Regelförenkling för vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelförenkling för vindkraft"

Transkript

1 MISSIV Datum Näringsdepartementet Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för en omfattande vindkraftsutbyggnad. En viktig aspekt som bör ingå är en analys av regelverket för andelsägande. Frågor som rör direkta stöd till vindkraft såsom t.ex. elcertifikatsystemet omfattas inte. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december Härmed redovisas uppdrag 16 med ovan nämnda innebörd enligt regleringsbrev för Statens energimyndighet för budgetåret Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Tomas Kåberger. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Susan Linton Royen, Josephine Bahr Ljungdell, Annelie Eriksson och Zofia Lublin, tillförordnade avdelningschefen Mathias Fock, ställföreträdande avdelningscheferna Maria Malmkvist och Anders Lewald, verksjuristerna Fredrik Selander och Mattias Carlqvist samt verksamhetssamordnaren för vindkraft Fredrik Dahlström, den sistnämnda föredragande Tomas Kåberger Fredrik Dahlström STEM061 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av Energimyndighetens förslag...1 Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag...1 Tidigare utredningar och förslag...2 Förslag på ytterligare åtgärder...3 Inledning...5 Behovsanalys av regelförenklingar...9 Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag...10 Tidigare utredningar och förslag...14 Förslag på ytterligare åtgärder...15 Bygdepeng...19 Andelsägande...20 Aktiebolag...20 Handelsbolag...21 Kommanditbolag...21 Enkla bolag...22 Ekonomiska föreningar...22 Samfälligheter...23 Samfällighetsföreningar...23 Uttagsbeskattning...23 Avslutande synpunkter...24 Bilaga 1 Analys över befintliga regelverket Bilaga 2 Miljöprocessutredningen Bilaga 3 Andelsägande av vindkraftverk Bilaga 4 Skatterättsliga regler kring vindkraftsverksamhet

3 MISSIV 1 (11) Datum Sammanfattning av Energimyndighetens förslag Energimyndigheten lämnar här ett antal förslag som myndigheten bedömer skulle underlätta en utbyggnad av vindkraften. Ett flertal av förslagen är sådana som myndigheten själv har möjlighet och avser genomföra inom ramen för befintligt uppdrag. Det rör sig mer om samordning, riktlinjer och stöd än om regelförändringar. Här spelar Vindkraftsamordnarna en viktig roll, samordnarna har hittills lyckats med att förmedla och hjälpa verksamhetsutövare. Med tanke på den kraftiga utbyggnaden som förväntas ske bör Vindkraftsamordnarna få utökade möjligheter att hjälpa verksamhetsutövare. Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag Det har i flera sammanhang påtalats ett behov av myndighetsvägledning och beslutsstöd i samband med avvägningar, bedömningar och prioritering mellan olika intressen. Exakt vad sådan vägledning skulle bestå av i praktiken kräver ytterligare utredning, men klart är att en stor del av behovet kan tillgodoses utan att nya lagar behöver skrivas. Det kan räcka med att den bakomliggande tanken med befintliga regelverk tydliggörs och kommuniceras på bred front. Energimyndigheten avser att initiera ett arbete med riktlinjer och beslutsstöd för att bättre hantera frågor som berör områdena nedan. Myndigheten avser vidare att prioritera arbetet med att kommunicera dessa. Krav på miljöbedömning och MKB. I möjligaste mån bör generella anvisningar tillhandahållas avseende vilka delar som är särskilt viktiga att behandla och vilka som kan ägnas en begränsad hantering i samband med miljökonsekvensbedömning av föreslagna vindkraftanläggningar. Breddat beslutsstöd för tillstånds- och planeringsbeslut. Det bör utarbetas rekommendationer om att lokal planering ska sättas i ett större perspektiv för att säkerställa en rättvisande bild av vilken problematik man har att hantera som handläggare eller beslutsfattare på exempelvis en kommun. Avvägning mellan riksintressen. Här finns ett tydligt behov av vägledning och tolkningshjälp. Det bör därför tas fram hjälpmedel för hantering av avvägningsfrågan och kommuniceras vägledning för hantering av frågor om prioritering mellan olika riksintressen inom samma område. Rollfördelning mellan centrala myndigheter. Det bör även klargöras ytterligare vilken myndighet som ska yttra sig angående specifika frågor. Generella föreskrifter. Det finns områden som skulle vara möjligt att använda generella föreskrifter för att förenkla tillståndsgivning. Sett till agerande fram till nu kan konstateras att det finns ett behov av att bistå med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. STEM061 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

4 2(25) Skyddsvärda områdens avgränsning. Det bör framställas relevant myndighetsvägledning som klarlägger i vilken utsträckning en vidgad tolkning av skyddsvärda områdens avgränsning är tillämplig. Hantering av Natura2000-områden. Det bör framställas tydlig och praktisk vägledning för bedömning av möjligheter till samexistens mellan vindkraft och de värden som skyddas av Natura2000-klassificering. Hantering av Naturvårdsverkets övriga gula områden. Det bör finnas konkret och i möjligaste mån generell vägledning till hur de gula områdena ska hanteras för att uppnå en god hushållning med naturresurser. Betydande miljöpåverkan. Det bör etableras vägledning och relevanta verktyg som stöd för bedömningen av i vilka fall en föreslagen vindkraftanläggning ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Försiktighetsprincipen. Det bör utredas i vilken omfattning en möjlig men okänd lokal risk kan tjäna som motiv för avfärdande av en globalt sett miljöförbättrande verksamhet. Vid behov bör adekvat tillsynsvägledning upprättas. Lokal planering. Kommunal översiktsplanering förväntas bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden. Det är därför av största vikt att dessa planer utformas på goda grunder och med en genomgående strategi för hantering även av energifrågorna. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan medför ett minimalt behov av prövning och diskussion om motstående intressen när ett konkret tillståndsärende blir aktuellt. Miljö- och energikrav på kommunal översiktsplanering. Det är viktigt att kommunernas behov av stöd och vägledning tillgodoses samt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller avseende krav på fysiska planer. Det bör ställas som krav att alla kommuner ska redovisar hur mycket förnybar energi som kan produceras inom ramen för deras respektive fysiska planering. Utvecklad nationell planering för vindkraft. Mellankommunala och nationella samarbeten bör stimuleras i syfte att uppnå en god helhetsplanering av landets vindkraftsutbyggnad. En långsiktig mötesplan bör etableras för myndighetsmöten där nya planer redovisas och aktuella problemställningar och möjligheter av storskalig karaktär kan genomlysas. Bygdepeng. En översyn av möjligheterna och lämpligheten av att införa en obligatorisk avgift av sådant slag som finns för vattenverksamhet bör göras. Samtliga av dessa förslag bedöms vara åtgärder som kan genomföras inom ramen av befintligt regelverk och uppdrag till Energimyndigheten och andra myndigheter. Tidigare utredningar och förslag Det har tidigare lämnats förslag på regelförenklingar bl.a. av Miljöbalkskommittén och Plan- och bygglovskommittén och nu senast har Miljöprocessutredningen och Nätanslutningsutredningen presenterat flera åtgärder

5 3(25) som skulle bidrar till förenklad hantering och administrativa lättnader i samband med vindkraftetablering. Det är viktigt att dessa fastläggs. Förslag på ytterligare åtgärder Energimyndigheten har identifierat följande åtgärder som ligger utanför de förslag som har pressenterats av Miljöprocessutredningen. Krav på miljöundersökningar Det bör etableras en samordnande funktion för överföring av kunskap från miljöundersökningar inom en region i syfte att undvika dubbelarbete samt möjliggöra en bättre helhetsbild av en miljösituation. Tillämpning av kravet på alternativ lokalisering Det bör övervägas att helt utesluta vindkraften från kraven på alternativ lokalisering i samband med tillståndshantering och istället lägga fokus på en god förberedande fysisk planering. Undvikande av splittrad utbyggnad inom skyddsvärd kust Effektbegränsningen av vindkraftanläggningars storlek inom alla områden av riksintresse för skyddsvärda kuster bör avskaffas och inte bara på Öland. Effekter för mindre anläggningar Det bör tillföras resurser för möjligheter till regelförenklingar särskilt avseende mindre etableringar. Det bör även ske förändringar som underlätta för mindre anläggningar att ansluta sig på nät och bl.a. ha mätare som kan gå åt båda hållen för försäljning av överskott av producerad el. Resurser för utbyggnad av nät och balanskraft Resurser för utredning och analys av möjligheter att förenkla regelverket för utbyggnad av elnät i syfte att möjliggöra för en storskalig vindkraftutbyggnad bör göras. Behovet av reglerkapacitet samt vilka miljökonsekvenser som blir följden på sikt bör även utredas. Regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att utreda detta och olika aktörers roller behöver ses över när handlar om vem som ska stå för utbyggnaden. Andelsägande Skatteverkets ställningstaganden avseende egenförbrukning och uttagsbeskattning har skapat en osäker och ogynnsam situation för gemensamt ägande av vindkraftsanläggningar. Det bör därför snarast göras en översyn av regelverket. Redan den osäkerhet som som ställningstagandena har medfört kan motivera regelförändringar som främjar ett ökande andelsägande. Annars riskerar vindkraftsutbyggnaden att minska i takten och acceptansen för vindkraften att minska så mycket att det riskerar att hindra en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

6 4(25) Det bör övervägas om de regelförenklingsförslag som lagts fram av Utredningen om redovisning och revision avseende redovisning och revision i mindre företag är tillräckligt långtgående. Det bör övervägas att avskaffa avgifterna för företags obligatoriska registreringsärenden vid bl.a. Bolagsverket. Energimyndigheten förordar att det minsta tillåtna aktiekapitalet för små privata aktiebolag sänks till en krona. Det bör utfärdas tilläggsdirektiv för Föreningslagsutredningen så att uppdraget uttryckligen omfattar samråd med vindkraftsbranschen och Energimyndigheten.

7 5(25) Inledning Uppdraget är att Energimyndigheten ska analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för en omfattande vindkraftutbyggnad. En viktig aspekt som bör ingå är en analys av regelverket för andelsägande. Frågor som rör direkta stöd till vindkraft såsom t.ex. elcertifikatsystemet omfattas inte. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december I Sverige pågår ett arbete med att ställa om landets energisystem till att bli långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och ekonomi och en viktig del i det arbetet är utveckling av förnybara källor för elproduktion. I flera sammanhang har riksdag och regering klart uttryckt en särskild viljeinriktning om att öka användningen av vindkraft i Sverige. Samtidigt erfar alltför många som planerar för ny vindkraft allvarliga problem i sin planerings- och tillståndsprocess. Signalerna kommer samstämmigt från många håll, bland annat har en undersökning bland vindkraftsägare genomförts av SIFO/ISI Wissing på uppdrag av EON under oktober Processen att få tillstånd anges vara det största problemet. Överklaganden (från t.ex. grannar, företag, militär) och långa handläggningstider försenar processen. Många pekar spontant på grannar som ett förhindrande problem i sig. Var tredje uppgav dessutom problem vid själva nätanslutningen och pekade på pris, tillstånd och byråkrati. Det kommer också signaler från handläggare av vindkraftärenden på kommuner och länsstyrelser som upplever att budskapen från staten visserligen är tydliga men att det uppstår en konflikt med de instruktioner lokala beslutsfattare rättar sig efter. Avseende lokala myndigheters agerande hittills kan konstateras att det finns ett behov av att bistå dem med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. Beslutsgrunderna kan i dagsläget se mycket olika ut mellan olika kommuner och olika län vilket medför osäkerhet och risken att beslutssystemet uppfattas som ogenomskinligt och godtyckligt. Detta kan bero på att det är en komplicerad tillståndsprocess med många instanser. Det är dock mer troligt att det kan bero på att lagstiftningen ligger på en för hög nivå och lämnar för många möjligheter till egna tolkningar vilket gör att det inte finns någon samsyn för hur tillståndsprocessen ska se ut på kommun-, länsstyrelse-, myndighets- och verksamhetsutövarnivå. T.ex. ska det detaljplaneras? Har etableringen betydande miljöpåverkan? Som det ser ut idag så är det lika oklart för myndigheter som det är för verksamhetsutföraren. Detta öppnar även upp för möjligheten att personligt tyckande kan få en avgörande roll i tillståndsprocessen både för och emot en vindkraftsutbyggnad.

8 6(25) Det har under åren framförts flera förslag på hur miljöbalken och plan- och bygglagen kan förändras för att underlätta bl.a. för vindkraftsutbyggnaden. Både miljöbalkskommittén och plan- och bygglagskommittén har tidigare pressenterat förslag som skulle kunna ha underlättat för utbyggnad av vindkraften i Sverige. I tilläggsdirektiven till Miljöprocessutredningen i december 2007 fick utredningen bl.a. i uppdrag att utreda behovet av författningsförändringar i fråga om förnybar energi. En del i uppdraget var att utreda möjligheterna att förenkla de delar av regelverket som påverkar förutsättningarna för etablering av vindkraft och då särskilt se till att så kallad dubbelprövning av tillstånden undviks. I arbetet som Miljöprocessutredningen genomfört görs en omfattande genomgång av de skrivningar som berör vindkraften i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I utredningen föreslås en rad förenklingar, bland annat om att slopa kraven på bygglov och detaljplan enligt plan- och bygglagen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar. Det finns en stor efterfrågan på att köpa andelar i vindkraftanläggningar, efterfrågan har varit så stor att det fortfarande finns långa köer trots den kraftiga ökningen av vindkraftsutbyggningen under 2007 och Vanligast är att bilda en ekonomisk förening som erbjuder andelar motsvarande 1000 kwh/år för mellan kr (beroende av vindkraftanläggningen). Där andelsägaren får köpa andelar motsvarande % av elförbrukningen utöver detta till kommer drift och underhållskostnader motsvarande ca 15 öre/kwh med skatt och moms blir det ca 60 öre/kwh. Sedan avregleringen på elmarknaden har marknaden dominerats av ett fåtal aktörer. Vindkraften möjliggör för gemene man att investera i förnybar elproduktion. Det ger inte bara ett viktigt kapitaltillskott för nyinvesteringar utan även för konkurrensen. Dessutom visar erfarenheterna att det kan vara helt avgörande för en kraftfull utbyggnad av vindkraft. Resultat inom Vindval 1 visar på att lokalt ägande och möjligheten till att kunna köpa vindkraftsandelar var det som möjliggjorde för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Danmark. Nästan alla vindkraftverk i Danmark ägs av dem som bor i närheten av dem. Detta är förmodligen en viktig förklaring till att befolkningens stöd för vindkraften är så stort. Nedan redovisas att just vindkraft är en av de kostnadseffektivaste nya elproduktionsanläggningar att bygga ut samt att vindkraften har den lägsta rörliga produktionskostnaderna. 1 Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, ISBN

9 7(25) Figur: Elproduktionskostnaden för olika anläggningar bygger på underlag från el från nya anläggningar Priset på råkraftsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan, se figur nedan. 2 El från nya anläggningar 2007, Elforsk rapport 07:50

10 8(25) 3 Figur: Illustrerar den principiella prisbildningen på den nordiska råkraftsmarknaden. Utbudskurvan anger hur mycket el som aktörerna på säljsidan är beredda att sälja vid en viss prisnivå. Att kurvan lutar uppåt innebär att aktörerna är villiga att sälja mer el när priset ökar. Som synes i figuren har vind-, vatten- och kärnkraft samt kraftvärme de lägsta rörliga produktionskostnaderna. Efterfrågekurvan anger hur mycket el som de potentiella köparna är beredda att köpa vid en viss prisnivå. Marknadspriset fastställs där utbuds- och efterfrågekurvorna korsar varandra. I den punkten efterfrågar köparna exakt lika mycket el som säljarna bjuder ut till det givna priset. Exempel på faktorer som påverkar utbudet, och därmed priset på råkraftsmarknaden, är ökad/minskad nederbörd och variationer i världsmarknadspriser på olja, kol och gas. På samma sätt påverkar variationer i efterfrågan på el beroende på exempelvis utomhustemperatur marknadspriset. Vindkraften är den elproduktion anläggning som möjliggör för gemene man att investera i förnybar elproduktion. Andelsägande ger inte bara ett viktigt kapitaltillskott för nyinvesteringar utan är även ett viktigt tillskott för en ökad konkurrens inom elmarknaden. Erfarenheterna visar att andelsägande är viktigt för en kraftfull utbyggnad av vindkraft. Resultat inom Vindval 4 visar på att utbyggandet vindkraft i Danmark inte hade varit lika kraftfull om inte lokalt ägande och möjligheten till att kunna köpa vindkraftsandelar hade varit möjligt. 3 Illustration och information från Energimarknadsinspektionen 4 Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, ISBN

11 9(25) Behovsanalys av regelförenklingar I bilaga 1 och 2 redovisas befintligt regelverk och förslagna regelförenklingar enligt Miljöprocessutredningen. I Sverige pågår sedan länge ett arbete med att ställa om landets energisystem till att bli långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och ekonomi. En viktig del i det arbetet är utveckling av förnybara källor för elproduktion. I flera sammanhang har riksdag och regering klart uttryckt en särskild viljeinriktning om att öka användningen av vindkraft i Sverige. Det är en stor utmaning att genomföra en energiomställning på en avreglerad elmarknad och utbyggnaden av energisystemet går inte att beställa från statligt håll på samma sätt som skedde med exempelvis vattenkraften. En viktig del i att uppnå detta är andelsägande av vindkraft som möjliggör för fler aktörer att ta sig in på elmarknaden samt att det tillför investeringskapital för att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Sverige. Den viktiga uppgiften för staten är därför att genomgående anpassa regelverk och styrmedel och samtidigt kommunicera ut till samhället varför omställningen är viktig att genomföra. I Miljöbalkens portalparagraf står att läsa att Miljöbalken ska tillämpas så att: 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Varje gång ett förslag om att bygga ny vindkraft presenteras uppstår frågan om hur man ska prioritera vid en sammanvägd bedömning av punkterna ovan. Tolkningar och slutsatser kan dock i dagsläget se mycket olika ut beroende på var i landet och var i beslutsprocessen verksamhetsutövaren befinner sig. Att regelverket tillämpas olika medför att förutsättningarna att etablera vindkraft kan skilja sig mycket från plats till plats vilket kan vara krävande för de företag som projekterar vindkraftanläggningar på fler platser i landet. Det finns även en risk att de slutliga valen av lämpliga platser för vindkraftanläggningar faller alltför långt från dem som skulle ha valts utifrån en enhetlig och samlad rationell bedömning av ekonomiska och miljömässiga faktorer.

12 10(25) En ny utmaning jämfört med tiden före avregleringen är att tillgodose kraven på elnätet där ny elproduktion planeras. Det finns i dagsläget exempel på situationer där planering och tillståndsgivning av nödvändig nätförstärkning hämmar möjligheterna till en effektiv etablering av vindkraftanläggningar. Det finns risk för att det etablerats kulturer som innebär att många tillståndsärenden överklagas så långt det är möjligt vilket medför kostsamma och långdragna etableringsprocesser. Om detta fortgår kan det förväntas påverka kostnadseffektiviteten för många nya vindkraftprojekt negativt. De viljeyttringar som uttrycks i bland annat energi- och vindkraftspropositionerna har enligt vissa bedömare inte nått genomslag i önskvärd omfattning. Sammantaget kan sägas att det finns risker för oönskade konsekvenser förorsakade av regelverken kring vindkraftetablering så som de ser ut och används idag. Det finns goda skäl att sträva efter att minska oklarheter och olikheter samt att uppnå en likartad hantering och bedömning av nya platser för vindkraftetablering. En sammantagen analys visar att beslut om Sveriges politiska mål och ambitioner för vindkraftutbyggnad är tydligt uttalade på nationell nivå men de har inte blivit effektiva då de inte återspeglats av anpassningar i de regelverk som hanterar frågan på lokal och regional nivå utan lämnats till hantering inom befintliga regelverk. Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag Det är av stor betydelse att nationella beslut implementeras i alla berörda myndigheter från centrala verk och hela vägen ut till kommunernas beslutsfattare och tjänstemän. Särskilt viktigt är att statens vilja tydliggörs och kommuniceras likartat genom alla instanser och att det är enhetliga budskap som genomsyrar verksamheterna avseende hur vindkraften ska planeras och prövas. En genomarbetad strategi behövs för hur exempelvis energipropositionens mål kan bli verksamma i praktiken inom verk och förvaltningar. Tillvägagångssättet är här minst lika viktigt som målet självt. Det är Energimyndighetens bedömning att samtliga av dessa förslag kan genomföras inom ramen av befintligt uppdrag av Energimyndigheten, snarare än behov av ändring i befintlig lagtext. Här har Energimyndigheten en klar roll i sitt främjande arbete och arbetar idag tillsammans med centrala myndigheter och berörda aktörer. För att klargöra och underlätta för verksamhetsutövaren. Krav på miljöbedömningar och MKB Det mest arbetskrävande momentet för den som planerar att uppföra en vindkraftanläggning i framtiden är sannolikt miljökonsekvensbeskrivningen

13 11(25) (MKB). Det är angeläget att tydliggöra vilka krav som är rimliga att ställa på utformning och innehåll av MKB. Anpassning ska kunna ske beroende av anläggningens storlek och lokalisering. I viss utsträckning finns vägledning att tillgå i den nyligen utkomna Vindkraftshandboken 5 som sammanställts av Boverket, men det finns behov av ytterligare förtydliganden och mer genomarbetade rekommendationer. I möjligaste mån bör generella anvisningar tillhandahållas avseende vilka delar som är särskilt viktiga att behandla och vilka som kan ägnas en begränsad hantering i samband med miljökonsekvensbedömning av föreslagna vindkraftanläggningar. Breddat beslutsstöd för tillstånds- och planeringsbeslut Inom exempelvis miljöetiken finns etablerade metoder att visa vilken sfär olika förhållningssätt värnar om. Här finns möjligheter att utveckla metoder att hjälpa beslutsfattare med stöd för beslut som sträcker sig bortom mandatperioderna. Som exempel skulle man kunna visa i vilken utsträckning ett scenario eller en strategi värnar om hållbarhet för nu levande människor, kommande generationer, ifall djur och växter inkluderas och om naturen tillmäts ett egenvärde värt att skydda. Användning av något liknande som beslutsstöd skulle med största sannolikhet underlätta beslutsfattandet. Att olika organisationer gör olika bedömningar för samma projekt gör det svårt för verksamhetsutövare, beslutsfattare och handläggare att fatta rationella och välgrundande beslut, det saknas någon typ stöd att luta sig mot. Detta leder till otydliga och utdragna processer som inte gynnar någon. Det bör utarbetas rekommendationer om att lokal planering ska sättas i ett större perspektiv för att säkerställa en rättvisande bild av vilken problematik man har att hantera som handläggare eller beslutsfattare på exempelvis en kommun. Avvägning mellan riksintressen Ett exempel på en frågeställning som myndigheter har behov av att få förtydligat stöd och instruktioner kring, är hur värderingen av områden med flera motstående riksintressen ska göras. Miljöprocessutredningen har i uppdrag att se över riksintresseverktyget. Enligt Miljöbalken 3 kap 10 gäller följande: Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. I känsliga frågor som denna är det svårt men samtidigt särskilt viktigt att beslutsgrunder för avvägning är transparenta och att beslutsgrunderna kan redovisas och motiveras i så stor utsträckning som möjligt. Här finns ett tydligt behov av vägledning och tolkningshjälp. Det bör därför tas fram hjälpmedel för hantering av avvägningsfrågan och kommuniceras vägledning för hantering av frågor om prioritering mellan olika riksintressen inom samma område. 5 Manus till Vindkrafthanbok, Boverkets dnr /2007, Miljödepartementets dnr. 2007/4286/H,

14 12(25) Rollfördelning mellan centrala myndigheter Avseende centrala myndigheter kan det konstateras att regelverken på vissa punkter behöver klarläggas för att undvika att myndigheterna verkar i rakt motstående riktning i samband med tillståndsärenden för vindkraft. Det bör även klargöras ytterligare vilken myndighet som ska yttra sig angående specifika frågor. Risken finns att det sänder ut otydliga signaler till handläggare och verksamhetsutövare om centrala myndigheter uttrycker på helt olika sätt. Generella föreskrifter I Miljöprocessutredningens delbetänkande diskuteras och avfärdas förslag om användandet av generella föreskrifter i syfte att förenkla den individuella prövningen av vindkraftverk. De områden som motiven till avfärdandet hänvisar till är dock begränsade till ljud och reflexer. Sannolikt finns andra områden som kan vara mer framkomliga och möjligheterna att använda generella föreskrifter för att förenkla tillståndsgivning bör analyseras utifrån ett bredare perspektiv. Energimyndigheten konstaterar att det finns ett behov av att bistå kommunerna med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. Beslutsgrunderna kan i dagsläget se mycket olika ut mellan två kommuner vilket medför osäkerhet och att beslutssystemet uppfattas som ogenomskinligt och godtyckligt. Skyddsvärda områdens avgränsning Det har i flera sammanhang uppstått oklarheter oavsett hur långt ett uttalat skydd sträcker sig. Särskilt när det gäller natur- och kulturmiljöer uppstår diskussionen om det bör finnas buffertzoner runt de utpekade områdena. Ett argument som framförs är att en vindkraftetablering kan påverka ett område genom att synas utan att vara lokaliserat i området. Det bör framställas relevant myndighetsvägledning som klarlägger i vilken utsträckning en vidgad tolkning av skyddsvärda områdens avgränsning är tillämplig. Hantering av Natura2000-områden I samband med förslag till lokalisering av vindkraftverk i eller i anslutning till Natura2000-områden ska en särskild bedömning göras av huruvida vindkraftetablering är förenlig med det som är skyddsvärt i området. För denna bedömning efterfrågas hjälpverktyg för analys och konsekvensbedömning som kan ligga till grund för planerings- och tillståndsprocesser. Det bör framställas tydlig och praktisk vägledning för bedömning av möjligheter till samexistens mellan vindkraft och de värden som skyddas av Natura2000-klassificering. Hantering av Naturvårdsverket:s övriga gula områden På samma sätt som för Natura 2000-områdena finns en kategori av skyddsvärda områden som Naturvårdsverket menar kan vara förenliga med vindkraftetablering men att en bedömning från fall till fall måste göras. Även för dessa områden vore det önskvärt med ett utvecklat beslutsstöd som hjälp för lokala myndigheter.

15 13(25) Betydande miljöpåverkan I Miljöprocessutredningens förslag uppstår möjligheten för kommuner att avgöra huruvida en föreslagen vindkraftetablering utgör en betydande miljöpåverkan eller ej. Denna bedömning görs enligt bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (1998:905). Skrivningarna lämnar dock stort utrymme för tolkning och bedömningen bör därför föregås av en analys som bygger på ett strukturerat underlag och insatser bör göras för att undvika godtyckliga eller slentrianmässiga bedömningar. Det bör etableras vägledning och relevanta verktyg som stöd för bedömningen av i vilka fall en föreslagen vindkraftanläggning ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Försiktighetsprincipen I vissa sammanhang uppkommer hänvisning till försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 i MB (Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön) som motiv till att avstyrka en föreslagen vindkraftetablering. Det är dock inte tydligt i vilken utsträckning en sådan princip är tillämplig i frågan om etablering av förnybara energikällor som ju har en global positiv inverkan på miljön. Det bör utredas i vilken omfattning en möjlig men okänd lokal risk kan tjäna som motiv för avfärdande av en globalt sett miljöförbättrande verksamhet. Vid behov bör adekvat tillsynsvägledning upprättas. Lokal planering God planering är en av de viktigaste nycklarna för framgångsrik vindkraftutbyggnad. Kommunal översiktsplanering kan förväntas bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden speciellt om förslaget från miljöprocessutredningen får genomslagskraft, där större vindkraftanläggningar bara ska prövas enligt MB. Det är därför av största vikt att dessa planer utformas på goda grunder och med en genomgående strategi för hantering även av energifrågorna. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan medför ett minimalt behov av prövning och diskussion om motstående intressen när ett konkret tillståndsärende blir aktuellt. Miljö- och energikrav på kommunal översiktsplanering Det är viktigt att kommunernas behov av stöd och vägledning tillgodoses samt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller avseende krav på fysiska planer. Det är länsstyrelsens uppgift att bedöma om en kommunal översiktsplan på ett tillfredsställande sätt beaktar nationella mål och intressen. Varje kommun är skyldig att se över sin översiktsplan minst en gång per mandatperiod. I samband med kommunernas arbete med att redovisa hur mark- och vattenområden kan användas på sikt för att garantera ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande vore det meningsfullt att ställa krav på att en samordning ska ske med den kommunala energiplaneringen. Ett syfte skulle vara att skapa en god helhetsbild över i vilken utsträckning kommunen har förutsättningar och viljan att ta ansvar för sin energikonsumtion. Exempel på hur en kommun kan arbeta med

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER 2015:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Peter Ardö Uppsala 2009-01-27 M 2007:04 Direktiv 2007:94 Tilläggsdirektiv 2007:184 Tilläggsdirektiv 2008:119 Utredningen ska vara avslutad april 2009 Direktiv finns på www.sou.gov.se Utredare

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Kommunal tillstyrkan i praktiken

Kommunal tillstyrkan i praktiken Kommunal tillstyrkan i praktiken Enkätundersökning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 miljöbalken ER 2014:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Yttrande angående Byggnadsmiljöutredningen, Bättre inomhusmiljö (SOU 2005:55)

Yttrande angående Byggnadsmiljöutredningen, Bättre inomhusmiljö (SOU 2005:55) BESLUT 1 (5) Datum Dnr 2005-10-24 02-05-3627 Hållbar energianvändning Arne Andersson +46+165442145 arne.andersson@stem.se Ert datum Ert dnr 2005-07-21 M2005/3509/Bo Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden

Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden De nordiska länderna har mycket att vinna på att samarbeta kring vindkraft och dra nytta av varandras erfarenheter.

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten AG Dricksvatten och planering

Nationellt nätverk för dricksvatten AG Dricksvatten och planering Nationellt nätverk för dricksvatten AG Dricksvatten och planering Uppsala 2015-01-20 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E Stockholm 2010-12-15 Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Er referens: N2010/2438/E Yttrande över Energimyndighetens rapporter Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser, Gemensamt

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Nationella Vindkraftskonferensen

Nationella Vindkraftskonferensen Nationella Vindkraftskonferensen 25 april 2008 Kalmar Lennart Söder Professor Elkraftsystem 1 Överlämnande skedde den 20 februari 2008 2 Utredningens 13 förslag - 1 Beskriv att certifikatsystemet är den

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen (M 2007:04) Dir. 2007:184. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen (M 2007:04) Dir. 2007:184. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen (M 2007:04) Dir. 2007:184 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Sammanfattning Utredaren har tidigare fått i uppdrag att utreda

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se 2013-02-28 Dnr NV-12817-11 Trafikverket Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft

Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft Kommunstyrelsen 2012 03 12 51 133 Arbets och personalutskottet 2012 02 27 46 104 Dnr 12.52 20 marsks16 Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fortsatt förälder- om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51)

Fortsatt förälder- om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51) REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2011-10-07 2011-111 Socialdepartementet 133 33 Stockholm Fortsatt förälder- om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51) (S2011/5725/FST) Sammanfattning

Läs mer

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning. Arbetsplan Svenska kraftnät

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning. Arbetsplan Svenska kraftnät Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning Arbetsplan Svenska kraftnät Vad är tröskeleffekten? Regionnät 150 MW ledig kapacitet 50 MW 100 MW 50 MW 25

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer