Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde"

Transkript

1 Bilaga Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde Bilaga Bilaga 009 Deloitte AB

2 Innehåll Sida Överblick IT-flöden Pasis och Priva 6 Fast vårdersättning: ACG och CNI 7 Läkemedel: Vårdersättning och kostnadsavdrag 9 Rörlig vårdersättning: Ersättning/avdrag vårdkontakt Övrig vårdersättning: Ersättning för tolk och tilläggsuppdrag Bilaga 009 Deloitte AB

3 Kortfattat - IT-flöden Överblick IT-flöden På nästa sida åskådliggörs de system som innehåller den information som ligger till grund för ersättningsmodellen inom Hälsoval Skåne. Systemen är befintliga och har använts i tidigare ersättningsmodeller. Inför Hälsoval Skåne krävs dock en anpassning, vilken görs genom utveckling av nya databaser som från undersystemen hämtar de erforderliga parametrar som krävs för att beräkna de olika ersättningarna. I ett inledningsskede kommer vissa moment i informationsöverföringen hanteras manuellt. Detta kommer främst att göras av Arvo Jääskeläinen som är delaktig i implementeringen och utformningen av databaserna. Tanken är sedan att överföringen mellan ITsystemen, databaserna fram till fakturan i Qlickview ska ske helautomatiserat via dts-paket och att ansvaret ska ligga på driftavdelningen inom RSIT. Väsentligt är att arbetet inom driftavdelningen fördelas på mer än en person för att säkerställa en långsiktig intern kontroll. Vidare föreslår vi att driftavdelningen upprättar en tydlig rutinbeskrivning för hur processen ska genomföras och dokumenteras, samt en ansvarsfördelning som anger vilken person som är ansvarig för respektive område i processen för att säkerställa att alla nödvändiga moment genomförs. För att få möjlighet att återskapa rapporterna är det av vikt att backup även fortsättningsvis görs dagligen. Eftersom ersättningsmodellen blir en del av bokföringsmaterialet är det också väsentligt att en välfungerande arkiveringsrutin införs för att säkerställa förvaring i tio år. Bilaga 009 Deloitte AB

4 Överblick IT -flöden Ackrediterings villkor Qlickview forts. Kortfattat - IT-flöden Inflödet av information till de mest avgörande datasystemen,, Pasis och Priva, beskrivs vidare på kommande sidor. Beskrivning ges också av vilka tänkta rutiner som kommer att utföras kring respektive ersättning. Offentliga och privata hälsovalsenheter Regionkontoret Övriga privata vårdgivare Faktura Fakturaspecifikation Databaserna LM, CNI och ACG beskrivs vid respektive ersättningstyp. Pasis Priva Det gula fältet åskådliggör hur informationsinsamlingen från Pasis, och Priva bearbetas genom att erforderliga parametrar hämtas via dts-paket. IU Skåne IU Priva Stat I IU Skåne, IU och Priva Stat bearbetas informationen ytterligare och personuppgifter anonymiseras. Informationen sammanställs slutligen i FamLak, datalager. FamLak Rapportgenerator LFP/IFP Ett elektroniskt fakturasystem, LFP och IFP, skapar via dts-paket en självfaktura för respektive ersättning som görs tillgänglig för respektive vårdenhet i Qlickview. Underliggande information om ersättningens parametrar sammanställs i en fakturaspecifikation som också görs tillgänglig i Qlickview. LM CNI ACG Bilaga 009 Deloitte AB

5 Överblick IT-flöden Offentlig vårdenhet Befolkningsregistret Kortfattat Redan innan Hälsovalets införande var 80 % av de skånska medborgarna förtecknade/ listade på vald vårdenhet i. Skånska medborgare Privat vårdenhet Regionkontoret I och med Hälsovalets införande kommer samtliga skånska medborgare vara listade i. Eftersom samtliga ersättningar inom ersättningsmodellen är avhängiga av var patienten är listad, är det ytterst viktigt att informationen i är fullständig och korrekt. Utförda moment De skånska medborgarna gör aktivt val genom att antingen fylla i blankett för att lämna till respektive vårdenhet eller lista sig via Mina vårdkontakter på nätet. Offentliga vårdenheter registrerar medborgaren direkt i baserat på inlämnad blankett. Privata familjeläkarenheter vidarebefordrar blanketten till Regionkontoret som gör registreringen i. Skånska medborgare som inte var listade fördelades detta datum till hälsovalsenheter utifrån bestämda kriterier enligt ackrediteringsvillkoren. Automatisk uppdatering dagligen mot Befolkningsregistret av avseende nyinflyttade och nyfödda. Önskvärda kontroller Övervakande kontroll mellan befolkningsregistret och för att säkerställa att eventuella nyfödda, avlidna eller utflyttade hanterats korrekt i. Analytisk granskning av antal listade per enhet mellan perioderna. Stickprovsvisa manuella kontroller över vårdenheternas inmatning i. Systemkontroll genom genererande av avvikelserapporter där eventuella dubbletter och felbokningar visas. Bilaga Manuell kontroll att registreringen sker på korrekt sätt i enlighet med ackrediteringsvillkoren genom t ex attest av registrering eller stickprovsvisa efterhandskontroller. 009 Deloitte AB

6 Överblick IT-flöden Typ av besök/ vårdkontakt Offentlig vårdenhet Personuppgifter patient Patientavgift Pasis Kortfattat Pasis och Priva Pasis används av de offentliga vårdenheterna samt de privata vårdenheter som ingår i Hälsovalet. Skånska medborgare Privat vårdenhet Frikort Diagnos Priva I Pasis registreras uppgifterna om respektive patient vid vårdkontakt. Utförda moment De skånska vårdenheterna tar emot patient genom besök hos vårdenhet eller via telefonsamtal. Uppgifterna om besöket på en hälsovalsenhet registreras i Pasis och vid besök hos andra privata vårdgivare i Priva (via annat system). Nedan anges exempel på information som registreras i Pasis och Priva: Besökskod Inte alla typer av besök ingår i Hälsovalet. Det är därför av stor vikt att besökskoden anges korrekt och tolkas på riktigt sätt vid vidare bearbetning av informationen. Patientuppgifter I den vidare hanteringen av informationen krypteras personnumret för att sekretesshålla identiteten. Patientavgift Avdrag görs månatligen av erhållna patientavgifter avseende de vårdkontakter som ingår i Hälsovalet. Diagnos Som underlag för vårdtyngden som bestämmer 80 % av den fasta ersättningen utgör inlagd diagnos i Pasis basen. Registreras inte i Priva. Önskvärda kontroller Utbetalning av rörlig ersättning, ersättning relaterad till täckningsgraden samt avdrag av patientavgiften bestäms utifrån de uppgifter som finns i Pasis/Priva. Enligt ackrediteringsvillkoren har Region Skåne möjlighet att utföra kontroller för att säkerställa korrektheten i uppgifterna. Kontroll bör göras av att överföringen från disketten in i Priva hanteras korrekt. Löpande kontroll av privata vårdenheter som ingår i Hälsovalet så att de kontinuerligt följer ackrediteringsvillkoren. Om ackrediteringen upphör måste systemen uppdateras omedelbart. Bilaga Deloitte AB

7 Kortfattat - fast ersättning Fast vårdersättning ACG och CNI 80 % av vårdenheternas fasta ersättning baseras på de förtecknade skånska medborgarnas vårdtyngd (ACG) och 0 % på risk för ohälsa-variabler (CNI). Avgörande är på vilken vårdenhet de skånska medborgarna är förtecknade den i respektive månad. Vårdtyngden och CNI är en relativ vikt kring ett genomsnittligt medelvärde. Baserat på patienternas diagnoser registrerade i Pasis eller inskickade till regionen de senaste 8 månaderna, ålder och kön viktas vårdenheternas patienter för att erhålla ett relativt ACGindex per enhet. Statistiska Centralbyrån viktar samtliga listade patienter efter bedömning av medborgarnas risk för ohälsa för att fastställa ett CNI-index per enhet. Den årliga oviktade fasta ersättningen uppgår till 00 kr för offentliga vårdenheter och 66 kr för privata vårdenheter per listad skånsk medborgare. Beloppsskillnaden mellan offentliga och privata vårdenheter utgörs av en momskompensation för utebliven möjlighet att göra avdrag för ingående moms. Bilaga Deloitte AB

8 ACG och CNI -fil Beställning CNI körning SCB Befolkningsregistret Bernt-Arne/ Driftavd Beställning ACG-körning Faktura i Qlickview Pasis Priva Arvo Driftavd Rapportgenerator Bilaga Utförda moment Beställning av ACG-körning görs av driftavdelningen/arvo. Driftavdelningen /Bernt-Arne hämtar information från, Pasis och Priva, bearbetar informationen och fastställer vårdtyngden per enhet. Stor manuell handpåläggning sker i ACG-körningen. Resultatet av ACG-körningen returneras i en excelfil med ACG-index per enhet. - fil skickas till SCB för bearbetning. CNI-viktning sker av Skånes befolkning. Risk för ohälsa index per vårdenhet returneras från SCB i excelfil med CNI-index per enhet. Informationen från ACG- och CNI-körningen förs in i systemet för att generera avräkningen i elektroniskt fakturasystem till respektive enhet via Qlickview. Önskvärda kontroller Initialt i projektet sker ett flertal manuella moment för att framställa den slutliga informationen. Endast en person utför momenten. Kontroll bör införas för att säkerställa ACG-rapportens riktighet. Analytisk jämförelse mellan månaderna av vikterna per vårdenhet. Kontroll och attest så att respektive faktura överensstämmer med excelfilerna avseende ACG- och CNI-index. Systembaserad attest i LFP/IFP. Kontroll och attest så att antalet listade per enhet överensstämmer mellan ACG, CNI och Läkemedelsersättningen. Kommentar: Det kan saknas historiska diagnoser från de senaste 8 månaderna i Priva. Detta skulle ge en felaktig vårdtyngd för berörda vårdenheter. Vårdenheterna borde få information om detta Deloitte AB

9 Kortfattat - läkemedelsersättning Vårdenheterna erhåller läkemedelsersättning baserat på de listade patienternas kön och ålder, som i sin tur baseras på en snittlig uppskattning av tidigare års kostnader inom respektive grupp. Vårdenheterna har kostnadsansvar för 0 % av kostnaden för uthämtade basläkemedel av enhetens listade patienter, oavsett vilken enhet som skrivit ut läkemedlet. Läkemedel Bilaga Deloitte AB

10 Läkemedel 7 Drift avd Beräkning läkemedelsersättning Pasis Priva Rapportgenerator 6 Läkemedelsdatabas InfoTorg Apoteket AB Avstämning Befolkningsregistret Receptutlämning listad skånsk medborgare Beräkning läkemedelsavdrag 0% 8 LM rapport Fastställande av basläkemedel Till ekonomiavdelningen Faktura Faktura i Qlickview 6 Utförda moment Fil från med uppgift om på vilken enhet invånarna är listade skickas till InfoTorg en gång per vecka. InfoTorg skickar efter bearbetning filen till Apoteket AB som ombesörjer att Apotekets försäljningsstatistik länkas med respektive person. Apoteksfil innehållande uppgifter om sålda läkemedel per listad person skickas från Apoteket till läkemedelsgruppen på Region Skåne med uppgifter om uthämtade basläkemedel per person och enhet. Uppgifterna bearbetas i LM, läkemedelsdatabasen. Fakturan från Apoteket skickas till ekonomiavdelningen på Hälso- och sjukvårdskontoret. LM-rapport kommuniceras till rapportgeneratorn via dts-paket för fakturering. Önskvärda kontroller Kvalitetssäkra informationen från Apoteket vid hanteringen av filöverföringen. Manuell kontroll mellan faktura från Apoteket och apoteksfil från InfoTorget. Löpande kontroll av klassificeringen av läkemedel (bas, klinik och övriga) med ansvarig på Region Skåne tillsammans med Läkemedelsrådets terapigrupper och läkemedelsansvariga läkare för att säkerställa att tillkommande läkemedel hanteras korrekt i LM. Bilaga Deloitte AB

11 Läkemedel Drift avd Pasis Priva Rapportgenerator InfoTorg Apoteket AB Befolkningsregistret Receptutlämning listad skånsk medborgare 7 Beräkning läkemedelsersättning Beräkning läkemedelsavdrag 0 % 8 6 LM-rapport Läkemedelsdatabas Fastställande av basläkemedel Avstämning Till ekonomiavdelningen Faktura Faktura i Qlickview 7 8 Utförda moment Beräkning sker av läkemedelsersättning baserat på antal listade per enhet viktad per kön och ålder. Informationen hämtas från och automatisk bearbetning sker för att erhålla antal personer inom respektive åldersgrupp och kön. Fakturan genereras via dts-paket i elektroniskt faktureringssystem där läkemedelsersättningen enligt punkt 7 nettas mot 0 % av vårdenhetens kostnader för basläkemedel. Önskvärda kontroller Analytisk granskning mellan utfall av läkemedelsersättning och avdrag för läkemedelskostnad. Kontroll och attest så att antalet listade per enhet överensstämmer mellan ACG, CNI och Läkemedelsersättningen. Bilaga 009 Deloitte AB

12 Bilaga Rörliga ersättningar Kortfattat - rörlig ersättning I ackrediteringsvillkoren beskrivs den rörliga ersättningen som ersättning för besök av icke förtecknad medborgare. I nedan kartläggning finns även andra ersättningar inkluderade eftersom det är en databas som gemensamt kommer sammanställa parametrar som ligger till grund för dessa ersättningar. Besök av icke förtecknad medborgare: Vid besök av skånsk medborgare ersätts vårdenheten med 00 kr per besök. Vid besök av en utomlänspatient, sekretesskyddad person, asylsökande, gömda flyktingar osv ersätts vårdenheten enligt Södra sjukvårdsregionens prislista. Täckningsgrad: Vårdenhetens förtecknade patienters besök inom primärvården ställs i relation till antalet totala öppenvårdsbesök. Om täckningsgraden överstiger 6 % erhåller enheten en bonus och understiger täckningsgraden % görs ett avdrag. Besök vid annan enhet på primärvårdsnivå: Avdrag från ersättningen görs om en förtecknad medborgare gör besök på annan primärvårdsenhet. Provtagning för annans räkning: Vid provtagning för annans räkning får remittenten faktureras 00 kr. Denna ersättning hanteras inte av HVS varför den inte inkluderats på nästa sida. Patientavgift: För vårdbesök inom ramen för Hälsoval Skåne görs avdrag för erhållna patientavgifter från vårdenheten. För samtliga ersättningar/avdrag ovan hämtas uppgifterna om besöken i Pasis/Priva. Viktigt är att det endast är de vårdbesök som ingår i Hälsoval Skåne som ska ge upphov till ersättning respektive avdrag. 009 Deloitte AB

13 Rörliga ersättningar Kontroll besökskod Priva Pasis FamLak Ersättning besök av asyl, gömd, sekretess o dyl Ersättning besök från ej listad patient Avdrag listad besök annan enhet Avdrag patientavgift Ackrediteringsvillkor Rapportgenerator Ersättning/avdrag täckningsbidrag Drift Faktura i Qlickview Bilaga Utförda moment Erforderliga parametrar (bl a besökskoder, vårdenhetens kod, patientens förtecknade vårdenhet, om patientavgift erlagts) hämtas från Pasis/Priva och för att skapa rapportunderlag som behövs för respektive ersättning. Informationen lagras i FamLak där samtliga personuppgifter är krypterade. Fokus för aktuella ersättningar är besökskoderna från Pasis och Priva där hänsyn måste tas till om besöket föranleder ersättning/ avdrag dvs om det ingår i Hälsoval Skåne eller inte. Utifrån FamLak görs en dts-paketkörning som hämtar sammanställd information och fakturan skapas med automatik i faktureringssystemet. Kommentar: Uppgifterna från Priva registreras med en månads fördröjning. Detta innebär att vårdenheterna kommer få avdrag/ ersättning med viss förskjutning. Vårdenheterna borde få information om denna fördröjning. Önskvärda kontroller Initialt bör kontroll och test ske av databasens programmering av dts-paketet för att säkerställa att samtliga parametrar hämtas korrekt och skapar felfri rapport. Kontroll bör ske löpande vid eventuellt tillkommande besökskoder/ändringar för att säkerställa att hänsyn tas till samtliga besök i enlighet med ackrediteringsvillkoren. Olika kombinationer av parametrar ska analyseras för att bedöma om vårdkontakten är inom ramen för Hälsoval Skåne. Löpande kontroll av debiterade patientavgifter i Pasis. Säkerställa att vårdenheterna tagit ut korrekta avgifter baserat på besökets karaktär. Löpande manuell/systembaserad kontroll av eventuellt tillkommande ackrediterade vårdenheter i Hälsoval Skåne. Systembaserad attest av faktura per vårdenhet där översiktlig granskning sker. 009 Deloitte AB

14 Kortfattat - övrig ersättning Övriga Tolkersättning och ersättning för tilläggsuppdrag ingår i vår kartläggning som Övrig ersättning. I ackrediteringsvillkoren benämns ingen ersättning som övrig ersättning. Tolk: Vårdenheterna erhåller ersättning för faktisk tolkkostnad multiplicerat med två. På så sätt får vårdenheten ersättning för kostnaden samt för utökad tidsåtgång. Detta gäller vid användning av tolk från Tolkjouren. Ersättning tilläggsuppdrag: Vårdenheterna erhåller separat ersättning för särskilda tilläggsuppdrag. I tilläggsuppdragen kan ingå utbildningsläkare, praktisk tjänstgöring för psykolog och verksamhetsförlagd utbildning. För tilläggsuppdragen finns en fastställd årlig ersättning som utbetalas månatligen med en tolftedel. ersättningar Bilaga 009 Deloitte AB

15 Beställer tolktjänst Övriga ersättningar Drift avd Pasis Priva Rapport - generator Transaktionsrapport 6 Tolkjouren Utför tjänst Självfaktura i Qlickview Faktura Vårdenhet Databas tilläggsuppdrag Information tilläggsuppdrag Vårdenhet Utförda moment Vårdenhet använder sig av tolktjänst vid vårdkontakt. Tolkjouren utför tjänsten och skickar fakturan till vårdenhet. Önskvärda kontroller Kontroll att uppgifterna är sanningsenliga från vårdenhet. Transaktionsrapport skickas via fil till Region Skåne med samtliga utförda tolktjänster per enhet. Manuell kontroll att filen från Tolkjouren bearbetats korrekt för att generera rätt belopp på fakturan. Information lämnas till Hälsovalskontoret avseende utförda tilläggsuppdrag. Initialt kommer uppgifterna läggas in i ny databas manuellt. Målet är att dessa uppgifter ska registreras av vårdenheten direkt eller via Hälsovalskontoret. Kontroll att informationen från Tolkjouren överensstämmer med faktura till vårdenhet. Även eventuella krediteringar till vårdenheterna måste fångas upp i transaktionsrapporten från Tolkjouren. 6 Tolkfilen förs över via dts-paket och faktura genereras varvid enheten erhåller tolkkostnaden x. För tilläggsuppdragen erhåller vårdenheten fast årlig ersättning som utbetalas med en tolftedel varje månad. Bilaga 009 Deloitte AB

Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering

Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering Hälsoval Skåne Granskning av informationsflöde och momshantering Maj 2009 Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal yrkesrevisor Josefin Permsjö Godkänd revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga Ersättning 2014

Bilaga Ersättning 2014 Diarienr1 (14) Bilaga Ersättning 2014 Utgångspunkten för ersättningen är att det skall råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL 2004-12-07 1 (6) 2005 BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL Ersättningen till primärvården består av flera delar där kapiteringsersättningen är den största (53%, exkl läkemedelsersättning).

Läs mer

6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016

6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016 1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016 2 (7) 6.1 Ekonomi 6.1.1 Inledning Detta dokument beskriver uppbyggnad och innehåll i den modell för ekonomisk ersättning som fastslagits

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18 Användarhandledning Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket Version 2010-06-18 Education Sida 2/2 Innehållsförteckning Inkomstjämförelse Skatteverket... 3 Översikt... 3 Kunduppgift... 4 Beställning

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i kontantkassorutiner...2 Granskningsansats...4 Utfört arbete...6 Iakttagelser...7 Slutsatser...10

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Primärvårdens uppdrag

Primärvårdens uppdrag 2012-07-24/BA Primärvården Skåne den offentliga primärvården med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, distriktssköterskemottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Skyddade personuppgifter

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Granskning av Hälsovalet i Landstinget Blekinge. Revisionsrapport På uppdrag av revisorerna i Landstinget Blekinge

Granskning av Hälsovalet i Landstinget Blekinge. Revisionsrapport På uppdrag av revisorerna i Landstinget Blekinge Granskning av Hälsovalet i Landstinget Blekinge Revisionsrapport På uppdrag av revisorerna i Landstinget Blekinge Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2 INLEDNING... 6 2.1

Läs mer

Information om PMO-kassan

Information om PMO-kassan Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering...

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport. Kroppslig hälsa. hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport. Kroppslig hälsa. hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Hälso- och sjukvårdsavdelningen Mars 2012 Slutrapport från arbetsgruppen

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04 REVISIONSRAPPORT Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Laholm Leif Johansson 2004-10-04 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08

Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08 Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08 Närvarande: Helena Kryssman Vårdvalsenheten Katarina Orrbeck Vårdvalsenheten Stefan Bengtsson Vårdvalsenheten Margareta Berzén Vårdvalsenheten Viveka Arvidson

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg Det varierar! Översikt ersättning inom vårdval ffa primärvården Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

Dnr LS 2012/554. Handbok för Hälsoval Gävleborg. Krav och förutsättningar

Dnr LS 2012/554. Handbok för Hälsoval Gävleborg. Krav och förutsättningar Dnr LS 2012/554 2014 Handbok för Hälsoval Gävleborg Krav och förutsättningar 1 Hälsoval Gävleborg... 5 1.1. Inledning och bakgrund... 5 1.2. Värdegrund för Hälsoval Gävleborg... 5 1.3. Hälsovalskontoret...

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer