Redovisningsreglemente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsreglemente"

Transkript

1 Kommunal författningssamling G 5 Dnr /049 Redovisningsreglemente Antaget av kommunfullmäktige , 128. Kapitel 6, Pkt 2 är antagen av kommunfullmäktige , 180, att gälla fr.o.m Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen (1997:614) och detta reglemente. Reglementets kapitelindelning ansluter till nämnda lag. 2 Respektive nämnd ansvarar för att *organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas, *kontantkassor och värdepapper samt förråd, maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras i den omfattning som bedöms erforderlig, *kontoutdrag eller andra underlag avseende samtliga kassarörelser löpande stäms av mot bokföringen. Anm. För reglerna om inledande bestämmelser hänvisas till 1 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 2 Bokföring 1 Vid ett delårsbokslut skall, i likhet med ett årsbokslut bokföringen tillföras fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör redovisningsperioden. Anm. För reglerna om bokföring hänvisas till 2 kap i den kommunala redovisningslagen (1997:614). För vården av räkenskapsmaterialet se bestämmelserna i arkivreglementet för kommunen

2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser om årsredovisning 1 Utöver lagens krav skall årsredovisningen innehålla en verbal beskrivning av verksamhetens utfall i förhållande till uppsatta mål. Verksamhetens kvantitet och kvalitet skall följas upp och redovisas. 2 I årsredovisningen skall jämförelser göras med föregående räkenskapsår. Anm. För reglerna om allmänna bestämmelser om årsredovisning hänvisas till 3 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 4 Förvaltningsberättelse 1 Investeringsredovisningen skall ge en samlad bild av kommunens investeringsverksamhet. Den skall lämna information om pågående och färdigställda investeringsobjekt i förhållande till fattade beslut. Utfallet skall redovisas objektsvis för större objekt och specificeras på program/huvudverk-samhetsområden. 2 Driftredovisningen skall redovisa utfall i förhållande till fastställd driftbudget. Driftredovisningen skall sammanfattas per program/huvudverksamhetsområde och nämndsvis. 3 Varje nämnd bör sammanställa en verksamhetsberättelse utifrån de av kommunstyrelsen antagna anvisningarna. 4 Efter behandling i kommunstyrelsen skall årsredovisningshandlingarna snarast överlämnas till revisorerna. 5 Årsredovisningen skall anmälas till kommunfullmäktige senast under juni månad. Anm. För reglerna om förvaltningsberättelse hänvisas till 4 kap. 1-4 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

3 Kapitel 5 Resultaträkning och balansräkning Anm. För reglerna om resultaträkning och balansräkning hänvisas till 5 kap. 1-6 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 6 Värdering 1 Vid bestämning av ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar skall Kommunförbundets rekommendationer vara vägledande. 2 Vid fastställande om en anskaffning skall betraktas som driftkostnad eller investering skall som riktlinjer gälla: - Pkt 1 Fastigheter och anläggningar Ny- och tillbyggnader av fastigheter och anläggningar överstigande ett basbelopp och vars ekonomiska livslängd uppgår till minst tre år skall betraktas som investeringar. När det gäller ombyggnader så hör dessa till kategorin tillkommande utgifter. Dessa ska betraktas som investeringar till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter för tillgången skall i princip redovisas som kostnader i den period de uppkommer. Standardförbättringen skall kunna definieras och beräknas med byggkostnaderna som underlag (spårbarhet). Det är alltså bara mellanskillnaden mellan vad som kan betraktas som standardförbättrande åtgärder och normalt underhåll som ska aktiveras, dvs. redovisas som investering och bokföras som tillgång i balansräkningen. I samband med ombyggnader skall även behovet av nedskrivning av restvärden / utrangeringar beaktas. Om den tillkommande utgiften innebär en väsentlig verksamhetsförändring skall utgiften betraktas som en investering. Väsentlig verksamhetsförändring kan vara lokalanpassning till en ny pedagogisk inriktning grundad på nationell plan, ändring av lokalanvändningen från barnomsorg till äldreomsorg m.m. Standardhöjningen bedöms alltså inte enbart utifrån en byggteknisk aspekt utan även från en verksamhetsaspekt. Detta får dock aldrig medföra att anläggningens bokförda värde överstiger anläggningens verkliga värde (marknadsvärde / nyanskaffningsvärde). Till driftredovisningen hänförs icke värdehöjande reparationer och underhåll av t ex byggnader, anläggningar, motorfordon, vägar, ledningar, p-platser, parker, lekplatser, trafiksignaler m m om syftet är att bibehålla anläggningen i dess ursprungliga skick.

4 - Pkt 2 Maskiner och inventarier Inköp av inventarier för permanent bruk räknas som en investering om livslängden är minst 3 år och inköpsvärdet är minst ½ basbelopp (exkl. moms). Beloppsgränsen gäller även vid samlade inköp av flera likartade inventarier med ett naturligt samband (samma arbetsplats/institution och leverans under samma budgetår). Observera att samma arbetsplats/institution inte innebär geografiskt område, såsom rektorsområde. - Pkt 3 Immateriella tillgångar En immateriell tillgång enligt RR15 definieras som en identifierbar, ickemonetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i produktionen, i administrativt syfte mm, som företaget har kontroll över och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. En immateriell tillgång ska ha en beräknad livslängd överstigande 3 år och ett anskaffningsvärde som överstiger 1 basbelopp exkl. mervärdesskatt. Immateriella tillgångar antas enligt RR15 kunna utnyttjas i maximalt 20 år. Endast undantagsvis, med angivande av skälen, får längre nyttjandeperiod tillämpas. Immateriella tillgångar kan antingen vara internt upparbetade eller förvärvade. 1. Kraven enligt RR15 för att internt upparbetade kostnader skall klassas som immateriell tillgång är omfattande och strikta. Förutom ovannämnda allmänna kriterier ställs också bl. a krav på att tillgången skall vara avskiljbar från goodwill samt att arbetet för att skapa tillgången skall vara indelat i en forsknings- och en utvecklingsfas. Utgifter för forskning skall alltid kostnadsföras. I den kommunala verksamheten är det företrädesvis grundläggande utbildning till många personer i samband med införandet av nya system som har betraktats som en immateriell tillgång. Enligt RR15 uppfyller inte utbildning de kriterier som krävs för att klassas som en immateriell tillgång. Det är i första hand kravet på kontroll som inte anses uppfyllt - normalt har företaget inte kontroll över hur länge personalen stannar. För internt upparbetade kostnader gäller en avskrivningstid på högst 5 år. 2. Immateriella tillgångar kan också vara förvärvade. Exempel på sådana tillgångar är programvaror, licenser och hyresrätter mm. 3 Fordringar, som bedöms vara osäkra, tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

5 En fordran som är anläggningstillgång får tas upp till sitt beräknade värde även om fordringen tagits upp till lägre belopp eller utelämnats i närmast föregående balansräkning därför att den varit osäker eller utan värde. Anm. För reglerna om värdering hänvisas till 6 kap i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 7 Finansieringsanalys För finansieringsanalysen används i huvudsak nedanstående schema. Tillförda medel Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Avkastning avseende aktier och andelar Nedskrivning av anläggningstillgångar Ökning av pensionsskuld Avskrivningar Egna medel från årets verksamhet Försäljning av anläggningstillgångar Minskning aktier, andelar, bostadsrätter Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Minskning av kapitalbindning Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära intäkter Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar i fastigheter, maskiner, inventarier Ökning av aktier, andelar, bostadsrätter Ökning av långfristiga fordringar Övrig ökning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga skulder Ökning av kapitalbindning Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära kostnader Summa använda medel Förändring av likvida medel Specifikation av förändring av kapitalbindning Ökning eller minskning av kortfristiga fordringar Ökning eller minskning av förråd Ökning eller minskning av kortfristiga skulder Anm. För reglerna om finansieringsanalys hänvisas till 7 kap. 1 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

6 Kapitel 8 Sammanställd redovisning 1 Den sammanställda redovisningen skall upprättas över de övriga juridiska personers redovisning i vilka kommunen har ett inflytande över 20%. 2 Vid upprättande av sammanställd redovisning skall eliminering ske av interna mellanhavanden sk konsolidering. Den sammanställda redovisningen skall med hänsyn till värdering upprättas enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. Uppställningsformen för balansoch resultaträkning skall överensstämma med 5 kap. 1-2 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Uppställningsformen för finansieringsanalysen skall överensstämma med 7 kap. 1 i detta redovisningsreglemente. Anm. För reglerna om sammanställd redovisnings hänvisas till 8 kap. 1-2 i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Kapitel 9 Delårsrapporter 1 En delårsrapport skall upprättas varje år och omfatta tidsperioden för första halvåret. 2 Kommunstyrelsen skall snarast efter rapportperiodens utgång, dock senast 3 månader efter, ta ställning till delårsrapporten och därefter förelägga den för kommunfullmäktige. Anm. För reglerna om delårsbokslut hänvisas till 9 kap. 1-3 i den kommunala redovisningslagen (1997:614).

7 Förslag till avskrivningstider och indelning av anläggningstillgångar Antagen av kommunfullmäktige , 5 att gälla fr o m för investeringar fr o m 2000 Immateriella tillgångar 5 år * Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och liknande Maskiner och inventarier Maskiner Arbetsmaskiner, fartyg och större specialverktyg. 20 år * Maskinstegar, hävare * Kajkranar och pontonkranar * Slussportar med maskinerier * Isbrytare och bogserbåtar * Pråmar och mudderverk 10 år * Ismaskiner, plogar, ishyvlar, snökanoner, pistmaskiner * Skurmaskiner, bottensugare * Dressingmaskiner, gödselspridare, markluftare * Maskinell utrustning avfallshantering, t ex pumpar, fläktar, injektorer, traverser * Slamtorkningsutrustning * Separations- och rökgashanteringsutrustning * Hammarkvarnsanläggningar * Mobilkranar * Elektriska motorer * Vissa maskiner för yttre arbeten, t ex väghyvlar, planeringsmaskiner, bandtraktorer, vältar, asfalts-, betongoch murbruksmaskiner, större grävmaskiner, traktorgrävmaskiner, hjullastare * Maskiner för storkök, centraltvättanläggningar, skyddade verkstäder och dylikt, t ex köksmaskiner, spisar, frys- och kylskåp, varmluftsugnar, vågar 5 år * Mikrovågsugnar * Symaskiner * Gräsklippare * Kompressorer, rökskyddsutrustning, skyddsmasker, transportabel utrustning som svetsningsutrustning, röksugare, belysningsaggregat, länspumpar

8 * Spel, vågar * Golvvårdsmaskiner, t ex skurmaskiner med vattensugare, kombinationsmaskiner, schamponerings- och tvättmaskiner * Vissa maskiner för verkstäder och motsvarande, t ex svetsaggregat, elsvets, sprutmålningsaggregat, stenkrossar, kompressorer, komprimeringsmaskiner * Övriga anläggningsmaskiner Inventarier Med inventarier avses annan icke fast utrustning än maskiner. 10 år * Kommunikationsutrustning i byggnader, t ex televäxel, snabbtelefonanläggningar, telefonsökare * Maskiner och apparater för mångfaldigande, t ex offsetpressar * Kontorsmöbler och inredningsartiklar, t ex stolar, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, mattor, gardiner m m * Mätapparater * Mätinstrument, t ex teodoliter, optiska och elektrooptiska längdinstrument, avvägningsinstrument * Karteringsinstrument, t ex pantografer, autografer, koordinatorer * Kablage för datatrafik i mark och byggnader 5 år * Skolmöbler, gymnastikredskap * Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap m m * Övriga kontorsmaskiner och övrig kontorsutrustning * Utrustning i AV-centraler, t ex inspelnings- och kopieringsutrustning, bandspelare, radio- och TV- apparater m m * Inlärningsapparater, handikapphjälpmedel * Medicinska instrument, vårdutrustning * Dyrare verktyg och liknande handredskap, t ex tryckluftsverktyg * Servrar, kommunikationsdatorer och annan central utrustning i datanät 3 år * Persondatorer, IT-inventarier som minidatorer, kommunikationsutrustning etc., mobiltelefon, fax Bilar och andra transportmedel Under denna rubrik upptas motordrivna fordon. 10 år

9 * Traktorer och truckar * Större lastbilar * Större bussar, t ex normalhussar, ledbussar, bokbussar * Mindre bussar * Brand- och räddningsfordon * Släpfordon, t ex motorsprutor * Brandbåtar, räddningsbåtar 5 år * Minibussar * Sopfordon * Ambulansfordon * Bilar t ex person-, skåp- och mindre lastbilar, färdtjänstfordon * Övriga transportmedel, t ex släpvagnar, släpkärror, cyklar, skottkärror Konst Obegränsad livslängd * Tavlor, skulpturer etc. 10 år * Musikinstrument, böcker (större nyuppsättning) Övriga maskiner och inventarier 20 år * Pontoner och bojar 10 år * Diverse maskinutrustning t ex slangtvättanordning (Brandförsvar) * Maskinell utrustning, t ex rörinredning, pumpar, kompressorer, skrapor (Avloppshantering) * VVS-utrustning * Distributionsmätare * El-utrustning * Annan utrustning, t ex automatik-, doserings-, filter- och laboratorieutrustning (VVS och avlopp) * Utrustning till lekplatser, t ex sandlådor, gungor, lekställningar * Anläggningar för trafiksignaler * Diverse utrustning flygtrafik, t ex tele-, radio- och meteorologiska anläggningar

10 5 år * Alarmeringsutrustning, t ex kommunikationsradio * Sop- och latrinkärl * Parkeringsautomater * Övriga mätapparater och mätinstrument (Väghållning) Fastigheter Markreserv Markreserv inklusive bebyggda fastigheter och saneringsfastigheter av enklare typ. Obegränsad livslängd * Mark Verksamhetsfastigheter Med verksamhetsfastigheter avses anläggningar där kommunen bedriver annan service än affärsverksamhet. 50 år * Förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad; t ex stadshus, rådhus * Räddningscentral 33 år * Kommunalhus, nämndhus, kontorshus * Museibyggnader, biblioteksbyggnader, konsthallar * Brandstationer * Sjukhus, vårdhemsbyggnader och institutioner * Skolor, gymnastiklokaler * Barnstugor av bättre kvalitet * Ålderdomshem, inackorderingshem * Servicebyggnader av bättre kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar * Åskådarläktare av bättre kvalitet * Betongpontoner för småbåtshamnar * Skidhoppbackar av betong * Förrådsbyggnader, magasin etc. av bättre kvalitet 20 år * Fritidsanläggningar; friluftsgårdar, motionsgårdar, fritidsstugor av bättre kvalitet, campingplatser, golfbanor, skjutbanor, motorbanor, simhallar, sporthallar, ishallar, ridhallar och stall, bassängbad * Bekvämlighetsinrättningar, t ex urinoarer, toaletter * Skidhopparbackar av träkonstruktion, skidliftar, linbanor * Friidrottsbanor, minigolfanläggningar, konstfrysta isbanor

11 * Servicebyggnader av enklare kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar * Industribyggnader (byggnader som är utsatta för hårdare fysiskt och ekonomiskt slitage än förvaltningsbyggnaderna), storkök, centralvärmeanläggningar, skyddade verkstäder, laboratoriebyggnader * Verkstäder, t ex reparations- och snickeriverkstäder * Garagebyggnader * Förrådsbyggnader, magasin av enklare kvalitet * Provisoriska och temporära byggnader, barnstugor av enklare kvalitet, temporära åldringsbostäder 10 år * Kiosker, paviljonger, baracker * Småliftar - vajerliftar * Strandanläggningar, t ex. pontoner, hopptorn av trä * Bevattningsanläggningar * Kross- och sorteringsverk 5 år * Småliftar - repliftar Fastigheter för affärsverksamhet Med affärsverksamhet menas verksamhet som drivs med stöd av speciallagar eller den allmänna kommunala kompetensen för att tillgodose allmänna intressen av betydande vikt, t ex elverk, gasverk, hamnar, flygplatser, vatten- och avloppsverk och renhållningsverk. 50 år * Fasta fyrar 33 år * Stationsbyggnader, flygtrafik, busstrafik, järnvägstrafik * Vattenkraftverk * Industri-, hantverks- och affärshus * Parkeringshus * Saluhallar * Vattentorn 20 år * Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer

12 20 år * Garagebyggnader, hallar * Kondenskraftverk, gasturbiner, kraftvärmeverk, stationära hetvattencentraler * Hamnbelysning samt anordningar för ström, vatten, telefon och fjärrvärme * Färjepirer, färjerampar med klaffbryggor samt passagerargångar * Slakteribyggnader, kyl- och fryshus * Kombinerade avfallsanläggningar (förbrännings-, komposterings- och hammarkvarnsanläggningar) * Renodlade förbränningsanläggningar * Utrustning för abbonentanläggningar, t ex värmeväxlare, värmeutformare, varmvattenberedare, avstängnings- och reglerventiler * Anläggningar för mottagning och fördelning av råkraft, t ex ledningar, mottagnings- och fördelningsstationer * Anläggningar för transformering till lågspänning, t ex nätstationer med tillhörande utrustning, nättransformatorer * Anläggningar för fjärrvärmedistribution, t ex huvudledningar med kammare, servisledningar * Anläggningar för högspänningsnät, jordkabel, friledning, styrkabelnät * Anläggningar för lågspänningsdistribution, t ex lågspänningsnät, jordkabel, friledning, serviser * Fundament och byggnader för spaltgasverk * Anläggningar för gasens tillverkning, t ex spaltgasanläggningar, tankanläggningar för lättbensin * Anläggningar för gasens vidarebehandling, t ex apparater för gasens rening, mätning och reglering, huvudgasledningar, gasbehållare * Anläggningar för gasens distribution, t ex rörledningar och serviser Markanläggningar 50 år * Bergtunnlar, bergrum * Kaj, vågbrytare- och slussanläggningar samt bryggor av sten, betong eller liknande material * Fördjupning av farleder, bassänger * Vissa järnvägsanläggningar 33 år * Vatten- och avloppsledningar

13 25 år * Mottagnings-, lagrings- och distributionsanläggningar för olja samt anordningar för ström, vatten, telefon och fjärrvärme 20 år * Industrispår, parkeringsplatser, fotbollsplaner, tennisplaner, motionsspår, planteringar, inhägnader m m * Belysningsanläggningar flygtrafik * Markarbeten, rivningsutgifter, körplaner, parkeringsplatser, upplagsplatser, planteringar, brunnar * Kajer och bryggor av trä eller annat mindre varaktigt material * Dykdalber och ledverk Publika fastigheter Anläggningar för allmänt offentligt bruk. Obegränsad livslängd * Naturreservat, parker, kulturreservat och därpå uppförda byggnader som är k-märkta eller motsvarande Markanläggningar 33 år * Gator, vägar, broar, trafikleder, planer, parkanläggningar 20 år * Offentliga belysningsanläggningar för gator, vägar och allmänna platser, t ex nät, jordkabel och friledning, stolpar, armaturer, trafikmärkesbelysning Fastigheter för annan verksamhet Fastigheter som inte i första hand riktar sig till kommunens egen verksamhet. Obegränsad livslängd * Mark, t ex tomträttsmark, skogsmark 33 år * Bostadshus av sten

14 20 år * Bostadshus av trä * Industrifastigheter Övriga fastigheter Övriga fastigheter som t ex fastigheter som kommunen äger i andra kommuner. 33 år * Civilförsvarsanläggningar, skyddsrum Exploateringsmark Exploateringsmark som ej ska avyttras är att betrakta som anläggningstillgång. Obegränsad livslängd * All exploateringsmark som ej ska avyttras.

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringspolicy för Karlshamns kommun

Investeringspolicy för Karlshamns kommun Utgivare: Beslutsstöd Kansli Gäller från: 2002-09-02 Antagen: KF 122, 2002-09-02 Investeringspolicy för Karlshamns kommun 1. Inledning Nedan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun

Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-06-24 Antagen: KF 100, 2013-06-24 reviderad KF 124, 2014-10-06 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för investeringar och leasing Riktlinjer för

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNING

BESTÄMMELSER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNING Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNING Godkända av kommunfullmäktige 30 november 2016, 307 1. Inledning... 2. Vad är en investering?... 3. Vad reglerar redovisningen av investering/anläggningstillgång?...

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Riktlinjer/ tillämpningsanvisningar för investeringar och leasing i Karlshamns kommun

Riktlinjer/ tillämpningsanvisningar för investeringar och leasing i Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2016-12-19 Antagen: KF 159, 2016-12-19 FÖRFATTNINGSSAMLI NG Riktlinjer för investeringar och leasing Riktlinjer/ tillämpningsanvisningar för investeringar

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Årsredovisning 2003 April 2004 Rolf Hammar Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

101 21126 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1019 21126 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter

101 21126 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1019 21126 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter Konto Ansvar ANLÄGGNINGS Bas 02 10X IMMATRIELLA ANLÄGGNINGS (SCB) I kontogrupp 10 redovisas immatriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats eller i vissa fall tagits fram internt av kommunen.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 HSB Brf Almhög imalmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Almhög kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen

Läs mer

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid

BESTÅENDE TILLGÅNGAR. MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden ingen avskrivning ingen avskrivning ingen avskrivningstid ingen avskrivningstid BESTÅENDE TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5-20 5 Linjär avskrivning 5-20 5-20 " Övr. utgifter med lång verkningstid Anläggnings- och organiseringsutg. 2--5 5 Linjär avskrivning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2010 2009 31/8 31/8 2011 2010 HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Musköten i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ HSB Brf Kapellmästaren i Malmö Org Nr: 716407-4267 Förvalta din investering, kom till årsstämman! Att köpa en bostadsrätt är kanske din

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF TUBAN I MALMÖ Org Nr: 746000-5361 HSB Brf Tuban i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Tuban kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer