Impact report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Impact report 2011-2012"

Transkript

1 1 Impact report

2 Sammanfattning Jag, Ida Östensson driver Crossing Boarders (CB) vars vision är att genom inkluderande metoder öppna upp olika fritidsaktiviteter för ett jämställt deltagande. Under de 9 månader som rapporten gäller har CB exploderat och kommit ut i landet. Från att ha varit ensam anställd i CB är vi nu tre anställda. Vi har skapat en tydlig struktur för dokumentation och utvärdering. Vi har intervjuat unga tjejer som står utanför en aktiv och meningsfull fritid som har bidragit till nya metoder samt till inspiration i våra föreläsningar. Pilotmaterialet är färdigt och sedan maj 2011 har vi haft 18 föreläsningar för 552 personer i 242 olika verksamheter. Vi har haft 7 utbildningar som har nått 34 verksamheter med 114 personer. Vi har skaffat oss en testverksamhet där vi utvärderar utfallet och resultatet av användningen av materialet. Vi har skapat stora meningsfulla samarbeten på lokal och nationell nivå som gett oss ingångar i helt nya fält. För att bevara gräsrötterna i de vi jobbar med har vi även arrangerat 12 stora och små event/arrangemang där vi nått 652 unga. Vi har nått alla de uppsatta målen som kan få oss att ders röda tråd ser ut och har därför fått prioritera om vissa uppsatta mål. Crossing Boarders har tydligt avgränsat de områden och målgrupper som vår verksamhet riktar sig till. Då inkubatoråret bara var 9 månader detta år är vi väldigt nöjda med att ha nått det resultat vi har. Fokus framöver är: - Kvalitativa ambassadörer - Nationell spridning via jämställdhetstest samt konferensturné - Fortsatt metodutveckling och utvärdering av materialet, att gå från pilotmaterial till färdigt material - Tydliggöra organisationsform 2012 blir det år då vi bygger en stabil organisation samtidigt som kännedomen om Crossing Boarders och våra metoder får en större nationell spridning. Jag och CB har haft 31 mediepublikationer (radio, tv, tidningar) under året. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Crossing Boarders utvecklingsrapport och sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Förändringsteorikarta 5 Vision 6 Effektmål 6 Förklaring av byte 6 Resultatmål 6 Utfallsmål 6 6 Målgrupper 6 Aktiviteter 6 Mätmetoder 6 3. Resultat och måluppfyllelse 7 Effektmål 7 Resultatmål 8 Utfallsmål Analys av resultat och måluppfyllelse Bilagor 15 Bilaga 1: Granskarens kommentarer 16 Bilaga 2: Dokumentation från Live Review 17 Bilaga 3: Resultat- och balansräkning 18 Bilaga 4: Affärsplan 20 3

4 1 Inledning 1.1 Entreprenören Jag heter Ida Östensson och är 26 år. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för jämställdhetsfrågor och jobbat med dessa frågor aktivt sen högstadiet då jag startade upp en jämställdhetsgrupp. I snart sju år har jag jobbat ideellt med att integrera tjejer i skateboardkulturen lokalt och nationellt. Min vision är att våra kön inte ska begränsa våra livsval. Det är jag som har grundat CB. 1.2 Bakrund och drivkrafter ställen, väldigt könsstereotyp uppdelning på vad tjejer och killar sysslade med på sin fritid. Tjejer skulle gå i gymnastik och killar i fotboll. Gymnastikens press och kroppsideal gav mig träningsanorexi. Parallellt spelade jag fotboll i killaget, det fanns inget tjejlag just då. Tränaren som inte ville ha tjejer i laget såg till att omöjliggöra deltagande för tjejer. Vid sidan av allt detta längtade jag efter andra arenor för att få utlopp för min energi. Min största dröm var att hålla på med brädsporter. Det var en omöjlighet som tjej i mitt lilla samhälle. När jag var skateboard. Som en av de få skateboardåkande tjejerna i hela staden, och en av de få aktiva i hela Sverige, var det ingen lätt match. Jag startade föreningen You Skate Girl, där jag började arrangera skateläger för tjejer och ordnade egna skatetider för tjejer i skatelokalen, som en väg för tjejer att hitta skateboardkulturen. Bara efter fem träffar var det runt 30 tjejer i lokalen. Jag förstod då att behovet var stort men att ingen hade vetat vilka metoder som behövdes för att nå tjejerna. Jag startade strax efter detta en nationell förening för tjejer som åker skateboard, No Limit. Vi har sedan 2007 jobbat på nationell och internationell front med att uppmuntra tjejer skateboardkulturen. Jag har jobbat inom förvaltning, förening, fritidsgård/ ungdomens hus, nämnd, riksorganisation och studieförbund. På samtliga ställen har det saknats riktlinjer och metoder för hur vi ska jobba konkret med jämställdhets och inkluderingsfrågor. Jag förstod att det fanns ett behov av metoder för hur man praktiskt tar sig an frågan. Hur går man från vision till praktiskt jämställdhetsarbete? Hur får vi tjejer att bli delaktiga och känna sig inkluderade i vår verksamhet? Måste det vara så svårt att jobba jämställt? 1.3 Behovet 1) Tjejer har idag en mindre aktiv fritid än killar och de mår sämre ) Många verksamheter når bara killar och det gör att urvalen för tjejers aktiviteter är begränsade Crossing9boarders Här kommer CB in i bilden. Vi tar fram ett aktionsmaterial som kallas Crossing9boarders, ett stöd som erbjuder konkreta metoder för den som vill bryta normer och öppna upp sin verksamhet för ett jämställt deltagande. Tankarna kring CB:s verksamhet har funnits länge men tid och resurser för att gå från idé till handling har inte funnits tidigare. Tack vare Playing for Change har jag fått chansen att jobba med att förverkliga detta. På mindre än två år har CB omvandlats från en idé till en kraft att räkna med inom jämställdhetsområdet med ett stort kontaktnät. 4 1 Folkhälsoenkäten & SOU 2006:77 2 Benson, P. C. (1997). All kids are our kids: What communities must do to raise caring and responsible children and adolescents. San Fransisco, CIRKA: Jossey-Bass.Refererad i Prop. 2007/08:110 3 Riksidrottsförbundet kvinnor och män inom idrotten

5 2 Förändringsteorikarta med att ta fram en förändringsteorikarta. Kartan beskriver den önskade effekten av verksamheten på två år. Kartan/visionen består av fyra delar som leder över till varandra: Aktiviteter, Utfall, Resultat (1 år), Effekt (2 år). Se förändringsteorikartan nedan. Resten av rapporten är uppbygd från samma modell där jag först beskriver resultatet till de olika målen, vilka mätmetoder jag har använt samt en analys kring varje resultat. De aktiviteter vi gör resulterar i ett utfall som skapar resultat på och på två års sikt en effekt. 5

6 Vision och bibehålla fritidsintressen oavsett kön. Effektmål Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Resultatmål Utfallsmål Målgrupper Aktiviteter Mätmetoder och dokumentation 6

7 3 Resultat och måluppfyllelse 3.1 Effektmål Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Resultat: Aktionsmaterialet är färdigt i pilotform och används hos de vi utbildat. Vi har kontakter på nationell och sprida materialet nationellt inom studieförbunden. Vi mäter nuläget hos de vi utbildar (vilka de når) och följer upp efteråt för att se om utbildningen gett resultat. Detta gör vi dels genom direkt feedback efter utbildningen samt genom enkäter, uppföljningsträffar och/ eller djupintervjuer. Våra utbildningar och föreläsningar efterfrågas. Vi har även valt ut en testverksamhet där vi på ett mer fördjupat sätt analyserar effekten av vårt material. Vi håller oss uppdaterade kring behovet genom att besöka skolor, göra enkäter och genom att intervjua målgruppen. Vi har skapat ett nätverk med proffs inom fältet likabehandlingsfrågor som vi träffar 2 ggr/termin. Genom våra mediala utspel har vi fått mycket kontakter och inspirerat andra organisationer, företag och personer att jobba för jämställdhetsfrågan. Vi implementerar även vårt material i egna arrangemang där vi når tjejer. Genom våra egna arrangemang har vi på ett direkt sätt och tillgång till fritidsaktiviteter. Mätmetod: Mailkonversationer, deltagarlistor, utvärdering och kunskapsskattning efter genomgången utbild- ringar samt frågat externa aktörer har fått utvärdera oss/ vårt arbete m.m. Statstik på: föreläsningar, utbildningar, nätverksmöten, intervjuer med målgruppen, referensmöten, praktikanter, testverksamhet, samarbeten, CB- Fans, Cb deltar/arrangerar, mediepublikationer och antal blogginlägg. Analys av måluppfyllelsen: Mycket har hänt sedan Maj 2010 när jag blev vald som en av de 8 sociala entreprenörerna i Playing for Change. Det har inte ens gått 2 år. Den största faktorn som kan påvisa att vi nått detta mål är att vårt material är så pass efterfrågat som det är. Utvärderingarna är positiva och ryktet om oss har nått ut till Sveriges norraste topp till vår södraste spets. När vi startade hade vi ingen aning om vilket tomrum vi hade att fylla Beprövade metoder i form av ett aktionsma- och samarbetspartners Resultat i PDF:format som kunderna får efter genomgången utbildning/längre föreläsning. Eventuella samarbetspartners får även ta del av materialet för att ta ställning till om det är något de vill köpa in till sina organisationer. Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Efter två olika tryckta pilotmaterial är vi nu väldigt nöjda med det vi har. Vi har lyckats med det uppsatta målet och efterfrågan på materialet är större än vad vi någonsin vågat hoppas på. 7

8 verksamheter har deltagit i föreläsningar eller tagit del av information på liknande sätt Resultat med våra föreläsningar via 18 olika tillfällen. Vi Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, blogginlägg och utvärderingar. Analys av måluppfyllelse: Vi har kunnat nå så pass nisationer och verksamheter vid samma tillfälle vid ett tacka för. Förutom att vi är extremt nöjda med att ha med bredden av de verksamheter vi har nått. Allt från fritidsgårdar, politiker, studieförbund, företag, chefer, unga människor osv. Enligt våra utvärderingar så passar materialet inom alla dessa fält. Vi ser inget problem med att nå målet på 300 verksamheter innan 1 januari ning Resultat Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, blogginlägg och utvärderingar. Analys av måluppfyllelse: Vi började att hålla endagsutbildningar men har insett att det krävs två dagar för att få ut maximalt av utbildningen. Endags-utbildningar tenderar det att bli korvstoppning och energin är borta när vi kommer till den interaktiva delen där deltagarna ska göra egna handlingsplaner. Vi har redan nått det uppsatta målet för Resultat: Vi har i dagsläget tre anställda personer i CB som utbildar i materialet. Vi för just nu en dialog med bundens musikverksamheter) om att utbilda ambassadörer inom deras nätverk. Vi har även gått en annan väg när det gäller detta som vi kallar FANS där vi väljer ut offentliga personer som vi vill ska förespråka oss för att öka kännedomen samt vår legitimitet. I dagsläget har vi 7 fans, bland annat Jenny Strömstedt Östergren riksorganisationen Män för jämställdhet samt initiativtagare till Machofabriken), Lars Ohly (fd. partiledare V) och Nasteho Osman (spoken word artist och Sveriges första kvinnliga battle-mc). Mätmetod sammanställda på hemsidan ders.se/kontakt/ Analys av måluppfyllelse: Vi trodde att materialet skulle vara enkelt att släppa till externa utbildare men efter att vår nyanställda, Jenny Persson, har börjat utbilda i det märker vi att det krävs en del bakgrundsförståelse och egna kopplingar till frågan för att materialet ska komma till sin rätt. Vi går på kvalité före kvantitet. Detta är ett svårt mål att analysera måluppfyllelsen på då vi i dagsläget funderar över vilken väg som är mest hållbar, ekonomiskt samt ur kvalitetssyfte. Förmodligen kommer vår strategi framöver vara att utbilda experter inom organisationer vi vill nå. Vi är väldigt nöjd med vår satsning på FANS som nått ut väldigt brett. 3.2 Resultatmål CB har uppmärksammat jämställdhetsfrågor i samhällsdebatten Resultat: Crossing Boarders jobbar aktivt mot olika medier men lägger främst fokus på de sociala medierna. Vi har gjort 27 mediala utspel inom de traditionella medi- 7 krönikor på ledarsidan i Västerbottens folkblad Norrlandsturné Brudar brädar normen i NSD, Kamratposten, LO-tidningen, Intervju på bloggen Ungt entre- systrar peppar varandra! (tre helsidor+ framsida där CB gav tips i Umeås lokaltidning om hur vi kan praktisera systerskap i vardagen). Företagens ansvar för barn och skolgång (artikel i VK tillsammans med tre andra företag och organisationer), två helsidor+framsida i VK i Kristinehamnsposten Våga tänka utanför ramarna (från Crossing Boarders föreläsning för elevråden, politiker, lärare och fritidsledare). Tre sidor i det nystartade magasinet Tjejliv. Andra sätt vi har uppmärksammat jämställdhetsfrågorna i samhällsdebatten är deltagande i paneldiskussioner. Vi satt i en panel som Diskrimineringsombudsmannen ar- blev efter det inbjudna till att sitta i panelen på nationell nivå på deras årliga stora konferens i Stockholm. Vi har även suttit i en paneldebatt Att våga sticka ut, utan att ta stryk som arrangerades av Magma Västerbotten. Magma engagerar sig inom områden som företagande, kultur, integration och jämställdhet. Mätmetod: All media ligger upp på Deltagandet på konferenser och paneler Analys av måluppfyllelse: Vi har gjort färre arrange- 8

9 mang under detta år än förra vilket har medfört mindre medial exponering av CB. Eftersom vårt fokus i dagsläget ligger på att utbilda verksamheter och sprida material så minskar de mediala intresset. Vi är dock väldigt nöjda med den publicitet vi lyckats uppnå verksamheter deltar i föreläsningar Resultat pel för de vi föreläst för är: Freja ätstörningsklinik, Rydebäcksskolan, Midgårdsskolan, Rotary, Sportscamp, Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun, Vänsterpartiet Gävleborg, Länsbildningsförbundet, mina advisors från Korsnäs och Comviq, FIA-konferens i Malmö, Sveriges Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, inbjudningar, deltagarlistor, utvärderingar, statis Fem verksamheter har valts ut, utbildats och följts upp för utveckling av pilotmaterialet Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att vi nått det uppsatta målet med över det dubbla. Vi har även nått en väldigt bred målgrupp inom olika samhällssektorer. Resultat - Umeå Fritid Unga, Uppsala Ungdomens Hus, Limhamn/ Mariehemsgården och Sensus. Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, utvärderingar och skattningar. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att ta period. Det har varit ett stort tryck på utbildningsinsat- efter genomförd utbildning. Vi följer vår testverksamhet veckovis för att se vart hinder kan uppstå samt framgångsexempel. Vid varje utbildningstillfälle har vi bett deltagarna skatta de 9 stegen utifrån frågan Har du lärt dig något nytt kopplat till de 9 stegen. Man kan värdera hur mycket man har lärt sig på en skala mellan utbildade verksamheter Resultat: Se svar från Mätmetod: Se svar från Analys av måluppfyllelse: Se svar från & AA Resultat siärer med sju olika ansökningar. Vi har fått avslag på fem ansökningar och inväntar svar från två ansökningar ar och föreläsningar för ca kr. Vi har fått mindre bidrag från Vi unga, Region Västerbotten, Påse pengar, ca kr. Vi har fått in annat ekonomiskt stöd samt har ekonomi till minst en anställd om vi ej skulle få fort- Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Ansökningar kan vi inte råda över men är besvikna över att vi fått så många avslag under detta år. Vi är dock väldigt nöjda med den inkomst vi fått in från försäljning av utbildningar/föreläsningar samt bidrag till arrangemang och andra satsningar Verksamheter kan testa sig själva på interaktiv hemsida Resultat: Vi har en överenskommelse med en kommunikationsbyrå som via ett subventionerat pris, ska ta fram ett interaktivt jämställdhetstest med oss. Vi har en budget för detta samt en anställd person från och med 1 februari som projektleder detta tillsammans med byrån. Vi har haft en heldag tillsammans med Pondus Kommunikation och Comviqs VD Magnus Larsson där vi drog upp riktlinjerna för testet. Testet ska vara klart 27 april Mätmetod: Offert från Pondus Kommunikation. Blogg, bilder samt arbetsmaterial. Analys av måluppfyllelse: Vi har inte hunnit ta fram testet men har en gedigen plan, bra samarbetspartners och förutsättningar för att göra något väldigt bra. hemsida Resultat Norrland tillsammans med tre tjejer från en gymnasieskola i Umeå. En bok om kvinnliga förebilder i Norrland håller på att tas fram. En logga, hemsida, fb-grupp och kring varför boken behövs. Ett stort arrangemang med - ska säljas och spridas till fritidsgårdar, skolor och andra mötesplatser för unga med syfte att peppa unga tjejer 9

10 att gå sin egen väg. Ett stort fokus i boken är förebilder och att gå sin egen väg och våga bryta normer inom fritidsfältet. Mätmetod: twitter.com/queensnorr- Analys av måluppfyllelse: Vi ändrade konceptet för att vi hittade samarbetet med gymnasietjejerna som brann för just boken. Vi har inte lagt ner ursprungstanken kring ken Har fattat beslut om verksamhet i Palestina & Jordanien Resultat: Efter ett utbyte som arrangerades av Svenska Institutet i Dubai där 30 kvinnliga sociala entreprenörer från Sverige och MENA-länderna samlades fattade vi beslutet att inte satsa internationellt under detta år då vi vill börja med den svenska marknaden först. Däremot så har vi mailkontakt och stöttar organisationer från dessa länder med våra metoder och tankar. Mätmetod kumenterat från utbytet i Dubai. Analys av måluppfyllelse: Vi känner att vi måste etablera oss mer i Sverige innan vi ger oss ut på den internationella marknaden. Även om problembilden ser liknande ut i hela världen så är förutsättningarna totalt olika. Det krävs en gedigen förstudie för att klara av att ge sig utanför Sveriges ramar Tre CB-ambassadörer Resultat Mätmetod Analys av måluppfyllelse: 3.3 Utfallsmål Har gjort mediala utspel Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se Nyckelaktörer inom ungas fritid har deltagit i CB-konferens Resultat: Vi har anställt en person på halvtid i 6 månader från och med 1 februari för att jobba med bland annat CB-konferensen. Ett upplägg med ekonomi, tidsplan och logi håller på att tas fram. Mätmetod: Ej relevant. Analys av måluppfyllelse ta år så låg konferensen lägre fram än denna rapport. Jämställdhetstestet måste vara klart innan vi genomför konferensen. har fått information om CB Resultat: Vi har utbildat Umeå Fritid unga vilket gav oss ingång till alla fritidsgårdar i Umeå kommun. Vi har föreläst för Länsbildningsförbundet Västerbotten och arrangerat ett frukostmöte med Umeås alla studieförbund för att få en bild av hur behovet ser ut 10

11 när det gäller jämställdhetsarbete inom studieförbundens musikverksamheter. Här har vi även föreläst för samarbete. Vi har redan börjat med att utbilda de olika studieförbunden, Sensus var först ut. Vårt nära samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten, Diskrimineringsombudsmannen samt FIA-projektet (föreningarnas interna diskrimineringsarbete) skapar ingångar till lika- föreläsning inför satsningen Sportscamp i Umeå gav föreläsning för Jämställdhetsutskottet i Umeå gav oss en politiskt förankring lokalt. Vår nya satsning på Crossing Boarders FANS skapar ingångar till områden som vi nämnt under CB-ambassadörer. Genom våra inspirationsföreläsningar på Rydebäcks högstadieskola, på Sveriges Ungdomsråds nationella konferens och för elevråden i Kristinehamn märkte vi att materialet gick hem såväl i skolvärlden bland personal samt bland unga. Utanför detta har vi även föreläst för bland annat ätstörningskliniker, Rotary och diverse mansdominerade fritid- och kulturorganisationer. Mätmetod: Deltagarlistor, utvärderingar, bilder, blogginlägg, statistik. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att vårt nätverkande och fokus på samarbete har börjat ge konkreta resultat och att materialet fungerar så pass brett som det gör. framtaget och tillämpas Resultat: Vi har skapat en grund för vår egen statistikinsamling och gjort mallar för våra kunder för utvärdering av vårt material samt helheten för utbildningar och föreläsningar som vi tillämpar. Vi har också jobbat fram en modell för hur vi ska kunna mäta den sociala påverkan av vårt material på längre sikt. Vi för statistik när det gäller antal personer/ verksamheter som tar del av CB s material. Samtliga verksamheter som genomgått utbildning får ge direkt feedback på hur man upplever materialet. Detta görs genom att de får göra en kunskapsskattning och svara på frågeställningar kring hur de upplever relevansen i materialet samt vad de behöver för att jobba vidare. Den sociala påverkan mäter vi genom att varje verksamhet innan utbildning får inkomma med statistik på antal tjejer och killar i verksamhet. Efter genomgången utbildning görs en uppföljning då verksamheten ytterligare får inkomma med statistik. Vi gör också kvalitativa intervjuer innan utbildning och 6 månader efter utbildningsinsats. Vi har också skaffat en testverksamhet, Mariehems fritidsgård, som vi utbildat och följer dess utveckling på nära håll under 6 material och verksamheten. I de interna analyserna låter vi praktikanter och personer som jobbat nära inpå och inom verksamheten svara på frågeställningarna och i den externa låter vi viktiga samarbetspartners inom olika fält svara. Vi har utvecklat vår press-sida på hemsidan samt att vi aktivt använder och uppdaterar blogg, hemsida, facebook och twitter. Vi har också ett yout- och föreläsningar. En form av dokumentation är också det nyhetsbrev som vi skickar ut varannan månad till viktiga samarbetspartners, nyckelpersoner och alla som skriver upp sig som prenumeranter. Där uppdaterar och sammanfattar vi kort vad som är på gång inom vår verksamhet. Mätmetod: Utvärderingar, statistikdokument, intervjuer, skattningspapper, press-sida, blogg, hemsida, fb, twitter, youtube-konto, nyhetsbrev, bilder. Analys av måluppfyllelse: Vi har i dagsläget en gedigen bank med dokumentation, utvärderingar och statistik att utgå från när vi fortsatt ska bygga en än mer stabilare och starkare verksamhet. Den feedback vi får från verksamheter är till största del överväldigande positiv. Vi ser dock att när det gäller att utvärdera materialet på längre sikt behöver vi dock ha ett längre tidsperspektiv än 6 månader. Att jobba med inkludering och jämställdhet kräver långsiktigt arbete. Vår ambition är att hitta en verksamhet att följa under en längre tidsperiod samt att kunna koppla in en extern utvärderare för att följa processen. 11

12 Exempel på feedback från utbildningar/föreläsningar 12

13 Resultat: Vi har tagit fram former för; föreläsning, en heldagsutbildning alt. två halvdagar. Vi skräddarsyr även former för mellanting mellan föreläsning och utbildning. Vi har kontakt med fritidsforskare som gett feedback på vårt material och grunderna vi bygger det på. Vi har intervjuat tjejerna som står utanför en aktiv fritid och inleder nu våra utbildningar med deras egna berättelser. Vi har testat vår utbildningsmodell och låtit verksamheterna utvärdera den. Mätmetod de och utvärderingarna dokumenterade. Se också svar Analys av måluppfyllelse: Vi har tagit fram en utbildningsmodell som vi hela tiden utvärderar och utvecklar. Vi håller på med ett arbete där vi undersöker på vilket sätt vi kan korta ner utbildningen utan att ta bort kvali- som man skulle kunna bygga och utveckla vår utbildningsmodell. Varje steg i vår modell skulle egentligen kunna broderas ut och bli till ett enda utbildningstillfälle i sig. Detta är ett spännande utvecklingsarbete där vi har goda förutsättningar att hitta bra former. Inte minst för att samtliga medarbetare i CB har enbakgrund som pedagoger och erfarenheter av just detta Utbildning har paketerats Resultat: Utbildningen är i ständig utveckling men ett genomförande samt uppföljning. En offert med beskriv- förfrågningar. Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Vi har en fungerande men dock tidskrävande modell för förarbete, genomförande och uppföljning. Detta kommer att förenklas med det kommande jämställdhetstestet som vi ska ta fram under våren Resultat Mätmetod Analys av måluppfyllelse Tillräckliga resurser för att utveckla interaktiv hemsida Resultat: För att kunna utveckla och ta fram det interaktiva jämställdhetstestet har vi initierat ett samarbete med en kommunikationsbyrå. Detta samarbete ger oss fördelar när det gäller subventionerat pris för framtagande av webbsidan och testet samt att vi får tillgång till deras expertis. Vi har själva gått in med kr som kommer att läggas för att utveckla den interaktiva en helhetsbild av våra olika verksamheter. Vi har lagt av kr från främst arvsfondspengarna till detta. Mätmetod: Offerter och budget från arvsfonden. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med Pondus Kommunikation som har möjliggjort det för att att kunna ta fram testet till detta rejält subventionerade priset. Feedback från första pilotföreläsningen. 13

14 och hemsida Resultat Tillsammans med tre gymnasietjejer har vi tagit fram dig utveckling. Mätmetod: Analys av måluppfyllelse: Som vi beskrivit tidigare har vi ändrat inriktning på detta mål men vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med tjejerna som tar fram boken tillsammans med oss Genomfört förstudie i Jordanien och Palestina Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se Utbildning och kvalitetssäkring av CB-ambassadörer Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se

15 4 Analys av resultat och måluppfyllelse Under detta år har vi börjat se effekten av det övergripande målet som är att Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få tillgång till nya kulturyttringar. Vi har nått alla de uppsatta målen som kan få oss att växa röda tråd ser ut och har därför fått prioritera om vissa uppsatta mål. Crossing Boarders har tydligt avgränsat de områden och målgrupper som vår verksamhet riktar sig till. Vi fokuserar nu främst på fritidsgårdar/mötesplatser för unga, studieförbund och mansdominerade kulturyttringar. Då inkubatoråret var 9 månader detta år är vi väldigt nöjda med att ha nått det resultat vi har. Vi har utvecklat våra tre ben: 1. Utbildningar/föreläsningar 2. Egna arrangemang 3. Opinionsbildning/debatt De mål som vi valt att omformulera: - Ambassadörer har blivit fans och de tre anställda i CB fungerar i dagsläget som ambassadörer/utbildare. De mål vi anser behöver ta längre tid: - CB konferens - Verksamheter kan testa sig själva på interaktiv hemsida De mål vi valt att inte genomföra: - Verksamhet i Jordanien och Palestina Utvecklingsmöjligheter Enligt vår SWOT-analys som vi gjorde med externa samarbetspartners så är är den största utvecklingsmöjligheten att efterfrågan är oändlig och att våra metoder bestämma när, var och hur mycket vi ska expandera. De unga som deltog på mötet poängterade att CB:s föreläsningar även behövs direkt till unga, vilket vi kommer att satsa mer på under det kommande året. Deltagarna pekade även på att jämställdhetstestet även är en faktor som på kort tid kan öka kännedomen om varumärket. Vi håller med alla kloka deltagare. Vi ska även förbättra arbetet med att få till långsiktiga samarbetsavtal som ger direkta pengar. Här har vi lyckats bra på arrangemangen som vi har gjort men inte i ett långsiktigt tänk för CB:s räkning. Detta hoppas vi råda bot på under Vi hoppas även på ett fortsatt stöd från Allmänna Arvsfonden då vi har nått de uppsatta målen för vårt första år inom arvsfondsprojektet. Framgångsfaktor Enligt vår SWOT-analys som vi gjorde med externa samarbetspartners så är vår styrka och framgångsfaktor främst vår unika idé. Vår idé samt vårt aktionsmaterial fyller ett stort hål vilket skapar en stor efterfrågan. Det som kom på andra och tredje plats från vår workshop var vårt stora nätverk samt personalens humankapital och driv. Vi kan inte annat än att hålla med våra samarbetspartners. Vi är väldigt stolta över över är att vårt material, våra utbildningar och föreläsningar är så passa efterfrågade. Detta tror vi har att göra med att vi jobbat mycket med nätverkande och för att skapa hållbara samarbeten inom många olika samhällssektorer. Några områden vi lyckats extra bra inom är kulturföreningar, studieförbund, fritidsgårdar samt nätverk med fokus på jämställdhetsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Dessa samarbeten har gynnat våra samtliga tre ben. 5 Bilagor Bilaga 1: Granskarens kommentarer Bilaga 2: Dokumentation från Live Review Bilaga 3: Resultat- och balansräkning Bilaga 4: Affärsplan 15

16 Granskning av Crossing Boarders utvecklingsrapport Det övergripande syftet med föreliggande granskning är att utvärdera de sociala effekterna av arbetet inom Playing for Change-projektet Crossing Boarders. Dokumentation och täckning För att bedöma trovärdigheten i föreliggande utvecklingsrapport har jag haft tillgång till ett omfattande publicerat text- och bildmaterial på nätet om projektet och dess samarbetspartners (Crossing Boarders egen hemsida, blogg och facebook-grupp; det nationella nätverket of Norrlands hemsida, Live Review noteringar, mm). Dessa material och min forskningserfarenhet inom området är tillräcklig för att kunna göra granskingen. De publicerade materialen har tillräckligt god kvalitet enligt de stickprov som jag har genomfört. Resultat, mål och visioner Crossing Boarders vision är att öppna upp olika kulturyttringar för jämställt deltagande genom normbrytande arbete. Effektmålet är att skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Konkret har det innevarande år framförallt inneburit föreläsnings- och kursverksamhet, en del utspel i medierna, en förstudie i Jordanien och Palestina, arbete med bok om kvinnliga förebilder i Norrland, arbete med dokumentations- och utvärderingssystem med mera. Arbetet inkluderar att skapa ekonomiska förutsättningar för detta arbete. Min uppfattning är att det är rimligt att anta riktigheten i de resultat- och utfallsmål som utvecklingsrapporten redogör för, samt de sätt på vilka de uppfyllts, tillika den utsträckning de omfattar. Värdering av analys av resultat och måluppfyllelse röda tråd. Jag tycker det syns också i den struktur som rapporten visar. Det som i förra årets rapport och arbete (första året) framstod som avstickare, är nu borttaget. Projektet är betydligt klarare och mer avgränsat, verksamheten rör internationell verksamhet i Jordanien och Palestina. Det framstår som mycket klokt i sammanhanget. Att sträva efter internationell utsträckning behöver inte avslås för all framtid, men som rapporten framhåller, behövs mer regional kunskap tillika en större nationell bas för att ett sådant arbete ska bli lyckosamt. land framstår som en god idé då detta är förankrat hos dem som genomför projektet. Det stärker även den regionala kopplingen, vilket jag anser är av godo. Dessutom har ambassadörer blivit fans, vilket jag tror går hem hos en yngre målgrupp. Här litar jag på kompetensen hos dem som driver projektet. Min bedömning är att entreprenörens beskrivning är sund och trovärdig. Avslutningsvis vill jag nämna att svårigheterna i arbetet med att utvärdera och mäta effekter av utbildning på intet sätt är unika för detta projekt utan snarare utmaningar som hela utbildningsväsendet arbetar med på alla nivåer. Inom utbildningsvetenskaplig forskning handlar den frågan ofta om reliabilitet, det vill säga om man mäter det man avser att mäta. Fil. dr. Åsa Bäckstöm, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 16 BILAGA

Crossing Boarders För en jämställd fritid! Impact report 2012

Crossing Boarders För en jämställd fritid! Impact report 2012 Tillsammans förändrar vi världen! TACK till alla som gjort detta möjligt: Vår fantastiska personal och styrelse, Reach for Change, Comviq, Pondus Kommunikation, Deportivo, Kulturhuvudstad 2014, Allmänna

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har:

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har: Impact report för 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Vision... 4 Vad vi gör och hur vi gör det... 4 Varför vi gör det... 4 Hur organisationen ser ut... 5 Mål inom Reach for change... 6 Resultat inom Reach

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 2012-11- 11

Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 2012-11- 11 Fritid för alla Äskande om bidrag för projekt, Fritid för alla 20132016 Passalen Fritid för alla!!! Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 20121111 Idrotts och föreningsförvaltningen i samarbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys...

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 1 Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 12 Utvärdering av resultat... 12 Förslag på förbättringar...

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer