Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Mellan sammanträden har telefonsamtal och mail utväxlats. Beslut om anslag Årsmötet beslutade att avkastningen i sin helhet år 2009 skulle reserveras för utgivning av Sällskapets jubileumsbok. Förvaltning av Sällskapets medel under år 2009 Liksom tidigare år har Carnegie Kapitalförvaltning haft diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets kapital. Depåavgiften är 1 procent. Sällskapets bokföring har skötts av revisor Anders Forsman. I Penningplaceringsgruppen har ingått Bengt Holmén (sammankallande), Gunnar Hejde, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Under 2010 har Bengt Hägglund, Stiftskansliet i Göteborg, adjungerats till gruppen. Penningplaceringsgruppen har samrått med Carnegies Kapitalförvaltning fyra gånger, enskilda över läggningar inom gruppen två gånger. Gruppen har skaffat information om strukturerade produkter från Confidentor ett flertal gånger. Under Bengt Holmén utlandsvistelse har Gunnar Hejde fungerat som kassaförvaltare. Under året steg den svenska börsen med cirka 43 %. Sällskapets svenska aktiestock ökade med cirka 22 %. Emellertid måste hänsyn tas till att ett betydande antal aktier sålts under första halvåret för att minska föreningens skuld till Carnegie. De utländska aktierna utvecklades sämre, dvs. ökade endast med 13 %. Fondportföljen ökade med 25 %. Dock skall sägas att portföljen rensats från tre förlustprodukter med svag framtid. Dessa har ersatts med tre nya produkter som på längre sikt ser mycket gynnsammare ut. De strukturerade produkterna utgör en stabil grund för Sällskapet med sina nominella värden på sammanlagt kronor. De kommer att utbetalas under åren 2011 och 2014, sannolikt med betydligt högre belopp. Dessa placeringar gör föreningen mindre beroende av aktiemarknadens svängningar. Bruttoutdelningar och räntor var lägre än år 2008 och blev kronor, skuldräntor kronor och depåavgift kronor. Nettoinkomsten blir således kronor. Styrelsen anser det försvarligt att dela ut cirka kronor i bidrag. 1

2 Sällskapet, som är begränsat skattskyldigt, har taxerats till 0 kronor i skatt. Som vanligt är den ekonomiska framtiden svårtydd. En dippning är inte omöjlig, men gruppen tror på en måttlig kursuppgång under år Skolsamlingsgruppens verksamhet under år 2009 Boksamlingen Under året har 220 titlar ur skolsamlingarna registrerats i bibliotekskatalogen och ytterligare 627 poster har korrigerats. Sammanlagt ca titlar/9 800 exemplar ur skolsamlingarna sökbara i bibliotekskatalogen. Bortåt av dessa är läroböcker. Böcker ur skolsamlingarna går numera att söka efter i Stadsmuseets bibliotekskatalog, som är tillgängliga via museets hemsida, Vill man studera böckerna vänder man sig till museets Faktarum eller till Pernilla Karlsson. Föremålssamlingen Föremålsdatabasen, Carlotta, är också tillgänglig via nätet. Här har 57 nya poster tillkommit och 39 ändrats. Sammanlagt finns ca poster kopplade till skolsamlingarna i katalogen av dessa utgörs av läroböcker. (Här inkluderas även läroböcker som inte ligger i bibliotekskatalogen. På grund av databasens uppbyggnad, finns dock något fler poster än föremål). Vid sidan av läroböckerna finns bortåt 800 poster för skolsamlingarna i carlottadatabasen, varav 26 registrerades under 2009 och 21 har korrigerats under året. Donationer Åtta donationsärenden av skolmaterial inkom under året. Sex av dessa ledde till insamling av föremål. Utställda föremål Under året visades föremål ur skolsamlingarna i ett flertal tillfälliga utställningar, såsom Du, jag och GP, Odla eller dö samt Skolsamlingarna 100 år. Den senare sattes upp till boksläppet och bestod av vandringsutställningen Skolminnen som Sällskapet varit med om att sätta upp samt tio stycken skolplanscher ur samlingarna. Därutöver har skolföremål varit utställda i ett eller flertal utställningar. Bokprojektet 2009 Bokgruppen Skolsamlingsgruppen har under 2009 helt inriktat sin verksamhet på att ta fram boken Hundra år i skolans tjänst Nedslag i Göteborgs skolhistoria. Arbetet har skett i en bokgrupp, som bestått av Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Gunnar Hejde, Rolf Kristensson och Margaretha 2

3 Sahlin. Margaretha har lett arbetet, Pernilla varit sekreterare och de båda har varit redaktörer för boken. Gunnar har hållit i de ekonomiska frågorna. Boken har tryckts i exemplar. Folke har skrivit tre av bokens kapitel, Pernilla, Margaretha och Gunnar ett avsnitt var. Siv och Rolf har deltagit med kontakter med övriga författare, deltagit i överläggningar och Siv har dessutom läst korrektur. Marknadsföring Vid Sällskapets årsmöte i Stadsmuseets Wallenstamsal den 30 mars 2009 presenterades bokprojektet av Margaretha och Pernilla. Birgitta Wennås höll föredrag om sitt arbete med kapitlet om Sannaskolan och Bertil Hanssons kapitel om L.G. Sjöholm lästes av Siv Bengtsson. Till mötet hade även Göteborgskretsen av PLR inbjudits. Den 30 november anordnades ett välbesökt boksläpp på Stadsmuseet med medverkan av bland annat Sällskapets ordförande Carl-Axel Aurelius och Kjell Warne (Warne förlag) samt Stadsmuseets chef Karl-Gunnar Nordanstad. Bokgruppens fortsatta arbete har sedan varit att marknadsföra, distribuera och sälja boken. Detta redovisas i siffror vid sidan av verksamhetsberättelsen. Sällskapets hemsidor och GR Utbildning har som tidigare år haft uppdraget att arbeta med Sällskapets hemsidor. Hemsidorna marknadsförs bland annat genom det nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut till drygt 550 skolor i regionen. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever, lärare, skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten mm. Redaktionsrådet under 2009 har bestått av: Gunnar Hejde, Margaretha Landström, Pernilla Karlsson och Anny Rousing Andersson. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och läroböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av GR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets skolsamlingar om Göteborg skolmuseum. 3

4 Redaktionsrådets arbete har till stora delar legat nere under 2009 till följd av den utökade arbetsbördan för Gunnar och Pernilla i och med bokprojektet. Sidorna har uppdaterats tack vare Anny Rousing Andersson, som bland annat sett till att information om boken och länkar till Warnes beställningssida lagts ut. Antalet besök på hemsidorna har under året varit på 258 besökare (20 återkommande), 351 sidvisningar och på 116 besökare (88 återkommande), 153 sidvisningar Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet v id sidan av den historiska inriktningen också haft till uppgift att informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. Den historiska delen kom under lång tid att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att informationen fann andra och effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en helt annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och koncentrera sig på det som Sällskapet bedömer vara mest värdefullt och framtidsinriktat. Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans områden. Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) och Skolmuseet har funnits ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ur olika utgångspunkter. Genom denna samverkan har Sällskapet stora möjligheter att kunna delta i skoldebatten. GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna regionala verksamhet når man cirka lärare, skolledare och elever varje år. 4

5 Sällskapet för 1 (1) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier :50 Räntor :93 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :57 Vinst/förlust försäljning värdepapper, netto, se bilaga 2 och 3 Aktier/Produkter :73 Kursstegring på aktier :34 Medlemsavgifter 100:00 Bidrag från Göteborgskretsen för pensionerade lärares Riksförbund :00 Övriga bidrag :00 Övriga inbetalningar 1 039:00 Summa inkomster :64 Kostnader, kronor Utbetalda bidrag :00 Kurtage :40 Övriga kostnader :84 Summa kostnader :24 Årets överskott :40

6 Sällskapet för 1 (2) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / fonder spec, se bilaga :06 Boklager 1 650:00 Summa tillgångar :06 Skulder och eget kapital, kronor D. Carnegie AB Depå nr :21 Div skulder :00 Summa skulder :21 Ingående kapital :45 Årets överskott :40 Summa eget kapital :85 Summa skulder och eget kapital :06

7 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper Teliasonera, kurs 39: : Loomis, serie B, kurs 54: : Loomis, serie B, kurs 63: : Xactomxs30, kurs 62: : Skanska B, kurs 76: : Volvo, serie B, kurs 43: : SKF, serie B, kurs 73: : Atlas Copco, kurs 70: : Elektrolux, serie B, kurs 61: : Holmen B, kurs 153: : Xact Bull, kurs 74: : Fabege, kurs 29: : SEB, serie A, nyemission, kurs 10: : SSAB, kurs 69: : SCA, serie B, kurs 68: : Ericsson B, kurs 71: : NCC, serie B, kurs 69: : Intrium Justitia, kurs 60: : Nordea, nyemission, kurs 19: : Sandvik, kurs 55: : Sandvik, kurs 57: : Electa, serie B, kurs 93: : SSAB, kurs 100: : Xactomxs30, kurs 83: : Industrivärden C, kurs 74: :00 50 Astrazeneca, kurs 294: : Nokia, kurs 112: : Xactomxs30, kurs 78: : Hexagon, serie B, kurs 64: : Xactomxs30, kurs 82: : Astrazeneca, kurs 341: :00

8 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit Lannebo Småbolagsfond, kurs 23: : Teliasonera, kurs 39: : Hennes & Mauritz,serie B, kurs 386: : Xact Bull, kurs 109: : SEB, serie A,kurs 38: : Nokia, kurs 96: : Swedbank, serie A, kurs 75, : Getinge, serie B, kurs 128: : SHB, serie A, kurs 182: : Getinge B, kurs 118: : Teliasonera, kurs 45: : Nyemission, Swedbank, kurs 39: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 26: : Xactomxs30, kurs 92: : Swedish Match, kurs 147: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 27: : Oirflame SDB, kurs 391: : Sandvik, kurs 80: : Teliasonera, kurs 47: : Autoliv Inc, kurs 280: : Astrazeneca, kurs 327: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 28: :00 Summa inköpta värdepapper :07 Inköpta produkter UBS lån 154 (Ubs Ao Asien Select 7 Fb Ti ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 2 000:00 Totalt belopp :00

9 Sällskapet för Folkundervisningens 3 Befrämjande i Göteborgs stit UBS lån 157 (Ubs Ao Sverige Select 6 Fb Ti ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 2 000:00 Totalt belopp :00 UBS lån 159 (Ubs Ao Sverige Select 6 Fb Tr ES ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 4 000:00 Totalt belopp :00

10 Sällskapet för Bilaga 1(1) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Specifikation värdepapper per Bokfört värde Antal kronor 75% av aktier Marknadskurs marknadsvärdet Astrazeneca : :00 Atlas Copco A : :00 Autoliv : :00 Carnegie Global Healthcare : :29 Carnegie Worldwide Class 5B : :90 Ericsson B : :50 Getinge B : :00 Hennes & Mauritz B : :00 Hexagon B : :50 Investor B : :00 Lannebo Småbolagsfond : :99 MTG B : :25 Nordea SEK : :00 Oriflame : :63 Sandvik : :00 SEB A : :50 SHB A : :00 Skanska B : :00 SSAB : :25 Swedbank A : :50 Tele2 B : :50 Teliasonera : :50 Volvo B : :75 Summa :06

11 Sällskapet för Bilaga 1(2) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift Köpta produkter till nominellt värde JP Morgan AIO :00 RBS AIO :00 RBS SMTN 5803 lån :00 UBS lån :00 UBS lån :00 UBS lån :00 Köpta produkter till 75% av marknadsvärdet Royal Bank Scottland AIO :00 Totalt köpta produkter :00 Summa värdepapper :06

12 BILAGA 2 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda värdepapper 2009 Aktier Specifikation Värde Antal 800 Volvo, serie B, , kurs 41: ,60 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 383, Ericsson, serie B, , kurs 58: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 230, Intrium Justitia, , kurs 72: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 715, Lundin Minding, , kurs 6: ,30 Bokfört värde* 2 625,00 Överskott 389, Intrium Justitia, , kurs 68: ,00 Bokfört värde* 5 887,50 Överskott 946, Swedbank, , kurs 28: ,90 Bokfört värde* 9 990, , Swedbank PR, , kurs 28: ,00 Bokfört värde* 4 995,00 648, Astrazeneca, , kurs 318: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott , Scania, serie B, , kurs 66: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 4 852, Xactomxs30, , kurs 64: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 1 490, Alfa Laval, , kurs 67: ,88 Bokfört värde* ,00 Överskott ,88

13 Aktier Specifikation Värde Antal 600 Xactomxs30, , kurs 66: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 2 661, Holmen, serie B, , kurs 141: ,00 Bokfört värde , , Assa, serie B, , kurs 75: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 3 470, SSAB, serie A , kurs 64: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 1 308, Fabege, , kurs 27: ,00 Bokfört värde , , Securitas, serie B, , kurs 61: ,20 Bokfört värde* ,50 Överskott 8 279, SCA, serie B, , kurs 67: ,00 Bokfört värde ,00 434, NCC, serie B, , kurs 67: ,50 Bokfört värde* , , Assa, serie B, , kurs 88: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 6 502, Intrium Justitia, , kurs 58: ,20 Bokfört värde ,00 757, Sandvik, ,kurs 54: ,00 Bokfört värde* ,35 Överskott 1 165, Loomis, serie B, ,kurs 70: ,40 Bokfört värde* ,00 Överskott 9 418, Teliasonera, ,kurs 40: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 6 145,25

14 Aktier Specifikation Värde Antal 400 Xact Bull, , kurs 101: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott , Getinge, , kurs 94: ,74 Bokfört värde* , , SHB, serie A, , kurs 143: ,80 Bokfört värde* ,17 Överskott , Industrivärden, , kurs 68: ,20 Bokfört värde , , Industrivärden, , kurs 69: ,00 Bokfört värde ,00 970, Nordea, , kurs 60: ,00 Bokfört värde* ,27 Överskott , Volvo, serie B, , kurs 48: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 874, Teliasonera, ,kurs 38: ,00 Bokfört värde* 9 588,32 Överskott 1 931, SSAB, serie A , kurs 105: ,00 Bokfört värde* 8 317,02 Överskott 2 182, Tele2, , kurs 73: ,00 Bokfört värde* 7 762,50 Överskott 3 307, Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 366: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott , Atlas Copco, , kurs 79: ,00 Bokfört värde* ,80 Överskott 5 145, Ericsson, serie B, , kurs 70: ,00 Bokfört värde* ,08 Överskott 6 080,92

15 Aktier Specifikation Värde Antal 200 Xactomxs30, , kurs 77: Xactomxs30, , kurs 77: Electa, serie B, , kurs 120: Electrolux, serie B, , kurs 99: Atlas Copco, , kurs 73: Electrolux, serie B, , kurs 127: ,00 Bokfört värde , , ,00 Bokfört värde , , ,50 Bokfört värde* ,75 Överskott , ,00 Bokfört värde ,25 Överskott , ,79 Bokfört värde* 5 327,39 Överskott 2 042, ,20 Bokfört värde ,00 Överskott , Nordea, , kurs 64: Xact Bull, , kurs 115: Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 409: ,00 Bokfört värde* 6 681,68 Underskott 6 262, ,00 Bokfört värde ,50 Överskott 2 734, ,00 Bokfört värde* ,20 Överskott , ABB, , kurs 133: Investor, serie B, , kurs 130:31 8 Din Bostad i Sverige, , kurs 30: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott , ,20 Bokfört värde* ,00 Överskott ,20 246,40 Bokfört värde* 123,60 Överskott 122,80

16 Aktier Specifikation Värde Antal 72 Tripep, , kurs 1: Electa, serie B, , kurs 136: Nordea, , kurs 72: SSAB, serie A , kurs 113: Astrazeneca, , kurs 309: Nokia, , kurs 95: Xactomxs30, , kurs 91: Hexacon, serie B, , kurs 85: SEB, serie A, , kurs 44: Swedish Match, , kurs 148: Ericsson, serie B, , kurs 72: SKF, serie B, , kurs 119: Teliasonera, ,kurs 51:85 98,64 Bokfört värde* 24,30 Överskott 74, ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott , ,22 Bokfört värde* ,03 Överskott , ,50 Bokfört värde* ,57 Överskott 7 609, ,00 Bokfört värde* ,83 Överskott 6 215, ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde ,58 797, ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 6 408, ,00 Bokfört värde* ,63 Överskott , ,15 Bokfört värde ,81 Överskott 560, ,15 Bokfört värde* ,13 Överskott , ,00 Bokfört värde ,00 Överskott , ,60 Bokfört värde* ,63 Överskott ,97

17 Aktier Specifikation Värde Antal Summa sålda aktier ,07 Bokfört värde ,34 Överskott/nettovinst ,73 * Bokfört värde beräknat på 75% av marknadsvärdet samt inköpsvärdet för den del som avser 2009.

18 BILAGA 3 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda produkter 2009 Antal Specifikation Värde J.P Morgan Lån 24, , exkl kurtage ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , J.P Morgan Lån 28, , exkl kurtage ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , UBS AG Jersey AI , ,00 Inköpsvärde ink kurtage ( exkl ) Bokfört värde* ,00 Överskott 810,00 * Bokfört värde beräknat på nominellt värde Summa sålda produkter ,00 Bokfört värde ,00 Underskott/nettoförlust ,00

19 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande 1 Göteborgs Stift Revisionsberättelse Undertecknade, utsedda att granska Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stifis räkenskaper och förvaltning för år 2009, & härmed avge följande redogörelse. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och styrkta med vederbörliga verifikationer. Sällskapets värdehandlingar förvaras hos D.Camegie AB. Behållningen synes vara betryggande placerad. Vi tillstyrker att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Göteborg J~7~

20 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande inom Göteborgs stift Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2010 Skolmuseigruppen anhåller om ett bidrag med 2/3 av årets fondmedel för verksamhetsåret Pengarna skall användas till att tillgängliggöra föremål ur skolsamlingarna inför utställningar, främst då den hösten 2010 planerade utställningen om förskolan, Pottor och pedagogik, och utvecklandet av ett nytt Barnens museum. Om ytterligare medel finns tillgängliga önskar vi att dessa också reserveras för arbetet med samlingarna. Göteborg den 15 mars 2010 För Skolsamlingsgruppen Margaretha Sahlin

21 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Äskande om medel till Sällskapets hemsida Hemsiderådet har under 2009 bestått av Anny Rousing Andersson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Landström. Under år 2009 har arbetet koncentrerats på utgivningen av Sällskapets jubileumsbok och det har medfört att Anny Rousing Andersson löpande har uppdaterat hemsidan. Vid årsmötet 2009 bestämdes att medel inte skulle tilldelas Skolsamlingsgruppen och Hemsiderådet. Med hänsyn till att det är viktigt att en hemsida är aktuell har det inneburit kostnader för år Enligt GR Utbildning rör det sig om en kostnad på kronor. Arbetet under 2010 måste nu ta fart och kostnaden för 2010 beräknas till kronor. Hemsiderådet äskar således kronor för dels arbetet som utförts under år 2009, dels kronor för GR:s kostnader för år För Hemsiderådet Gunnar Hejde

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den

Läs mer

Styrelsen har under året tilldelat Göteborgs Stadsmuseum 100 000 kronor för en utställning.

Styrelsen har under året tilldelat Göteborgs Stadsmuseum 100 000 kronor för en utställning. Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2011 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 4 april 2011 och Sällskapets medlemsmöte onsdagen den 12 oktober 2011. Styreslen har sammanträtt vid tre

Läs mer

Sällskapets medlemmar

Sällskapets medlemmar 1 Sällskapet för 2009-03-13 Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Sällskapets medlemmar Härmed kallas till årsmöte med Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Datum:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Sällskapets medlemmar

Sällskapets medlemmar Sällskapet för 2011-03-18 Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Sällskapets medlemmar Härmed kallelse till årsmöte med Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Datum:

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet under räkenskapsåret 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Börssällskapet i Göteborg

Börssällskapet i Göteborg Börssällskapet i Göteborg 1 (8) Styrelsen för Börssällskapet i Göteborg avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Protokoll Sällskapets styrelsemöte

Protokoll Sällskapets styrelsemöte Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Göteborg 2004-04-03 Protokoll Sällskapets styrelsemöte Datum: Måndagen den 23 februari år 2004. Tid: Klockan 17.00-19.00 Plats: Biskopens

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Årsredovisning

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Årsredovisning Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond Org.nr 802006-7081 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2015 30 juni 2016 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Balans-

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2011-2012 ! 1(5) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(5) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2012-08-30 Fondstyrelsen Årsredovisning 2011-2012 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för Emil Heijnes Fond for år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för Emil Heijnes Fond for år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr 802425-5088 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Emil Heijnes Fond for år 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Emil Heijnes fond är en stiftelse med ändamål

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP ARsneoovrsNtNG 2o1o Sida 1 av B Styrelsen avger hiirmed Arsredovisning for hr 201Q Fcirvaltn i n gs beriitte lse Beskrivning av verksamheten Stiftelsens medel skall "anvdndas

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Börssällskapet i Göteborg

Börssällskapet i Göteborg Börssällskapet i Göteborg 1 (10) Styrelsen för Börssällskapet i Göteborg avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

I

I Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond Org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret Årsredovisning för SoIK HELLAS 802002-9701 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 BOKSLUT för 2015 Sim & IK Hellas org.nr. 802002-9701 RESULTATRÄKNING Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND

ÅRSREDOVISNING FÖR POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND ÅRSREDOVISNING FÖR POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND 2014 Styrelsen för Posithiva Gruppens Stödfond får härmed avge följande årsredovisning för 2014 Förvaltningsberättelse Inledning Posithiva Gruppens Stödfond

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer