arbetsinformationen enna skärm låter dig se och ändra följande poster: Starire Receiver Harvest oc Minneskort Prestmonitor Systeminställn Tryck pa för att använda monitorn + SPÅRNIN, om minneskortet har programmerats (inhandlats) med spårning YIL MPPIN (kartläggning av avkastning), MINNSKORT, laddar ny programvara (se avsnittet Laddning av programvara ) STRIR (se avsnittet Mottagare ang inställningsrutinen) SYSTMINSTÄLLNIN, du kan välja land, språk, måttenheter (engelska eller metriska), datum, tid och nummerformat lla dessa inställningar kan ställas in som en grupp eller var för sig LR P P PR OUO, OT / - PN=

13 llmän information -skärm JOHN R No PS data P JOHN R No PS data P Torr avkastning Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) (bu/ac) LTMLTL Max Vattenhalt (%) Min LTMLTL Max lient: arm: ield: Task: rop: Variety: Produktivitet - fält (ac/hr) (bu/hr) Tank Load L: Property of JOffice Sample ar West ield ORN HRVST Undefined Undefined % M (lb) lags On: No PS No iff Recording is: O ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P P LR P PR LR P MY Skärm: P Skärm: P Tryck på: OS! eroende på de program som laddats i minneskortet och om spårning (tracking) har aktiverats, kan P-skärmen se annorlunda ut en P -skärm som visas har aktiverad spårning Tryck på Pknappen för att få se ytterligare -skärmar essa skärmar utgör grundfunktionsskärmarna u kommer åt dem genom att trycka på -knappen När du trycker på P-knappen kan du växla mellan två -skärmar Harvest oc-information visas på skärmarna P och P P-skärmen kan specialjusteras av föraren för att visa olika uppgifter och arbeten OUO, NOV / - PN=

14 llmän information -skärm Skärm: P JOHN R Tryck på: OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske inte alla alternativ uppträder på den visade sidan Tryck på P-knappen för att få se de andra skärmarna enna skärm låter föraren se skärmar med allmän information När du trycker på -knappen, uppträder en meny u kommer åt -skärmarna genom att trycka på bokstavsknappen bredvid Harvest oc Sparning + Harvest oc Starire-mottagare Keyardrtya Prestmonitor reenstar-monitor Tryck pa för att använda monitorn + P LR P JUL OUO, NOV / - PN=

15 Underhåll och service ivare för flödesmängd VR : TIMM: Kontrollera att skräp inte har ansamlats på givaren och att den inte är sliten Ta bort vingmuttrarna () och kontrollera att givaren inte är täckt med lera eller skörderester Vingmutter P UN NOV OUO, OT / Sänk ner spannmålstankens inmatningsskruv Ta bort det övre skyddet på spannmålshissen Kontrollera att det inte finns skräp på givarcellen och att den inte är sliten Plåtarna kan rengöras med en fuktig duk P UN NOV OUO, OT / Vattenhaltsgivare VR : TIMM: Kontrollera att det inte finns skräp på vattenhaltsgivaren och att den inte är sliten Rengör med en fuktig duk Vattenhaltsgivare P UN JUL OUO, OT / - PN=

16 Monitor och tangentbord llmän information VIKTIT! e skärmar som visas på följande sidor är endast avsedda som referens ina skärmar kan se annorlunda ut pga de anordningar som anslutits eller den programvaruversion som används Monitorn utgörs av en monitor med flera användningar och menystyrda kommandon som är lätta att använda en har ett visningsområde med flera informationsceller, sju bokstavsknappar (-) på höger sida, siffertangenter, en P-knapp och tre knappar (, och ) för val av läge K Min JOHN R No PS data P Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) Torr avkastning (bu/ac) LTMLTL Max Vattenhalt (%) LTMLTL Max + - : låter föraren se och ändra systemprogrammeringen : låter föraren se summor och diagnostik : låter föraren se funktionsinformation under arbetet I lags On: ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P tt exempel på varje MONITOR-skärm visas på följande sidor Varje skärm innehåller många celler och varje cell visar en viss sorts information Varje informationscell är antingen aktiv eller inaktiv ktiva celler visar information som kan ändras och de anges med en svart pil Inaktiva celler ger endast information och kan inte ändras J LR H H Om du trycker på bokstavsknappen till höger om en aktiv cell, blir resultatet som följer: ata i cellen kan ändras med siffertangenterna n ny meny uppträder Processen inleds n ny sida uppträder en valda posten ändras Läge, eller Page Kontrastknapp okstavsknappar å till nästa sida -knapp -knapp H -knapp I Siffertangenter J Svart pil K Visningsområde OUO, OT / När monitorn används, visas flera symboler i cellerna Varje symbol anger den slags funktion som kan utföras i den cellen INTIIKTION V SYMOLR Å TILL-symbol Tryck på knappen för att aktivera valet Setup MR-symbol Tryck på knappen för att växla mellan PÅ och V RTUR-symbol Tryck på bokstavsknappen för att återgå till den föregående skärmen en svarta pilen anger att bokstavsknappen är aktiv rbete nummer P OT OUO, OT / - PN=

17 Monitor och tangentbord Kontrastknapp Kontrastknappen () används till att justera synligheten och klarheten i skärmens bakgrundsbelysning Justera kontrasten genom att trycka in kontrastknappen och hålla den tills önskad nivå uppnås JOHN R No PS data P Torr avkastning (bu/ac) akgrundsbelysningens ljusstyrka kan också ändras så att skärmen är lättare att se (se Inställning () längre fram i detta avsnitt) Kontrastknapp Min Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) LTMLTL LTMLTL Max Vattenhalt (%) Max + - lags On: ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P LR H OUO, OT / - PN=

18 Monitor och tangentbord Läs detta först OS! Monitorn har ingen strömbrytare en förses med ström när maskinen sätts igång När den först sätts igång, visar monitorn skärmen P Tryck på P-knappen för att få se ytterligare skärmar Varje informationscell är antingen aktiv eller inaktiv ktiva celler visar information som kan ändras och de anges med en svart pil Inaktiva celler ger endast information och kan inte ändras rop Yield ry -ield (bu/ac) Yield Wet -ield (bu/ac) Moisture -ield (%) JOHN R Yield Mon P orn (ry) Om du trycker på bokstavsknappen till höger om en aktiv cell, blir resultatet som följer: No Recording PS is: O Start ata i cellen kan ändras med siffertangenterna n ny meny uppträder Processen inleds P LR H OUO, OT / - PN=

19 Monitor och tangentbord P Skärm: P JOHN R P Tryck på: Sparning + öre användningen måste Yield Mappping-systemet (kartläggning av avkastning) ställas in enligt förarens specifikationer Starire Receiver Harvest oc Viss information som används av Yield Mapping-systemet ställs in i datorns programvara och överförs till Yield Mapping-systemet via P-datakortet Minneskort Prestmonitor öljande rutiner leder föraren genom inställningen eroende på typen av funktion visas inte alltid viss information på skärmen -sidor kan specialjusteras av föraren så att den information visas, som är nödvändig för arbetet OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske inte alla alternativ uppträder på den visade sidan Tryck på P-knappen för att komma åt ytterligare skärmar (Mao spårning kanske inte visas på din P -skärm Tracking måste inhandlas för att kunna visas i en cell) öraren kan komma åt skärmar för YIL MPPIN, Starire MOTTR (se avsnittet Mottagare ), MINNSKORT, PRST MONITOR, reenstar-visnin och P LYOUT från P (se följande sidor ang inställningen av var och en av dessa skärmar) Systeminställn Tryck pa för att använda monitorn + LR P P PR OUO, NOV / - PN=

20 Monitor och tangentbord Inställning av bakgrundsbelysning Skärm: VISNIN P Tryck på: >> reenstar-visnin Val av bakgrundsbelysning enna skärm används till att välja bakgrundsbelysningens ljusstyrka och monitoradress Tryck på -knappen för att välja bakgrundsljus för eller NTT Valet visas med stora bokstäver inom en ram JOHN R Visning Val av bakgrundsljus: natt akgrundsljus, dag (Skriv in till ) akgrundsljus, natt (Skriv in till ) Visningsadress: PRIMÄR akgrundsbelysning, dag Tryck på knappen för KSLJUS, för att justera ljusstyrkan nvänd siffertangenterna och skriv in ett nummer från till för ljusstyrkan Ju högre nummer desto ljusare är skärmen P akgrundsbelysning, natt Tryck på knappen för KSLJUS, NTT för att justera ljusstyrkan nvänd siffertangenterna och skriv in ett nummer från till för ljusstyrkan Ju högre nummer desto ljusare är skärmen Monitoradress LR P U VIKTIT! När två reenstar-monitorer används kan endast Parallel Tracking och utotrac köras på den extra monitorn lla andra produkter måste använda den primära monitorn När Parallel Tracking används med antingen SprayStar eller SeedStar -systemet och en andra monitor, måste SprayStar- and SeedStar-systemen ställas in på den primära monitorn, Parallel Tracking ska ställas in på extra nr enna cell lagrar monitorns nuvarande adress (se Ändring av monitoradress längre fram i detta avsnitt) SprayStar är ett varumärke som tillhör eere & ompany SeedStar är ett varumärke som tillhör eere & ompany OUO, OT / - PN=

21 Monitor och tangentbord Ändring av monitoradress JOHN R Spårning P PRIMÄR JOHN R reenstar-monitor I Ändring av monitoradress xtra nr Ändra adressen xtra nr xtra nr u är på väg att ändra adressen till reenstarmonitorn Om fel adress väljs, kan kommunikationen med redskapen gå förlorad Visning nnullera ändringen P P LR P SP LR P NOV Skärm: >> SPÅRNIN >> P Tryck på: >> reenstar-monitor >> MONITORRSS Systemet kan användas med mer än en reenstarmonitor ör att olika monitorer ska kunna användas, måste de ha olika namn Systemets huvudmonitor kallas för den primära monitorn en andra monitorn (Parallel Tracking) ställs in som extra OS! Systemet kräver en reenstar-monitor när det arbetar med flera monitorer n reenstarmonitor får inte användas tillsammans med en ccuepth-monitor Parallel Tracking-monitorn måste ändras till primär när den används ensam Tryck på bokstavsknappen bredvid XTR nr Tryck på bokstavsknappen bredvid ÄNR RSSN för att ändra adressen eller NNULLR ÄNRINN för att annullera ändringen orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

22 Monitor och tangentbord Tryck på bokstavsknappen bredvid MONITOR för att gå ur programmet och återgå till skärmen eller tryck på -knappen för att återgå till skärmen med P JOHN R Spårning P PRIMÄR xtra nr xtra nr xtra nr Visning P LR P JUN OUO, OT / - PN=

23 Monitor och tangentbord Inställning av sidans layout JOHN R P reenstar-monitor Standard layout JOHN R Page layout Sida Layout Tryck pa för att använda monitorn + LR P P MY LR P H MR OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske en del alternativ inte visas på P -skärmen Tryck på Pknappen för att få se ytterligare inställningsinformation P LYOUT-skärmen låter processorn och andra redskapsstyrenheter förhandla om plats på monitorskärmen När redskap kopplas till eller från, kan det bli nödvändigt att upprepa P LYOUTrutinerna Tryck på bokstavsknappen bredvid STNR LYOUT på P LYOUTskärmen Tryck på -knappen för att återgå till skärmen P LYOUT-skärmen kommer att ange att Standard Layout är klar Tryck på bokstavsknappen bredvid SI LYOUT på -skärmen Skärmen P LYOUT uppträder OUO, OT / - PN=

24 Monitor och tangentbord Systeminställningar Skärm: SYSTM Tryck på: >> SYSTMINSTÄLLNINR SYSTMINSTÄLLNINS-skärmen kan användas till att välja land, språk, måttenheter (engelska eller metriska), datum, tid och nummerformat lla dessa inställningar kan ställas in som en grupp eller var för sig Kod för land: Språk: JOHN R System US ngelska nheter: NLSK Metriska atumsformat MM//YY ddmmyy Tidsformat: M/PM -timmars Nummerformat:,, P LR H NOV OUO, OT / - PN=

25 Monitor och tangentbord Inställning av koden för land Skärm: KOR ÖR LN P JOHN R Koder för land P Tryck på: >> SYSTMINSTÄLLN >> KOR ÖR LN US UK öljande länder är tillgängliga nu och upptas med sina standardinställningar Om det önskade landet inte visas, tryck på P-knappen för att få se fler länder rance spaña US Språk engelska nheter engelska atumsformat MM//ÅÅ Tidsformat M/PM Nummerformat, Storbritannien Språk engelska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat M/PM Nummerformat, rankrike Språk franska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Spanien Språk spanska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat Tyskland Språk tyska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Schweiz Språk tyska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Österrike Språk tyska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Tryck på bokstavsknappen bredvid ÖNSKT LN eutschland Schweiz System LR P H NOV orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

26 Monitor och tangentbord eroende på vilket land som väljs, visar skärmen SYSTM standardinställningen för varje cell OUO, OT / Inställning av språk Skärm: SPRÅK Tryck på: >> SYSTMINSTÄLLN >> SPRÅK ör närvarande är endast engelska, franska, spanska och tyska tillgängliga NLSK rançais spañol JOHN R Språk Tryck på bokstavsknappen bredvid önskat språk eutsch System P LR H NOV OUO, OT / - PN=

27 Harvest oc, inställning och programmering Omprogrammering från Yield Mapping När systemet programmerats för Yield Mapping och flyttas till en annan maskin för att användas till Harvest oc, måste systemet programmeras om öljande rutiner visar de grundläggande anslutningar och programmeringssteg som krävs för att förbereda systemet för en Harvest ocfunktion Processorn måste programmeras om för att fungera i Harvest oc-läget När Harvest oc har laddats i processorn, kan du få se en varning för automatisk laddning av den senaste programvaruversionen för monitorn, mottagaren och Harvest Monitor ör vidare information om denna varning, se avsnittet utomatisk laddning av programvara OS! Om komponenter avsedda för användning med Harvest oc har installerats i fordonet, fortsätt med steg Koppla loss huvudkabelhärvans anslutningsdon från mottagarens anslutningsdon och ta bort mottagaren från maskinen Koppla loss det gråa () och svarta () anslutningsdonet Ta bort skruvarna () och monitorn Installera mottagaren på maskinen och anslut maskinens kabelhärva till mottagaren Sätt fast monitorn på fästet med de fästelement som medföljer Skruv rått anslutningsdon till processorn Svart anslutningsdon till monitorn H UN JUL Sätt ihop det gråa anslutningsdonet med processorns anslutningsdon och det svarta med monitorns anslutningsdon orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

28 Harvest oc, inställning och programmering Sätt in minneskortet () i den övre skåran i processorn Vrid tändlåset till -läget OS! Om dessa varningar inte annulleras, är det möjligt att du inte kan programmera om Om detta inträffar, slå tändningen av och på och annullera alla varningar, tills omprogrammeringen kan fullföljas Tryck på bokstavsknappen bredvid ORTSÄTT för att annullera följande varningsmeddelanden Run Page Layout-varning (annullera denna varning) atakortet fattas Inställningsdata fattas Ingen PS Minneskortvarning atanätfel Minneskort P UN U Vänta tills skärmen med P visas Tryck på: >> OMPRORMMRIN >> PRORMMÅL >> KRTLÄNINSPROSSOR OS! Slå tändningen av och på för att annullera programmeringen n del monitorer visar följande meddelande: Överbelastning i monitorkommunikationer återställ monitorn eller slå tändningen av och på Om detta meddelande uppträder, slå tändningen av och på och upprepa föregående steg Tryck sedan på bokstavsknappen bredvid PRORMMÅL och på bokstavsknappen bredvid KRTLÄNINSPROSSOR omedelbart efteråt Upprepa stegen tills programvaruversionen visas Tryck på bokstavsknappen bredvid HOXXXXPRP på skärmen VL V PRORM orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

29 Harvest oc, inställning och programmering Vänta tills skärmen VRNIN! PRORMMR uppträder och följ anvisningarna på skärmen JOHN R T INT ORT P-KORTT T INT ORT STRÖMMN VRNIN! PRORMMR SPRÅK T INT ORT P-KORTT!! T INT ORT STRÖMMN! PRORMMR SVNSK P LR H MR orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

30 Harvest oc, inställning och programmering JOHN R JOHN R Produkter P uto Trac Harvest oc ombine rain tank moisture sensor PRORMMIN OMPLT Harvest oc otton otton Mass low Sensor Yield Mapping levator moisture sensor ield oc asic ield oc ir art J SeedStar ir arts OK Inställn P P LR P SP LR P SP Om skärmen PRORMMIN OMPLT (programmeringen avslutad) uppträder, visas OK i det nedre högra hörnet Tryck på bokstavsknappen bredvid OK orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

31 Harvest oc, inställning och programmering Varningsskärmen hecking for product keys and program updates (kontroll av produktnycklar och uppdatering av program) uppträder strax efter maskinen sätts igång Tryck på bokstavsknappen bredvid ORTSÄTT för att nå skärmen Ny programvara har hittats för, om anmodad (se avsnittet utomatisk laddning av programvara ang rutinerna) Slå tändningen av och på när omprogrammeringen är avslutad WRNIN JOHN R PLS WIT hecking for product keys and program updates O NOT RMOV P R! P LR P JUN OUO, OT / - PN=

32 Harvest oc, inställning och programmering Omprogrammering från ield oc/parallel Tracking När systemet har programmerats för ield oc eller Parallel Tracking och flyttas till en annan maskin för att användas till Harvest oc, måste processorn programmeras om för att fungera som ett Harvest ocsystem öljande rutiner visar de grundläggande anslutningar och programmeringssteg som krävs för att förbereda systemet för en Harvest-oc-funktion Processorn måste programmeras om för att fungera i Harvest oc-läget När Harvest oc har laddats i processorn, kan du få se en varning för automatisk laddning av den senaste programvaruversionen för monitorn, mottagaren och Harvest Monitor ör vidare information om denna varning, se avsnittet utomatisk laddning av programvara OS! Om komponenter avsedda för användning med Harvest oc har installerats i fordonet, fortsätt med steg Koppla loss huvudkabelhärvans anslutningsdon från mottagarens anslutningsdon och ta bort mottagaren från maskinen Koppla loss det gråa () och svarta () anslutningsdonet H UN JUL Ta bort skruvarna () och monitorn Installera mottagaren på maskinen och anslut maskinens kabelhärva till mottagaren Skruv rått anslutningsdon till processorn Svart anslutningsdon till monitorn Sätt fast monitorn på fästet med de fästelement som medföljer Sätt ihop det gråa anslutningsdonet med processorns anslutningsdon och det svarta med monitorns anslutningsdon orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer