BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012

2 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll Försäkringar och brandskydd 4 Föreningens administration... 4 Gemensamma utrymmen (tvättstuga, mötesrum, trapphus, gården, städning)... 6 Sophantering... 7 Förråd och parkering... 8 Övrigt (portöppnare, nycklar, TV, loftgångar, balkonger, snöröjning)... 8 Uthyrning i andra hand 10 Överlåtelse av bostadsrätt 10 Friskvårdslokaler

3 Fakta om huset Bostadsrättsföreningen Grev Ture 1, org nr , registrerades ursprungligen Föreningen äger fastigheten Bävern 5, Östermalmsgatan 65, Hedvig Eleonoras församling i Stockholm Stad. Huset stod färdigt år Husets arkitekt var arkitekt SAR Sune Holmberg, som har anpassat huset till omgivningens arkitektur med en antydan mot jugend. Huset är ett kvalitetsbygge med förstklassiga material och gediget hantverk. Huset innehöll 35 lägenheter, två lokaler, en barnstuga och ett garage i två plan med 35 platser. År 1996 byggdes barnstugan på vån 1 om till fem lägenheter. Föreningen upplåter idag 38 lägenheter med bostadsrätt samt hyr ut två lokaler och 34 (35) garageplatser med hyresrätt. Föreningen äger huset och upplåter lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna i föreningen. Medlemmen disponerar lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag, alltså en så kallad äkta bostadsrättsförening. Reparation och ombyggnad Bostadsrättsföreningen har en särskild instruktion med detaljerade regler för reparations- och ombyggnadsarbeten i lägenheterna. Dessa innebär i korthet att innan en ombyggnation som innebär väsentlig förändring påbörjas, ska dokumentation över ombyggnaden presenteras för föreningen och skriftligt tillstånd erhållas. Se vidare de särskilda ombyggnadsreglerna. Byggnads- och inredningsarbeten, av vad slag de vara må, får endast utföras vardagar mellan kl 08 och 16. Yttre och inre underhåll Medlem ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd och annat som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar bland annat för ytskikt och fuktisolerande skikt på väggar, golv och tak och för dörrar och fönster, dock att föreningen svarar för underhåll av yttersidor av dörrar och fönster. Medlemmen svarar också för alla installerade maskiner och sanitetsporslin i lägenheten, samt lägenhetens ledningar för vatten, avlopp, el samt kopplingar, blandare etc., se vidare stadgarna 13. 3

4 Föreningen ombesörjer uppsättning av enhetliga namnskyltar vid porttelefonen, i huvudentrén, på dörren till loftgången och på lägenhetsdörren på medlemmens bekostnad efter namnuppgift till person i styrelsen, med detta ansvar. Inga andra skyltar får sättas upp. Varje lägenhet har av kommunen tilldelats ett offentligt lägenhetsnummer. Detta lägenhetsnummer är fyrsiffrigt och används för folkbokföring och bostadsstatistik. Lägenhetsnumret är anslaget på utsidan av ytterdörren till lägenheten. (Sedan tidigare finns även en i bostadsrättsföreningen intern numrering av lägenheterna. Den numreringen skall användas på t ex hyresavier och vid pantsättning). Fel på vvs- och elinstallationer skall snarast anmälas till det företag, som sköter husets fastighetsskötsel. I bostadsrättsföreningen genomförs regelbundet en inspektion av våtutrymmena i lägenheterna för att kostsamma vattenskador ska förebyggas. Företaget för fastighetens skötsel gör ronder i huset en gång per vecka, byter glödlampor och lysrör samt åtgärdar mindre rapporterade fel och brister. Om så erfordras görs akuta insatser. Medlem kan kontakta företaget för åtgärder i lägenheten. Dock svarar medlemmen för kostnaden. Hemförsäkring och tilläggsförsäkring samt brandskydd Det åligger bostadsrättsinnehavaren att teckna och vidmakthålla en fullgod hemförsäkring med bostadsrättsklausul samt att ha fungerande brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren skall följa föreningens brandskyddsföreskrifter som finns anslagna på föreningens hemsida, i entré eller kan rekvireras från styrelsen. Det innebär bl. a. att inte förvara något brännbart material i trappuppgång, källargångar eller andra gemensamma utrymmen. Likaså får ej brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen förvaras i lägenhet eller källarförråd. Vänligen se till att alla dörrar i källare, garage, förråd eller i entré stängs korrekt och meddela fastighetsskötare (Energibevakning) vid upptäckta fel på dörrstängare. Dörrar skall vara stängda för att minimera skada och spridning vid eventuell brand. Vid eventuell upptäckt brand larma omedelbart brandkår, meddela styrelsen och vidta skyddsåtgärder för att minimera skada. Systematisk brandskyddskontroll utförs av ansvarig i styrelsen. Huset är fullvärdeförsäkrat. 4

5 Föreningens administration Föreningsstämma Brf Grev Ture 1 har ordinarie föreningsstämma före maj månads utgång varje år. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Till stämman kallas föreningens samtliga medlemmar. I stadgarnas 34 redovisas föredragningslistan för stämman. Styrelsen Styrelsen består av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsens aktuella sammansättning framgår av anslagstavlan i huvudentrén. Styrelsen beslutar om förvaltning, fastställer budget och årsavgift, antal medlemmar mm. Styrelsen svarar kort sagt för allt, som inte åvilar föreningsstämman. Styrelsen svarar också för lägenhets-, källarförråds- och garageplatsregister samt uppgifter om bostadsrättsinnehavarna och deras pantsättningar. Alla förändringar av ägande och pantsättning skall omgående meddelas styrelsen. Post till styrelsen kan läggas i bostadsrättsföreningens brevlåda i entrén. Förvaltning och skötsel Ekonomisk förvaltning av fastigheten sköts av Fastighetsägarna Stockholm AB, tel Ekonomisk förvaltning omfattar avgifts- och hyresavisering, bokföring, upprättande av förslag till budget och årsredovisning, medlemsregister, pantsättsuppgifter m m. Kontaktperson i avgifts-, hyres- och registerfrågor är Eva Reithmeier tel Teknisk förvaltning sköts av Trönnberg & Co AB. Löpande fastighetsskötsel sköts av AB Energibevakning, tfn , vardagar kl I akuta situationer vid annan tid, ring tel Energibevakning gör ronder i huset varje vecka, då rapporterade fel och brister åtgärdas, glödlampor byts etc. Hissarna sköts av Kone AB. Vid akuta fel ring tel Låssystemet för allmänna utrymmen med nyckelbrickor administreras av Stockholm Låsservice City AB, Brahegatan 9, tel E-post Vid akuta fel ring Helen Elvin eller Calle Westerling tel

6 Avgifter Medlemmen betalar en årsavgift till föreningen, baserad på medlemmens andel i föreningen, d v s andelen av den totala bostadsytan. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Autogiro kan användas efter kontakt med den ekonomiska förvaltaren. Avgiften fastställs av styrelsen. Hyra för garageplatser är lika för samtliga garageplatser. Avgiften fastställs av styrelsen. Vid byte av ägare till lägenhet betalar köparen av lägenheten överlåtelse- och pantsättningsavgift. Se föreningens stadgar. Stadgar Stadgar skall finnas hos varje medlem. Aktuell version finns också på föreningens hemsida. Gemensamma utrymmen Tvättstuga Tvättstugan är belägen i trapphus A på våningsplan -1 och har två tvättmaskiner, en torktumlare och torkskåp samt en kallmangel. Tvättiderna är kl 07-12, och alla dagar i veckan. Tid bokas på tavlan i tvättstugan med lägenhetens markeringsnyckel. Tvättstugan skall städas efter tvättpasset och torktumlarens filter rengöras samt fuktig mangelduk får inte rullas in mellan mangelns valsar. Mattor får inte tvättas i maskinerna. Mötesrum Konferensrummet i lobbyn kan disponeras av medlem i föreningen. Bokning sker i almanackan vid dörren. Det finns möjlighet att tillfälligt låna bord och stolar, notera i bokningsboken och återställ i rengjort skick. 6

7 Trapphus Artiklar (ex. barnvagnar och paraplyställ) får inte placeras i trapphusen. Trapphusen är utrymningsvägar vid brandfara och får inte innehålla material, som kan vara i vägen vid utrymning eller material som kan skapa rökutveckling. Hissarna i trapphusen skall hållas rena och fräscha samt vid flyttning eller vid byggnadsarbeten måste skyddsmaterial placeras på/längs väggarna i hisskorgen. Dörrarna till hisskorgen stannar öppna om dörrknappen hålls intryck några sekunder återgång sker genom att trycka på valfri knapp på tablån. Cyklar får inte transporteras i hissarna. Städning Städning av allmänna utrymmen sker f.n. en gång per vecka. Vissa utrymmen städas dock två gånger per vecka. Gården Gården är till för allas trevnad - medlemmar och gäster och samtliga medlemmar och gäster ombeds att vara försiktiga med planteringar, fontän etc. Det är extra viktigt att försöka att undvika skador och hålla ordning samt att utnyttja papperskorg och använda cykelställ mm. Trädgårdsmöbler, som kan användas av medlemmar, är utplacerade under sommarhalvåret. Rökning Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen. Sophantering Sopnedkast Sopnedkastet får endast användas kl 8-22 för hushållssopor i väl hopknutna soppåsar. Sopor, som innehåller glassplitter eller annat, som kan skada eller kan fastna i sopnedkastet, får naturligtvis inte kastas i sopnedkastet. Källsortering, grovsopor Glas och tidningar skall återvinnas. Sopbehållaren för papper står på gården nära rampen. Glas liksom grovsopor lämnas i containrar i grovsoprummet med ingång från gården. Kartonger ska vikas ihop för att spara utrymme och kostnader, då sopor debiteras per m 3. Tömning av tidningar sker en gång per vecka. Observera, att hushållssopor och byggnadsavfall inte får slängas i containern! 7

8 Mindre mängd el-sopor kan lämnas av medlem i container i grovsoprummet. Tömning sker vid behov. Större el-sopor exempelvis skrivare, datorer, skärmar - lämnas av medlem själv till återvinningsstation. Batterier, glödlampor samt lågenergilampor kan lämnas i särskilda därför avsedda behållare, se anslag vid behållarna. Byggnadsavfall omhändertas inte av föreningen utan måste av respektive medlem/hantverkare levereras till återvinningsstation. Förråd och parkering Källarförråd Varje lägenhet har ett förråd i källaren på våningsplan -1 eller -2. Övriga utrymmen i källaren får inte belamras med flyttkartonger, barnvagnar, cyklar o dyl. Observera att t.ex. källargångarna är utrymningsvägar. Uppställningsplats för barnvagnar finns i källarförrådet vid trapphus A plan -2. Vagnar för transporter av tyngre föremål inom fastigheten finns i källarförrådet vid trapphus B plan -2. Cyklar, barnvagnar Cykelställ finns på gården och cykelrum i garageplan -2. Cyklar får inte ställas på andra ställen inom fastigheten eller på trottoaren utanför fastigheten. Barnvagnar måste ställas i källarförrådet vid trapphus A plan -2 på anvisad plats. Observera att barnvagnar inte får parkeras på andra ställen inom fastigheten. Parkering Garageplatser finns på plan -1 och -2. Garageporten öppnas med bricka eller fjärrkontroll. Efter passage av porten skall Du stanna på gatan eller i rampen och kontrollera, att porten stängs och att ingen obehörig passerar in i huset. Enbart personbil tillhörande medlem (samt make/maka/sambo eller hemmaboende barn) med hyreskontrakt för garageplats eller person som arbetar i någon av de uthyrda lokalerna får parkera i garaget. Föreningen har fler lägenheter än garageplatser. Fördelning av garageplatser sker enligt kösystem efter tidpunkt, när önskemål av garageplats anmälts. Varje lägenhet erbjuds en garageplats då tillgång finns. Om ytterligare garageplats/er finns lediga erbjuds plats till medlem, som redan har parkeringsplats. Föreningen kan säga upp dessa extra garageplatser med 3 månaders uppsägningstid. 8

9 Medlem som tillfälligt har gäst i sin lägenhet får under kortare tid (normalt max en vecka) upplåta sin garageplats till gästen. Sådan upplåtelse ska i förväg meddelas styrelsen. Meddelandet ska innehålla information om registreringsnummer på den bil som tillfälligt kommer att parkera i garaget. Om garageplats inte utnyttjas kan uppsägning av föreningen ske efter 9 månader. Övrigt Portöppnare via telefonen Vid huvudentrén anslås medlemmens namn och ett kortnummer för porttelefonen. Genom den kan besökare släppas in via medlemmens telefon, som är kopplad till kortnumret. Det är således viktigt att Du vid inflyttning lämnar ordinarie telefonnummer till företaget som sköter fastighetsskötsel för inprogrammering i systemet. Du öppnar låset till ytterdörren genom att trycka på nummer 5 på Din telefon. Vid akuta problem kontakta Stockholms Låsservice City AB på telefon om ingen svarar på ordinarie nummer ring journummer Nycklar Varje lägenhet har två lås på ytterdörren till lägenheten, låsen är unika för respektive lägenhet. Kontakta t.ex. Stockholm Låsservice City AB om du vill ha hjälp med att installera eller byta lås samt komplettera med annan säkerhetsutrustning. Låsbrickan går till flera gemensamma utrymmen, såsom källare, huvudentré, grind, tvättstuga, cykelförråd, garagedörr och grovsoprum. Administration av det allmänna låssystemet inkl. kvittens, registrering, avregistrering av låsbrickor - sköts av Stockholm Låsservice City AB. Varje bostadsrätt/lägenhet tilldelas fyra låsbrickor (varav 2 passiva och 2 aktiva) samt en passiv låsbricka per hemmaboende barn. Varje hyresgäst av garageplats tilldelas en fjärrkontroll för öppning av garageporten. Vid registrering av nyinflyttad medlem ska registrering och kvittens av nyckelbrickor ske hos Stockholm Låsservice City AB, Brahegatan 9. Detta gäller även för avregistrering av nyckelbricka vid avflyttning (annars sker automatisk avregistrering en vecka efter avflyttning). Kostnad för registrering och kvittens av nyckelbrickor hos Stockholm Låsservice AB är för nyinflyttad medlem 800 kr plus 400 kr för fjärrkontroll till garaget. Denna summa inkluderar deponiavgift (400 kronor), som återbetalas vid avregistrering. Nyckel till tidsbokningen i tvättstugan beställs av företaget för fastighetens skötsel. Det är mycket viktigt att inte öppna ytterdörren för att släppa in främmande personer i huset. Detsamma gäller vid andra entréer grind och garageport. Var uppmärksam och fråga vid tveksamhet. Kabel TV, bredband och telefoni Centralantenn finns för TV och Comhems basutbud ingår i avgiften för lägenheten. Comhem svarar för komplettering av TV-utbudet, abonnemang för bredband samt IPtelefoni till respektive medlems kostnad. 9

10 Annan leverantör av bredband (gäller även TV via bredband) och telefoni kan naturligtvis väljas och bekostas av respektive medlem. Vid frågor och service kontakta Comhem tel eller annan vald leverantör. Markiser Markiser över fönster och balkongdörrar skall vara av naturfärg beige nummer 320. Loftgångar och balkonger Loftgångar är utrymningsvägar och får inte belamras. Minst 90 cm bredd gång skall vara fri från föremål. Varken loftgångar eller balkonger får ha lätt brännbar inredning, t ex väv på räcken. Snöröjning Lägenhetsinnehavaren har ansvar för snöröjningen på sin balkong. Särskilt måste detta observeras på s.k. kungsbalkonger mot gatorna, men även andra balkonger. Bostadsrättsinnehavare med balkong är skyldig att hålla balkongerna rena från snö och istappar. Genom snöskottning direkt efter snöfall minimeras risken att istappar bildas. Om bostadsrättsinnehavaren ej håller sin/a balkong/er rena från snö/is och att därvid risk finns för att snö eller is ska falla ned, äger bostadsrättsföreningen rätt att säkerställa att snö och is tas om hand. Detta sker på bekostnad av bostadsrättsinnehavaren i enlighet med Bostadsrättslagen 7 kap 12 a samt 32. Om taket måste skottas är det bostadsrättsföreningen som svarar för arbetet och kostnaden. Den snö och is som då hamnar på balkongerna ska tas bort genom bostadsrättsföreningens försorg och bekostnad. Vintertid ska balkonger hållas fria från föremål som kan skadas av eventuell snöröjning från taket. Bostadsrättsföreningen är inte ansvarig för eventuell skada på lösa inventarier. Det är av största vikt att man försäkrar sig om att vare sig person eller föremål under balkong eller på gata eller trottoar kan komma till skada på grund av skottning av balkong! Snöröjning, sopning mm på trottoarerna sköts av Stockholms stad. Vinterhållning av gångar på gården sker ej, men skyffel och spett finns i grovsoprummet och medlemmarna hjälps åt. 10

11 Uthyrning i andra hand Uthyrning i andra hand får endast ske efter styrelsens skriftliga medgivande och för begränsad tidsperiod. Föreningen är mycket restriktiv med att bevilja andrahandsuthyrning. Avser Du att hyra ut Din lägenhet i andra hand, skall Du lämna en skriftlig ansökan till styrelsen, ange skäl för uthyrningen och ange vem, som skall bli Din hyresgäst. Även vid godkänd uthyrning svarar du som bostadsrättsinnehavare för alla förpliktelser mot föreningen, såsom t ex betalning av årsavgifter, yttre och inre underhåll etc. Kom ihåg, att Du hela tiden kommer att vara ensam ansvarig för Din bostadsrätt! Överlåtelse av bostadsrätt Om Du avser att sälja Din bostadsrätt, skall Du informera ordföranden i styrelsen. När Du sålt, skall Du lämna en skriftlig ansökan till styrelsen, där Du begär utträde ur föreningen, samtidigt som den nye ägaren begär inträde. Du skall bifoga undertecknade överlåtelsehandlingar och intyg på att eventuella pantförskrivningar är lösta, innan köparen kan beviljas inträde i föreningen. Mäklare biträder normalt med alla dessa handlingar. Styrelsen beviljar medlemskap enbart till fysisk person. Juridisk person/företag får således inte förvärva bostadsrätt och juridisk person beviljas inte inträde i bostadsrättsföreningen. Friskvårdslokaler Föreningens uthyrda lokaler för friskvård, bl. a. bad och gym verksamhet kan utnyttjas av medlemmar i föreningen till subventionerad kostnad. Tider och villkor för nyttjande anslås separat eller på föreningens hemsida ( xxxxxxxxxxxxxxxx

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad februari 2015 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information & trivselregler För boende i BRF Concordia i Gefle 2014-07-01

Information & trivselregler För boende i BRF Concordia i Gefle 2014-07-01 Information & trivselregler För boende i BRF Concordia i Gefle 2014-07-01 Allmänt BRF Concordia i Gefle bildades 2013 och är en liten förening med endast 25 bostadsrätter och 3 hyreslokaler, vilket betyder

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2 AGENDA 18.00 Fika och mingel 18.15 Välkomnande och introduktion Hans Palmqvist Derome Hus 18.20 Besiktningsförfarandet Tomas Fransén Jan Håkanson

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7]

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] 2009-2010 Information för boende Brf Eriksberg Dalen 7 [INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] Eliegatan 4, 17273, Sundbyberg - Org nr. 715200-0373 Innehåll Innehåll... 2 Att bo i bostadsrätt... 3 Vårat hus...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14.

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Juli 2015 Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Det ligger i allas intresse att vi förvaltar vår fastighet på bästa sätt. Alla vill vi också ha en god grannsämja och ett kvalitativt boende. En

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Mäklarinformation Brf Vattenspegeln. 1. Huset Allmänt. Brf Vattenspegeln

Mäklarinformation Brf Vattenspegeln. 1. Huset Allmänt. Brf Vattenspegeln Mäklarinformation Brf Vattenspegeln Kontakt i föreningen: Ordförande Calle Hagerström 076-586 95 31 Mail: brfvattenspegeln@gmail.com Organisationsnummer: 769605-2724 1. Huset Allmänt 1.1 Byggår? 1930 1.2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer