BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012

2 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll Försäkringar och brandskydd 4 Föreningens administration... 4 Gemensamma utrymmen (tvättstuga, mötesrum, trapphus, gården, städning)... 6 Sophantering... 7 Förråd och parkering... 8 Övrigt (portöppnare, nycklar, TV, loftgångar, balkonger, snöröjning)... 8 Uthyrning i andra hand 10 Överlåtelse av bostadsrätt 10 Friskvårdslokaler

3 Fakta om huset Bostadsrättsföreningen Grev Ture 1, org nr , registrerades ursprungligen Föreningen äger fastigheten Bävern 5, Östermalmsgatan 65, Hedvig Eleonoras församling i Stockholm Stad. Huset stod färdigt år Husets arkitekt var arkitekt SAR Sune Holmberg, som har anpassat huset till omgivningens arkitektur med en antydan mot jugend. Huset är ett kvalitetsbygge med förstklassiga material och gediget hantverk. Huset innehöll 35 lägenheter, två lokaler, en barnstuga och ett garage i två plan med 35 platser. År 1996 byggdes barnstugan på vån 1 om till fem lägenheter. Föreningen upplåter idag 38 lägenheter med bostadsrätt samt hyr ut två lokaler och 34 (35) garageplatser med hyresrätt. Föreningen äger huset och upplåter lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna i föreningen. Medlemmen disponerar lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag, alltså en så kallad äkta bostadsrättsförening. Reparation och ombyggnad Bostadsrättsföreningen har en särskild instruktion med detaljerade regler för reparations- och ombyggnadsarbeten i lägenheterna. Dessa innebär i korthet att innan en ombyggnation som innebär väsentlig förändring påbörjas, ska dokumentation över ombyggnaden presenteras för föreningen och skriftligt tillstånd erhållas. Se vidare de särskilda ombyggnadsreglerna. Byggnads- och inredningsarbeten, av vad slag de vara må, får endast utföras vardagar mellan kl 08 och 16. Yttre och inre underhåll Medlem ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd och annat som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar bland annat för ytskikt och fuktisolerande skikt på väggar, golv och tak och för dörrar och fönster, dock att föreningen svarar för underhåll av yttersidor av dörrar och fönster. Medlemmen svarar också för alla installerade maskiner och sanitetsporslin i lägenheten, samt lägenhetens ledningar för vatten, avlopp, el samt kopplingar, blandare etc., se vidare stadgarna 13. 3

4 Föreningen ombesörjer uppsättning av enhetliga namnskyltar vid porttelefonen, i huvudentrén, på dörren till loftgången och på lägenhetsdörren på medlemmens bekostnad efter namnuppgift till person i styrelsen, med detta ansvar. Inga andra skyltar får sättas upp. Varje lägenhet har av kommunen tilldelats ett offentligt lägenhetsnummer. Detta lägenhetsnummer är fyrsiffrigt och används för folkbokföring och bostadsstatistik. Lägenhetsnumret är anslaget på utsidan av ytterdörren till lägenheten. (Sedan tidigare finns även en i bostadsrättsföreningen intern numrering av lägenheterna. Den numreringen skall användas på t ex hyresavier och vid pantsättning). Fel på vvs- och elinstallationer skall snarast anmälas till det företag, som sköter husets fastighetsskötsel. I bostadsrättsföreningen genomförs regelbundet en inspektion av våtutrymmena i lägenheterna för att kostsamma vattenskador ska förebyggas. Företaget för fastighetens skötsel gör ronder i huset en gång per vecka, byter glödlampor och lysrör samt åtgärdar mindre rapporterade fel och brister. Om så erfordras görs akuta insatser. Medlem kan kontakta företaget för åtgärder i lägenheten. Dock svarar medlemmen för kostnaden. Hemförsäkring och tilläggsförsäkring samt brandskydd Det åligger bostadsrättsinnehavaren att teckna och vidmakthålla en fullgod hemförsäkring med bostadsrättsklausul samt att ha fungerande brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren skall följa föreningens brandskyddsföreskrifter som finns anslagna på föreningens hemsida, i entré eller kan rekvireras från styrelsen. Det innebär bl. a. att inte förvara något brännbart material i trappuppgång, källargångar eller andra gemensamma utrymmen. Likaså får ej brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen förvaras i lägenhet eller källarförråd. Vänligen se till att alla dörrar i källare, garage, förråd eller i entré stängs korrekt och meddela fastighetsskötare (Energibevakning) vid upptäckta fel på dörrstängare. Dörrar skall vara stängda för att minimera skada och spridning vid eventuell brand. Vid eventuell upptäckt brand larma omedelbart brandkår, meddela styrelsen och vidta skyddsåtgärder för att minimera skada. Systematisk brandskyddskontroll utförs av ansvarig i styrelsen. Huset är fullvärdeförsäkrat. 4

5 Föreningens administration Föreningsstämma Brf Grev Ture 1 har ordinarie föreningsstämma före maj månads utgång varje år. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Till stämman kallas föreningens samtliga medlemmar. I stadgarnas 34 redovisas föredragningslistan för stämman. Styrelsen Styrelsen består av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsens aktuella sammansättning framgår av anslagstavlan i huvudentrén. Styrelsen beslutar om förvaltning, fastställer budget och årsavgift, antal medlemmar mm. Styrelsen svarar kort sagt för allt, som inte åvilar föreningsstämman. Styrelsen svarar också för lägenhets-, källarförråds- och garageplatsregister samt uppgifter om bostadsrättsinnehavarna och deras pantsättningar. Alla förändringar av ägande och pantsättning skall omgående meddelas styrelsen. Post till styrelsen kan läggas i bostadsrättsföreningens brevlåda i entrén. Förvaltning och skötsel Ekonomisk förvaltning av fastigheten sköts av Fastighetsägarna Stockholm AB, tel Ekonomisk förvaltning omfattar avgifts- och hyresavisering, bokföring, upprättande av förslag till budget och årsredovisning, medlemsregister, pantsättsuppgifter m m. Kontaktperson i avgifts-, hyres- och registerfrågor är Eva Reithmeier tel Teknisk förvaltning sköts av Trönnberg & Co AB. Löpande fastighetsskötsel sköts av AB Energibevakning, tfn , vardagar kl I akuta situationer vid annan tid, ring tel Energibevakning gör ronder i huset varje vecka, då rapporterade fel och brister åtgärdas, glödlampor byts etc. Hissarna sköts av Kone AB. Vid akuta fel ring tel Låssystemet för allmänna utrymmen med nyckelbrickor administreras av Stockholm Låsservice City AB, Brahegatan 9, tel E-post Vid akuta fel ring Helen Elvin eller Calle Westerling tel

6 Avgifter Medlemmen betalar en årsavgift till föreningen, baserad på medlemmens andel i föreningen, d v s andelen av den totala bostadsytan. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Autogiro kan användas efter kontakt med den ekonomiska förvaltaren. Avgiften fastställs av styrelsen. Hyra för garageplatser är lika för samtliga garageplatser. Avgiften fastställs av styrelsen. Vid byte av ägare till lägenhet betalar köparen av lägenheten överlåtelse- och pantsättningsavgift. Se föreningens stadgar. Stadgar Stadgar skall finnas hos varje medlem. Aktuell version finns också på föreningens hemsida. Gemensamma utrymmen Tvättstuga Tvättstugan är belägen i trapphus A på våningsplan -1 och har två tvättmaskiner, en torktumlare och torkskåp samt en kallmangel. Tvättiderna är kl 07-12, och alla dagar i veckan. Tid bokas på tavlan i tvättstugan med lägenhetens markeringsnyckel. Tvättstugan skall städas efter tvättpasset och torktumlarens filter rengöras samt fuktig mangelduk får inte rullas in mellan mangelns valsar. Mattor får inte tvättas i maskinerna. Mötesrum Konferensrummet i lobbyn kan disponeras av medlem i föreningen. Bokning sker i almanackan vid dörren. Det finns möjlighet att tillfälligt låna bord och stolar, notera i bokningsboken och återställ i rengjort skick. 6

7 Trapphus Artiklar (ex. barnvagnar och paraplyställ) får inte placeras i trapphusen. Trapphusen är utrymningsvägar vid brandfara och får inte innehålla material, som kan vara i vägen vid utrymning eller material som kan skapa rökutveckling. Hissarna i trapphusen skall hållas rena och fräscha samt vid flyttning eller vid byggnadsarbeten måste skyddsmaterial placeras på/längs väggarna i hisskorgen. Dörrarna till hisskorgen stannar öppna om dörrknappen hålls intryck några sekunder återgång sker genom att trycka på valfri knapp på tablån. Cyklar får inte transporteras i hissarna. Städning Städning av allmänna utrymmen sker f.n. en gång per vecka. Vissa utrymmen städas dock två gånger per vecka. Gården Gården är till för allas trevnad - medlemmar och gäster och samtliga medlemmar och gäster ombeds att vara försiktiga med planteringar, fontän etc. Det är extra viktigt att försöka att undvika skador och hålla ordning samt att utnyttja papperskorg och använda cykelställ mm. Trädgårdsmöbler, som kan användas av medlemmar, är utplacerade under sommarhalvåret. Rökning Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen. Sophantering Sopnedkast Sopnedkastet får endast användas kl 8-22 för hushållssopor i väl hopknutna soppåsar. Sopor, som innehåller glassplitter eller annat, som kan skada eller kan fastna i sopnedkastet, får naturligtvis inte kastas i sopnedkastet. Källsortering, grovsopor Glas och tidningar skall återvinnas. Sopbehållaren för papper står på gården nära rampen. Glas liksom grovsopor lämnas i containrar i grovsoprummet med ingång från gården. Kartonger ska vikas ihop för att spara utrymme och kostnader, då sopor debiteras per m 3. Tömning av tidningar sker en gång per vecka. Observera, att hushållssopor och byggnadsavfall inte får slängas i containern! 7

8 Mindre mängd el-sopor kan lämnas av medlem i container i grovsoprummet. Tömning sker vid behov. Större el-sopor exempelvis skrivare, datorer, skärmar - lämnas av medlem själv till återvinningsstation. Batterier, glödlampor samt lågenergilampor kan lämnas i särskilda därför avsedda behållare, se anslag vid behållarna. Byggnadsavfall omhändertas inte av föreningen utan måste av respektive medlem/hantverkare levereras till återvinningsstation. Förråd och parkering Källarförråd Varje lägenhet har ett förråd i källaren på våningsplan -1 eller -2. Övriga utrymmen i källaren får inte belamras med flyttkartonger, barnvagnar, cyklar o dyl. Observera att t.ex. källargångarna är utrymningsvägar. Uppställningsplats för barnvagnar finns i källarförrådet vid trapphus A plan -2. Vagnar för transporter av tyngre föremål inom fastigheten finns i källarförrådet vid trapphus B plan -2. Cyklar, barnvagnar Cykelställ finns på gården och cykelrum i garageplan -2. Cyklar får inte ställas på andra ställen inom fastigheten eller på trottoaren utanför fastigheten. Barnvagnar måste ställas i källarförrådet vid trapphus A plan -2 på anvisad plats. Observera att barnvagnar inte får parkeras på andra ställen inom fastigheten. Parkering Garageplatser finns på plan -1 och -2. Garageporten öppnas med bricka eller fjärrkontroll. Efter passage av porten skall Du stanna på gatan eller i rampen och kontrollera, att porten stängs och att ingen obehörig passerar in i huset. Enbart personbil tillhörande medlem (samt make/maka/sambo eller hemmaboende barn) med hyreskontrakt för garageplats eller person som arbetar i någon av de uthyrda lokalerna får parkera i garaget. Föreningen har fler lägenheter än garageplatser. Fördelning av garageplatser sker enligt kösystem efter tidpunkt, när önskemål av garageplats anmälts. Varje lägenhet erbjuds en garageplats då tillgång finns. Om ytterligare garageplats/er finns lediga erbjuds plats till medlem, som redan har parkeringsplats. Föreningen kan säga upp dessa extra garageplatser med 3 månaders uppsägningstid. 8

9 Medlem som tillfälligt har gäst i sin lägenhet får under kortare tid (normalt max en vecka) upplåta sin garageplats till gästen. Sådan upplåtelse ska i förväg meddelas styrelsen. Meddelandet ska innehålla information om registreringsnummer på den bil som tillfälligt kommer att parkera i garaget. Om garageplats inte utnyttjas kan uppsägning av föreningen ske efter 9 månader. Övrigt Portöppnare via telefonen Vid huvudentrén anslås medlemmens namn och ett kortnummer för porttelefonen. Genom den kan besökare släppas in via medlemmens telefon, som är kopplad till kortnumret. Det är således viktigt att Du vid inflyttning lämnar ordinarie telefonnummer till företaget som sköter fastighetsskötsel för inprogrammering i systemet. Du öppnar låset till ytterdörren genom att trycka på nummer 5 på Din telefon. Vid akuta problem kontakta Stockholms Låsservice City AB på telefon om ingen svarar på ordinarie nummer ring journummer Nycklar Varje lägenhet har två lås på ytterdörren till lägenheten, låsen är unika för respektive lägenhet. Kontakta t.ex. Stockholm Låsservice City AB om du vill ha hjälp med att installera eller byta lås samt komplettera med annan säkerhetsutrustning. Låsbrickan går till flera gemensamma utrymmen, såsom källare, huvudentré, grind, tvättstuga, cykelförråd, garagedörr och grovsoprum. Administration av det allmänna låssystemet inkl. kvittens, registrering, avregistrering av låsbrickor - sköts av Stockholm Låsservice City AB. Varje bostadsrätt/lägenhet tilldelas fyra låsbrickor (varav 2 passiva och 2 aktiva) samt en passiv låsbricka per hemmaboende barn. Varje hyresgäst av garageplats tilldelas en fjärrkontroll för öppning av garageporten. Vid registrering av nyinflyttad medlem ska registrering och kvittens av nyckelbrickor ske hos Stockholm Låsservice City AB, Brahegatan 9. Detta gäller även för avregistrering av nyckelbricka vid avflyttning (annars sker automatisk avregistrering en vecka efter avflyttning). Kostnad för registrering och kvittens av nyckelbrickor hos Stockholm Låsservice AB är för nyinflyttad medlem 800 kr plus 400 kr för fjärrkontroll till garaget. Denna summa inkluderar deponiavgift (400 kronor), som återbetalas vid avregistrering. Nyckel till tidsbokningen i tvättstugan beställs av företaget för fastighetens skötsel. Det är mycket viktigt att inte öppna ytterdörren för att släppa in främmande personer i huset. Detsamma gäller vid andra entréer grind och garageport. Var uppmärksam och fråga vid tveksamhet. Kabel TV, bredband och telefoni Centralantenn finns för TV och Comhems basutbud ingår i avgiften för lägenheten. Comhem svarar för komplettering av TV-utbudet, abonnemang för bredband samt IPtelefoni till respektive medlems kostnad. 9

10 Annan leverantör av bredband (gäller även TV via bredband) och telefoni kan naturligtvis väljas och bekostas av respektive medlem. Vid frågor och service kontakta Comhem tel eller annan vald leverantör. Markiser Markiser över fönster och balkongdörrar skall vara av naturfärg beige nummer 320. Loftgångar och balkonger Loftgångar är utrymningsvägar och får inte belamras. Minst 90 cm bredd gång skall vara fri från föremål. Varken loftgångar eller balkonger får ha lätt brännbar inredning, t ex väv på räcken. Snöröjning Lägenhetsinnehavaren har ansvar för snöröjningen på sin balkong. Särskilt måste detta observeras på s.k. kungsbalkonger mot gatorna, men även andra balkonger. Bostadsrättsinnehavare med balkong är skyldig att hålla balkongerna rena från snö och istappar. Genom snöskottning direkt efter snöfall minimeras risken att istappar bildas. Om bostadsrättsinnehavaren ej håller sin/a balkong/er rena från snö/is och att därvid risk finns för att snö eller is ska falla ned, äger bostadsrättsföreningen rätt att säkerställa att snö och is tas om hand. Detta sker på bekostnad av bostadsrättsinnehavaren i enlighet med Bostadsrättslagen 7 kap 12 a samt 32. Om taket måste skottas är det bostadsrättsföreningen som svarar för arbetet och kostnaden. Den snö och is som då hamnar på balkongerna ska tas bort genom bostadsrättsföreningens försorg och bekostnad. Vintertid ska balkonger hållas fria från föremål som kan skadas av eventuell snöröjning från taket. Bostadsrättsföreningen är inte ansvarig för eventuell skada på lösa inventarier. Det är av största vikt att man försäkrar sig om att vare sig person eller föremål under balkong eller på gata eller trottoar kan komma till skada på grund av skottning av balkong! Snöröjning, sopning mm på trottoarerna sköts av Stockholms stad. Vinterhållning av gångar på gården sker ej, men skyffel och spett finns i grovsoprummet och medlemmarna hjälps åt. 10

11 Uthyrning i andra hand Uthyrning i andra hand får endast ske efter styrelsens skriftliga medgivande och för begränsad tidsperiod. Föreningen är mycket restriktiv med att bevilja andrahandsuthyrning. Avser Du att hyra ut Din lägenhet i andra hand, skall Du lämna en skriftlig ansökan till styrelsen, ange skäl för uthyrningen och ange vem, som skall bli Din hyresgäst. Även vid godkänd uthyrning svarar du som bostadsrättsinnehavare för alla förpliktelser mot föreningen, såsom t ex betalning av årsavgifter, yttre och inre underhåll etc. Kom ihåg, att Du hela tiden kommer att vara ensam ansvarig för Din bostadsrätt! Överlåtelse av bostadsrätt Om Du avser att sälja Din bostadsrätt, skall Du informera ordföranden i styrelsen. När Du sålt, skall Du lämna en skriftlig ansökan till styrelsen, där Du begär utträde ur föreningen, samtidigt som den nye ägaren begär inträde. Du skall bifoga undertecknade överlåtelsehandlingar och intyg på att eventuella pantförskrivningar är lösta, innan köparen kan beviljas inträde i föreningen. Mäklare biträder normalt med alla dessa handlingar. Styrelsen beviljar medlemskap enbart till fysisk person. Juridisk person/företag får således inte förvärva bostadsrätt och juridisk person beviljas inte inträde i bostadsrättsföreningen. Friskvårdslokaler Föreningens uthyrda lokaler för friskvård, bl. a. bad och gym verksamhet kan utnyttjas av medlemmar i föreningen till subventionerad kostnad. Tider och villkor för nyttjande anslås separat eller på föreningens hemsida (www.grevture1) xxxxxxxxxxxxxxxx

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen. Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer