Utblick Emerging markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och den ekonomiska utvecklingen i Kina. Utöver dessa faktorer kommer viktiga nationella val att hållas i ett flertal tillväxtländer. Överlag förväntar vi oss ett tufft klimat för flertalet valutor inom emerging markets framöver, men med betydande variationer mellan dem. Den amerikanska centralbanken kommer att påbörja en nedtrappning av sina månatliga obligationsköp under uari vilket riskerar att påverka riskklimatet negativt. Kinas ledning har aviserat nya reformer med avsikt att få ned nivån på överinvesteringar och minska riskerna för bubblor i ekonomin. Reformerna är positiva för att Kina ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt. På kort sikt riskerar däremot införandet av dessa att försvaga ekonomin och därmed hålla tillbaka prisutvecklingen på många råvarumarknader. Utgångsläget för att införa de nya reformerna är utmanande med uppskruvade fastighetspriser och en alltför hög kredittillväxt, vilket har fått den kinesiska centralbanken att strama åt penningpolitiken. Valutautvecklingen kommer också att påverkas av politiska val i ett flertal länder under Detta gör att finanspolitiken kan bli något mer expansiv för att hålla väljarna på gott humör i länder som t.ex. Brasilien, med risk för lägre kreditbetyg. I Indien är det politiska stämningsläget så nedtryckt att det finns utrymme för positiva överraskningar medan situationen kan bli mer problematisk i länder som Indonesien och Turkiet. Vi bedömer att sårbarheten kommer att vara störst för valutor i länder med stora bytesbalansunderskott, otillräckliga valutareserver och råvarutung export. Till denna grupp hör Brasilien, Indonesien och Sydafrika. Vi bedömer däremot att den indiska rupien har viss motståndskraft tack vare att den låga valutakursen förväntas ge en kraftig förbättring av bytesbalansen. Pressen kommer att bestå på den ryska rubeln där problemen är mer av strukturell karaktär. Den mexikanska peson kommer på sikt att gynnas av en starkare tillväxt i USA. Den långsamma återhämtningen inom eurozonen ger fortsatt stabilitet till den polska zlotyn. Den svenska kronan har haft en svag utveckling det senaste kvartalet inför Riksbankens möte i december där styrräntan sänktes med 25 punkter till 0,75 procent. Vi förväntar oss inga fler räntesänkningar och räknar med att kronan stärks med stöd av starkare efterfrågan från västvärlden och ser att EUR/SEK handlar runt 8,75 på 3 månaders sikt. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Tillväxtbesvikelser fortsätter Fallande investeringar Ekonomin i Ryssland har fortsatt att utvecklas svagt. BNP steg med endast 1,2 procent under det tredje kvartalet 20 jämfört med samma kvartal 20. Efter att visat positiva tal sedan juni föll exporten med 5.5 procent i årstakt under oktober. Industriproduktionen har nu visat en fallande årstakt sedan toppen Inköpschefsindex ligger under 50 vilket indikerar en fortsatt trög utveckling inom industrin den närmaste tiden. Den tidigare starka privata konsumtionen har det senaste året växlat ned. Försäljningen inom detaljhandeln växer med ca 3,5 procent i årstakt, vilket är historiskt lågt och nybilsförsäljningen har visat en negativ årstakt sedan bör av året. Den potentiella tillväxten har troligtvis sjunkit till under 3 procent vilket förklarar att inflationstakten inte har fallit mer trots ekonomins svaghet. Ryssland har ett stort underskott av investeringar i infrastruktur sedan Sovjetperioden. Den totala investeringstakten har varit negativ i stort sett sedan bör av 20. Överskottet i bytesbalansen faller snabbt och uppgår nu till ca 2 procent som andel av BNP. Inflationstakten steg i november till 6,5 procent vilket innebär att den fortsätter att överstiga centralbankens mål på 5-6 procent och därigenom försvårar möjligheten till räntesänkningar. Polen Ökad optimism inom industrin Svag inhemsk eftefrågan Återhämtningen av den polska ekonomin har fortsatt med stöd av starkare exportefterfrågan från eurozonen. BNP steg med 1,9 procent under det tredje kvartalet med en real exportuppgång på 6,5 procent under samma period. Industriproduktionen ökade med 5 procent i årstakt under november, till stor del drivet av bilar och elutrustning. Inköpschefsindex har stigit kraftigt de senaste månaderna och indikerar i och med det en fortsatt god utveckling inom industrin den närmaste tiden. Den privata konsumtionen släpar fortfarande efter men tecken börjar synas på en förbättring av hushållens aktivitet. Försäljningen inom detaljhandeln har haft en positiv utveckling det senaste halvåret och nybilsregistreringarna har brutit den negativa trenden som existerat sedan bör av Konsumentpriserna utvecklades oväntat svagt under november med en uppgång på endast 0,6 procent i årstakt, vilket är under centralbankens nedre gräns på 1,5 procent. Vi förväntar oss därför att centralbanken kommer att håller styrräntan oförändrad på rekordlåga 2,5 procent åtminstone till hösten 2014 eller så länge som det låga inflationstrycket består. Prognos RUB/SEK 3 mån 0,198 (idag 0,200) Intresset från utländska investerare är lågt vilket avspeglas i den svaga börsutvecklingen och att obligationsräntorna är väsentligt högre än vid årets bör. Vi förväntar oss fortsatt press på rubeln så länge inga framsteg görs på det strukturella planet i Ryssland. Prognos PLN/SEK3 mån 2,108 (idag 2,162) Den polska ekonomin har vänt uppåt. Vi förväntar oss däremot en långsam återhämtning och fortsatt låga räntor och har därför en neutral syn på zlotyn mot euron. Vår prognos är att kronan stärks mot euron vilket gör att zlotyn förväntas försvagas något mot kronan. 0,235 Russia Spot Rate RUB/SEK 0,235 2,200 Poland Spot Rate PLN/SEK 2,200 RUB/SEK 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,205 0,200 0,230 0,225 0,220 0,215 0,210 0,205 0,200 RUBSEK PLN/SEK 2,175 2,150 2,5 2,100 2,075 2,050 2,025 2,000 2,175 2,150 2,5 2,100 2,075 2,050 2,025 2,000 PLN/SEK 0,195 0,195 1,975 1,975 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Turkiet Lågt förtroende för penningpolitiken Försvagad externbalans Den turkiska liran har i år fallit med ca 14 procent gentemot dollarn till en ny bottennivå, nu senast drivet av nyheter om korruptionsaffärer och den amerikanska centralbankens besked att minska sina obligationsköp. Den svaga valutakursen har däremot ännu inte gett något positivt avtryck i den ekonomiska utvecklingen. Industriproduktionen ökade med endast 0,7 procent i årstakt under oktober och exporten föll med 8,2 procent i årstakt under samma månad. Denna utveckling står i stark kontrast till den senaste tidens positiva utveckling av inköpschefsindex som ökat till den starkaste nivån sedan Inflationstakten uppgick i november till 7,3 procent jämfört med centralbankens mål på 5 procent. Centralbanken lämnade räntorna oförändrade vid sitt möte i november men valde att strama åt likviditeten i systemet så att den faktiska lånekostnaden hamnade på en högre nivå. Förtroendet för centralbanken är mycket lågt då kredittillväxten i banksystemet uppgår till ca 35 procent i årstakt och därmed kraftigt överstiger deras mål. Handelsbalansen har försämrats sju månader i rad vilket ökar underskottet i bytesbalansen ytterligare. En oroväckande utveckling är dessutom att löptiden på den externa skulden har minskat trendmässigt sedan Sydafrika Låg värdering Svag externbalans Den sydafrikanska randen har befunnit sig i en fallande trend sedan hösten Exporten är svag trots att randen fallit med ca 35 procent mot den amerikanska dollarn under denna period och underskottet i handelsbalansen är rekordstort. Grundproblemet ligger på det strukturella planet. Arbetsmarknaden präglas av frekventa strejker med höga löneavtal vilket i sin tur hämmar sysselsättningsutvecklingen. Infrastrukturella investeringar är eftersatta sedan många år vilket har medfört att den ekonomiska utvecklingen hämmas av stora flaskhalsar i ekonomin. Detta har bl.a. resulterat i att elnätet är underdimensionerat och att det råder stora brister i hamnkapacitet och järnvägssystem. Kvaliteten på utbildningssystemet är bland de lägsta i världen. Konsumentförtroendet är mycket lågt vilket återspeglas i fallande nybilsförsäljning och den svagaste detaljhandelsförsäljningen sedan Kredittillväxten är blygsam och ökar med endast 7 procent jämfört med de tillväxtnivåer på procent som rådde innan finanskrisen. Styrräntan har varit oförändrad sedan juli 20 på rekordlåga 5 procent. Inflationstakten har pendlat runt 6 procent de senaste två åren vilket är centralbankens övre toleransnivå för inflationen. Prognos TRY/SEK 3 mån 3,157 (3,177) Den turkiska liran är fortsatt mycket sårbar för eventuell oro över mindre dollarlikviditet då underskottet i bytesbalansen ökar. Dessutom är förtroendet för den ekonomiska politiken mycket låg. Vi bedömer att pressen på liran kommer att bestå och att centralbanken kommer att behöva höja styrräntorna ytterligare för att dämpa nedgången. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,631 (idag 0,634) Den sydafrikanska randen är en av de valutor som fortfarande är mycket känslig för en förnyad kapitalflykt från tillväxtländer. Bytesbalansen har försämrats i en rask takt och därmed risken för sänkt kreditbetyg. Risken för vår bedömning är om Kinas tillväxt blir starkare än förväntat och råvarupriserna tar fart uppåt. Turkey Spot Rate TRY/SEK 0,95 South Africa Spot Rate ZAR/SEK 0,95 TRY/SEK 3,9 3,7 3,5 3,3 3,9 3,7 3,5 3,3 TRY/SEK ZAR/SEK 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 ZAR/SEK 3,1 3,1 0,60 0,60 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Mexiko Positiv utveckling av reformarbetet Svag tillväxt Den ekonomiska tillväxten i Mexiko har försvagats under 20. BNP ökade med endast 1,3 procent under det tredje kvartalet och årstakten i industriproduktionen har pendlat runt noll i år. Den tidigare starka bilproduktionen har de senaste månaderna tappat fart. Arbetsmarknaden har försvagats, vilket har försämrat konsumentförtroendet, vilket i sin tur resulterat i att den redan tidigare svaga utvecklingen inom detaljhandeln har fortsatt under året. Vi förväntar oss däremot att tillväxten kommer att ta fart under det första halvåret med stöd av starkare efterfrågan från USA som är Mexikos största exportmarknad. Hushållen har dessutom stöd av de räntesänkningar som centralbanken gjort. Totalt har styrräntan under året sänkts med 100 punkter till rekordlåga 3,5 procent. Därtill förväntas finanspolitiken bli mer expansiv under 2014 och ge stöd till efterfrågan och då framför allt riktad till byggbranschen. Den politiska processen med nya strukturreformer har utvecklats positivt vilka förväntas leda till högre produktivitet på sikt. Nya reformer på arbetsmarknad, utbildnings- och skattesystem har godkänts och nyligen godkändes en reform i syfte att öppna upp energisektorn för privata investerare. Brasilien Hög styrränta Svag tillväxt och försämrad bytesbalans Tillväxten i Brasilien har varit alltför beroende av privat konsumtion de senaste åren. Den ekonomiska politiken har varit inriktad på att motverka nedgången i exporten med kraftfulla stimulanser av privat konsumtion. Effekterna av dessa stimulanser har under året successivt minskat. Strukturellt hämmas den ekonomiska tillväxten av alltför låga investeringar. Investeringarna utgör mindre än 20 procent av BNP vilket placerar Brasilien på en mycket låg nivå i jämförelse med andra tillväxtländer. Ett krångligt skattesysten och brist på regelverk är några av de faktorer som uppges påverka investeringsklimatet negativt. Centralbanken har höjt räntan med 275 punkter under 20 till 10 procent för att bromsa den höga inflationen. President Rousseff går till val i slutet av Den ekonomiska situationen är nu mer utmanande för Rousseff jämfört med situationen 2010 på grund av svag tillväxt och hög inflation. Vi förväntar oss därför en fortsatt expansiv finanspolitik i syfte att hålla väljarna på gott humör. Vi ser nedåtrisker i exporten till Kina vilket kommer att försämra bytesbalansen ytterligare. Denna utveckling medför att Brasilien löper en risk för försämrat kreditbetyg och gör realen fortsatt sårbar för mindre obligationsköp av den amerikanska centralbanken. Prognos MXN/SEK 3 mån 0,506 (idag 0,508) Den mexikanska peson har stöd av högre förväntad efterfrågan från USA. Däremot förväntar vi stor osäkerhet beträffande effekterna av den amerikanska penningpolitiken vilket riskerar att påverka det globala riskklimatet negativt under det första kvartalet. Detta håller tillbaka en uppgång av peson. Prognos BRL/SEK 3 mån 2,762 (idag 2,806) Vi är negativa till den brasilianska realen. Svagare efterfrågan från Kina förväntas att begränsa återhämtningen av exporten. Bytesbalansen försämras i rask takt vilket ökar beroendet av dollarlikviditet. Osäkerheten över budgetpolitiken inför presidentvalet 2014 medför en risk för sänkt kreditbetyg. 0,55 Mexico Spot Rate MXN/SEK 0,55 Brazil Spot Rate BRL/SEK 0,54 0,54 0,53 0,53 MXN/SEK 0,52 0,51 0,52 0,51 MXN/SEK BRL/SEK BRL/SEK 0,50 0,50 3,0 3,0 0,49 0,49 2,8 2,8 0,48 0,48 2,6 2,6 Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Indonesien Negativ utveckling av bytesbalansen Lågt förtroende för den ekonomiska politiken Den indonesiska rupian är årets största förlorare med en nedgång på ca 18,5 procent mot den svenska kronan. Den underliggande förklaringen till den svaga valutautvecklingen ligger på det politiska planet och lågt ställda förväntningar på tillväxten. BNP ökade med 5,6 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande period 20 vilket är den lägsta ökningstakten sedan finanskrisen Nedgången förklaras till största del av lägre investeringar relaterade till den svagare efterfrågesituationen på råvarumarknaden. Bytesbalansen har försämrats från ett överskott 2011 till ett underskott motsvarande 3,7 procent av BNP det tredje kvartalet i år. Den inhemska efterfrågan har däremot varit motståndskraftig och förväntas ha fortsatt stöd av en valrelaterad budget. Under 2014 hålls det fjärde fria politiska valet sedan 1999 med val till parlamentet under april och presidentval i juli. Andelen osäkra väljare är stor och vi förväntar att valet kommer att präglas av stora personliga och populistiska inslag. Inflationstakten steg kraftigt i somras och uppgick i november till 8,4 procent. Som ett resultat har centralbanken höjt styrräntan i flera steg med 175 punkter i år till 7,5 procent. Vi förväntar oss ytterligare räntehöjningar för att stabilisera inflation och växelkurs. Prognos IDR/SEK 3 mån 0,053 (idag 0,054) Rupian har fortsatt att falla, nu senast till de nivåer som rådde under finanskrisen. Detta reflekterar ett mycket lågt förtroende för den ekonomiska politiken, ett stort beroende av råvaruexport, oro över mindre dollarlikviditet och en stor osäkerhet inför de politiska valen under Vi förväntar oss därför en fortsatt press nedåt på rupian. Sydkorea Stora reserver och stark externbalans Svagt momentum i ekonomin BNP ökade med 3,3 procent under det tredje kvartalet, till stor del drivet av investeringar. Exporten bidrog däremot negativt och vi förväntar oss en fortsatt negativ påverkan på exporten mot bakgrund av svagare efterfrågan från Kina. Kina är Sydkoreas största exportmarknad med en exportandel på 26,5 procent. Exporten har däremot stöd av högre aktivitet i USA och den pågående återhämtningen i Europa. Den privata konsumtionen har varit svag de senaste två åren vilket står i kontrast till den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Inflationstrycket är mycket lågt. Konsumentpriserna steg i årstakt med 0,9 procent under november vilket innebär att inflationen befinner sig med stor marginal under centralbankens undre band på 1 procent. Detta medför att vi förväntar oss en oförändrad styrränta på 2,5 procent under det första halvåret Hushållen, som är högt skuldsatta, får därigenom fortsatt stöd av penningpolitiken. Finanspolitiken förväntas dessutom ge ytterligare stimulans till privat konsumtion under Sydkorea har den högsta nationella sparnivån av de tillväxtländer vi analyserar. Överskottet i bytesbalansen är rekordstort och uppgår till ca 5,5 procent som andel av BNP vilket gör att vi förväntar oss fortsatt liten påverkan av en eventuell oro över effekterna av den amerikanska penningpolitiken. Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0062 (idag 0,0062) Den koreanska wonen har utvecklats relativt starkt i jämförelse med övriga tillväxtländer vi analyserar. Wonen har stöd av starkare efterfrågan från västvärlden, ett stort överskott i bytesbalansen och en stor valutareserv. Däremot börjar värderingen se något ansträngd ut. Detta gör att vi är neutrala till wonen det närmaste kvartalet. IDR/SEK 0,0800 0,0775 0,0750 0,0725 0,0700 0,0675 0,0650 0,0625 0,0600 0,0575 0,0550 0,0525 Indonesia Spot Rate IDR/SEK 0,0800 0,0775 0,0750 0,0725 0,0700 0,0675 0,0650 0,0625 0,0600 0,0575 0,0550 0,0525 IDR/SEK KRW/SEK 0,0063 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 South Korea Spot Rate MXN/SEK 0,0063 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0058 0,0057 0,0056 KRW/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Låg värdering och starkare export Hög inflation bromsar tillväxten Den indiska rupien har stabiliserats mot dollarn sedan den nya centralbankschefen Ra tillträdde i augusti. BNP har bottnat med en ökning på 4,8 procent under det tredje kvartalet och PMI är tillbaka över 50-strecket. För att få en bestående förstärkning av rupien krävs nu att politikerna tar tag i Indiens långsiktiga strukturella problem. Förväntningarna har ökat på att nästa års parlamentsval kommer att resultera i ett regeringsskifte med oppositionsledaren Modi som ny premiärminister. Han förväntas förespråka en mer företagsvänlig politik. Nuvarande ledare har regerat under en period med allt svagare tillväxt som tillsammans med en allmän beslutsoförmåga resulterat i ett svagt förtroende för politiken. Utsikterna för en mer tillväxtvänlig ekonomisk politik efter valet ser således mer gynnsamma ut än på länge. Inflationen accelererade till 11,2 procent under november. Den höga inflationstakten gör att centralbanken inte är klar med sina räntehöjningar vilket håller tillbaka den redan svaga inhemska efterfrågan. Samtidigt förväntar vi oss att den låga valutakursen ger fortsatt god exporttillväxt. Sammantaget gör detta att vi förutser en kraftig förbättring av handelsbalansen vilket i sin tur förbättrar bytesbalansen. Detta medför att rupien blir mindre sårbar för störningar i global likviditet framöver. Prognos INR/SEK 3 mån 0,109 (idag 0,106) Vi bedömer att rupien i dagsläget är mindre känslig för en förnyad oro över mindre dollarlikviditet. Bytesbalansen är på väg att stärkas och valutan har ett starkt räntestöd. Vi ser en ökad optimism inför parlamentsvalet under 2014 med förväntningar på en mer reformvänlig politik. Största risken för rupien är om valutslaget leder till en svag regering. Kina Nya reformer underlättar mer uthållig tillväxt Stramare penningpolitik bromsar aktiviteten Kina har påbörjat en viktig politisk förändring för att utveckla ekonomin i syfte att nå en långsiktigt hållbar tillväxt. Regeringen presenterade under november ett reformpaket med 60 reformåtgärder inom 16 områden som ska genomföras fram till år Marknadskrafterna ska tillåtas få en mer framträdande roll i syfte att uppnå en bättre fördelning av resurser i ekonomin och bryta utvecklingen med överinvesteringar och missförhållanden på kreditmarknaden. Åtgärder som presenterades var bättre skydd gällande äganderätt till mark, mindre restriktioner för utländska investeringar och kapital samt att göra renminbin mer internationellt konvertibel. Dessa strukturella reformer är nödvändiga och mycket positiva för Kinas långsiktiga utveckling. Däremot kommer genomförandet av dessa reformer sannolikt att försvaga ekonomin på kort sikt. Priserna på fastighetsmarknaden stiger kraftigt igen och kredittillväxten är för hög vilket centralbanken nyligen har uttryckt en oro över. De har även framfört att den kinesiska ekonomin står inför en lång period av skuldneddragning. Än så länge finns däremot inga starka tecken på en avmattning men vi blir inte förvånade om tillväxten hamnar under 7 procent under Prognos CNY/SEK 3 mån 1,100 (idag 1,086) Renminbin har i år stärkts med ca 2,5 procent mot dollarn. Vi förväntar oss en fortsatt gradvis förstärkning de närmaste månaderna i samband med att nya reformer successivt genomförs. INR/SEK 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,115 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 India, Spot Rate, INR/SEK 0,140 0,5 0,0 0,5 0,0 0,115 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 INR/SEK CNY/SEK 1,150 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 China, Spot Rate, CNY/SEK 1,150 1,5 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000 CNY/SEK Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Regeringsgatan Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora Företag Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Anna Felländer Tel: e-post: Strategi Ott Jalakas Tel: e-post: Analys Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Imants Svilāns Tel: e-post: FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Makroanalys Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 oktober 2015 Patienten lever men andas i långsammare takt Valutautvecklingen inom emerging markets har varit mycket turbulent och svag sedan i somras med betydande kapitalutflöden.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer