Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Falk förklarade mötet öppnat 17:51. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Andreas Falk valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Frida Jansson valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Victor Hallberg och Erik Lindström valdes till justerare tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Dan Strokirk gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor Ingen anmälan av övriga frågor. 7. Fastställande av föredragningslistan Emma Angermund yrkade för att punkt 7.1 Motion angående inrättande av skidreseprojekt, 7.2 Motion angående Studieresa 2012 och 7.3 Motion angående budgetändring flyttas till efter punkt 3. att godkänna yrkandet. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll från Budget-SM och Glögg-SM lades till handlingarna. Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

2 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Andreas Falk rapporterade att han och Marie Alexander har varit på möten och städat styrelserummet och gått igenom arkivet av gamla papper och diabilder. Har bokfört och gjort annat kontinuerligt arbete. (b) Kassör Max Nordlund rapporterade att han har bokfört och kollat upp sätt för att underlätta bokföringen. Har varit i kontakt med en firma om lägga ut bokföring externt men det skulle kosta kr på ett år vilket är för dyrt. (c) Sekreterare Frida Jansson rapporterade att hon har skrivit protokoll för DM, dagordning för SM och uppdaterat styrdokumenten på hemsidan. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Ej närvarande. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Ej närvarande. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Andreas Tarandi rapporterade att han har varit på möte med en grupp som sysslar med lärarnas frågor och att de skulle starta en grupp för studenternas miljöfrågor som det inte har hänt något med. Har pratat med en grupp om att kunna fjärransluta laptop. D-rektoratet har tillsammans med IOR beslutat om att flytta hemsidan till datasektionen.se för att vi har dålig kontroll över d.kth.se men full kontroll över datasektionen.se 2. Övriga funktionärer (a) DIU Petter Salminen rapporterade att han snart ska på möte och diskutera mottagningen för internationella stundenter. Det ska snart komma anmälningslistor för att vara fadder åt de internationella studenterna. (b) DKM Ej närvarande. (c) ESCapo Max Nordlund rapporterade att ESCapo har hållt på med nøllestäd. Har försökt ordna ett samarbete med techgruppen och media. Konglig Lokalchef har flyttat till Gävle. (d) Fanbärare Emma Angermund rapporterade att de ska bära fanan på valborg. (e) Ior Victor Hallberg rapporterade att IOR har haft ett IORmöte och diskuterat byte av domän. Ska sammanställa en kravspecifikation för en ny hemsida för att få ett bättre system som är lättare att lära sig. Har varit på det första kommunkationsrådet och ska snart på ett nytt. (f) Jämlikhetsnämnden Ej närvarande. (g) KF-ledamöter Emma Angermund rapporterade att det är ett KF om en vecka. Det ska väljas ordförande och andra poster och Egil Antonsen kandiderar som vice ordförande. (h) Mottagningen Emma Angermund rapporterade att mottagningen har haft rekrytering som är klar. Har fått rekordmånga ansökningar och har därför tyvärr varit tvungna att säga nej till många. (i) Näringslivsgruppen Andreas Falk rapporterade att Jon Nilsson jobbar på sponsorer för mottagningen. Det är mycket företag som hör av sig. D-dagen går framåt, ska skicka inbjudan till företag nästa vecka. Har delegerat till andra i gruppen, som har vuxit till 14 personer. (j) Programansvarig student Tobias Widén rapporterade att förutom att han har varit på möten så håller KTH på att utvärdera masterprogrammen. Det är en intern undersökning som han är med och jobbar med. (k) Prylmånglaren David Karlbom rapporterade att han har haft några försäljningar och ska skicka ut märkesbeställningar. (l) QN Victor Koronen rapporterade att QN har haft möte och pratat med Media om en ihopslagning vilket går smidigt för de har inga aktiviteter. Det rullar på. Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

3 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) (m) Redaqtionen Ej närvarande. (n) Revisorer Jonas Sundberg rapporterade att revisorerna väntar på bokslut och verksamhetsberättelse för Har haft överlämning till de nya revisorerna. (o) SIL Ej närvarande. (p) Sektionshistoriker Ej närvarande. (q) Spexdireqteur Ej närvarande. (r) Spexmästeriet Ej närvarande. (s) Studienämnden Johan Stjernberg rapporterade att sammanslagningen inte verkar bli av. Rektorn har beslutat att stänga den internationella inriktingen men CSC har inte bestämt helt hur det ska se ut än. (t) Valberedningens ordförande Jonas Sundberg rapporterade att det hålls två fylllnadsval. Det är även val till KF i maj. (u) Datasektionens CSC-styrelserepresentant Ej närvarande. 3. Kåren Ej närvarande. 4. Projekt (a) studs2010 Ej närvarande. (b) dåre2011 Tobias Widén rapporterade att projektet har haft stor framgång och det är bara bokföringen kvar. 5. Sektionen för Medieteknik Ej närvarande. 7 Motioner 1. Motion angående inrättande av skidreseprojekt Tobias Widén föredrog motionen. Frida Jansson föredrog motionssvaret. Tobias Widén jämkar sig med D-rektoratets svar. att bifalla D-rektoratets svar. 2. Motion angående Studieresa 2012 Gustav Johansson föredrog motionen. Andreas Tarandi föredrog motionssvaret. Gustav Johansson jämkar sig med D-rektoratets svar. att bifalla D-rektoratets svar. 3. Motion angående budgetändring Emma Angermund och Michael Hjortholt föredrog motionen. Max Nordlund föredrog motionssvaret. att bifalla motionen i sin helhet. Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

4 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) 4 Bordlagda ärenden 1. Val av Näringslivsansvarig Ingen kandidat. 2. Val av Chefredaqteur Martin Pettersson presenterade sig. Johan Fogelström presenterade sig. att välja Martin Pettersson till Chefredaqteur. Andreas Falk yrkade för att återuppta punkt 4.1 Val av Näringslivsansvarig. att återuppta punkt 4.1 Val av Näringslivsansvarig. Andreas Falk yrkade för att bordlägga val av näringslivsansvarig. att bordlägga ärendet. 5 Revisionsärenden 1. Verksamhetsberättelse för hösten 2010 Det finns ingen färdigställd verksamhetsberättelse. Jonas Sundberg yrkar för att bordlägga punkt 5.1 Verksamhetsberättelse för hösten att bordlägga ärendet. 2. Resultatrapport för hösten 2010 Det finns ingen färdigställd resultatrapport. Jonas Sundberg yrkar för att bordlägga punkt 5.2 Resultatrapport för hösten att bordlägga ärendet. 3. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten 2010 Eftersom varken verksamhetsberättelse eller bokslut är klart går det inte att ta beslut om ansvarsfrihet. Jonas Sundberg yrkar för att bordlägga punkt 5.2 Resultatrapport för hösten att bordlägga ärendet. Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

5 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) 6 Propositioner 1. Proposition angående startande av tjejnämnd Åsa Sproge föredrog propositionen. Åsa Sproge lämnade in ett ändringsyrkande att det ska läggas till reglementetesändringar. D-rektoratet jämkar sig med Åsa Sproges ändringsyrkande. Charlie Lindviken lämnade in yrkande att KÖN presenterar en hållbar budget för läsåret 2011/2012 till Val-SM Jonas Sundberg lämnade in yrkande att kalla nämnden för Datas Damer, att Öfvermatrona ersätts med Ordförande för Datas Damer och att det ska stå i reglementet att Ledamot för sociala frågor och relationer har ansvar för kontakt med med Datas Damer. Max Nordlund lämnade in yrkande att det ska stå i reglementet att Ledamot för sociala frågor och relationer har ansvar för kontakt med Konglig Östrogennämnden. Max Nordlund lämnade in yrkande att ändra Charlie Lindvikens yrkande till att Konglig Östrogennämnden presenterar en hållbar budget för kalenderåret 2011 till Val-SM. Charlie Lindviken jämkar sig med Max Nordlunds ändringsyrkande. D-rektoratet jämkar sig med Max Nordlunds yrkande att Konglig Östrogennämnden presenterar en hållbar budget för kalenderåret 2011 till Val-SM. D-rektoratet jämkar sig med Max Nordlunds yrkande att det ska stå i reglementet att Ledamot för sociala frågor och relationer har ansvar för kontakt med Konglig Östrogennämnden. att avslå Jonas Sundbergs yrkande. att bifalla propositionen med Åsa Sproges och Max Nordlunds ändringsyrkande och därmed att det skapas en tjejnämnd på datasektionen. att nämndens syfte är att främja tjejers intressen på Datasektionen. att denna nämnd får namnet Konglig Östrogennämnden. att en Öfvermatrona väljs på Val-SM att leda nämnden. att nämndens verksamhetsplan för sitt första verksamhetsår fastställs enligt proposition. att 2.13 Konglig Östrogennämnden läggs till i reglementet enligt ändringsyrkande att Öfvermatrona läggs till i reglementet med lydelse enligt ändringsyrkande. att Konglig Östrogennämnden presenterar en hållbar budget för kalenderåret 2011 till Val-SM. att under Ledamot för sociala frågor och relationer ersätta Spexmästeriet och Qulturnämnden med Spexmästeriet, Qulturnämnden och Konglig Östrogennämnden. 2. Proposition angående Informationsspridningsguidelines Alexander Solsmed föredrog propositionen. att bifalla propositionen och därmed att Informationsspridningsguidlines för sektionen fastslås enligt bilaga. 3. Proposition angående styrdokumentens ikraftträdande Alexander Solsmed föredrog propositionen. att bifalla propositionen och därmed att första meningen i 2 Nämnder i reglementet ersätts med Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och informationsspridningsguidelines. Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

6 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) 4. Proposition angående budgetering till utbildning för funktionärer Alexander Solsmed föredrog propositionen. att bifalla propositionen och därmed att en ny budgetpost införs under Centralt för utbildning av sektionsaktiva på kr. att dessa pengar kan ansökas av sektionsfunktionär hos D-rektoratet. 5. Proposition angående Stödmedlem Frida Jansson föredrog propositionen. att bifalla propositionen och därmed att 2.3 Alumnimedlem tas bort ur stadgarna och ersätts med 2.3 Stödmedlem med lydelse enligt proposition. 6. Proposition angående Juniormedlemskap Alexander Solsmed föredrog propositionen. att bifalla propositionen och därmed att stadgarnas 2.4 Medlemsavgift döps om till 2.5 Medlemsavgift att en ny paragraf 2.4 Juniormedlem läggs till direkt efter 2.3 Alumnimedlem i stadgarna, med lydelse enligt proposition. att lydelsen i stadgarnas 2 Medlemskap ändras enligt proposition. 7 Motioner 1. Motion angående köksmateriel Charlie Lindviken föredrog motionen. Marie Alexander föredrog motionssvaret. Charlie Lindviken jämkar sig med D-rektoratets svar. att bifalla D-rektoratets svar. 8 Valärenden 1. Presentation av urnvalsresultatet Sektionsordförande och Vice ordförande Valberedningen presenterade resultatet från urnvalet för Sektionsordförande och Vice ordförande som hölls i december Andreas Falk blev vald till Sektionsordförande 2011 med 58 av 69 röster. Marie Alexander blev valde till Vice ordförande 2011 med 48 av 69 röster. att justera protokollet enligt Presentation av urnvalsresultatet Sektionsordförande och Vice ordförande. 9 Övriga frågor Inga övriga frågor. Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

7 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) 10 Nästa möte Nästa möte är planerat den 5 maj 2011 med reservtid 6 maj Mötets högtidliga avslutande Andreas Falk förklarade mötet avslutat 20:21. Bilagor 1. Närvarolista, sid 1 2. Närvarolista, sid 2 3. Närvarolista, sid 3 4. In- och utlista 5. Motion angående inrättande av skidreseprojekt 6. Svar på motion angående inrättande av skidreseprojekt 7. Motion angående Studieresa Svar på motion angående Studieresa Motion angående budgetändring 10. Svar på motion angående budgetändring 11. Proposition angående startande av tjejnämnd 12. Ändringsyrkande från Åsa Sproge angående tjejnämnd 13. Yrkande från Charlie Lindviken angående presentation av budget för tjejnämnden 14. Yrkande från Jonas Sundberg angånde tjejnämndens namn och kontaktperson 15. Yrkande från Max Nordlund angånde tjejnämndens kontaktperson 16. Yrkande från Max Nordlund angående presentation av budget för tjejnämnden 17. Proposition angående Informationsspridningsguidelines 18. Datasektionens informationsspridningsguidelines 19. Proposition angående styrdokumentens ikraftträdande 20. Proposition angående budgetering till utbildning för funktionärer 21. Proposition angående Stödmedlem 22. Proposition angående Juniormedlemskap 23. Motion angående köksmateriel 24. Svar på motion angående köksmateriel

8 Konglig Datasektionen Revisions-SM (7) Frida Jansson, mötessekreterare Andreas Falk, mötesordförande Victor Hallberg, justeringsperson Erik Lindström, justeringsperson Victor Hallberg Erik Lindström Andreas Falk

9

10

11

12

13 Motion angående inrättande av skidreseprojekt Revisions-SM 2011 Bakgrund De senaste tre åren har Konglig Datasektionen anordnat skidresor för sina medlemmar. Det är roligt att åka skidor och vi borde göra det igen! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att dåre 2012 inrättas som projekt, med syfte att anordna en skidresa i januari att en ansvarig projektledare för dåre 2012 väljs på nästa SM. att dåre 2012 nollbudgeteras. Tobias Widén Projektledare dåre 2011

14 Svar på motion angående inrättande av skidreseprojekt Revisions-SM Bakgrund Vi i D-rektoratet tycker att det är kul att åka skidor så självklart ska vi ha ett dåre Vi anser dock att eftersom detta är ett väldigt populärt arrangemang och platserna fort tar slut bör sektionsmedlemmar ha företräde till platserna. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att motionen bifalles i sin helhet att sektionsmedlemmar har förtur till platser på dåre D-rektoratet genom Frida Jansson Sekreterare

15 Motion angående Studieresa 2012 Revisions-SM Bakgrund Jag vill starta Studieresan 2012 efter ett års uppehåll. Målet med projektet är att, på ett tidigt stadium, komma igång med ett professionellt, långsiktigt och kul arbete som skall utmynna i en resa sommaren Likt föregående år vill jag att det åligger projektledaren att utse projektgrupp. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att projektet Studieresan 2012 inrättas som sektionsprojekt att att Gustav Johansson utses till projektledare att att projektet nollbudgeteras Gustav Johansson

16 Svar på motion angående Studieresa 2012 Revisions-SM Bakgrund Det är roligt att någon vill ta tag i studieresan igen, och det bör vara möjligt att nansiera resan genom företagssponsring. Dock anser D-rektoratet att projektledaren egentligen bör väljas i ett korrekt utlyst val och inte genom en motion, men att det i det här läget är bättre att projektet kommer igång istället för att man ska behöva vänta på ett val vid nästa SM. Till framtiden bör man dock motionera i så god tid att man hinner välja projektledare på nästa SM. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalles i sin helhelt med den redaktionella ändringen att de dubbla att:en stryks D-rektoratet genom Andreas Tarandi Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

17 Motion angående budgetändring Revisions-SM Bakgrund Mottagningen är ett av Datasektionens största och roligaste arrangemang. Men detta kräver mycket pengar. Vi som mottagningsansvariga har gått igenom den budget som förra årets mottagningsansvariga satte i höstas och som klubbades på Budget-SM. Vissa av de arrangemang som de räknade med är i år bortplockade eller flyttade och en del nya utgiftsposter har tillkommit, detta kommer att påverka ekonomin. De ändringar vi ämnar göra är följande: -Öka budgeten för lunch till personal under jourveckan från 4000 kr till 5000 kr. -Räkna med utgifter för LQ-stationer (500 kr) -Köpa nya hjul till lådbilarna (2000 kr) -Ta bort arrangemanget KDE, vilket innebär att följande vaskas: Biljettintäkter kr Matutgifter 9240 kr Övrigtutgifter 500 kr Städutgifter 2100 kr Kontorsmaterialutgifter 1000 kr -Lägga till en matpost för inaug (500 kr) -Öka budgeten för favvodaddemiddagen från 2600 kr till 3900 kr. (300 kr per n0llegrupp ist. för 200 kr per grupp) -Hyra bil på n0lleosqvik (2000 kr) Totalt ändring: kr Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar Titel Ø11 att budgetposten Mat till personal -utgift ökas med 1000 kr. att budgetposten Förbrukningsmaterial -utgift ökas med 500 kr. att budgetposten Rekvisita -utgift ökas med 2000 kr. att budgetposten Mat -utgift minskas med 7440 kr. att budgetposten Biljetter -intäkt minskas med kr. att budgetposten Övrigt -utgift minskas med 500 kr. att budgetposten Städavgift -utgift minskas med 2100 kr. att budgetposten Kontorsmaterial och porto -utgift minskas med 1000 kr. att budgetposten Hyrbil -utgift ökas med 2000 kr.

18 Titel Ø11 genom Michael Hjortholt, Konglig Öfverdrif Emma Angermund, Storasyster

19 Svar på motion angående budgetförändring Revisions-SM Bakgrund Mottagningen är en av de viktigaste händelsena på året för Datasektionen och något som det är värt att lägga pengar på. De föreslagna ändringarna är mycket rimliga och sektionen har tillräckligt med pengar för att den ökade förlusten inte ska vara ett problem. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalles i sin helhelt D-rektoratet genom Andreas Tarandi Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

20 Proposition angående startande av tjejnämnd Revisions-SM Bakgrund Tjejerna på datasektionen blir allt fler och en nämnd som ordnar träffar som ökar sammanhållningen mellan tjejer från olika årskurser är önskvärd och framförallt väldigt rolig! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att det skapas en tjejnämnd på datasektionen. att nämndens syfte är att främja tjejers intressen på Datasektionen. att denna nämnd får namnet Konglig Östrogennämnden. att en Öfvermatrona väljs på Val-SM att leda nämnden. att nämndens verksamhetsplan för sitt första verksamhetsår fastställs enligt nedan Konglig Östrogennämndens verksamhetsplan 2011 Konglig Östrogennämnden skall Verka för att ge tjejer på datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra. Anordna middag för alla tjejer två gånger per termin. Anordna en tjejgasque en gång per år. Medverka under mottagningen för att få fler tjejer att känna sig välkomna. Anordna företags/inspirations-events. Varje år utse en hedersdam. D-rektoratet genom Åsa Sproge Styrelseledamot för sociala frågor och relationer

21

22

23

24

25

26 Proposition angående Informationsspridningsguidelines Revisions-SM Bakgrund Det har rått oklarheter kring hur sektionens evenemang ska marknadsföras ut mot sina medlemmar och det har förekommit tillfällen då vissa medlemmar haft möjlighet att anmäla sig till evenemang före andra. Detta är inte förenligt med att Konglig Datasektionen är en öppen och demokratisk förening. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att en policy för hur sektionen, dess nämnder och funktionärer ska kommunicera sin verksamhet antas enligt bilaga Datasektionens informationsspridningsguidelines. D-rektoratet genom Alexander Solsmed Styrelseledamot för utbildningsfrågor

27 Datasektionens informationsspridningsguidelines 1 Om det här dokumentet Detta dokument innehåller riktlinjer för hur informationsspridning inom sektionen ska ske. Ordet informatör nedan betyder Datasektionen, dess nämnder och/eller dess funktionärer. 2 Officiella informationskanaler Hemsidan och sektionslokalen är de officiella informationskanalerna. Därför ska information som kan intressera sektionens medlemmar i stort, först publiceras där. 3 Inofficiella informationskanaler Informatörer får använda egna informationskanaler utöver de officiella. Information i dessa inofficiella kanaler ska överensstämma med den som finns i de officiella. Datasektionen centralt ska ha representation i dominerande sociala medier. Information som inte bedöms som intressant för sektionens medelemmar i stort får publiceras i de inofficiella kanalerna utan att publiceras i de officiella kanalerna. 4 Anmälningar till arrangemang Arrangemang ordnade av informatör får inte kräva att tilltänka gäster måste logga in på någon extern tjänst (KTH-inloggning är dock ett tillåtet alternativ) för tillgång till anmälan eller information om arrangemanget. Anmälan till arrangemang som är riktade till sektionens medlemmar i stort måste öppnas samtidigt för samtliga sektionsmedlemmar. Det är dock tillåtet att reservera ett bestämt antal platser till personer som har hedersplats på arrangemanget. En sådan reservation måste då framgå vid anmälan till arrangemanget. 1

28 Proposition angående styrdokumentens ikraftträdande Revisions-SM Bakgrund SM har antagit styrdokument men reglementet har inte uppdaterats för att återspegla att sektionens nämnder ska följa alla dessa dokument. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att lydelsen i 2 Nämnder i reglementet ändras från till Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument. Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet genom Alexander Solsmed Styrelseledamot för utbildningsfrågor

29 Proposition angående budgetering till utbildning för funktionärer Revisions-SM Bakgrund Att vara funktionär på Konglig Datasektionen är ett uppdrag som för med sig inte så lite heder och ära. För att de till funktionärsposter nyligen valda sektionsmedlemmarna, och deras hjälpande nämndmedlemmar, inte ska kuvas av förväntningarna på deras prestationer behöver de vara väl rustade med allehanda för deras uppdrag relevanta kunskaper, varav blott den tomma mängden går att få gratis på det anrika lärosätet Kungliga Tekniska Högskolan. Medel för till ovan syftade ändamål ansökes hos D-rektoratet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att en ny budgetpost införs under Centralt för utbildning av sektionsaktiva på kr. att dessa pengar kan ansökas av sektionsfunktionär hos D-rektoratet. D-rektoratet genom Alexander Solsmed Styrelseledamot för utbildningsfrågor

30 Proposition angående Stödmedlem Revisions-SM Bakgrund KF har beslutat vi ska erbjuda stödmedlemskap. För att våra stadgar ska överensstämma med THS stadgar behöver vi ändra i våra stadgar. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att 2.3 Alumnimedlem tas bort och ersätts med 2.3 Stödmedlem med följande lydelse Stödmedlem är medlem som har anknytning till sektionen och erlagt av kårfullmäktige för stödmedlemskap fastställd avgift. Stödmedlem har närvarorätt på SM. Medlemskap för stödmedlem upphör när stödmedlemmen ej erlagt avgift för stödmedlemskap för angiven period eller då denne hos THS frånsäger sig sitt medlemskap. D-rektoratet genom Frida Jansson Sekreterare

31 Proposition angående Juniormedlemskap Revisions-SM Bakgrund Det finns regelmässiga problem med att servera nøllan under mottagningen eftersom nøllan inte är THS-medlem från början. Genom att införa ett gratis och tidsbegränsat juniormedlemskap för nøllan skulle sektionen ha rätt att servera nøllan under sitt alkoholtillstånd på mottagningens arrangemang. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att stadgarnas 2.4 Medlemsavgift döps om till 2.5 Medlemsavgift att en ny paragraf 2.4 Juniormedlem läggs till direkt efter 2.3 Alumnimedlem i stadgarna, med lydelsen Endast för nyligen antagen till Datateknikprogrammet. Medlemskapet gäller från uppropet och två månader framåt. Juniormedlem har närvarorätt och yttranderätt på SM. att lydelsen i stadgarnas 2 Medlemskap ändras från till Sektionsmedlem är ordinarie sektionsmedlem enligt 2.1 hedersmedlem enligt 2.2 alumnimedlem enligt 2.3 Sektionsmedlem är ordinarie sektionsmedlem enligt 2.1 hedersmedlem enligt 2.2 alumnimedlem enligt 2.3 juniormedlem enligt 2.4 D-rektoratet genom Alexander Solsmed Styrelseledamot för utbildningsfrågor

32 Motion angående köksmateriel Revisions-SM Bakgrund Idag erbjuder DKM och Konglig Datasektionen en av de bästa sittnings- och pubupplevelserna i en sektionslokal på campus Valhallavägen. Under fester kan DKM erbjuda en likvärdig standard som en normal krog/klubb i Stockholm. Vi vill gärna fortsätta med detta även i den nya lokalen. Men just nu är vårt köksmateriel helt på tok för dåligt. Varje onsdag måste vi leta fram diverse köksmateriel så som skärbrädor, användbara knivar, skärbrädor och plåtar. Vi har för tillfället två stycken kastruller som dräller lite överallt, när vi inte har använt dem. Därför har vi i DKM bestämt att något måste göras. Vi vill köpa in en egen ordentlig uppsättning köksmateriel som DKM kan använda till onsdagspubarna och sittningar. Detta skulle göras i och med flytten. Nytt och fräscht! Till exempel mottagningen kommer ha möjligheten att utnyttja redskapen under perioden då DKM inte har någon verksamhet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att DKM tillåts att köpa köksmateriel för kronor. Charlie Lindviken Klubbmästare

33 Svar på motion angående köksmateriel Revisions-SM Bakgrund DKM anordnar kontinuerligt uppskattade gasquer och onsdagspubar för sektionens medlemmar och bör ha tillgång till ordentligt material för att utöva sin verksamhet. Den exakta summan grundar sig i en genomtänkt uppskattning av kostnaden för nya knivar, grytor, skärbrädor och ett värmeskåp till sittningar. Uppskattningen tycks rimlig och sektionen har råd med denna investering i samband med den nya lokalen. Slitaget materialet skulle utså om det fick ligga framme skulle dock snart förstöra skarpa ytor och delar skulle försvinna. Det tycks därför logiskt att DKM får ensam rätt att disponera materialet. Under mottagningsveckorna lämnar DKM över spritförrådet och Mottagningen tar över DKM s vanliga verksamhet med pubar och gasquer. Mottagningen kommer därmed även att ha behov av köksmaterialet och det följer då att samtligt köksmaterial följer med vid överlämningen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att DKM får köpa in köksmaterial för kr. att materialet disponeras av DKM och eventuellt utlånande därav sker enligt deras vilja. att Mottagningen garanteras rätten att använda köksmaterialet under mottagningsveckorna. D-rektoratet genom Marie Alexander Vice Sektionsordförande

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

KALLELSE SM3. Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött!

KALLELSE SM3. Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött! KALLELSE SM3 Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött! Kongliga Flygsektionen Fack vid THS SE-100 44 Stockholm Dagordning Flygsektionens Sektionsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 1 FEBRUARI 2017 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 17:34. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse och handlingar till

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2009-11-03 1(8) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-11-03, 17.17 21.43 Plats Närvarande K2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Joel

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Extrainsatt Styrelsemöte 26 APRIL 2017 (* betyder att bilaga finns i handlingarna) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Emma Olsson förklarade mötet öppnat klockan 17:42. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 MARS 2018 (* betyder att bilaga finns, ** betyder att bilaga finns i protokollet) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Disa Gillner förklarar mötet öppnat kl. 12:16 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar. För SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna

Stadgar. För SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna Stadgar För SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Årsmöte 4 Årsmöte 4 5 Årsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland.

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland. Bilaga 1 till höstmötet Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar: Stadgar för Finlands svenska biblioteksförening r.f. 1. Namn, hemort och språk Föreningens namn är Finlands svenska biblioteksförening

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet för föreningen Svenska Pride.

Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet för föreningen Svenska Pride. Kallelse till årsmöte för föreningen Svenska Pride. Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet för föreningen Svenska Pride. Datum: 29 mars kl 18.00 Var: Internet via appen "Go-to-meeting" Det kommer även

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer