1219 Ackumulerade Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade"

Transkript

1 Kontotabell med SRU-koder till FastBAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för 234 programvaror 1019 Ackumulerade 234 avskrivningar på balanserade utgifter 1070 Goodwill Ackumulerade avskrivningar på goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader Byggnader, ingående 237 anskaffningsvärde 1112 Tilläggslånefinansierade 237 investeringar 1114 Årets anskaffningar Årets försäljning Ackumulerade 237 avskrivningar, kvarvarande byggnader 1121 Årets uppskrivning Återföring av 237 uppskrivningar 1123 Ackumulerade 237 uppskrivningar 1127 Återföring av nedskrivning Ackumulerade 237 nedskrivningar 1130 Mark Tomter och obebyggda 235 markområden 1150 Markanläggningar Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 237

2 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar Pågående nybyggnad Pågående om- och 237 tillbyggnad 1188 Förskott för byggnader och 237 mark 1190 Särskilda fordringar Bostadslånepost Underhållslånepost Reparationslånepost Underhållslånepost (UERlånedel) 1198 Ersättningslånepost Maskiner och inventarier 1200 Maskiner och inventarier Ackumulerade 236 nedskrivningar på maskiner och inventarier 1209 Ackumulerade 236 avskrivningar på maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra Maskiner 236 tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska 236 anläggningar 1218 Ackumulerade 236 nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1219 Ackumulerade 236 avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 1220 Inventarier och verktyg Inventarier Byggnadsinventarier Markinventarier Anslutningsavgifter Verktyg Ackumulerade 236 nedskrivningar på inventarier och verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 236

3 1230 Installationer Installationer på egen 236 fastighet 1232 Installationer på annans 236 fastighet 1233 Förbättringsutgifter på 236 annans fastighet 1238 Ackumulerade 236 nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade 236 avskrivningar på installationer 1240 Bilar och andra Personbilar 236 transportmedel 1242 Servicebilar Ackumulerade 236 nedskrivningar på bilar och andra transport medel 1249 Ackumulerade 236 avskrivningar på bilar och andra transportmedel 1250 Datorer Datorer, företaget Datorer, personal Ackumulerade 236 nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade 236 avskrivningar på datorer 1260 Leasingavtal Ackumulerade 236 avskrivningar på leasingavtal 1280 Pågående Pågående nyanläggningar, 236 nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier maskiner och inventarier 1288 Förskott för maskiner och Övriga maskiner och inventarier inventarier Konst och liknande tillgångar 1292 Inventarier i annans fastighet 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

4 13 Finansiella anläggningstillgångar 1310 Andelar i koncernföretag Andelar i svenska 230 dotterföretag 1312 Andelar i utländska 231 dotterföretag 1313 Andelar i andra svenska 230 koncernföretag 1314 Andelar i andra utländska 231 koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomiska 230 föreningen, koncernföretag 1318 Ackumulerade 230 nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar Långfristiga fordringar hos hos koncernföretag moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag Insatsemission ek för, 230 intresseföretag 1338 Ackumulerade 230 nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos Andelar och värdepapper i andra företag intresseföretag Andelar i börsnoterade företag 1352 Andra andelar Andelar i 233 bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer Insatsemission ek för, 233 övriga företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 11 Kod 230, 231, 233 och 241 på blankett 2 och 4 motsvaras av kod 233 på blankett N2

5 1360 Övriga finansiella instrument Ackumulerade nedskrivningar av övriga finansiella instrument 1370 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga Långfristiga 233 fordringar reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos 233 anställda 1383 Lämnade depositioner, 233 långfristiga 1384 Lån till närstående 233 personer, långfristig del 1385 Värde av kapitalförsäkring Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad) Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Övriga långfristiga fordringar 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Lager och pågående arbeten 1400 Lager Förändring av lager Bränslelager Förändring av bränslelager Lager av förnödenheter Förändring av lager av 219 förnödenheter 1430 Lager för underhåll och Förändring av lager för 219 reparation underhåll och reparation 1470 Pågående arbeten Pågående arbeten för 219 annans räkning, nedlagda kostnader 1472 Exploateringsfastigheter Pågående arbeten, 219 fakturering 1479 Förändring av pågående Förskott för varor och tjänster arbeten Remburser Övriga förskott till leverantörer 219

6 1490 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten (ofördelad) Kundfordringar 1500 Kundfordringar Kundfordringar Kundfordringar Belånade kundfordringar 204 (factoring) 1515 Osäkra kundfordringar Tvistiga kundfordringar Ej reskontraförda 204 kundfordringar 1519 Nedskrivning av 204 kundfordringar 1520 Växelfordringar Osäkra växelfordringar Nedskrivning av 204 växelfordringar 1 Kontraktsfordringar Kontraktsfordringar Belånade 204 kontraktsfordringar 1535 Osäkra kontraktsfordringar Tvistiga 204 kontraktsfordringar 1539 Nedskrivning av 204 kontraktsfordringar 1550 Konsignationsfordringar Kundfordringar hos Kundfordringar hos 204 koncernföretag moderföretag 1562 Kundfordringar hos 204 dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra 204 koncernföretag 1565 Osäkra kundfordringar hos 204 koncernföretag 1568 Ej reskontraförda 204 kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av 204 kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos Osäkra kundfordringar hos 204 intresseföretag intresseföretag 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 204

7 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 1590 Nedskrivning av kundfordringar (ofördelad) Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar 1600 Övriga kortfristiga 220 fordringar 1610 Kortfristiga fordringar Reseförskott 220 hos anställda 1612 Kassaförskott Övriga förskott Avräkning för skatter 220 och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar Momsfordran Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 1680 Andra kortfristiga fordringar Tillfälliga lån till anställda Övriga fordringar hos 220 anställda 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordringar för tecknat men 220 ej inbetalt aktiekapital 1684 Kortfristiga fordringar hos 220 leverantörer 1685 Kortfristiga fordringar hos 220 närstående personer 1686 Upparbetad men ej 220 fakturerad intäkt 1687 Kortfristig del av 220 långfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 220

8 1690 Nedskrivning av kortfristiga fordringar (ofördelade) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader 205 och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda 205 hyreskostnader 1720 Förutbetalda 205 leasingavgifter, kortfristig del 1730 Förutbetalda 205 försäkringspremier 1740 Förutbetalda 205 räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter Upplupna ränteintäkter Tillgångar av 205 kostnadsnatur 1780 Upplupna driftkostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 1800 Kortfristiga placeringar 202/ Andelar i börsnoterade 202 företag 1820 Obligationer Konvertibla skuldebrev Övriga finansiella Nedskrivning av 203 instrument finansiella instrument 1880 Andra kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag Nedskrivning av kortfristiga placeringar Andelar i intresseföretag Andelar i övriga företag Kassa och bank 1910 Kassa Huvudkassa 200

9 1912 Kassa Kassa Bank Bankcertifikat Koncernkonto 200 moderföretag 1970 Särskilda bankkonton Spärrade bankmedel Övriga särskilda 200 bankkonton 1980 Valutakonton 2 Eget kapital och skulder 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget kapital, delägare Egna varuuttag Eget kapital för delägare 2 4 i handels- och kommanditbolag 2020 Eget kapital, delägare Expansionsfond för enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag 2050 Avsättning till expansionsfond Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2060 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser / Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2013 Övriga egna uttag Förändring i fond för 360 verkligt värde 2017 Årets kapitaltillskott Övriga egna insättningar Årets resultat, delägare 1 368/ Eget kapital/grundfond Benämnd kod 364 på blankett N2 3 Benämnd kod 366 på blankett N2 4 Redovisas på blankett N2

10 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar 2080 Bundet eget kapital 350/ Förändring i fond för verkligtvärde 2066 Värdesäkringsfond Balanserad vinst eller förlust 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 368/ Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inbetalda insatser (BRF) Överkursfond Kapitaltillskott (BRF) Uppskrivningsfond Reservfond Insatsemission/ 351 upplåtelseavgifter (BRF) 2088 Yttre fond (BRF) Egna bostadsrätter (BRF) förlust 2092 Erhållna/lämnade 354 koncernbidrag 2093 Erhållna aktieägartillskott Egna aktier Fusionsresultat Fond för verkligt värde Vinst eller förlust från 354 föregående år 2099 Årets resultat Fritt eget kapital Balanserad vinst eller 21 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare 2110 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond vid års taxering 2119 Periodiseringsfond vid års taxering 2120 Periodiseringsfond vid 2000 års taxering Avser endast blanketterna 4 och N2 6 Ingår i kod 339 på blankett 4 och N2

11 Övriga obeskattade reserver 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2121 Periodiseringsfond vid 2001 års taxering 2122 Periodiseringsfond vid 2002 års taxering 2123 Periodiseringsfond vid 2003 års taxering 2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering 2125 Periodiseringsfond vid 2005 års taxering 2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond Ersättningsfond maskiner 339 och inventarier 2162 Ersättningsfond byggnader 339 och markanläggningar 2163 Ersättningsfond mark Övriga obeskattade Skillnad mellan bokförd 339 reserver och faktisk pensionsskuld 2196 Lagerreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar 2210 Avsättningar för Avsättningar för PRIpensioner 320 pensioner 2219 Avsättningar för övriga 320 pensioner 2250 Avsättningar för skatter Avsättningar för beräknad 302 uppskjuten skatt 2252 Avsättningar för tvistiga 302 skatter 2259 Avsättningar för övriga 302 skatter 2290 Övriga avsättningar 302

12 23 Långfristiga skulder 2310 Obligations- och 329 förlagslån 2320 Konvertibla lån och 329 liknande 2330 Checkräkningskredit 329 Alternativ Checkräkningskredit Checkräkningskredit Alternativ Utnyttjad 329 checkräkningskredit Utnyttjad 329 checkräkningskredit Beviljad 329 checkräkningskredit Beviljad 329 checkräkningskredit Byggnadskreditiv Pågående projekt Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag 2390 Övriga långfristiga skulder 2342 Färdigställda projekt Fastighetslån, långfristig 329 del 2352 Långfristiga lån i utländsk 329 valuta från kreditinstitut 2353 Övriga långfristiga lån från 329 kreditinstitut Underhållslån Reparationslån Ränte- och paritetslån Ersättningslån Tilläggslån Långfristiga skulder till moderföretag 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag Avbetalningskontrakt, långfristig del 2392 Villkorliga långfristiga skulder 2393 Lån från närstående personer, långfristig del 2394 Långfristiga leverantörskrediter 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta

13 2397 Mottagna depositioner, 329 långfristiga 2399 Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2410 Kortfristiga låneskulder Kortfristiga lån från 319 till kreditinstitut kreditinstitut 2417 Kortfristig del av 319 långfristiga skulder till kreditinstitut 2418 Kortfristig 319 checkräkningskredit 2419 Övriga kortfristiga skulder 319 till kreditinstitut 2420 Skulder till och förskott Bostadssubventioner till 310 från hyresgäster och andra kunder hyresgäster 2423 Depositionsavgifter Förskott vid kontantinsats, 310 fastigheter till försäljning 2425 Förskottsbetalning för 310 förvaltningsuppdrag åt utomstående 2426 Medlemmarnas 310 reparationsfond (BRF) 2429 Övriga förskott från 310 hyresgäster och andra kunder 2430 Pågående arbeten Pågående arbeten, 319 fakturering 2435 Fakturerad men ej 319 upparbetad intäkt 2438 Pågående arbeten, 319 nedlagda kostnader 2439 Beräknad förändring av 319 pågående arbeten 2440 Leverantörsskulder Leverantörsskulder Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda Leverantörsskulder till koncernföretag 2470 Leverantörsskulder till intresseföretag leverantörsskulder Leverantörsskulder till moderföretag 2462 Leverantörsskulder till dotterföretag 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag

14 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2491 Växelskulder Andra övriga kortfristiga skulder 25 Skatteskulder 2510 Skatteskulder Underskott slutlig skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Beräknad särskild 301 löneskatt på pensionskostnader 2515 Beräknad avkastningsskatt Moms Betald F-skatt Moms och särskilda punktskatter 2610 Utgående moms, Utgående moms på 307 oreducerad försäljning inom Sverige, oreducerad 2612 Uttagsskatt Utgående moms för 307 uthyrning, oreducerad 2614 Beräknad utgående moms 307 på tjänsteförvärv från utlandet, oreducerad 2615 Beräknad utgående moms 307 på varuförvärv från annat EU-land, oreducerad 2618 Vilande utgående moms, 307 oreducerad 2640 Ingående moms Debiterad ingående moms Debiterad ingående moms 307 i anslutning till frivillig skattskyldighet 2645 Beräknad ingående moms 307 på förvärv från utlandet 2646 Ingående moms på 307 uthyrning 2648 Vilande ingående moms Ingående moms, blandad 307 verksamhet 2650 Redovisningskonto för 307 moms 2660 Särskilda punktskatter Reklamskatt 301

15 2669 Övriga punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalskatt nnehållen personalskatt Betald personalskatt Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift Avräkning lagstadgade sociala avgifter 2732 Avräkning särskild löneskatt 2733 Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift 2738 Betalda lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 2740 Avtalade sociala avgifter Avräkning avtalade sociala avgifter 2748 Betalda avtalade sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m Semestermedel Avräkning semesterlöner Semesterlönekassa Betalda semesterlöner/ 319 ersättningar 2790 Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremier Fackföreningsavgifter Mätnings- och 319 granskningsarvoden 2799 Övriga löneavdrag Övriga kortfristiga skulder 2810 Avräkning för factoring Kortfristiga skulder till Löneskulder 319 anställda 2822 Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Övriga kortfristiga skulder Hyressättningsavgift och medlemsavgift Hyresgästföreningen till anställda 2831 Hyressättningsavgifter

16 2832 Hyresgästers medlemsavgift i Hyresgästföreningen 2840 Kortfristiga låneskulder Kortfristig del av långfristiga skulder 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag 2880 Skuld erhållna bidrag 2890 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga låneskulder Kortfristiga skulder till moderföretag 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag Skulder under indrivning Skulder till närstående 321 personer, kortfristig del 2897 Mottagna depositioner, 319 kortfristiga 2898 Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900 Upplupna kostnader och 305 förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner Löneskulder Ackordsöverskott Övriga upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna semesterlöner Betalda semesterlöner Upplupna Upplupna 305 pensionskostnader pensionsutbetalningar 2940 Upplupna lagstadgade Beräknade upplupna 305 sociala och andra avgifter lagstadgade sociala avgifter 2942 Beräknad upplupen 305 särskild löneskatt för löner 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 305

17 2944 Beräknad upplupen 305 avkastningsskatt på pensionskostnader 2945 Beräknad upplupen 305 särskild sjukförsäkringsavgift 2950 Upplupna avtalade 305 sociala avgifter 2960 Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyres- och Förutbetalda hyresintäkter 305 avgiftsintäkter 2972 Förutbetalda årsavgifter Förutbetalda kabel-tvavgifter Förutbetalda 305 internetavgifter 2978 Övriga förutbetalda hyres- 305 och avgiftsintäkter 2980 Upplupna driftkostnader Övriga upplupna Beräknat arvode för 305 kostnader och förutbetalda intäkter bokslut 2992 Beräknat arvode för 305 revision 2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Rörelsens inkomster/intäkter 30 Rörelsens huvudintäkter 3010 Hyresintäkter Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter, lokaler, 400 momsregistrerade 3013 Hyresintäkter, lokaler, ej 400 momsregistrerade 3014 Hyresintäkter garage och p-platser, momsregistrerade Hyresintäkter garage och p-platser, ej momsregistrerade 3016 Hyresintäkter övriga 400 objekt 3017 Separat debiterad f.skatt 400 momsreg. lokaler 3018 Separat debiterad f.skatt ej 400 momsreg. lokaler 3020 Årsavgifter (BRF) Årsavgifter, bostäder

18 3022 Årsavgifter lokaler, 400 momsregistrerade 3023 Årsavgifter, lokaler, ej 400 momsregistrerade 3024 Årsavgifter garage och p- 400 platser, momsregistrerade 3025 Årsavgifter garage och p- 400 platser, ej momsregistrerade 3026 Årsavgifter övriga objekt Separat debiterad f.skatt 400 momsreg. lokaler 3028 Separat debiterad f.skatt ej 400 momsreg. lokaler 3030 Hyresintäkter Hyresintäkter lokaler, 400 koncernföretag momsregistrerade 3033 Hyresintäkter lokaler, ej 400 momsregistrerade 3070 Kommunikation Intäktsreduktioner Hyres- och avgiftsbortfall 400 bostäder 3082 Hyres- och avgiftsbortfall 400 lokaler, momsregistrerade 3083 Hyres- och avgiftsbortfall 400 lokaler, ej momsregistrerade 3084 Hyres- och avgiftsbortfall 400 garage och p-platser, momsregistrerade 3085 Hyres- och avgiftsbortfall 400 garage och p-platser, ej momsregistrerade 3086 Avsättning till medlemmarnas reparationsfond (inre fond) (BRF) Ersättningar och intäkter från hyresgäster 3210 Serviceavgifter Tvättstugeavgifter Bastuavgifter Gemensamhetslokal Övriga serviceavgifter Tillvalsavgifter Utförda extraarbeten Ersättning från hyresgäst Översnattnings- och 400 turistlägenhet 3290 Övriga ersättningar från hyresgäster 400

19 35 Fakturerade kostnader 3500 Fakturerade kostnader Fakturerade Inkasso 400 kundkostnader 3 Betalningsföreläggande/ 400 stämningsansökan 3513 Avhysning/utmätning 3540 Faktureringsavgifter Fakturerade kostnader till koncernföretag 3590 Övriga fakturerade kostnader Rörelsens sidointäkter 3600 Rörelsens sidointäkter Tillfällig uthyrning av 400 personal 3630 Förvaltningsuppdrag Tvångsförvaltning Värme och varmvatten Externt sålda tjänster Fastighetsskötsel Måleri Management fees Övriga sidointäkter Intäktskorrigeringar 3700 Intäktskorrigeringar Ofördelade 400 intäktsreduktioner 3740 Öres- och kronutjämning Punktskatter Intäktsförda punktskatter 400 (kreditkonto) 3752 Skuldförda punktskatter 400 (debetkonto) 3790 Övriga intäktskorrigeringar Aktiverat arbete för egen räkning

20 3800 Aktiverat arbete för egen räkning 3840 Aktiverat arbete (material) 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) 3870 Aktiverat arbete (personal) Övriga rörelseintäkter 3900 Övriga rörelseintäkter Återvunna, tidigare 401 avskrivna kundfordringar 3960 Valutakursvinster på 401 fordringar och skulder av rörelsekaraktär 3970 Vinst vid avyttring av Vinst vid avyttring av 552 immateriella och materiella anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar 3972 Vinst vid avyttring av 552 byggnader och mark 3973 Vinst vid avyttring av 552 maskiner och inventarier 3980 Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga ersättningar och intäkter 3989 Övriga erhållna bidrag Konfliktersättning Erhållna skadestånd Erhållna donationer och 401 gåvor 3995 Erhållet ackord på skulder 401 av rörelsekaraktär 3997 Sjuklöneersättning Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 40 Fastighetsskötsel och städ, utgift för materialinköp

21 4000 Fastighetsskötsel och städ, utgift för materialinköp 4010 Fastighetsskötsel, utgift för materialinköp 4020 Städ, utgift för materialinköp 4090 Fastighetsskötsel och städ, övriga utgifter för material Förändring av lager av förnödenheter Fastighetsskötsel och städ, utgift för köpta, tjänster 4100 Fastighetsskötsel och 501 städ, utgift för köpta tjänster 4110 Entreprenadkostnad, 501 fastighetsskötsel 4120 Entreprenadkostnad, städ Sotning Obligatoriska Obligatorisk 501 besiktningskostnader ventilationskontroll, OVK 4142 Hissbesiktning Bevakningskostnader Övriga utgifter för köpta tjänster Reparationer, utgift för materialinköp 4200 Reparationer, utgift för 500 materialinköp 4210 Reparation av bostäder, Målning & tapetsering 500 utgift för materialinköp 4212 Vitvaror Golv Reparation av lokaler, utgift för materialinköp 4219 Övrigt Målning & tapetsering Vitvaror Golv Lokalanpassningar Övrigt 500

22 4230 Reparation av gemensamma utrymmen, utgift för materialinköp 4240 Reparation av installationer, utgift för materialinköp 4250 Reparation av huskropp utvändigt, utgift för materialinköp 4260 Reparation av markytor, utgift för materialinköp 4270 Reparation av garage och p-platser, utgift för material 4290 Reparation, övriga utgifter för material Målning & tapetsering Vitvaror Golv Tvättutrustning Övrigt VA & sanitet Värme Ventilation El Tele/TV/Porttele Hissar Övrigt Tak Fasader Fönster Balkonger Övrigt Hårdgjorda ytor Gräsytor Planteringar Markinventarier Övrigt Varmgarage Kallgarage P-platser Förändring av lager av 500 förnödenheter 4292 Förändring av lager av 500 varor och material för reparation och underhåll 43 Reparation, utgift för köpta tjänster (entrepenadtjänster) 4300 Reparationer, utgift för 501 köpta tjänster 4310 Reparation av bostäder, 501 Se utgift för köpta tjänster 4319 Skattereduktion 501

23 4320 Reparation av lokaler, utgift för köpta tjänster 4330 Reparation av gemensamma utrymmen, utgift för köpta tjänster 4340 Reparation av installationer, utgift för köpta tjänster 4350 Reparation av huskropp utvändigt, utgift för köpta tjänster 4360 Reparation av markytor, utgift för köpta tjänster 4370 Reparation av garage och p-platser, utgift för köpta tjänster 4390 Reparation, övriga utgift för köpta tjänster Se Se Se Se Se Underhåll, utgift för materialinköp 4400 Underhåll, utgift för 500 materialinköp 4410 Underhåll av bostäder, 500 Se utgift för materialinköp 4420 Underhåll av lokaler, 500 Se utgift för materialinköp 4430 Underhåll av 500 Se gemensamma utrymmen, utgift för materialinköp 4440 Underhåll av 500 Se installationer, utgift för materialinköp 4450 Underhåll av huskropp 500 Se utvändigt, utgift för materialinköp 4460 Underhåll av markytor, 500 Se utgift för materialinköp 4470 Underhåll av garage och 500 Se p-platser, utgift för materialinköp 4490 Underhåll, övriga utgift Förändring av lager av 500 för materialinköp förnödenheter 4492 Förändring av 500 materialdelen i pågående arbeten 4493 Förändring av lager av varor och material för reparation och underhåll 500

24 45 Underhåll, utgift för köpta tjänster 4500 Underhåll, utgift för 501 köpta tjänster 4510 Underhåll av bostäder, 501 Se utgift för köpta tjänster 4520 Underhåll av lokaler, 501 Se utgift för köpta tjänster 4 Underhåll av 501 Se gemensamma utrymmen, utgift för köpta tjänster 4540 Underhåll av 501 Se installationer, utgift för köpta tjänster 4550 Underhåll av huskropp 501 Se utvändigt, utgift köpta tjänster 4560 Underhåll av markytor, 501 Se utgift för köpta tjänster 4570 Underhåll av garage och 501 Se p-platser, utgift för köpta tjänster 4590 Underhåll, övriga utgifter för materialinköp

25 46 Taxebundna utgifter och uppvärmning 4610 Elavgifter för drivkraft och belysning Fastighetsel Hushållsel Uppvärmning Olja El Fjärrvärme Gas Flis Övrigt Vatten Avfallshantering Avfall med producentansvar 4642 Avfall utan producentansvar 4650 Fjärrkyla Övrigt Förändring av bränslelager Riskkostnader, avgälder och övrigt 4710 Fastighetsförsäkringar 4711 Försäkringspremier 4712 Självrisk 4713 Försäkringsersättningar 4720 Ersättningar till hyresgäster 4721 Ersättning för men i nyttjanderätten 4722 Ersättning för sveda och värk vid skada eller olycksfall 4723 Ersättning för lokalhyresgäst vid förtida lösen av lokalhyreskontrakt 4740 Avgälder 4741 Tomträttsavgälder 4742 Arrendeavgifter 4743 Vägavgifter 4750 Hyresgästmedel 4751 Boinflytande 4752 Hyressättningsavgift 4753 Fritidsmedel 4754 Studieverksamhet 4760 Kommunikation 4780 Arvode för förvaltningsavtal, teknisk förvaltning 4790 Övrigt 48 Fastighetsskatt

26 4800 Fastighetsskatt 5 6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader Lokalhyra Hyra för kontorslokaler Hyra för garage Hyra för lagerlokaler El för belysning Värme Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll 526 av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader Övriga lokalkostnader, 528 avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Fastighetskostnader, näringsfastighet 5100 Fastighetskostnader Tomträttsavgäld/arrende El för belysning Värme Uppvärmning Sotning Vatten och avlopp Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll 528 av fastighet 5190 Övriga Fastighetsskatt 528 fastighetskostnader 5192 Fastighetsförsäkringspremier 528

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer