Rekrytering kommunchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering kommunchef"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 159 Dnr: Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/ pkt 2 upphävs. Istället ska en avstämning göras på kommunstyrelsens möte Ekonomichef, kanslichef, näringslivschef och personalchef får i uppdrag att komma med ett förslag om hur man ser på framtiden. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i KS 77/ : 1. Under perioden 14 juni december 2011 delas kommunchefens arbetsuppgifter mellan ekonomichef, personalchef, kanslichef och näringslivschef enligt bilaga Utvärdering ska ske i oktober Då för kort tid har förflutit mellan tillträdesdagen, , och tidpunkten för utvärdering, , föreslås en avstämning istället för den beslutade utvärderingen. Yrkanden Gertowe Thörnros (V) och Peter Pedersen (V) yrkar 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/ pkt 2 upphävs. Istället ska en avstämning göras på kommunstyrelsens möte Eknomichef, kanslichef, näringslivschef och personalchef får i uppdrag att komma med ett förslag om hur man ser på framtiden. Bjarne Rasmussen (S), Annika Engelbrektsson (S), Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) yrkar 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/ pkt 2 upphävs. En utvärdering ska göras på kommunstyrelsens möte i december. 2. En avstämning ska göras på kommunstyrelsens möte Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Gertowe Thörnros m.fl. yrkande mot Bjarne Rasmussen m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen har bifallit Gertowe Thörnros m.fl. yrkande. Särskilt yttrande Lars-Gunnar Hedenquist (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bjarne Rasmussen m.fl. yrkande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1

2 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (36) KS 159 (forts.) Dnr: Ärendets beredning Kommunstyrelsen 77/ Reservationer Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna reserverar sig mot att ingen utvärdering skall ske av hantering av kommunchefstjänsten, vi anser att det är viktigt att man utvärderar hur verksamheten har fungerat utan en kommunchef. Med dagens beslut vill majoriteten inte längre utvärdera utan endast göra en avstämning. Skickas till Ekonomichef Kanslichef Näringslivschef Personalchef Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2

3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 130 Dnr: Finanspolicy Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Redovisade svar med anledning av den återremiss kommunfullmäktige beslöt om KF 45/ godkänns. 2. Förslag till finanspolicy gällande för Degerfors kommun och dess helägda dotterbolag antas. Ärendet Kommunfullmäktige beslöt på sammanträde , 45, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till finanspolicy. Kommunfullmäktige beslöt på sammanträde att innan försök med ränteswapar görs ska en referenstagning göras från ett 10-tal offentliga verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har med hjälp av personal från Degerforsbyggen begärt in uppgifter från 3 kommuner och 8 kommunala bolag. Från ett bolag har svar ej inkommit vilket innebär en svarsfrekvens om ca 91 %. Följande frågor har ställts: Arbetar ni med ränteswapar själva eller anlitar ni utomstående konsulter? 7 st anlitar utomstående konsult 1 st arbetar intern finansgrupp samt extern konsult 1 st arbetar själva med stöd från bank 1 st anlitar kommunens internbank Om ni anlitar konsulter, vad är den årliga kostnaden för Er organisation för detta stöd? Av de som anlitar konsulter visar svaren att kostnaden för externa konsulter varierar mellan 80 tkr och 190 tkr. I ett svar angivs dock inget belopp utan man anser att kostnaden är rimlig. Ett pris om 100 tkr avser en kommunkoncern i en kommun med drygt invånare. Denna kommunkoncern har finansverksamheten organiserad i en internbank. Faktureras konsultstödet som ett fast arvode eller betalar ni efter nedlagd tid? Samtliga sex som anlitar utomstående konsult betalar ett fast arvode/år. Har ni gjort någon beräkning/bedömning av hur mycket räntekostnader ni betalar per år genom att använda Er av ränteswapar jämfört med traditionell upplåning.? Ingen av referenserna har gjort någon beräkning. Följande bedömningar och synpunkter har förts fram - Räntenbindningen kan justeras utan att det påverkar de underliggande lånen - I stort sett enbart positiva erfarenheter att arbeta med ränteswapar - Man får inte överdriva skillnaden mellan ränteswapar och fasträntelån. Exempelvis ett lån med fast ränta i fem år eller ett lån med rörlig ränta kombinerat med ränteswap är jämförbart. - Verksamheten är ny, första swapen togs i juni Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 130 (forts.) Dnr: Bedömningen är att eftersom vi är mer flexibla genom att vi använder ränteswapar så är våra räntekostnader lägre jämfört med traditionell upplåning. - Den stora vinsten med att använda swapar istället för bundna vanliga räntor är att flexibiliteten ökar. - En swap har alltid ett marknadsvärde. Detta ger möjligheter att utnyttja gynnsamma marknadsförutsättningar utan att behöva invänta förfallodatum för en fast ränta. - Några beräkningar har inte gjorts. Däremot har räntesatser och räntekostnader sjunkit rejält sedan vi började använda ränteswapar. Det allmänna ränteläget kan vara en del av en sådan förklaring. - Förtjänsterna motiverar mycket väl de konsultarvoden vi har betalt. Har arbetet med ränteswapar medfört några förluster för er organisation? Ingen av de svarande har fört fram att arbetet med ränteswapar medfört några förluster för deras organisationer. Tre svar anger däremot att de gjort förtida inlösen av swapar vilket inneburit positivt resultat av hanteringen. Gjorde Ni någon form av riskanalys inför Ert ställningstagande att börja arbeta med ränteswapar? Om ni gjort någon riskanalys får ni gärna bilägga denna svaret. Ingen av de svarande har översänt någon form av dokumenterad riskanalys i sitt svar. Följande bedömningar och synpunkter har förts fram: - Förutsättning för att arbeta med Swapar är att det ska finnas underliggande lån - Vi kom fram till att användande av swap inte innebär någon stor risk under förutsättning att man har en löpande koll på ränte-/finansmarknaden. Vi bestämde oss för att endast använda ränteswapar och inte hålla på med annat som optioner o dyl. - Vi gjorde ingen riskanalys eftersom vi endast använder ränteswapar där vi vet villkoren för hela löptiden. Bedömning Efter inkomna svar är kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning att Degerfors kommun och dess helägda bolags tillåts börja använda de instrument som framgår av bilagda förslag till finanspolicy. Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till de delar av policyn som inte berör användandet av swapar, samt avlsag till de delar som berör swapar. Peter Pedersen (V) yrkar bifall till policyn. Propositionsordning Ordföranden meddelar att han tänker ställa Annika Engelbrektsson m.fl. yrkande mot Peter Pedersens yrkande, och finner att arbetsutskottet har bifallit Peter Pedersen yrkande. Ärendets beredning Kommunfullmäktige 45/ Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 130 (forts.) Dnr: Reservationer Annika Engelbrektsson (S) och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

6 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern 6

7 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Finanspolicy Degerfors kommun och dess bolag Övergripande syfte och mål Finansiell organisation Degerfors kommun Kommunens bolag Finansiell riskhantering Upplåning Leasing... 6 Beslut Placering Likviditet... 7 Beslut Borgen...7 Beslut... 8 Borgensavgift Intern kontroll Rapportering

8 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern 1. Finanspolicy Degerfors kommun och dess bolag Finanspolicyn omfattar Degerfors kommun och dess helägda bolag, det vill säga den verksamhet som bedrivs inom Degerfors kommunkoncern. Respektive styrelse ska behandla finanspolicyn och förstå dess innebörd. Beslut i respektive styrelse avseende finansiella frågor får inte strida mot denna policy. I de fall det är erforderligt får respektive styrelse, inom ramen för denna policy, besluta om ytterligare riktlinjer. Delegation från kommunfullmäktige och styrelser framgår av delegationsordningar och firmateckningsrätt för kommunen och respektive bolag framgår av särskilda beslut. Med styrelse avses i detta dokument såväl kommunstyrelse som bolagsstyrelse. Finanspolicyn innehåller: Övergripande syfte och mål Finansiell organisation och styrning Finansiell riskhantering Upplåning Placering Likviditet Borgen Regler för rapportering, sammanställning och kontroll 2. Övergripande syfte och mål Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansiella påverkan på resultatet. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess bolags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess bolags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess bolag blir effektiv. Finanspolicyn inkluderar föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt kommunallagen 8 kap 3 a avser kommunens pensionsmedel. 8 3

9 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Finanspolicyns uppgift är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att ansvarsfördelning och organisation klargörs. 3. Finansiell organisation 3.1 Degerfors kommun Kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen: (styrelse) Delegationsbeslut: Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom utlåning, placeringar, borgen samt övriga finansiella mål. Ansvarar för medelsförvaltningen. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag, borgen samt förvaltning av andra organisationers medel (t ex stiftelser). Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar utsedda tjänsteman om omsättning och lösen av kommunens lån samt upptagande av tillfälliga lån (upp till 1 år). Utsedd tjänsteman beslutar om placering av likvida medel samt tecknande av leasingavtal, exklusive leasing avseende fordon och inventarier av lägre värde. Utsedd tjänsteman beslutar om tillfällig utlåning på högst 1 år till kommunens helägda bolag upp till 10 mkr. Styrelsen svarar i övrigt för att bestämmelserna i denna policy efterlevs. 3.2 Kommunens bolag Kommunfullmäktige: placeringar Styrelse: Delgationsbeslut: Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom utlåning, samt övriga finansiella mål. Ansvarar för medelsförvaltningen. Inom ramen för fullmäktiges borgensnivå tillika upplåningsnivå beslutar styrelsen om nyupplåning. Inom ramen för styrelsens delegation beslutar respektive bolag om omsättning och lösen av lån samt upptagande av tillfälliga lån (upp till 1 år), placering av likvida medel, tecknande av leasingavtal samt tillfällig utlåning på högst 1 år inom kommunkoncernen up till 10 mkr. Respektive styrelse svarar i övrigt för att bestämmelserna i denna policy efterlevs. 4 9

10 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern 4. Finansiell riskhantering 4.1 Upplåning Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar och för att trygga kommunens och dess bolags kortfristiga betalningsberedskap. Upplåning ska ske med beaktande av likviditetssituation, den egna investeringstakten och penningmarknadsläget. Upplåningen ska ske till lägsta möjliga kostnad och till betryggande säkerhet. Den genomsnittliga räntebindningstiden får ej understiga 1 år och ej överstiga 5 år. Lån i utländsk valuta får inte tas upp. Godkända motparter vid upplåning och affärer med ränteswapar: Kommunens helägda företag och för bolagen även Degerfors kommun Kommuninvest i Sverige AB Europeiska Investeringsbanken (EIB) Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Nordiska Investeringsbanken (NIB) Svensk bank eller svenskt kreditmarknadsbolag Svenska försäkringsbolag Svenska Hypoteksinstitut SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumentation Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare finansiering. Räntebindningstiderna får ändras inom angivna gränser genom att använda försäkringsinstrument, s k derivat. Derivaten får endast användas under förutsättning att det finns en underliggande position, dvs en befintlig skuldportfölj. För att minimera ränterisker är följande instrument tillåtna under förutsättning att spridning av ränteförfallodagar sker enligt ovan: Lån med rörlig ränta Lån med i förtid fastställd ränta under räntebindningstiden (FRA) Ränteswap avtal om byte av räntebetalningar från fast till rörlig räntesats och vice versa Swapavtal får tecknas utan att ramavtal ingåtts med några motparter. Upptagande av lån eller användning av derivatinstrument ska ske på affärsmässiga grunder. 10 5

11 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Leasing Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som fattas av kommunfullmäktige. VD/Ekonomichef beslutar inom ramen för upplåning om leasingfinansiering. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering, eller om det ur t ex servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. Leasing av fordon, kopieringsmaskiner, kaffeautomater och motsvarande kräver inte inget upplåningsbeslut i kommunfullmäktige och ingår ej i beslutade låneramar. Beslut Beslut om upplåningsnivå är en fråga av principiell beskaffenhet och förbehållen fullmäktige. I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om: - Ram för den långfristiga upplåningen inom kommunkoncernen - Omsättning av lån som får ske under året inom Degerfors kommun. För att säkerställa det kortfristiga likviditetsbehovet ska kommunen och dess bolag ha en skälig nivå på avtalat kreditlöfte (checkkredit). Styrelsen beslutar om motparter innan avtal om derivatinstrument sluts. Respektive styrelse beslutar om upptagande av lån inom av kommunfullmäktige beslutat ram för budgetåret. Räcker inte ramen måste frågan åter föras upp till kommunfullmäktige. 4.2 Placering Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. Den finansiella risknivån bör vara låg. Innan placering av medel sker skall alltid en prövning om amortering av lån istället bör ske. Tillåtna motparter Svenska staten Svenska affärsbanker Tillåtna instrument Statsskuldväxlar Bankcertifikat Deposit Räntebindningstid Räntebindningstiden för ett enskilt instrument får inte överstiga 12 månader Kapitalbindningstid Kapitalbindningstiden för ett enskilt instrument får inte överstiga 12 månader 11 6

12 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Alternativ åtkomsttid Inom 3 dagar 4.3 Likviditet Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredställande betalningsberedskap upprätthålls. För att tillfredställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering ske. Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt Utgöra underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning. Överskottlikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. Överskottlikviditet kan utlånas inom kommunkoncernen. Tillåtna motparter Svenska staten Svenska affärsbanker Tillåtna instrument Statsskuldväxlar Bankcertifikat Deposit Beslut Kommunfullmäktige beslutar om utlåning mellan två parter ingående i kommunkoncernen där beloppet överstiger 10 mkr. 5. Borgen Borgen får endast lämnas av Degerfors kommun och inte av något av kommunens bolag. Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. När beslutet att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunen har som borgensman krav på att respektive bolag har en adekvat egendomsförsäkring. Beslut om borgensåtagande preskriberas efter 10 år, vilket innebär att borgensbeslutet inte får vara äldre än 10 år när lånet tas upp eller omsätts. I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena redovisas. 7 12

13 Finanspolicy Degerfors kommunkoncern Beslut Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen. I övriga fall beslutar kommunfullmäktige om borgen för varje enskilt objekt. För enskilda objekt är borgen begränsad till lånets löptid. Ekonomichefen beslutar om borgen för de kommunala företagen inom den av kommunfullmäktige årligen beslutade borgensramen för de kommunägda företagen. Borgensavgift Borgensavgift om 0,25 % av den verkställda upplåningen med kommunal borgen ska betalas av de kommunala bolagen. Borgensavgiften avräknas och faktureras två gånger per år. En gång inför upprättande av delårsrapport och en gång inför upprättande av årsredovisning. Borgensavgiftens storlek kan komma att omprövas beroende på omvärldens krav. Kommunfullmäktige fattar då beslut om ny nivå. 6. Intern kontroll För att uppnå en god intern kontroll ska minst två personer ha insikt i varje affärshändelse. Verifiering ska kunna ske. Det innebär att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra och kontrollera affären. Varje inblandad handläggare ska ha tillräcklig kunskap inom området. Finansiella transaktioner ska bokföras utan dröjsmål. Vid misstanke om oegentligheter ska rapportering omedelbart ske till styrelsens ordförande och revisorerna. 7. Rapportering Rapportering av lånesituation, placeringar och likvida medel ska ske på varje styrelsemöte. Utöver ovanstående ska återrapportering till kommunfullmäktige ske i samband med kommunens delårsrapport och årsredovisning. I dessa dokument ska då även riskspridningen vad gäller ränteförfallodagar redovisas och ingångna borgensförbindelser redovisas. 13 8

14 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 131 Dnr: Vigselförrättare Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) Degerfors kommun föreslår att Kathe Arvidsson förordnas till vigselförrättare. Ärendet Enligt äktenskapsbalken (1987:230) kap. 4 3 pkt. 2 är en behörig vigselförrättare den som länsstyrelsen har förordnat. I 4 anges Innan någon förordnas till vigselförrättare enligt 3 första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till en angiven dag. Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt första stycket eller missköter vigselförrättaren sitt uppdrag, ska länsstyrelsen återkalla förordnandet att vara vigselförrättare. Kommunen har rätt att föreslå personer som av länsstyrelsen kan förordnas till vigselförrättare. Kathe Arvidsson har tackat ja till att föreslås som vigselförrättare i Degefors kommun. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 224/ Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

15 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (12) KSAU 132 Dnr: Tjänstetillsättning och omdefiniering av tjänst, ekonomiassistent ekonom Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Befintlig tjänst som ekonomiassist ska ersättas med en ekonomtjänst samt att den påbörjade rekryteringen genomförs. 2. Kommunstyrelsen inarbetar kostnadsökningen om ca 100 tkr/år i kommunstyrelsens ram för Ärendet I december går befintlig ekonomiassistent i pension. I dagsläget är det en stor snedbelastning inom ekonomiavdelningen och har varit så under ett antal år. Under de senaste åren har det även varit ett ökat krav från nämnderna, främst från kultur- och utbildningsnämnden, samt ett ökat krav på avdelningens medverkan i diverse större utrednings- och utvecklingsgrupper. Vi bedömer även att vi inte riktigt har utrymme att bistå serviceförvaltningen på samma sätt som vi bistår de övriga två större nämnderna. Ekonomiarbete i en krympande ekonomi ställer också högre krav på ekonomiavdelningens medverkan i budgetarbete och löpande uppföljningar samt även medverkan i ledningsgrupper och träffar med förtroendevalda. Denna del av den totala arbetstiden har ökat märkbart de senaste åren. Under den närmsta treårsperioden väntas ytterligare två av medarbetarna sluta sina tjänster på grund av uppnådd pensionsålder. Att rekrytera en ekonom är ett sätt att komma till rätta med den snedbelastning som nu råder på avdelningen samtidigt som det är ett sätt att upprätthålla kompetensen vid kommande pensionsavgångar. Ekonomiassistentens arbetsuppgifter kommer dock inte att försvinna utan arbetet kommer att fördelas på befintlig personalstyrka. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

16 Datum Beteckning Sida Servicenämnden (1) Handläggare Jörgen Johansson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Begäran om investering för nytt ventilationsaggregat till Ungdomens hus Ventilationsaggregatet som betjänar lokalen för Ungdomens hus är ur funktion varför ett nytt behöver installeras. Degerfors byggen har begärt in offert på ett nytt aggregat. I Stora Vallahallens aerobiclokal finns ett relativt nytt ventilationsaggregat, detta är dock något för litet för dagens belastning, och kan med fördel flyttas till ungdomens hus. Det offererade aggregatet installeras istället i aerobichallen. Fördelen med detta är att bägge lokalerna blir OVK-godkända och får rätt dimensionerade aggregat med bra funktion. Totalt offererat pris för ovanstående åtgärder uppgår till :-. Jörgen Johansson Servicechef Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

17 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen (1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Följande delgeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Nr Delegat Beslut KaC 16/11 Kanslichef Ramavtal för VA- och VVS-material KaC 17/11 Kanslichef Begäran till KUN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 18/11 Kanslichef Begäran till KUN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 19/11 Kanslichef Begäran till KUN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 20/11 Kanslichef Begäran till SRN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 21/11 Kanslichef Begäran till SRN om yttrande över medborgarförslag eller motion KaC 22/11 Kanslichef Yttrande angående antagande av hemvärnsman. Ansökan tillstyrks. KaC 23/11 Kanslichef Förlängning av ramavtal för institutionsvård m.m. för barn och unga KaC 24/11 Kanslichef Förlängning av ramavtal om vård och behandling av vuxna missbrukare KaC 25/11 Kanslichef Ramavtal för pensionsadministration KaC 26/11 Kanslichef Ramavtal för ljudböcker SäkS 1/11 MHI 1/11 MHI 2/11 MHI 3/11 Säkerhetssamordnare Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Yttrande över tillstånd enligt lagen om allmän kameraövervakning Yttrande till polisen enligt ordningslagen. Åtorpsmarken Yttrande till polisen enligt ordningslagen. Cirkus Wictoria Yttrande till polisen enligt ordningslagen. Skyddsjakt Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

18 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen (1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Rapporter handlingar för kännedom Följande rapporter handlingar för kännedom har inkommit till kommunstyrelsen Nr Rapport handling Protokoll från kommunala handikapprådets möte , GN 74: Gymnasienämndens mål GN 73: Gymnasienämndens budget FHN 107: Yttrande Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål en god och jämlik hälsa i Örebro län FHN 105: Tobaksfri skoltid FHN 104: Delrapport Tobaksfritt i västra länsdelen FHN 98: Mål och budget 2012 med långtidsplan FHN 97: Delårsrapport 2 januari-augusti FHN 96: Halvårsrapport folkhälsoförvaltningen Degerfors kommun januari-juni GN 68: Delårsrapport 2011 Degerfors Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

19 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen (1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Kurser/konferenser Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit till kommunstyrelsen Nr Kurs/konferens Folkhälsokonferens 2011 It s a Fact!, tema: delaktighet och inflytande, 14 oktober 2011, Nya Folkets Hus i Karlskoga Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Finanspolicy tör Nora kommun

Finanspolicy tör Nora kommun NORA KOMMUN Finanspolicy tör Nora kommun Ink 2015-10-. 2 Dnr... ~. s.... ~.b. f.......1 Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Nora kommun. Styrelsen för Nora bostäder AB förutsätts fatta

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Uppdatering... 4 1.2 Övergripande

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Styrprinciper för finansiell hantering

Styrprinciper för finansiell hantering Styrprinciper för finansiell hantering Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-04-29, KF 44 Diarienummer: 12/KS583 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Övergripande mål för finansiell

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning; antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport

Finansrapport Kommunstyrelsen 2017-02-14 12, dnr KS/2017:6/04 Finansrapport 2016 12 31 Kommunens upplåning Långivare Utlåning till dotterbolag Låntagare Beteckning Beteckning Skuld 2016 12 31 Typ Skuld 2016 12 31 Aktuell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt bifogat förslag till finanspolicy.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt bifogat förslag till finanspolicy. Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-30 Ks/2016:137 Sida 1(2) Finanspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden:

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden: 1 Syfte och omfattning n syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden: Beslutanderätt, organisation och rapportering Koncernsamordning

Läs mer

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Datum 2014-11-24 Finanspolicy Dokumentnamn Finanspolicy Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2010-01-25 Diarienummer KS11-240-040 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Finansiell policy för Hjo kommun

Finansiell policy för Hjo kommun Finansiell policy för Hjo kommun Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2009-11-30 av Kommunfullmäktige 116 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo kommun Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr. Sida 2016-12-05 KS/2016:229/04 1 (2) KS/2015:238/00 Avdelning: Handläggare: Ekonomi Torstein Tysklind Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer