Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser."

Transkript

1 ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens komplettering kring förslag om avgiftsförändringar och lämnar över ärendet i sin helhet, som remiss, till kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR). I avgiftsremissen ingår även att kostnaden för rollator nr 2 tas bort. Remissvar ska ha inkommit till vård- och omsorgsnämnden senast den 12 augusti Reservation Bitte Myrsell (M) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Ärendet om avgifter 2016 togs upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 juni Ärendet återremitterades med anledning av att nämnden ansåg att det saknades en konsekvensbeskrivning. Ordföranden önskade också att förvaltningen såg över möjligheten med att ta bort avgift för rollator nr 2. Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. Yrkande Bitte Myrsell (M) yrkar att avgifter för rullstol nr 2 och rollator nr 2 inte ska vara avgiftsfria. Med anledning av den förmodade ekonomiska situationen i kommunen för 2016 anser Bitte Myrsell att det inte finns utrymme för intäktsbortfall i den här storleken. Det kan dessutom antas att hjälpmedlen återlämnas i större utsträckning då den enskilde slipper avgift efter återlämnandet. Adjungerande Ulrika Ornbrant (C) och Ritva Sunnanå-Ericson (M) instämmer i Bitte Myrsells yrkande och vill få det antecknat i protokollet. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bitte Myrsells yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar avslå yrkandet. Kopia till: KPR KHR Justerarnas signaturer '_. 0 / / r-s. \\~f\ /. /),,~\~. Intygas att kopian stämmer överens med originalet

2 ENKÖPINGS KOMMUN (2) Rådhusgatan Enköping Agnetha Resin Fredriksson Tfn e-post VON 2014/142 Vård- och omsorgsnämnden Kundavgifter komplettering Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens komplettering kring förslag om avgiftsförändringar och lämnar över ärendet i sin helhet, som remiss, till kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR). Bakgrund till ärendet Ärendet om avgifter 2016 togs upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 juni Ärendet återremitterades med anledning av att nämnden ansåg att det saknades en konsekvensbeskrivning. Ordföranden önskade också att förvaltningen såg över möjligheten med att ta bort avgift för rollator nr 2. Nedan beskrivs förslag till förändringar samt konsekvenser. Förslag till förändring Konsekvens Kommentar Borttagning av dygnsavgift Minskad intäkt Höjning av hemvårdsför sjuksköterskebesök kr/år avgift samt första besök av arbetsterapeut/sjukgymnast Ta bort försäljning av Minskad service till Ekonomisktdynor, glidlakan och kunder nollsummeresultat stödkilar Minskad administration Att förskriva i stället för Minskad intäkt med att sälja tillbehör till kr/år käppar och rollatorer Ta bort avgift för rullstol Minskad intäkt med nr kr/år Ta bort avgifter för Minskad intäkt med Den totala intäkten för hjälpmedel kategori 2- uppskattningsvis hela kategori 2 är korttidslån (grupp 3) kr/år kr/år. Förslaget gäller enbart I av tre kategorier mom gruppen. Postadress Enköpings kommun ENKÖPING Besöksadress Rådhusgatan 8 Telefon, växel Telefax Postgiro Orgnr E-post:

3 ENKÖPINGS KOMMUN 2 (2) Utöver ovanstående önskade ordföranden att även få en analys över konsekvensen om avgift för rollator nr 2 togs bort. Konsekvensen fanns beskriven i det tidigare materialet som en intäkt på kr/år. Utöver intäktsminskningen gavs också andra skäl att ha kvar avgiften. "För rollatorer är orsaken den stora mängden. Avgifterna är införda som sparåtgärder för att i viss mån få en motprestation från användaren för möjligheten att få tillgång till produkterna. Det är ett motkrav som understryker hur angeläget det är för personen." Fördelar med att avgiftsfritt förskriva ytterligare en rollator: Minskad administration Ökad självständighet för de som i dag väljer bort på grund av kostnad Minskat behov av hemtjänst om fortfarande två kan förskrivas Minskad risk för fallolyckor Nackdelar med att avgiftsfritt förskriva ytterligare en rollator: Minskad betydande intäkt ( kr/år) Risk att fler rollatorer förskrivs till en ökad kostnad. Bedömt totalt intäktsbortfall alla avgifter Minskad intäkt med kr/år Sammanfattninsgvis: Förvaltningens avgifter ger en intäkt om ca 30 miljoner kronor per år. Den största delen kommer genom hemvårdsavgiften. Av dessa 30 miljoner består hjälpmedelsintäkten av ca kr/år. Det är fullt möjligt för nämnden att både föreslå att öka avgifter och minska, samt även ta bort avgifter helt. Som beskrivits i tidigare material samt även här ovan är det dock inte möjligt att enbart titta på ekonomiska kortsiktiga konsekvenser av eventuella förändringar. Det finns också pedagogiska och psykologiska skäl att ha kvar vissa avgifter. Dessa finns beskrivna i det tidigare materialet. Agnetha Resin Fredriksson Biståndschef

4 ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum (21) Paragraf 107 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet. Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med nya kundavgifter ska ske. Frågan har många intressenter och beslutet måste tas i samband med budget. I rutinen framgår att frågan om eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnd. När det sedan finns ett förslag ska detta presenteras för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet innan beslut i vård- och omsorgsnämnden. Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige. Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson och Brittmari Hansson, ansvarig för hjälpmedelsverksamheten har tillsammans med avgiftshandläggare Annika Träff arbetat fram förslag till kundavgifter för Yrkande Agneta von Schoting (NE) yrkar på återremiss med motiveringen att det saknas en konsekvensbeskrivning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition mellan förvaltningens förslag till beslut och Agneta von Schotings återremissyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt Agneta von Schotings förslag. Ordföranden önskar även att förvaltningen ser över om det går att ta bort avgift för rollator nr 2. Ett extra så kallat utvidgat arbetsutskott bestäms till den 25 juni kl Justerarnas signaturer Intygas att kopian stämmer överens med originalet

5 ENKÖPINGS KOMMUI\ (12) Rådhusgatan Enköping Agnetha Resin Fredriksson Tfn e-post VON Vård- och omsorgsnämnden Kundavgifter 2016 Förslag till beslut: Att Vård- och omsorgsnämnden behåller nuvarande avgiftssystem för 2016 Att ta bort dygnsavgift för hembesök av sjuksköterska Att från och med 2016 a) inte längre tillhandahålla förhöjningsdynor, glidlakan och stödkilar b) förskriva käppar med tillbehör och korg/brickor till rollatorer utan avgift. c) ta bort avgifter för rullstol nr 2. d) ta bort avgifter för hjälpmedel kategori 2- korttidslån när det gäller övergående behov (grupp 3 ). Att överlämna ärendet till Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) för synpunkter innan förslag till beslut överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut. Att återkomma med förslag på avgift för trygghetslarm under hösten. Ärendets beredning Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med nya kundavgifter ska ske. Frågan har många intressenter och beslutet måste tas i samband med budget (normalt våren för att kunna träda i kraft året därpå). I rutinen framgår att frågan om eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnd. När det sedan finns ett förslag skall detta presenteras för Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet innan beslut i Vårdoch omsorgsnämnden. Frågan avgörs slutligen i Kommunfullmäktige. Inför avgifter 2015 gjordes också ett större arbete med jämförelser av olika kommuner. Förvaltningen bad då också nämnden att ta avvakta större förändringar med anledning av att Socialstyrelsen arbetade med en nationell kartläggning av avgifter inom äldre och handikappomsorg. Erfarenheter från kartläggningen har beaktats i detta material. Under året har en upphandling av digitala trygghetslarm ägt rum. Upphandlingen är nyligen avslutad och förvaltningen har ännu inte hunnit analysera eventuella behov Postadress Enköpings kommun ENKÖPING Besöksadress Rådhusgatan 8 Telefon. växel Telefax Postgiro Orgnr E-post:

6 ENKÖPINGS KOMMUN 2 (12) av att förändra avgiften kring trygghetslarm. Av den anledningen ber förvaltningen att får återkomma under hösten med ett förslag kring detta. Bakgrund till dagens avgiftssystem Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i kommunerna kan variera mycket. Variationer är möjligt eftersom lagstiftningen inte anger annat än att det finns ett högkostnadsskydd (även kallad maxtaxa) och ett förbehållsbelopp som kommunerna måste förhålla sig till. Högkostnadsskyddet anger att de samlade avgifterna för hjälp i hemmet, service, omvårdnad och kommunens hälso- och sjukvård får uppgå till högst 1780 kr/månad (år 2015). Förbehållsbeloppet anger dock att kommunen måste göra en beräkning så att personen tillförsäkras ett visst belopp för personliga behov och normala levnadsomkostnader. Man är däremot inte garanterad att ha ett visst belopp i handen och personliga beräkningar görs bara på dem som lämnat inkomstblanketten, enligt beslut från nämnden. Nivån på såväl högkostnadsskydd och förbehållsbelopp beslutas av Riksdagen och meddelas av Socialstyrelsen årligen. Dessa regler möjliggör att kommunerna kan använda sig av olika system ex. enhetstaxa, olika nivåer för tidsintervaller, eller prislista för olika typer av insatser. I princip kan alltså kommuner ta ut mellan kr av varje kund för det som i kommunen ingår i högkostnadsskyddet, oberoende av kundens hjälpbehov. Med en för hög avgift finns dock en överhängande risk att många avstår nödvändig hjälp. Utdrag ur Socialstyrelsens "Avgifter inom äldreomsorgen" 50 % av alla kommuner i Sverige tillämpar timtaxa. 32 % tillämpar nivåer där avgiften beräknas efter insatsernas omfattning. 8 % tillämpar nivåer där avgiften baseras på inkomst och 75 kommuner har en fast månadsavgift. 30 % beräknar hemtjänstavgiften efter utförd tid. Den genomsnittliga timavgiften för alla kommuner är 252 kronor. "Simuleringarna av avgifterna för hemtjänst visar att avgiftsintäkterna är högre i avgiftssystem med timavgift än i nivåsystem. Andelen äldre som betalar maxtaxa och medelavgiften är lägre i kommuner med nivåsystem. Timavgift medför också enklare administration men en hög eller medelhög timavgift innebär att brukarna kommer upp till maxtaxan efter relativt få insatser." "Flera kommuner planerar att börja debitera utförd tid eller gå över till timavgift i hemtjänsten." Detta medför oftast, enligt kartläggningen, en ökad avgift för få insatser, vilket kan vara svårt att förklara. Båda förändringarna medför dock att det blir lättare för kunderna att förstå hur avgifterna beräknas och underlätta avgiftsadministrationen. Enligt kartläggningen är det enklaste för kunden att förstå timtaxa. Det är också den enklaste administrationen.

7 ENKÖPINGS I KOMMUN 3 (12) Några alternativ för avgiftssystem "Dagens modell" En årlig justering görs av avgifterna med en procentuell uppräkning och en utjämning för att kunna hanteras på enklaste sätt i beräkningar Avgiften för de hjälpmedel som säljs styrs av de upphandlingar som görs på området. Avgift tas ut för faktisk utförd tid i hemtjänsten. Avgiften bygger i dag på att kunden betalar per timme för utförd tid upp till sitt avgiftsutrymme eller max beloppet. Fördelar med dagens modell: Att kunden kan styra sin tid själv och därmed påverka sin avgift Avgiften kan styrkas genom att tiden lätt kan kontrolleras. Lätt för kunden att förstå att man betalar för det man verkligen fått. Att avgiften varierar varje månad, vilket förvirrar många Det blir också lätt fokus på tid i stället för att man fått rätt stöd och hjälp. "Nivåmodell" Olika avgifter för olika typer av hjälp ex. en taxa för service och en annan för omvårdnad. Olika avgiftsnivåer i hemtjänsten beroende på antal timmar baserat antingen på utförd tid eller beviljad tid. Exempel på nivåmodell baserad mot utförd tid: Tre nivåer där allt ingår inom hemtjänst, dvs även städning, och de nivåerna skulle vara: Nivå 1- < 11 timmar Nivå timmar Nivå 3- > 26 timmar Av de kunder som har beslutad tid, alltså inte enbart larm eller dagverksamhet skulle vi inom nivå 1 få ca 270 personer, ca 170 personer i nivå 2 och ca 275 i nivå 3. ( ). Ungefär 300 kunder har enbart trygghetslarm och betalar för det efter sitt avgiftsutrymme. Ett räkneexempel; Om priserna skulle vara 550 kronor i nivå 1, kronor i nivå 2 och kronor i nivå 3 och vi förutsätter att alla betalar det inom sin nivå skulle intäkten för en månad bli ca kronor. Nu är ju detta fiktiva priser och sanningen är att många av dessa kunder har ett avgiftsutrymme som är lägre än priset för den nivå de hamnar i. För en del andra som ligger på den nedre gränsen i nivå 1 blir varje timme dyrare än dagens timpris.

8 ENKÖPINGS I KOMMUN 4 (12) Om man förutsatte att alla som betalar för sin hemtjänst idag skulle betala maxbeloppet kronor skulle intäkten bli drygt 1,2 miijoner per månad. Detta är ju inte heller sanningen då de flesta inte har det avgiftsutrymmet, betalningsförmågan är allt från 0 kronor och upp till maxbeloppet. Det kan ju också vara så att kunden bara har enstaka timmar hemtjänst även om avgiftsutrymmet är kronor, då betalar kunden endast för de timmarna. En viktig kommentar är att intäkten av avgifter för hemtjänst i dag är ca 6 % av kostnaden för densamma. Fördelar med ovanstående förslag: Förhoppningsvis mer fokus på tjänstens kvalite och mindre på de minuter som utförs hos var och en. Möjlighet till förenklad tidsredovisning Kund får betala för sin nivå- ex En kund har haft 3 timmar men får betala taxan som gäller upp till ex 10 timmar och inte den utförda tid som kunden verkligen haft. Kunden har heller ingen möjlighet att tacka nej till insatsen på grund av ändringar i avgiften då beslutet kommer när kunden redan haft hjälpen. All avgiftsadministration görs en månad i Mer administration för avgiftshandläggaren då dessa behöver kontrollera och eventuellt skriva nytt avgiftsbeslut om kunden hamnar på en ny nivå i jämförelse med månaden Måste göras om i procapita avgiftsmodul Fördelar: En variant: Nivåer och beviljad tid Kunden får samma avgift varje månad tills det sker någon förändring av beslutet eller inkomster/utgifter. Omräkning endast vid förändringar. Det skulle också gå att göra ett tydligare avgiftsbeslut. Mindre fixering på tid Vid ex städ så kan det bli så att det blir en städning en månad och två nästa så kunden kan få betala "för mycket" Större tryck på biståndshandläggarna som behöver fatta nya beslut Hur skulle eventuell frånvaro rapporteras till avgiftshandläggare för avdrag på Mer jobb för personalen ute att rapportera tid för ersättning och frånvaro för avgiften.

9 ENKÖPINGS KOMMUN 5 (12) "Enhetstaxemodell" Enhetstaxa för all hemtjänst oavsett hur mycket hjälp och hjälpmedel man får. Om alla kunder skulle betala en fast avgift, exempelvis 500 kr/månad samt/eller en fast avgift för hjälpmedel, exempelvis 150 kr/månad, skulle det ge en intäkt på ca kronor per månad för hemtjänst, att jämföra med ungefär kronor i dag. I verkligheten skulle intäkten bli mindre på grund av att alla kunder inte har ett avgiftsutrymme som är 500 kronor eller mer. De som inte har det skulle då få nedsatt avgift eller till och med befrias helt för det som ligger inom högkostnadsskyddet. Hjälpmedel,_ se separat del. Med all hemtjänst avses både hemtjänst, besök av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Fördelar Inget behov av tidsredovisning mot kund. Dock även fortsättningsvis mot utförare för att de ska få ersättning. Enklare administration för avgiftshandläggare. Nackdelar: Finns risk att kunder förväntar sig mer hjälp-. Kan vara svårt att stå emot trots att biståndsbeslutet/förskrivare sätter ramen. Risk för att kunderna tycker att det är orättvist att betala lika för olika mycket hjälp. Kommentar: De som har en högre inkomst bidrar inte med mer än den som har en lägre inkomst "En variant av enhetstaxemodellen: Fast pris för olika insatser" Exempelvis ett pris för olika typer av serviceinsatser, ett pris för omvårdnad osv. Fördelar: Samma avgift varje månad om man har månadspris på ex städ men inte om man har styckpris. Nackdelar: Ju fler insatser desto större sannolikhet för fler fel i rapporteringen och därmed debiteringen. Svårighet att prissätta insatser och kunna förutse hur kombinationerna påverkar avgiftsintäkten med tanke på maxtaxan Svårt för avgiftshandläggarna att se exakt vad kunden fått hjälp med, vid frågor när fakturan gått ut. Hur får man infon? Fler adm. moment för personalen som får lägga in både insatser och tid (för statistik och ersättning).

10 ENKÖPINGS I KOMMUN 6 (12) Förvaltningens avgiftsintäkter Från 2010 och framåt har nedsättningar gjorts på drygt 8 miijoner per år för dem som inte har möjlighet att betala maxbeloppet. Förvaltningens avgiftsintäkter och kostnader för jämkning A vgiftsintäkter 25,4 mkr 26,4 mkr 28,8 mkr 28,5 mkr 31,8 mkr Jämkning 8,6 mkr 8,6 mkr 8,1 mkr 8,3 mkr 8,1 mkr Lite siffror: Vi har i mars 2015 drygt kunder inskrivna i ordinärt (ca 1 100) och särskilt boende (ca 500). Kunder som endast har hjälpmedel eller dagverksamhet är inte medräknade. Ungefär 170 kunder är inskrivna inom LSS, intäkten för mat där var 2014 drygt 485 tkr, uppdelat på olika ställen-mest inom Daglig Verksamhet. Drygt 100 kunder har korttidsplats men perioderna kan variera och de har oftast även hemtjänst i ordinärt boende. Ungefär 1500 kunder (93 %) har lämnat in sin inkomstblankett och fått en personlig beräkning. Resterande kunder läggs på maxtaxa enligt tidigare beslut från nämnd och ingen personlig beräkning görs. Man kan ändra sig när som helst under året och lämna in sina uppgifter för beräkning men alla som har en insats får inkomstblankett, information och svarskuvert i början av varje år. Av våra kunder i om vårdnads boende som lämnat inkomstblankett, betalar många, ungefär 44 % (ca 220 personer av 500), ingen omvårdnadsavgift utan endast för maten eftersom de har 0 kronor i avgiftsutrymme. En orsak till det är att hyrorna höjts men inte bostadstilläggen, hyresgränsen för BTP är kronor. Maten får alla betala då den ligger utanför högkostnadsskyddet, på den görs bara nedsättning om kunden har dubbla bokostnader under en kortare tid, högst 3 månader. Ca 10 kunder på omvårdnadsboende betalade (mars 2015) ingenting alls, inte ens maten, det berodde i ett fall på avgiftsbefrielse på grund av skulder till Kronofogden och i de övriga fallen på att de beviljats tillfällig nedsättning även på matkostnaden på grund av dubbla bokostnader. Ett antal av våra kunder i ordinärt boende betalar inget för de insatser, tex hemtjänst och larm, som ligger inom högkostnadsskyddet på grund av att deras avgiftsutrymme är 0 kronor, vi kallar det "nollade". Många betalar ett mindre belopp för detta och ytterligare ett litet antal är avgiftsbefriade av andra orsaker än deras avgiftsutrymme.

11 ENKÖPINGS KOMMUN 7 (12) Hjälpmedel Hjälpmedelsbudgeten var på 9,8 miljoner år Intäkten för hjälpmedel är ca kr/år. När det gäller avgift för hjälpmedel så är den diversifierad beroende på vilket hjälpmedel det handlar om och i vilken situation. Det finns tre kategorier av hjälpmedelsavgifter: 1. Försäljning av tekniska hjälpmedel, 2. Avgifter vid korttidslån/tillfälliga lån 3. Avgifter vid långvariga lån vid kontinuerliga behov. Kategori 1, Försäljning Gäller idag Käppar med tillbehör, Korg/Bricka till rollator, Förhöjningsdynor, Glidlakan och Stödkilar. Listan över priser är därmed ganska lång. Det är en service där moms tas ut på försäljningen. Försäljning som utförs av skattefinansierad verksamhet får inte gå med vinst, inte heller konkurrera med öppna marknadens priser. Årlig intäkt c:a kr Fördelar med försäljning En bra service. Många har svårt att köpa själva när produkterna inte finns i närområdet. Inte många avstår för det kostar att köpa. Tillhandahållande av käppar minimerar fallrisker och bevarar mesta möjliga förmåga hos personen. Nackdelar med försäljning Personer som inte köper originalkorg till rollator utan hellre använder något annat som sitter mer eller mindre löst, utgör en säkerhetsrisk. Vid kortvariga behov av rollator anser personer att det är konstigt att behöva betala för korg. Administration kring fakturering ger relativt liten intäkt. 0 K onse k vens om k a t egon 1 F"" orsa1.1nm "T. g mas t e t as b or th e It : ' Nackdelar med att ta bort Fördelar med att ta bort försäljningen försäljning Minskad administration Minskad service Käppar, korgar/brickor till rollatorer Minskad intäkt ca kr/år förskrivs och blir därmed gratis för Kostnad för käppar, korgar/brickor till brukaren. rollatorer tillkommer. Om alla produkter som idag säljs utgår helt både som säljbara och inte heller tillhandahålls som förskrivningsbara, så minskar servicen till brukarna. Produkterna är noga utvalda vid införandet 1994 som produkter som inte drabbar personerna så kraftigt om de inte förskrivs. Det drabbar många men på ett mindre dramatiskt sätt än om produkter för högre funktionsnedsättning skulle tagits bort. De kan ersättas av andra produkter. Dock ansågs produkterna tillräckligt viktiga för att tillhandahållas genom försäljning, som då infördes. Förhöjningsdynor och stödkilar

12 ENKÖPINGS I KOMMUN 8 (12) kan ersättas av andra kuddar. Sjukvården är oense om nödvändigheten av förhöjningsdyna efter höftoperationer, vilket sänker nyttan av den specifika produkten. Glidlakan behöver i regel ingen utprovning utan kan köpas utifrån beskrivning av produkten. Att införskaffa produkter som inte finns i närområdet innebär behov av bil, gångförmåga, hjälp av anhöriga eller IT-vana för inköp via nätet. Tillgången till försäijningsställen har ökat genom åren liksom vanan och tillgången till näthandel. I dagsläget finns dock ingen butik i Enköping som säljer de aktuella produkterna. Rollatorkorgar och brickor är specifika för varje rollatormodell och mycket svåra att hitta rätt sortiment av i öppna handeln. Avsaknad av rätt korg skulle dels innebära en risk för tillbud samt även innebära att personerna blir mindre självständiga och i mer behov av hjälp både i hemmet och utomhus vid tex inköp. Servicen minskar och beroende av hjälp ökar. Sammanfattningsvis: Att förändra försäljningen innebär att intäkterna försvinner och kostnaderna finns delvis kvar. Samtidigt minskar administrativa uppgifter och kostnader kring det. Personerna får fortfarande tillgång till de hjälpmedel som innebär störst olägenhet att sakna samt att risk för tillbud minimeras. Behov av hjälpinsatser minskar. Förslag: Ta bort försäljningen och kompensera kunden delvis genomförskrivning av korgar och brickor till rullatorer. Kategori 2, Korttidslån/ tillfälliga lån: Gäller idag för tre olika grupper som inte är prioriterade enligt riktlinjerna och därmed tillhandahålls som en service där avgift tas ut. 1. Till besökare, personer som inte är skrivna i Enköpings kommun. 2. Vid dubbelutrustning till ex sommarstugor och för resebruk. 3. Vid övergående behov av rullstol, arbetsstol, elsängryggstöd efter skada eller operation. Det är en service där moms tas ut på låneavgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Årlig intäkt c:a 30000kr Fördelar med korttidslån Besökare tacksamma över möjligheten, klagar inte, fullt förståelig avgift. Nackdelar med korttidslån Övergående behov kan vara svårbedömt. Administrationen för Återlämningen gynnas. förskrivare betydande. Enköping har samma service som övriga landet. Resebruk helt accepterad avgift och tacksamhet för möjligheten. Upplevs naturligt av personerna med avgift när behovet är övergående.

13 ENKÖPINGS. KOMMUN 9 (12) Konsekvens om kategori 2, Avgifter för Korttidslån/ tillfälliga lån, måste tas bort helt: Avgifter till besökare, samt vid dubbel utrustning och resebruk, (grupp 1 och 2) är en inarbetad och logisk avgift eftersom möjligheten att kunna låna annars inte är självklar med tanke på prioriteringsgrunderna. I första hand ska verksamheten tillgodose behov för kommunens invånare och då i ett boende. Att ändå ha möjligheten till service upplevs positivt och viktigt att även kommunerna som ansvariga för hjälpmedel har denna service som annars erbjuds av landstingen i län där ansvarsfördelningen är annorlunda. Den tredje gruppen avser avgifter för övergående behov. Det är ibland en svårbedömd gränsdragning mellan lång- eller kortvarighet av behovet. Avgiften bygger på att långvariga behov prioriteras. Skulle inte hjälpmedel tillhandahållas alls vid tillfälliga behov skulle det få stora negativa konsekvenser för personerna. Kategori 3, Långvariga lån vid kontinuerliga behov Gäller idag för tre olika kategorier som är prioriterade enligt riktlinjerna och därmed tillhandahålls som en förskrivning. Det är de mest kostnadskrävande hjälpmedlen i sortimentet på olika sätt. För elrullstolar är orsaken att de är dyra och kräver hög nivå av service. Manuella rullstolar är billigare men fler, så resurserna som åtgår för båda kategorierna är ungefär lika stora. För rollatorer är orsaken den stora mängden. Avgifterna är införda som sparåtgärder för att i viss mån få en motprestation från användaren för möjligheten att få tillgång till produkterna. Det är ett motkrav som understryker hur angeläget det är för personen. l. Rollator nr 2, 50kr/månad. Årlig intäkt c:a l39000kr 2. Manuell rullstol nr 2, 50kr/månad. Årlig intäkt c:a l SOOOkr. 3. Elrullstol, l l Okr/ månad. Årlig intäkt c:a l 40000kr Det är en individuell förskrivning som är en momsbefriad sjukvårdsinsats. Årlig intäkt c:a kr Fördelar avgift rollator nr 2 Nackdelar avgift rollator nr 2 Avgift för alla som har två rollatorer Vid enstaka tillfällen avstår på lika villkor, ingen får låna två personer från två rollatorer av kostnadsfritt. kostnadsskäl trots behov. Upplevs som rättvist då det är lika Byte säsongsvis mellan olika för alla. modeller för sommar- respektive Möjlighet att kunna erbjuda två vinter önskar ibland personer av rollatorer vid behov av olika kostnadsskäl. modeller för tex inomhus- eller Ovanstående byten innebär utomhusbruk. hanteringskostnader, Behovsbedömningen gällande rekonditioneringskostnader och graden av acceptans för trapphöjder, extra administrativa grusindragning, manövrering på arbetsuppgifter. olika underlag för att avgöra Avgifter kräver mycket stor förskrivning eller inte, underlättas noggrannhet i administrationen, när motkrav av avgift föreligger. både vid utlämnande och

14 ENKÖPINGS KOMMUN 10 (12) återlämning av alla inblandade personalkategorier. Information om avgiftssystemets upplägg med fördröjning vid start och slut kräver tid och behöver informeras ofta eftersom förskrivning av rollator är så frekvent. År 2014 förskrevs 902 st och återlämnades 8 l 3st. Det är c:a 230 som betalar för en andra rollator. Fördelar avgift rullstol nr 2 Nackdelar avgift rullstol nr 2 Möjlighet att kunna erbjuda två Aktivt liv i rullstol innebär ofta manuella rullstolar vid behov av behov som inte tillgodoses med olika modeller för tex inomhus- enbart en rullstol. eller utomhusbruk. Att personer skulle inneha två Säkerhet för personen som är helt rullstolar i onödan fast en skulle beroende av rullstol för sin tillgodose behovet är inte troligt förflyttning att kunna ha ett och är sällan förekommande. Det är alternativ om något skulle hända c:a 25 personer som betalar för en med första rullstolen. andra rullstol. Fördelar avgift för elrullstol Nackdelar avgift för elrullstol Avgift för alla som har elrullstol, Vid mycket enstaka tillfällen avstår oavsett modell, lika villkor, ingen personer från elrullstol av får låna kostnadsfritt. kostnadsskäl trots behov. Upplevs som rättvist då det är lika Avgift tas ut trots hög prioritering för alla. av elrullstol som erbjudet tekniskt Stor acceptans för avgift hos hjälpmedel till personer med så gott personerna då de vet att kostnaderna som obefintlig gångförmåga, alltså är höga både för inköp och service. med stora funktionsnedsättningar. De upplever avgiften som rimlig och befogad. Personer som får låna elrullstol upplever det ofta som en mycket angelägen möjlighet till självständighet. Avgiften är ett motkrav till personen som understryker hur angelägen elrullstolen är för personen. Konsekvens om kategori 3, Avgifter för Långvariga lån vid kontinuerliga behov tas bort helt: Rollator nr 2 Fördelar med avgiftsfri Nackdelar med avgiftsfri Gratis för kunden- viktigt för vissa. Minskad i betydande intäkt ( Ökad självständighet för de som i dag kr/år). väljer bort pga kostnad. Ökat behov av hemtjänst om endast en Minskad administration. får förskrivas. Minskat behov av hemtjänst om två Ökad risk för fallolyckor om endast en kan förskrivas. rollator får förskrivas. Minskad risk för fallolyckor.

15 ENKÖPINGS I KOMMUN 11 ( 12) Fler rollatorer förskrivs till en ökad kostnad. Enligt riksdagsbeslut ska all hälso- och sjukvård värderas enligt tre viktiga principer vid prioriteringar. Den tredje principen är Kostnadseffektivitetsprincipen, att det ska vara en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet. För rollatorer har tillhandahållandet mycket hög kostnadseffektivitet. Stor aktivitet, självständighet och säkerhet uppnås till en relativt låg kostnad Ofta är det behov av olika modell för de olika behoven, inomhus ofta trångt, utomhus ofta ojämn terräng/ underlag. Behovet av två rollatorer kan orsakas av att slippa dra in smuts, slippa dra i trappor, slippa välja mellan ute- och inomhusrollator. Tvingas de välja skulle de troligen avstå från inomhusrollatorn. De skulle försöka klara sig på annat sätt med risk för fallolyckor som följd. Det kommer förskrivas fler rollatorer eftersom avgiften i viss mån har hållit tillbaka efterfrågan. Om avgiften för rollator nr 2 tas bort och alternativet är att endast en rollator får förskrivas blir nackdelarna så stora att avgiften hellre behålls. Rullstol nr 2 Fördelar med avgiftsfritt Minskad administration Nackdelar med avgiftsfritt Minskad intäkt ca kr/år Kommentar: Personer som har behov av rullstol har i regel större funktionsnedsättning än personer som kan gå med rollator. Troligen kommer inte behovet öka nämnvärt. Behovet tillgodoses idag genom förskrivning av rullstol nr 2 trots avgift. Elrullstol Fördelar med avgiftsfritt Minskad administration Nackdelar med avgiftsfritt Minskad intäkt ca kr/år Kommentar: Elrullstolsanvändarna prioriteras idag trots avgifterna eftersom så stora resurser åtgår till relativt få användare, 113 st i slutet av Det är dock personer med stora funktionsnedsättningar som har behovet och som prioriteras enligt riksdagens andra princip för prioriteringar i hälso- och sjukvård, "Behovs- och solidaritetsprincipen" där det framhålls att resurser främst ska satsas på de medborgare som har de största behoven. Förslag om kategorin Avgifter för Långvariga lån vid kontinuerliga behov, måste minskas eller tas bort helt: Avgifter för Rollator nr 2 tas bort om hjälpmedelsbudgeten kompenseras för intäktsbortfallet. Rollator nr 2 kan fortsätta tillhandahållas och förskrivas. Utan kompensation för utebliven intäkt behålls avgiften. Avgiften för Rullstol nr 2 tas bort. Rullstol nr 2 tillhandahålls och förskrivs. Avgiften för Elrullstol behålls.

16 ENKÖPINGS I KOMMUN 12 (12) Förvaltningens förslag Att förändra avgifter är svårt då konsekvenserna av förändringarna av olika skäl är svåra att förutse. Förvaltningen har undersökt läget i andra kommuner och konstaterar att det ser mycket olika ut. Olika modeller påverkar på olika sätt. Oavsett vilken metod/modell man väljer gäller att det personliga avgiftsutrymmet alt. maxtaxan alltid begränsar kundens avgift. Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. Ett otydligt uttag av avgifter med generellt höjda avgifter på tex hemtjänstavgifter skulle vara negativt ur två aspekter. Personer som idag har svårt att klara taxorna för hemtjänst kunde tvingas avstå från hemtjänst. Personer som klarar aktiviteter med hjälp av tekniska hjälpmedel får avgiftsfrihet på bekostnad av mer hjälpbehövande. Förvaltningens förslag är att inte ändra avgiftsmodell men att göra lite smärre förändringar: Ta bort dygnsavgift för sjuksköterska besök- intäkts bortfall ca kr/år, kompensera detta genom en höjning av hemtjänstavgiften. Ta bort första besöket av sjukgymnast/arbetsterapeut per år, detta är en mycket liten intäkt idag. Förslag till förändring inom område hjälpmedel Förhöjningsdynor, Glidlakan och Stödkilar utgår som säljbara och tillhandhålls inte. Käppar med tillbehör och Korg/Brickor till rollatorer utgår som säljbara och blir i stället till förskrivbara utan avgift. Avgifter för rullstol nr 2 tas bort. Avgifter för övergående behov (korttidslån grupp 3) tas bort Förslag till justeringar för 2016framgår i bilaga 2. Agnetha Resin Fredriksson Biståndschef Brittmari Hansson Annika Träff Budget- och Avgiftshandläggare verksamhetsansvarig Hj älpmedelsverksamhet

17 Vård- och omsorgsnämnden Taxan/avgiften avser Avgifter inom högkostnadsskyddet Hemvård (erhållna timmar fr.o.m ), per timme Minimiavgift för hemvård, per Avgift omvårdnadsboende, per månad (maxtaxa) Avgift korttidsplats, trvaahetsplats, per dyqn Trygghetslarm och/eller larmväska, per månad Hembesök sjuksköterska, per dyqn Taxa 2015 inklusive moms 186 kr 186 kr Maxtaxa, kr/mån 82 kr 240 kr 114 kr Avai ft er utan f ör höakostnadsskvddet Matabonnemana, per månad kr Matavgift korttidsplats, tryqqhetsplats, per dyqn 104 kr Första besök arbetsterapeut/siukavmnast 114 kr Resor daaverksamhet 35 kr/resa Matavgift dagverksamhet, per dag 78 kr Matavgift Gluggen/Asphagen, per dyqn 82 kr I l'\ommurn11.auonsennet ll ex 1pp1J, per månad 308 kr Avgifter tekniska hjälpmedel (inkl moms) Trä/Metallkäoo Käpp-parkerare Handledsband Extra dooosko per 2 st Påbygqnadsqrepp till käpo Korg till rollator Bricka till rollator Coxitdyna Kil dyna Avgifter korttidslån (inkl moms) Manuell rullstol, per månad Arbetsstol, hygienstol, elsängsryggstöd, antidec. madrass, per månad Säng exkl. madrass, per månad Hygienmadrass vid sänglån, per månad Mobil lyft exkl. sele, per månad Korttidslån övrigt - första hjälpmedlet, per månad 160 kr 30 kr 30 kr 40 kr 50 kr 250 kr 250 kr 360 kr 300 kr 400 kr 400 kr Taxa 2016 inklusive moms ej beslutad * 90 kr beslut tas senare kr 104 kr 35 kr/resa 78 kr 82 kr 308 kr 400 kr 400 kr Förändring kr % 14 kr 7,5% 14 kr 7,5% 8 kr 9,8% Avgifter långvarigt lån Ytterligare rollator (rollator nr 2), per månad Ytterligare manuell rullstol (rullstol nr 2), per månad Elrullstol, per månad 50 kr 50 kr 110 kr 110 kr ej beslutad* = kommer från socialstyrelsen i dec 2015 = förslag

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Hemtjänsten i Botkyrka kommun

Hemtjänsten i Botkyrka kommun PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Hemtjänsten i Botkyrka kommun - EN GENDER BUDGET-ANALYS Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en gender budget-analys av hemtjänsten i Botkyrka

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer