Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Omfattning, avgränsning och definitioner Ansvariga nämnder Metod Revisionskriterier Styrande dokument och beslut Västra Götalandsregionens inköpspolicy Upphandlingar av konsulttjänster Anvisningar för redovisning av konsultkostnader Våra iakttagelser och kommentarer Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster i VGR? Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? Hur ser fördelningen ut mellan olika konsultföretag? Hur har konsultkostnaderna utvecklats över en längre tidsperiod? Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? Vilka anvisningar finns för redovisning av konsultkostnader och hur följer förvaltningarna dessa? Hur redovisas konsultkostnader i regionens räkenskaper och hur väl specificerade är konsultfakturorna? Sammanfattande bedömning och rekommendationer

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2011 har regionens ekonomi försämrats och ökade krav ställts på åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans. Förvaltningar med ekonomiska underskott arbetar med åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna. Bl a har några av förvaltningarna infört anställningsstopp. Under senare år har också köpta tjänster från bemanningsföretag varit i starkt fokus beroende på att dessa kostnader ökat. Målsättningen har varit att minska utnyttjandet av bemanningsföretag. Ett flertal förvaltningar har i budget 2012 angivit att kostnaderna för bemanningsföretag ska reduceras kraftigt. Konsultanvändningen har inte varit i fokus på samma sätt, trots att regionens konsultkostnader nästan är av samma omfattning som köpen av bemanningstjänster. Konsulter används dessutom i stor omfattning för löpande arbetsuppgifter i delar av regionens verksamheter Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att, i form av en förstudie, kartlägga omfattningen av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen och bedöma om användningen av externa konsulttjänster, i förhållande till gällande regelverk och verksamhetens behov och ekonomi, sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Följande revisionsfrågor utgör grund för granskningen: Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster i VGR? Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? Hur ser fördelningen ut mellan olika konsultföretag? Hur har konsultkostnaderna utvecklats över en längre tidsperiod? Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? Vilka anvisningar finns för redovisning av konsultkostnader och hur följer förvaltningarna dessa? Hur redovisas konsultkostnader i regionens räkenskaper och hur väl specificerade är konsultfakturorna? 1.3. Omfattning, avgränsning och definitioner Granskningen är en förstudie och omfattar på ett övergripande plan regionens samtliga förvaltningar. Konsultanvändningen redovisas per verksamhetsområde, med en något fördjupad studie av Regionservice och Regionkansliets konsultanvändning. Med konsultkostnad menas i denna granskning köpta tjänster från externa bolag som syftar till att: ge rådgivning i förändringsarbete och/eller genomföra olika typer av projekt utveckla, eller bistå vid utveckling av, system och lösningar göra utredningar och ta fram rapporter ge stöd vid introduktionsdagar, utbildningar etc 3

4 utföra annat löpande arbete När det gäller konsulter inom IT-verksamheten är tjänster ofta så integrerade att det är svårt att exakt avgöra konsulttjänsternas andel i t.ex köp av system. Vissa uppskattningar har därför behövt göras utifrån fakturainformation m.m. Granskningen exkluderar köpta tjänster som är att hänföra till bemanningsföretag Ansvariga nämnder Ansvariga är nämnder och styrelser som använt konsulter under perioden Metod Granskningen har skett i form av uttag av utdatarapporter ur regionens ekonomisystem. Konsultkostnader ska enligt Regionkansliets anvisningar redovisas på särskilda konton. För att säkerställa att omfattningen av konsultanvändningen fångas så korrekt som möjligt har även ett antal angränsande konton granskats. För Regionservice och Regionkansliet har dessutom leverantörsfakturor för de största konsultföretagen studerats för att särskilja konsultkostnader från övriga kostnader Revisionskriterier Som revisionskriterier i denna granskning används: Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning I kommunallagens 8 kap. 1 anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som drivs genom andra juridiska personer. Vidare anges i KL 8.2 att medel ska förvaltas på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Det är också nämndernas ansvar att var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten (kap 6. 7). De ska dessutom se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Lagen om offentlig upphandling (LOU) Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndigheten tar fram ett förfrågningsunderlag som innehåller krav på leverantören, tekniska specifikationer, administrativa bestämmelser, tilldelningskriterier, kommersiella och andra villkor. LOU har i kapitel 2:23 bestämmelser om direktupphandling. Den 15 juli 2010 infördes en ny beloppsgräns som innebär att direktupphandling kan ske vid ett kontraktsvärde om ca kronor. För upphandling av tjänster innebar detta en 4

5 viss höjning från tidigare beloppsgräns om högst 5 basbelopp. Direktupphandling kan också tillämpas om särskilda skäl för det kan anföras. Bland dessa finns att upphandlingen gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, vilka är avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och att ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter. 2. Styrande dokument och beslut 2.1. Västra Götalandsregionens inköpspolicy Regionfullmäktige beslutade om en inköpspolicy den 30 mars Bland målen nämns att säkerställa en kostnadseffektiv inköpsprocess med hög kvalitet samt att skapa avtalstrohet inom regionen. Regionstyrelsen ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen inom VGR. Servicenämnden har ett utföraransvar för samordning och upphandling av regiongemensamma varor och tjänster. Respektive nämnd och styrelse har ansvar för att en effektiv inköpshantering åstadkoms där inköpspolicyns intentioner får genomslag i verksamheten. Förvaltningschefen ska aktivt bidra till att en effektiv inköpshantering genomförs. Inköpspolicyn anger också att varje nämnd/styrelse i samband med årsbokslut ska redovisa uppnådd avtalstrohet mot tecknade koncernövergripande avtal. Inköp utan upphandling ska också redovisas Upphandlingar av konsulttjänster Regionens inköpsenhet har genomfört några större upphandlingar av konsulttjänster. Det är dels inom avtalsområdet Konsulttjänster ledarskap/personal/organisation, dels avtalsområdet IT-tjänst IT-konsulttjänster. Utöver det finns också andra avtalsområden som inkluderar olika typer av konsulttjänster eller konsultnära tjänster. Lagen om offentlig upphandling är styrande Anvisningar för redovisning av konsultkostnader Regionkansliet har i Ekonomihandboken en utförlig beskrivning av den kontoplan som förvaltningarna ska tillämpa. Här finns detaljerad specifikation på vad som ska bokföras på respektive konto. 3. Våra iakttagelser och kommentarer 3.1. Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster i VGR? Iakttagelser Vår uppskattning, efter att ha granskat redovisningen av köpta tjänster, är att de samlade konsultkostnaderna 2011 uppgår till minst 345 mnkr, sannolikt mer. Kostnaden 2010 uppskattas till minst 278 mnkr. Den stora kostnadsökningen mellan åren beror framförallt på några större utvecklingsprojekt i Regionkansliets regi. 5

6 Konsultkostnader, mnkr Förvaltning/nämnd Totalt Totalt Hälso- och sjukvårdsnämnderna 2 3 Primärvården Sjukhus Övrig hälso- & sjukvård 7 9 Tillväxt & utveckling Regionservice Västfastigheter 6 9 Regionstyrelsen Övrig verksamhet 8 11 TOTALT Till denna kostnad ska läggas kostnader som är av karaktären konsultnära tjänster och indirekta konsulttjänster. Det är dels tjänster som köps in från externa företag, men som skulle kunna skötas av egen personal, dels kostnader som regionen har som är kopplade till olika nationella organ, framförallt SKL. En grov uppskattning av omfattningen på dessa konsultnära tjänster och indirekta konsulttjänster är att det rör sig om minst 100 mnkr per år. Med dessa kostnader inräknade uppgår de samlade konsultkostnaderna 2011 till 445 mnkr. Konsultnära tjänster och indirekta konsulttjänster återfinns till helt övervägande del inom IT-området där delar av verksamheten är outsourcad eller där större utvecklingsarbeten är samfinansierade mellan Sveriges landsting. Ett exempel på den här typen av tjänster är arbetet med handlingsplanen för nationell IT inom vård och omsorg. Regionens kostnader i form av köpta tjänster från SKL för medverkan i detta arbete har varit 45 mnkr 2010 och 50 mnkr En stor del av denna kostnad avser sannolikt konsultinsatser Kommentarer Det har varit stora svårigheter att klargöra omfattningen avseende konsultutnyttjande på grund av att konsulter redovisas på ett stort antal konton, där även andra typer av kostnader redovisas. Vad gäller Regionservice är ca hälften av konsultkostnaderna bokförda på andra konton än de som direkt är avsedda för konsulter. Detta gäller framförallt IT-konsulter, som bokförs på 6 olika konton inom kontogrupp 75 Övriga tjänster. Även Regionstyrelsens konsultkostnader bokförs på ett flertal olika konton. Det har därför inte varit möjligt att ta fram en helt rättvisande sammanställning. Kostnadssammanställningen ovan bygger till viss del på uppskattningar utifrån en studie av de största konsultleverantörernas fakturor. Detta gäller särskilt Regionservice och Regionstyrelsens konsultanvändning. Uppskattningarna är mycket försiktiga, vilket innebär att konsultkostnaderna sannolikt är högre än de här redovisade. Det är också svårt att särskilja konsultkostnader från andra kostnader inom framförallt IT-området eftersom konsulttjänster ofta är en del i köp av ITsystem m.m. 6

7 3.2. Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? Iakttagelser En grov uppskattning är att kostnader för IT-konsulter uppgår till minst 130 mnkr per år Till det kommer de konsultnära tjänsterna inom IT som uppskattas till ca 100 mnkr per år. Det innebär att lite drygt hälften av regionens samlade kostnad för konsult- och konsultnära tjänster rör IT. Förutom IT-konsulter används konsulter till övervägande del i olika typer av utvecklingsprojekt och som stöd för ledning/styrning av verksamheterna (managementkonsulter). Det pågår ett flertal större utvecklingsprojekt inom framförallt Regionstyrelsens verksamheter och inom Regionservice. En uppskattning är att det, vad gäller Regionservice, rör sig om konsultkostnader på minst 150 mnkr under perioden Inte obetydliga summor läggs på konsultföretag som håller i utbildningar, kick-offer, seminarier m.m. En grov uppskattning är att det sammantaget i regionen kan handla om mellan 10 och 20 mnkr per år. Även information/kommunikation genererar stora konsultkostnader liksom rekryteringskonsulter. Bland konsultkostnaderna redovisas sannolikt också en hel del rena bemanningsföretagstjänster. Det är svårt att bedöma storleksordningen på dessa eftersom flertalet bemanningsföretag också säljer konsulttjänster av olika slag. En stor del av konsultinsatserna inom framförallt IT-området förefaller handla om mer löpande arbetsuppgifter. Såtillvida liknar de köpta tjänsterna de tjänster som köps från bemanningsföretag. I denna granskning har inte volymen av dessa mer löpande arbetsinsatser kunnat fastställas Kommentarer Det har inte varit möjligt att mer exakt beräkna hur konsultkostnaderna fördelar sig mellan olika typer av konsulttjänster. En konsekvens av den, enligt vår mening ostrukturerade kostnadsredovisningen, är att kostnadsuppföljning och analys försvåras. Stora investeringar har under senare år gjorts i olika typer av utdatasystem inom bl a IT-området och inköpsområdet. Med tanke på de brister som noterats i denna granskning vad gäller indatakvalitet kan kvaliteten på utdata ifrågasättas och därmed också utdatasystemens funktion och ändamålsenlighet. Att använda konsulter istället för egen personal bör ske när egen kompetens saknas och bör vara tidsbegränsat. En inte obetydlig andel av konsultutnyttjandet inom framförallt IT-området tycks vara av mer löpande karaktär med konsulter som handhar operativa arbetsuppgifter under långa tidsperioder, ibland flera år. Det tyder på en bristande förmåga att överföra kunskaper från konsultföretagen till den egna personalen. Långvariga relationer kan innebära att ett konsultberoende uppstår som det kan vara svårt att ta sig ur Hur ser fördelningen ut mellan olika konsultföretag? Iakttagelser Vid genomgång av leverantörsreskontran framgår att regionens verksamheter utnyttjar flera hundra olika konsultföretag. Flertalet företag används i relativt liten 7

8 omfattning. De 10 största företagen står för mer än hälften av konsultkostnaderna. Både Regionstyrelsens verksamheter och Regionservice anlitar mer än 100 olika konsultföretag. Det stora flertalet av dessa företag fakturerar under 100 tkr per år och många t o m under 20 tkr per år. På Regionservice finns ca 40 företag som fakturerar 300 tkr eller mer per år. De största konsultleverantörerna fakturerar mnkr per år. Inom IT-verksamheten finns några företag som löpande har mellan konsulter i arbete på regionens uppdrag. Även inom managementkonsulting finns några få stora leverantörer till regionen. I en del fall handlar det om relativt långvariga relationer. Några förvaltningar anlitar också ett flertal olika konsultföretag inom samma projekt. Exempelvis har det inom Regionservice periodvis anlitats 4-5 olika konsultföretag i arbetet med förvaltningsstrategin och i de delprojekt som arbetet genererat Kommentarer Med tanke på det relativt lilla antalet konsultföretag som regionen enligt senaste ITkonsultupphandlingen tecknade ramavtal med finns skäl att tro att ett stort antal konsultföretag är direktupphandlade och att risk finns för att det har skett i strid med LOU och regionens inköpspolicy. Inköpspolicyn anger krav på redovisning av direktupphandlingar, men någon rapport om omfattningen av direktupphandlingar har inte sammanställts. I och med att flera olika konsultföretag anlitas samtidigt inom vissa verksamheter finns skäl att ställa frågan om hur nämnd/styrelse samordnar sådana insatser och vilken intern styrning och kontroll nämnd/styrelse utövar i denna del Hur har konsultkostnaderna utvecklats över en längre tidsperiod? Iakttagelser Sammantaget visar granskningen att konsultutnyttjandet har legat stabilt kring lite drygt 300 mnkr per år under senare år. Det finns en studie av konsultkostnader 2008 som tagits fram av Regionkansliet som visar på en total kostnad på 317 mnkr. Det är dock svårt att bedöma kvaliteten i studien. År 2009 gjordes en större förändring av kontoplanen och anvisningarna för hur IT-tjänster ska redovisas, vilket gör att kostnadsredovisningen inte blir helt jämförbar mellan åren. Till det kommer konsultnära tjänster på uppskattningsvis 100 mnkr per år. Uppgifter för år 2009 är så osäkra att de inte redovisas i denna rapport. Om man jämför med kostnaderna för bemanningsföretag så ser det ut enligt följande: Köpta tjänster (i miljoner kronor) År Bem.ftg Konsulter Konsultnära tjänster (?)? ??

9 Kommentarer Kostnadsredovisningen uppvisar en hel del brister, vilket betonas på flera ställen i denna rapport. Förändringar i kontoplaner och i anvisningar gör att svårigheter uppstår vid jämförelser mellan år. Vi noterar också i granskningen att det finns svårigheter att följa upp och analysera intäkter och kostnader över tid i och med att regionens förvaltningsövergripande utdatasystem endast redovisar dessa uppgifter för innevarande år och två helår bakåt i tiden. En risk med detta är att Regionkansliet och förvaltningarna inte kan följa upp och analysera långsiktiga trender i den ekonomiska utvecklingen Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? Iakttagelser Ett flertal konsultupphandlingar inom olika områden har genomförts under de senaste åren. I juni 2008 slutfördes upphandling inom avtalsområdet Konsulttjänster inom ledarskaps-, personal- och organisationsutveckling. Avtal tecknades med ca 50 olika leverantörer. Avtalsperioden är på tre år med möjlighet att förlänga i maximalt 2 år förlängdes avtalen med 12 månader. Under våren 2011 slutfördes konsultupphandling avseende IT-konsulttjänster. I upphandlingen beräknades avtalsvärdet för en 36-månadersperiod till 390 mnkr. Det överensstämmer väl med den omfattning på köpta tjänster inom IT-området som vi funnit i vår granskning. I tilldelningsbeslutet är det sammantaget 14 olika företag som tilldelas upphandlingskontrakt. I denna förstudie har inte avtalstroheten mot dessa ramavtal granskats närmare. Vid några stickprov där leverantörsfakturor kontrollerats mot ramavtal har dock följande iakttagelser gjorts: Omfattning och fakturerat pris överensstämmer inte alltid med ramavtalen. Ett flertal tilläggsavtal, i vad som förefaller vara direktupphandlingar, har tecknats. Dessa tilläggsavtal avviker på väsentliga punkter från ramavtalen. Det finns tilläggsavtal som innebär att leverantörer kan debitera avsevärt högre timpris och fakturera för större omkostnader än de som avtalats i ramavtalen. I några fall är timpriset fördubblat. Vid granskning av de större projekt som berörs av dessa avtal visar det sig att tillämpningen av dessa tilläggsavtal istället för de ramavtal som tecknats med samma leverantör kan ha inneburit en merkostnad för regionen på mellan 5 och 10 mnkr under åren En stor mängd leverantörer, som i många fall sannolikt saknar avtal med regionen, anlitas. Det tycks handla om direktupphandlingar trots att ramavtal finns med andra leverantörer. I flera fall är fakturerade belopp större än vad som medges i LOU. I några fall fortsätter regionens verksamheter att anlita leverantörer för vilka avtalen löpt ut. LOU tillåter i vissa fall direktupphandling efter att avtalen löpt ut. Vi har i denna granskning inte undersökt om konsulttjänsterna är enligt gamla avtal eller om det rör sig om nya, icke avtalade, tjänster. 9

10 I flera fall har upphandlade konsulter anlitat underleverantörer i form av andra konsultföretag. Ramavtalen tillåter visserligen att leverantören kan anlita underkonsult, men det är oklart om dessa underleverantörer godkänts av uppdragsgivaren. I några fall har anlitande av underleverantörer inneburit högre kostnad per konsulttimme än vad som avtalats i ramavtalen. Regionen ska inte åsamkas merkostnader om leverantörer väljer att anlita underkonsulter Kommentarer Granskningen avseende följsamhet mot lagstiftning och regionens regelverk har genomförts översiktligt, men visar ändå på allvarliga brister vad gäller avtalstrohet och följsamhet till avtalen. Hanteringen är inte i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och risk finns för att otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster har skett. En effektiv avtalsvård hade haft goda förutsättningar att tidigt identifiera många av de problem som uppmärksammas i denna granskning. Avtalsvård innebär att under hela kontraktsperioden aktivt vårda avtalen, justera priser, bevaka villkor och rabatter samt att utvärdera avtalens utfall. Dessutom skall avtalsvården ge input till kommande upphandlingar Vilka anvisningar finns för redovisning av konsultkostnader och hur följer förvaltningarna dessa? Iakttagelser I Regionkansliets Ekonomihandbok (utfärdad och uppdaterad ) anges relativt detaljerat hur olika typer av intäkter och kostnader ska bokföras. För konsultkostnader (konto 7551) anges följande: På detta konto redovisas konsultarvoden för speciella konsultationer och utredningar över tekniska, administrativa, skatte- och ekonomiska frågor med mera. Konsultarvoden som avser personalrekrytering bokas inte här utan på konto 4641 (där det anges: På detta konto redovisas kostnader i samband med rekrytering av personal såsom resor till anställningsintervjuer, bidrag för uppehälle i samband med rekrytering, kostnader för språkundervisning före anställning, kostnader för anställningsannonser, arvoden till rekryteringskonsulter med mera). Det framgår dock inte att IT-konsulter ska bokföras på ett annat konto. Under det avsnitt som beskriver konto 7543 IT-tjänster, nyutveckling står att: På detta konto redovisas köpta tjänster och projektkostnader avseende utveckling av informationssystem och IT. Kontot omfattar konsultkostnader avseende utveckling av informationssystem, program, applikationer, dokumentation, webbtjänster, utredningar, teknisk infrastruktur, kommunikation, nät- och serverdrift, operativmiljö, test, säkerhet med mera. Anvisningen kompliceras ytterligare av det som beskrivs för konto 7541 IT-tjänster, teknisk förvaltning: 10

11 På detta konto redovisas kostnader för IT-tjänster avseende teknik-, server-, nät drifts-, kommunikations-, säkerhets-, övervaknings- och lagringstjänster. Här bokas också tjänster enligt avtal för extern drift, resurser för tillhandahållande och upprätthållande av teknisk infrastruktur, köp av tekniska konsulttjänster som bland annat PC-, nät-, säkerhets- och kommunikationstekniska tjänster, systemspecialister, service, reparation och underhåll av IT-utrustning, kabeldragning med mera. Till detta kommer anvisningen avseende konto 7599 Övriga främmande tjänster: På detta konto redovisas övriga främmande tjänster. Här bokförs också kostnader för bemanningsföretag i den mån dessa kostnader inte är av verksamhetsanknuten art. Om kostnaden är av sådan art bokförs den på konto 555 Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster (där det anges: På detta konto redovisas externa kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag eller liknande för att täcka tillfällig personalbrist. Kostnader för köp av tjänster från till exempel kommuner ska inte redovisas inom denna kontogrupp utan förslagsvis på konto 5539) Kommentarer Utifrån ovanstående anvisningar kan man bokföra olika typer av konsultkostnader eller konsultnära tjänster (inkl köp av tjänster från bemanningsföretag) på 7-8 olika konton. Det innebär att det blir svårt att bokföra konsultkostnader på ett systematiskt sätt. Det försvåras ytterligare av att fakturainformationen ofta är knapphändig, vilket ställer stora krav på granskning av kontering från beslutsattestanters sida. Attestanten har ansvar för att konteringen är riktig. Att följa upp och analysera konsultkostnader med någon större exakthet blir mycket svårt att göra eftersom flera av de konton som används också innehåller andra typer av kostnader Hur redovisas konsultkostnader i regionens räkenskaper och hur väl specificerade är konsultfakturorna? Iakttagelser Redovisningen av konsultkostnader sker på minst 8 olika konton. Flera av kontona avser också andra typer av kostnader, framförallt kontot 7599 Övriga främmande tjänster, där en stor mängd andra kostnader redovisas. Ett stort antal felaktiga bokföringar och omföringar har noterats i granskningen. Samma konsultuppdrag kan redovisas på ett flertal olika ansvarsområden, ansvar och konton under året. En strukturerad projektredovisning saknas, vilket försvårar en mer detaljerad uppföljning av enskilda konsultuppdrag. Konsultkostnader på miljonbelopp har dessutom periodiserats felaktigt mellan åren Fakturorna är ofta mycket knapphändiga vad gäller information om vad som avses, vilka konsulttjänster som utförts och resultatet av dessa, hur många timmar som lagts ned och vem som utfört tjänsten. Även timpris saknas i ett flertal fakturor, trots att det inte tycks röra sig om utförda uppdrag enligt fastprisavtal. Det är snarare regel än undantag att konsultfakturor saknar väsentlig information för att kunna granskas av 11

12 attestansvarig. Det kan dock finnas specifikationer till fakturorna i andra IT-system som vi i denna granskning inte tagit del av. De allvarligaste bristerna är följande: Det framgår inte vilket projekt som avses och vilket arbete som utförts innebär svårigheter att ställa fakturan mot budgeterad projektkostnad. Det framgår inte vilka konsulter som fakturan avser, antal konsulttimmar och timpris innebär svårigheter att kontrollera fakturerad timkostnad mot avtalad timkostnad för olika konsultkategorier. Konsultföretag debiterar i vissa fall för diverse omkostnader som torde vara inräknade i de fastprisavtal som tecknats med mellan regionen och leverantörerna. I flera fall har konsultföretag fakturerat övertidstimmar. Det är oklart om det är i enlighet med tecknade avtal. I flera fall har fler timmar under en månad fakturerats än vad som kan anses vara normalarbetstid, dvs 8 timmar per dag. Det är oklart om det är i enlighet med tecknade avtal. Fakturerade resersättningar överensstämmer inte med ramavtal i ett flertal fall Kommentarer Kontoplanen avseende redovisning av konsultkostnader är enligt vår mening inte ändamålsenlig. Till skillnad från köp av bemanningstjänster, som redovisas i allt väsentligt på tre specifika konton, kan konsultkostnader redovisas på ett stort antal olika konton. De brister i redovisningsanvisningarna som beskrivs under avsnitt 3.6 i kombination med en inte ändamålsenlig kontoplan bidrar till att redovisningen blir osystematisk och ostrukturerad. Det saknas i anvisningarna en tydlig definition på vad som är konsulttjänster kontra köp av andra administrativa tjänster, bemanningstjänster, utbildningstjänster m.m. Det innebär att konsultkostnader blandas med andra typer av kostnader i redovisningen. Intern styrning och kontroll av redovisningen av konsultkostnader har tydliga brister, vilket innebär att kostnadsuppföljning och analys av konsultkostnadernas utveckling försvåras. 4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Av vad som framgår av granskningen och utifrån de revisionsfrågor som ligger till grund för densamma bedömer vi att: användningen av konsulter inte uppfyller kraven på att verksamheten sköts på ett sätt som är förenligt med regionfullmäktiges mål. Regionstyrelsen bör tillse att nämnder och styrelser följer regionfullmäktiges mål vad gäller avtalstrohet samt fattade beslut om inköpspolicy och riktlinjer i övrigt. användningen av konsulter inte uppfyller kraven på att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnder och styrelser bör löpande utvärdera omfattningen av konsultanvändningen och kostnaderna för detta ställt till övriga kostnader. 12

13 regionen med stor sannolikhet åsamkas kostnader utöver vad som avtalats i ramavtalen. Ett stort antal konsultfakturor uppvisar stora brister vad gäller fakturainformationen i de delar som vi granskat och i det fakturaunderlag som vi tagit del av. Den interna kontrollen avseende konsultkostnader kan utvecklas och den bör bygga på en systematisk riskanalys. redovisningen av konsultkostnader inte uppfyller kraven på rättvisande redovisning så att det kan ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Regionstyrelsen bör tillse att en översyn görs av anvisningen avseende konsultkostnadernas redovisning och tillse att den efterlevs. Vi bedömer därmed att den interna styrningen och kontrollen vad gäller användningen av konsulter måste stärkas för att nämnders och styrelsers uppdrag enligt Kommunallagen 6 kap. 7 ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt vis. Vi rekommenderar att följande åtgärder vidtas: Rekommendation: Regionstyrelsen bör tillse att en utredning görs för att klargöra: orsakerna till den stora konsultanvändningen hur stor andel av konsultanvändningen som rör mer löpande arbetsinsatser och vad orsakerna är till att konsulter används istället för egen personal i vilken omfattning förvaltningarna utvärderar konsultanvändning efter genomförda projekt hur olika konsultföretags insatser samordnas hur förvaltningarna säkerställer sin styrning och kontroll av konsulterna så att konsultberoende inte uppkommer. Rekommendation: De i granskningen identifierade tilläggsavtalen och fakturorna bör granskas ytterligare. Om fakturorna inte överensstämmer med avtal bör en utredning göras för att undersöka om regionen kan kräva tillbaka pengar motsvarande de merkostnader som fakturerats. Rekommendation: Konsultanvändningen bör ges samma fokus som bemanningsföretag vid uppföljning och analys av regionens ekonomiska utveckling. Rekommendation: Vid användning av konsulter bör kunskapsöverföringen till den egna organisationen säkerställas så att risken för konsultberoende kan minimeras. Rekommendation: Arbetet med avtalsvård bör utvecklas, vilket inkluderar löpande uppföljning och analys av utfallet för större avtalsområden såsom konsulttjänster. Det bör också inkludera kontroll av att fakturerade priser stämmer med de avtalade priserna. Även attestantens kontrollansvar bör betonas. Rekommendation: En översyn bör göras av kontoplanen och en tydligare anvisning skrivas så att uppföljning och analys av konsultkostnader möjliggörs och avtalsuppföljning underlättas. 13

14 Rekommendation: En tydligare anvisning bör tas fram för hur konsultfakturor bör vara specificerade. Vid tecknande av ramavtal bör det också regleras hur konsultfakturor ska vara specificerade. 14

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster inom Gamla Byn AB KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden

Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden Dnr: Rev 42-2012 Genomförd av: Deloitte Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 November 2012 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Landstingets konsultkostnader. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Landstingets konsultkostnader. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Landstingets konsultkostnader Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 13REV 2(11) Sammanfattning Syftet med granskningen är att, i form av en förstudie, kartlägga omfattningen av konsultanvändningen

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av inköpsrutiner

Granskning av inköpsrutiner KPMG Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Granskningens syfte 1 1.2 Granskningsmetoder 1 2. Sammanfattning 1 3. Styrning och kontroll 2 3.1 Inköpspolicy 2 3.2 Inköpsgrupp 2 3.3 Reglementen 3 4. Resultat

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer