Regelförenkling för vindkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelförenkling för vindkraft"

Transkript

1 MISSIV Datum Näringsdepartementet Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för en omfattande vindkraftsutbyggnad. En viktig aspekt som bör ingå är en analys av regelverket för andelsägande. Frågor som rör direkta stöd till vindkraft såsom t.ex. elcertifikatsystemet omfattas inte. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december Härmed redovisas uppdrag 16 med ovan nämnda innebörd enligt regleringsbrev för Statens energimyndighet för budgetåret Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Tomas Kåberger. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Susan Linton Royen, Josephine Bahr Ljungdell, Annelie Eriksson och Zofia Lublin, tillförordnade avdelningschefen Mathias Fock, ställföreträdande avdelningscheferna Maria Malmkvist och Anders Lewald, verksjuristerna Fredrik Selander och Mattias Carlqvist samt verksamhetssamordnaren för vindkraft Fredrik Dahlström, den sistnämnda föredragande Tomas Kåberger Fredrik Dahlström STEM061 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av Energimyndighetens förslag...1 Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag...1 Tidigare utredningar och förslag...2 Förslag på ytterligare åtgärder...3 Inledning...5 Behovsanalys av regelförenklingar...9 Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag...10 Tidigare utredningar och förslag...14 Förslag på ytterligare åtgärder...15 Bygdepeng...19 Andelsägande...20 Aktiebolag...20 Handelsbolag...21 Kommanditbolag...21 Enkla bolag...22 Ekonomiska föreningar...22 Samfälligheter...23 Samfällighetsföreningar...23 Uttagsbeskattning...23 Avslutande synpunkter...24 Bilaga 1 Analys över befintliga regelverket Bilaga 2 Miljöprocessutredningen Bilaga 3 Andelsägande av vindkraftverk Bilaga 4 Skatterättsliga regler kring vindkraftsverksamhet

3 MISSIV 1 (11) Datum Sammanfattning av Energimyndighetens förslag Energimyndigheten lämnar här ett antal förslag som myndigheten bedömer skulle underlätta en utbyggnad av vindkraften. Ett flertal av förslagen är sådana som myndigheten själv har möjlighet och avser genomföra inom ramen för befintligt uppdrag. Det rör sig mer om samordning, riktlinjer och stöd än om regelförändringar. Här spelar Vindkraftsamordnarna en viktig roll, samordnarna har hittills lyckats med att förmedla och hjälpa verksamhetsutövare. Med tanke på den kraftiga utbyggnaden som förväntas ske bör Vindkraftsamordnarna få utökade möjligheter att hjälpa verksamhetsutövare. Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag Det har i flera sammanhang påtalats ett behov av myndighetsvägledning och beslutsstöd i samband med avvägningar, bedömningar och prioritering mellan olika intressen. Exakt vad sådan vägledning skulle bestå av i praktiken kräver ytterligare utredning, men klart är att en stor del av behovet kan tillgodoses utan att nya lagar behöver skrivas. Det kan räcka med att den bakomliggande tanken med befintliga regelverk tydliggörs och kommuniceras på bred front. Energimyndigheten avser att initiera ett arbete med riktlinjer och beslutsstöd för att bättre hantera frågor som berör områdena nedan. Myndigheten avser vidare att prioritera arbetet med att kommunicera dessa. Krav på miljöbedömning och MKB. I möjligaste mån bör generella anvisningar tillhandahållas avseende vilka delar som är särskilt viktiga att behandla och vilka som kan ägnas en begränsad hantering i samband med miljökonsekvensbedömning av föreslagna vindkraftanläggningar. Breddat beslutsstöd för tillstånds- och planeringsbeslut. Det bör utarbetas rekommendationer om att lokal planering ska sättas i ett större perspektiv för att säkerställa en rättvisande bild av vilken problematik man har att hantera som handläggare eller beslutsfattare på exempelvis en kommun. Avvägning mellan riksintressen. Här finns ett tydligt behov av vägledning och tolkningshjälp. Det bör därför tas fram hjälpmedel för hantering av avvägningsfrågan och kommuniceras vägledning för hantering av frågor om prioritering mellan olika riksintressen inom samma område. Rollfördelning mellan centrala myndigheter. Det bör även klargöras ytterligare vilken myndighet som ska yttra sig angående specifika frågor. Generella föreskrifter. Det finns områden som skulle vara möjligt att använda generella föreskrifter för att förenkla tillståndsgivning. Sett till agerande fram till nu kan konstateras att det finns ett behov av att bistå med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. STEM061 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

4 2(25) Skyddsvärda områdens avgränsning. Det bör framställas relevant myndighetsvägledning som klarlägger i vilken utsträckning en vidgad tolkning av skyddsvärda områdens avgränsning är tillämplig. Hantering av Natura2000-områden. Det bör framställas tydlig och praktisk vägledning för bedömning av möjligheter till samexistens mellan vindkraft och de värden som skyddas av Natura2000-klassificering. Hantering av Naturvårdsverkets övriga gula områden. Det bör finnas konkret och i möjligaste mån generell vägledning till hur de gula områdena ska hanteras för att uppnå en god hushållning med naturresurser. Betydande miljöpåverkan. Det bör etableras vägledning och relevanta verktyg som stöd för bedömningen av i vilka fall en föreslagen vindkraftanläggning ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Försiktighetsprincipen. Det bör utredas i vilken omfattning en möjlig men okänd lokal risk kan tjäna som motiv för avfärdande av en globalt sett miljöförbättrande verksamhet. Vid behov bör adekvat tillsynsvägledning upprättas. Lokal planering. Kommunal översiktsplanering förväntas bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden. Det är därför av största vikt att dessa planer utformas på goda grunder och med en genomgående strategi för hantering även av energifrågorna. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan medför ett minimalt behov av prövning och diskussion om motstående intressen när ett konkret tillståndsärende blir aktuellt. Miljö- och energikrav på kommunal översiktsplanering. Det är viktigt att kommunernas behov av stöd och vägledning tillgodoses samt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller avseende krav på fysiska planer. Det bör ställas som krav att alla kommuner ska redovisar hur mycket förnybar energi som kan produceras inom ramen för deras respektive fysiska planering. Utvecklad nationell planering för vindkraft. Mellankommunala och nationella samarbeten bör stimuleras i syfte att uppnå en god helhetsplanering av landets vindkraftsutbyggnad. En långsiktig mötesplan bör etableras för myndighetsmöten där nya planer redovisas och aktuella problemställningar och möjligheter av storskalig karaktär kan genomlysas. Bygdepeng. En översyn av möjligheterna och lämpligheten av att införa en obligatorisk avgift av sådant slag som finns för vattenverksamhet bör göras. Samtliga av dessa förslag bedöms vara åtgärder som kan genomföras inom ramen av befintligt regelverk och uppdrag till Energimyndigheten och andra myndigheter. Tidigare utredningar och förslag Det har tidigare lämnats förslag på regelförenklingar bl.a. av Miljöbalkskommittén och Plan- och bygglovskommittén och nu senast har Miljöprocessutredningen och Nätanslutningsutredningen presenterat flera åtgärder

5 3(25) som skulle bidrar till förenklad hantering och administrativa lättnader i samband med vindkraftetablering. Det är viktigt att dessa fastläggs. Förslag på ytterligare åtgärder Energimyndigheten har identifierat följande åtgärder som ligger utanför de förslag som har pressenterats av Miljöprocessutredningen. Krav på miljöundersökningar Det bör etableras en samordnande funktion för överföring av kunskap från miljöundersökningar inom en region i syfte att undvika dubbelarbete samt möjliggöra en bättre helhetsbild av en miljösituation. Tillämpning av kravet på alternativ lokalisering Det bör övervägas att helt utesluta vindkraften från kraven på alternativ lokalisering i samband med tillståndshantering och istället lägga fokus på en god förberedande fysisk planering. Undvikande av splittrad utbyggnad inom skyddsvärd kust Effektbegränsningen av vindkraftanläggningars storlek inom alla områden av riksintresse för skyddsvärda kuster bör avskaffas och inte bara på Öland. Effekter för mindre anläggningar Det bör tillföras resurser för möjligheter till regelförenklingar särskilt avseende mindre etableringar. Det bör även ske förändringar som underlätta för mindre anläggningar att ansluta sig på nät och bl.a. ha mätare som kan gå åt båda hållen för försäljning av överskott av producerad el. Resurser för utbyggnad av nät och balanskraft Resurser för utredning och analys av möjligheter att förenkla regelverket för utbyggnad av elnät i syfte att möjliggöra för en storskalig vindkraftutbyggnad bör göras. Behovet av reglerkapacitet samt vilka miljökonsekvenser som blir följden på sikt bör även utredas. Regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att utreda detta och olika aktörers roller behöver ses över när handlar om vem som ska stå för utbyggnaden. Andelsägande Skatteverkets ställningstaganden avseende egenförbrukning och uttagsbeskattning har skapat en osäker och ogynnsam situation för gemensamt ägande av vindkraftsanläggningar. Det bör därför snarast göras en översyn av regelverket. Redan den osäkerhet som som ställningstagandena har medfört kan motivera regelförändringar som främjar ett ökande andelsägande. Annars riskerar vindkraftsutbyggnaden att minska i takten och acceptansen för vindkraften att minska så mycket att det riskerar att hindra en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

6 4(25) Det bör övervägas om de regelförenklingsförslag som lagts fram av Utredningen om redovisning och revision avseende redovisning och revision i mindre företag är tillräckligt långtgående. Det bör övervägas att avskaffa avgifterna för företags obligatoriska registreringsärenden vid bl.a. Bolagsverket. Energimyndigheten förordar att det minsta tillåtna aktiekapitalet för små privata aktiebolag sänks till en krona. Det bör utfärdas tilläggsdirektiv för Föreningslagsutredningen så att uppdraget uttryckligen omfattar samråd med vindkraftsbranschen och Energimyndigheten.

7 5(25) Inledning Uppdraget är att Energimyndigheten ska analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för en omfattande vindkraftutbyggnad. En viktig aspekt som bör ingå är en analys av regelverket för andelsägande. Frågor som rör direkta stöd till vindkraft såsom t.ex. elcertifikatsystemet omfattas inte. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december I Sverige pågår ett arbete med att ställa om landets energisystem till att bli långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och ekonomi och en viktig del i det arbetet är utveckling av förnybara källor för elproduktion. I flera sammanhang har riksdag och regering klart uttryckt en särskild viljeinriktning om att öka användningen av vindkraft i Sverige. Samtidigt erfar alltför många som planerar för ny vindkraft allvarliga problem i sin planerings- och tillståndsprocess. Signalerna kommer samstämmigt från många håll, bland annat har en undersökning bland vindkraftsägare genomförts av SIFO/ISI Wissing på uppdrag av EON under oktober Processen att få tillstånd anges vara det största problemet. Överklaganden (från t.ex. grannar, företag, militär) och långa handläggningstider försenar processen. Många pekar spontant på grannar som ett förhindrande problem i sig. Var tredje uppgav dessutom problem vid själva nätanslutningen och pekade på pris, tillstånd och byråkrati. Det kommer också signaler från handläggare av vindkraftärenden på kommuner och länsstyrelser som upplever att budskapen från staten visserligen är tydliga men att det uppstår en konflikt med de instruktioner lokala beslutsfattare rättar sig efter. Avseende lokala myndigheters agerande hittills kan konstateras att det finns ett behov av att bistå dem med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. Beslutsgrunderna kan i dagsläget se mycket olika ut mellan olika kommuner och olika län vilket medför osäkerhet och risken att beslutssystemet uppfattas som ogenomskinligt och godtyckligt. Detta kan bero på att det är en komplicerad tillståndsprocess med många instanser. Det är dock mer troligt att det kan bero på att lagstiftningen ligger på en för hög nivå och lämnar för många möjligheter till egna tolkningar vilket gör att det inte finns någon samsyn för hur tillståndsprocessen ska se ut på kommun-, länsstyrelse-, myndighets- och verksamhetsutövarnivå. T.ex. ska det detaljplaneras? Har etableringen betydande miljöpåverkan? Som det ser ut idag så är det lika oklart för myndigheter som det är för verksamhetsutföraren. Detta öppnar även upp för möjligheten att personligt tyckande kan få en avgörande roll i tillståndsprocessen både för och emot en vindkraftsutbyggnad.

8 6(25) Det har under åren framförts flera förslag på hur miljöbalken och plan- och bygglagen kan förändras för att underlätta bl.a. för vindkraftsutbyggnaden. Både miljöbalkskommittén och plan- och bygglagskommittén har tidigare pressenterat förslag som skulle kunna ha underlättat för utbyggnad av vindkraften i Sverige. I tilläggsdirektiven till Miljöprocessutredningen i december 2007 fick utredningen bl.a. i uppdrag att utreda behovet av författningsförändringar i fråga om förnybar energi. En del i uppdraget var att utreda möjligheterna att förenkla de delar av regelverket som påverkar förutsättningarna för etablering av vindkraft och då särskilt se till att så kallad dubbelprövning av tillstånden undviks. I arbetet som Miljöprocessutredningen genomfört görs en omfattande genomgång av de skrivningar som berör vindkraften i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I utredningen föreslås en rad förenklingar, bland annat om att slopa kraven på bygglov och detaljplan enligt plan- och bygglagen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar. Det finns en stor efterfrågan på att köpa andelar i vindkraftanläggningar, efterfrågan har varit så stor att det fortfarande finns långa köer trots den kraftiga ökningen av vindkraftsutbyggningen under 2007 och Vanligast är att bilda en ekonomisk förening som erbjuder andelar motsvarande 1000 kwh/år för mellan kr (beroende av vindkraftanläggningen). Där andelsägaren får köpa andelar motsvarande % av elförbrukningen utöver detta till kommer drift och underhållskostnader motsvarande ca 15 öre/kwh med skatt och moms blir det ca 60 öre/kwh. Sedan avregleringen på elmarknaden har marknaden dominerats av ett fåtal aktörer. Vindkraften möjliggör för gemene man att investera i förnybar elproduktion. Det ger inte bara ett viktigt kapitaltillskott för nyinvesteringar utan även för konkurrensen. Dessutom visar erfarenheterna att det kan vara helt avgörande för en kraftfull utbyggnad av vindkraft. Resultat inom Vindval 1 visar på att lokalt ägande och möjligheten till att kunna köpa vindkraftsandelar var det som möjliggjorde för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Danmark. Nästan alla vindkraftverk i Danmark ägs av dem som bor i närheten av dem. Detta är förmodligen en viktig förklaring till att befolkningens stöd för vindkraften är så stort. Nedan redovisas att just vindkraft är en av de kostnadseffektivaste nya elproduktionsanläggningar att bygga ut samt att vindkraften har den lägsta rörliga produktionskostnaderna. 1 Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, ISBN

9 7(25) Figur: Elproduktionskostnaden för olika anläggningar bygger på underlag från el från nya anläggningar Priset på råkraftsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan, se figur nedan. 2 El från nya anläggningar 2007, Elforsk rapport 07:50

10 8(25) 3 Figur: Illustrerar den principiella prisbildningen på den nordiska råkraftsmarknaden. Utbudskurvan anger hur mycket el som aktörerna på säljsidan är beredda att sälja vid en viss prisnivå. Att kurvan lutar uppåt innebär att aktörerna är villiga att sälja mer el när priset ökar. Som synes i figuren har vind-, vatten- och kärnkraft samt kraftvärme de lägsta rörliga produktionskostnaderna. Efterfrågekurvan anger hur mycket el som de potentiella köparna är beredda att köpa vid en viss prisnivå. Marknadspriset fastställs där utbuds- och efterfrågekurvorna korsar varandra. I den punkten efterfrågar köparna exakt lika mycket el som säljarna bjuder ut till det givna priset. Exempel på faktorer som påverkar utbudet, och därmed priset på råkraftsmarknaden, är ökad/minskad nederbörd och variationer i världsmarknadspriser på olja, kol och gas. På samma sätt påverkar variationer i efterfrågan på el beroende på exempelvis utomhustemperatur marknadspriset. Vindkraften är den elproduktion anläggning som möjliggör för gemene man att investera i förnybar elproduktion. Andelsägande ger inte bara ett viktigt kapitaltillskott för nyinvesteringar utan är även ett viktigt tillskott för en ökad konkurrens inom elmarknaden. Erfarenheterna visar att andelsägande är viktigt för en kraftfull utbyggnad av vindkraft. Resultat inom Vindval 4 visar på att utbyggandet vindkraft i Danmark inte hade varit lika kraftfull om inte lokalt ägande och möjligheten till att kunna köpa vindkraftsandelar hade varit möjligt. 3 Illustration och information från Energimarknadsinspektionen 4 Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, ISBN

11 9(25) Behovsanalys av regelförenklingar I bilaga 1 och 2 redovisas befintligt regelverk och förslagna regelförenklingar enligt Miljöprocessutredningen. I Sverige pågår sedan länge ett arbete med att ställa om landets energisystem till att bli långsiktigt hållbart med hänsyn till miljö och ekonomi. En viktig del i det arbetet är utveckling av förnybara källor för elproduktion. I flera sammanhang har riksdag och regering klart uttryckt en särskild viljeinriktning om att öka användningen av vindkraft i Sverige. Det är en stor utmaning att genomföra en energiomställning på en avreglerad elmarknad och utbyggnaden av energisystemet går inte att beställa från statligt håll på samma sätt som skedde med exempelvis vattenkraften. En viktig del i att uppnå detta är andelsägande av vindkraft som möjliggör för fler aktörer att ta sig in på elmarknaden samt att det tillför investeringskapital för att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Sverige. Den viktiga uppgiften för staten är därför att genomgående anpassa regelverk och styrmedel och samtidigt kommunicera ut till samhället varför omställningen är viktig att genomföra. I Miljöbalkens portalparagraf står att läsa att Miljöbalken ska tillämpas så att: 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Varje gång ett förslag om att bygga ny vindkraft presenteras uppstår frågan om hur man ska prioritera vid en sammanvägd bedömning av punkterna ovan. Tolkningar och slutsatser kan dock i dagsläget se mycket olika ut beroende på var i landet och var i beslutsprocessen verksamhetsutövaren befinner sig. Att regelverket tillämpas olika medför att förutsättningarna att etablera vindkraft kan skilja sig mycket från plats till plats vilket kan vara krävande för de företag som projekterar vindkraftanläggningar på fler platser i landet. Det finns även en risk att de slutliga valen av lämpliga platser för vindkraftanläggningar faller alltför långt från dem som skulle ha valts utifrån en enhetlig och samlad rationell bedömning av ekonomiska och miljömässiga faktorer.

12 10(25) En ny utmaning jämfört med tiden före avregleringen är att tillgodose kraven på elnätet där ny elproduktion planeras. Det finns i dagsläget exempel på situationer där planering och tillståndsgivning av nödvändig nätförstärkning hämmar möjligheterna till en effektiv etablering av vindkraftanläggningar. Det finns risk för att det etablerats kulturer som innebär att många tillståndsärenden överklagas så långt det är möjligt vilket medför kostsamma och långdragna etableringsprocesser. Om detta fortgår kan det förväntas påverka kostnadseffektiviteten för många nya vindkraftprojekt negativt. De viljeyttringar som uttrycks i bland annat energi- och vindkraftspropositionerna har enligt vissa bedömare inte nått genomslag i önskvärd omfattning. Sammantaget kan sägas att det finns risker för oönskade konsekvenser förorsakade av regelverken kring vindkraftetablering så som de ser ut och används idag. Det finns goda skäl att sträva efter att minska oklarheter och olikheter samt att uppnå en likartad hantering och bedömning av nya platser för vindkraftetablering. En sammantagen analys visar att beslut om Sveriges politiska mål och ambitioner för vindkraftutbyggnad är tydligt uttalade på nationell nivå men de har inte blivit effektiva då de inte återspeglats av anpassningar i de regelverk som hanterar frågan på lokal och regional nivå utan lämnats till hantering inom befintliga regelverk. Åtgärder som kan hanteras inom ramen av befintligt uppdrag Det är av stor betydelse att nationella beslut implementeras i alla berörda myndigheter från centrala verk och hela vägen ut till kommunernas beslutsfattare och tjänstemän. Särskilt viktigt är att statens vilja tydliggörs och kommuniceras likartat genom alla instanser och att det är enhetliga budskap som genomsyrar verksamheterna avseende hur vindkraften ska planeras och prövas. En genomarbetad strategi behövs för hur exempelvis energipropositionens mål kan bli verksamma i praktiken inom verk och förvaltningar. Tillvägagångssättet är här minst lika viktigt som målet självt. Det är Energimyndighetens bedömning att samtliga av dessa förslag kan genomföras inom ramen av befintligt uppdrag av Energimyndigheten, snarare än behov av ändring i befintlig lagtext. Här har Energimyndigheten en klar roll i sitt främjande arbete och arbetar idag tillsammans med centrala myndigheter och berörda aktörer. För att klargöra och underlätta för verksamhetsutövaren. Krav på miljöbedömningar och MKB Det mest arbetskrävande momentet för den som planerar att uppföra en vindkraftanläggning i framtiden är sannolikt miljökonsekvensbeskrivningen

13 11(25) (MKB). Det är angeläget att tydliggöra vilka krav som är rimliga att ställa på utformning och innehåll av MKB. Anpassning ska kunna ske beroende av anläggningens storlek och lokalisering. I viss utsträckning finns vägledning att tillgå i den nyligen utkomna Vindkraftshandboken 5 som sammanställts av Boverket, men det finns behov av ytterligare förtydliganden och mer genomarbetade rekommendationer. I möjligaste mån bör generella anvisningar tillhandahållas avseende vilka delar som är särskilt viktiga att behandla och vilka som kan ägnas en begränsad hantering i samband med miljökonsekvensbedömning av föreslagna vindkraftanläggningar. Breddat beslutsstöd för tillstånds- och planeringsbeslut Inom exempelvis miljöetiken finns etablerade metoder att visa vilken sfär olika förhållningssätt värnar om. Här finns möjligheter att utveckla metoder att hjälpa beslutsfattare med stöd för beslut som sträcker sig bortom mandatperioderna. Som exempel skulle man kunna visa i vilken utsträckning ett scenario eller en strategi värnar om hållbarhet för nu levande människor, kommande generationer, ifall djur och växter inkluderas och om naturen tillmäts ett egenvärde värt att skydda. Användning av något liknande som beslutsstöd skulle med största sannolikhet underlätta beslutsfattandet. Att olika organisationer gör olika bedömningar för samma projekt gör det svårt för verksamhetsutövare, beslutsfattare och handläggare att fatta rationella och välgrundande beslut, det saknas någon typ stöd att luta sig mot. Detta leder till otydliga och utdragna processer som inte gynnar någon. Det bör utarbetas rekommendationer om att lokal planering ska sättas i ett större perspektiv för att säkerställa en rättvisande bild av vilken problematik man har att hantera som handläggare eller beslutsfattare på exempelvis en kommun. Avvägning mellan riksintressen Ett exempel på en frågeställning som myndigheter har behov av att få förtydligat stöd och instruktioner kring, är hur värderingen av områden med flera motstående riksintressen ska göras. Miljöprocessutredningen har i uppdrag att se över riksintresseverktyget. Enligt Miljöbalken 3 kap 10 gäller följande: Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. I känsliga frågor som denna är det svårt men samtidigt särskilt viktigt att beslutsgrunder för avvägning är transparenta och att beslutsgrunderna kan redovisas och motiveras i så stor utsträckning som möjligt. Här finns ett tydligt behov av vägledning och tolkningshjälp. Det bör därför tas fram hjälpmedel för hantering av avvägningsfrågan och kommuniceras vägledning för hantering av frågor om prioritering mellan olika riksintressen inom samma område. 5 Manus till Vindkrafthanbok, Boverkets dnr /2007, Miljödepartementets dnr. 2007/4286/H,

14 12(25) Rollfördelning mellan centrala myndigheter Avseende centrala myndigheter kan det konstateras att regelverken på vissa punkter behöver klarläggas för att undvika att myndigheterna verkar i rakt motstående riktning i samband med tillståndsärenden för vindkraft. Det bör även klargöras ytterligare vilken myndighet som ska yttra sig angående specifika frågor. Risken finns att det sänder ut otydliga signaler till handläggare och verksamhetsutövare om centrala myndigheter uttrycker på helt olika sätt. Generella föreskrifter I Miljöprocessutredningens delbetänkande diskuteras och avfärdas förslag om användandet av generella föreskrifter i syfte att förenkla den individuella prövningen av vindkraftverk. De områden som motiven till avfärdandet hänvisar till är dock begränsade till ljud och reflexer. Sannolikt finns andra områden som kan vara mer framkomliga och möjligheterna att använda generella föreskrifter för att förenkla tillståndsgivning bör analyseras utifrån ett bredare perspektiv. Energimyndigheten konstaterar att det finns ett behov av att bistå kommunerna med tydliga och mer enhetliga spelregler för hantering av vindkraftfrågan. Beslutsgrunderna kan i dagsläget se mycket olika ut mellan två kommuner vilket medför osäkerhet och att beslutssystemet uppfattas som ogenomskinligt och godtyckligt. Skyddsvärda områdens avgränsning Det har i flera sammanhang uppstått oklarheter oavsett hur långt ett uttalat skydd sträcker sig. Särskilt när det gäller natur- och kulturmiljöer uppstår diskussionen om det bör finnas buffertzoner runt de utpekade områdena. Ett argument som framförs är att en vindkraftetablering kan påverka ett område genom att synas utan att vara lokaliserat i området. Det bör framställas relevant myndighetsvägledning som klarlägger i vilken utsträckning en vidgad tolkning av skyddsvärda områdens avgränsning är tillämplig. Hantering av Natura2000-områden I samband med förslag till lokalisering av vindkraftverk i eller i anslutning till Natura2000-områden ska en särskild bedömning göras av huruvida vindkraftetablering är förenlig med det som är skyddsvärt i området. För denna bedömning efterfrågas hjälpverktyg för analys och konsekvensbedömning som kan ligga till grund för planerings- och tillståndsprocesser. Det bör framställas tydlig och praktisk vägledning för bedömning av möjligheter till samexistens mellan vindkraft och de värden som skyddas av Natura2000-klassificering. Hantering av Naturvårdsverket:s övriga gula områden På samma sätt som för Natura 2000-områdena finns en kategori av skyddsvärda områden som Naturvårdsverket menar kan vara förenliga med vindkraftetablering men att en bedömning från fall till fall måste göras. Även för dessa områden vore det önskvärt med ett utvecklat beslutsstöd som hjälp för lokala myndigheter.

15 13(25) Betydande miljöpåverkan I Miljöprocessutredningens förslag uppstår möjligheten för kommuner att avgöra huruvida en föreslagen vindkraftetablering utgör en betydande miljöpåverkan eller ej. Denna bedömning görs enligt bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (1998:905). Skrivningarna lämnar dock stort utrymme för tolkning och bedömningen bör därför föregås av en analys som bygger på ett strukturerat underlag och insatser bör göras för att undvika godtyckliga eller slentrianmässiga bedömningar. Det bör etableras vägledning och relevanta verktyg som stöd för bedömningen av i vilka fall en föreslagen vindkraftanläggning ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Försiktighetsprincipen I vissa sammanhang uppkommer hänvisning till försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 i MB (Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön) som motiv till att avstyrka en föreslagen vindkraftetablering. Det är dock inte tydligt i vilken utsträckning en sådan princip är tillämplig i frågan om etablering av förnybara energikällor som ju har en global positiv inverkan på miljön. Det bör utredas i vilken omfattning en möjlig men okänd lokal risk kan tjäna som motiv för avfärdande av en globalt sett miljöförbättrande verksamhet. Vid behov bör adekvat tillsynsvägledning upprättas. Lokal planering God planering är en av de viktigaste nycklarna för framgångsrik vindkraftutbyggnad. Kommunal översiktsplanering kan förväntas bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden speciellt om förslaget från miljöprocessutredningen får genomslagskraft, där större vindkraftanläggningar bara ska prövas enligt MB. Det är därför av största vikt att dessa planer utformas på goda grunder och med en genomgående strategi för hantering även av energifrågorna. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan medför ett minimalt behov av prövning och diskussion om motstående intressen när ett konkret tillståndsärende blir aktuellt. Miljö- och energikrav på kommunal översiktsplanering Det är viktigt att kommunernas behov av stöd och vägledning tillgodoses samt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller avseende krav på fysiska planer. Det är länsstyrelsens uppgift att bedöma om en kommunal översiktsplan på ett tillfredsställande sätt beaktar nationella mål och intressen. Varje kommun är skyldig att se över sin översiktsplan minst en gång per mandatperiod. I samband med kommunernas arbete med att redovisa hur mark- och vattenområden kan användas på sikt för att garantera ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande vore det meningsfullt att ställa krav på att en samordning ska ske med den kommunala energiplaneringen. Ett syfte skulle vara att skapa en god helhetsbild över i vilken utsträckning kommunen har förutsättningar och viljan att ta ansvar för sin energikonsumtion. Exempel på hur en kommun kan arbeta med

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 - Vägar till ett effektivare miljöarbete

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 - Vägar till ett effektivare miljöarbete SVENSK ENERGI Lennart Sandebjer Cecilia Kellberg YTTRANDE 1 (4) Datum 2015-10-12 039/2015 Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM M2015/1539/S Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 - Vägar

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se 2016-10-06 2016/1538 REMISSVAR Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Energimyndighetens syn på viktnings- och primärenergifaktorer

Energimyndighetens syn på viktnings- och primärenergifaktorer BESLUT 1 (5) Datum Analysavdelningen Tobias Persson tobias.persson@energimyndigheten.se Energimyndighetens syn på viktnings- och primärenergifaktorer Sammanfattning Energimyndigheten anser att viktnings-

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden

Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden YTTRANDE 1 (5) Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden Dnr M2013/2403/Nm Sammanfattning Länsstyrelsen föreslår att modeller för en havsplans

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER 2015:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2016-10-10 Dnr 2015/7652 Er ref M2016/1849/R Ert datum 2015-07-08 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Miljöbedömningar, Ds 2016:25

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Kommunledningskontoret 2017-11-01 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:652 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) 2016-10-10 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Alrutz Advokatbyrå

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-05-17 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. Miljöbedömningar Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/ Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/123-100 Ekerö kommuns synpunkter Inledning Ekerö kommun är generellt sett positiv till förslaget

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2017-11-23 M2017/02880/R m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet.

Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet. Till: Miljö och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se kopia till Fredrik Norlund fredrik.norlund@regeringskansliet.se Er referens MB2015/01982/Ee Svensk Vindenergis och Svensk

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) YTTRANDE 2016-10-10 Dnr: 2016/641 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Katrin H Sjöberg 2017-09-21 1. Genomföra vattenkraftsdelen i energiöverenskommelsen, som träffades i juni 2016

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Hemställan angående områden av riksintressen

Hemställan angående områden av riksintressen HEMSTÄLLAN Vårt ärendenr: 16/02332 2016-05-20 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Stadsrådsberedningen 10333 STOCKHOLM Kopia till: Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Peter Ardö Uppsala 2009-01-27 M 2007:04 Direktiv 2007:94 Tilläggsdirektiv 2007:184 Tilläggsdirektiv 2008:119 Utredningen ska vara avslutad april 2009 Direktiv finns på www.sou.gov.se Utredare

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer