Göteborg Energi Nät AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Energi Nät AB"

Transkript

1 Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014

2 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital 10 Kassaflödesanalyser 11 Noter 12 Revisionsberättelse 21 Granskningsrapport 22 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Nät AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Göteborg Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB (organisationsnummer ), som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB (organisationsnummer ). Information om verksamheten Företaget bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde genom att ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av ström. Till verksamheten hör också projektering, byggande och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra ström på det elektriska nätet. Företaget äger elanläggningar inom företagets nätkoncessionsområde och har cirka nätavtal. Verksamheten är ett reglerat monopol och nätverksamhet kan först bedrivas efter att tillstånd i form av koncession för linje respektive område har beviljats företaget. Koncessioner har erhållits för de linjer och områden där elnätsverksamhet bedrivs och Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar verksamheten. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av företaget och att företaget har följt de principer som framgår 3 i bolagsordningen. Väsentliga händelser under året Den 1 januari 2014 trädde beslutet om omstrukturering av elnätsverksamheten ikraft. Innebörden av beslutet var att företagets personalantal ökade från ca 60 till 160 medarbetare genom att personal togs över från moderföretaget samt att en ny organisationsstruktur började gälla. Personalgrupper som distributionselektriker, projektörer och anslutningsingenjörer med flera yrkeskategorier anställdes av företaget. Dessutom skedde geografisk förflyttning av ett antal medarbetare i syfte att öka effektiviteten i verksamheten. Ekonomi- och avräkningstjänster köps från och med den 1 januari ifrån moderföretaget. Under året har en uppföljning av omstruktureringen genomförts som visar att effektmålen för omstruktureringen till stor del är uppfyllda. Leveranserna till våra kunder har under året varit mycket stabila. Medelavbrottstiden för 2014 blev den lägsta på flera år. Under året har företaget fortsatt att förstärka leveransoch personssäkerheten i våra anläggningar. Framförallt har detta skett genom uppgradering av 10 kv ställverk i en station i Tynnered. Styrelsen fattade i slutet av året beslut om att fortsätta förstärka leverans- och personsäkerheten genom ombyggnad av två ytterligare stationer. En av dessa stationer kommer att konverteras från 50 kv till 130 kv, detta beslut var ett viktigt steg på vägen mot att helt bygga bort företagets befintliga 50 kv nät. Företaget har under året implementerat en storstörningsorganisation. Syftet är att förbättra krishanteringen vid storstörningar och är en del av företagets säkerhetsarbete. Storstörningsorganisationen ger en förbättrad struktur och ett bättre tydliggjort ansvar för att uppnå företagets målbild inom säkerhet, avbrottstid och information. Styrelsen fattade i december månad beslut om att inleda en förvärvsprocess av Sörred Energis elnät. Tidigare har detta elnät bedömts vara ett industrinät men i dagsläget bedöms det i nuvarande form vara ett koncessionspliktigt nät. Beslut om att eventuellt förvärva det aktuella nätet förväntas fattas under Styrelsen beslutade under året att genomföra en kartläggning av eventuella brister i de så kallade åtskillnadsreglerna. Åtskillnadsreglerna syftar till att säkerställa elnätsföretagens fristående ställning i en koncern som också handlar eller producerar el. Resultatet av kartläggningen förväntas vara klart under Under året har en ny styrelseordförande tillsatts. Magnus Hedgran som är ny ordförande är tillika tillförordnad chef för verksamhetsområde Distribution inom moderföretaget. Ei inledde i april 2014 ett tillsynsärende avseende intäktsramen för perioden Under året har Ei begärt in kompletterande information. I skrivande stund har företaget ännu inte fått resultatet av tillsynen. Ei meddelade under oktober 2011 beslut om företagets tillåtna intäktsram för perioden Företaget överklagade Eis beslut till Förvaltningsrätten, som meddelade dom i målet den 11 december Konsekvensen av domslutet innebär att företagets möjliga intäktsram för nämnda period höjs från mkr till mkr. Ei överklagade den 23 december 2013 Förvaltningsrättens domslut till Kammarrätten. Den 10 november 2014 avgjorde Kammarrätten i tre pilotmål där rätten gick på elnätsföretagens linje. Ei lämnade den 27 november 2014 in överklaganden av Kammarrättens domar och avvisningsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen fattade den 4 september beslut om att införa en förordning om en ny metod för att beräkna nätföretagens ersättningar för kapitalkostnader. Dessa ersättningar utgör en stor andel av elnätsföretagens intäktsram. Den nya metoden innebär på sikt att elnätsföretagen inte får några intäkter för nät som är äldre än 50 år. Inom ramen för den nya metoden finns en övergångsregel som innebär att anläggningar som är äldre än 38 år eller saknar åldersuppgift betraktas vara 39 år vid reglerperiodens början, detta medför att efter 12 år får företagen inga intäkter för dessa anläggningar. Den nya reglermodellen ska börja tillämpas för tillsynsperioden

4 Förvaltningsberättelse Fastställande av avgifter för nättjänster Fastställande av avgifter för företagets nättjänster ska ske utifrån kravet på kostnadsriktighet i den bemärkelsen att varje kundkategori ska betala en avgift som motsvarar de kostnader den föranleder. Det är däremot inte tillåtet att differentiera avgifterna inom ett nätområde med hänsyn till var inom området uttaget av el sker. Merparten av kostnaderna för nätet är beroende av den kapacitet i form av överförd effekt som ställs till kundernas förfogande. Kostnaderna för nätets överföringsförluster är energiberoende medan den kostnadsdel som avser mätning och debitering i stort sett är oberoende av elanvändningen. Vid en jämförelse med andra elnätsföretag har företaget totalt sett låga avgifter. Under 2014 gjordes en avgiftshöjning på 2,5 procent. Styrelsen beslutade också om en genomsnittlig höjning på 2 procent för Prisjusteringen sker utifrån företagets beslutade prissättningsstrategi. Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kunder ska ha effekt som en avgiftskomponent i tariffen. Nya redovisningsprinciper Detta är Göteborg Energi Nät ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning ("K3"). Se not 1 för ytterligare information. Väsentliga händelser efter årets utgång Inga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Förväntad framtida utveckling Dagens och framtidens samhälle förväntar sig en hög tillgänglighet avseende överföring av el. Samtidigt lever vi med ett åldrande elnät som med tiden kommer att behöva förnyas. Ett åldrande elnät innebär sannolikt att antal fel kommer att öka. Företaget behöver därför förbereda för stora reinvesteringar i elnäten där nuvarande reinvesteringsbehov fördubblas om 10 år och om 20 år är det fyrdubblat jämfört med dagens nivåer. Under 2014 har elpriset varit rekordlågt. Tillgången på olja har ökat genom nya utvinningsmetoder samtidigt som efterfrågan är relativt svag vilket sätter förutsättningarna för energimarknaden. Året har också varit varmt samtidigt som tillgången i det nationella elproduktionssystemet varit gott. För företaget innebär detta bland annat lägre kostnader för elnätsförluster. Intresset för småskalig elproduktion har under året fortsatt att öka och företaget märker också en ökning av installation av småskalig elproduktion. Vid årsskiftet trädde statens skatterabatt på egenproducerad överskottel ikraft. Volymerna är ännu små och påverkar företaget i väldigt liten utsträckning såväl finansiellt som tekniskt. Företaget märker också ett ökat intresse för eldrivna transporter. Flera företag har aviserat att de tänker installera infrastruktur för elladdning i området. På stadens gator rullar även eldrivna bussar där de testas skarpt inom den reguljära kollektivtrafiken. Volymerna är ännu små och påverkar företaget i väldigt liten utsträckning såväl finansiellt som tekniskt. Det planeras många stora infrastrukturprojekt i Göteborg under en lång tid framöver. Detta kommer innebära att företaget tvingas flytta på anläggningar med risk för stora kostnader som följd. För att minimera framtida flyttkostnader genomförs ett arbete med att säkra anläggningarnas befintliga lägen. Under året har företaget också i samarbete med övriga ledningsägare inom koncernen ökat fokus på västsvenska paketet. En ny projektstruktur har arbetats fram som syftar till att koordinera insatserna från Göteborg Energis sida på ett effektivare sätt. EU har beslutat att skapa en inre marknad för el med en gränsöverskridande handel och för detta behövs nya spelregler för hur el ska överföras och handlas på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt, mellan medlemsländerna. Dessa spelregler ska beakta konsumentintresset, bidra till att uppnå EUs mål för förnyelsebar elproduktion samt bibehålla försörjningstryggheten. Ett exempel på sådana spelregler, som EU nu arbetar fram, är de så kallade Nätkoderna. Koderna kommer att påverka hela elbranschen och blir legalt bindande för alla medlemsländer. Verksamhetens påverkan på miljön Företaget arbetar kontinuerligt med att minska den miljöpåverkan som orsakas av verksamheten och för att organisera detta är företaget sedan år 2001 certifierat enligt ISO Företaget arbetar kontinuerligt med att modernisera eldistributionsnätet, till exempel byta ut gamla transformatorer, höja spänningen på så kallade transportledningar. Detta medför bland annat lägre överföringsförluster som är en betydande miljöpåverkan och resursanvändningen blir mer effektiv. Under 2014 har riktade åtgärder utförts för att reducera risker för exponering av magnetfält. Antalet kemikalier som företaget använder har reducerats, i första hand mer farliga ämnen. Ett nytt bränsle, med mindre miljöpåverkan, har ersatt dieselolja för drift av reservkraftgenerator. Företaget har gjort en avsättning motsvarande 0,5 mkr (1) för framtida miljöskulder. Personal Föregående år hade delar av organisationen ett väldigt lågt resultat i medarbetarundersökningen och vi har under året genomfört en rad aktiviteter som syftat till att höja resultatet. Företaget har på samtliga områden gått framåt i jämförelse med motsvarande organisation förra året. På vissa delar till och med kraftigt framåt, bland annat inom området arbetsmiljö. Vi landar totalt in på ett HME (Hållbart medarbetarindex) på 70. Generellt är nivån fortfarande alldeles för låg. Vi ligger 4

5 Förvaltningsberättelse exempelvis fortfarande lägre än koncernen för de flesta områdena. Vi kommer fortsätta att vidta åtgärder under 2015 i syfte att ytterligare stärka resultatet och skapa en ännu bättre arbetsplats. Ett första steg är att respektive chef kommer att gå igenom resultatet med sina medarbetare. Vi kommer utifrån detta att ta fram en handlingsplan. Ekonomisk översikt Resultat Företagets resultat före finansiella intäkter och kostnader uppgick till 189 mkr (142) vilket är 47 mkr bättre än föregående år. Efter finansiella poster uppgick resultatet till 173 mkr (126). Nettoomsättningen har totalt gått upp med 33 mkr av vilken överföringsintäkterna sammantaget har ökat med 2 mkr. Förklaringen till den bättre nettoomsättningen är att den omstrukturering, som företaget genomförde den 1 januari 2014, innebar att företaget numera utför tjänster till framförallt andra företag i koncernen som tidigare utfördes av moderföretaget. Övriga intäkter som ingår i nettoomsättningen avser intäkter från skrotförsäljning och koncerninterna tjänster och har ett liknande utfall som föregående år. Intäkterna för anslutningsavgifter har minskat med 2 mkr beroende på färre små servisanslutningar under året. Kostnaderna för överföring och inköp av kraft är 19 mkr lägre än föregående år. Kostnaderna för transitering från regionnätsägarna har minskat med 7 mkr och kostnaderna för lokal produktion har minskat med 7 mkr. Kostnaderna för nätförluster har gått ned med 5 mkr och beror på inköp av lägre volym samt ett lägre pris per kwh jämfört med Övriga externa kostnader har minskat med 36 mkr och förklaras till största del av den omstrukturering som nämns ovan och som bland annat innebar att man numera har personalgrupper som distributionselektriker, projektörer och anslutningsingenjörer med flera yrkeskategorier anställda av företaget. Detta innebär att företaget inte längre köper dessa tjänster från moderföretaget utan utför dem själva. Personalkostnaderna har ökat med 65 mkr och förklaras av att företaget har cirka 100 personer fler anställa 2014 än under Kostnaderna för planenlig avskrivning har ökat med 6 mkr mellan åren som en konsekvens av genomförda investeringar. Avkastningen på totalt kapital uppgick till 8,4 procent (6,7), samt på eget kapital till 10,4 procent (8,1). Soliditeten uppgår till 58,2 procent (57,6). Investeringar Årets investeringsutgifter uppgick till 152 mkr (189) vilket är en minskning med 37 mkr jämfört med Investeringarna fördelades enligt följande. Serviser för lågoch högspänning inklusive nya utbyggnadsområden 60 mkr (63), debiteringsmätare och insamlingsutrustning 8 mkr (6), lokal utbyggnad och upprustning 0,4-24 kv 52 mkr (86), strategiska investeringar, övertagna områden 1 mkr (4), investering i 130 kv- och 50 kv-anläggningar 28 mkr (25) samt övriga investeringar 3 mkr (5). Det enskilt största investeringsärendet under året har varit ombyggnationen av station K10 Tynnered med nytt 10 kvställverk. Vi har under året fortsatt vårt arbete med att förstärka och framtidssäkra överföringsmöjligheterna i nordost med ny 130 kv-kabel. Resurser har också lagts på att bygga om kabelskåp och nätstationer till ett mer personsäkert utförande. Elöverföring Under året har GWh (4 433) el överförts till kunder inom det område där företaget har nätkoncession. Av överföringen utgör 491 GWh (483) överföring inom koncernen Göteborg Energi. Överföringsförlusterna beräknas uppgå till 134 GWh (139). Av den totala volymen har 303 GWh (636) producerats lokalt i koncernen Göteborg Energis produktionsanläggningar. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer En väsentlig risk och osäkerhetsfaktor i företagets verksamhet är Eis intäktsreglering och tillsyn av elnätsföretagen. Metoden för ekonomisk reglering av elnätsverksamhet, som gäller från 1 januari 2012, innebär en förhandsprövning av elnätsföretagens intäkter. Ei fastställer således i förväg de samlade intäkter genom en så kallad intäktsram, som företaget får ta ut från elnätsverksamheten under en tillsynsperiod på fyra kalenderår. Eis beslutade intäktsram för perioden har medfört att företaget inte fullt ut får täckning för skäliga kostnader och rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva elnätsverksamhet. Företaget överklagade Eis beslut till Förvaltningsrätten, som meddelade dom i målet den 11 december Konsekvensen av domslutet innebär att företagets möjliga intäktsram för nämnda period höjs från mkr till mkr. Ei överklagade den 23 december 2013 Förvaltningsrättens domslut till Kammarrätten. Den 10 november 2014 avgjorde Kammarrätten tre pilotmål där rätten gick på elnätsföretagens linje. Ei lämnade den 27 november 2014 in överklaganden av Kammarrättens domar och avvisningsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen fattade den 4 september beslut om att införa en förordning om en ny metod för att beräkna nätföretagens ersättningar för kapitalkostnader. Dessa ersättningar utgör en stor andel av elnätsbolagens intäktsram. Den nya metoden innebär på sikt att elnätsbolagen inte får några intäkter för nät som är äldre än 50 år. Inom ramen för den nya metoden finns en övergångsregel som innebär att anläggningar som är äldre än 38 år eller saknar åldersuppgift betraktas vara 39 år vid reglerperiodens början, detta medför att efter 12 år får företaget inga intäkter för dessa anläggningar. Den nya reglermodellen ska börja tillämpas för tillsynsperioden

6 Förvaltningsberättelse Reglerna för åtskillnad av elnätsverksamhet har skärpts de senaste åren. Förutsättningarna för att bedriva elnätsverksamhet förändras kontinuerligt och i snabb takt. Ytterligare en risk är att nätet behöver uppgraderas för att anpassas till de så kallade Nätkoderna. Exempelvis kan investeringar behöva ske i nya system och en anpassning behöva göras i näten för att uppnå beslutad elkvalitet. Vidare hänvisas till not 27 Finansiella och andra risker. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med kr. För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 6

7 Resultaträkningar Finan Resultaträkningar si ell a r apporter Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Anslutningsavgifter Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Överföring och inköp av kraft Övriga externa kostnader 25, Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner 7, Skatt på årets resultat 8, ÅRETS RESULTAT

8 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Ledningsrätter Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos övriga koncernföretag Övriga fordringar Övriga skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkningar Balansräkningar, forts Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till övriga koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 24 Inga Inga 9

10 Rapport över förändring i eget kapital Rapport över förändring i eget kapital Bundet eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet består av 100 aktier. 10

11 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: - Avskrivningar Avsättningar Övriga poster Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 64 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 23 Reglering av koncernbidrag avseende tidigare år Ökning (-)/Minskning (+) av koncernkonto hos moderföretaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland fordringar hos koncernföretag. Behållningen uppgick vid årsskiftet till tkr ( ). 11

12 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). K3 tillämpas för första gången Detta är första året företaget tillämpar K3 och övergångsdatum har fastställts till den 1 januari Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer. Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver att företag tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel vilka syftar till att underlätta övergången till K3. En beskrivning av hur företaget tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur resultat och finansiell ställning påverkats av övergången till K3 samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts av redovisningsprinciperna framgår av not 28. Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter mervärdesskatt. Företaget intäkter avser i huvudsak överföring av el. Övriga intäkter redovisas enligt följande: Uthyrningsintäkter i den period uthyrningen avser Avgifter och ersättningar i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd Ränteintäkter i enlighet med effektivräntemetod Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncern-fakturering vilket innebär att endast moderföretaget Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. Företaget redovisar därför inte någon utestående kundfordran vid faktureringstillfället utan en fordran på moderföretaget. Vid utebliven betalning från extern kund kvarstår risken för kreditförluster hos företaget. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/- fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans görs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över dess nyttjandeperioder. Vid beräkning av förväntade framtida kostnader för återställande av den plats där en tillgång varit installerad eller uppförd, tillämpas principen att någon återställningskostnad normalt inte beräknas då elanläggningarna permanent byggs in i samhällets infrastruktur. När den tekniska livslängden har uppnåtts görs normalt en ombyggnation av tillgången på den plats där den är uppförd. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år då anläggningen tas i drift. 12

13 Noter Följande avskrivningstider tillämpas: År Byggnader 33 Markanläggningar 20 Distributionsanläggningar 6 30 Inventarier, verktyg och installationer 3 10 För de av moderföretaget övertagna anläggningstillgångarna, avseende elnätsverksamheten, som övertogs , sker inte avskrivning på företagets faktiska anskaffningsvärden utan på moderföretagets ursprungliga anskaffningsvärden. Detta innebär att för byggnader och mark, distributionsanläggningar och inventarier, verktyg och installationer anskaffade till och med år 1989 tillämpas faktiska anskaffningsvärden i den kommunala förvaltningen och för anläggningar anskaffade åren tillämpas moderföretagets anskaffningsvärden. Fram till och med år 2003 inkluderades även avskrivning motsvarande årets erhållna anslutningsavgifter som planenlig avskrivning dock ej med mer än årets faktiska investeringsutgift. I de fall engångsavskrivning gjordes motsvarande erhållna anslutningsavgifter beräknades samtidigt planenlig avskrivning på nettot av anskaffningsvärdet och direktavskrivningen. Företaget har inga större åtaganden avseende framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för förvärvade ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid och skrivs av linjärt över 100 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar I samband med årsbokslut prövas om det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av det verkliga värdet eller nyttjandevärdet av tillgången. Företaget är enligt ellagen skyldigt att förse varje elkund inom koncessionsområdet med elkraft och måste således ha ett heltäckande elnät inom området för att med kort varsel kunna möta upp kundernas nuvarande och förväntade behov. Elnätet måste vara tekniskt dimensionerat så att det alltid har en tillräcklig kapacitet för att tillgodose det rådande behovet. I detta ligger också att nätet måste innehålla en viss normalt outnyttjad reservkapacitet för att kunna klara planerade och oplanerade driftstörningar och avbrott. Intäkterna från elnätsverksamheten är baserade på nättariffer som ska sättas i relation till den nytta som kunderna har av sina anslutningar. Tarifferna bygger på uttagen eleffekt och elenergi för varje kund och är inte kopplade till de fysiska platser i elnätet där respektive kund är ansluten. Varje kund med ett visst uttagsmönster betalar således efter samma nättariff oberoende av var i nätet denne är ansluten. Mot denna bakgrund kan således inte enskilda tillgångar eller grupper av tillgångar värderas var för sig. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms därför utifrån företagets samlade tillgångar som sätts i relation till företagets beräknade framtida kassaflöde. Om det skäl som låg till grund för nedskrivning inte längre föreligger ska nedskrivning återföras. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statliga stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet avser att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. Finansiella instrument En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. Ska en skuld betalas inom ett år från balansdagen klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som långfristig skuld. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid 13

14 Noter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden. Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag utvärderar företaget om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar minskat i värde. För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan. För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs till. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa och banktillgodohavanden. Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland skulder hos moderföretaget. Koncernbidrag och aktieägartillskott Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. Omräkning av poster i utländsk valuta Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Endast marginella inköp kan ske i annan valuta. Avsättningar En avsättning definieras som en skuld vilken är oviss till belopp eller den tidpunkt då den ska regleras. Redovisning sker då det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse, en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att ske. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester och betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Pensioner klassificeras som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. Företagets pensionsåtaganden redovisas i enlighet med tjänstepensionsplanen PA-KFS 09. Planen gäller från och med år 2009 och omfattar anställda födda år 1954 och senare. PA-KFS 09 är ett helt avgiftsbestämt system och innehåller såväl ålderspension som efterlevandepension och de betalda premierna belastar årets resultat. Arbetstagare födda år 1953 och tidigare fortsätter däremot att omfattas av det gamla avtalet PA-KFS som är ett förmånsbestämt system. Åtagandena är tryggade genom försäkring och de betalda premierna belastar årets resultat. De förmånsbestämda pensionerna redovisas i enlighet med de förenklingsregler som finns i K3 kapitel 28 punkt 18. Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB som moderföretag med undantag för företag ingående i koncernen Göteborg Energi. Uppgifter om moderföretag Göteborg Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB (organisationsnummer ) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB (organisationsnummer ) som moderföretag. Göteborg Energi Nät AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. 2 Nettoomsättningens fördelning Intäkter avseende överföring av el Skadestånd och försäkringsersättningar m m Övriga intäkter Summa

15 Noter 3 Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter tas ut som engångsersättningar i samband med att nya kunder ansluts till företagets nät. 4 Medelantal anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar till VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader till VD) (191) (142) (varav pensionskostnader till övriga anställda) (9 326) (2 794) Summa Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter. VD har inga andra anställningsförmåner än vad övriga anställda har. Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i totala personalkostnader kostnader för utbildning, konferenser, fritidsverksamhet, friskvård, personalrekrytering och intern traktering med tkr (688). Medelantal anställda Medelantal anställda, antal Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter, antal 5 5 Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, antal 6 5 Fördelning kvinnor, % 17 - Fördelning män, % Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter (varav från moderföretag) (311) (286) 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader (varav till moderföretag) (16 582) (16 194) 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan avseende: Ledningsrätter Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Koncernbidrag lämnat Summa Skatt på årets resultat Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Skatt på årets resultat Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22 % Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 6 5 Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Uppskjutna skattefordringar Avsättning framtida miljöskulder Summa Inköp och försäljning mellan koncernföretag Försäljning till företag i koncernen Göteborg Energi Försäljning till övriga koncernföretag (definition se not 1) Inköp från företag i koncernen Göteborg Energi Inköp från övriga koncernföretag (definition se not 1) Dataprogram Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

16 Noter 11 Ledningsrätter Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående balans Under året utgivna förskott Under året överfört till dataprogram Under året överfört till ledningsrätter Utgående balans Inventarier, verktyg och installationer Inventarier, verktyg och installationer utgörs av kontorsinventarier samt övriga inventarier som inte avser distributionsanläggningar. Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Varav värde avseende mark och markanläggningar Distributionsanläggningar Till distributionsanläggningar hänförs i huvudsak ledningar och kablar, mätare, ställverk och transformatorer, reservkraftsaggregat och annan elutrustning för elnätsverksamheten. För de ledningar, som har överförts från moderföretaget och som moderföretaget i sin tur övertog från Göteborgs kommun per , gäller att när moderföretaget övertog verksamheten överfördes även ledningar i kommunens mark för vilka sakrättsligt skydd huvudsakligen saknades. Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ingående balans Årets anskaffningar Under året överfört till byggnader och mark Under året överfört till distributionsanläggningar Under året överfört inventarier, verktyg och installationer Utgående balans Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyres- och leasingkostnader Upplupna nätavgifter för överföring av el Övriga poster Utgående balans Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan fördelat på: Ledningsrätter Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och andra installationer Utgående balans Övriga avsättningar Avsättning framtida miljöskulder Ingående balans Periodens förändring Utgående balans

17 Noter Avsättningar görs för miljörelaterade åtgärder och åtaganden inom ramen för den verksamhet som företaget bedriver eller har bedrivit. 25 Leasingavgifter Räkenskapsårets betalda leasingavgifter Skulder till moderföretag Ingående balans Utgående balans På lånet utgår marknadsmässig ränta. Lånet har ingen fastställd återbetalningstid. 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen kostnad för överföring och inköp av kraft Upplupna lönekostnader, sociala avgifter och löneskatter med mera Övriga poster Summa Likvida medel Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos moderföretag. Förändringen av behållningen på kontot redovisas som en separat post under finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen. Utgående saldo uppgick till 37 mkr (-39) på balansdagen och företagets limit uppgick till 150 mkr (150). 23 Förändring av räntebärande nettoskuld Kassaflöde Likvida medel, koncernkonto Skulder till moderföretag Summa räntebärande nettofordran/-skuld Ansvarsförbindelser Eventualförpliktelser Enligt ellagen har kunder som varit strömlösa i mer än 12 timmar rätt till ersättning enligt en trappa som kompensation för avbrott. Under räkenskapsåret har -344 tkr (1 159) bokförts som ersättning vilket beror på att det belopp företaget vid bokslutet 2013 avsatte till drabbade kunder för avbrott i samband med stormen Sven var för högt räknat. Avtalade framtida leasingavgifter 2014 Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än efter ett år men inom fem år Förfaller till betalning senare än efter fem år Summa Hyresbeloppen för respektive år redovisas utan indexuppräkning. De tre kvarstående fastigheter som i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten från moderföretaget inte kunde överföras innan avstyckning har skett, beräknas överföras under 2015 och ingår därmed inte i sammanställningen efter detta år. Inga nya leasingavtal av väsentlig storlek har tecknats under 2014 utöver vad som har övertagits i samband med omstruktureringen Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, så kallad operationell leasing. Leasingavgifterna fördelas linjärt över hela leasingperioden. Tillgångar som leasas/hyrs är fordon, lokaler och mark för stationer, kontors- och förrådslokaler samt kontorsutrustning. Därtill kommer hyra för de tre kvarstående fastigheter som i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten från moderföretaget inte kunde överföras innan avstyckning har skett. 26 Ersättning till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 7 Skatterådgivning - - Övriga tjänster - - Summa Finansiella och andra risker Principer för riskhantering Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernen Göteborg Energis riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen för företaget. Valutarisk Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet enligt koncernens finansiella anvisningar. Ränterisk Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart får väsentlig påverkan på koncernens resultat. Moderföretaget utgör koncernbank och tillhandahåller lån till dotterföretagen. Koncernen lånar med tre månaders räntebindning och använder räntederivat för 17

18 Noter räntesäkring. Ränteexponeringen utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt derivat och beräknas såsom den genomsnittliga räntebindningstiden som tillåts vara inom intervallet 24 till 84 månader, med ett riktvärde på 30 månader. Hanteringen styrs via koncernens Finansiella Anvisningar. Räntebärande skulder vid räkenskapsårets utgång är ett långfristigt lån hos moderföretaget på 517 mkr (517). Kreditrisk Företaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen Göteborg Energi har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Finansieringsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas. Koncernens finansiella risker hanteras av moderföretagets finansfunktion som också är koncernens internbank. Refinansieringsrisken är mycket liten. Råvarurisk Företaget köper in el för att täcka överföringsförluster i nätet. En finansiell anvisning för råvaruinköpen har beslutats av styrelsen. Den innebär att en prissäkring görs enligt en pristrappa vilket gör att hela volymen är prissäkrad innan förbrukningsperiodens start. Eftersom avrop görs mellan 1 36 månader innan förbrukningstillfället erhålls en utjämning av prisförändringarna på marknaden. Kostnader för överföringsförluster i nätet omfattas av säkringsstrategi där finansiell prissäkring sker via derivatkontrakt. Inriktningen för den finansiella prissäkringen av el ska följa fastställd säkringsnorm. Finansiella derivatinstrument På balansdagen fanns inga derivatinstrument i företaget. Volymrisk Med volymrisker avses förändringar främst i väderlek samt konjunktur. Företagets överföringsförluster påverkas av dessa faktorer. Under vintermånaderna januari till mars och under november och december sker den största delen av företagets överföring. Förändringar i väderlek under dessa månader får en påverkan på företagets resultat. Framtida risker Regeringen fattade den 4 september beslut om att införa en förordning om en ny metod att beräkna nätföretagens ersättningar för kapitalkostnader. Dessa ersättningar utgör en stor andel av elnätsbolagens intäktsram. Den nya metoden innebär på sikt att elnätsbolagen inte får några intäkter för nät som är äldre än 50 år. Inom ramen för den nya metoden finns en övergångsregel som innebär att anläggningar som är äldre än 38 år eller saknar åldersuppgift betraktas vara 39 år vid reglerperiodens början, detta medför att efter 12 år får företaget inga intäkter för dessa anläggningar. Den nya reglermodellen ska börja tillämpas för tillsynsperioden I skrivande stund pågår ett mer fördjupat analysarbete kring de ekonomiska effekterna av regeringens beslut. I den bedömning vi hittills har kunnat göra finns flera osäkerheter. Den största ekonomiska effekten får anses vara kopplad till ålderbestämning av företagets anläggningar och Eis kommande föreskrifter avseende regler för detta. Dagens och framtidens samhälle förväntar sig en hög tillgänglighet avseende överföring av el. Samtidigt lever vi med ett åldrande elnät som med tiden kommer att behöva förnyas. Ett åldrande elnät innebär sannolikt att antalet fel kommer att öka. Företaget behöver därför förbereda för stora reinvesteringar i elnäten där nuvarande reinvesteringsbehov fördubblas om 10 år och om 20 år är det fyrdubblat jämfört med dagens nivåer. EU har beslutat att skapa en inre marknad för el med en gränsöverskridande handel och för detta behövs det nya spelregler för hur el ska överföras och handlas med, på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt, mellan medlemsländerna. Dessa spelregler ska beakta konsumentintresset, bidra till att uppnå EUs mål för förnyelsebar elproduktion samt bibehålla försörjningstryggheten. Ett exempel på sådana spelregler som nu arbetas fram är de så kallade Nätkoderna. De kommer att påverka hela elbranschen. 28 Övergång till K3 Företaget har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer. Från och med den 1 januari 2014 upprättar företaget årsredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). Övergången till K3 har fastställts till den 1 januari Övergången redovisas i enlighet med kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas. Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Företaget har valt att inte omräkna koncernbidrag före tidpunkten före övergång till K3 såsom frivilligt undantag enligt kapitel 35 punkt 22. Nedan specificeras förändringarna som har påverkat resultat- och balansräkning för jämförelseåret. Övergången till nytt regelverk har enbart påverkat redovisning av koncernbidrag. 18

19 Noter Resultaträkning januari-december 2013 Belopp i tkr Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till K3 Resultat efter finansiella poster K3 Bokslutsdispositioner effekt koncernbidrag K Summa bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning, förkortad Belopp i tkr Eget kapital Bundet eget kapital Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till K enligt K3 Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

20 Göteborg den 9 februari 2015 Magnus Hedgran Styrelsens ordförande Johanna Ståhlberg Jan Skärberg Niklas Karlsson Lars Lövström Per-Anders Gustafsson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 9 februari Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 20

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer