Utblick Emerging markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och den ekonomiska utvecklingen i Kina. Utöver dessa faktorer kommer viktiga nationella val att hållas i ett flertal tillväxtländer. Överlag förväntar vi oss ett tufft klimat för flertalet valutor inom emerging markets framöver, men med betydande variationer mellan dem. Den amerikanska centralbanken kommer att påbörja en nedtrappning av sina månatliga obligationsköp under uari vilket riskerar att påverka riskklimatet negativt. Kinas ledning har aviserat nya reformer med avsikt att få ned nivån på överinvesteringar och minska riskerna för bubblor i ekonomin. Reformerna är positiva för att Kina ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt. På kort sikt riskerar däremot införandet av dessa att försvaga ekonomin och därmed hålla tillbaka prisutvecklingen på många råvarumarknader. Utgångsläget för att införa de nya reformerna är utmanande med uppskruvade fastighetspriser och en alltför hög kredittillväxt, vilket har fått den kinesiska centralbanken att strama åt penningpolitiken. Valutautvecklingen kommer också att påverkas av politiska val i ett flertal länder under Detta gör att finanspolitiken kan bli något mer expansiv för att hålla väljarna på gott humör i länder som t.ex. Brasilien, med risk för lägre kreditbetyg. I Indien är det politiska stämningsläget så nedtryckt att det finns utrymme för positiva överraskningar medan situationen kan bli mer problematisk i länder som Indonesien och Turkiet. Vi bedömer att sårbarheten kommer att vara störst för valutor i länder med stora bytesbalansunderskott, otillräckliga valutareserver och råvarutung export. Till denna grupp hör Brasilien, Indonesien och Sydafrika. Vi bedömer däremot att den indiska rupien har viss motståndskraft tack vare att den låga valutakursen förväntas ge en kraftig förbättring av bytesbalansen. Pressen kommer att bestå på den ryska rubeln där problemen är mer av strukturell karaktär. Den mexikanska peson kommer på sikt att gynnas av en starkare tillväxt i USA. Den långsamma återhämtningen inom eurozonen ger fortsatt stabilitet till den polska zlotyn. Den svenska kronan har haft en svag utveckling det senaste kvartalet inför Riksbankens möte i december där styrräntan sänktes med 25 punkter till 0,75 procent. Vi förväntar oss inga fler räntesänkningar och räknar med att kronan stärks med stöd av starkare efterfrågan från västvärlden och ser att EUR/SEK handlar runt 8,75 på 3 månaders sikt. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Tillväxtbesvikelser fortsätter Fallande investeringar Ekonomin i Ryssland har fortsatt att utvecklas svagt. BNP steg med endast 1,2 procent under det tredje kvartalet 20 jämfört med samma kvartal 20. Efter att visat positiva tal sedan juni föll exporten med 5.5 procent i årstakt under oktober. Industriproduktionen har nu visat en fallande årstakt sedan toppen Inköpschefsindex ligger under 50 vilket indikerar en fortsatt trög utveckling inom industrin den närmaste tiden. Den tidigare starka privata konsumtionen har det senaste året växlat ned. Försäljningen inom detaljhandeln växer med ca 3,5 procent i årstakt, vilket är historiskt lågt och nybilsförsäljningen har visat en negativ årstakt sedan bör av året. Den potentiella tillväxten har troligtvis sjunkit till under 3 procent vilket förklarar att inflationstakten inte har fallit mer trots ekonomins svaghet. Ryssland har ett stort underskott av investeringar i infrastruktur sedan Sovjetperioden. Den totala investeringstakten har varit negativ i stort sett sedan bör av 20. Överskottet i bytesbalansen faller snabbt och uppgår nu till ca 2 procent som andel av BNP. Inflationstakten steg i november till 6,5 procent vilket innebär att den fortsätter att överstiga centralbankens mål på 5-6 procent och därigenom försvårar möjligheten till räntesänkningar. Polen Ökad optimism inom industrin Svag inhemsk eftefrågan Återhämtningen av den polska ekonomin har fortsatt med stöd av starkare exportefterfrågan från eurozonen. BNP steg med 1,9 procent under det tredje kvartalet med en real exportuppgång på 6,5 procent under samma period. Industriproduktionen ökade med 5 procent i årstakt under november, till stor del drivet av bilar och elutrustning. Inköpschefsindex har stigit kraftigt de senaste månaderna och indikerar i och med det en fortsatt god utveckling inom industrin den närmaste tiden. Den privata konsumtionen släpar fortfarande efter men tecken börjar synas på en förbättring av hushållens aktivitet. Försäljningen inom detaljhandeln har haft en positiv utveckling det senaste halvåret och nybilsregistreringarna har brutit den negativa trenden som existerat sedan bör av Konsumentpriserna utvecklades oväntat svagt under november med en uppgång på endast 0,6 procent i årstakt, vilket är under centralbankens nedre gräns på 1,5 procent. Vi förväntar oss därför att centralbanken kommer att håller styrräntan oförändrad på rekordlåga 2,5 procent åtminstone till hösten 2014 eller så länge som det låga inflationstrycket består. Prognos RUB/SEK 3 mån 0,198 (idag 0,200) Intresset från utländska investerare är lågt vilket avspeglas i den svaga börsutvecklingen och att obligationsräntorna är väsentligt högre än vid årets bör. Vi förväntar oss fortsatt press på rubeln så länge inga framsteg görs på det strukturella planet i Ryssland. Prognos PLN/SEK3 mån 2,108 (idag 2,162) Den polska ekonomin har vänt uppåt. Vi förväntar oss däremot en långsam återhämtning och fortsatt låga räntor och har därför en neutral syn på zlotyn mot euron. Vår prognos är att kronan stärks mot euron vilket gör att zlotyn förväntas försvagas något mot kronan. 0,235 Russia Spot Rate RUB/SEK 0,235 2,200 Poland Spot Rate PLN/SEK 2,200 RUB/SEK 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,205 0,200 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,205 0,200 RUBSEK PLN/SEK 2,175 2,150 2,5 2,100 2,075 2,050 2,025 2,000 2,175 2,150 2,5 2,100 2,075 2,050 2,025 2,000 PLN/SEK 0,195 0,195 1,975 1,975 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Turkiet Lågt förtroende för penningpolitiken Försvagad externbalans Den turkiska liran har i år fallit med ca 14 procent gentemot dollarn till en ny bottennivå, nu senast drivet av nyheter om korruptionsaffärer och den amerikanska centralbankens besked att minska sina obligationsköp. Den svaga valutakursen har däremot ännu inte gett något positivt avtryck i den ekonomiska utvecklingen. Industriproduktionen ökade med endast 0,7 procent i årstakt under oktober och exporten föll med 8,2 procent i årstakt under samma månad. Denna utveckling står i stark kontrast till den senaste tidens positiva utveckling av inköpschefsindex som ökat till den starkaste nivån sedan Inflationstakten uppgick i november till 7,3 procent jämfört med centralbankens mål på 5 procent. Centralbanken lämnade räntorna oförändrade vid sitt möte i november men valde att strama åt likviditeten i systemet så att den faktiska lånekostnaden hamnade på en högre nivå. Förtroendet för centralbanken är mycket lågt då kredittillväxten i banksystemet uppgår till ca 35 procent i årstakt och därmed kraftigt överstiger deras mål. Handelsbalansen har försämrats sju månader i rad vilket ökar underskottet i bytesbalansen ytterligare. En oroväckande utveckling är dessutom att löptiden på den externa skulden har minskat trendmässigt sedan Sydafrika Låg värdering Svag externbalans Den sydafrikanska randen har befunnit sig i en fallande trend sedan hösten Exporten är svag trots att randen fallit med ca 35 procent mot den amerikanska dollarn under denna period och underskottet i handelsbalansen är rekordstort. Grundproblemet ligger på det strukturella planet. Arbetsmarknaden präglas av frekventa strejker med höga löneavtal vilket i sin tur hämmar sysselsättningsutvecklingen. Infrastrukturella investeringar är eftersatta sedan många år vilket har medfört att den ekonomiska utvecklingen hämmas av stora flaskhalsar i ekonomin. Detta har bl.a. resulterat i att elnätet är underdimensionerat och att det råder stora brister i hamnkapacitet och järnvägssystem. Kvaliteten på utbildningssystemet är bland de lägsta i världen. Konsumentförtroendet är mycket lågt vilket återspeglas i fallande nybilsförsäljning och den svagaste detaljhandelsförsäljningen sedan Kredittillväxten är blygsam och ökar med endast 7 procent jämfört med de tillväxtnivåer på procent som rådde innan finanskrisen. Styrräntan har varit oförändrad sedan juli 20 på rekordlåga 5 procent. Inflationstakten har pendlat runt 6 procent de senaste två åren vilket är centralbankens övre toleransnivå för inflationen. Prognos TRY/SEK 3 mån 3,157 (3,177) Den turkiska liran är fortsatt mycket sårbar för eventuell oro över mindre dollarlikviditet då underskottet i bytesbalansen ökar. Dessutom är förtroendet för den ekonomiska politiken mycket låg. Vi bedömer att pressen på liran kommer att bestå och att centralbanken kommer att behöva höja styrräntorna ytterligare för att dämpa nedgången. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,631 (idag 0,634) Den sydafrikanska randen är en av de valutor som fortfarande är mycket känslig för en förnyad kapitalflykt från tillväxtländer. Bytesbalansen har försämrats i en rask takt och därmed risken för sänkt kreditbetyg. Risken för vår bedömning är om Kinas tillväxt blir starkare än förväntat och råvarupriserna tar fart uppåt. Turkey Spot Rate TRY/SEK 0,95 South Africa Spot Rate ZAR/SEK 0,95 TRY/SEK 3,9 3,7 3,5 3,3 3,9 3,7 3,5 3,3 TRY/SEK ZAR/SEK 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 ZAR/SEK 3,1 3,1 0,60 0,60 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Mexiko Positiv utveckling av reformarbetet Svag tillväxt Den ekonomiska tillväxten i Mexiko har försvagats under 20. BNP ökade med endast 1,3 procent under det tredje kvartalet och årstakten i industriproduktionen har pendlat runt noll i år. Den tidigare starka bilproduktionen har de senaste månaderna tappat fart. Arbetsmarknaden har försvagats, vilket har försämrat konsumentförtroendet, vilket i sin tur resulterat i att den redan tidigare svaga utvecklingen inom detaljhandeln har fortsatt under året. Vi förväntar oss däremot att tillväxten kommer att ta fart under det första halvåret med stöd av starkare efterfrågan från USA som är Mexikos största exportmarknad. Hushållen har dessutom stöd av de räntesänkningar som centralbanken gjort. Totalt har styrräntan under året sänkts med 100 punkter till rekordlåga 3,5 procent. Därtill förväntas finanspolitiken bli mer expansiv under 2014 och ge stöd till efterfrågan och då framför allt riktad till byggbranschen. Den politiska processen med nya strukturreformer har utvecklats positivt vilka förväntas leda till högre produktivitet på sikt. Nya reformer på arbetsmarknad, utbildnings- och skattesystem har godkänts och nyligen godkändes en reform i syfte att öppna upp energisektorn för privata investerare. Brasilien Hög styrränta Svag tillväxt och försämrad bytesbalans Tillväxten i Brasilien har varit alltför beroende av privat konsumtion de senaste åren. Den ekonomiska politiken har varit inriktad på att motverka nedgången i exporten med kraftfulla stimulanser av privat konsumtion. Effekterna av dessa stimulanser har under året successivt minskat. Strukturellt hämmas den ekonomiska tillväxten av alltför låga investeringar. Investeringarna utgör mindre än 20 procent av BNP vilket placerar Brasilien på en mycket låg nivå i jämförelse med andra tillväxtländer. Ett krångligt skattesysten och brist på regelverk är några av de faktorer som uppges påverka investeringsklimatet negativt. Centralbanken har höjt räntan med 275 punkter under 20 till 10 procent för att bromsa den höga inflationen. President Rousseff går till val i slutet av Den ekonomiska situationen är nu mer utmanande för Rousseff jämfört med situationen 2010 på grund av svag tillväxt och hög inflation. Vi förväntar oss därför en fortsatt expansiv finanspolitik i syfte att hålla väljarna på gott humör. Vi ser nedåtrisker i exporten till Kina vilket kommer att försämra bytesbalansen ytterligare. Denna utveckling medför att Brasilien löper en risk för försämrat kreditbetyg och gör realen fortsatt sårbar för mindre obligationsköp av den amerikanska centralbanken. Prognos MXN/SEK 3 mån 0,506 (idag 0,508) Den mexikanska peson har stöd av högre förväntad efterfrågan från USA. Däremot förväntar vi stor osäkerhet beträffande effekterna av den amerikanska penningpolitiken vilket riskerar att påverka det globala riskklimatet negativt under det första kvartalet. Detta håller tillbaka en uppgång av peson. Prognos BRL/SEK 3 mån 2,762 (idag 2,806) Vi är negativa till den brasilianska realen. Svagare efterfrågan från Kina förväntas att begränsa återhämtningen av exporten. Bytesbalansen försämras i rask takt vilket ökar beroendet av dollarlikviditet. Osäkerheten över budgetpolitiken inför presidentvalet 2014 medför en risk för sänkt kreditbetyg. 0,55 Mexico Spot Rate MXN/SEK 0,55 Brazil Spot Rate BRL/SEK 0,54 0,54 0,53 0,53 MXN/SEK 0,52 0,51 0,52 0,51 MXN/SEK BRL/SEK BRL/SEK 0,50 0,50 3,0 3,0 0,49 0,49 2,8 2,8 0,48 0,48 2,6 2,6 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Indonesien Negativ utveckling av bytesbalansen Lågt förtroende för den ekonomiska politiken Den indonesiska rupian är årets största förlorare med en nedgång på ca 18,5 procent mot den svenska kronan. Den underliggande förklaringen till den svaga valutautvecklingen ligger på det politiska planet och lågt ställda förväntningar på tillväxten. BNP ökade med 5,6 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande period 20 vilket är den lägsta ökningstakten sedan finanskrisen Nedgången förklaras till största del av lägre investeringar relaterade till den svagare efterfrågesituationen på råvarumarknaden. Bytesbalansen har försämrats från ett överskott 2011 till ett underskott motsvarande 3,7 procent av BNP det tredje kvartalet i år. Den inhemska efterfrågan har däremot varit motståndskraftig och förväntas ha fortsatt stöd av en valrelaterad budget. Under 2014 hålls det fjärde fria politiska valet sedan 1999 med val till parlamentet under april och presidentval i juli. Andelen osäkra väljare är stor och vi förväntar att valet kommer att präglas av stora personliga och populistiska inslag. Inflationstakten steg kraftigt i somras och uppgick i november till 8,4 procent. Som ett resultat har centralbanken höjt styrräntan i flera steg med 175 punkter i år till 7,5 procent. Vi förväntar oss ytterligare räntehöjningar för att stabilisera inflation och växelkurs. Prognos IDR/SEK 3 mån 0,053 (idag 0,054) Rupian har fortsatt att falla, nu senast till de nivåer som rådde under finanskrisen. Detta reflekterar ett mycket lågt förtroende för den ekonomiska politiken, ett stort beroende av råvaruexport, oro över mindre dollarlikviditet och en stor osäkerhet inför de politiska valen under Vi förväntar oss därför en fortsatt press nedåt på rupian. Sydkorea Stora reserver och stark externbalans Svagt momentum i ekonomin BNP ökade med 3,3 procent under det tredje kvartalet, till stor del drivet av investeringar. Exporten bidrog däremot negativt och vi förväntar oss en fortsatt negativ påverkan på exporten mot bakgrund av svagare efterfrågan från Kina. Kina är Sydkoreas största exportmarknad med en exportandel på 26,5 procent. Exporten har däremot stöd av högre aktivitet i USA och den pågående återhämtningen i Europa. Den privata konsumtionen har varit svag de senaste två åren vilket står i kontrast till den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Inflationstrycket är mycket lågt. Konsumentpriserna steg i årstakt med 0,9 procent under november vilket innebär att inflationen befinner sig med stor marginal under centralbankens undre band på 1 procent. Detta medför att vi förväntar oss en oförändrad styrränta på 2,5 procent under det första halvåret Hushållen, som är högt skuldsatta, får därigenom fortsatt stöd av penningpolitiken. Finanspolitiken förväntas dessutom ge ytterligare stimulans till privat konsumtion under Sydkorea har den högsta nationella sparnivån av de tillväxtländer vi analyserar. Överskottet i bytesbalansen är rekordstort och uppgår till ca 5,5 procent som andel av BNP vilket gör att vi förväntar oss fortsatt liten påverkan av en eventuell oro över effekterna av den amerikanska penningpolitiken. Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0062 (idag 0,0062) Den koreanska wonen har utvecklats relativt starkt i jämförelse med övriga tillväxtländer vi analyserar. Wonen har stöd av starkare efterfrågan från västvärlden, ett stort överskott i bytesbalansen och en stor valutareserv. Däremot börjar värderingen se något ansträngd ut. Detta gör att vi är neutrala till wonen det närmaste kvartalet. IDR/SEK 0,0800 0,0775 0,0750 0,0725 0,0700 0,0675 0,0650 0,0625 0,0600 0,0575 0,0550 0,0525 Indonesia Spot Rate IDR/SEK 0,0800 0,0775 0,0750 0,0725 0,0700 0,0675 0,0650 0,0625 0,0600 0,0575 0,0550 0,0525 IDR/SEK KRW/SEK 0,0063 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 South Korea Spot Rate MXN/SEK 0,0063 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 KRW/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Låg värdering och starkare export Hög inflation bromsar tillväxten Den indiska rupien har stabiliserats mot dollarn sedan den nya centralbankschefen Ra tillträdde i augusti. BNP har bottnat med en ökning på 4,8 procent under det tredje kvartalet och PMI är tillbaka över 50-strecket. För att få en bestående förstärkning av rupien krävs nu att politikerna tar tag i Indiens långsiktiga strukturella problem. Förväntningarna har ökat på att nästa års parlamentsval kommer att resultera i ett regeringsskifte med oppositionsledaren Modi som ny premiärminister. Han förväntas förespråka en mer företagsvänlig politik. Nuvarande ledare har regerat under en period med allt svagare tillväxt som tillsammans med en allmän beslutsoförmåga resulterat i ett svagt förtroende för politiken. Utsikterna för en mer tillväxtvänlig ekonomisk politik efter valet ser således mer gynnsamma ut än på länge. Inflationen accelererade till 11,2 procent under november. Den höga inflationstakten gör att centralbanken inte är klar med sina räntehöjningar vilket håller tillbaka den redan svaga inhemska efterfrågan. Samtidigt förväntar vi oss att den låga valutakursen ger fortsatt god exporttillväxt. Sammantaget gör detta att vi förutser en kraftig förbättring av handelsbalansen vilket i sin tur förbättrar bytesbalansen. Detta medför att rupien blir mindre sårbar för störningar i global likviditet framöver. Prognos INR/SEK 3 mån 0,109 (idag 0,106) Vi bedömer att rupien i dagsläget är mindre känslig för en förnyad oro över mindre dollarlikviditet. Bytesbalansen är på väg att stärkas och valutan har ett starkt räntestöd. Vi ser en ökad optimism inför parlamentsvalet under 2014 med förväntningar på en mer reformvänlig politik. Största risken för rupien är om valutslaget leder till en svag regering. Kina Nya reformer underlättar mer uthållig tillväxt Stramare penningpolitik bromsar aktiviteten Kina har påbörjat en viktig politisk förändring för att utveckla ekonomin i syfte att nå en långsiktigt hållbar tillväxt. Regeringen presenterade under november ett reformpaket med 60 reformåtgärder inom 16 områden som ska genomföras fram till år Marknadskrafterna ska tillåtas få en mer framträdande roll i syfte att uppnå en bättre fördelning av resurser i ekonomin och bryta utvecklingen med överinvesteringar och missförhållanden på kreditmarknaden. Åtgärder som presenterades var bättre skydd gällande äganderätt till mark, mindre restriktioner för utländska investeringar och kapital samt att göra renminbin mer internationellt konvertibel. Dessa strukturella reformer är nödvändiga och mycket positiva för Kinas långsiktiga utveckling. Däremot kommer genomförandet av dessa reformer sannolikt att försvaga ekonomin på kort sikt. Priserna på fastighetsmarknaden stiger kraftigt igen och kredittillväxten är för hög vilket centralbanken nyligen har uttryckt en oro över. De har även framfört att den kinesiska ekonomin står inför en lång period av skuldneddragning. Än så länge finns däremot inga starka tecken på en avmattning men vi blir inte förvånade om tillväxten hamnar under 7 procent under Prognos CNY/SEK 3 mån 1,100 (idag 1,086) Renminbin har i år stärkts med ca 2,5 procent mot dollarn. Vi förväntar oss en fortsatt gradvis förstärkning de närmaste månaderna i samband med att nya reformer successivt genomförs. INR/SEK 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,115 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 India, Spot Rate, INR/SEK 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,115 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 INR/SEK CNY/SEK 1,150 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 China, Spot Rate, CNY/SEK 1,150 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 CNY/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Regeringsgatan Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora Företag Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Anna Felländer Tel: e-post: Strategi Ott Jalakas Tel: e-post: Analys Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Imants Svilāns Tel: e-post: FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer