PROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl Ajournering kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Johan Enfeldt (fp) Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Birgitta Karlsson (kd), icke tjänstgörande ersättare Leif Öhman (m), icke tjänstgörande ersättare Nils Lage Holmbom (m), icke tjänstgörande ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), icke tjänstgörande ersättare Gunnel Orselius-Dahl (fp) icke tjänstgörande ersättare, 6-25 Anne-Marie Karlsson (c), icke tjänstgörande ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), icke tjänstgörande ersättare Ingvar H Johansson (s), icke tjänstgörande ersättare Anders Hård (mp), icke tjänstgörande ersättare Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall Adm chef Anna Liss-Daniels Agneta Bergström, s Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer 1-25 Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Agneta Bergström 1 (40)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (40)

3 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordning...4 Motion. Sälj den mark som Sporthotellet hyr...5 Bällstabergsskolan...6 Skolplan , förslag till...8 Ny renhållningstaxa från Planeringsprocess Vision med Mål&Budget...11 Förskoleplatser - begäran om medel för skapande av nya platser...13 Bällsta 2:17, förslag till byggnation...15 Björkby kyrkogård - begäran om detaljplaneläggning...16 Begäran om upprättande av detaljplan Össeby Garns Prästgård 3: Övningsområde för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund förhandsbesked och miljöskyddsärende...20 Centrumfastigheterna och AB Össebyhus redogörelse för försäljningsuppdrag...23 Förslag till strategi för kommunens fortsatta hantering av Centrumfastigheterna...24 Årsredovisning Ändring av redovisningsprinciper för skatteintäkter m m...26 Detaljbudget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde...29 Beslutsattestanter 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde...30 Granskning av vissa intäktsrutiner i Vallentuna kommun...31 VASARU-projektet avrapportering och förslag...32 Kommunfullmäktiges beslut, uppföljning av...33 Uppläggning av basadressregister projektanställning...35 Upphandling kostproduktion Väsbygården...36 Upphandling av telefoni och internetförbindelser - delegering...37 Anmälningslista...38 Sid 3 (40)

4 Godkännande av dagordning KS 1 På förslag av ordföranden utgår p 12 (Förvärv av fastigheten Vallentuna-Åby 1:46). Kommunstyrelsens beslut: Den justerade dagordningen godkänns. 4 (40)

5 Motion. Sälj den mark som Sporthotellet hyr KS 2 AU 196 Dnr I motionen, väckt i kommunfullmäktige föreslår folkparitet Liberalerna i Vallentuna att kommunen skall sälja den mark som idag hyrs av sporthotellet. Som skäl för detta anför motionärerna tekniska nämndens beslut om att i efterhand justera hyran för sporthotellet och därvid efterskänka en skuld istället för att från början sälja marken till sporthotellet efter förhandlingar om priset. Ärendet har remitterats till tekniska kontoret. Tekniska kontoret Tekniska nämnden har träffat ett arrendeavtal för tio år med Vallentuna Hockey Förvaltnings AB om upplåtelse av mark (ca kvm) för sporthotellet fr o m den 1 oktober Vallentuna Tennisklubb arrenderar ett närliggande område om ca kvm från den 1 mars 1987 på 20 år med fem års förlängning. Vidare arrenderar Vallentuna Bollklubb ca 700 kvm från den 1 juni 1990 på 20 år med fem års förlängning. Tekniska kontoret kan inte tillstyrka en avstyckning och försäljning av området, som ingår i ett större rekreationsområde, vilket kommunen bör ha fortsatt rådighet över. Kommunen bör ha fri förfoganderätt över området även i fortsättningen, varför det är olämpligt att stycka av arrendeområdet. Planläggning av Vallentuna IP med omgivande friområde är inte heller aktuell. Kommunstabens förslag: Motionen avslås med hänvisning till tekniska kontorets yttrande. Enligt kommunstabens förslag. Yrkande i kommunstyrelsen Johan Enfeldt (fp): Bifall till motionen. Propositionsordning 1. AU 2. Johan Enfeldts bifallsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. 5 (40)

6 Bällstabergsskolan KS 3 AU 188 Dnr Kommunstyrelsen har , 50, beslutat att godkänna att projekteringsarbete påbörjas under 1999 för en ny F-9- skola med integrerade förskolelokaler i Bällstaberg. Vidare har beslutats att skolan planeras för att tillsammans med befintliga skolor täcka behoven för åldrarna 6-15 år i södra Vallentuna. Lokaliseringen av skolan avser den skoltomt som i detaljplanen för del av Bällstaberg I är avsedd för skolverksamhet. Med anledning av kommunstyrelsens beslut har tekniska kontoret upprättat förslag till arbetsgång samt organisation för genomförande av projektet. Enligt förslaget genomförs projektet i fyra steg: 1 Verksamhetsprogram baserat på elevprognoser för södra Vallentuna 2 Lokalprogram och systemskiss 3 Förfrågningsunderlag för totalentreprenad 4 Anbudsutvärdering och eventuell bearbetning Kommunstyrelsen beslöt att inrätta en ledningsgrupp för projektering och byggande av Bällstabergsskolan bestående av fyra ledamöter från den borgerliga koalitionen och tre ledamöter från socialdemokraterna. Tekniska kontoret Ledningsgruppen kommer att behandla förslag till lokalprogram och systemskisser för projektet. Samtidigt behandlas ett förslag till medelsanvisning baserad på en av tekniska kontoret framtagen kostnadsbedömning. För att ej tappa tid i projektet är det önskvärt att ärendet tas upp i arbetsutskottet för att sedan tas upp i kommunfullmäktige för medelsanvisning vid sammanträdet Ledningsgruppen Den politiska ledningsgruppen för projektering och byggande av Bällstabergsskolan har beslutat föreslå kommunfullmäktige att Bällstabergsskolan projekteras och byggs i enlighet med redovisade systemskisser, lokal- och gestaltningsprogram dat samt, att projektet får genomföras inom ramen 154 miljoner kronor, exkl lös inredning och utrustning enligt tekniska kontorets kostnadsbe- 6 (40)

7 dömning dat Medelsbehovet per år i 1999 års prisnivå fördelar sig preliminärt enligt följande: ,0 milj kr, ,0 milj kr, ,5 milj kr. Kommunstaben Kommunstaben har i yttrande konstaterat att det angivna medelsbe hovet stämmer ganska väl överens med den kostnadsuppskattning som gjordes i PLU Dock skall noteras att utgift för lös inredning och utrustning tillkommer, vilket inte var beaktat i PLU. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från ledningsgruppen föreslår kommunstaben följande komplettering vad gäller medelsanvisningen: 1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag år 2000 med ytterligare 5 milj kr till totalt 10 milj kr att finansieras genom ökad upp låning. 2. Investeringsanslag år 2001 och 2002 får fastställas i kommande revidering av PLU för perioden då även grundskolenämndens anslagsäskande för lös inredning och utrustning förutsätts föreligga och behandlas. Vid sammanträdet redovisas ledningsgruppens förslag av grundskolechef Göran Nydahl, arkitekt Lars Lindstaf och byggnadschef Lennart Tillborg. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. 7 (40)

8 Skolplan , förslag till KS 4 AU 197 Dnr Förvaltningscheferna för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har på uppdrag av ordförandena i respektive nämnd utarbetat ett förslag till gemensam skolplan. Denna skolplan skall ange kommunfullmäktiges inriktning för skolverksamheten i Vallentuna, betona särskilda områden under perioden och ge anvisningar för styrning, utvärdering och utveckling. Därutöver får respektive nämnd utarbeta mera detaljerade mål i samband med upprättande av verksamhetsplan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden har därefter behandlat det gemensamma förslaget i respektive nämnd. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till gemensam skolplan för utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden. Grundskolenämnden godkänner det föreliggande förslaget till skolplan med tillägget I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen. Meningen sätts in i stycket under rubriken Särskilda områden under perioden. Förskolenämnden beslutar enligt tjänsteskrivelse daterad med vissa tillägg. Yttrande från kommunstaben daterat föreligger. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den gemensamma skolplanen för förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställs för år med nedanstående kompletteringar, se bilaga 1 daterad : 1. Enligt grundskolenämndens förslag görs ett tillägg I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen. Meningen sätts in i stycket under rubriken Särskilda områden under perioden. 8 (40)

9 2. Sista avsnittet om uppläggning av arbetet kompletteras och förtydligas: Kommunfullmäktige fastställer skolplan , vilken revideras till PLU Utifrån PLU , inklusive skolplan, utarbetar nämnderna verksamhetsplaner vilka skall ingå i kommande kommunplan. Varje skola utvecklar en lokal arbetsplan med utgångspunkt från skolplanen, verksamhetsplanen och andra styrdokument. Förvaltningarna gör en plan för hur arbetet skall följas upp. Samlad redovisning av verksamheten lämnas till kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Enligt kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Yrkanden i kommunstyrelsen Bo Eknert (mp): Återremiss. Propositionsordning 1. Avgöras idag. 2. Återremiss. 3. Om avgörande idag - AU:s förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (40)

10 Ny renhållningstaxa från KS 5 AU 215 Dnr Med anledning av nyligen genomförd upphandling av renhållningsentreprenör samt införd skatt på avfall som slutomhändertas på deponi föreslår tekniska nämnden en ny taxesättning inom renhållningen. Renhållningstaxan föreslås bestå av tre delar: grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens överläggning Till kommunstyrelsens sammanträde finns förslag från tekniska nämnden , 89, innebärande att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till renhållningstaxa 2000 att gälla från och med Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m): Bifall till tekniska nämndens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. Ej deltagande i beslut Ove Ekström, c, deltar ej i beslutet. 10 (40)

11 Planeringsprocess Vision med Mål&Budget KS 6 AU Kommunfullmäktige beslutade om att en ny planeringsmodell som bygger på en vision för kommunen samt en strategisk plan med bl a mål, budget och aktiviteter genomförs fr o m år 2000 för planeringsperionden Detta förutsätter att en vision för kommunen då har fastställts av kommunfullmäktige. I skrivelse lämnar gruppledarna i kommunstyrelsens arbetsutskott följande förslag för genomförande av den nya planeringsmodellen. 1. Kommunstyrelsen ger staben i uppdrag att utarbeta ett förslag till arbetsplan för nedanstående arbetsgrupp. 2. En arbetsgrupp, bestående av gruppledare för de partier som ingår i kommunfullmäktige under ledning av kommunstyrelsens ordförande, utarbetar ett förslag till beslutsunderlag vilket skall innehålla en vision för Vallentuna kommun år Med visionen som grund utarbetar arbetsgruppen därefter ett förslag till Mål&Budget för år Förslaget till Mål&Budget skall innehålla övergripande mål och uppdrag för kommunen, nämnder samt definitiva budgetramar. Vidare utarbetas en modell för hur uppföljningen av Mål&Budget skall genomföras. 4. Vision med Mål&Budget fastställs, efter beredning i KSAU och kommunstyrelsen, av kommunfullmäktige i juni år Mål&Budget ersätter då nuvarande planeringsunderlag, PLU för åren När visionen med Mål&Budget för år är fastställd fortsätter nämnderna sitt arbete med att utarbeta verksamhetsplaner och budgetar för år samt en plan för hur uppföljningen skall genomföras. Även i denna process sker arbetet i politiska grupperingar. Verksamhetsplanerna anmäls till kommunfullmäktige i november Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny planeringsmodell fr o m år 2000 samt tidplan för arbetet. 11 (40)

12 Yrkanden i kommunstyrelsen Tilläggsyrkande från Hans Strandin (s): Villkoret för att processen skall genomföras är att samtliga partier har för avsikt att delta i planeringsprocessen. Bo Eknert (mp): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ove Hahn (m) med instämmande från Johan Enfeldt (fp), Lars-Bertil Ohlsson, (kd) Ove Ekström, c: Avslag på arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Förhandlingar återupptas kl Propositionsordning 1. Avslagsyrkande från (m), (kd), (fp) och, c. 2. AU bifall från (mp). 3. Hans Strandins (s) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Avslag på arbetsutskottets förslag till planeringsmodell fr o m år 2000 samt tidplan för arbetet. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för eget förslag. Bo Eknert reserverar sig till förmån för eget förslag. 12 (40)

13 Förskoleplatser - begäran om medel för skapande av nya platser KS 7 AU 198 Dnr Förskolenämnden har , 115, punkt 3 beslutat: Förskolenämnden tillskriver skyndsamt kommunfullmäktige om ytterligare medel för kostnaderna för tillskapande av fler förskoleplatser. Protokollsutdrag kom kommunstyrelsen tillhanda Till protokollsutdraget var bifogat tjänsteskrivelse från förskoleförvaltningen daterad med förslag till åtgärder för att klara behovssituationen under våren Tjänsteskrivelsen behandlades av förskolenämnden Enligt ett ojusterat protokoll från detta sammanträde har förskolenämnden enligt 117, punkt 8 då beslutat: Göra kommunfullmäktige uppmärksammat på förskolenämndens prekära ekonomiska läge avseende extra kostnader för behov av tillfälliga lokaler. Kommunstaben Yttrande från kommunstaben föreligger. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala: 1. Förskolenämnden har att planera sin verksamhet så att den kan genomföras inom ramen för den budget som kommunfullmäktige fastställt Några ytterligare medel för driftändamål finns inte att fördela år Birgitta Almlöf (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) yrkar att förskolenämnden ska få i uppdrag att skyndsamt inkomma med begäran om ytterligare medel för att tillskapa flera förskoleplatser. Enligt kommunstabens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för Strandins förslag. 13 (40)

14 Yrkanden i kommunstyrelsen Tilläggsyrkande från Hans Strandin (s) med instämmande från Bo Eknert (mp): Förskolenämnden får i uppdrag att skyndsamt inkomma med begäran om ytterligare medel för att tillskapa fler förskoleplatser. Propositionsordning 1. AU. 2. Hans Strandins m fl tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för eget förslag. Ej deltagande i beslut Ove Ekström, c, deltar ej i beslutet. 14 (40)

15 Bällsta 2:17, förslag till byggnation KS 8 AU 189 Dnr Hjältevadshus i Stockholm föreslår i brev till kommunstyrelsen att fastigheten Bällsta 2:17, området söder om Björnbodavägen och väster om Solgårdsgärde, bebyggs med en by med 14 hus. Husen är friliggande villor på tomter om ca 1200 kvm vardera. Husen avses samproduceras, dock med valfrihet för kunderna inom givna gränser, för att området ska få en sammanhållen karaktär. Fyra alternativa hustyper föreslås med olika storlek och utformning. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret Byggnadsnämnden Kontoret anser ej att området bör bebyggas med hänsyn till att en bebyggelse i detta läge strider mot översiktsplanens intentioner, att bebyggelsen skulle stänga för utsikten mot soligt väderstreck för Solgårdsgärdeborna, att ytterligare trafik ej bör påföras befintlig utfart mot Björnbodavägen samt att ytterligare nyexploateringsområden för bostäder ej bör komma till kommundelen under närmaste tioårsperiod, utöver de områden som anges i bostadsbyggnadsprognosen, med hänsyn till bristen på skolkapacitet. Dessutom råder osäkerhet om vilka skyddszoner som kommer att krävas för anslutande arbetsområde, som nu är under planläggning. Med hänvisning till stadsarkitektkontorets yttrande uttalar byggnadsnämnden, som svar på kommunstyrelsens remiss, att planläggning för bostäder ej bör ske i det föreslagna läget. Enligt byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 15 (40)

16 Björkby kyrkogård - begäran om detaljplaneläggning KS 9 AU 190 KS 176 AU 168 Dnr Vallentuna m fl församlingars kyrkliga samfällighet har för avsikt att bygga en ny kyrkogård vid Björkby i Vallentuna kommun. Kyrkogården kommer att utbyggas i flera etapper. En nyligen utförd inventering av tillgängliga gravplatser på Vallentuna kyrkogård visar att en ny kyrkogård måste kunna tagas i bruk senast år Detta innebär att projekteringen måste påbörjas omedelbart och att entreprenadarbetena måste påbörjas senast år Utförda beräkningar om befolkningsutvecklingen inom kommunen visar att markbehovet för den nya kyrkogården är ha. Med stöd av ovanstående hemställer Vallentuna m fl församlingars kyrkliga samfällighet i skrivelse om följande: 1 Detaljplaneläggning av området enligt översiktsplan 90 2 Primärkartor av området i skala 1:1000 och 1:400 3 Exploateringsavtal planavtal mellan kommun och kyrkliga samfälligheten avseende markinköp, kartmaterial, detaljplanearbete, anslutningsavgifter m m. 4 Tillstånd för röjning och avverkning. Samråd om utförandet kommer att ske med kommunens trädgårdsmästare Mats Hellquist. 5 Tillstånd att utföra erforderliga grund- och hydrologiska undersökningar. Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till behandling i det pågående arbetet med förslag till ny översiktsplan. I arbetet skall belysas alternativa lägen för en ny begravningsplats. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Stadsarkitektkontoret I en PM daterad redovisar stadsarkitektkontoret tidigare planer och beslut samt lämnar vissa kommentarer, bl a som följd av förändringar genom miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari Stadsarkitektkontoret lämnar också förslag till fortsatt handläggning av ärendet. 16 (40)

17 Kommunstyrelsen beslutar att Möjliga alternativa lägen redovisas inom ramen för pågående arbete med förslag till ny översiktsplan. Stadsarkitektkontoret skall lämna en lägesrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari Detaljplanearbetet kan påbörjas parallellt genom framtagande av preliminär miljökonsekvensbeskrivning samt belysning av övriga förutsättningar för alternativa lägen. Ställningstagande till vilket lägesalternativ som väljes för fortsatt detaljplanering sker efter programremissen. Yrkanden i kommunstyrelsen Lars-Bertil Ohlsson (kd): Stycke ett (1) utgår i sin helhet, i stycke två (2) utgår uttrycket parallellt. Bo Eknert (mp): Ny utformning av stycke två (2) Ta fram en preliminär miljökonsekvensbeskrivning med beskrivning av alternativa lägen. Kommunstyrelsens beslut: En preliminär miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram med beskrivning av alternativa lägen. Ställningstagande till vilket lägesalternativ som väljes för fortsatt detaljplanering sker efter programremissen. 17 (40)

18 Begäran om upprättande av detaljplan Össeby Garns Prästgård 3:6 KS 10 AU 191 AU 109 KS 32 AU 6 Dnr Stockholms stift, egendomsnämnden, har till kommunstyrelsen lämnat en begäran om att få en detaljplan upprättad gällande prästlönefastigheten Össeby-Garns Prästgård 3:6, Vallentuna kommun. I samarbete med Seniorgården har egendomsnämnden låtit Södergruppens Arkitektkontor AB skissa på två områden för framtida bebyggelse som överensstämmer med kommunens översiktsplan. Stadsarkitektkontoret har lämnat ett yttrande daterat Det ena av bostadsområdena (område A) är beläget ca 200 m öster om Össeby kyrkoruin. I området redovisas 18 hus. Det andra området (området B) är beläget öster om Sjöbergsvägen ca 700 m söder om kyrkoruinen. I området redovisas 24 hus. Båda områdena ligger inom dubbla riksintresseområden, dels riksintresse för kulturminnesvård, dels riksintresse för friluftslivet. Stadsarkitektkontoret anser att en mindre exploatering med ett tiotal villor på stora tomter kan vara möjlig inom södra området (område B) med hänsyn till områdets förutsättningar och de riktlinjer som anges i samrådsförslag till ny översiktsplan. I så fall krävs detaljplanering av området. En förutsättning för projektet är att erforderlig kapacitet finns i Karbyskolan. Exploatering av område A avstyrks däremot. Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Ärendet remitteras till byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka stadsarkitektkontorets förslag, dock inte utesluta att i framtiden pröva bebyggelse även i läge A. Fråga om eventuell planläggning måste i så fall prövas genom ett förhandsbesked eftersom detta läge ej är med i förslaget till översiktsplanen. Efter byggnadsnämndens beslut har många boende i området tillskrivit kommunstyrelsen med begäran att ingen bebyggelse ska ske i område A. Protestskrivelser Kommunstyrelsens arbetsutskott Under våren har inkommit tolv brev med protester mot att området bebyggs. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning av hus i område B. Planområde A avstyrks i enlighet med byggnadsnämndens förslag. Vidare remitteras ärendet till grundskolenämnden och förskolenämnden. 18 (40)

19 Förskolenämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden ställer sig bakom detaljplanen. Med hänvisning till prognos 99A beräknas behovet av förskoleplatser inrymmas i områdets fem förskolor. Om någon dagbarnvårdare slutar så kan det innebära en brist på platser. Med hänvisning till Karbyskolans begränsade kapacitet kan nämnden endast förorda en planläggning av hus inom Össeby- Garns Prästgård 3:6. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning av hus i område B. Planområde A avstyrks. Enligt kommunstabens förslag. Med hänvisning till Karbyskolans kapacitet bör dock planläggningen anstå tills vidare. Kommunstyrelsen beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 19 (40)

20 Övningsområde för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund förhandsbesked och miljöskyddsärende KS 11 AU 193 KS 131 AU 134 Dnr Bakgrund Södra Roslagens Brandförsvarsförbund har ansökt om att få anlägga ett övningsområde öster om Okvista industriområde. Brandförsvaret har under en längre tid sökt en lämplig plats där personalen kan få regelbunden utbildning och övning. Platsen måste ligga relativt centralt och ha bra vägförbindelse eftersom beredskapsstyrkan ska kunna öva med tillåten insatstid vid larm. Andra alternativ har prövats men har av olika skäl inte befunnits lämpliga. Övningsområdet föreslås ligga ca 2,5 km öster om Vallentuna centrum. Tomten är ca 5 ha och gränsar i norr mot Angarnsviken och kraftledningsstråk, i öster mot åkermark samt i söder och väster mot framtida industrimark. Tomten ska användas som övnings- och utbildningsanläggning i allmän räddningstjänst. Området avses inrymma övertändningsanläggning, kemikalieplatta, grovlektionssal, gasolplatta, förrådsytor mm. Buller och rökstörningar bedöms inte påverka omgivningarna eftersom störande verksamhet bedrivs endast under korta tidsperioder samt att övningsplatserna ligger väl skyddade i terrängen. Kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg miljökonsekvensbeskrivning daterad och tekniska kontorets yttrande daterat Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Till arbetsutskottets sammanträde föreligger byggnadsnämndens protokoll och tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att behandla ärendet Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslöt att som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen meddela att brandövningsplats enligt ansökan kan tillåtas under förutsättning att den anordnas enligt miljöoch hälsoskyddsnämndens krav och att spillvatten från lektionsbyggnader kommer att hanteras enligt miljöbalken i samband med bygglov. 20 (40)

21 Stadsarkitektkontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden Därefter har stadsarkitektkontoret på begäran av kommunstaben inkommit med ett förtydligande främst beträffande frågan om insatstid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar med stöd av 39 miljöskyddslagen råd i nio punkter till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Verksamheten kan bedrivas på fastigheten Olhamra 1:2 enligt ansökan under förutsättning att råden beaktas. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot lokalisering av övningsområdet inom fastigheten Olhamra 1:2. Kommunstyrelsens överläggning Vid kommunstyrelsens överläggning meddelas att ärendet är överklagat. Yrkanden i kommunstyrelsen Ändringsyrkande från Johan Enfeldt (fp) med instämmande från Bo Eknert (mp): Kommunstyrelsen ska tills vidare avstyrka att byggnadsnämnden beviljar SRB ett positivt förhandsbesked. Eftersom byggnadsnämnden redan beviljat SRB ett positivt förhandsbesked ges kommunchefen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att tills vidare upphäva byggnadsnämndens beslut och de eventuella konsekvenserna därav. Berörda nämnder ges i uppdrag att återkomma med ett fullständigt förslag till lokalisering av en brandövningsplats i enlighet med SRB:s förnyade ansökan. Ove Ekström, c: Avslag på lokaliseringen. Bo Ivgren (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning 1. AU 2. Johan Enfeldts m fl ändringsyrkande. 3. Ove Ekströms avslagsyrkande. 21 (40)

22 Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Johan Enfeldt enligt följande: Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att inte ha någon erinran mot lokaliseringen av övningsområdet inom fastigheten Olhamra 1:2. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen önskade byggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle tillstyrka att byggnadsnämnden gav ett positivt förhandsbesked till SRB. Kommunstyrelsen borde då ha avstyrkt byggnadsnämndens förfrågan, och det givet att byggnadsnämnden i det läget inte skulle ha kunnat bevilja ett positivt förhandsbesked. Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet. Naturligtvis skall kommunstyrelsen då få ta ställning till ärendet på nytt med ett nytt och utförligare beslutsunderlag. Kommunstyrelsen skall när ärendet tas upp på nytt kunna avstyrka eller tillstyrka byggnadsnämndens förfrågan. Genom byggnadsnämndens beslut om att bevilja SRB ett positivt förhandsbesked har kommunstyrelsen fråntagits den möjligheten. Kommunstyrelsen har inte heller presenterats något nytt material som styrker att den föreslagna platsen är den mer lönande. Vi kan därför inte tills vidare tillstyrka lokaliseringen. Bo Eknert reserverar sig mot beslutet enligt följande: Enligt min uppfattning har detta ärende inte handlagts på ett godtagbart sätt. Om man planerar att förlägga en miljöstörande verksamhet nära ett så känsligt naturområde som Angarnsjöängen borde man ha skyldighet att utförligt undersöka samtliga tänkbara alternativ. Först om dessa alternativ visar sig ogenomförbara kan den nu valda lokaliseringen accepteras. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår inte att så skulle vara fallet. Det är anmärkningsvärt och ytterst otillfredsställande att fatta beslut i lokaliseringsfrågan på ett så bristfälligt beslutsunderlag som det som nu föreligger. 22 (40)

23 Centrumfastigheterna och AB Össebyhus redogörelse för försäljningsuppdrag KS 12 AU 194 Dnr I tjänsteskrivelse daterad ger kommunstaben och tekniska kontoret en redogörelse för hanteringen av ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 23 (40)

24 Förslag till strategi för kommunens fortsatta hantering av Centrumfastigheterna KS 13 AU 195 Dnr Kommunstaben lämnar i tjänsteskrivelse förslag till strategi för den fortsatta hanteringen av Centrumfastigheterna. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till blivande samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till genomförande av lämpliga åtgärder enligt den i tjänsteskrivelsen lämnade redovisningen. Enligt kommunstabens förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Avslag i ärendet. Ändringsyrkande från Ove Ekström, c: Kommunstabens förslag justeras så att uttrycket blivande samhällsbyggnadsnämnden byts ut till tekniska nämnden. Propositionsordning 1. AU. 2. Hans Strandins avslagsyrkande. 3. Ove Ekströms ändringsyrkande. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till genomförande av lämpliga åtgärder enligt den i tjänsteskrivelsen lämnade redovisningen. 24 (40)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsen 2001-03-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2001 kl

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 2000-09-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 19.00-21.20 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2001-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-09- Justeringens plats Sekreterare Ordförande Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer