Standards of Global Business Practices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standards of Global Business Practices"

Transkript

1 Standards of Global Business Practices

2 UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs. Här nedan följer några tips och råd. agera på ett ansvarsfullt sätt och leda med integritet i varje given situation på arbetet. VAR INFORMERAD OCH EFTERLEV VÅR STANDARD. Du kan vara en förebild genom att känna till de lagar, förordningar och företagspolicys som sammanfattas i vår standard och leva med dem som rättesnören varje dag. KÄNN TILL LAGEN OCH STÄLL TUFFA FRÅGOR. Du förväntas vara införstådd med de lagar, förordningar och företagspolicys som är tillämpliga för ditt arbete och din ansvarsnivå. Om du är osäker på om en viss lag eller policy är tillämplig, eller ens existerar fråga! TAG INGET FÖR GIVET. Utgå inte från att ledningen redan vet eller att ledningen inte vill höra dåliga nyheter. Utgå inte från att inget kommer att göras, eller att du kommer att bestraffas för att du vidtar åtgärder. Ledningen är mån om att se till att vår standard upprätthålls. Vi vill att du berättar för oss om något inte står rätt till. IGNORERA INTE ÖVERTRÄDELSER. Vi måste alla ta de lagar och företagspolicys som sammanfattas i vår standard på största allvar. Om du misstänker att någon eventuellt bryter mot lagen eller mot vår standard, tveka inte att agera för att åtgärda situationen. HJÄLP TILL ATT FÖRBÄTTRA KONTROLLER OCH PROCESSER. Överträdelser kan begås eller förbli oupptäckta som en följd av svagheter i en befintlig kontroll eller process. Om du är medveten om en sådan svaghet, tveka inte att föreslå förbättringar. FALL INTE FÖR TRYCKET. Du förväntas aldrig bryta mot en lag, förordning eller företagspolicy, och du skall därför heller aldrig känna dig uppmuntrad eller pressad till att göra detta inte ens om överträdelsen leder till en förbättring av företagets resultat eller om den bidrar till att nå ett prestationsmål. Swedish

3 September 2004 Brev från EMT (Executive Management Team) Leda med integritet. Tre enkla ord, men de säger oerhört mycket mer om vad det nya Schering-Plough handlar om. I det nya Schering-Plough är varje medarbetare en ledare. Vi har identifierat sex ledarbeteenden som vi menar är av avgörande betydelse för att förvandla vårt företag till ett framgångsrikt, globalt företag, och vi har bett varje anställd hos Schering-Plough att visa prov på dessa sex beteenden. Ett av dessa beteenden, affärsintegritet, är hörnstenen i vårt program för global efterlevnad och affärsmetoder. Genom att göra affärsintegritet till en del av varje beslut som vi fattar, och genom att respektera våra värderingar och de normer för affärsmetoder som anges i denna vår standard för globala affärsmetoder kommer vi att göra framsteg mot att förverkliga vår vision att vinna förtroende varje dag. Detta kommer i sin tur hjälpa oss att återta en ledande ställning i läkemedelsindustrin med hjälp av banbrytande hälsoinnovationer, branschledande affärsresultat, och med ett högt anseende bland patienter, läkare, myndigheter, medarbetare, aktieägare och till och med bland våra konkurrenter. Syftet bakom Schering-Ploughs program för global efterlevnad och affärsmetoder är att ge varje medarbetare den kunskap som han eller hon behöver för att utföra sina arbetsuppgifter inom lagens råmärken och med den trygga förvissningen om att så länge han eller hon gör vad som är rätt kommer han eller hon att åtnjuta vårt och sina medarbetares fullständiga stöd. Vår standard för globala affärsmetoder är inte avsedd att kunna besvara varje tänkbar fråga som kan komma att uppstå. Läs den noga. Om du har frågor beträffande hur vår standard tillämpas på dina ansvarsområden kan du fråga din chef, din lokala Compliance Officer eller personalavdelningen. Du kan också kontakta en av undertecknade. Våra underskrifter är ett uttryck för vårt fullständiga engagemang för vår standard för globala affärsmetoder och till alla delarna av Leda med integritet.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION TILL VÅR STANDARD FÖR GLOBALA 2 AFFÄRSMETODER Vad är vår standard för globala affärsmetoder? 2 Hur hänger denna standard samman med de sex 2 ledarbeteenden som vi måste visa prov på i allt vi gör? Varför är vår standard viktig för att göra 2 Schering-Plough framgångsrikt? Varför behöver en hederlig anställd vår standard? 3 Vem behöver respektera vår standard? 3 Var är vår standard tillämplig? 4 Vilka lagar är tillämpliga på mig? 4 Vad är mitt individuella ansvar? 4 Vad är ledningens ansvar? 5 Kan de policys som sammanfattas i vår standard 5 frångås? VÅR STANDARD PÅ VÅR ARBETSPLATS 8 Lika behandling 9 Diskriminering/En arbetsmiljö fri från trakasserier 9 Säkerhet och hälsa 10 Drog och alkoholmissbruk 10 VÅR STANDARD PÅ MARKNADEN 14 Konkurrens & antitrustlagar 15 Illojala affärsmetoder 16 Mutor och korruption 17 Information om konkurrenter 18 Gåvor och representation 19 Marknadsföringsintegritet 20 Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet 20 Vetenskaplig integritet 21 Produktkvalitet och patientsäkerhet 22 Handelsfrågor 23

5 VÅR STANDARD I VÅR VERKSAMHET 26 Bokföring och rapportering 27 Företagets datorer och mjukvara 28 Konfidentiell information, immateriell egendom 29 och information som ägs av andra Företagets, medel, egendom och tid 31 Intressekonflikter och möjligheter för företaget 32 Insiderhandel 33 Hantering av dokument 34 VÅR STANDARD I SAMHÄLLET OCH GENTEMOT 38 ALLMÄNHETEN Skydd av miljön 39 Djurs välbefinnande 39 Förfrågningar från media och myndigheter 40 Politiska aktiviteter och lobbying 40 Undersökningar 41 ATT SÄGA IFRÅN OCH SÖKA RÅD 44 Vad skall jag göra om jag har frågor om vår 44 standard? När skall jag säga ifrån? Vem kan jag kontakta? 44 Hur fungerar Integritetslinjen? 44 Kommer min identitet att hemlighållas? 45 Hur länge dröjer det innan jag får svar? 45 Kan jag bli föremål för disciplinförfaranden? 46 Kan jag kontakta styrelsen direkt? 46 Behöver jag oroa mig för hämndaktioner? 47 DEN ANSTÄLLDES KVITTENS 49

6 Introduction to the Standards of Global Business Practices CORE DOCUMENT VALUES BUSINESS INTEGRITY To do the right thing. REACH To develop the ability to see and reach beyond the ordinary field of view and ambition. TRUSTWORTHINESS To earn the trust of others through authenticity, dependability and sincerity.

7 2 INTRODUKTION TILL VÅR STANDARD FÖR GLOBALA AFFÄRSMETODER Vad är vår standard för globala affärsmetoder? Vår standard för globala affärsmetoder är det nya Schering-Ploughs guide till företagets policys och de rättsliga ramar som reglerar hur vi gör affärer världen över. De är hörnstenar i vårt engagemang vad avser affärsintegritet. Vår standard är inte avsedd att beskriva varje liten detalj i varje lag, förordning eller företagspolicy som kan tänkas vara tillämplig på dig. Om du behöver mer information om tillämpliga lagar, förordningar eller företagspolicys kan du konsultera de resurser som markerats med en på olika ställen i vår standard, eller så kan du fråga din närmaste chef eller din lokala Compliance Officer. Du kan även ringa Integritetslinjen vilken beskrivs mera utförligt på sidan 44. En fullständig förteckning över företagspolicys står till ditt förfogande på företagets intranät på sidan Hur hänger denna Standard samman med de sex ledarbeteenden som vi måste visa prov på i allt vi gör? Vår standard är i vissa fall baserad på värderingar och i andra fall baserad på regler, men de syftar alla till att säkerställa efterlevnaden av lagar, förordningar och företagspolicy. Dessa värderingar och regler blir till levande delar av Schering-Ploughs verksamhet när de inkorporeras i de sex ledarbeteendena. Ledarbeteendena är 1) Gemensamt ansvar och öppenhet; 2) Samarbete/lagarbete över gränserna; 3) Coacha och utveckla andra; 4) Lyssna och lära; 5) Mäta sig med de bästa och kontinuerligt förbättra sig; samt 6) Affärsintegritet. Ett eller flera av de sex ledarbeteendena kommer att bidra till att säkerställa efterlevnad. Ledarbeteendet affärsintegritet är den grund på vilken vår standard har byggts. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

8 3 Varför är vår standard viktig för att göra Schering- Plough framgångsrikt? Vi arbetar i en unik bransch hälsovård vilken är föremål för en reglering som skiljer sig från andra branscher i så gott som alla länder där vi är verksamma. Först och främst påverkar våra produkter människors och djurs liv och hälsa. För det andra upphandlas och ersätts läkemedel av staten, eller av fristående försäkringssystem, i många länder. Oavsett om det rör sig om ett land som har en nationell sjukförsäkring, eller USA som har ett mindre antal statliga sjukförsäkringsprogram, finns det ofta särskilda lagar som reglerar affärsmetoder, prissättning eller rapportering av priser, vilka har antagits för att skydda de människor som använder våra produkter och de medel som betalar för dem. Marknadsförings- eller prissättningsmetoder som godtas eller som är vanliga i andra branscher kan vara oacceptabla eller rent av olagliga i vår hårt reglerade bransch. Vår standard demonstrerar vårt åtagande att leda med integritet i en hårt reglerad bransch. Varför behöver en hederlig anställd vår standard? Anställda uppfattar det ofta som att framtagandet av en uppförandekod för affärsmetoder är ett uttryck för att en arbetsgivare inte litar på sina anställda. Inget kan dock vara längre från verkligheten här hos oss på Schering-Plough. Våra anställda över hela världen kommer till arbetet varje dag för att göra ett gott jobb. Schering-Plough har sedan länge haft en policy för uppförande i affärssammanhang, och vår standard är den senaste versionen av den policyn. Dessutom kräver numera New York Stock Exchanges regler (där Schering-Ploughs aktier är noterade) liksom lagarna i USA (där Schering-Plough har huvudkontor) att alla företag vars aktier är noterade på en fondbörs har en regelsamling för affärsmetoder. Vår standard uppfyller dessa krav. Vem behöver respektera vår standard? Vår standard är tillämplig på företagsledningen, varje hel- eller deltidsanställd hos Schering-Plough samt alla dotterbolag i hela världen. Tillfälligt anställda, försäljare, agenter i hela världen måste under den tid då de arbetar för eller representerar Schering-Plough följa vår standard och de uppmanas konsultera dem för vägledning närhelst de agerar på företagets vägnar. Styrelsen omfattas av Schering-Plough Corporations Uppförande- och Etikkod för styrelsen (vilken är tillgänglig på vilken är förenlig med vår standard och med New York Stock Exchanges krav. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

9 4 4 Var är vår standard tillämplig? Vår standard är tillämplig oavsett i vilket land du arbetar. Dock bör noteras att tillämpningen av vår standard kan variera i vissa länder som en följd av lokala affärsmetoder eller för att respektera lokala lagar och förordningar. Om du i en given situation är osäker på hur vår standard skall tillämpas bör du kontakta din närmaste chef eller din lokala Compliance Officer. Vilka lagar är tillämpliga på mig? Schering-Ploughs anställda är föremål för de lagar och regler som gäller i det land i vilket de arbetar. På grund av att Schering-Plough har huvudkontor i USA kan de anställda även bli föremål för vissa amerikanska lagar och förordningar. I fall där de amerikanska lagarna och förordningarna skiljer sig från de lokala lagarna och förordningarna bör anställda generellt tillämpa den striktare av de två. Anställda bör i händelse av att de har frågor konsultera sin närmaste chef eller den lokala Compliance Officer. Vad är mitt individuella ansvar? Du är skyldig att sätta dig in i och följa alla de lagar, förordningar och företagspolicys som är relevanta för ditt arbete och din ansvarsnivå. Du är även skyldig att inhämta råd vid behov, säga ifrån och att rapportera misstänkta eller bekräftade överträdelser av lagar, regler eller företagspolicys. Även om du inte känner till de specifika rättsliga kraven i varje given situation bör du dock kunna urskilja om något verkar vara otillbörligt. I sådana fall är du skyldig att följa upp frågan och använda företagets resurser, exempelvis din närmaste chef eller annan chef, din lokala Compliance Officer, eller ring till Integritetslinjen för att finna ett svar eller för att säga ifrån. Integritetslinjen beskrivs utförligt på sidan 44. Vad är ledningens ansvar? Chefer är skyldiga att föregå med gott exempel att leda med integritet. Varje ledare är ansvarig för information till dem som arbetar för honom eller henne om företagets policys och för att se till att de har tillräckliga kunskaper och resurser till sitt förfogande för att kunna vidta åtgärder. Chefer är även skyldiga för att se till att företagets policys följs, övervaka anställdas efterlevnad, implementera disciplinpåföljder för olämpligt beteende, samt för att se till att anställda som säger ifrån rörande eventuellt olämpligt beteende får adekvat stöd. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

10 5 Kan de policys som sammanfattas i vår standard frångås? Dispenser från de policys som sammanfattas i vår standard är undantag och kommer endast att beviljas under särskilda omständigheter. Schering-Plough kommer endast att acceptera att en policy frångås om: Omständigheterna rättfärdigar beviljandet av en dispens, En sådan dispens inte tillåter olagligt eller oetiskt beteende, samt Adekvata kontroller har inrättats för den särskilda situationen. Dispenser för anställda kan endast göras efter godkännande från Senior Vice President, Global Compliance and Business Practices. Dispenser rörande något i vår standard för företagsledningen kan endast göras av Styrelsens kommitté för granskning av affärsmetoder (Business Practices Oversight Committee) efter att ha inhämtat en rekommendation från Senior Vice President, Global Compliance and Business Practices. Dispenser omfattande VD eller finanschefen kräver godkännande från styrelsens Revisionskommitté (Audit Committee). Sådana dispenser, i den mån de beviljas, kommer att utan dröjsmål offentliggöras i vad som krävs i enlighet med gällande lagar, förordningar eller New York Stock Exchanges regler. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

11 The Standards In Our Workplace CORE DOCUMENT VALUES TEAMWORK To recognize that unity is strength and to directly work out our differences. HUMILITY To know when one doesn t know and to ask for help. RESPECT To accept differences and to see the unique qualities of each person.

12 8 8 VÅR STANDARD PÅ VÅR ARBETSPLATS Att leda med integritet på vår arbetsplats innebär att tillämpa våra ledarbeteenden i syfte att skapa en arbetsplats som är säker, yrkesmässig och som uppmuntrar till lagarbete, goda prestationer, mångfald och tillit. Fientlighet, trakasserier, ovälkomna sexuella inviter och andra oprofessionella beteenden är felaktiga och de underminerar det vi strävar efter att uppnå. Vi måste lyssna särskilt noga på våra kollegor och respektera vad de har att säga. Att leda med integritet, och vinna våra kollegors förtroende, skapar en produktiv arbetsmiljö. Detta innebär att vi har åtagit oss att: Behandla alla anställda uppriktigt, rättvist och med respekt. Tillhandahålla lika arbetsmöjligheter för alla anställda. Främja en positiv arbetsmiljö fri från trakasserier och andra diskriminerande beteenden. Främja mångfald, samarbete, lagarbete och tillit. Skydda alla anställdas säkerhet och hälsa. Att inte använda illegala droger på arbetsplatsen. Att inte missbruka alkohol eller receptbelagda läkemedel på arbetsplatsen. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

13 9 Lika behandling Schering-Plough strävar efter att skapa en mångfacetterad arbetsplats som är fri från diskriminering. Rekrytering, anställning, utbildning, befordran och andra åtgärder som har att göra med anställningen kommer att ske utan hänsyn till individens ras, hudfärg, religion, kön, ålder, nationalitet, medborgarskap, civilstånd, sexuella läggning eller identitet eller handikapp. Skäliga anpassningar kommer att efter behov erbjudas anställda med handikapp. Lika behandlingspolicy C-124. Din lokala representant från personalavdelningen kan svara på frågor om hur denna policy skall tillämpas i det land du arbetar. Du kan även kontakta avdelningen för Workforce Diversity (mångfald i arbetsstyrkan) i USA. Diskriminering/En arbetsmiljö fri från trakasserier Schering-Plough tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen, vilket inbegriper sexuella trakasserier oavsett vem som är källan därtill. Skämt, nedsättande omdömen och andra kommentarer som avser ras, religion eller etniskt ursprung, eller som är av sexuell beskaffenhet kan aldrig betraktas som lämpliga hos Schering-Plough. Sexuella trakasserier eller krav på sexuella tjänster hör inte hemma på arbetsplatsen. Muntliga kommentarer eller fysiskt beteende som inverkar menligt på en annan persons arbetsprestationer, eller som skapar en hotfull, fientlig eller obehaglig arbetsmiljö hör inte hemma hos Schering-Plough och kommer inte att tolereras. Om du noterar eller blir utsatt för någon form av trakasserier uppmanas du rapportera detta till din närmaste chef eller annan chef, personalavdelningen, din lokala Compliance Officer eller ring till Integritetslinjen. Policy rörande diskriminering/trakasserier på arbetsplatsen C-106. F och S Fråga. Min kollega berättar jämt och ständigt rasistiska skämt. Han tycker att de är lustiga, men de får mig att känna mig illa till mods. Vad skall jag göra? Svar. Din kollega måste göras medveten om att hans skämt skapar en negativ arbetsmiljö. Du kan göra detta själv om du anser dig vara i stånd att göra det, men du är under inga omständigheter skyldig att själv konfrontera honom. Du kan under alla omständigheter informera din närmaste chef, en annan chef eller personalavdelningen. Du kan även ringa till Integritetslinjen. Fråga. Min manliga kollega har till vana att ge positiva kommentarer om en viss kvinnlig kollegas utseende. Det verkar oskyldigt, men är det lämpligt? Svar. En enstaka kommentar såsom att dina nya kläder är fina eller jag gillar dina nya frisyr kan vara acceptabla under vissa omständigheter. Emellertid så kan upprepade kommentarer av det här slaget skapa en fientlig arbetsmiljö. Om du är osäker på om en kommentar är lämplig bör du behålla den för dig själv. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

14 10 F och S Fråga. Min kollega har den sista tiden kommit till jobbet med en andedräkt doftande av alkohol. Även om hon inte förefaller vara påverkad är jag ändå orolig för att hon kan vara påverkad. Jag tvekar dock att konfrontera henne eller berätta om mina farhågor eftersom jag inte vill ställa till med en scen. Vad skall jag göra? Svar. Om din kollega har ett alkoholproblem kan hon äventyra sin egen eller andras säkerhet, liksom sin förmåga att utföra sitt arbete. Om du anser att du har tillräckliga belägg för att hon är påverkad är du skyldig att rapportera detta. Du kan tala med din närmsta chef, en annan chef, eller någon från personalavdelningen. Om du tycker att det känns olustigt att tala med någon av dessa kan du ringa till Integritetslinjen. Säkerhet och hälsa Schering-Plough anser att säkerhet och hälsa är en utomordentlig viktig beståndsdel av varje aktivitet eller process, och det utgör därmed en affärsvärdering som inte får äventyras. Schering-Plough är mån om att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats för anställda, underleverantörer och besökare. Respekt för tillämpliga lagar, förordningar och andra krav som utformats för att skydda säkerhet och hälsa är av avgörande betydelse Säkerställa att varje anställd har de nödvändiga kvalifikationerna för att utföra sina arbetsuppgifter, Se till att osäkra beteenden eller förhållanden inklusive hot och skrämsel - rapporteras till en chef, en lokal säkerhets- och hälsorepresentant eller avdelningen för globala säkerhets- och miljöfrågor. Du kan även ringa till Integritetslinjen. Policy för hantering av säkerhet, hälsa och miljö C-170. Drog- och alkoholmissbruk Vårt arbete kräver klart tänkande och en förmåga att reagera snabbt. Alkohol- eller drogpåverkan, eller felaktig användning av läkemedel inverkar menligt på en anställds förmåga att utföra sitt arbete och kan äventyra andra anställdas eller allmänhetens säkerhet eller välbefinnande. Försäljning, köp, innehav eller användning av alla former av illegala droger är förbjuden medan man befinner sig på bolagets egendom eller under den tid man agerar på företagets vägnar. Lagligen inköpta läkemedel eller läkemedel som skrivits ut av en doktor får tas, men endast om de inte inverkar menligt på personens arbetsförmåga. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

15 11 Alkoholhaltiga drycker kan under vissa begränsade omständigheter vara tillåtna på företagets egendom för vissa av Schering-Ploughs anläggningar. Fråga din chef om alkoholhaltiga drycker är tillåtna på ditt arbetsställe. Om du noterar att en annan anställds prestationer på arbetet påverkas negativt som en följd av användning av alkohol, droger eller andra substanser, eller om du noterar att en annan anställd konsumerar alkohol eller illegala substanser på bolagets egendom skall du informera din chef eller din representant från personalavdelningen. Du kan under alla omständigheter ringa till Integritetslinjen. Policy beträffande missbruk C-157. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

16 The Standards In the Marketplace CORE DOCUMENT VALUES PERFORMANCE DIFFERENTIATION To recognize and reward those who contribute more. BELIEF To have faith in our company, in the products and in oneself. TENACITY To stay the course and finish the tasks, even when unexpected obstacles develop.

17 14 VÅR STANDARD PÅ MARKNADEN Att bibehålla konkurrenskraften trots alla de lagar och förordningar som överallt i världen styr vår verksamhet kan kännas som en överväldigande utmaning. Genom att leda med integritet på marknaden kan vi reducera denna utmaning till hanterbara proportioner. Det är viktigt att känna till de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. Men det är än viktigare att var och en av oss förväntas göra vad som är rätt i varje enskilt tillfälle. Leda med integritet innebär att ha modet att göra vad som är rätt för Schering-Plough och för våra kunder. Detta innebär att vi är engagerade i att: Konkurrera ihärdigt samtidigt som vi respekterar alla lagar som syftar till att skydda den fria konkurrensen och integriteten på marknaden. Se till att all vår verksamhet, inklusive forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och distribution av humanläkemedel (inklusive läkemedelsprover), produkter för djurvård och hälsoprodukter som säljs i detaljhandeln lever upp till eller överskrider de krav som ställs i tillämpliga lagar och förordningar i hela världen. Agera ansvarsfullt i våra relationer med personal i sjukvårdssektorn, patienter, akademiker, medarbetare, regeringar, myndigheter, kunder, leverantörer och försäljare. Tillhandahålla innovativa produkter, system för produktdispensering och teknologiska lösningar till våra kunder. Samla in information om våra konkurrenter på ett korrekt sätt. Marknadsföra produkter på ett ärligt sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Garantera skydd av individers privatliv genom att se till att personuppgifter är sekretessbelagda. Respektera lagar rörande exportkontroll, tull samt eventuella bojkotter och handelssanktioner. Inte göra olagliga betalningar till statstjänstemän, och inte heller erbjuda eller acceptera diskutabla gåvor eller representation. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

18 15 Konkurrens- och antitrustlagar Konkurrens- och antitrustlagar skyddar den fria handeln. Dessa lagar förbjuder överenskommelser som begränsar konkurrensen, t.ex. prissättningssamarbete, och andra beteenden, t.ex. prisdumpning som syftar till att eliminera konkurrenter. Schering- Plough måste respektera dessa lagar. Detta innebär att: Vi aldrig pratar med eller utbyter information med konkurrenter eller andra i syfte att: Fixera priser detta kan inbegripa sättande av minimi- eller maximipriser eller så kallade stabiliseringspriser; Fixera de villkor som avser priser, formler för prissättning, kreditvillkor, säljfrämjande åtgärder, rabatter, prisavdrag, etc.; Dela upp marknader, kunder eller territorier; Begränsa produktionen; Fixa ett upphandlingsförfarande, t.ex. genom överenskommelser om att lämna in oseriösa anbud; eller Bojkotta en leverantör, kund, distributör eller annan aktör på marknaden. Du bör vidta åtgärder för att undvika att ens ge sken av det kan tänkas förekomma en otillbörlig överenskommelse genom att begränsa dina kommunikationer med våra konkurrenter till ett minimum. Det måste alltid finnas en legitim verksamhetsanknytning till varje kommunikation med konkurrenter. Att respektera antitrust- och konkurrenslagarna innebär även att du: Inte skall sträva efter att monopolisera eller dominera marknaden på annat sätt än genom att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter, service eller prestanda; Söka juridisk rådgivning innan du säljer en produkt till ett pris som understiger kostnaden (vilket under vissa omständigheter kan bedömas som olaglig prisdumpning) och I synnerhet i USA, söka jurisdisk rådgivning, innan du ger olika priser till kunder som konkurrerar med varandra. F och S Fråga. Jag besökte en mässa varvid en representant som säljer ett allergiläkemedel som är en direkt konkurrent till min produkt stoppade mig. Han föreslog att jag borde begränsa mina försäljningsbesök till apotek i sedvanliga konsumentlägen eftersom han hade bestämt sig för att enbart in rikta sig på sjukhusapotek. Han menade att vi på så sätt inte skulle störa varandra och att vi båda skulle dra nytta av ett sådant arrangemang. Det verkar som en bra idé tycker jag. Kan jag gå med på hans förslag? Svar. Nej, varje avtal mellan konkurrenter som syftar till att fördela eller dela upp marknaden är ett brott mot konkurrens- och antitrustlagen. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

19 16 F och S Fråga. Jag pratade med några konkurrenter i förra veckan. En av dem sade Har du märkt att våra vinstmarginaler inte är så bra som de brukade vara?. En annan sade Jag önskar att vi kunde göra något åt de stora rabatterna. Jag nickade, men sade inget. Något senare så höjde de företag som deltog i diskussionen sina priser. Var diskussionen ett problem? Vad borde jag ha gjort? Svar. Ja, diskussionen kan vara ett problem. Någon kan dra slutsatsen att alla de som var närvarande under diskussionen, oavsett om de sade något eller ej, har ägnat sig åt prisfixering och detta även om det aldrig förekom en uttrycklig överenskommelse. Om du upplever en diskussion som denna bör du omedelbart avlägsna dig på ett sätt som tydligt markerar att du finner diskussionen olämplig varefter du prompt kontaktar din VD. Om du skulle råka hamna i en situation där en konkurrent börjar diskutera de frågor som tagits upp ovan skall du omedelbart lämna diskussionen och slå fast inför alla närvarande att du avlägsnar dig eftersom du uppfattar konversationen som olämplig och att du är skyldig att rapportera det inträffade till din VD utan dröjsmål. Konkurrens- och antitrustpolicy C-110. Illojala affärsmetoder Schering-Plough strävar efter att nå konkurrensfördelar genom konkurrenskraftiga produkter, tjänster eller prestanda, men aldrig med hjälp av oetiska eller illegala affärsmetoder. Vi konkurrerar ihärdigt för att vinna nya marknadsandelar, men vissa beteenden i konkurrensens namn är inte förenliga med gällande rätt eller med vårt engagemang för integritet. Konkurrera aldrig med illojala affärsmetoder såsom att: Göra oriktiga eller nedsättande kommentarer om konkurrenter eller deras produkter; Stjäla eller otillbörligen använda konkurrenters affärshemligheter; Bedrägligen skära av en konkurrents försörjningskanaler; Uppmuntra kunder att bryta sina kontrakt med konkurrenter; Kräva att någon köper från oss innan vi köper från dem samt Erbjuda eller betala mutor för att hjälpa vårt företagsverksamhet eller skada en konkurrent. Var alltid rättvis i dina relationer med kunder, leverantörer, konkurrenter och våra anställda. Dra inte otillbörlig fördel av en person genom att manipulera, dölja eller missbruka konfidentiell information, misstolka väsentliga fakta eller genom andra illojala metoder eller illegala affärsmetoder. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

20 17 Mutor och korruption Det händer ofta i vår bransch att ett lands regering är såväl den instans som reglerar våra produkter, som en viktig kund. Vi anlitar även vetenskapsmän och läkare för konsult- och forskningsuppdrag och många av dem är anställda av offentliga institutioner och kan därför i vissa fall anses vara statstjänstemän. De flesta länder i vilka vi är verksamma har antagit lagar som förbjuder företag från att ge, erbjuda eller utlova penningsummor eller annat av värde (direkt eller indirekt) till en statstjänsteman (och i enlighet med den amerikanska lagen U.S. Foreign Corrupt Practices Act omfattar detta förbud även utländska politiska partier och kandidater) i de fall då betalningen är avsedd att påverka ett offentligt beslut i syfte att vinna eller bibehålla en marknad eller då den syftar till att vinna en otillbörlig affärsfördel. Dessa lagar är tillämpliga även då betalningen görs utanför hemlandet. I USA finns det en relaterad lag mot mutor, populärt kallad the anti-kickback law (ung. lagen mot olagliga provisioner) som förbjuder att man förmår någon att rekommendera eller köpa en sjukvårdsprodukt eller tjänst som omfattas av ett sjukvårdsprogram som administreras av den federala regeringen. Syftet bakom denna sjukförsäkringslag är att förhindra att pengar eller gåvor påverkar valet av sådana varor eller tjänster. Schering-Ploughs anställda måste respektera dessa lagar mot mutor. Brott mot dessa lagar kommer inte bara att leda till att vi tappar marknader, utan kan även resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för såväl Schering-Plough som de individer som var inblandade. Kort sagt: Mutor i alla dess skepnader är illegala i hela världen och vi kommer inte att engagera oss däri. Gör aldrig betalningar och erbjud aldrig gåvor, tjänster eller annat av värde till statstjänstemän, till anställda vid statliga institutioner eller till personer som skriver ut recept, köper eller marknadsför Schering-Ploughs produkter, vilka har till syfte att påverka eller vilka ens förefaller att vara avsedda att påverka den berörda personens åtgärder vad avser Schering-Plough. F och S Fråga. Man sade till mig att jag kunde anlita en konsult för att fixa alla de tillstånd som vi behöver från ett annat lands regering. Konsulten begärde ett engagemangsarvode uppgående till $40,000 och han sade att han behövde pengarna för att hjälpa processen på traven. Med tanke på att vi inte vet vart pengarna går, har vi anledning att oroa oss över det? Svar. Definitivt. Du måste veta vart pengarna går, och för vilka ändamål de används. Dessutom är företaget skyldigt att vidta åtgärder för att fastställa att medlen inte används till mutor. Du måste rådfråga din chef eller din lokala Compliance Officer innan du accepterar det här förslaget. Fråga. En tjänsteman från regleringsmyndigheten i Thailand kommer att besöka vår anläggning i New Jersey i samband med en ansökan för en ny läkemedelsansökan. Han vill ta med sin fru och göra ett stopp i Los Angeles. Kan vi betala för detta? Svar. Det är helt i sin ordning att ersätta rimliga resekostnader från Thailand till New Jersey för en tjänsteman som har en legitim anledning att inspektera vår anläggning så länge detta är tillåtet i lagstiftningen i tjänstemannens hemland. Vi kan dock inte betala för omkostnaderna för hans fru eller för stoppet i Los Angeles. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

LloydsApotek Uppförandekod

LloydsApotek Uppförandekod LloydsApotek Uppförandekod Detta dokument gäller för samtliga Svenska bolag (även dotterbolag) som tillhör Celesio-koncernen. Översättning från den engelska originalversionen. Meddelande från John Hammergren

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEVERANTÖRER Caterpillar bedriver sin verksamhet inom ramen för gällande lagar och förordningar, men för oss räcker det inte med att bara följa

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer