Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde"

Transkript

1 Bilaga Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde Bilaga Bilaga 009 Deloitte AB

2 Innehåll Sida Överblick IT-flöden Pasis och Priva 6 Fast vårdersättning: ACG och CNI 7 Läkemedel: Vårdersättning och kostnadsavdrag 9 Rörlig vårdersättning: Ersättning/avdrag vårdkontakt Övrig vårdersättning: Ersättning för tolk och tilläggsuppdrag Bilaga 009 Deloitte AB

3 Kortfattat - IT-flöden Överblick IT-flöden På nästa sida åskådliggörs de system som innehåller den information som ligger till grund för ersättningsmodellen inom Hälsoval Skåne. Systemen är befintliga och har använts i tidigare ersättningsmodeller. Inför Hälsoval Skåne krävs dock en anpassning, vilken görs genom utveckling av nya databaser som från undersystemen hämtar de erforderliga parametrar som krävs för att beräkna de olika ersättningarna. I ett inledningsskede kommer vissa moment i informationsöverföringen hanteras manuellt. Detta kommer främst att göras av Arvo Jääskeläinen som är delaktig i implementeringen och utformningen av databaserna. Tanken är sedan att överföringen mellan ITsystemen, databaserna fram till fakturan i Qlickview ska ske helautomatiserat via dts-paket och att ansvaret ska ligga på driftavdelningen inom RSIT. Väsentligt är att arbetet inom driftavdelningen fördelas på mer än en person för att säkerställa en långsiktig intern kontroll. Vidare föreslår vi att driftavdelningen upprättar en tydlig rutinbeskrivning för hur processen ska genomföras och dokumenteras, samt en ansvarsfördelning som anger vilken person som är ansvarig för respektive område i processen för att säkerställa att alla nödvändiga moment genomförs. För att få möjlighet att återskapa rapporterna är det av vikt att backup även fortsättningsvis görs dagligen. Eftersom ersättningsmodellen blir en del av bokföringsmaterialet är det också väsentligt att en välfungerande arkiveringsrutin införs för att säkerställa förvaring i tio år. Bilaga 009 Deloitte AB

4 Överblick IT -flöden Ackrediterings villkor Qlickview forts. Kortfattat - IT-flöden Inflödet av information till de mest avgörande datasystemen,, Pasis och Priva, beskrivs vidare på kommande sidor. Beskrivning ges också av vilka tänkta rutiner som kommer att utföras kring respektive ersättning. Offentliga och privata hälsovalsenheter Regionkontoret Övriga privata vårdgivare Faktura Fakturaspecifikation Databaserna LM, CNI och ACG beskrivs vid respektive ersättningstyp. Pasis Priva Det gula fältet åskådliggör hur informationsinsamlingen från Pasis, och Priva bearbetas genom att erforderliga parametrar hämtas via dts-paket. IU Skåne IU Priva Stat I IU Skåne, IU och Priva Stat bearbetas informationen ytterligare och personuppgifter anonymiseras. Informationen sammanställs slutligen i FamLak, datalager. FamLak Rapportgenerator LFP/IFP Ett elektroniskt fakturasystem, LFP och IFP, skapar via dts-paket en självfaktura för respektive ersättning som görs tillgänglig för respektive vårdenhet i Qlickview. Underliggande information om ersättningens parametrar sammanställs i en fakturaspecifikation som också görs tillgänglig i Qlickview. LM CNI ACG Bilaga 009 Deloitte AB

5 Överblick IT-flöden Offentlig vårdenhet Befolkningsregistret Kortfattat Redan innan Hälsovalets införande var 80 % av de skånska medborgarna förtecknade/ listade på vald vårdenhet i. Skånska medborgare Privat vårdenhet Regionkontoret I och med Hälsovalets införande kommer samtliga skånska medborgare vara listade i. Eftersom samtliga ersättningar inom ersättningsmodellen är avhängiga av var patienten är listad, är det ytterst viktigt att informationen i är fullständig och korrekt. Utförda moment De skånska medborgarna gör aktivt val genom att antingen fylla i blankett för att lämna till respektive vårdenhet eller lista sig via Mina vårdkontakter på nätet. Offentliga vårdenheter registrerar medborgaren direkt i baserat på inlämnad blankett. Privata familjeläkarenheter vidarebefordrar blanketten till Regionkontoret som gör registreringen i. Skånska medborgare som inte var listade fördelades detta datum till hälsovalsenheter utifrån bestämda kriterier enligt ackrediteringsvillkoren. Automatisk uppdatering dagligen mot Befolkningsregistret av avseende nyinflyttade och nyfödda. Önskvärda kontroller Övervakande kontroll mellan befolkningsregistret och för att säkerställa att eventuella nyfödda, avlidna eller utflyttade hanterats korrekt i. Analytisk granskning av antal listade per enhet mellan perioderna. Stickprovsvisa manuella kontroller över vårdenheternas inmatning i. Systemkontroll genom genererande av avvikelserapporter där eventuella dubbletter och felbokningar visas. Bilaga Manuell kontroll att registreringen sker på korrekt sätt i enlighet med ackrediteringsvillkoren genom t ex attest av registrering eller stickprovsvisa efterhandskontroller. 009 Deloitte AB

6 Överblick IT-flöden Typ av besök/ vårdkontakt Offentlig vårdenhet Personuppgifter patient Patientavgift Pasis Kortfattat Pasis och Priva Pasis används av de offentliga vårdenheterna samt de privata vårdenheter som ingår i Hälsovalet. Skånska medborgare Privat vårdenhet Frikort Diagnos Priva I Pasis registreras uppgifterna om respektive patient vid vårdkontakt. Utförda moment De skånska vårdenheterna tar emot patient genom besök hos vårdenhet eller via telefonsamtal. Uppgifterna om besöket på en hälsovalsenhet registreras i Pasis och vid besök hos andra privata vårdgivare i Priva (via annat system). Nedan anges exempel på information som registreras i Pasis och Priva: Besökskod Inte alla typer av besök ingår i Hälsovalet. Det är därför av stor vikt att besökskoden anges korrekt och tolkas på riktigt sätt vid vidare bearbetning av informationen. Patientuppgifter I den vidare hanteringen av informationen krypteras personnumret för att sekretesshålla identiteten. Patientavgift Avdrag görs månatligen av erhållna patientavgifter avseende de vårdkontakter som ingår i Hälsovalet. Diagnos Som underlag för vårdtyngden som bestämmer 80 % av den fasta ersättningen utgör inlagd diagnos i Pasis basen. Registreras inte i Priva. Önskvärda kontroller Utbetalning av rörlig ersättning, ersättning relaterad till täckningsgraden samt avdrag av patientavgiften bestäms utifrån de uppgifter som finns i Pasis/Priva. Enligt ackrediteringsvillkoren har Region Skåne möjlighet att utföra kontroller för att säkerställa korrektheten i uppgifterna. Kontroll bör göras av att överföringen från disketten in i Priva hanteras korrekt. Löpande kontroll av privata vårdenheter som ingår i Hälsovalet så att de kontinuerligt följer ackrediteringsvillkoren. Om ackrediteringen upphör måste systemen uppdateras omedelbart. Bilaga Deloitte AB

7 Kortfattat - fast ersättning Fast vårdersättning ACG och CNI 80 % av vårdenheternas fasta ersättning baseras på de förtecknade skånska medborgarnas vårdtyngd (ACG) och 0 % på risk för ohälsa-variabler (CNI). Avgörande är på vilken vårdenhet de skånska medborgarna är förtecknade den i respektive månad. Vårdtyngden och CNI är en relativ vikt kring ett genomsnittligt medelvärde. Baserat på patienternas diagnoser registrerade i Pasis eller inskickade till regionen de senaste 8 månaderna, ålder och kön viktas vårdenheternas patienter för att erhålla ett relativt ACGindex per enhet. Statistiska Centralbyrån viktar samtliga listade patienter efter bedömning av medborgarnas risk för ohälsa för att fastställa ett CNI-index per enhet. Den årliga oviktade fasta ersättningen uppgår till 00 kr för offentliga vårdenheter och 66 kr för privata vårdenheter per listad skånsk medborgare. Beloppsskillnaden mellan offentliga och privata vårdenheter utgörs av en momskompensation för utebliven möjlighet att göra avdrag för ingående moms. Bilaga Deloitte AB

8 ACG och CNI -fil Beställning CNI körning SCB Befolkningsregistret Bernt-Arne/ Driftavd Beställning ACG-körning Faktura i Qlickview Pasis Priva Arvo Driftavd Rapportgenerator Bilaga Utförda moment Beställning av ACG-körning görs av driftavdelningen/arvo. Driftavdelningen /Bernt-Arne hämtar information från, Pasis och Priva, bearbetar informationen och fastställer vårdtyngden per enhet. Stor manuell handpåläggning sker i ACG-körningen. Resultatet av ACG-körningen returneras i en excelfil med ACG-index per enhet. - fil skickas till SCB för bearbetning. CNI-viktning sker av Skånes befolkning. Risk för ohälsa index per vårdenhet returneras från SCB i excelfil med CNI-index per enhet. Informationen från ACG- och CNI-körningen förs in i systemet för att generera avräkningen i elektroniskt fakturasystem till respektive enhet via Qlickview. Önskvärda kontroller Initialt i projektet sker ett flertal manuella moment för att framställa den slutliga informationen. Endast en person utför momenten. Kontroll bör införas för att säkerställa ACG-rapportens riktighet. Analytisk jämförelse mellan månaderna av vikterna per vårdenhet. Kontroll och attest så att respektive faktura överensstämmer med excelfilerna avseende ACG- och CNI-index. Systembaserad attest i LFP/IFP. Kontroll och attest så att antalet listade per enhet överensstämmer mellan ACG, CNI och Läkemedelsersättningen. Kommentar: Det kan saknas historiska diagnoser från de senaste 8 månaderna i Priva. Detta skulle ge en felaktig vårdtyngd för berörda vårdenheter. Vårdenheterna borde få information om detta Deloitte AB

9 Kortfattat - läkemedelsersättning Vårdenheterna erhåller läkemedelsersättning baserat på de listade patienternas kön och ålder, som i sin tur baseras på en snittlig uppskattning av tidigare års kostnader inom respektive grupp. Vårdenheterna har kostnadsansvar för 0 % av kostnaden för uthämtade basläkemedel av enhetens listade patienter, oavsett vilken enhet som skrivit ut läkemedlet. Läkemedel Bilaga Deloitte AB

10 Läkemedel 7 Drift avd Beräkning läkemedelsersättning Pasis Priva Rapportgenerator 6 Läkemedelsdatabas InfoTorg Apoteket AB Avstämning Befolkningsregistret Receptutlämning listad skånsk medborgare Beräkning läkemedelsavdrag 0% 8 LM rapport Fastställande av basläkemedel Till ekonomiavdelningen Faktura Faktura i Qlickview 6 Utförda moment Fil från med uppgift om på vilken enhet invånarna är listade skickas till InfoTorg en gång per vecka. InfoTorg skickar efter bearbetning filen till Apoteket AB som ombesörjer att Apotekets försäljningsstatistik länkas med respektive person. Apoteksfil innehållande uppgifter om sålda läkemedel per listad person skickas från Apoteket till läkemedelsgruppen på Region Skåne med uppgifter om uthämtade basläkemedel per person och enhet. Uppgifterna bearbetas i LM, läkemedelsdatabasen. Fakturan från Apoteket skickas till ekonomiavdelningen på Hälso- och sjukvårdskontoret. LM-rapport kommuniceras till rapportgeneratorn via dts-paket för fakturering. Önskvärda kontroller Kvalitetssäkra informationen från Apoteket vid hanteringen av filöverföringen. Manuell kontroll mellan faktura från Apoteket och apoteksfil från InfoTorget. Löpande kontroll av klassificeringen av läkemedel (bas, klinik och övriga) med ansvarig på Region Skåne tillsammans med Läkemedelsrådets terapigrupper och läkemedelsansvariga läkare för att säkerställa att tillkommande läkemedel hanteras korrekt i LM. Bilaga Deloitte AB

11 Läkemedel Drift avd Pasis Priva Rapportgenerator InfoTorg Apoteket AB Befolkningsregistret Receptutlämning listad skånsk medborgare 7 Beräkning läkemedelsersättning Beräkning läkemedelsavdrag 0 % 8 6 LM-rapport Läkemedelsdatabas Fastställande av basläkemedel Avstämning Till ekonomiavdelningen Faktura Faktura i Qlickview 7 8 Utförda moment Beräkning sker av läkemedelsersättning baserat på antal listade per enhet viktad per kön och ålder. Informationen hämtas från och automatisk bearbetning sker för att erhålla antal personer inom respektive åldersgrupp och kön. Fakturan genereras via dts-paket i elektroniskt faktureringssystem där läkemedelsersättningen enligt punkt 7 nettas mot 0 % av vårdenhetens kostnader för basläkemedel. Önskvärda kontroller Analytisk granskning mellan utfall av läkemedelsersättning och avdrag för läkemedelskostnad. Kontroll och attest så att antalet listade per enhet överensstämmer mellan ACG, CNI och Läkemedelsersättningen. Bilaga 009 Deloitte AB

12 Bilaga Rörliga ersättningar Kortfattat - rörlig ersättning I ackrediteringsvillkoren beskrivs den rörliga ersättningen som ersättning för besök av icke förtecknad medborgare. I nedan kartläggning finns även andra ersättningar inkluderade eftersom det är en databas som gemensamt kommer sammanställa parametrar som ligger till grund för dessa ersättningar. Besök av icke förtecknad medborgare: Vid besök av skånsk medborgare ersätts vårdenheten med 00 kr per besök. Vid besök av en utomlänspatient, sekretesskyddad person, asylsökande, gömda flyktingar osv ersätts vårdenheten enligt Södra sjukvårdsregionens prislista. Täckningsgrad: Vårdenhetens förtecknade patienters besök inom primärvården ställs i relation till antalet totala öppenvårdsbesök. Om täckningsgraden överstiger 6 % erhåller enheten en bonus och understiger täckningsgraden % görs ett avdrag. Besök vid annan enhet på primärvårdsnivå: Avdrag från ersättningen görs om en förtecknad medborgare gör besök på annan primärvårdsenhet. Provtagning för annans räkning: Vid provtagning för annans räkning får remittenten faktureras 00 kr. Denna ersättning hanteras inte av HVS varför den inte inkluderats på nästa sida. Patientavgift: För vårdbesök inom ramen för Hälsoval Skåne görs avdrag för erhållna patientavgifter från vårdenheten. För samtliga ersättningar/avdrag ovan hämtas uppgifterna om besöken i Pasis/Priva. Viktigt är att det endast är de vårdbesök som ingår i Hälsoval Skåne som ska ge upphov till ersättning respektive avdrag. 009 Deloitte AB

13 Rörliga ersättningar Kontroll besökskod Priva Pasis FamLak Ersättning besök av asyl, gömd, sekretess o dyl Ersättning besök från ej listad patient Avdrag listad besök annan enhet Avdrag patientavgift Ackrediteringsvillkor Rapportgenerator Ersättning/avdrag täckningsbidrag Drift Faktura i Qlickview Bilaga Utförda moment Erforderliga parametrar (bl a besökskoder, vårdenhetens kod, patientens förtecknade vårdenhet, om patientavgift erlagts) hämtas från Pasis/Priva och för att skapa rapportunderlag som behövs för respektive ersättning. Informationen lagras i FamLak där samtliga personuppgifter är krypterade. Fokus för aktuella ersättningar är besökskoderna från Pasis och Priva där hänsyn måste tas till om besöket föranleder ersättning/ avdrag dvs om det ingår i Hälsoval Skåne eller inte. Utifrån FamLak görs en dts-paketkörning som hämtar sammanställd information och fakturan skapas med automatik i faktureringssystemet. Kommentar: Uppgifterna från Priva registreras med en månads fördröjning. Detta innebär att vårdenheterna kommer få avdrag/ ersättning med viss förskjutning. Vårdenheterna borde få information om denna fördröjning. Önskvärda kontroller Initialt bör kontroll och test ske av databasens programmering av dts-paketet för att säkerställa att samtliga parametrar hämtas korrekt och skapar felfri rapport. Kontroll bör ske löpande vid eventuellt tillkommande besökskoder/ändringar för att säkerställa att hänsyn tas till samtliga besök i enlighet med ackrediteringsvillkoren. Olika kombinationer av parametrar ska analyseras för att bedöma om vårdkontakten är inom ramen för Hälsoval Skåne. Löpande kontroll av debiterade patientavgifter i Pasis. Säkerställa att vårdenheterna tagit ut korrekta avgifter baserat på besökets karaktär. Löpande manuell/systembaserad kontroll av eventuellt tillkommande ackrediterade vårdenheter i Hälsoval Skåne. Systembaserad attest av faktura per vårdenhet där översiktlig granskning sker. 009 Deloitte AB

14 Kortfattat - övrig ersättning Övriga Tolkersättning och ersättning för tilläggsuppdrag ingår i vår kartläggning som Övrig ersättning. I ackrediteringsvillkoren benämns ingen ersättning som övrig ersättning. Tolk: Vårdenheterna erhåller ersättning för faktisk tolkkostnad multiplicerat med två. På så sätt får vårdenheten ersättning för kostnaden samt för utökad tidsåtgång. Detta gäller vid användning av tolk från Tolkjouren. Ersättning tilläggsuppdrag: Vårdenheterna erhåller separat ersättning för särskilda tilläggsuppdrag. I tilläggsuppdragen kan ingå utbildningsläkare, praktisk tjänstgöring för psykolog och verksamhetsförlagd utbildning. För tilläggsuppdragen finns en fastställd årlig ersättning som utbetalas månatligen med en tolftedel. ersättningar Bilaga 009 Deloitte AB

15 Beställer tolktjänst Övriga ersättningar Drift avd Pasis Priva Rapport - generator Transaktionsrapport 6 Tolkjouren Utför tjänst Självfaktura i Qlickview Faktura Vårdenhet Databas tilläggsuppdrag Information tilläggsuppdrag Vårdenhet Utförda moment Vårdenhet använder sig av tolktjänst vid vårdkontakt. Tolkjouren utför tjänsten och skickar fakturan till vårdenhet. Önskvärda kontroller Kontroll att uppgifterna är sanningsenliga från vårdenhet. Transaktionsrapport skickas via fil till Region Skåne med samtliga utförda tolktjänster per enhet. Manuell kontroll att filen från Tolkjouren bearbetats korrekt för att generera rätt belopp på fakturan. Information lämnas till Hälsovalskontoret avseende utförda tilläggsuppdrag. Initialt kommer uppgifterna läggas in i ny databas manuellt. Målet är att dessa uppgifter ska registreras av vårdenheten direkt eller via Hälsovalskontoret. Kontroll att informationen från Tolkjouren överensstämmer med faktura till vårdenhet. Även eventuella krediteringar till vårdenheterna måste fångas upp i transaktionsrapporten från Tolkjouren. 6 Tolkfilen förs över via dts-paket och faktura genereras varvid enheten erhåller tolkkostnaden x. För tilläggsuppdragen erhåller vårdenheten fast årlig ersättning som utbetalas med en tolftedel varje månad. Bilaga 009 Deloitte AB

Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering

Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering Maj 2009 Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal yrkesrevisor Josefin Permsjö Godkänd revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga Ersättning 2016

Bilaga Ersättning 2016 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2016 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Bilaga Ersättning 2017

Bilaga Ersättning 2017 Diarienr1 (10) Bilaga Ersättning 2017 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Bilaga Ersättning 2015

Bilaga Ersättning 2015 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2015 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Hälsovalsenheten, Maria Persson 2017-01-01 Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 För förklaring av ersättningsmodellen se Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok.

Läs mer

Granskning av ersättning till privata vårdgivare

Granskning av ersättning till privata vårdgivare Granskning av ersättning till privata vårdgivare Landstinget Halland FÖRSTUDIE 2002-02-27 Leif Johansson Komrev AB Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035-15 17 43 Fax 035-15 17 36 E-post: leif.johansson@komrev.se

Läs mer

Bilaga Ersättning 2017

Bilaga Ersättning 2017 Diarienr1 (10) Bilaga Ersättning 2017 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Bilaga Ersättning 2014

Bilaga Ersättning 2014 Diarienr1 (14) Bilaga Ersättning 2014 Utgångspunkten för ersättningen är att det skall råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL 2004-12-07 1 (6) 2005 BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL Ersättningen till primärvården består av flera delar där kapiteringsersättningen är den största (53%, exkl läkemedelsersättning).

Läs mer

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare Ersättningsvillkor 1 Ersättningssystemet 1.1 Allmänt Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 anders.wallner@skane.se Datum 2017-01-23 Förfrågningsunderlag för Ackreditering

Läs mer

6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016

6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016 1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016 2 (7) 6.1 Ekonomi 6.1.1 Inledning Detta dokument beskriver uppbyggnad och innehåll i den modell för ekonomisk ersättning som fastslagits

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Rapport över granskning avseende privata vårdgivare. Jämtlands läns landsting 2003

Rapport över granskning avseende privata vårdgivare. Jämtlands läns landsting 2003 Rapport över granskning avseende privata vårdgivare Jämtlands läns landsting 2003 1 INLEDNING...3 1.1 Uppdrag...3 1:2 metod...3 2 GRANSKNING...3 2.1 Rutin privat vårdgivare...3 2:2 Rutin landstingets kansli...4

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Maria Kronogård Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 10 maria.kronogard@skane.se Datum 2017-11-14 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

V\lJxC'v D,~B ~ÄIc. A-Al ~ ~'1J VOJ ~ ~ moderaterna 'ClNTr.ItPAATllT FolkpartietUberalerna Krisrdcmokr.!.term. Dalarnas sjukvård sp:ltti

V\lJxC'v D,~B ~ÄIc. A-Al ~ ~'1J VOJ ~ ~ moderaterna 'ClNTr.ItPAATllT FolkpartietUberalerna Krisrdcmokr.!.term. Dalarnas sjukvård sp:ltti ~Il-AGA l-s 1211 fy V\lJxC'v D,~B ~ÄIc. A-Al ~ ~'1J VJ ~ ~ moderaterna 'ClNTr.ItPAATllT FolkpartietUberalerna Krisrdcmokr.!.term. Dalarnas sjukvård sp:ltti Hälsoval Dalarna 10.4 Bemanning och kompetens

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne 1 Manual WebPriva Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne Systemförvaltningsgrupp Köpt och såld vård Gäller fr.o.m. 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet

1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 1 2 (7) 6.1 Ekonomi 6.1.1 Inledning Detta dokument beskriver uppbyggnad och innehåll i den modell för ekonomisk ersättning som fastslagits i

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

(7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2015

(7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2015 2014-06-26 1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2015 2014-06-26 2 (7) 6.1 Ekonomi 6.1.1 Inledning Detta dokument beskriver uppbyggnad och innehåll i den modell för ekonomisk ersättning

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Hantering av e-frikort

Hantering av e-frikort 2015-10-25 VERSION 1.5 1 (6) Hantering av e-frikort Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Vad är nytt vid införande av e-frikort?... 1 3. Särskilda målgrupper... 3 4. Byte av personidentitet... 3 5. Övergångsperioden

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2 Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Ver 1.2 2 Innehåll Vad är Privera...3 Rapportering till landstinget Västmanland...4 Registrerar besök...5 Skicka fil...8 Mottagna filer...9 Rätta besök/ersätta fil...9 Ta

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Dialogmöte 16-17 feb 2015

Dialogmöte 16-17 feb 2015 Dialogmöte 16-17 feb 2015 Hälsovalshandbok 2016 Ekonomi Rehabkoordinatorer Samordningsförbund rehab Kampanj 40-årssamtal PAUS Uppfölj, utvärd. hemsjukvård Proaktiv hälsostyrning Mångåkare ambulans Övriga

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18 Användarhandledning Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket Version 2010-06-18 Education Sida 2/2 Innehållsförteckning Inkomstjämförelse Skatteverket... 3 Översikt... 3 Kunduppgift... 4 Beställning

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 150401 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande...

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Region Skåne. Rutin för pensionsrapportering. December 2005, uppdaterad december 2006. Diskussion med; Sten Grandinsson Lena Linde

Region Skåne. Rutin för pensionsrapportering. December 2005, uppdaterad december 2006. Diskussion med; Sten Grandinsson Lena Linde Region Skåne Rutin för pensionsrapportering December 005, uppdaterad december 006 Diskussion med; Sten Grandinsson Lena Linde 005 Deloitte All rights reserved. Page Huvudbok Koncernstaben Pensions avgifter

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Landstingets ledningsstab Enheten för Hälsoval Sörmland DATUM DIARIENR 2011-03-17 LS-LED11-083 Förstudie och analys av Care Need Index (CNI) Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29

Revisionsrapport. Kommunal momskompensation. Lars Edgren Henrik Bergh. Landstinget Halland 2003-01-29 Revisionsrapport Kommunal momskompensation Lars Edgren Henrik Bergh Landstinget Halland 2003-01-29 1 1 SAMMANFATTNING Komrev har granskat hanteringen av kommunal momskompensation inom två (sjukhuset i

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014

Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014 Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014 Primärvårdsforum 6 november 2014 Ekonomiavdelningen Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet Egenfinansiering av investeringar Kräver

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

KONCERNKONTORET Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning

KONCERNKONTORET Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning KONCERNKONTORET Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning Charlotta Gyland Hälso- och sjukvårdstrateg 040 675 36 93, 0768 87 04 38 charlotta.gyland@skane.se INFORMATION Datum 2014-03-21 Dnr 1400343 1 (7) Ändringar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso-och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso-och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso-och sjukvårdsstyrning Emelie Sundén Inga-Lill Rohdin Emelie.sunden@skane.se Inga-lill.rohdin@skane.se Datum 2014-12-01 Version 3 Dnr 1402517 1 (6) Förutsättningar

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

ERSÄTTNINGSMODELL 2017 HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN FASTSTÄLLD AV LANDSTINGSSTYRELSEN

ERSÄTTNINGSMODELL 2017 HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN FASTSTÄLLD AV LANDSTINGSSTYRELSEN 1 ERSÄTTNINGSMODELL 2017 HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN FASTSTÄLLD AV LANDSTINGSSTYRELSEN 2016-10-25 209 2 Innehållsförteckning 1. ERSÄTTNINGSMODELL 2017... 3 1.1. Fast ersättning... 3 1.1.1. Åldersviktad kapitering...

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist Information för medarbetare Innehåll Varför e-frikort? Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation

Läs mer

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort Innehåll 1 Om efrikort... 3 1.1 Viktigt att veta... 3 Begrepp som används i efrikort... 3 Taktiska val upphör... 3 Asylsökande... 3 Distribution av nya frikort... 3 Utskick...

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser Bild- och funktionsmedicin för personer bosatta i Skåne.

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser Bild- och funktionsmedicin för personer bosatta i Skåne. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Region Skåne, Koncerninköp Namn: Bild- och funktionsmedicin Handläggare: Bim Soerich Referensnr: 1101673 Telefon: +46 40 6753127 Beskrivning: Upphandlingen avser

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 1 1 Bakgrund... 3 2 Ny ersättningsmodell... 3 3 Ersättning... 4 3.1 Fördelning...4 4 Generell ersättning... 4 4.1 Vårdpeng...4 4.1.1

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Marcela Adamsson Hälso- och sjukvårdsstrateg Enheten för uppdragsstyrning Datum 2014-12-05 1 (7) Förutsättningar för Ackreditering och Avtal

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för Uppdragsstyrning

Koncernkontoret Enheten för Uppdragsstyrning Koncernkontoret Enheten för Uppdragsstyrning Datum 2012-12-10 Vårdgivare med avtal för vårdcentral inom Hälsoval Skåne Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdcentral gällande år 2013 kommentarer

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster 1 (31) Lathund för användare Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster Sida 1/31 2 (31) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2013 05 08 Lars Wennerholm Första version 0.3 2013 06 20

Läs mer

Digitala vårdtjänster - nya riktlinjer för ersättningar vid utomlänsvård

Digitala vårdtjänster - nya riktlinjer för ersättningar vid utomlänsvård Digitala vårdtjänster - nya riktlinjer för ersättningar vid utomlänsvård Ineras konferens Digitala vårdmöten 11 september Agneta Rönn och Lars Kolmodin, SKL 25000 Totalt antal utomlänsbesök hos digitala

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Redovisning av utförd internkontroll 2013

Redovisning av utförd internkontroll 2013 Ärendenr HSN 2013/2 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 oktober 2013 Redovisning av utförd internkontroll 2013 Sammanfattning intern kontroll 2013 Kontrollplanen för 2013 är dels uppföljande utifrån

Läs mer

ERSÄTTNINGSMODELL HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2016

ERSÄTTNINGSMODELL HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2016 Dnr VLL 1831-2015 ERSÄTTNINGSMODELL HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2016 Beslutad av landstingsstyrelsen 2015-10-20, 208 Avsnitt 9.1.3 reviderad av landstingsstyrelsen 2016-03-03, x 0 Innehållsförteckning 9. Ersättningsmodell

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Nr Område Rekommendation Ansvarig Åtgärder/kommentar 1 intäkter säkra en backup till hanteringen av hyresfakturering då processen idag är sårbar på grund av personberoende.

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer