PROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl Ajournering kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Johan Enfeldt (fp) Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Birgitta Karlsson (kd), icke tjänstgörande ersättare Leif Öhman (m), icke tjänstgörande ersättare Nils Lage Holmbom (m), icke tjänstgörande ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), icke tjänstgörande ersättare Gunnel Orselius-Dahl (fp) icke tjänstgörande ersättare, 6-25 Anne-Marie Karlsson (c), icke tjänstgörande ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), icke tjänstgörande ersättare Ingvar H Johansson (s), icke tjänstgörande ersättare Anders Hård (mp), icke tjänstgörande ersättare Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall Adm chef Anna Liss-Daniels Agneta Bergström, s Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer 1-25 Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Agneta Bergström 1 (40)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (40)

3 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordning...4 Motion. Sälj den mark som Sporthotellet hyr...5 Bällstabergsskolan...6 Skolplan , förslag till...8 Ny renhållningstaxa från Planeringsprocess Vision med Mål&Budget...11 Förskoleplatser - begäran om medel för skapande av nya platser...13 Bällsta 2:17, förslag till byggnation...15 Björkby kyrkogård - begäran om detaljplaneläggning...16 Begäran om upprättande av detaljplan Össeby Garns Prästgård 3: Övningsområde för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund förhandsbesked och miljöskyddsärende...20 Centrumfastigheterna och AB Össebyhus redogörelse för försäljningsuppdrag...23 Förslag till strategi för kommunens fortsatta hantering av Centrumfastigheterna...24 Årsredovisning Ändring av redovisningsprinciper för skatteintäkter m m...26 Detaljbudget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde...29 Beslutsattestanter 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde...30 Granskning av vissa intäktsrutiner i Vallentuna kommun...31 VASARU-projektet avrapportering och förslag...32 Kommunfullmäktiges beslut, uppföljning av...33 Uppläggning av basadressregister projektanställning...35 Upphandling kostproduktion Väsbygården...36 Upphandling av telefoni och internetförbindelser - delegering...37 Anmälningslista...38 Sid 3 (40)

4 Godkännande av dagordning KS 1 På förslag av ordföranden utgår p 12 (Förvärv av fastigheten Vallentuna-Åby 1:46). Kommunstyrelsens beslut: Den justerade dagordningen godkänns. 4 (40)

5 Motion. Sälj den mark som Sporthotellet hyr KS 2 AU 196 Dnr I motionen, väckt i kommunfullmäktige föreslår folkparitet Liberalerna i Vallentuna att kommunen skall sälja den mark som idag hyrs av sporthotellet. Som skäl för detta anför motionärerna tekniska nämndens beslut om att i efterhand justera hyran för sporthotellet och därvid efterskänka en skuld istället för att från början sälja marken till sporthotellet efter förhandlingar om priset. Ärendet har remitterats till tekniska kontoret. Tekniska kontoret Tekniska nämnden har träffat ett arrendeavtal för tio år med Vallentuna Hockey Förvaltnings AB om upplåtelse av mark (ca kvm) för sporthotellet fr o m den 1 oktober Vallentuna Tennisklubb arrenderar ett närliggande område om ca kvm från den 1 mars 1987 på 20 år med fem års förlängning. Vidare arrenderar Vallentuna Bollklubb ca 700 kvm från den 1 juni 1990 på 20 år med fem års förlängning. Tekniska kontoret kan inte tillstyrka en avstyckning och försäljning av området, som ingår i ett större rekreationsområde, vilket kommunen bör ha fortsatt rådighet över. Kommunen bör ha fri förfoganderätt över området även i fortsättningen, varför det är olämpligt att stycka av arrendeområdet. Planläggning av Vallentuna IP med omgivande friområde är inte heller aktuell. Kommunstabens förslag: Motionen avslås med hänvisning till tekniska kontorets yttrande. Enligt kommunstabens förslag. Yrkande i kommunstyrelsen Johan Enfeldt (fp): Bifall till motionen. Propositionsordning 1. AU 2. Johan Enfeldts bifallsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. 5 (40)

6 Bällstabergsskolan KS 3 AU 188 Dnr Kommunstyrelsen har , 50, beslutat att godkänna att projekteringsarbete påbörjas under 1999 för en ny F-9- skola med integrerade förskolelokaler i Bällstaberg. Vidare har beslutats att skolan planeras för att tillsammans med befintliga skolor täcka behoven för åldrarna 6-15 år i södra Vallentuna. Lokaliseringen av skolan avser den skoltomt som i detaljplanen för del av Bällstaberg I är avsedd för skolverksamhet. Med anledning av kommunstyrelsens beslut har tekniska kontoret upprättat förslag till arbetsgång samt organisation för genomförande av projektet. Enligt förslaget genomförs projektet i fyra steg: 1 Verksamhetsprogram baserat på elevprognoser för södra Vallentuna 2 Lokalprogram och systemskiss 3 Förfrågningsunderlag för totalentreprenad 4 Anbudsutvärdering och eventuell bearbetning Kommunstyrelsen beslöt att inrätta en ledningsgrupp för projektering och byggande av Bällstabergsskolan bestående av fyra ledamöter från den borgerliga koalitionen och tre ledamöter från socialdemokraterna. Tekniska kontoret Ledningsgruppen kommer att behandla förslag till lokalprogram och systemskisser för projektet. Samtidigt behandlas ett förslag till medelsanvisning baserad på en av tekniska kontoret framtagen kostnadsbedömning. För att ej tappa tid i projektet är det önskvärt att ärendet tas upp i arbetsutskottet för att sedan tas upp i kommunfullmäktige för medelsanvisning vid sammanträdet Ledningsgruppen Den politiska ledningsgruppen för projektering och byggande av Bällstabergsskolan har beslutat föreslå kommunfullmäktige att Bällstabergsskolan projekteras och byggs i enlighet med redovisade systemskisser, lokal- och gestaltningsprogram dat samt, att projektet får genomföras inom ramen 154 miljoner kronor, exkl lös inredning och utrustning enligt tekniska kontorets kostnadsbe- 6 (40)

7 dömning dat Medelsbehovet per år i 1999 års prisnivå fördelar sig preliminärt enligt följande: ,0 milj kr, ,0 milj kr, ,5 milj kr. Kommunstaben Kommunstaben har i yttrande konstaterat att det angivna medelsbe hovet stämmer ganska väl överens med den kostnadsuppskattning som gjordes i PLU Dock skall noteras att utgift för lös inredning och utrustning tillkommer, vilket inte var beaktat i PLU. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från ledningsgruppen föreslår kommunstaben följande komplettering vad gäller medelsanvisningen: 1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag år 2000 med ytterligare 5 milj kr till totalt 10 milj kr att finansieras genom ökad upp låning. 2. Investeringsanslag år 2001 och 2002 får fastställas i kommande revidering av PLU för perioden då även grundskolenämndens anslagsäskande för lös inredning och utrustning förutsätts föreligga och behandlas. Vid sammanträdet redovisas ledningsgruppens förslag av grundskolechef Göran Nydahl, arkitekt Lars Lindstaf och byggnadschef Lennart Tillborg. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. 7 (40)

8 Skolplan , förslag till KS 4 AU 197 Dnr Förvaltningscheferna för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har på uppdrag av ordförandena i respektive nämnd utarbetat ett förslag till gemensam skolplan. Denna skolplan skall ange kommunfullmäktiges inriktning för skolverksamheten i Vallentuna, betona särskilda områden under perioden och ge anvisningar för styrning, utvärdering och utveckling. Därutöver får respektive nämnd utarbeta mera detaljerade mål i samband med upprättande av verksamhetsplan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden har därefter behandlat det gemensamma förslaget i respektive nämnd. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till gemensam skolplan för utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden. Grundskolenämnden godkänner det föreliggande förslaget till skolplan med tillägget I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen. Meningen sätts in i stycket under rubriken Särskilda områden under perioden. Förskolenämnden beslutar enligt tjänsteskrivelse daterad med vissa tillägg. Yttrande från kommunstaben daterat föreligger. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den gemensamma skolplanen för förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställs för år med nedanstående kompletteringar, se bilaga 1 daterad : 1. Enligt grundskolenämndens förslag görs ett tillägg I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen. Meningen sätts in i stycket under rubriken Särskilda områden under perioden. 8 (40)

9 2. Sista avsnittet om uppläggning av arbetet kompletteras och förtydligas: Kommunfullmäktige fastställer skolplan , vilken revideras till PLU Utifrån PLU , inklusive skolplan, utarbetar nämnderna verksamhetsplaner vilka skall ingå i kommande kommunplan. Varje skola utvecklar en lokal arbetsplan med utgångspunkt från skolplanen, verksamhetsplanen och andra styrdokument. Förvaltningarna gör en plan för hur arbetet skall följas upp. Samlad redovisning av verksamheten lämnas till kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Enligt kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Yrkanden i kommunstyrelsen Bo Eknert (mp): Återremiss. Propositionsordning 1. Avgöras idag. 2. Återremiss. 3. Om avgörande idag - AU:s förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (40)

10 Ny renhållningstaxa från KS 5 AU 215 Dnr Med anledning av nyligen genomförd upphandling av renhållningsentreprenör samt införd skatt på avfall som slutomhändertas på deponi föreslår tekniska nämnden en ny taxesättning inom renhållningen. Renhållningstaxan föreslås bestå av tre delar: grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens överläggning Till kommunstyrelsens sammanträde finns förslag från tekniska nämnden , 89, innebärande att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till renhållningstaxa 2000 att gälla från och med Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m): Bifall till tekniska nämndens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. Ej deltagande i beslut Ove Ekström, c, deltar ej i beslutet. 10 (40)

11 Planeringsprocess Vision med Mål&Budget KS 6 AU Kommunfullmäktige beslutade om att en ny planeringsmodell som bygger på en vision för kommunen samt en strategisk plan med bl a mål, budget och aktiviteter genomförs fr o m år 2000 för planeringsperionden Detta förutsätter att en vision för kommunen då har fastställts av kommunfullmäktige. I skrivelse lämnar gruppledarna i kommunstyrelsens arbetsutskott följande förslag för genomförande av den nya planeringsmodellen. 1. Kommunstyrelsen ger staben i uppdrag att utarbeta ett förslag till arbetsplan för nedanstående arbetsgrupp. 2. En arbetsgrupp, bestående av gruppledare för de partier som ingår i kommunfullmäktige under ledning av kommunstyrelsens ordförande, utarbetar ett förslag till beslutsunderlag vilket skall innehålla en vision för Vallentuna kommun år Med visionen som grund utarbetar arbetsgruppen därefter ett förslag till Mål&Budget för år Förslaget till Mål&Budget skall innehålla övergripande mål och uppdrag för kommunen, nämnder samt definitiva budgetramar. Vidare utarbetas en modell för hur uppföljningen av Mål&Budget skall genomföras. 4. Vision med Mål&Budget fastställs, efter beredning i KSAU och kommunstyrelsen, av kommunfullmäktige i juni år Mål&Budget ersätter då nuvarande planeringsunderlag, PLU för åren När visionen med Mål&Budget för år är fastställd fortsätter nämnderna sitt arbete med att utarbeta verksamhetsplaner och budgetar för år samt en plan för hur uppföljningen skall genomföras. Även i denna process sker arbetet i politiska grupperingar. Verksamhetsplanerna anmäls till kommunfullmäktige i november Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny planeringsmodell fr o m år 2000 samt tidplan för arbetet. 11 (40)

12 Yrkanden i kommunstyrelsen Tilläggsyrkande från Hans Strandin (s): Villkoret för att processen skall genomföras är att samtliga partier har för avsikt att delta i planeringsprocessen. Bo Eknert (mp): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ove Hahn (m) med instämmande från Johan Enfeldt (fp), Lars-Bertil Ohlsson, (kd) Ove Ekström, c: Avslag på arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Förhandlingar återupptas kl Propositionsordning 1. Avslagsyrkande från (m), (kd), (fp) och, c. 2. AU bifall från (mp). 3. Hans Strandins (s) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Avslag på arbetsutskottets förslag till planeringsmodell fr o m år 2000 samt tidplan för arbetet. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för eget förslag. Bo Eknert reserverar sig till förmån för eget förslag. 12 (40)

13 Förskoleplatser - begäran om medel för skapande av nya platser KS 7 AU 198 Dnr Förskolenämnden har , 115, punkt 3 beslutat: Förskolenämnden tillskriver skyndsamt kommunfullmäktige om ytterligare medel för kostnaderna för tillskapande av fler förskoleplatser. Protokollsutdrag kom kommunstyrelsen tillhanda Till protokollsutdraget var bifogat tjänsteskrivelse från förskoleförvaltningen daterad med förslag till åtgärder för att klara behovssituationen under våren Tjänsteskrivelsen behandlades av förskolenämnden Enligt ett ojusterat protokoll från detta sammanträde har förskolenämnden enligt 117, punkt 8 då beslutat: Göra kommunfullmäktige uppmärksammat på förskolenämndens prekära ekonomiska läge avseende extra kostnader för behov av tillfälliga lokaler. Kommunstaben Yttrande från kommunstaben föreligger. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala: 1. Förskolenämnden har att planera sin verksamhet så att den kan genomföras inom ramen för den budget som kommunfullmäktige fastställt Några ytterligare medel för driftändamål finns inte att fördela år Birgitta Almlöf (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) yrkar att förskolenämnden ska få i uppdrag att skyndsamt inkomma med begäran om ytterligare medel för att tillskapa flera förskoleplatser. Enligt kommunstabens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för Strandins förslag. 13 (40)

14 Yrkanden i kommunstyrelsen Tilläggsyrkande från Hans Strandin (s) med instämmande från Bo Eknert (mp): Förskolenämnden får i uppdrag att skyndsamt inkomma med begäran om ytterligare medel för att tillskapa fler förskoleplatser. Propositionsordning 1. AU. 2. Hans Strandins m fl tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för eget förslag. Ej deltagande i beslut Ove Ekström, c, deltar ej i beslutet. 14 (40)

15 Bällsta 2:17, förslag till byggnation KS 8 AU 189 Dnr Hjältevadshus i Stockholm föreslår i brev till kommunstyrelsen att fastigheten Bällsta 2:17, området söder om Björnbodavägen och väster om Solgårdsgärde, bebyggs med en by med 14 hus. Husen är friliggande villor på tomter om ca 1200 kvm vardera. Husen avses samproduceras, dock med valfrihet för kunderna inom givna gränser, för att området ska få en sammanhållen karaktär. Fyra alternativa hustyper föreslås med olika storlek och utformning. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret Byggnadsnämnden Kontoret anser ej att området bör bebyggas med hänsyn till att en bebyggelse i detta läge strider mot översiktsplanens intentioner, att bebyggelsen skulle stänga för utsikten mot soligt väderstreck för Solgårdsgärdeborna, att ytterligare trafik ej bör påföras befintlig utfart mot Björnbodavägen samt att ytterligare nyexploateringsområden för bostäder ej bör komma till kommundelen under närmaste tioårsperiod, utöver de områden som anges i bostadsbyggnadsprognosen, med hänsyn till bristen på skolkapacitet. Dessutom råder osäkerhet om vilka skyddszoner som kommer att krävas för anslutande arbetsområde, som nu är under planläggning. Med hänvisning till stadsarkitektkontorets yttrande uttalar byggnadsnämnden, som svar på kommunstyrelsens remiss, att planläggning för bostäder ej bör ske i det föreslagna läget. Enligt byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 15 (40)

16 Björkby kyrkogård - begäran om detaljplaneläggning KS 9 AU 190 KS 176 AU 168 Dnr Vallentuna m fl församlingars kyrkliga samfällighet har för avsikt att bygga en ny kyrkogård vid Björkby i Vallentuna kommun. Kyrkogården kommer att utbyggas i flera etapper. En nyligen utförd inventering av tillgängliga gravplatser på Vallentuna kyrkogård visar att en ny kyrkogård måste kunna tagas i bruk senast år Detta innebär att projekteringen måste påbörjas omedelbart och att entreprenadarbetena måste påbörjas senast år Utförda beräkningar om befolkningsutvecklingen inom kommunen visar att markbehovet för den nya kyrkogården är ha. Med stöd av ovanstående hemställer Vallentuna m fl församlingars kyrkliga samfällighet i skrivelse om följande: 1 Detaljplaneläggning av området enligt översiktsplan 90 2 Primärkartor av området i skala 1:1000 och 1:400 3 Exploateringsavtal planavtal mellan kommun och kyrkliga samfälligheten avseende markinköp, kartmaterial, detaljplanearbete, anslutningsavgifter m m. 4 Tillstånd för röjning och avverkning. Samråd om utförandet kommer att ske med kommunens trädgårdsmästare Mats Hellquist. 5 Tillstånd att utföra erforderliga grund- och hydrologiska undersökningar. Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till behandling i det pågående arbetet med förslag till ny översiktsplan. I arbetet skall belysas alternativa lägen för en ny begravningsplats. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Stadsarkitektkontoret I en PM daterad redovisar stadsarkitektkontoret tidigare planer och beslut samt lämnar vissa kommentarer, bl a som följd av förändringar genom miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari Stadsarkitektkontoret lämnar också förslag till fortsatt handläggning av ärendet. 16 (40)

17 Kommunstyrelsen beslutar att Möjliga alternativa lägen redovisas inom ramen för pågående arbete med förslag till ny översiktsplan. Stadsarkitektkontoret skall lämna en lägesrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari Detaljplanearbetet kan påbörjas parallellt genom framtagande av preliminär miljökonsekvensbeskrivning samt belysning av övriga förutsättningar för alternativa lägen. Ställningstagande till vilket lägesalternativ som väljes för fortsatt detaljplanering sker efter programremissen. Yrkanden i kommunstyrelsen Lars-Bertil Ohlsson (kd): Stycke ett (1) utgår i sin helhet, i stycke två (2) utgår uttrycket parallellt. Bo Eknert (mp): Ny utformning av stycke två (2) Ta fram en preliminär miljökonsekvensbeskrivning med beskrivning av alternativa lägen. Kommunstyrelsens beslut: En preliminär miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram med beskrivning av alternativa lägen. Ställningstagande till vilket lägesalternativ som väljes för fortsatt detaljplanering sker efter programremissen. 17 (40)

18 Begäran om upprättande av detaljplan Össeby Garns Prästgård 3:6 KS 10 AU 191 AU 109 KS 32 AU 6 Dnr Stockholms stift, egendomsnämnden, har till kommunstyrelsen lämnat en begäran om att få en detaljplan upprättad gällande prästlönefastigheten Össeby-Garns Prästgård 3:6, Vallentuna kommun. I samarbete med Seniorgården har egendomsnämnden låtit Södergruppens Arkitektkontor AB skissa på två områden för framtida bebyggelse som överensstämmer med kommunens översiktsplan. Stadsarkitektkontoret har lämnat ett yttrande daterat Det ena av bostadsområdena (område A) är beläget ca 200 m öster om Össeby kyrkoruin. I området redovisas 18 hus. Det andra området (området B) är beläget öster om Sjöbergsvägen ca 700 m söder om kyrkoruinen. I området redovisas 24 hus. Båda områdena ligger inom dubbla riksintresseområden, dels riksintresse för kulturminnesvård, dels riksintresse för friluftslivet. Stadsarkitektkontoret anser att en mindre exploatering med ett tiotal villor på stora tomter kan vara möjlig inom södra området (område B) med hänsyn till områdets förutsättningar och de riktlinjer som anges i samrådsförslag till ny översiktsplan. I så fall krävs detaljplanering av området. En förutsättning för projektet är att erforderlig kapacitet finns i Karbyskolan. Exploatering av område A avstyrks däremot. Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Ärendet remitteras till byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka stadsarkitektkontorets förslag, dock inte utesluta att i framtiden pröva bebyggelse även i läge A. Fråga om eventuell planläggning måste i så fall prövas genom ett förhandsbesked eftersom detta läge ej är med i förslaget till översiktsplanen. Efter byggnadsnämndens beslut har många boende i området tillskrivit kommunstyrelsen med begäran att ingen bebyggelse ska ske i område A. Protestskrivelser Kommunstyrelsens arbetsutskott Under våren har inkommit tolv brev med protester mot att området bebyggs. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning av hus i område B. Planområde A avstyrks i enlighet med byggnadsnämndens förslag. Vidare remitteras ärendet till grundskolenämnden och förskolenämnden. 18 (40)

19 Förskolenämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden ställer sig bakom detaljplanen. Med hänvisning till prognos 99A beräknas behovet av förskoleplatser inrymmas i områdets fem förskolor. Om någon dagbarnvårdare slutar så kan det innebära en brist på platser. Med hänvisning till Karbyskolans begränsade kapacitet kan nämnden endast förorda en planläggning av hus inom Össeby- Garns Prästgård 3:6. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning av hus i område B. Planområde A avstyrks. Enligt kommunstabens förslag. Med hänvisning till Karbyskolans kapacitet bör dock planläggningen anstå tills vidare. Kommunstyrelsen beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 19 (40)

20 Övningsområde för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund förhandsbesked och miljöskyddsärende KS 11 AU 193 KS 131 AU 134 Dnr Bakgrund Södra Roslagens Brandförsvarsförbund har ansökt om att få anlägga ett övningsområde öster om Okvista industriområde. Brandförsvaret har under en längre tid sökt en lämplig plats där personalen kan få regelbunden utbildning och övning. Platsen måste ligga relativt centralt och ha bra vägförbindelse eftersom beredskapsstyrkan ska kunna öva med tillåten insatstid vid larm. Andra alternativ har prövats men har av olika skäl inte befunnits lämpliga. Övningsområdet föreslås ligga ca 2,5 km öster om Vallentuna centrum. Tomten är ca 5 ha och gränsar i norr mot Angarnsviken och kraftledningsstråk, i öster mot åkermark samt i söder och väster mot framtida industrimark. Tomten ska användas som övnings- och utbildningsanläggning i allmän räddningstjänst. Området avses inrymma övertändningsanläggning, kemikalieplatta, grovlektionssal, gasolplatta, förrådsytor mm. Buller och rökstörningar bedöms inte påverka omgivningarna eftersom störande verksamhet bedrivs endast under korta tidsperioder samt att övningsplatserna ligger väl skyddade i terrängen. Kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg miljökonsekvensbeskrivning daterad och tekniska kontorets yttrande daterat Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Till arbetsutskottets sammanträde föreligger byggnadsnämndens protokoll och tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att behandla ärendet Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslöt att som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen meddela att brandövningsplats enligt ansökan kan tillåtas under förutsättning att den anordnas enligt miljöoch hälsoskyddsnämndens krav och att spillvatten från lektionsbyggnader kommer att hanteras enligt miljöbalken i samband med bygglov. 20 (40)

21 Stadsarkitektkontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden Därefter har stadsarkitektkontoret på begäran av kommunstaben inkommit med ett förtydligande främst beträffande frågan om insatstid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar med stöd av 39 miljöskyddslagen råd i nio punkter till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Verksamheten kan bedrivas på fastigheten Olhamra 1:2 enligt ansökan under förutsättning att råden beaktas. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot lokalisering av övningsområdet inom fastigheten Olhamra 1:2. Kommunstyrelsens överläggning Vid kommunstyrelsens överläggning meddelas att ärendet är överklagat. Yrkanden i kommunstyrelsen Ändringsyrkande från Johan Enfeldt (fp) med instämmande från Bo Eknert (mp): Kommunstyrelsen ska tills vidare avstyrka att byggnadsnämnden beviljar SRB ett positivt förhandsbesked. Eftersom byggnadsnämnden redan beviljat SRB ett positivt förhandsbesked ges kommunchefen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att tills vidare upphäva byggnadsnämndens beslut och de eventuella konsekvenserna därav. Berörda nämnder ges i uppdrag att återkomma med ett fullständigt förslag till lokalisering av en brandövningsplats i enlighet med SRB:s förnyade ansökan. Ove Ekström, c: Avslag på lokaliseringen. Bo Ivgren (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning 1. AU 2. Johan Enfeldts m fl ändringsyrkande. 3. Ove Ekströms avslagsyrkande. 21 (40)

22 Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Johan Enfeldt enligt följande: Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att inte ha någon erinran mot lokaliseringen av övningsområdet inom fastigheten Olhamra 1:2. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen önskade byggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle tillstyrka att byggnadsnämnden gav ett positivt förhandsbesked till SRB. Kommunstyrelsen borde då ha avstyrkt byggnadsnämndens förfrågan, och det givet att byggnadsnämnden i det läget inte skulle ha kunnat bevilja ett positivt förhandsbesked. Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet. Naturligtvis skall kommunstyrelsen då få ta ställning till ärendet på nytt med ett nytt och utförligare beslutsunderlag. Kommunstyrelsen skall när ärendet tas upp på nytt kunna avstyrka eller tillstyrka byggnadsnämndens förfrågan. Genom byggnadsnämndens beslut om att bevilja SRB ett positivt förhandsbesked har kommunstyrelsen fråntagits den möjligheten. Kommunstyrelsen har inte heller presenterats något nytt material som styrker att den föreslagna platsen är den mer lönande. Vi kan därför inte tills vidare tillstyrka lokaliseringen. Bo Eknert reserverar sig mot beslutet enligt följande: Enligt min uppfattning har detta ärende inte handlagts på ett godtagbart sätt. Om man planerar att förlägga en miljöstörande verksamhet nära ett så känsligt naturområde som Angarnsjöängen borde man ha skyldighet att utförligt undersöka samtliga tänkbara alternativ. Först om dessa alternativ visar sig ogenomförbara kan den nu valda lokaliseringen accepteras. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår inte att så skulle vara fallet. Det är anmärkningsvärt och ytterst otillfredsställande att fatta beslut i lokaliseringsfrågan på ett så bristfälligt beslutsunderlag som det som nu föreligger. 22 (40)

23 Centrumfastigheterna och AB Össebyhus redogörelse för försäljningsuppdrag KS 12 AU 194 Dnr I tjänsteskrivelse daterad ger kommunstaben och tekniska kontoret en redogörelse för hanteringen av ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 23 (40)

24 Förslag till strategi för kommunens fortsatta hantering av Centrumfastigheterna KS 13 AU 195 Dnr Kommunstaben lämnar i tjänsteskrivelse förslag till strategi för den fortsatta hanteringen av Centrumfastigheterna. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till blivande samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till genomförande av lämpliga åtgärder enligt den i tjänsteskrivelsen lämnade redovisningen. Enligt kommunstabens förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Avslag i ärendet. Ändringsyrkande från Ove Ekström, c: Kommunstabens förslag justeras så att uttrycket blivande samhällsbyggnadsnämnden byts ut till tekniska nämnden. Propositionsordning 1. AU. 2. Hans Strandins avslagsyrkande. 3. Ove Ekströms ändringsyrkande. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till genomförande av lämpliga åtgärder enligt den i tjänsteskrivelsen lämnade redovisningen. 24 (40)

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer