Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön."

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till Åke Hägglund Roger Lidman Anita Lundqvist Karin Paulsson Astrid Sjöström Gunilla Stenberg Roland Wiklund Frånvarande: Johan Andersson Adjungerade:, pch, df Inledning och öppnande Meddelande om styrelseutfallet Val av ordförande Val av vice ordförande Val av sekreterare Val av protokolljusterare 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. 67 Df meddelar att Åke Hägglund, Anita Lundqvist, Karin Paulsson och Gunilla Stenberg valts in i styrelsen för en treårsperiod. Ett särskilt välkommen riktas till Gunilla som är ny i styrelsen. 68 att välja Astrid Sjöström till ordförande för styrelsen. 69 att välja Marianne Berglund till vice ordförande för styrelsen. 70 att välja distriktsföreståndare till sekreterare. 71 att välja Roger Lidman och Anita Lundqvist att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2 Styrelsens arbetsformer 72 Ordföranden delar ut PM för styrelsens arbetsformer och ett samtal förs om hur vi tillsammans skapar ett gott arbetsklimat. Ett samtal förs om var styrelsens ska förlägga sina sammanträden Ska de återkommande vara på expeditionen i Umeå eller fortsätta att som tidigare vara i de kyrkor och bönhus där ledamöterna är engagerade? att frågan ska behandlas vid nästa styrelsemöte. 73 Föredragningslistan Föredragningslistan godkänns. Fullmakt för EFS i Västerbotten 74 att befullmäktiga distriktsföreståndare, ekonomichef Eva S Bäckström, administratör Margita Sundell och personalchef för tiden till och med att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar att befullmäktiga och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden till och med att befullmäktiga Margita Sundell och Eva S Bäckström att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden till och med Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Firmatecknare 75 att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Astrid Sjöström, distriktsföreståndare och ekonomichef Eva S Bäckström, två i förening, för tiden till och med Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Delegeringsregler 2012/ att för arbetsåret fastställa följande delegeringsregler, utöver vad som anges i PM för utskott och råd: LG (ledningsgrupp) Med LG avses distriktsföreståndare, personalchef och ekonomichef. Df har utslagsröst. LG kan inom sig delegera beslutsrätt. leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning

3 beslutar om vikarie- och visstidsanställningar och tjänstledigheter till och med 6 månader beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upp till 1 år upp till 5 basbelopp beslutar om bidrag upp till 2 basbelopp beslutar om personallån upp till 2 basbelopp beslutar om inköp upp till 1 basbelopp PAU (personal- och arbetsutskott) beslutar om anställningar (över 6 månader) inom ramen för fastställd budget och bemanningsplan beslutar om tjänstledigheter (över 6 månader) EFU (ekonomi- och förvaltningsutskott) beviljar lån till föreningar (eller motsvarande), med löptid längre än ett år upp till 20 basbelopp beviljar tillfälliga lån till föreningar (eller motsvarande) med löptid mindre än ett år upp till 40 basbelopp beviljar bidrag till föreningar (eller motsvarande) upp till 5 basbelopp gör inköp upp till 5 basbelopp Anställningar som ledningsgruppen gör ska rapporteras i PAUprotokoll och beslut om lån och bidrag till föreningar ska rapporteras i EFU-protokoll. Bibelfjäll Bibelfjälls föreståndare beslutar om kostnader för Bibelfjälls verksamhet med upp till ½ basbelopp. Kapitalplacering Distriktsföreståndaren och ekonomichefen i förening äger rätt att enligt styrelsens dokument Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering (ST 55/11) handla med värdepapper på penningmarknaden. Styrelsen för ett samtal om formuleringarna kring delegeringsreglerna när det gäller Ledningsgruppen. att uppdra till styrelsens arbetsgrupp för organisationsöversyn att även se över formuleringarna kring delegeringsreglerna.

4 VAL AV UTSKOTT, KOMMITTÉER, LEDAMÖTER, OMBUD, KONTAKTPERSONER, ETC. Utskott och råd PAU 77 att välja utskott och råd enligt nedanstående lista. Personal- och arbetsutskottet Marianne Berglund, Sävar Karin Paulsson, Bjurholm Astrid Sjöström, Bureå att välja Karin Paulsson till ordförande EFU Ekonomi- och förvaltningsutskottet Ulf Andersson, Boviken Roland Viklund, Holmsund Christer Lindgren, Skellefteå Helene Hedman, Umeå att välja Roland Viklund till ordförande Interna valberedningen har att i samspel med EFU se över om det ska vara fler ledaömter i EFU. VURnorra VURsödra IR Veksamhets- och utvecklingsrådet (norra) Catherine Eiderhäll Skellefteå Mats Lindberg Ursviken Mattias Kågström Skellefteå Anita Andersson Kåge Inger Norberg Bergsbyn Verksamhets- och utvecklingsrådet (södra) Gunilla Stenberg Åkullsjön Marta Bäckman Umeå Anders Blomberg Umeå Susanne Jonsson Sävar Internationellarådet Mats Bohman Kristina Dagman Åke Hägglund, styrelsen Kersti Karlsson Gerd Åkerström Umeå Holmsund Svarttjärn Ö Falmark Varuträsk

5 att välja Åke Hägglund till ordförande i internationella rådet KR Kommunikationsrådet att till kommunikationsrådet välja: Ulrika Bengtsson Umeå Lena Björkman Täfteå Katarina Eriksson Kåge Stefan Eriksson Umeå Stefan Gelfgren Umeå Peter Lundström Djäkneboda Anita Lundqvist, styrelsen Boliden att välja Stefan Gelfgren till ordförande i kommunikationsrådet. 78 Klippenkamraterna att välja Johan Andersson till styrelsens representant i Klippenkamraternas styrelse. Missionsombud Val av ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor Val av ledamot i AFFI Val av ombud till Hela människans årsmöte att välja Torbjörn Arvidsson till missionsombud för södra länsdelen att välja Kersti Karlsson till missionsombud för norra länsdelen 80 att välja Mats Bohman, Umeå och Kersti Karlsson, Östra Falmark till ledamöter i Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. 81 att välja Håkan Lundberg till ledamot i AFFI (Luleå stifts Arbetsgrupp för flykting och invandrarfrågor) 82 att välja Inga-Lis Andersson, Umeå och Inger Palmér, Umeå till ombud för Hela människans årsmöte 2013.

6 Stiftelsen Solviks folkhögskola Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Stiftelsen Solviks folkhögskolas huvudmannamöte Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas huvudmannamöte Folkrörelsearkivets styrelse Ägarrepresentant i Din Bok Umeå AB Samarbetsrådet EFS Svenska kyrkan i Luleå stift 83 att till nomineringskommittén för val av styrelse för Stiftelsen Solviks folkhögskola utse: Catherine Eiderhäll smk. Skellefteå och Allan Forslund, S Bergsbyn. 84 att till nomineringskommittén för val av styrelse för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Kjell Söderberg, smk. Umeå och Bengt Bergius, Umeå 85 att till distriktsrepresentanter på huvudmannamöte för Stiftelsen Solviks folkhögskola utse:, Catherine Eiderhäll och Roger Lidman. 86 att till distriktsrepresentanter på huvudmannamötet för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Eva S Bäckström, Håkan Holmlund och Karin Paulsson. 87 att välja Lars Olov Sjöström till Folkrörelsearkivets styrelse. 88 att välja Roland Viklund att vara ägarrepresentant vid bolagsstämman för Din Bok Umeå AB. 89 att välja följande personer till samarbetsrådet EFS Svenska Kyrkan i Luleå stift: Ordinarie ledamöter, EFS Västerbotten Vasagatan 17, Umeå Anita Lundqvist Yttervägen 22, Boliden Astrid Sjöström Skärvägen 24, Bureå Suppleanter Cathrine Eiderhäll Åbrogatan 21, Skellefteå EFS Västerbotten Vasagatan 17, Umeå

7 Representanter i samarbetskommittéer Ledamöter i samarbetsråd Ledamöter i samverkanskommitté i Vännäs 90 att som ledamot i samarbetskommittén under 2012/2013 för: välja: Bergsbykyrkan Carlskyrkan Ersmarkskyrkan, norra Ersmarks kyrka södra Grisbackakyrkan Mobackenkyrkan Norrängskyrkan Nyåkers kyrka Solbackakyrkan Sörbölekyrkan 91 att som ledamot i samarbetsråd under 2012/2013 för: välja: Jörn/Boliden Lövånger 92 att bordlägga frågan. ALLMÄNNA ÄRENDEN Ärenden från årsmötet 93 Styrelsen för ett kortare samtal om årsmötet. Några av de frågor, tankar och synpunkter som ledamöterna uppfattade under årsmötet var: - önskemål om en handlingsplan - läger som även vänder sig till socialt utsatta grupper i samhället - det är viktigt med Tackbrev vid gåvor Eventuellt fortsatt samtal om frågeställningarna är aktuella då årsmötesprotokollet är klart. Övrigt som noterades i samtalet om årsmötet är behovet av att se över hur fullmaktshandlingarna är utformade, ta lärdom av EFS riks som har en enklare fullmaktsblankett. Om årsmötet ska fortsätta att vara i Robertsfors bör vi se över möjligheten att låta andra föreningar fungera som köksansvariga Utvärdering av 94 Styrelsens ledamöter har inför årsmötet ringt runt till i princip alla

8 ledamöters rundringning till missionsföreningar missionsföreningar i EFS Västerbotten. Syftet var att skapa kontakt och göra en extra påminnelse och inbjudan till årsmötet. Styrelsen för ett samtal och gör en utvärdering av hur man upplevt kontakten. Följande noteras: - ledamöterna upplever en god eftersmak, trots att många föreningar vittnar om en tuff situation - föreningarna uppskattade kontakten, någon bryr sig - kännedom om de små föreningarnas situation och föreningar där verksamheten spirar, ökar kunskapen om EFS läget i Västerbotten - Många föreningar väljer inte ombud till årsmötet, det sätts upp listor eller sker på annat sätt. - Någon missionsförening kommenterar besväret med att behöva ha en Saltförening - Hur hjälper vi missionsföreningarna att höja mandatet för föreningarnas ombud? - Vi bör använda våra kommunikationskanaler för att ge konkreta tips på hur man väljer ombud till årsmötet att inför nästa år ringa alla missionsföreningar tidigt på året, januari eller februari. Kommande styrelsesammanträden Avslutning 95 att arbetsåret sammanträdesdatum blir enlig lista: 11 juni kl via videokonferens i Umeå och Skellefteå (exakt plats meddelas i kallelsen) Värdar: Catherine Eiderhäll och Håkan Holmlund september, Strömbäcks folkhögskola. (Tid är inte fastställd.) 17 november, januari 23 mars 96 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Df leder oss i bön.

9 Dag som ovan Justeras: Astrid Sjöström Roger Lidman Anita Lundqvist ordförande justerare justerare

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl. 18.30 21.20 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 V e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2 0 0 9 Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson ordf. Sven-Olof Jonsson

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer