Regelförenkling för vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelförenkling för vindkraft"

Transkript

1 MISSIV Datum Näringsdepartementet Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för en omfattande vindkraftsutbyggnad. En viktig aspekt som bör ingå är en analys av regelverket för andelsägande. Frågor som rör direkta stöd till vindkraft såsom t.ex. elcertifikatsystemet omfattas inte. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december Härmed redovisas uppdrag 16 med ovan nämnda innebörd enligt regleringsbrev för Statens energimyndighet för budgetåret Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Tomas Kåberger. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Susan Linton Royen, Josephine Bahr Ljungdell, Annelie Eriksson och Zofia Lublin, tillförordnade avdelningschefen Mathias Fock, ställföreträdande avdelningscheferna Maria Malmkvist och Anders Lewald, verksjuristerna Fredrik Selander och Mattias Carlqvist samt verksamhetssamordnaren för vindkraft Fredrik Dahlström, den sistnämnda föredragande Tomas Kåberger Fredrik Dahlström STEM061 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av Energimyndighetens förslag...1 Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag...1 Tidigare utredningar och förslag...2 Förslag på ytterligare åtgärder...3 Inledning...5 Behovsanalys av regelförenklingar...9 Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag...10 Tidigare utredningar och förslag...14 Förslag på ytterligare åtgärder...15 Bygdepeng...19 Andelsägande...20 Aktiebolag...20 Handelsbolag...21 Kommanditbolag...21 Enkla bolag...22 Ekonomiska föreningar...22 Samfälligheter...23 Samfällighetsföreningar...23 Uttagsbeskattning...23 Avslutande synpunkter...24 Bilaga 1 Analys över befintliga regelverket Bilaga 2 Miljöprocessutredningen Bilaga 3 Andelsägande av vindkraftverk Bilaga 4 Skatterättsliga regler kring vindkraftsverksamhet

3 MISSIV 1 (11) Datum Sammanfattning av Energimyndighetens förslag Energimyndigheten lämnar här ett antal förslag som myndigheten bedömer skulle underlätta en utbyggnad av vindkraften. Ett flertal av förslagen är sådana som myndigheten själv har möjlighet och avser genomföra inom ramen för befintligt uppdrag. Det rör sig mer om samordning, riktlinjer och stöd än om regelförändringar. Här spelar Vindkraftsamordnarna en viktig roll, samordnarna har hittills lyckats med att förmedla och hjälpa verksamhetsutövare. Med tanke på den kraftiga utbyggnaden som förväntas ske bör Vindkraftsamordnarna få utökade möjligheter att hjälpa verksamhetsutövare. Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag Det har i flera sammanhang påtalats ett behov av myndighetsvägledning och beslutsstöd i samband med avvägningar, bedömningar och prioritering mellan olika intressen. Exakt vad sådan vägledning skulle bestå av i praktiken kräver ytterligare utredning, men klart är att en stor del av behovet kan tillgodoses utan att nya lagar behöver skrivas. Det kan räcka med att den bakomliggande tanken med befintliga regelverk tydliggörs och kommuniceras på bred front. Energimyndigheten avser att initiera ett arbete med riktlinjer och beslutsstöd för att bättre hantera frågor som berör områdena nedan. Myndigheten avser vidare att prioritera arbetet med att kommunicera dessa. Krav på miljöbedömning och MKB. I möjligaste mån bör generella anvisningar tillhandahållas avseende vilka delar som är särskilt viktiga att behandla och vilka som kan ägnas en begränsad hantering i samband med miljökonsekvensbedömning av föreslagna vindkraftanläggningar. Breddat beslutsstöd för tillstånds- och planeringsbeslut. Det bör utarbetas rekommendationer om att lokal planering ska sättas i ett större perspektiv för att säkerställa en rättvisande bild av vilken problematik man har att hantera som handläggare eller beslutsfattare på exempelvis en kommun. Avvägning mellan riksintressen. Här finns ett tydligt behov av vägledning och tolkningshjälp. Det bör därför tas fram hjälpmedel för hantering av avvägningsfrågan och kommuniceras vägledning för hantering av frågor om prioritering mellan olika riksintressen inom samma område. Rollfördelning mellan centrala myndigheter. Det bör även klargöras ytterligare vilken myndighet som ska yttra sig angående specifika frågor. Generella föreskrifter. Det finns områden som skulle vara möjligt att använda generella föreskrifter för att förenkla tillståndsgivning. Sett till agerande fram till nu kan konstateras att det finns ett behov av att bistå med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. STEM061 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

4 2(25) Skyddsvärda områdens avgränsning. Det bör framställas relevant myndighetsvägledning som klarlägger i vilken utsträckning en vidgad tolkning av skyddsvärda områdens avgränsning är tillämplig. Hantering av Natura2000-områden. Det bör framställas tydlig och praktisk vägledning för bedömning av möjligheter till samexistens mellan vindkraft och de värden som skyddas av Natura2000-klassificering. Hantering av Naturvårdsverkets övriga gula områden. Det bör finnas konkret och i möjligaste mån generell vägledning till hur de gula områdena ska hanteras för att uppnå en god hushållning med naturresurser. Betydande miljöpåverkan. Det bör etableras vägledning och relevanta verktyg som stöd för bedömningen av i vilka fall en föreslagen vindkraftanläggning ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Försiktighetsprincipen. Det bör utredas i vilken omfattning en möjlig men okänd lokal risk kan tjäna som motiv för avfärdande av en globalt sett miljöförbättrande verksamhet. Vid behov bör adekvat tillsynsvägledning upprättas. Lokal planering. Kommunal översiktsplanering förväntas bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden. Det är därför av största vikt att dessa planer utformas på goda grunder och med en genomgående strategi för hantering även av energifrågorna. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan medför ett minimalt behov av prövning och diskussion om motstående intressen när ett konkret tillståndsärende blir aktuellt. Miljö- och energikrav på kommunal översiktsplanering. Det är viktigt att kommunernas behov av stöd och vägledning tillgodoses samt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller avseende krav på fysiska planer. Det bör ställas som krav att alla kommuner ska redovisar hur mycket förnybar energi som kan produceras inom ramen för deras respektive fysiska planering. Utvecklad nationell planering för vindkraft. Mellankommunala och nationella samarbeten bör stimuleras i syfte att uppnå en god helhetsplanering av landets vindkraftsutbyggnad. En långsiktig mötesplan bör etableras för myndighetsmöten där nya planer redovisas och aktuella problemställningar och möjligheter av storskalig karaktär kan genomlysas. Bygdepeng. En översyn av möjligheterna och lämpligheten av att införa en obligatorisk avgift av sådant slag som finns för vattenverksamhet bör göras. Samtliga av dessa förslag bedöms vara åtgärder som kan genomföras inom ramen av befintligt regelverk och uppdrag till Energimyndigheten och andra myndigheter. Tidigare utredningar och förslag Det har tidigare lämnats förslag på regelförenklingar bl.a. av Miljöbalkskommittén och Plan- och bygglovskommittén och nu senast har Miljöprocessutredningen och Nätanslutningsutredningen presenterat flera åtgärder

5 3(25) som skulle bidrar till förenklad hantering och administrativa lättnader i samband med vindkraftetablering. Det är viktigt att dessa fastläggs. Förslag på ytterligare åtgärder Energimyndigheten har identifierat följande åtgärder som ligger utanför de förslag som har pressenterats av Miljöprocessutredningen. Krav på miljöundersökningar Det bör etableras en samordnande funktion för överföring av kunskap från miljöundersökningar inom en region i syfte att undvika dubbelarbete samt möjliggöra en bättre helhetsbild av en miljösituation. Tillämpning av kravet på alternativ lokalisering Det bör övervägas att helt utesluta vindkraften från kraven på alternativ lokalisering i samband med tillståndshantering och istället lägga fokus på en god förberedande fysisk planering. Undvikande av splittrad utbyggnad inom skyddsvärd kust Effektbegränsningen av vindkraftanläggningars storlek inom alla områden av riksintresse för skyddsvärda kuster bör avskaffas och inte bara på Öland. Effekter för mindre anläggningar Det bör tillföras resurser för möjligheter till regelförenklingar särskilt avseende mindre etableringar. Det bör även ske förändringar som underlätta för mindre anläggningar att ansluta sig på nät och bl.a. ha mätare som kan gå åt båda hållen för försäljning av överskott av producerad el. Resurser för utbyggnad av nät och balanskraft Resurser för utredning och analys av möjligheter att förenkla regelverket för utbyggnad av elnät i syfte att möjliggöra för en storskalig vindkraftutbyggnad bör göras. Behovet av reglerkapacitet samt vilka miljökonsekvenser som blir följden på sikt bör även utredas. Regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att utreda detta och olika aktörers roller behöver ses över när handlar om vem som ska stå för utbyggnaden. Andelsägande Skatteverkets ställningstaganden avseende egenförbrukning och uttagsbeskattning har skapat en osäker och ogynnsam situation för gemensamt ägande av vindkraftsanläggningar. Det bör därför snarast göras en översyn av regelverket. Redan den osäkerhet som som ställningstagandena har medfört kan motivera regelförändringar som främjar ett ökande andelsägande. Annars riskerar vindkraftsutbyggnaden att minska i takten och acceptansen för vindkraften att minska så mycket att det riskerar att hindra en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

6 4(25) Det bör övervägas om de regelförenklingsförslag som lagts fram av Utredningen om redovisning och revision avseende redovisning och revision i mindre företag är tillräckligt långtgående. Det bör övervägas att avskaffa avgifterna för företags obligatoriska registreringsärenden vid bl.a. Bolagsverket. Energimyndigheten förordar att det minsta tillåtna aktiekapitalet för små privata aktiebolag sänks till en krona. Det bör utfärdas tilläggsdirektiv för Föreningslagsutredningen så att uppdraget uttryckligen omfattar samråd med vindkraftsbranschen och Energimyndigheten.

7 5(25) Inledning Uppdraget är att Energimyndigheten ska analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för en omfattande vindkraftutbyggnad. En viktig aspekt som bör ingå är en analys av regelverket för andelsägande. Frågor som rör direkta stöd till vindkraft såsom t.ex. elcertifikatsystemet omfattas inte. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december I Sverige pågår ett arbete med att ställa om landets energisystem till att bli långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och ekonomi och en viktig del i det arbetet är utveckling av förnybara källor för elproduktion. I flera sammanhang har riksdag och regering klart uttryckt en särskild viljeinriktning om att öka användningen av vindkraft i Sverige. Samtidigt erfar alltför många som planerar för ny vindkraft allvarliga problem i sin planerings- och tillståndsprocess. Signalerna kommer samstämmigt från många håll, bland annat har en undersökning bland vindkraftsägare genomförts av SIFO/ISI Wissing på uppdrag av EON under oktober Processen att få tillstånd anges vara det största problemet. Överklaganden (från t.ex. grannar, företag, militär) och långa handläggningstider försenar processen. Många pekar spontant på grannar som ett förhindrande problem i sig. Var tredje uppgav dessutom problem vid själva nätanslutningen och pekade på pris, tillstånd och byråkrati. Det kommer också signaler från handläggare av vindkraftärenden på kommuner och länsstyrelser som upplever att budskapen från staten visserligen är tydliga men att det uppstår en konflikt med de instruktioner lokala beslutsfattare rättar sig efter. Avseende lokala myndigheters agerande hittills kan konstateras att det finns ett behov av att bistå dem med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. Beslutsgrunderna kan i dagsläget se mycket olika ut mellan olika kommuner och olika län vilket medför osäkerhet och risken att beslutssystemet uppfattas som ogenomskinligt och godtyckligt. Detta kan bero på att det är en komplicerad tillståndsprocess med många instanser. Det är dock mer troligt att det kan bero på att lagstiftningen ligger på en för hög nivå och lämnar för många möjligheter till egna tolkningar vilket gör att det inte finns någon samsyn för hur tillståndsprocessen ska se ut på kommun-, länsstyrelse-, myndighets- och verksamhetsutövarnivå. T.ex. ska det detaljplaneras? Har etableringen betydande miljöpåverkan? Som det ser ut idag så är det lika oklart för myndigheter som det är för verksamhetsutföraren. Detta öppnar även upp för möjligheten att personligt tyckande kan få en avgörande roll i tillståndsprocessen både för och emot en vindkraftsutbyggnad.

8 6(25) Det har under åren framförts flera förslag på hur miljöbalken och plan- och bygglagen kan förändras för att underlätta bl.a. för vindkraftsutbyggnaden. Både miljöbalkskommittén och plan- och bygglagskommittén har tidigare pressenterat förslag som skulle kunna ha underlättat för utbyggnad av vindkraften i Sverige. I tilläggsdirektiven till Miljöprocessutredningen i december 2007 fick utredningen bl.a. i uppdrag att utreda behovet av författningsförändringar i fråga om förnybar energi. En del i uppdraget var att utreda möjligheterna att förenkla de delar av regelverket som påverkar förutsättningarna för etablering av vindkraft och då särskilt se till att så kallad dubbelprövning av tillstånden undviks. I arbetet som Miljöprocessutredningen genomfört görs en omfattande genomgång av de skrivningar som berör vindkraften i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I utredningen föreslås en rad förenklingar, bland annat om att slopa kraven på bygglov och detaljplan enligt plan- och bygglagen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar. Det finns en stor efterfrågan på att köpa andelar i vindkraftanläggningar, efterfrågan har varit så stor att det fortfarande finns långa köer trots den kraftiga ökningen av vindkraftsutbyggningen under 2007 och Vanligast är att bilda en ekonomisk förening som erbjuder andelar motsvarande 1000 kwh/år för mellan kr (beroende av vindkraftanläggningen). Där andelsägaren får köpa andelar motsvarande % av elförbrukningen utöver detta till kommer drift och underhållskostnader motsvarande ca 15 öre/kwh med skatt och moms blir det ca 60 öre/kwh. Sedan avregleringen på elmarknaden har marknaden dominerats av ett fåtal aktörer. Vindkraften möjliggör för gemene man att investera i förnybar elproduktion. Det ger inte bara ett viktigt kapitaltillskott för nyinvesteringar utan även för konkurrensen. Dessutom visar erfarenheterna att det kan vara helt avgörande för en kraftfull utbyggnad av vindkraft. Resultat inom Vindval 1 visar på att lokalt ägande och möjligheten till att kunna köpa vindkraftsandelar var det som möjliggjorde för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Danmark. Nästan alla vindkraftverk i Danmark ägs av dem som bor i närheten av dem. Detta är förmodligen en viktig förklaring till att befolkningens stöd för vindkraften är så stort. Nedan redovisas att just vindkraft är en av de kostnadseffektivaste nya elproduktionsanläggningar att bygga ut samt att vindkraften har den lägsta rörliga produktionskostnaderna. 1 Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, ISBN

9 7(25) Figur: Elproduktionskostnaden för olika anläggningar bygger på underlag från el från nya anläggningar Priset på råkraftsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan, se figur nedan. 2 El från nya anläggningar 2007, Elforsk rapport 07:50

10 8(25) 3 Figur: Illustrerar den principiella prisbildningen på den nordiska råkraftsmarknaden. Utbudskurvan anger hur mycket el som aktörerna på säljsidan är beredda att sälja vid en viss prisnivå. Att kurvan lutar uppåt innebär att aktörerna är villiga att sälja mer el när priset ökar. Som synes i figuren har vind-, vatten- och kärnkraft samt kraftvärme de lägsta rörliga produktionskostnaderna. Efterfrågekurvan anger hur mycket el som de potentiella köparna är beredda att köpa vid en viss prisnivå. Marknadspriset fastställs där utbuds- och efterfrågekurvorna korsar varandra. I den punkten efterfrågar köparna exakt lika mycket el som säljarna bjuder ut till det givna priset. Exempel på faktorer som påverkar utbudet, och därmed priset på råkraftsmarknaden, är ökad/minskad nederbörd och variationer i världsmarknadspriser på olja, kol och gas. På samma sätt påverkar variationer i efterfrågan på el beroende på exempelvis utomhustemperatur marknadspriset. Vindkraften är den elproduktion anläggning som möjliggör för gemene man att investera i förnybar elproduktion. Andelsägande ger inte bara ett viktigt kapitaltillskott för nyinvesteringar utan är även ett viktigt tillskott för en ökad konkurrens inom elmarknaden. Erfarenheterna visar att andelsägande är viktigt för en kraftfull utbyggnad av vindkraft. Resultat inom Vindval 4 visar på att utbyggandet vindkraft i Danmark inte hade varit lika kraftfull om inte lokalt ägande och möjligheten till att kunna köpa vindkraftsandelar hade varit möjligt. 3 Illustration och information från Energimarknadsinspektionen 4 Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, ISBN

11 9(25) Behovsanalys av regelförenklingar I bilaga 1 och 2 redovisas befintligt regelverk och förslagna regelförenklingar enligt Miljöprocessutredningen. I Sverige pågår sedan länge ett arbete med att ställa om landets energisystem till att bli långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och ekonomi. En viktig del i det arbetet är utveckling av förnybara källor för elproduktion. I flera sammanhang har riksdag och regering klart uttryckt en särskild viljeinriktning om att öka användningen av vindkraft i Sverige. Det är en stor utmaning att genomföra en energiomställning på en avreglerad elmarknad och utbyggnaden av energisystemet går inte att beställa från statligt håll på samma sätt som skedde med exempelvis vattenkraften. En viktig del i att uppnå detta är andelsägande av vindkraft som möjliggör för fler aktörer att ta sig in på elmarknaden samt att det tillför investeringskapital för att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Sverige. Den viktiga uppgiften för staten är därför att genomgående anpassa regelverk och styrmedel och samtidigt kommunicera ut till samhället varför omställningen är viktig att genomföra. I Miljöbalkens portalparagraf står att läsa att Miljöbalken ska tillämpas så att: 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Varje gång ett förslag om att bygga ny vindkraft presenteras uppstår frågan om hur man ska prioritera vid en sammanvägd bedömning av punkterna ovan. Tolkningar och slutsatser kan dock i dagsläget se mycket olika ut beroende på var i landet och var i beslutsprocessen verksamhetsutövaren befinner sig. Att regelverket tillämpas olika medför att förutsättningarna att etablera vindkraft kan skilja sig mycket från plats till plats vilket kan vara krävande för de företag som projekterar vindkraftanläggningar på fler platser i landet. Det finns även en risk att de slutliga valen av lämpliga platser för vindkraftanläggningar faller alltför långt från dem som skulle ha valts utifrån en enhetlig och samlad rationell bedömning av ekonomiska och miljömässiga faktorer.

12 10(25) En ny utmaning jämfört med tiden före avregleringen är att tillgodose kraven på elnätet där ny elproduktion planeras. Det finns i dagsläget exempel på situationer där planering och tillståndsgivning av nödvändig nätförstärkning hämmar möjligheterna till en effektiv etablering av vindkraftanläggningar. Det finns risk för att det etablerats kulturer som innebär att många tillståndsärenden överklagas så långt det är möjligt vilket medför kostsamma och långdragna etableringsprocesser. Om detta fortgår kan det förväntas påverka kostnadseffektiviteten för många nya vindkraftprojekt negativt. De viljeyttringar som uttrycks i bland annat energi- och vindkraftspropositionerna har enligt vissa bedömare inte nått genomslag i önskvärd omfattning. Sammantaget kan sägas att det finns risker för oönskade konsekvenser förorsakade av regelverken kring vindkraftetablering så som de ser ut och används idag. Det finns goda skäl att sträva efter att minska oklarheter och olikheter samt att uppnå en likartad hantering och bedömning av nya platser för vindkraftetablering. En sammantagen analys visar att beslut om Sveriges politiska mål och ambitioner för vindkraftutbyggnad är tydligt uttalade på nationell nivå men de har inte blivit effektiva då de inte återspeglats av anpassningar i de regelverk som hanterar frågan på lokal och regional nivå utan lämnats till hantering inom befintliga regelverk. Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag Det är av stor betydelse att nationella beslut implementeras i alla berörda myndigheter från centrala verk och hela vägen ut till kommunernas beslutsfattare och tjänstemän. Särskilt viktigt är att statens vilja tydliggörs och kommuniceras likartat genom alla instanser och att det är enhetliga budskap som genomsyrar verksamheterna avseende hur vindkraften ska planeras och prövas. En genomarbetad strategi behövs för hur exempelvis energipropositionens mål kan bli verksamma i praktiken inom verk och förvaltningar. Tillvägagångssättet är här minst lika viktigt som målet självt. Det är Energimyndighetens bedömning att samtliga av dessa förslag kan genomföras inom ramen av befintligt uppdrag av Energimyndigheten, snarare än behov av ändring i befintlig lagtext. Här har Energimyndigheten en klar roll i sitt främjande arbete och arbetar idag tillsammans med centrala myndigheter och berörda aktörer. För att klargöra och underlätta för verksamhetsutövaren. Krav på miljöbedömningar och MKB Det mest arbetskrävande momentet för den som planerar att uppföra en vindkraftanläggning i framtiden är sannolikt miljökonsekvensbeskrivningen

13 11(25) (MKB). Det är angeläget att tydliggöra vilka krav som är rimliga att ställa på utformning och innehåll av MKB. Anpassning ska kunna ske beroende av anläggningens storlek och lokalisering. I viss utsträckning finns vägledning att tillgå i den nyligen utkomna Vindkraftshandboken 5 som sammanställts av Boverket, men det finns behov av ytterligare förtydliganden och mer genomarbetade rekommendationer. I möjligaste mån bör generella anvisningar tillhandahållas avseende vilka delar som är särskilt viktiga att behandla och vilka som kan ägnas en begränsad hantering i samband med miljökonsekvensbedömning av föreslagna vindkraftanläggningar. Breddat beslutsstöd för tillstånds- och planeringsbeslut Inom exempelvis miljöetiken finns etablerade metoder att visa vilken sfär olika förhållningssätt värnar om. Här finns möjligheter att utveckla metoder att hjälpa beslutsfattare med stöd för beslut som sträcker sig bortom mandatperioderna. Som exempel skulle man kunna visa i vilken utsträckning ett scenario eller en strategi värnar om hållbarhet för nu levande människor, kommande generationer, ifall djur och växter inkluderas och om naturen tillmäts ett egenvärde värt att skydda. Användning av något liknande som beslutsstöd skulle med största sannolikhet underlätta beslutsfattandet. Att olika organisationer gör olika bedömningar för samma projekt gör det svårt för verksamhetsutövare, beslutsfattare och handläggare att fatta rationella och välgrundande beslut, det saknas någon typ stöd att luta sig mot. Detta leder till otydliga och utdragna processer som inte gynnar någon. Det bör utarbetas rekommendationer om att lokal planering ska sättas i ett större perspektiv för att säkerställa en rättvisande bild av vilken problematik man har att hantera som handläggare eller beslutsfattare på exempelvis en kommun. Avvägning mellan riksintressen Ett exempel på en frågeställning som myndigheter har behov av att få förtydligat stöd och instruktioner kring, är hur värderingen av områden med flera motstående riksintressen ska göras. Miljöprocessutredningen har i uppdrag att se över riksintresseverktyget. Enligt Miljöbalken 3 kap 10 gäller följande: Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. I känsliga frågor som denna är det svårt men samtidigt särskilt viktigt att beslutsgrunder för avvägning är transparenta och att beslutsgrunderna kan redovisas och motiveras i så stor utsträckning som möjligt. Här finns ett tydligt behov av vägledning och tolkningshjälp. Det bör därför tas fram hjälpmedel för hantering av avvägningsfrågan och kommuniceras vägledning för hantering av frågor om prioritering mellan olika riksintressen inom samma område. 5 Manus till Vindkrafthanbok, Boverkets dnr /2007, Miljödepartementets dnr. 2007/4286/H,

14 12(25) Rollfördelning mellan centrala myndigheter Avseende centrala myndigheter kan det konstateras att regelverken på vissa punkter behöver klarläggas för att undvika att myndigheterna verkar i rakt motstående riktning i samband med tillståndsärenden för vindkraft. Det bör även klargöras ytterligare vilken myndighet som ska yttra sig angående specifika frågor. Risken finns att det sänder ut otydliga signaler till handläggare och verksamhetsutövare om centrala myndigheter uttrycker på helt olika sätt. Generella föreskrifter I Miljöprocessutredningens delbetänkande diskuteras och avfärdas förslag om användandet av generella föreskrifter i syfte att förenkla den individuella prövningen av vindkraftverk. De områden som motiven till avfärdandet hänvisar till är dock begränsade till ljud och reflexer. Sannolikt finns andra områden som kan vara mer framkomliga och möjligheterna att använda generella föreskrifter för att förenkla tillståndsgivning bör analyseras utifrån ett bredare perspektiv. Energimyndigheten konstaterar att det finns ett behov av att bistå kommunerna med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. Beslutsgrunderna kan i dagsläget se mycket olika ut mellan två kommuner vilket medför osäkerhet och att beslutssystemet uppfattas som ogenomskinligt och godtyckligt. Skyddsvärda områdens avgränsning Det har i flera sammanhang uppstått oklarheter oavsett hur långt ett uttalat skydd sträcker sig. Särskilt när det gäller natur- och kulturmiljöer uppstår diskussionen om det bör finnas buffertzoner runt de utpekade områdena. Ett argument som framförs är att en vindkraftetablering kan påverka ett område genom att synas utan att vara lokaliserat i området. Det bör framställas relevant myndighetsvägledning som klarlägger i vilken utsträckning en vidgad tolkning av skyddsvärda områdens avgränsning är tillämplig. Hantering av Natura2000-områden I samband med förslag till lokalisering av vindkraftverk i eller i anslutning till Natura2000-områden ska en särskild bedömning göras av huruvida vindkraftetablering är förenlig med det som är skyddsvärt i området. För denna bedömning efterfrågas hjälpverktyg för analys och konsekvensbedömning som kan ligga till grund för planerings- och tillståndsprocesser. Det bör framställas tydlig och praktisk vägledning för bedömning av möjligheter till samexistens mellan vindkraft och de värden som skyddas av Natura2000-klassificering. Hantering av Naturvårdsverket:s övriga gula områden På samma sätt som för Natura 2000-områdena finns en kategori av skyddsvärda områden som Naturvårdsverket menar kan vara förenliga med vindkraftetablering men att en bedömning från fall till fall måste göras. Även för dessa områden vore det önskvärt med ett utvecklat beslutsstöd som hjälp för lokala myndigheter.

15 13(25) Betydande miljöpåverkan I Miljöprocessutredningens förslag uppstår möjligheten för kommuner att avgöra huruvida en föreslagen vindkraftetablering utgör en betydande miljöpåverkan eller ej. Denna bedömning görs enligt bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (1998:905). Skrivningarna lämnar dock stort utrymme för tolkning och bedömningen bör därför föregås av en analys som bygger på ett strukturerat underlag och insatser bör göras för att undvika godtyckliga eller slentrianmässiga bedömningar. Det bör etableras vägledning och relevanta verktyg som stöd för bedömningen av i vilka fall en föreslagen vindkraftanläggning ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Försiktighetsprincipen I vissa sammanhang uppkommer hänvisning till försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 i MB (Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön) som motiv till att avstyrka en föreslagen vindkraftetablering. Det är dock inte tydligt i vilken utsträckning en sådan princip är tillämplig i frågan om etablering av förnybara energikällor som ju har en global positiv inverkan på miljön. Det bör utredas i vilken omfattning en möjlig men okänd lokal risk kan tjäna som motiv för avfärdande av en globalt sett miljöförbättrande verksamhet. Vid behov bör adekvat tillsynsvägledning upprättas. Lokal planering God planering är en av de viktigaste nycklarna för framgångsrik vindkraftutbyggnad. Kommunal översiktsplanering kan förväntas bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden speciellt om förslaget från miljöprocessutredningen får genomslagskraft, där större vindkraftanläggningar bara ska prövas enligt MB. Det är därför av största vikt att dessa planer utformas på goda grunder och med en genomgående strategi för hantering även av energifrågorna. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan medför ett minimalt behov av prövning och diskussion om motstående intressen när ett konkret tillståndsärende blir aktuellt. Miljö- och energikrav på kommunal översiktsplanering Det är viktigt att kommunernas behov av stöd och vägledning tillgodoses samt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller avseende krav på fysiska planer. Det är länsstyrelsens uppgift att bedöma om en kommunal översiktsplan på ett tillfredsställande sätt beaktar nationella mål och intressen. Varje kommun är skyldig att se över sin översiktsplan minst en gång per mandatperiod. I samband med kommunernas arbete med att redovisa hur mark- och vattenområden kan användas på sikt för att garantera ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande vore det meningsfullt att ställa krav på att en samordning ska ske med den kommunala energiplaneringen. Ett syfte skulle vara att skapa en god helhetsbild över i vilken utsträckning kommunen har förutsättningar och viljan att ta ansvar för sin energikonsumtion. Exempel på hur en kommun kan arbeta med

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer