1219 Ackumulerade Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade"

Transkript

1 Kontotabell med SRU-koder till FastBAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för 234 programvaror 1019 Ackumulerade 234 avskrivningar på balanserade utgifter 1070 Goodwill Ackumulerade avskrivningar på goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader Byggnader, ingående 237 anskaffningsvärde 1112 Tilläggslånefinansierade 237 investeringar 1114 Årets anskaffningar Årets försäljning Ackumulerade 237 avskrivningar, kvarvarande byggnader 1121 Årets uppskrivning Återföring av 237 uppskrivningar 1123 Ackumulerade 237 uppskrivningar 1127 Återföring av nedskrivning Ackumulerade 237 nedskrivningar 1130 Mark Tomter och obebyggda 235 markområden 1150 Markanläggningar Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 237

2 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar Pågående nybyggnad Pågående om- och 237 tillbyggnad 1188 Förskott för byggnader och 237 mark 1190 Särskilda fordringar Bostadslånepost Underhållslånepost Reparationslånepost Underhållslånepost (UERlånedel) 1198 Ersättningslånepost Maskiner och inventarier 1200 Maskiner och inventarier Ackumulerade 236 nedskrivningar på maskiner och inventarier 1209 Ackumulerade 236 avskrivningar på maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra Maskiner 236 tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska 236 anläggningar 1218 Ackumulerade 236 nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1219 Ackumulerade 236 avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1220 Inventarier och verktyg Inventarier Byggnadsinventarier Markinventarier Anslutningsavgifter Verktyg Ackumulerade 236 nedskrivningar på inventarier och verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 236

3 1230 Installationer Installationer på egen 236 fastighet 1232 Installationer på annans 236 fastighet 1233 Förbättringsutgifter på 236 annans fastighet 1238 Ackumulerade 236 nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade 236 avskrivningar på installationer 1240 Bilar och andra Personbilar 236 transportmedel 1242 Servicebilar Ackumulerade 236 nedskrivningar på bilar och andra transport medel 1249 Ackumulerade 236 avskrivningar på bilar och andra transportmedel 1250 Datorer Datorer, företaget Datorer, personal Ackumulerade 236 nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade 236 avskrivningar på datorer 1260 Leasingavtal Ackumulerade 236 avskrivningar på leasingavtal 1280 Pågående Pågående nyanläggningar, 236 nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier maskiner och inventarier 1288 Förskott för maskiner och Övriga maskiner och inventarier inventarier Konst och liknande tillgångar 1292 Inventarier i annans fastighet 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

4 13 Finansiella anläggningstillgångar 1310 Andelar i koncernföretag Andelar i svenska 230 dotterföretag 1312 Andelar i utländska 231 dotterföretag 1313 Andelar i andra svenska 230 koncernföretag 1314 Andelar i andra utländska 231 koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomiska 230 föreningen, koncernföretag 1318 Ackumulerade 230 nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar Långfristiga fordringar hos hos koncernföretag moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag Insatsemission ek för, 230 intresseföretag 1338 Ackumulerade 230 nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos Andelar och värdepapper i andra företag intresseföretag Andelar i börsnoterade företag 1352 Andra andelar Andelar i 233 bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer Insatsemission ek för, 233 övriga företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 11 Kod 230, 231, 233 och 241 på blankett 2 och 4 motsvaras av kod 233 på blankett N2

5 1360 Övriga finansiella instrument Ackumulerade nedskrivningar av övriga finansiella instrument 1370 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga Långfristiga 233 fordringar reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos 233 anställda 1383 Lämnade depositioner, 233 långfristiga 1384 Lån till närstående 233 personer, långfristig del 1385 Värde av kapitalförsäkring Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad) Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Övriga långfristiga fordringar 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Lager och pågående arbeten 1400 Lager Förändring av lager Bränslelager Förändring av bränslelager Lager av förnödenheter Förändring av lager av 219 förnödenheter 1430 Lager för underhåll och Förändring av lager för 219 reparation underhåll och reparation 1470 Pågående arbeten Pågående arbeten för 219 annans räkning, nedlagda kostnader 1472 Exploateringsfastigheter Pågående arbeten, 219 fakturering 1479 Förändring av pågående Förskott för varor och tjänster arbeten Remburser Övriga förskott till leverantörer 219

6 1490 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten (ofördelad) Kundfordringar 1500 Kundfordringar Kundfordringar Kundfordringar Belånade kundfordringar 204 (factoring) 1515 Osäkra kundfordringar Tvistiga kundfordringar Ej reskontraförda 204 kundfordringar 1519 Nedskrivning av 204 kundfordringar 1520 Växelfordringar Osäkra växelfordringar Nedskrivning av 204 växelfordringar 1 Kontraktsfordringar Kontraktsfordringar Belånade 204 kontraktsfordringar 1535 Osäkra kontraktsfordringar Tvistiga 204 kontraktsfordringar 1539 Nedskrivning av 204 kontraktsfordringar 1550 Konsignationsfordringar Kundfordringar hos Kundfordringar hos 204 koncernföretag moderföretag 1562 Kundfordringar hos 204 dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra 204 koncernföretag 1565 Osäkra kundfordringar hos 204 koncernföretag 1568 Ej reskontraförda 204 kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av 204 kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos Osäkra kundfordringar hos 204 intresseföretag intresseföretag 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 204

7 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 1590 Nedskrivning av kundfordringar (ofördelad) Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar 1600 Övriga kortfristiga 220 fordringar 1610 Kortfristiga fordringar Reseförskott 220 hos anställda 1612 Kassaförskott Övriga förskott Avräkning för skatter 220 och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar Momsfordran Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 1680 Andra kortfristiga fordringar Tillfälliga lån till anställda Övriga fordringar hos 220 anställda 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordringar för tecknat men 220 ej inbetalt aktiekapital 1684 Kortfristiga fordringar hos 220 leverantörer 1685 Kortfristiga fordringar hos 220 närstående personer 1686 Upparbetad men ej 220 fakturerad intäkt 1687 Kortfristig del av 220 långfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 220

8 1690 Nedskrivning av kortfristiga fordringar (ofördelade) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader 205 och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda 205 hyreskostnader 1720 Förutbetalda 205 leasingavgifter, kortfristig del 1730 Förutbetalda 205 försäkringspremier 1740 Förutbetalda 205 räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter Upplupna ränteintäkter Tillgångar av 205 kostnadsnatur 1780 Upplupna driftkostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 1800 Kortfristiga placeringar 202/ Andelar i börsnoterade 202 företag 1820 Obligationer Konvertibla skuldebrev Övriga finansiella Nedskrivning av 203 instrument finansiella instrument 1880 Andra kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag Nedskrivning av kortfristiga placeringar Andelar i intresseföretag Andelar i övriga företag Kassa och bank 1910 Kassa Huvudkassa 200

9 1912 Kassa Kassa Bank Bankcertifikat Koncernkonto 200 moderföretag 1970 Särskilda bankkonton Spärrade bankmedel Övriga särskilda 200 bankkonton 1980 Valutakonton 2 Eget kapital och skulder 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget kapital, delägare Egna varuuttag Eget kapital för delägare 2 4 i handels- och kommanditbolag 2020 Eget kapital, delägare Expansionsfond för enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag 2050 Avsättning till expansionsfond Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2060 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser / Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2013 Övriga egna uttag Förändring i fond för 360 verkligt värde 2017 Årets kapitaltillskott Övriga egna insättningar Årets resultat, delägare 1 368/ Eget kapital/grundfond Benämnd kod 364 på blankett N2 3 Benämnd kod 366 på blankett N2 4 Redovisas på blankett N2

10 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar 2080 Bundet eget kapital 350/ Förändring i fond för verkligtvärde 2066 Värdesäkringsfond Balanserad vinst eller förlust 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 368/ Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inbetalda insatser (BRF) Överkursfond Kapitaltillskott (BRF) Uppskrivningsfond Reservfond Insatsemission/ 351 upplåtelseavgifter (BRF) 2088 Yttre fond (BRF) Egna bostadsrätter (BRF) förlust 2092 Erhållna/lämnade 354 koncernbidrag 2093 Erhållna aktieägartillskott Egna aktier Fusionsresultat Fond för verkligt värde Vinst eller förlust från 354 föregående år 2099 Årets resultat Fritt eget kapital Balanserad vinst eller 21 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare 2110 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond vid års taxering 2119 Periodiseringsfond vid års taxering 2120 Periodiseringsfond vid 2000 års taxering Avser endast blanketterna 4 och N2 6 Ingår i kod 339 på blankett 4 och N2

11 Övriga obeskattade reserver 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2121 Periodiseringsfond vid 2001 års taxering 2122 Periodiseringsfond vid 2002 års taxering 2123 Periodiseringsfond vid 2003 års taxering 2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering 2125 Periodiseringsfond vid 2005 års taxering 2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond Ersättningsfond maskiner 339 och inventarier 2162 Ersättningsfond byggnader 339 och markanläggningar 2163 Ersättningsfond mark Övriga obeskattade Skillnad mellan bokförd 339 reserver och faktisk pensionsskuld 2196 Lagerreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar 2210 Avsättningar för Avsättningar för PRIpensioner 320 pensioner 2219 Avsättningar för övriga 320 pensioner 2250 Avsättningar för skatter Avsättningar för beräknad 302 uppskjuten skatt 2252 Avsättningar för tvistiga 302 skatter 2259 Avsättningar för övriga 302 skatter 2290 Övriga avsättningar 302

12 23 Långfristiga skulder 2310 Obligations- och 329 förlagslån 2320 Konvertibla lån och 329 liknande 2330 Checkräkningskredit 329 Alternativ Checkräkningskredit Checkräkningskredit Alternativ Utnyttjad 329 checkräkningskredit Utnyttjad 329 checkräkningskredit Beviljad 329 checkräkningskredit Beviljad 329 checkräkningskredit Byggnadskreditiv Pågående projekt Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag 2390 Övriga långfristiga skulder 2342 Färdigställda projekt Fastighetslån, långfristig 329 del 2352 Långfristiga lån i utländsk 329 valuta från kreditinstitut 2353 Övriga långfristiga lån från 329 kreditinstitut Underhållslån Reparationslån Ränte- och paritetslån Ersättningslån Tilläggslån Långfristiga skulder till moderföretag 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag Avbetalningskontrakt, långfristig del 2392 Villkorliga långfristiga skulder 2393 Lån från närstående personer, långfristig del 2394 Långfristiga leverantörskrediter 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta

13 2397 Mottagna depositioner, 329 långfristiga 2399 Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2410 Kortfristiga låneskulder Kortfristiga lån från 319 till kreditinstitut kreditinstitut 2417 Kortfristig del av 319 långfristiga skulder till kreditinstitut 2418 Kortfristig 319 checkräkningskredit 2419 Övriga kortfristiga skulder 319 till kreditinstitut 2420 Skulder till och förskott Bostadssubventioner till 310 från hyresgäster och andra kunder hyresgäster 2423 Depositionsavgifter Förskott vid kontantinsats, 310 fastigheter till försäljning 2425 Förskottsbetalning för 310 förvaltningsuppdrag åt utomstående 2426 Medlemmarnas 310 reparationsfond (BRF) 2429 Övriga förskott från 310 hyresgäster och andra kunder 2430 Pågående arbeten Pågående arbeten, 319 fakturering 2435 Fakturerad men ej 319 upparbetad intäkt 2438 Pågående arbeten, 319 nedlagda kostnader 2439 Beräknad förändring av 319 pågående arbeten 2440 Leverantörsskulder Leverantörsskulder Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda Leverantörsskulder till koncernföretag 2470 Leverantörsskulder till intresseföretag leverantörsskulder Leverantörsskulder till moderföretag 2462 Leverantörsskulder till dotterföretag 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag

14 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2491 Växelskulder Andra övriga kortfristiga skulder 25 Skatteskulder 2510 Skatteskulder Underskott slutlig skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Beräknad särskild 301 löneskatt på pensionskostnader 2515 Beräknad avkastningsskatt Moms Betald F-skatt Moms och särskilda punktskatter 2610 Utgående moms, Utgående moms på 307 oreducerad försäljning inom Sverige, oreducerad 2612 Uttagsskatt Utgående moms för 307 uthyrning, oreducerad 2614 Beräknad utgående moms 307 på tjänsteförvärv från utlandet, oreducerad 2615 Beräknad utgående moms 307 på varuförvärv från annat EU-land, oreducerad 2618 Vilande utgående moms, 307 oreducerad 2640 Ingående moms Debiterad ingående moms Debiterad ingående moms 307 i anslutning till frivillig skattskyldighet 2645 Beräknad ingående moms 307 på förvärv från utlandet 2646 Ingående moms på 307 uthyrning 2648 Vilande ingående moms Ingående moms, blandad 307 verksamhet 2650 Redovisningskonto för 307 moms 2660 Särskilda punktskatter Reklamskatt 301

15 2669 Övriga punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalskatt nnehållen personalskatt Betald personalskatt Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift Avräkning lagstadgade sociala avgifter 2732 Avräkning särskild löneskatt 2733 Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift 2738 Betalda lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 2740 Avtalade sociala avgifter Avräkning avtalade sociala avgifter 2748 Betalda avtalade sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m Semestermedel Avräkning semesterlöner Semesterlönekassa Betalda semesterlöner/ 319 ersättningar 2790 Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremier Fackföreningsavgifter Mätnings- och 319 granskningsarvoden 2799 Övriga löneavdrag Övriga kortfristiga skulder 2810 Avräkning för factoring Kortfristiga skulder till Löneskulder 319 anställda 2822 Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Övriga kortfristiga skulder Hyressättningsavgift och medlemsavgift Hyresgästföreningen till anställda 2831 Hyressättningsavgifter

16 2832 Hyresgästers medlemsavgift i Hyresgästföreningen 2840 Kortfristiga låneskulder Kortfristig del av långfristiga skulder 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag 2880 Skuld erhållna bidrag 2890 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga låneskulder Kortfristiga skulder till moderföretag 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag Skulder under indrivning Skulder till närstående 321 personer, kortfristig del 2897 Mottagna depositioner, 319 kortfristiga 2898 Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900 Upplupna kostnader och 305 förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner Löneskulder Ackordsöverskott Övriga upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna semesterlöner Betalda semesterlöner Upplupna Upplupna 305 pensionskostnader pensionsutbetalningar 2940 Upplupna lagstadgade Beräknade upplupna 305 sociala och andra avgifter lagstadgade sociala avgifter 2942 Beräknad upplupen 305 särskild löneskatt för löner 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 305

17 2944 Beräknad upplupen 305 avkastningsskatt på pensionskostnader 2945 Beräknad upplupen 305 särskild sjukförsäkringsavgift 2950 Upplupna avtalade 305 sociala avgifter 2960 Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyres- och Förutbetalda hyresintäkter 305 avgiftsintäkter 2972 Förutbetalda årsavgifter Förutbetalda kabel-tvavgifter Förutbetalda 305 internetavgifter 2978 Övriga förutbetalda hyres- 305 och avgiftsintäkter 2980 Upplupna driftkostnader Övriga upplupna Beräknat arvode för 305 kostnader och förutbetalda intäkter bokslut 2992 Beräknat arvode för 305 revision 2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Rörelsens inkomster/intäkter 30 Rörelsens huvudintäkter 3010 Hyresintäkter Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter, lokaler, 400 momsregistrerade 3013 Hyresintäkter, lokaler, ej 400 momsregistrerade 3014 Hyresintäkter garage och p-platser, momsregistrerade Hyresintäkter garage och p-platser, ej momsregistrerade 3016 Hyresintäkter övriga 400 objekt 3017 Separat debiterad f.skatt 400 momsreg. lokaler 3018 Separat debiterad f.skatt ej 400 momsreg. lokaler 3020 Årsavgifter (BRF) Årsavgifter, bostäder

18 3022 Årsavgifter lokaler, 400 momsregistrerade 3023 Årsavgifter, lokaler, ej 400 momsregistrerade 3024 Årsavgifter garage och p- 400 platser, momsregistrerade 3025 Årsavgifter garage och p- 400 platser, ej momsregistrerade 3026 Årsavgifter övriga objekt Separat debiterad f.skatt 400 momsreg. lokaler 3028 Separat debiterad f.skatt ej 400 momsreg. lokaler 3030 Hyresintäkter Hyresintäkter lokaler, 400 koncernföretag momsregistrerade 3033 Hyresintäkter lokaler, ej 400 momsregistrerade 3070 Kommunikation Intäktsreduktioner Hyres- och avgiftsbortfall 400 bostäder 3082 Hyres- och avgiftsbortfall 400 lokaler, momsregistrerade 3083 Hyres- och avgiftsbortfall 400 lokaler, ej momsregistrerade 3084 Hyres- och avgiftsbortfall 400 garage och p-platser, momsregistrerade 3085 Hyres- och avgiftsbortfall 400 garage och p-platser, ej momsregistrerade 3086 Avsättning till medlemmarnas reparationsfond (inre fond) (BRF) Ersättningar och intäkter från hyresgäster 3210 Serviceavgifter Tvättstugeavgifter Bastuavgifter Gemensamhetslokal Övriga serviceavgifter Tillvalsavgifter Utförda extraarbeten Ersättning från hyresgäst Översnattnings- och 400 turistlägenhet 3290 Övriga ersättningar från hyresgäster 400

19 35 Fakturerade kostnader 3500 Fakturerade kostnader Fakturerade Inkasso 400 kundkostnader 3 Betalningsföreläggande/ 400 stämningsansökan 3513 Avhysning/utmätning 3540 Faktureringsavgifter Fakturerade kostnader till koncernföretag 3590 Övriga fakturerade kostnader Rörelsens sidointäkter 3600 Rörelsens sidointäkter Tillfällig uthyrning av 400 personal 3630 Förvaltningsuppdrag Tvångsförvaltning Värme och varmvatten Externt sålda tjänster Fastighetsskötsel Måleri Management fees Övriga sidointäkter Intäktskorrigeringar 3700 Intäktskorrigeringar Ofördelade 400 intäktsreduktioner 3740 Öres- och kronutjämning Punktskatter Intäktsförda punktskatter 400 (kreditkonto) 3752 Skuldförda punktskatter 400 (debetkonto) 3790 Övriga intäktskorrigeringar Aktiverat arbete för egen räkning

20 3800 Aktiverat arbete för egen räkning 3840 Aktiverat arbete (material) 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) 3870 Aktiverat arbete (personal) Övriga rörelseintäkter 3900 Övriga rörelseintäkter Återvunna, tidigare 401 avskrivna kundfordringar 3960 Valutakursvinster på 401 fordringar och skulder av rörelsekaraktär 3970 Vinst vid avyttring av Vinst vid avyttring av 552 immateriella och materiella anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar 3972 Vinst vid avyttring av 552 byggnader och mark 3973 Vinst vid avyttring av 552 maskiner och inventarier 3980 Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga ersättningar och intäkter 3989 Övriga erhållna bidrag Konfliktersättning Erhållna skadestånd Erhållna donationer och 401 gåvor 3995 Erhållet ackord på skulder 401 av rörelsekaraktär 3997 Sjuklöneersättning Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 40 Fastighetsskötsel och städ, utgift för materialinköp

21 4000 Fastighetsskötsel och städ, utgift för materialinköp 4010 Fastighetsskötsel, utgift för materialinköp 4020 Städ, utgift för materialinköp 4090 Fastighetsskötsel och städ, övriga utgifter för material Förändring av lager av förnödenheter Fastighetsskötsel och städ, utgift för köpta, tjänster 4100 Fastighetsskötsel och 501 städ, utgift för köpta tjänster 4110 Entreprenadkostnad, 501 fastighetsskötsel 4120 Entreprenadkostnad, städ Sotning Obligatoriska Obligatorisk 501 besiktningskostnader ventilationskontroll, OVK 4142 Hissbesiktning Bevakningskostnader Övriga utgifter för köpta tjänster Reparationer, utgift för materialinköp 4200 Reparationer, utgift för 500 materialinköp 4210 Reparation av bostäder, Målning & tapetsering 500 utgift för materialinköp 4212 Vitvaror Golv Reparation av lokaler, utgift för materialinköp 4219 Övrigt Målning & tapetsering Vitvaror Golv Lokalanpassningar Övrigt 500

22 4230 Reparation av gemensamma utrymmen, utgift för materialinköp 4240 Reparation av installationer, utgift för materialinköp 4250 Reparation av huskropp utvändigt, utgift för materialinköp 4260 Reparation av markytor, utgift för materialinköp 4270 Reparation av garage och p-platser, utgift för material 4290 Reparation, övriga utgifter för material Målning & tapetsering Vitvaror Golv Tvättutrustning Övrigt VA & sanitet Värme Ventilation El Tele/TV/Porttele Hissar Övrigt Tak Fasader Fönster Balkonger Övrigt Hårdgjorda ytor Gräsytor Planteringar Markinventarier Övrigt Varmgarage Kallgarage P-platser Förändring av lager av 500 förnödenheter 4292 Förändring av lager av 500 varor och material för reparation och underhåll 43 Reparation, utgift för köpta tjänster (entrepenadtjänster) 4300 Reparationer, utgift för 501 köpta tjänster 4310 Reparation av bostäder, 501 Se utgift för köpta tjänster 4319 Skattereduktion 501

23 4320 Reparation av lokaler, utgift för köpta tjänster 4330 Reparation av gemensamma utrymmen, utgift för köpta tjänster 4340 Reparation av installationer, utgift för köpta tjänster 4350 Reparation av huskropp utvändigt, utgift för köpta tjänster 4360 Reparation av markytor, utgift för köpta tjänster 4370 Reparation av garage och p-platser, utgift för köpta tjänster 4390 Reparation, övriga utgift för köpta tjänster Se Se Se Se Se Underhåll, utgift för materialinköp 4400 Underhåll, utgift för 500 materialinköp 4410 Underhåll av bostäder, 500 Se utgift för materialinköp 4420 Underhåll av lokaler, 500 Se utgift för materialinköp 4430 Underhåll av 500 Se gemensamma utrymmen, utgift för materialinköp 4440 Underhåll av 500 Se installationer, utgift för materialinköp 4450 Underhåll av huskropp 500 Se utvändigt, utgift för materialinköp 4460 Underhåll av markytor, 500 Se utgift för materialinköp 4470 Underhåll av garage och 500 Se p-platser, utgift för materialinköp 4490 Underhåll, övriga utgift Förändring av lager av 500 för materialinköp förnödenheter 4492 Förändring av 500 materialdelen i pågående arbeten 4493 Förändring av lager av varor och material för reparation och underhåll 500

24 45 Underhåll, utgift för köpta tjänster 4500 Underhåll, utgift för 501 köpta tjänster 4510 Underhåll av bostäder, 501 Se utgift för köpta tjänster 4520 Underhåll av lokaler, 501 Se utgift för köpta tjänster 4 Underhåll av 501 Se gemensamma utrymmen, utgift för köpta tjänster 4540 Underhåll av 501 Se installationer, utgift för köpta tjänster 4550 Underhåll av huskropp 501 Se utvändigt, utgift köpta tjänster 4560 Underhåll av markytor, 501 Se utgift för köpta tjänster 4570 Underhåll av garage och 501 Se p-platser, utgift för köpta tjänster 4590 Underhåll, övriga utgifter för materialinköp

25 46 Taxebundna utgifter och uppvärmning 4610 Elavgifter för drivkraft och belysning Fastighetsel Hushållsel Uppvärmning Olja El Fjärrvärme Gas Flis Övrigt Vatten Avfallshantering Avfall med producentansvar 4642 Avfall utan producentansvar 4650 Fjärrkyla Övrigt Förändring av bränslelager Riskkostnader, avgälder och övrigt 4710 Fastighetsförsäkringar 4711 Försäkringspremier 4712 Självrisk 4713 Försäkringsersättningar 4720 Ersättningar till hyresgäster 4721 Ersättning för men i nyttjanderätten 4722 Ersättning för sveda och värk vid skada eller olycksfall 4723 Ersättning för lokalhyresgäst vid förtida lösen av lokalhyreskontrakt 4740 Avgälder 4741 Tomträttsavgälder 4742 Arrendeavgifter 4743 Vägavgifter 4750 Hyresgästmedel 4751 Boinflytande 4752 Hyressättningsavgift 4753 Fritidsmedel 4754 Studieverksamhet 4760 Kommunikation 4780 Arvode för förvaltningsavtal, teknisk förvaltning 4790 Övrigt 48 Fastighetsskatt

26 4800 Fastighetsskatt 5 6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader Lokalhyra Hyra för kontorslokaler Hyra för garage Hyra för lagerlokaler El för belysning Värme Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll 526 av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader Övriga lokalkostnader, 528 avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Fastighetskostnader, näringsfastighet 5100 Fastighetskostnader Tomträttsavgäld/arrende El för belysning Värme Uppvärmning Sotning Vatten och avlopp Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll 528 av fastighet 5190 Övriga Fastighetsskatt 528 fastighetskostnader 5192 Fastighetsförsäkringspremier 528

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder BAS 2007 Kontotabell med -koder 1 (38) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder BAS 2006 Kontotabell med -koder 1 (37) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej 1 (42) = ändring eller tillägg jämfört med 2009 Huvudkonton Underkonton [Ej 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter [Ej 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Läs mer

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och 1 Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1 Kontoplan BAS 2008 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Ink2 Inkomst av näringsverksamhet

Ink2 Inkomst av näringsverksamhet 1 Ink2 Inkomst av näringsverksamhet Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. Koppling mellan BAS 27 och 1 Tillgångar 1 Immateriella anläggningstillgångar 11 Balanserade utgifter 2.1 721 234 111 Balanserade

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för

Läs mer

Kontoplan BAS (44)

Kontoplan BAS (44) Kontoplan BAS 2017 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2017 = Kontot ingår i det

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. Tom rad med denna markering anger borttaget konto. (2850, 6981 och 6982). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2 Kontoplan BAS 2017 = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1515, 1535, 1565, 2180, 2181, 2182, 2185, 7033, 7223, 7233, 7560, 8880, 8881,

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1 Årsredovisning för Brf Oljemålningen nr 1 702001-5942 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Oljemålningen nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Brf Eriksdal i Malmö 2006-09-01 2007-08-31

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Brf Eriksdal i Malmö 2006-09-01 2007-08-31 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf Eriksdal i Malmö 2006-09-01 2007-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HSB:S BRF ERIKSDAL I MALMÖ 746000-5874 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Limmaren 3

Årsredovisning. Brf Limmaren 3 Årsredovisning för Brf Limmaren 3 716421-7734 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Limmaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Styrelse På ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer