GreenStar Harvest Doc -system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GreenStar Harvest Doc -system"

Transkript

1 reenstar Harvest oc -system INSTRUKTIONSOK reenstar Harvest oc-system OMP Utgåva K (SWISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US

2 Inledning örord Välkommen till reenstar Harvest oc-systemet från John eere etta system utgör ett fullständigt precisionspaket för jordbruk et är avsett att insamla information om avkastning och tillhörande data LÄS INOM NN INSTRUKTIONSOK noggrant och lär dig hantera och underhålla systemet på rätt sätt elaktig hantering eller service kan leda till person- eller maskinskador enna handbok och varningsskyltarna på maskinen kan också finnas på andra språk (ta kontakt med John eereåterförsäljaren ang beställning) NN INSTRUKTIONSOK ÖR NSS som en permanent del av systemet och ska medfölja systemet när det säljs LL MÅTT i denna instruktionsbok är angivna i både metriska och engelska enheter nvänd endast rätta reservdelar och fästelement och använd passande verktyg eteckningarna HÖR och VÄNSTR gäller i maskinens körriktning NTKN PROUKTINTIIRINSNUMRN på därför avsedd plats i avsnittet Specifikationer eller Identifikationsnummer Skriv noggrant ner alla siffrorna, de kan vara till hjälp att spåra utrustningen om den skulle bli stulen Återförsäljaren behöver också dessa nummer vid beställningen av reservdelar örvara dessa nummer på ett säkert ställe borta från maskinen RNTIN utgör en del av John eeres understödsprogram för kunder som använder och underhåller sina maskiner i enlighet med denna handbok arantivillkoren förklaras på det garanticertifikat som du bör ha fått från återförsäljaren en garanterar att John eere backar upp sina produkter när felaktigheter upptäcks inom garantiperioden Under en del förhållanden erbjuder John eere också förbättringar på platsen, ofta kostnadsfritt, även om garantin har utgått Om utrustningen missbrukas, eller modifieras för att ändra dess prestanda utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och förbättringar på platsen kan förnekas OUO, OT / Kontroll före leverans öljande kontroller, justeringar och service utfördes innan maskinen levererades: När ett Harvest oc-system installeras är det möjligt att Monitorns funktioner () har kontrollerats och är processorn är laddad med en Yield Mapping-programvara OK (kartläggning av avkastning) Vi hänvisar till avsnittet Inställning och programmering av Harvest -oc ang omprogrammeringen Harvest oc-systemet ställdes in på engelska på ör att Harvest oc-systemet ska kunna användas, fabriken Programmera först in önskat språk för varje måste Starire-mottagaren först aktiveras Se komponent (se Inställning och laddning av språk ) installationsanvisningarna som medföljer mottagaren När väl språket för varje komponent har laddats, ska lla funktioner och säkerhetsföreskrifter som gäller språket för hela systemet ändras (se Harvest oc-systemet har förklarats för föraren systeminställningar ) Återförsäljarens/serviceteknikerns underskrift: atum: OUO, NOV / PN=

3 Innehåll Sida Sida Säkerhetsföreskrifter - Komponenter Monitor - Processor - Mottagare - P-datakort och minneskort - Vattenhaltsgivare - ivare för flödesmängd - Persondatorns programvara - Harvest Monitor örjan - efiniering av skärbord - Kalibrering - Kompenseringsrutin för lågt flöde alternativ - Manuell justering av kalibreringsfaktor - Inställning av vattenhaltskorrektion - Inställning av vattenhaltslarm - Val of inspelning - Inställning av avkastnings-/arealenheter - Harvest oc, llmän information HRVST O P - unktionsteori - örjan - -skärm - efiniering av specialnamn (kundens namn) - -skärm- Specialnamn (kundens namn) -skärm- Standard/vidare teckeninställning - efiniering av arbeten - Underhåll och service efiniering av skärbordets bredd och ivare för flödesmängd - förskjutning - Vattenhaltsgivare - Inställning av en ny gräns- HRVST O P - Monitor och tangentbord örjan - llmän information - efiniering av väderleksförhållanden - Kontrastknapp - efiniering av fältförhållanden - Läs detta först - ild på definitioner - P - efinition av laster - Inställning av bakgrundsbelysning - efiniering av poster som inte visas - Ändring av monitoradress - Inställning av sidans layout - Harvest oc, Systeminställningar - lödesdiagram - Inställning av koden för land - lternativ - Inställning av språk- Harvest oc, Harvest oc, inställning och programmering lödesdiagram - Omprogrammering från Yield Mapping - nvändning av Harvest oc-system Omprogrammering från ield oc/parallel Harvest oc-skärm- Tracking - utomatisk laddning av programvara - Harvest Monitor, iagnostik - hecklista ÖR säsongen hecklista före säsongen - orts på nästa sida lla informationer, illustrationer och specifikationer i denna bok är grundade på det senast tillgängliga materialet vid tiden för publiceringen Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

4 Innehåll Sida Vattenhaltsgivare Page - Page - Page - ivare för flödesmängd - Nät för skördetröskan - elsökning Varningsskärmar - Lista på Harvest oc diagnosfelkoder - Tröskans vattenhaltsgivare - Lista på felkoder för monitorn - Monitor - Processor - Mottagare - ilder på felsökningsskärmar - Skärmar - Mottagare Mottagare - PS P - PS P - PS P - PS P - PS P Satellitspårning - Varningsskärmar - Laddning av språk Koder för land - Språk - Inställning och laddning av ett språk- Specifikationer för Harvest Monitor Standard vattenhalts- och täthetstabell - Standardvikter - Specifikationer Åtdragningsmoment metriska skruvförband - Åtdragningsmoment tumförband - örvara bevis på äganderätt- Se till att maskinerna är säkert förvarade - örsäkran om överensstämmelse - Säkerhetsanmärkning som gäller senare installation av elektriska och elektroniska apparater och/eller komponenter - ii PN=

5 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsinformation etta är varningssymbolen en finns både på maskinen och i denna handbok och varnar för risken för personskador Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna T UN OUO, MY / Signalord tt varningsord R eller VRNIN används tillsammans med varningssymbolen R anger de allvarligaste farorna Skyltarna (R) sitter i närheten av särskilda faror llmänna försiktighetsregler upptas på VRNINSskyltarna VRNIN används också till att uppmärksamma säkerhetsföreskrifterna i denna handbok TS SP OUO, MY / ölj säkerhetsföreskrifterna Var noga med att läsa alla säkerhetsföreskrifter i handboken och på maskinens varningsskyltar Håll varningsskyltarna i gott skick rsätt skyltar som fattas eller är skadade Se till att nya komponenter och reservdelar är utrustade med gällande varningsskyltar Utbytesskyltar kan erhållas från en John eereåterförsäljare Ta reda på rätt sätt att använda maskinen och reglagen Låt inte någon använda maskinen utan undervisning TS UN U Håll maskinen i gott skick j auktoriserade modifieringar kan inverka negativt på funktionen och/eller säkerheten samt livslängden Om någon del av denna handbok är svår att förstå, kontakta John eere-återförsäljaren OUO, MY / - PN=

6 Säkerhetsföreskrifter Var förberedd i nödsituationer Var förberedd om något fattar eld Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga Ring och begär läkare, brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme TS UN U OUO, MR / Säkert underhåll örstå servicerutinen innan arbetet utförs Håll området rent och torrt Utför aldrig någon smörjning, service eller justering på maskinen medan den förflyttar sig Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar Koppla ur alla drev och aktivera reglagen för att lätta på trycket Sänk ner alla redskap till marken Stäng av motorn, ta ur nyckeln och ansätt parkeringsbromsen Låt maskinen svalna Palla på ett säkert sätt upp de delar som måste höjas upp för service Håll alla delar i gott skick och rätt installerade Laga ev skador omedelbart yt ut slitna eller trasiga delar vlägsna ev fett, olja eller skräp Koppla loss batteriets jordkabel (-) före justeringar av elsystemet eller svetsning på maskinen TS UN U OUO, MY / - PN=

7 Komponenter Monitor Monitorn sitter på den högra, främre hörnstolpen i hytten Monitorn ger föraren möjligheten att erhålla ögonblicklig systeminformation, medan han/hon använder maskinen H UN OUO, OT / Processor Processorn är fastsatt på baksidan av monitorn, som sitter på den högra hörnstolpen i hytten Processorn lagrar avkastningsdata och skriver in skördedata på Pdatakortet för överföring till en dator H UN OUO, OT / - PN=

8 Komponenter Mottagare Mottagaren sitter på framsidan av hytten en erhåller positions- och korrektionssignaler genom en enda mottagare och samordnar signalerna så att de kan användas av systemet P UN OT OUO, OT / P-datakort och minneskort VIKTIT! Uppdatera minneskortets programvara genom wwwstellarsupportcom före varje säsong Ladda ner och spara föregående års data från P-datakortet, rensa kortet med persondatorns programvara för att erhålla ytterligare minne ör att Harvest oc-systemet ska fungera ordentligt, ska inställningsdata från datorn laddas i P-datakortet och installeras i processorn (se datorns instruktionsbok ang rutinen för inställning av data) OS! P-datakortet och minneskortet kan sättas in i antingen den främre eller bakre skåran i processorn Minneskort P-datakort P UN JUL Minneskortet () sitter i processorn under avverkningen et lagrar programvaran för tillämpningen och produktnycklar som låser upp programvaran Minneskortet lagrar inte de data som spelas in från fältet såsom avkastning, vattenhalt, gård eller fält P-datakortet () sitter i processorn under avverkningen et utgör en förvaringsplats för alla data som kommer från systemet tt P-datakort på M lagrar ungefär skördetimmar och är lätt att ta med till kontoret för nerladdning av nya data Vi rekommenderar att data överförs varje kväll OUO, NOV / - PN=

9 Komponenter Vattenhaltsgivare Vattenhaltsgivaren sitter ovanpå spannmålshissen ivaren mäter konstant vattenhalten i en liten provsats med spannmål medan det förs genom spannmålshissen till spannmålsmagasinet P UN NOV OUO, OT / ivare för flödesmängd ivaren för flödesmängd sitter ovanpå spannmålshissen i spannmålstanken en avverkade spannmålen som kommer från spannmålshissen stöter emot en plåt ivaren för flödesmängd omvandlar spannmålskraften till en elektronisk impuls som motsvarar den våta avkastningen P UN NOV OUO, NOV / - PN=

10 Komponenter Persondatorns programvara Persondatorns programvara saluförs och levereras av John eere Preferred Partners atorns programvara utgörs av en Microsoft Windows -programvara baserad på,,, M och XP som ger föraren möjlighet att ställa in information om gård, fält, varietet och flaggor Programvaran låter dig ladda ner data som inhämtats under arbetet och överföra dessa data till persondatorn via P-datakortet När denna information laddats i datorn kan den ses, redigeras och analyseras et går också att skriva ut kartor och rapporter i färg med programvaran Läs programvarans bruksanvisning för mer detaljerad information Microsoft Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft ompany OUO, OT / - PN=

11 llmän information unktionsteori VIKTIT! När mottagaren sätter igång, befinner den sig i differentialläge S (enkel frekvens) et tar omkring till minuter innan mottagaren växlar till S-läget (dubbel frekvens) Positionen kan ändras något mellan de två lägena Om maskinen erhöll en dubbel frekvens när den stängdes av, inträffar inte fördröjningen på minuter, annat än om maskinen varit avstängd under längre tid än den som specificerades i TIMMR PÅ TR VSTÄNNINN VIKTIT! ör att Harvest oc-systemet ska fungera ordentligt, ska inställningsdata från datorn laddas i ett P-datakort och installeras i processorn (se datorns instruktionsbok ang rutinen för inställning av data) JOHN R No PS data P Torr avkastning Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) lags On: (bu/ac) LTMLTL Max Vattenhalt (%) Min LTMLTL Max ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P Harvest oc-systemet erbjuder föraren menystyrda kommandon som är lätta att använda essa kommandon låter föraren specialjustera systemet enligt hans/hennes specifikationer Harvest oc-systemet tillsammans med datorns programvara ger föraren möjlighet att insamla och analysera data från gård och fält Insamlade data understöder lantbruksdriften inom sådana områden som protokoll över grödan, rapporter och bokföring Systemet låter föraren insamla data om avverkningsarbeten LR P PR Harvest oc-systemet är organiserat så att kunden är nummer ett Varje kund kan ha flera gårdar, fält, uppgifter och arbeten Varje uppgift kan ha upp till sex arbeten OUO, NOV / - PN=

12 llmän information -skärm Skärm: P JOHN R P Tryck på: Sparning + OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske inte alla alternativ uppträder på den visade sidan Tryck på P-knappen för att få se de andra skärmarna essa skärmar låter föraren ändra arbetsinformationen När du trycker på -knappen, uppträder skärmen När duväljer en cell kan du ändra eller välja arbetsinformationen enna skärm låter dig se och ändra följande poster: Starire Receiver Harvest oc Minneskort Prestmonitor Systeminställn Tryck pa för att använda monitorn + SPÅRNIN, om minneskortet har programmerats (inhandlats) med spårning YIL MPPIN (kartläggning av avkastning), MINNSKORT, laddar ny programvara (se avsnittet Laddning av programvara ) STRIR (se avsnittet Mottagare ang inställningsrutinen) SYSTMINSTÄLLNIN, du kan välja land, språk, måttenheter (engelska eller metriska), datum, tid och nummerformat lla dessa inställningar kan ställas in som en grupp eller var för sig LR P P PR OUO, OT / - PN=

13 llmän information -skärm JOHN R No PS data P JOHN R No PS data P Torr avkastning Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) (bu/ac) LTMLTL Max Vattenhalt (%) Min LTMLTL Max lient: arm: ield: Task: rop: Variety: Produktivitet - fält (ac/hr) (bu/hr) Tank Load L: Property of JOffice Sample ar West ield ORN HRVST Undefined Undefined % M (lb) lags On: No PS No iff Recording is: O ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P P LR P PR LR P MY Skärm: P Skärm: P Tryck på: OS! eroende på de program som laddats i minneskortet och om spårning (tracking) har aktiverats, kan P-skärmen se annorlunda ut en P -skärm som visas har aktiverad spårning Tryck på Pknappen för att få se ytterligare -skärmar essa skärmar utgör grundfunktionsskärmarna u kommer åt dem genom att trycka på -knappen När du trycker på P-knappen kan du växla mellan två -skärmar Harvest oc-information visas på skärmarna P och P P-skärmen kan specialjusteras av föraren för att visa olika uppgifter och arbeten OUO, NOV / - PN=

14 llmän information -skärm Skärm: P JOHN R Tryck på: OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske inte alla alternativ uppträder på den visade sidan Tryck på P-knappen för att få se de andra skärmarna enna skärm låter föraren se skärmar med allmän information När du trycker på -knappen, uppträder en meny u kommer åt -skärmarna genom att trycka på bokstavsknappen bredvid Harvest oc Sparning + Harvest oc Starire-mottagare Keyardrtya Prestmonitor reenstar-monitor Tryck pa för att använda monitorn + P LR P JUL OUO, NOV / - PN=

15 Underhåll och service ivare för flödesmängd VR : TIMM: Kontrollera att skräp inte har ansamlats på givaren och att den inte är sliten Ta bort vingmuttrarna () och kontrollera att givaren inte är täckt med lera eller skörderester Vingmutter P UN NOV OUO, OT / Sänk ner spannmålstankens inmatningsskruv Ta bort det övre skyddet på spannmålshissen Kontrollera att det inte finns skräp på givarcellen och att den inte är sliten Plåtarna kan rengöras med en fuktig duk P UN NOV OUO, OT / Vattenhaltsgivare VR : TIMM: Kontrollera att det inte finns skräp på vattenhaltsgivaren och att den inte är sliten Rengör med en fuktig duk Vattenhaltsgivare P UN JUL OUO, OT / - PN=

16 Monitor och tangentbord llmän information VIKTIT! e skärmar som visas på följande sidor är endast avsedda som referens ina skärmar kan se annorlunda ut pga de anordningar som anslutits eller den programvaruversion som används Monitorn utgörs av en monitor med flera användningar och menystyrda kommandon som är lätta att använda en har ett visningsområde med flera informationsceller, sju bokstavsknappar (-) på höger sida, siffertangenter, en P-knapp och tre knappar (, och ) för val av läge K Min JOHN R No PS data P Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) Torr avkastning (bu/ac) LTMLTL Max Vattenhalt (%) LTMLTL Max + - : låter föraren se och ändra systemprogrammeringen : låter föraren se summor och diagnostik : låter föraren se funktionsinformation under arbetet I lags On: ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P tt exempel på varje MONITOR-skärm visas på följande sidor Varje skärm innehåller många celler och varje cell visar en viss sorts information Varje informationscell är antingen aktiv eller inaktiv ktiva celler visar information som kan ändras och de anges med en svart pil Inaktiva celler ger endast information och kan inte ändras J LR H H Om du trycker på bokstavsknappen till höger om en aktiv cell, blir resultatet som följer: ata i cellen kan ändras med siffertangenterna n ny meny uppträder Processen inleds n ny sida uppträder en valda posten ändras Läge, eller Page Kontrastknapp okstavsknappar å till nästa sida -knapp -knapp H -knapp I Siffertangenter J Svart pil K Visningsområde OUO, OT / När monitorn används, visas flera symboler i cellerna Varje symbol anger den slags funktion som kan utföras i den cellen INTIIKTION V SYMOLR Å TILL-symbol Tryck på knappen för att aktivera valet Setup MR-symbol Tryck på knappen för att växla mellan PÅ och V RTUR-symbol Tryck på bokstavsknappen för att återgå till den föregående skärmen en svarta pilen anger att bokstavsknappen är aktiv rbete nummer P OT OUO, OT / - PN=

17 Monitor och tangentbord Kontrastknapp Kontrastknappen () används till att justera synligheten och klarheten i skärmens bakgrundsbelysning Justera kontrasten genom att trycka in kontrastknappen och hålla den tills önskad nivå uppnås JOHN R No PS data P Torr avkastning (bu/ac) akgrundsbelysningens ljusstyrka kan också ändras så att skärmen är lättare att se (se Inställning () längre fram i detta avsnitt) Kontrastknapp Min Skärbredd (Rows) redd, ändra (Rows) LTMLTL LTMLTL Max Vattenhalt (%) Max + - lags On: ugtighed deaktiveret fgrøde ikke understøttet P LR H OUO, OT / - PN=

18 Monitor och tangentbord Läs detta först OS! Monitorn har ingen strömbrytare en förses med ström när maskinen sätts igång När den först sätts igång, visar monitorn skärmen P Tryck på P-knappen för att få se ytterligare skärmar Varje informationscell är antingen aktiv eller inaktiv ktiva celler visar information som kan ändras och de anges med en svart pil Inaktiva celler ger endast information och kan inte ändras rop Yield ry -ield (bu/ac) Yield Wet -ield (bu/ac) Moisture -ield (%) JOHN R Yield Mon P orn (ry) Om du trycker på bokstavsknappen till höger om en aktiv cell, blir resultatet som följer: No Recording PS is: O Start ata i cellen kan ändras med siffertangenterna n ny meny uppträder Processen inleds P LR H OUO, OT / - PN=

19 Monitor och tangentbord P Skärm: P JOHN R P Tryck på: Sparning + öre användningen måste Yield Mappping-systemet (kartläggning av avkastning) ställas in enligt förarens specifikationer Starire Receiver Harvest oc Viss information som används av Yield Mapping-systemet ställs in i datorns programvara och överförs till Yield Mapping-systemet via P-datakortet Minneskort Prestmonitor öljande rutiner leder föraren genom inställningen eroende på typen av funktion visas inte alltid viss information på skärmen -sidor kan specialjusteras av föraren så att den information visas, som är nödvändig för arbetet OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske inte alla alternativ uppträder på den visade sidan Tryck på P-knappen för att komma åt ytterligare skärmar (Mao spårning kanske inte visas på din P -skärm Tracking måste inhandlas för att kunna visas i en cell) öraren kan komma åt skärmar för YIL MPPIN, Starire MOTTR (se avsnittet Mottagare ), MINNSKORT, PRST MONITOR, reenstar-visnin och P LYOUT från P (se följande sidor ang inställningen av var och en av dessa skärmar) Systeminställn Tryck pa för att använda monitorn + LR P P PR OUO, NOV / - PN=

20 Monitor och tangentbord Inställning av bakgrundsbelysning Skärm: VISNIN P Tryck på: >> reenstar-visnin Val av bakgrundsbelysning enna skärm används till att välja bakgrundsbelysningens ljusstyrka och monitoradress Tryck på -knappen för att välja bakgrundsljus för eller NTT Valet visas med stora bokstäver inom en ram JOHN R Visning Val av bakgrundsljus: natt akgrundsljus, dag (Skriv in till ) akgrundsljus, natt (Skriv in till ) Visningsadress: PRIMÄR akgrundsbelysning, dag Tryck på knappen för KSLJUS, för att justera ljusstyrkan nvänd siffertangenterna och skriv in ett nummer från till för ljusstyrkan Ju högre nummer desto ljusare är skärmen P akgrundsbelysning, natt Tryck på knappen för KSLJUS, NTT för att justera ljusstyrkan nvänd siffertangenterna och skriv in ett nummer från till för ljusstyrkan Ju högre nummer desto ljusare är skärmen Monitoradress LR P U VIKTIT! När två reenstar-monitorer används kan endast Parallel Tracking och utotrac köras på den extra monitorn lla andra produkter måste använda den primära monitorn När Parallel Tracking används med antingen SprayStar eller SeedStar -systemet och en andra monitor, måste SprayStar- and SeedStar-systemen ställas in på den primära monitorn, Parallel Tracking ska ställas in på extra nr enna cell lagrar monitorns nuvarande adress (se Ändring av monitoradress längre fram i detta avsnitt) SprayStar är ett varumärke som tillhör eere & ompany SeedStar är ett varumärke som tillhör eere & ompany OUO, OT / - PN=

21 Monitor och tangentbord Ändring av monitoradress JOHN R Spårning P PRIMÄR JOHN R reenstar-monitor I Ändring av monitoradress xtra nr Ändra adressen xtra nr xtra nr u är på väg att ändra adressen till reenstarmonitorn Om fel adress väljs, kan kommunikationen med redskapen gå förlorad Visning nnullera ändringen P P LR P SP LR P NOV Skärm: >> SPÅRNIN >> P Tryck på: >> reenstar-monitor >> MONITORRSS Systemet kan användas med mer än en reenstarmonitor ör att olika monitorer ska kunna användas, måste de ha olika namn Systemets huvudmonitor kallas för den primära monitorn en andra monitorn (Parallel Tracking) ställs in som extra OS! Systemet kräver en reenstar-monitor när det arbetar med flera monitorer n reenstarmonitor får inte användas tillsammans med en ccuepth-monitor Parallel Tracking-monitorn måste ändras till primär när den används ensam Tryck på bokstavsknappen bredvid XTR nr Tryck på bokstavsknappen bredvid ÄNR RSSN för att ändra adressen eller NNULLR ÄNRINN för att annullera ändringen orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

22 Monitor och tangentbord Tryck på bokstavsknappen bredvid MONITOR för att gå ur programmet och återgå till skärmen eller tryck på -knappen för att återgå till skärmen med P JOHN R Spårning P PRIMÄR xtra nr xtra nr xtra nr Visning P LR P JUN OUO, OT / - PN=

23 Monitor och tangentbord Inställning av sidans layout JOHN R P reenstar-monitor Standard layout JOHN R Page layout Sida Layout Tryck pa för att använda monitorn + LR P P MY LR P H MR OS! eroende på antalet program som laddats i minneskortet kanske en del alternativ inte visas på P -skärmen Tryck på Pknappen för att få se ytterligare inställningsinformation P LYOUT-skärmen låter processorn och andra redskapsstyrenheter förhandla om plats på monitorskärmen När redskap kopplas till eller från, kan det bli nödvändigt att upprepa P LYOUTrutinerna Tryck på bokstavsknappen bredvid STNR LYOUT på P LYOUTskärmen Tryck på -knappen för att återgå till skärmen P LYOUT-skärmen kommer att ange att Standard Layout är klar Tryck på bokstavsknappen bredvid SI LYOUT på -skärmen Skärmen P LYOUT uppträder OUO, OT / - PN=

24 Monitor och tangentbord Systeminställningar Skärm: SYSTM Tryck på: >> SYSTMINSTÄLLNINR SYSTMINSTÄLLNINS-skärmen kan användas till att välja land, språk, måttenheter (engelska eller metriska), datum, tid och nummerformat lla dessa inställningar kan ställas in som en grupp eller var för sig Kod för land: Språk: JOHN R System US ngelska nheter: NLSK Metriska atumsformat MM//YY ddmmyy Tidsformat: M/PM -timmars Nummerformat:,, P LR H NOV OUO, OT / - PN=

25 Monitor och tangentbord Inställning av koden för land Skärm: KOR ÖR LN P JOHN R Koder för land P Tryck på: >> SYSTMINSTÄLLN >> KOR ÖR LN US UK öljande länder är tillgängliga nu och upptas med sina standardinställningar Om det önskade landet inte visas, tryck på P-knappen för att få se fler länder rance spaña US Språk engelska nheter engelska atumsformat MM//ÅÅ Tidsformat M/PM Nummerformat, Storbritannien Språk engelska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat M/PM Nummerformat, rankrike Språk franska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Spanien Språk spanska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat Tyskland Språk tyska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Schweiz Språk tyska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Österrike Språk tyska nheter metriska atumsformat MMÅÅ Tidsformat -timmars Nummerformat, Tryck på bokstavsknappen bredvid ÖNSKT LN eutschland Schweiz System LR P H NOV orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

26 Monitor och tangentbord eroende på vilket land som väljs, visar skärmen SYSTM standardinställningen för varje cell OUO, OT / Inställning av språk Skärm: SPRÅK Tryck på: >> SYSTMINSTÄLLN >> SPRÅK ör närvarande är endast engelska, franska, spanska och tyska tillgängliga NLSK rançais spañol JOHN R Språk Tryck på bokstavsknappen bredvid önskat språk eutsch System P LR H NOV OUO, OT / - PN=

27 Harvest oc, inställning och programmering Omprogrammering från Yield Mapping När systemet programmerats för Yield Mapping och flyttas till en annan maskin för att användas till Harvest oc, måste systemet programmeras om öljande rutiner visar de grundläggande anslutningar och programmeringssteg som krävs för att förbereda systemet för en Harvest ocfunktion Processorn måste programmeras om för att fungera i Harvest oc-läget När Harvest oc har laddats i processorn, kan du få se en varning för automatisk laddning av den senaste programvaruversionen för monitorn, mottagaren och Harvest Monitor ör vidare information om denna varning, se avsnittet utomatisk laddning av programvara OS! Om komponenter avsedda för användning med Harvest oc har installerats i fordonet, fortsätt med steg Koppla loss huvudkabelhärvans anslutningsdon från mottagarens anslutningsdon och ta bort mottagaren från maskinen Koppla loss det gråa () och svarta () anslutningsdonet Ta bort skruvarna () och monitorn Installera mottagaren på maskinen och anslut maskinens kabelhärva till mottagaren Sätt fast monitorn på fästet med de fästelement som medföljer Skruv rått anslutningsdon till processorn Svart anslutningsdon till monitorn H UN JUL Sätt ihop det gråa anslutningsdonet med processorns anslutningsdon och det svarta med monitorns anslutningsdon orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

28 Harvest oc, inställning och programmering Sätt in minneskortet () i den övre skåran i processorn Vrid tändlåset till -läget OS! Om dessa varningar inte annulleras, är det möjligt att du inte kan programmera om Om detta inträffar, slå tändningen av och på och annullera alla varningar, tills omprogrammeringen kan fullföljas Tryck på bokstavsknappen bredvid ORTSÄTT för att annullera följande varningsmeddelanden Run Page Layout-varning (annullera denna varning) atakortet fattas Inställningsdata fattas Ingen PS Minneskortvarning atanätfel Minneskort P UN U Vänta tills skärmen med P visas Tryck på: >> OMPRORMMRIN >> PRORMMÅL >> KRTLÄNINSPROSSOR OS! Slå tändningen av och på för att annullera programmeringen n del monitorer visar följande meddelande: Överbelastning i monitorkommunikationer återställ monitorn eller slå tändningen av och på Om detta meddelande uppträder, slå tändningen av och på och upprepa föregående steg Tryck sedan på bokstavsknappen bredvid PRORMMÅL och på bokstavsknappen bredvid KRTLÄNINSPROSSOR omedelbart efteråt Upprepa stegen tills programvaruversionen visas Tryck på bokstavsknappen bredvid HOXXXXPRP på skärmen VL V PRORM orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

29 Harvest oc, inställning och programmering Vänta tills skärmen VRNIN! PRORMMR uppträder och följ anvisningarna på skärmen JOHN R T INT ORT P-KORTT T INT ORT STRÖMMN VRNIN! PRORMMR SPRÅK T INT ORT P-KORTT!! T INT ORT STRÖMMN! PRORMMR SVNSK P LR H MR orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

30 Harvest oc, inställning och programmering JOHN R JOHN R Produkter P uto Trac Harvest oc ombine rain tank moisture sensor PRORMMIN OMPLT Harvest oc otton otton Mass low Sensor Yield Mapping levator moisture sensor ield oc asic ield oc ir art J SeedStar ir arts OK Inställn P P LR P SP LR P SP Om skärmen PRORMMIN OMPLT (programmeringen avslutad) uppträder, visas OK i det nedre högra hörnet Tryck på bokstavsknappen bredvid OK orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

31 Harvest oc, inställning och programmering Varningsskärmen hecking for product keys and program updates (kontroll av produktnycklar och uppdatering av program) uppträder strax efter maskinen sätts igång Tryck på bokstavsknappen bredvid ORTSÄTT för att nå skärmen Ny programvara har hittats för, om anmodad (se avsnittet utomatisk laddning av programvara ang rutinerna) Slå tändningen av och på när omprogrammeringen är avslutad WRNIN JOHN R PLS WIT hecking for product keys and program updates O NOT RMOV P R! P LR P JUN OUO, OT / - PN=

32 Harvest oc, inställning och programmering Omprogrammering från ield oc/parallel Tracking När systemet har programmerats för ield oc eller Parallel Tracking och flyttas till en annan maskin för att användas till Harvest oc, måste processorn programmeras om för att fungera som ett Harvest ocsystem öljande rutiner visar de grundläggande anslutningar och programmeringssteg som krävs för att förbereda systemet för en Harvest-oc-funktion Processorn måste programmeras om för att fungera i Harvest oc-läget När Harvest oc har laddats i processorn, kan du få se en varning för automatisk laddning av den senaste programvaruversionen för monitorn, mottagaren och Harvest Monitor ör vidare information om denna varning, se avsnittet utomatisk laddning av programvara OS! Om komponenter avsedda för användning med Harvest oc har installerats i fordonet, fortsätt med steg Koppla loss huvudkabelhärvans anslutningsdon från mottagarens anslutningsdon och ta bort mottagaren från maskinen Koppla loss det gråa () och svarta () anslutningsdonet H UN JUL Ta bort skruvarna () och monitorn Installera mottagaren på maskinen och anslut maskinens kabelhärva till mottagaren Skruv rått anslutningsdon till processorn Svart anslutningsdon till monitorn Sätt fast monitorn på fästet med de fästelement som medföljer Sätt ihop det gråa anslutningsdonet med processorns anslutningsdon och det svarta med monitorns anslutningsdon orts på nästa sida OUO, OT / - PN=

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång.

GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång. GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång. Maximal produktivitet. En allt-i-ett lösning. Vill du hitta ett sätt att administrera din verksamhet, med mindre krångel och ansträngning? GreenStar

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen Snabbmanual EZ-Guide 250 system Montera Systemet nslutning ström EZ-Guide 250 Patchantenn (P/N 56237-91) Strömkabel (P/N 65168) Sätta på och stänga av EZ-Guide 250 För att sätta på EZ-Guide 250, tryck

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HarvestLab torrsubstansmätare

HarvestLab torrsubstansmätare HarvestLab torrsubstansmätare HarvestLab på fältet Exakt analys av ensilaget under gång! På John Deere självgående exakthackar sitter HarvestLab sensorn på utloppsröret, där den under gång utför tusentals

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer