Standards of Global Business Practices

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standards of Global Business Practices"

Transkript

1 Standards of Global Business Practices

2 UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs. Här nedan följer några tips och råd. agera på ett ansvarsfullt sätt och leda med integritet i varje given situation på arbetet. VAR INFORMERAD OCH EFTERLEV VÅR STANDARD. Du kan vara en förebild genom att känna till de lagar, förordningar och företagspolicys som sammanfattas i vår standard och leva med dem som rättesnören varje dag. KÄNN TILL LAGEN OCH STÄLL TUFFA FRÅGOR. Du förväntas vara införstådd med de lagar, förordningar och företagspolicys som är tillämpliga för ditt arbete och din ansvarsnivå. Om du är osäker på om en viss lag eller policy är tillämplig, eller ens existerar fråga! TAG INGET FÖR GIVET. Utgå inte från att ledningen redan vet eller att ledningen inte vill höra dåliga nyheter. Utgå inte från att inget kommer att göras, eller att du kommer att bestraffas för att du vidtar åtgärder. Ledningen är mån om att se till att vår standard upprätthålls. Vi vill att du berättar för oss om något inte står rätt till. IGNORERA INTE ÖVERTRÄDELSER. Vi måste alla ta de lagar och företagspolicys som sammanfattas i vår standard på största allvar. Om du misstänker att någon eventuellt bryter mot lagen eller mot vår standard, tveka inte att agera för att åtgärda situationen. HJÄLP TILL ATT FÖRBÄTTRA KONTROLLER OCH PROCESSER. Överträdelser kan begås eller förbli oupptäckta som en följd av svagheter i en befintlig kontroll eller process. Om du är medveten om en sådan svaghet, tveka inte att föreslå förbättringar. FALL INTE FÖR TRYCKET. Du förväntas aldrig bryta mot en lag, förordning eller företagspolicy, och du skall därför heller aldrig känna dig uppmuntrad eller pressad till att göra detta inte ens om överträdelsen leder till en förbättring av företagets resultat eller om den bidrar till att nå ett prestationsmål. Swedish

3 September 2004 Brev från EMT (Executive Management Team) Leda med integritet. Tre enkla ord, men de säger oerhört mycket mer om vad det nya Schering-Plough handlar om. I det nya Schering-Plough är varje medarbetare en ledare. Vi har identifierat sex ledarbeteenden som vi menar är av avgörande betydelse för att förvandla vårt företag till ett framgångsrikt, globalt företag, och vi har bett varje anställd hos Schering-Plough att visa prov på dessa sex beteenden. Ett av dessa beteenden, affärsintegritet, är hörnstenen i vårt program för global efterlevnad och affärsmetoder. Genom att göra affärsintegritet till en del av varje beslut som vi fattar, och genom att respektera våra värderingar och de normer för affärsmetoder som anges i denna vår standard för globala affärsmetoder kommer vi att göra framsteg mot att förverkliga vår vision att vinna förtroende varje dag. Detta kommer i sin tur hjälpa oss att återta en ledande ställning i läkemedelsindustrin med hjälp av banbrytande hälsoinnovationer, branschledande affärsresultat, och med ett högt anseende bland patienter, läkare, myndigheter, medarbetare, aktieägare och till och med bland våra konkurrenter. Syftet bakom Schering-Ploughs program för global efterlevnad och affärsmetoder är att ge varje medarbetare den kunskap som han eller hon behöver för att utföra sina arbetsuppgifter inom lagens råmärken och med den trygga förvissningen om att så länge han eller hon gör vad som är rätt kommer han eller hon att åtnjuta vårt och sina medarbetares fullständiga stöd. Vår standard för globala affärsmetoder är inte avsedd att kunna besvara varje tänkbar fråga som kan komma att uppstå. Läs den noga. Om du har frågor beträffande hur vår standard tillämpas på dina ansvarsområden kan du fråga din chef, din lokala Compliance Officer eller personalavdelningen. Du kan också kontakta en av undertecknade. Våra underskrifter är ett uttryck för vårt fullständiga engagemang för vår standard för globala affärsmetoder och till alla delarna av Leda med integritet.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION TILL VÅR STANDARD FÖR GLOBALA 2 AFFÄRSMETODER Vad är vår standard för globala affärsmetoder? 2 Hur hänger denna standard samman med de sex 2 ledarbeteenden som vi måste visa prov på i allt vi gör? Varför är vår standard viktig för att göra 2 Schering-Plough framgångsrikt? Varför behöver en hederlig anställd vår standard? 3 Vem behöver respektera vår standard? 3 Var är vår standard tillämplig? 4 Vilka lagar är tillämpliga på mig? 4 Vad är mitt individuella ansvar? 4 Vad är ledningens ansvar? 5 Kan de policys som sammanfattas i vår standard 5 frångås? VÅR STANDARD PÅ VÅR ARBETSPLATS 8 Lika behandling 9 Diskriminering/En arbetsmiljö fri från trakasserier 9 Säkerhet och hälsa 10 Drog och alkoholmissbruk 10 VÅR STANDARD PÅ MARKNADEN 14 Konkurrens & antitrustlagar 15 Illojala affärsmetoder 16 Mutor och korruption 17 Information om konkurrenter 18 Gåvor och representation 19 Marknadsföringsintegritet 20 Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet 20 Vetenskaplig integritet 21 Produktkvalitet och patientsäkerhet 22 Handelsfrågor 23

5 VÅR STANDARD I VÅR VERKSAMHET 26 Bokföring och rapportering 27 Företagets datorer och mjukvara 28 Konfidentiell information, immateriell egendom 29 och information som ägs av andra Företagets, medel, egendom och tid 31 Intressekonflikter och möjligheter för företaget 32 Insiderhandel 33 Hantering av dokument 34 VÅR STANDARD I SAMHÄLLET OCH GENTEMOT 38 ALLMÄNHETEN Skydd av miljön 39 Djurs välbefinnande 39 Förfrågningar från media och myndigheter 40 Politiska aktiviteter och lobbying 40 Undersökningar 41 ATT SÄGA IFRÅN OCH SÖKA RÅD 44 Vad skall jag göra om jag har frågor om vår 44 standard? När skall jag säga ifrån? Vem kan jag kontakta? 44 Hur fungerar Integritetslinjen? 44 Kommer min identitet att hemlighållas? 45 Hur länge dröjer det innan jag får svar? 45 Kan jag bli föremål för disciplinförfaranden? 46 Kan jag kontakta styrelsen direkt? 46 Behöver jag oroa mig för hämndaktioner? 47 DEN ANSTÄLLDES KVITTENS 49

6 Introduction to the Standards of Global Business Practices CORE DOCUMENT VALUES BUSINESS INTEGRITY To do the right thing. REACH To develop the ability to see and reach beyond the ordinary field of view and ambition. TRUSTWORTHINESS To earn the trust of others through authenticity, dependability and sincerity.

7 2 INTRODUKTION TILL VÅR STANDARD FÖR GLOBALA AFFÄRSMETODER Vad är vår standard för globala affärsmetoder? Vår standard för globala affärsmetoder är det nya Schering-Ploughs guide till företagets policys och de rättsliga ramar som reglerar hur vi gör affärer världen över. De är hörnstenar i vårt engagemang vad avser affärsintegritet. Vår standard är inte avsedd att beskriva varje liten detalj i varje lag, förordning eller företagspolicy som kan tänkas vara tillämplig på dig. Om du behöver mer information om tillämpliga lagar, förordningar eller företagspolicys kan du konsultera de resurser som markerats med en på olika ställen i vår standard, eller så kan du fråga din närmaste chef eller din lokala Compliance Officer. Du kan även ringa Integritetslinjen vilken beskrivs mera utförligt på sidan 44. En fullständig förteckning över företagspolicys står till ditt förfogande på företagets intranät på sidan Hur hänger denna Standard samman med de sex ledarbeteenden som vi måste visa prov på i allt vi gör? Vår standard är i vissa fall baserad på värderingar och i andra fall baserad på regler, men de syftar alla till att säkerställa efterlevnaden av lagar, förordningar och företagspolicy. Dessa värderingar och regler blir till levande delar av Schering-Ploughs verksamhet när de inkorporeras i de sex ledarbeteendena. Ledarbeteendena är 1) Gemensamt ansvar och öppenhet; 2) Samarbete/lagarbete över gränserna; 3) Coacha och utveckla andra; 4) Lyssna och lära; 5) Mäta sig med de bästa och kontinuerligt förbättra sig; samt 6) Affärsintegritet. Ett eller flera av de sex ledarbeteendena kommer att bidra till att säkerställa efterlevnad. Ledarbeteendet affärsintegritet är den grund på vilken vår standard har byggts. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

8 3 Varför är vår standard viktig för att göra Schering- Plough framgångsrikt? Vi arbetar i en unik bransch hälsovård vilken är föremål för en reglering som skiljer sig från andra branscher i så gott som alla länder där vi är verksamma. Först och främst påverkar våra produkter människors och djurs liv och hälsa. För det andra upphandlas och ersätts läkemedel av staten, eller av fristående försäkringssystem, i många länder. Oavsett om det rör sig om ett land som har en nationell sjukförsäkring, eller USA som har ett mindre antal statliga sjukförsäkringsprogram, finns det ofta särskilda lagar som reglerar affärsmetoder, prissättning eller rapportering av priser, vilka har antagits för att skydda de människor som använder våra produkter och de medel som betalar för dem. Marknadsförings- eller prissättningsmetoder som godtas eller som är vanliga i andra branscher kan vara oacceptabla eller rent av olagliga i vår hårt reglerade bransch. Vår standard demonstrerar vårt åtagande att leda med integritet i en hårt reglerad bransch. Varför behöver en hederlig anställd vår standard? Anställda uppfattar det ofta som att framtagandet av en uppförandekod för affärsmetoder är ett uttryck för att en arbetsgivare inte litar på sina anställda. Inget kan dock vara längre från verkligheten här hos oss på Schering-Plough. Våra anställda över hela världen kommer till arbetet varje dag för att göra ett gott jobb. Schering-Plough har sedan länge haft en policy för uppförande i affärssammanhang, och vår standard är den senaste versionen av den policyn. Dessutom kräver numera New York Stock Exchanges regler (där Schering-Ploughs aktier är noterade) liksom lagarna i USA (där Schering-Plough har huvudkontor) att alla företag vars aktier är noterade på en fondbörs har en regelsamling för affärsmetoder. Vår standard uppfyller dessa krav. Vem behöver respektera vår standard? Vår standard är tillämplig på företagsledningen, varje hel- eller deltidsanställd hos Schering-Plough samt alla dotterbolag i hela världen. Tillfälligt anställda, försäljare, agenter i hela världen måste under den tid då de arbetar för eller representerar Schering-Plough följa vår standard och de uppmanas konsultera dem för vägledning närhelst de agerar på företagets vägnar. Styrelsen omfattas av Schering-Plough Corporations Uppförande- och Etikkod för styrelsen (vilken är tillgänglig på vilken är förenlig med vår standard och med New York Stock Exchanges krav. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

9 4 4 Var är vår standard tillämplig? Vår standard är tillämplig oavsett i vilket land du arbetar. Dock bör noteras att tillämpningen av vår standard kan variera i vissa länder som en följd av lokala affärsmetoder eller för att respektera lokala lagar och förordningar. Om du i en given situation är osäker på hur vår standard skall tillämpas bör du kontakta din närmaste chef eller din lokala Compliance Officer. Vilka lagar är tillämpliga på mig? Schering-Ploughs anställda är föremål för de lagar och regler som gäller i det land i vilket de arbetar. På grund av att Schering-Plough har huvudkontor i USA kan de anställda även bli föremål för vissa amerikanska lagar och förordningar. I fall där de amerikanska lagarna och förordningarna skiljer sig från de lokala lagarna och förordningarna bör anställda generellt tillämpa den striktare av de två. Anställda bör i händelse av att de har frågor konsultera sin närmaste chef eller den lokala Compliance Officer. Vad är mitt individuella ansvar? Du är skyldig att sätta dig in i och följa alla de lagar, förordningar och företagspolicys som är relevanta för ditt arbete och din ansvarsnivå. Du är även skyldig att inhämta råd vid behov, säga ifrån och att rapportera misstänkta eller bekräftade överträdelser av lagar, regler eller företagspolicys. Även om du inte känner till de specifika rättsliga kraven i varje given situation bör du dock kunna urskilja om något verkar vara otillbörligt. I sådana fall är du skyldig att följa upp frågan och använda företagets resurser, exempelvis din närmaste chef eller annan chef, din lokala Compliance Officer, eller ring till Integritetslinjen för att finna ett svar eller för att säga ifrån. Integritetslinjen beskrivs utförligt på sidan 44. Vad är ledningens ansvar? Chefer är skyldiga att föregå med gott exempel att leda med integritet. Varje ledare är ansvarig för information till dem som arbetar för honom eller henne om företagets policys och för att se till att de har tillräckliga kunskaper och resurser till sitt förfogande för att kunna vidta åtgärder. Chefer är även skyldiga för att se till att företagets policys följs, övervaka anställdas efterlevnad, implementera disciplinpåföljder för olämpligt beteende, samt för att se till att anställda som säger ifrån rörande eventuellt olämpligt beteende får adekvat stöd. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

10 5 Kan de policys som sammanfattas i vår standard frångås? Dispenser från de policys som sammanfattas i vår standard är undantag och kommer endast att beviljas under särskilda omständigheter. Schering-Plough kommer endast att acceptera att en policy frångås om: Omständigheterna rättfärdigar beviljandet av en dispens, En sådan dispens inte tillåter olagligt eller oetiskt beteende, samt Adekvata kontroller har inrättats för den särskilda situationen. Dispenser för anställda kan endast göras efter godkännande från Senior Vice President, Global Compliance and Business Practices. Dispenser rörande något i vår standard för företagsledningen kan endast göras av Styrelsens kommitté för granskning av affärsmetoder (Business Practices Oversight Committee) efter att ha inhämtat en rekommendation från Senior Vice President, Global Compliance and Business Practices. Dispenser omfattande VD eller finanschefen kräver godkännande från styrelsens Revisionskommitté (Audit Committee). Sådana dispenser, i den mån de beviljas, kommer att utan dröjsmål offentliggöras i vad som krävs i enlighet med gällande lagar, förordningar eller New York Stock Exchanges regler. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

11 The Standards In Our Workplace CORE DOCUMENT VALUES TEAMWORK To recognize that unity is strength and to directly work out our differences. HUMILITY To know when one doesn t know and to ask for help. RESPECT To accept differences and to see the unique qualities of each person.

12 8 8 VÅR STANDARD PÅ VÅR ARBETSPLATS Att leda med integritet på vår arbetsplats innebär att tillämpa våra ledarbeteenden i syfte att skapa en arbetsplats som är säker, yrkesmässig och som uppmuntrar till lagarbete, goda prestationer, mångfald och tillit. Fientlighet, trakasserier, ovälkomna sexuella inviter och andra oprofessionella beteenden är felaktiga och de underminerar det vi strävar efter att uppnå. Vi måste lyssna särskilt noga på våra kollegor och respektera vad de har att säga. Att leda med integritet, och vinna våra kollegors förtroende, skapar en produktiv arbetsmiljö. Detta innebär att vi har åtagit oss att: Behandla alla anställda uppriktigt, rättvist och med respekt. Tillhandahålla lika arbetsmöjligheter för alla anställda. Främja en positiv arbetsmiljö fri från trakasserier och andra diskriminerande beteenden. Främja mångfald, samarbete, lagarbete och tillit. Skydda alla anställdas säkerhet och hälsa. Att inte använda illegala droger på arbetsplatsen. Att inte missbruka alkohol eller receptbelagda läkemedel på arbetsplatsen. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

13 9 Lika behandling Schering-Plough strävar efter att skapa en mångfacetterad arbetsplats som är fri från diskriminering. Rekrytering, anställning, utbildning, befordran och andra åtgärder som har att göra med anställningen kommer att ske utan hänsyn till individens ras, hudfärg, religion, kön, ålder, nationalitet, medborgarskap, civilstånd, sexuella läggning eller identitet eller handikapp. Skäliga anpassningar kommer att efter behov erbjudas anställda med handikapp. Lika behandlingspolicy C-124. Din lokala representant från personalavdelningen kan svara på frågor om hur denna policy skall tillämpas i det land du arbetar. Du kan även kontakta avdelningen för Workforce Diversity (mångfald i arbetsstyrkan) i USA. Diskriminering/En arbetsmiljö fri från trakasserier Schering-Plough tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen, vilket inbegriper sexuella trakasserier oavsett vem som är källan därtill. Skämt, nedsättande omdömen och andra kommentarer som avser ras, religion eller etniskt ursprung, eller som är av sexuell beskaffenhet kan aldrig betraktas som lämpliga hos Schering-Plough. Sexuella trakasserier eller krav på sexuella tjänster hör inte hemma på arbetsplatsen. Muntliga kommentarer eller fysiskt beteende som inverkar menligt på en annan persons arbetsprestationer, eller som skapar en hotfull, fientlig eller obehaglig arbetsmiljö hör inte hemma hos Schering-Plough och kommer inte att tolereras. Om du noterar eller blir utsatt för någon form av trakasserier uppmanas du rapportera detta till din närmaste chef eller annan chef, personalavdelningen, din lokala Compliance Officer eller ring till Integritetslinjen. Policy rörande diskriminering/trakasserier på arbetsplatsen C-106. F och S Fråga. Min kollega berättar jämt och ständigt rasistiska skämt. Han tycker att de är lustiga, men de får mig att känna mig illa till mods. Vad skall jag göra? Svar. Din kollega måste göras medveten om att hans skämt skapar en negativ arbetsmiljö. Du kan göra detta själv om du anser dig vara i stånd att göra det, men du är under inga omständigheter skyldig att själv konfrontera honom. Du kan under alla omständigheter informera din närmaste chef, en annan chef eller personalavdelningen. Du kan även ringa till Integritetslinjen. Fråga. Min manliga kollega har till vana att ge positiva kommentarer om en viss kvinnlig kollegas utseende. Det verkar oskyldigt, men är det lämpligt? Svar. En enstaka kommentar såsom att dina nya kläder är fina eller jag gillar dina nya frisyr kan vara acceptabla under vissa omständigheter. Emellertid så kan upprepade kommentarer av det här slaget skapa en fientlig arbetsmiljö. Om du är osäker på om en kommentar är lämplig bör du behålla den för dig själv. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

14 10 F och S Fråga. Min kollega har den sista tiden kommit till jobbet med en andedräkt doftande av alkohol. Även om hon inte förefaller vara påverkad är jag ändå orolig för att hon kan vara påverkad. Jag tvekar dock att konfrontera henne eller berätta om mina farhågor eftersom jag inte vill ställa till med en scen. Vad skall jag göra? Svar. Om din kollega har ett alkoholproblem kan hon äventyra sin egen eller andras säkerhet, liksom sin förmåga att utföra sitt arbete. Om du anser att du har tillräckliga belägg för att hon är påverkad är du skyldig att rapportera detta. Du kan tala med din närmsta chef, en annan chef, eller någon från personalavdelningen. Om du tycker att det känns olustigt att tala med någon av dessa kan du ringa till Integritetslinjen. Säkerhet och hälsa Schering-Plough anser att säkerhet och hälsa är en utomordentlig viktig beståndsdel av varje aktivitet eller process, och det utgör därmed en affärsvärdering som inte får äventyras. Schering-Plough är mån om att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats för anställda, underleverantörer och besökare. Respekt för tillämpliga lagar, förordningar och andra krav som utformats för att skydda säkerhet och hälsa är av avgörande betydelse Säkerställa att varje anställd har de nödvändiga kvalifikationerna för att utföra sina arbetsuppgifter, Se till att osäkra beteenden eller förhållanden inklusive hot och skrämsel - rapporteras till en chef, en lokal säkerhets- och hälsorepresentant eller avdelningen för globala säkerhets- och miljöfrågor. Du kan även ringa till Integritetslinjen. Policy för hantering av säkerhet, hälsa och miljö C-170. Drog- och alkoholmissbruk Vårt arbete kräver klart tänkande och en förmåga att reagera snabbt. Alkohol- eller drogpåverkan, eller felaktig användning av läkemedel inverkar menligt på en anställds förmåga att utföra sitt arbete och kan äventyra andra anställdas eller allmänhetens säkerhet eller välbefinnande. Försäljning, köp, innehav eller användning av alla former av illegala droger är förbjuden medan man befinner sig på bolagets egendom eller under den tid man agerar på företagets vägnar. Lagligen inköpta läkemedel eller läkemedel som skrivits ut av en doktor får tas, men endast om de inte inverkar menligt på personens arbetsförmåga. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

15 11 Alkoholhaltiga drycker kan under vissa begränsade omständigheter vara tillåtna på företagets egendom för vissa av Schering-Ploughs anläggningar. Fråga din chef om alkoholhaltiga drycker är tillåtna på ditt arbetsställe. Om du noterar att en annan anställds prestationer på arbetet påverkas negativt som en följd av användning av alkohol, droger eller andra substanser, eller om du noterar att en annan anställd konsumerar alkohol eller illegala substanser på bolagets egendom skall du informera din chef eller din representant från personalavdelningen. Du kan under alla omständigheter ringa till Integritetslinjen. Policy beträffande missbruk C-157. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

16 The Standards In the Marketplace CORE DOCUMENT VALUES PERFORMANCE DIFFERENTIATION To recognize and reward those who contribute more. BELIEF To have faith in our company, in the products and in oneself. TENACITY To stay the course and finish the tasks, even when unexpected obstacles develop.

17 14 VÅR STANDARD PÅ MARKNADEN Att bibehålla konkurrenskraften trots alla de lagar och förordningar som överallt i världen styr vår verksamhet kan kännas som en överväldigande utmaning. Genom att leda med integritet på marknaden kan vi reducera denna utmaning till hanterbara proportioner. Det är viktigt att känna till de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. Men det är än viktigare att var och en av oss förväntas göra vad som är rätt i varje enskilt tillfälle. Leda med integritet innebär att ha modet att göra vad som är rätt för Schering-Plough och för våra kunder. Detta innebär att vi är engagerade i att: Konkurrera ihärdigt samtidigt som vi respekterar alla lagar som syftar till att skydda den fria konkurrensen och integriteten på marknaden. Se till att all vår verksamhet, inklusive forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och distribution av humanläkemedel (inklusive läkemedelsprover), produkter för djurvård och hälsoprodukter som säljs i detaljhandeln lever upp till eller överskrider de krav som ställs i tillämpliga lagar och förordningar i hela världen. Agera ansvarsfullt i våra relationer med personal i sjukvårdssektorn, patienter, akademiker, medarbetare, regeringar, myndigheter, kunder, leverantörer och försäljare. Tillhandahålla innovativa produkter, system för produktdispensering och teknologiska lösningar till våra kunder. Samla in information om våra konkurrenter på ett korrekt sätt. Marknadsföra produkter på ett ärligt sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Garantera skydd av individers privatliv genom att se till att personuppgifter är sekretessbelagda. Respektera lagar rörande exportkontroll, tull samt eventuella bojkotter och handelssanktioner. Inte göra olagliga betalningar till statstjänstemän, och inte heller erbjuda eller acceptera diskutabla gåvor eller representation. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

18 15 Konkurrens- och antitrustlagar Konkurrens- och antitrustlagar skyddar den fria handeln. Dessa lagar förbjuder överenskommelser som begränsar konkurrensen, t.ex. prissättningssamarbete, och andra beteenden, t.ex. prisdumpning som syftar till att eliminera konkurrenter. Schering- Plough måste respektera dessa lagar. Detta innebär att: Vi aldrig pratar med eller utbyter information med konkurrenter eller andra i syfte att: Fixera priser detta kan inbegripa sättande av minimi- eller maximipriser eller så kallade stabiliseringspriser; Fixera de villkor som avser priser, formler för prissättning, kreditvillkor, säljfrämjande åtgärder, rabatter, prisavdrag, etc.; Dela upp marknader, kunder eller territorier; Begränsa produktionen; Fixa ett upphandlingsförfarande, t.ex. genom överenskommelser om att lämna in oseriösa anbud; eller Bojkotta en leverantör, kund, distributör eller annan aktör på marknaden. Du bör vidta åtgärder för att undvika att ens ge sken av det kan tänkas förekomma en otillbörlig överenskommelse genom att begränsa dina kommunikationer med våra konkurrenter till ett minimum. Det måste alltid finnas en legitim verksamhetsanknytning till varje kommunikation med konkurrenter. Att respektera antitrust- och konkurrenslagarna innebär även att du: Inte skall sträva efter att monopolisera eller dominera marknaden på annat sätt än genom att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter, service eller prestanda; Söka juridisk rådgivning innan du säljer en produkt till ett pris som understiger kostnaden (vilket under vissa omständigheter kan bedömas som olaglig prisdumpning) och I synnerhet i USA, söka jurisdisk rådgivning, innan du ger olika priser till kunder som konkurrerar med varandra. F och S Fråga. Jag besökte en mässa varvid en representant som säljer ett allergiläkemedel som är en direkt konkurrent till min produkt stoppade mig. Han föreslog att jag borde begränsa mina försäljningsbesök till apotek i sedvanliga konsumentlägen eftersom han hade bestämt sig för att enbart in rikta sig på sjukhusapotek. Han menade att vi på så sätt inte skulle störa varandra och att vi båda skulle dra nytta av ett sådant arrangemang. Det verkar som en bra idé tycker jag. Kan jag gå med på hans förslag? Svar. Nej, varje avtal mellan konkurrenter som syftar till att fördela eller dela upp marknaden är ett brott mot konkurrens- och antitrustlagen. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

19 16 F och S Fråga. Jag pratade med några konkurrenter i förra veckan. En av dem sade Har du märkt att våra vinstmarginaler inte är så bra som de brukade vara?. En annan sade Jag önskar att vi kunde göra något åt de stora rabatterna. Jag nickade, men sade inget. Något senare så höjde de företag som deltog i diskussionen sina priser. Var diskussionen ett problem? Vad borde jag ha gjort? Svar. Ja, diskussionen kan vara ett problem. Någon kan dra slutsatsen att alla de som var närvarande under diskussionen, oavsett om de sade något eller ej, har ägnat sig åt prisfixering och detta även om det aldrig förekom en uttrycklig överenskommelse. Om du upplever en diskussion som denna bör du omedelbart avlägsna dig på ett sätt som tydligt markerar att du finner diskussionen olämplig varefter du prompt kontaktar din VD. Om du skulle råka hamna i en situation där en konkurrent börjar diskutera de frågor som tagits upp ovan skall du omedelbart lämna diskussionen och slå fast inför alla närvarande att du avlägsnar dig eftersom du uppfattar konversationen som olämplig och att du är skyldig att rapportera det inträffade till din VD utan dröjsmål. Konkurrens- och antitrustpolicy C-110. Illojala affärsmetoder Schering-Plough strävar efter att nå konkurrensfördelar genom konkurrenskraftiga produkter, tjänster eller prestanda, men aldrig med hjälp av oetiska eller illegala affärsmetoder. Vi konkurrerar ihärdigt för att vinna nya marknadsandelar, men vissa beteenden i konkurrensens namn är inte förenliga med gällande rätt eller med vårt engagemang för integritet. Konkurrera aldrig med illojala affärsmetoder såsom att: Göra oriktiga eller nedsättande kommentarer om konkurrenter eller deras produkter; Stjäla eller otillbörligen använda konkurrenters affärshemligheter; Bedrägligen skära av en konkurrents försörjningskanaler; Uppmuntra kunder att bryta sina kontrakt med konkurrenter; Kräva att någon köper från oss innan vi köper från dem samt Erbjuda eller betala mutor för att hjälpa vårt företagsverksamhet eller skada en konkurrent. Var alltid rättvis i dina relationer med kunder, leverantörer, konkurrenter och våra anställda. Dra inte otillbörlig fördel av en person genom att manipulera, dölja eller missbruka konfidentiell information, misstolka väsentliga fakta eller genom andra illojala metoder eller illegala affärsmetoder. Integrity Action Line: USA SPCORP-1

20 17 Mutor och korruption Det händer ofta i vår bransch att ett lands regering är såväl den instans som reglerar våra produkter, som en viktig kund. Vi anlitar även vetenskapsmän och läkare för konsult- och forskningsuppdrag och många av dem är anställda av offentliga institutioner och kan därför i vissa fall anses vara statstjänstemän. De flesta länder i vilka vi är verksamma har antagit lagar som förbjuder företag från att ge, erbjuda eller utlova penningsummor eller annat av värde (direkt eller indirekt) till en statstjänsteman (och i enlighet med den amerikanska lagen U.S. Foreign Corrupt Practices Act omfattar detta förbud även utländska politiska partier och kandidater) i de fall då betalningen är avsedd att påverka ett offentligt beslut i syfte att vinna eller bibehålla en marknad eller då den syftar till att vinna en otillbörlig affärsfördel. Dessa lagar är tillämpliga även då betalningen görs utanför hemlandet. I USA finns det en relaterad lag mot mutor, populärt kallad the anti-kickback law (ung. lagen mot olagliga provisioner) som förbjuder att man förmår någon att rekommendera eller köpa en sjukvårdsprodukt eller tjänst som omfattas av ett sjukvårdsprogram som administreras av den federala regeringen. Syftet bakom denna sjukförsäkringslag är att förhindra att pengar eller gåvor påverkar valet av sådana varor eller tjänster. Schering-Ploughs anställda måste respektera dessa lagar mot mutor. Brott mot dessa lagar kommer inte bara att leda till att vi tappar marknader, utan kan även resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för såväl Schering-Plough som de individer som var inblandade. Kort sagt: Mutor i alla dess skepnader är illegala i hela världen och vi kommer inte att engagera oss däri. Gör aldrig betalningar och erbjud aldrig gåvor, tjänster eller annat av värde till statstjänstemän, till anställda vid statliga institutioner eller till personer som skriver ut recept, köper eller marknadsför Schering-Ploughs produkter, vilka har till syfte att påverka eller vilka ens förefaller att vara avsedda att påverka den berörda personens åtgärder vad avser Schering-Plough. F och S Fråga. Man sade till mig att jag kunde anlita en konsult för att fixa alla de tillstånd som vi behöver från ett annat lands regering. Konsulten begärde ett engagemangsarvode uppgående till $40,000 och han sade att han behövde pengarna för att hjälpa processen på traven. Med tanke på att vi inte vet vart pengarna går, har vi anledning att oroa oss över det? Svar. Definitivt. Du måste veta vart pengarna går, och för vilka ändamål de används. Dessutom är företaget skyldigt att vidta åtgärder för att fastställa att medlen inte används till mutor. Du måste rådfråga din chef eller din lokala Compliance Officer innan du accepterar det här förslaget. Fråga. En tjänsteman från regleringsmyndigheten i Thailand kommer att besöka vår anläggning i New Jersey i samband med en ansökan för en ny läkemedelsansökan. Han vill ta med sin fru och göra ett stopp i Los Angeles. Kan vi betala för detta? Svar. Det är helt i sin ordning att ersätta rimliga resekostnader från Thailand till New Jersey för en tjänsteman som har en legitim anledning att inspektera vår anläggning så länge detta är tillåtet i lagstiftningen i tjänstemannens hemland. Vi kan dock inte betala för omkostnaderna för hans fru eller för stoppet i Los Angeles. Integrity Action Line: Int l AT&T USA Direct Service > > > 2309

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Hur stärks revisorns oberoende?

Hur stärks revisorns oberoende? EXAMENSARBETE 2004:159 SHU Hur stärks revisorns oberoende? Kombiuppdragens vara eller icke vara MARLÉNE LUNDQVIST ÅSA LYGDMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer