Utblick Emerging markets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och den ekonomiska utvecklingen i Kina. Utöver dessa faktorer kommer viktiga nationella val att hållas i ett flertal tillväxtländer. Överlag förväntar vi oss ett tufft klimat för flertalet valutor inom emerging markets framöver, men med betydande variationer mellan dem. Den amerikanska centralbanken kommer att påbörja en nedtrappning av sina månatliga obligationsköp under uari vilket riskerar att påverka riskklimatet negativt. Kinas ledning har aviserat nya reformer med avsikt att få ned nivån på överinvesteringar och minska riskerna för bubblor i ekonomin. Reformerna är positiva för att Kina ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt. På kort sikt riskerar däremot införandet av dessa att försvaga ekonomin och därmed hålla tillbaka prisutvecklingen på många råvarumarknader. Utgångsläget för att införa de nya reformerna är utmanande med uppskruvade fastighetspriser och en alltför hög kredittillväxt, vilket har fått den kinesiska centralbanken att strama åt penningpolitiken. Valutautvecklingen kommer också att påverkas av politiska val i ett flertal länder under Detta gör att finanspolitiken kan bli något mer expansiv för att hålla väljarna på gott humör i länder som t.ex. Brasilien, med risk för lägre kreditbetyg. I Indien är det politiska stämningsläget så nedtryckt att det finns utrymme för positiva överraskningar medan situationen kan bli mer problematisk i länder som Indonesien och Turkiet. Vi bedömer att sårbarheten kommer att vara störst för valutor i länder med stora bytesbalansunderskott, otillräckliga valutareserver och råvarutung export. Till denna grupp hör Brasilien, Indonesien och Sydafrika. Vi bedömer däremot att den indiska rupien har viss motståndskraft tack vare att den låga valutakursen förväntas ge en kraftig förbättring av bytesbalansen. Pressen kommer att bestå på den ryska rubeln där problemen är mer av strukturell karaktär. Den mexikanska peson kommer på sikt att gynnas av en starkare tillväxt i USA. Den långsamma återhämtningen inom eurozonen ger fortsatt stabilitet till den polska zlotyn. Den svenska kronan har haft en svag utveckling det senaste kvartalet inför Riksbankens möte i december där styrräntan sänktes med 25 punkter till 0,75 procent. Vi förväntar oss inga fler räntesänkningar och räknar med att kronan stärks med stöd av starkare efterfrågan från västvärlden och ser att EUR/SEK handlar runt 8,75 på 3 månaders sikt. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Tillväxtbesvikelser fortsätter Fallande investeringar Ekonomin i Ryssland har fortsatt att utvecklas svagt. BNP steg med endast 1,2 procent under det tredje kvartalet 20 jämfört med samma kvartal 20. Efter att visat positiva tal sedan juni föll exporten med 5.5 procent i årstakt under oktober. Industriproduktionen har nu visat en fallande årstakt sedan toppen Inköpschefsindex ligger under 50 vilket indikerar en fortsatt trög utveckling inom industrin den närmaste tiden. Den tidigare starka privata konsumtionen har det senaste året växlat ned. Försäljningen inom detaljhandeln växer med ca 3,5 procent i årstakt, vilket är historiskt lågt och nybilsförsäljningen har visat en negativ årstakt sedan bör av året. Den potentiella tillväxten har troligtvis sjunkit till under 3 procent vilket förklarar att inflationstakten inte har fallit mer trots ekonomins svaghet. Ryssland har ett stort underskott av investeringar i infrastruktur sedan Sovjetperioden. Den totala investeringstakten har varit negativ i stort sett sedan bör av 20. Överskottet i bytesbalansen faller snabbt och uppgår nu till ca 2 procent som andel av BNP. Inflationstakten steg i november till 6,5 procent vilket innebär att den fortsätter att överstiga centralbankens mål på 5-6 procent och därigenom försvårar möjligheten till räntesänkningar. Polen Ökad optimism inom industrin Svag inhemsk eftefrågan Återhämtningen av den polska ekonomin har fortsatt med stöd av starkare exportefterfrågan från eurozonen. BNP steg med 1,9 procent under det tredje kvartalet med en real exportuppgång på 6,5 procent under samma period. Industriproduktionen ökade med 5 procent i årstakt under november, till stor del drivet av bilar och elutrustning. Inköpschefsindex har stigit kraftigt de senaste månaderna och indikerar i och med det en fortsatt god utveckling inom industrin den närmaste tiden. Den privata konsumtionen släpar fortfarande efter men tecken börjar synas på en förbättring av hushållens aktivitet. Försäljningen inom detaljhandeln har haft en positiv utveckling det senaste halvåret och nybilsregistreringarna har brutit den negativa trenden som existerat sedan bör av Konsumentpriserna utvecklades oväntat svagt under november med en uppgång på endast 0,6 procent i årstakt, vilket är under centralbankens nedre gräns på 1,5 procent. Vi förväntar oss därför att centralbanken kommer att håller styrräntan oförändrad på rekordlåga 2,5 procent åtminstone till hösten 2014 eller så länge som det låga inflationstrycket består. Prognos RUB/SEK 3 mån 0,198 (idag 0,200) Intresset från utländska investerare är lågt vilket avspeglas i den svaga börsutvecklingen och att obligationsräntorna är väsentligt högre än vid årets bör. Vi förväntar oss fortsatt press på rubeln så länge inga framsteg görs på det strukturella planet i Ryssland. Prognos PLN/SEK3 mån 2,108 (idag 2,162) Den polska ekonomin har vänt uppåt. Vi förväntar oss däremot en långsam återhämtning och fortsatt låga räntor och har därför en neutral syn på zlotyn mot euron. Vår prognos är att kronan stärks mot euron vilket gör att zlotyn förväntas försvagas något mot kronan. 0,235 Russia Spot Rate RUB/SEK 0,235 2,200 Poland Spot Rate PLN/SEK 2,200 RUB/SEK 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,205 0,200 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,205 0,200 RUBSEK PLN/SEK 2,175 2,150 2,5 2,100 2,075 2,050 2,025 2,000 2,175 2,150 2,5 2,100 2,075 2,050 2,025 2,000 PLN/SEK 0,195 0,195 1,975 1,975 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Turkiet Lågt förtroende för penningpolitiken Försvagad externbalans Den turkiska liran har i år fallit med ca 14 procent gentemot dollarn till en ny bottennivå, nu senast drivet av nyheter om korruptionsaffärer och den amerikanska centralbankens besked att minska sina obligationsköp. Den svaga valutakursen har däremot ännu inte gett något positivt avtryck i den ekonomiska utvecklingen. Industriproduktionen ökade med endast 0,7 procent i årstakt under oktober och exporten föll med 8,2 procent i årstakt under samma månad. Denna utveckling står i stark kontrast till den senaste tidens positiva utveckling av inköpschefsindex som ökat till den starkaste nivån sedan Inflationstakten uppgick i november till 7,3 procent jämfört med centralbankens mål på 5 procent. Centralbanken lämnade räntorna oförändrade vid sitt möte i november men valde att strama åt likviditeten i systemet så att den faktiska lånekostnaden hamnade på en högre nivå. Förtroendet för centralbanken är mycket lågt då kredittillväxten i banksystemet uppgår till ca 35 procent i årstakt och därmed kraftigt överstiger deras mål. Handelsbalansen har försämrats sju månader i rad vilket ökar underskottet i bytesbalansen ytterligare. En oroväckande utveckling är dessutom att löptiden på den externa skulden har minskat trendmässigt sedan Sydafrika Låg värdering Svag externbalans Den sydafrikanska randen har befunnit sig i en fallande trend sedan hösten Exporten är svag trots att randen fallit med ca 35 procent mot den amerikanska dollarn under denna period och underskottet i handelsbalansen är rekordstort. Grundproblemet ligger på det strukturella planet. Arbetsmarknaden präglas av frekventa strejker med höga löneavtal vilket i sin tur hämmar sysselsättningsutvecklingen. Infrastrukturella investeringar är eftersatta sedan många år vilket har medfört att den ekonomiska utvecklingen hämmas av stora flaskhalsar i ekonomin. Detta har bl.a. resulterat i att elnätet är underdimensionerat och att det råder stora brister i hamnkapacitet och järnvägssystem. Kvaliteten på utbildningssystemet är bland de lägsta i världen. Konsumentförtroendet är mycket lågt vilket återspeglas i fallande nybilsförsäljning och den svagaste detaljhandelsförsäljningen sedan Kredittillväxten är blygsam och ökar med endast 7 procent jämfört med de tillväxtnivåer på procent som rådde innan finanskrisen. Styrräntan har varit oförändrad sedan juli 20 på rekordlåga 5 procent. Inflationstakten har pendlat runt 6 procent de senaste två åren vilket är centralbankens övre toleransnivå för inflationen. Prognos TRY/SEK 3 mån 3,157 (3,177) Den turkiska liran är fortsatt mycket sårbar för eventuell oro över mindre dollarlikviditet då underskottet i bytesbalansen ökar. Dessutom är förtroendet för den ekonomiska politiken mycket låg. Vi bedömer att pressen på liran kommer att bestå och att centralbanken kommer att behöva höja styrräntorna ytterligare för att dämpa nedgången. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,631 (idag 0,634) Den sydafrikanska randen är en av de valutor som fortfarande är mycket känslig för en förnyad kapitalflykt från tillväxtländer. Bytesbalansen har försämrats i en rask takt och därmed risken för sänkt kreditbetyg. Risken för vår bedömning är om Kinas tillväxt blir starkare än förväntat och råvarupriserna tar fart uppåt. Turkey Spot Rate TRY/SEK 0,95 South Africa Spot Rate ZAR/SEK 0,95 TRY/SEK 3,9 3,7 3,5 3,3 3,9 3,7 3,5 3,3 TRY/SEK ZAR/SEK 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 ZAR/SEK 3,1 3,1 0,60 0,60 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Mexiko Positiv utveckling av reformarbetet Svag tillväxt Den ekonomiska tillväxten i Mexiko har försvagats under 20. BNP ökade med endast 1,3 procent under det tredje kvartalet och årstakten i industriproduktionen har pendlat runt noll i år. Den tidigare starka bilproduktionen har de senaste månaderna tappat fart. Arbetsmarknaden har försvagats, vilket har försämrat konsumentförtroendet, vilket i sin tur resulterat i att den redan tidigare svaga utvecklingen inom detaljhandeln har fortsatt under året. Vi förväntar oss däremot att tillväxten kommer att ta fart under det första halvåret med stöd av starkare efterfrågan från USA som är Mexikos största exportmarknad. Hushållen har dessutom stöd av de räntesänkningar som centralbanken gjort. Totalt har styrräntan under året sänkts med 100 punkter till rekordlåga 3,5 procent. Därtill förväntas finanspolitiken bli mer expansiv under 2014 och ge stöd till efterfrågan och då framför allt riktad till byggbranschen. Den politiska processen med nya strukturreformer har utvecklats positivt vilka förväntas leda till högre produktivitet på sikt. Nya reformer på arbetsmarknad, utbildnings- och skattesystem har godkänts och nyligen godkändes en reform i syfte att öppna upp energisektorn för privata investerare. Brasilien Hög styrränta Svag tillväxt och försämrad bytesbalans Tillväxten i Brasilien har varit alltför beroende av privat konsumtion de senaste åren. Den ekonomiska politiken har varit inriktad på att motverka nedgången i exporten med kraftfulla stimulanser av privat konsumtion. Effekterna av dessa stimulanser har under året successivt minskat. Strukturellt hämmas den ekonomiska tillväxten av alltför låga investeringar. Investeringarna utgör mindre än 20 procent av BNP vilket placerar Brasilien på en mycket låg nivå i jämförelse med andra tillväxtländer. Ett krångligt skattesysten och brist på regelverk är några av de faktorer som uppges påverka investeringsklimatet negativt. Centralbanken har höjt räntan med 275 punkter under 20 till 10 procent för att bromsa den höga inflationen. President Rousseff går till val i slutet av Den ekonomiska situationen är nu mer utmanande för Rousseff jämfört med situationen 2010 på grund av svag tillväxt och hög inflation. Vi förväntar oss därför en fortsatt expansiv finanspolitik i syfte att hålla väljarna på gott humör. Vi ser nedåtrisker i exporten till Kina vilket kommer att försämra bytesbalansen ytterligare. Denna utveckling medför att Brasilien löper en risk för försämrat kreditbetyg och gör realen fortsatt sårbar för mindre obligationsköp av den amerikanska centralbanken. Prognos MXN/SEK 3 mån 0,506 (idag 0,508) Den mexikanska peson har stöd av högre förväntad efterfrågan från USA. Däremot förväntar vi stor osäkerhet beträffande effekterna av den amerikanska penningpolitiken vilket riskerar att påverka det globala riskklimatet negativt under det första kvartalet. Detta håller tillbaka en uppgång av peson. Prognos BRL/SEK 3 mån 2,762 (idag 2,806) Vi är negativa till den brasilianska realen. Svagare efterfrågan från Kina förväntas att begränsa återhämtningen av exporten. Bytesbalansen försämras i rask takt vilket ökar beroendet av dollarlikviditet. Osäkerheten över budgetpolitiken inför presidentvalet 2014 medför en risk för sänkt kreditbetyg. 0,55 Mexico Spot Rate MXN/SEK 0,55 Brazil Spot Rate BRL/SEK 0,54 0,54 0,53 0,53 MXN/SEK 0,52 0,51 0,52 0,51 MXN/SEK BRL/SEK BRL/SEK 0,50 0,50 3,0 3,0 0,49 0,49 2,8 2,8 0,48 0,48 2,6 2,6 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Indonesien Negativ utveckling av bytesbalansen Lågt förtroende för den ekonomiska politiken Den indonesiska rupian är årets största förlorare med en nedgång på ca 18,5 procent mot den svenska kronan. Den underliggande förklaringen till den svaga valutautvecklingen ligger på det politiska planet och lågt ställda förväntningar på tillväxten. BNP ökade med 5,6 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande period 20 vilket är den lägsta ökningstakten sedan finanskrisen Nedgången förklaras till största del av lägre investeringar relaterade till den svagare efterfrågesituationen på råvarumarknaden. Bytesbalansen har försämrats från ett överskott 2011 till ett underskott motsvarande 3,7 procent av BNP det tredje kvartalet i år. Den inhemska efterfrågan har däremot varit motståndskraftig och förväntas ha fortsatt stöd av en valrelaterad budget. Under 2014 hålls det fjärde fria politiska valet sedan 1999 med val till parlamentet under april och presidentval i juli. Andelen osäkra väljare är stor och vi förväntar att valet kommer att präglas av stora personliga och populistiska inslag. Inflationstakten steg kraftigt i somras och uppgick i november till 8,4 procent. Som ett resultat har centralbanken höjt styrräntan i flera steg med 175 punkter i år till 7,5 procent. Vi förväntar oss ytterligare räntehöjningar för att stabilisera inflation och växelkurs. Prognos IDR/SEK 3 mån 0,053 (idag 0,054) Rupian har fortsatt att falla, nu senast till de nivåer som rådde under finanskrisen. Detta reflekterar ett mycket lågt förtroende för den ekonomiska politiken, ett stort beroende av råvaruexport, oro över mindre dollarlikviditet och en stor osäkerhet inför de politiska valen under Vi förväntar oss därför en fortsatt press nedåt på rupian. Sydkorea Stora reserver och stark externbalans Svagt momentum i ekonomin BNP ökade med 3,3 procent under det tredje kvartalet, till stor del drivet av investeringar. Exporten bidrog däremot negativt och vi förväntar oss en fortsatt negativ påverkan på exporten mot bakgrund av svagare efterfrågan från Kina. Kina är Sydkoreas största exportmarknad med en exportandel på 26,5 procent. Exporten har däremot stöd av högre aktivitet i USA och den pågående återhämtningen i Europa. Den privata konsumtionen har varit svag de senaste två åren vilket står i kontrast till den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Inflationstrycket är mycket lågt. Konsumentpriserna steg i årstakt med 0,9 procent under november vilket innebär att inflationen befinner sig med stor marginal under centralbankens undre band på 1 procent. Detta medför att vi förväntar oss en oförändrad styrränta på 2,5 procent under det första halvåret Hushållen, som är högt skuldsatta, får därigenom fortsatt stöd av penningpolitiken. Finanspolitiken förväntas dessutom ge ytterligare stimulans till privat konsumtion under Sydkorea har den högsta nationella sparnivån av de tillväxtländer vi analyserar. Överskottet i bytesbalansen är rekordstort och uppgår till ca 5,5 procent som andel av BNP vilket gör att vi förväntar oss fortsatt liten påverkan av en eventuell oro över effekterna av den amerikanska penningpolitiken. Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0062 (idag 0,0062) Den koreanska wonen har utvecklats relativt starkt i jämförelse med övriga tillväxtländer vi analyserar. Wonen har stöd av starkare efterfrågan från västvärlden, ett stort överskott i bytesbalansen och en stor valutareserv. Däremot börjar värderingen se något ansträngd ut. Detta gör att vi är neutrala till wonen det närmaste kvartalet. IDR/SEK 0,0800 0,0775 0,0750 0,0725 0,0700 0,0675 0,0650 0,0625 0,0600 0,0575 0,0550 0,0525 Indonesia Spot Rate IDR/SEK 0,0800 0,0775 0,0750 0,0725 0,0700 0,0675 0,0650 0,0625 0,0600 0,0575 0,0550 0,0525 IDR/SEK KRW/SEK 0,0063 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 South Korea Spot Rate MXN/SEK 0,0063 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 KRW/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Låg värdering och starkare export Hög inflation bromsar tillväxten Den indiska rupien har stabiliserats mot dollarn sedan den nya centralbankschefen Ra tillträdde i augusti. BNP har bottnat med en ökning på 4,8 procent under det tredje kvartalet och PMI är tillbaka över 50-strecket. För att få en bestående förstärkning av rupien krävs nu att politikerna tar tag i Indiens långsiktiga strukturella problem. Förväntningarna har ökat på att nästa års parlamentsval kommer att resultera i ett regeringsskifte med oppositionsledaren Modi som ny premiärminister. Han förväntas förespråka en mer företagsvänlig politik. Nuvarande ledare har regerat under en period med allt svagare tillväxt som tillsammans med en allmän beslutsoförmåga resulterat i ett svagt förtroende för politiken. Utsikterna för en mer tillväxtvänlig ekonomisk politik efter valet ser således mer gynnsamma ut än på länge. Inflationen accelererade till 11,2 procent under november. Den höga inflationstakten gör att centralbanken inte är klar med sina räntehöjningar vilket håller tillbaka den redan svaga inhemska efterfrågan. Samtidigt förväntar vi oss att den låga valutakursen ger fortsatt god exporttillväxt. Sammantaget gör detta att vi förutser en kraftig förbättring av handelsbalansen vilket i sin tur förbättrar bytesbalansen. Detta medför att rupien blir mindre sårbar för störningar i global likviditet framöver. Prognos INR/SEK 3 mån 0,109 (idag 0,106) Vi bedömer att rupien i dagsläget är mindre känslig för en förnyad oro över mindre dollarlikviditet. Bytesbalansen är på väg att stärkas och valutan har ett starkt räntestöd. Vi ser en ökad optimism inför parlamentsvalet under 2014 med förväntningar på en mer reformvänlig politik. Största risken för rupien är om valutslaget leder till en svag regering. Kina Nya reformer underlättar mer uthållig tillväxt Stramare penningpolitik bromsar aktiviteten Kina har påbörjat en viktig politisk förändring för att utveckla ekonomin i syfte att nå en långsiktigt hållbar tillväxt. Regeringen presenterade under november ett reformpaket med 60 reformåtgärder inom 16 områden som ska genomföras fram till år Marknadskrafterna ska tillåtas få en mer framträdande roll i syfte att uppnå en bättre fördelning av resurser i ekonomin och bryta utvecklingen med överinvesteringar och missförhållanden på kreditmarknaden. Åtgärder som presenterades var bättre skydd gällande äganderätt till mark, mindre restriktioner för utländska investeringar och kapital samt att göra renminbin mer internationellt konvertibel. Dessa strukturella reformer är nödvändiga och mycket positiva för Kinas långsiktiga utveckling. Däremot kommer genomförandet av dessa reformer sannolikt att försvaga ekonomin på kort sikt. Priserna på fastighetsmarknaden stiger kraftigt igen och kredittillväxten är för hög vilket centralbanken nyligen har uttryckt en oro över. De har även framfört att den kinesiska ekonomin står inför en lång period av skuldneddragning. Än så länge finns däremot inga starka tecken på en avmattning men vi blir inte förvånade om tillväxten hamnar under 7 procent under Prognos CNY/SEK 3 mån 1,100 (idag 1,086) Renminbin har i år stärkts med ca 2,5 procent mot dollarn. Vi förväntar oss en fortsatt gradvis förstärkning de närmaste månaderna i samband med att nya reformer successivt genomförs. INR/SEK 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,115 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 India, Spot Rate, INR/SEK 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,115 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 INR/SEK CNY/SEK 1,150 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 China, Spot Rate, CNY/SEK 1,150 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 CNY/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Regeringsgatan Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora Företag Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Anna Felländer Tel: e-post: Strategi Ott Jalakas Tel: e-post: Analys Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Imants Svilāns Tel: e-post: FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 oktober 2015 Patienten lever men andas i långsammare takt Valutautvecklingen inom emerging markets har varit mycket turbulent och svag sedan i somras med betydande kapitalutflöden.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 7 april 2015 Kreditbetyg i farozonen Den globala miljön är till stora delar positiv för flertalet länder inom emerging markets. Oljepriset är fortsatt lågt, ECB har inlett köp av

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 4 juli 2014 Fundamenta och marknader åt olika håll Den ekonomiska tillväxten har tappat fart under våren för flertalet av de tillväxtländer vi bevakar. På kort sikt har ekonomin

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Utblick Emerging markets Emerging markets analys 2 april 20 Stora utmaningar men höga korträntor ger stöd Valutarörelserna inom emerging markets har varit turbulenta under årets första kvartal med en kraftig

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 maj 2016 Efter sommar kommer höst Efter sommar kommer höst. Många tillväxtvalutor utvecklades mycket starkt under sommarmånaderna. Inte minst rekordlåga obligationsräntor i mogna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 4 februari 2016 Banankontakt är min takt Valutakurserna har i flertalet tillväxtekonomier rasat till historiskt låga nivåer efter den sämsta januariutvecklingen för dessa valutor

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 maj 2016 Efter sommar kommer höst Efter sommar kommer höst. Många tillväxtvalutor utvecklades mycket starkt under sommarmånaderna. Inte minst rekordlåga obligationsräntor i mogna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Swedbank Analys Nr 1 20 januari 2011 Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Avtagande effekter från ekonomisk-politiska stimulanser samt flera orsaker till en fortsatt stigande

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Juni 2016

Emerging Markets - Aktier Juni 2016 Emerging Markets - Aktier Juni 201 Swedbank Analys Värderingen är den mest centrala och viktigaste inputen vid investeringsanalys. Utgångspunkten i en analys bör alltid vara hur en tillgång eller en marknad

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Januari 2017

Emerging Markets - Aktier Januari 2017 Emerging Markets - Aktier Januari Swedbank Analys Swedbank Analys Strategi och Allokering: Emerging Markets aktiemarknad : Utmaningarna består Värderingen hög överlag Låg effektivitet och utsikterna mer

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Rekordlåga bundna boräntor Den rörliga boräntan väntas ligga kvar på låga nivåer ett bra tag till medan de bundna boräntorna, som är nere på rekordlåga nivåer, kan börja

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning december 2007

Penningpolitisk uppföljning december 2007 Penningpolitisk uppföljning december 7 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 8 december att lämna reporäntan oförändrad på procent. Under första halvåret 8 väntas reporäntan behöva höjas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer