Sveriges författarfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges författarfond"

Transkript

1 Sveriges författarfond Den fotograf som har gjort en bok och denna finns på folk och skolbiblioteken kan få författarpenning, stipendier och understöd från författarfonden. Sedan år 1954 har staten åtagit sig att betala ersättning för biblioteksutlåningen. Biblioteksersättnigarna överförs till författarfonden. Från denna fond betalas sedan ut författar- och översättarpenning, stipendier, pensioner, understöd samt bidrag till särskilda ändamål. Stipendierna från författarfonden ges i huvudsak för publicerade verk istället för att stödja tilltänkta verk. Detta är en konsekvens av att författarfondens stipendier även är en form av ersättning. Fonden betalar också ut garanterad författarpenning, vilket inte som många tror är ett stipendium, utan är en garanterad minimiersättning för kvalitet och för att verken finns på biblioteken. För många författare, översättare, tecknare och fotografer har ersättningarna från författarfonden avgörande betydelse för deras verksamhet. Författarfondens verksamhet leds av en styrelse där upphovsmannaorganisationerna har majoritet. Författarpenning Den som har gjort en bok som finns på folk och skolbiblioteken kan få författarpenning. Den är en individuell ersättning baserad på biblioteksutlåningen. Ersättning ges även för nyttjande av referenslitteratur som är böcker man inte får ta med sig från biblioteket. För att få författarpenning måste en del kriterier vara uppfyllda. Enligt förordning om Sveriges författarfond måste det vara upphovsman till litterärt verk i original som skrivits på svenska eller skrivits av upphovsman stadigvarande bosatt i Sverige. För att som fotograf få författarpenning måste man vara stadigvarande bosatt i Sverige. Upphovsrätten måste gälla under utlåningsåret och antalet upphovsmän till verket får inte överstiga tre. Vad som sägs om litterärt verk gäller även litterärt verk som till väsentlig del består av fotografier eller teckningar. För att ersättning skall utgå måste utlåningen vara lån. Vid höga utlåningssiffror avtrappas ersättningen i flera steg, med början vid lån av originalverk.

2 För att fastställa upphovsman/män till ett verk använder författarfonden KB: s katalogisering i Nationalbiografin. KB utgår från uppgifterna på bokens titelsida. Det är alltså mycket viktigt att fotografens namn, som upphovsman till verket, finns på titelsidan. Det räcker alltså inte att fotografens namn finns vid bilderna eller i en bildförteckning eller i kolofon. Det är endast titelsidan som gäller. Om en fotograf och författare har gjort ett verk tillsammans och bara en av upphovsmännen står på titelsidan som huvudupphovsman finns en möjlighet att den som står på titelsidan delar författarpenningen med den andra upphovsmannen. Detta genom att skriva till Författarfonden. Är det två eller tre upphovsmän till ett verk delar de lika på en författarpenning. Är det fler än tre får ingen något. Författarpenningen är statistiskt beräknad. Den betalas ut till författare, översättare, tecknare och fotografer. Varje år genomför författarfonden stickprovsundersökningar av vilka verk som lånas ut på folk- och skolbiblioteken. Statistiska centralbyrån ansvarar för urvalet av de bibliotek som skall ingå i undersökningarna. För varje utvalt skolbibliotek samlas uppgifter in om vilka verk som varit utlånade vissa veckor under ett år. För folkbiblioteken görs ett urval av lånen under hela året. Insamling och registrering av uppgifterna från biblioteken samt kodning av stickproven utförs på fondkansliet. För kodningen har författarfonden, i en egen databas, lagrat ett omfattande lexikon över författarnamn, boktitlar och koder vilka för varje verk identifierar upphovsmannen respektive översättaren. En stor del av stickprovslånen kan därigenom kodas maskinellt. Bearbetningen av stickprovsuppgifterna sker året efter det att verken varit utlånade på biblioteken. Därefter fastställs varje enskild författares och översättares ersättning. Kostnaderna för att genomföra stickprovsundersökningarna tas av fondens medel. Beloppet som betalas ut för varje enskilt år baserar sig på antalet lån gånger ett öretal som fastställs av regeringen efter förhandling med upphovsmannaorganisationerna. Garanterad författarpenning Ersättningen för att verken finns och utlånas på folk och skolbibliotek kan också ges i form av en garanterad författarpenning. Den är avsedd förde som huvudsakligen är verksamma som författare av texter och/eller bilder. De får inte ha anställning, förordnande eller uppdrag som är mer än halv arbetstid. De skall på ett övertygande sätt, med hänsyn till både kvalitet och kvantitet, dokumenterat sin verksamhet. Normalt bör minst tio år ha förflutet från debuten. Minst 5-6 egna verk bör ha offentliggjorts. Verksamheten bör uppvisa en med hänsyn till verkens omfattning rimlig kontinuitet. Nivån på dessa normer har satts med hänsyn tagen till att ytterligare prövning av den

3 garanterade författarpenningen inte äger rum. En förutsättning för garantin måste därför vara, att den litterära verksamheten fått en sådan omfattning och stabilitet och att utövaren vunnit sådan erfarenhet inom sitt yrke att det framstår som rimligt att satsa på en garanti. Den garanterade ersättningen är en garanterad minimiersättning Den statistiskt beräknade författarpenningen ingår i denna så länge den inte överstiger garantibeloppet. Om den överstiger garantibeloppet beräknas den på samma sätt som den statistiskt beräknade penningen. Den garanterade författarpenningen kan ej tilldelas den som innehar statlig inkomstgaranti för konstnärer, ej heller till den som erhållit allmän pension eller annan typ av pension som grundas på tjänstgöring. Samtliga författarpenningar är skattepliktiga och mottagaren måste själv betala egenavgifterna. Fondens fria del De medel som återstår då författarpenningarna fördelats och kostnaderna för verksamheten betalats, kallas fondens fria del. Fondens fria del betraktas av många som en solidaritetsfond. Den används till stipendier, pensioner, understöd samt bidrag till särskilda ändamål som berör litterär verksamhet. Författarfondens styrelse fördelar medlen efter ansökan eller förslag. Stipendier För närvarande finns det 5-åriga, 2-åriga och 1-åriga att söka. För att kunna få ett stipendium fordras att den som söker är representerad i folkoch skolbibliotek med självständiga verk eller samlingsverk i egenskap av författare, översättare, fotograf eller tecknare. Man måste alltså ha debuterat för att kunna få stipendium och det är de utgivna verken som bedöms. När det gäller samlingsverk kan antalet upphovsmän till verket, när det gäller stipendierna, få överstiga de tre som är maxgräns när det gäller författarpenningen. Det är den sammantagna omfattningen och kvaliteten på de åberopande bidragen i samlingsverken som då bedöms. De verk som åberopas måste författarfonden kunna få in för bedömning. Kriterierna för att få stipendier är många samverkande. De viktigaste är produktion, kvalitet och behov. Det tas också hänsyn till debutår, hur länge man varit verksam, senast publicerade verk och motiveringen i ansökan. Stipendierna delas ut trappstegsvis. De första stipendierna efter debuten är som regel ettåriga arbetsstipendier. Det är svårt att få stipendium redan efter första boken men är den mycket bra så är det möjligt. Efter att en ny bok kommit ut kan man få ett nytt ettårigt arbetsstipendium på ett högre belopp eller ett tvåårigt arbetsstipendium.

4 För dessa stipendier fästes stor vikt vid den senaste boken. De tvååriga och ettåriga arbetsstipendierna är avsedda att ge en tids arbetsro. Dessa stipendier är skattefria. Efter flera år och böcker kan man få femåriga arbetsstipendier. För dessa stipendier krävs ännu högre kvalitet och konkurrensen om dessa långtidsstipendier är hård. De femåriga arbetsstipendierna ger en fast grundinkomst och är i första hand till för att ge möjlighet att kontinuerligt ägna sig åt yrket dessa år. Det är skattepliktigt som inkomst av tjänst och pensionsgrundande. Stipendierna utlyses till ansökan två gånger om året. Det går att söka flera alternativa stipendier samtidigt. De som får ett stipendium får även, om villkoren är uppfyllda, ut sin författarpenning Det finns många olika skäl till att en ansökan inte blir beviljad. Vid varje ansökningsomgång ställs den alltid i relation till de andra ansökningarna. Även om alla kriterierna uppfyllts, för att få ett stipendium, så finns det inte alltid utrymmen åt alla; någon måste då stå över. De som sökt tidigare men inte fått stipendium bör söka igen. I relation till det antal fotografer som gör bilder i böcker så är ansökningarna få. Därför uppmanas alla fotografer att söka. Beredningsutskottet Beredningsutskottet, BU, handlägger ansökningarna. I BU sitter ledamöter som representerar olika genrer (skön-, fack-, barn- och ungdomslitteratur samt fotografer och tecknare). BU läser alltid (minst) det senaste verket av de sökande. Det är en av flera metoder för att försöka åstadkomma en så rättvis fördelning som möjligt där många sökande återkommer år efter år. Vid beredningen av sökande som konkurrerar om långtidsstipendier, och garanterad författarpenning, läses hela författarskapet in, ibland av flera ledamöter. BU:s förslag diskuteras och beslutas i fondstyrelsen. Fondens övriga åtaganden Pension Pension kan tilldelas de som har låg eller ingen tjänstepension och vars produktion i bokform bedöms som tillräcklig både kvantitativt och kvalitativt. Ansökan om pension kan göras när som helst under året. Periodiska och tillfälliga bidrag Författare, översättare, tecknare och fotografer samt deras efterlevande, som befinner sig i långvariga ekonomiska svårigheter eller som råkat i tillfälligt ekonomiskt nödläge, kan erhålla periodiskt eller tillfälligt bidrag

5 ur fonden. Ansökan om periodiskt eller tillfälligt bidrag kan göras när som helst under året. Tillfälliga bidrag handhas av ett särskilt utskott inom fondstyrelsen. Tillfälliga bidrag är skattefria. Bidrag till särskilda litterära ändamål Ur författarfonden kan bidrag utgå till särskilda ändamål som berör litterär verksamhet. De används huvudsakliga till organisationsbidrag till fondstyrelsens upphovsmannaorganisationer. Biblioteksersättning Upphovsrättslagen säger att sedan ett exemplar av ett verk överlåtits, får det fritt spridas vidare. Detta betyder, att ett bibliotek som har köpt in en bok har rätt att låna ut den; författaren kan inte motsätta sig det och har ingen laglig rätt till ersättning. Sedan författarna i ett par decennier hävdat, att biblioteksutlåningen innebär ett utnyttjande som borde vara ersättningsgrundande, åtog sig staten genom riksdagsbeslut 1954 att lämna ersättning. Biblioteksersättningen konstruerades redan från början som ett visst öretal per boklån, vilket skulle överföras till en fond med en styrelse vars majoritet utsågs av upphovsmännens egna organisationer. Ersättningssystemet har efterhand byggts ut. Numera utgår ersättning för såväl hemlån som referensexemplar av både svenska originalverk och verk i svensk översättning. Ersättningen utgår under verkets hela upphovsrättsliga skyddstid, dvs. till och med sjuttionde året efter upphovsmannens/översättarens dödsår Reglerna för biblioteksersättningen och ersättningens belopp fastställdes tidigare ensidigt av staten. Sveriges Författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund lyckades dock hösten 1985 träffa en överenskommelse med regeringen om en förhandlingsordning avseende biblioteksersättningens grundmultipel.

Styrelsen för Sveriges författarfond. Verksamhetsberättelse för år 2013 med räkenskaps- och redovisningshandlingar

Styrelsen för Sveriges författarfond. Verksamhetsberättelse för år 2013 med räkenskaps- och redovisningshandlingar Styrelsen för Sveriges författarfond Verksamhetsberättelse för år 2013 med räkenskaps- och redovisningshandlingar Innehållsförteckning sid. 1 Ändamål och verksamheter... 5 1.1 Biblioteksersättningen...

Läs mer

Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer. promemoria

Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer. promemoria Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-02-08 Dnr 14-220/2009 Ert dnr Ku2009/2332/KV YTTRANDE Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer promemoria Konstnärsnämnden har till uppgift att

Läs mer

Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010. Enkätundersökning om innehavarna av inkomstgarantier

Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010. Enkätundersökning om innehavarna av inkomstgarantier Uppföljning av statlig inkomstgaranti för konstnärer 2010 Enkätundersökning om innehavarna av inkomstgarantier Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Från konstnärsbelöning till inkomstgaranti...

Läs mer

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 1 2013-02-25 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80.

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80. BUS årsstämma 2015 Tid fredagen den 22 maj klockan 13.00. Plats Bildorganisationernas lokaler på Hornsgatan 103, plan 10. OSA till osa@bus.se eller skicka in talongen i den kallelse du fick per post. För

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 SÖKANDE Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, Box 23727, 102 54 STOCKHOLM Ombud: advokaten Owe Hjelmqvist, Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer