Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll"

Transkript

1 Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson

2 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod Iakttagelser Mål för verksamheten Ledningsnätet Underhåll Vattenkvalitet Ekonomi Revisionell bedömning Kontrollmål Bilagor Jämförelser mellan granskade kommuner Ledningsnätets längd (km) Underhållskostnader åren Reinvesteringstakten (mnkr) Sammanfattning av kontrollmål

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund För kommunen och dess medborgare representerar kommunens vatten- och avloppssystem ett stort bruksvärde som förmodligen vida överstiger värdet i balansräkningen, ett värde som endast kan bevaras genom underhåll och förnyelse. Underhåll och förnyelse av VA-nätet är en betydande utmaning för Sveriges kommuner och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Brister i underhållet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitningen har blivit för omfattande. Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och kvalitet. De förtroendevalda revisorerna i Borgholm, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Torsås kommuner har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska vattenoch avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse. Granskningen i Torsås har utförts av Elisabeth Rye Andersson och Caroline Liljebjörn. 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål Syftet med granskningen är att bedöma om planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. Följande kontrollfrågor ska besvaras: Har VA-verksamhetens nät inventerats och finns tillgång till kartläggning av nätets standard? Indikerar vattenkvaliteten på brister i ledningsnätet? Indikerar vattenläckage brister i nätet? Finns det underhålls-/förnyelseplaner för VA-ledningsnätet och finns det en saneringsplan? Hur ser relationen ut mellan plan(-er), budget och utfall? Hur stora investeringar sker i nätet per år? Hur sker avskrivning av VA-nätet? Finns det en kartläggning av förekomsten av kombinerade system? 1

5 Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet tillräckligt i förhållande till kartläggning av nät, underhåll, verksamhetens egen bedömning och andra indikatorer? 1.3 Metod Granskningen har utförts genom kontroll av dokumentation samt studier av styrdokument, verksamhetsberättelser, budget, redovisning och statistik. Intervjuer har genomförts med berörd personal inom tekniska förvaltningen. 2 Iakttagelser 2.1 Mål för verksamheten Enligt beslut i kommunfullmäktige ska utvärdering av god ekonomisk hushållning ske utifrån balanserade styrkort. Styrkortet består av fem olika perspektiv som vart och ett innehåller ett övergripande mål. Utifrån de övergripande målen inom respektive perspektiv har mätbara mål utformats. Tekniska nämndens styrkort innehåller mål som berör vatten- och avloppsledningarnas underhåll och förnyelse. Inom medborgarperspektivet, som fastställer det övergripande målet att Kommunens invånare ska ha tillgång till god kommunal service som bygger på en väl förankrad värdegrund, har bland annat följande mätbara mål antagits: Uppföljning av vattenprovningsresultat så att en hög vattenkvalité bibehålls. Minimera störningar av vattenleverans till kund genom att fortlöpande byta ut gamla vattenledningar. Enligt miljöperspektivet ska tekniska nämnden verka för att kommunens verksamhet ska präglas av ekologisk hållbarhet och bidra till god livsmiljö. Det ska bland annat ske genom att avloppsnätets status gällande inläckage fastställs. 2.2 Ledningsnätet Ledningsnätet i Torsås kommun omfattar: 10 mil vattenledningar 9 mil avloppsledningar 3 mil dagvattenledningar Mätningar har genomförts av ledningsnätet under det senaste året. Resultaten har dokumenterats i en mätrapport. 2

6 Samhällena inom kommunen är indelade i verksamhetsområden enligt följande: Bergkvara Bidalite Brömsebro Djursvik Gullabo Söderåkra Torsås Länsstyrelsens tillståndsprövning av verksamheten vid avloppsreningsverket i Bergkvara har visat att inläckage i ledningsnätet för avloppsvatten/dagvatten förekommer som är 3-4 gånger högre än normalt. Kommunen har därför blivit ålagda att kartlägga ledningsnätet vilket ska vara utfört under innevarande år. Hittills har avloppsledningarna i Torsås och Söderåkra kartlagts och filmats. I höst ska arbetet utföras i Bergkvara-området. Ett nytt digitalt kartsystem är anskaffat där ledningsnätet ska dokumenteras. De äldsta delarna av ledningsnätet, som är från 1956, finns i de äldre delarna av Torsås, Bergkvara och Söderåkra. I de områdena finns galvaniserade ledningar och gjutjärnsledningar. Det är i dessa som de flesta problemen uppstår. Ledningsnätet har sanerats från all förekomst av asbest. Det vanligaste materialet som har använts för avlopps- och dagvattenledningar är betong. De flesta vattenledningar är av plast. Kombinerade system är inte vanligt förekommande. 2.3 Underhåll Bedömningen som görs är att de galvaniserade ledningarna inte kommer att hålla. Sedan år 2008 byts de ut successivt och ersätts med svarta polyetenslangar. Hittills har 300 meter ersatts i Bergkvara och 200 meter i Torsås. Förnyelsetaken är inte dokumenterad utan baserar sig på erfarenhetsmässiga bedömningar av personalen. Driftsstörningar dokumenteras inte systematiskt. En sträcka av vattenledningarna kommer att ersättas under året till ett värde av 700 tkr. I vintras uppstod 5 stora vattenläckor då huvudledningar av gjutjärn brast grund av köld. WSP (en teknisk konsultfirma) har på kommunens uppdrag kartlagt inläckaget i avloppsnätet och dokumenterat det i en modell. Resultatet kommer att presenteras i en rapport, som blir färdig vid årsskiftet. En metod som använts för att hitta läckorna är att sända ut färgad rök i nätet. Det har bland annat visat sig att det finns vissa dagvattenanslutningar i avloppssystemet som utgörs av dräneringar från fastigheter. Undersökningarna av avloppsledningarna kan resultera i en åtgärdsplan. Under innevarande år finns 1 mnkr avsatta i investeringsbudgeten för åtgärder. Samma belopp finns även upptaget i budget

7 2.4 Vattenkvalitet Renvatten köps in från Kalmar kommun till samhällena Bergkvara, Djursvik, Söderåkra och Torsås. Vattenverk finns i Gullabo och Bidalite med egna vattentäkter. Det inköpta vattnet är mjukare än det som tas i Torsås kommun, vilket gör att konsumenten gynnas eftersom det är skonsammare mot hushållsmaskiner. Samhället Brömsebro får sitt renvatten från Karlskrona kommun. Mätningar av vattenkvaliteten görs regelbundet per vattenverk baserat på antalet anslutna abonnenter samt i nätet. Bakterieprov och kemiska prov tas med olika intervall. Vår och höst görs en utökad provtagning för att bland annat testa för radon och bekämpningsmedel. Vattenkvaliteten är god och eventuella problem har varit av engångskaraktär. Vattenförbrukningen följs upp av personalen i vattenverken. Förbrukningen nattetid och dagtid jämförs med normalförbrukningen och eventuella avvikelser kan indikera läckor. Ibland kommer anmälningar in från abonnenter. Av inköpt renvatten faktureras 84 %, övrigt används för egen förbrukning t ex spolning av ledningar samt spill. 2.5 Ekonomi Nedanstående tabell visar underhåll av ledningsnätet (belopp i mnkr): År Budget Utfall Avvikelse ,2 1,1 0, ,1 1,2-0, ,4 1,2 0, ,5 1,6-0, ,5 2,1-0, ,2 VA-ledningarna har en avskrivningstid på 50 år förutom överföringsledningen från Kalmar som skrivs av på 100 år. Avskrivningsmetoden som används är rak nominell metod. År Anskaffningsvärden Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar Utgående balans Årets investering ,5-0,2-11,9 5, ,6-0,3-12,1 5,5 0, ,1-0,3-12,4 5,7 0, ,3-0,3-12,7 8,6 3, ,5-0,3-13,0 8,5 0,2 Vid utgången av år 2009 var de ackumulerade anskaffningsvärdena för VA-ledningarna i Torsås kommun 21,5 mnkr medan kvarvarande restvärde uppgick till 8,5 mnkr. Vid en 4

8 genomsnittlig avskrivningstid på 50 år borde restvärdet motsvara 50 % av ackumulerat anskaffningsvärde, d v s ca 10,8 mnkr, om en jämn investeringstakt hållits. Det verkliga restvärdet var således 2,3 mnkr lägre vilket indikerar att de årliga investeringarna inte motsvarat den nivå som behövs för att hålla anläggningarna i gott skick. Uträkningen ovan baseras på de historiska värdena som används i redovisningen. En omräkning till dagens penningvärde med antagande om en inflationstakt på 3,5 % innebär att skulle det krävas 3,6 mnkr i ytterligare investeringar för att åtgärda det eftersatta investeringsbehovet. 3 Revisionell bedömning Vår bedömning är att planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VAledningssystemet inte är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. Det baserar vi på att det saknas planer över underhåll och förnyelse av ledningsnätet samt saneringsplaner. Underhållet bedöms endast räcka till att akuta insatser och investeringarna borde enligt vår kalkyl varit 3,6 mnkr högre för att hålla anläggningarna i gott skick. Vi rekommenderar att ett digitalt stöd för VA-verksamheten införs, att nätet kartläggs i sin helhet samt att förnyelseplaner och saneringsplaner upprättas. Vidare anser vi att driftsstörningar bör dokumenteras systematiskt och användas som underlag för planering. 3.1 Kontrollmål Har VA-verksamhetens nät inventerats och finns tillgång till kartläggning av nätets standard? Mätning av ledningssystemet har utförts och kartläggning av avloppsnätet pågår för att undersöka orsakerna till inläckage. Indikerar vattenkvaliteten på brister i ledningsnätet? Vi bedömer att vattenkvaliteten inte indikerar brister i ledningsnätet eftersom anmärkningar endast förekommit sporadiskt. Indikerar vattenläckage brister i nätet? Inläckage i avloppsnätet indikerar brister som ska åtgärdas. Investeringsbehovet är inte fastställt, men riskerar att bli betydande. Finns det underhålls-/förnyelseplaner för VA-ledningsnätet och finns det en saneringsplan? Vi bedömer att det saknas dokumenterade planer för underhåll och förnyelse av vattenoch avloppsledningsnätet. Dokumenterade saneringsplaner finns inte. Åtgärder baserar sig på personalens erfarenhet och akuta insatser. 5

9 Vi rekommenderar ett digitalt stöd för VA-verksamheten samt att sanerings- och underhållsplaner upprättas. Hur ser relationen ut mellan plan(-er), budget och utfall? Underhållsbudgeten har i stort sett överensstämt med utfallet under den granskade perioden utom under föregående år då ett stort antal vattenläckor behövde åtgärdas. Hur stora investeringar sker i nätet per år? Under de senaste 10 åren har ca 6 mnkr investerats i VA-nätet. Det innebär en årlig investering på ca 0,6 mnkr. Hur sker avskrivning av VA-nätet? Avskrivning sker med rak nominell metod vilket innebär att anskaffningsvärdet fördelas med lika stora belopp varje år under tillgångens nyttjandeperiod. Överföringsledningen från Kalmar avseende vattenleveranser har bedömts ha en nyttjandetid på 100 år. Övriga VA-nätet har en avskrivningstid på 50 år, enstaka poster skrivs av på 20 år. Finns det en kartläggning av förekomsten av kombinerade system? Kombinerade system, som innebär ett avloppssystem där avlopps-, dag- och dräneringsvatten avleds i gemensam ledning, är inte vanligt förekommande i Torsås kommun. Vid rökning har det konstaterats att vissa fastigheters dränering avleds via avloppsnätet. Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystem tillräckligt i förhållande till kartläggning av nät, underhåll, verksamhetens egen bedömning och andra indikatorer)? Vi bedömer att nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet inte är tillräckligt. Det baserar vi på att underhållet under de senaste fem åren endast utgjort 5-7 % av anläggningarnas anskaffningsvärde, vilket endast räcker till akuta insatser. Vi anser även att reinvesteringarna är låga i förhållande till det ackumulerade anskaffningsvärdet för nätet. För att hålla anläggningarna i gott skick borde reinvesteringarna varit 3,6 mnkr högre fram till år 2010 enligt vår kalkyl. 6

10 4 Bilagor Jämförelser mellan granskade kommuner 4.1 Ledningsnätets längd (km) Kommun Vatten Avlopp Dagvatten Totalt Borgholm Högsby Mönsterås Oskarshamn Torsås Underhållskostnader åren Kommun Kostnad (mnkr) Ledningar (km) Underhållskostnad kr/meter Borgholm 11, Högsby 4, Mönsterås 15, Oskarshamn 14, Torsås 7, Reinvesteringstakten (mnkr) Kommun Restvärde enligt bokföringen Restvärde vid jämn investeringstakt Eftersatta investeringar Borgholm Högsby 14,4 22,0 10,7 Mönsterås 59,3 62,6 5,3 Oskarshamn Torsås 8,5 10,8 3,6 Vid en jämn investeringstakt motsvarar restvärdet 50 % av ledningsnätets anskaffningsvärde. Om restvärdet enligt bokföringen är lägre än 50 % av de sammanlagda anskaffningsvärdena indikerar det att reinvesteringstakten inte är tillräcklig. I bokföringen används historiska anskaffningsvärden. För att komma fram till vad de eftersatta investeringarna motsvarar i dagens penningvärde har värdena räknats om med ett kalkylmässigt antagande om 3,5 % inflation per år. 7

11 4.4 Sammanfattning av kontrollmål Kontrollmål B-holm Högsby M-ås O-hamn Torsås Har VA-nätet inventerats? Ja Nej Ja Ja Nej Finns kartläggning av nätets standard? Ja Ja Nej Delvis Nej Indikerar vattenkvaliteten brister i nätet? Nej Nej Nej Nej Nej Indikerar vattenläckage brister i nätet? Delvis Ja Ja Ja Ja Finns förnyelseplaner? Nej Nej Nej Nej Nej Finns saneringsplaner? Ja Ja Delvis Nej Nej Avskrivningstid? 25 år år 50 år 50 år 50 år Finns kombinerade system? Nej Ja Nej Ja Nej Är nuvarande underhåll av VAnätet tillräckligt? Ja Nej Nej Nej Nej 8

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av underhåll fastigheter och gator och vägar, Oxelösunds kommun

Granskning av underhåll fastigheter och gator och vägar, Oxelösunds kommun Granskning av underhåll fastigheter och gator och vägar, Oxelösunds kommun Jönköping Maj 2007 Lars Edgren Komrev (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4

Läs mer