Bodens energi nät årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bodens energi nät årsredovisning"

Transkript

1 Bodens energi nät årsredovisning

2 2

3 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Underskrifter 13 3

4 Verksamheten Nätavgifter Från och med 2012 ska nätföretagens intäkter regleras enligt nya regler. Energimarknadsinspektionen (EI) som är övervakande myndighet beslutar i förväg hur stora nätintäkterna får vara under en 4-årsperiod. Nätföretagen lämnar underlag till myndigheten inför varje period och ansöker om en intäktsram för perioden. Underlaget beskriver anläggningstillgångar, löpande driftskostnader samt kvalitén i elnätet. Våra nätavgifter höjdes med 7 procent för Höjningen motiverades främst av att underlaget Antal nätanslutningar totalt därav högspänning 6-20 kv st effekt säkring Gatubelysning 0,4 kv Energiomsättning i nätet GWh Max effekt MW 63,3 62,7 Förluster i nätet GWh 14,9 12,4 Ekonomi Intäkter Mkr Rörelseresultat 10,1 6,7 Investerat 21,7 19,2 Anläggningstillgångar Antal anställda vid årets slut för nätavgifter fortsätter att minska och av de stora investeringar som görs i elnätet. För 2011 höjs nätavgifterna med 4,9 procent på grund av höjda kostnader för anslutningen till överliggande nät och ökade kostnader för nätförluster. Våra avgifter ligger fortfarande under medelvärdet i riket för tre av de vanliga anläggningstyper som branschen redovisar statistik för. Nätverksamheten Elomsättningen i nätet minskade något till 287 (289) 1 GWh. Minskningen beror främst på att övergångarna från elvärme till andra uppvärmningsformer fortsätter. Antalet anslutningar till fjärrvärme (462 st) under året motsvarar ca 8 GWh till det kommer övergångar till pellets, bergvärme mm. Omsättningen av el i vårt nät påverkas även av temperaturen och nyanslutningar till nätet, men det är svårt att beräkna effekten på elomsättningen, särskilt när det gäller ändringar av temperaturen. Utbyggnaden av fjärrvärmen minskar för 2011 till ett 100-tal anslutningar. Påverkan på elomsättning och nätavgifter från fjärrvärmen beräknas därför att minska alltmer. Temperaturmässigt så var 2010 hela 11,5 procent kallare än Antalet nätanslutningarna ökade med 101 st. De flesta kommer från förvärvet av elnätet på Älvbrinken och Kårbacken, men även del nyanslutningar av enfamiljshus, fritidshus och ett par större anläggningar. Störningar Under 2010 inträffade inga större störningar i vårt elnät. Ingen hän- 1 Uppgift inom parentes avser

5 delse som aktualiserat avbrottsersättningar förekom. Mätning Utrustning och system för (minst) månadsvis avläsning fungerar tillfredställande men kräver fortsatt stora underhållsinsatser när det gäller kommunikation och insamling. Den årliga kostnaden för support och underhållsavtal av mätinsamlingssystemen har ökat något jämfört med Investeringar Totalt investerades 21,7 (19,2) Mkr varav 3,9 Mkr avsåg anslutningsavgiften för den planerade 130 kv stationen i Heden. Drygt 15 Mkr har investerats för att förbättra tillgängligheten i nätet. Det är både kapacitetshöjande och kvalitetshöjande åtgärder som har utförts för att minska störningarna och förkorta avbrottstiderna. För de närmaste fem åren finns en upprättad investeringsplan som bygger på samma filosofi. Övrig verksamhet I bolaget förekommer verksamhet som inte är sk nätverksamhet. Under året omsattes 6,0 (4,5) Mkr i olika projekt. Det rör dels uppdragsverksamhet och dels uppbyggnad av ett bredbandsnät. Nätet för radiolan (radio & fiber) har 54 (66) användare och till fibernätet finns 192 anslutningar. öre/kwh Nätavgifter för olika kategorier 2010 Lägenhet Villa 5 MWh Villa 20 MWh Medel Boden Nätomsättning och graddagar GWh % Elnät Nätomsättning (GWh) Graddagar (%) Underlag för nätavgifter och anslutningar till fjärrvärme Antal nätpunkter Fjärrvärme Antal fjärrvärmeanslutningar 0 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bodens Energi Nät AB får härmed lämna årsredovisning för verksamhetsåret Verksamhet Bolaget ingår i en koncern med Bodens Energi AB som moderbolag. Från och med den 28 december 2006 äger Bodens Kommunföretag AB samtliga aktier i moderföretaget. Bodens Energi Nät AB bedriver nätverksamhet inom koncessionsområdet Bodens kommun. Verksamheten bedrivs med egen personal med undantag av administration. Lokaler för verksamheten hyrs av moderbolaget som även svarar för bolagets administration. Antalet anslutningar till elnätet ökade något under året men övergångar till andra uppvärmningsformer innebar nedsäkringar även under 2010 och därmed sänkta nätintäkter. Utbyggnaden av fjärrvärme minskar från nvån 400 st per år till ett 100-tal för 2011 och färre ändå från 2012 och framåt. Nätavgifterna höjdes med 7 procent för 2010 men låg ändå klart under genomsnittet i landet. Höjningen innebar att nätintäkterna ökade trots nedsäkringar. För 2011 höjs avgifterna med 4,9 procent. Elomsättningen i nätet minskade till 287 (289) GWh. Orsaken är en kombination av effekten från övergångar från elvärme till andra uppvärmningsalternativ och effekten av ett betydligt kallare (11,5 procent) 2010 än Ekonomi Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 8,7 (5,2) Mkr. Avkastningen på totalt kapital ökade till 9,7 (7,1) procent och avkastningen på eget kapital efter skatt 13,2 (9,4) procent. Soliditeten ökade till 46 (42) procent. Bolaget lämnar koncernbidrag till moderbolaget med tkr. Investeringar i nya anläggningstillgångar uppgick till 21,7 (19,2) Mkr. Merparten eller 15,3 Mkr avsåg åtgärder på linjer och i stationer för att minska risken för elavbrott. Den utvecklingen fortsätter under 2011 och åren därefter. Bolagets ekonomi bedöms som stabil. Kostnads- och effektivitetsnivån i bolaget är mycket god i förhållande till branschen som helhet. Den nya regleringen av nätavgifterna bedöms inte begränsa möjligheterna för nödvändiga investeringar för bolaget. Reglerna om avbrottsersättning innebär att företaget kan drabbas av betydande kostnader i händelse av ett omfattande och varaktigt (längre än 12 tim) elavbrott. Kostnaderna för en händelse av det här slaget beror dels på hur många anslutningar som drabbas och dels av hur lång tid avbrottet varar. Om ersättning blir aktuell är det lägsta ersättningsbeloppet per anläggning 900 kr för Den högsta ersättningen motsvarar 3 ggr nätavgiften för berörd anläggning. Under 2010 drabbades ingen kund av något avbrott där avbrottsersättning var aktuell. Verksamheten har ingen miljöpåverkan som ställer krav på tillstånd eller särskild miljörapport. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de vinstmedel som står till förfogande, tkr, balanseras till nästkommande år. För företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med tillhörande kommentarer. 6

7 Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt 7 3 Skatt på årets resultat -3-3 Årets resultat 4 0 7

8 Balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar 15 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Checkkredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder och eget kapital Ställda panter och ansvarsförbindelser inga inga 8

9 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt -3-3 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av lager Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 0 0 9

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget följer inte Akutgruppens uttalanden om aktieägartillskott och koncernbidrag. Koncernbidrag redovisas i enlighet med tidigare praxis i resultaträkningen tillsammans med tillhörande skatteeffekt. Nettoomsättningen innehåller enbart avgifter för nättjänster. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Aktiverat arbete för egen räkning Direkta och indirekta kostnader för personal redovisas över resultaträkningen. Material mm aktiveras direkt i balansräkningen. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Hög- och lågspänningsanläggningar Mät- och rundstyrningsutrustning Övriga maskiner och inventarier Byggnader Markanläggningar 30 år 5-15 år 3-7 år 25 år 20 år Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I bolaget finns inga väsentliga temporära skillnader utom obeskattade reserver. Dessa redovisas under rubriken obeskattade reserver. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker enligt BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Pågående arbeten Pågående arbeten till fast pris har värderats till nedlagda kostnader. 10

11 Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Bodens Energi AB med säte i Boden. Den 28 december 2006 köpte Bodens Kommunföretag AB Vattenfalls andel i moderbolaget. Bodens kommun är därmed, genom Bodens Kommunföretag AB, ensam ägare till Bodens Energi AB med dotterbolag. Av övriga externa kostnader och nettoomsättning mätt i kronor utgör 36,5 procent av inköpen och 3,6 procent av försäljningen andra företag i den företagsgrupp som bolaget tillhör. 11

12 Not 1. Ersättningar till revisorer KPMG, Lennart Wiklund Ersättning för revisionsuppdraget Ersättning för övrig revisionsverksamhet Övriga tjänster Lekmannarevision Ersättning för revisionsbiträde Not 2. Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda totalt män totalt män Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Därav pensionskostnader Sjukfrånvaro för perioden i % av ordinarie arbetstid för resp grupp Total sjukfrånvaro 2,1 0,5 Därav långtidssjuka - - Sjukfrånvaron fördelad efter ålder: 50 år och äldre 2,0 0,7 Övriga åldersgrupper innehåller för få individer för att uppgifter om sjukfrånvaro skall lämnas. Not 6. Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 7. Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Omklassificeringar Avyttringar och utrangeringar Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 3. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Not 4. Räntekostnader Räntekostnader, koncernföretag Övriga räntekostnader Not 5. Övriga bokslutsdispositioner Förändringar av avskrivningar över plan på inventarier, verktyg och installationer Årets förändring av periodiseringsfonder Not 8. Pågående nyanläggningar Vid årets början Omklassificeringar Nyanskaffningar Not 9. Eget kapital Bundna Fritt eget Aktiekapital fonder kapital Ingående värden Erhållet aktieägartillskott Årets resultat

13 Not 10. Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan på inventarier, verktyg och installationer Periodiseringsfonder: -Tax Tax Tax Not 11. Avsättningar Befarade återbetalningar av anslutningsavgifter Not 12. Långfristiga skulder till koncernföretag Utan bestämd förfallotidpunkt Not 13. Checkkredit Beviljad kreditlimit Utnyttjat kreditbelopp Krediten är beviljad inom ramen för koncernkontosystemet i Bodens kommun. Not 14. Upplupna kostnader Personalrelaterade kostnader Övriga upplupna kostnader Not 15. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar enligt plan på anläggningstillgångar Avsättningar Boden den 18 mars 2011 Olle Lindström, Ordförande Anna-Karin Nylund Hans Rolfs Erik Adling, SKTF Ragnar Engman Kenneth Backgård Kenneth Westerberg, SEKO Hardy Lundberg, VD Min revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2011 Lennart Wiklund, Aukt revisor, KPMG 13

14 Revisionsberättelse Till årsstämman i Bodens Energi Nät AB Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Bodens Energi Nät AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Boden den 22 mars 2011 Lennart Wiklund Auktoriserad revisor 14

15 Grafisk form: 15

16 16 Bodens Energi Nät AB Slipvägen Boden Tel Fax

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer