Förstudie Investeringsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Investeringsprocessen"

Transkript

1 Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier... 1 Avgränsning...2 Metod...2 Redovisning av granskningen...3 Om redovisningen...3 Örebroporten Fastigheter AB...3 Den utvalda investeringen...3 Dokumenterade rutiner för investeringsprocessen...3 Initiering, planering...3 Genomförande, uppföljning...4 Utvärdering och slutredovisning...4 Tillförlitlig upphandling...4 Tillförlitliga utbetalningar...5 Försäkring...5 Bokföring och anläggningsregister...5 Bedömning...5 Örebro kommun, Tekniska nämnden...5 De utvalda investeringarna...5 Dokumenterade rutiner för investeringsprocessen...6 Initiering och planering...6 Genomförande, uppföljning...7 Utvärdering och slutredovisning...7 Tillförlitlig upphandling... 8 Tillförlitliga utbetalningar... 8 Försäkring... 8 Bokföring och anläggningsregister...9 Bedömning...9 Stadsrevisionen i Örebro kommun

3 Inledning Bakgrund Investeringar har som yttersta syfte att skapa förutsättningar för nämnderna/bolagen att uppnå beslutade verksamhetsmål för verksamheten. Investeringsprocessen innehåller ett antal punkter hänförliga till intern kontroll. Det ligger ett stort ansvar på nämnderna/bolagen att motivera investeringar genom väl underbyggda och dokumenterade behovsanalyser och investerings- och driftkostnadskalkyler som på ett tillförlitligt sätt beaktar framtida drifts- och underhållskostnadskonsekvenser och även beskriver kostnadskonsekvenser av alternativa lösningar (t.ex hyra/leasing). Återrapporteringen av investeringsverksamheten i kommunens årsredovisning och delårsrapport är begränsad. Stadsrevisionen/lekmannarevisorerna har efter genomförd riskbedömning beslutat att genomföra en förstudie av investeringsprocessen. Förstudien ligger sedan till grund för Stadsrevisionens bedömning om eventuella fortsatta fördjupade granskningsinsatser. Revisionsfrågor Förstudien ska översiktligt bedöma följande revisionsfråga: Genomför nämnderna och bolagen investeringsprocessen på ett ändamålsenligt, tillförlitligt och säkert sätt och med tillräcklig intern kontroll? Revisionskriterier Det finns rutiner som ger förutsättningar för att investeringarna sker utifrån korrekt fattade och väl underbyggda underlag med avseende på initiering, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och slutredovisning Det finns rutiner som säkerställer att upphandling har skett på ett tillförlitligt sätt Det finns rutiner som säkerställer att utbetalningar sker på ett tillförlitligt och säkert sätt och stämmer överens med lyftningsplaner och eventuella tillläggsbeställningar Investeringarna är försäkrade Investeringarna har bokförts på rätt sätt och är korrekt registrerade i anläggningsregistret Stadsrevisionen i Örebro kommun 1 av 10

4 Avgränsning Projektet avgränsas till att översiktligt bedöma investeringsprocessens olika skeden för två investeringar hos Tekniska nämnden och en hos Örebroporten Fastigheter AB. I den ursprungliga projektplanen skulle en investering för Futurum Fastigheter i Örebro AB bedömas. Vid våra inledande kontakter framkom att det nybildade bolaget ännu inte hunnit slutföra någon investering. I samråd med kontaktrevisorerna beslutades då att granska två investeringar hos Tekniska nämnden, istället för en som ursprungligen var planerat. Metod Vi har valt att genomföra granskningen utifrån ett positivt granskande perspektiv. Det innebär att vi utgått från att de uppställda kriterierna är uppfyllda och att vi sökt efter revisionsbevis som kan styrka detta. Vår strävan har varit att i så stor utsträckning som möjligt finna objektiva bevis i form av dokumentation för att kriteriet är uppfyllt. I andra hand har vi undersökt om den granskade enheten på andra sätt kunnat visa att ett visst arbetssätt är etablerat och fungerar. Förstudien genomfördes i fem steg Begäran om styrande dokument Urval av investeringsprojekt Dokumentstudier Intervjuer Rapportering Komplettering Vi tog kontakt med respektive organisation och bad dem skicka all dokumentation som visade att de levde upp till kraven. De fick själva göra sitt urval. Vi bad dem också skicka en förteckning på alla investeringar som slutfördes under Från denna förteckning valde vi sedan slumpmässigt ut ett respektive två projekt bland de tio största. Avgränsningen till avslutade projekt gjordes för att vi skulle kunna följa projekten från beslut till slutredovisning. Med utgångspunkt i dokumentationen genomfördes intervjuer med fyra befattningshavare hos Örebroporten Fastigheter AB och sju hos tekniska nämnden. I samband med intervjuerna efterfrågades ytterligare dokumentation som bevis. I den mån det fanns ytterligare dokumentation skickades den av respektive organisation efter intervjuerna. Denna rapport sammanställdes med intervjuer och dokumentation som grund. Arbetet utfördes under februari och mars Stadsrevisionen i Örebro kommun 2 av 10

5 Redovisning av granskningen Om redovisningen I detta avsnitt redovisas granskningsresultaten per revisionskriterium och organisation. I de fall det finns revisionsbevis redogör vi för dessa. Här beskrivs också vilka kriterier som det inte finns några revisionsbevis för. Att revisionsbevis saknas innebär inte att verksamheten i sig är undermålig. Det innebär att granskade dokument och intervjuade personer inte innehåller objektiva bevis för att kriteriet är uppfyllt. Örebroporten Fastigheter AB Den utvalda investeringen Vi valde att granska ombyggnaden av hus C2 i Vivalla företagsby. Ombyggnaden var indelad i tre etapper samt en förstudie och avsåg underhåll av ytor inne i byggnaden samt att genom att sätta upp och ta ner väggar skapa en ny indelning. Vi har granskat samtliga tre etapper. Arbetet utfört som följd av hyresgästens krav. Det totala bokförda värdet på investeringen uppgick till kr Dokumenterade rutiner för investeringsprocessen Örebroporten har en dokumenterad rutin kallad Rutin beskrivning för ekonomisk uppföljning av projekt som beskriver investeringsprocessen. Dokumentet är daterat och gällde därmed inte i sin nuvarande utformning under hela den period vi granskat. Enligt uppgift från Örebroporten Fastigheter AB har dokumentet funnits tidigare och att dateringen avser den senaste uppdateringen. Vår granskning har därför inriktats på att genom den utvalda investeringen verifiera att rutinen tillämpats. Initiering, planering I enlighet med rutinbeskrivningen finns projektnummer upplagda för samtliga tre etapper och förstudien. De är granskade av tre befattningshavare och helt i enlighet med rutinbeskrivningen attesterade av VD. Ärendet föredrogs på styrelsemöte där också beslut om anlitande av entreprenör fattades. Projektkalkyl är upprättad och dokumenterad i enlighet med bolagets rutiner. Bolaget skiljer i sina kalkyler på produktionskostnad som är kostnaden för själva entreprenaden (entreprenad kostnad inklusive tillägg, se vidare nedan) och i allmänhet är den summa som aktiveras som investering och total kostnad som även inkluderar kostnader för projektering, byggadministration m m dvs. bolagets interna kostnader fördelade till projekten. Denna senare summa är underlag för hyressättning. Stadsrevisionen i Örebro kommun 3 av 10

6 Då denna förstudie berör investeringsprocessen har vårt fokus i granskningen varit produktionskostnaden. I bolagets rutin ingår att göra en riskbedömning. När det gäller vårt stickprov, ombyggnaden av C2, är den dokumenterad som Vi vet inte vad vi hittar, det finns dåligt med relationsritningar. Riskbedömningen är ett underlag för det tillägg som läggs till entreprenadkostnaden för att räkna fram produktionskostnaden. Ju högre bedömd risk desto större tillägg beräknas. I detta fall var tillägget relativt högt, eftersom byggnaden byggts om och ändrats många gånger av olika aktörer. En viktig grund för bedömningen är den kunskap om fastigheterna som finns hos bolagets förvaltare. De intervjuade projektledarna bedömer att de har god kunskap om sina fastigheter. I vårt stickprov blev produktionskostnaden vid slutavräkning med entreprenören 18,8 mkr mot beräknade 19 mkr vilket ger vid handen att riskerna uppskattades korrekt. Genomförande, uppföljning Enligt bolagets rutin ska den ekonomiska uppföljningen bestå av momsavstämning, likviditetsprognos, revidering av prognos för produktionskostnad som görs minst tertialvis samt granskning av leverantörsfakturor som sker löpande. Utöver detta sker uppföljning av själva byggprojektet i möten med entreprenören. Detta är inte beskrivet i bolagets rutinbeskrivning utan regleras i avtal/överenskommelse med entreprenören i varje projekt. För det utvalda stickprovet har vi sett dokumentation som visar att uppföljning gjorts enligt rutinen, när det gäller den ekonomiska uppföljningen. Då detta projekt genomfördes med totalentreprenör i partneringform 1 gjordes fakturauppföljningen genom att Örebroporten Fastigheter AB projektledare gjorde stickprovsgranskning i entreprenörens ekonomisystem. Dokumentation finns som visar att uppföljningen gjorts. Utvärdering och slutredovisning Enligt bolagets rutin ska slutredovisning med efterkalkyl och analys av avvikelser göras. Detta är väl dokumenterat för vårt stickprov. Avräkning mot entreprenör är genomförd och avtalade bonusar/rabatter är reglerade. Nytt avtal med hyresgästen är tecknat och försäkringsanmälan är gjord. Tillförlitlig upphandling Örebroporten Fastigheter AB tillämpar Örebro kommuns riktlinjer för upphandling. Det finns en upphandlingsansvarig vars uppgift är att säkerställa att upphandlingar genomförs på ett sätt som uppfyller kraven i LOU. I det granskade stickprovet gick anbudsinbjudan inklusive ritningar, kravspecifikationer och villkor entreprenaden ut Formen innebär att Örebroporten och entreprenören delar risk på risken i projektet och båda parter tjänar på att kostnaden hålls inom budget eller lägre. Ett bonussystem som gynnar kvalitet och leverans i rätt tid finns också med i formen. Stadsrevisionen i Örebro kommun 4 av 10

7 Öppningsprotokoll upprättades med fem inkomna anbud. Av dessa uppfyllde endast ett av anbuden samtliga skallkrav. Tilldelningsbeslut sändes ut Kontrakt tecknades med NCC Tillförlitliga utbetalningar Vi har granskat betalningarna under En faktureringsplan för den granskade investeringen har upprättats med revnr Betalningar under året har följt planen. Försäkring Örebroporten Fastigheter AB använder precis som Örebro kommun försäkringsmäklaren Colemont. Policyn är att alla byggnader ska vara fullvärdesförsäkrade. Bolaget håller regelbundet försäkringsgenomgångar med mäklaren då man anmäler förändringar som kan komma att påverka försäkringens omfattning. I detta fall finns dokument som visar att anmälan om ombyggnaden gjorts till Colemont Bokföring och anläggningsregister Bolaget har ett styrande dokument Gränsdragning mellan kostnader för underhåll/hyresgästanpassning och förbättring (skattemässiga regler) senaste version som utgör ett stöd för konteringsansvariga när det gäller gränsdragning av kostnader som ska aktiveras respektive direktavskrivas. Enligt vår bedömning har det tillämpats vid redovisningen av det granskade projektet. Bedömning Örebroporten Fastigheter AB har en dokumenterad rutin för investeringsprocessen som omfattar samtliga relevanta moment. Vi har under vår granskning funnit bevis på att rutinen tillämpats och vi bedömer den som tillfredställande för att uppfylla kraven i revisionsfrågan. Under 2012 har den dessutom kompletterats med en instruktion för att samla och strukturera redovisande dokument som visar att rutinen tillämpats. Vi bedömer att det ytterligare förstärker bolaget hantering av investeringsprocessen i framtiden. Örebro kommun, Tekniska nämnden De utvalda investeringarna Vi valde att granska två olika typer av investeringar en anläggningsinvestering och en IT-investering. Investeringarna genomfördes av två olika avdelningar inom nämnden. IT-investeringen avser inköp av switchar för att förnya det centrala nätverket. Det handlar till stora delar om att ersätta och uppgradera befintligt nätverk. Det bokförda investeringsvärdet 2012 uppgick till: kr. Anläggningsinvesteringen avser vatten och avlopp i samband med utbyggnad av Ladugårdsängen etapp 3. Det bokförda investeringsvärdet uppgick till: kr. Stadsrevisionen i Örebro kommun 5 av 10

8 Dokumenterade rutiner för investeringsprocessen Tekniska nämnden saknar en sammanhållen dokumenterad rutin som omfattar investeringsprocessen. Däremot finns det ett antal styrande dokument för olika moment i processen, dessa relaterar vi till i beskrivningen av granskningen av de olika momenten nedan. På övergripande nivå har vi fått del av Upphandlingspolicy och Riktlinjer för hållbar upphandling. Båda är dock beslutade av kommunstyrelsen De har därför inte kunnat ha någon styrande påverkan på de granskade investeringarna. Däremot bör de påverka. Initiering och planering IT-investering Det inledande beslutet om investeringen fattades av Fastighetsnämnden innan den lades ned vi årsskiftet 2011/2012. Protokoll från det beslutet har emellertid inte kunnat gå att få fram. Ett protokollsutdrag från tekniska nämnden med beslut om att investera tkr finns med datum Som underlag för beslutet finns ett underlag avseende Förnyelse av nätverket daterat Sammantaget finns det alltså vid vår granskning protokollfört beslut avseende 3,6 av totalt 7,1 investerade miljoner. Därutöver finns det ett beslutsunderlag från avseende trådlöst nätverk där investeringsbeloppet uppgår till tkr, framtaget av Kommunfastigheter, men beslutsprotokoll saknas alltså. Vidare saknar Tekniska nämnden budget för IT-investeringar. Vid avvecklingen av Fastighetsnämnden och överföring av investeringsanslag för 2011 fördes dessa resurser istället till Programnämnd Samhällsbyggnad. Beslut om användning av medel borde alltså ha fattats av programnämnden, inte av tekniska nämnden. Ladugårdsängen Underlaget för denna investering utgörs av Detaljplan för NIKOLAI 3:63 m.fl Ladugårdsägen etapp II delplan 1 antagen I detaljplanen beräknas kommunens kostnader uppgå till totalt 152 mkr varav 60 mkr till markarbete och 51 mkr till gatuarbeten. Den investering vi granskat avser del av VA anläggning för området. I programnämnden för Samhällsbyggnads budget för 2012 finns avsatt 20 mkr för exploatering (utbyggnad av nya ledningar). Denna investering är gjord inom den ramen. Investeringen i VA och delvis gator gjordes tidigt och snabbt för att kunna användas av O-ringen. Behovet av snabbt agerande gjorde att beslut fattades att genomföra etapp 1 av entreprenaden i egen regi. Det blir då naturligt att fortsätta även etapp 2 som denna granskning avser i egen regi. Förvaltningen beslutade även att passa på och låta entreprenaden utgöra ett provområde för plastbrunnsleverantörer, något som inte är möjligt vid upphandlade entreprenader. En kostnadskalkyl för entreprenaden finns upprättad med datum Den beräknade kostnaden är tkr. Stadsrevisionen i Örebro kommun 6 av 10

9 Genomförande, uppföljning IT-investering I den bokförda investeringen finns endast inköpet av material. Om det lagts ner tid för installation etc, är den inte bokförd som en del av investeringen. Kommunen anger i Redovisningsriktlinje nummer 9 att samtliga utgifter för inköp eller egentillverkning av tillgången samt indirekta kostnader som är direkt hänförbara till anskaffningen som t ex administration, projektering samt kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. En granskning av löpande tidsredovisning och annan dokumentation kring det löpande arbetet på IT-enheten, ligger utanför ramen för denna förstudie. När det gäller upphandling av material se nedan. Ladugårdsängen Den del av investeringen som består av arbetstid är utfört som egen regi inom Tekniska förvaltningen. Kommunen anger i Redovisningsriktlinje nummer 9 att samtliga utgifter för inköp eller egentillverkning av tillgången samt indirekta kostnader som är direkt hänförbara till anskaffningen som t ex administration, projektering samt kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. När det gäller denna investering har 1094 tkr bokförts som kostnad för intern tid. En granskning av löpande tidsredovisning, maskintidsredovisning och annan dokumentation kring det löpande arbetet ligger utanför ramen för denna förstudie. När det gäller upphandling av material, se nedan. Utvärdering och slutredovisning IT-investering Det ingående materialet i denna investering är levererat, fakturor är bokförda och betalda. Denna investering är ett led i ITenhetens normala ansvar för att upprätthålla säker och stabil IT-drift som uppfyller de krav som ställs från kommunens olika driftställen. Det finns ingen särskild utvärdering av denna specifika investering. Ladugårdsängen Utbyggnaden av Ladugårdsängen är ett pågående projekt. Under 2o13 har arbetet med att sälja byggrätter påbörjats. Färdigställande sker vart efter som husbyggen färdigställs. Den granskade investeringen i VA anläggningar är genomförd enligt planen och fakturor på material, maskiner m m är bokförda. Det finns ingen särskild utvärdering av denna specifika investering. Stadsrevisionen i Örebro kommun 7 av 10

10 Tillförlitlig upphandling IT-investering Den första delen av investeringen (1094 tkr) gjordes enligt beslutsunderlaget från som ett direkt avrop på ramavtal. Detta eftersom det förelåg överhängande risk för haveri. Nästa del av investeringen gjordes som en förnyad konkurrensutsättning inom det ramavtal som tecknats av Kammarkollegiet och som Örebro kommun är anslutet till. För denna del finns dokumentation som tydligt beskriver förfrågan inklusive teknisk specifikation avseende de efterfrågade nätverkskomponenterna till 4 leverantörer. Anbuden har inkommit och utvärderats och den leverantör som lämnade lägst pris på varukorgen har antagits som leverantör. Tilldelningsbeslut har skickats Beställningen är gjord från den som lämnade det lägsta anbudspriset. Ladugårdsängen Upphandling av material har gjorts genom förnyad konkurrens utsättning inom ramavtal som tecknats av kommunerna i Örebro län samt Västra Mälardalens kommunalförbund. Med utgångspunkt i en specifikation ställdes två leverantörer mot varandra. Det lägsta anbudspriset antogs. Tilldelningsbeslut skickades Tillförlitliga utbetalningar IT-investering Eftersom beslutsprotokoll inte finns för hela investeringen går det inte att jämföra utbetalning mot beslut. Betalda fakturor finns som motsvarar hela den bokförda investeringen på kr. Ladugårdsängen För detta projekt finns det inte någon lyftnings/betalningsplan. Det går inte heller här att jämföra utbetalningar mot ett beslut. Entreprenaden gjordes i egen regi, vilket gör att utbetalning mot faktura i huvudsak avser materialinköp. Betalda fakturor uppgår till kr. Den totala kostnaden ryms inom ramen för den upprättade kostnadskalkylen. Försäkring IT-investering Någon särskild försäkring är enligt uppgift från förvaltningen inte tecknat för denna investering. Enligt uppgift ersätts försäkringens funktion med en avtalad servicegaranti med leverantören. Ladugårdsängen Enligt uppgift tecknas ingen försäkring för nedgrävda ledningar, däremot ska anläggningar ovan mark, t.ex. pumpstationer försäkras. Rutinen är att det ska anmälas till försäkringsmäklaren Colemont. Vi har inte tagit del av någon sådan för denna investering. Stadsrevisionen i Örebro kommun 8 av 10

11 Bokföring och anläggningsregister Örebro kommun har dokumenterade redovisningsriktlinjer som beskriver hur anläggningstillgångar ska föras in i anläggningsregistret (med datum ), vilka avskrivningstider som ska tillämpas (datum ) samt en tillämpningsanvisning till investeringsriktlinjer vad som gäller det inköpta materialet har tilllämpats. Bedömning Tekniska nämnden saknar dokumenterad rutin som beskriver hur processen ska gå till och dokumenteras. Processen utförs av respektive handläggare och bygger på erfarenhet och kompetens. Vi har inte kunnat finna dokumenterade bevis på att processen varit styrd. Båda stickproven visar att det finns brister och oklarheter i investeringsprocessen på förvaltningen. Utifrån denna granskning bedömer vi inte att revisionsfrågan besvaras entydigt jakande. Stadsrevisionen i Örebro kommun 9 av 10

12 Johan Sverker Projektledare Kurt Westerback Uppdragsledare Stadsrevisionen i Örebro kommun 10 av 10

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Projektavstämning kulturhuset

Projektavstämning kulturhuset Revisionsrapport Projektavstämning kulturhuset Spira Lena Härelind, Lars Edgren 23 mars 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 Avgränsning 2 Revisionsmetod

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Örebro kommun 2008-02-08 Martin Gavelius *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret 2015 goteborg.se/stadsrevisionen 2 Januari 2016 Göteborg & Co Träffpunkt AB. Granskning av verksamhetsåret

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand ARBETSMATERIAL Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand Revisionsrapport Hans Stark, certifierad kommunal revisor Erik Palmgren, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2014-11-26 SFN 2014/0901 0480-450513 Servicenämnden Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Projektplan Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar

Projektplan Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar BESLUTSUNDERLAG VID BETYDANDE INVESTERINGAR 1 Projektplan Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar När stadsrevisionen senast genomförde fördjupad granskning av investeringar 1 var bedömningen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011 Förstudie Bidragshantering inom socialförvaltningen Gällivare kommun Fredrik Markstedt Maj 2011 Bidragshantering inom socialförvaltningen, Gällivare kommun 2011-05-18 Fredrik Markstedt Projektledare Hans

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen

Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen Revisionsrapport Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen Oskarshamns kommun Juni 2010 Pär Sturesson Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod...

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer