VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010"

Transkript

1 UTÖ VATTENANDELSLAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. Basuppgifter och utgångsläge Detta är vattenandelslagets första verksdamhetsberättelse trots att Utö Vattenandelslag bildades Den hade andelslaget 29 medlemmar. Medlemsförteckning finns i Bokslutet. Under början av 2010 har 1 medlem tillkommit. Andelslaget bildades på Korpo Kommuns initiativ och med övervägande kommunala tjänstemän som funktionärer. Innan detta skedde hade försvarsmakten överfört all sin egendom på Utö till Senatsfastigheterna AB som senare i olika transaktioner sålde eller överförde egendomsmassan till olika intressenter. En av dessa transaktioner var överlåtelsen av all infrastruktur i befintligt skick och markplanering till Korpo Kommun Andelslaget infördes i Patent- och Registerstyrelsens handelsregister som momsskyldigt samfund. Vattenanläggningarna överfördes dock inte till andelslaget och under åren 2007 och 2008 hade andelslaget ingen verksamhet. Inga vattenavgifter fakturerades, styrelsen hade inga möten och ingen bokföring uppgjordes men några nya konsumenter anslöts till nätverket. Vattenförsörjningen hölls igång genom att löpande utgifter betalades direkt av Korpo kommun. Inget lagstadgat övervakningsavtal med hälsomyndigheterna gjordes och inga vattenprover togs. (Den 20 januari 2010 togs vattenprover på tre ställen: råvatten, utgånde vatten från reningsanläggningen och i nätet vid fyren. Vattenkvaliteten befanns mycket god på alla provtagningställen.) I samband med kommunsammanslagningen tillföll anläggningarna Väståbolands stad. Under år 2009 aktiverades verksamheten på flera sätt men var fortfarande i kommunens regi. Inga vattenavgifter fakturerades men styrelsemöten och andelsstämmor hölls. Konsultutredningar gjordes och vissa eftersatta underhålls- och reparationsarbeten gjordes på stadens bekostnad. Följande konsultrapporter finns: a. En nulägesbeskrivning av vattenförsjörjningssystemet med saneringsförslag, Pöyry Denna utredning är schematisk och bristfällig. b. En dimensionerings- och funktionsbeskrivning för avfallsvattenreningsverket, Pöyry c. Ansökan om miljölov för avfallsvattenreningsverket, Pöyry Denna ansökan inlämnades till Egentliga Finlands miljöcentral. Inget beslut har tillsvidare gjorts. På basis av konsultutredningarna utarbetades en taxa för vattenandelslagets tjänster som godkändes på andelsstämman I Väståbolands stads regi och på stadens bekostnad gjordes åminstone följande underhållsarbeten:

2 a. Intagsbrunnen för havsvatten förnyades helt genom att bygga en ny brunn invid den gamla. b. Pumpar på vattenverket förnyades eller grundreparades c. Flera pumpar och maskiner på avfallsvattenverket förnyades och förbättrades och avfallsvattenpumparna på nätet genomgick full översyn. d. Slambehandlingssystemet vid avfallsvattenverket förnyades helt så att man inte längre behöver använda den energikrävande och sårbara kompostorn. Vissa av de arbeten som staden satte igång var vid årskiftet ännu oavslutade avsade staden sig allt kostnadsansvar utom för havsvattenbrunnen. Alla nödvändiga arbeten blev inte i något skede inventerade och redan nu har endel haverier och reparationsbehov uppkommit som andelslaget måste betala för. Med ett avtal överfördes anläggningarna slutligen från Väståbolands stad till andelslaget. Avtalet är underskrivet av å ena sidan stadsdirektören och å andra sidan av stadsingenjören som då också verkade som ordförande för vattenandelslaget. Avtalet har flera oklara punkter som styrelsen påtalade i ett brev till Väståbolands stad. Ett möte med stadsdirektören hölls efterföljande vecka för att behandla ärendena men andalslaget fick ingen förståelse för sina sina synpunkter. Egentligen har andelslaget påbörjat verksamheten i sina egna medlemmarnas regi som ett normalt andelslag först från och med början av år Utgångsläget är inte till alla delar det bästa: a. Andelslaget har mycket bristfällig teknisk dokumentation, ritningar och specifikationer för anläggningarna och nätverken saknas till största delen. b. Andelslaget börjar ekonomiskt från noll, ingen balans fanns vid överlåtelsetidpunkten. Inga kostnads- eller andra uppgifter från tidgare år finns att basera planeringen av verksamheten på. Anläggningarnas återanskaffningsvärde är högt. c. Anläggningarna är dyra och sofistikerade. Tillsvidare finns kompetent personal på Utös för att sköta verksamheten. Verksamheten är mycket, ett större haveri eller bortflyttning av nyckelpersoner kan med ens medföra stora verksamhetsproblem. 2. Andelslagets förvaltning. 2.1 Styrelse och andelstämmor Fram till den har i styrelsen ingått som ordinarie medlemmar a. Kimmo Liianmaa (ordf) b. Hanna Kovanen c. Jukka Kyrölä d. Aaro Kantonen e. Karl-Erik Sjöberg Och som personliga suppleanter: a. Joakim Enckell b. Tiina Johansson c. Ari Saari d. Tom Bergman e. Erik Sjöberg

3 Under 2009 har styrelsen sammanträtt 3 gånger. Under 2009 ordnades ordinarie andelstämma och dessutom extra andelsstämmor och På den senare andelsstämman fastslogs priserna för andelslagets tjänster. Från och med tillsvidare består Utö Vattenandelslags styrelse av: a. Erik Sjöberg (ordförande), b. Hanna Kovanen c. Jukka Kyrölä d. Aaro Kantonen e. Joakim Enckell Och som personliga suppleanter a. Karl Erik Sjöberg b. Tiina Johansson c. Seppo Pihl d. Tom Bergman e. Ari Saari Den nya styrelsen hade inga möten under år Ekonomiförvaltning och produktion Andelslagets ekonomi har under 2009 skötts av Memera Ab från Nagu, under ett kontrakt med Väståbolands stad. Memera har också stått för sekreterartjänster och Merja Kaarto från Memera verkade som verksamhetsledare. Memera har gjort ett stort arbete med att från olika källor samla inuppgifter om anslutningar, vattenmätare och vattenförbrukning, fastighetsägare, avtalstillstånd för olika anslutningar mm. Det finns en i det närmaste fullständig förteckning över andelslagsmedlemmar och andra anslutningar. Revisorer för år 2009 har varit Oy Audiator Ab. Under 2009 har dricksvattnet producerats av Utön ILWES Ab (Ismo Willström) under ett muntligt avtal med Väståbolands stad. Avfallvattenreningsverket sköttes på ad hoc basis av T:mi Aaro Kantonen. Även dessa kostnader betalades av Väståbolands stad. 2.3 Bokslut Balansen för andelslagets första bokslut slutar på + EUR 2900,00, vilket enbart består av andelsavgifter, dvs. andelskapital. Ingen fakturering av vattenförbrukningen gjordes år Inga utgifter bokfördes på andelslaget Andelslaget har inte fått kostnadsuppgifter för driften och underhållet 2009 från Väståbolands stad. Andelslaget har inga lån eller skulder. BILAGOR: 1. Utö Vattenandelslag Bokslut Revisionsberättelse.

4 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010 År 2010 blir det första verksamhetsåret för Utö Vattenandelslag under egentlig andelsägaradministration. Därför finns inte erfarenheter från föregånde år att basera verksamhetsplanen på. En budget, som bifogas, har ändå uppgjorts, närmast på basen av uppgifter från inledningen av året Utö vattenandelslags verksamhetside är att producera och distribuera rent dricksvatten till alla på Utö som godkänner andelslagets stadgar och betalar dess avgifter samt att rena avfallsvattnet inom de normer som fastställs för Östersjöområdet. De främsta uppgifterna under år 2010 är att: 1. Trygga den dagliga produktionen av dricksvatten och avfallsvattenrening. Detta skall göras genom att sluta avtal med följande företag: a. Memera AB för kontorstjänster, bokföring, ekonomiadministration inklusive fakturering b. Utön ILWES Oy för drift och underhåll av dricksvattenreningsverket och - rörnätet c. T:mi A. Kantonen för drift och underhåll av avfallsvattenreningsverket och - rörnätet 2. Trygga vattenandelslagets ekonomi genom att installera mätare på alla förbrukningsställen, hålla mätar- och förbrukningsregister samt genom att fakturera all förbrukning. Tills det finns mera erfarenhet av verksamhetsförutsättningarna antas vatten priset vara det som fastställdes på bolagsstämman Uppgöra ett lagstadgat övervakningsavtal med hälsomyndigheterna och genomföra avtalets vattenprovtagningsprogram. 4. Följa upp de arbeten som igångsattes av Väståbolands stad och göra de nödvändiga investerings-, reparations- och underhållsarbeten som kommer att uppdagas under året Försöka finna flera ritningar och annan teknisk dokumentation över anläggningarna och nätverken Bilaga: Budget 2010

5 Utö Vattenandelslag Budgetförslag för år 2010, EUR Omsättning EUR enhetspris enheter Årsavgifter Anslutningasavgifter Förbrukningsavgifter Andra inkomster 1000 Totalt, intäkter Material och tjänster Drift och administration Memera 7000 Ekonomiförvaltning T:mi A Kantonen 7000 Avfallssvatten Utön ILWES Dricksvatten Provtagningar och analys 3000 Revision 300 Andra tjänster 5000 Totalt Material och förnödenheter Elektricitet Kemikalier för vattenrening 800 Svavelsyra, natriumhypoklorit, oljor etc Kemikalier for avfallvattenrening 2000 BMA Diverse för avfallsvattenrening 1500 Torv, oljor Reservdelar och underhåll Totalt Oförutsett 9025 Totalt Utgifter 80625

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen

Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen Examensarbete Tom Libäck Examensarbete för företagsekonomi Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer