Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten (fp) tjg ers Lars Thorsson (m) vice ordf Karl-Erik Persson (ka) Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, sekreterare Mats Mikulic, kommunjurist Kristina Christiansson, samhällsbyggnadschef Katarina Hillberg, ekonomichef 82, 94 Utses justera Lars Thorsson (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Funkqvist Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerare Lars Thorsson (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 79 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställs med följande tillägg: 17. Amorteringsfrihet för bostadsrättsföreningen Tubberöd 18. Förlängning av avtal med Svanviks Gästhems 19. Frågor rörande Ängholmens reningsverk 20. Kompletterande information rörandevalsängs samfällighetsförening 21. Information om samhällsbyggnadsnämndens underskott

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 80 Dnr. 2005/ SVAR PÅ MOTION OM BOSTADSFÖRSÖRJNING Yvonne Andersson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommunerna bl a planera bostadsförsörjning, så alla i kommunen kan leva i goda bostäder. För leva upp till lagens intentioner måste Tjörns kommun snarast planera för få till stånd en byggnation av flerbostadshus med mindre lägenheter för enpersonshushåll. För snabba på bostadsanskaffningen för de som är bostadslösa eller har socialt andrahandskontrakt föreslår Moderaterna Sibräckagården med sitt eftersa underhåll, byggs om till bostäder. Här finns närhet till kollektivtrafik samt ligger mellan två samhällen med utbyggd service. För få ett maximalt kommunalt utnyttjande föreslås detta också kan bli en bra arbetsplats eller praktik för ALE. Moderaterna emotser tacksamt svar på denna motion. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut , 3. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta med hänsyn till kommunchefens tjänsteutlåtande och remissvaren från socialnämnden, Tjörns Bostads AB och dåvarande arbetslivsenheten (ALE) anse motionen besvarad.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 81 Dnr. 2008/ FÖRSÄLJNING AV MARK NORDVIKSGÄRDE, SKÄRHAMN Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Nordvik 1:54 Nordviks Gärde. Planen omfar kvartersmark för bostadsändamål samt förskoleverksamhet. Kvartersmarken skall fördelas mellan kommunen och Svenska Designhus AB. Respektive part ansvarar för utbyggnad och drift inom sina respektive delområden. Kommunen och Svenska Designhus AB har upprättat samarbetsavtal och plankostnadsavtal och ska upprätta ett exploateringsavtal för bland annat reglera marköverlåtelse, ansvarsfördelning för utbyggnad av allmän plats m m. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan antagandet av detaljplanen. Som ett led i detta föreligger nu förslag till köpekontrakt för ca kvm av fastigheten Nordvik 1:54 som kommunfullmäktige föreslås sälja till Svenska Designhus AB för kronor. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 82 Dnr. 2008/ FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER TILL INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige antog en inköps- och upphandlingspolicy för Tjörns kommun. Ett förslag till riktlinjer till denna policy har tagit fram av förvaltningen. Genom dessa riktlinjer fastställs övergripande rutiner vid upphandlingar och inköp i syfte uppnå målen i policyn. Riktlinjerna omfar alla upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader i Tjörns kommun. Riktlinjerna gäller även för de kommunala bolagen, efter det respektive bolagsstyrelse har antagit dessa. Föredragning Ekonomichef Katarina Hillberg och kommunjurist Mats Mikulic föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar: riktlinjerna skall remitteras till samtliga nämnder samt kommunkansliets avdelningar för synpunkter samt eventuella synpunkter skall lämnas senast 13 augusti för behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 14 augusti.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 83 Dnr. 2008/ UTREDNING AV FÖRUTSÄTTNING ATT INFÖRA ETT SYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖR VÅRD OCH OMSORG Lagen om valfrihetssystem (LOV) beräknas träda ikraft den 1 januari 2009 och är avsedd fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi genom överlåta valet av utförare till brukaren. Ett valfrihetssystem påverkar kommunens val av utförare och systemet möjliggör för brukaren få tillgång till fler utförare och en större mångfald när det bl.a. gäller innehållet i de aktuella tjänsterna. Denna lag påverkar emellertid inte socialnämndens ansvar för verksamheten och den enskildes rätt till bistånd. Ett valfrihetssystem förutsätter kommunen har utarbetat en modell utifrån kommunens förutsättningar och önskemål. Enligt betänkandet från Frittvalutredningen (SOU 2008:15) ska det finnas en möjlighet för kommunen under hösten 2008 ansöka om stimulansbidrag för underlätta övergången till ett valfrihetssystem med ökad valfrihet och större mångfald inom äldre- och handikappomsorgen. En sådan ansökan förutsätter kommunfullmäktige har fat ett beslut om utreda förutsättningarna för införa ett valfrihetssystem i kommunen. Yrkanden Anders Wernesten (fp) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Karl-Erik Persson (ka) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta förutsättningarna för införa ett valfrihetssystem enligt LOV ska utredas socialnämnden ges detta utredningsuppdrag samt Tjörns kommun skall ansöka om stimulansbidrag

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 84 Dnr. 2007/ ANTAGANDE AV REVIDERAD WEBBPOLICY FÖR TJÖRNS KOMMUN IT- och kvalitetsavdelningen har tillsammans med en politisk styrgrupp upprättat förslag till reviderad webbpolicy för Tjörns kommun. Webbpolicyn gäller för samtliga webbplatser och domäner i kommunens ägo. Tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut , 121. Kommunfullmäktiges beslut , 110 återremiss. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta den reviderade webbpolicyn för Tjörns kommun.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 85 Dnr. 2008/ INRÄTTANDE AV POLITISK STYRGRUPP FÖR IT-FRÅGOR I samband med kommunfullmäktige behandlade frågan om en reviderad webbpolicy beslutades även en politisk styrgrupp skulle tillsättas med uppdraget lämna förslag till reviderad webbpolicy. Detta uppdrag är nu slutfört. Gruppen föreslås nu permanentas för kunna arbeta vidare med andra frågor av övergripande strategisk betydelse för IT-utvecklingen i Tjörns kommun. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta inrätta en politisk styrgrupp för IT-frågor samt utse Gjert Magnusson, Anders Wernesten och Lars Thorsson till denna styrgrupp.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 86 Dnr. 2008/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2007 Riskhanteringsgruppen har upprättat en verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet för Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet för 2007.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 87 Dnr. 2008/ REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Förvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen far beslut om vissa tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning. Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit delegationerna för markärenden kompletteras med medge inrättande av gemensamhetsanläggning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande: Inom samtliga nämnders ansvarsområde. Delegation nr 11 ändras så delegat blir kommunchef resp förvaltningschef samt under villkor ta bort rätten vidaredelegera. Markärenden inom kommunstyrelsens ansvarsområde Ny delegation inrättas med följande lydelse: Inrättande av gemensamhetsanläggning. Delegat = Förvaltningschef samhällsbyggnad, Villkor = Med rätt vidaredelegera samt delegationsordningen rörande försäljning av markområden inom verksamhetsområden skall ses över politiskt.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 88 Dnr. 2008/ FÖRKÖPSÄRENDE RÖRANDE FASTIGHETEN ARÖD 1:141 - ÄNGHOLMEN Kommunkansliet har fått in förköpsanmälan rörande försäljning av fastigheten Aröd 1:141 Ängholmen. Yrkande Karl-Erik Persson (ka) yrkar kommunen inte skall utöva sin förköpsrätt. Lars Thorsson (m) yrkar ärendet återremitteras till förvaltningen för undersöka möjligheten förköpa fastigheten. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner arbetsutskottet beslutat ärendet skall avgöras senare. Arbetsutskottet har således beslutat återremittera ärendet. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för undersöka möjligheten förköpa fastigheten Aröd 1:141 samt ärendet skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 12 juni.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 89 Dnr. 2008/ YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR NORDVIKS GÄRDE, DEL AV NORDVIK 1:54 UTSTÄLLNING Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för Nordviks gärde, del av Nordvik 1:54, Skärhamn. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna handlingarna för utställning enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplanen syftar till pröva frågan om bostäder och förskola på aktuellt område. Yrkande Karl-Erik Persson (ka) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet beslutar inte ha något erinra mot planförslaget.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 90 Dnr. 2008/ YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR SKÅR 1:6 M FL, KÅLLEKÄRR SAMRÅD Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för Skår 1:6 m fl fastigheter, Kållekärr. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna handlingarna för samråd enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplanen syftar till pröva frågan om uppförande av förskola, övrig vårdverksamhet i norra delen av området samt gruppboende och bostäder med möjlighet till handel/kontorsverksamhet inom fastigheten Skår 1:6 i Kållekärrs tätort. Området nås från väg 732. Yrkanden Karl-Erik Persson (ka) yrkar följande yttrande över detaljplanen lämnas: Dagvenavrinningen inom området skall särskilt beaktas under det fortsa planarbetet. Lars Thorsson (m) instämmer i Karl-Erik Perssons yrkande. Anders Wernesten (fp) instämmer i Karl-Erik Perssons yrkande. Arbetsutskottet beslutar lämna följande yttrande över detaljplan för Skår 1:6 m fl fastigheter, Kållekärr: Dagvenavrinningen inom området skall särskilt beaktas under det fortsa planarbetet.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 91 Dnr. 2006/ YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR DEL AV NÖTSÄTER, SKÄRHAMN 1:311 UTSTÄLLNING Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Skärhamn. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna handlingarna för utställning enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplanen syftar till pröva frågan om bostadsbebyggelse på del av Nötsäter 1:311. Planen innebär tidigare allmän platsmark nu är planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Planen medger flerbostadshus i två våningar med sadeltak. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet beslutar inte ha något erinra mot planförslaget.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 92 Dnr. 2008/ YTTRANDE ÖVER PROGRAM FÖR MYGGENÄS 1:1, 9:9 M FL SAMRÅD Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett program för Almöstrand. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna handlingarna för utställning enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Programmet syftar till undersöka möjligheterna ta fram en plan för cirka nya lägenheter i blandade upplåtelseformer och hustyper inom delar av Myggenäs 1:1, 9:9 m fl fastigheter. Området nås via väg 722. Yrkande Anders Wernesten (fp) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet beslutar inte ha något erinra mot programförslaget.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 93 Dnr. 2008/ / VAL AV REPRESENTANTER FÖR DET FORTSATTA ARBETET MED PATER NOSTER Kommunen behöver utse representanter för det fortsa arbetet med Pater Noster. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta utse John-Gunnar Ericsson och Pelle Stavfeldt till kommunala representanter för det fortsa arbetet med Pater Noster.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 94 Dnr. 2008/ ANSTÅND MED AMORTERING AV LÅN FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGEN TUBBERÖD Tjörns kommun har med bostadsrättsföreningen Tubberöd en överenskommelse om återbetalning av likviditetstillskott om 1,8 mkr som utbetalades Återbetalning inklusive ränta skall enligt avtal ske från år 2006 till år Återbetalningen har förskjutits ett år då föreningen fick amorteringsfrihet under Föreningen har problem med nuvarande förutsättningar klara av finansieringen av både återbetalningen till kommunen samt amortering av sina fastighetslån. Föreningen föreslår amorteringen av lån med kommunal borgen, fn hos SBAB, anstår tills föreningen har återbetalat lån inkl ränta avseende skulden till kommunen. Kommunens risk i form av borgen kommer inte minska fram till och med 2012 men kommunen får i gengäld sin fordran reglerad inom uts tid. Om kommunen accepterar föreningens förslag är det under förutsättning nuvarande tidplan för återbetalning följs samt föreningen årligen höjer avgiften med minst 2%. Föredragning Ekonomichef Katarina Hillberg föredrar ärendet. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet beslutar bostadsrättsförening Tubberöd får skjuta på amortering av lån där kommunal borgen finns tills återbetalningen av kommunens fordran är avklarad under förutsättning nuvarande återbetalningsplan följs samt föreningen höjer avgiften med minst 2% årligen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 95 Dnr. 2007/2-133 AVTAL MELLAN SVANVIKS GÄSTHEM OCH TJÖRNS KOMMUN Tjörns kommun, har sedan den 1 februari 2008 ett avtal med Svanviks Gästhem. Avtalet gäller helinackordering av de fem ensamkommande flyktingungdomar som kommunen enligt överenskommelse med Migrationsverket har ansvar för. Avtalet med Svanvik gäller till med den klausulen avtalet därefter fortsätter gälla en månad i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Den politiskt tillsa flyktinggruppen har fått en skrivelse från Svante Olsson på Svanviks Gästhem där han framför önskemål om avtalet skrivs om då avtalsperioden snart är slut. Önskemålet är avtalsperioden löper fram till Som skäl anger han förbättrade möjligheter behålla personal med god kompetens och kvalitet. Flyktinggruppen har diskuterat skrivelsen på möte den 8 maj Flyktinggruppens föreslår kommunstyrelsen avtalet förlängs med ytterligare tre månader fram till samt avtalet därefter fortsätter gälla en månad i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Man föreslår vidare en ny diskussion förs med ägarna till Svanviks gästhem under hösten. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta avtalet med Svanviks Gästhem förlängs med ytterligare tre månader fram till samt avtalet därefter fortsätter gälla en månad i taget om ingen av parterna säger upp avtalet samt en ny diskussion skall föras med ägarna till Svanviks gästhem under hösten.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 96 Dnr. 2007/ FRÅGOR RÖRANDE ÄNGHOLMENS RENINGSVERK Karl-Erik Persson (ka) ställer följande frågor rörande Ängholmens reningsverk som han önskar få svar på vid kommunstyrelsens sammanträde : Hur är arbetsläget vad gäller reparation av biotornet och när beräknas verket åter vara i full drift? Utbyggnad av Ängholmen: Arbetsläget vad gäller tillstånd från länsstyrelsen? Arbetsläget vad gäller projekteringen av själva verket När kommer upphandlingen av entreprenörer mm påbörjas? Hur mycket mark behöver köpas till? Överföringsledningen. Är ledningens sträckning klarlagd? När kommer själva grävarbetet påbörjas? När beräknas abonnenterna i Stockevik kunna börja anslutningen? Överföringsledningen till Sunna: Är den nya ansökan om vendom inlämnad? Ingår även ledning för pumpa avloppet från Sunna? Arbetsutskottet beslutar ge teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag redovisa svar på ovanstående frågor senast till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 97 Dnr. 2008/ FÖRTYDLIGANDE INFORMATION FRÅN VALSÄNGS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Arbetsutskottet beslutade , 76 ge Valsängs Samfällighetsförening ett tillfälligt lån under förutsättning föreningen inkommer med uppgift om beviljat lån hos bank eller annan kreditgivare. Kommunchefen har sedan detta beslut i rubricerade ärende haft ett antal kontakter med ordföranden i Valsängs samfällighetsförening, Roger von Brömssen. Vid dessa kontakter har det framkommit önskemål om för arbetsutskottet klargöra de problem som föreningen har haft med sitt lokala avloppsreningsverk är hänföra till förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Den nuvarande styrelsen för föreningen fick, enligt uppgift, ta hand om och lösa såväl de tekniska som ekonomiska bekymmer samfälligheten stod inför. Bland annat konstateras Tjörns kommuns miljöavdelning utfärdat föreläggande med vite enligt Miljöbalken. Föreningen har nu genom ett kraftfullt agerande från den nya styrelsen löst såväl de tekniska som finansiella problemen. Arbetsutskottet beslutar notera informationen.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 98 Dnr. 2008/ INFORMATION OM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BUDGETUNDERSKOTT Arbetsutskottet konstaterar budget för 2008 fastställdes av kommunfullmäktige i juni Under november månad 2007 aviserade Västtrafik en fördyrad kostnad med ca 2 mkr för kollektivtrafiken på Tjörn. Med anledning av detta påpekar Anders Wernesten (fp) samhällsbyggnadsnämnden har fått ett underskott med motsvarande belopp som man inte kan täcka utan kraftfulla åtgärder. Underskottet bör hanteras i samband med behandlingen av delårsbokslutet för första tertialet Arbetsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag vid kommunstyrelsens sammanträde redovisa förslag till hantering av detta underskott.

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer