Redovisningsreglemente

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsreglemente"

Transkript

1 Kommunal författningssamling G 5 Dnr /049 Redovisningsreglemente Antaget av kommunfullmäktige , 128. Kapitel 6, Pkt 2 är antagen av kommunfullmäktige , 180, att gälla fr.o.m Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen (1997:614) och detta reglemente. Reglementets kapitelindelning ansluter till nämnda lag. 2 Respektive nämnd ansvarar för att *organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas, *kontantkassor och värdepapper samt förråd, maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras i den omfattning som bedöms erforderlig, *kontoutdrag eller andra underlag avseende samtliga kassarörelser löpande stäms av mot bokföringen. Anm. För reglerna om inledande bestämmelser hänvisas till 1 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 2 Bokföring 1 Vid ett delårsbokslut skall, i likhet med ett årsbokslut bokföringen tillföras fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör redovisningsperioden. Anm. För reglerna om bokföring hänvisas till 2 kap i den kommunala redovisningslagen (1997:614). För vården av räkenskapsmaterialet se bestämmelserna i arkivreglementet för kommunen

2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser om årsredovisning 1 Utöver lagens krav skall årsredovisningen innehålla en verbal beskrivning av verksamhetens utfall i förhållande till uppsatta mål. Verksamhetens kvantitet och kvalitet skall följas upp och redovisas. 2 I årsredovisningen skall jämförelser göras med föregående räkenskapsår. Anm. För reglerna om allmänna bestämmelser om årsredovisning hänvisas till 3 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 4 Förvaltningsberättelse 1 Investeringsredovisningen skall ge en samlad bild av kommunens investeringsverksamhet. Den skall lämna information om pågående och färdigställda investeringsobjekt i förhållande till fattade beslut. Utfallet skall redovisas objektsvis för större objekt och specificeras på program/huvudverk-samhetsområden. 2 Driftredovisningen skall redovisa utfall i förhållande till fastställd driftbudget. Driftredovisningen skall sammanfattas per program/huvudverksamhetsområde och nämndsvis. 3 Varje nämnd bör sammanställa en verksamhetsberättelse utifrån de av kommunstyrelsen antagna anvisningarna. 4 Efter behandling i kommunstyrelsen skall årsredovisningshandlingarna snarast överlämnas till revisorerna. 5 Årsredovisningen skall anmälas till kommunfullmäktige senast under juni månad. Anm. För reglerna om förvaltningsberättelse hänvisas till 4 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

3 Kapitel 5 Resultaträkning och balansräkning Anm. För reglerna om resultaträkning och balansräkning hänvisas till 5 kap. 1-6 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 6 Värdering 1 Vid bestämning av ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar skall Kommunförbundets rekommendationer vara vägledande. 2 Vid fastställande om en anskaffning skall betraktas som driftkostnad eller investering skall som riktlinjer gälla: - Pkt 1 Fastigheter och anläggningar Ny- och tillbyggnader av fastigheter och anläggningar överstigande ett basbelopp och vars ekonomiska livslängd uppgår till minst tre år skall betraktas som investeringar. När det gäller ombyggnader så hör dessa till kategorin tillkommande utgifter. Dessa ska betraktas som investeringar till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter för tillgången skall i princip redovisas som kostnader i den period de uppkommer. Standardförbättringen skall kunna definieras och beräknas med byggkostnaderna som underlag (spårbarhet). Det är alltså bara mellanskillnaden mellan vad som kan betraktas som standardförbättrande åtgärder och normalt underhåll som ska aktiveras, dvs. redovisas som investering och bokföras som tillgång i balansräkningen. I samband med ombyggnader skall även behovet av nedskrivning av restvärden / utrangeringar beaktas. Om den tillkommande utgiften innebär en väsentlig verksamhetsförändring skall utgiften betraktas som en investering. Väsentlig verksamhetsförändring kan vara lokalanpassning till en ny pedagogisk inriktning grundad på nationell plan, ändring av lokalanvändningen från barnomsorg till äldreomsorg m.m. Standardhöjningen bedöms alltså inte enbart utifrån en byggteknisk aspekt utan även från en verksamhetsaspekt. Detta får dock aldrig medföra att anläggningens bokförda värde överstiger anläggningens verkliga värde (marknadsvärde / nyanskaffningsvärde). Till driftredovisningen hänförs icke värdehöjande reparationer och underhåll av t ex byggnader, anläggningar, motorfordon, vägar, ledningar, p-platser, parker, lekplatser, trafiksignaler m m om syftet är att bibehålla anläggningen i dess ursprungliga skick.

4 - Pkt 2 Maskiner och inventarier Inköp av inventarier för permanent bruk räknas som en investering om livslängden är minst 3 år och inköpsvärdet är minst ½ basbelopp (exkl. moms). Beloppsgränsen gäller även vid samlade inköp av flera likartade inventarier med ett naturligt samband (samma arbetsplats/institution och leverans under samma budgetår). Observera att samma arbetsplats/institution inte innebär geografiskt område, såsom rektorsområde. - Pkt 3 Immateriella tillgångar En immateriell tillgång enligt RR15 definieras som en identifierbar, ickemonetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i produktionen, i administrativt syfte mm, som företaget har kontroll över och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. En immateriell tillgång ska ha en beräknad livslängd överstigande 3 år och ett anskaffningsvärde som överstiger 1 basbelopp exkl. mervärdesskatt. Immateriella tillgångar antas enligt RR15 kunna utnyttjas i maximalt 20 år. Endast undantagsvis, med angivande av skälen, får längre nyttjandeperiod tillämpas. Immateriella tillgångar kan antingen vara internt upparbetade eller förvärvade. 1. Kraven enligt RR15 för att internt upparbetade kostnader skall klassas som immateriell tillgång är omfattande och strikta. Förutom ovannämnda allmänna kriterier ställs också bl. a krav på att tillgången skall vara avskiljbar från goodwill samt att arbetet för att skapa tillgången skall vara indelat i en forsknings- och en utvecklingsfas. Utgifter för forskning skall alltid kostnadsföras. I den kommunala verksamheten är det företrädesvis grundläggande utbildning till många personer i samband med införandet av nya system som har betraktats som en immateriell tillgång. Enligt RR15 uppfyller inte utbildning de kriterier som krävs för att klassas som en immateriell tillgång. Det är i första hand kravet på kontroll som inte anses uppfyllt - normalt har företaget inte kontroll över hur länge personalen stannar. För internt upparbetade kostnader gäller en avskrivningstid på högst 5 år. 2. Immateriella tillgångar kan också vara förvärvade. Exempel på sådana tillgångar är programvaror, licenser och hyresrätter mm. 3 Fordringar, som bedöms vara osäkra, tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

5 En fordran som är anläggningstillgång får tas upp till sitt beräknade värde även om fordringen tagits upp till lägre belopp eller utelämnats i närmast föregående balansräkning därför att den varit osäker eller utan värde. Anm. För reglerna om värdering hänvisas till 6 kap i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 7 Finansieringsanalys För finansieringsanalysen används i huvudsak nedanstående schema. Tillförda medel Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Avkastning avseende aktier och andelar Nedskrivning av anläggningstillgångar Ökning av pensionsskuld Avskrivningar Egna medel från årets verksamhet Försäljning av anläggningstillgångar Minskning aktier, andelar, bostadsrätter Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Minskning av kapitalbindning Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära intäkter Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar i fastigheter, maskiner, inventarier Ökning av aktier, andelar, bostadsrätter Ökning av långfristiga fordringar Övrig ökning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga skulder Ökning av kapitalbindning Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära kostnader Summa använda medel Förändring av likvida medel Specifikation av förändring av kapitalbindning Ökning eller minskning av kortfristiga fordringar Ökning eller minskning av förråd Ökning eller minskning av kortfristiga skulder Anm. För reglerna om finansieringsanalys hänvisas till 7 kap. 1 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

6 Kapitel 8 Sammanställd redovisning 1 Den sammanställda redovisningen skall upprättas över de övriga juridiska personers redovisning i vilka kommunen har ett inflytande över 20%. 2 Vid upprättande av sammanställd redovisning skall eliminering ske av interna mellanhavanden sk konsolidering. Den sammanställda redovisningen skall med hänsyn till värdering upprättas enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. Uppställningsformen för balansoch resultaträkning skall överensstämma med 5 kap. 1-2 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Uppställningsformen för finansieringsanalysen skall överensstämma med 7 kap. 1 i detta redovisningsreglemente. Anm. För reglerna om sammanställd redovisnings hänvisas till 8 kap. 1-2 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 9 Delårsrapporter 1 En delårsrapport skall upprättas varje år och omfatta tidsperioden för första halvåret. 2 Kommunstyrelsen skall snarast efter rapportperiodens utgång, dock senast 3 månader efter, ta ställning till delårsrapporten och därefter förelägga den för kommunfullmäktige. Anm. För reglerna om delårsbokslut hänvisas till 9 kap. 1-3 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

7 Förslag till avskrivningstider och indelning av anläggningstillgångar Antagen av kommunfullmäktige , 5 att gälla fr o m för investeringar fr o m 2000 Immateriella tillgångar 5 år * Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och liknande Maskiner och inventarier Maskiner Arbetsmaskiner, fartyg och större specialverktyg. 20 år * Maskinstegar, hävare * Kajkranar och pontonkranar * Slussportar med maskinerier * Isbrytare och bogserbåtar * Pråmar och mudderverk 10 år * Ismaskiner, plogar, ishyvlar, snökanoner, pistmaskiner * Skurmaskiner, bottensugare * Dressingmaskiner, gödselspridare, markluftare * Maskinell utrustning avfallshantering, t ex pumpar, fläktar, injektorer, traverser * Slamtorkningsutrustning * Separations- och rökgashanteringsutrustning * Hammarkvarnsanläggningar * Mobilkranar * Elektriska motorer * Vissa maskiner för yttre arbeten, t ex väghyvlar, planeringsmaskiner, bandtraktorer, vältar, asfalts-, betongoch murbruksmaskiner, större grävmaskiner, traktorgrävmaskiner, hjullastare * Maskiner för storkök, centraltvättanläggningar, skyddade verkstäder och dylikt, t ex köksmaskiner, spisar, frys- och kylskåp, varmluftsugnar, vågar 5 år * Mikrovågsugnar * Symaskiner * Gräsklippare * Kompressorer, rökskyddsutrustning, skyddsmasker, transportabel utrustning som svetsningsutrustning, röksugare, belysningsaggregat, länspumpar

8 * Spel, vågar * Golvvårdsmaskiner, t ex skurmaskiner med vattensugare, kombinationsmaskiner, schamponerings- och tvättmaskiner * Vissa maskiner för verkstäder och motsvarande, t ex svetsaggregat, elsvets, sprutmålningsaggregat, stenkrossar, kompressorer, komprimeringsmaskiner * Övriga anläggningsmaskiner Inventarier Med inventarier avses annan icke fast utrustning än maskiner. 10 år * Kommunikationsutrustning i byggnader, t ex televäxel, snabbtelefonanläggningar, telefonsökare * Maskiner och apparater för mångfaldigande, t ex offsetpressar * Kontorsmöbler och inredningsartiklar, t ex stolar, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mattor, gardiner m m * Mätapparater * Mätinstrument, t ex teodoliter, optiska och elektrooptiska längdinstrument, avvägningsinstrument * Karteringsinstrument, t ex pantografer, autografer, koordinatorer * Kablage för datatrafik i mark och byggnader 5 år * Skolmöbler, gymnastikredskap * Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap m m * Övriga kontorsmaskiner och övrig kontorsutrustning * Utrustning i AV-centraler, t ex inspelnings- och kopieringsutrustning, bandspelare, radio- och TV- apparater m m * Inlärningsapparater, handikapphjälpmedel * Medicinska instrument, vårdutrustning * Dyrare verktyg och liknande handredskap, t ex tryckluftsverktyg * Servrar, kommunikationsdatorer och annan central utrustning i datanät 3 år * Persondatorer, IT-inventarier som minidatorer, kommunikationsutrustning etc., mobiltelefon, fax Bilar och andra transportmedel Under denna rubrik upptas motordrivna fordon. 10 år

9 * Traktorer och truckar * Större lastbilar * Större bussar, t ex normalhussar, ledbussar, bokbussar * Mindre bussar * Brand- och räddningsfordon * Släpfordon, t ex motorsprutor * Brandbåtar, räddningsbåtar 5 år * Minibussar * Sopfordon * Ambulansfordon * Bilar t ex person-, skåp- och mindre lastbilar, färdtjänstfordon * Övriga transportmedel, t ex släpvagnar, släpkärror, cyklar, skottkärror Konst Obegränsad livslängd * Tavlor, skulpturer etc. 10 år * Musikinstrument, böcker (större nyuppsättning) Övriga maskiner och inventarier 20 år * Pontoner och bojar 10 år * Diverse maskinutrustning t ex slangtvättanordning (Brandförsvar) * Maskinell utrustning, t ex rörinredning, pumpar, kompressorer, skrapor (Avloppshantering) * VVS-utrustning * Distributionsmätare * El-utrustning * Annan utrustning, t ex automatik-, doserings-, filter- och laboratorieutrustning (VVS och avlopp) * Utrustning till lekplatser, t ex sandlådor, gungor, lekställningar * Anläggningar för trafiksignaler * Diverse utrustning flygtrafik, t ex tele-, radio- och meteorologiska anläggningar

10 5 år * Alarmeringsutrustning, t ex kommunikationsradio * Sop- och latrinkärl * Parkeringsautomater * Övriga mätapparater och mätinstrument (Väghållning) Fastigheter Markreserv Markreserv inklusive bebyggda fastigheter och saneringsfastigheter av enklare typ. Obegränsad livslängd * Mark Verksamhetsfastigheter Med verksamhetsfastigheter avses anläggningar där kommunen bedriver annan service än affärsverksamhet. 50 år * Förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad; t ex stadshus, rådhus * Räddningscentral 33 år * Kommunalhus, nämndhus, kontorshus * Museibyggnader, biblioteksbyggnader, konsthallar * Brandstationer * Sjukhus, vårdhemsbyggnader och institutioner * Skolor, gymnastiklokaler * Barnstugor av bättre kvalitet * Ålderdomshem, inackorderingshem * Servicebyggnader av bättre kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar * Åskådarläktare av bättre kvalitet * Betongpontoner för småbåtshamnar * Skidhoppbackar av betong * Förrådsbyggnader, magasin etc. av bättre kvalitet 20 år * Fritidsanläggningar; friluftsgårdar, motionsgårdar, fritidsstugor av bättre kvalitet, campingplatser, golfbanor, skjutbanor, motorbanor, simhallar, sporthallar, ishallar, ridhallar och stall, bassängbad * Bekvämlighetsinrättningar, t ex urinoarer, toaletter * Skidhopparbackar av träkonstruktion, skidliftar, linbanor * Friidrottsbanor, minigolfanläggningar, konstfrysta isbanor

11 * Servicebyggnader av enklare kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar * Industribyggnader (byggnader som är utsatta för hårdare fysiskt och ekonomiskt slitage än förvaltningsbyggnaderna), storkök, centralvärmeanläggningar, skyddade verkstäder, laboratoriebyggnader * Verkstäder, t ex reparations- och snickeriverkstäder * Garagebyggnader * Förrådsbyggnader, magasin av enklare kvalitet * Provisoriska och temporära byggnader, barnstugor av enklare kvalitet, temporära åldringsbostäder 10 år * Kiosker, paviljonger, baracker * Småliftar - vajerliftar * Strandanläggningar, t ex. pontoner, hopptorn av trä * Bevattningsanläggningar * Kross- och sorteringsverk 5 år * Småliftar - repliftar Fastigheter för affärsverksamhet Med affärsverksamhet menas verksamhet som drivs med stöd av speciallagar eller den allmänna kommunala kompetensen för att tillgodose allmänna intressen av betydande vikt, t ex elverk, gasverk, hamnar, flygplatser, vatten- och avloppsverk och renhållningsverk. 50 år * Fasta fyrar 33 år * Stationsbyggnader, flygtrafik, busstrafik, järnvägstrafik * Vattenkraftverk * Industri-, hantverks- och affärshus * Parkeringshus * Saluhallar * Vattentorn 20 år * Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer

12 20 år * Garagebyggnader, hallar * Kondenskraftverk, gasturbiner, kraftvärmeverk, stationära hetvattencentraler * Hamnbelysning samt anordningar för ström, vatten, telefon och fjärrvärme * Färjepirer, färjerampar med klaffbryggor samt passagerargångar * Slakteribyggnader, kyl- och fryshus * Kombinerade avfallsanläggningar (förbrännings-, komposterings- och hammarkvarnsanläggningar) * Renodlade förbränningsanläggningar * Utrustning för abbonentanläggningar, t ex värmeväxlare, värmeutformare, varmvattenberedare, avstängnings- och reglerventiler * Anläggningar för mottagning och fördelning av råkraft, t ex ledningar, mottagnings- och fördelningsstationer * Anläggningar för transformering till lågspänning, t ex nätstationer med tillhörande utrustning, nättransformatorer * Anläggningar för fjärrvärmedistribution, t ex huvudledningar med kammare, servisledningar * Anläggningar för högspänningsnät, jordkabel, friledning, styrkabelnät * Anläggningar för lågspänningsdistribution, t ex lågspänningsnät, jordkabel, friledning, serviser * Fundament och byggnader för spaltgasverk * Anläggningar för gasens tillverkning, t ex spaltgasanläggningar, tankanläggningar för lättbensin * Anläggningar för gasens vidarebehandling, t ex apparater för gasens rening, mätning och reglering, huvudgasledningar, gasbehållare * Anläggningar för gasens distribution, t ex rörledningar och serviser Markanläggningar 50 år * Bergtunnlar, bergrum * Kaj, vågbrytare- och slussanläggningar samt bryggor av sten, betong eller liknande material * Fördjupning av farleder, bassänger * Vissa järnvägsanläggningar 33 år * Vatten- och avloppsledningar

13 25 år * Mottagnings-, lagrings- och distributionsanläggningar för olja samt anordningar för ström, vatten, telefon och fjärrvärme 20 år * Industrispår, parkeringsplatser, fotbollsplaner, tennisplaner, motionsspår, planteringar, inhägnader m m * Belysningsanläggningar flygtrafik * Markarbeten, rivningsutgifter, körplaner, parkeringsplatser, upplagsplatser, planteringar, brunnar * Kajer och bryggor av trä eller annat mindre varaktigt material * Dykdalber och ledverk Publika fastigheter Anläggningar för allmänt offentligt bruk. Obegränsad livslängd * Naturreservat, parker, kulturreservat och därpå uppförda byggnader som är k-märkta eller motsvarande Markanläggningar 33 år * Gator, vägar, broar, trafikleder, planer, parkanläggningar 20 år * Offentliga belysningsanläggningar för gator, vägar och allmänna platser, t ex nät, jordkabel och friledning, stolpar, armaturer, trafikmärkesbelysning Fastigheter för annan verksamhet Fastigheter som inte i första hand riktar sig till kommunens egen verksamhet. Obegränsad livslängd * Mark, t ex tomträttsmark, skogsmark 33 år * Bostadshus av sten

14 20 år * Bostadshus av trä * Industrifastigheter Övriga fastigheter Övriga fastigheter som t ex fastigheter som kommunen äger i andra kommuner. 33 år * Civilförsvarsanläggningar, skyddsrum Exploateringsmark Exploateringsmark som ej ska avyttras är att betrakta som anläggningstillgång. Obegränsad livslängd * All exploateringsmark som ej ska avyttras.

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 217 1988-08-29, 82 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR ÅSTORPS KOMMUN Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 1999 1 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 5 DEFINITIONER 5 NÄR SKALL EN MATERIELL ANLÄGGNINGSTILLGÅNG REDOVISAS SOM TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN?

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer