PROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl Ajournering kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Johan Enfeldt (fp) Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Birgitta Karlsson (kd), icke tjänstgörande ersättare Leif Öhman (m), icke tjänstgörande ersättare Nils Lage Holmbom (m), icke tjänstgörande ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), icke tjänstgörande ersättare Gunnel Orselius-Dahl (fp) icke tjänstgörande ersättare, 6-25 Anne-Marie Karlsson (c), icke tjänstgörande ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), icke tjänstgörande ersättare Ingvar H Johansson (s), icke tjänstgörande ersättare Anders Hård (mp), icke tjänstgörande ersättare Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall Adm chef Anna Liss-Daniels Agneta Bergström, s Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer 1-25 Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Agneta Bergström 1 (40)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (40)

3 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordning...4 Motion. Sälj den mark som Sporthotellet hyr...5 Bällstabergsskolan...6 Skolplan , förslag till...8 Ny renhållningstaxa från Planeringsprocess Vision med Mål&Budget...11 Förskoleplatser - begäran om medel för skapande av nya platser...13 Bällsta 2:17, förslag till byggnation...15 Björkby kyrkogård - begäran om detaljplaneläggning...16 Begäran om upprättande av detaljplan Össeby Garns Prästgård 3: Övningsområde för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund förhandsbesked och miljöskyddsärende...20 Centrumfastigheterna och AB Össebyhus redogörelse för försäljningsuppdrag...23 Förslag till strategi för kommunens fortsatta hantering av Centrumfastigheterna...24 Årsredovisning Ändring av redovisningsprinciper för skatteintäkter m m...26 Detaljbudget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde...29 Beslutsattestanter 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde...30 Granskning av vissa intäktsrutiner i Vallentuna kommun...31 VASARU-projektet avrapportering och förslag...32 Kommunfullmäktiges beslut, uppföljning av...33 Uppläggning av basadressregister projektanställning...35 Upphandling kostproduktion Väsbygården...36 Upphandling av telefoni och internetförbindelser - delegering...37 Anmälningslista...38 Sid 3 (40)

4 Godkännande av dagordning KS 1 På förslag av ordföranden utgår p 12 (Förvärv av fastigheten Vallentuna-Åby 1:46). Kommunstyrelsens beslut: Den justerade dagordningen godkänns. 4 (40)

5 Motion. Sälj den mark som Sporthotellet hyr KS 2 AU 196 Dnr I motionen, väckt i kommunfullmäktige föreslår folkparitet Liberalerna i Vallentuna att kommunen skall sälja den mark som idag hyrs av sporthotellet. Som skäl för detta anför motionärerna tekniska nämndens beslut om att i efterhand justera hyran för sporthotellet och därvid efterskänka en skuld istället för att från början sälja marken till sporthotellet efter förhandlingar om priset. Ärendet har remitterats till tekniska kontoret. Tekniska kontoret Tekniska nämnden har träffat ett arrendeavtal för tio år med Vallentuna Hockey Förvaltnings AB om upplåtelse av mark (ca kvm) för sporthotellet fr o m den 1 oktober Vallentuna Tennisklubb arrenderar ett närliggande område om ca kvm från den 1 mars 1987 på 20 år med fem års förlängning. Vidare arrenderar Vallentuna Bollklubb ca 700 kvm från den 1 juni 1990 på 20 år med fem års förlängning. Tekniska kontoret kan inte tillstyrka en avstyckning och försäljning av området, som ingår i ett större rekreationsområde, vilket kommunen bör ha fortsatt rådighet över. Kommunen bör ha fri förfoganderätt över området även i fortsättningen, varför det är olämpligt att stycka av arrendeområdet. Planläggning av Vallentuna IP med omgivande friområde är inte heller aktuell. Kommunstabens förslag: Motionen avslås med hänvisning till tekniska kontorets yttrande. Enligt kommunstabens förslag. Yrkande i kommunstyrelsen Johan Enfeldt (fp): Bifall till motionen. Propositionsordning 1. AU 2. Johan Enfeldts bifallsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. 5 (40)

6 Bällstabergsskolan KS 3 AU 188 Dnr Kommunstyrelsen har , 50, beslutat att godkänna att projekteringsarbete påbörjas under 1999 för en ny F-9- skola med integrerade förskolelokaler i Bällstaberg. Vidare har beslutats att skolan planeras för att tillsammans med befintliga skolor täcka behoven för åldrarna 6-15 år i södra Vallentuna. Lokaliseringen av skolan avser den skoltomt som i detaljplanen för del av Bällstaberg I är avsedd för skolverksamhet. Med anledning av kommunstyrelsens beslut har tekniska kontoret upprättat förslag till arbetsgång samt organisation för genomförande av projektet. Enligt förslaget genomförs projektet i fyra steg: 1 Verksamhetsprogram baserat på elevprognoser för södra Vallentuna 2 Lokalprogram och systemskiss 3 Förfrågningsunderlag för totalentreprenad 4 Anbudsutvärdering och eventuell bearbetning Kommunstyrelsen beslöt att inrätta en ledningsgrupp för projektering och byggande av Bällstabergsskolan bestående av fyra ledamöter från den borgerliga koalitionen och tre ledamöter från socialdemokraterna. Tekniska kontoret Ledningsgruppen kommer att behandla förslag till lokalprogram och systemskisser för projektet. Samtidigt behandlas ett förslag till medelsanvisning baserad på en av tekniska kontoret framtagen kostnadsbedömning. För att ej tappa tid i projektet är det önskvärt att ärendet tas upp i arbetsutskottet för att sedan tas upp i kommunfullmäktige för medelsanvisning vid sammanträdet Ledningsgruppen Den politiska ledningsgruppen för projektering och byggande av Bällstabergsskolan har beslutat föreslå kommunfullmäktige att Bällstabergsskolan projekteras och byggs i enlighet med redovisade systemskisser, lokal- och gestaltningsprogram dat samt, att projektet får genomföras inom ramen 154 miljoner kronor, exkl lös inredning och utrustning enligt tekniska kontorets kostnadsbe- 6 (40)

7 dömning dat Medelsbehovet per år i 1999 års prisnivå fördelar sig preliminärt enligt följande: ,0 milj kr, ,0 milj kr, ,5 milj kr. Kommunstaben Kommunstaben har i yttrande konstaterat att det angivna medelsbe hovet stämmer ganska väl överens med den kostnadsuppskattning som gjordes i PLU Dock skall noteras att utgift för lös inredning och utrustning tillkommer, vilket inte var beaktat i PLU. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från ledningsgruppen föreslår kommunstaben följande komplettering vad gäller medelsanvisningen: 1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag år 2000 med ytterligare 5 milj kr till totalt 10 milj kr att finansieras genom ökad upp låning. 2. Investeringsanslag år 2001 och 2002 får fastställas i kommande revidering av PLU för perioden då även grundskolenämndens anslagsäskande för lös inredning och utrustning förutsätts föreligga och behandlas. Vid sammanträdet redovisas ledningsgruppens förslag av grundskolechef Göran Nydahl, arkitekt Lars Lindstaf och byggnadschef Lennart Tillborg. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. 7 (40)

8 Skolplan , förslag till KS 4 AU 197 Dnr Förvaltningscheferna för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har på uppdrag av ordförandena i respektive nämnd utarbetat ett förslag till gemensam skolplan. Denna skolplan skall ange kommunfullmäktiges inriktning för skolverksamheten i Vallentuna, betona särskilda områden under perioden och ge anvisningar för styrning, utvärdering och utveckling. Därutöver får respektive nämnd utarbeta mera detaljerade mål i samband med upprättande av verksamhetsplan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden har därefter behandlat det gemensamma förslaget i respektive nämnd. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till gemensam skolplan för utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden. Grundskolenämnden godkänner det föreliggande förslaget till skolplan med tillägget I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen. Meningen sätts in i stycket under rubriken Särskilda områden under perioden. Förskolenämnden beslutar enligt tjänsteskrivelse daterad med vissa tillägg. Yttrande från kommunstaben daterat föreligger. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den gemensamma skolplanen för förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställs för år med nedanstående kompletteringar, se bilaga 1 daterad : 1. Enligt grundskolenämndens förslag görs ett tillägg I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen. Meningen sätts in i stycket under rubriken Särskilda områden under perioden. 8 (40)

9 2. Sista avsnittet om uppläggning av arbetet kompletteras och förtydligas: Kommunfullmäktige fastställer skolplan , vilken revideras till PLU Utifrån PLU , inklusive skolplan, utarbetar nämnderna verksamhetsplaner vilka skall ingå i kommande kommunplan. Varje skola utvecklar en lokal arbetsplan med utgångspunkt från skolplanen, verksamhetsplanen och andra styrdokument. Förvaltningarna gör en plan för hur arbetet skall följas upp. Samlad redovisning av verksamheten lämnas till kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Enligt kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Yrkanden i kommunstyrelsen Bo Eknert (mp): Återremiss. Propositionsordning 1. Avgöras idag. 2. Återremiss. 3. Om avgörande idag - AU:s förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (40)

10 Ny renhållningstaxa från KS 5 AU 215 Dnr Med anledning av nyligen genomförd upphandling av renhållningsentreprenör samt införd skatt på avfall som slutomhändertas på deponi föreslår tekniska nämnden en ny taxesättning inom renhållningen. Renhållningstaxan föreslås bestå av tre delar: grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens överläggning Till kommunstyrelsens sammanträde finns förslag från tekniska nämnden , 89, innebärande att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till renhållningstaxa 2000 att gälla från och med Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m): Bifall till tekniska nämndens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. Ej deltagande i beslut Ove Ekström, c, deltar ej i beslutet. 10 (40)

11 Planeringsprocess Vision med Mål&Budget KS 6 AU Kommunfullmäktige beslutade om att en ny planeringsmodell som bygger på en vision för kommunen samt en strategisk plan med bl a mål, budget och aktiviteter genomförs fr o m år 2000 för planeringsperionden Detta förutsätter att en vision för kommunen då har fastställts av kommunfullmäktige. I skrivelse lämnar gruppledarna i kommunstyrelsens arbetsutskott följande förslag för genomförande av den nya planeringsmodellen. 1. Kommunstyrelsen ger staben i uppdrag att utarbeta ett förslag till arbetsplan för nedanstående arbetsgrupp. 2. En arbetsgrupp, bestående av gruppledare för de partier som ingår i kommunfullmäktige under ledning av kommunstyrelsens ordförande, utarbetar ett förslag till beslutsunderlag vilket skall innehålla en vision för Vallentuna kommun år Med visionen som grund utarbetar arbetsgruppen därefter ett förslag till Mål&Budget för år Förslaget till Mål&Budget skall innehålla övergripande mål och uppdrag för kommunen, nämnder samt definitiva budgetramar. Vidare utarbetas en modell för hur uppföljningen av Mål&Budget skall genomföras. 4. Vision med Mål&Budget fastställs, efter beredning i KSAU och kommunstyrelsen, av kommunfullmäktige i juni år Mål&Budget ersätter då nuvarande planeringsunderlag, PLU för åren När visionen med Mål&Budget för år är fastställd fortsätter nämnderna sitt arbete med att utarbeta verksamhetsplaner och budgetar för år samt en plan för hur uppföljningen skall genomföras. Även i denna process sker arbetet i politiska grupperingar. Verksamhetsplanerna anmäls till kommunfullmäktige i november Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny planeringsmodell fr o m år 2000 samt tidplan för arbetet. 11 (40)

12 Yrkanden i kommunstyrelsen Tilläggsyrkande från Hans Strandin (s): Villkoret för att processen skall genomföras är att samtliga partier har för avsikt att delta i planeringsprocessen. Bo Eknert (mp): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ove Hahn (m) med instämmande från Johan Enfeldt (fp), Lars-Bertil Ohlsson, (kd) Ove Ekström, c: Avslag på arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Förhandlingar återupptas kl Propositionsordning 1. Avslagsyrkande från (m), (kd), (fp) och, c. 2. AU bifall från (mp). 3. Hans Strandins (s) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Avslag på arbetsutskottets förslag till planeringsmodell fr o m år 2000 samt tidplan för arbetet. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för eget förslag. Bo Eknert reserverar sig till förmån för eget förslag. 12 (40)

13 Förskoleplatser - begäran om medel för skapande av nya platser KS 7 AU 198 Dnr Förskolenämnden har , 115, punkt 3 beslutat: Förskolenämnden tillskriver skyndsamt kommunfullmäktige om ytterligare medel för kostnaderna för tillskapande av fler förskoleplatser. Protokollsutdrag kom kommunstyrelsen tillhanda Till protokollsutdraget var bifogat tjänsteskrivelse från förskoleförvaltningen daterad med förslag till åtgärder för att klara behovssituationen under våren Tjänsteskrivelsen behandlades av förskolenämnden Enligt ett ojusterat protokoll från detta sammanträde har förskolenämnden enligt 117, punkt 8 då beslutat: Göra kommunfullmäktige uppmärksammat på förskolenämndens prekära ekonomiska läge avseende extra kostnader för behov av tillfälliga lokaler. Kommunstaben Yttrande från kommunstaben föreligger. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala: 1. Förskolenämnden har att planera sin verksamhet så att den kan genomföras inom ramen för den budget som kommunfullmäktige fastställt Några ytterligare medel för driftändamål finns inte att fördela år Birgitta Almlöf (m) yrkar bifall till kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) yrkar att förskolenämnden ska få i uppdrag att skyndsamt inkomma med begäran om ytterligare medel för att tillskapa flera förskoleplatser. Enligt kommunstabens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för Strandins förslag. 13 (40)

14 Yrkanden i kommunstyrelsen Tilläggsyrkande från Hans Strandin (s) med instämmande från Bo Eknert (mp): Förskolenämnden får i uppdrag att skyndsamt inkomma med begäran om ytterligare medel för att tillskapa fler förskoleplatser. Propositionsordning 1. AU. 2. Hans Strandins m fl tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna till förmån för eget förslag. Ej deltagande i beslut Ove Ekström, c, deltar ej i beslutet. 14 (40)

15 Bällsta 2:17, förslag till byggnation KS 8 AU 189 Dnr Hjältevadshus i Stockholm föreslår i brev till kommunstyrelsen att fastigheten Bällsta 2:17, området söder om Björnbodavägen och väster om Solgårdsgärde, bebyggs med en by med 14 hus. Husen är friliggande villor på tomter om ca 1200 kvm vardera. Husen avses samproduceras, dock med valfrihet för kunderna inom givna gränser, för att området ska få en sammanhållen karaktär. Fyra alternativa hustyper föreslås med olika storlek och utformning. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden. Stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret Byggnadsnämnden Kontoret anser ej att området bör bebyggas med hänsyn till att en bebyggelse i detta läge strider mot översiktsplanens intentioner, att bebyggelsen skulle stänga för utsikten mot soligt väderstreck för Solgårdsgärdeborna, att ytterligare trafik ej bör påföras befintlig utfart mot Björnbodavägen samt att ytterligare nyexploateringsområden för bostäder ej bör komma till kommundelen under närmaste tioårsperiod, utöver de områden som anges i bostadsbyggnadsprognosen, med hänsyn till bristen på skolkapacitet. Dessutom råder osäkerhet om vilka skyddszoner som kommer att krävas för anslutande arbetsområde, som nu är under planläggning. Med hänvisning till stadsarkitektkontorets yttrande uttalar byggnadsnämnden, som svar på kommunstyrelsens remiss, att planläggning för bostäder ej bör ske i det föreslagna läget. Enligt byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 15 (40)

16 Björkby kyrkogård - begäran om detaljplaneläggning KS 9 AU 190 KS 176 AU 168 Dnr Vallentuna m fl församlingars kyrkliga samfällighet har för avsikt att bygga en ny kyrkogård vid Björkby i Vallentuna kommun. Kyrkogården kommer att utbyggas i flera etapper. En nyligen utförd inventering av tillgängliga gravplatser på Vallentuna kyrkogård visar att en ny kyrkogård måste kunna tagas i bruk senast år Detta innebär att projekteringen måste påbörjas omedelbart och att entreprenadarbetena måste påbörjas senast år Utförda beräkningar om befolkningsutvecklingen inom kommunen visar att markbehovet för den nya kyrkogården är ha. Med stöd av ovanstående hemställer Vallentuna m fl församlingars kyrkliga samfällighet i skrivelse om följande: 1 Detaljplaneläggning av området enligt översiktsplan 90 2 Primärkartor av området i skala 1:1000 och 1:400 3 Exploateringsavtal planavtal mellan kommun och kyrkliga samfälligheten avseende markinköp, kartmaterial, detaljplanearbete, anslutningsavgifter m m. 4 Tillstånd för röjning och avverkning. Samråd om utförandet kommer att ske med kommunens trädgårdsmästare Mats Hellquist. 5 Tillstånd att utföra erforderliga grund- och hydrologiska undersökningar. Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till behandling i det pågående arbetet med förslag till ny översiktsplan. I arbetet skall belysas alternativa lägen för en ny begravningsplats. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Stadsarkitektkontoret I en PM daterad redovisar stadsarkitektkontoret tidigare planer och beslut samt lämnar vissa kommentarer, bl a som följd av förändringar genom miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari Stadsarkitektkontoret lämnar också förslag till fortsatt handläggning av ärendet. 16 (40)

17 Kommunstyrelsen beslutar att Möjliga alternativa lägen redovisas inom ramen för pågående arbete med förslag till ny översiktsplan. Stadsarkitektkontoret skall lämna en lägesrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari Detaljplanearbetet kan påbörjas parallellt genom framtagande av preliminär miljökonsekvensbeskrivning samt belysning av övriga förutsättningar för alternativa lägen. Ställningstagande till vilket lägesalternativ som väljes för fortsatt detaljplanering sker efter programremissen. Yrkanden i kommunstyrelsen Lars-Bertil Ohlsson (kd): Stycke ett (1) utgår i sin helhet, i stycke två (2) utgår uttrycket parallellt. Bo Eknert (mp): Ny utformning av stycke två (2) Ta fram en preliminär miljökonsekvensbeskrivning med beskrivning av alternativa lägen. Kommunstyrelsens beslut: En preliminär miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram med beskrivning av alternativa lägen. Ställningstagande till vilket lägesalternativ som väljes för fortsatt detaljplanering sker efter programremissen. 17 (40)

18 Begäran om upprättande av detaljplan Össeby Garns Prästgård 3:6 KS 10 AU 191 AU 109 KS 32 AU 6 Dnr Stockholms stift, egendomsnämnden, har till kommunstyrelsen lämnat en begäran om att få en detaljplan upprättad gällande prästlönefastigheten Össeby-Garns Prästgård 3:6, Vallentuna kommun. I samarbete med Seniorgården har egendomsnämnden låtit Södergruppens Arkitektkontor AB skissa på två områden för framtida bebyggelse som överensstämmer med kommunens översiktsplan. Stadsarkitektkontoret har lämnat ett yttrande daterat Det ena av bostadsområdena (område A) är beläget ca 200 m öster om Össeby kyrkoruin. I området redovisas 18 hus. Det andra området (området B) är beläget öster om Sjöbergsvägen ca 700 m söder om kyrkoruinen. I området redovisas 24 hus. Båda områdena ligger inom dubbla riksintresseområden, dels riksintresse för kulturminnesvård, dels riksintresse för friluftslivet. Stadsarkitektkontoret anser att en mindre exploatering med ett tiotal villor på stora tomter kan vara möjlig inom södra området (område B) med hänsyn till områdets förutsättningar och de riktlinjer som anges i samrådsförslag till ny översiktsplan. I så fall krävs detaljplanering av området. En förutsättning för projektet är att erforderlig kapacitet finns i Karbyskolan. Exploatering av område A avstyrks däremot. Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Ärendet remitteras till byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka stadsarkitektkontorets förslag, dock inte utesluta att i framtiden pröva bebyggelse även i läge A. Fråga om eventuell planläggning måste i så fall prövas genom ett förhandsbesked eftersom detta läge ej är med i förslaget till översiktsplanen. Efter byggnadsnämndens beslut har många boende i området tillskrivit kommunstyrelsen med begäran att ingen bebyggelse ska ske i område A. Protestskrivelser Kommunstyrelsens arbetsutskott Under våren har inkommit tolv brev med protester mot att området bebyggs. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning av hus i område B. Planområde A avstyrks i enlighet med byggnadsnämndens förslag. Vidare remitteras ärendet till grundskolenämnden och förskolenämnden. 18 (40)

19 Förskolenämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden ställer sig bakom detaljplanen. Med hänvisning till prognos 99A beräknas behovet av förskoleplatser inrymmas i områdets fem förskolor. Om någon dagbarnvårdare slutar så kan det innebära en brist på platser. Med hänvisning till Karbyskolans begränsade kapacitet kan nämnden endast förorda en planläggning av hus inom Össeby- Garns Prästgård 3:6. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning av hus i område B. Planområde A avstyrks. Enligt kommunstabens förslag. Med hänvisning till Karbyskolans kapacitet bör dock planläggningen anstå tills vidare. Kommunstyrelsen beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 19 (40)

20 Övningsområde för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund förhandsbesked och miljöskyddsärende KS 11 AU 193 KS 131 AU 134 Dnr Bakgrund Södra Roslagens Brandförsvarsförbund har ansökt om att få anlägga ett övningsområde öster om Okvista industriområde. Brandförsvaret har under en längre tid sökt en lämplig plats där personalen kan få regelbunden utbildning och övning. Platsen måste ligga relativt centralt och ha bra vägförbindelse eftersom beredskapsstyrkan ska kunna öva med tillåten insatstid vid larm. Andra alternativ har prövats men har av olika skäl inte befunnits lämpliga. Övningsområdet föreslås ligga ca 2,5 km öster om Vallentuna centrum. Tomten är ca 5 ha och gränsar i norr mot Angarnsviken och kraftledningsstråk, i öster mot åkermark samt i söder och väster mot framtida industrimark. Tomten ska användas som övnings- och utbildningsanläggning i allmän räddningstjänst. Området avses inrymma övertändningsanläggning, kemikalieplatta, grovlektionssal, gasolplatta, förrådsytor mm. Buller och rökstörningar bedöms inte påverka omgivningarna eftersom störande verksamhet bedrivs endast under korta tidsperioder samt att övningsplatserna ligger väl skyddade i terrängen. Kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg miljökonsekvensbeskrivning daterad och tekniska kontorets yttrande daterat Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Till arbetsutskottets sammanträde föreligger byggnadsnämndens protokoll och tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att behandla ärendet Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beslöt att som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen meddela att brandövningsplats enligt ansökan kan tillåtas under förutsättning att den anordnas enligt miljöoch hälsoskyddsnämndens krav och att spillvatten från lektionsbyggnader kommer att hanteras enligt miljöbalken i samband med bygglov. 20 (40)

21 Stadsarkitektkontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden Därefter har stadsarkitektkontoret på begäran av kommunstaben inkommit med ett förtydligande främst beträffande frågan om insatstid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar med stöd av 39 miljöskyddslagen råd i nio punkter till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Verksamheten kan bedrivas på fastigheten Olhamra 1:2 enligt ansökan under förutsättning att råden beaktas. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot lokalisering av övningsområdet inom fastigheten Olhamra 1:2. Kommunstyrelsens överläggning Vid kommunstyrelsens överläggning meddelas att ärendet är överklagat. Yrkanden i kommunstyrelsen Ändringsyrkande från Johan Enfeldt (fp) med instämmande från Bo Eknert (mp): Kommunstyrelsen ska tills vidare avstyrka att byggnadsnämnden beviljar SRB ett positivt förhandsbesked. Eftersom byggnadsnämnden redan beviljat SRB ett positivt förhandsbesked ges kommunchefen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att tills vidare upphäva byggnadsnämndens beslut och de eventuella konsekvenserna därav. Berörda nämnder ges i uppdrag att återkomma med ett fullständigt förslag till lokalisering av en brandövningsplats i enlighet med SRB:s förnyade ansökan. Ove Ekström, c: Avslag på lokaliseringen. Bo Ivgren (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning 1. AU 2. Johan Enfeldts m fl ändringsyrkande. 3. Ove Ekströms avslagsyrkande. 21 (40)

22 Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Johan Enfeldt enligt följande: Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att inte ha någon erinran mot lokaliseringen av övningsområdet inom fastigheten Olhamra 1:2. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen önskade byggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle tillstyrka att byggnadsnämnden gav ett positivt förhandsbesked till SRB. Kommunstyrelsen borde då ha avstyrkt byggnadsnämndens förfrågan, och det givet att byggnadsnämnden i det läget inte skulle ha kunnat bevilja ett positivt förhandsbesked. Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet. Naturligtvis skall kommunstyrelsen då få ta ställning till ärendet på nytt med ett nytt och utförligare beslutsunderlag. Kommunstyrelsen skall när ärendet tas upp på nytt kunna avstyrka eller tillstyrka byggnadsnämndens förfrågan. Genom byggnadsnämndens beslut om att bevilja SRB ett positivt förhandsbesked har kommunstyrelsen fråntagits den möjligheten. Kommunstyrelsen har inte heller presenterats något nytt material som styrker att den föreslagna platsen är den mer lönande. Vi kan därför inte tills vidare tillstyrka lokaliseringen. Bo Eknert reserverar sig mot beslutet enligt följande: Enligt min uppfattning har detta ärende inte handlagts på ett godtagbart sätt. Om man planerar att förlägga en miljöstörande verksamhet nära ett så känsligt naturområde som Angarnsjöängen borde man ha skyldighet att utförligt undersöka samtliga tänkbara alternativ. Först om dessa alternativ visar sig ogenomförbara kan den nu valda lokaliseringen accepteras. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår inte att så skulle vara fallet. Det är anmärkningsvärt och ytterst otillfredsställande att fatta beslut i lokaliseringsfrågan på ett så bristfälligt beslutsunderlag som det som nu föreligger. 22 (40)

23 Centrumfastigheterna och AB Össebyhus redogörelse för försäljningsuppdrag KS 12 AU 194 Dnr I tjänsteskrivelse daterad ger kommunstaben och tekniska kontoret en redogörelse för hanteringen av ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 23 (40)

24 Förslag till strategi för kommunens fortsatta hantering av Centrumfastigheterna KS 13 AU 195 Dnr Kommunstaben lämnar i tjänsteskrivelse förslag till strategi för den fortsatta hanteringen av Centrumfastigheterna. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till blivande samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till genomförande av lämpliga åtgärder enligt den i tjänsteskrivelsen lämnade redovisningen. Enligt kommunstabens förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Avslag i ärendet. Ändringsyrkande från Ove Ekström, c: Kommunstabens förslag justeras så att uttrycket blivande samhällsbyggnadsnämnden byts ut till tekniska nämnden. Propositionsordning 1. AU. 2. Hans Strandins avslagsyrkande. 3. Ove Ekströms ändringsyrkande. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till genomförande av lämpliga åtgärder enligt den i tjänsteskrivelsen lämnade redovisningen. 24 (40)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 23 april 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 23 april 2002 kl 19.00-20.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer