Redovisningsreglemente

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsreglemente"

Transkript

1 Kommunal författningssamling G 5 Dnr /049 Redovisningsreglemente Antaget av kommunfullmäktige , 128. Kapitel 6, Pkt 2 är antagen av kommunfullmäktige , 180, att gälla fr.o.m Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen (1997:614) och detta reglemente. Reglementets kapitelindelning ansluter till nämnda lag. 2 Respektive nämnd ansvarar för att *organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas, *kontantkassor och värdepapper samt förråd, maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras i den omfattning som bedöms erforderlig, *kontoutdrag eller andra underlag avseende samtliga kassarörelser löpande stäms av mot bokföringen. Anm. För reglerna om inledande bestämmelser hänvisas till 1 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 2 Bokföring 1 Vid ett delårsbokslut skall, i likhet med ett årsbokslut bokföringen tillföras fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör redovisningsperioden. Anm. För reglerna om bokföring hänvisas till 2 kap i den kommunala redovisningslagen (1997:614). För vården av räkenskapsmaterialet se bestämmelserna i arkivreglementet för kommunen

2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser om årsredovisning 1 Utöver lagens krav skall årsredovisningen innehålla en verbal beskrivning av verksamhetens utfall i förhållande till uppsatta mål. Verksamhetens kvantitet och kvalitet skall följas upp och redovisas. 2 I årsredovisningen skall jämförelser göras med föregående räkenskapsår. Anm. För reglerna om allmänna bestämmelser om årsredovisning hänvisas till 3 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 4 Förvaltningsberättelse 1 Investeringsredovisningen skall ge en samlad bild av kommunens investeringsverksamhet. Den skall lämna information om pågående och färdigställda investeringsobjekt i förhållande till fattade beslut. Utfallet skall redovisas objektsvis för större objekt och specificeras på program/huvudverk-samhetsområden. 2 Driftredovisningen skall redovisa utfall i förhållande till fastställd driftbudget. Driftredovisningen skall sammanfattas per program/huvudverksamhetsområde och nämndsvis. 3 Varje nämnd bör sammanställa en verksamhetsberättelse utifrån de av kommunstyrelsen antagna anvisningarna. 4 Efter behandling i kommunstyrelsen skall årsredovisningshandlingarna snarast överlämnas till revisorerna. 5 Årsredovisningen skall anmälas till kommunfullmäktige senast under juni månad. Anm. För reglerna om förvaltningsberättelse hänvisas till 4 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

3 Kapitel 5 Resultaträkning och balansräkning Anm. För reglerna om resultaträkning och balansräkning hänvisas till 5 kap. 1-6 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 6 Värdering 1 Vid bestämning av ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar skall Kommunförbundets rekommendationer vara vägledande. 2 Vid fastställande om en anskaffning skall betraktas som driftkostnad eller investering skall som riktlinjer gälla: - Pkt 1 Fastigheter och anläggningar Ny- och tillbyggnader av fastigheter och anläggningar överstigande ett basbelopp och vars ekonomiska livslängd uppgår till minst tre år skall betraktas som investeringar. När det gäller ombyggnader så hör dessa till kategorin tillkommande utgifter. Dessa ska betraktas som investeringar till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter för tillgången skall i princip redovisas som kostnader i den period de uppkommer. Standardförbättringen skall kunna definieras och beräknas med byggkostnaderna som underlag (spårbarhet). Det är alltså bara mellanskillnaden mellan vad som kan betraktas som standardförbättrande åtgärder och normalt underhåll som ska aktiveras, dvs. redovisas som investering och bokföras som tillgång i balansräkningen. I samband med ombyggnader skall även behovet av nedskrivning av restvärden / utrangeringar beaktas. Om den tillkommande utgiften innebär en väsentlig verksamhetsförändring skall utgiften betraktas som en investering. Väsentlig verksamhetsförändring kan vara lokalanpassning till en ny pedagogisk inriktning grundad på nationell plan, ändring av lokalanvändningen från barnomsorg till äldreomsorg m.m. Standardhöjningen bedöms alltså inte enbart utifrån en byggteknisk aspekt utan även från en verksamhetsaspekt. Detta får dock aldrig medföra att anläggningens bokförda värde överstiger anläggningens verkliga värde (marknadsvärde / nyanskaffningsvärde). Till driftredovisningen hänförs icke värdehöjande reparationer och underhåll av t ex byggnader, anläggningar, motorfordon, vägar, ledningar, p-platser, parker, lekplatser, trafiksignaler m m om syftet är att bibehålla anläggningen i dess ursprungliga skick.

4 - Pkt 2 Maskiner och inventarier Inköp av inventarier för permanent bruk räknas som en investering om livslängden är minst 3 år och inköpsvärdet är minst ½ basbelopp (exkl. moms). Beloppsgränsen gäller även vid samlade inköp av flera likartade inventarier med ett naturligt samband (samma arbetsplats/institution och leverans under samma budgetår). Observera att samma arbetsplats/institution inte innebär geografiskt område, såsom rektorsområde. - Pkt 3 Immateriella tillgångar En immateriell tillgång enligt RR15 definieras som en identifierbar, ickemonetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i produktionen, i administrativt syfte mm, som företaget har kontroll över och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. En immateriell tillgång ska ha en beräknad livslängd överstigande 3 år och ett anskaffningsvärde som överstiger 1 basbelopp exkl. mervärdesskatt. Immateriella tillgångar antas enligt RR15 kunna utnyttjas i maximalt 20 år. Endast undantagsvis, med angivande av skälen, får längre nyttjandeperiod tillämpas. Immateriella tillgångar kan antingen vara internt upparbetade eller förvärvade. 1. Kraven enligt RR15 för att internt upparbetade kostnader skall klassas som immateriell tillgång är omfattande och strikta. Förutom ovannämnda allmänna kriterier ställs också bl. a krav på att tillgången skall vara avskiljbar från goodwill samt att arbetet för att skapa tillgången skall vara indelat i en forsknings- och en utvecklingsfas. Utgifter för forskning skall alltid kostnadsföras. I den kommunala verksamheten är det företrädesvis grundläggande utbildning till många personer i samband med införandet av nya system som har betraktats som en immateriell tillgång. Enligt RR15 uppfyller inte utbildning de kriterier som krävs för att klassas som en immateriell tillgång. Det är i första hand kravet på kontroll som inte anses uppfyllt - normalt har företaget inte kontroll över hur länge personalen stannar. För internt upparbetade kostnader gäller en avskrivningstid på högst 5 år. 2. Immateriella tillgångar kan också vara förvärvade. Exempel på sådana tillgångar är programvaror, licenser och hyresrätter mm. 3 Fordringar, som bedöms vara osäkra, tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

5 En fordran som är anläggningstillgång får tas upp till sitt beräknade värde även om fordringen tagits upp till lägre belopp eller utelämnats i närmast föregående balansräkning därför att den varit osäker eller utan värde. Anm. För reglerna om värdering hänvisas till 6 kap i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 7 Finansieringsanalys För finansieringsanalysen används i huvudsak nedanstående schema. Tillförda medel Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Avkastning avseende aktier och andelar Nedskrivning av anläggningstillgångar Ökning av pensionsskuld Avskrivningar Egna medel från årets verksamhet Försäljning av anläggningstillgångar Minskning aktier, andelar, bostadsrätter Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Minskning av kapitalbindning Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära intäkter Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar i fastigheter, maskiner, inventarier Ökning av aktier, andelar, bostadsrätter Ökning av långfristiga fordringar Övrig ökning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga skulder Ökning av kapitalbindning Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära kostnader Summa använda medel Förändring av likvida medel Specifikation av förändring av kapitalbindning Ökning eller minskning av kortfristiga fordringar Ökning eller minskning av förråd Ökning eller minskning av kortfristiga skulder Anm. För reglerna om finansieringsanalys hänvisas till 7 kap. 1 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

6 Kapitel 8 Sammanställd redovisning 1 Den sammanställda redovisningen skall upprättas över de övriga juridiska personers redovisning i vilka kommunen har ett inflytande över 20%. 2 Vid upprättande av sammanställd redovisning skall eliminering ske av interna mellanhavanden sk konsolidering. Den sammanställda redovisningen skall med hänsyn till värdering upprättas enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. Uppställningsformen för balansoch resultaträkning skall överensstämma med 5 kap. 1-2 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Uppställningsformen för finansieringsanalysen skall överensstämma med 7 kap. 1 i detta redovisningsreglemente. Anm. För reglerna om sammanställd redovisnings hänvisas till 8 kap. 1-2 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 9 Delårsrapporter 1 En delårsrapport skall upprättas varje år och omfatta tidsperioden för första halvåret. 2 Kommunstyrelsen skall snarast efter rapportperiodens utgång, dock senast 3 månader efter, ta ställning till delårsrapporten och därefter förelägga den för kommunfullmäktige. Anm. För reglerna om delårsbokslut hänvisas till 9 kap. 1-3 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

7 Förslag till avskrivningstider och indelning av anläggningstillgångar Antagen av kommunfullmäktige , 5 att gälla fr o m för investeringar fr o m 2000 Immateriella tillgångar 5 år * Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och liknande Maskiner och inventarier Maskiner Arbetsmaskiner, fartyg och större specialverktyg. 20 år * Maskinstegar, hävare * Kajkranar och pontonkranar * Slussportar med maskinerier * Isbrytare och bogserbåtar * Pråmar och mudderverk 10 år * Ismaskiner, plogar, ishyvlar, snökanoner, pistmaskiner * Skurmaskiner, bottensugare * Dressingmaskiner, gödselspridare, markluftare * Maskinell utrustning avfallshantering, t ex pumpar, fläktar, injektorer, traverser * Slamtorkningsutrustning * Separations- och rökgashanteringsutrustning * Hammarkvarnsanläggningar * Mobilkranar * Elektriska motorer * Vissa maskiner för yttre arbeten, t ex väghyvlar, planeringsmaskiner, bandtraktorer, vältar, asfalts-, betongoch murbruksmaskiner, större grävmaskiner, traktorgrävmaskiner, hjullastare * Maskiner för storkök, centraltvättanläggningar, skyddade verkstäder och dylikt, t ex köksmaskiner, spisar, frys- och kylskåp, varmluftsugnar, vågar 5 år * Mikrovågsugnar * Symaskiner * Gräsklippare * Kompressorer, rökskyddsutrustning, skyddsmasker, transportabel utrustning som svetsningsutrustning, röksugare, belysningsaggregat, länspumpar

8 * Spel, vågar * Golvvårdsmaskiner, t ex skurmaskiner med vattensugare, kombinationsmaskiner, schamponerings- och tvättmaskiner * Vissa maskiner för verkstäder och motsvarande, t ex svetsaggregat, elsvets, sprutmålningsaggregat, stenkrossar, kompressorer, komprimeringsmaskiner * Övriga anläggningsmaskiner Inventarier Med inventarier avses annan icke fast utrustning än maskiner. 10 år * Kommunikationsutrustning i byggnader, t ex televäxel, snabbtelefonanläggningar, telefonsökare * Maskiner och apparater för mångfaldigande, t ex offsetpressar * Kontorsmöbler och inredningsartiklar, t ex stolar, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mattor, gardiner m m * Mätapparater * Mätinstrument, t ex teodoliter, optiska och elektrooptiska längdinstrument, avvägningsinstrument * Karteringsinstrument, t ex pantografer, autografer, koordinatorer * Kablage för datatrafik i mark och byggnader 5 år * Skolmöbler, gymnastikredskap * Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap m m * Övriga kontorsmaskiner och övrig kontorsutrustning * Utrustning i AV-centraler, t ex inspelnings- och kopieringsutrustning, bandspelare, radio- och TV- apparater m m * Inlärningsapparater, handikapphjälpmedel * Medicinska instrument, vårdutrustning * Dyrare verktyg och liknande handredskap, t ex tryckluftsverktyg * Servrar, kommunikationsdatorer och annan central utrustning i datanät 3 år * Persondatorer, IT-inventarier som minidatorer, kommunikationsutrustning etc., mobiltelefon, fax Bilar och andra transportmedel Under denna rubrik upptas motordrivna fordon. 10 år

9 * Traktorer och truckar * Större lastbilar * Större bussar, t ex normalhussar, ledbussar, bokbussar * Mindre bussar * Brand- och räddningsfordon * Släpfordon, t ex motorsprutor * Brandbåtar, räddningsbåtar 5 år * Minibussar * Sopfordon * Ambulansfordon * Bilar t ex person-, skåp- och mindre lastbilar, färdtjänstfordon * Övriga transportmedel, t ex släpvagnar, släpkärror, cyklar, skottkärror Konst Obegränsad livslängd * Tavlor, skulpturer etc. 10 år * Musikinstrument, böcker (större nyuppsättning) Övriga maskiner och inventarier 20 år * Pontoner och bojar 10 år * Diverse maskinutrustning t ex slangtvättanordning (Brandförsvar) * Maskinell utrustning, t ex rörinredning, pumpar, kompressorer, skrapor (Avloppshantering) * VVS-utrustning * Distributionsmätare * El-utrustning * Annan utrustning, t ex automatik-, doserings-, filter- och laboratorieutrustning (VVS och avlopp) * Utrustning till lekplatser, t ex sandlådor, gungor, lekställningar * Anläggningar för trafiksignaler * Diverse utrustning flygtrafik, t ex tele-, radio- och meteorologiska anläggningar

10 5 år * Alarmeringsutrustning, t ex kommunikationsradio * Sop- och latrinkärl * Parkeringsautomater * Övriga mätapparater och mätinstrument (Väghållning) Fastigheter Markreserv Markreserv inklusive bebyggda fastigheter och saneringsfastigheter av enklare typ. Obegränsad livslängd * Mark Verksamhetsfastigheter Med verksamhetsfastigheter avses anläggningar där kommunen bedriver annan service än affärsverksamhet. 50 år * Förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad; t ex stadshus, rådhus * Räddningscentral 33 år * Kommunalhus, nämndhus, kontorshus * Museibyggnader, biblioteksbyggnader, konsthallar * Brandstationer * Sjukhus, vårdhemsbyggnader och institutioner * Skolor, gymnastiklokaler * Barnstugor av bättre kvalitet * Ålderdomshem, inackorderingshem * Servicebyggnader av bättre kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar * Åskådarläktare av bättre kvalitet * Betongpontoner för småbåtshamnar * Skidhoppbackar av betong * Förrådsbyggnader, magasin etc. av bättre kvalitet 20 år * Fritidsanläggningar; friluftsgårdar, motionsgårdar, fritidsstugor av bättre kvalitet, campingplatser, golfbanor, skjutbanor, motorbanor, simhallar, sporthallar, ishallar, ridhallar och stall, bassängbad * Bekvämlighetsinrättningar, t ex urinoarer, toaletter * Skidhopparbackar av träkonstruktion, skidliftar, linbanor * Friidrottsbanor, minigolfanläggningar, konstfrysta isbanor

11 * Servicebyggnader av enklare kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar * Industribyggnader (byggnader som är utsatta för hårdare fysiskt och ekonomiskt slitage än förvaltningsbyggnaderna), storkök, centralvärmeanläggningar, skyddade verkstäder, laboratoriebyggnader * Verkstäder, t ex reparations- och snickeriverkstäder * Garagebyggnader * Förrådsbyggnader, magasin av enklare kvalitet * Provisoriska och temporära byggnader, barnstugor av enklare kvalitet, temporära åldringsbostäder 10 år * Kiosker, paviljonger, baracker * Småliftar - vajerliftar * Strandanläggningar, t ex. pontoner, hopptorn av trä * Bevattningsanläggningar * Kross- och sorteringsverk 5 år * Småliftar - repliftar Fastigheter för affärsverksamhet Med affärsverksamhet menas verksamhet som drivs med stöd av speciallagar eller den allmänna kommunala kompetensen för att tillgodose allmänna intressen av betydande vikt, t ex elverk, gasverk, hamnar, flygplatser, vatten- och avloppsverk och renhållningsverk. 50 år * Fasta fyrar 33 år * Stationsbyggnader, flygtrafik, busstrafik, järnvägstrafik * Vattenkraftverk * Industri-, hantverks- och affärshus * Parkeringshus * Saluhallar * Vattentorn 20 år * Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer

12 20 år * Garagebyggnader, hallar * Kondenskraftverk, gasturbiner, kraftvärmeverk, stationära hetvattencentraler * Hamnbelysning samt anordningar för ström, vatten, telefon och fjärrvärme * Färjepirer, färjerampar med klaffbryggor samt passagerargångar * Slakteribyggnader, kyl- och fryshus * Kombinerade avfallsanläggningar (förbrännings-, komposterings- och hammarkvarnsanläggningar) * Renodlade förbränningsanläggningar * Utrustning för abbonentanläggningar, t ex värmeväxlare, värmeutformare, varmvattenberedare, avstängnings- och reglerventiler * Anläggningar för mottagning och fördelning av råkraft, t ex ledningar, mottagnings- och fördelningsstationer * Anläggningar för transformering till lågspänning, t ex nätstationer med tillhörande utrustning, nättransformatorer * Anläggningar för fjärrvärmedistribution, t ex huvudledningar med kammare, servisledningar * Anläggningar för högspänningsnät, jordkabel, friledning, styrkabelnät * Anläggningar för lågspänningsdistribution, t ex lågspänningsnät, jordkabel, friledning, serviser * Fundament och byggnader för spaltgasverk * Anläggningar för gasens tillverkning, t ex spaltgasanläggningar, tankanläggningar för lättbensin * Anläggningar för gasens vidarebehandling, t ex apparater för gasens rening, mätning och reglering, huvudgasledningar, gasbehållare * Anläggningar för gasens distribution, t ex rörledningar och serviser Markanläggningar 50 år * Bergtunnlar, bergrum * Kaj, vågbrytare- och slussanläggningar samt bryggor av sten, betong eller liknande material * Fördjupning av farleder, bassänger * Vissa järnvägsanläggningar 33 år * Vatten- och avloppsledningar

13 25 år * Mottagnings-, lagrings- och distributionsanläggningar för olja samt anordningar för ström, vatten, telefon och fjärrvärme 20 år * Industrispår, parkeringsplatser, fotbollsplaner, tennisplaner, motionsspår, planteringar, inhägnader m m * Belysningsanläggningar flygtrafik * Markarbeten, rivningsutgifter, körplaner, parkeringsplatser, upplagsplatser, planteringar, brunnar * Kajer och bryggor av trä eller annat mindre varaktigt material * Dykdalber och ledverk Publika fastigheter Anläggningar för allmänt offentligt bruk. Obegränsad livslängd * Naturreservat, parker, kulturreservat och därpå uppförda byggnader som är k-märkta eller motsvarande Markanläggningar 33 år * Gator, vägar, broar, trafikleder, planer, parkanläggningar 20 år * Offentliga belysningsanläggningar för gator, vägar och allmänna platser, t ex nät, jordkabel och friledning, stolpar, armaturer, trafikmärkesbelysning Fastigheter för annan verksamhet Fastigheter som inte i första hand riktar sig till kommunens egen verksamhet. Obegränsad livslängd * Mark, t ex tomträttsmark, skogsmark 33 år * Bostadshus av sten

14 20 år * Bostadshus av trä * Industrifastigheter Övriga fastigheter Övriga fastigheter som t ex fastigheter som kommunen äger i andra kommuner. 33 år * Civilförsvarsanläggningar, skyddsrum Exploateringsmark Exploateringsmark som ej ska avyttras är att betrakta som anläggningstillgång. Obegränsad livslängd * All exploateringsmark som ej ska avyttras.

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringspolicy för Karlshamns kommun

Investeringspolicy för Karlshamns kommun Utgivare: Beslutsstöd Kansli Gäller från: 2002-09-02 Antagen: KF 122, 2002-09-02 Investeringspolicy för Karlshamns kommun 1. Inledning Nedan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun

Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-06-24 Antagen: KF 100, 2013-06-24 reviderad KF 124, 2014-10-06 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för investeringar och leasing Riktlinjer för

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

101 21126 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1019 21126 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter

101 21126 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1019 21126 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter Konto Ansvar ANLÄGGNINGS Bas 02 10X IMMATRIELLA ANLÄGGNINGS (SCB) I kontogrupp 10 redovisas immatriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller i vissa fall tagits fram internt av kommunen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Lagtexter. Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 134

Lagtexter. Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 134 Lagtexter Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 134 1-2 Lagens tillämpningsområde 3 God redovisningssed 4 Räkenskapsår 2 kap. Bokföring... 134 1-3 Allmänna bestämmelser om bokföring 4-6

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid BESTÅENDE TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5-20 5 Linjär avskrivning 5-20 5-20 " Övr. utgifter med lång verkningstid Anläggnings- och organiseringsutg. 2--5 5 Linjär avskrivning

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 2 1988

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 2 1988 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 2 1988 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR VÄRNAMO KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1987-11-26, 270, att gälla fr o m 1988-01-01. Särtryck med kommentarer till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, stiftelsens nittonde verksamhetsår.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer