Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Mellan sammanträden har telefonsamtal och mail utväxlats. Beslut om anslag Årsmötet beslutade att avkastningen i sin helhet år 2009 skulle reserveras för utgivning av Sällskapets jubileumsbok. Förvaltning av Sällskapets medel under år 2009 Liksom tidigare år har Carnegie Kapitalförvaltning haft diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets kapital. Depåavgiften är 1 procent. Sällskapets bokföring har skötts av revisor Anders Forsman. I Penningplaceringsgruppen har ingått Bengt Holmén (sammankallande), Gunnar Hejde, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Under 2010 har Bengt Hägglund, Stiftskansliet i Göteborg, adjungerats till gruppen. Penningplaceringsgruppen har samrått med Carnegies Kapitalförvaltning fyra gånger, enskilda över läggningar inom gruppen två gånger. Gruppen har skaffat information om strukturerade produkter från Confidentor ett flertal gånger. Under Bengt Holmén utlandsvistelse har Gunnar Hejde fungerat som kassaförvaltare. Under året steg den svenska börsen med cirka 43 %. Sällskapets svenska aktiestock ökade med cirka 22 %. Emellertid måste hänsyn tas till att ett betydande antal aktier sålts under första halvåret för att minska föreningens skuld till Carnegie. De utländska aktierna utvecklades sämre, dvs. ökade endast med 13 %. Fondportföljen ökade med 25 %. Dock skall sägas att portföljen rensats från tre förlustprodukter med svag framtid. Dessa har ersatts med tre nya produkter som på längre sikt ser mycket gynnsammare ut. De strukturerade produkterna utgör en stabil grund för Sällskapet med sina nominella värden på sammanlagt kronor. De kommer att utbetalas under åren 2011 och 2014, sannolikt med betydligt högre belopp. Dessa placeringar gör föreningen mindre beroende av aktiemarknadens svängningar. Bruttoutdelningar och räntor var lägre än år 2008 och blev kronor, skuldräntor kronor och depåavgift kronor. Nettoinkomsten blir således kronor. Styrelsen anser det försvarligt att dela ut cirka kronor i bidrag. 1

2 Sällskapet, som är begränsat skattskyldigt, har taxerats till 0 kronor i skatt. Som vanligt är den ekonomiska framtiden svårtydd. En dippning är inte omöjlig, men gruppen tror på en måttlig kursuppgång under år Skolsamlingsgruppens verksamhet under år 2009 Boksamlingen Under året har 220 titlar ur skolsamlingarna registrerats i bibliotekskatalogen och ytterligare 627 poster har korrigerats. Sammanlagt ca titlar/9 800 exemplar ur skolsamlingarna sökbara i bibliotekskatalogen. Bortåt av dessa är läroböcker. Böcker ur skolsamlingarna går numera att söka efter i Stadsmuseets bibliotekskatalog, som är tillgängliga via museets hemsida, Vill man studera böckerna vänder man sig till museets Faktarum eller till Pernilla Karlsson. Föremålssamlingen Föremålsdatabasen, Carlotta, är också tillgänglig via nätet. Här har 57 nya poster tillkommit och 39 ändrats. Sammanlagt finns ca poster kopplade till skolsamlingarna i katalogen av dessa utgörs av läroböcker. (Här inkluderas även läroböcker som inte ligger i bibliotekskatalogen. På grund av databasens uppbyggnad, finns dock något fler poster än föremål). Vid sidan av läroböckerna finns bortåt 800 poster för skolsamlingarna i carlottadatabasen, varav 26 registrerades under 2009 och 21 har korrigerats under året. Donationer Åtta donationsärenden av skolmaterial inkom under året. Sex av dessa ledde till insamling av föremål. Utställda föremål Under året visades föremål ur skolsamlingarna i ett flertal tillfälliga utställningar, såsom Du, jag och GP, Odla eller dö samt Skolsamlingarna 100 år. Den senare sattes upp till boksläppet och bestod av vandringsutställningen Skolminnen som Sällskapet varit med om att sätta upp samt tio stycken skolplanscher ur samlingarna. Därutöver har skolföremål varit utställda i ett eller flertal utställningar. Bokprojektet 2009 Bokgruppen Skolsamlingsgruppen har under 2009 helt inriktat sin verksamhet på att ta fram boken Hundra år i skolans tjänst Nedslag i Göteborgs skolhistoria. Arbetet har skett i en bokgrupp, som bestått av Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Gunnar Hejde, Rolf Kristensson och Margaretha 2

3 Sahlin. Margaretha har lett arbetet, Pernilla varit sekreterare och de båda har varit redaktörer för boken. Gunnar har hållit i de ekonomiska frågorna. Boken har tryckts i exemplar. Folke har skrivit tre av bokens kapitel, Pernilla, Margaretha och Gunnar ett avsnitt var. Siv och Rolf har deltagit med kontakter med övriga författare, deltagit i överläggningar och Siv har dessutom läst korrektur. Marknadsföring Vid Sällskapets årsmöte i Stadsmuseets Wallenstamsal den 30 mars 2009 presenterades bokprojektet av Margaretha och Pernilla. Birgitta Wennås höll föredrag om sitt arbete med kapitlet om Sannaskolan och Bertil Hanssons kapitel om L.G. Sjöholm lästes av Siv Bengtsson. Till mötet hade även Göteborgskretsen av PLR inbjudits. Den 30 november anordnades ett välbesökt boksläpp på Stadsmuseet med medverkan av bland annat Sällskapets ordförande Carl-Axel Aurelius och Kjell Warne (Warne förlag) samt Stadsmuseets chef Karl-Gunnar Nordanstad. Bokgruppens fortsatta arbete har sedan varit att marknadsföra, distribuera och sälja boken. Detta redovisas i siffror vid sidan av verksamhetsberättelsen. Sällskapets hemsidor och GR Utbildning har som tidigare år haft uppdraget att arbeta med Sällskapets hemsidor. Hemsidorna marknadsförs bland annat genom det nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut till drygt 550 skolor i regionen. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever, lärare, skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten mm. Redaktionsrådet under 2009 har bestått av: Gunnar Hejde, Margaretha Landström, Pernilla Karlsson och Anny Rousing Andersson. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och läroböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av GR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets skolsamlingar om Göteborg skolmuseum. 3

4 Redaktionsrådets arbete har till stora delar legat nere under 2009 till följd av den utökade arbetsbördan för Gunnar och Pernilla i och med bokprojektet. Sidorna har uppdaterats tack vare Anny Rousing Andersson, som bland annat sett till att information om boken och länkar till Warnes beställningssida lagts ut. Antalet besök på hemsidorna har under året varit på 258 besökare (20 återkommande), 351 sidvisningar och på 116 besökare (88 återkommande), 153 sidvisningar Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet v id sidan av den historiska inriktningen också haft till uppgift att informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. Den historiska delen kom under lång tid att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att informationen fann andra och effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en helt annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och koncentrera sig på det som Sällskapet bedömer vara mest värdefullt och framtidsinriktat. Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans områden. Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) och Skolmuseet har funnits ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ur olika utgångspunkter. Genom denna samverkan har Sällskapet stora möjligheter att kunna delta i skoldebatten. GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna regionala verksamhet når man cirka lärare, skolledare och elever varje år. 4

5 Sällskapet för 1 (1) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier :50 Räntor :93 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :57 Vinst/förlust försäljning värdepapper, netto, se bilaga 2 och 3 Aktier/Produkter :73 Kursstegring på aktier :34 Medlemsavgifter 100:00 Bidrag från Göteborgskretsen för pensionerade lärares Riksförbund :00 Övriga bidrag :00 Övriga inbetalningar 1 039:00 Summa inkomster :64 Kostnader, kronor Utbetalda bidrag :00 Kurtage :40 Övriga kostnader :84 Summa kostnader :24 Årets överskott :40

6 Sällskapet för 1 (2) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / fonder spec, se bilaga :06 Boklager 1 650:00 Summa tillgångar :06 Skulder och eget kapital, kronor D. Carnegie AB Depå nr :21 Div skulder :00 Summa skulder :21 Ingående kapital :45 Årets överskott :40 Summa eget kapital :85 Summa skulder och eget kapital :06

7 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper Teliasonera, kurs 39: : Loomis, serie B, kurs 54: : Loomis, serie B, kurs 63: : Xactomxs30, kurs 62: : Skanska B, kurs 76: : Volvo, serie B, kurs 43: : SKF, serie B, kurs 73: : Atlas Copco, kurs 70: : Elektrolux, serie B, kurs 61: : Holmen B, kurs 153: : Xact Bull, kurs 74: : Fabege, kurs 29: : SEB, serie A, nyemission, kurs 10: : SSAB, kurs 69: : SCA, serie B, kurs 68: : Ericsson B, kurs 71: : NCC, serie B, kurs 69: : Intrium Justitia, kurs 60: : Nordea, nyemission, kurs 19: : Sandvik, kurs 55: : Sandvik, kurs 57: : Electa, serie B, kurs 93: : SSAB, kurs 100: : Xactomxs30, kurs 83: : Industrivärden C, kurs 74: :00 50 Astrazeneca, kurs 294: : Nokia, kurs 112: : Xactomxs30, kurs 78: : Hexagon, serie B, kurs 64: : Xactomxs30, kurs 82: : Astrazeneca, kurs 341: :00

8 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit Lannebo Småbolagsfond, kurs 23: : Teliasonera, kurs 39: : Hennes & Mauritz,serie B, kurs 386: : Xact Bull, kurs 109: : SEB, serie A,kurs 38: : Nokia, kurs 96: : Swedbank, serie A, kurs 75, : Getinge, serie B, kurs 128: : SHB, serie A, kurs 182: : Getinge B, kurs 118: : Teliasonera, kurs 45: : Nyemission, Swedbank, kurs 39: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 26: : Xactomxs30, kurs 92: : Swedish Match, kurs 147: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 27: : Oirflame SDB, kurs 391: : Sandvik, kurs 80: : Teliasonera, kurs 47: : Autoliv Inc, kurs 280: : Astrazeneca, kurs 327: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 28: :00 Summa inköpta värdepapper :07 Inköpta produkter UBS lån 154 (Ubs Ao Asien Select 7 Fb Ti ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 2 000:00 Totalt belopp :00

9 Sällskapet för Folkundervisningens 3 Befrämjande i Göteborgs stit UBS lån 157 (Ubs Ao Sverige Select 6 Fb Ti ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 2 000:00 Totalt belopp :00 UBS lån 159 (Ubs Ao Sverige Select 6 Fb Tr ES ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 4 000:00 Totalt belopp :00

10 Sällskapet för Bilaga 1(1) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Specifikation värdepapper per Bokfört värde Antal kronor 75% av aktier Marknadskurs marknadsvärdet Astrazeneca : :00 Atlas Copco A : :00 Autoliv : :00 Carnegie Global Healthcare : :29 Carnegie Worldwide Class 5B : :90 Ericsson B : :50 Getinge B : :00 Hennes & Mauritz B : :00 Hexagon B : :50 Investor B : :00 Lannebo Småbolagsfond : :99 MTG B : :25 Nordea SEK : :00 Oriflame : :63 Sandvik : :00 SEB A : :50 SHB A : :00 Skanska B : :00 SSAB : :25 Swedbank A : :50 Tele2 B : :50 Teliasonera : :50 Volvo B : :75 Summa :06

11 Sällskapet för Bilaga 1(2) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift Köpta produkter till nominellt värde JP Morgan AIO :00 RBS AIO :00 RBS SMTN 5803 lån :00 UBS lån :00 UBS lån :00 UBS lån :00 Köpta produkter till 75% av marknadsvärdet Royal Bank Scottland AIO :00 Totalt köpta produkter :00 Summa värdepapper :06

12 BILAGA 2 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda värdepapper 2009 Aktier Specifikation Värde Antal 800 Volvo, serie B, , kurs 41: ,60 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 383, Ericsson, serie B, , kurs 58: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 230, Intrium Justitia, , kurs 72: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 715, Lundin Minding, , kurs 6: ,30 Bokfört värde* 2 625,00 Överskott 389, Intrium Justitia, , kurs 68: ,00 Bokfört värde* 5 887,50 Överskott 946, Swedbank, , kurs 28: ,90 Bokfört värde* 9 990, , Swedbank PR, , kurs 28: ,00 Bokfört värde* 4 995,00 648, Astrazeneca, , kurs 318: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott , Scania, serie B, , kurs 66: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 4 852, Xactomxs30, , kurs 64: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 1 490, Alfa Laval, , kurs 67: ,88 Bokfört värde* ,00 Överskott ,88

13 Aktier Specifikation Värde Antal 600 Xactomxs30, , kurs 66: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 2 661, Holmen, serie B, , kurs 141: ,00 Bokfört värde , , Assa, serie B, , kurs 75: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 3 470, SSAB, serie A , kurs 64: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 1 308, Fabege, , kurs 27: ,00 Bokfört värde , , Securitas, serie B, , kurs 61: ,20 Bokfört värde* ,50 Överskott 8 279, SCA, serie B, , kurs 67: ,00 Bokfört värde ,00 434, NCC, serie B, , kurs 67: ,50 Bokfört värde* , , Assa, serie B, , kurs 88: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 6 502, Intrium Justitia, , kurs 58: ,20 Bokfört värde ,00 757, Sandvik, ,kurs 54: ,00 Bokfört värde* ,35 Överskott 1 165, Loomis, serie B, ,kurs 70: ,40 Bokfört värde* ,00 Överskott 9 418, Teliasonera, ,kurs 40: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 6 145,25

14 Aktier Specifikation Värde Antal 400 Xact Bull, , kurs 101: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott , Getinge, , kurs 94: ,74 Bokfört värde* , , SHB, serie A, , kurs 143: ,80 Bokfört värde* ,17 Överskott , Industrivärden, , kurs 68: ,20 Bokfört värde , , Industrivärden, , kurs 69: ,00 Bokfört värde ,00 970, Nordea, , kurs 60: ,00 Bokfört värde* ,27 Överskott , Volvo, serie B, , kurs 48: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 874, Teliasonera, ,kurs 38: ,00 Bokfört värde* 9 588,32 Överskott 1 931, SSAB, serie A , kurs 105: ,00 Bokfört värde* 8 317,02 Överskott 2 182, Tele2, , kurs 73: ,00 Bokfört värde* 7 762,50 Överskott 3 307, Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 366: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott , Atlas Copco, , kurs 79: ,00 Bokfört värde* ,80 Överskott 5 145, Ericsson, serie B, , kurs 70: ,00 Bokfört värde* ,08 Överskott 6 080,92

15 Aktier Specifikation Värde Antal 200 Xactomxs30, , kurs 77: Xactomxs30, , kurs 77: Electa, serie B, , kurs 120: Electrolux, serie B, , kurs 99: Atlas Copco, , kurs 73: Electrolux, serie B, , kurs 127: ,00 Bokfört värde , , ,00 Bokfört värde , , ,50 Bokfört värde* ,75 Överskott , ,00 Bokfört värde ,25 Överskott , ,79 Bokfört värde* 5 327,39 Överskott 2 042, ,20 Bokfört värde ,00 Överskott , Nordea, , kurs 64: Xact Bull, , kurs 115: Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 409: ,00 Bokfört värde* 6 681,68 Underskott 6 262, ,00 Bokfört värde ,50 Överskott 2 734, ,00 Bokfört värde* ,20 Överskott , ABB, , kurs 133: Investor, serie B, , kurs 130:31 8 Din Bostad i Sverige, , kurs 30: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott , ,20 Bokfört värde* ,00 Överskott ,20 246,40 Bokfört värde* 123,60 Överskott 122,80

16 Aktier Specifikation Värde Antal 72 Tripep, , kurs 1: Electa, serie B, , kurs 136: Nordea, , kurs 72: SSAB, serie A , kurs 113: Astrazeneca, , kurs 309: Nokia, , kurs 95: Xactomxs30, , kurs 91: Hexacon, serie B, , kurs 85: SEB, serie A, , kurs 44: Swedish Match, , kurs 148: Ericsson, serie B, , kurs 72: SKF, serie B, , kurs 119: Teliasonera, ,kurs 51:85 98,64 Bokfört värde* 24,30 Överskott 74, ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott , ,22 Bokfört värde* ,03 Överskott , ,50 Bokfört värde* ,57 Överskott 7 609, ,00 Bokfört värde* ,83 Överskott 6 215, ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde ,58 797, ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 6 408, ,00 Bokfört värde* ,63 Överskott , ,15 Bokfört värde ,81 Överskott 560, ,15 Bokfört värde* ,13 Överskott , ,00 Bokfört värde ,00 Överskott , ,60 Bokfört värde* ,63 Överskott ,97

17 Aktier Specifikation Värde Antal Summa sålda aktier ,07 Bokfört värde ,34 Överskott/nettovinst ,73 * Bokfört värde beräknat på 75% av marknadsvärdet samt inköpsvärdet för den del som avser 2009.

18 BILAGA 3 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda produkter 2009 Antal Specifikation Värde J.P Morgan Lån 24, , exkl kurtage ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , J.P Morgan Lån 28, , exkl kurtage ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , UBS AG Jersey AI , ,00 Inköpsvärde ink kurtage ( exkl ) Bokfört värde* ,00 Överskott 810,00 * Bokfört värde beräknat på nominellt värde Summa sålda produkter ,00 Bokfört värde ,00 Underskott/nettoförlust ,00

19 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande 1 Göteborgs Stift Revisionsberättelse Undertecknade, utsedda att granska Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stifis räkenskaper och förvaltning för år 2009, & härmed avge följande redogörelse. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och styrkta med vederbörliga verifikationer. Sällskapets värdehandlingar förvaras hos D.Camegie AB. Behållningen synes vara betryggande placerad. Vi tillstyrker att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Göteborg J~7~

20 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande inom Göteborgs stift Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2010 Skolmuseigruppen anhåller om ett bidrag med 2/3 av årets fondmedel för verksamhetsåret Pengarna skall användas till att tillgängliggöra föremål ur skolsamlingarna inför utställningar, främst då den hösten 2010 planerade utställningen om förskolan, Pottor och pedagogik, och utvecklandet av ett nytt Barnens museum. Om ytterligare medel finns tillgängliga önskar vi att dessa också reserveras för arbetet med samlingarna. Göteborg den 15 mars 2010 För Skolsamlingsgruppen Margaretha Sahlin

21 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Äskande om medel till Sällskapets hemsida Hemsiderådet har under 2009 bestått av Anny Rousing Andersson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Landström. Under år 2009 har arbetet koncentrerats på utgivningen av Sällskapets jubileumsbok och det har medfört att Anny Rousing Andersson löpande har uppdaterat hemsidan. Vid årsmötet 2009 bestämdes att medel inte skulle tilldelas Skolsamlingsgruppen och Hemsiderådet. Med hänsyn till att det är viktigt att en hemsida är aktuell har det inneburit kostnader för år Enligt GR Utbildning rör det sig om en kostnad på kronor. Arbetet under 2010 måste nu ta fart och kostnaden för 2010 beräknas till kronor. Hemsiderådet äskar således kronor för dels arbetet som utförts under år 2009, dels kronor för GR:s kostnader för år För Hemsiderådet Gunnar Hejde

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Protokoll Sällskapets styrelsemöte

Protokoll Sällskapets styrelsemöte Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Göteborg 2004-04-03 Protokoll Sällskapets styrelsemöte Datum: Måndagen den 23 februari år 2004. Tid: Klockan 17.00-19.00 Plats: Biskopens

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2011-2012 ! 1(5) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(5) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2012-08-30 Fondstyrelsen Årsredovisning 2011-2012 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning för år 2004

Årsredovisning för år 2004 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 1 Bilaga 1 Årsredovisning för år 2004 Kassören Ekonomisk redogörelse för år 2004 Medlemmar Föreningen har fortsatt att växa under 2004 och hade per den 31 Dec 2004 257 medlemmar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer