Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Omfattning, avgränsning och definitioner Ansvariga nämnder Metod Revisionskriterier Styrande dokument och beslut Västra Götalandsregionens inköpspolicy Upphandlingar av konsulttjänster Anvisningar för redovisning av konsultkostnader Våra iakttagelser och kommentarer Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster i VGR? Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? Hur ser fördelningen ut mellan olika konsultföretag? Hur har konsultkostnaderna utvecklats över en längre tidsperiod? Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? Vilka anvisningar finns för redovisning av konsultkostnader och hur följer förvaltningarna dessa? Hur redovisas konsultkostnader i regionens räkenskaper och hur väl specificerade är konsultfakturorna? Sammanfattande bedömning och rekommendationer

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2011 har regionens ekonomi försämrats och ökade krav ställts på åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans. Förvaltningar med ekonomiska underskott arbetar med åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna. Bl a har några av förvaltningarna infört anställningsstopp. Under senare år har också köpta tjänster från bemanningsföretag varit i starkt fokus beroende på att dessa kostnader ökat. Målsättningen har varit att minska utnyttjandet av bemanningsföretag. Ett flertal förvaltningar har i budget 2012 angivit att kostnaderna för bemanningsföretag ska reduceras kraftigt. Konsultanvändningen har inte varit i fokus på samma sätt, trots att regionens konsultkostnader nästan är av samma omfattning som köpen av bemanningstjänster. Konsulter används dessutom i stor omfattning för löpande arbetsuppgifter i delar av regionens verksamheter Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att, i form av en förstudie, kartlägga omfattningen av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen och bedöma om användningen av externa konsulttjänster, i förhållande till gällande regelverk och verksamhetens behov och ekonomi, sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Följande revisionsfrågor utgör grund för granskningen: Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster i VGR? Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? Hur ser fördelningen ut mellan olika konsultföretag? Hur har konsultkostnaderna utvecklats över en längre tidsperiod? Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? Vilka anvisningar finns för redovisning av konsultkostnader och hur följer förvaltningarna dessa? Hur redovisas konsultkostnader i regionens räkenskaper och hur väl specificerade är konsultfakturorna? 1.3. Omfattning, avgränsning och definitioner Granskningen är en förstudie och omfattar på ett övergripande plan regionens samtliga förvaltningar. Konsultanvändningen redovisas per verksamhetsområde, med en något fördjupad studie av Regionservice och Regionkansliets konsultanvändning. Med konsultkostnad menas i denna granskning köpta tjänster från externa bolag som syftar till att: ge rådgivning i förändringsarbete och/eller genomföra olika typer av projekt utveckla, eller bistå vid utveckling av, system och lösningar göra utredningar och ta fram rapporter ge stöd vid introduktionsdagar, utbildningar etc 3

4 utföra annat löpande arbete När det gäller konsulter inom IT-verksamheten är tjänster ofta så integrerade att det är svårt att exakt avgöra konsulttjänsternas andel i t.ex köp av system. Vissa uppskattningar har därför behövt göras utifrån fakturainformation m.m. Granskningen exkluderar köpta tjänster som är att hänföra till bemanningsföretag Ansvariga nämnder Ansvariga är nämnder och styrelser som använt konsulter under perioden Metod Granskningen har skett i form av uttag av utdatarapporter ur regionens ekonomisystem. Konsultkostnader ska enligt Regionkansliets anvisningar redovisas på särskilda konton. För att säkerställa att omfattningen av konsultanvändningen fångas så korrekt som möjligt har även ett antal angränsande konton granskats. För Regionservice och Regionkansliet har dessutom leverantörsfakturor för de största konsultföretagen studerats för att särskilja konsultkostnader från övriga kostnader Revisionskriterier Som revisionskriterier i denna granskning används: Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning I kommunallagens 8 kap. 1 anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som drivs genom andra juridiska personer. Vidare anges i KL 8.2 att medel ska förvaltas på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Det är också nämndernas ansvar att var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten (kap 6. 7). De ska dessutom se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Lagen om offentlig upphandling (LOU) Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndigheten tar fram ett förfrågningsunderlag som innehåller krav på leverantören, tekniska specifikationer, administrativa bestämmelser, tilldelningskriterier, kommersiella och andra villkor. LOU har i kapitel 2:23 bestämmelser om direktupphandling. Den 15 juli 2010 infördes en ny beloppsgräns som innebär att direktupphandling kan ske vid ett kontraktsvärde om ca kronor. För upphandling av tjänster innebar detta en 4

5 viss höjning från tidigare beloppsgräns om högst 5 basbelopp. Direktupphandling kan också tillämpas om särskilda skäl för det kan anföras. Bland dessa finns att upphandlingen gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, vilka är avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och att ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter. 2. Styrande dokument och beslut 2.1. Västra Götalandsregionens inköpspolicy Regionfullmäktige beslutade om en inköpspolicy den 30 mars Bland målen nämns att säkerställa en kostnadseffektiv inköpsprocess med hög kvalitet samt att skapa avtalstrohet inom regionen. Regionstyrelsen ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen inom VGR. Servicenämnden har ett utföraransvar för samordning och upphandling av regiongemensamma varor och tjänster. Respektive nämnd och styrelse har ansvar för att en effektiv inköpshantering åstadkoms där inköpspolicyns intentioner får genomslag i verksamheten. Förvaltningschefen ska aktivt bidra till att en effektiv inköpshantering genomförs. Inköpspolicyn anger också att varje nämnd/styrelse i samband med årsbokslut ska redovisa uppnådd avtalstrohet mot tecknade koncernövergripande avtal. Inköp utan upphandling ska också redovisas Upphandlingar av konsulttjänster Regionens inköpsenhet har genomfört några större upphandlingar av konsulttjänster. Det är dels inom avtalsområdet Konsulttjänster ledarskap/personal/organisation, dels avtalsområdet IT-tjänst IT-konsulttjänster. Utöver det finns också andra avtalsområden som inkluderar olika typer av konsulttjänster eller konsultnära tjänster. Lagen om offentlig upphandling är styrande Anvisningar för redovisning av konsultkostnader Regionkansliet har i Ekonomihandboken en utförlig beskrivning av den kontoplan som förvaltningarna ska tillämpa. Här finns detaljerad specifikation på vad som ska bokföras på respektive konto. 3. Våra iakttagelser och kommentarer 3.1. Hur stora är kostnaderna för nyttjandet av konsulttjänster i VGR? Iakttagelser Vår uppskattning, efter att ha granskat redovisningen av köpta tjänster, är att de samlade konsultkostnaderna 2011 uppgår till minst 345 mnkr, sannolikt mer. Kostnaden 2010 uppskattas till minst 278 mnkr. Den stora kostnadsökningen mellan åren beror framförallt på några större utvecklingsprojekt i Regionkansliets regi. 5

6 Konsultkostnader, mnkr Förvaltning/nämnd Totalt Totalt Hälso- och sjukvårdsnämnderna 2 3 Primärvården Sjukhus Övrig hälso- & sjukvård 7 9 Tillväxt & utveckling Regionservice Västfastigheter 6 9 Regionstyrelsen Övrig verksamhet 8 11 TOTALT Till denna kostnad ska läggas kostnader som är av karaktären konsultnära tjänster och indirekta konsulttjänster. Det är dels tjänster som köps in från externa företag, men som skulle kunna skötas av egen personal, dels kostnader som regionen har som är kopplade till olika nationella organ, framförallt SKL. En grov uppskattning av omfattningen på dessa konsultnära tjänster och indirekta konsulttjänster är att det rör sig om minst 100 mnkr per år. Med dessa kostnader inräknade uppgår de samlade konsultkostnaderna 2011 till 445 mnkr. Konsultnära tjänster och indirekta konsulttjänster återfinns till helt övervägande del inom IT-området där delar av verksamheten är outsourcad eller där större utvecklingsarbeten är samfinansierade mellan Sveriges landsting. Ett exempel på den här typen av tjänster är arbetet med handlingsplanen för nationell IT inom vård och omsorg. Regionens kostnader i form av köpta tjänster från SKL för medverkan i detta arbete har varit 45 mnkr 2010 och 50 mnkr En stor del av denna kostnad avser sannolikt konsultinsatser Kommentarer Det har varit stora svårigheter att klargöra omfattningen avseende konsultutnyttjande på grund av att konsulter redovisas på ett stort antal konton, där även andra typer av kostnader redovisas. Vad gäller Regionservice är ca hälften av konsultkostnaderna bokförda på andra konton än de som direkt är avsedda för konsulter. Detta gäller framförallt IT-konsulter, som bokförs på 6 olika konton inom kontogrupp 75 Övriga tjänster. Även Regionstyrelsens konsultkostnader bokförs på ett flertal olika konton. Det har därför inte varit möjligt att ta fram en helt rättvisande sammanställning. Kostnadssammanställningen ovan bygger till viss del på uppskattningar utifrån en studie av de största konsultleverantörernas fakturor. Detta gäller särskilt Regionservice och Regionstyrelsens konsultanvändning. Uppskattningarna är mycket försiktiga, vilket innebär att konsultkostnaderna sannolikt är högre än de här redovisade. Det är också svårt att särskilja konsultkostnader från andra kostnader inom framförallt IT-området eftersom konsulttjänster ofta är en del i köp av ITsystem m.m. 6

7 3.2. Hur ser fördelningen ut mellan olika typer av konsulttjänster? Iakttagelser En grov uppskattning är att kostnader för IT-konsulter uppgår till minst 130 mnkr per år Till det kommer de konsultnära tjänsterna inom IT som uppskattas till ca 100 mnkr per år. Det innebär att lite drygt hälften av regionens samlade kostnad för konsult- och konsultnära tjänster rör IT. Förutom IT-konsulter används konsulter till övervägande del i olika typer av utvecklingsprojekt och som stöd för ledning/styrning av verksamheterna (managementkonsulter). Det pågår ett flertal större utvecklingsprojekt inom framförallt Regionstyrelsens verksamheter och inom Regionservice. En uppskattning är att det, vad gäller Regionservice, rör sig om konsultkostnader på minst 150 mnkr under perioden Inte obetydliga summor läggs på konsultföretag som håller i utbildningar, kick-offer, seminarier m.m. En grov uppskattning är att det sammantaget i regionen kan handla om mellan 10 och 20 mnkr per år. Även information/kommunikation genererar stora konsultkostnader liksom rekryteringskonsulter. Bland konsultkostnaderna redovisas sannolikt också en hel del rena bemanningsföretagstjänster. Det är svårt att bedöma storleksordningen på dessa eftersom flertalet bemanningsföretag också säljer konsulttjänster av olika slag. En stor del av konsultinsatserna inom framförallt IT-området förefaller handla om mer löpande arbetsuppgifter. Såtillvida liknar de köpta tjänsterna de tjänster som köps från bemanningsföretag. I denna granskning har inte volymen av dessa mer löpande arbetsinsatser kunnat fastställas Kommentarer Det har inte varit möjligt att mer exakt beräkna hur konsultkostnaderna fördelar sig mellan olika typer av konsulttjänster. En konsekvens av den, enligt vår mening ostrukturerade kostnadsredovisningen, är att kostnadsuppföljning och analys försvåras. Stora investeringar har under senare år gjorts i olika typer av utdatasystem inom bl a IT-området och inköpsområdet. Med tanke på de brister som noterats i denna granskning vad gäller indatakvalitet kan kvaliteten på utdata ifrågasättas och därmed också utdatasystemens funktion och ändamålsenlighet. Att använda konsulter istället för egen personal bör ske när egen kompetens saknas och bör vara tidsbegränsat. En inte obetydlig andel av konsultutnyttjandet inom framförallt IT-området tycks vara av mer löpande karaktär med konsulter som handhar operativa arbetsuppgifter under långa tidsperioder, ibland flera år. Det tyder på en bristande förmåga att överföra kunskaper från konsultföretagen till den egna personalen. Långvariga relationer kan innebära att ett konsultberoende uppstår som det kan vara svårt att ta sig ur Hur ser fördelningen ut mellan olika konsultföretag? Iakttagelser Vid genomgång av leverantörsreskontran framgår att regionens verksamheter utnyttjar flera hundra olika konsultföretag. Flertalet företag används i relativt liten 7

8 omfattning. De 10 största företagen står för mer än hälften av konsultkostnaderna. Både Regionstyrelsens verksamheter och Regionservice anlitar mer än 100 olika konsultföretag. Det stora flertalet av dessa företag fakturerar under 100 tkr per år och många t o m under 20 tkr per år. På Regionservice finns ca 40 företag som fakturerar 300 tkr eller mer per år. De största konsultleverantörerna fakturerar mnkr per år. Inom IT-verksamheten finns några företag som löpande har mellan konsulter i arbete på regionens uppdrag. Även inom managementkonsulting finns några få stora leverantörer till regionen. I en del fall handlar det om relativt långvariga relationer. Några förvaltningar anlitar också ett flertal olika konsultföretag inom samma projekt. Exempelvis har det inom Regionservice periodvis anlitats 4-5 olika konsultföretag i arbetet med förvaltningsstrategin och i de delprojekt som arbetet genererat Kommentarer Med tanke på det relativt lilla antalet konsultföretag som regionen enligt senaste ITkonsultupphandlingen tecknade ramavtal med finns skäl att tro att ett stort antal konsultföretag är direktupphandlade och att risk finns för att det har skett i strid med LOU och regionens inköpspolicy. Inköpspolicyn anger krav på redovisning av direktupphandlingar, men någon rapport om omfattningen av direktupphandlingar har inte sammanställts. I och med att flera olika konsultföretag anlitas samtidigt inom vissa verksamheter finns skäl att ställa frågan om hur nämnd/styrelse samordnar sådana insatser och vilken intern styrning och kontroll nämnd/styrelse utövar i denna del Hur har konsultkostnaderna utvecklats över en längre tidsperiod? Iakttagelser Sammantaget visar granskningen att konsultutnyttjandet har legat stabilt kring lite drygt 300 mnkr per år under senare år. Det finns en studie av konsultkostnader 2008 som tagits fram av Regionkansliet som visar på en total kostnad på 317 mnkr. Det är dock svårt att bedöma kvaliteten i studien. År 2009 gjordes en större förändring av kontoplanen och anvisningarna för hur IT-tjänster ska redovisas, vilket gör att kostnadsredovisningen inte blir helt jämförbar mellan åren. Till det kommer konsultnära tjänster på uppskattningsvis 100 mnkr per år. Uppgifter för år 2009 är så osäkra att de inte redovisas i denna rapport. Om man jämför med kostnaderna för bemanningsföretag så ser det ut enligt följande: Köpta tjänster (i miljoner kronor) År Bem.ftg Konsulter Konsultnära tjänster (?)? ??

9 Kommentarer Kostnadsredovisningen uppvisar en hel del brister, vilket betonas på flera ställen i denna rapport. Förändringar i kontoplaner och i anvisningar gör att svårigheter uppstår vid jämförelser mellan år. Vi noterar också i granskningen att det finns svårigheter att följa upp och analysera intäkter och kostnader över tid i och med att regionens förvaltningsövergripande utdatasystem endast redovisar dessa uppgifter för innevarande år och två helår bakåt i tiden. En risk med detta är att Regionkansliet och förvaltningarna inte kan följa upp och analysera långsiktiga trender i den ekonomiska utvecklingen Hur är följsamheten mot regler och lagstiftning avseende upphandling av konsulttjänster? Iakttagelser Ett flertal konsultupphandlingar inom olika områden har genomförts under de senaste åren. I juni 2008 slutfördes upphandling inom avtalsområdet Konsulttjänster inom ledarskaps-, personal- och organisationsutveckling. Avtal tecknades med ca 50 olika leverantörer. Avtalsperioden är på tre år med möjlighet att förlänga i maximalt 2 år förlängdes avtalen med 12 månader. Under våren 2011 slutfördes konsultupphandling avseende IT-konsulttjänster. I upphandlingen beräknades avtalsvärdet för en 36-månadersperiod till 390 mnkr. Det överensstämmer väl med den omfattning på köpta tjänster inom IT-området som vi funnit i vår granskning. I tilldelningsbeslutet är det sammantaget 14 olika företag som tilldelas upphandlingskontrakt. I denna förstudie har inte avtalstroheten mot dessa ramavtal granskats närmare. Vid några stickprov där leverantörsfakturor kontrollerats mot ramavtal har dock följande iakttagelser gjorts: Omfattning och fakturerat pris överensstämmer inte alltid med ramavtalen. Ett flertal tilläggsavtal, i vad som förefaller vara direktupphandlingar, har tecknats. Dessa tilläggsavtal avviker på väsentliga punkter från ramavtalen. Det finns tilläggsavtal som innebär att leverantörer kan debitera avsevärt högre timpris och fakturera för större omkostnader än de som avtalats i ramavtalen. I några fall är timpriset fördubblat. Vid granskning av de större projekt som berörs av dessa avtal visar det sig att tillämpningen av dessa tilläggsavtal istället för de ramavtal som tecknats med samma leverantör kan ha inneburit en merkostnad för regionen på mellan 5 och 10 mnkr under åren En stor mängd leverantörer, som i många fall sannolikt saknar avtal med regionen, anlitas. Det tycks handla om direktupphandlingar trots att ramavtal finns med andra leverantörer. I flera fall är fakturerade belopp större än vad som medges i LOU. I några fall fortsätter regionens verksamheter att anlita leverantörer för vilka avtalen löpt ut. LOU tillåter i vissa fall direktupphandling efter att avtalen löpt ut. Vi har i denna granskning inte undersökt om konsulttjänsterna är enligt gamla avtal eller om det rör sig om nya, icke avtalade, tjänster. 9

10 I flera fall har upphandlade konsulter anlitat underleverantörer i form av andra konsultföretag. Ramavtalen tillåter visserligen att leverantören kan anlita underkonsult, men det är oklart om dessa underleverantörer godkänts av uppdragsgivaren. I några fall har anlitande av underleverantörer inneburit högre kostnad per konsulttimme än vad som avtalats i ramavtalen. Regionen ska inte åsamkas merkostnader om leverantörer väljer att anlita underkonsulter Kommentarer Granskningen avseende följsamhet mot lagstiftning och regionens regelverk har genomförts översiktligt, men visar ändå på allvarliga brister vad gäller avtalstrohet och följsamhet till avtalen. Hanteringen är inte i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och risk finns för att otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster har skett. En effektiv avtalsvård hade haft goda förutsättningar att tidigt identifiera många av de problem som uppmärksammas i denna granskning. Avtalsvård innebär att under hela kontraktsperioden aktivt vårda avtalen, justera priser, bevaka villkor och rabatter samt att utvärdera avtalens utfall. Dessutom skall avtalsvården ge input till kommande upphandlingar Vilka anvisningar finns för redovisning av konsultkostnader och hur följer förvaltningarna dessa? Iakttagelser I Regionkansliets Ekonomihandbok (utfärdad och uppdaterad ) anges relativt detaljerat hur olika typer av intäkter och kostnader ska bokföras. För konsultkostnader (konto 7551) anges följande: På detta konto redovisas konsultarvoden för speciella konsultationer och utredningar över tekniska, administrativa, skatte- och ekonomiska frågor med mera. Konsultarvoden som avser personalrekrytering bokas inte här utan på konto 4641 (där det anges: På detta konto redovisas kostnader i samband med rekrytering av personal såsom resor till anställningsintervjuer, bidrag för uppehälle i samband med rekrytering, kostnader för språkundervisning före anställning, kostnader för anställningsannonser, arvoden till rekryteringskonsulter med mera). Det framgår dock inte att IT-konsulter ska bokföras på ett annat konto. Under det avsnitt som beskriver konto 7543 IT-tjänster, nyutveckling står att: På detta konto redovisas köpta tjänster och projektkostnader avseende utveckling av informationssystem och IT. Kontot omfattar konsultkostnader avseende utveckling av informationssystem, program, applikationer, dokumentation, webbtjänster, utredningar, teknisk infrastruktur, kommunikation, nät- och serverdrift, operativmiljö, test, säkerhet med mera. Anvisningen kompliceras ytterligare av det som beskrivs för konto 7541 IT-tjänster, teknisk förvaltning: 10

11 På detta konto redovisas kostnader för IT-tjänster avseende teknik-, server-, nät drifts-, kommunikations-, säkerhets-, övervaknings- och lagringstjänster. Här bokas också tjänster enligt avtal för extern drift, resurser för tillhandahållande och upprätthållande av teknisk infrastruktur, köp av tekniska konsulttjänster som bland annat PC-, nät-, säkerhets- och kommunikationstekniska tjänster, systemspecialister, service, reparation och underhåll av IT-utrustning, kabeldragning med mera. Till detta kommer anvisningen avseende konto 7599 Övriga främmande tjänster: På detta konto redovisas övriga främmande tjänster. Här bokförs också kostnader för bemanningsföretag i den mån dessa kostnader inte är av verksamhetsanknuten art. Om kostnaden är av sådan art bokförs den på konto 555 Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster (där det anges: På detta konto redovisas externa kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag eller liknande för att täcka tillfällig personalbrist. Kostnader för köp av tjänster från till exempel kommuner ska inte redovisas inom denna kontogrupp utan förslagsvis på konto 5539) Kommentarer Utifrån ovanstående anvisningar kan man bokföra olika typer av konsultkostnader eller konsultnära tjänster (inkl köp av tjänster från bemanningsföretag) på 7-8 olika konton. Det innebär att det blir svårt att bokföra konsultkostnader på ett systematiskt sätt. Det försvåras ytterligare av att fakturainformationen ofta är knapphändig, vilket ställer stora krav på granskning av kontering från beslutsattestanters sida. Attestanten har ansvar för att konteringen är riktig. Att följa upp och analysera konsultkostnader med någon större exakthet blir mycket svårt att göra eftersom flera av de konton som används också innehåller andra typer av kostnader Hur redovisas konsultkostnader i regionens räkenskaper och hur väl specificerade är konsultfakturorna? Iakttagelser Redovisningen av konsultkostnader sker på minst 8 olika konton. Flera av kontona avser också andra typer av kostnader, framförallt kontot 7599 Övriga främmande tjänster, där en stor mängd andra kostnader redovisas. Ett stort antal felaktiga bokföringar och omföringar har noterats i granskningen. Samma konsultuppdrag kan redovisas på ett flertal olika ansvarsområden, ansvar och konton under året. En strukturerad projektredovisning saknas, vilket försvårar en mer detaljerad uppföljning av enskilda konsultuppdrag. Konsultkostnader på miljonbelopp har dessutom periodiserats felaktigt mellan åren Fakturorna är ofta mycket knapphändiga vad gäller information om vad som avses, vilka konsulttjänster som utförts och resultatet av dessa, hur många timmar som lagts ned och vem som utfört tjänsten. Även timpris saknas i ett flertal fakturor, trots att det inte tycks röra sig om utförda uppdrag enligt fastprisavtal. Det är snarare regel än undantag att konsultfakturor saknar väsentlig information för att kunna granskas av 11

12 attestansvarig. Det kan dock finnas specifikationer till fakturorna i andra IT-system som vi i denna granskning inte tagit del av. De allvarligaste bristerna är följande: Det framgår inte vilket projekt som avses och vilket arbete som utförts innebär svårigheter att ställa fakturan mot budgeterad projektkostnad. Det framgår inte vilka konsulter som fakturan avser, antal konsulttimmar och timpris innebär svårigheter att kontrollera fakturerad timkostnad mot avtalad timkostnad för olika konsultkategorier. Konsultföretag debiterar i vissa fall för diverse omkostnader som torde vara inräknade i de fastprisavtal som tecknats med mellan regionen och leverantörerna. I flera fall har konsultföretag fakturerat övertidstimmar. Det är oklart om det är i enlighet med tecknade avtal. I flera fall har fler timmar under en månad fakturerats än vad som kan anses vara normalarbetstid, dvs 8 timmar per dag. Det är oklart om det är i enlighet med tecknade avtal. Fakturerade resersättningar överensstämmer inte med ramavtal i ett flertal fall Kommentarer Kontoplanen avseende redovisning av konsultkostnader är enligt vår mening inte ändamålsenlig. Till skillnad från köp av bemanningstjänster, som redovisas i allt väsentligt på tre specifika konton, kan konsultkostnader redovisas på ett stort antal olika konton. De brister i redovisningsanvisningarna som beskrivs under avsnitt 3.6 i kombination med en inte ändamålsenlig kontoplan bidrar till att redovisningen blir osystematisk och ostrukturerad. Det saknas i anvisningarna en tydlig definition på vad som är konsulttjänster kontra köp av andra administrativa tjänster, bemanningstjänster, utbildningstjänster m.m. Det innebär att konsultkostnader blandas med andra typer av kostnader i redovisningen. Intern styrning och kontroll av redovisningen av konsultkostnader har tydliga brister, vilket innebär att kostnadsuppföljning och analys av konsultkostnadernas utveckling försvåras. 4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Av vad som framgår av granskningen och utifrån de revisionsfrågor som ligger till grund för densamma bedömer vi att: användningen av konsulter inte uppfyller kraven på att verksamheten sköts på ett sätt som är förenligt med regionfullmäktiges mål. Regionstyrelsen bör tillse att nämnder och styrelser följer regionfullmäktiges mål vad gäller avtalstrohet samt fattade beslut om inköpspolicy och riktlinjer i övrigt. användningen av konsulter inte uppfyller kraven på att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnder och styrelser bör löpande utvärdera omfattningen av konsultanvändningen och kostnaderna för detta ställt till övriga kostnader. 12

13 regionen med stor sannolikhet åsamkas kostnader utöver vad som avtalats i ramavtalen. Ett stort antal konsultfakturor uppvisar stora brister vad gäller fakturainformationen i de delar som vi granskat och i det fakturaunderlag som vi tagit del av. Den interna kontrollen avseende konsultkostnader kan utvecklas och den bör bygga på en systematisk riskanalys. redovisningen av konsultkostnader inte uppfyller kraven på rättvisande redovisning så att det kan ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Regionstyrelsen bör tillse att en översyn görs av anvisningen avseende konsultkostnadernas redovisning och tillse att den efterlevs. Vi bedömer därmed att den interna styrningen och kontrollen vad gäller användningen av konsulter måste stärkas för att nämnders och styrelsers uppdrag enligt Kommunallagen 6 kap. 7 ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt vis. Vi rekommenderar att följande åtgärder vidtas: Rekommendation: Regionstyrelsen bör tillse att en utredning görs för att klargöra: orsakerna till den stora konsultanvändningen hur stor andel av konsultanvändningen som rör mer löpande arbetsinsatser och vad orsakerna är till att konsulter används istället för egen personal i vilken omfattning förvaltningarna utvärderar konsultanvändning efter genomförda projekt hur olika konsultföretags insatser samordnas hur förvaltningarna säkerställer sin styrning och kontroll av konsulterna så att konsultberoende inte uppkommer. Rekommendation: De i granskningen identifierade tilläggsavtalen och fakturorna bör granskas ytterligare. Om fakturorna inte överensstämmer med avtal bör en utredning göras för att undersöka om regionen kan kräva tillbaka pengar motsvarande de merkostnader som fakturerats. Rekommendation: Konsultanvändningen bör ges samma fokus som bemanningsföretag vid uppföljning och analys av regionens ekonomiska utveckling. Rekommendation: Vid användning av konsulter bör kunskapsöverföringen till den egna organisationen säkerställas så att risken för konsultberoende kan minimeras. Rekommendation: Arbetet med avtalsvård bör utvecklas, vilket inkluderar löpande uppföljning och analys av utfallet för större avtalsområden såsom konsulttjänster. Det bör också inkludera kontroll av att fakturerade priser stämmer med de avtalade priserna. Även attestantens kontrollansvar bör betonas. Rekommendation: En översyn bör göras av kontoplanen och en tydligare anvisning skrivas så att uppföljning och analys av konsultkostnader möjliggörs och avtalsuppföljning underlättas. 13

14 Rekommendation: En tydligare anvisning bör tas fram för hur konsultfakturor bör vara specificerade. Vid tecknande av ramavtal bör det också regleras hur konsultfakturor ska vara specificerade. 14

Granskning av konsultanvändning

Granskning av konsultanvändning Granskning av konsultanvändning - Uppföljning av tidigare granskningar Dnr: Rev 25-2014 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster inom Gamla Byn AB KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden

Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden Granskning Konsultanvändning inom servicenämnden Dnr: Rev 42-2012 Genomförd av: Deloitte Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 November 2012 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Landstingets konsultkostnader. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Landstingets konsultkostnader. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Landstingets konsultkostnader Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 13REV 2(11) Sammanfattning Syftet med granskningen är att, i form av en förstudie, kartlägga omfattningen av konsultanvändningen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Inköpsprocessen Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Inköpsprocessen Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag. Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Januari 2009 DNR 420-19/09 Revisionsrapport STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION DIVISION KIRURGI

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION DIVISION KIRURGI För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktör Solveig Lampe Redovisningschef Susanne Gårdö Lönechef Josefin Zangerl Carlberg Verksamhetschef

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer