Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Mellan sammanträden har telefonsamtal och mail utväxlats. Beslut om anslag Årsmötet beslutade att avkastningen i sin helhet år 2009 skulle reserveras för utgivning av Sällskapets jubileumsbok. Förvaltning av Sällskapets medel under år 2009 Liksom tidigare år har Carnegie Kapitalförvaltning haft diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets kapital. Depåavgiften är 1 procent. Sällskapets bokföring har skötts av revisor Anders Forsman. I Penningplaceringsgruppen har ingått Bengt Holmén (sammankallande), Gunnar Hejde, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Under 2010 har Bengt Hägglund, Stiftskansliet i Göteborg, adjungerats till gruppen. Penningplaceringsgruppen har samrått med Carnegies Kapitalförvaltning fyra gånger, enskilda över läggningar inom gruppen två gånger. Gruppen har skaffat information om strukturerade produkter från Confidentor ett flertal gånger. Under Bengt Holmén utlandsvistelse har Gunnar Hejde fungerat som kassaförvaltare. Under året steg den svenska börsen med cirka 43 %. Sällskapets svenska aktiestock ökade med cirka 22 %. Emellertid måste hänsyn tas till att ett betydande antal aktier sålts under första halvåret för att minska föreningens skuld till Carnegie. De utländska aktierna utvecklades sämre, dvs. ökade endast med 13 %. Fondportföljen ökade med 25 %. Dock skall sägas att portföljen rensats från tre förlustprodukter med svag framtid. Dessa har ersatts med tre nya produkter som på längre sikt ser mycket gynnsammare ut. De strukturerade produkterna utgör en stabil grund för Sällskapet med sina nominella värden på sammanlagt kronor. De kommer att utbetalas under åren 2011 och 2014, sannolikt med betydligt högre belopp. Dessa placeringar gör föreningen mindre beroende av aktiemarknadens svängningar. Bruttoutdelningar och räntor var lägre än år 2008 och blev kronor, skuldräntor kronor och depåavgift kronor. Nettoinkomsten blir således kronor. Styrelsen anser det försvarligt att dela ut cirka kronor i bidrag. 1

2 Sällskapet, som är begränsat skattskyldigt, har taxerats till 0 kronor i skatt. Som vanligt är den ekonomiska framtiden svårtydd. En dippning är inte omöjlig, men gruppen tror på en måttlig kursuppgång under år Skolsamlingsgruppens verksamhet under år 2009 Boksamlingen Under året har 220 titlar ur skolsamlingarna registrerats i bibliotekskatalogen och ytterligare 627 poster har korrigerats. Sammanlagt ca titlar/9 800 exemplar ur skolsamlingarna sökbara i bibliotekskatalogen. Bortåt av dessa är läroböcker. Böcker ur skolsamlingarna går numera att söka efter i Stadsmuseets bibliotekskatalog, som är tillgängliga via museets hemsida, Vill man studera böckerna vänder man sig till museets Faktarum eller till Pernilla Karlsson. Föremålssamlingen Föremålsdatabasen, Carlotta, är också tillgänglig via nätet. Här har 57 nya poster tillkommit och 39 ändrats. Sammanlagt finns ca poster kopplade till skolsamlingarna i katalogen av dessa utgörs av läroböcker. (Här inkluderas även läroböcker som inte ligger i bibliotekskatalogen. På grund av databasens uppbyggnad, finns dock något fler poster än föremål). Vid sidan av läroböckerna finns bortåt 800 poster för skolsamlingarna i carlottadatabasen, varav 26 registrerades under 2009 och 21 har korrigerats under året. Donationer Åtta donationsärenden av skolmaterial inkom under året. Sex av dessa ledde till insamling av föremål. Utställda föremål Under året visades föremål ur skolsamlingarna i ett flertal tillfälliga utställningar, såsom Du, jag och GP, Odla eller dö samt Skolsamlingarna 100 år. Den senare sattes upp till boksläppet och bestod av vandringsutställningen Skolminnen som Sällskapet varit med om att sätta upp samt tio stycken skolplanscher ur samlingarna. Därutöver har skolföremål varit utställda i ett eller flertal utställningar. Bokprojektet 2009 Bokgruppen Skolsamlingsgruppen har under 2009 helt inriktat sin verksamhet på att ta fram boken Hundra år i skolans tjänst Nedslag i Göteborgs skolhistoria. Arbetet har skett i en bokgrupp, som bestått av Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Gunnar Hejde, Rolf Kristensson och Margaretha 2

3 Sahlin. Margaretha har lett arbetet, Pernilla varit sekreterare och de båda har varit redaktörer för boken. Gunnar har hållit i de ekonomiska frågorna. Boken har tryckts i exemplar. Folke har skrivit tre av bokens kapitel, Pernilla, Margaretha och Gunnar ett avsnitt var. Siv och Rolf har deltagit med kontakter med övriga författare, deltagit i överläggningar och Siv har dessutom läst korrektur. Marknadsföring Vid Sällskapets årsmöte i Stadsmuseets Wallenstamsal den 30 mars 2009 presenterades bokprojektet av Margaretha och Pernilla. Birgitta Wennås höll föredrag om sitt arbete med kapitlet om Sannaskolan och Bertil Hanssons kapitel om L.G. Sjöholm lästes av Siv Bengtsson. Till mötet hade även Göteborgskretsen av PLR inbjudits. Den 30 november anordnades ett välbesökt boksläpp på Stadsmuseet med medverkan av bland annat Sällskapets ordförande Carl-Axel Aurelius och Kjell Warne (Warne förlag) samt Stadsmuseets chef Karl-Gunnar Nordanstad. Bokgruppens fortsatta arbete har sedan varit att marknadsföra, distribuera och sälja boken. Detta redovisas i siffror vid sidan av verksamhetsberättelsen. Sällskapets hemsidor och GR Utbildning har som tidigare år haft uppdraget att arbeta med Sällskapets hemsidor. Hemsidorna marknadsförs bland annat genom det nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut till drygt 550 skolor i regionen. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever, lärare, skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten mm. Redaktionsrådet under 2009 har bestått av: Gunnar Hejde, Margaretha Landström, Pernilla Karlsson och Anny Rousing Andersson. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och läroböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av GR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets skolsamlingar om Göteborg skolmuseum. 3

4 Redaktionsrådets arbete har till stora delar legat nere under 2009 till följd av den utökade arbetsbördan för Gunnar och Pernilla i och med bokprojektet. Sidorna har uppdaterats tack vare Anny Rousing Andersson, som bland annat sett till att information om boken och länkar till Warnes beställningssida lagts ut. Antalet besök på hemsidorna har under året varit på 258 besökare (20 återkommande), 351 sidvisningar och på 116 besökare (88 återkommande), 153 sidvisningar Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet v id sidan av den historiska inriktningen också haft till uppgift att informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. Den historiska delen kom under lång tid att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att informationen fann andra och effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en helt annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och koncentrera sig på det som Sällskapet bedömer vara mest värdefullt och framtidsinriktat. Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans områden. Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) och Skolmuseet har funnits ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ur olika utgångspunkter. Genom denna samverkan har Sällskapet stora möjligheter att kunna delta i skoldebatten. GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna regionala verksamhet når man cirka lärare, skolledare och elever varje år. 4

5 Sällskapet för 1 (1) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier :50 Räntor :93 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :57 Vinst/förlust försäljning värdepapper, netto, se bilaga 2 och 3 Aktier/Produkter :73 Kursstegring på aktier :34 Medlemsavgifter 100:00 Bidrag från Göteborgskretsen för pensionerade lärares Riksförbund :00 Övriga bidrag :00 Övriga inbetalningar 1 039:00 Summa inkomster :64 Kostnader, kronor Utbetalda bidrag :00 Kurtage :40 Övriga kostnader :84 Summa kostnader :24 Årets överskott :40

6 Sällskapet för 1 (2) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / fonder spec, se bilaga :06 Boklager 1 650:00 Summa tillgångar :06 Skulder och eget kapital, kronor D. Carnegie AB Depå nr :21 Div skulder :00 Summa skulder :21 Ingående kapital :45 Årets överskott :40 Summa eget kapital :85 Summa skulder och eget kapital :06

7 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper Teliasonera, kurs 39: : Loomis, serie B, kurs 54: : Loomis, serie B, kurs 63: : Xactomxs30, kurs 62: : Skanska B, kurs 76: : Volvo, serie B, kurs 43: : SKF, serie B, kurs 73: : Atlas Copco, kurs 70: : Elektrolux, serie B, kurs 61: : Holmen B, kurs 153: : Xact Bull, kurs 74: : Fabege, kurs 29: : SEB, serie A, nyemission, kurs 10: : SSAB, kurs 69: : SCA, serie B, kurs 68: : Ericsson B, kurs 71: : NCC, serie B, kurs 69: : Intrium Justitia, kurs 60: : Nordea, nyemission, kurs 19: : Sandvik, kurs 55: : Sandvik, kurs 57: : Electa, serie B, kurs 93: : SSAB, kurs 100: : Xactomxs30, kurs 83: : Industrivärden C, kurs 74: :00 50 Astrazeneca, kurs 294: : Nokia, kurs 112: : Xactomxs30, kurs 78: : Hexagon, serie B, kurs 64: : Xactomxs30, kurs 82: : Astrazeneca, kurs 341: :00

8 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit Lannebo Småbolagsfond, kurs 23: : Teliasonera, kurs 39: : Hennes & Mauritz,serie B, kurs 386: : Xact Bull, kurs 109: : SEB, serie A,kurs 38: : Nokia, kurs 96: : Swedbank, serie A, kurs 75, : Getinge, serie B, kurs 128: : SHB, serie A, kurs 182: : Getinge B, kurs 118: : Teliasonera, kurs 45: : Nyemission, Swedbank, kurs 39: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 26: : Xactomxs30, kurs 92: : Swedish Match, kurs 147: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 27: : Oirflame SDB, kurs 391: : Sandvik, kurs 80: : Teliasonera, kurs 47: : Autoliv Inc, kurs 280: : Astrazeneca, kurs 327: : Lannebo Småbolagsfond, kurs 28: :00 Summa inköpta värdepapper :07 Inköpta produkter UBS lån 154 (Ubs Ao Asien Select 7 Fb Ti ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 2 000:00 Totalt belopp :00

9 Sällskapet för Folkundervisningens 3 Befrämjande i Göteborgs stit UBS lån 157 (Ubs Ao Sverige Select 6 Fb Ti ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 2 000:00 Totalt belopp :00 UBS lån 159 (Ubs Ao Sverige Select 6 Fb Tr ES ) Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 4 000:00 Totalt belopp :00

10 Sällskapet för Bilaga 1(1) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Specifikation värdepapper per Bokfört värde Antal kronor 75% av aktier Marknadskurs marknadsvärdet Astrazeneca : :00 Atlas Copco A : :00 Autoliv : :00 Carnegie Global Healthcare : :29 Carnegie Worldwide Class 5B : :90 Ericsson B : :50 Getinge B : :00 Hennes & Mauritz B : :00 Hexagon B : :50 Investor B : :00 Lannebo Småbolagsfond : :99 MTG B : :25 Nordea SEK : :00 Oriflame : :63 Sandvik : :00 SEB A : :50 SHB A : :00 Skanska B : :00 SSAB : :25 Swedbank A : :50 Tele2 B : :50 Teliasonera : :50 Volvo B : :75 Summa :06

11 Sällskapet för Bilaga 1(2) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift Köpta produkter till nominellt värde JP Morgan AIO :00 RBS AIO :00 RBS SMTN 5803 lån :00 UBS lån :00 UBS lån :00 UBS lån :00 Köpta produkter till 75% av marknadsvärdet Royal Bank Scottland AIO :00 Totalt köpta produkter :00 Summa värdepapper :06

12 BILAGA 2 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda värdepapper 2009 Aktier Specifikation Värde Antal 800 Volvo, serie B, , kurs 41: ,60 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 383, Ericsson, serie B, , kurs 58: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 230, Intrium Justitia, , kurs 72: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 715, Lundin Minding, , kurs 6: ,30 Bokfört värde* 2 625,00 Överskott 389, Intrium Justitia, , kurs 68: ,00 Bokfört värde* 5 887,50 Överskott 946, Swedbank, , kurs 28: ,90 Bokfört värde* 9 990, , Swedbank PR, , kurs 28: ,00 Bokfört värde* 4 995,00 648, Astrazeneca, , kurs 318: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott , Scania, serie B, , kurs 66: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 4 852, Xactomxs30, , kurs 64: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 1 490, Alfa Laval, , kurs 67: ,88 Bokfört värde* ,00 Överskott ,88

13 Aktier Specifikation Värde Antal 600 Xactomxs30, , kurs 66: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 2 661, Holmen, serie B, , kurs 141: ,00 Bokfört värde , , Assa, serie B, , kurs 75: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 3 470, SSAB, serie A , kurs 64: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 1 308, Fabege, , kurs 27: ,00 Bokfört värde , , Securitas, serie B, , kurs 61: ,20 Bokfört värde* ,50 Överskott 8 279, SCA, serie B, , kurs 67: ,00 Bokfört värde ,00 434, NCC, serie B, , kurs 67: ,50 Bokfört värde* , , Assa, serie B, , kurs 88: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 6 502, Intrium Justitia, , kurs 58: ,20 Bokfört värde ,00 757, Sandvik, ,kurs 54: ,00 Bokfört värde* ,35 Överskott 1 165, Loomis, serie B, ,kurs 70: ,40 Bokfört värde* ,00 Överskott 9 418, Teliasonera, ,kurs 40: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 6 145,25

14 Aktier Specifikation Värde Antal 400 Xact Bull, , kurs 101: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott , Getinge, , kurs 94: ,74 Bokfört värde* , , SHB, serie A, , kurs 143: ,80 Bokfört värde* ,17 Överskott , Industrivärden, , kurs 68: ,20 Bokfört värde , , Industrivärden, , kurs 69: ,00 Bokfört värde ,00 970, Nordea, , kurs 60: ,00 Bokfört värde* ,27 Överskott , Volvo, serie B, , kurs 48: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 874, Teliasonera, ,kurs 38: ,00 Bokfört värde* 9 588,32 Överskott 1 931, SSAB, serie A , kurs 105: ,00 Bokfört värde* 8 317,02 Överskott 2 182, Tele2, , kurs 73: ,00 Bokfört värde* 7 762,50 Överskott 3 307, Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 366: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott , Atlas Copco, , kurs 79: ,00 Bokfört värde* ,80 Överskott 5 145, Ericsson, serie B, , kurs 70: ,00 Bokfört värde* ,08 Överskott 6 080,92

15 Aktier Specifikation Värde Antal 200 Xactomxs30, , kurs 77: Xactomxs30, , kurs 77: Electa, serie B, , kurs 120: Electrolux, serie B, , kurs 99: Atlas Copco, , kurs 73: Electrolux, serie B, , kurs 127: ,00 Bokfört värde , , ,00 Bokfört värde , , ,50 Bokfört värde* ,75 Överskott , ,00 Bokfört värde ,25 Överskott , ,79 Bokfört värde* 5 327,39 Överskott 2 042, ,20 Bokfört värde ,00 Överskott , Nordea, , kurs 64: Xact Bull, , kurs 115: Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 409: ,00 Bokfört värde* 6 681,68 Underskott 6 262, ,00 Bokfört värde ,50 Överskott 2 734, ,00 Bokfört värde* ,20 Överskott , ABB, , kurs 133: Investor, serie B, , kurs 130:31 8 Din Bostad i Sverige, , kurs 30: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott , ,20 Bokfört värde* ,00 Överskott ,20 246,40 Bokfört värde* 123,60 Överskott 122,80

16 Aktier Specifikation Värde Antal 72 Tripep, , kurs 1: Electa, serie B, , kurs 136: Nordea, , kurs 72: SSAB, serie A , kurs 113: Astrazeneca, , kurs 309: Nokia, , kurs 95: Xactomxs30, , kurs 91: Hexacon, serie B, , kurs 85: SEB, serie A, , kurs 44: Swedish Match, , kurs 148: Ericsson, serie B, , kurs 72: SKF, serie B, , kurs 119: Teliasonera, ,kurs 51:85 98,64 Bokfört värde* 24,30 Överskott 74, ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott , ,22 Bokfört värde* ,03 Överskott , ,50 Bokfört värde* ,57 Överskott 7 609, ,00 Bokfört värde* ,83 Överskott 6 215, ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde ,58 797, ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 6 408, ,00 Bokfört värde* ,63 Överskott , ,15 Bokfört värde ,81 Överskott 560, ,15 Bokfört värde* ,13 Överskott , ,00 Bokfört värde ,00 Överskott , ,60 Bokfört värde* ,63 Överskott ,97

17 Aktier Specifikation Värde Antal Summa sålda aktier ,07 Bokfört värde ,34 Överskott/nettovinst ,73 * Bokfört värde beräknat på 75% av marknadsvärdet samt inköpsvärdet för den del som avser 2009.

18 BILAGA 3 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda produkter 2009 Antal Specifikation Värde J.P Morgan Lån 24, , exkl kurtage ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , J.P Morgan Lån 28, , exkl kurtage ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , UBS AG Jersey AI , ,00 Inköpsvärde ink kurtage ( exkl ) Bokfört värde* ,00 Överskott 810,00 * Bokfört värde beräknat på nominellt värde Summa sålda produkter ,00 Bokfört värde ,00 Underskott/nettoförlust ,00

19 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande 1 Göteborgs Stift Revisionsberättelse Undertecknade, utsedda att granska Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stifis räkenskaper och förvaltning för år 2009, & härmed avge följande redogörelse. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och styrkta med vederbörliga verifikationer. Sällskapets värdehandlingar förvaras hos D.Camegie AB. Behållningen synes vara betryggande placerad. Vi tillstyrker att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Göteborg J~7~

20 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande inom Göteborgs stift Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2010 Skolmuseigruppen anhåller om ett bidrag med 2/3 av årets fondmedel för verksamhetsåret Pengarna skall användas till att tillgängliggöra föremål ur skolsamlingarna inför utställningar, främst då den hösten 2010 planerade utställningen om förskolan, Pottor och pedagogik, och utvecklandet av ett nytt Barnens museum. Om ytterligare medel finns tillgängliga önskar vi att dessa också reserveras för arbetet med samlingarna. Göteborg den 15 mars 2010 För Skolsamlingsgruppen Margaretha Sahlin

21 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Äskande om medel till Sällskapets hemsida Hemsiderådet har under 2009 bestått av Anny Rousing Andersson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Landström. Under år 2009 har arbetet koncentrerats på utgivningen av Sällskapets jubileumsbok och det har medfört att Anny Rousing Andersson löpande har uppdaterat hemsidan. Vid årsmötet 2009 bestämdes att medel inte skulle tilldelas Skolsamlingsgruppen och Hemsiderådet. Med hänsyn till att det är viktigt att en hemsida är aktuell har det inneburit kostnader för år Enligt GR Utbildning rör det sig om en kostnad på kronor. Arbetet under 2010 måste nu ta fart och kostnaden för 2010 beräknas till kronor. Hemsiderådet äskar således kronor för dels arbetet som utförts under år 2009, dels kronor för GR:s kostnader för år För Hemsiderådet Gunnar Hejde

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer