Rekrytering kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering kommunchef"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 159 Dnr: Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/ pkt 2 upphävs. Istället ska en avstämning göras på kommunstyrelsens möte Ekonomichef, kanslichef, näringslivschef och personalchef får i uppdrag att komma med ett förslag om hur man ser på framtiden. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i KS 77/ : 1. Under perioden 14 juni december 2011 delas kommunchefens arbetsuppgifter mellan ekonomichef, personalchef, kanslichef och näringslivschef enligt bilaga Utvärdering ska ske i oktober Då för kort tid har förflutit mellan tillträdesdagen, , och tidpunkten för utvärdering, , föreslås en avstämning istället för den beslutade utvärderingen. Yrkanden Gertowe Thörnros (V) och Peter Pedersen (V) yrkar 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/ pkt 2 upphävs. Istället ska en avstämning göras på kommunstyrelsens möte Eknomichef, kanslichef, näringslivschef och personalchef får i uppdrag att komma med ett förslag om hur man ser på framtiden. Bjarne Rasmussen (S), Annika Engelbrektsson (S), Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) yrkar 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/ pkt 2 upphävs. En utvärdering ska göras på kommunstyrelsens möte i december. 2. En avstämning ska göras på kommunstyrelsens möte Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Gertowe Thörnros m.fl. yrkande mot Bjarne Rasmussen m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen har bifallit Gertowe Thörnros m.fl. yrkande. Särskilt yttrande Lars-Gunnar Hedenquist (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bjarne Rasmussen m.fl. yrkande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1

2 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 159 (forts.) Dnr: Ärendets beredning Kommunstyrelsen 77/ Reservationer Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna reserverar sig mot att ingen utvärdering skall ske av hantering av kommunchefstjänsten, vi anser att det är viktigt att man utvärderar hur verksamheten har fungerat utan en kommunchef. Med dagens beslut vill majoriteten inte längre utvärdera utan endast göra en avstämning. Skickas till Ekonomichef Kanslichef Näringslivschef Personalchef Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2

3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 130 Dnr: Finanspolicy Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Redovisade svar med anledning av den återremiss kommunfullmäktige beslöt om KF 45/ godkänns. 2. Förslag till finanspolicy gällande för Degerfors kommun och dess helägda dotterbolag antas. Ärendet Kommunfullmäktige beslöt på sammanträde , 45, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till finanspolicy. Kommunfullmäktige beslöt på sammanträde att innan försök med ränteswapar görs ska en referenstagning göras från ett 10-tal offentliga verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har med hjälp av personal från Degerforsbyggen begärt in uppgifter från 3 kommuner och 8 kommunala bolag. Från ett bolag har svar ej inkommit vilket innebär en svarsfrekvens om ca 91 %. Följande frågor har ställts: Arbetar ni med ränteswapar själva eller anlitar ni utomstående konsulter? 7 st anlitar utomstående konsult 1 st arbetar intern finansgrupp samt extern konsult 1 st arbetar själva med stöd från bank 1 st anlitar kommunens internbank Om ni anlitar konsulter, vad är den årliga kostnaden för Er organisation för detta stöd? Av de som anlitar konsulter visar svaren att kostnaden för externa konsulter varierar mellan 80 tkr och 190 tkr. I ett svar angivs dock inget belopp utan man anser att kostnaden är rimlig. Ett pris om 100 tkr avser en kommunkoncern i en kommun med drygt invånare. Denna kommunkoncern har finansverksamheten organiserad i en internbank. Faktureras konsultstödet som ett fast arvode eller betalar ni efter nedlagd tid? Samtliga sex som anlitar utomstående konsult betalar ett fast arvode/år. Har ni gjort någon beräkning/bedömning av hur mycket räntekostnader ni betalar per år genom att använda Er av ränteswapar jämfört med traditionell upplåning.? Ingen av referenserna har gjort någon beräkning. Följande bedömningar och synpunkter har förts fram - Räntenbindningen kan justeras utan att det påverkar de underliggande lånen - I stort sett enbart positiva erfarenheter att arbeta med ränteswapar - Man får inte överdriva skillnaden mellan ränteswapar och fasträntelån. Exempelvis ett lån med fast ränta i fem år eller ett lån med rörlig ränta kombinerat med ränteswap är jämförbart. - Verksamheten är ny, första swapen togs i juni Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 130 (forts.) Dnr: Bedömningen är att eftersom vi är mer flexibla genom att vi använder ränteswapar så är våra räntekostnader lägre jämfört med traditionell upplåning. - Den stora vinsten med att använda swapar istället för bundna vanliga räntor är att flexibiliteten ökar. - En swap har alltid ett marknadsvärde. Detta ger möjligheter att utnyttja gynnsamma marknadsförutsättningar utan att behöva invänta förfallodatum för en fast ränta. - Några beräkningar har inte gjorts. Däremot har räntesatser och räntekostnader sjunkit rejält sedan vi började använda ränteswapar. Det allmänna ränteläget kan vara en del av en sådan förklaring. - Förtjänsterna motiverar mycket väl de konsultarvoden vi har betalt. Har arbetet med ränteswapar medfört några förluster för er organisation? Ingen av de svarande har fört fram att arbetet med ränteswapar medfört några förluster för deras organisationer. Tre svar anger däremot att de gjort förtida inlösen av swapar vilket inneburit positivt resultat av hanteringen. Gjorde Ni någon form av riskanalys inför Ert ställningstagande att börja arbeta med ränteswapar? Om ni gjort någon riskanalys får ni gärna bilägga denna svaret. Ingen av de svarande har översänt någon form av dokumenterad riskanalys i sitt svar. Följande bedömningar och synpunkter har förts fram: - Förutsättning för att arbeta med Swapar är att det ska finnas underliggande lån - Vi kom fram till att användande av swap inte innebär någon stor risk under förutsättning att man har en löpande koll på ränte-/finansmarknaden. Vi bestämde oss för att endast använda ränteswapar och inte hålla på med annat som optioner o dyl. - Vi gjorde ingen riskanalys eftersom vi endast använder ränteswapar där vi vet villkoren för hela löptiden. Bedömning Efter inkomna svar är kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning att Degerfors kommun och dess helägda bolags tillåts börja använda de instrument som framgår av bilagda förslag till finanspolicy. Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till de delar av policyn som inte berör användandet av swapar, samt avlsag till de delar som berör swapar. Peter Pedersen (V) yrkar bifall till policyn. Propositionsordning Ordföranden meddelar att han tänker ställa Annika Engelbrektsson m.fl. yrkande mot Peter Pedersens yrkande, och finner att arbetsutskottet har bifallit Peter Pedersen yrkande. Ärendets beredning Kommunfullmäktige 45/ Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 130 (forts.) Dnr: Reservationer Annika Engelbrektsson (S) och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

6 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern 6

7 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Finanspolicy Degerfors kommun och dess bolag Övergripande syfte och mål Finansiell organisation Degerfors kommun Kommunens bolag Finansiell riskhantering Upplåning Leasing... 6 Beslut Placering Likviditet... 7 Beslut Borgen...7 Beslut... 8 Borgensavgift Intern kontroll Rapportering

8 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern 1. Finanspolicy Degerfors kommun och dess bolag Finanspolicyn omfattar Degerfors kommun och dess helägda bolag, det vill säga den verksamhet som bedrivs inom Degerfors kommunkoncern. Respektive styrelse ska behandla finanspolicyn och förstå dess innebörd. Beslut i respektive styrelse avseende finansiella frågor får inte strida mot denna policy. I de fall det är erforderligt får respektive styrelse, inom ramen för denna policy, besluta om ytterligare riktlinjer. Delegation från kommunfullmäktige och styrelser framgår av delegationsordningar och firmateckningsrätt för kommunen och respektive bolag framgår av särskilda beslut. Med styrelse avses i detta dokument såväl kommunstyrelse som bolagsstyrelse. Finanspolicyn innehåller: Övergripande syfte och mål Finansiell organisation och styrning Finansiell riskhantering Upplåning Placering Likviditet Borgen Regler för rapportering, sammanställning och kontroll 2. Övergripande syfte och mål Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansiella påverkan på resultatet. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess bolags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess bolags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess bolag blir effektiv. Finanspolicyn inkluderar föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt kommunallagen 8 kap 3 a avser kommunens pensionsmedel. 8 3

9 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Finanspolicyns uppgift är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att ansvarsfördelning och organisation klargörs. 3. Finansiell organisation 3.1 Degerfors kommun Kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen: (styrelse) Delegationsbeslut: Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom utlåning, placeringar, borgen samt övriga finansiella mål. Ansvarar för medelsförvaltningen. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag, borgen samt förvaltning av andra organisationers medel (t ex stiftelser). Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar utsedda tjänsteman om omsättning och lösen av kommunens lån samt upptagande av tillfälliga lån (upp till 1 år). Utsedd tjänsteman beslutar om placering av likvida medel samt tecknande av leasingavtal, exklusive leasing avseende fordon och inventarier av lägre värde. Utsedd tjänsteman beslutar om tillfällig utlåning på högst 1 år till kommunens helägda bolag upp till 10 mkr. Styrelsen svarar i övrigt för att bestämmelserna i denna policy efterlevs. 3.2 Kommunens bolag Kommunfullmäktige: placeringar Styrelse: Delgationsbeslut: Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom utlåning, samt övriga finansiella mål. Ansvarar för medelsförvaltningen. Inom ramen för fullmäktiges borgensnivå tillika upplåningsnivå beslutar styrelsen om nyupplåning. Inom ramen för styrelsens delegation beslutar respektive bolag om omsättning och lösen av lån samt upptagande av tillfälliga lån (upp till 1 år), placering av likvida medel, tecknande av leasingavtal samt tillfällig utlåning på högst 1 år inom kommunkoncernen up till 10 mkr. Respektive styrelse svarar i övrigt för att bestämmelserna i denna policy efterlevs. 4 9

10 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern 4. Finansiell riskhantering 4.1 Upplåning Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar och för att trygga kommunens och dess bolags kortfristiga betalningsberedskap. Upplåning ska ske med beaktande av likviditetssituation, den egna investeringstakten och penningmarknadsläget. Upplåningen ska ske till lägsta möjliga kostnad och till betryggande säkerhet. Den genomsnittliga räntebindningstiden får ej understiga 1 år och ej överstiga 5 år. Lån i utländsk valuta får inte tas upp. Godkända motparter vid upplåning och affärer med ränteswapar: Kommunens helägda företag och för bolagen även Degerfors kommun Kommuninvest i Sverige AB Europeiska Investeringsbanken (EIB) Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Nordiska Investeringsbanken (NIB) Svensk bank eller svenskt kreditmarknadsbolag Svenska försäkringsbolag Svenska Hypoteksinstitut SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumentation Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare finansiering. Räntebindningstiderna får ändras inom angivna gränser genom att använda försäkringsinstrument, s k derivat. Derivaten får endast användas under förutsättning att det finns en underliggande position, dvs en befintlig skuldportfölj. För att minimera ränterisker är följande instrument tillåtna under förutsättning att spridning av ränteförfallodagar sker enligt ovan: Lån med rörlig ränta Lån med i förtid fastställd ränta under räntebindningstiden (FRA) Ränteswap avtal om byte av räntebetalningar från fast till rörlig räntesats och vice versa Swapavtal får tecknas utan att ramavtal ingåtts med några motparter. Upptagande av lån eller användning av derivatinstrument ska ske på affärsmässiga grunder. 10 5

11 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Leasing Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som fattas av kommunfullmäktige. VD/Ekonomichef beslutar inom ramen för upplåning om leasingfinansiering. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering, eller om det ur t ex servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. Leasing av fordon, kopieringsmaskiner, kaffeautomater och motsvarande kräver inte inget upplåningsbeslut i kommunfullmäktige och ingår ej i beslutade låneramar. Beslut Beslut om upplåningsnivå är en fråga av principiell beskaffenhet och förbehållen fullmäktige. I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om: - Ram för den långfristiga upplåningen inom kommunkoncernen - Omsättning av lån som får ske under året inom Degerfors kommun. För att säkerställa det kortfristiga likviditetsbehovet ska kommunen och dess bolag ha en skälig nivå på avtalat kreditlöfte (checkkredit). Styrelsen beslutar om motparter innan avtal om derivatinstrument sluts. Respektive styrelse beslutar om upptagande av lån inom av kommunfullmäktige beslutat ram för budgetåret. Räcker inte ramen måste frågan åter föras upp till kommunfullmäktige. 4.2 Placering Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. Den finansiella risknivån bör vara låg. Innan placering av medel sker skall alltid en prövning om amortering av lån istället bör ske. Tillåtna motparter Svenska staten Svenska affärsbanker Tillåtna instrument Statsskuldväxlar Bankcertifikat Deposit Räntebindningstid Räntebindningstiden för ett enskilt instrument får inte överstiga 12 månader Kapitalbindningstid Kapitalbindningstiden för ett enskilt instrument får inte överstiga 12 månader 11 6

12 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Alternativ åtkomsttid Inom 3 dagar 4.3 Likviditet Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredställande betalningsberedskap upprätthålls. För att tillfredställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering ske. Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt Utgöra underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning. Överskottlikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. Överskottlikviditet kan utlånas inom kommunkoncernen. Tillåtna motparter Svenska staten Svenska affärsbanker Tillåtna instrument Statsskuldväxlar Bankcertifikat Deposit Beslut Kommunfullmäktige beslutar om utlåning mellan två parter ingående i kommunkoncernen där beloppet överstiger 10 mkr. 5. Borgen Borgen får endast lämnas av Degerfors kommun och inte av något av kommunens bolag. Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. När beslutet att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunen har som borgensman krav på att respektive bolag har en adekvat egendomsförsäkring. Beslut om borgensåtagande preskriberas efter 10 år, vilket innebär att borgensbeslutet inte får vara äldre än 10 år när lånet tas upp eller omsätts. I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena redovisas. 7 12

13 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Beslut Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen. I övriga fall beslutar kommunfullmäktige om borgen för varje enskilt objekt. För enskilda objekt är borgen begränsad till lånets löptid. Ekonomichefen beslutar om borgen för de kommunala företagen inom den av kommunfullmäktige årligen beslutade borgensramen för de kommunägda företagen. Borgensavgift Borgensavgift om 0,25 % av den verkställda upplåningen med kommunal borgen ska betalas av de kommunala bolagen. Borgensavgiften avräknas och faktureras två gånger per år. En gång inför upprättande av delårsrapport och en gång inför upprättande av årsredovisning. Borgensavgiftens storlek kan komma att omprövas beroende på omvärldens krav. Kommunfullmäktige fattar då beslut om ny nivå. 6. Intern kontroll För att uppnå en god intern kontroll ska minst två personer ha insikt i varje affärshändelse. Verifiering ska kunna ske. Det innebär att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra och kontrollera affären. Varje inblandad handläggare ska ha tillräcklig kunskap inom området. Finansiella transaktioner ska bokföras utan dröjsmål. Vid misstanke om oegentligheter ska rapportering omedelbart ske till styrelsens ordförande och revisorerna. 7. Rapportering Rapportering av lånesituation, placeringar och likvida medel ska ske på varje styrelsemöte. Utöver ovanstående ska återrapportering till kommunfullmäktige ske i samband med kommunens delårsrapport och årsredovisning. I dessa dokument ska då även riskspridningen vad gäller ränteförfallodagar redovisas och ingångna borgensförbindelser redovisas. 13 8

14 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 131 Dnr: Vigselförrättare Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Degerfors kommun föreslår att Kathe Arvidsson förordnas till vigselförrättare. Ärendet Enligt äktenskapsbalken (1987:230) kap. 4 3 pkt. 2 är en behörig vigselförrättare den som länsstyrelsen har förordnat. I 4 anges Innan någon förordnas till vigselförrättare enligt 3 första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till en angiven dag. Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt första stycket eller missköter vigselförrättaren sitt uppdrag, ska länsstyrelsen återkalla förordnandet att vara vigselförrättare. Kommunen har rätt att föreslå personer som av länsstyrelsen kan förordnas till vigselförrättare. Kathe Arvidsson har tackat ja till att föreslås som vigselförrättare i Degefors kommun. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 224/ Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

15 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 132 Dnr: Tjänstetillsättning och omdefiniering av tjänst, ekonomiassistent ekonom Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Befintlig tjänst som ekonomiassist ska ersättas med en ekonomtjänst samt att den påbörjade rekryteringen genomförs. 2. Kommunstyrelsen inarbetar kostnadsökningen om ca 100 tkr/år i kommunstyrelsens ram för Ärendet I december går befintlig ekonomiassistent i pension. I dagsläget är det en stor snedbelastning inom ekonomiavdelningen och har varit så under ett antal år. Under de senaste åren har det även varit ett ökat krav från nämnderna, främst från kultur- och utbildningsnämnden, samt ett ökat krav på avdelningens medverkan i diverse större utrednings- och utvecklingsgrupper. Vi bedömer även att vi inte riktigt har utrymme att bistå serviceförvaltningen på samma sätt som vi bistår de övriga två större nämnderna. Ekonomiarbete i en krympande ekonomi ställer också högre krav på ekonomiavdelningens medverkan i budgetarbete och löpande uppföljningar samt även medverkan i ledningsgrupper och träffar med förtroendevalda. Denna del av den totala arbetstiden har ökat märkbart de senaste åren. Under den närmsta treårsperioden väntas ytterligare två av medarbetarna sluta sina tjänster på grund av uppnådd pensionsålder. Att rekrytera en ekonom är ett sätt att komma till rätta med den snedbelastning som nu råder på avdelningen samtidigt som det är ett sätt att upprätthålla kompetensen vid kommande pensionsavgångar. Ekonomiassistentens arbetsuppgifter kommer dock inte att försvinna utan arbetet kommer att fördelas på befintlig personalstyrka. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

16 Datum Beteckning Sida Servicenämnden (1) Handläggare Jörgen Johansson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Begäran om investering för nytt ventilationsaggregat till Ungdomens hus Ventilationsaggregatet som betjänar lokalen för Ungdomens hus är ur funktion varför ett nytt behöver installeras. Degerfors byggen har begärt in offert på ett nytt aggregat. I Stora Vallahallens aerobiclokal finns ett relativt nytt ventilationsaggregat, detta är dock något för litet för dagens belastning, och kan med fördel flyttas till ungdomens hus. Det offererade aggregatet installeras istället i aerobichallen. Fördelen med detta är att bägge lokalerna blir OVK-godkända och får rätt dimensionerade aggregat med bra funktion. Totalt offererat pris för ovanstående åtgärder uppgår till :-. Jörgen Johansson Servicechef Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

17 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen (1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Följande delgeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Nr Delegat Beslut KaC 16/11 Kanslichef Ramavtal för VA- och VVS-material KaC 17/11 Kanslichef Begäran till KUN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 18/11 Kanslichef Begäran till KUN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 19/11 Kanslichef Begäran till KUN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 20/11 Kanslichef Begäran till SRN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 21/11 Kanslichef Begäran till SRN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 22/11 Kanslichef Yttrande angående antagande av hemvärnsman. Ansökan tillstyrks. KaC 23/11 Kanslichef Förlängning av ramavtal för institutionsvård m.m. för barn och unga KaC 24/11 Kanslichef Förlängning av ramavtal om vård och behandling av vuxna missbrukare KaC 25/11 Kanslichef Ramavtal för pensionsadministration KaC 26/11 Kanslichef Ramavtal för ljudböcker SäkS 1/11 MHI 1/11 MHI 2/11 MHI 3/11 Säkerhetssamordnare Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Yttrande över tillstånd enligt lagen om allmän kameraövervakning Yttrande till polisen enligt ordningslagen. Åtorpsmarken Yttrande till polisen enligt ordningslagen. Cirkus Wictoria Yttrande till polisen enligt ordningslagen. Skyddsjakt Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

18 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen (1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Rapporter handlingar för kännedom Följande rapporter handlingar för kännedom har inkommit till kommunstyrelsen Nr Rapport handling Protokoll från kommunala handikapprådets möte , GN 74: Gymnasienämndens mål GN 73: Gymnasienämndens budget FHN 107: Yttrande Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål en god och jämlik hälsa i Örebro län FHN 105: Tobaksfri skoltid FHN 104: Delrapport Tobaksfritt i västra länsdelen FHN 98: Mål och budget 2012 med långtidsplan FHN 97: Delårsrapport 2 januari-augusti FHN 96: Halvårsrapport folkhälsoförvaltningen Degerfors kommun januari-juni GN 68: Delårsrapport 2011 Degerfors Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

19 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen (1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Kurser/konferenser Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit till kommunstyrelsen Nr Kurs/konferens Folkhälsokonferens 2011 It s a Fact!, tema: delaktighet och inflytande, 14 oktober 2011, Nya Folkets Hus i Karlskoga Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer