Impact report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Impact report 2011-2012"

Transkript

1 1 Impact report

2 Sammanfattning Jag, Ida Östensson driver Crossing Boarders (CB) vars vision är att genom inkluderande metoder öppna upp olika fritidsaktiviteter för ett jämställt deltagande. Under de 9 månader som rapporten gäller har CB exploderat och kommit ut i landet. Från att ha varit ensam anställd i CB är vi nu tre anställda. Vi har skapat en tydlig struktur för dokumentation och utvärdering. Vi har intervjuat unga tjejer som står utanför en aktiv och meningsfull fritid som har bidragit till nya metoder samt till inspiration i våra föreläsningar. Pilotmaterialet är färdigt och sedan maj 2011 har vi haft 18 föreläsningar för 552 personer i 242 olika verksamheter. Vi har haft 7 utbildningar som har nått 34 verksamheter med 114 personer. Vi har skaffat oss en testverksamhet där vi utvärderar utfallet och resultatet av användningen av materialet. Vi har skapat stora meningsfulla samarbeten på lokal och nationell nivå som gett oss ingångar i helt nya fält. För att bevara gräsrötterna i de vi jobbar med har vi även arrangerat 12 stora och små event/arrangemang där vi nått 652 unga. Vi har nått alla de uppsatta målen som kan få oss att ders röda tråd ser ut och har därför fått prioritera om vissa uppsatta mål. Crossing Boarders har tydligt avgränsat de områden och målgrupper som vår verksamhet riktar sig till. Då inkubatoråret bara var 9 månader detta år är vi väldigt nöjda med att ha nått det resultat vi har. Fokus framöver är: - Kvalitativa ambassadörer - Nationell spridning via jämställdhetstest samt konferensturné - Fortsatt metodutveckling och utvärdering av materialet, att gå från pilotmaterial till färdigt material - Tydliggöra organisationsform 2012 blir det år då vi bygger en stabil organisation samtidigt som kännedomen om Crossing Boarders och våra metoder får en större nationell spridning. Jag och CB har haft 31 mediepublikationer (radio, tv, tidningar) under året. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Crossing Boarders utvecklingsrapport och sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Förändringsteorikarta 5 Vision 6 Effektmål 6 Förklaring av byte 6 Resultatmål 6 Utfallsmål 6 6 Målgrupper 6 Aktiviteter 6 Mätmetoder 6 3. Resultat och måluppfyllelse 7 Effektmål 7 Resultatmål 8 Utfallsmål Analys av resultat och måluppfyllelse Bilagor 15 Bilaga 1: Granskarens kommentarer 16 Bilaga 2: Dokumentation från Live Review 17 Bilaga 3: Resultat- och balansräkning 18 Bilaga 4: Affärsplan 20 3

4 1 Inledning 1.1 Entreprenören Jag heter Ida Östensson och är 26 år. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för jämställdhetsfrågor och jobbat med dessa frågor aktivt sen högstadiet då jag startade upp en jämställdhetsgrupp. I snart sju år har jag jobbat ideellt med att integrera tjejer i skateboardkulturen lokalt och nationellt. Min vision är att våra kön inte ska begränsa våra livsval. Det är jag som har grundat CB. 1.2 Bakrund och drivkrafter ställen, väldigt könsstereotyp uppdelning på vad tjejer och killar sysslade med på sin fritid. Tjejer skulle gå i gymnastik och killar i fotboll. Gymnastikens press och kroppsideal gav mig träningsanorexi. Parallellt spelade jag fotboll i killaget, det fanns inget tjejlag just då. Tränaren som inte ville ha tjejer i laget såg till att omöjliggöra deltagande för tjejer. Vid sidan av allt detta längtade jag efter andra arenor för att få utlopp för min energi. Min största dröm var att hålla på med brädsporter. Det var en omöjlighet som tjej i mitt lilla samhälle. När jag var skateboard. Som en av de få skateboardåkande tjejerna i hela staden, och en av de få aktiva i hela Sverige, var det ingen lätt match. Jag startade föreningen You Skate Girl, där jag började arrangera skateläger för tjejer och ordnade egna skatetider för tjejer i skatelokalen, som en väg för tjejer att hitta skateboardkulturen. Bara efter fem träffar var det runt 30 tjejer i lokalen. Jag förstod då att behovet var stort men att ingen hade vetat vilka metoder som behövdes för att nå tjejerna. Jag startade strax efter detta en nationell förening för tjejer som åker skateboard, No Limit. Vi har sedan 2007 jobbat på nationell och internationell front med att uppmuntra tjejer skateboardkulturen. Jag har jobbat inom förvaltning, förening, fritidsgård/ ungdomens hus, nämnd, riksorganisation och studieförbund. På samtliga ställen har det saknats riktlinjer och metoder för hur vi ska jobba konkret med jämställdhets och inkluderingsfrågor. Jag förstod att det fanns ett behov av metoder för hur man praktiskt tar sig an frågan. Hur går man från vision till praktiskt jämställdhetsarbete? Hur får vi tjejer att bli delaktiga och känna sig inkluderade i vår verksamhet? Måste det vara så svårt att jobba jämställt? 1.3 Behovet 1) Tjejer har idag en mindre aktiv fritid än killar och de mår sämre ) Många verksamheter når bara killar och det gör att urvalen för tjejers aktiviteter är begränsade Crossing9boarders Här kommer CB in i bilden. Vi tar fram ett aktionsmaterial som kallas Crossing9boarders, ett stöd som erbjuder konkreta metoder för den som vill bryta normer och öppna upp sin verksamhet för ett jämställt deltagande. Tankarna kring CB:s verksamhet har funnits länge men tid och resurser för att gå från idé till handling har inte funnits tidigare. Tack vare Playing for Change har jag fått chansen att jobba med att förverkliga detta. På mindre än två år har CB omvandlats från en idé till en kraft att räkna med inom jämställdhetsområdet med ett stort kontaktnät. 4 1 Folkhälsoenkäten & SOU 2006:77 2 Benson, P. C. (1997). All kids are our kids: What communities must do to raise caring and responsible children and adolescents. San Fransisco, CIRKA: Jossey-Bass.Refererad i Prop. 2007/08:110 3 Riksidrottsförbundet kvinnor och män inom idrotten

5 2 Förändringsteorikarta med att ta fram en förändringsteorikarta. Kartan beskriver den önskade effekten av verksamheten på två år. Kartan/visionen består av fyra delar som leder över till varandra: Aktiviteter, Utfall, Resultat (1 år), Effekt (2 år). Se förändringsteorikartan nedan. Resten av rapporten är uppbygd från samma modell där jag först beskriver resultatet till de olika målen, vilka mätmetoder jag har använt samt en analys kring varje resultat. De aktiviteter vi gör resulterar i ett utfall som skapar resultat på och på två års sikt en effekt. 5

6 Vision och bibehålla fritidsintressen oavsett kön. Effektmål Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Resultatmål Utfallsmål Målgrupper Aktiviteter Mätmetoder och dokumentation 6

7 3 Resultat och måluppfyllelse 3.1 Effektmål Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Resultat: Aktionsmaterialet är färdigt i pilotform och används hos de vi utbildat. Vi har kontakter på nationell och sprida materialet nationellt inom studieförbunden. Vi mäter nuläget hos de vi utbildar (vilka de når) och följer upp efteråt för att se om utbildningen gett resultat. Detta gör vi dels genom direkt feedback efter utbildningen samt genom enkäter, uppföljningsträffar och/ eller djupintervjuer. Våra utbildningar och föreläsningar efterfrågas. Vi har även valt ut en testverksamhet där vi på ett mer fördjupat sätt analyserar effekten av vårt material. Vi håller oss uppdaterade kring behovet genom att besöka skolor, göra enkäter och genom att intervjua målgruppen. Vi har skapat ett nätverk med proffs inom fältet likabehandlingsfrågor som vi träffar 2 ggr/termin. Genom våra mediala utspel har vi fått mycket kontakter och inspirerat andra organisationer, företag och personer att jobba för jämställdhetsfrågan. Vi implementerar även vårt material i egna arrangemang där vi når tjejer. Genom våra egna arrangemang har vi på ett direkt sätt och tillgång till fritidsaktiviteter. Mätmetod: Mailkonversationer, deltagarlistor, utvärdering och kunskapsskattning efter genomgången utbild- ringar samt frågat externa aktörer har fått utvärdera oss/ vårt arbete m.m. Statstik på: föreläsningar, utbildningar, nätverksmöten, intervjuer med målgruppen, referensmöten, praktikanter, testverksamhet, samarbeten, CB- Fans, Cb deltar/arrangerar, mediepublikationer och antal blogginlägg. Analys av måluppfyllelsen: Mycket har hänt sedan Maj 2010 när jag blev vald som en av de 8 sociala entreprenörerna i Playing for Change. Det har inte ens gått 2 år. Den största faktorn som kan påvisa att vi nått detta mål är att vårt material är så pass efterfrågat som det är. Utvärderingarna är positiva och ryktet om oss har nått ut till Sveriges norraste topp till vår södraste spets. När vi startade hade vi ingen aning om vilket tomrum vi hade att fylla Beprövade metoder i form av ett aktionsma- och samarbetspartners Resultat i PDF:format som kunderna får efter genomgången utbildning/längre föreläsning. Eventuella samarbetspartners får även ta del av materialet för att ta ställning till om det är något de vill köpa in till sina organisationer. Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Efter två olika tryckta pilotmaterial är vi nu väldigt nöjda med det vi har. Vi har lyckats med det uppsatta målet och efterfrågan på materialet är större än vad vi någonsin vågat hoppas på. 7

8 verksamheter har deltagit i föreläsningar eller tagit del av information på liknande sätt Resultat med våra föreläsningar via 18 olika tillfällen. Vi Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, blogginlägg och utvärderingar. Analys av måluppfyllelse: Vi har kunnat nå så pass nisationer och verksamheter vid samma tillfälle vid ett tacka för. Förutom att vi är extremt nöjda med att ha med bredden av de verksamheter vi har nått. Allt från fritidsgårdar, politiker, studieförbund, företag, chefer, unga människor osv. Enligt våra utvärderingar så passar materialet inom alla dessa fält. Vi ser inget problem med att nå målet på 300 verksamheter innan 1 januari ning Resultat Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, blogginlägg och utvärderingar. Analys av måluppfyllelse: Vi började att hålla endagsutbildningar men har insett att det krävs två dagar för att få ut maximalt av utbildningen. Endags-utbildningar tenderar det att bli korvstoppning och energin är borta när vi kommer till den interaktiva delen där deltagarna ska göra egna handlingsplaner. Vi har redan nått det uppsatta målet för Resultat: Vi har i dagsläget tre anställda personer i CB som utbildar i materialet. Vi för just nu en dialog med bundens musikverksamheter) om att utbilda ambassadörer inom deras nätverk. Vi har även gått en annan väg när det gäller detta som vi kallar FANS där vi väljer ut offentliga personer som vi vill ska förespråka oss för att öka kännedomen samt vår legitimitet. I dagsläget har vi 7 fans, bland annat Jenny Strömstedt Östergren riksorganisationen Män för jämställdhet samt initiativtagare till Machofabriken), Lars Ohly (fd. partiledare V) och Nasteho Osman (spoken word artist och Sveriges första kvinnliga battle-mc). Mätmetod sammanställda på hemsidan ders.se/kontakt/ Analys av måluppfyllelse: Vi trodde att materialet skulle vara enkelt att släppa till externa utbildare men efter att vår nyanställda, Jenny Persson, har börjat utbilda i det märker vi att det krävs en del bakgrundsförståelse och egna kopplingar till frågan för att materialet ska komma till sin rätt. Vi går på kvalité före kvantitet. Detta är ett svårt mål att analysera måluppfyllelsen på då vi i dagsläget funderar över vilken väg som är mest hållbar, ekonomiskt samt ur kvalitetssyfte. Förmodligen kommer vår strategi framöver vara att utbilda experter inom organisationer vi vill nå. Vi är väldigt nöjd med vår satsning på FANS som nått ut väldigt brett. 3.2 Resultatmål CB har uppmärksammat jämställdhetsfrågor i samhällsdebatten Resultat: Crossing Boarders jobbar aktivt mot olika medier men lägger främst fokus på de sociala medierna. Vi har gjort 27 mediala utspel inom de traditionella medi- 7 krönikor på ledarsidan i Västerbottens folkblad Norrlandsturné Brudar brädar normen i NSD, Kamratposten, LO-tidningen, Intervju på bloggen Ungt entre- systrar peppar varandra! (tre helsidor+ framsida där CB gav tips i Umeås lokaltidning om hur vi kan praktisera systerskap i vardagen). Företagens ansvar för barn och skolgång (artikel i VK tillsammans med tre andra företag och organisationer), två helsidor+framsida i VK i Kristinehamnsposten Våga tänka utanför ramarna (från Crossing Boarders föreläsning för elevråden, politiker, lärare och fritidsledare). Tre sidor i det nystartade magasinet Tjejliv. Andra sätt vi har uppmärksammat jämställdhetsfrågorna i samhällsdebatten är deltagande i paneldiskussioner. Vi satt i en panel som Diskrimineringsombudsmannen ar- blev efter det inbjudna till att sitta i panelen på nationell nivå på deras årliga stora konferens i Stockholm. Vi har även suttit i en paneldebatt Att våga sticka ut, utan att ta stryk som arrangerades av Magma Västerbotten. Magma engagerar sig inom områden som företagande, kultur, integration och jämställdhet. Mätmetod: All media ligger upp på Deltagandet på konferenser och paneler Analys av måluppfyllelse: Vi har gjort färre arrange- 8

9 mang under detta år än förra vilket har medfört mindre medial exponering av CB. Eftersom vårt fokus i dagsläget ligger på att utbilda verksamheter och sprida material så minskar de mediala intresset. Vi är dock väldigt nöjda med den publicitet vi lyckats uppnå verksamheter deltar i föreläsningar Resultat pel för de vi föreläst för är: Freja ätstörningsklinik, Rydebäcksskolan, Midgårdsskolan, Rotary, Sportscamp, Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun, Vänsterpartiet Gävleborg, Länsbildningsförbundet, mina advisors från Korsnäs och Comviq, FIA-konferens i Malmö, Sveriges Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, inbjudningar, deltagarlistor, utvärderingar, statis Fem verksamheter har valts ut, utbildats och följts upp för utveckling av pilotmaterialet Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att vi nått det uppsatta målet med över det dubbla. Vi har även nått en väldigt bred målgrupp inom olika samhällssektorer. Resultat - Umeå Fritid Unga, Uppsala Ungdomens Hus, Limhamn/ Mariehemsgården och Sensus. Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, utvärderingar och skattningar. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att ta period. Det har varit ett stort tryck på utbildningsinsat- efter genomförd utbildning. Vi följer vår testverksamhet veckovis för att se vart hinder kan uppstå samt framgångsexempel. Vid varje utbildningstillfälle har vi bett deltagarna skatta de 9 stegen utifrån frågan Har du lärt dig något nytt kopplat till de 9 stegen. Man kan värdera hur mycket man har lärt sig på en skala mellan utbildade verksamheter Resultat: Se svar från Mätmetod: Se svar från Analys av måluppfyllelse: Se svar från & AA Resultat siärer med sju olika ansökningar. Vi har fått avslag på fem ansökningar och inväntar svar från två ansökningar ar och föreläsningar för ca kr. Vi har fått mindre bidrag från Vi unga, Region Västerbotten, Påse pengar, ca kr. Vi har fått in annat ekonomiskt stöd samt har ekonomi till minst en anställd om vi ej skulle få fort- Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Ansökningar kan vi inte råda över men är besvikna över att vi fått så många avslag under detta år. Vi är dock väldigt nöjda med den inkomst vi fått in från försäljning av utbildningar/föreläsningar samt bidrag till arrangemang och andra satsningar Verksamheter kan testa sig själva på interaktiv hemsida Resultat: Vi har en överenskommelse med en kommunikationsbyrå som via ett subventionerat pris, ska ta fram ett interaktivt jämställdhetstest med oss. Vi har en budget för detta samt en anställd person från och med 1 februari som projektleder detta tillsammans med byrån. Vi har haft en heldag tillsammans med Pondus Kommunikation och Comviqs VD Magnus Larsson där vi drog upp riktlinjerna för testet. Testet ska vara klart 27 april Mätmetod: Offert från Pondus Kommunikation. Blogg, bilder samt arbetsmaterial. Analys av måluppfyllelse: Vi har inte hunnit ta fram testet men har en gedigen plan, bra samarbetspartners och förutsättningar för att göra något väldigt bra. hemsida Resultat Norrland tillsammans med tre tjejer från en gymnasieskola i Umeå. En bok om kvinnliga förebilder i Norrland håller på att tas fram. En logga, hemsida, fb-grupp och kring varför boken behövs. Ett stort arrangemang med - ska säljas och spridas till fritidsgårdar, skolor och andra mötesplatser för unga med syfte att peppa unga tjejer 9

10 att gå sin egen väg. Ett stort fokus i boken är förebilder och att gå sin egen väg och våga bryta normer inom fritidsfältet. Mätmetod: twitter.com/queensnorr- Analys av måluppfyllelse: Vi ändrade konceptet för att vi hittade samarbetet med gymnasietjejerna som brann för just boken. Vi har inte lagt ner ursprungstanken kring ken Har fattat beslut om verksamhet i Palestina & Jordanien Resultat: Efter ett utbyte som arrangerades av Svenska Institutet i Dubai där 30 kvinnliga sociala entreprenörer från Sverige och MENA-länderna samlades fattade vi beslutet att inte satsa internationellt under detta år då vi vill börja med den svenska marknaden först. Däremot så har vi mailkontakt och stöttar organisationer från dessa länder med våra metoder och tankar. Mätmetod kumenterat från utbytet i Dubai. Analys av måluppfyllelse: Vi känner att vi måste etablera oss mer i Sverige innan vi ger oss ut på den internationella marknaden. Även om problembilden ser liknande ut i hela världen så är förutsättningarna totalt olika. Det krävs en gedigen förstudie för att klara av att ge sig utanför Sveriges ramar Tre CB-ambassadörer Resultat Mätmetod Analys av måluppfyllelse: 3.3 Utfallsmål Har gjort mediala utspel Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se Nyckelaktörer inom ungas fritid har deltagit i CB-konferens Resultat: Vi har anställt en person på halvtid i 6 månader från och med 1 februari för att jobba med bland annat CB-konferensen. Ett upplägg med ekonomi, tidsplan och logi håller på att tas fram. Mätmetod: Ej relevant. Analys av måluppfyllelse ta år så låg konferensen lägre fram än denna rapport. Jämställdhetstestet måste vara klart innan vi genomför konferensen. har fått information om CB Resultat: Vi har utbildat Umeå Fritid unga vilket gav oss ingång till alla fritidsgårdar i Umeå kommun. Vi har föreläst för Länsbildningsförbundet Västerbotten och arrangerat ett frukostmöte med Umeås alla studieförbund för att få en bild av hur behovet ser ut 10

11 när det gäller jämställdhetsarbete inom studieförbundens musikverksamheter. Här har vi även föreläst för samarbete. Vi har redan börjat med att utbilda de olika studieförbunden, Sensus var först ut. Vårt nära samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten, Diskrimineringsombudsmannen samt FIA-projektet (föreningarnas interna diskrimineringsarbete) skapar ingångar till lika- föreläsning inför satsningen Sportscamp i Umeå gav föreläsning för Jämställdhetsutskottet i Umeå gav oss en politiskt förankring lokalt. Vår nya satsning på Crossing Boarders FANS skapar ingångar till områden som vi nämnt under CB-ambassadörer. Genom våra inspirationsföreläsningar på Rydebäcks högstadieskola, på Sveriges Ungdomsråds nationella konferens och för elevråden i Kristinehamn märkte vi att materialet gick hem såväl i skolvärlden bland personal samt bland unga. Utanför detta har vi även föreläst för bland annat ätstörningskliniker, Rotary och diverse mansdominerade fritid- och kulturorganisationer. Mätmetod: Deltagarlistor, utvärderingar, bilder, blogginlägg, statistik. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att vårt nätverkande och fokus på samarbete har börjat ge konkreta resultat och att materialet fungerar så pass brett som det gör. framtaget och tillämpas Resultat: Vi har skapat en grund för vår egen statistikinsamling och gjort mallar för våra kunder för utvärdering av vårt material samt helheten för utbildningar och föreläsningar som vi tillämpar. Vi har också jobbat fram en modell för hur vi ska kunna mäta den sociala påverkan av vårt material på längre sikt. Vi för statistik när det gäller antal personer/ verksamheter som tar del av CB s material. Samtliga verksamheter som genomgått utbildning får ge direkt feedback på hur man upplever materialet. Detta görs genom att de får göra en kunskapsskattning och svara på frågeställningar kring hur de upplever relevansen i materialet samt vad de behöver för att jobba vidare. Den sociala påverkan mäter vi genom att varje verksamhet innan utbildning får inkomma med statistik på antal tjejer och killar i verksamhet. Efter genomgången utbildning görs en uppföljning då verksamheten ytterligare får inkomma med statistik. Vi gör också kvalitativa intervjuer innan utbildning och 6 månader efter utbildningsinsats. Vi har också skaffat en testverksamhet, Mariehems fritidsgård, som vi utbildat och följer dess utveckling på nära håll under 6 material och verksamheten. I de interna analyserna låter vi praktikanter och personer som jobbat nära inpå och inom verksamheten svara på frågeställningarna och i den externa låter vi viktiga samarbetspartners inom olika fält svara. Vi har utvecklat vår press-sida på hemsidan samt att vi aktivt använder och uppdaterar blogg, hemsida, facebook och twitter. Vi har också ett yout- och föreläsningar. En form av dokumentation är också det nyhetsbrev som vi skickar ut varannan månad till viktiga samarbetspartners, nyckelpersoner och alla som skriver upp sig som prenumeranter. Där uppdaterar och sammanfattar vi kort vad som är på gång inom vår verksamhet. Mätmetod: Utvärderingar, statistikdokument, intervjuer, skattningspapper, press-sida, blogg, hemsida, fb, twitter, youtube-konto, nyhetsbrev, bilder. Analys av måluppfyllelse: Vi har i dagsläget en gedigen bank med dokumentation, utvärderingar och statistik att utgå från när vi fortsatt ska bygga en än mer stabilare och starkare verksamhet. Den feedback vi får från verksamheter är till största del överväldigande positiv. Vi ser dock att när det gäller att utvärdera materialet på längre sikt behöver vi dock ha ett längre tidsperspektiv än 6 månader. Att jobba med inkludering och jämställdhet kräver långsiktigt arbete. Vår ambition är att hitta en verksamhet att följa under en längre tidsperiod samt att kunna koppla in en extern utvärderare för att följa processen. 11

12 Exempel på feedback från utbildningar/föreläsningar 12

13 Resultat: Vi har tagit fram former för; föreläsning, en heldagsutbildning alt. två halvdagar. Vi skräddarsyr även former för mellanting mellan föreläsning och utbildning. Vi har kontakt med fritidsforskare som gett feedback på vårt material och grunderna vi bygger det på. Vi har intervjuat tjejerna som står utanför en aktiv fritid och inleder nu våra utbildningar med deras egna berättelser. Vi har testat vår utbildningsmodell och låtit verksamheterna utvärdera den. Mätmetod de och utvärderingarna dokumenterade. Se också svar Analys av måluppfyllelse: Vi har tagit fram en utbildningsmodell som vi hela tiden utvärderar och utvecklar. Vi håller på med ett arbete där vi undersöker på vilket sätt vi kan korta ner utbildningen utan att ta bort kvali- som man skulle kunna bygga och utveckla vår utbildningsmodell. Varje steg i vår modell skulle egentligen kunna broderas ut och bli till ett enda utbildningstillfälle i sig. Detta är ett spännande utvecklingsarbete där vi har goda förutsättningar att hitta bra former. Inte minst för att samtliga medarbetare i CB har enbakgrund som pedagoger och erfarenheter av just detta Utbildning har paketerats Resultat: Utbildningen är i ständig utveckling men ett genomförande samt uppföljning. En offert med beskriv- förfrågningar. Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Vi har en fungerande men dock tidskrävande modell för förarbete, genomförande och uppföljning. Detta kommer att förenklas med det kommande jämställdhetstestet som vi ska ta fram under våren Resultat Mätmetod Analys av måluppfyllelse Tillräckliga resurser för att utveckla interaktiv hemsida Resultat: För att kunna utveckla och ta fram det interaktiva jämställdhetstestet har vi initierat ett samarbete med en kommunikationsbyrå. Detta samarbete ger oss fördelar när det gäller subventionerat pris för framtagande av webbsidan och testet samt att vi får tillgång till deras expertis. Vi har själva gått in med kr som kommer att läggas för att utveckla den interaktiva en helhetsbild av våra olika verksamheter. Vi har lagt av kr från främst arvsfondspengarna till detta. Mätmetod: Offerter och budget från arvsfonden. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med Pondus Kommunikation som har möjliggjort det för att att kunna ta fram testet till detta rejält subventionerade priset. Feedback från första pilotföreläsningen. 13

14 och hemsida Resultat Tillsammans med tre gymnasietjejer har vi tagit fram dig utveckling. Mätmetod: Analys av måluppfyllelse: Som vi beskrivit tidigare har vi ändrat inriktning på detta mål men vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med tjejerna som tar fram boken tillsammans med oss Genomfört förstudie i Jordanien och Palestina Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se Utbildning och kvalitetssäkring av CB-ambassadörer Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se

15 4 Analys av resultat och måluppfyllelse Under detta år har vi börjat se effekten av det övergripande målet som är att Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få tillgång till nya kulturyttringar. Vi har nått alla de uppsatta målen som kan få oss att växa röda tråd ser ut och har därför fått prioritera om vissa uppsatta mål. Crossing Boarders har tydligt avgränsat de områden och målgrupper som vår verksamhet riktar sig till. Vi fokuserar nu främst på fritidsgårdar/mötesplatser för unga, studieförbund och mansdominerade kulturyttringar. Då inkubatoråret var 9 månader detta år är vi väldigt nöjda med att ha nått det resultat vi har. Vi har utvecklat våra tre ben: 1. Utbildningar/föreläsningar 2. Egna arrangemang 3. Opinionsbildning/debatt De mål som vi valt att omformulera: - Ambassadörer har blivit fans och de tre anställda i CB fungerar i dagsläget som ambassadörer/utbildare. De mål vi anser behöver ta längre tid: - CB konferens - Verksamheter kan testa sig själva på interaktiv hemsida De mål vi valt att inte genomföra: - Verksamhet i Jordanien och Palestina Utvecklingsmöjligheter Enligt vår SWOT-analys som vi gjorde med externa samarbetspartners så är är den största utvecklingsmöjligheten att efterfrågan är oändlig och att våra metoder bestämma när, var och hur mycket vi ska expandera. De unga som deltog på mötet poängterade att CB:s föreläsningar även behövs direkt till unga, vilket vi kommer att satsa mer på under det kommande året. Deltagarna pekade även på att jämställdhetstestet även är en faktor som på kort tid kan öka kännedomen om varumärket. Vi håller med alla kloka deltagare. Vi ska även förbättra arbetet med att få till långsiktiga samarbetsavtal som ger direkta pengar. Här har vi lyckats bra på arrangemangen som vi har gjort men inte i ett långsiktigt tänk för CB:s räkning. Detta hoppas vi råda bot på under Vi hoppas även på ett fortsatt stöd från Allmänna Arvsfonden då vi har nått de uppsatta målen för vårt första år inom arvsfondsprojektet. Framgångsfaktor Enligt vår SWOT-analys som vi gjorde med externa samarbetspartners så är vår styrka och framgångsfaktor främst vår unika idé. Vår idé samt vårt aktionsmaterial fyller ett stort hål vilket skapar en stor efterfrågan. Det som kom på andra och tredje plats från vår workshop var vårt stora nätverk samt personalens humankapital och driv. Vi kan inte annat än att hålla med våra samarbetspartners. Vi är väldigt stolta över över är att vårt material, våra utbildningar och föreläsningar är så passa efterfrågade. Detta tror vi har att göra med att vi jobbat mycket med nätverkande och för att skapa hållbara samarbeten inom många olika samhällssektorer. Några områden vi lyckats extra bra inom är kulturföreningar, studieförbund, fritidsgårdar samt nätverk med fokus på jämställdhetsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Dessa samarbeten har gynnat våra samtliga tre ben. 5 Bilagor Bilaga 1: Granskarens kommentarer Bilaga 2: Dokumentation från Live Review Bilaga 3: Resultat- och balansräkning Bilaga 4: Affärsplan 15

16 Granskning av Crossing Boarders utvecklingsrapport Det övergripande syftet med föreliggande granskning är att utvärdera de sociala effekterna av arbetet inom Playing for Change-projektet Crossing Boarders. Dokumentation och täckning För att bedöma trovärdigheten i föreliggande utvecklingsrapport har jag haft tillgång till ett omfattande publicerat text- och bildmaterial på nätet om projektet och dess samarbetspartners (Crossing Boarders egen hemsida, blogg och facebook-grupp; det nationella nätverket of Norrlands hemsida, Live Review noteringar, mm). Dessa material och min forskningserfarenhet inom området är tillräcklig för att kunna göra granskingen. De publicerade materialen har tillräckligt god kvalitet enligt de stickprov som jag har genomfört. Resultat, mål och visioner Crossing Boarders vision är att öppna upp olika kulturyttringar för jämställt deltagande genom normbrytande arbete. Effektmålet är att skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Konkret har det innevarande år framförallt inneburit föreläsnings- och kursverksamhet, en del utspel i medierna, en förstudie i Jordanien och Palestina, arbete med bok om kvinnliga förebilder i Norrland, arbete med dokumentations- och utvärderingssystem med mera. Arbetet inkluderar att skapa ekonomiska förutsättningar för detta arbete. Min uppfattning är att det är rimligt att anta riktigheten i de resultat- och utfallsmål som utvecklingsrapporten redogör för, samt de sätt på vilka de uppfyllts, tillika den utsträckning de omfattar. Värdering av analys av resultat och måluppfyllelse röda tråd. Jag tycker det syns också i den struktur som rapporten visar. Det som i förra årets rapport och arbete (första året) framstod som avstickare, är nu borttaget. Projektet är betydligt klarare och mer avgränsat, verksamheten rör internationell verksamhet i Jordanien och Palestina. Det framstår som mycket klokt i sammanhanget. Att sträva efter internationell utsträckning behöver inte avslås för all framtid, men som rapporten framhåller, behövs mer regional kunskap tillika en större nationell bas för att ett sådant arbete ska bli lyckosamt. land framstår som en god idé då detta är förankrat hos dem som genomför projektet. Det stärker även den regionala kopplingen, vilket jag anser är av godo. Dessutom har ambassadörer blivit fans, vilket jag tror går hem hos en yngre målgrupp. Här litar jag på kompetensen hos dem som driver projektet. Min bedömning är att entreprenörens beskrivning är sund och trovärdig. Avslutningsvis vill jag nämna att svårigheterna i arbetet med att utvärdera och mäta effekter av utbildning på intet sätt är unika för detta projekt utan snarare utmaningar som hela utbildningsväsendet arbetar med på alla nivåer. Inom utbildningsvetenskaplig forskning handlar den frågan ofta om reliabilitet, det vill säga om man mäter det man avser att mäta. Fil. dr. Åsa Bäckstöm, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 16 BILAGA

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer