Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser."

Transkript

1 ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens komplettering kring förslag om avgiftsförändringar och lämnar över ärendet i sin helhet, som remiss, till kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR). I avgiftsremissen ingår även att kostnaden för rollator nr 2 tas bort. Remissvar ska ha inkommit till vård- och omsorgsnämnden senast den 12 augusti Reservation Bitte Myrsell (M) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Ärendet om avgifter 2016 togs upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 juni Ärendet återremitterades med anledning av att nämnden ansåg att det saknades en konsekvensbeskrivning. Ordföranden önskade också att förvaltningen såg över möjligheten med att ta bort avgift för rollator nr 2. Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. Yrkande Bitte Myrsell (M) yrkar att avgifter för rullstol nr 2 och rollator nr 2 inte ska vara avgiftsfria. Med anledning av den förmodade ekonomiska situationen i kommunen för 2016 anser Bitte Myrsell att det inte finns utrymme för intäktsbortfall i den här storleken. Det kan dessutom antas att hjälpmedlen återlämnas i större utsträckning då den enskilde slipper avgift efter återlämnandet. Adjungerande Ulrika Ornbrant (C) och Ritva Sunnanå-Ericson (M) instämmer i Bitte Myrsells yrkande och vill få det antecknat i protokollet. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bitte Myrsells yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar avslå yrkandet. Kopia till: KPR KHR Justerarnas signaturer '_. 0 / / r-s. \\~f\ /. /),,~\~. Intygas att kopian stämmer överens med originalet

2 ENKÖPINGS KOMMUN (2) Rådhusgatan Enköping Agnetha Resin Fredriksson Tfn e-post VON 2014/142 Vård- och omsorgsnämnden Kundavgifter komplettering Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens komplettering kring förslag om avgiftsförändringar och lämnar över ärendet i sin helhet, som remiss, till kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR). Bakgrund till ärendet Ärendet om avgifter 2016 togs upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 juni Ärendet återremitterades med anledning av att nämnden ansåg att det saknades en konsekvensbeskrivning. Ordföranden önskade också att förvaltningen såg över möjligheten med att ta bort avgift för rollator nr 2. Nedan beskrivs förslag till förändringar samt konsekvenser. Förslag till förändring Konsekvens Kommentar Borttagning av dygnsavgift Minskad intäkt Höjning av hemvårdsför sjuksköterskebesök kr/år avgift samt första besök av arbetsterapeut/sjukgymnast Ta bort försäljning av Minskad service till Ekonomisktdynor, glidlakan och kunder nollsummeresultat stödkilar Minskad administration Att förskriva i stället för Minskad intäkt med att sälja tillbehör till kr/år käppar och rollatorer Ta bort avgift för rullstol Minskad intäkt med nr kr/år Ta bort avgifter för Minskad intäkt med Den totala intäkten för hjälpmedel kategori 2- uppskattningsvis hela kategori 2 är korttidslån (grupp 3) kr/år kr/år. Förslaget gäller enbart I av tre kategorier mom gruppen. Postadress Enköpings kommun ENKÖPING Besöksadress Rådhusgatan 8 Telefon, växel Telefax Postgiro Orgnr E-post:

3 ENKÖPINGS KOMMUN 2 (2) Utöver ovanstående önskade ordföranden att även få en analys över konsekvensen om avgift för rollator nr 2 togs bort. Konsekvensen fanns beskriven i det tidigare materialet som en intäkt på kr/år. Utöver intäktsminskningen gavs också andra skäl att ha kvar avgiften. "För rollatorer är orsaken den stora mängden. Avgifterna är införda som sparåtgärder för att i viss mån få en motprestation från användaren för möjligheten att få tillgång till produkterna. Det är ett motkrav som understryker hur angeläget det är för personen." Fördelar med att avgiftsfritt förskriva ytterligare en rollator: Minskad administration Ökad självständighet för de som i dag väljer bort på grund av kostnad Minskat behov av hemtjänst om fortfarande två kan förskrivas Minskad risk för fallolyckor Nackdelar med att avgiftsfritt förskriva ytterligare en rollator: Minskad betydande intäkt ( kr/år) Risk att fler rollatorer förskrivs till en ökad kostnad. Bedömt totalt intäktsbortfall alla avgifter Minskad intäkt med kr/år Sammanfattninsgvis: Förvaltningens avgifter ger en intäkt om ca 30 miljoner kronor per år. Den största delen kommer genom hemvårdsavgiften. Av dessa 30 miljoner består hjälpmedelsintäkten av ca kr/år. Det är fullt möjligt för nämnden att både föreslå att öka avgifter och minska, samt även ta bort avgifter helt. Som beskrivits i tidigare material samt även här ovan är det dock inte möjligt att enbart titta på ekonomiska kortsiktiga konsekvenser av eventuella förändringar. Det finns också pedagogiska och psykologiska skäl att ha kvar vissa avgifter. Dessa finns beskrivna i det tidigare materialet. Agnetha Resin Fredriksson Biståndschef

4 ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum (21) Paragraf 107 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet. Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med nya kundavgifter ska ske. Frågan har många intressenter och beslutet måste tas i samband med budget. I rutinen framgår att frågan om eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnd. När det sedan finns ett förslag ska detta presenteras för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet innan beslut i vård- och omsorgsnämnden. Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige. Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson och Brittmari Hansson, ansvarig för hjälpmedelsverksamheten har tillsammans med avgiftshandläggare Annika Träff arbetat fram förslag till kundavgifter för Yrkande Agneta von Schoting (NE) yrkar på återremiss med motiveringen att det saknas en konsekvensbeskrivning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition mellan förvaltningens förslag till beslut och Agneta von Schotings återremissyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt Agneta von Schotings förslag. Ordföranden önskar även att förvaltningen ser över om det går att ta bort avgift för rollator nr 2. Ett extra så kallat utvidgat arbetsutskott bestäms till den 25 juni kl Justerarnas signaturer Intygas att kopian stämmer överens med originalet

5 ENKÖPINGS KOMMUI\ (12) Rådhusgatan Enköping Agnetha Resin Fredriksson Tfn e-post VON Vård- och omsorgsnämnden Kundavgifter 2016 Förslag till beslut: Att Vård- och omsorgsnämnden behåller nuvarande avgiftssystem för 2016 Att ta bort dygnsavgift för hembesök av sjuksköterska Att från och med 2016 a) inte längre tillhandahålla förhöjningsdynor, glidlakan och stödkilar b) förskriva käppar med tillbehör och korg/brickor till rollatorer utan avgift. c) ta bort avgifter för rullstol nr 2. d) ta bort avgifter för hjälpmedel kategori 2- korttidslån när det gäller övergående behov (grupp 3 ). Att överlämna ärendet till Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) för synpunkter innan förslag till beslut överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut. Att återkomma med förslag på avgift för trygghetslarm under hösten. Ärendets beredning Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med nya kundavgifter ska ske. Frågan har många intressenter och beslutet måste tas i samband med budget (normalt våren för att kunna träda i kraft året därpå). I rutinen framgår att frågan om eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnd. När det sedan finns ett förslag skall detta presenteras för Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet innan beslut i Vårdoch omsorgsnämnden. Frågan avgörs slutligen i Kommunfullmäktige. Inför avgifter 2015 gjordes också ett större arbete med jämförelser av olika kommuner. Förvaltningen bad då också nämnden att ta avvakta större förändringar med anledning av att Socialstyrelsen arbetade med en nationell kartläggning av avgifter inom äldre och handikappomsorg. Erfarenheter från kartläggningen har beaktats i detta material. Under året har en upphandling av digitala trygghetslarm ägt rum. Upphandlingen är nyligen avslutad och förvaltningen har ännu inte hunnit analysera eventuella behov Postadress Enköpings kommun ENKÖPING Besöksadress Rådhusgatan 8 Telefon. växel Telefax Postgiro Orgnr E-post:

6 ENKÖPINGS KOMMUN 2 (12) av att förändra avgiften kring trygghetslarm. Av den anledningen ber förvaltningen att får återkomma under hösten med ett förslag kring detta. Bakgrund till dagens avgiftssystem Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i kommunerna kan variera mycket. Variationer är möjligt eftersom lagstiftningen inte anger annat än att det finns ett högkostnadsskydd (även kallad maxtaxa) och ett förbehållsbelopp som kommunerna måste förhålla sig till. Högkostnadsskyddet anger att de samlade avgifterna för hjälp i hemmet, service, omvårdnad och kommunens hälso- och sjukvård får uppgå till högst 1780 kr/månad (år 2015). Förbehållsbeloppet anger dock att kommunen måste göra en beräkning så att personen tillförsäkras ett visst belopp för personliga behov och normala levnadsomkostnader. Man är däremot inte garanterad att ha ett visst belopp i handen och personliga beräkningar görs bara på dem som lämnat inkomstblanketten, enligt beslut från nämnden. Nivån på såväl högkostnadsskydd och förbehållsbelopp beslutas av Riksdagen och meddelas av Socialstyrelsen årligen. Dessa regler möjliggör att kommunerna kan använda sig av olika system ex. enhetstaxa, olika nivåer för tidsintervaller, eller prislista för olika typer av insatser. I princip kan alltså kommuner ta ut mellan kr av varje kund för det som i kommunen ingår i högkostnadsskyddet, oberoende av kundens hjälpbehov. Med en för hög avgift finns dock en överhängande risk att många avstår nödvändig hjälp. Utdrag ur Socialstyrelsens "Avgifter inom äldreomsorgen" 50 % av alla kommuner i Sverige tillämpar timtaxa. 32 % tillämpar nivåer där avgiften beräknas efter insatsernas omfattning. 8 % tillämpar nivåer där avgiften baseras på inkomst och 75 kommuner har en fast månadsavgift. 30 % beräknar hemtjänstavgiften efter utförd tid. Den genomsnittliga timavgiften för alla kommuner är 252 kronor. "Simuleringarna av avgifterna för hemtjänst visar att avgiftsintäkterna är högre i avgiftssystem med timavgift än i nivåsystem. Andelen äldre som betalar maxtaxa och medelavgiften är lägre i kommuner med nivåsystem. Timavgift medför också enklare administration men en hög eller medelhög timavgift innebär att brukarna kommer upp till maxtaxan efter relativt få insatser." "Flera kommuner planerar att börja debitera utförd tid eller gå över till timavgift i hemtjänsten." Detta medför oftast, enligt kartläggningen, en ökad avgift för få insatser, vilket kan vara svårt att förklara. Båda förändringarna medför dock att det blir lättare för kunderna att förstå hur avgifterna beräknas och underlätta avgiftsadministrationen. Enligt kartläggningen är det enklaste för kunden att förstå timtaxa. Det är också den enklaste administrationen.

7 ENKÖPINGS I KOMMUN 3 (12) Några alternativ för avgiftssystem "Dagens modell" En årlig justering görs av avgifterna med en procentuell uppräkning och en utjämning för att kunna hanteras på enklaste sätt i beräkningar Avgiften för de hjälpmedel som säljs styrs av de upphandlingar som görs på området. Avgift tas ut för faktisk utförd tid i hemtjänsten. Avgiften bygger i dag på att kunden betalar per timme för utförd tid upp till sitt avgiftsutrymme eller max beloppet. Fördelar med dagens modell: Att kunden kan styra sin tid själv och därmed påverka sin avgift Avgiften kan styrkas genom att tiden lätt kan kontrolleras. Lätt för kunden att förstå att man betalar för det man verkligen fått. Att avgiften varierar varje månad, vilket förvirrar många Det blir också lätt fokus på tid i stället för att man fått rätt stöd och hjälp. "Nivåmodell" Olika avgifter för olika typer av hjälp ex. en taxa för service och en annan för omvårdnad. Olika avgiftsnivåer i hemtjänsten beroende på antal timmar baserat antingen på utförd tid eller beviljad tid. Exempel på nivåmodell baserad mot utförd tid: Tre nivåer där allt ingår inom hemtjänst, dvs även städning, och de nivåerna skulle vara: Nivå 1- < 11 timmar Nivå timmar Nivå 3- > 26 timmar Av de kunder som har beslutad tid, alltså inte enbart larm eller dagverksamhet skulle vi inom nivå 1 få ca 270 personer, ca 170 personer i nivå 2 och ca 275 i nivå 3. ( ). Ungefär 300 kunder har enbart trygghetslarm och betalar för det efter sitt avgiftsutrymme. Ett räkneexempel; Om priserna skulle vara 550 kronor i nivå 1, kronor i nivå 2 och kronor i nivå 3 och vi förutsätter att alla betalar det inom sin nivå skulle intäkten för en månad bli ca kronor. Nu är ju detta fiktiva priser och sanningen är att många av dessa kunder har ett avgiftsutrymme som är lägre än priset för den nivå de hamnar i. För en del andra som ligger på den nedre gränsen i nivå 1 blir varje timme dyrare än dagens timpris.

8 ENKÖPINGS I KOMMUN 4 (12) Om man förutsatte att alla som betalar för sin hemtjänst idag skulle betala maxbeloppet kronor skulle intäkten bli drygt 1,2 miijoner per månad. Detta är ju inte heller sanningen då de flesta inte har det avgiftsutrymmet, betalningsförmågan är allt från 0 kronor och upp till maxbeloppet. Det kan ju också vara så att kunden bara har enstaka timmar hemtjänst även om avgiftsutrymmet är kronor, då betalar kunden endast för de timmarna. En viktig kommentar är att intäkten av avgifter för hemtjänst i dag är ca 6 % av kostnaden för densamma. Fördelar med ovanstående förslag: Förhoppningsvis mer fokus på tjänstens kvalite och mindre på de minuter som utförs hos var och en. Möjlighet till förenklad tidsredovisning Kund får betala för sin nivå- ex En kund har haft 3 timmar men får betala taxan som gäller upp till ex 10 timmar och inte den utförda tid som kunden verkligen haft. Kunden har heller ingen möjlighet att tacka nej till insatsen på grund av ändringar i avgiften då beslutet kommer när kunden redan haft hjälpen. All avgiftsadministration görs en månad i Mer administration för avgiftshandläggaren då dessa behöver kontrollera och eventuellt skriva nytt avgiftsbeslut om kunden hamnar på en ny nivå i jämförelse med månaden Måste göras om i procapita avgiftsmodul Fördelar: En variant: Nivåer och beviljad tid Kunden får samma avgift varje månad tills det sker någon förändring av beslutet eller inkomster/utgifter. Omräkning endast vid förändringar. Det skulle också gå att göra ett tydligare avgiftsbeslut. Mindre fixering på tid Vid ex städ så kan det bli så att det blir en städning en månad och två nästa så kunden kan få betala "för mycket" Större tryck på biståndshandläggarna som behöver fatta nya beslut Hur skulle eventuell frånvaro rapporteras till avgiftshandläggare för avdrag på Mer jobb för personalen ute att rapportera tid för ersättning och frånvaro för avgiften.

9 ENKÖPINGS KOMMUN 5 (12) "Enhetstaxemodell" Enhetstaxa för all hemtjänst oavsett hur mycket hjälp och hjälpmedel man får. Om alla kunder skulle betala en fast avgift, exempelvis 500 kr/månad samt/eller en fast avgift för hjälpmedel, exempelvis 150 kr/månad, skulle det ge en intäkt på ca kronor per månad för hemtjänst, att jämföra med ungefär kronor i dag. I verkligheten skulle intäkten bli mindre på grund av att alla kunder inte har ett avgiftsutrymme som är 500 kronor eller mer. De som inte har det skulle då få nedsatt avgift eller till och med befrias helt för det som ligger inom högkostnadsskyddet. Hjälpmedel,_ se separat del. Med all hemtjänst avses både hemtjänst, besök av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Fördelar Inget behov av tidsredovisning mot kund. Dock även fortsättningsvis mot utförare för att de ska få ersättning. Enklare administration för avgiftshandläggare. Nackdelar: Finns risk att kunder förväntar sig mer hjälp-. Kan vara svårt att stå emot trots att biståndsbeslutet/förskrivare sätter ramen. Risk för att kunderna tycker att det är orättvist att betala lika för olika mycket hjälp. Kommentar: De som har en högre inkomst bidrar inte med mer än den som har en lägre inkomst "En variant av enhetstaxemodellen: Fast pris för olika insatser" Exempelvis ett pris för olika typer av serviceinsatser, ett pris för omvårdnad osv. Fördelar: Samma avgift varje månad om man har månadspris på ex städ men inte om man har styckpris. Nackdelar: Ju fler insatser desto större sannolikhet för fler fel i rapporteringen och därmed debiteringen. Svårighet att prissätta insatser och kunna förutse hur kombinationerna påverkar avgiftsintäkten med tanke på maxtaxan Svårt för avgiftshandläggarna att se exakt vad kunden fått hjälp med, vid frågor när fakturan gått ut. Hur får man infon? Fler adm. moment för personalen som får lägga in både insatser och tid (för statistik och ersättning).

10 ENKÖPINGS I KOMMUN 6 (12) Förvaltningens avgiftsintäkter Från 2010 och framåt har nedsättningar gjorts på drygt 8 miijoner per år för dem som inte har möjlighet att betala maxbeloppet. Förvaltningens avgiftsintäkter och kostnader för jämkning A vgiftsintäkter 25,4 mkr 26,4 mkr 28,8 mkr 28,5 mkr 31,8 mkr Jämkning 8,6 mkr 8,6 mkr 8,1 mkr 8,3 mkr 8,1 mkr Lite siffror: Vi har i mars 2015 drygt kunder inskrivna i ordinärt (ca 1 100) och särskilt boende (ca 500). Kunder som endast har hjälpmedel eller dagverksamhet är inte medräknade. Ungefär 170 kunder är inskrivna inom LSS, intäkten för mat där var 2014 drygt 485 tkr, uppdelat på olika ställen-mest inom Daglig Verksamhet. Drygt 100 kunder har korttidsplats men perioderna kan variera och de har oftast även hemtjänst i ordinärt boende. Ungefär 1500 kunder (93 %) har lämnat in sin inkomstblankett och fått en personlig beräkning. Resterande kunder läggs på maxtaxa enligt tidigare beslut från nämnd och ingen personlig beräkning görs. Man kan ändra sig när som helst under året och lämna in sina uppgifter för beräkning men alla som har en insats får inkomstblankett, information och svarskuvert i början av varje år. Av våra kunder i om vårdnads boende som lämnat inkomstblankett, betalar många, ungefär 44 % (ca 220 personer av 500), ingen omvårdnadsavgift utan endast för maten eftersom de har 0 kronor i avgiftsutrymme. En orsak till det är att hyrorna höjts men inte bostadstilläggen, hyresgränsen för BTP är kronor. Maten får alla betala då den ligger utanför högkostnadsskyddet, på den görs bara nedsättning om kunden har dubbla bokostnader under en kortare tid, högst 3 månader. Ca 10 kunder på omvårdnadsboende betalade (mars 2015) ingenting alls, inte ens maten, det berodde i ett fall på avgiftsbefrielse på grund av skulder till Kronofogden och i de övriga fallen på att de beviljats tillfällig nedsättning även på matkostnaden på grund av dubbla bokostnader. Ett antal av våra kunder i ordinärt boende betalar inget för de insatser, tex hemtjänst och larm, som ligger inom högkostnadsskyddet på grund av att deras avgiftsutrymme är 0 kronor, vi kallar det "nollade". Många betalar ett mindre belopp för detta och ytterligare ett litet antal är avgiftsbefriade av andra orsaker än deras avgiftsutrymme.

11 ENKÖPINGS KOMMUN 7 (12) Hjälpmedel Hjälpmedelsbudgeten var på 9,8 miljoner år Intäkten för hjälpmedel är ca kr/år. När det gäller avgift för hjälpmedel så är den diversifierad beroende på vilket hjälpmedel det handlar om och i vilken situation. Det finns tre kategorier av hjälpmedelsavgifter: 1. Försäljning av tekniska hjälpmedel, 2. Avgifter vid korttidslån/tillfälliga lån 3. Avgifter vid långvariga lån vid kontinuerliga behov. Kategori 1, Försäljning Gäller idag Käppar med tillbehör, Korg/Bricka till rollator, Förhöjningsdynor, Glidlakan och Stödkilar. Listan över priser är därmed ganska lång. Det är en service där moms tas ut på försäljningen. Försäljning som utförs av skattefinansierad verksamhet får inte gå med vinst, inte heller konkurrera med öppna marknadens priser. Årlig intäkt c:a kr Fördelar med försäljning En bra service. Många har svårt att köpa själva när produkterna inte finns i närområdet. Inte många avstår för det kostar att köpa. Tillhandahållande av käppar minimerar fallrisker och bevarar mesta möjliga förmåga hos personen. Nackdelar med försäljning Personer som inte köper originalkorg till rollator utan hellre använder något annat som sitter mer eller mindre löst, utgör en säkerhetsrisk. Vid kortvariga behov av rollator anser personer att det är konstigt att behöva betala för korg. Administration kring fakturering ger relativt liten intäkt. 0 K onse k vens om k a t egon 1 F"" orsa1.1nm "T. g mas t e t as b or th e It : ' Nackdelar med att ta bort Fördelar med att ta bort försäljningen försäljning Minskad administration Minskad service Käppar, korgar/brickor till rollatorer Minskad intäkt ca kr/år förskrivs och blir därmed gratis för Kostnad för käppar, korgar/brickor till brukaren. rollatorer tillkommer. Om alla produkter som idag säljs utgår helt både som säljbara och inte heller tillhandahålls som förskrivningsbara, så minskar servicen till brukarna. Produkterna är noga utvalda vid införandet 1994 som produkter som inte drabbar personerna så kraftigt om de inte förskrivs. Det drabbar många men på ett mindre dramatiskt sätt än om produkter för högre funktionsnedsättning skulle tagits bort. De kan ersättas av andra produkter. Dock ansågs produkterna tillräckligt viktiga för att tillhandahållas genom försäljning, som då infördes. Förhöjningsdynor och stödkilar

12 ENKÖPINGS I KOMMUN 8 (12) kan ersättas av andra kuddar. Sjukvården är oense om nödvändigheten av förhöjningsdyna efter höftoperationer, vilket sänker nyttan av den specifika produkten. Glidlakan behöver i regel ingen utprovning utan kan köpas utifrån beskrivning av produkten. Att införskaffa produkter som inte finns i närområdet innebär behov av bil, gångförmåga, hjälp av anhöriga eller IT-vana för inköp via nätet. Tillgången till försäijningsställen har ökat genom åren liksom vanan och tillgången till näthandel. I dagsläget finns dock ingen butik i Enköping som säljer de aktuella produkterna. Rollatorkorgar och brickor är specifika för varje rollatormodell och mycket svåra att hitta rätt sortiment av i öppna handeln. Avsaknad av rätt korg skulle dels innebära en risk för tillbud samt även innebära att personerna blir mindre självständiga och i mer behov av hjälp både i hemmet och utomhus vid tex inköp. Servicen minskar och beroende av hjälp ökar. Sammanfattningsvis: Att förändra försäljningen innebär att intäkterna försvinner och kostnaderna finns delvis kvar. Samtidigt minskar administrativa uppgifter och kostnader kring det. Personerna får fortfarande tillgång till de hjälpmedel som innebär störst olägenhet att sakna samt att risk för tillbud minimeras. Behov av hjälpinsatser minskar. Förslag: Ta bort försäljningen och kompensera kunden delvis genomförskrivning av korgar och brickor till rullatorer. Kategori 2, Korttidslån/ tillfälliga lån: Gäller idag för tre olika grupper som inte är prioriterade enligt riktlinjerna och därmed tillhandahålls som en service där avgift tas ut. 1. Till besökare, personer som inte är skrivna i Enköpings kommun. 2. Vid dubbelutrustning till ex sommarstugor och för resebruk. 3. Vid övergående behov av rullstol, arbetsstol, elsängryggstöd efter skada eller operation. Det är en service där moms tas ut på låneavgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Årlig intäkt c:a 30000kr Fördelar med korttidslån Besökare tacksamma över möjligheten, klagar inte, fullt förståelig avgift. Nackdelar med korttidslån Övergående behov kan vara svårbedömt. Administrationen för Återlämningen gynnas. förskrivare betydande. Enköping har samma service som övriga landet. Resebruk helt accepterad avgift och tacksamhet för möjligheten. Upplevs naturligt av personerna med avgift när behovet är övergående.

13 ENKÖPINGS. KOMMUN 9 (12) Konsekvens om kategori 2, Avgifter för Korttidslån/ tillfälliga lån, måste tas bort helt: Avgifter till besökare, samt vid dubbel utrustning och resebruk, (grupp 1 och 2) är en inarbetad och logisk avgift eftersom möjligheten att kunna låna annars inte är självklar med tanke på prioriteringsgrunderna. I första hand ska verksamheten tillgodose behov för kommunens invånare och då i ett boende. Att ändå ha möjligheten till service upplevs positivt och viktigt att även kommunerna som ansvariga för hjälpmedel har denna service som annars erbjuds av landstingen i län där ansvarsfördelningen är annorlunda. Den tredje gruppen avser avgifter för övergående behov. Det är ibland en svårbedömd gränsdragning mellan lång- eller kortvarighet av behovet. Avgiften bygger på att långvariga behov prioriteras. Skulle inte hjälpmedel tillhandahållas alls vid tillfälliga behov skulle det få stora negativa konsekvenser för personerna. Kategori 3, Långvariga lån vid kontinuerliga behov Gäller idag för tre olika kategorier som är prioriterade enligt riktlinjerna och därmed tillhandahålls som en förskrivning. Det är de mest kostnadskrävande hjälpmedlen i sortimentet på olika sätt. För elrullstolar är orsaken att de är dyra och kräver hög nivå av service. Manuella rullstolar är billigare men fler, så resurserna som åtgår för båda kategorierna är ungefär lika stora. För rollatorer är orsaken den stora mängden. Avgifterna är införda som sparåtgärder för att i viss mån få en motprestation från användaren för möjligheten att få tillgång till produkterna. Det är ett motkrav som understryker hur angeläget det är för personen. l. Rollator nr 2, 50kr/månad. Årlig intäkt c:a l39000kr 2. Manuell rullstol nr 2, 50kr/månad. Årlig intäkt c:a l SOOOkr. 3. Elrullstol, l l Okr/ månad. Årlig intäkt c:a l 40000kr Det är en individuell förskrivning som är en momsbefriad sjukvårdsinsats. Årlig intäkt c:a kr Fördelar avgift rollator nr 2 Nackdelar avgift rollator nr 2 Avgift för alla som har två rollatorer Vid enstaka tillfällen avstår på lika villkor, ingen får låna två personer från två rollatorer av kostnadsfritt. kostnadsskäl trots behov. Upplevs som rättvist då det är lika Byte säsongsvis mellan olika för alla. modeller för sommar- respektive Möjlighet att kunna erbjuda två vinter önskar ibland personer av rollatorer vid behov av olika kostnadsskäl. modeller för tex inomhus- eller Ovanstående byten innebär utomhusbruk. hanteringskostnader, Behovsbedömningen gällande rekonditioneringskostnader och graden av acceptans för trapphöjder, extra administrativa grusindragning, manövrering på arbetsuppgifter. olika underlag för att avgöra Avgifter kräver mycket stor förskrivning eller inte, underlättas noggrannhet i administrationen, när motkrav av avgift föreligger. både vid utlämnande och

14 ENKÖPINGS KOMMUN 10 (12) återlämning av alla inblandade personalkategorier. Information om avgiftssystemets upplägg med fördröjning vid start och slut kräver tid och behöver informeras ofta eftersom förskrivning av rollator är så frekvent. År 2014 förskrevs 902 st och återlämnades 8 l 3st. Det är c:a 230 som betalar för en andra rollator. Fördelar avgift rullstol nr 2 Nackdelar avgift rullstol nr 2 Möjlighet att kunna erbjuda två Aktivt liv i rullstol innebär ofta manuella rullstolar vid behov av behov som inte tillgodoses med olika modeller för tex inomhus- enbart en rullstol. eller utomhusbruk. Att personer skulle inneha två Säkerhet för personen som är helt rullstolar i onödan fast en skulle beroende av rullstol för sin tillgodose behovet är inte troligt förflyttning att kunna ha ett och är sällan förekommande. Det är alternativ om något skulle hända c:a 25 personer som betalar för en med första rullstolen. andra rullstol. Fördelar avgift för elrullstol Nackdelar avgift för elrullstol Avgift för alla som har elrullstol, Vid mycket enstaka tillfällen avstår oavsett modell, lika villkor, ingen personer från elrullstol av får låna kostnadsfritt. kostnadsskäl trots behov. Upplevs som rättvist då det är lika Avgift tas ut trots hög prioritering för alla. av elrullstol som erbjudet tekniskt Stor acceptans för avgift hos hjälpmedel till personer med så gott personerna då de vet att kostnaderna som obefintlig gångförmåga, alltså är höga både för inköp och service. med stora funktionsnedsättningar. De upplever avgiften som rimlig och befogad. Personer som får låna elrullstol upplever det ofta som en mycket angelägen möjlighet till självständighet. Avgiften är ett motkrav till personen som understryker hur angelägen elrullstolen är för personen. Konsekvens om kategori 3, Avgifter för Långvariga lån vid kontinuerliga behov tas bort helt: Rollator nr 2 Fördelar med avgiftsfri Nackdelar med avgiftsfri Gratis för kunden- viktigt för vissa. Minskad i betydande intäkt ( Ökad självständighet för de som i dag kr/år). väljer bort pga kostnad. Ökat behov av hemtjänst om endast en Minskad administration. får förskrivas. Minskat behov av hemtjänst om två Ökad risk för fallolyckor om endast en kan förskrivas. rollator får förskrivas. Minskad risk för fallolyckor.

15 ENKÖPINGS I KOMMUN 11 ( 12) Fler rollatorer förskrivs till en ökad kostnad. Enligt riksdagsbeslut ska all hälso- och sjukvård värderas enligt tre viktiga principer vid prioriteringar. Den tredje principen är Kostnadseffektivitetsprincipen, att det ska vara en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet. För rollatorer har tillhandahållandet mycket hög kostnadseffektivitet. Stor aktivitet, självständighet och säkerhet uppnås till en relativt låg kostnad Ofta är det behov av olika modell för de olika behoven, inomhus ofta trångt, utomhus ofta ojämn terräng/ underlag. Behovet av två rollatorer kan orsakas av att slippa dra in smuts, slippa dra i trappor, slippa välja mellan ute- och inomhusrollator. Tvingas de välja skulle de troligen avstå från inomhusrollatorn. De skulle försöka klara sig på annat sätt med risk för fallolyckor som följd. Det kommer förskrivas fler rollatorer eftersom avgiften i viss mån har hållit tillbaka efterfrågan. Om avgiften för rollator nr 2 tas bort och alternativet är att endast en rollator får förskrivas blir nackdelarna så stora att avgiften hellre behålls. Rullstol nr 2 Fördelar med avgiftsfritt Minskad administration Nackdelar med avgiftsfritt Minskad intäkt ca kr/år Kommentar: Personer som har behov av rullstol har i regel större funktionsnedsättning än personer som kan gå med rollator. Troligen kommer inte behovet öka nämnvärt. Behovet tillgodoses idag genom förskrivning av rullstol nr 2 trots avgift. Elrullstol Fördelar med avgiftsfritt Minskad administration Nackdelar med avgiftsfritt Minskad intäkt ca kr/år Kommentar: Elrullstolsanvändarna prioriteras idag trots avgifterna eftersom så stora resurser åtgår till relativt få användare, 113 st i slutet av Det är dock personer med stora funktionsnedsättningar som har behovet och som prioriteras enligt riksdagens andra princip för prioriteringar i hälso- och sjukvård, "Behovs- och solidaritetsprincipen" där det framhålls att resurser främst ska satsas på de medborgare som har de största behoven. Förslag om kategorin Avgifter för Långvariga lån vid kontinuerliga behov, måste minskas eller tas bort helt: Avgifter för Rollator nr 2 tas bort om hjälpmedelsbudgeten kompenseras för intäktsbortfallet. Rollator nr 2 kan fortsätta tillhandahållas och förskrivas. Utan kompensation för utebliven intäkt behålls avgiften. Avgiften för Rullstol nr 2 tas bort. Rullstol nr 2 tillhandahålls och förskrivs. Avgiften för Elrullstol behålls.

16 ENKÖPINGS I KOMMUN 12 (12) Förvaltningens förslag Att förändra avgifter är svårt då konsekvenserna av förändringarna av olika skäl är svåra att förutse. Förvaltningen har undersökt läget i andra kommuner och konstaterar att det ser mycket olika ut. Olika modeller påverkar på olika sätt. Oavsett vilken metod/modell man väljer gäller att det personliga avgiftsutrymmet alt. maxtaxan alltid begränsar kundens avgift. Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. Ett otydligt uttag av avgifter med generellt höjda avgifter på tex hemtjänstavgifter skulle vara negativt ur två aspekter. Personer som idag har svårt att klara taxorna för hemtjänst kunde tvingas avstå från hemtjänst. Personer som klarar aktiviteter med hjälp av tekniska hjälpmedel får avgiftsfrihet på bekostnad av mer hjälpbehövande. Förvaltningens förslag är att inte ändra avgiftsmodell men att göra lite smärre förändringar: Ta bort dygnsavgift för sjuksköterska besök- intäkts bortfall ca kr/år, kompensera detta genom en höjning av hemtjänstavgiften. Ta bort första besöket av sjukgymnast/arbetsterapeut per år, detta är en mycket liten intäkt idag. Förslag till förändring inom område hjälpmedel Förhöjningsdynor, Glidlakan och Stödkilar utgår som säljbara och tillhandhålls inte. Käppar med tillbehör och Korg/Brickor till rollatorer utgår som säljbara och blir i stället till förskrivbara utan avgift. Avgifter för rullstol nr 2 tas bort. Avgifter för övergående behov (korttidslån grupp 3) tas bort Förslag till justeringar för 2016framgår i bilaga 2. Agnetha Resin Fredriksson Biståndschef Brittmari Hansson Annika Träff Budget- och Avgiftshandläggare verksamhetsansvarig Hj älpmedelsverksamhet

17 Vård- och omsorgsnämnden Taxan/avgiften avser Avgifter inom högkostnadsskyddet Hemvård (erhållna timmar fr.o.m ), per timme Minimiavgift för hemvård, per Avgift omvårdnadsboende, per månad (maxtaxa) Avgift korttidsplats, trvaahetsplats, per dyqn Trygghetslarm och/eller larmväska, per månad Hembesök sjuksköterska, per dyqn Taxa 2015 inklusive moms 186 kr 186 kr Maxtaxa, kr/mån 82 kr 240 kr 114 kr Avai ft er utan f ör höakostnadsskvddet Matabonnemana, per månad kr Matavgift korttidsplats, tryqqhetsplats, per dyqn 104 kr Första besök arbetsterapeut/siukavmnast 114 kr Resor daaverksamhet 35 kr/resa Matavgift dagverksamhet, per dag 78 kr Matavgift Gluggen/Asphagen, per dyqn 82 kr I l'\ommurn11.auonsennet ll ex 1pp1J, per månad 308 kr Avgifter tekniska hjälpmedel (inkl moms) Trä/Metallkäoo Käpp-parkerare Handledsband Extra dooosko per 2 st Påbygqnadsqrepp till käpo Korg till rollator Bricka till rollator Coxitdyna Kil dyna Avgifter korttidslån (inkl moms) Manuell rullstol, per månad Arbetsstol, hygienstol, elsängsryggstöd, antidec. madrass, per månad Säng exkl. madrass, per månad Hygienmadrass vid sänglån, per månad Mobil lyft exkl. sele, per månad Korttidslån övrigt - första hjälpmedlet, per månad 160 kr 30 kr 30 kr 40 kr 50 kr 250 kr 250 kr 360 kr 300 kr 400 kr 400 kr Taxa 2016 inklusive moms ej beslutad * 90 kr beslut tas senare kr 104 kr 35 kr/resa 78 kr 82 kr 308 kr 400 kr 400 kr Förändring kr % 14 kr 7,5% 14 kr 7,5% 8 kr 9,8% Avgifter långvarigt lån Ytterligare rollator (rollator nr 2), per månad Ytterligare manuell rullstol (rullstol nr 2), per månad Elrullstol, per månad 50 kr 50 kr 110 kr 110 kr ej beslutad* = kommer från socialstyrelsen i dec 2015 = förslag

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-13 Kommunförvaltningen Mona Henriksson, kommuncontroller mona.henriksson@alvkarleby.se Utbildnings- och omsorgsnämnden Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (48) 2017-11-27 Kf Ks 385 18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/374-706 Socialnämnden beslutade 2017-11-02, 101 om ändringar i avgifter för

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 12 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 11 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall 1(6) Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall 2(6) Taxa Enhet jan 2015- April 2015- mars 2015 1) mars 2016 1) Hjälpmedelspaket kr/paket 300:00

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun V00,2100is-i Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om av ifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut

Läs mer

Utredning: konsekvenser av höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet

Utredning: konsekvenser av höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet Rapport Utredning: konsekvenser av höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet 2016-04-07 Ulricehamns kommun Sektor Välfärd Maria Winsten Utredare Utredning: konsekvenser av höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för serviceinsatser omsorg/omvårdnad

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden April 2016 mars 2017

Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden April 2016 mars 2017 1(5) Taxor och avgifter Utbildnings- och omsorgsnämnden April 2016 mars 2017 2(5) Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall Hjälpmedelspaket

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Policy Avgifter. för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. [Skriv text]

Policy Avgifter. för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. [Skriv text] Policy Avgifter för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen [Skriv text] INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 Lagrum... 3 Huvudprinciper i avgiftssystemet... 3 Högkostnadsskydd... 3 Avgiftsutrymme... 4 2

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende KS 4 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Jan Malmberg Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2012-1081 Kommunstyrelsen Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016

Taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016 Taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016 Bakgrund Vård- och omsorgsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att skyndsamt se över taxor och avgifter inom vård och omsorg. Kommunen får ta ut skäliga

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelse Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Översyn taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad

Läs mer

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta Sidan 1 (8) Avgifter 2017 Äldre och funktionsnedsatta Karlsborgs kommun tar ut avgifter för den hjälp du fått beviljad i form av hemvård, korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

vård och omsorg Avgifter inom

vård och omsorg Avgifter inom Avgifter inom vård och omsorg SVENSKA Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service och omvårdnad. Gäller från och med 2016-07-01

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Avgifter. Vård- och omsorgsförvaltningen

Avgifter. Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun september 2016. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg.

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. Avgifter 2015 I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. 2 Avgifter 2015 Från och med 2002-07-01 gäller lagen om maxtaxa inom äldreoch handikappomsorgen. Enligt beslut i

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Gäller från och med

Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Gäller från och med Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd Gäller från och med 2017-10-01 Avgif för hemtjänst Avgifter för äldre- och handikappomsorg regleras i 8: e kapitlet Socialtjänstlagen. Den högsta avgift som

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Höjning av maxtaxan inom äldrevården

Höjning av maxtaxan inom äldrevården ESILÖVS Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 Sida 4 (6) tn 20162 33 Vo0.2016.0076 Höjning av maxtaxan inom äldrevården Ärendebeskrivning När kommunerna fått beslut om möjlighet till ändrat avgiftstak så ska

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen. Information om avgifter gällande service och omvårdnad Allmänt Den här informationen

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTN ADER

AVGIFTER OCH KOSTN ADER 1 AVGIFTER OCH KOSTN ADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter 2017 Vård och omsorg

Avgifter 2017 Vård och omsorg Avgifter 2017 Vård och omsorg I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2017 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Information om AVGIFTER. inom. Äldre- och. handikappomsorgen

Information om AVGIFTER. inom. Äldre- och. handikappomsorgen September 2012 Information om AVGIFTER inom Äldre- och handikappomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer